ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο του σχεδίου σύμβασης συγχώνευ σης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗ ΓΑΜΟΥ ΒΑΠΤΙΣΗΣ ΖΟΛΩ ΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΖΟΛΩΤΑΣ ΑΕ» Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρεί ας με την επωνυμία «ΜΟΜΠΙΟΥΣ ΝΤΑΤΑΛΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟ ΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ» και δ.τ. «MOBIOUS NTATALEX»... 4 Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΟΥΚΟΥΒΑΛΙΔΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗ ΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «VTOURS» «B ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» και δ.τ. «B INSURANCE AGENTS S.A.» Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «AIR LIQUIDE HELLAS Ανώνυμος Εται ρεία Βιομηχανικών Αερίων» ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (1) του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑ ΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης το από Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης των Ανωνύμων Εταιρειών «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ (πρώην Αρ.ΜΑΕ 6068/06/Β/86/07) και «ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟ ΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69 επ. του Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» και ειδικότερα του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυ ασμό με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2515/1997, όπως ισχύουν. Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2013 Με εντολή Υφυπουργού Ο Διευθυντής ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ (2) του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης της Ανώνυ μης Εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης το από Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης των

2 2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) Ανωνύμων Εταιρειών «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώ νυμη Εταιρεία» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ (πρώην Αρ.ΜΑΕ 6068/06/Β/86/07) και «ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙ ΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώ τη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69 επ. του Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» και ειδικότερα του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2515/1997, όπως ισχύουν. Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2013 Με εντολή Υφυπουργού Ο Διευθυντής ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ (3) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «ΕΙΔΗ ΓΑΜΟΥ ΒΑΠΤΙΣΗΣ ΖΟΛΩΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΖΟΛΩΤΑΣ ΑΕ». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Την 18/10/2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗ ΓΑΜΟΥ ΒΑΠΤΙ ΣΗΣ ΖΟΛΩΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΖΟΛΩΤΑΣ ΑΕ», ΑΡ.ΜΑΕ 24254/01ΝΤ/Β/91/1339 και με αριθμό ΓΕΜΗ , που εδρεύει στο Δήμο ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ: Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου χρή σης 1/1/ /12/2012, όπως εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση των με τόχων της 30/6/2013. Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αττικής (Αριθμ / ). Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2013 Ο Προϊστάμενος Τμήματος Μητρώου ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΛΑΤΣΙΑΣ (4) «ΜΟΜΠΙΟΥΣ ΝΤΑΤΑΛΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗ ΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ» και δ.τ. «MOBIOUS NTATALEX». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Την 18/10/2013 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ τα κατωτέρω στοιχεία όπως εγκρίθηκαν με την υπ αριθμ. 4405/9/10/2013 απόφαση της ΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΜΠΙΟΥΣ ΝΤΑΤΑΛΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΜΑΤΙΣΜΟΥ» και δ.τ. «MOBIOUS NTATALEX» που εδρεύει στο Δήμο ΑΥΛΩΝΟΣ, Αρ. ΜΑΕ13757/04/Β/86/152(2005)) με αριθμό ΓΕΜΗ AM ΒΕΑ Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 1/1/ /12/2012. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/ /12/2012. Η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2012 Ορισμός ελεγκτών για τη χρήση Εκλέγει για τον έλεγχο της χρήσεως 01/01/ /12/2013 ως τακτικό ορκωτό ελεγκτή τον Βαλασσά Βεργή του Κων/νου (AM ΣΟΕΛ 15551), και ως αναπληρωματικό την Κεραμιτζη Αθηνά του Επαμεινώνδα (AM ΣΟΕΛ 29421), γνω στών των λοιπών στοιχείων, μέλη της ελεγκτικής εται ρείας, «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ α.ε.ο.ε.». Όπως εγκρίθηκαν από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30/6/2013. Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2013 Η Προϊσταμένη Τμήματος Τύπου Εκδόσεων και Δημοσίων Σχέσεων ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ (5) «ΒΟΥΚΟΥΒΑΛΙΔΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «VTOURS». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρίστηκε με Κωδικό Αριθμό Κα ταχώρισης (ΚΑΚ) στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επαγγελματι κού Επιμελητηρίου Αθηνών, το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρεί ας με την επωνυμία «ΒΟΥΚΟΥΒΑΛΙΔΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «VTOURS» τον ΑΡ.ΜΑΕ: 19052/01ΑΤ/Β/89/275(2009) και τον αριθ μό ΓΕΜΗ , το οποίο σύμφωνα με το υπ αριθμ / έγγραφο της Διεύθυνσης Ανά πτυξης Βορείου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής πληροί τις προϋποθέσεις του Κ.Ν. 2190/20 και δια του οποίου αποφασίστηκε η αντικατάσταση της παραιτηθείσας Σωτηρίας Δημοπούλου από τον Μιχαήλ Μαυρόπουλο. Μετά την αντικατάσταση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: Jose Antonio Grases Dotor, κάτοικος Palma de Mallorca, Complejo Mirall Balear, Torre A, 5a Planta, Cami Son agos, 100 και κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ ισπανικού Δια βατηρίου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Μιχαήλ Μαυρόπουλος του Γεωργίου και της Αντω νίας, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Αλίμου, οδός Βάρναλη αριθμ. 34 και κάτοχος του υπ αριθμ. AB / δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, Α Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Διονυσία Βουκουβαλίδη του Λεωνίδα και της Αικα τερίνης, κάτοικος Κώ, οδός Εθνικής Αντιστάσεως, Κως, 85300, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας υπ αριθμ. N /1990, εκδοθέντος από το τμήμα Ασφαλείας Κω, Β Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμ βουλίου. Σταμάτιος Βουκουβαλίδης, του Λεωνίδα και της Αικατερίνης, κάτοικος Κω, περιοχή Μαρμαρωτού Κω, 85300, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας υπ αριθμ. ΑΒ /2006 εκδοθέντος από το τμήμα Ασφαλείας Κω, Διευθύνων Σύμβουλος.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 3 Βασίλειος Βουκουβαλίδης, του Λεωνίδα και της Αι κατερίνης, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής οδός Παπαφλέσσα αρ 4 Τ.Κ κάτοχος του δελτίου αστυ νομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΕ952072/2007 εκδοθέ ντος από το τμήμα Ασφαλείας Κω, Μέλος. Μηνάς Χατζησάββας, του Αθανασίου και της Μα ρίνας, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας υπ αριθμ. ΑΕ /2007 του Τμήματος Ασφαλείας Καισαριανής Αττικής κάτοικος Καισαριανής Αττικής, οδός Μιχαήλ Καραολή αρ. 60, Μέλος. Η εκπροσώπηση της Εταιρείας έχει ως εξής: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει τα εξής ανακα λώντας κάθε προηγούμενη απόφασή του σχετικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας: Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και εκχωρεί όλες τις εξουσίες και τις αρμοδιότητές του, εκτός από αυτές που απαιτούν κατά το νόμο και το κα ταστατικό συλλογική ενέργεια, στα μέλη του, τα οποία θα ενεργούν από κοινού ανά δύο. Ειδικά όμως για πάσης φύσεως συναλλαγές με Τράπε ζες η μία υπογραφή απαραίτητα θα είναι της Διονυσίας Βουκουβαλίδη. Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2013 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Μητρώου ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΛΥΝΟΣ (6) «B ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» και δ.τ. «B INSURANCE AGENTS S.A.». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Την 4/10/2013 καταχωρίστηκε με Κωδικό Αριθμό Κα ταχώρισης (ΚΑΚ) στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, το από 20/5/2013 πρακτικό της Έ.Γ.Σ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «B ΑΣ ΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «B INSURANCE AGENTS S.A.» και τον αριθμό ΓΕΜΗ με το οποίο ορίστηκε να ελέγξει τη χρήση 31/12/12 η ελεγκτική εταιρεία «PK Ευρωελεγκτική Α.Ε.». Το ανωτέρω πρακτικό υποβλήθηκε στο ΕΕΑ και διαβιβάστηκε για έλεγχο στην Περιφέρεια Αττικής ΠΕ Κεντρικού Τομέα Διεύθυνση Ανάπτυξης Τμήμα ΑΕ αριθμ. 9084/ Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2013 Ο Προϊστάμενος Τμήματος Μητρώου ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ (7) «AIR LIQUIDE HELLAS Ανώνυμος Εταιρεία Βιομηχα νικών Αερίων». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Την 17/10/2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επι μελητηρίου μας, το από 18/09/2013 πρακτικό του Δι οικητικού Συμβουλίου, με Κ.Α.Κ , της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «AIR LIQUIDE HELLAS Ανώ νυμος Εταιρεία Βιομηχανικών Αερίων», Αριθμό Μ.Α.Ε.: 3767/03/Β/86/34(05) και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την παραίτηση του μέλους του, REDERIC LAMOUROUX και την αντικατάστασή του από τον VINCENT SOMMIER ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: MICHEL DARRIEUS του HENRI, Πρόεδρος και Διευθύ νων Σύμβουλος CHRISTOPHE CHALIER του PIERRE, Αντιπρόεδρος JACQUES ETHEVENIN του ROGER, Σύμβουλος VINCENT SOMMIER του JEAN, Σύμβουλος ALAIN COMBIER του CHARLES, Σύμβουλος H θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και λήγει την ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κάνοντας χρήση του δικαιώματός του, το οποίο απορρέει από το καταστατικό της Εταιρείας σε σχέση με την εκ προσώπηση και τη διοίκηση της Εταιρείας, καθώς και τη διαχείριση των υποθέσεων και της περιουσίας της αποφασίζει παμψηφεί σχετικώς τα ακόλουθα: Α. Αναθέτει την άσκηση των αρμοδιοτήτων και δικαιωμά των του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες δεν απαιτούν συλλογική ενέργεια, στον MICHEL DARRIEUS, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, ενεργούντα με οποιονδήπο τε από τους: ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΑΜΑΚΟ και REDERIC PASQUET. Από τις ως άνω εξουσιοδοτήσεις εξαιρούνται: οι πράξεις με τις οποίες επέρχεται σύσταση, μετάθε ση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπράγματου δικαιώματος επί των ακινήτων της Εταιρείας οποιασδήποτε αξίας ή επί οποιωνδήποτε παγίων της εταιρείας η αξία των οποίων υπερβαίνει το ποσό του ευρώ οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή πέραν του σκο πού της οικονομικής πολιτικής της εταιρείας ή η υπο γραφή οποιουδήποτε συμβολαίου περιλαμβάνει κάποια οικονομική υποχρέωση πέραν της συνήθους πορείας της δραστηριότητας οποιαδήποτε συναλλαγή πώλησης εμπορικής φύσε ως που το ποσόν ξεπερνά για: 1) δραστηριότητες στον κλάδο Βιομηχανικών Πωλήσεων Υγρών και Φιαλών, η οποία ξεπερνά τη συνολική αξία των ευρώ ή την αξία του ευρώ ετησίως, και για τον τομέα των Εγκαταστάσεων στη Πελατεία (On Sites) τη συνολική αξία των ευρώ ή την αξία των ευρώ ετησίως καθώς και για 2) τον Κλάδο Υγείας τη συνολική αξία των ευρώ ή την αξία του ευρώ ετησίως οποιαδήποτε εμπορική συναλλαγή ή δεσμευτική εντολή αγοράς για την αγορά εξοπλισμού, πρώτων υλών και προμηθειών ή υπηρεσιών ποσού που ξεπερνά τα ευρώ καθαρής αξίας (καθαρή τιμή, χωρίς Φ.Π.Α.) η ανάληψη οποιασδήποτε μακροπρόθεσμης υποχρέ ωσης στον τομέα του Ανθρωπίνου Δυναμικού και ιδίως κάθε τυχόν δέσμευση από εφαρμογή συνταξιοδοτικού ή νοσοκομειακού προγράμματος.

4 4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) Επιπλέον για τις πράξεις που αναφέρονται στο κεφ. Β ισχύουν τα κάτωθι: Β. 1. Η οπισθογράφηση συναλλαγματικών και επιταγών για κατάθεση τους στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας ανατίθεται σε καθέναν από τους: MICHEL DARRIEUS, ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΑΜΑΚΟ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΝΑΣΟ ΠΟΥΛΟ, REDERIC PASQUET, ΑΝΝΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, ΕΛΕ ΝΗ ΜΠΙΚΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΑΚΑ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ ΠΑΤΑΚΙΔΗ, ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΒΒΑΣ. 2. Οι εντολές προς τράπεζες για εμβάσματα προς τρίτους και για έκδοση εγγυητικών επιστολών, η έκδο ση επιταγών, η αποδοχή συναλλαγματικών, η οπισθο γράφηση συναλλαγματικών και επιταγών, η είσπραξη χρημάτων από τα Δημόσια Ταμεία, τα Ταχυδρομεία, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και από τρίτους, καθώς και η είσπραξη τραπεζικών εμβασμάτων στο όνομα της Εταιρείας ανατίθενται: για αξία μεγαλύτερη των ευρώ: στον MICHEL DARRIEUS, ενεργούντα με οποιονδήπο τε από τους: ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΑΜΑΚΟ, REDERIC PASQUET. Εναλλακτικά αρκεί η κοινή υπογραφή των: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΜΑΚΟΥ και REDERIC PASQUET με οποιονδήποτε από τους: ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΒΒΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΝΑΣΟΠΟΥΛΟ, ΕΛΕΝΗ ΜΠΙΚΟΥ. Για τις πληρωμές στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλε κτρισμού στους: MICHEL DARRIEUS και ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΝΑΣΟΠΟΥΛΟ ενεργούντες είτε μεταξύ τους από κοινού ή ο καθένας με έναν έκτων: REDERIC PASQUET και ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΑΜΑΚΟ. Για τις πληρωμές των μισθών στους: MICHEL DARRIEUS και ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΝΤΟΥ ενεργούντες με ταξύ τους από κοινού ή στους: MICHEL DARRIEUS και REDERIC PASQUET ενεργούντες μεταξύ τους από κοινού, ή στους: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΝΤΟΥ και REDERIC PASQUET ενεργούντες μεταξύ τους από κοινού ή στους: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΝΤΟΥ και ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΑΜΑΚΟ ενεργού ντες μεταξύ τους από κοινού. για αξία μέχρι και ευρώ: σε καθέναν από τους: MICHEL DARRIEUS, REDERIC PASQUET, ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΑΜΑΚΟ ενεργούντες είτε μεταξύ τους ανά δύο είτε με οποιονδήποτε από τους: ΚΩΝΣΤΑ ΝΤΙΝΟ ΝΑΣΟΠΟΥΛΟ, ΕΛΕΝΗ ΜΠΙΚΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΑΚΑ, ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΒΒΑ. για αξία μέχρι και ευρώ: σε καθέναν από τους: MICHEL DARRIEUS, ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΑΜΑΚΟ, REDERIC PASQUET, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΝΑΣΟ ΠΟΥΛΟ, ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΒΒΑ, ΑΝΝΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, ΑΚΡΙΒΗ ΤΡΟΥΠΑΚΗ, ΕΛΕΝΗ ΜΠΙΚΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΑΚΑ οι οποίοι θα ενεργούν μεταξύ τους ανά δύο. Οι εντολές προς τράπεζες για εμβάσματα και μετα φορές χρημάτων αποκλειστικά και μόνο μεταξύ λογα ριασμών της εταιρείας ανατίθενται σε καθέναν από τους MICHEL DARRIEUS, ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΑΜΑΚΟ, REDERIC PASQUET, ΑΝΝΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, ΑΚΡΙΒΗ ΤΡΟΥΠΑΚΗ, οι οποίοι θα ενεργούν μεταξύ τους ανά δύο. 3. Αναφορικά με τη θυρίδα της εταιρείας στο υποκατά στημα αρ. 180 της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος στην Αγ. Παρασκευή εξουσιοδοτείται ο MICHEL DARRIEUS ενεργώντας από κοινού είτε με τον REDERIC PASQUET είτε με τον ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΑΜΑΚΟ να πράττει οτιδήποτε σχετικά με την κίνηση και λειτουργία της θυρίδας αυτής. 4. Όσον αφορά ειδικότερα στον τραπεζικό λογα ριασμό της εταιρείας στην τράπεζα Societe Generale, έχουν εξουσιοδοτηθεί τα ακόλουθα πρόσωπα: MICHEL DARRIEUS, ALAIN COMBIER, JACQUES ETHEVENIN, JACQUES MOLGO, YVES BATAILLON DEBES, REDERIC PASQUET. Τα ανωτέρω πρόσωπα ενεργώντας μεταξύ τους ανά δύο, είναι εξουσιοδοτημένα να διενεργούν και να εκτελούν οποιαδήποτε ενέργεια οποιασδήποτε φύσης, σε σχέση με τη λειτουργία του εν λόγω τραπε ζικού λογαριασμού. 5. Η παραλαβή πάσης φύσεως εγγράφου, προερχό μενου είτε από νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είτε από δημόσια ή δημοτική αρχή, καθώς και η παραλαβή από τον OTE, τα ΕΛΤΑ, τις μεταφορικές εταιρίες, τηλεγρα φημάτων, δεμάτων, συστημένων επιστολών, φορτωτι κών, εμπορευμάτων κλπ. ανατίθεται σε καθέναν από τους: MICHEL DARRIEUS, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΝΤΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΑΜΑΚΟ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΝΑΣΟΠΟΥΛΟ, ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΒΒΑ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ ΠΑΤΑΚΙΔΗ, ΠΑΥΛΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΠΙΤΣΙΝΗ, REDERIC PASQUET, ΑΝΝΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, ΕΛΕ ΝΗ ΜΠΙΚΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΑΚΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΠΙΤΑΝΟΥ. 6. Η υπογραφή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε εγγράφου έχοντος σχέση με εισαγωγές και εξαγωγές της Εταιρείας, το οποίο απευθύνεται στις Τελωνειακές Αρχές και τις Τράπεζες, ανατίθεται σε καθέναν από τους: MICHEL DARRIEUS, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟ ΝΤΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΑΜΑΚΟ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ ΠΑΤΑΚΙΔΗ, ΚΩΝ ΣΤΑΝΤΙΝΟ ΝΑΣΟΠΟΥΛΟ, REDERIC PASQUET, ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΒΒΑ, ΑΝΝΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΜΠΙΚΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΑΚΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΠΙΤΑΝΟΥ οι οποίοι θα ενεργούν μεταξύ τους ανά δύο. 7. Η υπογραφή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε εγγράφου έχοντος σχέση με το προ σωπικό της Εταιρείας, απευθυνόμενου προς τον ΟΑΕΔ, τα Ασφαλιστικά Ταμεία και το Υπουργείο Εργασίας, ανατίθεται σε καθέναν από τους: MICHEL DARRIEUS, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΝΤΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΑΜΑΚΟ, REDERIC PASQUET, ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΒΒΑ, ΑΝΝΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΜΠΙΚΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΑΚΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΠΙΤΑΝΟΥ οι οποίοι θα ενεργούν μεταξύ τους ανά δύο. 8. Η σύναψη, τροποποίηση, καταγγελία ή λύση συμβά σεων εργασίας με το προσωπικό της Εταιρείας ανατί θεται στον MICHEL DARRIEUS. 9. Η υπογραφή των πάσης φύσεως συμβάσεων και δεσμευτικών προσφορών μετά των αντιπροσώπων, με ταπωλητών και των πελατών της Εταιρείας, για την πώ ληση προς αυτούς ή μέσω αυτών αερίων και συναφών προς τα αέρια μηχανημάτων, συσκευών και εργαλείων, καθώς και την παροχή προς αυτούς ή μέσω αυτών σχε τικών υπηρεσιών, ανατίθεται: Για συμβάσεις στον τομέα της Βιομηχανίας: Για κάθε σύμβαση ή δεσμευτική προσφορά που η συνολική της αξία ξεπερνάει το ποσό των ευρώ ή την αξία των ευρώ ετησίως και μέχρι το συ νολικό ποσόν των ευρώ ή ευρώ ετη σίως για τα αέρια σε υγρή και αέρια μορφή καθώς και μέχρι ευρώ συνολικής αξίας ή μέχρι ευρώ ετησίως σχετικά με τα On Sites στον MICHEL DARRIEUS μαζί με τον ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΑΜΑΚΟ. Εναλλακτικά αρκεί η κοινή υπογραφή των: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΜΑΚΟΥ και REDERIC PASQUET, με οποιονδήποτε από τους: ΜΙΧΑ ΗΛ ΣΑΒΒΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΝΑΣΟΠΟΥΛΟ.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 5 Με συνολική αξία αντικειμένου της συμβάσεως μέ χρι ευρώ ή μέχρι ευρώ ετησίως στον ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΑΜΑΚΟ ενεργούντα με τον ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΒΒΑ ή με τον REDERIC PASQUET. Με συνολική αξία αντικειμένου της συμβάσεως μέχρι ευρώ ή μέχρι ευρώ ετησίως στον ΓΕΩΡ ΓΙΟ ΧΑΜΑΚΟ ή στον ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΒΒΑ ενεργούντες είτε μεταξύ τους από κοινού ή με οποιονδήποτε από τους: ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ ΠΑΤΑΚΙΔΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ, ΜΑΡΙΝΗ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ, ΝΙΚΟΛΑΟ ΔΑΒΡΗ. Προσφορές στον τομέα της βιομηχανίας και για συνολική αξία μέχρι ευρώ ή μέχρι ευρώ ετησίως μπορούν να υποβάλλονται από κάθε μέλος της ομάδας πωλήσεων. Για την υπογραφή των οικονομικών και εμπορικών προσφορών συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών υπεύθυνων δηλώσεων που προβλέπονται από τις διακη ρύξεις μειοδοτικών διαγωνισμών, μέχρι συνολικού ποσού ευρώ στον ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΒΒΑ και μέχρι συνολικού ποσού ευρώ στον ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΑΜΑΚΟ ή στον MICHEL DARRIEUS. Για την έγκριση του τεχνικού μέρους της εμπορικής προσφοράς στον ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΑΜΑΚΟ ή στον ΚΩΝΣΤΑ ΝΤΙΝΟ ΝΑΣΟΠΟΥΛΟ. Για συμβάσεις στον τομέα της υγείας: Για κάθε σύμβαση συνολικής αξίας μέχρι ευρώ ή μέχρι ετήσιας αξίας ευρώ στον MICHEL DARRIEUS ο οποίος θα ενεργεί μαζί με την ΕΛΕΝΗ ΜΠΙΚΟΥ ή με τον ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΑΜΑΚΟ. Εναλλακτικά αρ κεί η κοινή υπογραφή των: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΜΑΚΟΥ και REDERIC PASQUET με οποιονδήποτε από τους: ΕΛΕΝΗ ΜΠΙΚΟΥ ή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΝΑΣΟΠΟΥΛΟ. Με συνολική αξία αντικειμένου της συμβάσεως μέχρι και ευρώ ή μέχρι ευρώ ετησίως στον MICHEL DARRIEUS ή στον ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΑΜΑΚΟ ή στον REDERIC PASQUET ή στην ΕΛΕΝΗ ΜΠΙΚΟΥ ενεργού ντες μεταξύ τους από κοινού ανά δύο. Με συνολική αξία αντικειμένου της συμβάσεως μέ χρι και ευρώ ή μέχρι ετήσια αξία ευρώ σε κάθε έναν από τους: ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΑΜΑΚΟ ή MICHEL DARRIEUS ή ΕΛΕΝΗ ΜΠΙΚΟΥ ενεργούντες είτε μεταξύ τους από κοινού ανά δύο ή με οποιονδήποτε από τους: ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΣΓΟΥΡΟ ή ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΕΛΛΗ. Για την υπογραφή των οικονομικών και εμπορικών προσφορών μέχρι συνολικής αξίας ευρώ συ μπεριλαμβανομένων και των σχετικών υπεύθυνων δηλώ σεων που προβλέπονται από τις διακηρύξεις δημόσιων διαγωνισμών στον ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΑΜΑΚΟ ή στην ΕΛΕΝΗ ΜΠΙΚΟΥ οι οποίοι θα ενεργούν ο καθένας χωριστά. Για την έγκριση του τεχνικού μέρους της εμπορικής προσφοράς σε κάθε έναν από τους ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΑΜΑΚΟ και κα ΕΛΕΝΗ ΜΠΙΚΟΥ ενεργούντες με τον ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΧΑ ΤΖΗΤΑΣΙΚΗ ή ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ, ή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟ ΝΑΣΟΠΟΥΛΟ. Σε περίπτωση απουσίας τους ή κωλύ ματός τους εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας. 10. Η υπογραφή των πάσης φύσεως συμφωνητικών μεταξύ της Εταιρείας και των προμηθευτών της (αγα θών και υπηρεσιών) και των προς αυτούς παραγγελι ών μέχρι συνολικής αξίας ευρώ ανατίθεται στους: MICHEL DARRIEUS, ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΑΜΑΚΟ, REDERIC PASQUET, ΕΛΕΝΗ ΜΠΙΚΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΑΚΑ, ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΒΒΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΝΑΣΟΠΟΥΛΟ με τις ακόλουθες διακρίσεις: για συνολική αξία μεγαλύτερη των ευρώ και μέχρι ευρώ στον MICHEL DARRIEUS ενεργούντα με έναν από τους προαναφερθέντες. Εναλλακτικά αρκεί η κοινή υπο γραφή των: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΜΑΚΟΥ και REDERIC PASQUET με οποιονδήποτε από τους ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΑΚΑ, ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΒ ΒΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΝΑΣΟΠΟΥΛΟ, ΕΛΕΝΗ ΜΠΙΚΟΥ. για συνολική αξία μέχρι και ευρώ, επιπλέον των ανωτέρω διακρίσεων, σε καθέναν από τους REDERIC PASQUET ή ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΑΚΑ, ενεργούντες είτε μεταξύ τους από κοινού είτε με οποιονδήποτε από τους ΔΗΜΗ ΤΡΑ ΤΟΥΜΠΑΚΑΡΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗ. 11. Η εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον κάθε αρ μόδιας Αρχής, ως προς τις κατωτέρω αναφερόμενες ενέργειες και ευθύνες ανατίθεται στον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΝΑΣΟΠΟΥΛΟ ενεργούντα από κοινού με τον ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΠΙΤΣΙΝΗ καθ' όσον αφορά στο εργοστάσιο της Τανά γρας. Κατά τα λοιπά στον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΝΑΣΟΠΟΥΛΟ ενεργούντα από κοινού με τους ακολούθως αναφερό μενους, κατά τις ακόλουθες διακρίσεις, ήτοι με: Τον ΠΑΥΛΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, για το εργοστάσιο του Ασπροπύργου καθώς επίσης για το εμφιαλωτήριο στο εργοστάσιο του Σχηματαρίου (ex Messer), τις φιάλες, δεξαμενές και μέσα χρησιμοποιήσεως των αερίων κα θώς και τα μέσα παραγωγής Τον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και την ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΠΙΤΑΝΟΥ, για το εργοστάσιο της Θεσ σαλονίκης σε ότι αφορά την παραγωγή και εμφιάλωση Οξυγόνου, Αργού, Αζώτου και λοιπών αερίων και για την εμφιάλωση Διοξειδίου του Άνθρακα και παραγωγή ξηρού πάγου στο εργοστάσιο στο 6,5 χλμ Ε.Ο Θεσσα λονίκης Βέροιας Τον ΠΑΥΛΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ή τον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για τις φιάλες ή συστοιχίες, που διακινούνται ή βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια Tον ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΧΑΤΖΗΤΑΣΙΚΗ και τον ΠΕΡΙΚΛΗ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗ για τις μονάδες παραγωγής αερίων, εγκα τεστημένες σε πελάτες στην ελληνική επικράτεια Tον ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΧΑΤΖΗΤΑΣΙΚΗ και τον ΖΗΣΗ ΟΙ ΚΟΝΟΜΟΥ για τις εγκαταστάσεις ιδιοκτησίας Air Liquide Hellas στους πελάτες της στην ελληνική επικράτεια Την ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΠΙΤΑΝΟΥ και ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για το εργοστάσιο της Φλώρινας Τον ΠΕΡΙΚΛΗ ΑΓΑΘΩΝΟΣ για την ποιότητα των προϊόντων σε υγρά και αέρια μορφή που παράγονται από την εταιρεία καθώς και εκείνων που εισάγονται από αυτήν Με τον ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΔΗ για την GAS ARM της Τρίπολης. Οι προαναφερόμενοι, κατά τις ως άνω διακρίσεις, θα αντι προσωπεύουν την Εταιρεία και θα είναι μόνοι υπεύθυνοι για κάθε ενέργεια ή νόμιμη διαδικασία, σχετική με τις ως άνω δραστηριότητες της Εταιρείας. Θα είναι επίσης αρμό διοι να ορίζουν τους όρους χρησιμοποίησης των ανωτέρω αναφερομένων εγκαταστάσεων, μέσων και λοιπών αντικει μένων της Εταιρείας ή των πελατών, εάν χρησιμοποιούνται για λογαριασμό της Εταιρείας, για την εκμετάλλευση των λειτουργικών δραστηριοτήτων σχετικά με τα αέρια, θα κα θορίζουν τους όρους χρησιμοποίησης τους προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες της Εταιρείας, θα λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ούτως ώστε οι χρήστες των Τεχνικών Μέσων να σέβονται τις διαδικασίες εκμετάλλευσης και ασφάλειας και κάθε σχετικό κανονισμό και θα προβαίνουν στις απαιτούμενες ενέργειες μέσα στα πλαίσια των ως άνω ευθυνών τους.

6 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 12. Η αντιπροσώπευση της Εταιρείας προς τις Πολε οδομικές Αρχές και το δικαίωμα υπογραφής σχετικώς με την εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας ανα τίθενται στους: MICHEL DARRIEUS και ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΝΑΣΟΠΟΥΛΟ στον καθένα ξεχωριστά για την περιοχή Νοτίου Ελλάδος (περιλαμβάνει τη Στερεά Ελλάδα εκτός του Νομού Φθιώτιδος, την Πελοπόννησο, την Ήπειρο, τα νησιά του Ιονίου, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη) και στους: MICHEL DARRIEUS και ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ στον καθένα ξεχωριστά για την περιοχή Βορείου Ελλάδος, στην οποία ανήκουν όλες οι περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας που δεν υπάγονται στην Νότιο Ελλάδα όπως ορίζεται ανωτέρω. 13. Επιπλέον στους: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑ ΝΤΙΝΟΥ, ΠΑΥΛΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΠΙΤΑΝΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΠΙΤΣΙΝΗ, ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΔΗ οι οποίοι θα ενεργούν ο καθένας χωριστά, ανατίθεται το σύνολο των εξουσιών και αρμοδιοτήτων για την αντιπροσώπευση της Εταιρείας ενώπιον όλων των δημόσιων υπηρεσιών, Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και ενδεικτικά ενώπιον: των Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Υπηρεσιών Ύδρευσης και Αποχέτευσης, ΚΤΕΟ, Υπουργείου Βιομηχανίας, Υπουρ γείου Μεταφορών και Συγκοινωνιών, Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Αστυνομίας και ενώπιον γενικά κάθε αρχής με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των εργοστασίων της εταιρείας πανελλαδικά. 14. Στους: ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΖΥΓΟΥΡΗ και ΑΜΑΛΙΑ ΚΑ ΠΡΑΝΟΥ οι οποίοι θα ενεργούν ο καθένας χωριστά, ανατίθεται το σύνολο των εξουσιών, οι οποίες έχουν σχέση με τα οχήματα της Εταιρείας, εξαιρουμένης της καθ' οιονδήποτε τρόπο εκποιήσεως, επιβαρύνσε ως ή παραχωρήσεως τους σε τρίτους. Ενδεικτικώς, οι προαναφερόμενοι, με την επιφύλαξη του ως άνω περιορισμού, θα εκπροσωπούν την Εταιρεία σε κάθε πράξη και δικαιοπρακτική ενέργεια, η οποία θα έχει σχέση με τα προαναφερθέντα οχήματά της, θα καθο ρίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις συντηρήσεως και καλής λειτουργίας τους, θα λαμβάνει πρόνοια ώστε οι οδηγοί, χειριστές κλπ., κατά την κίνησή τους, να τηρούν τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας και τις λοιπές σχετικές διατάξεις και, γενικώς, θα ενεργούν οτιδήποτε προσιδιάζει στις ως άνω αρμοδιότητες και εξουσίες τους. Στους: ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΖΥΓΟΥΡΗ και ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΑΣΤΡΟ ΓΙΑΝΝΗ, οι οποίοι θα ενεργούν ο καθένας χωριστά, ανα τίθεται το σύνολο των εξουσιών ενώπιον του Κ.Τ.Ε.Ο. δηλαδή όλων των ενεργειών που έχουν σχέση με τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων της εταιρείας, επίσης όλων των ενεργειών που έχουν σχέση με τις πινακίδες των οχημάτων της εταιρείας και είναι αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών & Συγκοινωνιών & των Διευθύνσεων Συγκοινωνιών των Νομαρχιών καθώς και όλων των ενεργειών που αφορούν την λήψη καρτών διέλευσης (e pass). 15. Τα πρόσωπα τα οποία σύμφωνα με τα προβλεπό μενα ανωτέρω έχουν το δικαίωμα να εκπροσωπούν την εταιρεία μέσα στις αρμοδιότητες που τους δίδονται με το παρόν, εξουσιοδοτούνται από το Διοικητικό Συμ βούλιο να υπογράφουν και περαιτέρω εξουσιοδοτούν άλλα πρόσωπα για την διενέργεια συγκεκριμένων ανά περίπτωση πράξεων. 16. Η έκδοση και επικύρωση αντιγράφων και αποσπα σμάτων από τα βιβλία Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της Εταιρείας ανατίθεται, ή στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο. 17. Η εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον δημοσίων ή δημοτικών αρχών ή φορέων, καθώς και νομικών προσώ πων δημοσίου δικαίου ή οργανισμών κοινής ωφελείας, καθ 'όσον αφορά σχέσεις δημοσίου και μόνον δικαίου, ανατίθεται στον MICHEL DARRIEUS. 18. Η εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των φορο λογικών αρχών, ανατίθεται στον REDERIC PASQUET ή στην ΑΝΝΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ. Παρατίθενται κατωτέρω τα στοιχεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας: 1) ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΝ.: MICHEL, VINCENT, DANIEL, GEORGES EΠΩN.: DARRIEUS ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ: HENRI ΑΡ. ΔΙΑΒ.: 04ΒΙ92207, ΚΑΤΟΙΚΙΑ: ΑΧ. ΚΥΡΟΥ 7, ΕΚΑΛΗ, 2) ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΝ.: CHRISTOPHE, CHARLES, HENRI EΠΩN.: CHALIER ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ: PIERRE ΑΡ. ΔIAB.: 10C27944, ΚΑΤΟΙΚΙΑ: 31, AV DU MIDI SAINT MAUR DES OSSES, RANCE ΓΑΛΛΙΑ. 3) ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΝ.: JACQUES, JEAN, RAYMOND ΕΠΩΝ.: ΕΤΗΕVΕΝΙΝ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ: ROGER ΑΡ. ΔIAB.: 09PV27607, ΚΑΤΟΙΚΙΑ: 3 RUE GILBERT DE GUINGAND, 78000, VERSAILLES, RANCE (ΓΑΛΛΙΑ). 4) ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΝ.: ALAIN EΠΩN.: COMBIER ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ: CHARLES ΑΡ. ΔΙΑΒ.: 04Β148002, ΚΑΤΟΙΚΙΑ: 75 RUE SAINT CHARLES, ΠΑΡΙΣΙ ΓΑΛΛΙΑ. 5) ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΝ.: VINCENT ΕΠΩΝ.: SOMMIER ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ: JEAN ΑΡ. ΔΙΑΒ.:10ΑΥ54376, ΚΑΤΟΙΚΙΑ: 6 RUE BOISSONADE 75014, ΠΑΡΙΣΙ ΓΑΛΛΙΑ. Παρατίθενται κατωτέρω κατά αλφαβητική σειρά τα στοιχεία των ατόμων που εκπροσωπούν περαιτέρω την εταιρεία, ήτοι ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, διεύθυνση κατοικίας και αριθ. Διαβατηρίου ή ταυτότητας: Yves, Guy, Marie BATAILLON DEBES του Henri, Alain, 39 RUE DE L EGLISE, PARIS, ΔΙΑΒ: 02VD52481 Jacques MOLGO του Jordi, 348 RUE LECOURBE, PARIS ΔΙΑΒ: 09AD96224 rederic PASQUET του Paul, Roger, ΤΑΫΓΕΤΟΥ 1Α, ΚΗ ΦΙΣΙΑ ΔΙΑΒ: 06ΑΒ41641 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΘΑΛΗ ΑΓΑΘΩΝΟΣ, Κ. ΚΑΝΑΡΗ 3, ΒΡΙΛΗΣ ΣΙΑ, AB ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΠΟΣΤΟΛΕΛΛΗΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ 9 και ΨΑΡΩΝ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, ΑΑ ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, ΣΥΡΟΥ 21, ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Φ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΔΑΒΡΗΣ, ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥ 6, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΗ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 7 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ, ΤΙΓΡΗΤΟΣ 3, ΒΥΡΩΝΑ, ΑΑ ΜΑΡΙΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΡ. ΚΑΡΑ ΪΣΚΑΚΗ 128, ΧΑΪΔΑΡΙ, Θ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΥΓΟΥΡΗΣ, ΠΑΡΑΣΧΟΥ 111, ΓΚΥΖΗ, Ρ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ, ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109Α ΜΑΡΟΥΣΙ, AB ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, ΑΝΘΟΥΣΑ ΠΑΡ ΓΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ, ΑΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΑΠΙΤΑΝΟΥ, Π.Π. ΓΕΡΜΑ ΝΟΥ 3 5 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Χ ΑΜΑΛΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΑΠΡΑΝΟΥ, ΠΑΠΑΔΑΚΗ 1 ΣΤΑ ΜΑΤΑ, Ξ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΝΤΟΥ, ΠΡΟΥΣΣΗΣ 98, ΔΙΟΝΥ ΣΟΣ, ΑΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 6, Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ, ΑΕ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΕΞΗΣ, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩ ΤΗ 26, ΑΘΗΝΑ, AB ΕΛΕΝΗ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΜΠΙΚΟΥ, ΑΜΑΡΥΣΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙ ΔΟΣ, 36 38, ΜΑΡΟΥΣΙ, AB ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΥΠΡΟΥ 75, ΠΑΠΑΓΟΣ, AB ΖΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΤΣΑΜΑΔΟΥ 11 ΧΑΛ ΚΙΔΑ, ΑΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΤΑΚΙΔΗΣ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 28, ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, ΚΑΥ ΚΑΣΟΥ 29, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣ/ΚΗ Ξ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΙΤΣΙΝΗΣ, 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 33, Ν. ΛΑΜΨΑΚΟ, ΧΑΛΚΙΔΑ, Π ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΑΒΒΑΣ, ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ, 30, ΚΑ ΝΤΖΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, Τ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΑΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΓΟΥΡΟΣ, ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ 13, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ ΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, ΔΡΑΜΑΣ 115, ΣΕ ΠΟΛΙΑ, Τ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥΜΠΑΚΑΡΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ, ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ 34, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Τ ΑΚΡΙΒΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΟΥΠΑΚΗ, ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΜΙΘ 2, ΘΗ ΣΕΙΟ, Χ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΚΑ, ΝΙΚΑΙΑΣ 20, Ν. ΣΜΥΡΝΗ, Τ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΜΑΚΟΣ, ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΕΡΜΑ 167, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΑΕ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΑΤΖΗΤΑΣΙΚΗΣ, ΒΙΤΣΙ 15, Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Φ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ, ΠΑΠΑΝΙ ΚΟΛΗ 12, ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, Φ Πειραιάς, 17 Οκτωβρίου 2013 Ο Προϊστάμενος Τμήματος Μητρώου ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΥΜΠΟΥΚΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 2463 24 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7697 26 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 9689 17 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 1709 4 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 5650 5 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2008 18 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2099 28 Μαρτίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11934 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 13612 28 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 1995 4 Απριλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 947 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 72 19 Μαρτίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4138 Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26105 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1869 31 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία χο ρήγησης απαλλαγής από το τέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3623 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/3 09 2010 (ΦΕΚ 1388/Β) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1644 14 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Πολιτικού Γραφείου Υφυπουργού Εσωτερι κών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7087 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 262 16 Δεκεμβρίου 2011 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2453 2 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 879 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 17 17 Φεβρουαρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3912 Σύσταση Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 53221 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3589 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός υπόχρεων αλιευτικών σκαφών, διαδι κασιών και ειδικών δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 671 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 36 12 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4237 Ρύθμιση θεμάτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1420 30 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που κα ταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2537 7 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οικονομική ενίσχυση ρητινεργατών.... 1 Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 90666/Ε5/02

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10271 6 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1180 8 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έκδοση Αργυρού Συλλεκτικού Νομίσματος, κοπής 2014, ονομαστικής αξίας 10, με θεματολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 13 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3861 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 997 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 272 21 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34329 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2815 20 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας πολιτικών υπαλ λήλων της Αρχής Καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3638 27 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της τροποποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1440 16 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ.150559 Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα