ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο του σχεδίου σύμβασης συγχώνευ σης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗ ΓΑΜΟΥ ΒΑΠΤΙΣΗΣ ΖΟΛΩ ΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΖΟΛΩΤΑΣ ΑΕ» Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρεί ας με την επωνυμία «ΜΟΜΠΙΟΥΣ ΝΤΑΤΑΛΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟ ΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ» και δ.τ. «MOBIOUS NTATALEX»... 4 Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΟΥΚΟΥΒΑΛΙΔΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗ ΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «VTOURS» «B ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» και δ.τ. «B INSURANCE AGENTS S.A.» Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «AIR LIQUIDE HELLAS Ανώνυμος Εται ρεία Βιομηχανικών Αερίων» ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (1) του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑ ΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης το από Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης των Ανωνύμων Εταιρειών «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ (πρώην Αρ.ΜΑΕ 6068/06/Β/86/07) και «ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟ ΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69 επ. του Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» και ειδικότερα του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυ ασμό με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2515/1997, όπως ισχύουν. Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2013 Με εντολή Υφυπουργού Ο Διευθυντής ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ (2) του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης της Ανώνυ μης Εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης το από Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης των

2 2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) Ανωνύμων Εταιρειών «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώ νυμη Εταιρεία» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ (πρώην Αρ.ΜΑΕ 6068/06/Β/86/07) και «ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙ ΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώ τη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69 επ. του Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» και ειδικότερα του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2515/1997, όπως ισχύουν. Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2013 Με εντολή Υφυπουργού Ο Διευθυντής ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ (3) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «ΕΙΔΗ ΓΑΜΟΥ ΒΑΠΤΙΣΗΣ ΖΟΛΩΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΖΟΛΩΤΑΣ ΑΕ». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Την 18/10/2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗ ΓΑΜΟΥ ΒΑΠΤΙ ΣΗΣ ΖΟΛΩΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΖΟΛΩΤΑΣ ΑΕ», ΑΡ.ΜΑΕ 24254/01ΝΤ/Β/91/1339 και με αριθμό ΓΕΜΗ , που εδρεύει στο Δήμο ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ: Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου χρή σης 1/1/ /12/2012, όπως εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση των με τόχων της 30/6/2013. Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αττικής (Αριθμ / ). Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2013 Ο Προϊστάμενος Τμήματος Μητρώου ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΛΑΤΣΙΑΣ (4) «ΜΟΜΠΙΟΥΣ ΝΤΑΤΑΛΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗ ΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ» και δ.τ. «MOBIOUS NTATALEX». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Την 18/10/2013 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ τα κατωτέρω στοιχεία όπως εγκρίθηκαν με την υπ αριθμ. 4405/9/10/2013 απόφαση της ΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΜΠΙΟΥΣ ΝΤΑΤΑΛΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΜΑΤΙΣΜΟΥ» και δ.τ. «MOBIOUS NTATALEX» που εδρεύει στο Δήμο ΑΥΛΩΝΟΣ, Αρ. ΜΑΕ13757/04/Β/86/152(2005)) με αριθμό ΓΕΜΗ AM ΒΕΑ Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 1/1/ /12/2012. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/ /12/2012. Η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2012 Ορισμός ελεγκτών για τη χρήση Εκλέγει για τον έλεγχο της χρήσεως 01/01/ /12/2013 ως τακτικό ορκωτό ελεγκτή τον Βαλασσά Βεργή του Κων/νου (AM ΣΟΕΛ 15551), και ως αναπληρωματικό την Κεραμιτζη Αθηνά του Επαμεινώνδα (AM ΣΟΕΛ 29421), γνω στών των λοιπών στοιχείων, μέλη της ελεγκτικής εται ρείας, «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ α.ε.ο.ε.». Όπως εγκρίθηκαν από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30/6/2013. Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2013 Η Προϊσταμένη Τμήματος Τύπου Εκδόσεων και Δημοσίων Σχέσεων ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ (5) «ΒΟΥΚΟΥΒΑΛΙΔΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «VTOURS». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρίστηκε με Κωδικό Αριθμό Κα ταχώρισης (ΚΑΚ) στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επαγγελματι κού Επιμελητηρίου Αθηνών, το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρεί ας με την επωνυμία «ΒΟΥΚΟΥΒΑΛΙΔΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «VTOURS» τον ΑΡ.ΜΑΕ: 19052/01ΑΤ/Β/89/275(2009) και τον αριθ μό ΓΕΜΗ , το οποίο σύμφωνα με το υπ αριθμ / έγγραφο της Διεύθυνσης Ανά πτυξης Βορείου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής πληροί τις προϋποθέσεις του Κ.Ν. 2190/20 και δια του οποίου αποφασίστηκε η αντικατάσταση της παραιτηθείσας Σωτηρίας Δημοπούλου από τον Μιχαήλ Μαυρόπουλο. Μετά την αντικατάσταση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: Jose Antonio Grases Dotor, κάτοικος Palma de Mallorca, Complejo Mirall Balear, Torre A, 5a Planta, Cami Son agos, 100 και κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ ισπανικού Δια βατηρίου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Μιχαήλ Μαυρόπουλος του Γεωργίου και της Αντω νίας, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Αλίμου, οδός Βάρναλη αριθμ. 34 και κάτοχος του υπ αριθμ. AB / δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, Α Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Διονυσία Βουκουβαλίδη του Λεωνίδα και της Αικα τερίνης, κάτοικος Κώ, οδός Εθνικής Αντιστάσεως, Κως, 85300, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας υπ αριθμ. N /1990, εκδοθέντος από το τμήμα Ασφαλείας Κω, Β Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμ βουλίου. Σταμάτιος Βουκουβαλίδης, του Λεωνίδα και της Αικατερίνης, κάτοικος Κω, περιοχή Μαρμαρωτού Κω, 85300, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας υπ αριθμ. ΑΒ /2006 εκδοθέντος από το τμήμα Ασφαλείας Κω, Διευθύνων Σύμβουλος.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 3 Βασίλειος Βουκουβαλίδης, του Λεωνίδα και της Αι κατερίνης, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής οδός Παπαφλέσσα αρ 4 Τ.Κ κάτοχος του δελτίου αστυ νομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΕ952072/2007 εκδοθέ ντος από το τμήμα Ασφαλείας Κω, Μέλος. Μηνάς Χατζησάββας, του Αθανασίου και της Μα ρίνας, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας υπ αριθμ. ΑΕ /2007 του Τμήματος Ασφαλείας Καισαριανής Αττικής κάτοικος Καισαριανής Αττικής, οδός Μιχαήλ Καραολή αρ. 60, Μέλος. Η εκπροσώπηση της Εταιρείας έχει ως εξής: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει τα εξής ανακα λώντας κάθε προηγούμενη απόφασή του σχετικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας: Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και εκχωρεί όλες τις εξουσίες και τις αρμοδιότητές του, εκτός από αυτές που απαιτούν κατά το νόμο και το κα ταστατικό συλλογική ενέργεια, στα μέλη του, τα οποία θα ενεργούν από κοινού ανά δύο. Ειδικά όμως για πάσης φύσεως συναλλαγές με Τράπε ζες η μία υπογραφή απαραίτητα θα είναι της Διονυσίας Βουκουβαλίδη. Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2013 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Μητρώου ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΛΥΝΟΣ (6) «B ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» και δ.τ. «B INSURANCE AGENTS S.A.». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Την 4/10/2013 καταχωρίστηκε με Κωδικό Αριθμό Κα ταχώρισης (ΚΑΚ) στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, το από 20/5/2013 πρακτικό της Έ.Γ.Σ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «B ΑΣ ΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «B INSURANCE AGENTS S.A.» και τον αριθμό ΓΕΜΗ με το οποίο ορίστηκε να ελέγξει τη χρήση 31/12/12 η ελεγκτική εταιρεία «PK Ευρωελεγκτική Α.Ε.». Το ανωτέρω πρακτικό υποβλήθηκε στο ΕΕΑ και διαβιβάστηκε για έλεγχο στην Περιφέρεια Αττικής ΠΕ Κεντρικού Τομέα Διεύθυνση Ανάπτυξης Τμήμα ΑΕ αριθμ. 9084/ Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2013 Ο Προϊστάμενος Τμήματος Μητρώου ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ (7) «AIR LIQUIDE HELLAS Ανώνυμος Εταιρεία Βιομηχα νικών Αερίων». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Την 17/10/2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επι μελητηρίου μας, το από 18/09/2013 πρακτικό του Δι οικητικού Συμβουλίου, με Κ.Α.Κ , της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «AIR LIQUIDE HELLAS Ανώ νυμος Εταιρεία Βιομηχανικών Αερίων», Αριθμό Μ.Α.Ε.: 3767/03/Β/86/34(05) και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την παραίτηση του μέλους του, REDERIC LAMOUROUX και την αντικατάστασή του από τον VINCENT SOMMIER ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: MICHEL DARRIEUS του HENRI, Πρόεδρος και Διευθύ νων Σύμβουλος CHRISTOPHE CHALIER του PIERRE, Αντιπρόεδρος JACQUES ETHEVENIN του ROGER, Σύμβουλος VINCENT SOMMIER του JEAN, Σύμβουλος ALAIN COMBIER του CHARLES, Σύμβουλος H θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και λήγει την ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κάνοντας χρήση του δικαιώματός του, το οποίο απορρέει από το καταστατικό της Εταιρείας σε σχέση με την εκ προσώπηση και τη διοίκηση της Εταιρείας, καθώς και τη διαχείριση των υποθέσεων και της περιουσίας της αποφασίζει παμψηφεί σχετικώς τα ακόλουθα: Α. Αναθέτει την άσκηση των αρμοδιοτήτων και δικαιωμά των του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες δεν απαιτούν συλλογική ενέργεια, στον MICHEL DARRIEUS, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, ενεργούντα με οποιονδήπο τε από τους: ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΑΜΑΚΟ και REDERIC PASQUET. Από τις ως άνω εξουσιοδοτήσεις εξαιρούνται: οι πράξεις με τις οποίες επέρχεται σύσταση, μετάθε ση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπράγματου δικαιώματος επί των ακινήτων της Εταιρείας οποιασδήποτε αξίας ή επί οποιωνδήποτε παγίων της εταιρείας η αξία των οποίων υπερβαίνει το ποσό του ευρώ οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή πέραν του σκο πού της οικονομικής πολιτικής της εταιρείας ή η υπο γραφή οποιουδήποτε συμβολαίου περιλαμβάνει κάποια οικονομική υποχρέωση πέραν της συνήθους πορείας της δραστηριότητας οποιαδήποτε συναλλαγή πώλησης εμπορικής φύσε ως που το ποσόν ξεπερνά για: 1) δραστηριότητες στον κλάδο Βιομηχανικών Πωλήσεων Υγρών και Φιαλών, η οποία ξεπερνά τη συνολική αξία των ευρώ ή την αξία του ευρώ ετησίως, και για τον τομέα των Εγκαταστάσεων στη Πελατεία (On Sites) τη συνολική αξία των ευρώ ή την αξία των ευρώ ετησίως καθώς και για 2) τον Κλάδο Υγείας τη συνολική αξία των ευρώ ή την αξία του ευρώ ετησίως οποιαδήποτε εμπορική συναλλαγή ή δεσμευτική εντολή αγοράς για την αγορά εξοπλισμού, πρώτων υλών και προμηθειών ή υπηρεσιών ποσού που ξεπερνά τα ευρώ καθαρής αξίας (καθαρή τιμή, χωρίς Φ.Π.Α.) η ανάληψη οποιασδήποτε μακροπρόθεσμης υποχρέ ωσης στον τομέα του Ανθρωπίνου Δυναμικού και ιδίως κάθε τυχόν δέσμευση από εφαρμογή συνταξιοδοτικού ή νοσοκομειακού προγράμματος.

4 4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) Επιπλέον για τις πράξεις που αναφέρονται στο κεφ. Β ισχύουν τα κάτωθι: Β. 1. Η οπισθογράφηση συναλλαγματικών και επιταγών για κατάθεση τους στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας ανατίθεται σε καθέναν από τους: MICHEL DARRIEUS, ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΑΜΑΚΟ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΝΑΣΟ ΠΟΥΛΟ, REDERIC PASQUET, ΑΝΝΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, ΕΛΕ ΝΗ ΜΠΙΚΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΑΚΑ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ ΠΑΤΑΚΙΔΗ, ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΒΒΑΣ. 2. Οι εντολές προς τράπεζες για εμβάσματα προς τρίτους και για έκδοση εγγυητικών επιστολών, η έκδο ση επιταγών, η αποδοχή συναλλαγματικών, η οπισθο γράφηση συναλλαγματικών και επιταγών, η είσπραξη χρημάτων από τα Δημόσια Ταμεία, τα Ταχυδρομεία, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και από τρίτους, καθώς και η είσπραξη τραπεζικών εμβασμάτων στο όνομα της Εταιρείας ανατίθενται: για αξία μεγαλύτερη των ευρώ: στον MICHEL DARRIEUS, ενεργούντα με οποιονδήπο τε από τους: ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΑΜΑΚΟ, REDERIC PASQUET. Εναλλακτικά αρκεί η κοινή υπογραφή των: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΜΑΚΟΥ και REDERIC PASQUET με οποιονδήποτε από τους: ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΒΒΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΝΑΣΟΠΟΥΛΟ, ΕΛΕΝΗ ΜΠΙΚΟΥ. Για τις πληρωμές στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλε κτρισμού στους: MICHEL DARRIEUS και ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΝΑΣΟΠΟΥΛΟ ενεργούντες είτε μεταξύ τους από κοινού ή ο καθένας με έναν έκτων: REDERIC PASQUET και ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΑΜΑΚΟ. Για τις πληρωμές των μισθών στους: MICHEL DARRIEUS και ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΝΤΟΥ ενεργούντες με ταξύ τους από κοινού ή στους: MICHEL DARRIEUS και REDERIC PASQUET ενεργούντες μεταξύ τους από κοινού, ή στους: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΝΤΟΥ και REDERIC PASQUET ενεργούντες μεταξύ τους από κοινού ή στους: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΝΤΟΥ και ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΑΜΑΚΟ ενεργού ντες μεταξύ τους από κοινού. για αξία μέχρι και ευρώ: σε καθέναν από τους: MICHEL DARRIEUS, REDERIC PASQUET, ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΑΜΑΚΟ ενεργούντες είτε μεταξύ τους ανά δύο είτε με οποιονδήποτε από τους: ΚΩΝΣΤΑ ΝΤΙΝΟ ΝΑΣΟΠΟΥΛΟ, ΕΛΕΝΗ ΜΠΙΚΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΑΚΑ, ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΒΒΑ. για αξία μέχρι και ευρώ: σε καθέναν από τους: MICHEL DARRIEUS, ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΑΜΑΚΟ, REDERIC PASQUET, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΝΑΣΟ ΠΟΥΛΟ, ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΒΒΑ, ΑΝΝΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, ΑΚΡΙΒΗ ΤΡΟΥΠΑΚΗ, ΕΛΕΝΗ ΜΠΙΚΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΑΚΑ οι οποίοι θα ενεργούν μεταξύ τους ανά δύο. Οι εντολές προς τράπεζες για εμβάσματα και μετα φορές χρημάτων αποκλειστικά και μόνο μεταξύ λογα ριασμών της εταιρείας ανατίθενται σε καθέναν από τους MICHEL DARRIEUS, ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΑΜΑΚΟ, REDERIC PASQUET, ΑΝΝΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, ΑΚΡΙΒΗ ΤΡΟΥΠΑΚΗ, οι οποίοι θα ενεργούν μεταξύ τους ανά δύο. 3. Αναφορικά με τη θυρίδα της εταιρείας στο υποκατά στημα αρ. 180 της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος στην Αγ. Παρασκευή εξουσιοδοτείται ο MICHEL DARRIEUS ενεργώντας από κοινού είτε με τον REDERIC PASQUET είτε με τον ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΑΜΑΚΟ να πράττει οτιδήποτε σχετικά με την κίνηση και λειτουργία της θυρίδας αυτής. 4. Όσον αφορά ειδικότερα στον τραπεζικό λογα ριασμό της εταιρείας στην τράπεζα Societe Generale, έχουν εξουσιοδοτηθεί τα ακόλουθα πρόσωπα: MICHEL DARRIEUS, ALAIN COMBIER, JACQUES ETHEVENIN, JACQUES MOLGO, YVES BATAILLON DEBES, REDERIC PASQUET. Τα ανωτέρω πρόσωπα ενεργώντας μεταξύ τους ανά δύο, είναι εξουσιοδοτημένα να διενεργούν και να εκτελούν οποιαδήποτε ενέργεια οποιασδήποτε φύσης, σε σχέση με τη λειτουργία του εν λόγω τραπε ζικού λογαριασμού. 5. Η παραλαβή πάσης φύσεως εγγράφου, προερχό μενου είτε από νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είτε από δημόσια ή δημοτική αρχή, καθώς και η παραλαβή από τον OTE, τα ΕΛΤΑ, τις μεταφορικές εταιρίες, τηλεγρα φημάτων, δεμάτων, συστημένων επιστολών, φορτωτι κών, εμπορευμάτων κλπ. ανατίθεται σε καθέναν από τους: MICHEL DARRIEUS, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΝΤΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΑΜΑΚΟ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΝΑΣΟΠΟΥΛΟ, ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΒΒΑ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ ΠΑΤΑΚΙΔΗ, ΠΑΥΛΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΠΙΤΣΙΝΗ, REDERIC PASQUET, ΑΝΝΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, ΕΛΕ ΝΗ ΜΠΙΚΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΑΚΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΠΙΤΑΝΟΥ. 6. Η υπογραφή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε εγγράφου έχοντος σχέση με εισαγωγές και εξαγωγές της Εταιρείας, το οποίο απευθύνεται στις Τελωνειακές Αρχές και τις Τράπεζες, ανατίθεται σε καθέναν από τους: MICHEL DARRIEUS, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟ ΝΤΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΑΜΑΚΟ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ ΠΑΤΑΚΙΔΗ, ΚΩΝ ΣΤΑΝΤΙΝΟ ΝΑΣΟΠΟΥΛΟ, REDERIC PASQUET, ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΒΒΑ, ΑΝΝΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΜΠΙΚΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΑΚΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΠΙΤΑΝΟΥ οι οποίοι θα ενεργούν μεταξύ τους ανά δύο. 7. Η υπογραφή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε εγγράφου έχοντος σχέση με το προ σωπικό της Εταιρείας, απευθυνόμενου προς τον ΟΑΕΔ, τα Ασφαλιστικά Ταμεία και το Υπουργείο Εργασίας, ανατίθεται σε καθέναν από τους: MICHEL DARRIEUS, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΝΤΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΑΜΑΚΟ, REDERIC PASQUET, ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΒΒΑ, ΑΝΝΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΜΠΙΚΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΑΚΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΠΙΤΑΝΟΥ οι οποίοι θα ενεργούν μεταξύ τους ανά δύο. 8. Η σύναψη, τροποποίηση, καταγγελία ή λύση συμβά σεων εργασίας με το προσωπικό της Εταιρείας ανατί θεται στον MICHEL DARRIEUS. 9. Η υπογραφή των πάσης φύσεως συμβάσεων και δεσμευτικών προσφορών μετά των αντιπροσώπων, με ταπωλητών και των πελατών της Εταιρείας, για την πώ ληση προς αυτούς ή μέσω αυτών αερίων και συναφών προς τα αέρια μηχανημάτων, συσκευών και εργαλείων, καθώς και την παροχή προς αυτούς ή μέσω αυτών σχε τικών υπηρεσιών, ανατίθεται: Για συμβάσεις στον τομέα της Βιομηχανίας: Για κάθε σύμβαση ή δεσμευτική προσφορά που η συνολική της αξία ξεπερνάει το ποσό των ευρώ ή την αξία των ευρώ ετησίως και μέχρι το συ νολικό ποσόν των ευρώ ή ευρώ ετη σίως για τα αέρια σε υγρή και αέρια μορφή καθώς και μέχρι ευρώ συνολικής αξίας ή μέχρι ευρώ ετησίως σχετικά με τα On Sites στον MICHEL DARRIEUS μαζί με τον ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΑΜΑΚΟ. Εναλλακτικά αρκεί η κοινή υπογραφή των: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΜΑΚΟΥ και REDERIC PASQUET, με οποιονδήποτε από τους: ΜΙΧΑ ΗΛ ΣΑΒΒΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΝΑΣΟΠΟΥΛΟ.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 5 Με συνολική αξία αντικειμένου της συμβάσεως μέ χρι ευρώ ή μέχρι ευρώ ετησίως στον ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΑΜΑΚΟ ενεργούντα με τον ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΒΒΑ ή με τον REDERIC PASQUET. Με συνολική αξία αντικειμένου της συμβάσεως μέχρι ευρώ ή μέχρι ευρώ ετησίως στον ΓΕΩΡ ΓΙΟ ΧΑΜΑΚΟ ή στον ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΒΒΑ ενεργούντες είτε μεταξύ τους από κοινού ή με οποιονδήποτε από τους: ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ ΠΑΤΑΚΙΔΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ, ΜΑΡΙΝΗ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ, ΝΙΚΟΛΑΟ ΔΑΒΡΗ. Προσφορές στον τομέα της βιομηχανίας και για συνολική αξία μέχρι ευρώ ή μέχρι ευρώ ετησίως μπορούν να υποβάλλονται από κάθε μέλος της ομάδας πωλήσεων. Για την υπογραφή των οικονομικών και εμπορικών προσφορών συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών υπεύθυνων δηλώσεων που προβλέπονται από τις διακη ρύξεις μειοδοτικών διαγωνισμών, μέχρι συνολικού ποσού ευρώ στον ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΒΒΑ και μέχρι συνολικού ποσού ευρώ στον ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΑΜΑΚΟ ή στον MICHEL DARRIEUS. Για την έγκριση του τεχνικού μέρους της εμπορικής προσφοράς στον ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΑΜΑΚΟ ή στον ΚΩΝΣΤΑ ΝΤΙΝΟ ΝΑΣΟΠΟΥΛΟ. Για συμβάσεις στον τομέα της υγείας: Για κάθε σύμβαση συνολικής αξίας μέχρι ευρώ ή μέχρι ετήσιας αξίας ευρώ στον MICHEL DARRIEUS ο οποίος θα ενεργεί μαζί με την ΕΛΕΝΗ ΜΠΙΚΟΥ ή με τον ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΑΜΑΚΟ. Εναλλακτικά αρ κεί η κοινή υπογραφή των: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΜΑΚΟΥ και REDERIC PASQUET με οποιονδήποτε από τους: ΕΛΕΝΗ ΜΠΙΚΟΥ ή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΝΑΣΟΠΟΥΛΟ. Με συνολική αξία αντικειμένου της συμβάσεως μέχρι και ευρώ ή μέχρι ευρώ ετησίως στον MICHEL DARRIEUS ή στον ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΑΜΑΚΟ ή στον REDERIC PASQUET ή στην ΕΛΕΝΗ ΜΠΙΚΟΥ ενεργού ντες μεταξύ τους από κοινού ανά δύο. Με συνολική αξία αντικειμένου της συμβάσεως μέ χρι και ευρώ ή μέχρι ετήσια αξία ευρώ σε κάθε έναν από τους: ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΑΜΑΚΟ ή MICHEL DARRIEUS ή ΕΛΕΝΗ ΜΠΙΚΟΥ ενεργούντες είτε μεταξύ τους από κοινού ανά δύο ή με οποιονδήποτε από τους: ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΣΓΟΥΡΟ ή ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΕΛΛΗ. Για την υπογραφή των οικονομικών και εμπορικών προσφορών μέχρι συνολικής αξίας ευρώ συ μπεριλαμβανομένων και των σχετικών υπεύθυνων δηλώ σεων που προβλέπονται από τις διακηρύξεις δημόσιων διαγωνισμών στον ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΑΜΑΚΟ ή στην ΕΛΕΝΗ ΜΠΙΚΟΥ οι οποίοι θα ενεργούν ο καθένας χωριστά. Για την έγκριση του τεχνικού μέρους της εμπορικής προσφοράς σε κάθε έναν από τους ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΑΜΑΚΟ και κα ΕΛΕΝΗ ΜΠΙΚΟΥ ενεργούντες με τον ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΧΑ ΤΖΗΤΑΣΙΚΗ ή ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ, ή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟ ΝΑΣΟΠΟΥΛΟ. Σε περίπτωση απουσίας τους ή κωλύ ματός τους εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας. 10. Η υπογραφή των πάσης φύσεως συμφωνητικών μεταξύ της Εταιρείας και των προμηθευτών της (αγα θών και υπηρεσιών) και των προς αυτούς παραγγελι ών μέχρι συνολικής αξίας ευρώ ανατίθεται στους: MICHEL DARRIEUS, ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΑΜΑΚΟ, REDERIC PASQUET, ΕΛΕΝΗ ΜΠΙΚΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΑΚΑ, ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΒΒΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΝΑΣΟΠΟΥΛΟ με τις ακόλουθες διακρίσεις: για συνολική αξία μεγαλύτερη των ευρώ και μέχρι ευρώ στον MICHEL DARRIEUS ενεργούντα με έναν από τους προαναφερθέντες. Εναλλακτικά αρκεί η κοινή υπο γραφή των: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΜΑΚΟΥ και REDERIC PASQUET με οποιονδήποτε από τους ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΑΚΑ, ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΒ ΒΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΝΑΣΟΠΟΥΛΟ, ΕΛΕΝΗ ΜΠΙΚΟΥ. για συνολική αξία μέχρι και ευρώ, επιπλέον των ανωτέρω διακρίσεων, σε καθέναν από τους REDERIC PASQUET ή ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΑΚΑ, ενεργούντες είτε μεταξύ τους από κοινού είτε με οποιονδήποτε από τους ΔΗΜΗ ΤΡΑ ΤΟΥΜΠΑΚΑΡΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗ. 11. Η εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον κάθε αρ μόδιας Αρχής, ως προς τις κατωτέρω αναφερόμενες ενέργειες και ευθύνες ανατίθεται στον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΝΑΣΟΠΟΥΛΟ ενεργούντα από κοινού με τον ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΠΙΤΣΙΝΗ καθ' όσον αφορά στο εργοστάσιο της Τανά γρας. Κατά τα λοιπά στον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΝΑΣΟΠΟΥΛΟ ενεργούντα από κοινού με τους ακολούθως αναφερό μενους, κατά τις ακόλουθες διακρίσεις, ήτοι με: Τον ΠΑΥΛΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, για το εργοστάσιο του Ασπροπύργου καθώς επίσης για το εμφιαλωτήριο στο εργοστάσιο του Σχηματαρίου (ex Messer), τις φιάλες, δεξαμενές και μέσα χρησιμοποιήσεως των αερίων κα θώς και τα μέσα παραγωγής Τον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και την ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΠΙΤΑΝΟΥ, για το εργοστάσιο της Θεσ σαλονίκης σε ότι αφορά την παραγωγή και εμφιάλωση Οξυγόνου, Αργού, Αζώτου και λοιπών αερίων και για την εμφιάλωση Διοξειδίου του Άνθρακα και παραγωγή ξηρού πάγου στο εργοστάσιο στο 6,5 χλμ Ε.Ο Θεσσα λονίκης Βέροιας Τον ΠΑΥΛΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ή τον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για τις φιάλες ή συστοιχίες, που διακινούνται ή βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια Tον ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΧΑΤΖΗΤΑΣΙΚΗ και τον ΠΕΡΙΚΛΗ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗ για τις μονάδες παραγωγής αερίων, εγκα τεστημένες σε πελάτες στην ελληνική επικράτεια Tον ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΧΑΤΖΗΤΑΣΙΚΗ και τον ΖΗΣΗ ΟΙ ΚΟΝΟΜΟΥ για τις εγκαταστάσεις ιδιοκτησίας Air Liquide Hellas στους πελάτες της στην ελληνική επικράτεια Την ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΠΙΤΑΝΟΥ και ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για το εργοστάσιο της Φλώρινας Τον ΠΕΡΙΚΛΗ ΑΓΑΘΩΝΟΣ για την ποιότητα των προϊόντων σε υγρά και αέρια μορφή που παράγονται από την εταιρεία καθώς και εκείνων που εισάγονται από αυτήν Με τον ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΔΗ για την GAS ARM της Τρίπολης. Οι προαναφερόμενοι, κατά τις ως άνω διακρίσεις, θα αντι προσωπεύουν την Εταιρεία και θα είναι μόνοι υπεύθυνοι για κάθε ενέργεια ή νόμιμη διαδικασία, σχετική με τις ως άνω δραστηριότητες της Εταιρείας. Θα είναι επίσης αρμό διοι να ορίζουν τους όρους χρησιμοποίησης των ανωτέρω αναφερομένων εγκαταστάσεων, μέσων και λοιπών αντικει μένων της Εταιρείας ή των πελατών, εάν χρησιμοποιούνται για λογαριασμό της Εταιρείας, για την εκμετάλλευση των λειτουργικών δραστηριοτήτων σχετικά με τα αέρια, θα κα θορίζουν τους όρους χρησιμοποίησης τους προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες της Εταιρείας, θα λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ούτως ώστε οι χρήστες των Τεχνικών Μέσων να σέβονται τις διαδικασίες εκμετάλλευσης και ασφάλειας και κάθε σχετικό κανονισμό και θα προβαίνουν στις απαιτούμενες ενέργειες μέσα στα πλαίσια των ως άνω ευθυνών τους.

6 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 12. Η αντιπροσώπευση της Εταιρείας προς τις Πολε οδομικές Αρχές και το δικαίωμα υπογραφής σχετικώς με την εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας ανα τίθενται στους: MICHEL DARRIEUS και ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΝΑΣΟΠΟΥΛΟ στον καθένα ξεχωριστά για την περιοχή Νοτίου Ελλάδος (περιλαμβάνει τη Στερεά Ελλάδα εκτός του Νομού Φθιώτιδος, την Πελοπόννησο, την Ήπειρο, τα νησιά του Ιονίου, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη) και στους: MICHEL DARRIEUS και ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ στον καθένα ξεχωριστά για την περιοχή Βορείου Ελλάδος, στην οποία ανήκουν όλες οι περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας που δεν υπάγονται στην Νότιο Ελλάδα όπως ορίζεται ανωτέρω. 13. Επιπλέον στους: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑ ΝΤΙΝΟΥ, ΠΑΥΛΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΠΙΤΑΝΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΠΙΤΣΙΝΗ, ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΔΗ οι οποίοι θα ενεργούν ο καθένας χωριστά, ανατίθεται το σύνολο των εξουσιών και αρμοδιοτήτων για την αντιπροσώπευση της Εταιρείας ενώπιον όλων των δημόσιων υπηρεσιών, Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και ενδεικτικά ενώπιον: των Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Υπηρεσιών Ύδρευσης και Αποχέτευσης, ΚΤΕΟ, Υπουργείου Βιομηχανίας, Υπουρ γείου Μεταφορών και Συγκοινωνιών, Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Αστυνομίας και ενώπιον γενικά κάθε αρχής με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των εργοστασίων της εταιρείας πανελλαδικά. 14. Στους: ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΖΥΓΟΥΡΗ και ΑΜΑΛΙΑ ΚΑ ΠΡΑΝΟΥ οι οποίοι θα ενεργούν ο καθένας χωριστά, ανατίθεται το σύνολο των εξουσιών, οι οποίες έχουν σχέση με τα οχήματα της Εταιρείας, εξαιρουμένης της καθ' οιονδήποτε τρόπο εκποιήσεως, επιβαρύνσε ως ή παραχωρήσεως τους σε τρίτους. Ενδεικτικώς, οι προαναφερόμενοι, με την επιφύλαξη του ως άνω περιορισμού, θα εκπροσωπούν την Εταιρεία σε κάθε πράξη και δικαιοπρακτική ενέργεια, η οποία θα έχει σχέση με τα προαναφερθέντα οχήματά της, θα καθο ρίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις συντηρήσεως και καλής λειτουργίας τους, θα λαμβάνει πρόνοια ώστε οι οδηγοί, χειριστές κλπ., κατά την κίνησή τους, να τηρούν τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας και τις λοιπές σχετικές διατάξεις και, γενικώς, θα ενεργούν οτιδήποτε προσιδιάζει στις ως άνω αρμοδιότητες και εξουσίες τους. Στους: ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΖΥΓΟΥΡΗ και ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΑΣΤΡΟ ΓΙΑΝΝΗ, οι οποίοι θα ενεργούν ο καθένας χωριστά, ανα τίθεται το σύνολο των εξουσιών ενώπιον του Κ.Τ.Ε.Ο. δηλαδή όλων των ενεργειών που έχουν σχέση με τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων της εταιρείας, επίσης όλων των ενεργειών που έχουν σχέση με τις πινακίδες των οχημάτων της εταιρείας και είναι αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών & Συγκοινωνιών & των Διευθύνσεων Συγκοινωνιών των Νομαρχιών καθώς και όλων των ενεργειών που αφορούν την λήψη καρτών διέλευσης (e pass). 15. Τα πρόσωπα τα οποία σύμφωνα με τα προβλεπό μενα ανωτέρω έχουν το δικαίωμα να εκπροσωπούν την εταιρεία μέσα στις αρμοδιότητες που τους δίδονται με το παρόν, εξουσιοδοτούνται από το Διοικητικό Συμ βούλιο να υπογράφουν και περαιτέρω εξουσιοδοτούν άλλα πρόσωπα για την διενέργεια συγκεκριμένων ανά περίπτωση πράξεων. 16. Η έκδοση και επικύρωση αντιγράφων και αποσπα σμάτων από τα βιβλία Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της Εταιρείας ανατίθεται, ή στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο. 17. Η εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον δημοσίων ή δημοτικών αρχών ή φορέων, καθώς και νομικών προσώ πων δημοσίου δικαίου ή οργανισμών κοινής ωφελείας, καθ 'όσον αφορά σχέσεις δημοσίου και μόνον δικαίου, ανατίθεται στον MICHEL DARRIEUS. 18. Η εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των φορο λογικών αρχών, ανατίθεται στον REDERIC PASQUET ή στην ΑΝΝΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ. Παρατίθενται κατωτέρω τα στοιχεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας: 1) ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΝ.: MICHEL, VINCENT, DANIEL, GEORGES EΠΩN.: DARRIEUS ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ: HENRI ΑΡ. ΔΙΑΒ.: 04ΒΙ92207, ΚΑΤΟΙΚΙΑ: ΑΧ. ΚΥΡΟΥ 7, ΕΚΑΛΗ, 2) ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΝ.: CHRISTOPHE, CHARLES, HENRI EΠΩN.: CHALIER ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ: PIERRE ΑΡ. ΔIAB.: 10C27944, ΚΑΤΟΙΚΙΑ: 31, AV DU MIDI SAINT MAUR DES OSSES, RANCE ΓΑΛΛΙΑ. 3) ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΝ.: JACQUES, JEAN, RAYMOND ΕΠΩΝ.: ΕΤΗΕVΕΝΙΝ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ: ROGER ΑΡ. ΔIAB.: 09PV27607, ΚΑΤΟΙΚΙΑ: 3 RUE GILBERT DE GUINGAND, 78000, VERSAILLES, RANCE (ΓΑΛΛΙΑ). 4) ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΝ.: ALAIN EΠΩN.: COMBIER ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ: CHARLES ΑΡ. ΔΙΑΒ.: 04Β148002, ΚΑΤΟΙΚΙΑ: 75 RUE SAINT CHARLES, ΠΑΡΙΣΙ ΓΑΛΛΙΑ. 5) ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΝ.: VINCENT ΕΠΩΝ.: SOMMIER ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ: JEAN ΑΡ. ΔΙΑΒ.:10ΑΥ54376, ΚΑΤΟΙΚΙΑ: 6 RUE BOISSONADE 75014, ΠΑΡΙΣΙ ΓΑΛΛΙΑ. Παρατίθενται κατωτέρω κατά αλφαβητική σειρά τα στοιχεία των ατόμων που εκπροσωπούν περαιτέρω την εταιρεία, ήτοι ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, διεύθυνση κατοικίας και αριθ. Διαβατηρίου ή ταυτότητας: Yves, Guy, Marie BATAILLON DEBES του Henri, Alain, 39 RUE DE L EGLISE, PARIS, ΔΙΑΒ: 02VD52481 Jacques MOLGO του Jordi, 348 RUE LECOURBE, PARIS ΔΙΑΒ: 09AD96224 rederic PASQUET του Paul, Roger, ΤΑΫΓΕΤΟΥ 1Α, ΚΗ ΦΙΣΙΑ ΔΙΑΒ: 06ΑΒ41641 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΘΑΛΗ ΑΓΑΘΩΝΟΣ, Κ. ΚΑΝΑΡΗ 3, ΒΡΙΛΗΣ ΣΙΑ, AB ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΠΟΣΤΟΛΕΛΛΗΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ 9 και ΨΑΡΩΝ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, ΑΑ ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, ΣΥΡΟΥ 21, ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Φ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΔΑΒΡΗΣ, ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥ 6, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΗ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 7 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ, ΤΙΓΡΗΤΟΣ 3, ΒΥΡΩΝΑ, ΑΑ ΜΑΡΙΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΡ. ΚΑΡΑ ΪΣΚΑΚΗ 128, ΧΑΪΔΑΡΙ, Θ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΥΓΟΥΡΗΣ, ΠΑΡΑΣΧΟΥ 111, ΓΚΥΖΗ, Ρ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ, ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109Α ΜΑΡΟΥΣΙ, AB ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, ΑΝΘΟΥΣΑ ΠΑΡ ΓΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ, ΑΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΑΠΙΤΑΝΟΥ, Π.Π. ΓΕΡΜΑ ΝΟΥ 3 5 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Χ ΑΜΑΛΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΑΠΡΑΝΟΥ, ΠΑΠΑΔΑΚΗ 1 ΣΤΑ ΜΑΤΑ, Ξ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΝΤΟΥ, ΠΡΟΥΣΣΗΣ 98, ΔΙΟΝΥ ΣΟΣ, ΑΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 6, Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ, ΑΕ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΕΞΗΣ, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩ ΤΗ 26, ΑΘΗΝΑ, AB ΕΛΕΝΗ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΜΠΙΚΟΥ, ΑΜΑΡΥΣΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙ ΔΟΣ, 36 38, ΜΑΡΟΥΣΙ, AB ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΥΠΡΟΥ 75, ΠΑΠΑΓΟΣ, AB ΖΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΤΣΑΜΑΔΟΥ 11 ΧΑΛ ΚΙΔΑ, ΑΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΤΑΚΙΔΗΣ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 28, ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, ΚΑΥ ΚΑΣΟΥ 29, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣ/ΚΗ Ξ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΙΤΣΙΝΗΣ, 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 33, Ν. ΛΑΜΨΑΚΟ, ΧΑΛΚΙΔΑ, Π ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΑΒΒΑΣ, ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ, 30, ΚΑ ΝΤΖΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, Τ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΑΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΓΟΥΡΟΣ, ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ 13, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ ΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, ΔΡΑΜΑΣ 115, ΣΕ ΠΟΛΙΑ, Τ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥΜΠΑΚΑΡΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ, ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ 34, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Τ ΑΚΡΙΒΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΟΥΠΑΚΗ, ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΜΙΘ 2, ΘΗ ΣΕΙΟ, Χ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΚΑ, ΝΙΚΑΙΑΣ 20, Ν. ΣΜΥΡΝΗ, Τ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΜΑΚΟΣ, ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΕΡΜΑ 167, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΑΕ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΑΤΖΗΤΑΣΙΚΗΣ, ΒΙΤΣΙ 15, Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Φ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ, ΠΑΠΑΝΙ ΚΟΛΗ 12, ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, Φ Πειραιάς, 17 Οκτωβρίου 2013 Ο Προϊστάμενος Τμήματος Μητρώου ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΥΜΠΟΥΚΗΣ

8 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.25 19:21:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 24 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4023 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1114 2 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων...1» Ναυτιλίας και Αιγαίου...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 14 Φεβρουαρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3640 Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μετα ξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 743 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανανέωση αναγνώρισης «EUROCERT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3448 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Καστρόλακκα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1401 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Απριλίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4380 Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου με ταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ Κορυδαλλός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1240 23 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ/15304 Α ντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. φορέων λοι πών Υπουργείων πλην ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1600 27 Νοεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 10518 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.06.28 16:37:24 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 183295 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια τάγματος αριθ. 115/1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1133 9 Νοεμβρίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ Αριθμ. 1415025587 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2145 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23254 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 128 3 Αυγούστου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κε φαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142 11 Ιουλίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3679 Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Συµφωνίας για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 215 30 Σεπτεµβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4018 Αναδιοργάνωση του συστήµατος αδειοδότησης για τη διαµονή αλλοδαπών στη χώρα υπό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17773 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1054 4 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. 22729/14 11 2011 απόφασης Δημάρχου (ΦΕΚ 2770/τ. Β /2

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου Αριθμ. τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 718 21 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας μεταδημότευ σης υποψηφίου σε δημοτικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24 Δεκεμβρίου 2012 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3729 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 905 11 Δεκεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2029 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 229 16 Ιουλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1007/56359 Επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών τμήμα τος χειμάρρου Αμύρου, ρέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.08.22 12:09:48 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 190 8 Αυγούστου 2007 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 3605 Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2631 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 196008 Απλούστευση και ένταξη στο σύστημα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης των Ενιαίων

Διαβάστε περισσότερα