ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ ΓΗΖΛΤΣΖΡΗΟΤ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΞΑΝΘΖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ ΓΗΖΛΤΣΖΡΗΟΤ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΞΑΝΘΖ"

Transcript

1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ ΓΗΖΛΤΣΖΡΗΟΤ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΞΑΝΘΖ ΚΑΡΑΥΑΑΝ ΥΟΤΔΨΝ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ:ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΜΑΡΜΑΝΖ ΚΑΒΑΛΑ 2013

2 ii

3 ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ Ο ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΜΑΡΜΑΝΖ iii

4 iv

5 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ ΓΗΖΛΤΣΖΡΗΟΤ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΞΑΝΘΖ ΚΑΡΑΥΑΑΝ ΥΟΤΔΨΝ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ:ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΜΑΡΜΑΝΖ ΚΑΒΑΛΑ 2013 v

6 Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ 2013 Ζ παξνχζα Πηπρηαθή Δξγαζία θαη ηα ζπκπεξάζκαηά ηεο ζε νπνηαδήπνηε κνξθή απνηεινχλ ζπληδηνθηεζία ηνπ Σκήκαηνο Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ θαη Φπζηθνχ Αεξίνπ ηνπ ΣΔΗ Καβάιαο θαη ηνπ θνηηεηή. Οη πξναλαθεξφκελνη δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα αλεμάξηεηεο ρξήζεο θαη αλαπαξαγσγήο (ηκεκαηηθά ή ζπλνιηθά) γηα δηδαθηηθνχο θαη εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο. ε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα αλαθέξεηαη ν ηίηινο, ν ζπγγξαθέαο, ν επηβιέπσλ θαη ην ελ ιφγσ ηκήκα ηνπ ΣΔΗ Καβάιαο. Ζ έγθξηζε ηεο παξνχζαο Πηπρηαθήο Δξγαζίαο απφ ην Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ θαη Φπζηθνχ Αεξίνπ δελ ππνδειψλεη απαξαηηήησο θαη απνδνρή ησλ απφςεσλ ηνπ ζπγγξαθέα εθ κέξνπο ηνπ Σκήκαηνο Ο ππνθαηλφκελνο δειψλσ ππεχζπλα φηη ε παξνχζα Πηπρηαθή Δξγαζία είλαη εμ νινθιήξνπ δηθφ κνπ έξγν θαη ζπγγξάθεθε εηδηθά γηα ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ θαη Φπζηθνχ Αεξίνπ. Γειψλσ ππεχζπλα φηη θαηά ηε ζπγγξαθή αθνινχζεζα ηελ πξέπνπζα αθαδεκατθή δενληνινγία απνθπγήο ινγνθινπήο. Έρσ επίζεο απνθχγεη νπνηαδήπνηε ελέξγεηα πνπ ζπληζηά παξάπησκα ινγνθινπήο. Γλσξίδσ φηη ε ινγνθινπή κπνξεί λα επηζχξεη πνηλή αλάθιεζεο ηνπ πηπρίνπ κνπ. Τπνγξαθή Καξαραζαλ Υνπζεΐλ vi

7 ΠΔΡΗΛΖΦΖ θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε θαηαζθεπή Γηπιηζηεξίνπ ζην Ννκφ Ξάλζεο γηα ηελ παξαγσγή θαπζίκσλ κε νπζηαζηηθά κεδεληθή ζπγθέληξσζε ζείνπ, πνπ ζα θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο. Ζ πξνηεηλφκελε επέλδπζε, πέξαλ ηεο πξνζαξκνγήο ηεο παξαγσγήο πξντφλησλ ζηηο λέεο επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηάζεηο θαηαλάισζεο, ζα ζπκβάιεη ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ελ ιφγσ επέλδπζε ζα κεδελίζεη ηελ παξαγσγή καδνχη, κεηαηξέπνληαο ην ζε ειαθξχηεξα θιάζκαηα ρακεινχ ζείνπ (ληίδει, βελδίλεο), ηα νπνία ζα θαιχπηνπλ ηηο πξνδηαγξαθέο θαπζίκσλ, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Διιεληθήο θαη Δπξσπατθήο λνκνζεζίαο. ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ: Γηπιηζηήξην ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ: απφζηαμε θελνχ, ζεξκηθή ππξφιπζε αζθάιηνπ ζε ξεπζηνζηεξεά θιίλε, πδξνγνλνδηάζπαζε, πδξνγνλναπoζείσζε. vii

8 ABSTRACT The aim of the project is the construction of refineries in Xanthi s prefecture to produce fuel with virtually zero sulfur concentration, covering market requirements. The proposed investment, in addition to the adjustment of production to new European standards and consumption patterns, will help minimize the environmental impact from the operation of the business. Note that this investment will reset the output fuel oil, turning to lighter fractions of low sulfur (diesel, gasoline), which will cover future fuel specifications in accordance with the requirements of Greek and European legislation. SUBJECT AREA: Refinery KEYWORDS: vacuum distillation, thermal cracking of asphalt fluidized, hydrocracking, hydrodesulphurization viii

9 Στουσ γονείσ μου & ςτουσ καθηγητέσ που με βοήθηςαν να φτάςω μέχρι εδώ. ix

10 x

11 ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ Γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θαζεγεηή Γεκήηξην Μαξκάλε, επηβιέπνληα θαζεγεηή ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο γηα ηελ πνιχηηκε ζπλεξγαζία, ηελ βνήζεηα ηνπ θαη ηελ αλάζεζε ηνπ ζέκαηνο. xi

12 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ... xxvi ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΟΝΟΜΑΗΑ ΚΑΗ ΔΗΓΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΟΝΟΜΑΗΑ ΚΑΗ ΔΗΓΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ... 1 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Πεξίιεςε ηνπ Έξγνπ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΖ ΘΔΖ Γεληθά Έδαθνο Γεσκνξθνινγηθά ζηνηρεία... 6 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΡΤΠΑΝΖ Γεληθά Βηζηνλίδα Νέθνο αηζαινκίριεο ζηε Ξάλζε Βηνηερλίεο Βηνκεραλίεο ζην Ν. Ξάλζεο Κάπνηεο Βηνηερλίεο Βηνκεραλίεο Αλάγιπθν ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΓΡΟΓΔΧΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΤΡΤΣΔΡΖ ΠΔΡΗΟΥΖ Πνηακφο Κφζπλζνο Γέιηα Νέζηνπ (Κνηδα Οξκαλ, κνλαδηθφ πδξνραξέο δάζνο ηεο Δπξψπεο) Ο ρείκαξξνο ησλ Κηκκεξίσλ xii

13 Λίκλε Βηζησλίδα Λίκλε Λάθξε θαη Λαθξνχδα Κχξηεο Πηέζεηο Πεξηγξαθή Κιηκαηνινγηθψλ ηνηρείσλ Κιηκαηηθά ζηνηρεία Νέθσζε Άλεκνη Θεξκνθξαζία Μεληαίεο Θεξκνθξαζίεο Αλά Έηνο Βξνρφπησζε Μεληαίεο - Μέζεο Μεληαίεο - Δηήζηεο Καη Μέζεο Δηήζηεο Σηκέο Βξνρνπηψζεσλ Πνηφηεηα Νεξνχ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΑΝΘΡΧΠΟΓΔΝΔ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ Οηθηζκνί Σεο Πεξηνρήο Πιεζπζκφο Απαζρφιεζε Πξσηνγελήο Σνκέαο Γεπηεξνγελήο Σνκέαο Σξηηνγελήο Σνκέαο ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΟΗ ΣΟΜΔΗ ΦΤΗΚΟΗ ΠΟΡΟΗ Γεσξγία Φπηά κεγάιεο θαιιηέξγεηαο Καπλφο Κεπεπηηθά xiii

14 Κεπεπηηθα ππφ θάιπςε Γελδξνθνκία Κηελνηξνθία Βηνινγηθή θαιιηέξγεηα Αξσκαηηθά-θαξκαθεπηηθά θπηά Δλεξγεηαθά θπηά ηέβηα Κηελνηξνθία Αιηεία Αιηεία ζηε ιίκλε Βηζησλίδα Αιηεία ζηελ παξάθηηα ιίµλε Λαγφο Αιηεία ζηελ ιίκλε Λάθξε Αιηεπηηθή δηαρείξηζε Βηζησλίδσο Αιηεπηηθή δηαρείξηζε ιίκλεο Λάγνπο Αιηεπηηθή δηαρείξηζε Λάθξεο- Λαθξνχδαο Οξπθηφο Πινχηνο Σεο Ξάλζεο Γεσινγηθφο Υάξηεο Σεο Ξάλζεο Γαζηθφο Πινχηνο Υατληνπ Κνηδά Οξκάλ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΤΠΟΓΟΜΖ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ Γίθηπα Μεηαθνξψλ Οδηθέο Δπηβαηηθέο πγθνηλσλίεο Μεηαθνξηθέο Δηαηξίεο Ληκάληα Αεξνδξφκηα Ληκάλη Πφξην Λάγνπο xiv

15 Ληκάλη Αβδήξσλ Αεξνδξφκην Γίθηπα Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο Καη Σειεπηθνηλσληψλ Γίθηπα Ύδξεπζεο Καη Απνρέηεπζεο ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΥΛΧΡΗΓΑ ΠΑΝΗΓΑ Υισξίδα Παλίδα Ν. Ξάλζεο Παλίδα Βηζησλίδαο Πφξην Λάγνπο Υισξίδα Βηζησλίδαο Πφξην Λαγνπο Ηρζπνπαλίδα Πνηακνχ Νέζηνπ Παλίδα Πνηακνχ Νέζηνπ Υισξίδα Νέζηνπ Γεληθή Πεξηγξαθή Βηφηνπσλ Ακθίβηα Δλδεκηθά-πάληα Ζ Απεηινχκελα Δηδή Ακθίβησλ Πεξηνρέο Δμάπισζεο Ακθίβησλ Καηάζηαζε Πιεζπζκνχ Ακθίβησλ Δξπεηά Μεγάια Θειαζηηθά Δλδεκηθά-πάληα Ζ Απεηινχκελα Δίδε Θειαζηηθψλ Πεξηνρέο Δμάπισζεο Μεγάισλ Θειαζηηθψλ Καηάζηαζε Πιεζπζκνχ Μεγάισλ Θειαζηηθψλ Καζεζηψο Πξνζηαζίαο Μεγάισλ Θειαζηηθψλ Δηδηθέο Γξαζηεξηφηεηεο Καηαθχγηα Άγξηαο Εσήο Μηθξά Θειαζηηθά Σξσθηηθά xv

16 Πεξηνρέο Δμάπισζεο Μηθξψλ Θειαζηηθψλ Καηάζηαζε Πιεζπζκνχ Μηθξψλ Θειαζηηθψλ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Σερληθά ηνηρεία ηνπ Έξγνπ Γεληθή Πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ Φάζε Καηαζθεπήο Καηαζθεπαζηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο Φάζε Λεηηνπξγίαο Λεηηνπξγία Απαζρνινχκελν Πξνζσπηθφ Καηαλάισζε θαπζίκσλ Πξψηεο Ύιεο Πξντφληα Υεκηθέο Οπζίεο Πεξηγξαθή Παξαγσγηθήο Γηαδηθαζίαο Μνλάδα Απφζηαμεο Κελνχ (VDU) Μνλάδα Γεληθή πεξηγξαθή ηεο Μνλάδαο Απφζηαμεο Κελνχ: Μνλάδα Θεξκηθήο Ππξφιπζεο Αζθάιηνπ ζε Ρεπζηνζηεξεά Κιίλε Γεληθή Πεξηγξαθή ηεο Μνλάδαο Θεξκηθήο Ππξφιπζεο Αζθάιηνπ ζε Ρεπζηνζηεξεά Κιίλε (Flexicoking) : Μνλάδα Παξαγσγήο Τδξνγφλνπ Γεληθή Πεξηγξαθή ηεο Μνλάδαο Παξαγσγήο Τδξνγφλνπ Μνλάδα Τδξνγνλνδηάζπαζεο Πεξηγξαθή Γηεξγαζίαο Μνλάδαο Τδξνγνλνδηάζπαζεο Μνλάδεο Πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο Μνλάδα Αλαγέλλεζεο Ακίλεο Μνλάδα Αλάθηεζεο Θείνπ Δγθαηάζηαζε Απνζήθεπζεο θαη Γηαθίλεζεο Πεηξειατθψλ Πξντφλησλ Γεμακελέο Απνζήθεπζεο Πεηξειατθψλ Πξντφλησλ xvi

17 9.10. Υξήζε Νεξνχ θαη Δλέξγεηαο Υξήζε Νεξνχ Παξνρή ελέξγεηαο ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΘΟΡΤΒΟ Καπζαέξηα Γηνμείδην ηνπ ζείνπ Ομείδηα ηνπ αδψηνπ σκαηίδηα Πηεηηθέο νξγαληθέο ελψζεηο (VOC) Τδξνγνλάλζξαθεο Δθπνκπέο απφ δεμακελέο Δπεμεξγαζία Τγξψλ Απνβιήησλ Δπεμεξγαζία Αέξησλ Απνβιήησλ Δθπνκπέο απφ δηαθίλεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ θσθ Δθπνκπέο απφ εγθαηαζηάζεηο δηαρείξηζεο ζείνπ Αηζάιε Υεκηθά απφβιεηα Αζηηθά Λχκαηα ηεξεά απφβιεηα Γεληθά Άιια απφβιεηα ηνπ Γηπιηζηεξίνπ Άιινη αέξηνη ξχπνη Θφξπβνο ΚΔΦΑΛΑΗΟ EKTIMHΖ ΚΑΗ AΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ Οηθνινγηθέο Δπηπηψζεηο Αηκφζθαηξα xvii

18 11.2. Τγξά Απφβιεηα - Νεξά Δπηπηψζεηο ζε ρισξίδα θαη παλίδα Δπηπηψζεηο ζε ρεξζαία ρισξίδα θαη παλίδα Δπηπηψζεηο ζηε ζαιάζζηα ρισξίδα θαη παλίδα ηεξεά απφβιεηα θαηά ηε θάζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ λέσλ έξγσλ Δπηπηψζεηο ζηε Φπζηνγλσκία ηεο πεξηνρήο Δπηπηψζεηο ζηηο Υξήζεηο Γεο Θφξπβνο Δπηπηψζεηο ζε Κξαηηθέο Δμππεξεηήζεηο Γίθηπα - Κπθινθνξηαθέο πλζήθεο Οηθνινγηθέο Δπηπηψζεηο Αηκφζθαηξα Δπηπηψζεηο ζηνπο πδάηηλνπο πφξνπο Δπηπηψζεηο ζηε Μνξθνινγία Έδαθνο Δπηπηψζεηο ζηε Υισξίδα Παλίδα Δπηπηψζεηο ζηε ρεξζαία ρισξίδα θαη παλίδα Δπηπηψζεηο ζηε ζαιάζζηα ρισξίδα θαη παλίδα Δπηπηψζεηο ζηε θπζηνγλσκία ηεο πεξηνρήο Δπηπηψζεηο ζηηο Υξήζεηο Γεο Λνηπέο Οριήζεηο θαηά ηε Φάζε Λεηηνπξγίαο Γνλήζεηο Οζκέο Θφξπβνο Δπηπηψζεηο ζε Κξαηηθέο Δμππεξεηήζεηο Γίθηπα Κπθινθνξηαθέο πλζήθεο Αμηνιφγεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ΚΔΦΑΛΑΗΟ xviii

19 ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ ΦΑΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ Αέξηα Απφβιεηα Τγξά Απφβιεηα ηεξεά Απφβιεηα Ηιχεο Σνμηθά Απφβιεηα - Απνξξίκκαηα Θφξπβνο Φπζηνγλσκία ηεο Πεξηνρήο Τδάηηλνη Πφξνη θαη Τδξνγεσινγία Υεξζαία Υισξίδα - Παλίδα Θαιάζζηα ρισξίδα παλίδα Κπθινθνξηαθέο πλζήθεο Υξήζεηο Γεο ΦΑΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Μέηξα ζηηο Μνλάδεο Παξαγσγήο Μέηξα γηα ηηο Τπφινηπεο Δγθαηαζηάζεηο Μνλάδα Δπεμεξγαζίαο Τγξψλ Απνβιήησλ ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΣΑΗΑ Δ ΔΠΗΣΡΧΜΔΝΔ ΠΔΡΗΟΥΔ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑ ΑΠΟΣΡΑΓΓΗΖ Κιεηζηφ ζχζηεκα απνζηξάγγηζεο πδξνγνλαλζξάθσλ Κιεηζηφ ζχζηεκα απνζηξάγγηζεο ακίλεο χζηεκα ζπιινγήο ειαησδψλ πδάησλ Αέξηα Απφβιεηα Μεηαθνξά απνβιήησλ εληφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ Δπεμεξγαζία απνβιήησλ Γηάζεζε απνβιήησλ Καηαιχηεο Ρνθεηηθά πιηθά xix

20 Διαηψδεο Λάζπε σκαηίδηα πξνεξρφκελα απφ θαπζαέξηα Απφβιεηα πνπ παξάγνληαη απφ ηελ κε παξαγσγηθή δηαδηθαζία Αζηηθά απφβιεηα Άρξεζηε μπιεία Υαξηί Άρξεζηεο κπαηαξίεο Άρξεζηα ζηδεξηθά (scraps) Παιαηά βαξέιηα Τπνιείκκαηα ακκνβνιψλ Γηάθνξεο πζθεπαζίεο θαη Γνρεία Άρξεζηα νηθνδνκηθά πιηθά Υξεζηκνπνηεκέλνη ιακπηήξεο θζνξηζκνχ Απφβιεηα ρεκείνπ Υξεζηκνπνηεκέλα νξπθηέιαηα Απνξξηπηφκελνο ειεθηξηθφο θαη ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο Τιηθά κνλψζεσλ Ξεξή ζθφλε ππξφζβεζεο Λάζηηρα απηνθηλήησλ Μέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο Θφξπβνο Φπζηνγλσκία Πεξηνρήο δάηηλνη Πφξνη Υισξίδα θαη Παλίδα Υεξζαία Υισξίδα θαη Παλίδα Θαιάζζηα Υισξίδα θαη Παλίδα Κπθινθνξηαθέο πλζήθεο xx

21 13. Υξήζεηο Γεο Γνλήζεηο Οζκέο ΠΗΝΑΚΑ ΟΡΟΛΟΓΗΑ ΑΝΑΦΟΡΔ xxi

22 ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΗΚΟΝΧΝ Δηθφλα 1 Ν. Ξάλζεο... 5 xxii

23 ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΗΝΑΚΧΝ Πίλαθαο 1 Θεξκνθξαζίεο αλά έηνο Πίλαθαο 2 Θεξκνθξαζίεο αλά έηνο Πίλαθαο 3 Θεξκνθξαζίεο αλά έηνο Πίλαθαο 4 Θεξκνθξαζίεο αλά έηνο Πίλαθαο 5 Θεξκνθξαζίεο αλά έηνο Πίλαθαο 6 Θεξκνθξαζίεο αλά έηνο Πίλαθαο 7 Θεξκνθξαζίεο αλά έηνο Πίλαθαο 8 Θεξκνθξαζίεο αλά έηνο Πίλαθαο 9 Θεξκνθξαζίεο αλά έηνο Πίλαθαο 10 Θεξκνθξαζίεο αλά έηνο Πίλαθαο 11 Θεξκνθξαζίεο αλά έηνο Πίλαθαο 12 Θεξκνθξαζίεο αλά έηνο Πίλαθαο 13 Θεξκνθξαζίεο αλά έηνο Πίλαθαο 14 Θεξκνθξαζίεο αλά έηνο Πίλαθαο 15 Θεξκνθξαζίεο αλά έηνο Πίλαθαο 16 Μεληαίεο Βξνρνπηψζεηο αλά έηνο Πίλαθαο 17 Μεληαίεο Βξνρνπηψζεηο αλά έηνο Πίλαθαο 18 Μεληαίεο Βξνρνπηψζεηο αλά έηνο Πίλαθαο 19 Μ.Ο. Έηνπο θαη ζχλνιν βξνρήο έηνπο Πίλαθαο 20 Μεληαίεο Βξνρνπηψζεηο αλά έηνο Πίλαθαο 21 Μ.Ο. θαη ζχλνιν Βξνρνπηψζεσλ αλά έηνο Πίλαθαο 22 Μεληαίεο Βξνρνπηψζεηο αλά έηνο Πίλαθαο 23 Μ.Ο. θαη ζχλνιν Βξνρνπηψζεσλ αλά έηνο Πίλαθαο 24 Πνηφηεηα λεξνχ ζηελ Γέθπξα ηαπξνχπνιεο Πίλαθαο 25 Πνηφηεηα λεξνχ ζηελ Λίκλε Βηζησλίδα Δθβνιέο Υεηκάξξνπ Κφζπλζνπ Πίλαθαο 26 Πνηφηεηα λεξνχ ζηελ Λίκλε Βηζησλίδα - Δθβνιέο Υεηκάξξνπ Κνκςάηνπ xxiii

24 Πίλαθαο 27 Πνηφηεηα λεξνχ ζηελ Λίκλε Βηζησλίδα - Δθβνιέο Υεηκάξξνπ Σξαχνπ Πίλαθαο 28 Πνηφηεηα λεξνχ ζηελ Λίκλε Βηζησλίδα - Νέα Κεζζάλε Πίλαθαο 29 Πνηφηεηα λεξνχ ζηνλ πνηακφ Κφζπλζν - Γέθπξα Πνιπζίηνπ Πίλαθαο 30 Πνηφηεηα λεξνχ ζηελ Γεψηξεζε ΞΠ7Δ Πνηακηά Πίλαθαο 31 Πνηφηεηα λεξνχ ζηελ Γεψηξεζε ΞΜ15 - Μάλδξα Κίηξηλν Έινο Πίλαθαο 32 Πνηφηεηα λεξνχ ζηελ Γεψηξεζε ΞΚ5 - Νέα Κεζζάλε Πίλαθαο 33 Πνηφηεηα λεξνχ ζηελ Γεψηξεζε ΞΓ1 Γεληζέαο Πίλαθαο 34 Πνηφηεηα λεξνχ ζηελ Γεψηξεζε ΞΜγγ1 Μάγγαλα Πίλαθαο 35 Πνηφηεηα λεξνχ ζηελ Γεψηξεζε Ξι 1 έιηλν Πίλαθαο 36 Πνηφηεηα λεξνχ ζηελ Λίκλε Λάθξα Πίλαθαο 37 Πνηφηεηα λεξνχ ζηελ Λίκλε Λαθξνχδα Πίλαθαο 38 Πνηφηεηα λεξνχ ζηελ ζέζε Απφβιεηα - βηνινγ. Καζαξ. Ξάλζεο Πίλαθαο 39 Πνηφηεηα λεξνχ ζηα Απφβιεηα ΔΒΑΘ Πίλαθαο 40 Πνηφηεηα λεξνχ Απφβιεηα - DIANA γέθπξα Μαγγάλσλ Πίλαθαο 41 Πνηφηεηα λεξνχ Απφβιεηα ΔΠΔΚ Πίλαθαο 42 Πνηφηεηα λεξνχ ζηνλ Υείκαξξν Λαζπίαο Πίλαθαο 43 Πνηφηεηα λεξνχ ζηα Απφβιεηα ΡΟΓΟΠΖ Πίλαθαο 44 Πιεζπζκφο Ν. Ξάλζεο Πίλαθαο 45 Σα θχξηα παξαγφκελα πξντφληα Πίλαθαο 46 ηαηηζηηθά ζηνηρεία Εσηθνχ Κεθαιαίνπ γηα ην Ννκφ Ξάλζεο Πίλαθαο 47 Απαζρφιεζε ζηνλ ηφπν θαηνηθίαο Πίλαθαο 48 Κπξηφηεξνη θιάδνη ( έηνο 2000) Πίλαθαο 49 Κπξηφηεξνη θιάδνη ηξηηνγελή ηνκέα (έηνο 2001) Πίλαθαο 50 Καηαλνκή γεσξγηθψλ εθηάζεσλ θαηά είδνο θαιιηέξγεηαο Πίλαθαο 51 Καηεγνξηνπνίεζε αλάινγα κε ην είδνο δψνπ Πίλαθαο 52 Έξγα Μεραληθνχ: Κχξηα ζπκκεηνρή εμνπιηζκνχ xxiv

25 Πίλαθαο 53 Ζιεθηξνινγηθέο Δξγαζίεο / Δγθαηαζηάζεηο Οξγάλσλ / Μνλψζεηο θαη Δξγαζίεο Βαθψλ Πίλαθαο 54 Υεηξηζκφο απνζεθεπκέλσλ πιηθψλ: θχξηα ζπκκεηνρή εμνπιηζκνχ Πίλαθαο 55 Μέζε θαη Μέγηζηε παξνπζία αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ Πίλαθαο 56 Ηδηνθαηαλάισζε Καπζίκσλ (t/h) Πίλαθαο 57 Πξψηεο Ύιεο θαη Πξντφληα Πίλαθαο 58 Γεμακελέο Απνζήθεπζεο Πίλαθαο 59 Σαμηλφκεζε ησλ αεξίσλ εθπνκπψλ xxv

26 ΠΡΟΛΟΓΟ Σν Γηπιηζηεξίνπ πεξηιακβάλεη ηελ εγθαηάζηαζε ησλ κνλάδσλ πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ: Οη κνλάδεο δηεξγαζηψλ πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ, είλαη νη εμήο : Νέα Μνλάδα Απφζηαμεο Κελνχ, ε νπνία ζα παξάγεη κίγκα ειαθξνχ θαη βαξέσο αεξηέιαηνπ θελνχ πνπ ζα ηξνθνδνηεί ηε λέα κνλάδα Τδξνγνλνδηάζπαζεο. Νέα Μνλάδα Θεξκηθήο Ππξφιπζεο αζθάιηνπ ζε ξεπζηνζηεξεά θιίλε, κε ζθνπφ ηελ κεηαηξνπή ηεο αζθάιηνπ ζε ειαθξχηεξα πξντφληα. Νέα Μνλάδα Τδξνγνλνδηάζπαζεο, πνπ πεξηιακβάλεη ελζσκαησκέλν ηκήκα ρακειήο πίεζεο πδξνγνλναπνζείσζεο. Με ηελ εγθαηάζηαζε απηήο ηεο Μνλάδαο απμάλεηαη ε παξαγσγή ησλ κέζσλ απνζηαγκάησλ, επηηπγράλνληαο ηαπηφρξνλα ηελ ζρεδφλ πιήξε πδξνγνλναπνζείσζή ηνπο βάζεη ησλ πξνδηαγξαθψλ. Νέα Μνλάδα Τδξνγφλνπ, κε ζθνπφ ηελ θάιπςε ησλ απμεκέλσλ αλαγθψλ ζε Τδξνγφλν. Νέα Μνλάδα Αλαγέλλεζεο Ακίλεο Νέα Μνλάδα Απνγχκλσζεο Όμηλσλ Νεξψλ Νέα Μνλάδα Αλάθηεζεο Θείνπ. ε απηήλ ηελ πηπρηαθή ζα λα αλαιπζνχλ νη επηπηψζεηο πξνο ην πεξηβάιινλ ζε πεξίπησζε θαηαζθεπήο δηπιηζηεξίνπ ζηνλ λνκφ ηεο Ξάλζεο. xxvi

27 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΟΝΟΜΑΗΑ ΚΑΗ ΔΗΓΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 1.1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΚΑΗ ΔΗΓΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Ζ παξνχζα Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ αλαθέξεηαη ζηελ θαηαζθεπή ηνπ Γηπιηζηεξίνπ ζηνλ Ννκφ Ξάλζεο. Σν έξγν πεξηιακβάλεη ην ζρεδηαζκφ ησλ παξαθάησ λέσλ κνλάδσλ: Μνλάδα Απφζηαμεο Κελνχ Μνλάδα Θεξκηθήο Ππξφιπζεο Αζθάιηνπ Μνλάδα Τδξνγνλνδηάζπαζεο πνπ πεξηιακβάλεη ελζσκαησκέλν ηκήκα ρακειήο πίεζεο γηα αλαβάζκηζε πδξνγνλναπνζείσζεο. Μνλάδα Τδξνγφλνπ Μνλάδα Ακίλεο, Μνλάδα Απνγχκλσζεο θαη Μνλάδα Αλάθηεζεο Θείνπ. ΔΗΓΟ ΔΡΓΟΤ: Γηπιηζηήξην ΟΝΟΜΑΗΑ: << Ο.Δ>> ΦΟΡΔΑ ΤΛΟΠΟΤΖΖ: << Ο.Δ>> ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ: << Ο.Δ>> ΓΗΔΤΘΗΝΖ: Ν. ΞΑΝΘΖ ΣΖΛ: FAX: ΘΔΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: Ν. ΞΑΝΘΖ ΜΔΛΔΣΖΣΖ: Καξαραζαλ Υνπζεΐλ Καξαραζάλ Υνπζεΐλ ειίδα 1

28 Καξαραζάλ Υνπζεΐλ ειίδα 2

29 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 2.1. Πεξίιεςε ηνπ Έξγνπ Ο θχξηνο ζθνπφο ηνπ Γηπιηζηεξίνπ είλαη ε παξαγσγή θαπζίκσλ κε νπζηαζηηθά κεδεληθή ζπγθέληξσζε ζείνπ, πνπ ζα θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ελ ιφγσ επέλδπζε ζα κεδελίζεη ηελ παξαγσγή καδνχη κεηαηξέπνληαο ην ζε ειαθξχηεξα θιάζκαηα ρακεινχ ζείνπ (ληίδει, βελδίλεο), ηα νπνία ζα θαιχπηνπλ ηηο κειινληηθέο πξνδηαγξαθέο θαπζίκσλ, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Διιεληθήο θαη Δπξσπατθήο λνκνζεζίαο. Ζ παξαγσγή ησλ θαπζίκσλ απηψλ, ζα γίλεη κε ηελ επηινγή Βέιηηζησλ Γηαζέζηκσλ Σερληθψλ, θαη ρξήζε «θιεηζηήο ηερλνινγίαο», ε νπνία ζα ζπκβάιεη ζηε κείσζε ησλ εθπεκπφκελσλ ξχπσλ ζε ζρέζε κε ηα ζεκεξηλά επίπεδα, θαζψο επίζεο θαη ζηελ αζθάιεηα ηεο παξαγσγήο. Δπηπιένλ ε βειηίσζε ζην πεξηβάιινλ δελ ζα πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ, αιιά ζα επεθηείλεηαη γεληθφηεξα ζηελ επξχηεξε πεξηνρή απφ ηε ρξήζε (ηειηθφο θαηαλαισηήο) θαζαξφηεξσλ θαπζίκσλ. Καξαραζάλ Υνπζεΐλ ειίδα 3

30 Καξαραζάλ Υνπζεΐλ ειίδα 4

31 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΖ ΘΔΖ 3.1. Γεληθά Ο Ννκφο Ξάλζεο είλαη έλαο απφ ηνπο 51 λνκνχο ηεο Διιάδαο θαη αλήθεη ζηελ πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο. Ο λνκφο Ξάλζεο αλήθεη γεσγξαθηθά ζηελ Θξάθε. Πξνο Β ζπλνξεχεη κε ηελ Βνπιγαξία, ζηα αλαηνιηθά ηνπ βξίζθνληαη νη λνκνί Γξάκαο (βφξεηα) θαη Καβάιαο (λφηηα), ζηα δπηηθά ν λνκφο Ρνδφπεο θαη ζηα λφηηα βξέρεηαη απφ ην Θξαθηθφ πέιαγνο. Πξσηεχνπζα ηνπ λνκνχ είλαη ε πφιε ηεο Ξάλζεο. Σν θιίκα ηνπ λνκνχ είλαη επεηξσηηθφ κε ςπρξνχο ρεηκψλεο θαη δεζηά θαινθαίξηα. Ζ νξεηλή δψλε δέρεηαη κεγάιεο πνζφηεηεο ρηνληνχ, κε ζεξκνθξαζίεο πνιιέο θνξέο θάησ απφ ηνπο -20 o C. Ο Ννκφο Ξάλζεο είλαη γλσζηφο γηα ηηο πνιιέο θπζηθέο θαιινλέο. Κάπνηεο απφ απηέο είλαη ε ιίκλε Βηζησλίδα, ν θαηαξξάρηεο ηνπ Λεηβαδίηε θαη ηα ζηελά ηνπ Νέζηνπ. Δηθόλα 1 Ν. Ξάλζεο Καξαραζάλ Υνπζεΐλ ειίδα 5

32 3.2. Έδαθνο Σν έδαθνο ζην βφξεην ηκήκα ηνπ λνκνχ είλαη εκηνξεηλφ θαη νξεηλφ, ελψ ζην λφηην πεδηλφ. Αλαιπηηθά ε θαηαλνκή ηνπ έρεη σο εμήο : 28,9% πεδηλφ, 9,2% εκηνξεηλφ θαη 61,9% νξεηλφ. Όξε : ην Ν. Ξάλζεο εθηείλνληαη νη απνιήμεηο ηνπ νξεηλνχ φγθνπ ηεο Ρνδφπεο. Φειφηεξε θνξπθή είλαη ην Γπθηφθαζηξν (1.827 κ.). Άιιεο θνξπθέο είλαη : ην Υατληνχ (1.525 κ.), ην Αριάη-Σζαι (1.400 κ.) θαη ε Κακέξηδε (1.070 κ.). Πεδηάδεο : ην λφηην ηκήκα ηνπ λνκνχ ζρεκαηίδεηαη ε εχθνξε πεδηάδα ηεο Ξάλζεο, πνπ έρεη έθηαζε πεξίπνπ 400 η. ρικ. Πνηακνί : Σν δπηηθφ ηκήκα ηνπ λνκνχ δηαξξέεη ν Νέζηνο, πνπ πεγάδεη απφ ηε Βνπιγαξία. Δθβάιιεη ζην Θξαθηθφ Πέιαγνο, απέλαληη απφ ηε Θάζν. ηηο εθβνιέο ηνπ ζρεκαηίδεη Γέιηα πιάηνπο δχν πεξίπνπ ρηιηνκέηξσλ. Λίκλεο : ηα ΝΑ ηνπ λνκνχ βξίζθεηαη ε ιίκλε Βηζηνλίδα, πνπ είλαη πινχζηα ζε ςάξηα. Αθηέο : Οη αθηέο ηνπ Ν. Ξάλζεο παξνπζηάδνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά : ηα αθξσηήξηα Καξαζνχ θαη Μπαινχζηξα, ηνλ θφιπν ηνπ Πφξην Λάγν θαη ην Γέιηα ηνπ πνηακνχ Νέζηνπ. Γάζε : Σν βφξεην ηκήκα ηνπ λνκνχ, εθεί πνπ βξίζθνληαη νη νξεηλνί ηνπ φγθνη, θαιχπηεηαη κε ππθλά δάζε απφ δξπο θαη νμπέο. Απφ ηα δάζε απηά εμάγεηαη πεξίθεκε μπιεία. Κιίκα : ηα παξάιηα ηνπ λνκνχ ην θιίκα είλαη εχθξαην, ελψ ζην εζσηεξηθφ επεηξσηηθφ, κε έληνλα θαηξηθά θαηλφκελα ην ρεηκψλα Γεσκνξθνινγηθά ζηνηρεία χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο απνγξαθήο ηνπ 2001 (Δ..Τ.Δ ν πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο ηνπ λνκνχ αλέξρεηαη ζε θαηνίθνπο. Καηά ηε δεθαεηία ν πιεζπζκφο ηνπ Ννκνχ απμήζεθε θαηά 11,9 %. Παξαηεξήζεθε φκσο ζπγθέληξσζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ πξσηεχνπζα ηνπ Ννκνχ θαη κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ αγξνηηθψλ θαη ηδηαίηεξα ησλ νξεηλψλ πεξηνρψλ. Σν 45% θαη πιένλ ηνπ πιεζπζκνχ αζρνιείηαη κε ηε Γεσξγία. Ο λνκφο ζπλεηζθέξεη, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ 1998, θαηά 0,7% ζην Αθαζάξηζην Δζληθφ Πξντφλ (Α.Δ.Π.) ηεο ρψξαο. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο επίζεκεο ηζηνζειίδαο ηεο Ννκαξρίαο Ξάλζεο, ε ζπλνιηθή έθηαζε θαηαλέκεηαη ζε: Γεσξγηθή Γε: 485 km2 Γάζε Γαζηθέο Δθηάζεηο: km2 Καξαραζάλ Υνπζεΐλ ειίδα 6

33 Άγνλεο εθηάζεηο: 86 km2 Δθηάζεηο Οηθηζκψλ: 43,5 km2 Βηνκεραληθή Έθηαζε: 7 km2 Βνζθφηνπνη Πεδηλήο Πεξηνρήο: 52,5 km2 Ο Ννκφο Ξάλζεο ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμχ ησλ 5-6 ζπνπδαηφηεξσλ λνκψλ ζηελ Διιάδα απφ δαζηθή άπνςε. Ζ δαζνθάιπςε ζηνλ νξεηλφ φγθν αλέξρεηαη ζε ζηξέκκαηα δάζνπο θαη ζε ζηξέκκαηα κεξηθψο δαζνζθεπή. Ζ ζαιάζζηα πεξηνρή θαη θπξίσο ε πεξηνρή ηνπ Βηζησληθνχ θφιπνπ είλαη πινχζηα ζε αιηεχκαηα. Σν ππέδαθνο είλαη πινχζην ζε νξπθηφ πινχην (κάξκαξα, γξαλίηεο, γξαθίηε, γεσζεξκηθφ πεδίν). Δπίζεο, ν Ννκφο παξνπζηάδεη αμηφινγα νηθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά (Γέιηα Νέζηνπ, ηελά Νέζηνπ, Οξεηλή Ρνδφπε) θαη κεγάιε βηνπνηθηιφηεηα ρισξίδαο θαη παλίδαο θαη δσληαλνχο παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο, ηζηνξηθά κνλαζηήξηα, αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, θαη έληνλε πνιηηηζηηθή δξάζε. Καξαραζάλ Υνπζεΐλ ειίδα 7

34 Καξαραζάλ Υνπζεΐλ ειίδα 8

35 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΡΤΠΑΝΖ 4.1. Γεληθά Αξθεηνί επηθαλεηαθνί πδξνθνξείο αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθφ πξφβιεκα ξχπαλζεο ζηε Βφξεηα Διιάδα. Οη πδάηηλνη πφξνη ζηε Βφξεηα Διιάδα θηλδπλεχνπλ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο εξγαζίεο ηειεηφθνηησλ ησλ Σκεκάησλ Βηνινγίαο, Γεσινγίαο θαη Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηνπ ΑΠΘ, ζχκθσλα κε ην δεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδαο ΑΓΓΔΛΗΟΦΟΡΟ, νη νπνίεο παξνπζηάζηεθαλ ζην πιαίζην ηνπ κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο εηδίθεπζεο ηνπ Γηαηκεκαηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Οηθνινγηθή πνηφηεηα θαη δηαρείξηζε πδάησλ ζε επίπεδν ιεθάλεο απνξξνήο». Οη κειέηεο είραλ σο ζηφρν θαηά θχξην ιφγν ηελ εθηίκεζε ηεο νηθνινγηθήο πνηφηεηαο θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ ζε επίπεδν ιεθάλεο απνξξνήο, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή θνηλνηηθή νδεγία, πνπ ππνρξεψλεη ηα θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ λα εθπνλνχλ κειέηεο παξαθνινχζεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ λεξψλ ζηεξηδφκελεο ζε βηνινγηθά, θπζηθνρεκηθά θαη πδξνκνξθνινγηθά ζηνηρεία. «Οη κειέηεο απηέο ελέρνπλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή πξνζηηζέκελε αμία, θαζψο ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο εθπνλνχληαη γηα πξψηε θνξά ελψ ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ ζπληζηνχλ ζεκεία αλαθνξάο γηα ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο ζηε Βφξεηα Διιάδα εθφζνλ πξνζεγγίδνπλ δεηήκαηα νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο ησλ πδάηηλσλ πφξσλ ηεο ρψξαο», αλαθέξνπλ νη επηζηήκνλεο Βηζηνλίδα «Οη κειέηεο ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο ησλ ιηκλψλ Βηζηνλίδαο θαη Καζηνξηάο αλέδεημαλ πσο νξηζκέλεο θπζηθνρεκηθέο παξάκεηξνη ησλ ιηκλψλ θαη ησλ πνηακψλ ησλ επξχηεξσλ πεξηνρψλ ηνπο μεπεξλνχζαλ ηα φξηα ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο γηα ηε δηαβίσζε ησλ ςαξηψλ θαη γηα ην πφζηκν λεξφ. Κάηη πνπ ζα πξέπεη λα ζέζεη ζε ζπλαγεξκφ ηηο αξκφδηεο αξρέο. Καη ζηηο δπν ιεθάλεο απνξξνήο ησλ ιηκλψλ νη κειέηεο ηνπ πξνζεγγηζηηθνχ πδξνινγηθνχ ηνπο ηζνδπγίνπ έδεημαλ πσο είλαη πιενλαζκαηηθφ θαη κε ζσζηή δηαρείξηζε δε ζα ππάξρεη έιιεηςε ζε θακία πεξηνρή», επηζεκαίλνπλ νη κειεηεηέο. Σα ζηνηρεία πνπ ζπλέιεμαλ νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θαηαδεηθλχνπλ φηη ε Καξαραζάλ Υνπζεΐλ ειίδα 9

36 πνηφηεηα ηνπ λεξνχ ηεο ιίκλεο Καζηνξηάο βάζεη ηνπ θπηνπιαγθηφλ θξίζεθε σο ειιηπήο. Ο δήκνο ησλ Αγ. Αλαξγχξσλ ηεο Καζηνξηάο εκθάληζε ηηο πςειφηεξεο ηηκέο ξππαληηθψλ θνξηίσλ, ελψ ε πην επηβαξπκέλε ππνιεθάλε ήηαλ απηή ηνπ Ξεξνπνηάκνπ θαη ζεκαληηθά ηξνπνπνηεκέλνο πδξνκνξθνινγηθά βξέζεθε ν πνηακφο Σνηρηφο. ηε ιεθάλε απνξξνήο ηεο Βηζηνλίδαο ν πνηακφο Σξάβνο παξνπζίαζε επίζεο ειιηπή πνηφηεηα ελψ νη άιινη γεηηληάδνληεο πνηακνί κέηξηα. Δπηζεκαίλεηαη δε φηη «ην 70% θαη 75% ησλ ζηαζκψλ ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο είραλ κέηξηα θαη ειιηπή πνηφηεηα πδάησλ». Οη θνηηεηέο πξαγκαηνπνίεζαλ θαη αλάιπζε ξίζθνπ επηθηλδπλφηεηαο κε επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ πνπ ζέηεη ε επξσπατθή νδεγία γηα ηελ πνηφηεηα ησλ πδάησλ κέρξη ην Απηή έδεημε φηη ε γεσξγία θαη ε θηελνηξνθία απνηεινχλ ηηο θχξηεο πηέζεηο πνπ δέρνληαη θαη νη δχν ιεθάλεο απνξξνήο. Σν ξίζθν βξέζεθε, θαη ζηηο δπν ιεθάλεο απνξξνήο, κέηξην εμαηηίαο ησλ πεγψλ ξχπαλζεο θαη πξνηείλεηαη δηεξεπλεηηθή παξαθνινχζεζε Νέθνο αηζαινκίριεο ζηε Ξάλζε Σνλ ηειεπηαίν ρξφλν, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, νη ξχπνη ηεο αηκφζθαηξαο κεηψζεθαλ αηζζεηά, θαζψο φιν θαη ιηγφηεξνη ρξεζηκνπνηνχζαλ ηα απηνθίλεηα ηνπο. Σψξα, ε ίδηα θξίζε ήξζε λα δεκηνπξγήζεη έλα λέν, εμίζνπ κεγάιν θαη επηθίλδπλν πξφβιεκα, ηελ αχμεζε ησλ ξχπσλ απφ ηα θαπζφμπια. Οη ζπγθεληξψζεηο ξχπσλ φρη κφλν μεπέξαζαλ ηα επηηξεπηά φξηα, αιιά ππεξδηπιαζηάζηεθαλ Βηνηερλίεο Βηνκεραλίεο ζην Ν. Ξάλζεο ηελ ΒΗ.ΠΔ. Ξάλζεο είλαη ζπλνιηθά εγθαηαζηεκέλεο 34 επηρεηξήζεηο, εθ ησλ νπνίσλ νη 28 είλαη ελ ελέξγεηα, ελψ νη 5 είλαη θιεηζηέο. Οη ζπλνιηθή έθηαζε ηεο ΒΗ.ΠΔ. Ξάλζεο (ζε ζηξεκ.) 1.576, Κάπνηεο Βηνηερλίεο Βηνκεραλίεο GmC.gr - Greek Modern Castings - Διιεληθά Υπηήξηα GMC δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν ησλ ρπηεχζεσλ πςειήο πνηφηεηαο ράιπβα θαη ρπηνζηδήξνπ IntraPACK - Δηαηξία πνπ παξάγεη κεγάιε πνηθηιία απφ ράξηηλεο ηζάληεο ζε δηάθνξα κεγέζε, ηχπνπο, ραξηηά, είδε εθηχπσζεο θαη θηλίξηζκα. Mai-Tex S.A. - Ζ Ματ-Σεμ ΑΒΔΔ αζρνιείηαη κε ηε ρεκηθνηερληθή επεμεξγαζία γηα βαθή θαη θηλίξηζκα πθαζκάησλ. Σν εξγνζηάζηφ ηεο βξίζθεηαη ζην Παιαηφ Καηξάκην Ξάλζεο. Marbles Poulios - Δηαηξεία καξκάξσλ ζηελ Ξάλζε. Καξαραζάλ Υνπζεΐλ ειίδα 10

37 Papadopoulos Elektrotechnik - Δηαηξία θαηαζθεπάδεη θαη εμάγεη ζηελ παγθφζκηα αγνξά δηαθφπηεο, πξίδεο, Dimmer, ηειερεηξηζκφ θσηφο θαη ξνιψλ, θαη άιιεο ειεθηξνηερληθέο εθαξκνγέο. Pet Hellas - Nestos River - Ζ εηαηξία έρεη σο θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηελ επεμεξγαζία θαη θνλζεξβνπνίεζε θεπεπηηθψλ πξντφλησλ. Royal - Tsatsoulis Bros S.A. - Αθνη Σζαηζνχδε ΑΒΒΔΔ - Βηνκεραλία επεμεξγαζίαο ιαραληθψλ θαη ειαίσλ. Παξαδνζηαθά ηνπξζηά θαη ειηέο. Ακπειψλεο Βνπξβνπθέιε - Γηθηπαθφο ηφπνο ησλ ακπειψλσλ βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο πνπ βξίζθνληαη ζηα Άβδεξα Ξάλζεο κε παξνπζίαζε ηεο ζπιινγήο θξαζηψλ ηνπο θαη θσηνγξαθηθφ πιηθφ απφ ηνπο ηφπνπο παξαγσγήο. Βηνκεραλία Δπίπινπ Mod Office Παπαραζηάο - Με αμηνπηζηία θαη ζπλέπεηα παξέρεη νινθιεξσκέλεο ιχζεηο επίπισζεο γξαθεηαθψλ ρψξσλ κε πςειή αηζζεηηθή θαη ιεηηνπξγηθνηεηα. Βηνκεραλία Κεξηψλ ΒΗΟ.ΚΔΡ Α.Δ. - Κνξκνί πνιχρξσκνη, θεξηά δεμηψζεσλ, θεξηά αθηέξσζεο, πνχδξα αξσκαηηθή, αξσκαηηθά θεξηά, αξσκαηηθά ressauts θαη tea lights, ιακπάδεο γάκνπ θαη βάθηηζεο, ρξηζηνπγελληάηηθνη θνξκνί. Βηνκεραλία Πνπιεξηθψλ Γ & Κ Γελλάδηνο Α.Β.Δ.Δ. - Βηνκεραλία Πνπιεξηθψλ. Κνηφπνπια λσπά -Κνηφπνπια θαηεςπγκέλα. Βηνκεραλία Σξνθίκσλ ΔΒΑΘ ΑΒΔ - Ηζηνξηθφ εηαηξείαο, πξντφληα, παξνπζίαζε εξγνζηαζίνπ. Βηνκεραλία ιεηαληηθψλ πιηθψλ Smirdex Α.Δ. - Μηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο βηνκεραλίεο πνπ εμεηδηθεχεηαη ζε ιεηαληηθά πιηθά. Βηνηερλία Δμαξηεκάησλ Αινπκηλίνπ Viexal - Δμαξηήκαηα κέγηζηεο αληνρήο. Ράνπια αινπκηλίνπ, κεληεζέδεο, γσληέο θαη φια ηα εμαξηήκαηα γηα ηεο ζεηξέο ηεο ALMACO - EUROPA - EXALCO - ALBIO - ALUMIL - ETEM - VALVE - ΔΛΒΗΑΛ. Βηνηερλία Καηαζθεπήο αινληψλ Italko Α.Δ. - Βηνηερλία Καηαζθεπήο αινληψλ κε δηάζεζε ζε νιφθιεξε ηελ Διιάδα. Βηνηερλία αινληψλ Γαζηεξίδεο Ν. & ΗΑ Ο.Δ. - Βηνηερλία αινληψλ. Γ. ΔΗΜΔΚΖ Α.Β.Δ.Δ. - Καηαζθεπή κεραλεκάησλ επεμεξγαζίαο θαη ζπζθεπαζίαο ράξηνπ. Καξαραζάλ Υνπζεΐλ ειίδα 11

38 Δ.Β.Η.Α.Π. Ο.Δ - Διιεληθή Βηνηερλία Αλαθπθιψζεσλ Πιαζηηθψλ. αθνχιεο απνξξηκκάησλ, ζαθνχιεο ηξνθίκσλ, θφθθνο πνιπαηζπιελίνπ, ξνιά πιαζηηθνχ, ξνιά πιαζηηθνχ θαη πεξηηπιίγκαηνο. Δλεξγνκεραληθή Βηνκεραλία Ξάλζεο - πζηήκαηα παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ςπθηηθψλ ζαιάκσλ, ζπζηήκαηα θπζηθνχ αεξίνπ, αιεμηθέξαπλα. Δηαηξία ρηζηφιηζσλ Αθνί Βεξβεξίδε - Δθθιεζάθηα, θαινπάηηα, Βξπζάθηα, Σδάθηα, Αγαικαηίδηα. Δηαηξία Τγξαεξίνπ Leon Gas - Δηαηξία απνζήθεπζεο, εκθηάισζεο θαη εκπνξίαο εκθηαισκέλνπ θαη ρχκα πγξαεξίνπ κε έδξα ηελ Ξάλζε. Κνλζεξβνπνηία Καιινλή Α.Δ. - Καπληζηά, Φηιέηα ςαξηψλ, Διηέο, Αιίπαζηα. Κνπθψκαηα ALtech Φνπξιαθίδεο - Δηαηξία θαηαζθεπήο θνπθσκάησλ αινπκηλίνπ ζηελ Ξάλζε. Κνπθψκαηα Αινπκηλίνπ Αlvek Α.Δ. - Καηαζθεπή αινπκηλέλησλ θνπθσκάησλ, παξαγσγή θαη ηππνπνίεζε θαηαζθεπψλ. Πφξηεο θαη παξάζπξα ζπλζεηηθψλ θνπθσκάησλ θαη αινπκηλίνπ. Μάξκαξα Αιζακάξ Α.Β.Δ.Δ. - Βηνκεραλίαο καξκάξσλ ζηελ Ξάλζε. Παξνπζίαζε ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ πξντφλησλ ηεο. Μάξκαξα Θξάθεο - Δκπνξία θαη επεμεξγαζία φισλ ησλ Διιεληθψλ Μαξκάξσλ ζην Πεηξνρψξη Ξάλζεο. Μεγάζαθθνη Α.B.E.E. - Δηαηξεία παξαγσγήο ζάθσλ κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο γηα θάζε ζπζθεπαζηηθή, κεηαθνξηθή θαη απνζεθεπηηθή αλάγθε, κε κεγάιε εκπεηξία ζηε θαηαζθεπή ζάθσλ FIBC. Ρνδφπε - Βηνκεραλία Γάιαθηνο Ξάλζεο Α.Δ. ΔΚΑΠ πλεηαηξηζηηθή Καπλνβηνκεραλία Διιάδνο Α.Δ. Σέρλε & Παξάδνζε - Κνηηάθεο σηήξηνο - Δξγνζηάζην Δπεμεξγαζίαο Δμαξηεκάησλ Παξαδνζηαθψλ Καγθέισλ Σέρλε Α.Δ. - Πάλει Αινπκηλίνπ, Δληνκνζίηεο, Θσξαθηζκέλεο Πφξηεο ζηα Πεγάδηα Ξάλζεο Τθαληήξηα Ξάλζεο Αθνί Κνθθάια Α.Δ. - Παξαγσγή θαη εκπνξία πθαζκάησλ επηπιψζεσλ Εakar βακβαθεξψλ θαη ζπλζεηηθψλ, παξαγσγή πθαληψλ εηηθεηψλ θαη ζεκάησλ κε νχγηα (αληηαιεξγηθψλ). ΥεκΒηνΞαλ - Βηνκεραλία ρξσκάησλ, βεξληθηψλ, κνλσηηθψλ θαη δνκηθψλ πιηθψλ. Καξαραζάλ Υνπζεΐλ ειίδα 12

39 4.5. Αλάγιπθν Μνξθνινγία, πδξνγξαθία, θιίκα. Σν αλάγιπθν ηνπ λνκνχ Ξάλζεο φπσο άιισζηε θαη νιφθιεξεο ηεο Θξάθεο, θπξηαξρείηαη απφ ηε κεγάιε νξνζεηξά ηεο Ρνδφπεο, ηεο νπνίαο θηάλεη εδψ ην δπηηθφ ηκήκα θαη θαηαιακβάλεη ην βφξεην ηκήκα ηνπ λoκνχ, κε ςειφηεξε θνξπθή ην Γπθηφθαζηξν (1.827 κ.), ζηελ νξνζεηξά ηεο Κνχιαο, ζην φξην ησλ λνκψλ Ξάλζεο θαη Γξάκαο, ζηα ζχλνξα κε ηε Βνπιγαξία. ηα αλαηνιηθά ε νξνζεηξά ρακειψλεη βαζκηαία σο ηα φξηα ηνπ λνκνχ Ρνδφπεο, απφ φπνπ αξρίδεη, κε ην Παπίθην (1.483 κ.), ε αλαηνιηθή Ρνδφπε. Ζ νξνζεηξά ηεο Κνχιαο δηαθιαδίδεηαη θαη ζηα λφηηα, ζρεκαηίδνληαο, ζην δπηηθφ ηκήκα ηνπ λνκνχ, ηηο θνξπθέο Υατληνχ (1.525 κ.), Αριάη Σζαι (1.400 κ.) θ.ά., γηα λα θαηαπέζεη ηειηθά απφηνκα ζηελ πεδηάδα ηεο Ξάλζεο, πνπ θηάλεη έσο ηε ζάιαζζα. Ζ πεδηάδα απηή έρεη θαη ινθψδεηο πεξηνρέο. Ζ πεδηάδα, βχζηζκα άιινηε, πνπ γέκηζε κε ηηο πξνζρψζεηο ηνπ Νέζηνπ θαη άιισλ κηθξψλ πνηακψλ θαη ρεηκάξξσλ κε απνζαζξσκέλα πιηθά ηεο Ρνδφπεο, απνηειεί ην δπηηθφ ηκήκα ηεο πεδηάδαο ηεο Θξάθεο θαη θαιχπηεη φιν ην λφηην ηκήκα. Βαζηθφ πδξνγξαθηθφ ζηνηρείν ηνπ λνκνχ είλαη ν Νέζηνο, πνπ εηζέξρεηαη απφ ηνλ λνκφ Γξάκαο ζηνλ λνκφ Ξάλζεο, απφ ηε ηδεξφπεηξα, θαηεπζχλεηαη ζηα λνηηαλαηνιηθά δηαζρίδνληαο ην βνξεηνδπηηθφ ηκήκα ηνπ λνκνχ θαη κεηά, αθνχ δηαγξάςεη κηα θακπχιε, θαηεπζχλεηαη ζηα λφηηα θαζνξίδνληαο ηα φξηα ησλ λνκψλ Ξάλζεο θαη Γξάκαο θαη εθβάιιεη ζην Αηγαίν πέιαγνο απέλαληη απφ ηε Θάζν. Σν θέληξν ηνπ λνκνχ δηαξξέεη ν κηθξφο πνηακφο Ξάλζεο, πνπ δηαζρίδεη ηελ πξσηεχνπζα θαη εθβάιιεη ζηε Βηζησλίδα ιίκλε. Σν βνξεηναλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ λνκνχ απνρεηεχεη ν Κνκςάηνο (Κνπξνχ), ν νπνίνο εηζέξρεηαη έπεηηα ζηνλ λνκφ Ρνδφπεο θαη ηειηθά εθβάιιεη θαη απηφο ζηε Βηζησλίδα. ηα φξηα ησλ λνκψλ Ξάλζεο θαη Ρνδφπεο βξίζθεηαη ε Βηζησλίδα, κνλαδηθή ιίκλε ηεο Θξάθεο, ε νπνία θιείλεηαη απφ ηε ζάιαζζα (Πφξην Λάγν) κε έλα πξνζρσζηγελέο βέινο πνπ αθήλεη κηα ζηελή δίνδν, απφ ηελ νπνία επηθνηλσλεί κε ηε ζάιαζζα θαη γη απηφ είλαη αικπξή. Ζ αθηνγξακκή είλαη νκαιή, ρακειή θαη αιίκελε. Σν θιίκα ηνπ λνκνχ είλαη ήπην ζρεηηθά ζηε λφηηα παξάθηηα ινπξίδα θαη ηξαρχ ζην βνξεηφηεξν νξεηλφ ηκήκα ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΓΡΟΓΔΧΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΤΡΤΣΔΡΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΤΓΑΣΗΝΟΗ ΠΟΡΟΗ Καξαραζάλ Υνπζεΐλ ειίδα 13

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : «ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΔΡΟΜΙΟ ΕΡΡΩΝ»

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : «ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΔΡΟΜΙΟ ΕΡΡΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : «ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΔΡΟΜΙΟ ΕΡΡΩΝ» ΑΡΒΑΝΙΣΙΔΟΤ ΚΤΡΙΑΚΗ ΡΕΜΟΤΝΔΟΤ ΜΑΡΙΕΣΣΑ 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΙΛΗΦΗ 1.ΔΙΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Γνκή παξνπζίαζεο Δμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Χαξηνγξάθεζε εμαγσγψλ πεξηθεξεηψλ αλά θιάδν Βαζηθνί εμαγσγηθνί πξννξηζκνί αλά πεξηθέξεηα θνπφο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

Πεπιγπαθή ηηρ εςπύηεπηρ πεπιοσήρ ενδιαθέπονηορ

Πεπιγπαθή ηηρ εςπύηεπηρ πεπιοσήρ ενδιαθέπονηορ Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Υ Δ Α Τ Ω Ν Πεπιγπαθή ηηρ εςπύηεπηρ πεπιοσήρ ενδιαθέπονηορ Ζ ιεθάλε απνξξνήο ηεο ιίκλεο Κνπκνπλδνύξνπ έρεη έθηαζε 39,0 km 2 θαη βξίζθεηαη ζην λνηηναλαηνιηθό ηκήκα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα