ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά τρώο της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SUPPORTERS CLUB ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτ λο «SUPPORTERS CLUB A.E.» τρώο της σύστασης της Ανώνυμης Μονοπρόσω πης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΜΗΣ ΑΙΡΛΑΙΝΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟ ΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ» και δ.τ. «ΕΡΜΗΣ AIRLINES» και στα λατινικά «HERMES AIRLINES»... 2 Προσκλήσεις Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΞΙ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕ ΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ» σε τακτική Γενική Συνέλευση Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΡΕΣΤΗ ΜΠΟΥΚΟΥ ΡΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑ ΝΗΜΑΤΩΝ» σε τακτική Γενική Συνέλευση Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Κ.Τ.Ε.Λ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση Ανακοινώσεις Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑΡ ΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Κ. ΣΙΑΜΠΛΗ ΑΝΩΝΥ ΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Καταστατικά τρώο της σύστασης της Εταιρείας Περιορισμέ νης Ευθύνης με την επωνυμία «ΚΑΝΑΠΕ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και για τις διεθνείς σχέσεις της Εταιρείας με την επωνυμία «CANAPE URNITURE SALES LIMITED LIABILITY COMPANY» και το διακριτικό τίτλο «ΚΑ ΝΑΠΕ Ε.Π.Ε.». και για τις διεθνείς σχέσεις της εται ρείας με το διακριτικό τίτλο «CANAPE Ltd» τρώο της σύστασης της Μονοπρόσωπης Εται ρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «OVONICS ENERGY SYSTEMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το δι ακριτικό τίτλο «OVES» ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «SUPPORTERS CLUB ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙ ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «SUPPORTERS CLUB A.E.». Την 02/06/2011 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, η με αριθμό 1910/ πράξη σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SUPPORTERS CLUB ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δια κριτικό τίτλο «SUPPORTERS CLUB A.E.» της Συμβολαιο γράφου Αθηνών Μάρθας Αικατερίνης Γασπαρινάτου. Η ως άνω Ανώνυμη Εταιρεία έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ και Κωδικό Αριθμό καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ Περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής: 1) Αριθμός Συμβολαίου: 1910/ ) Συμβολαιογράφος: Συμβολαιογράφου Αθηνών Μάρ θας Αικατερίνης Γασπαρινάτου. 3) Επωνυμία: «SUPPORTERS CLUB ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕ ΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «SUPPORTERS CLUB A.E.». 4) Έδρα: Δήμος Σπάτων. 5) Σκοπός: Σκοποί της εταιρείας είναι: 1) Η συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της Ποδοσφαι ρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως (Π.Α.Ε. ΑΕΚ). 2) Η κατασκευή αθλητικού προπονητικού κέντρου. Για την πραγματοποίηση των ανωτέρω σκοπών η Εταιρεία δύναται:

2 2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιασ δήποτε νομικής μορφής, της ημεδαπής ή αλλοδαπής, η οποία υφίσταται ήδη ή θα ιδρυθεί, με όμοιους ή πα ρεμφερείς σκοπούς, δια συμπράξεως με αυτήν με κάθε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς, απορρόφη σης και συγχώνευσης εταιρειών, να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες και κοινοπραξίες ή να εισφέρει σε αντίστοιχο κλάδο σε υφιστάμενη ή σε υπό σύσταση εταιρεία. β) Να αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα ή το εξωτερικό οποιαδήποτε συναφή επιχείρηση ή εταιρεία, η οποία ήδη υφίσταται ή θα ιδρυθεί, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, αντιπρο σωπείες ή γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή/και στην αλλοδαπή. δ) Να παρέχει τριτεγγυήσεις ή εγγυήσεις, να ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών, ενέγγυων πιστώ σεων σε οποιοδήποτε νόμισμα, υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει, προς όφελος της Εταιρείας και την ευόδωση του εταιρικού σκοπού και να παρέχει κάθε είδους ασφάλειες ενοχικές και εμπράγματες με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920 ως εκάστοτε ισχύει. 6) Διάρκεια: Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη, αρχίζει δε από την ημερομηνία κατα χώρισης στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, της Διοικητικής από φασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους ) Ποσό και τρόπος καταβολής μετοχικού κεφαλαί ου: Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε εκατόν σαράντα χιλιάδες ( ) ΕΥΡΩ, κατανέμεται δε σε δεκατέσσερις χιλιάδες (14.000) ονομαστικές με τοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ΕΥΡΩ της καθεμιάς, καλυπτόμενο και καταβαλλόμενο στο σύνολό του από τον ιδρυτή της. Το μετοχικό κεφάλαιο αποτελείται και από στοιχεία ενεργητικού που μπορούν να τύχουν χρηματικής απο τίμησης. 8) Μετοχές (αριθμός, είδος, ονομαστική αξία): Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε εκα τόν σαράντα χιλιάδες ( ) ΕΥΡΩ, κατανέμεται δε σε δεκατέσσερις χιλιάδες (14.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ΕΥΡΩ της καθεμιάς, καλυ πτόμενο και καταβαλλόμενο στο σύνολο του από τον ιδρυτή της, ήτοι τη δικηγορική εταιρεία με τη επωνυ μία «ΛΑΜΠΡΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Β. Σοφίας, αρ. 55, με ΑΦΜ της Δ.Ο.Υ. Γ Αθηνών, με ΑΜΕ Το μετοχικό κεφάλαιο αποτελείται και από στοιχεία ενεργητικού που μπορούν να τύχουν χρηματικής απο τίμησης. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. 1) Όλοι οι μέτοχοι θα καταθέτουν όλες τις μετοχές τους στο Δ.Σ. της εταιρείας, ο Πρόεδρος του οποίου θα επιφορτισθεί με την εκτέλεση των στο παρόν άρθρο διαλαμβανομένων συμφωνιών. 2) Ρητά συμφωνείται και συνομολογείται από τα συμ βαλλόμενα μέρη ότι όλες οι μετοχές της Εταιρείας θα παραδοθούν στη θεματοφυλακή του Διοικητικού συμ βουλίου της Εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση προτιθέμε νης μεταβίβασης μετοχών από οποιονδήποτε μέτοχο εν όλω ή εν μέρει, θα ακολουθείται η περιγραφόμενη στο παρόν διαδικασία: α) Με τον όρο μεταβίβαση στο παρόν άρθρο, εν νοείται και οποιαδήποτε άλλη αλλοίωση των εκ των μετοχών δικαιωμάτων, όπως ενδεικτικά η σύσταση ενεχύρου ή επικαρπίας, εφόσον συνοδεύεται και από την εκχώρηση ή παραχώρηση από τον μέτοχο του δι καιώματος ψήφου. β) Η σύμφωνη με τα προηγούμενα μεταβίβαση των μετοχών γίνεται κατά το άρθρο 8β του ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει, δηλαδή με εγγραφή στο ειδικό βιβλίο της Εταιρείας που χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα ή τους πληρεξούσι ους τους. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται μέτοχος μόνο ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. γ) Ειδικότερα, κάθε μέτοχος ο οποίος προτίθεται να μεταβιβάσει ή με οποιοδήποτε τρόπο να διαθέσει τις μετοχές του στην Εταιρεία (Προσφέρων Μέτοχος) οφεί λει να γνωστοποιήσει την πρόθεση του, εγγράφως και επί αποδείξει παραλαβής της, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, μαζί με τα στοιχεία του μετόχου με τον οποίο έχει έλθει σε κατ αρχήν συμφωνία για τη μετα βίβαση των μετοχών. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να εγκρίνει ή μη την μεταβίβαση εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών. Οιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών που γίνεται κατά παράβαση των ανωτέρω όρων είναι άκυρη και απα γορεύεται η εγγραφή της στα βιβλία των Μετόχων, καθώς και η έκδοση νέων μετοχών στο όνομα εκείνου προς τον οποίο έγινε η μεταβίβαση ή η επισημείωση της μεταβίβασης στις υφιστάμενες μετοχές. 9) Ημερομηνία λήξης εταιρικής χρήσης: Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ια νουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή της αδείας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού και θα λήξει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου ) Αριθμός μελών Δ.Σ. και θητεία αυτού: 1. Η εταιρεία διοικείται από διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) εως δεκαπέντε (15) τακτικούς συμβούλους, καθώς και από τρεις αναπληρωματικούς. Ο ακριβής αριθμός των μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας θα αποφα σίζεται από τη Γενική Συνέλευση η οποία εξέλεξε το αμέσως προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο. 2. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι πενταετής και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι έτη, παρατείνεται δε κατ εξαίρεση μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση. 3. Οι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελευ θέρως ανακλητοί. 4. Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα πραγματοποιείται μέσω καταλόγων, οι οποίοι θα προ τείνονται από τους μετόχους και θα ψηφίζονται από τη Γενική Συνέλευση. Οι κατάλογοι αυτοί θα προτείνονται από οποιουσδήποτε από τους μετόχους κατέχουν ποσο στό μεγαλύτερο από το 1/50 του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Από τον κάθε κατάλογο θα εκλέγονται τα

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 3 πρόσωπα που προηγούνται στη σειρά του καταλόγου, αναλογικά με το ποσοστό ψήφων που συγκέντρωσαν οι κατάλογοι κατά την ψηφοφορία. Για να μπορεί κα τάλογος να υποβληθεί από μετόχους προς ψήφιση στη Γενική Συνέλευση, θα πρέπει υποχρεωτικά στις τρεις πρώτες θέσεις αυτού να συμπεριλαμβάνει τουλάχιστον έναν μέτοχο, ο οποίος να μην συγκεντρώνει ποσοστό μεγαλύτερο από το 1/1000 του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 5. Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση μέλους ή μελών του συμβουλίου, και δεν κατέστη δυνατόν να αναπληρωθούν από τα αναπληρωματικά μέλη, τα υπό λοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατά σταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση του γεγονότος που οδήγη σε στην κένωση της θέσης. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών. 6. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του διοι κητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου. 11) Πρώτο Δ.Σ. και θητεία αυτού: Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο θα είναι εννεαμελές και θα αποτελείται από τους εξής: 1. Άγγελος Γιόκαρης του Χρήστου και της Αλίκης, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής οδός Πεντέλης αριθμός 75, γεννηθείς το 1965, κάτοχος του υπ αριθ. Ρ ΑΔΤ, με ΑΦΜ της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς. 2. Γιώργος Γρυσμπολάκης του Εμμανουήλ και της Αι κατερίνης, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Χλόης αριθ μός 41, γεννηθείς το 1953, κάτοχος του υπ αριθ. Χ α.δ.τ., με ΑΦΜ της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας. 3. Αλέξανδρος Δήμου του Χριστόφορου και της Αλ κμήνης, κάτοικος Αυστραλίας, οδός 57 Bardwell Rd, Bardwell Park, 2207, γεννηθείς το Αβραάμ Κασνακίδης του Σάββα και της Σπυριδού λας, κάτοικος Λονδίνου, οδός Quiskswood, αρ. 33, γεν νηθείς το 1959, κάτοχος του υπ αριθ. ΑΒ ΑΔΤ, με ΑΦΜ της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού. 5. Ιωάννης Μπαιλάν του Γρηγόρη και της Κυριακής, κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός Ζαλόγγου αριθμός 9, γεννηθείς το 1954, κάτοχος του υπ αριθ. ΑΗ ΑΔΤ, με ΑΦΜ της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας. 6. Ηλίας Μπρουσιανός του Νικολάου και της Μαρίκας, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής οδός Ποσειδώνος αριθμός 13, γεννηθείς το 1961, κάτοχος του υπ αριθ διαβατηρίου, με ΑΦΜ της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας. 7. Έρρικα Πρεζεράκου του Παναγιώτη και της Ανδριάν νας, κάτοικος Νέας Ιωνίας Αττικής οδός Δωδεκανήσου αριθμός 7, γεννηθείσα το 1975, με ΑΦΜ της Δ.Ο.Υ. Νέας Φιλαδέλφειας. 8. Σοφοκλής Ρόβης του Ανέστη και της Βασιλικής, κά τοικος Βουλιαγμένης Αττικής, οδός Ατλαντίδος αριθμός 15, γεννηθείς το 1958, κάτοχος του υπ αριθ. Χ ΑΔΤ, με ΑΦΜ της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας. 9. Μιχάλης Καψαμπέλης του Αθανασίου και της Μα ρουλιώ, κάτοικος Πειραιά, οδός Φίλωνος αρ. 133Α, γεν νηθείς το 1967, κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΑ Α.Δ.Τ., με ΑΦΜ της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης. Η θητεία του πιο πάνω Διοικητικού Συμβουλίου ορί ζεται διά του παρόντος για το διάστημα από την κατα χώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών που τηρείται από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της Εταιρείας και την έγκρι ση του Καταστατικού αυτού, μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2012, οπότε η Γενική Συνέλευση των μετόχων δύναται να εκλέξει άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 12) Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης: Ελεγκτές της εταιρείας για την πρώτη χρήση, ορίζονται οι εξής: Τακτικός: Αστέριος Κουφός του Ιωάννη, AM ΣΟΕΛ Αναπληρωματικός: Παναγιώτης Καβελάρης του Σπυρίδωνος, AM ΣΟΕΛ 27991, αμφότερα μέλη της εταιρείας με την επωνυμία RS CLOBAL Ελεγκτές ΑΕ. Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών Η Συμβολαιογράφος ΜΑΡΘΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ (2) τρώο της σύστασης της Ανώνυμης Μονοπρόσωπης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΜΗΣ ΑΙΡΛΑΙΝΣ ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ» και δ.τ. «ΕΡΜΗΣ AIRLINES» και στα λατινικά «HERMES AIRLINES». Την 07/06/2011 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, η με αριθμό 4.576/ πράξη σύστασης της Ανώνυμης Μονοπρόσωπης Εταιρείας με την επω νυμία «ΕΡΜΗΣ ΑΙΡΛΑΙΝΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ» και το διακρι τικό τίτλο «ΕΡΜΗΣ AIRLINES» και στα λατινικά «HERMES AIRLINES» της Συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής Μπάη του Λαμπράκη, συζύγου Αλεξίου Πρωτονοτάριου, μέλους της εταιρείας Συμβολαιογράφων με την επωνυ μία «ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΑΗ ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΥ & ΣΠΕΡΑΝΤΖΑ ΠΕΤΡΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕ ΕΤΑΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ», που εδρεύει στην Αθήνα. Η ως άνω Ανώνυμη Εταιρεία έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ και Κωδικό Αριθμό καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ Περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής: 1) Αριθμός Συμβολαίου: 4.576/ ) Συμβολαιογράφος: Βασιλική θυγατέρα Λαμπράκη Μπάη, σύζυγος Αλεξίου Πρωτονοτάριου, μέλος της εται ρείας Συμβολαιογράφων με την επωνυμία «ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΑΗ ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΥ & ΣΠΕΡΑΝΤΖΑ ΠΕΤΡΙΝΑ ΚΩΝ ΣΤΑΝΤΕ ΕΤΑΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ», που εδρεύει στην Αθήνα. 3) Επωνυμία: «ΕΡΜΗΣ ΑΙΡΛΑΙΝΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΟΝΟ ΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΡΜΗΣ AIRLINES» και στα λατινικά «HERMES AIRLINES». 4) Έδρα: Δήμος Αλίμου Αττικής, Δημοτική Ενότητα Αλίμου, Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής. 5) Σκοπός: α) Η οργάνωση και εκτέλεση τακτικών και έκτακτων αεροπορικών μεταφορών επιβατών φορτίου

4 4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) και ταχυδρομείου μεταξύ σημείων κειμένων εντός της Ελληνικής Επικράτειας. β) Η οργάνωση και εκτέλεση τακτικών και έκτακτων πτήσεων για μεταφορά επιβατών φορτίου και ταχυ δρομείου μεταξύ σημείων κειμένων εντός της Ελλη νικής Επικράτειας και σημείων οποιασδήποτε χώρας της αλλοδαπής. γ) Η οργάνωση και εκτέλεση τακτικών και έκτακτων πτήσεων για μεταφορά επιβατών φορτίου και ταχυδρο μείου μεταξύ σημείων εκτός της Ελλάδος κειμένων. δ) Η εν γένει επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών, ελικοπτέρων και κάθε μορφής υλικοτεχνικών μέσων συνδεομένων μετά άνω μεταφορικά μέσα. 2) Η εκπαίδευση χειριστών αεροσκαφών και ελικο πτέρων, ως και κάθε είδους αεροπορικού προσωπικού, ο εφοδιασμός καυσίμων, λιπαντικών και ανταλλακτι κών, η τροφοδοσία και ο εξοπλισμός αεροσκαφών και ελικοπτέρων και γενικά η παροχή εμμέσως ή αμέσως υπηρεσιών συνδεδεμένων με τις εναέριες μεταφορές. 3) Η ναύλωση ή μίσθωση από τρίτους εκμισθωτές ή υπεκμισθωτές εναέριων μεταφορικών μέσων δηλαδή αεροσκαφών οποιουδήποτε τύπου και αεροπορικού εξοπλισμού πτήσεως ως και αεροπορικού εξοπλισμού εδάφους, με οποιοδήποτε ισχύον διεθνές σύστημα ναυ λώσεως ή μισθώσεως, καθώς και η αγορά δικών της εναέριων μεταφορικών μέσων, δηλαδή αεροσκαφών επιβατικών ή αεροσκαφών εμπορευμάτων (cargo), ελι κοπτέρων, αεροπορικού εξοπλισμού πτήσεως ως και αεροπορικού εξοπλισμού εδάφους, και πάσης μορφής υλικοτεχνικών μέσων, για την εξυπηρέτηση των εται ρικών σκοπών. 4) Η εκ μέρους της εταιρείας ως εκμισθώτριας ή υπεκ μισθώτριας ναύλωση ή μίσθωση προς τρίτους μισθωτές ή υπομισθωτές εναέριων μεταφορικών μέσων δηλαδή αεροσκαφών, ελικοπτέρων οποιουδήποτε τύπου και αε ροπορικού εξοπλισμού πτήσεως ως και αεροπορικού εξοπλισμού εδάφους, με οποιοδήποτε ισχύον διεθνώς σύστημα ναυλώσεως ή μισθώσεως, καθώς και η πώλη ση δικών της εναέριων μεταφορικών μέσων, δηλαδή αεροσκαφών επιβατικών ή αεροσκαφών εμπορευμάτων (cargo), ελικοπτέρων, αεροπορικού εξοπλισμού πτήσεως ως και αεροπορικού εξοπλισμού εδάφους ως και πάσης μορφής υλικοτεχνικών μέσων. 5) Να παρέχει όλες τις κατά Νόμο επιτρεπτές υπηρεσί ες εδάφους σε Αεροδρόμια σε οιανδήποτε αεροπορική εταιρεία ή τρίτους. 6) Η εταιρεία μπορεί να παραχωρεί τη χρήση των μέσων και εγκαταστάσεων της, ή να παρέχει τις υπη ρεσίες του προσωπικού της σε τρίτους. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται: α) Να ενεργεί κάθε εργασία και δραστηριότητα συνα φή με τις πιο πάνω εργασίες και δραστηριότητες. β) Να συμμετέχει υπό οποιαδήποτε νομική μορφή σε άλλες ομοειδείς εταιρείες κάθε μορφής με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό ή και να συνιστά κοινοπραξίες με ομοειδείς εταιρείες και να συνεργάζεται με φυσικά και νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, αντιπρο σωπείες ή γραφεία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. δ) Να ιδρύει συμμετοχικές εταιρείες οποιασδήποτε μορφής και τύπου, μεταφοράς επιβατών, εμπορευμάτων και ταχυδρομείου, τουριστικές, αεροπορικές ή ναυτι λιακές. ε) Να διαχειρίζεται, να εκμεταλλεύεται, να αγοράζει προς μεταπώληση, να ενοικιάζει με σκοπό τη διάθεση, ή και προς ίδια χρήση ή για παροχή υπηρεσιών προς τρίτους, πλοία ή άλλα θαλάσσια σκάφη παντός είδους, τύπου και χωρητικότητας εν όλω ή εν μέρει, πάντα σε συνάρτηση με την εκπλήρωση των ανωτέρω περιγρα φομένων εταιρικών σκοπών. στ) Να διαχειρίζεται, να εκμεταλλεύεται, να αγοράζει προς μεταπώληση, να ενοικιάζει με σκοπό τη διάθεση, ξενοδοχειακές μονάδες εν όλω ή εν μέρει, ως και επιβα τικά λεωφορεία και ιδιωτικά αυτοκίνητα παντός είδους και τύπου, πάντα σε συνάρτηση με την εκπλήρωση των ανωτέρω περιγραφομένων εταιρικών σκοπών. ζ) Να αναλαμβάνει την εμπορική αντιπροσώπευση εγχώριων και αλλοδαπών οίκων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου οιουδήποτε εταιρικού τύπου και μορφής σε συ νάρτηση με τους ανωτέρω περιγραφόμενους εταιρικούς σκοπούς. η) Επίσης να μετέρχεται οποιαδήποτε δραστηριότητα συναφή ή συμπληρωματική των παραπάνω σκοπών και γενικά να ενεργεί οποιαδήποτε πράξη αναγκαία για την επίτευξη των σκοπών της. Οι σκοποί δύνανται να επεκταθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με τήρηση της νόμιμης διαδικα σίας. 6) Διάρκεια: 50 έτη. 7) Ποσό και τρόπος καταβολής μετοχικού κεφαλαί ου: ευρώ που θα καλυφθεί και θα καταβληθεί ολοσχερώς. 8) Μετοχές (αριθμός, είδος, ονομαστική αξία): ονομαστικές κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 5.00 ευρώ έκαστη. 9) Ημερομηνία λήξης εταιρικής χρήσης: 31/12 κάθε έτους. 10) Αριθμός μελών Δ.Σ. και θητεία αυτού: Από 3 έως 5 μέλη με πενταετή θητεία. 11) Πρώτο Δ.Σ. και θητεία αυτού: Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους: 1) Antoine (Αντουάν) ERRETTI (Φερρεττί) του Henri erreti και της Nicole erretti, που γεννήθηκε στις 30/01/1962 στο Richemont ΓΑΛΛΙΑΣ, Επιχειρηματία, κά τοικο Carbonne Γαλλίας (31 410) στον αριθμό 10 της Impasse des Orpailleurs, κάτοχο του υπ αριθμ. 09ΑΙ68745 Γαλλικού Διαβατηρίου που εκδόθηκε από την αρμόδια Γαλλική Αρχή στις και λήγει στις , με αριθμό φορολογικού μητρώου και Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού, Γαλλικής υπηκοότητας και ιθα γένειας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2) Θεόδωρο ΚΑΡΑΜΠΑΤΗ του Γεωργίου Ελευθερί ου και της Μαρίας, Επιχειρηματία, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις , κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Αρτέμιδος αριθμός 9, κάτοχο του υπ αριθμόν ΑΒ / δελτίου ταυτότητος που εκδόθηκε από το Τ.Α. Χολαργού, με αριθμό φορολογι κού μητρώου και Δ.Ο.Υ. Χολαργού, ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, Μέλος. 3) Νικόλαο ΑΝΔΡΕΟΥ του Γεωργίου και της Βασιλικής, Επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στη Μεγάλη Γότιστα Ιωαννίνων στις , κάτοικο Βούλας Αττικής, Λεωφ. Βουλιαγμένης αριθμός 127, κάτοχο του υπ αριθμόν O7CT40639 Γαλλικού Διαβατηρίου που εκδόθηκε στις από την αρμόδια Γαλλική Αρχή λήξεως την με αριθμό φορολογικού μητρώου

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 5 και Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Γαλλικής υπηκοότητας και ελλη νικής ιθαγένειας, Μέλος. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να εκλέγει μέ χρι την πρώτη από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας τακτική Γενική Συνέλευση και τα υπόλοιπα μέχρι την συμπλήρωση του αριθμού πέντε (5) μέλη του. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετό χων της εταιρείας που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους ) Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης: Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται: Τακτικοί: 1) Κωνσταντίνος ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ του Εμμανουήλ, που γεννήθηκε στην Ρόδο Δωδεκανήσου το έτος 1957, κάτοι κος Βούλας Αττικής, οδός Πλαπούτα αριθμός 6, πτυχι ούχος Ο.Ε. Θεσσαλονίκης, κάτοχος του A.M Αδείας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Ο.Ε.Ε., κάτοχος του υπ αριθμόν Μ270988/84 δελτίου ταυτότητας ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας. 2) Νικόλαος ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ του Γεωργίου, που γεννήθη κε στο Ζάρκο Τρικάλων το έτος 1940, κάτοικος Μελισ σιών Αττικής, οδός Αγ. Λαύρας αριθμός 8, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ κάτοχος του A.M Αδείας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Ο.Ε.Ε., κάτοχος του υπ αριθμόν Η395429/63 δελτίου ταυτότητας Ελλη νικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας. Αναπληρωματικοί: 1) Παναγιώτης ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ του Ιωάννου και της Ευθυμίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Φωκίωνος Νέγρη αριθ μός 3, πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά, κάτοχος του Α.Μ.ΣΟΕ 11931, κάτοχος του υπ αριθμόν Γ δελτίου ταυτότητας ελληνικής ιθαγέ νειας και υπηκοότητας. 2) Ανδρέας ΓΟΥΖΟΥΑΣΗΣ του Ιωάννου και της Μαρίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Φωκίωνος Νέγρη αριθμός 3, πτυ χιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοχος του A.M. ΣΟΕ κάτοχος του υπ αριθμόν Ξ δελτίου ταυτότητας ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας. Όλοι οι ανωτέρω είναι ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, έχουν άδεια άσκησης Οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/1991 (ΦΕΚ 176Α ) και είναι κάτοχοι άδειας άσκη σης επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Α τάξης του Ν. 2515/1997 (Φ.Ε.Κ. 154 Α ). Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών Η Συμβολαιογράφος ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΑΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (3) Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΞΙ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ» σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΜΑΞΙ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΞΙ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΑΤΟ ΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ» σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, στα Γραφεία της έδρας της Εταιρείας, τα οποία βρίσκονται στο 1ο χλμ Π.Ε.Ο. Κατερίνης Θεσσαλονίκης στην Κατερίνη, Τ.Κ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημέ νων Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έχουν συνταχθεί σύμ φωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., με την ενοποιημένη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της επ αυτών έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελε γκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση που έκλεισε την 31η Δεκεμβρίου Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση και προέγκριση αυτών για τη χρήση Διάφορες ανακοινώσεις. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην εν λόγω έκτακτη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή δι αντιπρο σώπου, οφείλουν να προσκομίσουν στην Εταιρεία τις μετοχές των ή απόδειξη κατάθεσης αυτών σε τραπεζικό ίδρυμα ή το ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης τους, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθεί σα συνεδρίαση και να λάβουν ταυτόχρονα απόδειξη, η οποία χρησιμεύει και ως εισιτήριο για τη Συνέλευση. Κατερίνη, 31 Μαΐου 2011 Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (4) Πρόσκληση των μετοχών της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΡΕΣΤΗ ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ ΒΙ ΟΤΕΧΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΡΕΣΤΗ ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ( ΑΡ.Μ.Α.Ε /20/Β/87/10) Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εται ρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΡΕΣΤΗ ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» σε τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στα γραφεία της Εταιρείας στις 30/6/2011 και ώρα 10,00 π.μ. για συζή τηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Υποβολή έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ. και έκθεσης ελεγκτών επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων 31/12/ Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση Διάφορα άλλα θέματα. Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να λάβουν μέρος

6 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) στην ετήσια Γενική Συνέλευση οφείλουν πέντε (5) του λάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας είτε να φέρουν στην Εται ρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο (5) Πρόσκληση των μετοχών της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Κ.Τ.Ε.Λ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Α.Ε.» σε τακτι κή Γενική Συνέλευση. Κ.Τ.Ε.Λ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Α.Ε. (ΑΡ.Μ.Α.Ε /93/Β/03/07) Καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Eταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥ ΡΙΣΤΙ ΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε τακτική Γενική Συ νέλευση, στα ενταύθα γραφεία της έδρας αυτής, οδός Λεωφόρος Αντώνη Τρίτση 5 Αργοστόλι, την 25η του μήνα Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα Σάββατο και ώρα 19:00, με θέματα ημερήσιας διατάξεως: 1) Ανάγνωση της έκθεσης διαχειρίσεως του διοικητι κού συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας για τον ισολογισμό της κληθείσας χρήσεως 1/1/ /12/ ) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1/1/ /12/2010 και λήψη αποφάσεως για τη διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσεως. 3) Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την κληθείσα χρήση. 4) Εκλογή ελεγκτών τρέχουσας χρήσεως. 5) Έγκριση αποζημίωσης για σπασμένα παρμπρίζ ιδι οκτητών. 6) Μεταφορά αδειών τουριστικών λεωφορείων στην εταιρεία «ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε». Αργοστόλι, 2 Ιουνίου 2011 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΚΟΥΡΑΤΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (6) Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται ριών του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης της Ανώνυ μης Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Κ. ΣΙΑΜΠΛΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Την 6/6/2011 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 30/05/2011 σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης των Ανωνύμων Εταιρειών: 1) ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Κ. ΣΙΑΜΠΛΗ ΑΝΩΝΥ ΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με έδρα το Δήμο Αγίας Παρασκευής και Αρ.Μ.Α.Ε /01ΑΤ/Β/07/605 και 2) «PHARMACON Δ. ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΦΑΡΜΑΚΟΝ Α.Φ.Ε.». με έδρα το Δήμο Μετα μόρφωσης και Αρ.Μ.Α.Ε 34167/01ΑΤ/Β/95/549(2008) με απορρόφηση της πρώτης από την δεύτερη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ.2 και του Κ.Ν. 2190/20, «περί Ανωνύμων Εταιρειών» και τις διατάξεις των άρθρων 1 5 του ν. 2166/93. Αγ. Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2011 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΑΠ. ΤΟΣΚΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (7) Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της σύστασης της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΚΑΝΑΠΕ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και για τις διεθνείς σχέσεις της Εταιρείας με την επωνυμία «CANAPE URNITURE SALES LIMITED LIABILITY COMPANY» και το διακριτικό τίτλο «ΚΑΝΑΠΕ Ε.Π.Ε.». και για τις δι εθνείς σχέσεις της εταιρείας με το διακριτικό τίτ λο «CANAPE Ltd». Την 07/06/2011 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, η με αριθμό / πράξη σύστασης της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΚΑΝΑΠΕ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και για τις διεθνείς σχέσεις της Εταιρείας με την επωνυμία «CANAPE URNITURE SALES LIMITED LIABILITY COMPANY» και το διακριτικό τίτλο «ΚΑΝΑΠΕ Ε.Π.Ε.» και για τις διεθνείς σχέσεις της Εταιρείας με το διακριτικό τίτλο «CANAPE Ltd» της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΝΙΚΟΛΕΤΤΑΣ ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΨΥΧΑ. Η ως άνω Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ και Κωδικό Αριθμό κατα χώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ Περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής: 1) Αριθμός Συμβολαίου: / ) Συμβολαιογράφος: Αθηνών Νικολέττα Γυφτοπού λου Ψύχα. 3) Επωνυμία: «ΚΑΝΑΠΕ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και για τις διεθνείς σχέσεις της εταιρείας με την επωνυμία «CANAPE URNITURE SALES LIMITED LIABILITY COMPANY» και διακριτικός τίτλος «ΚΑΝΑΠΕ Ε.Π.Ε.», και για τις διεθνείς σχέσεις της εταιρείας ο διακριτικός τίτλος είναι «CANAPE Ltd». 4) Έδρα: 5) Εταίροι: α) ο Διογένης Κοντογεωργίου του Ανδρέα και της Ελένης, έμπορος, γεννημένος στο Μαρούσι Ατ τικής στις 23/05/1979, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Ζέππου αριθμός 1, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυ τότητας με αριθμό ΑΖ / του Τμήματος Ασφαλείας Γλυφάδας, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ελληνικής υπη κοότητας και ιθαγένειας, (β) ο Μιλτιάδης Κοντογεωρ γίου του Ανδρέα και της Ελένης, έμπορος, γεννημένος στο Μαρούσι Αττικής στις 31/10/1981, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Ζέππου αριθμός 1, κάτοχος δελτίου αστυ νομικής ταυτότητος με αριθμό ΑΒ / του Τμήματος Ασφαλείας Γλυφάδας, με Αριθμό Φορο λογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας και γ) η Πηνε

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 7 λόπη Παπαδάκη του Ευαγγέλου και της Χαρίκλειας, αρχιτέκτων, γεννημένη στο Ηράκλειο στις 25/10/1960, κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης, οδός Ρόδων αριθμός 22, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΒ / της Υ.Α. Ηρακλείου, με Αριθμό Φο ρολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) της Δ.Ο.Υ. Α Ηρακλείου, ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας. 6) Κεφάλαιο: ,00 ευρώ. 7) Σκοπός: Ο Σκοπός της εταιρείας είναι: Η εμπορία επίπλων, φωτιστικών, ταπήτων και υφα σμάτων και όλων των συναφών ειδών και η παροχή υπηρεσιών διακοσμήσεως και διαρρυθμίσεως κτιρίων, εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Η κατασκευή επίπλων ή άλλων συναφών με αυτά αντικειμένων. Η ανάληψη και εκμετάλλευση αντιπροσωπειών, εμπο ρικών, τεχνικών και βιομηχανικών οίκων του εξωτερικού ή του εσωτερικού. Πάσα εργασία, συναλλαγή ή ενέργεια συναφής προς τους ως άνω σκοπούς της εταιρείας, η οποία είναι ανα γκαία ή καθ οιονδήποτε τρόπο χρήσιμη για την πραγ ματοποίηση του άνω σκοπού. Η συμμετοχή σε υφιστάμενες ή συσταθησόμενες βι ομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις του επιδιώκουν ομοίους ή συναφείς σκοπούς ή η ίδρυση τέτοιων επι χειρήσεων κατόπιν αποφάσεως της συνέλευσης των εταίρων ως και ο συνεταιρισμός μετά τρίτων φυσι κών ή νομικών προσώπων και η σύσταση κοινοπραξίας (CONSORTIUM) μετ αυτών. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί ενδεικτικά: 1) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. 2) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο. 3) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε καθώς και να ιδρύει σύστημα franchising και να παρέχει τις υπηρεσίες και τα αγαθά προς τα μέλη της ομάδος που θα προβλέπονται στη σύμβαση δικαιόχρησης. 4) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημε δαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. Σε περίπτωση κατά την οποία για την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας απαιτείται ειδική άδεια Αρχής ή εξουσίας, τότε οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να ανατεθούν σε τρίτο πρόσωπο φυσικό ή Νομικό που πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις και έχει τη σχε τική άδεια. 8) Διάρκεια: 3 έτη. 9) Διαχείριση: Διαχειριστές και Εκπρόσωποι της Εται ρείας για όλη την διάρκεια αυτής, ορίζονται με το πα ρόν Καταστατικό οι εκ των εταίρων: (1) ο Μιλτιάδης Κοντογεωργίου του Ανδρέα και της Ελένης, έμπορος, γεννημένος στο Μαρούσι Αττικής στις 31/10/1981, κά τοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Ζέππου αριθμός 1, κά τοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΒ / του Τμήματος Ασφαλείας Γλυφάδας, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας και (2) η Πηνελόπη Παπαδάκη του Ευαγγέλου και της Χαρίκλειας, αρχιτέκτονας, γεννημένη στο Ηράκλειο στις 25/10/1960, κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης, οδός Ρόδων αριθμός 22, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΒ / της Υ.Α. Ηρακλείου, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) της Δ.Ο.Υ. Α Ηρακλείου, ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγέ νειας, ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, οι οποίοι ενεργούν από κοινού και θα έχουν τα υπό του Νόμου στον Διαχειριστή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης αναγνωρισμένα δικαιώματα, καθήκοντα και υποχρε ώσεις και διαχειρίζοντα όλες τις υποθέσεις, σχέσεις, διαφορές, συναλλαγές κ.λ.π. που ανάγονται στο σκοπό της Εταιρείας. Αθήνα, 7 Ιουνίου 2011 Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών Η Συμβολαιογράφος ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΨΥΧΑ (8) τρώο της σύστασης της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «OVONICS ENERGY SYSTEMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕ ΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «OVES». Την 6/6/2011 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, η με αριθμό 3.042/6/6/2011 πράξη, σύστασης της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «OVONICS ENERGY SYSTEMS ΜΟΝΟ ΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «OVES» της Συμβολαιογράφου Αθηνών Θάλειας Σ. Αλημίση. Η ως άνω Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ και Κωδικό Αριθμό κατα χώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ Περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής: 1) Αριθμός Συμβολαίου: 3.042/6/6/ ) Συμβολαιογράφος: Θάλεια Αλημίση του Σωτηρίου. 3) Επωνυμία: «OVONICS ENERGY SYSTEMS ΜΟΝΟ ΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δακριτικός τίτλος «OVES». 4) Έδρα: Δήμος Αθήνας, οδός Ιλλυρίας αρ ) Εταίρος Ιωάννης Αποστολόπουλος του Ανδρέα και της Βαρβάρας. 6) Κεφάλαιο: ) Σκοπός: Η εταιρεία θα έχει ως σκοπό: α) την εμπο ρία συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, β) την παροχή διαμεσολάβησης, γ) την κατασκευή και εγκατά σταση των «πάρκων» ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δ) την παροχή και μελέτη οικονομοτεχνική, μηχανολογική, κατασκευαστική και δ) κάθε άλλη τυχόν δραστηριότητα ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων. 9) Διαχείριση: Ιωάννης Αποστολόπουλος του Ανδρέα και της Βαρβάρας. Αθήνα, 6 Ιουνίου 2011 Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών Η Συμβολαιογράφος ΘΑΛΕΙΑ ΑΛΗΜΙΣΗ

8 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: , , Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 9

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1114 2 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων...1» Ναυτιλίας και Αιγαίου...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 24 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4023 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1401 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Απριλίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4380 Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου με ταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 14 Φεβρουαρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3640 Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μετα ξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 743 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανανέωση αναγνώρισης «EUROCERT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.25 19:21:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1240 23 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ/15304 Α ντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. φορέων λοι πών Υπουργείων πλην ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ Κορυδαλλός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.06.28 16:37:24 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3448 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Καστρόλακκα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142 11 Ιουλίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3679 Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Συµφωνίας για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24 Δεκεμβρίου 2012 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου Αριθμ. τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1600 27 Νοεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 10518 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1133 9 Νοεμβρίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ Αριθμ. 1415025587 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 128 3 Αυγούστου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κε φαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 183295 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια τάγματος αριθ. 115/1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 215 30 Σεπτεµβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4018 Αναδιοργάνωση του συστήµατος αδειοδότησης για τη διαµονή αλλοδαπών στη χώρα υπό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17773 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1054 4 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. 22729/14 11 2011 απόφασης Δημάρχου (ΦΕΚ 2770/τ. Β /2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 190 8 Αυγούστου 2007 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 3605 Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2029 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 229 16 Ιουλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1007/56359 Επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών τμήμα τος χειμάρρου Αμύρου, ρέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2662 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Π1β/ΓΠ οικ 123827 Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.08.22 12:09:48 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα