ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑ Η OTE TV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑ Η OTE TV"

Transcript

1

2 ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ OTE TV Μέζυ Γοπςθόπος 1. Ανηικείμενο 1.1 Με ηελ παξνχζα ζχκβαζε ν ΟΣΔ παξαρσξεί ζηνλ αληηζπκβαιιφκελν (ζην εμήο πλδξνκεηήο ) ηε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο OTE TV Μέζσ Γνξπθφξνπ (ζην εμήο «Τπεξεζία»), κε ηνπο παξφληεο φξνπο, θαηφπηλ ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο Αίηεζεο. 1.2 Η Τπεξεζία παξέρεη ζην πλδξνκεηή ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε ειιεληθά θαη δηεζλή ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα έλαληη κεληαίνπ ηηκήκαηνο (ζην εμήο «πλδξνκή»), αλάινγα κε ηελ επηινγή απφ ηνλ πλδξνκεηή ησλ επηκέξνπο Παθέησλ Πξνγξακκάησλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο Αίηεζεο θαη φπσο εκθαίλεηαη ζε απηή. 2. Οπιζμοί Οη φξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξνχζα έρνπλ ην αθφινπζν πεξηερφκελν: 2.1 Τπηπεζία Η κέζσ ςεθηαθήο κεζφδνπ κεηάδνζε κέζσ δνξπθφξνπ απ' επζείαο πξνο ην πλδξνκεηή ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα, ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ε πξφζβαζε ζηα νπνία ηειεί ππφ ηνπο φξνπο πνπ ζέηεη ν ΟΣΔ, θαζψο θαη ε παξνρή πξνο ην πλδξνκεηή φισλ ησλ ζπλαθψλ ππεξεζηψλ, φπσο α) ππεξεζίεο Ηιεθηξνληθνχ Οδεγνχ Πξνγξάκκαηνο θαη άιιεο ζπλαθείο πιεξνθνξίεο, β) δηαξθή ελεκέξσζε γηα ηηο λέεο θάζε θνξά ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ν ΟΣΔ θαη γ) ηειεθσληθή εμππεξέηεζε γηα επίιπζε απνξηψλ ή κηθξψλ ηερληθψλ πξνβιεκάησλ, νδεγίεο γηα ηε ρξέσζε θαη είζπξαμε ηεο πλδξνκήο θ.α Πακέηα Ππογπαμμάηυν Σα ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα ηεο Τπεξεζίαο δηαρσξίδνληαη ζε επηκέξνπο ηκήκαηα (Παθέηα), φπσο εηδηθφηεξα πεξηγξάθνληαη ζηηο ειεθηξνληθέο ή /θαη έληππεο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο ηνπ ΟΣΔ αιιά θαη ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΟΣΔ, πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ Αίηεζε. Καηά ηελ ππνβνιή ηεο Αίηεζεο ν πλδξνκεηήο πξέπεη λα επηιέμεη έλα εθ ησλ Βαζηθψλ Παθέησλ Πξνγξακκάησλ φπσο απηά εκθαίλνληαη ζηελ Αίηεζε ηεο Τπεξεζίαο θαη πξναηξεηηθά θάπνην ή φια ηα πξναηξεηηθά Παθέηα Πξνγξακκάησλ ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηαηίζεληαη κε ην επηιεγκέλν Βαζηθφ Παθέην. Η επηινγή θάπνηνπ πξναηξεηηθνχ Παθέηνπ Πξνγξακκάησλ πξνυπνζέηεη ηελ επηινγή θάπνηνπ Βαζηθνχ Παθέηνπ Πξνγξακκάησλ. 2.3 Τπηπεζία PVR (Personal Video Recording) Γπλαηφηεηα εγγξαθήο θαη πξνζσξηλήο παχζεο ησλ ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ εθφζνλ παξέρεηαη απφ ηνλ ΟΣΔ θαη ν πλδξνκεηήο επηιέμεη Απνθσδηθνπνηεηή κε ζθιεξφ δίζθν. 2.4 Σεπμαηικόρ Δξοπλιζμόρ Απνηειείηαη απφ: Α)Απνθσδηθνπνηεηή (Set Top Box) Η ειεθηξνληθή ζπζθεπή, πνπ κε ηε ρξήζε θάξηαο πξφζβαζεο θαη Κεξαηνζπζηήκαηνο θαζηζηά δπλαηή ηελ πξφζβαζε ζε θαηαιεπηή κνξθή ζην νπηηθναθνπζηηθφ πεξηερφκελν ηεο Τπεξεζίαο. Γεδνκέλνπ φηη o OTE έρεη επηιέμεη λα ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ πξφζβαζε ζηελ Τπεξεζία ςεθηαθνχο απνθσδηθνπνηεηέο εθνδηαζκέλνπο κε ηελ ηερλνινγία NDS VIDEOGUARD, ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ιεηηνπξγίαο, ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο αζθαιείαο ηνπ ΟΣΔ, ε πξφζβαζε ζε θαηαιεπηή κνξθή ζην πεξηερφκελν ηεο Τπεξεζίαο κέζσ ελφο ηέηνηνπ απνθσδηθνπνηεηή πξνυπνζέηεη ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλεο πλδξνκεηηθήο Κάξηαο. Β)πλδξνκεηηθή Κάξηα Ηιεθηξνληθή θάξηα ε νπνία ηνπνζεηνχκελε ζηελ θαηάιιειε ππνδνρή ηνπ Απνθσδηθνπνηεηή επηηξέπεη ζηνλ πλδξνκεηή ηελ πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ηεο Τπεξεζίαο ζε θαηαιεπηή κνξθή 2.5 Κεπαιοζύζηημα (Γοπςθοπικήρ Λήτηρ) Απνηειείηαη απφ ην δνξπθνξηθφ θάηνπηξν ιήςεο, ην κεηαιιάθηε ζπρλνηήησλ (LNB) θαζψο θαη ηα απαξαίηεηα παξειθφκελα κέξε (π.ρ. θαιψδην, βάζεηο ζηήξημεο, ζπλδεηήξεο) κέζσ ησλ νπνίσλ πξαγκαηνπνηείηαη ε ιήςε ησλ ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ κέζσ δνξπθφξνπ. 2.6 Τπηπεζία Γονικού Δλέγσος Η ππεξεζία γνληθνχ ειέγρνπ παξέρεη ζηνλ πλδξνκεηή ηε δπλαηφηεηα λα απνθιείεη ηελ πξφζβαζε ζε πεξηερφκελν βάζεη ηνπ βαζκνχ θαηαιιειφηεηαο απηνχ. Η πξφζβαζε ζε ηέηνην πεξηερφκελν θαζίζηαηαη δπλαηή κε ηε ρξήζε εηδηθνχ θσδηθνχ πξφζβαζεο (PIN), ηνλ νπνίν κπνξεί λα αιιάδεη ν πλδξνκεηήο κέζα απφ ην κελνχ ηεο Τπεξεζίαο. 3. Όποι Παποσή Τπηπεζίαρ 3.1 Σα κέξε ζπκθσλνχλ φηη γηα ηελ παξνρή ηεο Τπεξεζίαο απαηηείηαη ε ζπλδξνκή ησλ παξαθάησ πξνυπνζέζεσλ αζξνηζηηθψο: Ο πλδξνκεηήο ππνρξενχηαη λα ρξεζηκνπνηεί ηελ Τπεξεζία απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηελ θαηνηθία ηνπ γηα ηδησηηθή ρξήζε θαη λα είλαη άλσ ησλ 18 εηψλ Η πινπνίεζε ηνπ αηηήκαηνο ηνπ πλδξνκεηή πξέπεη λα είλαη ηερληθψο εθηθηή. Η ηερληθή αδπλακία ελεξγνπνίεζεο θαη ελ γέλεη παξνρήο ηεο Τπεξεζίαο κπνξεί λα δηαπηζησζεί θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ηεο Τπεξεζίαο θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε εθαξκφδεηαη ην άξζξν 8.2 ησλ παξφλησλ φξσλ O OTE ελεξγνπνηεί ηελ Τπεξεζία, εληφο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο Αίηεζεο, εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ παξαγξάθσλ θαη θαη ν πλδξνκεηήο έρεη εμνθιήζεη πιήξσο ηηο αληίζηνηρεο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Ο πλδξνκεηήο δχλαηαη λα αηηεζεί αλαβάζκηζε ηνπ Βαζηθνχ Παθέηνπ Πξνγξακκάησλ πνπ έρεη επηιέμεη. Ο ρξφλνο δέζκεπζεο (εάλ πξνβιέπεηαη ) γηα ην λέν παθέην μεθηλάεη απφ ηελ εκεξνκελία πινπνίεζεο ηνπ αηηήκαηνο αλαβάζκηζεο αληίζηνηρα Μεηαβίβαζε ηεο Τπεξεζίαο ζε ηξίηνλ δελ είλαη δπλαηή ε πεξίπησζε θαηάξγεζεο ηεο Τπεξεζίαο κε αίηεκα ηνπ πλδξνκεηή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ειάρηζηεο ρξνληθήο δέζκεπζεο (εάλ πξνβιέπεηαη), ν πλδξνκεηήο ρξεψλεηαη ην ζχλνιν ησλ πλδξνκψλ, γηα ην ππφινηπν ρξνληθφ δηάζηεκα δέζκεπζεο. 4. Δξοπλιζμόρ 4.1 Γηα ηελ παξνρή ηεο Τπεξεζίαο απαηηείηαη ε ρξήζε ζπκβαηνχ Σεξκαηηθνχ Δμνπιηζκνχ, ζπκβαηνχ Κεξαηνζπζηήκαηνο Γνξπθνξηθήο Λήςεο θαη ηειεφξαζεο κε αλαινγηθή ή ςεθηαθή είζνδν (π.ρ. SCART, HDMI). 4.2 Ο πλδξνκεηήο δχλαηαη λα παξαγγείιεη: α) ηελ «Δγθαηάζηαζε θαη θεξαηνζχζηεκα» απφ ηνλ ΟΣΔ απνθιεηζηηθά γηα ηελ παξνρή ηεο Τπεξεζίαο, β) ηελ «Δγθαηάζηαζε» ηεο Τπεξεζίαο κε ρξήζε πθηζηάκελνπ θεξαηνζπζηήκαηνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά γηα ηελ Τπεξεζία, εθφζνλ ην θεξαηνζχζηεκα είλαη εγθεθξηκέλνπ ηχπνπ (δηάκεηξνο ηνπιάρηζηνλ 60 εθαηνζηά θαη ζε θαιή θαηάζηαζε φπσο αμηνινγείηαη απφ ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν εγθαηαζηάηε) γ) Δάλ ν ζπλδξνκεηήο επηζπκεί «πλεγθαηάζηαζε» ζε ππάξρνπζα θεξαία πνπ ιεηηνπξγεί ήδε άιιε δνξπθνξηθή ππεξεζία (ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 80 εθαηνζηά θαη ζε θαιή θαηάζηαζε) ν ΟΣΔ δηαβηβάδεη ηελ παξαγγειία ζε εμνπζηνδνηεκέλν εγθαηαζηάηε θαη δελ θέξεη νπδεκία επζχλε γηα ηελ ζπλεγθαηάζηαζε, ηνλ πξφζζεην εμνπιηζκφ πνπ ηπρφλ εγθαηαζηαζεί (δηπιφο κεηαιιάθηεο ζπρλνηήησλ (LNB) θηι.) ή ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ θεξαηνζπζηήκαηνο εθφζνλ θξηζεί απαξαίηεην απφ ηνλ 17/10/2011 OTE A.E.

3 εμνπζηνδνηεκέλν εγθαηαζηάηε θαη ζπκθσλήζεη ν πλδξνκεηήο. Απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ ζπλεγθαηάζηαζε θαη γηα ηνλ πξφζζεην εμνπιηζκφ ή θαη ηε λέα θεξαία πνπ κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί είλαη ν εθάζηνηε εμνπζηνδνηεκέλνο εγθαηαζηάηεο. Σν ηίκεκα ηεο εγθαηάζηαζεο ή/θαη ηνπ θεξαηνζπζηήκαηνο θαηαβάιιεηαη ζηνλ ΟΣΔ ή ζηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο εγθαηαζηάηεο ηνπ ΟΣΔ. ηελ πεξίπησζε πνπ ν εμνπζηνδνηεκέλνο εγθαηαζηάηεο κεηαβεί ζην ζεκείν εγθαηάζηαζεο κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηνλ πλδξνκεηή αιιά ε εγθαηάζηαζε δελ θαηαζηεί δπλαηή κε ππαηηηφηεηα ηνπ πλδξνκεηή, ηφηε ν εμνπζηνδνηεκέλνο εγθαηαζηάηεο δχλαηαη λα δεηήζεη απφ ην πλδξνκεηή λα θαηαβάιεη ηέιε άζθνπεο κεηάβαζεο. 4.3 Ο Σεξκαηηθφο Δμνπιηζκφο ζχκθσλα κε ηνπο παξφληεο φξνπο, πεξηέξρεηαη ζηελ θπξηφηεηα ηνπ πλδξνκεηή ππφ ηελ πξνυπφζεζε εμφθιεζεο ηνπ αληίζηνηρνπ ηηκήκαηνο. 4.4 Ο ΟΣΔ παξέρεη : α. γηα ηελ πεξίπησζε αγνξάο Σεξκαηηθνχ Δμνπιηζκνχ απφ ηνλ ΟΣΔ ή απφ εμνπζηνδνηεκέλα απφ ηνλ ΟΣΔ θαηαζηήκαηα, εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σεξκαηηθνχ Δμνπιηζκνχ γηα έλα (1) έηνο. ε πεξίπησζε βιάβεο εληφο ηεο εγγχεζεο ν ΟΣΔ ππνρξενχηαη λα ηνλ επηζθεπάζεη ή λα ηνλ αληηθαηαζηήζεη κε κνληέιν ηζνδχλακσλ πξνδηαγξαθψλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε εγγχεζε ηζρχεη γηα ηνλ ππφινηπν ρξφλν, ν δε Πειάηεο δελ δηθαηνχηαη επηζηξνθή ρξεκάησλ απφ ηπρφλ δηαθνξά ηεο ηηκήο. β. γηα ηελ πεξίπησζε παξαγγειίαο «Δγθαηάζηαζε θαη θεξαηνζχζηεκα» απφ ηνλ ΟΣΔ, εγγχεζε ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ θεξαηνζπζηήκαηνο γηα έλα (1) έηνο, ηνπ κεηαιιάθηε ζπρλνηήησλ (LNB) γηα δχν (2) έηε, ηνπ δνξπθνξηθνχ θαηφπηξνπ θαη ηεο βάζεο γηα πξνζηαζία απφ ζθνπξηά γηα πέληε (5) έηε. Ωο ρξφλνο έλαξμεο ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο ιακβάλεηαη ε εκεξνκελία αγνξάο ηνπο. ε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ αλσηέξσ εμνπιηζκνχ εληφο ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο, ν ΟΣΔ ππνρξενχηαη λα ηνλ επηζθεπάζεη ή/θαη αληηθαηαζηήζεη κε κνληέιν ηζνδχλακσλ πξνδηαγξαθψλ. ηελ πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο ηκήκαηνο ηνπ θεξαηνζπζηήκαηνο (π.ρ. κεηαιιάθηε ζπρλνηήησλ LNB) ε εγγχεζε απηφκαηα αλαλεψλεηαη γηα φιε ηεο ηε δηάξθεηα γηα ην ηκήκαηνο ηνπ θεξαηνζπζηήκαηνο πνπ αληηθαηαζηάζεθε. Ο δε πλδξνκεηήο δελ δηθαηνχηαη επηζηξνθή ρξεκάησλ απφ ηπρφλ δηαθνξά ηεο ηηκήο. γ. γηα ηελ πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο ζε ππάξρνπζα θεξαία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά γηα ηε ιήςε ηεο Τπεξεζίαο, εγγχεζε ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ θεξαηνζπζηήκαηνο γηα έλα (1) έηνο. Πέξαλ ηεο δηάξθεηαο ησλ παξαπάλσ εγγπήζεσλ, θαζψο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 4.8, ν πλδξνκεηήο νθείιεη λα θαηαβάιιεη ην αληίζηνηρν ηίκεκα αληηθαηάζηαζεο ηεξκαηηθνχ εμνπιηζκνχ ή ηνπ θεξαηανζπζηήκαηνο ή ησλ ηερληθψλ εξγαζηψλ πνπ ζα απαηηεζνχλ ζε πεξίπησζε βιάβεο ηεο εγθαηάζηαζεο. εκεηψλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε ζπλεγθαηάηαζεο ζε ππάξρνπζα ή λέα θεξαία, εγγχεζε γηα ηελ ζπλεγθαηάζηαζε θαη ην θεξαηνζχζηεκα παξέρεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν εγθαηαζηάηε. 4.5 ηελ πεξίπησζε πνπ ν πλδξνκεηήο πξνκεζεχηεθε ηνλ Σεξκαηηθφ Δμνπιηζκφ ή/θαη ην Κεξαηνζχζηεκα απφ ηξίηνλ, νη φξνη ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζήο ηνπο, ε ζπληήξεζε, ε απνθαηάζηαζε ηπρφλ βιάβεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο θαη κεηά ηε ιήμε απηήο, θαζνξίδνληαη απφ ηνλ εθάζηνηε Πξνκεζεπηή ηνπ Σεξκαηηθνχ Δμνπιηζκνχ ή θαη ηνπ Κεξαηνζπζηήκαηνο. 4.6 Η απνθαηάζηαζε βιαβψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξερφκελεο εγγχεζεο θαζψο θαη ε ζπληήξεζή ηνπ Σεξκαηηθνχ Δμνπιηζκνχ θαη ηνπ Κεξαηνζπζηήκαηνο ζα γίλεηαη απφ ηνλ ΟΣΔ ή απφ εμνπζηνδνηεκέλνπο ζπλεξγάηεο ηνπ ΟΣΔ ζχκθσλα κε ηνλ φξν 4.4 ηεο παξνχζεο.ο πλδξνκεηήο ππνρξενχηαη λα επηηξέπεη ηελ ειεχζεξε πξφζβαζε ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΟΣΔ ή ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ εγθαηαζηάηε γηα πξαγκαηνπνίεζε ειέγρνπ ή θαη απνθαηάζηαζε βιάβεο ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο ή /θαη απνθαηάζηαζεο βιαβψλ Σεξκαηηθνχ Δμνπιηζκνχ ή /θαη Κεξαηνζπζηήκαηνο ζε θνηλφρξεζην ρψξν (π.ρ. ηαξάηζα) ν πλδξνκεηήο ξεηά δειψλεη θαη εγγπάηαη φηη έρεη δηαζθαιίζεη ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΟΣΔ ή ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ εγθαηαζηάηε γηα ηνλ έιεγρν ηνπ εμνπιηζκνχ θαη θέξεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε ζε πεξίπησζε πνπ αλαθχςεη νπνηαδήπνηε δηέλεμε κε ηξίηνπο θαζψο θαη γηα θάζε ηπρφλ απψιεηα, βιάβε ή δεκία πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη. 4.8 ε πεξίπησζε δπζιεηηνπξγίαο ή δηαθνπήο ηεο Τπεξεζίαο πνπ νθείιεηαη ζε εζθαικέλε επέκβαζε ή ξχζκηζε ζηνλ εγθαηεζηεκέλν εμνπιηζκφ (Σεξκαηηθφ Δμνπιηζκφ ή Κεξαηνζχζηεκα) ή ζε νπνηαδήπνηε πξάμε ή παξάιεηςε ηνπ πλδξνκεηή ή ηξίηνπ, ε εγγχεζε πνπ παξέρεη ν ΟΣΔ αίξεηαη θαη ν ΟΣΔ νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα δηαθνπήο ηεο Τπεξεζίαο κέρξη ηελ άξζε ηεο. 4.9 Η δηαζθάιηζε ηεο αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σεξκαηηθνχ Δμνπιηζκνχ θαη ηνπ Κεξαηνζπζηήκαηνο είλαη απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ πλδξνκεηή. Ο ΟΣΔ δε θέξεη επζχλε γηα νπνηαδήπνηε δεκία (ηξαπκαηηζκφο ή ζάλαηνο πξνζψπσλ, δεκίεο ζε νπνηαδήπνηε ηδηνθηεζία θαη ρξεζηκνπνηνχκελν εμνπιηζκφ, πξνζβνιέο δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ή / θαη βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ) πξνθιεζεί απφ ηελ θαθή ρξήζε ηνπ Σεξκαηηθνχ Δμνπιηζκνχ ή ηνπ Κεξαηνζπζηήκαηνο θαζψο θαη απφ νπνηαδήπνηε ζρεηηθή δεκία θαη δαπάλεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ δηθαζηηθψλ δαπαλψλ), πνπ πξνθχπηνπλ σο απνηέιεζκα φζσλ, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, αλαθέξνληαη παξαπάλσ ε πεξίπησζε α) αδπλακίαο ιεηηνπξγίαο ηεο Τπεξεζίαο θαηά ηελ εγθαηάζηαζή ηεο, φπσο απηή πηζηνπνηεζεί απφ εμνπζηνδνηεκέλνπο εγθαηαζηάηεο ηνπ ΟΣΔ, β) ππαλαρψξεζεο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ ηεο παξνχζαο ή γ) εθφζνλ πξέπεη, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ΟΣΔ θαη έρεη γλσζηνπνηεζεί εμ ππαξρήο ζηνλ πλδξνκεηή, λα γίλεη επηζηξνθή ηνπ Σεξκαηηθνχ Δμνπιηζκνχ θαη πξνθεηκέλνπ ν ΟΣΔ λα πηζηψζεη ζην πλδξνκεηή ην αληίηηκν πνπ ηπρφλ θαηέβαιε γηα ηνλ Σεξκαηηθφ Δμνπιηζκφ πνπ έρεη δηαηεζεί ζε απηφλ, πξέπεη νπσζδήπνηε ν πλδξνκεηήο λα ηνλ επηζηξέςεη ζηε ζπζθεπαζία ηνπ ζηελ ίδηα άξηζηε θαηάζηαζε πνπ ηνλ παξέιαβε θαη κε φια ηα παξειθφκελά ηνπ (θαιψδηα, ηξνθνδνηηθφ θιπ), φπσο απηά δηαηίζεληαη κέζα ζηε ζπζθεπαζία, αιιηψο επηβαξχλεηαη κε ην θφζηνο ηνπ, ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα θαηά ηε ζηηγκή ηεο ρνξήγεζεο ηνπ Σεξκαηηθνχ εμνπιηζκνχ ηηκνθαηάινγν. Σν Κεξαηνζχζηεκα εθφζνλ έρεη παξαδνζεί ή/θαη εγθαηαζηαζεί δελ δχλαηαη λα επηζηξαθεί O OTE δηαηεξεί ην δηθαίσκα απνκαθξπζκέλεο πξφζβαζεο θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηνπ ζηνλ Σεξκαηηθφ Δμνπιηζκφ ηνπ πλδξνκεηή κε ζθνπφ ηε δηελέξγεηα πξνγξακκαηηζκέλσλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο, αλαβάζκηζεο, επηδηφξζσζεο ηερληθψλ δπζιεηηνπξγηψλ ή άιισλ πξνβιεκάησλ θαη γηα θάζε άιιε αηηία απαξαίηεηε γηα ηελ θαιή θαη ζχλλνκε ιεηηνπξγία ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο. 2

4 4.12 Απαγνξεχεηαη ε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν επέκβαζε ή αιινίσζε ηνπ Απνθσδηθνπνηεηή (set-top-box) θαη ηεο πλδξνκεηηθήο Κάξηαο, ηδίσο κε ζθνπφ ηελ παξαπνίεζε ή ηελ αληηγξαθή ζηνηρείσλ ή ηελ θηήζε ηεο ηερλνγλσζίαο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 5. Οπηικοαοςζηικό Πεπιεσόμενο ηηρ Τπηπεζίαρ 5.1 Ο ΟΣΔ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηακνξθψζεη θαηά ηελ θξίζε ηνπ ην πξνβαιιφκελν νπηηθναθνπζηηθφ πεξηερφκελν θαη ηηο ηπρφλ παξερφκελεο εθαξκνγέο θαη ινηπέο ππεξεζίεο. 5.2 Σν νπηηθναθνπζηηθφ πεξηερφκελν θαη ηπρφλ ινηπέο ππεξεζίεο θαη εθαξκνγέο πνπ παξέρνληαη ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο αλήθνπλ ζηνλ ΟΣΔ ή/θαη πξνζηαηεχνληαη σο πξντφληα δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο ηα δε πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα επ απηψλ αλήθνπλ ζηνπο λφκηκνπο δηθαηνχρνπο ηνπο. Ο πλδξνκεηήο ππνρξενχηαη λα πξνβαίλεη ζε ζχλλνκε ρξήζε ηεο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηνπο παξφληεο φξνπο. Δλδεηθηηθά, απαγνξεχεηαη ε δεκφζηα πξνβνιή ηνπ πεξηερνκέλνπ, ε ρξήζε/πξνβνιή ηεο Τπεξεζίαο ζε θαθελεία, μελνδνρεία, εηδηθνχο ρψξνπο ςπραγσγίαο θαη ελ γέλεη ζε θάζε ρψξν θαη γηα θάζε ρξήζε πνπ δελ ζπκθσλείηαη ζηελ παξνχζα, θαζψο θαη ε πξνζσξηλή ή ζπζηεκαηηθή εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ή ε άιισο πψο παξαρψξεζε ρξήζεο, ππεθκίζζσζε, κεηαπψιεζε ηνπ ΟΣΔ ΣV Μέζσ Γνξπθφξνπ, ελ φισ ή ελ κέξεη. Πεξαηηέξσ απαγνξεχεηαη ξεηά ε αληηγξαθή ή ε κε νπνηνδήπνηε ηξφπν αλαπαξαγσγή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Τπεξεζίαο, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ν ΟΣΔ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα αλαπαξαγσγήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 5.3 ηεο παξνχζαο. 5.3 Ο πλδξνκεηήο δηαηεξεί ην δηθαίσκα, εθφζνλ παξέρεηαη ε ζρεηηθή ππεξεζία (PVR) ζηα πιαίζηα ηεο Τπεξεζίαο, λα αληηγξάθεη ην επηηξεπφκελν νπηηθναθνπζηηθφ πεξηερφκελν απνθιεηζηηθά γηα πξνζσπηθή ηνπ ρξήζε κφλν ζηνλ Σεξκαηηθφ Δμνπιηζκφ πνπ παξέρεη ν ΟΣΔ. Πέξαλ απηνχ δελ έρεη ην δηθαίσκα λα αλαπαξάγεη κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν ην πεξηερφκελν ηεο Τπεξεζίαο, θαζψο θαη λα δεκηνπξγεί πεξαηηέξσ αληίγξαθα ρξεζηκνπνηψληαο ην απνζεθεπκέλν ζηνλ Σεξκαηηθφ Δμνπιηζκφ πεξηερφκελν, λα απνζηείιεη απηφ ζε ηξίηνπο ή λα ηα ζέζεη ζηε δηάζεζή ηνπο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν. 5.4 Η ΠΡΟΒΑΗ ΚΑΙ ΘΔΑΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟΤ ΓΙΑ ΔΝΗΛΙΚΟΤ ΔΙΝΑΙ ΑΤΣΗΡΩ ΑΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚOΤ. Ο πλδξνκεηήο θέξεη απνθιεηζηηθά ηελ επζχλε πξφζβαζεο ζε πεξηερφκελν γηα ελειίθνπο κε ηε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο γνληθνχ ειέγρνπ. Ο πλδξνκεηήο νθείιεη λα ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα (π.ρ. θιείδσκα θαλαιηψλ, γνληθφ έιεγρν πξνγξακκάησλ) ψζηε λα εμαζθαιίδεη θαη λα απνηξέπεη ηελ πξφζβαζε ζην ελ ιφγσ πεξηερφκελν απφ αλήιηθα άηνκα. ε πεξίπησζε πξνκήζεηαο απνθσδηθνπνηεηή απφ ηξίηνλ θαη φρη απφ ηνλ ΟΣΔ- ν πλδξνκεηήο δειψλεη ππεχζπλα φηη ζα πξνκεζεπζεί θαηάιιειν απνθσδηθνπνηεηή πνπ λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα θιεηδψκαηνο/γνληθνχ ειέγρνπ. ε πεξίπησζε απψιεηαο ηνπ θσδηθνχ ν πλδξνκεηήο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηήζεη ηνλ ΟΣΔ πξνθεηκέλνπ λα επαλαπξνζδηνξηζηεί ν αξρηθφο θσδηθφο. ε πεξίπησζε δηαξξνήο ή θινπήο ηνπ θσδηθνχ ν πλδξνκεηήο δχλαηαη λα ηξνπνπνηήζεη ηνλ θσδηθφ απνθιεηζηηθά κε δηθή ηνπ επζχλε. 5.5 Ο ΟΣΔ επζχλεηαη κφλν γηα ην νπηηθναθνπζηηθφ πεξηερφκελν πνπ παξάγεη ν ίδηνο. ε θακία πεξίπησζε δελ επζχλεηαη γηα ηελ νξζφηεηα, αμηνπηζηία θαη ρξεζηκφηεηα γηα νπνηνδήπνηε ζθνπφ ηνπ νπηηθναθνπζηηθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ αλακεηαδίδεηαη κέζσ ηεο Τπεξεζίαο. Ο ΟΣΔ δελ θέξεη θακία επζχλε γηα νπηηθναθνπζηηθφ πεξηερφκελν ηξίησλ ην νπνίν ελδερνκέλσο ζίγεη ηελ πξνζσπηθφηεηα, ηελ ηηκή, ηελ ππφιεςε, ηνλ ηδησηηθφ θαη νηθνγελεηαθφ βίν, ηελ επαγγεικαηηθή, θνηλσληθή, επηζηεκνληθή, θαιιηηερληθή, πνιηηηθή ή άιιε ζπλαθή δξαζηεξηφηεηα θάζε πξνζψπνπ, ε εηθφλα ηνπ νπνίνπ εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε ή ην φλνκα ηνπ νπνίνπ ή ζηνηρεία επαξθή γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ νπνίνπ κεηαδίδνληαη. 6. Λοιπέρ Τποσπεώζειρ και Γικαιώμαηα ηυν Μεπών 6.1 Ο ΟΣΔ ςποσπεούηαι: Nα ελεκεξψλεη ηνλ πλδξνκεηή κε αλαθνίλσζε ζηνλ Σχπν ή ζηελ ειεθηξνληθή ηζηνζειίδα ηεο Τπεξεζίαο γηα θάζε κεηαβνιή ή ηξνπνπνίεζε ηεο Τπεξεζίαο, πξνζζήθε ή αληηθαηάζηαζε πξνγξακκάησλ ή /θαη Παθέησλ Πξνγξακκάησλ θαη ησλ ινηπψλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, σο θαη λα ελεκεξψλεη ηνλ πλδξνκεηή γηα θάζε λέα ππεξεζία θαη ηνπο φξνπο παξνρήο απηήο Nα ηθαλνπνηεί θάζε αίηεκα κεηαβνιήο ηεο Τπεξεζίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ Aίηεζε ηνπ πλδξνκεηή ζχκθσλα κε ηνπο παξφληεο φξνπο, ηνλ ηζρχνληα ηηκνθαηάινγν θαη ηηο ηζρχνπζεο δηαδηθαζίεο ηνπ ΟΣΔ Ο ΟΣΔ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηαθφπηεη ηελ Τπεξεζία γηα ιφγνπο ζπληήξεζεο ή γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε πξνγξακκαηηζκέλσλ ηερληθψλ εξγαζηψλ ζηα ζπζηήκαηα ηνπ ΟΣΔ κε ηελ ππνρξέσζε λα ελεκεξψλεη ηνλ πλδξνκεηή έγθαηξα θαη ζε θάζε πεξίπησζε ηνπιάρηζηνλ 24 ψξεο πξηλ, κέζσ δεκνζίεπζεο ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα ηεο ππεξεζίαο ή/θαη κε ειεθηξνληθφ κήλπκα ζηελ ίδηα ηελ Τπεξεζία γηα ην δηάζηεκα δηαθνπήο ηεο Τπεξεζίαο. ηελ πεξίπησζε απηή ν πλδξνκεηήο δελ δηθαηνχηαη απνδεκίσζε γηα ην ρξφλν δηαθνπήο ηεο Τπεξεζίαο Ο ΟΣΔ ππνρξενχηαη λα πξνβαίλεη ζηελ άξζε ησλ βιαβψλ ζηα ζπζηήκαηά ηνπ πνπ αθνξνχλ ηελ παξνρή ηεο Τπεξεζίαο, εθηφο ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην άξζξν 4, εληφο δχν (2) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ αλαγγειία ηεο βιάβεο απφ ηνλ πλδξνκεηή πξνο ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ ΟΣΔ, εμαηξνπκέλσλ αλππέξβιεησλ ηερληθά δπζθνιηψλ γηα ηηο νπνίεο ν ΟΣΔ νπδεκία επζχλε θέξεη. Ωο αλππέξβιεηεο ηερληθά δπζθνιίεο ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, νξίδνληαη: Βιάβε ή θαηαζηξνθή ηνπ δηθηχνπ, δνξπθφξνπ (απφ θπζηθέο, ηξνκνθξαηηθέο ή άιιεο αηηίεο), παξεκβνιέο απφ αζχξκαηα δίθηπα, απψιεηα νπηηθήο επαθήο κε ηνλ/ηνπο δνξπθφξν/νπο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξνρή ηεο Τπεξεζίαο, αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο φπνπ ζα απαηηεζνχλ εθηεηακέλεο εξγαζίεο θαη γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ δχν εξγαζίκσλ εκεξψλ. ε πεξίπησζε κε απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ ζην παξφλ άξζξν, ν πλδξνκεηήο δελ έρεη αμίσζε απνδεκίσζεο θαηά ηνπ ΟΣΔ, αιιά ν ΟΣΔ ηνπ επηζηξέθεη ην αλαινγνχλ ζην πέξαλ ησλ δχν εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ σο άλσ αλαγγειία ηεο βιάβεο ρξνληθφ δηάζηεκα δηάξθεηαο απηήο, πνζφ πλδξνκήο κε πίζησζε ζε επφκελν ινγαξηαζκφ ηνπ Γελ ζεσξείηαη δηαθνπή γηα ην ζθνπφ ηνπ άξζξνπ : α) ε δηαθνπή ηεο Τπεξεζίαο πνπ νθείιεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο β) ε δηαθνπή ηεο Τπεξεζίαο πνπ νθείιεηαη ζηελ εγθαηάζηαζε απφ ηνλ πλδξνκεηή λένπ εμνπιηζκνχ αζχκβαηνπ κε ηνλ Σεξκαηηθφ Δμνπιηζκφ ή εμνπιηζκνχ πνπ επεξεάδεη ή πξνθαιεί δπζιεηηνπξγία ζηελ Τπεξεζία ή ε δηαθνπή πνπ επέξρεηαη απφ πξάμε ή παξάιεηςε ηνπ πλδξνκεηή θαη γ) ε δηαθνπή ιφγσ αλσηέξαο βίαο θαηά ην άξζξν 10 ηεο παξνχζαο, δηθαζηηθψλ ή δηνηθεηηθψλ απνθάζεσλ ή νπνηαζδήπνηε άιιεο αηηίαο γηα ηελ νπνία δελ επζχλεηαη ν ΟΣΔ δ) ε δηαθνπή ηεο ππεξεζίαο ιφγσ νπνηαζδήπνηε εθπξφζεζκεο νθεηιήο πξνο ηνλ ΟΣΔ. 6.2 Ο ςνδπομηηήρ ςποσπεούηαι: Να ελεκεξψλεη εγθαίξσο θαη εγγξάθσο ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ ΟΣΔ νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αξρηθή ηνπ Αίηεζε. 3

5 6.2.2 Να ζπλδέεη Σεξκαηηθφ Δμνπιηζκφ θαη Κεξαηνζχζηεκα εγθεθξηκέλνπ ηχπνπ γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο Τπεξεζίαο. ε αληίζεηε πεξίπησζε ν ΟΣΔ δηαθφπηεη ηελ παξνρή ηεο Τπεξεζίαο ζέηνληαο εγγξάθσο πξνζεζκία ζηνλ πλδξνκεηή γηα ζπκκφξθσζή ηνπ. Δάλ ν πλδξνκεηήο δελ αληαπνθξηζεί ζηελ σο άλσ ππφδεημε εληφο ηεο ηηζέκελεο πξνζεζκίαο, ν ΟΣΔ δχλαηαη λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε Να εμαζθαιίδεη ηελ αδηάιεηπηε ειεθηξηθή ηξνθνδνζία ηνπ Σεξκαηηθνχ Δμνπιηζκνχ κε ίδηεο δαπάλεο Να εμνθιεί εκπξφζεζκα θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ην ζχλνιν ησλ ηηκνινγίσλ πνπ εθδίδεη ν ΟΣΔ Δάλ ε πψιεζε γίλεηαη εμ απνζηάζεσο, εληφο 14 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ Σεξκαηηθνχ Δμνπιηζκνχ πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ηα ζρεηηθά έληππα ηεο Τπεξεζίαο (έληππν αίηεζεο, ησλ παξφλησλ γεληθψλ φξσλ θαη δήισζεο ππαλαρψξεζεο), λα παξαιάβεη νξηζηηθά ή λα θνηλνπνηήζεη εγγξάθσο ζηνλ ΟΣΔ ηελ άξλεζε νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο Τπεξεζίαο ζπκπιεξψλνληαο θαη απνζηέιινληαο ζηνλ ΟΣΔ ηελ δήισζε ππαλαρψξεζεο. ε πεξίπησζε άπξαθηεο παξφδνπ ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο, ε Τπεξεζία ζεσξείηαη απηνδηθαίσο νξηζηηθψο παξαιεθζείζα απφ ηνλ πλδξνκεηή απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ Σεξκαηηθνχ Δμνπιηζκνχ κεηά ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ εληχπσλ ηεο Τπεξεζίαο. Ο πλδξνκεηήο πνπ ππαλαρσξεί έρεη ηελ ππνρξέσζε λα επηζηξέςεη κε δηθή ηνπ δαπάλε ζηνλ ΟΣΔ ηνλ ηεξκαηηθφ εμνπιηζκφ (πνπ ηπρφλ έρεη παξαιάβεη) ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε Ο πλδξνκεηήο ππνρξενχηαη λα ρξεζηκνπνηεί ηελ Τπεξεζία ζχκθσλα κε ην λφκν, ηνπο παξφληεο φξνπο, ηα ρξεζηά ήζε θαη ηηο νδεγίεο ηνπ ΟΣΔ θαη λα κελ πξνβαίλεη ζε πξάμεηο ή παξαιείςεηο πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ νπνηαδήπνηε ζεηηθή ή απνζεηηθή δεκία ζηνλ ΟΣΔ, λα επεξεάζνπλ ή ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηελ παξνρή ηεο Τπεξεζίαο, ή λα πξνθαιέζνπλ βιάβε ή δπζιεηηνπξγία ζηα ζπζηήκαηα ηνπ ΟΣΔ. Ο πλδξνκεηήο επζχλεηαη ζε απνθαηάζηαζε θάζε δεκίαο πνπ ζα ππνζηεί ν ΟΣΔ απφ ηελ εθ κέξνπο ηνπ πλδξνκεηή παξάβαζε ησλ παξφλησλ φξσλ ε πεξίπησζε απψιεηαο ή θινπήο ηεο πλδξνκεηηθήο Κάξηαο, ν πλδξνκεηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα εηδνπνηήζεη, ακέζσο κφιηο ιάβεη γλψζε ηεο απψιεηαο ή θινπήο ην ηκήκα εμππεξέηεζεο πειαηψλ απνζηέιινληαο έγγξαθε δήισζε απψιεηαο κε ηαρπδξνκείν ή κε ηειενκνηνηππία (fax), πξνθεηκέλνπ λα απελεξγνπνηεζεί ε πλδξνκεηηθή Κάξηα, λα δηαθνπεί ε παξνρή ηεο Τπεξεζίαο θαη λα ηνπ απνζηαιεί λέα πλδξνκεηηθή Κάξηα, επηβαξπλφκελνο ην θφζηνο απφθηεζήο ηεο. 7. Οικονομικοί Όποι 7.1 Ο ΟΣΔ ρξεψλεη ηνλ πλδξνκεηή, ζχκθσλα κε ηνλ εθάζηνηε ηζρχνληα ηηκνθαηάινγφ ηνπ, κε: α. ηε πλδξνκή γηα θάζε Παθέην Πξνγξακκάησλ θαη άιισλ ζπλαθψλ ππεξεζηψλ, β. ηα πνζά επαλαζχλδεζεο ή θαηάξγεζεο (ππφινηπν πλδξνκψλ ζχκθσλα κε ηνπο παξφληεο φξνπο) γ. ην ηίκεκα ηνπ Σεξκαηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ηπρφλ άιια πνζά πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ εθάζηνηε ηζρχνληα ηηκνθαηάινγφ ηνπ. O Φ.Π.A. θαη ηπρφλ άιινη θφξνη ή ηέιε επηβαξχλνπλ ηνλ πλδξνκεηή. Eπίζεο ηνλ πλδξνκεηή βαξχλνπλ ηπρφλ έμνδα (ιεηηνπξγηθά, δηθαζηηθά, ή άιια) ζηα νπνία ππνβάιιεηαη ν ΟΣΔ ιφγσ ηεο κε εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ πλδξνκεηή. Σν ηίκεκα γηα ηελ Δγθαηάζηαζε ή/θαη ην Κεξαηνζχζηεκα ρξεψλεηαη θαη θαηαβάιιεηαη ζηνλ Δμνπζηνδνηεκέλν εγθαηαζηάηε. Νέεο ηηκέο ή αλαπξνζαξκνγή ηηκψλ ηζρχνπλ κεηά ηε λφκηκε εμαγγειία ηνπο θαη απφ ην ρξνληθφ ζεκείν πνπ νξίδεη ν λφκνο. 7.2 Η ρξέσζε ηεο πλδξνκήο γίλεηαη κεληαία, νη ινγαξηαζκνί εθδίδνληαη αλά δίκελν ή κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ηπρφλ απνθαζίζεη ν ΟΣΔ- θαη εμνθινχληαη εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ αλαγξάθνληαη ζε απηνχο, δχλαληαη δε λα ελζσκαησζνχλ ζηνλ ηειεθσληθφ ινγαξηαζκφ ηεο ηειεθσληθήο ζχλδεζεο ηνπ πλδξνκεηή, εθφζνλ απηή ιεηηνπξγεί ζην δίθηπν ηνπ ΟΣΔ. 7.3 Ο πλδξνκεηήο ζεσξείηαη φηη έρεη απνδερζεί πιήξσο ηνπο εθδηδφκελνπο ινγαξηαζκνχο αλ δελ ηνπο ακθηζβεηήζεη κε έγγξαθφ ηνπ πξνο ηνλ ΟΣΔ εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο 45 εκεξψλ απφ ηελ έθδνζή ηνπο. Aλ ν πλδξνκεηήο δελ ηνπο εμνθιήζεη κέζα ζε ηξηάληα (30) κέξεο απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηνπο, ζα επηβαξχλεηαη κε ην λφκηκν ηφθν ππεξεκεξίαο Oη ινγαξηαζκνί ζα εμνθινχληαη κε ηνλ ηξφπν πνπ δειψζεθε ζηελ Aίηεζε ή κε φπνηνλ ηξφπν επηιεγεί απφ ηνλ ΟΣΔ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο Ο πλδξνκεηήο δειψλεη θαη απνδέρεηαη φηη νη ινγαξηαζκνί θαη ηπρφλ άιια ηηκνιφγηα πνπ εθδίδνληαη απφ ηνλ ΟΣΔ θαζψο θαη αληίγξαθα ή απνζπάζκαηά ηνπο πνπ ηεξνχληαη απφ ηνλ ΟΣΔ κεραλνγξαθηθά ζε ειεθηξνληθφ θέληξν, απνηεινχλ πιήξε απφδεημε ηεο νθεηιήο ηνπ πξνο ηνλ ΟΣΔ αλαθνξηθά κε ηα πνζά ζηα νπνία αλαθέξνληαη, θαηά ηεο νπνίαο φκσο επηηξέπεηαη αληαπφδεημε Ο ΟΣΔ δχλαηαη λα αξλεζεί ηε ζχλαςε ηεο παξνχζαο ζε πεξίπησζε δηαπίζησζεο επαλεηιεκκέλεο θαζπζηέξεζεο εμφθιεζεο ινγαξηαζκψλ απφ ηνλ πλδξνκεηή γηα ηελ ελ γέλεη παξνρή ππεξεζηψλ απφ ηνλ ΟΣΔ. 7.7 H κε εκπξφζεζκε εμφθιεζε ηνπ αληίζηνηρνπ ινγαξηαζκνχ επηθέξεη ηελ πξνζσξηλή ή νξηζηηθή δηαθνπή ηεο Τπεξεζίαο. Η δηαθνπή πξνζσξηλή ή νξηζηηθή ηεο ηειεθσληθήο ζχλδεζεο ηνπ πλδξνκεηή (εθφζνλ απηή ιεηηνπξγεί ζην δίθηπν ηνπ ΟΣΔ) γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο κε εκπξφζεζκεο εμφθιεζεο ηνπ αληηζηνίρνπ ινγαξηαζκνχ επηθέξεη θαη ηελ πξνζσξηλή ή νξηζηηθή δηαθνπή ηεο Τπεξεζίαο αληίζηνηρα. ηελ πεξίπησζε νξηζηηθήο δηαθνπήο ηεο Τπεξεζίαο ν πλδξνκεηήο νθείιεη θαη ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ην ζχλνιν ησλ ππνιεηπνκέλσλ πλδξνκψλ κέρξη ην πέξαο ηεο πξνβιεπφκελεο ρξνληθήο δέζκεπζεο. 7.8 Με ηελ επηθχιαμε ησλ ινηπψλ φξσλ, ζε πεξίπησζε πνπ ν πλδξνκεηήο δελ ηεξήζεη νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο παξφληεο φξνπο, ν ΟΣΔ δηθαηνχηαη λα δηαθφςεη άκεζα, πξνζσξηλά ή νξηζηηθά, ηελ παξνρή ηεο Τπεξεζίαο. ηελ πεξίπησζε απηή, ν ΟΣΔ απαιιάζζεηαη απφ ηπρφλ ππνρξέσζε απνδεκίσζεο ηνπ πλδξνκεηή. Δπηπιένλ, ν ΟΣΔ δελ ππνρξενχηαη ζε επηζηξνθή ηπρφλ ήδε θαηαβιεζέλησλ πνζψλ, ηα νπνία, ζε πεξίπησζε δηαθνπήο, θαηαπίπηνπλ ππέξ ηνπ ΟΣΔ σο πνηληθή ξήηξα γηα ηε κε ηήξεζε εθ κέξνπο ηνπ πλδξνκεηή ησλ παξφλησλ φξσλ. 8. Γιάπκεια ηηρ ύμβαζηρ 8.1 Η παξνχζα ζχκβαζε είλαη ανξίζηνπ ρξφλνπ. Η ειάρηζηε δηάξθεηα, εθφζνλ απηή πθίζηαηαη, νξίδεηαη ζηελ Αίηεζε. 8.2 ε πεξίπησζε δέζκεπζεο ηνπ πλδξνκεηή γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, ν πλδξνκεηήο ζε πεξίπησζε θαηαγγειίαο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ηε πλδξνκή γηα ην ππφινηπν ηνπ ρξφλνπ δέζκεπζεο, εθηφο αλ απνδεδεηγκέλα ππάξρεη ηερληθή αδπλακία εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Τπεξεζίαο ε νπνία 4

6 επηβεβαηψλεηαη κφλν απφ ηνλ ΟΣΔ ή ηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο εγθαηαζηάηεο ηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ν πλδξνκεηήο κπνξεί λα δεηήζεη εγγξάθσο ηελ θαηάξγεζε ηεο Τπεξεζίαο. Σπρφλ πξνθαηαβιεζέλ πνζφ γηα ην δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί κέρξη ηε ζπκβαηηθή εκεξνκελία ιήμεο επηζηξέθεηαη αηφθσο ζηνλ πλδξνκεηή. ε θακία άιιε πεξίπησζε δελ επηζηξέθεηαη πξνθαηαβιεζέλ πνζφ. 8.3 ε πεξίπησζε θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ ΟΣΔ ιφγσ νθεηιήο ηνπ πλδξνκεηή, δελ ζπλάπηεηαη λέα ζχκβαζε ηνπ πλδξνκεηή κε ηνλ ΟΣΔ, εθφζνλ δελ ηαθηνπνηεζνχλ νξηζηηθά νη νηθνλνκηθέο ηνπ εθθξεκφηεηεο έλαληη ηνπ ΟΣΔ. 9. Λύζη - Καηαγγελία 9.1 Η παξνχζα ζχκβαζε ιχεηαη: Απφ νπνηνδήπνηε ζπκβαιιφκελν κέξνο κε θαηαγγειία θνηλνπνηνχκελε απφ ηνλ κελ πλδξνκεηή πξν ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξνο ηνλ ΟΣΔ, απφ ηνλ δε ΟΣΔ πξν εμήληα (60) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξνο ην πλδξνκεηή. ε πεξίπησζε θαηαγγειίαο απφ ην πλδξνκεηή (πιελ φζσλ πξνβιέπνληαη ζηνλ φξν 8.2 ηεο παξνχζεο) ή απφ ηνλ ΟΣΔ κε ππαηηηφηεηα ηνπ πλδξνκεηή, νπνηαδήπνηε πξνθαηαβιεζέληα ηέιε δελ επηζηξέθνληαη Αδεκίσο ζε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, φηαλ ε δηάξθεηα ηεο ππεξβαίλεη ηηο 30 εκέξεο. 9.2 ε πεξίπησζε πνπ ην έλα ζπκβαιιφκελν κέξνο παξαβεί ή θαζπζηεξεί λα εθπιεξψζεη νπνηνδήπνηε φξν ηεο παξνχζαο πνπ φινη ζπκθσλνχληαη σο νπζηψδεηο, ην άιιν ζπκβαιιφκελν κέξνο δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη εγγξάθσο, αδεκίσο γηα απηφ ηελ παξνχζα, νπνηεδήπνηε, ηάζζνληαο πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ εληφο ηεο νπνίαο ν ππαίηηνο ηεο παξάβαζεο ζα πξέπεη λα πξνβεί ζε φιεο ηηο αλαγθαίεο ελέξγεηεο γηα ηε ζεξαπεία ηεο, δηαηεξψληαο φια ηα δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε θαη απφ ην λφκν, ηδίσο δε ην δηθαίσκα λα απαηηήζεη απφ ηνλ αληηζπκβαιιφκελν ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε νπνηαδήπνηε επειζνχζαο ζεηηθήο δεκίαο ηνπ θαη κφλνλ. 9.3 Κάζε εθθξεκήο νθεηιή ηνπ πλδξνκεηή πξνο ηνλ ΟΣΔ, απνξξένπζα απφ ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο, θαζίζηαηαη ιεμηπξφζεζκε θαη απαηηεηή απφ ηελ θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο. 10. Ανυηέπα Βία ε πεξίπησζε επέιεπζεο γεγνλφησλ αλσηέξαο βίαο ε ππνρξέσζε παξνρήο ηεο Τπεξεζίαο αλαζηέιιεηαη, εθφζνλ απηή είλαη αδχλαηε ή ππεξβνιηθά επαρζήο, έσο ηε ιήμε ησλ γεγνλφησλ πνπ πξνθάιεζαλ ηελ αδπλακία. ηα γεγνλφηα αλσηέξαο βίαο ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά πεξηιακβάλνληαη ερζξνπξαμίεο, εμέγεξζε, αλαξρηθή δξάζε (ζακπνηάδ), ππξθαγηά, πιεκκχξα, θαηαζηξνθέο δηθηχνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δνξπθφξσλ απφ ελέξγεηεο ηξίησλ ή θπζηθέο θαηαζηξνθέο κε νθεηιφκελεο ζε ππαηηηφηεηα ηνπ ΟΣΔ, πεξηνξηζκνί θαη δπζθνιίεο παξνρήο ηνπ δηθηχνπ, απεξγία, αληαπεξγία, πξάμεηο/ απνθάζεηο εζληθψλ ή/ θαη Κνηλνηηθψλ ή άιισλ αξρψλ θαη γεληθά θάζε γεγνλφο πνπ δελ κπνξεί λα πξνβιεθζεί ή λα απνηξαπεί απφ ηα κέξε. 11. Δκσώπηζη Ο πλδξνκεηήο δελ έρεη δηθαίσκα λα εθρσξήζεη νπνηνδήπνηε δηθαίσκα ή θαη ππνρξέσζε απνξξέεη απφ ηελ παξνχζα ζε ηξίην ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ ΟΣΔ. 12. Πποζηαζία Πποζυπικών Γεδομένυν 12.1 Ο πλδξνκεηήο ζπκπιεξψλεη ηελ Αίηεζε κε ηα ζηνηρεία ηα νπνία δεηά ν ΟΣΔ. Ο ΟΣΔ ελεξγεί σο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ηνπ πλδξνκεηή, ηα νπνία δηαηεξεί θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή -αξρείν- θαη επεμεξγάδεηαη, κε ζθνπφ ηε δηαρείξηζε ηνπ αηηήκαηνο, ηε ρξέσζε ηνπ πλδξνκεηή θαη ηελ ελ γέλεη εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε, ηελ ελεκέξσζε ηνπ πλδξνκεηή γηα ηπρφλ λέεο ππεξεζίεο, ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε, έξεπλα θαη αμηνιφγεζε γηα ηελ νινθιεξσκέλε εηθφλα θαη βειηίσζε ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, ηελ αλάπηπμε πξνσζεηηθψλ θαη δηαθεκηζηηθψλ ελεξγεηψλ πξνβνιήο ησλ λέσλ ππεξεζηψλ ηνπ ΟΣΔ πξνο ην πλδξνκεηή Απνδέθηεο ησλ δεδνκέλσλ κπνξεί λα είλαη, κεηαμχ άιισλ: α) ζπλεξγάηεο ηνπ ΟΣΔ πνπ κεζνιαβνχλ γηα ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο β) νη εηαηξείεο έξεπλαο θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο, γ) εηαηξίεο είζπξαμεο απαηηήζεσλ θαη άιιεο κέζσ ησλ νπνίσλ εμνθινχληαη νη ινγαξηαζκνί ηνπ πλδξνκεηή Κάζε πλδξνκεηήο απεπζπλφκελνο εγγξάθσο πξνο ηνλ ΟΣΔ έρεη δηθαίσκα ελεκέξσζεο γηα ηα πξνζσπηθά ηνπ δεδνκέλα πνπ ηεξνχληαη απφ απηφλ θαη δηθαίσκα αληίξξεζεο θαη δηφξζσζεο ησλ δεδνκέλσλ απηψλ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηδηαίηεξα ην Ν. 2472/1997 φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε θα εθάζηνηε ηζρχεη Ο πλδξνκεηήο έρεη ελεκεξσζεί θαη ζπκθσλεί ζηε ρξήζε απφ ηνλ ΟΣΔ θαζψο θαη ζηελ αλαθνίλσζε εθ κέξνπο ηνπ ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ δεδνκέλσλ, ζε άιιεο ζπλεξγαδφκελεο κε ηνλ ΟΣΔ εηαηξείεο πνπ ελεξγνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ. Σπρφλ αλάθιεζε ηεο ζπγθαηάζεζήο ηνπ απηήο ζα γίλεηαη κφλν εγγξάθσο. 13. Γενικέρ Γιαηάξειρ 13.1 Οη παξφληεο φξνη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αίηεζε είλαη απνδεθηνί ρσξίο επηθχιαμε θαη απφ ηα δχν κέξε. Ο ΟΣΔ δηθαηνχηαη λα κελ παξέρεη ηελ Τπεξεζία, ζε πεξίπησζε κε απνδνρήο ησλ παξφλησλ φξσλ απφ ηνλ πλδξνκεηή Ο ΟΣΔ δηθαηνχηαη λα ηξνπνπνηεί ηνπο παξφληεο φξνπο κνλνκεξψο ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία ε θακία πεξίπησζε ν ΟΣΔ δελ επζχλεηαη γηα ηπρφλ ζεηηθέο ή απνζεηηθέο δεκίεο ή δηαθπγφληα θέξδε ηνπ πλδξνκεηή πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαηά ή απφ ηε ρξήζε ηεο Τπεξεζίαο Οη παξφληεο φξνη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ Αίηεζε ηνπ πλδξνκεηή θαη ηνλ εθάζηνηε ηζρχνληα ηηκνθαηάινγν ηνπ ΟΣΔ είλαη ε πιήξεο θαη ε κφλε ζπκθσλία κεηαμχ ηνπ ΟΣΔ θαη ηνπ πλδξνκεηή ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν απηήο θαη ππεξηζρχεη θάζε άιιεο πξνεγνχκελεο γξαπηήο ή πξνθνξηθήο ζπκθσλίαο ή επηθνηλσλίαο κε ηνλ ΟΣΔ ή κε ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπ Η εθ κέξνπο ηνπ ΟΣΔ κε άζθεζε ή κεξηθή άζθεζε νπνηνπδήπνηε δηθαηψκαηφο ηνπ πνπ απνξξέεη απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη απνηειεί παξαίηεζε απφ ην δηθαίσκα απηφ, νχηε απνθιείεη ηελ άζθεζή ηνπ ζην κέιινλ Αλ θάπνηνο φξνο ηεο παξνχζαο θξηζεί άθπξνο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, νη ππφινηπνη φξνη απηήο παξακέλνπλ ηζρπξνί, νη δε ζπκβαιιφκελνη ζπκθσλνχλ φηη ν ΟΣΔ ζα αληηθαζηζηά ή ηξνπνπνηεί ηνλ άθπξν φξν ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ηνλ ζθνπφ ηεο παξνχζαο Γηα ηελ επίιπζε νπνηαζδήπνηε δηαθνξάο πξνθχςεη απφ ηελ παξνχζα αξκφδηα είλαη ηα δηθαζηήξηα Αζελψλ θαη εθαξκνζηέν είλαη ην Διιεληθφ Γίθαην Ο πλδξνκεηήο δχλαηαη λα ελεκεξψλεηαη απφ ηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν πνπ νξίδεηαη ζηελ αίηεζε γηα νπνηαδήπνηε ζρεηηθφ κε ηελ ππεξεζία ζέκα. 5

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ Λν ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ η (ηφπνο), ζήκεξα, / /, νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: Ζ Αλψλπκε Σξαπεδηθή Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 1.Ο ρξήζηεο (εθεμήο ν «Υρήστης») ηνπ εηδηθνχ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ (website) www.winbankdirect.gr (εθεμήο «winbank Direct») θαιείηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ. Άξζξν 1 - Εθαξκνγή

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ. Άξζξν 1 - Εθαξκνγή ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ Άξζξν 1 - Εθαξκνγή 1.1 Oη γεληθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο πνπ δειψλνληαη παξαθάησ ( Όξνη & Πξνυπνζέζεηο ) ηζρχνπλ θαη ζρεκαηίδνπλ κέξνο φισλ ησλ πξνζθνξψλ θαη ζπλαιιαγψλ ησλ (πνιπκεζηθψλ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ. ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ:

ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ. ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ: ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ: Αθελφο ηεο νκφξξπζκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία., κηαο εηαηξείαο εγγεγξακκέλεο ζχκθσλα κε ην δίθαην ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, πνπ εδξεχεη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Ειζαγωγή-Ενημέρωζη. 1. Γενικοί Όροι, Δικαιώμαηα & Τποτρεώζεις

Ειζαγωγή-Ενημέρωζη. 1. Γενικοί Όροι, Δικαιώμαηα & Τποτρεώζεις Ειζαγωγή-Ενημέρωζη Ο ηζηνρψξνο www.farmakeio-omorfia.gr είλαη ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα δηαδηθηπαθήο πψιεζεο πξντφλησλ πνπ αλήθεη ζηελ εηαηξεία «ΦΑΡΜΑΚΔΙΟ ΒΑΙΛΔΙΟ ΥΡ. ΜΑΡΚΑΓΑ ΚΑΙ ΙΑ Δ.Δ.» (ζην εμήο Δηαηξεία),

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΥΡΗΗ. Η ππεξεζία παξέρεηαη απφ 8.00 π.μ. έσο 10.00 μ.μ. θαη 7 εκέξεο ηελ εβδνκάδα κέζσ θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνπ πξνζσπηθνχ (agents).

ΟΡΟΙ ΥΡΗΗ. Η ππεξεζία παξέρεηαη απφ 8.00 π.μ. έσο 10.00 μ.μ. θαη 7 εκέξεο ηελ εβδνκάδα κέζσ θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνπ πξνζσπηθνχ (agents). ΟΡΟΙ ΥΡΗΗ Οη παξφληεο φξνη ρξήζεο θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν ρξήζεο ηεο ππεξεζίαο «ΟΔΗΓΟ ΔΗΜΟΙΟΤ 14500» (εθεμήο «ε ππεξεζία») πνπ παξέρεηαη κέζσ ηνπ ζχληνκνπ θσδηθνχ 14500 απφ ηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΕΙΔΗΕΟΦΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΟΡΙ ΜΟΙ Δγγύηζη Καλύηεπηρ Σιμήρ Πλαηθόπμα ηηρ Kite-Booking.com Τπηπεζία Δξςπηπέηηζηρ Πελαηών Control Panel ςμβάν Ανώηεπηρ Βίαρ

ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΟΡΙ ΜΟΙ Δγγύηζη Καλύηεπηρ Σιμήρ Πλαηθόπμα ηηρ Kite-Booking.com Τπηπεζία Δξςπηπέηηζηρ Πελαηών Control Panel ςμβάν Ανώηεπηρ Βίαρ ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ηελ Αζήλα ζήκεξα. κεηαμχ ησλ θαησηέξσ ζπκβαιινκέλσλ: 1. Σεο αηνκηθήο επηρείξεζεο κε ηελ επσλπκία «ΚΟΤΣΟΤΠΑ Ν. ΙΩΑΝΝΗ ε νπνία εδξεχεη ζην Υαιάλδξη Αηηηθήο, νδφο Αηζρχινπ 27 α, 15234,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ

ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ Ο επηζθέπηεο / ρξήζηεο ησλ ζειίδσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ www.scienceweb.gr θαιείηαη λα δηαβάζεη πξνζεθηηθά ηα θαησηέξσ (φξνπο ρξήζεο θαη ηηο πξνππνζέζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ) πξηλ απφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΝΓΔΗ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΚΙΝΗΣΗ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ/ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔIΩΝ

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΝΓΔΗ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΚΙΝΗΣΗ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ/ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔIΩΝ ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΝΓΔΗ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΚΙΝΗΣΗ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ/ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔIΩΝ Η Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «WIND ΔΛΛΑ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ» παξέρεη ζηνπο πλδξνκεηέο Τπεξεζίεο Ηιεθηξνληθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνζθνξά Αλαθνξάο Οξγαληζκνύ Σειεπηθνηλσληώλ Διιάδνο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ Υνλδξηθήο Δθκίζζσζεο Γξακκώλ

Πξνζθνξά Αλαθνξάο Οξγαληζκνύ Σειεπηθνηλσληώλ Διιάδνο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ Υνλδξηθήο Δθκίζζσζεο Γξακκώλ Πξνζθνξά Αλαθνξάο Οξγαληζκνύ Σειεπηθνηλσληώλ Διιάδνο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ Υνλδξηθήο Δθκίζζσζεο Γξακκώλ 2011 1 Πεξηερόκελα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΔΗΠΑΓΥΓΖ... 535 1.1. Αληηθείκελν... 535 1.2. Νξηζκνί... 535 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ταχ. Δν/ση : Τηλέφωνο : 210 8846852 Fax : 210 8846853 Ιστοσελίδα: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα www.imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR

ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR Ο παξφλ ηζηφηνπνο («www.younique.gr») απνηειεί έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ην νπνίν αλήθεη ζηελ αηνκηθή επηρείξεζε κε επσλπκία Νάζηνπ Νηθφιανο, κε Α.Φ.Μ. 120473910, ΔΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

OYΣIΩΔEIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ CITIBANK PLATINUM VISA, CITIBANK VISA VODAFONE, CITIBANK VISA VODAFONE GOLD

OYΣIΩΔEIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ CITIBANK PLATINUM VISA, CITIBANK VISA VODAFONE, CITIBANK VISA VODAFONE GOLD OYΣIΩΔEIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ CITIBANK PLATINUM VISA, CITIBANK VISA VODAFONE, CITIBANK VISA VODAFONE GOLD Προοίμιο ηνηρεία Δθδφηε Ζ CITIBANK INTERNAΣΗΟΛΑL plc Θαηάζηεκα Διιάδνο (ε «Σξάπεδα») ρνξεγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΔΙΠΡΑΚΣΟΡΑ (Δ.Τ.Α.Θ.)

ΤΜΒΑΗ ΔΙΠΡΑΚΣΟΡΑ (Δ.Τ.Α.Θ.) ΤΜΒΑΗ ΔΙΠΡΑΚΣΟΡΑ (Δ.Τ.Α.Θ.) ηελ Αζήλα ζήκεξα../../2015 κεηαμχ αθελφο ηνπ πλεηαηξηζκνχ Δπαγγεικαηηψλ Πξαθηφξσλ Παηγληδηψλ Πξφγλσζεο (ζην εμήο ν «.Δ.Π.Π.Π.») ν νπνίνο εδξεχεη ζηελ Αζήλα επί ηεο νδνχ Μάξλε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Απόψεις/προηάζεις ηες εηαιρείας Forthnet AE επί ηες Δεμόζιας Διαβούλεσζες για ηεν Προζθορά Αναθοράς Χονδρικής Εσρσδωνικής Πρόζβαζες OTE 2011

Α. Απόψεις/προηάζεις ηες εηαιρείας Forthnet AE επί ηες Δεμόζιας Διαβούλεσζες για ηεν Προζθορά Αναθοράς Χονδρικής Εσρσδωνικής Πρόζβαζες OTE 2011 Α. Απόψεις/προηάζεις ηες εηαιρείας Forthnet AE επί ηες Δεμόζιας Διαβούλεσζες για ηεν Προζθορά Αναθοράς Χονδρικής Εσρσδωνικής Πρόζβαζες OTE 2011 Γεληθέο Παξαηεξήζεηο: 1. Γεδνκέλεο ηεο ζπλάθεηαο ησλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

OROI TOY CHAT. Όξνη ρξήζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ

OROI TOY CHAT. Όξνη ρξήζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ Όξνη ρξήζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ OROI TOY CHAT 1. ΔΓΓΡΑΦΖ Ζ εγγξαθή ζηηο ππεξεζίεο ηνπ site επηηξέπεηαη κφλν ζηνποελήιηθνπο, άλσ ησλ 18 εηψλ. Καηά ηελ εγγξαθή ηνπ ην κέινοππνρξενχηαη λα δειψλεη εάλ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA Οη πιεξνθνξίεο θαη φξνη ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκν ηνπ 2009 (Ν.128(Η)/2009), ζα ζπλερίζνπλ λα ηζρχνπλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ (α/α : 03/2015)

ΘΔΜΑ: Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ (α/α : 03/2015) ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΠΡΟ: Κάζε Δλδηαθεξφκελν Ννζειεπηηθφ Ίδξπκα Μ.Σ.. Γλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Σκήκα Πξνκεζεηψλ ΚΟΙΝ.: ΝΙΜΣ/ΓΟΤ Σει.: 210-72 88 136 137 ΝΙΜΣ/ΣΜ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ FAX: 210-72 11 223 Φ.800/09/6236.1195

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΦΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ "#StudentsXclusive από ηo Vodafone CU

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΦΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ #StudentsXclusive από ηo Vodafone CU ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΦΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ "#StudentsXclusive από ηo Vodafone CU Η αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Vodafone Παλαθνλ ΑΕΕΣ», πνπ εδξεχεη ζην Υαιάλδξη, Αηηηθήο, νδφο Σδαβέιια αξ. 1-3, δηνξγαλψλεη, (ζην

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ (ON-LINE) ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΟ ΜΕΩ ΣΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ WWW.WINBANKDIRECT.GR

ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ (ON-LINE) ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΟ ΜΕΩ ΣΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ WWW.WINBANKDIRECT.GR ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ (ON-LINE) ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΟ ΜΕΩ ΣΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ WWW.WINBANKDIRECT.GR 1. Ζ ΠΔΗΡΑΗΩ ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΑΚΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ Α.Δ. (ΑΦΜ: 998279132, Γ.Ο.Τ. ΦΑΔ ΑΘΖΝΩΝ, Λ. πγγξνχ 87-11745 Αζήλα,

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!»

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!» ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!» 1] Η COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (θαινχκελε εθεμήο, γηα ράξε ζπληνκίαο, COSMOTE), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ COMPUTER ROOM ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ.

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ COMPUTER ROOM ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Ο Σ Δ Α Γ Δ Μ Ο Π Ο Η Ζ Σ Ζ Π Ρ Ο Β Α Ζ Σ Ο Ν Σ Ο Π Η Κ Ο Β Ρ Ο Υ Ο & Υ Δ Σ Η Κ Δ ΤΠ Ζ Ρ Δ Η Δ

Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Ο Σ Δ Α Γ Δ Μ Ο Π Ο Η Ζ Σ Ζ Π Ρ Ο Β Α Ζ Σ Ο Ν Σ Ο Π Η Κ Ο Β Ρ Ο Υ Ο & Υ Δ Σ Η Κ Δ ΤΠ Ζ Ρ Δ Η Δ Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Ο Σ Δ Α Γ Δ Μ Ο Π Ο Η Ζ Σ Ζ Π Ρ Ο Β Α Ζ Σ Ο Ν Σ Ο Π Η Κ Ο Β Ρ Ο Υ Ο & Υ Δ Σ Η Κ Δ ΤΠ Ζ Ρ Δ Η Δ 2009 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ... 2 1. ΓΔΝΗΚΑ... 6 1.1. ΚΟΠΟ... 6 1.2 OΡΗΜΟΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Τπεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο (BRS) γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ

Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Τπεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο (BRS) γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Τπεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο (BRS) γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ Δπηζθφπεζε ππεξεζίαο Η ππεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ («Τπεξεζία»)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ 1. Ως προς ηο Άρζρο 2.2 «Προϋποζέζεης δηάζεζες ηες σπερεζίας VPU» «Προϋπόζεζε 1: Ο Πάροτος ζα πρέπεη λα σπογράυεη ηελ ηζτύοσζα ύκβαζε RUO, ε οποία λα ηοσ δίλεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΥΡΔΩΣΗΚΟΤ ΤΠΟΛΟΗΠΟΤ Δ ΣΡΔΥΟΤΜΔΝΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΑΣΑΘΔΔΩΝ Δ ΔΤΡΩ

ΤΜΒΑΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΥΡΔΩΣΗΚΟΤ ΤΠΟΛΟΗΠΟΤ Δ ΣΡΔΥΟΤΜΔΝΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΑΣΑΘΔΔΩΝ Δ ΔΤΡΩ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣ/ΜΑ...[...] Αξηζκφο ζχκβαζεο:... ΤΜΒΑΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΥΡΔΩΣΗΚΟΤ ΤΠΟΛΟΗΠΟΤ Δ ΣΡΔΥΟΤΜΔΝΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΑΣΑΘΔΔΩΝ Δ ΔΤΡΩ η...... ζήκεξα ζηηο... ηνπ κήλα... ηνπ έηνπο..., κεηαμχ: Α).Σεο

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα... 1 1. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ... 1 2. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ... 3 3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ... 4 4. ΧΡΕΩΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ... 8 ... 8

Περιεχόμενα... 1 1. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ... 1 2. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ... 3 3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ... 4 4. ΧΡΕΩΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ... 8 ... 8 ΧΑΡΣΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ (Χ.Τ.Κ.) Περιεχόμενα Περιεχόμενα.... Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ... 2. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ... 3 3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ... 4 4. ΧΡΕΩΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ... 8... 8 5. ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΣΑ ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΑ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 00 / 2014 ( Τ.. / 2014 ) ΤΜΦΩΝΙΑ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΔΚΔΜ (ΠΡΑΣΗΡΙΟ ΣΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΣΩΝ)

ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 00 / 2014 ( Τ.. / 2014 ) ΤΜΦΩΝΙΑ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΔΚΔΜ (ΠΡΑΣΗΡΙΟ ΣΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΣΩΝ) ΔΙΓΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΡΑΣΟΤ ΤΠΗΡΔΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΠΡΑΣΗΡΙΟΤ ΣΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΣΩΝ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 00 / 2014 ( Τ.. / 2014 ) ΤΜΦΩΝΙΑ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΔΚΔΜ (ΠΡΑΣΗΡΙΟ ΣΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΣΩΝ) ( Αληίηππν..

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣ/ΜΑ ( ) Αριθμός ύμβασης ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΠΗΣΩΔΩ ΜΔ ΑΝΟΗΚΣΟ (ΑΛΛΖΛΟΥΡΔΟ) ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣ/ΜΑ ( ) Αριθμός ύμβασης ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΠΗΣΩΔΩ ΜΔ ΑΝΟΗΚΣΟ (ΑΛΛΖΛΟΥΡΔΟ) ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣ/ΜΑ ( ) Αριθμός ύμβασης ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΠΗΣΩΔΩ ΜΔ ΑΝΟΗΚΣΟ (ΑΛΛΖΛΟΥΡΔΟ) ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ η, ζήκεξα ηελ ηνπ έηνπο κεηαμχ ησλ : 1) Σεο Αλψλπκεο Δηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «SMS PROMO RED HOT CHILLI PEPPERS CONCERT»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «SMS PROMO RED HOT CHILLI PEPPERS CONCERT» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «SMS PROMO RED HOT CHILLI PEPPERS CONCERT» Η COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (εθεμήο ε «COSMOTE» ή «Γηνξγαλψηξηα) πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καλωζοπίζαηε ζηο Jennifer Home Hotel. Γεληθνί Όξνη Σπλαιιαγώλ. Σειίδα 1 από 9

Καλωζοπίζαηε ζηο Jennifer Home Hotel. Γεληθνί Όξνη Σπλαιιαγώλ. Σειίδα 1 από 9 Καλωζοπίζαηε ζηο Jennifer Home Hotel Γεληθνί Όξνη Σπλαιιαγώλ Σειίδα 1 από 9 Αγαπηηοί πελάηες Με ην παξόλ έληππν ζαο θαιωζνξίδνπκε ζην Jennifer Home-Hotel θαη ζαο παξνπζηάδνπκε κε θαηαλνεηό ηξόπν ηνπο θύξηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ Αζήλα, 30.12.2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ I. ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 2. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΟΛ. 1022. ΠΡΟ: Ωο Π.Γ.

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΟΛ. 1022. ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 1) ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓ. ΔΛΔΓΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΡΑΞΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Γ/ΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ TMHMAΣA: Α Γ Γ ΣΗΛ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «TWILIGHT: ΥΑΡΑΤΓΗ»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «TWILIGHT: ΥΑΡΑΤΓΗ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «TWILIGHT: ΥΑΡΑΤΓΗ» Η COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ θαινχκελε εθεμήο, γηα ράξε ζπληνκίαο, COSMOTE, πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη Αηηηθήο ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ: Οηθνλνκηθνχ ΓΡΑΦΔΙΟ: Πξνκεζεηψλ ΣΗΛΔΦΧΝΟ: 2313 303145

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΛΑΣΗ

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΛΑΣΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΛΑΣΗ 1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 1.1. Η «ΑΦΑΛΔΙΔ Υ. ΠΑΤΛΑΣΟ» (Υξήζηνο Παπιάηνο Αζθαιηζηηθφο πξάθησξ) ελεξγεί σο αζθαιηζηηθφο πξάθηνξαο ησλ εμήο αζθαιηζηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΑΓΟΡΑΣΖ ΣΖΝ ΠΩΛΖΖ ΚΗΝΖΣΩΝ ΠΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΤΣΩΝ»

«Ζ ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΑΓΟΡΑΣΖ ΣΖΝ ΠΩΛΖΖ ΚΗΝΖΣΩΝ ΠΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΤΣΩΝ» Α.Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΦΟΗΣΖΣΡΗΑ ΜΑΝΣΖ ΚΤΡΗΑΚΖ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΜΔ ΘΔΜΑ «Ζ ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΑΓΟΡΑΣΖ ΣΖΝ ΠΩΛΖΖ ΚΗΝΖΣΩΝ ΠΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΤΣΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα