ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ ΓΗΖΛΤΣΖΡΗΟΤ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΞΑΝΘΖ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ ΓΗΖΛΤΣΖΡΗΟΤ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΞΑΝΘΖ"

Transcript

1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ ΓΗΖΛΤΣΖΡΗΟΤ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΞΑΝΘΖ ΚΑΡΑΥΑΑΝ ΥΟΤΔΨΝ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ:ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΜΑΡΜΑΝΖ ΚΑΒΑΛΑ 2013

2 ii

3 ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ Ο ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΜΑΡΜΑΝΖ iii

4 iv

5 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ ΓΗΖΛΤΣΖΡΗΟΤ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΞΑΝΘΖ ΚΑΡΑΥΑΑΝ ΥΟΤΔΨΝ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ:ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΜΑΡΜΑΝΖ ΚΑΒΑΛΑ 2013 v

6 Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ 2013 Ζ παξνχζα Πηπρηαθή Δξγαζία θαη ηα ζπκπεξάζκαηά ηεο ζε νπνηαδήπνηε κνξθή απνηεινχλ ζπληδηνθηεζία ηνπ Σκήκαηνο Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ θαη Φπζηθνχ Αεξίνπ ηνπ ΣΔΗ Καβάιαο θαη ηνπ θνηηεηή. Οη πξναλαθεξφκελνη δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα αλεμάξηεηεο ρξήζεο θαη αλαπαξαγσγήο (ηκεκαηηθά ή ζπλνιηθά) γηα δηδαθηηθνχο θαη εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο. ε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα αλαθέξεηαη ν ηίηινο, ν ζπγγξαθέαο, ν επηβιέπσλ θαη ην ελ ιφγσ ηκήκα ηνπ ΣΔΗ Καβάιαο. Ζ έγθξηζε ηεο παξνχζαο Πηπρηαθήο Δξγαζίαο απφ ην Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ θαη Φπζηθνχ Αεξίνπ δελ ππνδειψλεη απαξαηηήησο θαη απνδνρή ησλ απφςεσλ ηνπ ζπγγξαθέα εθ κέξνπο ηνπ Σκήκαηνο Ο ππνθαηλφκελνο δειψλσ ππεχζπλα φηη ε παξνχζα Πηπρηαθή Δξγαζία είλαη εμ νινθιήξνπ δηθφ κνπ έξγν θαη ζπγγξάθεθε εηδηθά γηα ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ θαη Φπζηθνχ Αεξίνπ. Γειψλσ ππεχζπλα φηη θαηά ηε ζπγγξαθή αθνινχζεζα ηελ πξέπνπζα αθαδεκατθή δενληνινγία απνθπγήο ινγνθινπήο. Έρσ επίζεο απνθχγεη νπνηαδήπνηε ελέξγεηα πνπ ζπληζηά παξάπησκα ινγνθινπήο. Γλσξίδσ φηη ε ινγνθινπή κπνξεί λα επηζχξεη πνηλή αλάθιεζεο ηνπ πηπρίνπ κνπ. Τπνγξαθή Καξαραζαλ Υνπζεΐλ vi

7 ΠΔΡΗΛΖΦΖ θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε θαηαζθεπή Γηπιηζηεξίνπ ζην Ννκφ Ξάλζεο γηα ηελ παξαγσγή θαπζίκσλ κε νπζηαζηηθά κεδεληθή ζπγθέληξσζε ζείνπ, πνπ ζα θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο. Ζ πξνηεηλφκελε επέλδπζε, πέξαλ ηεο πξνζαξκνγήο ηεο παξαγσγήο πξντφλησλ ζηηο λέεο επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηάζεηο θαηαλάισζεο, ζα ζπκβάιεη ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ελ ιφγσ επέλδπζε ζα κεδελίζεη ηελ παξαγσγή καδνχη, κεηαηξέπνληαο ην ζε ειαθξχηεξα θιάζκαηα ρακεινχ ζείνπ (ληίδει, βελδίλεο), ηα νπνία ζα θαιχπηνπλ ηηο πξνδηαγξαθέο θαπζίκσλ, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Διιεληθήο θαη Δπξσπατθήο λνκνζεζίαο. ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ: Γηπιηζηήξην ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ: απφζηαμε θελνχ, ζεξκηθή ππξφιπζε αζθάιηνπ ζε ξεπζηνζηεξεά θιίλε, πδξνγνλνδηάζπαζε, πδξνγνλναπoζείσζε. vii

8 ABSTRACT The aim of the project is the construction of refineries in Xanthi s prefecture to produce fuel with virtually zero sulfur concentration, covering market requirements. The proposed investment, in addition to the adjustment of production to new European standards and consumption patterns, will help minimize the environmental impact from the operation of the business. Note that this investment will reset the output fuel oil, turning to lighter fractions of low sulfur (diesel, gasoline), which will cover future fuel specifications in accordance with the requirements of Greek and European legislation. SUBJECT AREA: Refinery KEYWORDS: vacuum distillation, thermal cracking of asphalt fluidized, hydrocracking, hydrodesulphurization viii

9 Στουσ γονείσ μου & ςτουσ καθηγητέσ που με βοήθηςαν να φτάςω μέχρι εδώ. ix

10 x

11 ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ Γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θαζεγεηή Γεκήηξην Μαξκάλε, επηβιέπνληα θαζεγεηή ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο γηα ηελ πνιχηηκε ζπλεξγαζία, ηελ βνήζεηα ηνπ θαη ηελ αλάζεζε ηνπ ζέκαηνο. xi

12 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ... xxvi ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΟΝΟΜΑΗΑ ΚΑΗ ΔΗΓΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΟΝΟΜΑΗΑ ΚΑΗ ΔΗΓΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ... 1 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Πεξίιεςε ηνπ Έξγνπ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΖ ΘΔΖ Γεληθά Έδαθνο Γεσκνξθνινγηθά ζηνηρεία... 6 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΡΤΠΑΝΖ Γεληθά Βηζηνλίδα Νέθνο αηζαινκίριεο ζηε Ξάλζε Βηνηερλίεο Βηνκεραλίεο ζην Ν. Ξάλζεο Κάπνηεο Βηνηερλίεο Βηνκεραλίεο Αλάγιπθν ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΓΡΟΓΔΧΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΤΡΤΣΔΡΖ ΠΔΡΗΟΥΖ Πνηακφο Κφζπλζνο Γέιηα Νέζηνπ (Κνηδα Οξκαλ, κνλαδηθφ πδξνραξέο δάζνο ηεο Δπξψπεο) Ο ρείκαξξνο ησλ Κηκκεξίσλ xii

13 Λίκλε Βηζησλίδα Λίκλε Λάθξε θαη Λαθξνχδα Κχξηεο Πηέζεηο Πεξηγξαθή Κιηκαηνινγηθψλ ηνηρείσλ Κιηκαηηθά ζηνηρεία Νέθσζε Άλεκνη Θεξκνθξαζία Μεληαίεο Θεξκνθξαζίεο Αλά Έηνο Βξνρφπησζε Μεληαίεο - Μέζεο Μεληαίεο - Δηήζηεο Καη Μέζεο Δηήζηεο Σηκέο Βξνρνπηψζεσλ Πνηφηεηα Νεξνχ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΑΝΘΡΧΠΟΓΔΝΔ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ Οηθηζκνί Σεο Πεξηνρήο Πιεζπζκφο Απαζρφιεζε Πξσηνγελήο Σνκέαο Γεπηεξνγελήο Σνκέαο Σξηηνγελήο Σνκέαο ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΟΗ ΣΟΜΔΗ ΦΤΗΚΟΗ ΠΟΡΟΗ Γεσξγία Φπηά κεγάιεο θαιιηέξγεηαο Καπλφο Κεπεπηηθά xiii

14 Κεπεπηηθα ππφ θάιπςε Γελδξνθνκία Κηελνηξνθία Βηνινγηθή θαιιηέξγεηα Αξσκαηηθά-θαξκαθεπηηθά θπηά Δλεξγεηαθά θπηά ηέβηα Κηελνηξνθία Αιηεία Αιηεία ζηε ιίκλε Βηζησλίδα Αιηεία ζηελ παξάθηηα ιίµλε Λαγφο Αιηεία ζηελ ιίκλε Λάθξε Αιηεπηηθή δηαρείξηζε Βηζησλίδσο Αιηεπηηθή δηαρείξηζε ιίκλεο Λάγνπο Αιηεπηηθή δηαρείξηζε Λάθξεο- Λαθξνχδαο Οξπθηφο Πινχηνο Σεο Ξάλζεο Γεσινγηθφο Υάξηεο Σεο Ξάλζεο Γαζηθφο Πινχηνο Υατληνπ Κνηδά Οξκάλ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΤΠΟΓΟΜΖ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ Γίθηπα Μεηαθνξψλ Οδηθέο Δπηβαηηθέο πγθνηλσλίεο Μεηαθνξηθέο Δηαηξίεο Ληκάληα Αεξνδξφκηα Ληκάλη Πφξην Λάγνπο xiv

15 Ληκάλη Αβδήξσλ Αεξνδξφκην Γίθηπα Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο Καη Σειεπηθνηλσληψλ Γίθηπα Ύδξεπζεο Καη Απνρέηεπζεο ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΥΛΧΡΗΓΑ ΠΑΝΗΓΑ Υισξίδα Παλίδα Ν. Ξάλζεο Παλίδα Βηζησλίδαο Πφξην Λάγνπο Υισξίδα Βηζησλίδαο Πφξην Λαγνπο Ηρζπνπαλίδα Πνηακνχ Νέζηνπ Παλίδα Πνηακνχ Νέζηνπ Υισξίδα Νέζηνπ Γεληθή Πεξηγξαθή Βηφηνπσλ Ακθίβηα Δλδεκηθά-πάληα Ζ Απεηινχκελα Δηδή Ακθίβησλ Πεξηνρέο Δμάπισζεο Ακθίβησλ Καηάζηαζε Πιεζπζκνχ Ακθίβησλ Δξπεηά Μεγάια Θειαζηηθά Δλδεκηθά-πάληα Ζ Απεηινχκελα Δίδε Θειαζηηθψλ Πεξηνρέο Δμάπισζεο Μεγάισλ Θειαζηηθψλ Καηάζηαζε Πιεζπζκνχ Μεγάισλ Θειαζηηθψλ Καζεζηψο Πξνζηαζίαο Μεγάισλ Θειαζηηθψλ Δηδηθέο Γξαζηεξηφηεηεο Καηαθχγηα Άγξηαο Εσήο Μηθξά Θειαζηηθά Σξσθηηθά xv

16 Πεξηνρέο Δμάπισζεο Μηθξψλ Θειαζηηθψλ Καηάζηαζε Πιεζπζκνχ Μηθξψλ Θειαζηηθψλ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Σερληθά ηνηρεία ηνπ Έξγνπ Γεληθή Πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ Φάζε Καηαζθεπήο Καηαζθεπαζηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο Φάζε Λεηηνπξγίαο Λεηηνπξγία Απαζρνινχκελν Πξνζσπηθφ Καηαλάισζε θαπζίκσλ Πξψηεο Ύιεο Πξντφληα Υεκηθέο Οπζίεο Πεξηγξαθή Παξαγσγηθήο Γηαδηθαζίαο Μνλάδα Απφζηαμεο Κελνχ (VDU) Μνλάδα Γεληθή πεξηγξαθή ηεο Μνλάδαο Απφζηαμεο Κελνχ: Μνλάδα Θεξκηθήο Ππξφιπζεο Αζθάιηνπ ζε Ρεπζηνζηεξεά Κιίλε Γεληθή Πεξηγξαθή ηεο Μνλάδαο Θεξκηθήο Ππξφιπζεο Αζθάιηνπ ζε Ρεπζηνζηεξεά Κιίλε (Flexicoking) : Μνλάδα Παξαγσγήο Τδξνγφλνπ Γεληθή Πεξηγξαθή ηεο Μνλάδαο Παξαγσγήο Τδξνγφλνπ Μνλάδα Τδξνγνλνδηάζπαζεο Πεξηγξαθή Γηεξγαζίαο Μνλάδαο Τδξνγνλνδηάζπαζεο Μνλάδεο Πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο Μνλάδα Αλαγέλλεζεο Ακίλεο Μνλάδα Αλάθηεζεο Θείνπ Δγθαηάζηαζε Απνζήθεπζεο θαη Γηαθίλεζεο Πεηξειατθψλ Πξντφλησλ Γεμακελέο Απνζήθεπζεο Πεηξειατθψλ Πξντφλησλ xvi

17 9.10. Υξήζε Νεξνχ θαη Δλέξγεηαο Υξήζε Νεξνχ Παξνρή ελέξγεηαο ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΘΟΡΤΒΟ Καπζαέξηα Γηνμείδην ηνπ ζείνπ Ομείδηα ηνπ αδψηνπ σκαηίδηα Πηεηηθέο νξγαληθέο ελψζεηο (VOC) Τδξνγνλάλζξαθεο Δθπνκπέο απφ δεμακελέο Δπεμεξγαζία Τγξψλ Απνβιήησλ Δπεμεξγαζία Αέξησλ Απνβιήησλ Δθπνκπέο απφ δηαθίλεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ θσθ Δθπνκπέο απφ εγθαηαζηάζεηο δηαρείξηζεο ζείνπ Αηζάιε Υεκηθά απφβιεηα Αζηηθά Λχκαηα ηεξεά απφβιεηα Γεληθά Άιια απφβιεηα ηνπ Γηπιηζηεξίνπ Άιινη αέξηνη ξχπνη Θφξπβνο ΚΔΦΑΛΑΗΟ EKTIMHΖ ΚΑΗ AΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ Οηθνινγηθέο Δπηπηψζεηο Αηκφζθαηξα xvii

18 11.2. Τγξά Απφβιεηα - Νεξά Δπηπηψζεηο ζε ρισξίδα θαη παλίδα Δπηπηψζεηο ζε ρεξζαία ρισξίδα θαη παλίδα Δπηπηψζεηο ζηε ζαιάζζηα ρισξίδα θαη παλίδα ηεξεά απφβιεηα θαηά ηε θάζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ λέσλ έξγσλ Δπηπηψζεηο ζηε Φπζηνγλσκία ηεο πεξηνρήο Δπηπηψζεηο ζηηο Υξήζεηο Γεο Θφξπβνο Δπηπηψζεηο ζε Κξαηηθέο Δμππεξεηήζεηο Γίθηπα - Κπθινθνξηαθέο πλζήθεο Οηθνινγηθέο Δπηπηψζεηο Αηκφζθαηξα Δπηπηψζεηο ζηνπο πδάηηλνπο πφξνπο Δπηπηψζεηο ζηε Μνξθνινγία Έδαθνο Δπηπηψζεηο ζηε Υισξίδα Παλίδα Δπηπηψζεηο ζηε ρεξζαία ρισξίδα θαη παλίδα Δπηπηψζεηο ζηε ζαιάζζηα ρισξίδα θαη παλίδα Δπηπηψζεηο ζηε θπζηνγλσκία ηεο πεξηνρήο Δπηπηψζεηο ζηηο Υξήζεηο Γεο Λνηπέο Οριήζεηο θαηά ηε Φάζε Λεηηνπξγίαο Γνλήζεηο Οζκέο Θφξπβνο Δπηπηψζεηο ζε Κξαηηθέο Δμππεξεηήζεηο Γίθηπα Κπθινθνξηαθέο πλζήθεο Αμηνιφγεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ΚΔΦΑΛΑΗΟ xviii

19 ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ ΦΑΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ Αέξηα Απφβιεηα Τγξά Απφβιεηα ηεξεά Απφβιεηα Ηιχεο Σνμηθά Απφβιεηα - Απνξξίκκαηα Θφξπβνο Φπζηνγλσκία ηεο Πεξηνρήο Τδάηηλνη Πφξνη θαη Τδξνγεσινγία Υεξζαία Υισξίδα - Παλίδα Θαιάζζηα ρισξίδα παλίδα Κπθινθνξηαθέο πλζήθεο Υξήζεηο Γεο ΦΑΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Μέηξα ζηηο Μνλάδεο Παξαγσγήο Μέηξα γηα ηηο Τπφινηπεο Δγθαηαζηάζεηο Μνλάδα Δπεμεξγαζίαο Τγξψλ Απνβιήησλ ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΣΑΗΑ Δ ΔΠΗΣΡΧΜΔΝΔ ΠΔΡΗΟΥΔ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑ ΑΠΟΣΡΑΓΓΗΖ Κιεηζηφ ζχζηεκα απνζηξάγγηζεο πδξνγνλαλζξάθσλ Κιεηζηφ ζχζηεκα απνζηξάγγηζεο ακίλεο χζηεκα ζπιινγήο ειαησδψλ πδάησλ Αέξηα Απφβιεηα Μεηαθνξά απνβιήησλ εληφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ Δπεμεξγαζία απνβιήησλ Γηάζεζε απνβιήησλ Καηαιχηεο Ρνθεηηθά πιηθά xix

20 Διαηψδεο Λάζπε σκαηίδηα πξνεξρφκελα απφ θαπζαέξηα Απφβιεηα πνπ παξάγνληαη απφ ηελ κε παξαγσγηθή δηαδηθαζία Αζηηθά απφβιεηα Άρξεζηε μπιεία Υαξηί Άρξεζηεο κπαηαξίεο Άρξεζηα ζηδεξηθά (scraps) Παιαηά βαξέιηα Τπνιείκκαηα ακκνβνιψλ Γηάθνξεο πζθεπαζίεο θαη Γνρεία Άρξεζηα νηθνδνκηθά πιηθά Υξεζηκνπνηεκέλνη ιακπηήξεο θζνξηζκνχ Απφβιεηα ρεκείνπ Υξεζηκνπνηεκέλα νξπθηέιαηα Απνξξηπηφκελνο ειεθηξηθφο θαη ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο Τιηθά κνλψζεσλ Ξεξή ζθφλε ππξφζβεζεο Λάζηηρα απηνθηλήησλ Μέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο Θφξπβνο Φπζηνγλσκία Πεξηνρήο δάηηλνη Πφξνη Υισξίδα θαη Παλίδα Υεξζαία Υισξίδα θαη Παλίδα Θαιάζζηα Υισξίδα θαη Παλίδα Κπθινθνξηαθέο πλζήθεο xx

21 13. Υξήζεηο Γεο Γνλήζεηο Οζκέο ΠΗΝΑΚΑ ΟΡΟΛΟΓΗΑ ΑΝΑΦΟΡΔ xxi

22 ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΗΚΟΝΧΝ Δηθφλα 1 Ν. Ξάλζεο... 5 xxii

23 ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΗΝΑΚΧΝ Πίλαθαο 1 Θεξκνθξαζίεο αλά έηνο Πίλαθαο 2 Θεξκνθξαζίεο αλά έηνο Πίλαθαο 3 Θεξκνθξαζίεο αλά έηνο Πίλαθαο 4 Θεξκνθξαζίεο αλά έηνο Πίλαθαο 5 Θεξκνθξαζίεο αλά έηνο Πίλαθαο 6 Θεξκνθξαζίεο αλά έηνο Πίλαθαο 7 Θεξκνθξαζίεο αλά έηνο Πίλαθαο 8 Θεξκνθξαζίεο αλά έηνο Πίλαθαο 9 Θεξκνθξαζίεο αλά έηνο Πίλαθαο 10 Θεξκνθξαζίεο αλά έηνο Πίλαθαο 11 Θεξκνθξαζίεο αλά έηνο Πίλαθαο 12 Θεξκνθξαζίεο αλά έηνο Πίλαθαο 13 Θεξκνθξαζίεο αλά έηνο Πίλαθαο 14 Θεξκνθξαζίεο αλά έηνο Πίλαθαο 15 Θεξκνθξαζίεο αλά έηνο Πίλαθαο 16 Μεληαίεο Βξνρνπηψζεηο αλά έηνο Πίλαθαο 17 Μεληαίεο Βξνρνπηψζεηο αλά έηνο Πίλαθαο 18 Μεληαίεο Βξνρνπηψζεηο αλά έηνο Πίλαθαο 19 Μ.Ο. Έηνπο θαη ζχλνιν βξνρήο έηνπο Πίλαθαο 20 Μεληαίεο Βξνρνπηψζεηο αλά έηνο Πίλαθαο 21 Μ.Ο. θαη ζχλνιν Βξνρνπηψζεσλ αλά έηνο Πίλαθαο 22 Μεληαίεο Βξνρνπηψζεηο αλά έηνο Πίλαθαο 23 Μ.Ο. θαη ζχλνιν Βξνρνπηψζεσλ αλά έηνο Πίλαθαο 24 Πνηφηεηα λεξνχ ζηελ Γέθπξα ηαπξνχπνιεο Πίλαθαο 25 Πνηφηεηα λεξνχ ζηελ Λίκλε Βηζησλίδα Δθβνιέο Υεηκάξξνπ Κφζπλζνπ Πίλαθαο 26 Πνηφηεηα λεξνχ ζηελ Λίκλε Βηζησλίδα - Δθβνιέο Υεηκάξξνπ Κνκςάηνπ xxiii

24 Πίλαθαο 27 Πνηφηεηα λεξνχ ζηελ Λίκλε Βηζησλίδα - Δθβνιέο Υεηκάξξνπ Σξαχνπ Πίλαθαο 28 Πνηφηεηα λεξνχ ζηελ Λίκλε Βηζησλίδα - Νέα Κεζζάλε Πίλαθαο 29 Πνηφηεηα λεξνχ ζηνλ πνηακφ Κφζπλζν - Γέθπξα Πνιπζίηνπ Πίλαθαο 30 Πνηφηεηα λεξνχ ζηελ Γεψηξεζε ΞΠ7Δ Πνηακηά Πίλαθαο 31 Πνηφηεηα λεξνχ ζηελ Γεψηξεζε ΞΜ15 - Μάλδξα Κίηξηλν Έινο Πίλαθαο 32 Πνηφηεηα λεξνχ ζηελ Γεψηξεζε ΞΚ5 - Νέα Κεζζάλε Πίλαθαο 33 Πνηφηεηα λεξνχ ζηελ Γεψηξεζε ΞΓ1 Γεληζέαο Πίλαθαο 34 Πνηφηεηα λεξνχ ζηελ Γεψηξεζε ΞΜγγ1 Μάγγαλα Πίλαθαο 35 Πνηφηεηα λεξνχ ζηελ Γεψηξεζε Ξι 1 έιηλν Πίλαθαο 36 Πνηφηεηα λεξνχ ζηελ Λίκλε Λάθξα Πίλαθαο 37 Πνηφηεηα λεξνχ ζηελ Λίκλε Λαθξνχδα Πίλαθαο 38 Πνηφηεηα λεξνχ ζηελ ζέζε Απφβιεηα - βηνινγ. Καζαξ. Ξάλζεο Πίλαθαο 39 Πνηφηεηα λεξνχ ζηα Απφβιεηα ΔΒΑΘ Πίλαθαο 40 Πνηφηεηα λεξνχ Απφβιεηα - DIANA γέθπξα Μαγγάλσλ Πίλαθαο 41 Πνηφηεηα λεξνχ Απφβιεηα ΔΠΔΚ Πίλαθαο 42 Πνηφηεηα λεξνχ ζηνλ Υείκαξξν Λαζπίαο Πίλαθαο 43 Πνηφηεηα λεξνχ ζηα Απφβιεηα ΡΟΓΟΠΖ Πίλαθαο 44 Πιεζπζκφο Ν. Ξάλζεο Πίλαθαο 45 Σα θχξηα παξαγφκελα πξντφληα Πίλαθαο 46 ηαηηζηηθά ζηνηρεία Εσηθνχ Κεθαιαίνπ γηα ην Ννκφ Ξάλζεο Πίλαθαο 47 Απαζρφιεζε ζηνλ ηφπν θαηνηθίαο Πίλαθαο 48 Κπξηφηεξνη θιάδνη ( έηνο 2000) Πίλαθαο 49 Κπξηφηεξνη θιάδνη ηξηηνγελή ηνκέα (έηνο 2001) Πίλαθαο 50 Καηαλνκή γεσξγηθψλ εθηάζεσλ θαηά είδνο θαιιηέξγεηαο Πίλαθαο 51 Καηεγνξηνπνίεζε αλάινγα κε ην είδνο δψνπ Πίλαθαο 52 Έξγα Μεραληθνχ: Κχξηα ζπκκεηνρή εμνπιηζκνχ xxiv

25 Πίλαθαο 53 Ζιεθηξνινγηθέο Δξγαζίεο / Δγθαηαζηάζεηο Οξγάλσλ / Μνλψζεηο θαη Δξγαζίεο Βαθψλ Πίλαθαο 54 Υεηξηζκφο απνζεθεπκέλσλ πιηθψλ: θχξηα ζπκκεηνρή εμνπιηζκνχ Πίλαθαο 55 Μέζε θαη Μέγηζηε παξνπζία αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ Πίλαθαο 56 Ηδηνθαηαλάισζε Καπζίκσλ (t/h) Πίλαθαο 57 Πξψηεο Ύιεο θαη Πξντφληα Πίλαθαο 58 Γεμακελέο Απνζήθεπζεο Πίλαθαο 59 Σαμηλφκεζε ησλ αεξίσλ εθπνκπψλ xxv

26 ΠΡΟΛΟΓΟ Σν Γηπιηζηεξίνπ πεξηιακβάλεη ηελ εγθαηάζηαζε ησλ κνλάδσλ πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ: Οη κνλάδεο δηεξγαζηψλ πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ, είλαη νη εμήο : Νέα Μνλάδα Απφζηαμεο Κελνχ, ε νπνία ζα παξάγεη κίγκα ειαθξνχ θαη βαξέσο αεξηέιαηνπ θελνχ πνπ ζα ηξνθνδνηεί ηε λέα κνλάδα Τδξνγνλνδηάζπαζεο. Νέα Μνλάδα Θεξκηθήο Ππξφιπζεο αζθάιηνπ ζε ξεπζηνζηεξεά θιίλε, κε ζθνπφ ηελ κεηαηξνπή ηεο αζθάιηνπ ζε ειαθξχηεξα πξντφληα. Νέα Μνλάδα Τδξνγνλνδηάζπαζεο, πνπ πεξηιακβάλεη ελζσκαησκέλν ηκήκα ρακειήο πίεζεο πδξνγνλναπνζείσζεο. Με ηελ εγθαηάζηαζε απηήο ηεο Μνλάδαο απμάλεηαη ε παξαγσγή ησλ κέζσλ απνζηαγκάησλ, επηηπγράλνληαο ηαπηφρξνλα ηελ ζρεδφλ πιήξε πδξνγνλναπνζείσζή ηνπο βάζεη ησλ πξνδηαγξαθψλ. Νέα Μνλάδα Τδξνγφλνπ, κε ζθνπφ ηελ θάιπςε ησλ απμεκέλσλ αλαγθψλ ζε Τδξνγφλν. Νέα Μνλάδα Αλαγέλλεζεο Ακίλεο Νέα Μνλάδα Απνγχκλσζεο Όμηλσλ Νεξψλ Νέα Μνλάδα Αλάθηεζεο Θείνπ. ε απηήλ ηελ πηπρηαθή ζα λα αλαιπζνχλ νη επηπηψζεηο πξνο ην πεξηβάιινλ ζε πεξίπησζε θαηαζθεπήο δηπιηζηεξίνπ ζηνλ λνκφ ηεο Ξάλζεο. xxvi

27 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΟΝΟΜΑΗΑ ΚΑΗ ΔΗΓΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 1.1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΚΑΗ ΔΗΓΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Ζ παξνχζα Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ αλαθέξεηαη ζηελ θαηαζθεπή ηνπ Γηπιηζηεξίνπ ζηνλ Ννκφ Ξάλζεο. Σν έξγν πεξηιακβάλεη ην ζρεδηαζκφ ησλ παξαθάησ λέσλ κνλάδσλ: Μνλάδα Απφζηαμεο Κελνχ Μνλάδα Θεξκηθήο Ππξφιπζεο Αζθάιηνπ Μνλάδα Τδξνγνλνδηάζπαζεο πνπ πεξηιακβάλεη ελζσκαησκέλν ηκήκα ρακειήο πίεζεο γηα αλαβάζκηζε πδξνγνλναπνζείσζεο. Μνλάδα Τδξνγφλνπ Μνλάδα Ακίλεο, Μνλάδα Απνγχκλσζεο θαη Μνλάδα Αλάθηεζεο Θείνπ. ΔΗΓΟ ΔΡΓΟΤ: Γηπιηζηήξην ΟΝΟΜΑΗΑ: << Ο.Δ>> ΦΟΡΔΑ ΤΛΟΠΟΤΖΖ: << Ο.Δ>> ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ: << Ο.Δ>> ΓΗΔΤΘΗΝΖ: Ν. ΞΑΝΘΖ ΣΖΛ: FAX: ΘΔΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: Ν. ΞΑΝΘΖ ΜΔΛΔΣΖΣΖ: Καξαραζαλ Υνπζεΐλ Καξαραζάλ Υνπζεΐλ ειίδα 1

28 Καξαραζάλ Υνπζεΐλ ειίδα 2

29 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 2.1. Πεξίιεςε ηνπ Έξγνπ Ο θχξηνο ζθνπφο ηνπ Γηπιηζηεξίνπ είλαη ε παξαγσγή θαπζίκσλ κε νπζηαζηηθά κεδεληθή ζπγθέληξσζε ζείνπ, πνπ ζα θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ελ ιφγσ επέλδπζε ζα κεδελίζεη ηελ παξαγσγή καδνχη κεηαηξέπνληαο ην ζε ειαθξχηεξα θιάζκαηα ρακεινχ ζείνπ (ληίδει, βελδίλεο), ηα νπνία ζα θαιχπηνπλ ηηο κειινληηθέο πξνδηαγξαθέο θαπζίκσλ, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Διιεληθήο θαη Δπξσπατθήο λνκνζεζίαο. Ζ παξαγσγή ησλ θαπζίκσλ απηψλ, ζα γίλεη κε ηελ επηινγή Βέιηηζησλ Γηαζέζηκσλ Σερληθψλ, θαη ρξήζε «θιεηζηήο ηερλνινγίαο», ε νπνία ζα ζπκβάιεη ζηε κείσζε ησλ εθπεκπφκελσλ ξχπσλ ζε ζρέζε κε ηα ζεκεξηλά επίπεδα, θαζψο επίζεο θαη ζηελ αζθάιεηα ηεο παξαγσγήο. Δπηπιένλ ε βειηίσζε ζην πεξηβάιινλ δελ ζα πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ, αιιά ζα επεθηείλεηαη γεληθφηεξα ζηελ επξχηεξε πεξηνρή απφ ηε ρξήζε (ηειηθφο θαηαλαισηήο) θαζαξφηεξσλ θαπζίκσλ. Καξαραζάλ Υνπζεΐλ ειίδα 3

30 Καξαραζάλ Υνπζεΐλ ειίδα 4

31 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΖ ΘΔΖ 3.1. Γεληθά Ο Ννκφο Ξάλζεο είλαη έλαο απφ ηνπο 51 λνκνχο ηεο Διιάδαο θαη αλήθεη ζηελ πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο. Ο λνκφο Ξάλζεο αλήθεη γεσγξαθηθά ζηελ Θξάθε. Πξνο Β ζπλνξεχεη κε ηελ Βνπιγαξία, ζηα αλαηνιηθά ηνπ βξίζθνληαη νη λνκνί Γξάκαο (βφξεηα) θαη Καβάιαο (λφηηα), ζηα δπηηθά ν λνκφο Ρνδφπεο θαη ζηα λφηηα βξέρεηαη απφ ην Θξαθηθφ πέιαγνο. Πξσηεχνπζα ηνπ λνκνχ είλαη ε πφιε ηεο Ξάλζεο. Σν θιίκα ηνπ λνκνχ είλαη επεηξσηηθφ κε ςπρξνχο ρεηκψλεο θαη δεζηά θαινθαίξηα. Ζ νξεηλή δψλε δέρεηαη κεγάιεο πνζφηεηεο ρηνληνχ, κε ζεξκνθξαζίεο πνιιέο θνξέο θάησ απφ ηνπο -20 o C. Ο Ννκφο Ξάλζεο είλαη γλσζηφο γηα ηηο πνιιέο θπζηθέο θαιινλέο. Κάπνηεο απφ απηέο είλαη ε ιίκλε Βηζησλίδα, ν θαηαξξάρηεο ηνπ Λεηβαδίηε θαη ηα ζηελά ηνπ Νέζηνπ. Δηθόλα 1 Ν. Ξάλζεο Καξαραζάλ Υνπζεΐλ ειίδα 5

32 3.2. Έδαθνο Σν έδαθνο ζην βφξεην ηκήκα ηνπ λνκνχ είλαη εκηνξεηλφ θαη νξεηλφ, ελψ ζην λφηην πεδηλφ. Αλαιπηηθά ε θαηαλνκή ηνπ έρεη σο εμήο : 28,9% πεδηλφ, 9,2% εκηνξεηλφ θαη 61,9% νξεηλφ. Όξε : ην Ν. Ξάλζεο εθηείλνληαη νη απνιήμεηο ηνπ νξεηλνχ φγθνπ ηεο Ρνδφπεο. Φειφηεξε θνξπθή είλαη ην Γπθηφθαζηξν (1.827 κ.). Άιιεο θνξπθέο είλαη : ην Υατληνχ (1.525 κ.), ην Αριάη-Σζαι (1.400 κ.) θαη ε Κακέξηδε (1.070 κ.). Πεδηάδεο : ην λφηην ηκήκα ηνπ λνκνχ ζρεκαηίδεηαη ε εχθνξε πεδηάδα ηεο Ξάλζεο, πνπ έρεη έθηαζε πεξίπνπ 400 η. ρικ. Πνηακνί : Σν δπηηθφ ηκήκα ηνπ λνκνχ δηαξξέεη ν Νέζηνο, πνπ πεγάδεη απφ ηε Βνπιγαξία. Δθβάιιεη ζην Θξαθηθφ Πέιαγνο, απέλαληη απφ ηε Θάζν. ηηο εθβνιέο ηνπ ζρεκαηίδεη Γέιηα πιάηνπο δχν πεξίπνπ ρηιηνκέηξσλ. Λίκλεο : ηα ΝΑ ηνπ λνκνχ βξίζθεηαη ε ιίκλε Βηζηνλίδα, πνπ είλαη πινχζηα ζε ςάξηα. Αθηέο : Οη αθηέο ηνπ Ν. Ξάλζεο παξνπζηάδνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά : ηα αθξσηήξηα Καξαζνχ θαη Μπαινχζηξα, ηνλ θφιπν ηνπ Πφξην Λάγν θαη ην Γέιηα ηνπ πνηακνχ Νέζηνπ. Γάζε : Σν βφξεην ηκήκα ηνπ λνκνχ, εθεί πνπ βξίζθνληαη νη νξεηλνί ηνπ φγθνη, θαιχπηεηαη κε ππθλά δάζε απφ δξπο θαη νμπέο. Απφ ηα δάζε απηά εμάγεηαη πεξίθεκε μπιεία. Κιίκα : ηα παξάιηα ηνπ λνκνχ ην θιίκα είλαη εχθξαην, ελψ ζην εζσηεξηθφ επεηξσηηθφ, κε έληνλα θαηξηθά θαηλφκελα ην ρεηκψλα Γεσκνξθνινγηθά ζηνηρεία χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο απνγξαθήο ηνπ 2001 (Δ..Τ.Δ ν πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο ηνπ λνκνχ αλέξρεηαη ζε θαηνίθνπο. Καηά ηε δεθαεηία ν πιεζπζκφο ηνπ Ννκνχ απμήζεθε θαηά 11,9 %. Παξαηεξήζεθε φκσο ζπγθέληξσζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ πξσηεχνπζα ηνπ Ννκνχ θαη κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ αγξνηηθψλ θαη ηδηαίηεξα ησλ νξεηλψλ πεξηνρψλ. Σν 45% θαη πιένλ ηνπ πιεζπζκνχ αζρνιείηαη κε ηε Γεσξγία. Ο λνκφο ζπλεηζθέξεη, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ 1998, θαηά 0,7% ζην Αθαζάξηζην Δζληθφ Πξντφλ (Α.Δ.Π.) ηεο ρψξαο. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο επίζεκεο ηζηνζειίδαο ηεο Ννκαξρίαο Ξάλζεο, ε ζπλνιηθή έθηαζε θαηαλέκεηαη ζε: Γεσξγηθή Γε: 485 km2 Γάζε Γαζηθέο Δθηάζεηο: km2 Καξαραζάλ Υνπζεΐλ ειίδα 6

33 Άγνλεο εθηάζεηο: 86 km2 Δθηάζεηο Οηθηζκψλ: 43,5 km2 Βηνκεραληθή Έθηαζε: 7 km2 Βνζθφηνπνη Πεδηλήο Πεξηνρήο: 52,5 km2 Ο Ννκφο Ξάλζεο ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμχ ησλ 5-6 ζπνπδαηφηεξσλ λνκψλ ζηελ Διιάδα απφ δαζηθή άπνςε. Ζ δαζνθάιπςε ζηνλ νξεηλφ φγθν αλέξρεηαη ζε ζηξέκκαηα δάζνπο θαη ζε ζηξέκκαηα κεξηθψο δαζνζθεπή. Ζ ζαιάζζηα πεξηνρή θαη θπξίσο ε πεξηνρή ηνπ Βηζησληθνχ θφιπνπ είλαη πινχζηα ζε αιηεχκαηα. Σν ππέδαθνο είλαη πινχζην ζε νξπθηφ πινχην (κάξκαξα, γξαλίηεο, γξαθίηε, γεσζεξκηθφ πεδίν). Δπίζεο, ν Ννκφο παξνπζηάδεη αμηφινγα νηθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά (Γέιηα Νέζηνπ, ηελά Νέζηνπ, Οξεηλή Ρνδφπε) θαη κεγάιε βηνπνηθηιφηεηα ρισξίδαο θαη παλίδαο θαη δσληαλνχο παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο, ηζηνξηθά κνλαζηήξηα, αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, θαη έληνλε πνιηηηζηηθή δξάζε. Καξαραζάλ Υνπζεΐλ ειίδα 7

34 Καξαραζάλ Υνπζεΐλ ειίδα 8

35 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΡΤΠΑΝΖ 4.1. Γεληθά Αξθεηνί επηθαλεηαθνί πδξνθνξείο αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθφ πξφβιεκα ξχπαλζεο ζηε Βφξεηα Διιάδα. Οη πδάηηλνη πφξνη ζηε Βφξεηα Διιάδα θηλδπλεχνπλ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο εξγαζίεο ηειεηφθνηησλ ησλ Σκεκάησλ Βηνινγίαο, Γεσινγίαο θαη Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηνπ ΑΠΘ, ζχκθσλα κε ην δεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδαο ΑΓΓΔΛΗΟΦΟΡΟ, νη νπνίεο παξνπζηάζηεθαλ ζην πιαίζην ηνπ κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο εηδίθεπζεο ηνπ Γηαηκεκαηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Οηθνινγηθή πνηφηεηα θαη δηαρείξηζε πδάησλ ζε επίπεδν ιεθάλεο απνξξνήο». Οη κειέηεο είραλ σο ζηφρν θαηά θχξην ιφγν ηελ εθηίκεζε ηεο νηθνινγηθήο πνηφηεηαο θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ ζε επίπεδν ιεθάλεο απνξξνήο, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή θνηλνηηθή νδεγία, πνπ ππνρξεψλεη ηα θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ λα εθπνλνχλ κειέηεο παξαθνινχζεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ λεξψλ ζηεξηδφκελεο ζε βηνινγηθά, θπζηθνρεκηθά θαη πδξνκνξθνινγηθά ζηνηρεία. «Οη κειέηεο απηέο ελέρνπλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή πξνζηηζέκελε αμία, θαζψο ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο εθπνλνχληαη γηα πξψηε θνξά ελψ ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ ζπληζηνχλ ζεκεία αλαθνξάο γηα ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο ζηε Βφξεηα Διιάδα εθφζνλ πξνζεγγίδνπλ δεηήκαηα νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο ησλ πδάηηλσλ πφξσλ ηεο ρψξαο», αλαθέξνπλ νη επηζηήκνλεο Βηζηνλίδα «Οη κειέηεο ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο ησλ ιηκλψλ Βηζηνλίδαο θαη Καζηνξηάο αλέδεημαλ πσο νξηζκέλεο θπζηθνρεκηθέο παξάκεηξνη ησλ ιηκλψλ θαη ησλ πνηακψλ ησλ επξχηεξσλ πεξηνρψλ ηνπο μεπεξλνχζαλ ηα φξηα ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο γηα ηε δηαβίσζε ησλ ςαξηψλ θαη γηα ην πφζηκν λεξφ. Κάηη πνπ ζα πξέπεη λα ζέζεη ζε ζπλαγεξκφ ηηο αξκφδηεο αξρέο. Καη ζηηο δπν ιεθάλεο απνξξνήο ησλ ιηκλψλ νη κειέηεο ηνπ πξνζεγγηζηηθνχ πδξνινγηθνχ ηνπο ηζνδπγίνπ έδεημαλ πσο είλαη πιενλαζκαηηθφ θαη κε ζσζηή δηαρείξηζε δε ζα ππάξρεη έιιεηςε ζε θακία πεξηνρή», επηζεκαίλνπλ νη κειεηεηέο. Σα ζηνηρεία πνπ ζπλέιεμαλ νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θαηαδεηθλχνπλ φηη ε Καξαραζάλ Υνπζεΐλ ειίδα 9

36 πνηφηεηα ηνπ λεξνχ ηεο ιίκλεο Καζηνξηάο βάζεη ηνπ θπηνπιαγθηφλ θξίζεθε σο ειιηπήο. Ο δήκνο ησλ Αγ. Αλαξγχξσλ ηεο Καζηνξηάο εκθάληζε ηηο πςειφηεξεο ηηκέο ξππαληηθψλ θνξηίσλ, ελψ ε πην επηβαξπκέλε ππνιεθάλε ήηαλ απηή ηνπ Ξεξνπνηάκνπ θαη ζεκαληηθά ηξνπνπνηεκέλνο πδξνκνξθνινγηθά βξέζεθε ν πνηακφο Σνηρηφο. ηε ιεθάλε απνξξνήο ηεο Βηζηνλίδαο ν πνηακφο Σξάβνο παξνπζίαζε επίζεο ειιηπή πνηφηεηα ελψ νη άιινη γεηηληάδνληεο πνηακνί κέηξηα. Δπηζεκαίλεηαη δε φηη «ην 70% θαη 75% ησλ ζηαζκψλ ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο είραλ κέηξηα θαη ειιηπή πνηφηεηα πδάησλ». Οη θνηηεηέο πξαγκαηνπνίεζαλ θαη αλάιπζε ξίζθνπ επηθηλδπλφηεηαο κε επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ πνπ ζέηεη ε επξσπατθή νδεγία γηα ηελ πνηφηεηα ησλ πδάησλ κέρξη ην Απηή έδεημε φηη ε γεσξγία θαη ε θηελνηξνθία απνηεινχλ ηηο θχξηεο πηέζεηο πνπ δέρνληαη θαη νη δχν ιεθάλεο απνξξνήο. Σν ξίζθν βξέζεθε, θαη ζηηο δπν ιεθάλεο απνξξνήο, κέηξην εμαηηίαο ησλ πεγψλ ξχπαλζεο θαη πξνηείλεηαη δηεξεπλεηηθή παξαθνινχζεζε Νέθνο αηζαινκίριεο ζηε Ξάλζε Σνλ ηειεπηαίν ρξφλν, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, νη ξχπνη ηεο αηκφζθαηξαο κεηψζεθαλ αηζζεηά, θαζψο φιν θαη ιηγφηεξνη ρξεζηκνπνηνχζαλ ηα απηνθίλεηα ηνπο. Σψξα, ε ίδηα θξίζε ήξζε λα δεκηνπξγήζεη έλα λέν, εμίζνπ κεγάιν θαη επηθίλδπλν πξφβιεκα, ηελ αχμεζε ησλ ξχπσλ απφ ηα θαπζφμπια. Οη ζπγθεληξψζεηο ξχπσλ φρη κφλν μεπέξαζαλ ηα επηηξεπηά φξηα, αιιά ππεξδηπιαζηάζηεθαλ Βηνηερλίεο Βηνκεραλίεο ζην Ν. Ξάλζεο ηελ ΒΗ.ΠΔ. Ξάλζεο είλαη ζπλνιηθά εγθαηαζηεκέλεο 34 επηρεηξήζεηο, εθ ησλ νπνίσλ νη 28 είλαη ελ ελέξγεηα, ελψ νη 5 είλαη θιεηζηέο. Οη ζπλνιηθή έθηαζε ηεο ΒΗ.ΠΔ. Ξάλζεο (ζε ζηξεκ.) 1.576, Κάπνηεο Βηνηερλίεο Βηνκεραλίεο GmC.gr - Greek Modern Castings - Διιεληθά Υπηήξηα GMC δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν ησλ ρπηεχζεσλ πςειήο πνηφηεηαο ράιπβα θαη ρπηνζηδήξνπ IntraPACK - Δηαηξία πνπ παξάγεη κεγάιε πνηθηιία απφ ράξηηλεο ηζάληεο ζε δηάθνξα κεγέζε, ηχπνπο, ραξηηά, είδε εθηχπσζεο θαη θηλίξηζκα. Mai-Tex S.A. - Ζ Ματ-Σεμ ΑΒΔΔ αζρνιείηαη κε ηε ρεκηθνηερληθή επεμεξγαζία γηα βαθή θαη θηλίξηζκα πθαζκάησλ. Σν εξγνζηάζηφ ηεο βξίζθεηαη ζην Παιαηφ Καηξάκην Ξάλζεο. Marbles Poulios - Δηαηξεία καξκάξσλ ζηελ Ξάλζε. Καξαραζάλ Υνπζεΐλ ειίδα 10

37 Papadopoulos Elektrotechnik - Δηαηξία θαηαζθεπάδεη θαη εμάγεη ζηελ παγθφζκηα αγνξά δηαθφπηεο, πξίδεο, Dimmer, ηειερεηξηζκφ θσηφο θαη ξνιψλ, θαη άιιεο ειεθηξνηερληθέο εθαξκνγέο. Pet Hellas - Nestos River - Ζ εηαηξία έρεη σο θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηελ επεμεξγαζία θαη θνλζεξβνπνίεζε θεπεπηηθψλ πξντφλησλ. Royal - Tsatsoulis Bros S.A. - Αθνη Σζαηζνχδε ΑΒΒΔΔ - Βηνκεραλία επεμεξγαζίαο ιαραληθψλ θαη ειαίσλ. Παξαδνζηαθά ηνπξζηά θαη ειηέο. Ακπειψλεο Βνπξβνπθέιε - Γηθηπαθφο ηφπνο ησλ ακπειψλσλ βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο πνπ βξίζθνληαη ζηα Άβδεξα Ξάλζεο κε παξνπζίαζε ηεο ζπιινγήο θξαζηψλ ηνπο θαη θσηνγξαθηθφ πιηθφ απφ ηνπο ηφπνπο παξαγσγήο. Βηνκεραλία Δπίπινπ Mod Office Παπαραζηάο - Με αμηνπηζηία θαη ζπλέπεηα παξέρεη νινθιεξσκέλεο ιχζεηο επίπισζεο γξαθεηαθψλ ρψξσλ κε πςειή αηζζεηηθή θαη ιεηηνπξγηθνηεηα. Βηνκεραλία Κεξηψλ ΒΗΟ.ΚΔΡ Α.Δ. - Κνξκνί πνιχρξσκνη, θεξηά δεμηψζεσλ, θεξηά αθηέξσζεο, πνχδξα αξσκαηηθή, αξσκαηηθά θεξηά, αξσκαηηθά ressauts θαη tea lights, ιακπάδεο γάκνπ θαη βάθηηζεο, ρξηζηνπγελληάηηθνη θνξκνί. Βηνκεραλία Πνπιεξηθψλ Γ & Κ Γελλάδηνο Α.Β.Δ.Δ. - Βηνκεραλία Πνπιεξηθψλ. Κνηφπνπια λσπά -Κνηφπνπια θαηεςπγκέλα. Βηνκεραλία Σξνθίκσλ ΔΒΑΘ ΑΒΔ - Ηζηνξηθφ εηαηξείαο, πξντφληα, παξνπζίαζε εξγνζηαζίνπ. Βηνκεραλία ιεηαληηθψλ πιηθψλ Smirdex Α.Δ. - Μηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο βηνκεραλίεο πνπ εμεηδηθεχεηαη ζε ιεηαληηθά πιηθά. Βηνηερλία Δμαξηεκάησλ Αινπκηλίνπ Viexal - Δμαξηήκαηα κέγηζηεο αληνρήο. Ράνπια αινπκηλίνπ, κεληεζέδεο, γσληέο θαη φια ηα εμαξηήκαηα γηα ηεο ζεηξέο ηεο ALMACO - EUROPA - EXALCO - ALBIO - ALUMIL - ETEM - VALVE - ΔΛΒΗΑΛ. Βηνηερλία Καηαζθεπήο αινληψλ Italko Α.Δ. - Βηνηερλία Καηαζθεπήο αινληψλ κε δηάζεζε ζε νιφθιεξε ηελ Διιάδα. Βηνηερλία αινληψλ Γαζηεξίδεο Ν. & ΗΑ Ο.Δ. - Βηνηερλία αινληψλ. Γ. ΔΗΜΔΚΖ Α.Β.Δ.Δ. - Καηαζθεπή κεραλεκάησλ επεμεξγαζίαο θαη ζπζθεπαζίαο ράξηνπ. Καξαραζάλ Υνπζεΐλ ειίδα 11

38 Δ.Β.Η.Α.Π. Ο.Δ - Διιεληθή Βηνηερλία Αλαθπθιψζεσλ Πιαζηηθψλ. αθνχιεο απνξξηκκάησλ, ζαθνχιεο ηξνθίκσλ, θφθθνο πνιπαηζπιελίνπ, ξνιά πιαζηηθνχ, ξνιά πιαζηηθνχ θαη πεξηηπιίγκαηνο. Δλεξγνκεραληθή Βηνκεραλία Ξάλζεο - πζηήκαηα παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ςπθηηθψλ ζαιάκσλ, ζπζηήκαηα θπζηθνχ αεξίνπ, αιεμηθέξαπλα. Δηαηξία ρηζηφιηζσλ Αθνί Βεξβεξίδε - Δθθιεζάθηα, θαινπάηηα, Βξπζάθηα, Σδάθηα, Αγαικαηίδηα. Δηαηξία Τγξαεξίνπ Leon Gas - Δηαηξία απνζήθεπζεο, εκθηάισζεο θαη εκπνξίαο εκθηαισκέλνπ θαη ρχκα πγξαεξίνπ κε έδξα ηελ Ξάλζε. Κνλζεξβνπνηία Καιινλή Α.Δ. - Καπληζηά, Φηιέηα ςαξηψλ, Διηέο, Αιίπαζηα. Κνπθψκαηα ALtech Φνπξιαθίδεο - Δηαηξία θαηαζθεπήο θνπθσκάησλ αινπκηλίνπ ζηελ Ξάλζε. Κνπθψκαηα Αινπκηλίνπ Αlvek Α.Δ. - Καηαζθεπή αινπκηλέλησλ θνπθσκάησλ, παξαγσγή θαη ηππνπνίεζε θαηαζθεπψλ. Πφξηεο θαη παξάζπξα ζπλζεηηθψλ θνπθσκάησλ θαη αινπκηλίνπ. Μάξκαξα Αιζακάξ Α.Β.Δ.Δ. - Βηνκεραλίαο καξκάξσλ ζηελ Ξάλζε. Παξνπζίαζε ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ πξντφλησλ ηεο. Μάξκαξα Θξάθεο - Δκπνξία θαη επεμεξγαζία φισλ ησλ Διιεληθψλ Μαξκάξσλ ζην Πεηξνρψξη Ξάλζεο. Μεγάζαθθνη Α.B.E.E. - Δηαηξεία παξαγσγήο ζάθσλ κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο γηα θάζε ζπζθεπαζηηθή, κεηαθνξηθή θαη απνζεθεπηηθή αλάγθε, κε κεγάιε εκπεηξία ζηε θαηαζθεπή ζάθσλ FIBC. Ρνδφπε - Βηνκεραλία Γάιαθηνο Ξάλζεο Α.Δ. ΔΚΑΠ πλεηαηξηζηηθή Καπλνβηνκεραλία Διιάδνο Α.Δ. Σέρλε & Παξάδνζε - Κνηηάθεο σηήξηνο - Δξγνζηάζην Δπεμεξγαζίαο Δμαξηεκάησλ Παξαδνζηαθψλ Καγθέισλ Σέρλε Α.Δ. - Πάλει Αινπκηλίνπ, Δληνκνζίηεο, Θσξαθηζκέλεο Πφξηεο ζηα Πεγάδηα Ξάλζεο Τθαληήξηα Ξάλζεο Αθνί Κνθθάια Α.Δ. - Παξαγσγή θαη εκπνξία πθαζκάησλ επηπιψζεσλ Εakar βακβαθεξψλ θαη ζπλζεηηθψλ, παξαγσγή πθαληψλ εηηθεηψλ θαη ζεκάησλ κε νχγηα (αληηαιεξγηθψλ). ΥεκΒηνΞαλ - Βηνκεραλία ρξσκάησλ, βεξληθηψλ, κνλσηηθψλ θαη δνκηθψλ πιηθψλ. Καξαραζάλ Υνπζεΐλ ειίδα 12

39 4.5. Αλάγιπθν Μνξθνινγία, πδξνγξαθία, θιίκα. Σν αλάγιπθν ηνπ λνκνχ Ξάλζεο φπσο άιισζηε θαη νιφθιεξεο ηεο Θξάθεο, θπξηαξρείηαη απφ ηε κεγάιε νξνζεηξά ηεο Ρνδφπεο, ηεο νπνίαο θηάλεη εδψ ην δπηηθφ ηκήκα θαη θαηαιακβάλεη ην βφξεην ηκήκα ηνπ λoκνχ, κε ςειφηεξε θνξπθή ην Γπθηφθαζηξν (1.827 κ.), ζηελ νξνζεηξά ηεο Κνχιαο, ζην φξην ησλ λνκψλ Ξάλζεο θαη Γξάκαο, ζηα ζχλνξα κε ηε Βνπιγαξία. ηα αλαηνιηθά ε νξνζεηξά ρακειψλεη βαζκηαία σο ηα φξηα ηνπ λνκνχ Ρνδφπεο, απφ φπνπ αξρίδεη, κε ην Παπίθην (1.483 κ.), ε αλαηνιηθή Ρνδφπε. Ζ νξνζεηξά ηεο Κνχιαο δηαθιαδίδεηαη θαη ζηα λφηηα, ζρεκαηίδνληαο, ζην δπηηθφ ηκήκα ηνπ λνκνχ, ηηο θνξπθέο Υατληνχ (1.525 κ.), Αριάη Σζαι (1.400 κ.) θ.ά., γηα λα θαηαπέζεη ηειηθά απφηνκα ζηελ πεδηάδα ηεο Ξάλζεο, πνπ θηάλεη έσο ηε ζάιαζζα. Ζ πεδηάδα απηή έρεη θαη ινθψδεηο πεξηνρέο. Ζ πεδηάδα, βχζηζκα άιινηε, πνπ γέκηζε κε ηηο πξνζρψζεηο ηνπ Νέζηνπ θαη άιισλ κηθξψλ πνηακψλ θαη ρεηκάξξσλ κε απνζαζξσκέλα πιηθά ηεο Ρνδφπεο, απνηειεί ην δπηηθφ ηκήκα ηεο πεδηάδαο ηεο Θξάθεο θαη θαιχπηεη φιν ην λφηην ηκήκα. Βαζηθφ πδξνγξαθηθφ ζηνηρείν ηνπ λνκνχ είλαη ν Νέζηνο, πνπ εηζέξρεηαη απφ ηνλ λνκφ Γξάκαο ζηνλ λνκφ Ξάλζεο, απφ ηε ηδεξφπεηξα, θαηεπζχλεηαη ζηα λνηηαλαηνιηθά δηαζρίδνληαο ην βνξεηνδπηηθφ ηκήκα ηνπ λνκνχ θαη κεηά, αθνχ δηαγξάςεη κηα θακπχιε, θαηεπζχλεηαη ζηα λφηηα θαζνξίδνληαο ηα φξηα ησλ λνκψλ Ξάλζεο θαη Γξάκαο θαη εθβάιιεη ζην Αηγαίν πέιαγνο απέλαληη απφ ηε Θάζν. Σν θέληξν ηνπ λνκνχ δηαξξέεη ν κηθξφο πνηακφο Ξάλζεο, πνπ δηαζρίδεη ηελ πξσηεχνπζα θαη εθβάιιεη ζηε Βηζησλίδα ιίκλε. Σν βνξεηναλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ λνκνχ απνρεηεχεη ν Κνκςάηνο (Κνπξνχ), ν νπνίνο εηζέξρεηαη έπεηηα ζηνλ λνκφ Ρνδφπεο θαη ηειηθά εθβάιιεη θαη απηφο ζηε Βηζησλίδα. ηα φξηα ησλ λνκψλ Ξάλζεο θαη Ρνδφπεο βξίζθεηαη ε Βηζησλίδα, κνλαδηθή ιίκλε ηεο Θξάθεο, ε νπνία θιείλεηαη απφ ηε ζάιαζζα (Πφξην Λάγν) κε έλα πξνζρσζηγελέο βέινο πνπ αθήλεη κηα ζηελή δίνδν, απφ ηελ νπνία επηθνηλσλεί κε ηε ζάιαζζα θαη γη απηφ είλαη αικπξή. Ζ αθηνγξακκή είλαη νκαιή, ρακειή θαη αιίκελε. Σν θιίκα ηνπ λνκνχ είλαη ήπην ζρεηηθά ζηε λφηηα παξάθηηα ινπξίδα θαη ηξαρχ ζην βνξεηφηεξν νξεηλφ ηκήκα ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΓΡΟΓΔΧΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΤΡΤΣΔΡΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΤΓΑΣΗΝΟΗ ΠΟΡΟΗ Καξαραζάλ Υνπζεΐλ ειίδα 13

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΥΑΛΚΙΓΙΚΗ ΔΡΓΟ: ΜΟΝΑΓΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΔΛΑΙΟΣΡΙΒΔΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΩΙΜΗ ΔΛΙΑ Π.Δ. ΥΑΛΚΙΓΙΚΗ ΘΔΗ: Αμσγδαλιά Πλαηανιά Γ.Κ. ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ ΓΗΜΟ ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΜΔΛΔΣΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Δ EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΠΟΓΟΥΖ & ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ: Ζ περίπηωζε ηες Νόηηας Δύβοηας Σειηθή εξγαζία ηνπ ζπνπδαζηή: Μαραϊδώλε Θεόδωροσ Δπηβιέπνπζα: θ. Εαρθαδούια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ

ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ πνπδαζηήο: Πξίληδνο Γεψξγηνο Α.Δ.Μ.:2634

Διαβάστε περισσότερα

2011-2014(Ν.3852/2010):

2011-2014(Ν.3852/2010): ΔΗΑΓΩΓΖ Γεληθά Με ηα άξζξα 203-207 ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, ζεζπίζηεθε γηα πξψηε θνξά, ε ππνρξέσζε θαηάξηηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ απφ ηνπο πξσηνβάζκηνπο Ο.Σ.Α. Με ηελ Τπνπξγηθή απφθαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΠΛΑΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΣΖ ΝΖΟ ΚΤΘΝΟ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΖ ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΤ Δ ΑΤΣΖ. πνπδαζηέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «Παξάγνληεο θαηαλάισζεο βηνινγηθψλ πξντφλησλ» Δπνπηεχσλ θαζεγεηήο: ΛΑΕΑΡΟ ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΡΓΟ ΔΠΔΑ-Θ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΠΙ Τπεχζπλνο έξγνπ ΔΠΔΑ-Θ/ΚΡΗΠΙ: Καζ. Ηιίαο Υνχζηεο, Γ/ληήο ΙΔΣΔΘ/ΔΚΔΣΑ ΒΟΛΟ, ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΙΑΓΧΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Δλόηεηα Α : Πηξαηεγηθόο Πρεδηαζκόο

Δλόηεηα Α : Πηξαηεγηθόο Πρεδηαζκόο ΓΖΚΝΠ ΜΙΝΘΑΠΡΟΝ - ΔΟΥΠΡΗΛΖΠ ΔΟΓΝ : «Δπηρεηξεζηαθό Ξξόγξακκα Γήκνπ Μπινθάζηξνπ - Δπξσζηίλεο» ΘΟΗΝΠ ΡΝ ΔΟΓΝ : Γήκνο Μπινθάζηξνπ - Δπξσζηίλεο ΡΗΡΙΝΠ ΔΓΓΟΑΦΝ : Δλόηεηα Α : Πηξαηεγηθόο Πρεδηαζκόο ΛΝΔΚΒΟΗΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2012» Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Γεκηνπξγία Σνπηθνύ πκπιέγκαηνο Βηώζηκνπ Σνπξηζκνύ: Μειέηε ππάξρνπζαο ηνπξηζηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΣΗ ΚΔΙΜΔΝΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΠΔΡΙ ΤΓΑΣΟΡΔΜΑΣΩΝ. ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΓΙΟΡΘΩΔΙ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΙ ΑΤΣΗ ΚΑΙ ΤΠΟ ΣΟ ΠΡΙΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«πγθξηηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε επηιεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ηνπξηζκνύ ηνπ Ννκνύ Καβάιαο»

«πγθξηηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε επηιεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ηνπξηζκνύ ηνπ Ννκνύ Καβάιαο» ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «πγθξηηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε επηιεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ηνπξηζκνύ ηνπ Ννκνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Διιεληθέο Δπηρεηξήζεο ζηα Βαιθάληα θαη ζηελ Σνπξθία Τπνβιεζείζα ζηελ Καζεγήηξηα Γξηηζάθε Υάηδσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ-ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΠΡΟΧΘΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΟΤ ΓΟΜΖΜΔΝΟΤ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ-Ζ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα : Καηαζθεπή πεηξακαηηθήο δηάηαμεο γηα ηελ κέηξεζε βηναεξίνπ παξαγφκελνπ απφ αλαεξφβηα απνηθνδφκεζε

Διαβάστε περισσότερα

«Η εξορυκτική/μεταλλουργική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Στατιστικά δεδομζνα για τη διετία 2012-2013»

«Η εξορυκτική/μεταλλουργική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Στατιστικά δεδομζνα για τη διετία 2012-2013» ΕΚΘΕΣΗ -ΑΝΑΦΟΡΑ «Η εξορυκτική/μεταλλουργική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Στατιστικά δεδομζνα για τη διετία 2012-2013» COUNTRY PROFILE GREECE «The mining/metallurgical industry in Greece. Commodity review

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ ΣΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΤΠΟΓΟΜΔ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ & ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» (ΔΠΑ 2014-2020)

ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ ΣΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΤΠΟΓΟΜΔ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ & ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» (ΔΠΑ 2014-2020) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» (ΔΠΠΔΡΑΑ) Αεξνπόξνπ Παπαλαζηαζίνπ 34, 115 27 Αζήλα ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΕ ΕΠΙΣΗΜΕ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟΤ ΔΙΠΛΩΜΑΣΟ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ: «ΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΣΟΤ 2009

ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΣΟΤ 2009 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ & ΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΟ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΣΟΤ 2009 Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Τποθέζεων ύδενϋ Νικόλαορ Χπιζηοδοςλίδηρ, Γπαμμαηέαρ ΟΕΥ Α Level 2, 219-223Castlereagh

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ

ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ ΚΑΛΛΗΔΡΓΖΣΗΚΔ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΩΝ ΑΣΟΜΩΝ (ΚΔ.Θ.Δ.Α. ΚΗΒΩΣΟ/ΚΑΒΑΛΑ) -ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ- Ζ εζεινληηθή νκάδα εξγαζίαο:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Υπό του φοιτητή :ΓΟΥΔΑΜΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ

Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ ΓΔΡΜΔΝΣΕΟΠΟΤΛΟΤ ΓΑΦΝΖ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο.

Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο. Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο Πηπρηαθή εξγαζία ΕΡΕΤΝΑ ΠΕΔΙΟΤ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η δηεξεύλεζε πιεπξώλ ηεο εζηθήο ζπλεηδεηνπνίεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ πνπδαζηήο: Γνγόπνπινο ΠαλαγηώηεοΑΔΜ: 853/1042 Δπηβιέπωλ

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή εξγαζία ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

Γηπισκαηηθή εξγαζία ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γηπισκαηηθή εξγαζία «Γξάζεηο ησλ Τπεξεζηψλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζε Ννκαξρηαθφ επίπεδν δηνίθεζεο αλαθνξηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΑ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΠΔΡΙΛΗΦΗ. εθαξκφδνληαη ζηηο θαηαζθεπέο ζαλ θαηλνηφκεο ιχζεηο πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ θαιχηεξε

ΤΓΥΡΟΝΑ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΠΔΡΙΛΗΦΗ. εθαξκφδνληαη ζηηο θαηαζθεπέο ζαλ θαηλνηφκεο ιχζεηο πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ θαιχηεξε ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΤΓΦΡΟΝΑ ΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΣΙΡΚΟ ΑΘΑΝΑΙΟ, ΑΜ 070130 Θεςςαλονίκη, επτέμβριοσ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ / ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΤΣΖΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ»

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ» (ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑΓΝΩΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. Γεληθά... 3 1.1 ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ.υ.ο.ο.α.π.... 3 1.2 Ηζηνξηθφ ηεο κειέηεο... 3 1.3 Πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζία ζχληαμεο ηεο κειέηεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ Οηθνινγηθή πνηόηεηα θαη δηαρείξηζε πδάησλ ζε επίπεδν ιεθάλεο απνξξνήο ΣΜΖΜΑΣΩΝ ΒΗΟΛΟΓΗΑ, ΓΔΩΛΟΓΗΑ θαη ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΜΑΡΓΑΡΗΣΖ

Διαβάστε περισσότερα