ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»"

Transcript

1 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «Ο.Σ.Ε. Α.Ε.» την 21/05/2008 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση Επισημαίνεται ότι τα δημοσιοποιηθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισμένα γενικά οικονομικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της Εταιρείας και του Ομίλου, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Επίσης, επισημαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα δημοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία έχουν γίνει ορισμένες συμπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων. Για την Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Αναστάσιος Ευσταθίου Διευθύνων Σύμβουλος Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2007 (1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007)

2 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε." και διακριτικό τίτλο «ΟΣΕ Α.Ε.» προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης Ισολογισμός Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Ομίλου Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Εταιρείας Κατάσταση Ταμειακών Ροών Σημειώσεις επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων Πληροφορίες για τον όμιλο την εταιρία Γενικές πληροφορίες Αντικείμενο εργασιών της Εταιρίας Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων Παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων Συμμόρφωση με τα IFRS Έγκριση οικονομικών καταστάσεων Νέα πρότυπα και διερμηνείες Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ και δεν έχουν υιοθετηθεί προγενέστερα Σημαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις Κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις Βασικές λογιστικές αρχές Ενοποίηση Ενσώματες ακινητοποιήσεις Επενδύσεις σε ακίνητα Άυλα στοιχεία ενεργητικού Χρηματοοικονομικά μέσα Αρχική Αναγνώριση Ταξινόμηση και αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων Μετοχές εισηγμένες στο ΧΑ Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις Αποθέματα Επιχορηγήσεις Αναγνώριση εσόδων Παροχή υπηρεσιών Πωλήσεις αγαθών Έσοδα από τόκους Κόστος δανεισμού Φορολογία εισοδήματος Επεξηγηματικές Σημειώσεις επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων Ενσώματες ακινητοποιήσεις Άυλα στοιχεία ενεργητικού Επενδύσεις της Μητρικής σε θυγατρικές Επενδύσεις σε λοιπές εταιρείες Επενδύσεις σε ακίνητα Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Αποθέματα Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις Λοιπές απαιτήσεις Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμημένα στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων Μετοχικό Κεφάλαιο Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2007 (1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007) 1

3 4.13. Ποσά προορισμένα για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου Αποθεματικά Κεφάλαια Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Μελλοντικά έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Λοιπές προβλέψεις Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Κύκλος εργασιών Ανάλυση εξόδων ανά κατηγορία Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης Χρηματοοικονομικά έξοδα Χρηματοοικονομικά έσοδα Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα Έσοδα από μερίσματα Φόρος εισοδήματος Ταμειακές Ροές - Προσαρμογές στα κέρδη Παράγοντες και πολιτικές διαχείρισης κινδύνου Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες Κίνδυνοι που προκύπτουν από ζημιές / βλάβες σε πρόσωπα, εξοπλισμό και περιβάλλον (ασφαλιστική κάλυψη) Χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι Κίνδυνος επιτοκίου Κίνδυνος τιμών ξένου συναλλάγματος Πιστωτικός κίνδυνος Κίνδυνος ρευστότητας Πρόσθετες πληροφορίες και επεξηγήσεις Συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη Απαιτήσεις / Υποχρεώσεις συνδεδεμένων μερών Επίδικες υποθέσεις Εγγυητικές επιστολές Λειτουργικές μισθώσεις Δεσμεύσεις για επενδυτικά προγράμματα Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2007 (1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007) 2

4 . Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε." και διακριτικό τίτλο «ΟΣΕ Α.Ε.» προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2007 Κύριοι Μέτοχοι, Εισαγωγή Η παρούσα έκθεση εμπεριέχει όλες τις σημαντικές και απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου να εξαχθεί μια ουσιαστική και εμπεριστατωμένη ενημέρωση για τη δραστηριότητα και τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας για τη χρήση 2007, καθώς και οι προοπτικές και οι στόχοι για τη χρήση Γενικά Δραστηριότητες κατά το 2007 Ο Οργανισμός κατά το έτος 2007, διεύρυνε το εταιρικό του σχήμα, αυξάνοντας τον αριθμό των θυγατρικών του, εφόσον με βάση το Π.Δ. 41 προωθήθηκε η απόσχιση και ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων, που σχετίζονται με την Διαχείριση της Υποδομής και του Δικτύου, καθώς και με την Μεταφορική Εκμετάλλευση (Επιβατών Εμπορευμάτων). H Εταιρία, υπό τη σημερινή της μορφή, προήλθε από την απόσχιση και εισφορά από την ΟΣΕ Α.Ε. του κλάδου των Μεταφορών (ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.) και του κλάδου της Υποδομής (ΕΔΙΣΥ Α.Ε.) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1297/1972 και του Κ.Ν. 2190/20, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Κατά το έτος 2007 υλοποιήθηκαν οι διαδικασίες απόσχισης: Του Κλάδου «Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Σιδηροδρομικής Υποδομής» της εταιρείας και της εισφοράς του στην Ανώνυμη Εταιρεία με την Επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΝΩΝΥΜ», το διακριτικό τίτλο «Ε.ΔΙ.ΣΥ.Α.Ε.» και ΑΡΜΑΕ 59779/01/Β/05/586, Του Κλάδου «Υπηρεσιών Μεταφοράς Επιβατών και Εμπορευμάτων» της εταιρείας και της εισφοράς του στην Ανώνυμη Εταιρεία με την Επωνυμία «ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.» και ΑΡΜΑΕ 59777/01/Β/05/584. Η διαδικασία της απόσχισης των κλάδων ολοκληρώθηκε εντός του έτους 2006, με την ίδρυση και καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών των σχετικών εγκριτικών αποφάσεων του Νομάρχη Αθηνών. Εντός του έτους 2007 μεταφέρθηκαν τα αντιστοιχούντα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις στις ανωτέρω εταιρίες παρέχοντας τη δυνατότητα της αυτοτελούς δράσης αυτών. Σαν συνέπεια των ανωτέρω οι δραστηριότητες που αφορούν το μεταφορικό έργο και εκείνες της υποδομής (στις οποίες περιλαμβάνονται και το έργο της συντήρησης του τροχαίου υλικού) μετεβιβάσθηκαν αντίστοιχα στις εταιρείες ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. και ΕΔΙΣΥ Α.Ε. από 1ης Ιανουαρίου Όλα τα πάγια περιουσιακά στοιχεία(ακίνητα, τροχαίο υλικό), παρέμειναν στην κυριότητα της μητρικής ΟΣΕ Α.Ε. Η ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού των αποσχισθέντων κλάδων ήταν η 30/06/2006. Όλες οι συναλλαγές που διενεργήθηκαν από την ημερομηνία του ισολογισμού μετασχηματισμού και εφεξής έγιναν για λογαριασμό των κλάδων. Ως εκ τούτου τα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων της κλειόμενης χρήσης για τη μητρική ΟΣΕ Α.Ε. δεν είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της προηγούμενης χρήσης. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2007 (1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007) 3

5 Επιπρόσθετα, εντός του έτους 2007 πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω περαιτέρω μετασχηματισμοί, στοχεύοντας στη συγκέντρωση ομοειδών δραστηριοτήτων, την εξοικονόμηση πόρων και την αποτελεσματικότερη λειτουργία του ομίλου, ως εξής: Η Εταιρία ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ Α.Ε. συγχωνεύτηκε με απορρόφησή της από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., Η Εταιρία ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Α.Ε. συγχωνεύτηκε με απορρόφησή της από την ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., Με την ως άνω εξέλιξη, το νέο εταιρικό σχήμα που δημιουργήθηκε, με τον Οργανισμό ως Μητρική του Ομίλου, αποτελείται από τις κάτωθι εταιρείες: 1. ΟΣΕ Α.Ε. Μητρική εταιρεία, κατέχουσα το 100% των μετοχών όλων των θυγατρικών της, λειτουργούσα αφενός ως holding company και αφετέρου ως επιτελική εταιρεία με αρμοδιότητα σε ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών και δραστηριοτήτων (βλέπε παρακάτω). 2. ΕΔΙΣΥ Α.Ε. Εταιρεία με σκοπό την διαχείριση του δικτύου σιδηροδρομικής Υποδομής, παρέχουσα παράλληλα ολοκληρωμένες υπηρεσίες συντήρησης Τροχαίου Υλικού. Η εταιρεία επιπρόσθετα δραστηριοποιείται και με την Αναβάθμιση Ανάπτυξη (επενδύσεις μικρής μεσαίας κλίμακας) της Υποδομής, καθώς επίσης και στα έργα Αναβάθμισης του Τροχαίου Υλικού. Σημειώνεται τέλος ότι η εταιρεία προσφέρει και υπηρεσίες Ρυθμιστή Κυκλοφορίας στο εν λειτουργία δίκτυο. 3. ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. Εταιρεία Εκμετάλλευσης Επιβατικών και Εμπορευματικών Μεταφορών. Οι Εμπορευματικές Μεταφορές πραγματοποιούνται όχι μόνο σε Εθνικό, αλλά και σε Διεθνές επίπεδο. Παράλληλα αναπτύσσει συμπληρωματικές δραστηριότητες, κυρίως στον Τομέα Αποθήκευσης (Logistics) και Φορτοεκφόρτωσης. Η εταιρεία τον Ιούλιο του 2007 απορρόφησε την αδελφή εταιρεία (θυγατρική του ΟΣΕ) ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ Α.Ε. 3α. ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ Α.Ε. Εταιρεία Εκμετάλλευσης Προαστιακών Επιβατικών Μεταφορών, κυρίως στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής και περί τα τέλη του έτους στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης. Η εταιρεία, όπως προαναφέρθηκε, απορροφήθηκε πλήρως τον Ιούλιο του 2007 από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. 4. ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. Η εταιρεία ιδρύθηκε με αποκλειστικό σκοπό, την παροχή υπηρεσιών στην μητρική της (ΟΣΕ Α.Ε.), που σχετίζονται με την συνολική διαχείριση της Ακίνητης Περιουσίας, ήτοι την Αξιοποίηση, Ανάπτυξη και Εκμετάλλευση των πάσης φύσεως Ακινήτων του Οργανισμού, ενώ ταυτόχρονα της ανετέθη και η αρμοδιότητα της σύναψης Μισθωτικών Συμβάσεων και Διαχείρισης των Συμβάσεων αυτών. Πέραν των παραπάνω ανέλαβε και ένα εξαιρετικής σημασίας έργο, που αφορούσε στην αποτύπωση και κτηματολόγηση της Ακίνητης Περιουσίας και στη συνέχεια της Αποτίμησης της περιουσίας αυτής, σύμφωνα με τα οριζόμενα για την σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων με ΔΠΧΠ. Η εταιρεία στις αρχές του 2007, απορρόφησε την έταιρη θυγατρική του Οργανισμού, ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2007 (1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007) 4

6 4α. ΕΜΠΟΡ. ΚΕΝΤΡΑ Α.Ε. Εταιρεία που συστήθηκε με αποκλειστικό σκοπό την ανάπτυξη εγκαταστάσεων και αποθηκευτικών χώρων, επί της έκτασης των στρεμ. στο Θριάσιο Πεδίο. Για τον σκοπό αυτό η εταιρεία είχε αποκτήσει την ιδιοκτησία του ως άνω οικοπέδου. Όπως προαναφέρθηκε η εταιρεία αυτή έχει πλέον απορροφηθεί από την ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. 5. ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. Εταιρεία που ιδρύθηκε με αποκλειστικό σκοπό την Διαχείριση (Μελέτες Διαγωνισμοί Αναθέσεις Επίβλεψη Υλοποίηση Παραλαβή) όλων των Νέων Αναπτυξιακών Έργων, Σιδηροδρομικής Υποδομής, εκ μέρους του Οργανισμού. Ο ρόλος της ΕΡΓΟΣΕ ως Project Manager για τις επενδύσεις του Ομίλου, συνεχίζεται συστηματικά μέχρι της πλήρους ολοκλήρωσης του Επενδυτικού Προγράμματος του ΟΣΕ Οι περιοχές στις οποίες ο Οργανισμός εστίασε και ανέπτυξε Λειτουργίες και Δραστηριότητα κατά το 2007, είναι: (Α). Με μικρό και Ευέλικτο Στελεχιακό Σχήμα, λειτουργεί πλέον ως η Επιτελική Εταιρεία του Ομίλου, συντονίζοντας τις λειτουργίες και ασκώντας έλεγχο και εποπτεία στις θυγατρικές. Τούτο ορίζεται ως συνήθης πρακτική, όλων των συμμετοχικών εταιρειών (Holding Companies) και επιβάλλεται στα πλαίσια του θεσμού της Εταιρικής Διακυβέρνησης. (Β). Παράλληλη αλλά και ιδιαιτέρως σημαντική λειτουργία του Οργανισμού, αποτελεί επίσης η Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης, Οργάνωσης και Διεταιρικής Συνεργασίας με τις Θυγατρικές, καθώς και υπηρεσίες που άπτονται γενικών θεμάτων Διαχείρισης Λειτουργιών, από διάφορες μονάδες του Οργανισμού, οι οποίες προσφέρουν τις παρακάτω υπηρεσίες: (i). Διεύθυνση Πληροφορικής, διατηρεί και υποστηρίζει την πλατφόρμα των Συστημάτων Πληροφορικής, καλύπτοντας εξολοκλήρου τις ανάγκες πληροφορικής των θυγατρικών. (ii). Διεύθυνση Εκπαίδευσης, διατηρεί την υποδομή της Κατάρτισης Εκπαίδευσης του προσωπικού και υποστηρίζει κατά 100%, το σύνολο των εκπαιδευτικών αναγκών των θυγατρικών. (iii). Διεύθυνση Έλξης, η οποία ασχολείται με την ποιότητα και τις προδιαγραφές του νέου Τροχαίου Υλικού). (iv). Υπηρεσία Διεθνών Υποθέσεων, η οποία συνεργάζεται με δίκτυα του εξωτερικού, και παρέχει πληροφόρηση για τεχνολογικές και επιχειρησιακές εξελίξεις διεθνώς. (v). Υπηρεσία Πολιτικού Σχεδιασμού Έκτατης Ανάγκης, που καλύπτει τις ανάγκες όλου του Ομίλου σε έκτακτα γεγονότα και περιστατικά, με την ευθύνη κινητοποίησης των Αρχών, των Σωμάτων Ασφαλείας και τον εσωτερικό Μηχανισμό του Ομίλου. (vi). Υπηρεσία Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, που παρέχει υπηρεσίες προβολής του έργου του Ομίλου, οργανώνει εκδηλώσεις δημόσιου ή διεθνούς ενδιαφέροντος, υποστηρίζει τις θέσεις του Ομίλου στα Μ.Μ.Ε. και επεξεργάζεται απαντήσεις κοινοβουλευτικού ενδιαφέροντος και ελέγχου. (vii). Υπηρεσία Διοίκησης, που προσφέρει υπηρεσίες διοικητικής μέριμνας, διαχείρισης αρχείων, διακίνησης εγγράφων εντός και εκτός Οργανισμού, επιμελείται δημοσιεύσεων για όλο τον Όμιλο. (iix). Υπηρεσία Προϋπολογισμού, με αρμοδιότητα να παρακολουθεί και να ελέγχει την εκτέλεση του Προϋπολογισμού για όλο τον Όμιλο, να προβαίνει σε αλλαγές και τροποποιήσεις των ετήσιων Προϋπολογισμών, να συλλέγει στοιχεία από τις θυγατρικές και να υποβάλει εισηγήσεις προτάσεις, κλπ. (ix). Υγειονομική Υπηρεσία, που υποστηρίζει το σύνολο του προσωπικού του Ομίλου σε θέματα υγείας, ασθενειών, συντονίζει τις σχέσεις με τον ασφαλιστικό φορέα και επιλαμβάνεται των υποθέσεων αναπηρίας, καταλληλότητας προσωπικού των θυγατρικών κλπ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2007 (1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007) 5

7 (Γ). Μείζονος σημασίας λειτουργία επίσης για τον Οργανισμό, είναι η εποπτεία Εκτέλεσης του Στρατηγικού και Επενδυτικού Σχεδιασμού του Ομίλου, ενώ παράλληλα συντονίζει τις θυγατρικές, στους αντίστοιχους τομείς δράσης τους. (Δ). Με εξειδικευμένο και έμπειρο επιτελείο ο Οργανισμός, διαχειρίζεται Εκτεταμένο Δανειακό Χαρτοφυλάκιο (ήτοι, 32 δανειακές σχέσεις, από 16 εγχώριες και κυρίως διεθνείς Τράπεζες, συνολικού ύψους εκατ. [στις ], όπου σήμερα το ποσό αυτό έχει διαμορφωθεί στα εκατ.). Η διαχείριση αυτή αποτελεί μια εξαιρετικά σύνθετη, λεπτή και πολύπλοκη διαδικασία, αφού απαιτεί να τεθεί σε εφαρμογή ευρύ πλαίσιο κανόνων και οδηγιών (όπως εγκρίσεις από το Ελλ. Δημόσιο διαγωνιστική διαδικασία ανακήρυξη μειοδότη διαπραγμάτευση κόστους & όρων δανεισμού συμμετοχή φορέων από ΥΠΟΙΟ & ΟΔΔΗΧ εμπλοκή νομικών στη σύναψη των συμβάσεων αποτύπωση (ανάλυση) συνθηκών αγοράς χρήματος διατήρηση δικαιωμάτων χρήσης χρηματοοικονομικών παραγώγων δικαιώματα επαναδιαπραγμάτευσης και αναδιάρθρωσης χρέους, κλπ.). Το έργο αυτό, λόγω της σημασίας του, παρακολουθείται σε συνεχή και συστηματική βάση, ενώ αναμφισβήτητα απαιτεί δυναμικό μεγάλης εμπειρίας και ευρείας γνώσης του αντικειμένου. (Ε). Έτερος σημαντικός τομέας δραστηριότητας του Οργανισμού, είναι η Εποπτεία της Εξέλιξης των υπό Εκτέλεση Έργων, η αξιολόγηση των αλλαγών και των προδιαγραφών των έργων αυτών (σε τεχνικό επίπεδο και οικονομικό αντικείμενο), η αξιολόγηση ευρέως φάσματος προτάσεων για νέες επενδύσεις και τέλος η πιστοποίηση ολοκλήρωσης των έργων και η τελική παραλαβή τους. Η δραστηριότητα αυτή απαιτεί επίσης εξειδικευμένο και έμπειρο δυναμικό, με εκτεταμένο τεχνικό υπόβαθρο και γνώσεις, προκειμένου να ανταποκριθεί σ αυτό το ιδιαίτερα σημαντικό αντικείμενο. Ο Οργανισμός διατηρεί πλήρως στελεχωμένες μονάδες (κυρίως μέσω της ΕΔΙΣΥ), για να καλύψουν το ιδιαίτερα απαιτητικό έργο, ώστε να επιταχυνθεί η ολοκλήρωση του Επενδυτικού Προγράμματος Υποδομών και Δικτύου. (Στ). Ο σημαντικότερος ίσως τομέας δράσης του Οργανισμού, μετά το διαχωρισμό των δραστηριοτήτων, αποτελεί η Ανάπτυξη της δραστηριότητας Αξιοποίησης της Ακίνητης Περιουσίας του, που φαίνεται ότι θα αποτελέσει στο μέλλον τον βασικό πυλώνα λειτουργίας του (όπως συμβαίνει και με όλους τους αντίστοιχους Οργανισμούς του εξωτερικού).θεωρείται δε ίσως ο μοναδικός παράγων (ως πηγή εσόδων), που δύναται να τον οδηγήσει σταδιακά σε οικονομική ανάκαμψη (εξυγίανση) και να στηρίξει την θετική πορεία του και μελλοντική βιωσιμότητά του. Εταιρικά Αποτελέσματα Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε ενοποιημένο επίπεδο στα χιλ. ευρώ έναντι χιλ. ευρώ κατά τη χρήση 2006 παρουσιάζοντας ουσιαστικά στασιμότητα (+0,63%). Οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε χιλ. ευρώ έναντι χιλ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο, παρουσιάζοντας μεταβολή κατά 11,11%. Επισημαίνουμε ότι η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ επιβαρύνθηκε καθ ολοκληρίαν με τις Υποχρεώσεις Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ) που ανήλθαν στο ύψος των χιλ. Ευρώ. Εάν δεν υπήρχε η εν λόγω επιβάρυνση οι ζημιές προ φόρων για το έτος 2007 θα διαμορφώνονταν στο ύψος των χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας βελτίωση (κατά 3% περίπου), έναντι του Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2007 (1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007) 6

8 Τέλος η καθαρή θέση του Ομίλου για το 2007 διαμορφώθηκε στα χιλ. ευρώ από χιλ. ευρώ κατά τη χρήση Σχετικά με την ανάλυση των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων, των ιδίων κεφαλαίων, και των αποτελεσμάτων για τη χρήση του 2007 όπως και των λογιστικών αρχών που εφαρμόζει η Εταιρία γίνεται εκτενής ανάλυση στις Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας. Επίσης σημειώνεται ότι εκτενής αναφορά των πολιτικών διαχείρισης κινδύνων γίνεται στην παράγραφο 5 των σημειώσεων των Οικονομικών καταστάσεων. Στόχοι Προοπτικές Ο Οργανισμός κατά το έτος 2007, διεύρυνε το εταιρικό του σχήμα, αυξάνοντας τον αριθμό των θυγατρικών του, εφόσον με βάση το Π.Δ. 41 προωθήθηκε η απόσχιση και ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων, που σχετίζονται με την Διαχείριση της Υποδομής και του Δικτύου, καθώς και με την Μεταφορική Εκμετάλλευση (Επιβατών Εμπορευμάτων). Μετά τις σημαντικές εταιρικές εξελίξεις του 2007 (προερχόμενες εκ του Π.Δ. 41), μια νέα εποχή ξεκίνησε για την πορεία, τις εξελίξεις και το μέλλον του Οργανισμού. Ο διαχωρισμός δραστηριοτήτων με την δημιουργία θυγατρικών εταιρειών, η εκτεταμένη εσωτερική αναδιοργάνωση του Ομίλου, η εντατικοποίηση των Επενδυτικών Προγραμμάτων για τον εκσυγχρονισμό του δικτύου, καθώς και οι πρόσφατα αναδειχθείσες ευκαιρίες εκ της γεωγραφικής θέσης της χώρας, σε συνδυασμό με την εξέλιξη της παγκόσμιας αγοράς, χαράσσουν αναμφισβήτητα μία νέα πρόκληση για το μέλλον του Οργανισμού και των θυγατρικών του, ενώ παράλληλα συνθέτουν ένα νέο πλαίσιο ευκαιριών σε Μεταφορικό Έργο (άρα και σε Οικονομικές Προσόδους), οι οποίες δημιουργούν βάσιμες προσδοκίες, εφόσον αξιοποιηθούν συστηματικά, να αποτελέσουν τον βασικό άξονα Ανάπτυξης (Οικονομικής και Τεχνολογικής), Εξυγίανσης και Δυναμικής πορείας των Σιδηροδρομικών Μεταφορών στη χώρα μας. Εάν στις παραπάνω θετικές εξελίξεις, προστεθούν οι ευνοϊκές προοπτικές διεθνοποίησης των Ελληνικών Λιμένων και η τεράστιας σημασίας πραγματικότητα, που θέλει πλέον την Ελλάδα να έχει σύνορα με ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό χώρο (λόγω ένταξης των Βορείων γειτόνων μας στην Ε.Ε.), προοιωνίζεται πλέον ως εφικτό το όραμα ενός Ισχυρού, Δυναμικού και Οικονομικά εύρωστου Σιδηροδρομικού Οργανισμού, στο εγγύς μέλλον. Με τις ως άνω διαμορφωθείσες ή/και διαμορφούμενες συνθήκες και εξελίξεις, ο Οργανισμός έχει μία μοναδική ευκαιρία, να καταστήσει την παρουσία του ως το σημαντικότερο φορέα Μεταφορικού Έργου στην χώρα και να αναπτύξει και να διατηρήσει τη δεσπόζουσα αυτή θέση στη μεταφορά Επιβατών και Αγαθών, αφενός προς την Ανατολική Ευρώπη (νέες χώρες), αλλά και προς τον κεντρικό πυρήνα του Δυτικού Ευρωπαϊκού χώρου, δηλ. προς την καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τις ως άνω διαμορφωθείσες ή/και διαμορφούμενες συνθήκες και εξελίξεις, ο Οργανισμός έχει μία μοναδική ευκαιρία, να καταστήσει την παρουσία του ως τον σημαντικότερο φορέα Μεταφορικού Έργου στην χώρα και να αναπτύξει και να διατηρήσει μία Δεσπόζουσα Θέση στη μεταφορά Επιβατών και Αγαθών, αφενός προς την Ανατολική Ευρώπη (Νέες Χώρες), αλλά και προς τον κεντρικό πυρήνα του Δυτικού Ευρωπαϊκού χώρου, δηλ. προς την καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπό αυτές τις νέες συνθήκες (διαχωρισμός δραστηριοτήτων, νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες) ο Οργανισμός καλείται να ανταποκριθεί με ταχύτητα, ευελιξία και αποτελεσματικότητα, προσαρμόζοντας τις δράσεις και τις λειτουργίες του, για την επίτευξη των νέων στόχων, που ήδη έχουν τεθεί από την Πολιτική Ηγεσία και τις Διοικήσεις του. Μέσα σ αυτό το ταχέως εξελισσόμενο περιβάλλον, ο ΟΣΕ κατά το 2007, κατάφερε να προσδιορίσει τους νέους βασικούς άξονες λειτουργίας και δράσης του, και οριοθέτησε (διαμόρφωσε) το πλαίσιο στο οποίο πρέπει να κινηθεί, προσφέροντας στις θυγατρικές του ένα ευρύ φάσμα έργων και υπηρεσιών, ενώ οργανώθηκε για να αξιοποιήσει τις νέες προκλήσεις των καιρών, επικεντρώνοντας τις δυνάμεις του στους τομείς του Στρατηγικού Σχεδιασμού, της Διαχείρισης Χρέους και στους ευρείς ορίζοντες Ανάπτυξης που διαφαίνονται στον τομέα Αξιοποίησης της Ακίνητης Περιουσίας. Ο διαχωρισμός των λειτουργιών, όπως περιγράφηκε στα παραπάνω, αποτελεί ουσιαστικά Ορόσημο στην Πορεία και στις Προοπτικές του Οργανισμού, ανεξαρτήτως των εξελίξεων που αναμένεται να προκύψουν εντός του 2008 (εξελίξεις που αφορούν στη συγχώνευση των ΟΣΕ ΕΔΙΣΥ ΓΑΙΑΟΣΕ, και τον διακριτό διαχωρισμό της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ως ξεχωριστής ΔΕΚΟ). Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2007 (1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007) 7

9 Ο Νέος Ορίζοντας Ευκαιριών και Δραστηριοτήτων που διανοίγεται, κινείται κυρίως προς τις κάτωθι κατευθύνσεις: 1η. Στην βέλτιστη και συνολική διαχείριση των Ανθρώπινων και Κεφαλαιουχικών Πόρων που διαθέτει ο Οργανισμός (άριστη διαχείριση προσωπικού και περιουσίας), προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητά τους. 2η. Στην συστηματική καθώς και αποτελεσματική Διαχείριση του Συνολικού (Δανειακού) Χρέους, με στόχο την ελαχιστοποίηση του κόστους χρήματος, την κατά το δυνατόν υποκατάσταση των δανείων με άλλης μορφής χρηματοοικονομικά εργαλεία και την συστηματική προσπάθεια απομείωσης του χρέους αυτού σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. 3η. Την διατήρηση στο Άριστο Δυνατό Επίπεδο του Δικτύου της Σιδηροδρομικής Υποδομής, προκειμένου να συμβάλουμε στην ασφάλεια μεταφοράς και στη συντόμευση των αποστάσεων με νέες βελτιωμένες ταχύτητες (τούτο, ως προοπτική του 2008, με την αναμενόμενη ενσωμάτωση του ΕΔΙΣΥ στον ΟΣΕ). 4η. Στη πλήρη και διαρκή Τεχνική και Διοικητική Υποστήριξη της ΕΡΓΟΣΕ, αλλά και των αρμοδίων φορέων του Δημοσίου, προκειμένου να ολοκληρωθούν το ταχύτερο δυνατό και με τον καλύτερο τρόπο, οι νέες επενδύσεις σε Υποδομή, αλλά και σε τεχνολογική αναβάθμιση του Οργανισμού μας. 5η. Την εντατικοποίηση όλων των παραγόντων του Οργανισμού (προσωπικό, στελέχη, διοίκηση, πολιτική ηγεσία), προκειμένου να επιτύχουν με συντονισμένες προσπάθειες, ευέλικτα οργανωτικά σχήματα και αποτελεσματικές διαδικασίες, στην επίτευξη της ζωτικής σημασίας στόχου που είναι η Αξιοποίηση και Εκμετάλλευση του χαρτοφυλακίου Ακινήτων του Οργανισμού. Η σημασία του στόχου αυτού, εκτιμάται ότι θα έχει πολλαπλή επίδραση στο μέλλον του Οργανισμού διότι: - Θα δημιουργήσει ιδιαίτερα σημαντικές προσόδους (από μισθώσεις, συνεκμεταλλεύσεις, παραχωρήσεις, ΣΔΙΤ, κλπ.), που θα είναι πολύτιμες για την ανάκαμψη και βιωσιμότητά του. - Η αναβάθμιση και η αξιοποίηση των υφιστάμενων Ακινήτων ή/και η ανέγερση-ανάπτυξη των οικοπέδων μας, θα δημιουργήσουν ένα νέο θετικό αντίκτυπο στην εικόνα του Οργανισμού από το Επιβατικό κοινό, αλλά και τους Έλληνες πολίτες. - Επιπρόσθετα, θα βελτιώσουν σημαντικά τις αποτιμηθείσες σήμερα αξίες των περιουσιακών μας στοιχείων, καθιστώντας τον Οργανισμό περισσότερο εύρωστο και ισχυρό από οικονομικής απόψεως. - Υπό την γενικότερή του έννοια, ο όρος Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας σημαίνει και παράλληλες συνέργειες (άρα και πρόσθετες προσόδους), που μπορούν να προέλθουν από τομείς, όπως αυτόν των τηλεπικοινωνιών (π.χ. ενσωμάτωση οπτικών ινών στο δίκτυο των γραμμών μας, εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας στα κτίρια και στο δίκτυο, κλπ.), από τον τομέα της ενέργειας (π.χ. εγκατάσταση ηλιακών πάρκων, ή/και ανεμογεννητριών σε εκτάσεις ιδιοκτησίας μας, φωτοβολταϊκά κατά μήκος των γραμμών, κλπ.), από τον τομέα της διαφήμισης (π.χ. εγκατάσταση διαφημιστικών πινακίδων κατά μήκος των γραμμών, στους σταθμούς και στα κτίριά μας), κλπ. Στόχος μας είναι να έχουμε ικανοποιημένους επιβάτες και πελάτες-επιχειρήσεις, να έχουμε πετύχει την αναβάθμιση της εικόνας μας στο Διεθνή Χώρο, να έχουμε αναμφισβήτητα συμβάλει στην Εμπορική, Βιομηχανική και Τουριστική Ανάπτυξη που τόσο ανάγκη έχει ο τόπος μας, να έχουν δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις, μέσω των συνεργειών που προσφέρει ο σιδηρόδρομος, Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2007 (1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007) 8

10 για την σύνδεση των Εμπορικών Λιμένων της χώρας μας με ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, που θα έχει ως συνέπεια την άμεση και έμμεση αύξηση θέσεων εργασίας, την προσέλκυση νέων επενδυτών (logistics, μεταφορικές εταιρείες, επέκταση λιμένων, κλπ.), την αποσυμφόρηση της οδικής κυκλοφορίας του Εθνικού Οδικού Δικτύου (μείωση κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων), καθώς επίσης θα έχουμε πετύχει και έναν επίκαιρο και ιδιαίτερα σοβαρό στόχο που οφείλει να έχει η χώρα μας και αφορά στη Προστασία του Περιβάλλοντος δεδομένου ότι αδιαμφισβήτητα η Σιδηροδρομική Μεταφορά αποτελεί τον πλέον Οικονομικό, αλλά και αναμφισβήτητα τον πιο Οικολογικό τρόπο διακίνησης επιβατών και αγαθών. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2007 (1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007) 9

11 Ισολογισμός Ποσά σε '000 σημ. 31/12/ /12/ /12/ /12/2006 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικό Ενσώματα πάγια Άυλα περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις Επενδύσεις σε λοιπές εταιρείες Επενδύσεις σε ακίνητα Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Σύνολο Κυκλοφορούν ενεργητικό Αποθέματα Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις Λοιπές Απαιτήσεις Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Σύνολο Σύνολο ενεργητικού ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο Ποσά προορισμένα για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου Αποθεματικά κεφάλαια Αποτελέσματα εις νέο ( ) ( ) ( ) Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής Δικαιώματα Τρίτων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Μελλοντικά έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Λοιπές προβλέψεις Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο Σύνολο Υποχρεώσεων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2007 (1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007) 10

12 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Ποσά σε '000 σημ. 1/1/- 31/12/2007 1/1/- 31/12/2006 1/1/- 31/12/2007 1/1/- 31/12/2006 Κύκλος εργασιών Κόστος πωλήσεων 4.23 ( ) ( ) ( ) ( ) Μικτό κέρδος ( ) ( ) ( ) ( ) Έξοδα διοίκησης 4.23 (97.847) (77.607) (83.092) (69.168) Έξοδα διάθεσης 4.23 (32.341) (23.712) (11.864) (23.379) Έξοδα έρευνας & ανάπτυξης 4.23 (1.671) (4.325) 0 (4.325) Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 4.24 (19.711) (14.716) (23.136) (13.766) Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης Αποτελέσματα εκμετάλλευσης προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων ( ) ( ) ( ) ( ) Χρηματοοικονομικά έξοδα 4.26 ( ) ( ) ( ) ( ) Χρηματοοικονομικά έσοδα Ζημία από απομείωση συμμετοχής 4.3 ( ) Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα Έσοδα από μερίσματα Ζημίες προ φόρων ( ) ( ) ( ) ( ) Φόροι Εισοδήματος 4.30 (10.359) (10.155) (10.000) (10.000) Ζημίες χρήσης μετά από φόρους ( ) ( ) ( ) ( ) Δικαιώματα Μειοψηφίας 0 0 Καθαρές ενοποιημένες ζημίες μετά φόρων ( ) ( ) Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2007 (1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007) 11

13 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Ομίλου Μετοχικό κεφάλαιο Ποσά προορισμένα για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου Αποθεματικά κεφάλαια Αποτελέσματα εις νέο Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής Δικαιώματα Τρίτων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Ποσά σε '000 Υπόλοιπο την 31/12/2005 σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Κέρδος/ (ζημιά) αναγνωρισμένο απ' ευθείας στα ίδια κεφάλαια 3 (4) (1) 0 (1) Κέρδη περιόδου 01/01/ /12/2006 ( ) ( ) ( ) Υπόλοιπο την 31/12/ Ποσά σε '000 Μετοχικό κεφάλαιο Ποσά προορισμένα για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου Αποθεματικά κεφάλαια Αποτελέσματα εις νέο Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής Δικαιώματα Τρίτων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Υπόλοιπο την 01/01/ Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου ( ) Μεταβολές αποθεματικών από διανομή 309 (309) 0 0 Κέρδη περιόδου 01/01/ /12/2007 ( ) ( ) 0 ( ) Υπόλοιπο την 31/12/ ( ) Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2007 (1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007) 12

14 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Εταιρείας Ποσά σε '000 Μετοχικό κεφάλαιο Υπόλοιπο την 31/12/2005 σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Ποσά προορισμένα για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου Αποθεματικά κεφάλαια Αποτελέσματα εις νέο Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Ζημίες περιόδου 01/01/ /12/2006 ( ) ( ) Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Υπόλοιπο την 31/12/ ( ) Υπόλοιπο την 01/01/ ( ) Ζημίες περιόδου 01/01/ /12/2007 ( ) ( ) Μεταφορές κονδυλίων ( ) 0 Καταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου Υπόλοιπο την 31/12/ ( ) Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2007 (1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007) 13

15 Κατάσταση Ταμειακών Ροών Ποσά σε '000 σημ. 1/1/- 31/12/2007 1/1/- 31/12/2006 1/1/- 31/12/2007 1/1/- 31/12/2006 Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Ζημιές Περιόδου (Προ φόρου) ( ) ( ) ( ) ( ) Προσαρμογές στα Κέρδη ( ) ( ) (72.485) ( ) Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης (Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων (10.667) (Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων ( ) (41.227) ( ) (86.364) Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων (52.395) ( ) (38.658) (87.766) (90.998) ( ) ( ) Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ( ) ( ) ( ) ( ) μείον: Καταβολές φόρου εισοδήματος (5) (18.881) (18.875) Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ( ) ( ) ( ) ( ) Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Αγορές ενσώματων παγίων ( ) ( ) ( ) ( ) Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων (156) (505) (18) (427) Ιδιοπαραγωγή ενσώματων παγίων (15.529) (13.928) Μερίσματα εισπραχθέντα Πωλήσεις ενσώματων παγίων Πληρωμές εγγυήσεων Ενοικίων (21) (30) (10) Απόσχιση Κλάδων - Ταμειακά Διαθέσιμα που εισφέρθηκαν 0 (794) Αύξηση κεφαλαίου θυγατρικής (10.000) Αύξηση συμμετοχής σε Λοιπές Συμμετοχές (8.075) (8.075) Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες ( ) ( ) ( ) ( ) Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Δάνεια αναληφθέντα Αποπληρωμή δανεισμού ( ) (53.703) ( ) (53.703) Τόκοι που εισπράχθηκαν Τόκοι πληρωθέντες ( ) ( ) ( ) ( ) Εισροές από Ελληνικό Δημόσιο (αύξηση μετοχικού κεφαλαίου) Λοιπές μακροπρόθεσμές υποχρεώσεις Καθαρές Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου (54.434) (20.672) (76.118) Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2007 (1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007) 14

16 Σημειώσεις επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων 1. Πληροφορίες για τον όμιλο την εταιρία 1.1. Γενικές πληροφορίες Η "Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε." (νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου) ιδρύθηκε την 1η Ιανουαρίου του 1970 (με το ΝΔ 674/1970) με σκοπό την ενιαία οργάνωση, εκμετάλλευση και ανάπτυξη των σιδηροδρομικών μεταφορών που είχαν δημιουργηθεί μέχρι εκείνη την περίοδο στη χώρα. Μέχρι και σήμερα είναι η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα που παρέχει σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην Αθήνα (Καρόλου 1-3). Η OΣE Α.Ε., έχει αναλάβει και σε μεγάλο ποσοστό προχωρά στην ολοκλήρωση του εκσυγχρονισμού του δικτύου και του τροχαίου του υλικού. Το πρόγραμμα έργων (συμπεριλαμβανομένου των έργων υποδομής, των μελετών και των έργων πληροφορικής) σύμφωνα με το δεκαετές επενδυτικό πρόγραμμα του ΟΣΕ , ανέρχεται σε 9,3 δις. περίπου, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα ανανέωσης του τροχαίου του υλικού ύψους 1,2 δις περίπου. Στο πλαίσιο της ευρύτερης οργανωτικής αναδιοργάνωσης και του επανασχεδιασμού o ΟΣΕ, μετετράπει σε μητρική εταιρεία ομίλου εταιρειών, με τις θυγατρικές εταιρείες να έχουν ήδη αναλάβει κύρια πεδία δραστηριοτήτων, όπως ο προαστιακός σιδηρόδρομος, η διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ, η διαχείριση έργων υποδομής, κλπ. Εντός της χρήσης 2007 ολοκληρώθηκε η απόσχιση των περιουσιακών στοιχείων και των αντιστοίχων υποχρεώσεων των κλάδων «Διαχείριση σιδηροδρομικής υποδομής» και «Διαχείριση σιδηροδρομικής εκμετάλλευσης» τις οποίες ανέλαβαν οι κατά 100% θυγατρικές της ΟΣΕ Α.Ε., ΕΔΙΣΥ Α.Ε. και ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. αντίστοιχα. Η ιδιοκτησία των παγίων στοιχείων παρέμεινε στην ΟΣΕ Α.Ε. Το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού μετακινήθηκε στις παραπάνω εταιρείες. Αυτά είχαν ως συνέπεια την χρήση 2007 στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις της ΟΣΕ Α.Ε. να μην υπάρχουν τα έσοδα από σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές, τα οποία αφορούν σχεδόν το σύνολο του κύκλου εργασιών της ΟΣΕ Α.Ε. Επίσης λόγω της μετακίνησης του προσωπικού στις παραπάνω εταιρείες έχει επέλθει σημαντική μείωση στο κόστος λειτουργίας της ΟΣΕ Α.Ε. Σημειώνουμε ότι οι παραπάνω μεταβολές δεν έχουν καμία επίπτωση στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2007, οι οποίες είναι συγκρίσιμες με αυτές της προηγούμενης χρήσης. Επίσης, τα διοικητικά συμβούλια των θυγατρικών εταιρειών ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. και ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Α.Ε. αποφάσισαν το Δεκέμβριο του 2006 και υλοποίησαν εντός του 2007 την συγχώνευση των δύο εταιρειών με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των ν.2166/1993 και ν.2190/1920. Ομοίως υλοποιήθηκε και η διαδικασία συγχώνευσης των εταιρειών ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. και ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ Α.Ε., με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη. Κατόπιν των ανωτέρω, οι θυγατρικές του ΟΣΕ ή οι εταιρείες στις οποίες συμμετέχει ως μέτοχος είναι οι ΕΔΙΣΥ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και ΓΑΙΑΟΣΕ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2007 (1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007) 15

17 Συνοπτικά οι βασικές πληροφορίες για την εταιρεία έχουν ως εξής: Αριθμός Μητρώου Α.Ε.: 1967/98/Β/86/02/ Αριθμός φορολογικού μητρώου: , ΔΟΥ ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Άγγελος Ανδρουλιδάκης (Πρόεδρος) Αναστάσιος Ευσταθίου (Διευθύνων Σύμβουλος) Ιωσήφ Αβραμίδης (Μη Εκτελεστικό Μέλος) Ιάσων Καμπανέλλης (Μη Εκτελεστικό Μέλος) Χαράλαμπος Πάλλας (Μη Εκτελεστικό Μέλος) Δημήτρης Καραπάνος (Μη Εκτελεστικό Μέλος) Αθανάσιος Λεβέντης (Μη Εκτελεστικό Μέλος) Λεωνίδας Κορρές (Μη εκτελεστικό μέλος) Νομικοί Σύμβουλοι: Ζαχόπουλος Ανδρέας Παπαρηγόπουλος Μανώλης Ορκωτοί Ελεγκτές: BAKER TILLY HELLAS ΑΕ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2007 (1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007) 16

18 1.2. Αντικείμενο εργασιών της Εταιρίας Η ΟΣΕ Α.Ε. μέχρι και την 31/12/2006 είχε ως αντικείμενο εργασιών την εκμετάλλευση, συντήρηση και επέκταση του σιδηροδρομικού δικτύου όλης της χώρας. Με το προεδρικό διάταγμα 41/2005 υποχρεώθηκε σε διαχωρισμό με ξεχωριστές οντότητες της διαχείρισης της σιδηροδρομικής υποδομής και εκμετάλλευσης. Για αυτό το λόγο, προέβη στην ίδρυση δύο θυγατρικών εταιρειών της ΕΔΙΣΥ Α.Ε. και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. και εισέφερε τους παραπάνω κλάδους στις νέες εταιρείες. Η απόσχιση των κλάδων ολοκληρώθηκε εντός του Η ΟΣΕ Α.Ε. παραμένει ο ιδιοκτήτης των παγίων περιουσιακών στοιχείων μετά την απόσχιση. Οι δραστηριότητες του ομίλου ανά εταιρεία είναι οι παρακάτω: Εθνικός Διαχειριστής Σιδηροδρομικής Υποδομής (ΕΔΙΣΥ ΑΕ) Η ΕΔΙΣΥ ασκεί κατ' αποκλειστικότητα τη διαχείριση και εκμετάλλευση της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής. Είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση της, μεριμνά για την βελτίωση και επέκταση της και φέρει την ευθύνη της διαχείρισης των σχετικών επενδύσεων. Υπολογίζει, τιμολογεί, επιβάλλει και εισπράττει το τέλος χρήσης της οικείας υποδομής από τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που την χρησιμοποιούν. Αποφασίζει σχετικά με την κατανομή της χωρητικότητας της. Μεταφορές Μεταφορικές Υπηρεσίες Επιβατών & Φορτίου (ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ) Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ παρέχει υπηρεσίες σιδηροδρομικής μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων. Είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη, οργάνωση και εκμετάλλευση των αστικών, προαστιακών, περιφερειακών, υπεραστικών και διεθνών επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών, καθώς και των λεωφορειακών ή και συνδυασμένων επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών. Μετά την απορρόφηση της ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ Α.Ε., συνδέει μεγάλους περιφερειακούς πόλους έλξης μετακινήσεων, όπως δορυφορικά αστικά κέντρα, διεθνή αεροδρόμια, βιομηχανικές ζώνες, λιμάνια κλπ. Υπερέχει στους τομείς της ταχύτητας, της αξιοπιστίας, της άνεσης, της μεταφορικής ικανότητας και της ασφάλειας. Μαζί με το μετρό και το τραμ, αποτελεί τη σπονδυλική στήλη του μητροπολιτικού συστήματος μεταφορών, λειτουργώντας συμπληρωματικά προς αυτά και διασυνδεόμενο μαζί τους (και με τα άλλα ΜΜΜ) σε κομβικούς σταθμούς μετεπιβίβασης. ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ Η ΕΡΓΟΣΕ ανέλαβε τη διαχείριση του Επενδυτικού Προγράμματος του Ο.Σ.Ε. που συγχρηματοδοτείται από το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και το Ταμείο Συνοχής, στο πλαίσιο συμφωνίας που είχε συναφθεί μεταξύ των Ελληνικών και Κοινοτικών Αρχών. Στο πλαίσιο της ίδιας συμφωνίας, προσελήφθηκε Σύμβουλος Διαχείρισης (Project Manager) για ορισμένο χρόνο, ο οποίος ενσωματώθηκε στην Εταιρία, συμμετείχε στο σχεδιασμό και στη σύσταση του νέου αυτού φορέα και εντάχθηκε στην οργανωτική της δομή με σκοπό να συμβάλλει στην αποδοτική λειτουργία της και στην επιτυχή υλοποίηση του Επενδυτικού Προγράμματος, αλλά και στη μεταφορά τεχνογνωσίας προς το προσωπικό της Εταιρίας. ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. δημιουργήθηκε προκειμένου να συμβάλλει στην αξιοποίηση της σημαντικής ακίνητης περιουσίας του Οργανισμού και να δραστηριοποιηθεί στο χώρο του real estate. Η εταιρία βρίσκεται ενώπιον μιας σημαντικής ευκαιρίας, να αναδειχθεί δηλαδή σε έναν σημαίνοντα παράγοντα αξιοποίησης ενός τεράστιου χαρτοφυλακίου ακινήτων, προσφέροντας στον ιδιοκτήτη - μητρική (ΟΣΕ ΑΕ) σημαντικές προοπτικές εσόδων εκ της εκμετάλλευσης των Ακινήτων. Μετά την ολοκλήρωση της απορρόφησης της εταιρίας ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΕ, απέκτησε την ιδιοκτησία της έκτασης στο Θριάσιο, με αποτέλεσμα να προσθέσει στις δραστηριότητες της, την (αυτοτελή) ανάπτυξη της ιδιοκτησίας της σε Εμπορευματικό Κέντρο, με σοβαρές προοπτικές εσόδων και προσδοκίες απόκτηση τεχνογνωσίας πολύτιμης για το μέλλον του Οργανισμού. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2007 (1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007) 17

19 2. Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων 2.1. Παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων Οι ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΟΣΕ Α.Ε. (εφεξής οι «οικονομικές καταστάσεις») για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 παρουσιάζονται σε ευρώ, δηλαδή το νόμισμα του πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί η μητρική εταιρεία και οι θυγατρικές της. Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά Συμμόρφωση με τα IFRS Οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου που καλύπτουν περίοδο από την 1 η Ιανουαρίου έως και την 31 η Δεκεμβρίου 2007 (χρήση 2007), έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) τα οποία έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερμηνειών τους, οι οποίες έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB και τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως την 31 η Δεκεμβρίου Ο Όμιλος εφαρμόζει όλα τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ), τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και τις ερμηνείες τους και τα οποία έχουν εφαρμογή στις εργασίες του. Οι σχετικές λογιστικές αρχές, περίληψη των οποίων παρουσιάζεται παρακάτω στη σημείωση 3, έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια σε όλες τις χρήσεις. Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι συνημμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, είναι συνεπείς με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των συγκριτικών οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2006 αφού ελήφθηκαν υπόψη τα νέα πρότυπα και διερμηνείες τα οποία εξηγούνται στην παράγραφο 2.4 παρακάτω. Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ, απαιτεί τη χρήση κρίσιμων λογιστικών εκτιμήσεων. Επίσης απαιτείται η κρίση της Διοίκησης στην εφαρμογή των λογιστικών αρχών που έχουν υιοθετηθεί. Οι τομείς που απαιτούν υψηλότερου βαθμού κρίση ή είναι εξαιρετικά πολύπλοκοι ή οι τομείς όπου οι υποθέσεις και οι εκτιμήσεις είναι σημαντικές για τις λογιστικές καταστάσεις, αναφέρονται κατωτέρω στις Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοίκησης στη Σημείωση Έγκριση οικονομικών καταστάσεων Οι ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΟΣΕ Α.Ε. (εφεξής οι «οικονομικές καταστάσεις») για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007, εγκρίθηκαν για έκδοση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 21 Μαΐου 2008 και τελούν υπό την οριστική έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων Νέα πρότυπα και διερμηνείες Εντός του 2007 ξεκίνησε η εφαρμογή, και ο Όμιλος υιοθέτησε συγκεκριμένα νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποιήσεις προτύπων. Τα πρότυπα αυτά και η σχετική επίδρασή τους στις οικονομικές καταστάσεις ήταν η εξής: Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2007 (1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007) 18

20 (α) (β) ΔΠΧΠ 7, Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις Διερμηνεία 7, Εφαρμογή της Προσέγγισης Αναμόρφωσης του ΔΛΠ 29, Παρουσίαση Οικονομικών Στοιχείων σε Υπερπληθωριστικές Οικονομίες (γ) Διερμηνεία 8, Πεδίο Εφαρμογής ΔΠΧΠ 2 (δ) (ε) Διερμηνεία 9, Επανεκτίμηση Ενσωματωμένων Παραγώγων Διερμηνεία 10, Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση και Απομείωση (στ) ΔΛΠ 1, Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων Τροποποίηση Κανένα από τα Πρότυπα και Διερμηνείες δεν έχει επίδραση στις ενοποιημένες ή εταιρικές οικονομικές καταστάσεις, εκτός από το ΔΠΧΠ 7 και ΔΛΠ 1 (τροποποιημένο), τα οποία δεν έχουν επίδραση στην οικονομική θέση του Ομίλου ή της Εταιρείας, αλλά δημιουργούν πρόσθετες γνωστοποιήσεις. Επίσης έχουν εκδοθεί και άλλα πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες τα οποία πρόκειται να εφαρμοστούν σε μεταγενέστερες χρήσεις. Η εκτίμηση της διοίκησης σχετικά με την επίδραση των νέων προτύπων και ερμηνειών έχει ως εξής: Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ και δεν έχουν υιοθετηθεί προγενέστερα. Μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων, έχουν εκδοθεί νέα ΔΠΧΠ, διερμηνείες και τροποποιήσεις υφιστάμενων προτύπων, η εφαρμογή των οποίων δεν είναι υποχρεωτική για την τρέχουσα λογιστική περίοδο και τα οποία o Όμιλος δεν εφάρμοσε νωρίτερα, ως ακολούθως: (i) Πρότυπα και διερμηνείες που έχουν εκδοθεί από το ΣΔΛΠ και υιοθετήθηκαν από την ΕΕ: ΔΠΧΠ 8 Λειτουργικοί Τομείς (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009). Το ΔΠΧΠ 8 αντικαθιστά το ΔΛΠ 14, Οικονομικές Πληροφορίες Κατά Τομέα και υιοθετεί την προσέγγιση της διοίκησης αναφορικά με τις οικονομικές πληροφορίες που δίνονται κατά τομέα. Η πληροφόρηση που θα γνωστοποιείται θα είναι αυτή που χρησιμοποιεί η διοίκηση εσωτερικά για την αξιολόγηση της απόδοσης των λειτουργικών τομέων και την κατανομή πόρων σε αυτούς τους τομείς. Αυτή η πληροφόρηση μπορεί να διαφέρει από αυτή που παρουσιάζεται στον ισολογισμό και την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων και οι εταιρίες θα πρέπει να δώσουν επεξηγήσεις και συμφωνίες αναφορικά με τις εν λόγω διαφορές. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του εν λόγω προτύπου στις οικονομικές του καταστάσεις. Διερμηνεία 11, ΔΠΧΠ 2 Συναλλαγές με Ίδιες Μετοχές και Μεταξύ Εταιριών του Ιδίου Ομίλου (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Μαρτίου 2007). Η Διερμηνεία 11 απαιτεί όπως συναλλαγές, στις οποίες παραχωρείται σε εργαζομένους δικαίωμα επί συμμετοχικών τίτλων της εταιρείας, θεωρούνται για σκοπούς λογιστικής αντιμετώπισης, ως αμοιβές που καθορίζονται από την αξία των μετοχών διακανονιζόμενες με συμμετοχικούς τίτλους, ακόμη και στην περίπτωση όπου η εταιρεία επιλέγει ή έχει την υποχρέωση να αγοράσει αυτούς τους συμμετοχικούς τίτλους από τρίτους ή όπου οι μέτοχοι της εταιρείας παρέχουν τους προς παραχώρηση τίτλους. Η Διερμηνεία επεκτείνεται επίσης και στον τρόπο που οι θυγατρικές εταιρίες χειρίζονται, στις εταιρικές οικονομικές τους καταστάσεις, προγράμματα όπου οι εργαζόμενοι τους λαμβάνουν δικαιώματα επί συμμετοχικών τίτλων της μητρικής εταιρείας. Η Διερμηνεία 11 έχει εφαρμογή στον Όμιλο όσον αφορά τον τρόπο χειρισμού στις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών εταιριών των προγραμμάτων στα οποία οι εργαζόμενοι τους λαμβάνουν δικαιώματα επί μετοχών της Εταιρείας. Ο λογιστικός χειρισμός που εφαρμόζεται από τον Όμιλο δε διαφέρει από τις σχετικές πρόνοιες της Διερμηνείας. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2007 (1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007) 19

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2008 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη Χρήση 2013 (από την 1 η Ιανουαρίου έως την 31 η Δεκεμβρίου 2013) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2013

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2006

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2006 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση (ΔΛΠ 34) Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση κατά Τομέα (ΔΛΠ 14, ΔΠΧΠ 8) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες Της εννεάμηνης περιόδου που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2008

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες Της εννεάμηνης περιόδου που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2008 ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ 59200 ΝΑΟΥΣΑ (ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ) ΤΗΛ 23320 52650, ΦΑΞ 23320 52676 E-MAIL info@varvaressos.gr www.varvaressos.gr Μ.Α.Ε. 10650/06/Β/86/22 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ...3

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 Οι συνενωμένες (Pro Forma) οικονομικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν προετοιμαστεί για επεξηγηματικούς και μόνο λόγους, για να παρέχουν τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη Χρήση 2012 (από την 1 η Ιανουαρίου έως την 31 η Δεκεμβρίου 2012) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εγκύκλιος αρ. 34 Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τις αποφάσεις 6/448/11.10.2007 και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα εγκύκλιο (εφεξής «Εγκύκλιος»), παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλος 2010-2012 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλος 2010-2012 1 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλος 2010-2012 1 1 «Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου προστατεύονται όλα τα υφιστάμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/11 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Σεπτεμβρίου 2009 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Βεβαίωση

Διαβάστε περισσότερα

Σηµ. 31/3/2008 31/12/2007 31/3/2008 31/12/2007

Σηµ. 31/3/2008 31/12/2007 31/3/2008 31/12/2007 Ε. ΠΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το τρίµηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2008 Βάσει του

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.)

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045

Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045 Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (Βασει των διαταξεων του Κ.Ν. 2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) της εταιρείας ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ ΑΒΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Β Αθήνα 23-4 - 2007 Αριθμ. πρωτ. : Κ2-6132 ΑΠΟΦΑΣΗ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. σε ενοποιημένη & ατομική βάση για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2008 Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18

OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 της εταιρείας OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18 Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2009 σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση 2014 (από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ένα Μέλος Δ.Σ. Ο Γενικός Διευθυντής Ο Οικονομικός Διευθυντής ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Α. ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31.12.2014 Κύριοι Μέτοχοι, Έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα Ενότητα # 1:Παρουσίαση ΔΛΠ-ΤΕΙ Μαρία Ροδοσθένους Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμ. 6511/172/06 (ΦΕΚ Β 237/23-2-2006) : Δημοσιευόμενα Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία των Εταιρειών που συντάσσουν Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τα υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.8196/06/Β/86/03 Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 η Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

2014 «ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 29563/72/Β/93/9 - Α.ΓΕΜΗ:122865799000

2014 «ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 29563/72/Β/93/9 - Α.ΓΕΜΗ:122865799000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 «ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 29563/72/Β/93/9 - Α.ΓΕΜΗ:122865799000 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Ανώνυμη Εταιρεία ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Ανώνυμη Εταιρεία ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Ανώνυμη Εταιρεία ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. με δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» Αρ. Μητρώου Α.Ε. 28211/06/Β/93/8 Θέση Κύριλλος, 19300 Ασπρόπυργος ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου ιεύθυνση διαδικτύου : www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

IMPERIO-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διακριτικός τίτλος: IMPERIO-ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11-13 Τ.Κ. 18538 Πειραιάς Α.Μ.Α.Ε.

IMPERIO-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διακριτικός τίτλος: IMPERIO-ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11-13 Τ.Κ. 18538 Πειραιάς Α.Μ.Α.Ε. IMPERIO-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διακριτικός τίτλος: IMPERIO-ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11-13 Τ.Κ. 18538 Πειραιάς Α.Μ.Α.Ε. 21540/06/Β/90/46 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Κεφάλαιο 7: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 171 Κεφάλαιο 7ο Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 07_MHXANOGRAFIKH ORG EPIXEIR.indd 171 11/8/2015 1:17:34 μμ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2009 σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΙΟΙ Ε.

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΙΟΙ Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε. 1 ο Χιλιόμετρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.12-31.12.13) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1878/01/Β/86/1877 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρήση 2013

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. Δεν έγινε.

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. Δεν έγινε. 1 η εταιρική χρήση (24.7.2013-31.12.2014) (α) Άρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Συνοπτικές Ενδιάμεσες της Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007 Οι συνημμένες Συνοπτικές Ενδιάμεσες έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Διάταξη και περίληψη της Απάντηση 1. Σύννομη κατάρτιση και

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε

Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε Α Ρ. Μ Α Ε : 1 9 0 8 5 / 6 2 / Β / 8 9 / 8 6 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει,

Διαβάστε περισσότερα

FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Απλές και Ενοποιημένες

FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Απλές και Ενοποιημένες FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ ΔΡΑΜΑ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 51231919000 (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Απλές και Ενοποιημένες περιόδου 1 η Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΕΛΗΣ & ΥΙΟΣ ΕΠΕ..» ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 2ΧΙΛ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΦΜ

2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΕΛΗΣ & ΥΙΟΣ ΕΠΕ..» ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 2ΧΙΛ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΦΜ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΕΛΗΣ & ΥΙΟΣ ΕΠΕ..» ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 2ΧΙΛ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΦΜ 9986984770 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 1187/06/Β/86/30

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 1187/06/Β/86/30 ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 1187/06/Β/86/30 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Κηφισιά, 18.02.2008 Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189

NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189 NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.12 31.12.2012 (βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >>

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >> Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «QWISE TECHNOLOGIES P.C >> ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/20, όπως ισχύει) Σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2008

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2008 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2008 ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9927/06/Β/86/97 Μαραγκοπούλου 80, Πάτρα Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συμβούλιο της «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΔIΑΤΥΠΩΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΠΑΝΑΔIΑΤΥΠΩΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΔIΑΤΥΠΩΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της περιόδου που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα