ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7471 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά τρώο της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΤΡΟΣΥΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟ ΧΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και δ.τ. «Χ. ΜΗΤΡΟΣΥΛΗΣ ΑΕ»... 1 τρώο της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΑΝΕ ΜΟΣ ΒΡΑΧΟΙ ΘΕΡΑΠΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡ ΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΑΛΦΑ ΑΝΕΜΟΣ ΒΡΑΧΟΙ Α.Ε.»... 2 τρώο της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «LIDO Εμπορικαί και Τουριστικαί Επιχειρήσεις Ανώνυμος Εταιρεία» 3 Ανακοινώσεις 1 Νοεμβρίου 2013 Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΚΥΡΙΑΚΟΥ Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙ ΚΗ»... 9 Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρεί ας με την επωνυμία «ΕΜΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗ ΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ» και το δ.τ. «ΕΜΕΞ ΑΒΕΕ» επωνυμία «DEAL ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το δ.τ. «DEAL ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε.» επωνυμία «DIAMANT SHOP ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΕΞΑΓΩ ΓΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΙΑ» και το δ.τ. «DIAMANT SHOP ΑΕ» επωνυμία «S.K.S. ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το δ.τ. «S.K.S. Α.Β.Ε.Γ.Ε.» επωνυμία «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (1) επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΑΕΚ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ υπό εκκαθάριση»... 6 τρώο της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΤΡΟΣΥΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και δ.τ. «Χ. ΜΗ ΤΡΟΣΥΛΗΣ ΑΕ». επωνυμία «ΤΡΙΛΥΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το δ.τ. «ΤΡΙΛΥΡΑΚΗΣ Α.Ε.»... 7 Την 30/10/2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό επωνυμία «Eurogat ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩ Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) διά της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελη τηρίου Αργολίδας και έλαβε ΚΑΚ , το από 01 Οκτω βρίου 2013, πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (Εύ και το τροποποιητικό της Ανώνυμης Εταιρείας, με την ρογκατ Α.Ε.)»... 8 επωνυμία «ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΤΡΟΣΥΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2 2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», δ.τ. «Χ. ΜΗΤΡΟΣΥΛΗΣ ΑΕ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε /20/Β/08/16) και αριθμό Γ.Ε.Μ.Η με το οποίο αποφασίστηκε η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και τροποποίηση του άρθρου 5 του αρχικού καταστατικού: ΟΜΟΦΩΝΑ ΚΑΙ ΠΑΜΨΗΦΕΙ αποφάσισε η έκτακτη Γε νικής Συνέλευσης: 1) Να αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των οχτακοσίων σαράντα χιλιάδων ( ,00 ), με την έκδοση είκοσι οχτώ χιλιάδων (28.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30 ) έκαστη. Η αύξηση αυτή θα γίνει με καταβολή μετρητών από τους μετόχους. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ένα εκατομμύριο είκοσι χιλιάδες ( ,00) ευρώ και διαιρείται σε τριάντα τέσσερις χιλιάδες (34.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) κάθε μία. Το τροποποιημένο άρθρο 5 του καταστατικού έχει ως εξής: 2) Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της. Το τροποποιημένο άρθρο 5 του καταστατικού έχει ως εξής Άρθρο 5 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1) 1. Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της ανώνυμης εται ρείας ορίζεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000) ευρώ. Μετά από απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων την αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό εκατόν είκοσι χιλιάδων ( ,00 ), με την έκδοση τεσσάρων χιλιά δων (4.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30 ) έκαστη. Η αύξηση αυτή θα γίνει με καταβολή μετρητών από τους μετόχους. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ένα εκατόν ογδόντα χιλιάδες ( ,00) ευρώ και διαιρείται σε έξι χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) κάθε μία. Μετά από απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων την αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των οχτακο σίων σαράντα χιλιάδων ( ,00 ), με την έκδοση είκοσι οχτώ χιλιάδων (28.000) νέων ονομαστικών μετο χών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30 ) έκαστη. Η αύξηση αυτή θα γίνει με καταβολή μετρητών από τους μετόχους. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ένα εκατομμύριο είκοσι χιλιάδες ( ,00) ευρώ και διαιρείται σε τριάντα τέσσερις χιλιάδες (34.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) κάθε μία. (2) της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΑΝΕΜΟΣ ΒΡΑΧΟΙ ΘΕΡΑΠΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΑΛΦΑ ΑΝΕΜΟΣ ΒΡΑΧΟΙ Α.Ε.». ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέ λευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΑΝΕΜΟΣ ΒΡΑΧΟΙ ΘΕΡΑΠΝΩΝ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», το δ.τ. «ΑΛΦΑ ΑΝΕΜΟΣ ΒΡΑΧΟΙ Α.Ε.» με αριθμό ΓΕΜΗ , η οποία εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου, σύμφωνα με το οποίο, η Γ.Σ. αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 43 του καταστατικού, ως εξής: Άρθρο Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) του άρθρου του παρό ντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι του διορισμού εκκαθαριστή από τη Γενική Συνέ λευση. Στην περίπτωση του εδαφίου δ του άρθρου ο εκκαθαριστής ορίζεται από δικαστήριο με την απόφα ση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας. Στην περίπτω ση του εδαφίου (β) του άρθρου του παρόντος, η Γενική Συνέλευση διορίζει έναν (1) έως τρεις (3) εκκαθα ριστές, οι οποίοι, κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως ασκούν όλες τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου τις σχετικές με την διαδικασία και τον σκοπό της εκ καθαρίσεως, όπως αυτές καθορίζονται από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας οφείλουν να συμμορφώνονται. Ο διορισμός του εκκαθαριστή ή των εκκαθαριστών έχει ως συνέπεια να παύει αυτοδικαίως η εξουσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του εκκαθαριστή ή των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου Η εκκαθάριση διενεργείται σύμφωνα με τα ανα φερόμενα στο άρθρο 49 του κν. 2190/1920, όπως ισχύει Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλες τις εξουσίες της κατά την περίοδο της εκκαθαρίσεως.» Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε (χωρίς έλεγχο βάσει του Ν. 3604/2007) και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του. Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2013 Άργος, 30 Οκτωβρίου 2013 Με εντολή Πρέδρου Ο Πρόεδρος Ο Ειδικός Σύμβουλος ΦΩΤΙΟΣ ΔΑΜΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 3 (3) της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «LIDO Εμπορικαί και Του ριστικαί Επιχειρήσεις Ανώνυμος Εταιρεία». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Την 29/10/2013 καταχωρίστηκαν με ΚΑΚ στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο το από 08/11/2012 πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Ανώνυμης Εται ρείας με την επωνυμία «LIDO Εμπορικαί και Τουριστι καί Επιχειρήσεις Ανώνυμος Εταιρεία» και αριθμό ΓΕΜΗ με την οποία αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά ευρώ και η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της. Η τροποποίηση έχει ως εξής: «Άρθρο 5» ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ διαιρούμενο σε (δύο χιλιάδες εβδομήντα επτά) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας σε 29 (είκοσι εν νέα) ευρώ η κάθε μια. 11) Με την από έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά (τριάντα πέντε χιλιάδες τρία) ευρώ διαιρούμε νο σε 1207 (χίλιες διακόσιες επτά) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 29 (είκοσι εννέα) ευρώ η κάθε μία. 12) Με την από έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε από ανα προσαρμογή (υπεραξία) ακινήτων κατά (εξήντα έξι χιλιάδες επτακόσια) ευρώ διαιρούμενο σε 2300 (δυο χιλιάδες τριακόσιες) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 29 ευρώ η κάθε μία. Κόρινθος, 29 Οκτωβρίου 2013 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης κ.α.α. Η Προϊσταμένη Τμήματος Μητρώου ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΣΑΜΑΝΤΑ Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται (τετρακόσιες ογδόντα δυο χιλιάδες οκτακόσια είκοσι ένα) ευρώ διαιρούμενο σε (δέκα έξι χι λιάδες εξακόσιες σαράντα εννέα) ανώνυμες μετοχές ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ονομαστικής αξίας 29 (είκοσι εννέα) ευρώ η κάθε μια. Το κεφάλαιο της εταιρείας δημιουργήθηκε: 1) Με την εισφορά σε είδος δρχ. (ΦΕΚ /10/85) 2) Με την καταβολή σε μετρητά σύμφωνα με την από 2 Ιουνίου απόφαση του Διοικητικού Συμβου λίου των μετόχων (ΦΕΚ). 3) Με την καταβολή σε μετρητά δρχ. σύμφω να με την από 4 Ιουνίου 1987 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των μετόχων (ΦΕΚ ). 4) Με την καταβολή σε μετρητά σύμφωνα με την από 3η Νοεμβρίου 1987 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 36/ ). 5) Με την κεφαλαιοποίηση μέρους της υπεραξίας των παγίων σύμφωνα με την ε.2665/88/ κοινή από φαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και την Ε 10533/πολ/ / Και μέχρι τη χρή ση 1987 ποσού ύψους δρχ. 6) Με την κεφαλαιοποίηση μέρους της υπεραξίας των παγίων σύμφωνα με τον Ν. 2065/92 και μέχρι τη χρήση 1991 ποσού ύψους δρχ. 7) Με την κεφαλαιοποίηση ολοκλήρου της υπεραξί ας που προέκυψε με την αναπροσαρμογή των παγίων στοιχείων σύμφωνα με τον Ν. 2065/92 και με τη χρήση 1995 συν επιπλέον ποσού από τον λογ. αναπροσαρμο γή λοιπών περιουσιακών στοιχείων συνολικού ύψους δρχ. 8) Με την τακτοποίηση (οκτώ χιλιάδων) μετρη τών Το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε δρχ. διαιρούμενο σε ανώνυμες μετοχές ονομα στικής αξίας δρχ. η κάθε μία. 9) Με την από μετατροπή σε ευρώ το Μετο χικό Κεφάλαιο μετετράπη σε (τριακόσιες είκοσι χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα πέντε) ευρώ διαιρούμε νο σε (ένδεκα χιλιάδες εξήντα πέντε) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 29 (είκοσι εννέα) ευρώ η κάθε μια. 10) Με την από έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά (εξήντα χιλιάδες διακόσια τριάντα τρία) ευρώ (4) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ανακοινώνεται ότι καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπο ρικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ (πρώην ΑΡΜΑΕ 15699/06/Β/87/33): α) Την με κωδικό αριθμό καταχώρισης η από απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. β) Την με κωδικό αριθμό καταχώρισης το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγή θηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής: 1. Αθανάσιος Ισμαήλος του Νικολάου, κάτοικος Βούλας Αττικής επί της οδού Αθ. Διάκου αρ. 10, που γεννήθηκε το έτος 1966 στον Πειραιά Αττικής, κάτοχος του με Α.Δ.Τ. ΑΕ , εκδοθέντος την 19η/1/2007 υπό του Τ.Α. Βούλας, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό Μέλος 2. Γρηγόριος Δέδες του Γεωργίου, οικονομολόγος, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Αναγνωστοπούλου αρ. 32, που γεννήθηκε το έτος 1959 στην Αθήνα, κάτοχος του με ΑΔΤ Λ , εκδοθέντος την υπό του Γ ΠΑ Αθηνών με ΑΦΜ της Δ.Ο.Υ. Έδεσσας, Εκτελεστικό μέλος. 3. Αθανάσιος Βάλαρης του Κωνσταντίνου, κάτοικος Μαρκοπούλου Μεσογαίας, επί της οδού Παπαγιαννάκου αρ. 28, που γεννήθηκε στο Λαντζόιο Ωλένης Ηλείας

4 4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) το έτος 1961, κάτοχος του με ΑΔΤ ΑΗ , εκδοθέ ντος την υπό του ΤΑ Μαρκοπούλου, με ΑΦΜ , Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 4. Σάββας Μυρίδης του Ιωάννη και της Ευσταθίας, Ιδ. Υπάλληλος, κάτοικος Ψυχικού Αττικής επί της οδού Αγ. Δημητρίου αρ. 22, που γεννήθηκε στη Αθήνα, το έτος 1971 κάτοχος του με Α.Δ.Τ. ΑΕ , εκδοθέντος την 2α/3/2007 από το Τ.Α. Ψυχικού, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Η θητεία του άνω διοικητικού συμβουλίου λήγει τις Εκπροσώπηση Το Διοικητικό Συμβούλιο περί εκπροσώπησης και δέ σμευσης της εταιρείας αποφάσισε τα ακόλουθα: Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει έναντι πα ντός τρίτου, ο πρόεδρος και διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Αθανάσιος Ισμαήλος δια μόνης της υπογρα φής του, τιθέμενης κάτω από την εταιρική επωνυμία, ο οποίος και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες, εξουσίες, καθήκοντα και δικαιώματα του Διοικητικού Συμβουλί ου τα οποία προβλέπονται από το καταστατικό της Εταιρείας και το νόμο και των οποίων η άσκηση δεν απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό και για τα οποία δεν απαιτείται συλλογική απόφαση του Διοι κητικού Συμβουλίου. Επίσης, παρέσχε στην Ελένη Άννινου, του Νικολά ου και της Μαρίας, Νομικό Σύμβουλο της Εταιρείας, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1968, κάτοικο Αμα ρουσίου Αττικής (οδός Μιχ. Νουάρου αρ. 12), με ΑΔΤ Τ / από το AT Χαλανδρίου με ΑΦΜ ΔΟΥ Αμαρουσίου, την ειδική εντολή και εξουσιοδότηση όπως επικυρώνει δια της υπογραφής της αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου καθώς και της γενικής συνελεύσεως των μετόχων. Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2013 Με εντολή Υφυπουργού Ο Διευθυντής ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΣΓΑΝΑΣ (5) «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης απόσπασμα του με αριθμό 2933/ πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ (πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 347/06/Β/86/10) σύμφωνα με το οποίο εκχωρήθηκαν αρμοδιότητες για την εκπρο σώπηση της Εταιρείας στην άσκηση όλων των δικαιω μάτων που παρέχει ο Νόμος αναφορικά με την ποινική διαδικασία στους κατωτέρω: 1) Στον Γενικό Διευθυντή Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων και Ασφάλισης Ομίλου OTE, Δημητριάδη Αριστόδημο του Χαραλάμπους Δημη τριάδη και της Ευθυμίας Δημητριάδη, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις , κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας 99, με ΑΔΤ Χ , Α.Φ.Μ , 2) Στον Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης Αναφορών και Διαχείρισης Υποθέσεων Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου OTE, Νικολάου Ιωάννη του Σάββα Νικολάου και της Παναγιώτας Νικολάου, που γεννήθηκε στην Ελατό βρυση Αιτωλοακαρνανίας στις , κάτοικο Αμα ρουσίου Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας 99, με ΑΔΤ ΑΚ , Α.Φ.Μ , 3) Στον Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης Πρόληψης, Πολιτικών και Εκπαίδευσης Ομίλου OTE, Βαβύλη Διονύ σιο του Χρήστου Βαβύλη και της Αλεξάνδρας Καβελαρά, που γεννήθηκε στο Βόλο στις , κάτοικο Αμα ρουσίου Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας 99, με ΑΔΤ ΑΕ , Α.Φ.Μ , οι οποίοι ενεργώντας από κοινού ή χωριστά, θα δε σμεύουν την Εταιρεία ως καταστατικά όργανα αυτής και θα είναι αρμόδιοι για την υποβολή κάθε είδους μη νύσεων, μηνυτήριων αναφορών, εγκλήσεων και υπομνη μάτων ενώπιον πάσης Αρχής, ανακριτικού υπαλλήλου και Δικαστηρίου για αξιόποινες πράξεις που τελέστηκαν σε βάρος της Εταιρείας, για τη δήλωση παράσταση πο λιτικής αγωγής λόγω τέλεσης σε βάρος της αξιόποινων πράξεων, την υποβολή αιτήματος επιδίκασης χρηματι κής ικανοποίησης για οποιοδήποτε ποσό, με επιφύλαξη ή μη, για την υποβολή δήλωσης ότι η Εταιρεία επιθυ μεί ή ότι δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη των δραστών, καθώς και την ανάκληση των δηλώσεων αυτών, αλλά και των εγκλήσεων, για την υποβολή προσφυγών κατά Εισαγγελικών Διατάξεων, για την υποβολή αιτημάτων ανάκλησης Εισαγγελικών παραγγελιών προς την Εται ρεία, για την άσκηση ένδικων μέσων κατά βουλευμάτων δικαστικών συμβουλίων και αποφάσεων ποινικών δικα στηρίων όλων των βαθμίδων, για το διορισμό δικηγόρων ή τρίτων φυσικών προσώπων με τις αυτές εντολές ή/και ως αντικλήτων της Εταιρείας και γενικά για να ασκούν όλα τα δικαιώματα που παρέχει ο Νόμος αναφορικά με την ποινική διαδικασία, και οι οποίοι θα έχουν τη δυνα τότητα να εκχωρούν περαιτέρω τις ως άνω εξουσίες. Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2013 Με εντολή Υφυπουργού Ο Διευθυντής ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΣΓΑΝΑΣ (6) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΕΚ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ υπό εκ καθάριση». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Την καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΑΕΚ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ υπό εκκαθάριση» και αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώ ου (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/86/57):

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 5 α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης η από απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία μετά την απο δοχή από το σώμα της Γενικής Συνέλευσης των παραι τήσεων των μελών του Δ.Σ. Νικόλαου Νοτιά, Βασιλείου Σίμου, Κωνσταντίνου Κοτσώνη και Ιωάννη Βερούτη Γκιό κα, εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εται ρείας, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας, ως εξής: 1. Δημητρέλος Ανδρέας του Χαράλαμπου και της Μα ρίας, δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, οδός Ακαδημίας, αρ. 62, κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΙ / Δελτίου Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Βριλησσίων και ΑΦΜ της Δ.Ο.Υ. Α Αθηνών, Ελληνικής Υπη κοότητας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2. Νεστορίδης Κωνσταντίνος του Γεωργίου και της Κυριακής, παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, κάτοικος Καλ λιθέας Αττικής, οδός Αναγνωσταρά αρ. 13, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΚ /2012, Τ.Α. Καλλιθέας και ΑΦΜ , Ελληνικής Υπηκοότητας, Αντιπρόεδρος και εκπρόσωπος του Αθλητικού Σωματείου «ΑΕΚ». 3. Αλέξανδρος Αλεξίου του Ιορδάνη και της Ειρήνης, δικηγόρος, κάτοικος Διονύσου Αττικής, οδός Διός αρ. 17α, κάτοχος ΑΔΤ ΑΒ , ΑΦΜ , ΔΟΥ Γ ΠΕΙΡΑΙΑ, Ελληνικής Υπηκοότητας, Μέλος του Δ.Σ. και εκπρόσωπος του Supporters Club. Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου ορίστη κε μέχρι την επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευ ση των μετόχων της εταιρείας ήτοι μέχρι την γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ανέθεσε την άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων, δικαιωμά των και εξουσιών, με εξαίρεση εκείνες που από το νόμο ή το καταστατικό της εταιρείας απαιτείται συλλογική ενέργεια στον Ανδρέα Δημητρέλο. Η εταιρεία θα εκπρο σωπείται και θα δεσμεύεται με μία μόνη υπογραφή του Ανδρέα Δημητρέλου, Προέδρου και μέλους του Διοικη τικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου που θα ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες παρακάτω θα αναφέρεται διαφορετική εκπροσώπηση. Οι εξουσίες που ανατίθενται με το παρόν στο ανωτέ ρω πρόσωπο υπό τον προαναφερόμενο όρο, περιλαμ βάνουν ενδεικτικά και τις εξής: Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αντιπροσώπευση Με εντολή Υφυπουργού Να αντιπροσωπεύει και να δεσμεύει την εταιρεία με Ο Διευθυντής την υπογραφή του σε όλες τις εταιρικές υποθέσεις ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΣΓΑΝΑΣ και ενώπιον όλων των δημοσίων, διοικητικών, φορο λογικών, τελωνειακών, αστυνομικών ή άλλων αρχών, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων εταιρειών κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, OTE, ΕΥΔΑΠ, κ.λπ.) και να ενεργεί όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την πραγματοποίηση των σκοπών της εταιρείας. 2. Συμβάσεις Να συνομολογεί, να υπογράφει και να τροποποιεί συμ βάσεις κάθε είδους με φυσικά και/ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, με οποιουσδήποτε όρους θεωρεί αναγκαίους ή επωφελείς για την εταιρεία συ μπεριλαμβανομένων και όρων προσφυγής σε Διαιτησία. 3. Δικαστική εκπροσώπηση Να παρίσταται και να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώ πιον δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδο σίας, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου, και των Διαιτητικών Δικαστηρίων. Να υποβάλει μηνύσεις, να εγείρει αγωγές, να ασκεί τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα συμπεριλαμβανομένης και της αιτήσεως αναιρέσεως. 4. Ασφάλιση Να ασφαλίζει την εταιρική περιουσία κατά πυρός ή άλλων κινδύνων, να υπογράφει τα σχετικά ασφαλιστή ρια συμβόλαια και να εισπράττει τις καταβλητέες στην εταιρεία αποζημιώσεις. 5. Απαιτήσεις επιστροφής φόρων και δασμών Να ζητεί την επιστροφή κάθε είδους δασμών και φό ρων και να εισπράττει κάθε ποσό που έχει καταβληθεί από την εταιρεία αχρεωστήτως. 6. Αλληλογραφία Να λαμβάνει και να απαντά σε όλη την αλληλογραφία, τα τηλεγραφήματα ή άλλο μέσο επικοινωνίας. Να ει σπράττει και να λαμβάνει από τις αντίστοιχες υπηρεσί ες κάθε είδους επιστολές, χρεώγραφα, χρηματόγραφα, μετρητά και δέματα, να λαμβάνει από τελωνεία και μεταφορικές ή σιδηροδρομικές εταιρείες εμπορεύματα ή δέματα που έχουν σταλεί στην εταιρεία και να κατα θέτει για τον σκοπό αυτό κάθε είδους αιτήσεις. 7. Εξουσιοδοτήσεις Να παρέχει κάθε αναγκαία πληρεξουσιότητα προς δικηγόρους, αντίκλητους και αντιπροσώπους. 8. Προσωπικό Να προσλαμβάνει και να απολύει το προσωπικό της εταιρείας και να καθορίζει τους όρους εργασίας του. 9. Ποδοσφαιρικά Θέματα Να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των Αθλητικών Αρχών, της ΕΠΟ, Super League, ΕΠΑΕ, Επιτροπή Επαγ γελματικού Αθλητισμού, κ.α. 10. Τράπεζες Να υπογράφει οιοδήποτε απαιτούμενο έγγραφο και να προβαίνει σε οιαδήποτε απαιτούμενη ενέργεια σχετικά με την κίνηση των λογαριασμών της εταιρείας σε οποια δήποτε Τράπεζα, Οργανισμό ή Ταμείο, το άνοιγμα νέων λογαριασμών, την υπογραφή συμβάσεων, την έκδοση, οπισθογράφηση και πληρωμή επιταγών, συναλλαγμα τικών και γραμματίων εις διαταγήν, την κατάθεση και ανάληψη χρημάτων και την είσπραξη χρημάτων οφει λομένων στην εταιρεία. (7) «ΤΡΙΛΥΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑ ΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το δ.τ. «ΤΡΙΛΥΡΑΚΗΣ Α.Ε.». Στις καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό

6 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) «ΤΡΙΛΥΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑ ΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», το δ.τ. «ΤΡΙ ΛΥΡΑΚΗΣ Α.Ε.», αριθ. Μ.Α.Ε /62/Β/99/0202 και αριθ. Γ.Ε.ΜΗ ) Οι οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρι σης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση ) Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατά την οποία αποφασίστη κε αφενός η έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ., αφετέρου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και ορίστηκαν οι παρακάτω ελεγκτές για τη χρήση : Τακτικοί Ελεγκτές: 1. Εικοσιπεντάρης Γεώργιος του Νικόλαου, με αριθμ. Οικονομολογικού επαγγέλματος , 2. Κοτσίδης Γεώργιος του Πολύκαρπου, με αριθμ. Οι κονομολογικού επαγγέλματος , Αναπληρωματικοί Ελεγκτές: 1. Μέρτικας Περικλής του Μιχαήλ, με αριθμ. Οικονο μολογικού επαγγέλματος Αρμένης Αριστείδης του Σπυρίδωνα, με αριθμ. Οι κονομολογικού επαγγέλματος Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ανωτέρω έλαβε τη με αρ. πρωτ / έγκριση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία επίσης καταχωρίστηκε στις στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλο νίκης. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) Θεσσαλονίκη, 15 Οκτωβρίου 2013 Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής (8) «Eurogat ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (Εύρογκατ Α.Ε.)». Στις καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό «Eurogat ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (Εύρογκατ Α.Ε.)», αρ. ΜΑΕ 48093/62/Β/01/0025 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ ) Οι οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η επ αυτών έκθεση των ελεγκτών για τη χρήση ) Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατά την οποία αποφασί στηκε η έγκριση αφενός της έκθεσης του Δ.Σ. και των ελεγκτών, αφετέρου των ετήσιων οικονομικών καταστά σεων, καθώς επίσης και η εκλογή των παρακάτω προ σώπων ως ελεγκτών για τη χρήση : Τακτικοί: 1) Χανός Χρήστος του Νικολάου, με ΑΦΜ και αριθμό Μητρώου Οικονομικού Επιμελητηρίου 0396/ ) Παπαδοπούλου Δέσποινα του Αβραάμ, με ΑΦΜ και αριθμό Μητρώου Οικονομικού Επιμελη τηρίου /Α Τάξης. Αναπληρωματικοί: 1) Μαυρίδης Ιωάννης του Θεολόγου, με ΑΦΜ και αριθμό Μητρώου Οικονομικού Επιμελητηρίου 13308/ Α Τάξης. 2) Γαβρής Κωνσταντίνος του Διονυσίου, με ΑΦΜ και αριθμό Μητρώου Οικονομικού Επιμελη τηρίου 5957/00. Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συ νέλευσης της ανωτέρω έλαβε τη με αρ. πρωτ. 9254/ έγκριση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία επίσης καταχωρίστηκε στις στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλο νίκης. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) Θεσσαλονίκη, 24 Οκτωβρίου 2013 Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής (9) «Ι. ΚΥΡΙΑΚΟΥ Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑ ΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ». Στις καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό «Ι. ΚΥΡΙΑΚΟΥ Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ», αρ. ΜΑΕ 30864/62/Β/94/0085 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ ) Οι οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η επ αυτών έκθεση των ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση ) Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατά την οποία αποφασίστη κε η έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ., των ετήσιων οικο νομικών καταστάσεων και της έκθεσης των ελεγκτών, καθώς και η εκλογή των παρακάτω ελεγκτών για τη χρήση : Τακτικοί: α) Κόλκα Ευριδίκη του Πέτρου, με A.M. O.E / Λ και αρ. αδείας φοροτεχνικού 65693/Α Τάξης, και β) Γρηγοριάδου Στέλλα του Γεωργίου, με A.M. O.E. 0398/39661 και αρ. αδείας φοροτεχνικού 27735/Α Τάξης. Αναπληρωματικοί: α) Κεκελίδης Γεώργιος του Μιχαήλ και της Αποστο λίνας, με A.M. O.E. 0392/14021, και

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 7 β) Κυρίδου Αικατερίνη του Γρηγορίου και της Αφέ ντρας συζ. Γεωργίου Κεκελίδη, με A.M. O.E. 0392/ Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ανωτέρω έλαβε τη με αρ. πρωτ / έγκριση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία επίσης καταχωρίστηκε στις στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσ σαλονίκης. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) Θεσσαλονίκη, 23 Οκτωβρίου 2013 Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής (10) «ΕΜΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟ ΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΤΩΝ» και το δ.τ. «ΕΜΕΞ ΑΒΕΕ». με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) Θεσσαλονίκη, 23 Οκτωβρίου 2013 Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής (11) «DEAL ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το δ.τ. «DEAL ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε.». Στις καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό «DEAL ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», το δ.τ. «DEAL ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε.» και αρ. Γ.Ε.ΜΗ ) Οι οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η επ αυτών έκθεση των ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση ) Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατά την οποία αποφασί στηκε η έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ. και των ελε γκτών, των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, καθώς και η εκλογή των παρακάτω ελεγκτών για τη χρήση : Τακτικοί: α) Πετρίδης Ανδρέας του Γεωργίου και της Αναστα σίας, με Αριθμό Οικ/κού Επαγγέλματος 0399/53166 και Αριθμό Άδειας Λογιστή Α Τάξης , και β) Σταθόπουλος Δημήτριος του Νικολάου και της Σω τηρίας, με Αριθμό Οικ/κού Επαγγέλματος 0396/42093 και Αριθμό Άδειας Λογιστή Α Τάξης Αναπληρωματικοί: α) Θεοδωρακόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου, με Αριθμό Οικ/κού Επαγγέλματος και Αριθμό Άδειας Λογιστή Α Τάξης και β) Σταθόπουλος Παναγιώτης του Νικολάου και της Σωτηρίας, με Αριθμό Οικ/κού Επαγγέλματος 3010/54581 και Αριθμό Άδειας Λογιστή Α Τάξης Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συ νέλευσης της ανωτέρω έλαβε τη με αρ. πρωτ / έγκριση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσ σαλονίκης, η οποία επίσης καταχωρίστηκε στις στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) Την καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό «ΕΜΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ» και το δ.τ. «ΕΜΕΞ ΑΒΕΕ», αρ. ΜΑΕ 44856/62/Β/99/0355 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ ) Οι οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η επ αυτών έκθεση των ελεγκτών για τη χρήση ) Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συ νέλευσης των μετόχων, κατά την οποία αποφασίστηκε η έγκριση αφενός της έκθεσης του Δ.Σ. και των ελεγκτών, αφετέρου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, κα θώς επίσης και η εκλογή των παρακάτω προσώπων ως ελεγκτών για τη χρήση : Τακτικοί: 1) Παπαδόπουλος Ιωάννης του Ελευθερίου, με αριθμό αδείας 0300/ ) Χατζημπάλογλου Ηλίας του Γεωργίου, με αριθμό αδείας 0396/ Αναπληρωματικοί: 1) Σαμαράς Νικόλαος του Αποστόλου, με αριθμό αδεί ας ) Λιόλιος Ιωάννης του Χρήστου, με αριθμό αδείας 0396/ Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συ νέλευσης της ανωτέρω έλαβε τη με αρ. πρωτ / Θεσσαλονίκη, 15 Οκτωβρίου έγκριση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσ σαλονίκης, η οποία επίσης καταχωρίστηκε την στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

8 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) (12) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «DIAMANT SHOP ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το δ.τ. «DIAMANT SHOP ΑΕ». Στις καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορι κού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «DIAMANT SHOP ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», το δ.τ. «DIAMANT SHOP ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , από τα οποία προκύπτουν ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που ορίστηκε βάσει του άρθρου 17 της από 13491/ πράξης σύστασης της συμ βολαιογράφου Θεσσαλονίκης Σοφίας Γυφτάκη Βαϊνα και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ορίζοντας και την εκπροσώπηση της εταιρείας, ως εξής: 1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΙΩΤΖΙΟΣ του Στέργιου και της Κων σταντίνας, έμπορος, που γεννήθηκε στον Πολύανθο Ρο δόπης στις , κάτοικος Ωραιοκάστρου Θεσσα λονίκης, οδός Παύλου Μελά αριθμός 6, κάτοχος του με αριθμό Φ / δελτίου ταυτότητας του ΙΖ Τ.Α. Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ , ως Πρόεδρος, 2. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΖΙΩΤΖΙΟΣ του Βασιλείου και της Στυ λιανής, ελεύθερος επαγγελματίας, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις , κάτοικος Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, οδός Παύλου Μελά αριθμός 36, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ / δελτίου ταυτότη τας του Α.Τ. Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ , ως Μέλος, και 3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΩΤΖΙΟΣ του Βασιλείου και της Στυλιανής, έμπορος, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονί κη στις , κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Κρή της αριθμός 8 Αμπελόκηποι, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ / δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Αμπε λοκήπων Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ , ως Μέλος. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να ορίσει τον Πρόεδρο αυτού, ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΖΙΩΤΖΙΟ του Στέργιου και της Κωνσταντινιάς, ως Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εται ρείας, με όλες τις αρμοδιότητες που ο Νόμος και το καταστατικό ορίζουν. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμ βουλος έχει το δικαίωμα εκπροσώπησης της εταιρείας και υπογραφής. Το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβου λίου της ανωτέρω εταιρείας έλαβε τη με αριθ. πρωτ / έγκριση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία επίσης καταχωρίστηκε στις στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσα λονίκης. Τα παραπάνω στοιχεία καταχωρίστηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) Θεσσαλονίκη, 30 Οκτωβρίου 2013 (13) «S.K.S. ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το δ.τ. «S.K.S. Α.Β.Ε.Γ.Ε.». Στις καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπο ρικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, το από πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέ λευσης και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «S.K.S. ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙ ΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», το δ.τ. «S.K.S. Α.Β.Ε.Γ.Ε.», αρ. ΜΑΕ 41023/62/Β/98/171 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , από τα οποία προκύπτουν ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχτηκε από την παραπάνω έκτακτη Γενική Συνέλευ ση και θα διοικήσει την εταιρεία με πενταετή θητεία, έως τις , συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Στεργίδου Ιωάννα του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ Ρ750780, ΑΦΜ , κάτοικος Ωραιοκάστρου οδός Χρ. Σμύρ νης 26, ως Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος. 2. Συμεωνίδης Χαρίτων του Ευστρατίου, με ΑΔΤ ΑΖ173332, ΑΦΜ , κάτοικος Θεσσαλονίκης οδός Μπαλταδόρου 9, ως Αντιπρόεδρος. 3. Δαμοτσίδης Συμεών του Σάββα, με ΑΔΤ Φ168016, ΑΦΜ , κάτοικος Σωχού Θεσσαλονίκης, ως Μέλος. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στην Πρόεδρο κυρία Στεργίδου Ιωάννα του Κωνσταντίνου τις ακόλουθες εξουσίες: Α) Να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε Διοικη τικής, Οικονομικής και Δικαστικής αρχής κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον όλων των Ασφαλιστικών Οργανισμών και Ταμείων. Β) Να εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις Τράπεζες για την είσπραξη χρημάτων την υπογραφή δανειακών συμβάσεων, παροχή και συνομολόγηση προσημειώσεων και υποθηκών επί ακινήτων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και κάθε μετ αυτών συναλλαγή έχουσα και αφορούσα την Εταιρεία. Γ) Να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εισπράτ τει συναλλαγματικές επ ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας. Δ) Να επιλέγει, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλ ληλικό προσωπικό της Εταιρείας. Ε) Να ενεργεί παραγγελίες και να αγοράζει εμπο ρεύματα πρώτες ύλες και περιουσιακά στοιχεία για τις ανάγκες της Εταιρείας. ΣΤ) Να εκδίδει και να εισπράττει επιταγές για λογα ριασμό της Εταιρείας. Το από πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συ νέλευσης και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωτέρω εταιρείας έλαβαν τη με αριθ. πρωτ / έγκριση της Διεύθυνσης Ανάπτυ ξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία επίσης καταχωρίστηκε στις στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσα λονίκης. Τα παραπάνω στοιχεία καταχωρίστηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) Θεσσαλονίκη, 25 Οκτωβρίου 2013 Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Η Διευθύντρια Στατιστικής, Μελετών κια Έρευνας ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΕΡΜΡΝΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ * * ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 13203 15 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2099 28 Μαρτίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3638 27 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της τροποποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3008 28 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9405 1 Σεπτεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 5650 5 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 1401 24 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 12694 23 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11101 9 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10094 18 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Aνακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.12.20 13:30:32 EET Reason: Signed PD (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 2463 24 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 13172 11 Νοεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 12516 25 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2008 18 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 1995 4 Απριλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 33. Σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε.» και έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7522 11 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά νυμης Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11934 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9838 20 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7697 26 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 1709 4 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 13612 28 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 11809 1 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 972 8 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 9689 17 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 1256601000

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 1256601000 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΑΥΚΑΛΑΣ F.G. ΑΒΕΕ». ΑΡ.Μ.Α.Ε. 28843/01/Β/93/201 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 1256601000 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της 30/06/2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Σύσταση, επωνυµία, έδρα, σκοπός, διάρκεια.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Σύσταση Επωνυμία Εδρα Διάρκεια Σκοπός. Αρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Σύσταση Επωνυμία Εδρα Διάρκεια Σκοπός. Αρθρο 1 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σύσταση Επωνυμία Εδρα Διάρκεια Σκοπός Αρθρο 1 Η επωνυμία της Ανώνυμης Εμπορικής και Βιομηχανικής Εταιρείας είναι: «INFO-QUEST Ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3585 4 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 361 19 Ιανουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά ρειών της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα