Πληροφοριακό Σηµείωµα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πληροφοριακό Σηµείωµα"

Transcript

1 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για την εξαγορά των µετοχών της εταιρείας µε την ε ωνυµία ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α.Α. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Νοέµβριος 2010 Σελίδα 1 α ό 41

2 Περιεχόµενα σελίδα 1. ΓΕΝΙΚΑ Σκο ός Σύνταξης του Πληροφοριακού Σηµειώµατος Υ εύθυνοι Σύνταξης του Πληροφοριακού Σηµειώµατος ΕΞΑΓΟΡΑ Περιγραφή της Εξαγοράς Γενικά Στοιχεία της Εξαγοράς Πληροφορίες για τα Κριτήρια Προσδιορισµού του Τιµήµατος Τρό ος Καταβολής του Τιµήµατος Χρηµατοδότηση της εξαγοράς Ε ι τώσεις Στην Οικονοµική Κατάσταση Της ίας Ιχθυοκαλλιέργειες ΑΒΕΕ και τις ροο τικές Της ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΕΣΜΟΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ A.B.E.E Γενικές Πληροφορίες Ιστορικό Αντικείµενο Εργασιών ραστηριότητα Παραγόµενα Προϊόντα Παραγωγική ιαδικασία ίκτυο Πωλήσεων & ιανοµής Πελάτες Μέτοχοι ιοίκηση ιεύθυνση της Εταιρίας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Γενικές Πληροφορίες Ιστορικό Αντικείµενο Εργασιών Μετοχική Σύνθεση ιοικητικό Συµβούλιο Συµµετοχές µελών.σ. και κυρίων µετόχων στην ιοίκηση ή και στο κεφάλαιο άλλων εταιρειών Α ολογιστικά στοιχεία ραστηριότητας της ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α οτελέσµατα χρήσεων Ισολογισµοί Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Φορολογικοί Έλεγχοι Εταιρείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ισολογισµός χρήσεως 2007 της ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ισολογισµός χρήσεως 2008 της ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ισολογισµός χρήσεως 2009 της ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ισολογισµός χρήσεως 2007 της ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ Ισολογισµός χρήσεως 2008 της ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ Ισολογισµός χρήσεως 2009 της ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ...40 Σελίδα 2 α ό 41

3 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Σκο ός Σύνταξης του Πληροφοριακού Σηµειώµατος Το αρόν Πληροφοριακό Σηµείωµα έχει σαν σκο ό την ληροφόρηση του ε ενδυτικού κοινού αναφορικά µε την α όκτηση α ό την «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» µε τον διακριτικό τίτλο «ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ». (εφεξής «η Εταιρία») οσοστού 49% των µετοχών της εταιρίας µε την ε ωνυµία «ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ». Μέχρι την ηµεροµηνία εξαγοράς η ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ συµµετείχε στο µετοχικό κεφάλαιο της ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ µε οσοστό 51% Η σύνταξη του αρόντος ληροφοριακού σηµειώµατος ραγµατο οιείται σύµφωνα µε το άρθρο του κανονισµού του Χ.Α.Α, για εξαγορά µη εισηγµένης εταιρίας α ό εισηγµένη, κατά την ο οία το συνολικό τίµηµα εξαγοράς (συνο ολογιζόµενων και των µετοχών ου εξαγοράστηκαν ρογενέστερα) υ ερβαίνει το 30% των ιδίων κεφαλαίων της εισηγµένης εταιρείας, µε την λέον ρόσφατη δηµοσιευµένη λογιστική κατάσταση. Το συνολικό τίµηµα της εξαγοράς του 100% της ΜΕΡΚΟΣ Α.Ε. ου ραγµατο οιήθηκε τµηµατικά την 04/09/2007 και την 04/11/2010 ανέρχεται σε και αντιστοιχεί σε οσοστό 37,07%των ιδίων κεφαλαίων της ΙΑΣ λαµβάνοντας υ όψη τα τελευταία δηµοσιευµένα οικονοµικά στοιχεία του Α Εξαµήνου Το αρόν ληροφοριακό σηµείωµα έχει συνταχθεί µε ευθύνη της εταιρίας, η ο οία είναι υ εύθυνη για την ακρίβεια και την ληρότητα των στοιχείων. Η διάθεση του αρόντος γίνεται α ό την ιστοσελίδα του Χ.Α.Α και α ό την ιστοσελίδα της εταιρίας στην διεύθυνση Η Εταιρία ΙΑΣ ΙΧΘ/ΚΑΛΛ. Α.Β.Ε.Ε. είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών του Υ ουργείου Ανά τυξης, µε αριθµό Μητρώου Ανωνύµων Εταιριών (ΑΡ.Μ.Α.Ε.) κατά την εγγραφή της 27160/04/Β/92/290, και ο ο οίος σήµερα έχει διαµορφωθεί σε 27160/06/Β/92/5. Εισήχθη στην Παράλληλη Αγορά την 18/02/2002. : 1.2. Υ εύθυνοι Σύνταξης του Πληροφοριακού Σηµειώµατος Υ εύθυνοι για τη σύνταξη του Πληροφοριακού Σηµειώµατος και για την ακρίβεια των στοιχείων ου αυτό εριέχει είναι οι κ.κ.: 1.Στέλιος Πιτάκας, Πρόεδρος & ιευθ. Σύµβουλος της ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ., κάτοικος Νέας Ερυθραίας, τηλ.: και 2. Ιωακείµ Τσουκαλάς, Μέλος του.σ. και Γενικός ιευθυντής της ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ κάτοικος Γλυφάδας, τηλ.: Οι ε ενδυτές ου ενδιαφέρονται για ερισσότερες ληροφορίες θα µ ορούν να α ευθύνονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρίας ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ Ελαιών 54, 14564, Κηφισιά υ εύθυνη κα Ρέγγα Φανή, τηλ.: Σελίδα 3 α ό 41

4 2. ΕΞΑΓΟΡΑ 2.1. Περιγραφή της Εξαγοράς Γενικά Στοιχεία της Εξαγοράς Σύµφωνα µε το υ αριθµ /10/2010 ρακτικό του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας, εγκρίθηκε η εξαγορά οσοστού 49% των µετοχών της ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ α ό τους, Μέρκο Κωνσταντίνο και Κωνσταντίνου Ευαγγελία και εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο και ιευθύνοντα Σύµβουλο της εταιρίας κο Πιτάκα Στέλιο να ροβεί σε όλες τις α αραίτητες ενέργειες. Η ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ α) στις 04/09/2007 ροχώρησε σε εξαγορά οσοστού 51% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ έναντι τιµήµατος και υ έγραψε ροσύµφωνο για το υ όλοι ο 49% β) στις 04/11/2010 υ έγραψε την οριστική σύµβαση µεταβίβασης των αρακάνω µετοχών (49%) έναντι τιµήµατος ,00 Το καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο της ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ανέρχεται σε ,00 ευρώ, διαιρούµενο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 30,00 ευρώ η κάθε µία. Η µετοχική της σύνθεση ριν και µετά την εξαγορά αρατίθεται στον ίνακα ου ακολουθεί: ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Προ της εξαγοράς Μετά την εξαγορά ΜΕΤΟΧΟΣ Μτχ % Μτχ % ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ % % ΜΕΡΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ % ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ % ΣΥΝΟΛΟ ,00% ,00% Σύµφωνα µε το α ό 04/09/2007 ροσύµφωνο µεταβίβασης και της α ό 04/11/2010 οριστικής σύµβασης µεταβίβασης : Η Κωνσταντίνος Μέρκος του Γεωργίου µεταβιβάζει κοινές ανώνυµες µετοχές έναντι 129,13 ανά µετοχή, συνολικού τιµήµατος ,00 Η Ευαγγελία Κωνσταντίνου του Ιωάννη µεταβιβάζει κοινές ανώνυµες µετοχές έναντι 119,88 ανά µετοχή, συνολικού τιµήµατος ,00 Το τίµηµα ου καταβλήθηκε για την εξαγορά του 49% της ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ανέρχεται σε ,00 σε συνέχεια της εξαγοράς του 51% κατά την ο οία είχε καταβληθεί το οσό των και κατά συνέ εια το συνολικό οσό ου καταβλήθηκε ανέρχεται σε Το οσό ου θα καταβληθεί τµηµατικά ρος τους ωλητές έως τoν Ιούνιο του 2011 ανέρχεται σε ΕΥΡΩ ,11. Η διαφορά ροκύ τει α ό συµψηφισµό της ροκαταβολής οσού ΕΥΡΩ έναντι της εν λόγω εξαγοράς α ό την 04/09/2007, καθώς και α αίτησης της εξαγοραζόµενης εταιρείας οσού ΕΥΡΩ ,89 α ό ροσω ική εταιρεία ενός εκ των ωλητών. Οι µετοχές µεταβιβάστηκαν και αραδόθηκαν α ό τους ωλητές στην ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ µε την αράδοση σε αυτήν των ροσωρινών τίτλων δια των ο οίων α οδεικνύεται η συµµετοχή τους στην ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ µε την καταβολή του τιµήµατος α ό την αγοράστρια στους ωλητές και την υ ογραφή των συµφωνητικών µεταβιβάσεων. Η ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ καθίσταται α ό εκείνη τη στιγµή τελεία κυρία, νοµέας και κάτοχος των µετοχών, οι δε ωλητές θα εκχωρούν στην ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ τα άσης φύσης δικαιώµατα τους α ό αυτές. Η ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ α οσκο εί στην συνέχιση της ε ιτυχούς βιοµηχανικής αραγωγικής δραστηριότητας της ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Σελίδα 4 α ό 41

5 Πληροφορίες για τα Κριτήρια Προσδιορισµού του Τιµήµατος Για την α οτίµηση της ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, δεν ακολουθήθηκε συγκεκριµένη µέθοδος και το τίµηµα, καθορίστηκε µε ελεύθερες δια ραγµατεύσεις µεταξύ των µερών, µε βάση τα ακόλουθα δεδοµένα: Σύµφωνα µε τον ισολογισµό της 31/12/2009, τα ίδια κεφάλαια της ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ανήλθαν σε ,18, διαµορφώνοντας την λογιστική αξία της µετοχής σε 31,02. Την αξία των αγίων εριουσιακών στοιχείων της εταιρείας τα ο οία κατά την εξαγορά του 51% της εταιρίας είχαν α οτιµηθεί α ό τον διεθνή οίκο Lambert Smith Hampton υ ολογίζοντας την συνολική εύλογη αξία του ακινήτου σε ΕΥΡΩ Στην α οτίµηση δεν εριλαµβάνεται ο µηχανολογικός εξο λισµός. Πέραν αυτού, σηµειώνεται ότι η εταιρεία έχει ροβεί α ό τον Σε τέµβριο του 2007 έως σήµερα, υ ό την ιοίκηση της ΙΑΣ ΑΒΕΕ σε µία σειρά α ό ε ενδύσεις και βελτιωτικές κινήσεις ου έχουν µετατρέψει το εργοστάσιο σε µία α ό τις λέον σύγχρονες µονάδες ε εξεργασίας, τυ ο οίησης και logistics στην Ελλάδα. Την στρατηγική θέση του εργοστασίου. Η µεταβίβαση των µετοχών, ό ως αναφέρεται και ανωτέρω, ραγµατο οιήθηκε έναντι 129,13 ανά µετοχή για το οσοστό 47% του Κωνσταντίνου Μέρκου και 119,88 ανά µετοχή για το οσοστό 2% της Ευαγγελίας Κωνσταντίνου Τρό ος Καταβολής του Τιµήµατος Η καταβολή του τιµήµατος για το 47% ρος τον Κωνσταντίνο Μέρκο θα ραγµατο οιηθεί τµηµατικά ως εξής: Την καταβλήθηκε στον Αγοραστή, ό ως συµφωνήθηκε στο α ό ροσύµφωνο ώλησης µετοχών, ως ροκαταβολή, µέρος του τιµήµατος οσού ,00. Το υ ολει όµενο οσό των ,00 θα καταβάλλεται ως εξής: Ποσό ,89 καταβλήθηκε την ηµέρα υ ογραφής της σύµβασης στο ταµείο της Εταιρείας κατ εντολήν του Πωλητή σε εξόφληση ισό οσης οφειλής της «ΜΕΡΚΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» ρος την Εταιρεία, χρέος το ο οίο έχει αναδεχθεί ο Πωλητής δυνάµει της α ό σύµβασης αναδοχής χρέους. Ποσό ,05 καταβλήθηκε την ηµέρα υ ογραφής της σύµβασης δια τρα εζικής ε ιταγής και Ποσό ,06 καταβλήθηκε δια δίγραµµων ε ιταγών εκδόσεως του Αγοραστή εις διαταγήν του Πωλητή, οσού εκάστης ,02 και λήξεως , , αντίστοιχα, τις ο οίες ο Πωλητής αρέλαβε την 04/11/2010 της συµβάσεως έχοντος θέση α οδείξεως αραλαβής και µε την συµφωνία να εµφανιστούν ρος ληρωµή κατά την ηµεροµηνία εκδόσεώς τους και όχι νωρίτερα. Η καταβολή του τιµήµατος για το 51% ρος τον Κωνσταντίνο Μέρκο είχε καταβληθεί τοις µετρητοίς µε τρα εζική ε ιταγή µε την υ ογραφή της α ό 04/09/2007 σύµβασης µεταβίβασης. Η καταβολή του τιµήµατος για το 2% ρος την Ευαγγελία Κωνσταντίνου ραγµατο οιήθηκε τµηµατικά ως εξής: Η ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. κατέβαλε µε την υ ογραφή του συµφωνητικού µεταβίβασης στην Ευαγγελία Κωνσταντίνου το οσό των ,00 δια τρα εζικής ε ιταγής Η ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. κατέβαλε µε την υ ογραφή του συµφωνητικού µεταβίβασης στην Ευαγγελία Κωνσταντίνου το οσό των ,00 δια δίγραµµης τρα εζικής ε ιταγής εκδόσεως του Αγοραστή εις διαταγήν της Πωλήτριας λήξεως , την ο οία η Πωλήτρια αρέλαβε την 04/11/2010 της συµβάσεως έχοντος θέση α οδείξεως αραλαβής και µε την συµφωνία να εµφανιστεί ρος ληρωµή κατά την ηµεροµηνία εκδόσεώς της και όχι νωρίτερα Χρηµατοδότηση της εξαγοράς Για την χρηµατοδότηση της εξαγοράς του 49%, η ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε θα χρησιµο οιήσει κεφάλαια α ό την υ άρχουσα ρευστότητα της εταιρείας ενώ η εξαγορά του 51% χρηµατοδοτήθηκε α ό µακρο ρόθεσµο τρα εζικό δανεισµό Σελίδα 5 α ό 41

6 2.2. Ε ι τώσεις Στην Οικονοµική Κατάσταση Της ίας Ιχθυοκαλλιέργειες ΑΒΕΕ και τις ροο τικές Της Η εταιρεία ΜΕΡΚΟΣ ΑΒΕΕ µε τις εγκαταστάσεις της α οτελεί σήµερα ένα νευραλγικό µέρος της λειτουργίας του Οµίλου ΙΑΣ Ιχθυοκαλλιέργειες. Με την α όκτηση του 100% των µετοχών της εταιρείας, θα ακολουθήσει η α ορρόφησή της α ό την ΙΑΣ Ιχθυοκαλλιέργειες ΑΒΕΕ, κίνηση ου αναµένεται να έχει τις ακόλουθες θετικές ε ι τώσεις για τον Όµιλο: Μεταφορά της ιοίκησης και των Οικονοµικών Υ ηρεσιών α ό µισθωµένες εγκαταστάσεις στην Ν. Κηφισιά στο κτήριο του εργοστασίου της ΜΕΡΚΟΣ ΑΒΕΕ. Η εξοικονόµηση εξόδων α ό την κίνηση αυτή εκτιµάται ότι θα ξε εράσει τα ΕΥΡΩ ετησίως. Εξορθολογισµός της διαχείρισης των εµ ορευµάτων. Τα ροϊόντα ε εξεργασίας/ τυ ο οίησης α οτελούν σήµερα σχεδόν το 15% του όγκου ωλήσεων του Οµίλου µε συνεχώς αυξανόµενες τάσεις. Με την ύ αρξη 2 ξεχωριστών εταιρειών, α αιτείται σε κά οιες ερι τώσεις δι λή τιµολόγηση ή χρέωση του κόστους ε εξεργασίας και α οθήκευσης. Πέραν τούτου θα είναι δυνατή και η λήρης εκµετάλλευση των µέσων διακίνησης εµ ορευµάτων της ΜΕΡΚΟΣ ΑΒΕΕ α ό την ΙΑΣ κάτι ου σήµερα µε την ύ αρξη διαφορετικών νοµικών ροσώ ων α αγορεύεται. Εκτιµάται ότι η εν λόγω εξαγορά θα ε ιδράσει θετικά στην λειτουργία του Οµίλου και ως α οτέλεσµα θα βελτιώσει τα οικονοµικά του α οτελέσµατα. Συγκεκριµένα αναµένεται βελτίωση της κερδοφορίας λόγω της δραστηριότητας µετα οίησης ροϊόντων υψηλής ροστιθεµένης αξίας µε σηµαντικό εριθώριο κέρδους. Οι συνολικές ωλήσεις δεν θα ε ηρεαστούν καθότι η ΜΕΡΚΟΣ Α.Ε. α οτελούσε εταιρεία του Οµίλου και ριν την τελική εξαγορά του 49% 3. ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΕΣΜΟΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Η εταιρία ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. συµµετείχε ρο της τελικής εξαγοράς στην εταιρία ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ µε οσοστό 51% σύµφωνα µε την α ό 04/09/2007 σύµβαση µεταβίβασης µετοχών. εν υφίσταται άµεση ή έµµεση µετοχική σχέση µεταξύ της των θυγατρικών της ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε, και της εταιρίας ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Μέχρι την εκλογή του υφιστάµενου ιοικητικού Συµβουλίου της ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ου εκλέχθηκε α ό την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της στις 04/11/2010, υ ήρχαν κοινά µέλη.σ. ή/και διευθυντικά στελέχη των εταιριών του Οµίλου της ΙΑΣ και της ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ο κος Πιτάκας Στέλιος του Κωνσταντίνου. Πρόεδρος & ιευθ. Σύµβουλος του.σ. της ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε, διατελούσε και Πρόεδρος & ιευθ. Σύµβουλος του.σ. της ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ο κος Μανέλλης Στέφανος του Νικολάου, αντι ρόεδρος του.σ. της ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε, διατελούσε και µέλος του.σ. της ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ο κος Τσουκαλάς Ιωακείµ του Σ υρίδωνος, µέλος του.σ. και Γενικός ιευθυντής της ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε, διατελούσε και µέλος του.σ. της ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ο κος Πιτάκας Γιώργος του Στέλιου, µέλος του.σ. της ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε, διατελούσε και µέλος του.σ. της ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Στο υφιστάµενο ιοικητικό Συµβούλιο της ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ το ο οίο εκλέχθηκε µετά την υ ογραφή του α ό 04/11/2010 συµφώνου εξαγοράς συµµετέχουν: ο κος Στέλιος Πιτάκας του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος& ιευθ. Σύµβουλος του.σ., ο ο οίος διατελεί και Πρόεδρος& ιευθ. Σύµβουλος του υφιστάµενου ιοικητικού Συµβουλίου της ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε, ο κος Μανέλλης Στέφανος του Νικολάου, Μέλος του.σ., ο ο οίος διατελεί Αντι ρόεδρος της ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε, ο κος Τσουκαλάς Ιωακείµ του Σ υρίδωνος, Μέλος του.σ., ο ο οίος διατελεί και µέλος του.σ. της ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε και ο κος Πιτάκας Γιώργος του Στέλιου µέλος του.σ ο ο οίος διατελεί και µέλος του.σ. της ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. καθώς και το νέο µέλος κος Πιτάκας Κωνσταντίνος του Στέλιου µέλος του.σ ου δεν α οτελεί µέλος.σ. της ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Σελίδα 6 α ό 41

7 Οι διεταιρικές συναλλαγές της ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. και των εταιρειών του Οµίλου µε την ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ το 2009 αρουσιάζονται στον ίνακα ου ακολουθεί: ΑΓΟΡΑΖΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΩΛΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΣ ΑΕ ΠΕΛΑΓΟΣ MARE NOSTRUM ΜΕΡΚΟΣ ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ ΣΠΑΡΦΙΣ ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ , ,31 MARE NOSTRUM 1.498, ,00 ΜΕΡΚΟΣ ,53 0, ,22 X , , , ,53 0, , , , , , ,77 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΟΥΣΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΟΥΣΑ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΙΑΣ ΑΕ ΠΕΛΑΓΟΣ MARE NOSTRUM ΜΕΡΚΟΣ ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ ΣΠΑΡΦΙΣ ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ , ,70 MARE NOSTRUM 0, , , ,13 ΜΕΡΚΟΣ 0,00 771, ,67 Χ , , ,61 Μεταξύ των εταιριών του Οµίλου της ΙΑΣ και της ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ υ άρχει συµφωνία σε εµ ορικό ε ί εδο. Σελίδα 7 α ό 41

8 4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ A.B.E.E 4.1. Γενικές Πληροφορίες Η εταιρία «ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ A.B.E.E.» ιδρύθηκε το έτος 1992 (ΦΕΚ 4159/ , Τεύχος Α.Ε. & ΕΠΕ), είναι Ελληνική Ανώνυµη Εταιρία, υ όκειται στο Νόµο ερί Ανωνύµων Εταιριών, λειτουργεί µε την ε ωνυµία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» και έχει διακριτικό τίτλο ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε Η Εταιρία είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών του Υ ουργείου Ανά τυξης, µε αριθµό Μητρώου Ανωνύµων Εταιριών (ΑΡ.Μ.Α.Ε.) κατά την εγγραφή της 27160/04/Β/92/290, και ο ο οίος σήµερα έχει διαµορφωθεί σε 27160/06/Β/92/5. Η διάρκεια της, σύµφωνα µε το Καταστατικό, είναι 50 έτη και ως έδρα της Εταιρίας έχει ορισθεί ο ήµος Κηφισιάς, Ελαιών 54, ΤΚ Ο σκο ός της Εταιρίας συµ ληρώθηκε µε την εξής ροσθήκη, ό ως α οφασίσθηκε α ό τη Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της : «Η αραγωγή και εµ ορία οστρακοειδών και άσης φύσεως ιχθυηρών, νω ών και κατεψυγµένων». Η αρα άνω τρο ο οίηση δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 9929/ , τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ). Με την ανωτέρω ροσθήκη, ο σκο ός της Εταιρίας, σύµφωνα µε το Άρθρο 3 του καταστατικού της, διαµορφώνεται ως εξής: 1) Η ίδρυση και η εκµετάλλευση κάθε µορφής ιχθυοκαλλιεργητικών µονάδων και σταθµών, η διάθεση της αραγωγής στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και γενικά η οργάνωση και η αραγωγή κάθε µονάδας ου σχετίζεται µε τις Ιχθυοκαλλιέργειες στην ηµεδα ή και αλλοδα ή. 2) Η αραγωγή και εµ ορία οστρακοειδών και άσης φύσεως ιχθυρών, νω ών και κατεψυγµένων. 3) Η αντι ροσώ ευση οίκων του εξωτερικού ου αράγουν ή εµ ορεύονται όµοια και συναφή ροϊόντα.- 4) Η συνεργασία ή συµµετοχή της Εταιρείας σε άλλες ε ιχειρήσεις Ελληνικές ή ξένες ου ε ιδιώκουν ίδιο ή αρεµφερή σκο ό και 5) Η ίδρυση και εκµετάλλευση υ οκαταστηµάτων, γραφείων και ρακτορείων ο ουδή οτε και κάθε άλλης οµοειδούς ε ιχείρησης ή αρόµοιας ρος τα ιο άνω αντικείµενα. Η βασική δραστηριότητα της Εταιρίας είναι η εκτροφή και διάθεση τσι ούρας και λαβρακιού. Η ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ. A.B.E.E. εµ ί τει στον κλάδο ιχθυοκαλλιεργειών και συγκεκριµένα στη κατηγορία «Μονάδες αραγωγής και ιχθυογεννητικοί σταθµοί», (Κωδικός κλάδου κατά την ΕΣΥΕ 050.2, ΣΤΑΚΟ -91) Ιστορικό Η ιστορία της Εταιρίας ξεκινάει το 1992 µε την ίδρυση της ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ A.B.E.E. α ό τους κ.κ. Στέλιο Πιτάκα, Ιωάννη Παναγιωτούρο και Λεωνίδα Βαρδάκη. Το 1992 η Εταιρία λαµβάνει άδειες σκο ιµότητας ίδρυσης µονάδας ιχθυοκαλλιέργειας και αργότερα την τρο ο οίηση αυτής σύµφωνα µε τις ο οίες ε ιτρά ηκε στην Εταιρία να ιδρύσει µονάδα ιχθυοκαλλιέργειας µε το σύστηµα των λωτών ιχθυοκλωβών στη θέση Χιλιοµίλι Σκαρφείας του Μαλιακού Κόλ ου. Την ερίοδο ολοκληρώνεται η κατασκευή της µονάδας και στη χρήση 1994 αρχίζουν οι ρώτες ωλήσεις έτοιµου ροϊόντος. Tην τριετία η Εταιρία έλαβε ε ιδοτήσεις για τη συµµετοχή της σε ε ενδυτικά ρογράµµατα της Ευρω αϊκής Ένωσης στα ο οία είχε υ αχθεί, µε στόχο την αύξηση της ετήσιας δυναµικότητας της αραγωγής ψαριών και τον εκσυγχρονισµό των εγκαταστάσεών της. Οι ε ενδύσεις αυτές εριελάµβαναν εργασίες υ οδοµής, λωτές εγκαταστάσεις, εξο λισµούς και µεταφορικά µέσα καθώς και την κατασκευή συσκευαστηρίου. Το 1998 η Εταιρία ολοκλήρωσε την κατασκευή σύγχρονου συσκευαστηρίου νω ών αλιευµάτων στον Νοµό Φθιώτιδος Το 1999 η Εταιρία εξαγοράζει το 68% της εταιρίας ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΙΧΘ/ΚΑΛΛ Α.Ε.Β.Ε. α ό τους κκ. Πιτάκα Κ. Στέλιο και Βαρδάκη- Μ αρµ αγαδάκη Λ. Αικατερίνη, βασικούς µετόχους της Εταιρίας. Η ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΙΧΘ/ΚΑΛΛ. Α.Β.Ε.Ε., στη χρήση 2001 ολοκλήρωσε την κατασκευή µονάδας εκκόλαψης γόνου τ.µ., σε αρχικά µισθωµένο χώρο τ.µ. στη θέση Ντά ιες, ήµου Εχιναίων, Νοµού Φθιώτιδος, του ο οίου α έκτησε την κυριότητα στις 9/05/2002 σύµφωνα µε τον υ αιρθµ τίτλο του Υ ουργείου Γεωργίας, ιεύθυνση Πολιτικής Γης. Η αραγωγική δυναµικότητα είναι 20 εκατ. ιχθύδια ετησίως. Εντός του 2001, η Εταιρία ραγµατο οίησε την εξαγορά οσοστού 99,875% της εταιρίας ΓΙΑΝΝΕΤΑΣ Α.Ε.Β.Ε. α ό τους κκ. Πιτάκα Κ. Στέλιο, Πιτάκα Σ. Κωνσταντίνο, και Βαρδάκη- Μ αρµ αγαδάκη Λ. Αικατερίνη. Η εταιρία είχε ιδρύσει µονάδα εκτροφής τσι ούρας & λαβρακίου, σε µισθωµένο θαλάσσιο χώρο 20 στρεµµάτων στην εριοχή Χιλιοµίλι Σκάρφειας, θαλάσσιας εριοχής Μαλιακού Κόλ ου, Νοµού Φθιώτιδας. Εντός της χρήσης 2002, και συγκεκριµένα α ό ραγµατο οιείται η ηµόσια Εγγραφή της Εταιρίας, και οι µετοχές της αρχίζουν να δια ραγµατεύονται στην Παράλληλη Αγορά του Χ.Α.Α. την 18/02/2002. Κατά τη χρήση 2002, η Εταιρία αύξησε το οσοστό συµµετοχής στην εταιρία ΓΙΑΝΝΕΤΑΣ Α.Β.Ε.Ε. σε 100,00% α ό 99,875%. Με α όφαση της α ό 28/03/2002 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΙΧΘ/ΚΑΛΛ ΑΒΕΕ, α οφασίστηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της κατά χιλ.. Η εν λόγω αύξηση εγκρίθηκε για την χρηµατοδότηση του ε ενδυτικού σχεδίου της και συγκεκριµένα την κατασκευή µίας µονάδας ρο άχυνσης γόνου. Η αύξηση ραγµατο οιήθηκε µε αραίτηση του δικαιώµατος συµµετοχής των αλιών µετόχων κκ. Μ αρµ αγαδάκη Βαρδάκη Αικατερίνη του Λεωνίδα και Πιτάκα Γεώργιου του Στέλιου, υ έρ της εταιρίας ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ A.B.E.E. Μετά την ανωτέρω αύξηση το οσοστό συµµετοχής της Εταιρίας στην ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΙΧΘ/ΚΑΛΛ ΑΒΕΕ αυξήθηκε σε 85,78%. Σελίδα 8 α ό 41

9 Εντός της χρήσης 2003, εγκρίθηκε η εξαγορά οσοστού 70% των µετοχών της FRUTTI DI MARE A.E. στην ο οία ήδη συµµετείχε µε οσοστό 15%. Η εξαγορά του υ όλοι ου 22,5%, ολοκληρώθηκε εντός της χρήσης Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς το οσοστό συµµετοχής της ΙΑΣ ΙΧΘ/ΚΑΛΛ. Α.Β.Ε.Ε. στην FRUTTI DI MARE Α.Ε. ανέρχεται σε 85%. Εντός της χρήσης 2003 έρασαν στο όνοµα της Εταιρίας οι άδειες λειτουργίας µονάδων ιχθυοκαλλιέργειας τις θυγατρικής της ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΙΧΘ/ΚΑΛΛ. ΑΒΕΕ,. Το Σ της Εταιρίας α οφάσισε στις 30/12/03 την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης δια α ορρόφησης της εταιρείας ΓΙΑΝΝΕΤΑΣ ΑΒΕΕ, στην ο οία συµµετέχει µε 100% και ορίστηκε ως ισολογισµός µετασχηµατισµού ο ισολογισµός της 31/12/2003. Η συγχώνευση εγκρίθηκε, µε τις α οφάσεις των.σ. της «ΙΑΣ» και της «ΓΙΑΝΝΕΤΑΣ» στις 18/06/2004. Η εν λόγω συγχώνευση εγκρίθηκε µε την υ αριθµό Κ2-8288/ α όφαση του Υ ουργείου Ανά τυξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 78 του Κ.Ν.2190/20 και των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993. Εντός της χρήσης 2004, η ΙΑΣ ΙΧΘ/ΚΑΛΛ. ΑΒΕΕ σε συνεργασία µε την εταιρία ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ροέβησαν στην εξαγορά οσοστού συµµετοχής 50% εκάστη, µε αξία κτήσης ,00, στην Ιταλική εταιρία συµµετοχών ASTIR INTERNATIONAL S.R.L. µε έδρα τη Ρώµη µε σκο ό την α ό κοινού ανά τυξη του δικτύου τους της εµ ορίας και διανοµής στην Ιταλία. Τον Σε τέµβριο του 2004 η ΙΑΣ ΙΧΘ/ΚΑΛΛ. Α.Β.Ε.Ε. και η ΒΕΤΕΡΙΝ Α.Β.Ε.Ε. υ ογράφουν συµφωνία ου αφορά ως ε ί των λείστων α) την ώληση του ιχθυο ληθυσµού της δεύτερης στην ΙΑΣ ου βρίσκεται στις µονάδες εκτροφής της θυγατρικής της ΒΕΤΕΡΙΝ Α.Β.Ε.Ε., VET - FISH O.E. στην Αστυ άλαια του Νοµού ωδεκανήσου, β) τη διαχείριση των µονάδων εκτροφής µε δικαίωµα χρήσης των χερσαίων και λωτών εγκαταστάσεων. Μετά την ανωτέρω συµφωνία έρασε στη ΙΑΣ η διαχείριση δύο µονάδων εκτροφής και ενός συσκευαστηρίου στην Αστυ άλαια. Ε ι ρόσθετα, η ΙΑΣ εκµίσθωσε τις εγκαταστάσεις της εταιρίας MARVET A.E., θυγατρικής της ΒΕΤΕΡΙΝ Α.Β.Ε.Ε., στον Ασ ρό υργο Αττικής, µε σκο ό την χρήση τους ως κέντρο διανοµής. Την 20/11/2004 σηµειώθηκε υρκαγιά α ό άγνωστη αιτία στο συσκευαστήριο της Εταιρίας στον Αγ. Σεραφείµ Φθιώτιδας, µε συνέ εια την ολοκληρωτική του καταστροφή. Το ανωτέρω κτίριο καθώς και όλο το εριεχόµενό του (µηχανολογικός εξο λισµός) ήταν λήρως ασφαλισµένα και η εισ ραχθείσα α οζηµίωση α ό την ασφαλιστική εταιρεία ανήλθε στο οσό των ,00 ευρώ. Η αραγωγική δραστηριότητα της Εταιρίας αρέµεινε ανε ηρέαστη καθόσον στο συγκεκριµένο χώρο δεν υ ήρχαν α οθέµατα, ρώτες ύλες και µηχανολογικός εξο λισµός υ οστήριξης των µονάδων εκτροφής. Σχετικά µε την οµαλή λειτουργία των ωλήσεων, η Εταιρία ροέβη άµεσα στις α αραίτητες ενέργειες για την α ρόσκο τη συνέχιση της συσκευασίας των ψαριών και την εκτέλεση των αραγγελιών των ελατών της (συσκευασία σε χώρους τρίτων, κλ.) καθώς και στις α αιτούµενες αραγγελίες ροµήθειας για την άµεση αντικατάσταση του καταστραφέντος εξο λισµού. Κατά την διάρκεια συγγραφής του αρόντος η Εταιρία έχει ήδη ροµηθευτεί ένα νέο, υ ερσύγχρονο σύστηµα διαλογής ιχθύων και βρίσκεται στο τελικό στάδιο ανοικοδόµησης του καταστραφέντος κτιρίου το ο οίο αναµένεται να ολοκληρωθεί εντός του ροσεχούς µήνα. Στις 24/11/2004 η ΙΑΣ εξαγόρασε το σύνολο των εταιρικών µεριδίων της RED HOOK ΕΠΕ, θυγατρική της θυγατρικής εταιρίας FRUTTI DI MARE A.E. H RED HOOK ΕΠΕ έχει ως κύριο αντικείµενο την εκµετάλλευση µονάδων ιχθυοκαλλιέργειας στον Πόρο Τροιζηνίας. Στις 31/12/2004 α οφασίστηκε η έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης διά α ορρόφησης της RED HOOK Ε.Π.Ε. Το ιοικητικό Συµβούλιο της ΙΑΣ καθώς και η διαχείριση της εταιρίας RED HOOK Ε.Π.Ε. όρισαν ως ισολογισµό µετασχηµατισµού τον ισολογισµό της 31/12/2004 Η εν λόγω συγχώνευση εγκρίθηκε µε την υ αριθµό Κ / α όφαση του Υ ουργείου Ανά τυξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 78 του Κ.Ν.2190/20 και των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993. Την 1/6/2005 η ΙΑΣ εξαγόρασε το 100% των µετοχών της εταιρείας Θ.. ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε η ο οία διαθέτει µονάδα ιχθυοκαλλιέργειας στην νήσο Αστυ άλαια. Την 9/9/2005 η ΙΑΣ εξαγόρασε το 100% των εταιρικών µεριδίων της εταιρείας ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕ η ο οία διαθέτει 2 µονάδες ιχθυοκαλλιέργειας στην νήσο Πόρο. Το Σ της Εταιρίας α οφάσισε στις 30/09/05 την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης δια α ορρόφησης της εταιρείας Θ..ΚΥΠΑΙΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε, στην ο οία συµµετέχει µε 100% και ορίστηκε ως ισολογισµός µετασχηµατισµού ο ισολογισµός της 30/9/2005. Η συγχώνευση εγκρίθηκε, µε τις α οφάσεις των.σ. της «ΙΑΣ» και της «Θ..ΚΥΠΑΙΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε» στις 22/12/2005. Η εν λόγω συγχώνευση εγκρίθηκε µε την υ αριθµό Κ / α όφαση του Υ ουργείου Ανά τυξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 78 του Κ.Ν.2190/20 και των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993. Εντός της χρήσης 2006, η Εταιρία εξαγόρασε το 100% των µετοχών της εταιρίας NEPTUNUS ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ, α οφάσισε την συγχώνευση µε α ορρόφηση της εταιρείας «ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ», η ο οία εγκρίθηκε µε την α όφαση Κ / του Υ ουργείου Ανά τυξης ροέβη στην υ ογραφή ροσυµφώνου εξαγοράς οσοστού 80% των εταιρικών µεριδίων της εταιρίας "Ιχθυοτροφικό Κέντρο Πόρου - ΕΠΕ", µίσθωσε τις τρεις µονάδες στην Αστυ άλαια και συγκεκριµένα στις θέσεις Κατάφι και Γλυνός και µέσα στο ίδιο έτος α έκτησε και το συσκευαστήριο στη θέση Ανάληψη Αστυ άλαιας αγοράζοντάς το α ό την εταιρία ΒΕΤΕΡΙΝ ΑΒΕΕ. αγόρασε το υ όλοι ο 14,23% των µετοχών της εταιρείας «ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ» της ο οίας η εταιρεία κατέχει ήδη το 85,77%. Σελίδα 9 α ό 41

10 ραγµατο οίησε ε ενδύσεις σε άγια στοιχεία οσού 4,58 εκατ. ευρώ και σαν α οτέλεσµα οδηγήθηκε σε σηµαντική αύξηση των µεγεθών του κατά το 2006, σε σύγκριση µε το 2005 Εντός της χρήσης 2007, η Εταιρία α έκτησε το 29,934% των µετοχών της εταιρίας «ΖΩΟΝΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε» ου λειτουργεί στην Ελλάδα και οσοστό 21,072%των µετοχών α οκτήθηκε α ό τον ιευθύνοντα Σύµβουλο της Εταιρίας και βασικό µέτοχο κ. Στέλιο Πιτάκα. α έκτησε το 100% των µετοχών της εταιρίας «ΠΕΛΑΓΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ» α έκτησε το 51% των µετοχών της εταιρίας «MARE NOSTRUΜ ΑΕ α έκτησε ε ι λέον το 25% των µετοχών της θυγατρικής εταιρίας «NEPTUNUS ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» και την 17η Ιουλίου 2007 η Εταιρία α έκτησε και το υ όλοι ο 5% των µετοχών της θυγατρικής εταιρίας µε α οτέλεσµα να κατέχει το 100% των µετοχών της εταιρίας. α έκτησε το 51% των µετοχών της εταιρίας«μερκοσ ΑΕ». ροέβη στη σύναψη κοινού Οµολογιακού δανείου µε την Εµ ορική Τρά εζα συνολικής ονοµαστικής αξίας ,00 ευρώ µε σκο ό την αναχρηµατοδότηση µακρο ρόθεσµων και βραχυ ρόθεσµων υ οχρεώσεων της εταιρίας. α έκτησε το 53,33% των µετοχών της εταιρίας «ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ροέβη στην εξαγορά υ ολοί ου οσοστού 15,00% της εταιρίας FRUTTI DI MARE A.E. α οκτώντας έτσι λέον το 100% της εταιρίας. Εντός της χρήσης 2008, η Εταιρία ροέβη στην υ ογραφή σύµβασης εξαγοράς υ ολοί ου οσοστού 46,67% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας "ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ" ροέβη στην υ ογραφή οριστικής σύµβασης εξαγοράς οσοστού 71,66% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας "ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΡΟΥ ΑΕ" ροέβη στην υ ογραφή ροσυµφώνου εξαγοράς οσοστού 95% του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας "ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΧΘΥΩΝ" και τον διακριτικό τίτλο "ΣΠΑΡΦΙΣ Α.Ε.". µέσω της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας "ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΡΟΥ ΑΕ", κατά το οσό των ,00 ευρώ,το οσοστό της ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ A.B.E.E στην εταιρία ανήλθε στο 97,64%. ροέβη στην υ ογραφή οριστικής σύµβασης εξαγοράς οσοστού 21,072% του µετοχικού κεφαλαίου της ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΒΕΕ α ό τον κ. Πιτάκα Στέλιο. ροέβη σε συµφωνία εξαγοράς όλων των αγίων στοιχείων της εταιρείας Ι. ΜΑΡΜΑΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ου διαθέτει µονάδα εκτροφής ιχθύων στη θέση Νήσος Πλατειά Σαρωνικού κόλ ου. ροέβη στην υ ογραφή οριστικής σύµβασης εξαγοράς οσοστού 95% του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας "ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΧΘΥΩΝ" µε τον διακριτικό τίτλο "ΣΠΑΡΦΙΣ Α.Ε." Το συνολικό τίµηµα της εξαγοράς ανήλθε στο οσό των ευρώ και θα εξοφληθεί µέχρι τον Νοέµβριο του µέσω της θυγατρικής MARE NOSTRUM A.E., µε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου, α έκτησε το 47,94% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΜΟΝΑ Α ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΡΟΥ MARE A.E.» ροέβη στην εξαγορά υ ολοί ου οσοστού 2,36% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΡΟΥ ΑΕ α ό τον µέτοχο Κ. Γεώργιο Αθανασίου α οκτώντας έτσι το 100% της εταιρείας. ανακοίνωσε την έγκριση µε την α όφαση του Υ ουργείου Ανά τυξης την συγχώνευση µε α ορρόφηση της εταιρείας «NEPTUNUS ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε» δυνάµει της υ 'αρίθµ Κ / Εντός της χρήσης 2009, η Εταιρία ροέβη στην υ ογραφή σύµβασης εξαγοράς οσοστού 30% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΚΛΕΙ ΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε διακριτικό τίτλο ΚΛΕΙ ΑΡΑΣ Ι. FAMILY A.E. α ό τους µετόχους Ιωάννη, Νίκη και Άννα Κλειδαρά. ροέβη στην σύναψη στρατηγικής συµφωνίας µε τον δανέζικο ολυεθνικό όµιλο BIOMAR. ροέβη στην υ ογραφή οριστικής σύµβασης µεταβίβασης µετοχών της εταιρίας ΖΩΟΝΟΜΗ Α.Ε οσοστού 25,17% στην BIOMAR α οφάσισε την συγχώνευση µε α ορρόφηση των 100% θυγατρικών εταιρειών "ΠΕΛΑΓΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ", "ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ", "ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΡΟΥ ΑΕ", "FRUTTI DI MARE AE" Εντός της χρήσης 2010, η Εταιρία ροέβη στην υ ογραφή σύµβασης εξαγοράς οσοστού 99% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας "ΠΑΡΚΟ ΠΕΡ ΙΚΑ ΙΙ - ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ". Σελίδα 10 α ό 41

11 ροέβη στην υ ογραφή σύµβασης εξαγοράς του υ ολοί ου οσοστού 1% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας "ΠΑΡΚΟ ΠΕΡ ΙΚΑ ΙΙ - ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ".Το συνολικό τίµηµα εξαγοράς ανέρχεται στο οσό των ευρώ. α οφασίσθηκε την συγχώνευση µε α ορρόφηση των 100% θυγατρικών εταιρειών "ΠΑΡΚΟ ΠΕΡ ΙΚΑ ΙΙ - ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", "ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε", Η συγχώνευση αυτή αναµένεται να έχει ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος του έτους. ροέβη στην υ ογραφή σύµβασης εξαγοράς του υ ολοί ου οσοστού 49% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας "MARE NOSTRUM A.E." α ό τον µέτοχο Ισµαήλο Αθανάσιο α οκτώντας έτσι το 100% της εταιρείας. Πρότεινε στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας στην ο οία και εγκρίθηκε οµόφωνα η έκδοση οµολογιακού δανείου µετατρέψιµου σε µετοχές και την κατάργηση του δικαιώµατος ροτίµησης των υφιστάµενων µετόχων της Εταιρείας. Α οφάσισε τη συγχώνευση µε α ορρόφηση του 100% της θυγατρικής εταιρείας " "MARE NOSTRUM A.EΗ συγχώνευση αυτή αναµένεται να έχει ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος του έτους. ανακοινώσε ότι έχει καταλήξει σε καταρχήν συµφωνία για µια σηµαντική το οθέτηση α ό τον στρατηγικό ε ενδυτή Linnaeus Capital Partners BV (Linnaeus) ο ο οίος θα καλύψει το συνολικό οσό της έκδοσης του υ οχρεωτικά µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου ύψους ΕΥΡΩ (διάρκεια 3 έτη, τιµή µετατρο ής 1,80.) Αντικείµενο Εργασιών ραστηριότητα Βασική δραστηριότητα της Εταιρίας είναι η λειτουργία µονάδων ιχθυοκαλλιέργειας, στις ο οίες εκτρέφονται κυρίως τσι ούρα και λαβράκι µε την µέθοδο των λωτών ιχθυοκλωβών Παραγόµενα Προϊόντα Παραγωγική ιαδικασία Στον ιχθυογεννητικό σταθµό της εταιρείας αράγονται θαλάσσιοι µεσογειακοί ιχθείς (τσι ούρα-λαβράκι-φαγκρί- µυτάκι-σαργός). Η αραγωγική διαδικασία ξεκινά α ό το τµήµα των γεννητόρων ό ου συλλέγονται τα αυγά των ψαριών και στη συνέχεια µεταφέρονται για εκκόλαψη στο τµήµα λαρβών. Μετά την εκκόλαψή τους αραµένουν στο συγκεκριµένο τµήµα για ερί ου 30 ηµέρες ό ου τρέφονται µε φυσική τροφή (rotifer και artemia). Στη συνέχεια µεταφέρονται στο τµήµα α ογαλακτισµού στο ο οίο λέον τρέφονται µε ξηρά τροφή µέχρι την ηλικία των 60 ηµερών και κατό ιν στο τµήµα δεξαµενών ρο άχυνσης, µέχρι την ηλικία των 120 ηµερών ό ου φτάνουν στα 2 gr και α ό εκεί ροωθούνται σταδιακά στις µονάδες άχυνσης. Ο γόνος, βάρους ερί ου 2 γραµµαρίων, το οθετείται αρχικώς στους ιχθυοκλωβούς της µονάδας. ό ου και γίνεται ρολη τικός εµβολιασµός για την αντιµετώ ιση τυχόν ασθενειών. Στους ιχθυοκλωβούς αυτούς, τα ιχθύδια αραµένουν µέχρι να φτάσουν το µέσο βάρος των 15 γραµµαρίων. Στη συνέχεια αραιώνονται µε την το οθέτησή τους σε µεγαλύτερο αριθµό κλωβών και λαµβάνει χώρα η ρώτη κύρια ερίοδος ανά τυξής τους. Τέλος, τα ψάρια µόλις φτάσουν το βάρος των 80 γραµµαρίων το οθετούνται σε ακόµα µεγαλύτερο αριθµό κλωβών µέχρι να φτάσουν στο ε ιθυµητό βάρος. Σηµειώνεται δε ότι σε κάθε ιχθυοκλωβό το οθετείται συγκεκριµένος αριθµός ψαριών, έτσι ώστε να υ άρχει σε καθέναν αρκετός χώρος για την ανά τυξή τους. Όλο το διάστηµα της εκτροφής τα ψάρια τρέφονται µόνο µε βιοµηχανο οιηµένες ιχθυοτροφές αρίστης οιότητας, υψηλής θρε τικής αξίας και εριεκτικότητας σε ρωτεΐνες και βιταµίνες. Η ανά τυξη των ψαριών αρακολουθείται καθηµερινά µέσω µηχανογραφηµένου συστήµατος ό ου καταγράφεται ο ρυθµός ανά τυξής τους. Το µέσο εµ ορεύσιµο βάρος είναι 380 γραµµάρια και η διάρκεια εκτροφής ου α αιτείται για την ε ίτευξη του κυµαίνεται α ό 14 έως και 18 µήνες, ανάλογα την γεωγραφική εριοχή των µονάδων εκτροφής και τις εκάστοτε κλιµατολογικές συνθήκες. Μετά την εξαλίευση τους α ό τους κλωβούς, τα ψάρια θανατώνονται µε θερµικό σοκ ( άγωµα ) και µεταφέρονται στα συσκευαστήρια ό ου διαχωρίζονται µηχανικά κατά µέγεθος και βάρος, συσκευάζονται αυτόµατα και α οστέλλονται για κατανάλωση. Η Εταιρία για τον έλεγχο της υγείας και της α όδοσης του ιχθυο ληθυσµού διατηρεί µόνιµες συνεργασίες µε εξειδικευµένες εταιρείες του χώρου. Για τη συνεχή αρακολούθηση της ροόδου της αραγωγικής διαδικασίας η Εταιρία χρησιµο οιεί, εκτός του εξειδικευµένου ροσω ικού της, την εταιρία ΝΑΥΣ ΕΠΕ ως Τεχνικό Σύµβουλο για θέµατα Υδατοκαλλιεργειών και Προστασίας Περιβάλλοντος, καθώς και την εταιρία AQUAVET Α.Ε. ως Τεχνικό Σύµβουλο για την ρόληψη ασθενειών και την ιχθυο αθολογική κάλυψη της µονάδος ίκτυο Πωλήσεων & ιανοµής Πελάτες Το κεντρικό συσκευαστήριο της Εταιρίας βρίσκεται στη θέση «Σκαµάντζαλη», Κοινότητα Αγ. Σεραφείµ Λοκρίδος, Νοµού Φθιώτιδος, ό ου γειτνιάζει µε τις µονάδες εκτροφής του Μαλιακού Κόλ ου και την Εθνική οδό Αθηνών Λαµίας. Το γεγονός αυτό εξασφαλίζει την άµεση συσκευασία των αλιευµάτων της Εταιρίας, και την γρήγορη διακίνηση τους τόσο ρος την εσωτερική όσο και ρος την εξωτερική αγορά, καθ όλη τη διάρκεια του έτους, έχοντας ως α οτέλεσµα την άριστη οιότητα των νω ών της αλιευµάτων. Σελίδα 11 α ό 41

12 Σηµειώνεται ότι την 20/11/2004 σηµειώθηκε υρκαγιά α ό άγνωστη αιτία στο συσκευαστήριο της Εταιρίας µε συνέ εια την ολοκληρωτική του καταστροφή. Η Εταιρία έχει ήδη ροµηθευτεί ένα νέο, υ ερσύγχρονο σύστηµα διαλογής ιχθύων και βρίσκεται στο τελικό στάδιο ανοικοδόµησης του καταστραφέντος κτιρίου το ο οίο αναµένεται να ολοκληρωθεί εντός ροσεχούς µήνα. Oι µονάδες ου διαχειρίζεται η Εταιρία στην Αστυ άλαια διαθέτουν το δικό τους συσκευαστήριο, το ο οίο είναι άρτια εξο λισµένο και σε µικρή α όσταση α ό τις µονάδες εκτροφής. Οι µονάδες της του Πόρου, συσκευάζουν σε εγκαταστάσεις τρίτων. Για τις ανάγκες διακίνησης των ροϊόντων της, η Εταιρία χρησιµο οιεί και το Κέντρο ιανοµής στον Ασ ρό υργο Αττικής, ό ου σε χώρο τµ βρίσκονται α οθήκες και ψυγεία συνολικής έκτασης 500 τµ. Για τη διεκ εραίωση του κύριου όγκου των µεταφορικών αναγκών της Εταιρίας χρησιµο οιούνται µεταφορικές εταιρίες. Το δίκτυο διάθεσης της Εταιρίας έως και τα µέσα της χρήσης 2004 α οτελούσαν κυρίως εµ ορικές εταιρίες νω ών αλιευµάτων του εσωτερικού. Μέσω των εταιριών αυτών, τα ροϊόντα της Εταιρίας ροωθούνται κυρίως στο εξωτερικό. Εντός της χρήσης 2004, η Εταιρία στελέχωσε το Εµ ορικό της τµήµα µε έµ ειρα στελέχη του χώρου και ροέβη στην δυναµική ανά τυξη ιδίου δικτύου διάθεσης στο εξωτερικό. Η γεωγραφική κατανοµή των ωλήσεων της Εταιρίας αρουσιάζεται στον ίνακα ου ακολουθεί: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΙΤΑΛΙΑ 30,62% ΙΣΠΑΝΙΑ 27,25% ΕΛΛΑ Α 19,36% ΓΑΛΛΙΑ 5,87% ΡΩΣΙΑ 3,95% ΟΛΛΑΝ ΙΑ 3,17% ΓΕΡΜΑΝΙΑ 3,11% ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 2,31% ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ 1,30% ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 1,04% ΆΛΛΕΣ 2,02% ΣΥΝΟΛΟ 100,00% Για την εξασφάλιση των ιστωτικών υ ολοί ων των ελατών εξωτερικού, η Εταιρία εφάρµοσε αυστηρές διαδικασίες ιστωτικού ελέγχου µε αράλληλη ασφάλιση των υ ολοί ων του ελατολογίου της Μέτοχοι Η σηµερινή µετοχική σύνθεση αρουσιάζεται στον ίνακα ου ακολουθεί: ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΙΤΑΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 31,03% ΠΙΤΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9,72% BPA FONS S.A. 7,56% KAHKA BENDUKIDZE 11,62% ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ(<5%) 40,07% ΣΥΝΟΛΟ 100,00% Κατά την τα µέλη του.σ. κατέχουν συνολικά µετοχές, οι ο οίες αντι ροσω εύουν το 40,37% του συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου ιοίκηση ιεύθυνση της Εταιρίας Σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Καταστατικού, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας α οτελείται α ό ε τά (7) συµβούλους. Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγονται α ό τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας για εντάχρονη θητεία, ου αρατείνεται αυτόµατα µέχρι την ρώτη τακτική Γενική Συνέλευση µετά τη λήξη της θητείας τους, η ο οία δεν µ ορεί όµως να εράσει την εξαετία. Το ισχύον.σ. έχει εκλεγεί µε την α ό α όφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων για θητεία µέχρι την , συγκροτήθηκε σε σώµα µε την α ό α όφαση του.σ. της Εταιρίας και µετά τις αλλαγές ου έγιναν µε την α ό α όφαση του ιοικητικού Συµβουλίου η ο οία εγκρίθηκε α ό την α όφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης α αρτίζεται α ό τα ακόλουθα µέλη: Εκτελεστικά Μέλη: Σελίδα 12 α ό 41

13 1. Πιτάκας Στέλιος του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος.Σ. (Εκτελεστικό Μέλος) 2. Μανέλλης Στέφανος του Νικολάου, Αντι ρόεδρος.σ. (Εκτελεστικό Μέλος) 3. Τσουκαλάς Ιωακείµ του Σ υρίδωνος, Μέλος.Σ. (Εκτελεστικό Μέλος) 4. Πιτάκας Γεώργιος του Στέλιου, Μέλος.Σ. (Εκτελεστικό Μέλος) Μη Εκτελεστικά Μέλη: 5. Μαραγκουδάκης Νικόλαος του Αντωνίου, Μέλος.Σ. (Μη Εκτελεστικό Μέλος) Ανεξάρτητα µη Εκτελεστικά Μέλη: 6. Κουτσιανάς Νικόλαος του Νικολάου, Μέλος.Σ. (Μη Εκτελεστικό-Ανεξάρτητο Μέλος) Σύµφωνα µε το άρθρο 13 του Καταστατικού σε ερί τωση θανάτου µέλους.σ. την θέση του το οθετείται το ανα ληρωµατικό µέλος και αν δεν υφίσταται ανα ληρωµατικό τα υ όλοι α µέλη του.σ. εφόσον δεν είναι λιγότερα α ό 3 µ ορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και εκ ροσώ ηση της εταιρείας χωρίς αντικατάσταση των ελλει όντων µελών µε την ροϋ όθεση ότι ο αριθµός αυτών υ ερβαίνει το ήµισυ των µελών Η εκ ροσώ ηση και διαχείριση της Εταιρίας έχει ανατεθεί στον Πρόεδρο& ιευθύνοντα Σύµβουλο της Εταιρίας κ. Πιτάκα Στέλιο, ο ο οίος εκ ροσω εί και δεσµεύει την Εταιρία µε µόνη την υ ογραφή του έναντι αντός τρίτου. Σελίδα 13 α ό 41

14 5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 5.1. Γενικές Πληροφορίες Η εξαγοραζόµενη εταιρεία ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ιδρύθηκε το 28/02/2000 (ΦΕΚ 2417/31/03/2004) µε την ε ωνυµία ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ µε διακριτικό τίτλο «ΜΕΡΚΟΣ Α.Ε.» Είναι εγγεγραµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της Νοµαρχίας Αθηνών µε αριθ. µητρώου 45533/03/Β/00/02(2006) και η διάρκειά της έχει οριστεί σε 20 χρόνια. Η εξαγοραζόµενη εταιρεία ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ έχει ως έδρα τον ήµο Μάνδρας Αττικής. Σκο ός της εταιρείας σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Καταστατικού της είναι: 1) Η εµ ορία, χονδρικώς ή λιανικώς, ε εξεργασία, τυ ο οίηση, µετα οίηση, συσκευασία και συντήρηση αντός είδους τροφίµων, ό οιας µορφής (νω ά ή κατεψυγµένα), είτε για λογαριασµό της, είτε για λογαριασµό τρίτων. 2) Η χρήση και ανά τυξη µεθόδων εφοδιασµού και οργάνωσης υ ηρεσιών και εξο λισµού (Logistics), και ειδικότερα: o Η α οθήκευση σε κεντρικές ή µη α οθήκες, άλλες υ ηρεσίες. o Η α οθήκευση εµ ορευµάτων διατηρηµένων µε α λή ψύξη ή κατεψυγµένων σε α λές ή κεντρικές α οθήκες, υ ηρεσίες. o Η α οθήκευση βάσεων δεδοµένων, υ ηρεσίες. o Η α οθήκευση δεδοµένων µέσα εκτός λογισµικού. 3) Κάθε συναφή δραστηριότητα και εργασία ου έχει σχέση, άµεση ή έµµεση, µε όσα ιο άνω αναφέρθηκαν. Προς εξυ ηρέτηση των σκο ών η εταιρία, ενδεικτικά και όχι εριοριστικά, µ ορεί: Α) Να δηµιουργεί και να ανα τύσσει δίκτυα ώλησης, είτε χονδρικώς είτε λιανικώς καθώς και µε το σύστηµα δικαιόχρησης (Franchising). Β) Να αντι ροσω εύει, εισάγει και εµ ορεύεται α ό την αλλοδα ή ρώτες ύλες ή µηχανήµατα ου έχουν σχέση µε τη δραστηριότητα της εταιρίας γενικά. Γ) Να αραχωρεί το δικαίωµα χρήσης της ε ωνυµίας της, των εµ ορικών σηµάτων της και των τεχνικών µεθόδων της σε τρίτους, φυσικά ή νοµικά ρόσω α της ηµεδα ής ή της αλλοδα ής, στα λαίσια του Νόµου. ) Να δηµιουργεί, είτε µόνη της είτε σε συνεργασία µε τρίτους, είτε για λογαριασµό της,είτε για λογαριασµό τρίτων, εγκαταστάσεις ε εξεργασίας, συσκευασίας, τυ ο οίησης κλ. τροφίµων αντός είδους. Για την ε ίτευξη τους σκο ού της η εταιρία µ ορεί: α) Να συµµετέχει σε ο οιαδή οτε ε ιχείρηση, µε όµοιο ή αρεµφερή σκο ό, ο οιουδή οτε εταιρικού τύ ου. β) Να συνεργάζεται µε ο οιοδή οτε φυσικό ή νοµικό ρόσω ο µε ο οιοδή οτε τρό ο. γ) Να ιδρύει υ οκαταστήµατα ή γραφεία ο ουδή οτε. δ) Να αντι ροσω εύει ο οιαδή οτε ε ιχείρηση ηµεδα ή ή αλλοδα ή µε όµοιο ή αρεµφερή σκο ό Ιστορικό Η εταιρεία ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ δραστηριο οιείται α ό το 1994 στο χώρο της εµ ορίας των νω ών αλιευµάτων, τόσο στην ελληνική αγορά όσο και σε αντίστοιχες αγορές του εξωτερικού. Έως το 2004 η ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, αµιγώς εµ ορική, εισήγαγε αρκετές καινοτοµίες σχετικά µε την διάθεση των ροϊόντων της, µε α οτέλεσµα να καταστεί σχετικά γρήγορα ηγέτιδα δύναµη στον χώρο των νω ών αλιευµάτων. Την ίδια χρονιά η ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ραγµατο οιεί ε ενδύσεις, ύψους 6,2 εκατ., µε σκο ό την δηµιουργία σειράς τυ ο οιηµένων ροϊόντων. Το νέο εργοστάσιο ου ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2005 βρίσκεται στη Μάνδρα Αττικής και έχει συνολικό εµβαδόν 4.500τ.µ. Σε αυτό έχει ενσωµατωθεί η λέον σύγχρονη τεχνολογία ε εξεργασίας και τυ ο οίησης αλιευµάτων. Οι εγκαταστάσεις έχουν δυναµικότητα αραγωγής άνω των 10 τόνων την ηµέρα και διαθέτουν α οθηκευτικούς χώρους ψυκτικές εγκαταστάσεις κ.µ. Το 2005 η εταιρεία, ολοκληρώνοντας τον ε ιχειρηµατικό σχεδιασµό της, θέτει νέους στόχους, ροχωρά σε αναδιοργάνωση εφαρµόζοντας σύγχρονο συστήµατα διοίκησης, και λαισιώνεται α ό έµ ειρα και εξειδικευµένα στελέχη. Σελίδα 14 α ό 41

15 5.3. Αντικείµενο Εργασιών Η φιλοσοφία της ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, εκ ορεύεται α ό τους ανθρώ ους της και εστιάζει στις ανάγκες των ελατών της για: Σωστή και υγιεινή διατροφή Ευκολία και ταχύτητα στον τρό ο κατανάλωσης υνατότητα ε ιλογής - οικιλία ιασφαλισµένη και σταθερή οιότητα Ισορρο ηµένη διατροφή µε ροϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας ΜΕ γνώµονα το όραµα και τη φιλοσοφία της εταιρείας ανα τύχθηκαν ε ώνυµα ροϊόντα retail στις ακόλουθες κατηγορίες αλιευµάτων: Ολόκληρα ψάρια Α εντερωµένα & α ολε ισµένα ψάρια Φιλέτα ψαριών Μαλάκια Φέτες ψαριών Η οιότητα των ροϊόντων και των υ ηρεσιών της εταιρείας α οτελεί ρωταρχικό µέληµα της διοίκησης για τη µελλοντική της ανά τυξη. Προς αυτή την κατεύθυνση έχει εγκαταστήσει συστήµατα οιότητας σύµφωνα µε τα διεθνή ρότυ α κατά :20OO, HACCP και ISO Όλα τα είδη είναι συσκευασµένα σε δισκάκια σε εριβάλλον τρο ο οιηµένης ατµόσφαιρας, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται η φρεσκάδα, η οιότητα και τα οργανολη τικά χαρακτηριστικά των αλιευµάτων για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. Η ε ιτυχία της ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ βασίζεται, στον ρεαλιστικό σχεδιασµό των στρατηγικών της ε ιλογών και τις καινοτόµες και ρωτο οριακές ιδέες Μετοχική Σύνθεση Η µετοχική της σύνθεση ριν και µετά την εξαγορά αρατίθεται στον ίνακα ου ακολουθεί: ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Προ της εξαγοράς Μετά την εξαγορά ΜΕΤΟΧΟΣ Μτχ % Μτχ % ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ % % ΜΕΡΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ % ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ % ΣΥΝΟΛΟ ,00% ,00% 5.6. ιοικητικό Συµβούλιο Σύµφωνα µε το άρθρο 19 κεφ5 του Καταστατικού, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας α οτελείται κατ ελάχιστο α ό έντε (3) και κατ ανώτατο όριο α ό ε τά (7) συµβούλους, η δε θητεία των µελών του είναι τριετής. Το ιοικητικό Συµβούλιο ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ριν την υ ογραφή της σύµβασης ήταν : 1. Πιτάκας Στέλιος, Πρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος 2. Κωνσταντίνος Μέρκος, Ανα ληρωτής ιευθ. Σύµβουλος 3. Ιωακείµ Τσουκαλάς, Μέλος του.σ. 4. Στέφανος Μανέλλης, Μέλος του.σ. 5. Γεώργιος Πιτάκας, Μέλος του.σ. Μετά την υ ογραφή της σύµβασης εξαγοράς το ιοικητικό Συµβούλιο έχει ως εξής : 1. Πιτάκας Στέλιος, Πρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος 2. Ιωακείµ Τσουκαλάς, Μέλος του.σ. 3. Στέφανος Μανέλλης, Μέλος του.σ. 4. Γεώργιος Πιτάκας, Μέλος του.σ. 5. Κωνσταντίνος Πιτάκας, Μέλος του.σ. Σελίδα 15 α ό 41

16 5.7. Συµµετοχές µελών.σ. και κυρίων µετόχων στην ιοίκηση ή και στο κεφάλαιο άλλων εταιρειών Τα µέλη του.σ. και οι Κύριοι Μέτοχοι της ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δηλώνουν ότι δεν συµµετέχουν στη ιοίκηση ή µε οσοστό άνω του 10% στο κεφάλαιο άλλων εταιρειών, ούτε ασκούν διοικητική ε ιρροή, ούτε έχουν ο οιαδή οτε σχέση µε άλλες εταιρείες έραν όσων αναφέρονται στο κατωτέρω ίνακα: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Πιτάκας Στέλιος, Ι ΙΟΤΗΤΑ Πρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Η/ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Πρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος: ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ (Συµµετοχή 31,03%), ΠΕΛΑΓΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε,ΦΡΟΥΤΙ ΝΤΙ ΜΑΡΕ Α.Ε, ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΡΟΥ Α.Ε, ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε., ΣΠΑΡΦΙΣ Α.Ε, ΖΩΟΝΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε, ΠΑΡΚΟ ΠΕΡ ΙΚΑ ΙΙ ΑΕ Κωνσταντίνος Μέρκος Ανα ληρωτής ιευθ. Σύµβουλος - Ιωακείµ Τσουκαλάς Μέλος του.σ. Μέλος του.σ.: ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ, ΠΕΛΑΓΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε,ΦΡΟΥΤΙ ΝΤΙ ΜΑΡΕ Α.Ε, ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΡΟΥ Α.Ε, ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε., ΣΠΑΡΦΙΣ Α.Ε, ΖΩΟΝΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε, MARE NOSTRUM A.Ε, ΚΛΕΙ ΑΡΑΣ FAMILY A.E., Αντι ρόεδρος του.σ.:παρκο ΠΕΡ ΙΚΑ ΙΙ ΑΕ, ιαχειριστής: ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ Στέφανος Μανέλλης Γεώργιος Πιτάκας Μέλος του.σ. Μέλος του.σ Αντι ρόεδρος του.σ.: ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ, ΦΡΟΥΤΙ ΝΤΙ ΜΑΡΕ Α.Ε, ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΡΟΥ Α.Ε, ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε., ΣΠΑΡΦΙΣ Α.Ε Μέλος του.σ.: ΠΕΛΑΓΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε, ΠΑΡΚΟ ΠΕΡ ΙΚΑ ΙΙ ΑΕ, Πρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος: MARE NOSTRUM A.E. Μέλος του.σ.: ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ, MARE NOSTRUM A.Ε, ΠΑΡΚΟ ΠΕΡ ΙΚΑ ΙΙ ΑΕ Ευαγγελία Κωνσταντίνου Μέτοχος - Κωνσταντίνος Πιτάκας Μέλος του.σ Μέλος του.σ.: ΦΡΟΥΤΙ ΝΤΙ ΜΑΡΕ Α.Ε, ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε., ΣΠΑΡΦΙΣ Α.Ε, MARE NOSTRUM A.E, ΠΑΡΚΟ ΠΕΡ ΙΚΑ ΙΙ ΑΕ Σελίδα 16 α ό 41

17 5.8. Α ολογιστικά στοιχεία ραστηριότητας της ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Η εταιρεία ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ελέγχθηκε α ό τον Ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Γεώργιο Κ.Τσιώλη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ) της ΣΟΛ ΑΕ Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές, Φωκίωνος Νέγρη 3 Αθήνα για τις χρήσεις 2008 και 2009 και α ό τον Ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Ιωάννη Π. Ράλλη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ) της ΣΟΛ ΑΕ Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές, Φωκίωνος Νέγρη 3 Αθήνα για την χρήση Οι ακόλουθες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας για τις χρήσεις ροέρχονται α ό τις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις οι ο οίες έχουν συνταχθεί µε βάση τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Α οτελέσµατα χρήσεων Στον ακόλουθο ίνακα αρουσιάζονται τα α οτελέσµατα των οικονοµικών χρήσεων της Εταιρίας για τις χρήσεις : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ οσά εκφρασµένα σε Πωλήσεις (Βιολογικά εριουσιακά στοιχεία) 0,00 0,00 0,00 Πωλήσεις( Μη βιολογικά εριουσικά στοιχεία) , , ,70 Κύκλος εργασιών ( ωλήσεις ) , , ,70 Ε ί τωση ε ιµέτρησης βιολογικών εριουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία 0,00 0,00 0,00 Μεταβολές α οθεµάτων µη βιολογικών στοιχείων , , ,35 Αγορές α οθεµάτων µη βιολογικών , , ,80 Αναλώσεις υλών βιολογικών στοιχείων 0,00 0,00 0,00 Aµοιβές και έξοδα ροσω ικού , , ,39 Αµοιβές και έξοδα τρίτων , , ,35 Παροχές τρίτων , , ,84 ιάφορα εξοδα , , ,29 Α οσβέσεις , , ,49 Λοι ά έξοδα , , ,96 Άλλα έσοδα , , ,00 Λειτουργικό κέρδος , , ,93 Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα 5.391, ,73 162,45 Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα , , ,32 Κέρδη / (ζηµιές) ρο φόρων , , ,06 Φόρος εισοδήµατος , , ,01 Καθαρό κέρδος (ζηµία) α ό συνεχιζόµενες δραστηριότητες , , ,05 Α οδιδόµενο σε: 0,00 0,000 0,000 Μετόχους Εταιρίας , , ,05 ικαιώµατα Μειοψηφίας 0,00 0,000 0,000 Κέρδη (ζηµίες) κατά µετοχή α ό συνεχιζόµενες δραστηριότητες 0,00 0,000 0,000 α οδιδόµενα στους µετόχους της -βασικά σε ευρώ -8,2561-3,1097 4,3904 Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας διαµορφώθηκε σε 11,9 εκατ. στη χρήση 2009 έναντι 17,9 εκατ. στη χρήση 2007 σηµειώνοντας µείωση της τάξεως του 37,7% κατά την εξεταζόµενη τριετία. Το λειτουργικό κέρδος της εταιρείας αυξήθηκε α ό το 2007 σε ,93 το 2009, τα Κέρδη Προ φόρων διαµορφώθηκαν σε το 2009 α ό το 2007 και τα Καθαρά Κέρδη ε ίσης αυξήθηκαν α ό το 2007 σε Οι αρα άνω αυξήσεις είναι α οτέλεσµα της αύξησης της αραγωγής και ώλησης ροϊόντων ροστιθέµενης αξίας καθώς και του εριορισµού της εµ ορίας ψαριών µε χαµηλό συντελεστή µικτού κέρδους Σελίδα 17 α ό 41

18 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αριθµός α ασχολούµενου ροσω ικού Ο αριθµός α ασχολούµενου ροσω ικού στην εταιρία είναι : Μισθωτοί Ηµεροµίσθιοι Σύνολο Εργαζοµένων Οι αµοιβές των εργαζοµένων αναλύονται ως εξής: Μισθοί και ηµεροµίσθια , , ,91 Εργοδοτικές εισφορές , , ,68 Λοι ές αροχές , , , , , ,39 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟ Α Στα χρηµατοοικονοµικά έξοδα της Εταιρείας για τις χρήσεις συµ εριλαµβάνονται : Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα Χρεωστικοί τόκοι άνεια τρα εζών , , ,16 Τόκοι α ό Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις 4.080, , ,29 Λοι ά µε τις χρηµατοδοτήσεις έξοδα , , ,87 Σύνολο , , ,32 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Η φορολογική ε ιβάρυνση των α οτελεσµάτων για τις χρήσεις ροσδιορίσθηκε ως εξής : Κέρδη ρό φόρων,ως λογαριασµός α οτελεσµάτων , , ,06 Συντελεστής Φόρου 25% 25% 25% Φόρος εισοδήµατος , , ,52 Προβλέψεις φόρου λογ διαφορών , , ,68 Φόροι ου αναλογούν σε µη φορολογούµενα κέρδη , , ,19 Σύνολο φορολογικής ε ιβάρυνσης , , ,01 Προβλέψεις φόρου λογ διαφορών , , ,68 Αναβαλόµενη φορολογική ε ιβάρυνση , , ,33 Σύνολο φορολογικής ε ιβάρυνσης , , ,01 ΚΕΡ Η ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ Κέρδη (ζηµίες) ου αναλογούν στους µετόχους , , ,05 Σταθµισµένος µέσος αριθµός µετοχών Βασικά κέρδη (ζηµίες) κατά µετοχή -8,2561-3,1097 4,3904 Τα κέρδη ανά µετοχή υ ολογίζονται µε τη διαίρεση του αναλογούντος στους µετόχους της Εταιρίας κέρδους µε τον σταθµισµένο µέσο όρο των σε κυκλοφορία µετοχών κατά τη διάρκεια της χρήσεως. Ε ισηµαίνεται ε ίσης ότι δεν υ άρχει ανειληµµένη υ οχρέωση ρος έκδοση νέων µετοχών και, συνε ώς, δε συντρέχουν οι ροϋ οθέσεις για τον υ ολογισµό και την αράθεση άλλου δείκτη κερδών ανά µετοχή (δηλαδή δείκτη ου να λαµβάνει υ ό όψη την ύ αρξη δυνητικών µετοχών). ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Οι ενδοεταιρικές συναλλαγές και τα ενδοεταιρικά υ όλοι α της εταιρείας µε συνδεµένες εταιρίες και λοι ά ρόσω α της εταιρείας για τις χρήσεις είναι: Σελίδα 18 α ό 41

19 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη α) Πωλήσεις αγαθών και υ ηρεσιών σε εταιρίες του Οµίλου , , ,46 β) Αγορές αγαθών και υ ηρεσιών σε εταιρίες του Οµίλου , , ,31 γ) Υ όλοι α τέλους χρήσης ου ροέρχονται α ό ωλήσεις - αγορές αγαθών / υ ηρεσιών Α αιτήσεις α ό εταιρίες του Οµίλου , , ,61 Υ οχρεώσεις ρος εταιρίες του Οµίλου , , ,70 δ) Παροχές ρος τη ιοίκηση Αµοιβές.Σ 0, , ,00 Οι υ ηρεσίες α ό και ρος συνδεδεµένα µέρη, καθώς και οι ωλήσεις και αγορές αγαθών, γίνονται σύµφωνα µε τους όρους ου ισχύουν για µη συνδεδεµένα µέρη Ισολογισµοί Στον αρακάτω ίνακα α εικονίζονται τα στοιχεία των Ισολογισµών της Εταιρίας, για τις χρήσεις : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Ποσά εκφρασµένα σε ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μη κυκλοφορούντα εριουσιακά στοιχεία Ενσώµατα Πάγια Στοιχεία , , ,24 Άυλα άγια , , ,98 Λοι ές Μακρο ρόθεσµες Α αιτήσεις 2.725, , ,00 Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος , , , ,22 Κυκλοφορούντα εριουσιακά στοιχεία Α οθέµατα , , ,61 Πελάτες και Λοι ές Εµ ορικές Α αιτήσεις , , ,00 Λοι ές α αιτήσεις , , ,51 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα , , , , , ,53 Σύνολο εριουσιακών στοιχείων , , ,75 Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κεφάλαιο και α οθεµατικά α οδιδόµενα στους ιδιοκτήτες της Εταιρίας Μετοχικό Κεφάλαιο , , ,00 Λοι ά α οθεµατικά , , ,16 Α οτελέσµατα εις νέο , , ,02 Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων , , ,18 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακρο ρόθεσµες υ οχρεώσεις Μακρο ρόθεσµα άνεια , , ,91 Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος , ,28 Υ οχρεώσεις για αροχές στους εργαζόµενους , , ,97 Λοι ές Μακρο ρόθεσµες Υ οχρεώσεις , , ,58 Προβλέψεις , , , , , ,67 Βραχυ ρόθεσµες υ οχρεώσεις Προµηθευτές και Λοι ές Εµ ορικές Υ οχρεώσεις , , ,65 Τρέχων φόρος εισοδήµατος , ,32 Σελίδα 19 α ό 41

20 Βραχυ ρόθεσµες Τρα εζικές υ οχρεώσεις , , ,69 Μακρο ρόθεσµες υ οχρεώσεις ληρωτέες στην ε όµενη χρήση , ,50 Λοι ές βραχυ ρόθεσµες υ οχρεώσεις , , , , , ,90 Σύνολο υ οχρεώσεων , , ,57 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υ οχρεώσεων , , ,75 ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τα ενσώµατα άγια εριουσιακά στοιχεία της Εταιρείας για τις χρήσεις αναλύονται ως εξής : Γή εδα & Οικό εδα Κτίρια & κτιριακές εγκαταστάσεις Μηχανήµατα & Μηχανολογικός εξο λισµός Μεταφορικά µέσα Έ ι λα & Λοι ός εξο λισµός Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία , , , , , ,24 (Σωρευµένες α οσβέσεις) ( ,16) (81.899,01) ( ,40) ( ,26) ( ,83) Ανα όσβεστη αξία , , , , , , Υ όλοι ο έναρξης , , , , , ,41 Προσθήκες , , , , ,02 (Πωλήσεις -µεταφορές) (56.749,41) (56.749,41) (Α οσβέσεις εριόδου) ( ,30) ( ,39) (53.724,13) (69.038,72) ( ,54) Α οσβέσεις ωλήσεων -µεταφορών , ,46 Ανα όσβεστη αξία , , , , , , Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία , , , , , ,15 (Σωρευµένες α οσβέσεις) 0,00 ( ,46) ( ,40) ( ,37) ( ,98) ( ,21) Ανα όσβεστη αξία , , , , , , Υ όλοι ο έναρξης , , , , , ,94 Προσθήκες , , , , ,89 (Πωλήσεις -µεταφορές) ( ,75) (17.898,07) ( ,82) (Α οσβέσεις εριόδου) ( ,12) ( ,44) (47.437,94) (69.420,63) ( ,13) Α οσβέσεις ωλήσεων -µεταφορών , , ,73 Ανα όσβεστη αξία , , , , , , Αξία κτήσεως , , , , , ,28 (Σωρευµένες α οσβέσεις) 0,00 ( ,58) ( ,84) (99.546,08) ( ,17) ( ,67) Ανα όσβεστη αξία , , , , , , Ενσώµατα άγια εριουσιακά στοιχεία Υ όλοι ο έναρξης , , , , , ,61 Προσθήκες , , ,00 (Πωλήσεις -µεταφορές) (196,42) (178,52) (374,94) (Α οσβέσεις εριόδου) ( ,68) ( ,33) (23.279,24) (63.142,18) ( ,43) Ανα όσβεστη αξία , , , , , ,24 Σύνολο Στα ενσώµατα άγια εριλαµβάνονται τα κατωτέρω οσά, τα ο οία η Εταιρεία κατέχει ως µισθωτής βάσει χρηµατοδοτικών µισθώσεων Κοστος Κεφαλαιο οίησης Χρηµατοδοτικών Μισθώσεων , , ,50 Α οσβεσθέντα 7.358, , ,36 Καθαρή Λογιστική Αξία , , ,14 Ε ί των ακινήτων της εταιρείας υφίστανται υ οθήκες και ροσηµειώσεις οσού ,00 ευρώ για εξασφάλιση τρα εζικών δανείων των ο οίων τα υ όλοι α κατά την 31/12/2009 ανέρχονταν στο οσό των ,12 ευρώ και κατά την 31/12/2008 ανέρχονταν στο οσό των ,60 ευρώ. Το 2007 στα άγια στοιχεία της εταιρίας συµ εριλαµβάνονται βάσει χρηµατοδοτικής µίσθωσης µηχανήµατα, αυτοκίνητα αξίας κτήσης ,50 ευρώ µε ανα όσβεστο υ όλοι ο ,56 ευρώ. Το 2007 ε ί των ακινήτων της εταιρίας υφίστανται υ οθήκες και ροσηµειώσεις οσού ,00 ευρώ για εξασφάλιση τρα εζικών δανείων των ο οίων τα υ όλοι α κατά την 31/12/2007 ανέρχονταν στο οσό των ,60 ευρώ Σελίδα 20 α ό 41

21 ΆΥΛΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τα άυλα άγια εριουσιακά στοιχεία της Εταιρείας για τις χρήσεις αναλύονται ως εξής: Αϋλα άγια εριουσιακά στοιχεία Λογισµικά ρογράµµατα Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία ,32 (Σωρευµένες α οσβέσεις) (36.161,10) Ανα όσβεστηαξία , Υ όλοι ο έναρξης ,22 Προσθήκες 250,00 (Πωλήσεις -µεταφορές) (Α οσβέσεις εριόδου) (70.141,68) (Α οσβέσεις ωλήσεων -µεταφορών) Ανα όσβεστη αξία , Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία ,32 (Σωρευµένες α οσβέσεις) ( ,78) Ανα όσβεστη αξία , Υ όλοι ο έναρξης ,54 Προσθήκες 0,00 (Πωλήσεις -µεταφορές) 0,00 (Α οσβέσεις εριόδου) (70.409,50) Α οσβέσεις ωλήσεων -µεταφορών 0,00 Ανα όσβεστη αξία , Αξία κτήσεως ,32 (Σωρευµένες α οσβέσεις) ( ,28) Ανα όσβεστη αξία , Υ όλοι ο έναρξης ,04 Προσθήκες ,00 (Πωλήσεις -µεταφορές) 0,00 (Α οσβέσεις εριόδου) (66.931,06) Ανα όσβεστη αξία ,98 Η ροσθήκη, στα ικαιώµατα Παραχώρησης της χρήσης, οσού ,00 ευρώ, αφορά την αγορά άδειας για την ε εξεργασία και τυ ο οίησης αλιευµάτων της εταιρείας α ό άλλη εταιρεία. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Οι λοι ές µακρο ρόθεσµες α αιτήσεις της Εταιρείας αφορούν δοσµένες εγγυήσεις ενοικίων. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Η ανάλυση του λογαριασµού «Α οθέµατα» για τις χρήσεις αρατίθεται στον ίνακα ου ακολουθεί: Α οθέµατα Εµ ορεύµατα , , ,05 Προιόντα έτοιµα και ηµιτελή - Υ ο ρ. - Υ ολ , ,25 Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιµα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας , , ,31 Σύνολο , , ,61 Σελίδα 21 α ό 41

22 ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Οι ελάτες και οι λοι ές Εµ ορικές α αιτήσεις της Εταιρείας, για τις χρήσεις , αναλύονται ως εξής: Πελάτες και Λοι ές Εµ ορικές Α αιτήσεις Πελάτες , , ,11 Γραµµάτια εισ ρακτέα , ,00 900,00 Γραµµάτια σε καθυστέρηση 2.787, ,97 0,00 Ε ιταγές εισ ρακτέες , , ,85 Ε ιταγές σε καθυστέρηση , ,14 0,00 Μείον: Προβλέψεις για ε ισφαλείς α αιτήσεις ( ,15) ( ,13) ( ,96) Σύνολο , , ,00 Όλες οι ανωτέρω α αιτήσεις είναι εισ ρακτέες κατά µέσο όρο εντός 3 µηνών α ό την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. Οι ροβλέψεις για ε ισφαλείς α αιτήσεις, οι ο οίες αναλύονται ως εξής: Υ όλοι ο ροβλέψεων ,42 Προβλέψεις χρήσεως ,73 Υ όλοι ο Προβλέψεων ,15 Προβλέψεις χρήσεως ,34 ιαγραφές χρήσεως ,36 Υ όλοι ο ροβλέψεων ,13 Προβλέψεις χρήσεως ,55 ιαγραφές χρήσεως 2009 ( ,72) Υ όλοι ο ροβλέψεων ,96 Οι ροβλέψεις για ε ισφαλείς α αιτήσεις αναγνωρίζονται σε εξατοµικευµένη βάση όταν υ άρχει αντικειµενική ένδειξη ότι η εταιρεία δεν θα εισ ράξει όλα τα οσά ου ροβλέ ονται βάσει των αρχικών όρων των συµβάσεων ώλησης. Ενδείξεις µη εισ ραξιµότητας συνιστούν οι σηµαντικές χρηµατοοικονοµικές δυσκολίες τωνχρεωστών, και η καθυστέρηση της είσ ραξης των α αιτήσεων, έραν του έτους. Το οσό της ρόβλεψης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των α αιτήσεων και των εκτιµώµενων χρηµατοροών ου θα εισ ραχθούν. Η λογιστική αξία των α αιτήσεων µειώνεται µέσω αντίθετου λογαριασµού ( ρόβλεψης), µε αναγνώριση της µείωσης στα α οτελέσµατα στο κονδύλι «Λοι ά Έξοδα». Μεταγενέστερες ανακτήσεις α οµειωµένων οσών αναγνωρίζονται ως έσοδο στο κονδύλι Άλλα Έσοδα. Η µέγιστη έκθεση στον ιστωτικό κίνδυνο α ό τις α αιτήσεις για την εταιρεία είναι ,00 το 2009 και ,32 το 2008 και ,74 το Η εύλογη αξία των α αιτήσεων ταυτίζεται ερί ου µε την λογιστική αξία τους. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Οι Λοι ές α αιτήσεις της Εταιρείας, για τις χρήσεις , αναλύονται ως εξής: Λοι ές α αιτήσεις Χρεώστες διάφοροι ,77 950,00 910,00 Ελληνικό ηµόσιο 105, ,83 Προκαταβολές σε Προµηθευτές 1.240, , ,06 Λογ/σµοί διαχ/σεως ροκαταβολών & ιστώσεων ,57 492,14 Έξοδα ε οµένων χρήσεων , , ,48 Έσοδα χρήσεως εισ ρακτέα 1.000, ,00 0,00 Σύνολο , , ,51 Η µέγιστη έκθεση στον ιστωτικό κίνδυνο ταυτίζεται µε τις λογιστικές αξίες των α αιτήσεων. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟ ΥΝΑΜΑ Τα ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα της Εταιρείας, για τις χρήσεις , αναλύονται ως εξής : Σελίδα 22 α ό 41

23 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Ταµείο 617, , ,34 Καταθέσεις όψεως και ροθεσµίας , , ,07 Σύνολο , , ,41 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κατά την 31 εκεµβρίου 2009, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ,00 ευρώ, διαιρούµενο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 30,00 ευρώ η κάθε µία. Τα δικαιώµατα των µετόχων είναι ανάλογα µε το οσοστό του κεφαλαίου, στο ο οίο αντιστοιχεί η καταβεβληµένη αξία της µετοχής και εριλαµβάνουν: ικαίωµα µερίσµατος: Ποσοστό 35% των ρος διανοµή καθαρών κερδών µετά την αφαίρεση του τακτικού α οθεµατικού α ό τα κέρδη κάθε χρήσης διανέµεται µετόχους ως µέρισµα. ικαίωµα ροτίµησης σε κάθε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας µε µετρητά και την ανάληψη νέων µετοχών. ικαίωµα λήψης αντιγράφου των οικονοµικών καταστάσεων και των εκθέσεων των ορκωτών ελεγκτών και του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας. ικαίωµα συµµετοχής στη Γενική Συνέλευση,. ικαίωµα ανάληψης της εισφοράς κατά την εκκαθάριση ή, αντίστοιχα, της α όσβεσης κεφαλαίου ου αντιστοιχεί στη µετοχή, εφόσον αυτό α οφασισθεί α ό τη Γενική Συνέλευση. Στις 31 εκεµβρίου 2009 δεν κατέχονται µετοχές της µητρικής Εταιρείας Η Εταιρεία δεν έχει ρόγραµµα δικαιωµάτων ροαίρεσης µετοχών ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ Τα α οθεµατικά της Εταιρείας, για τις χρήσεις , αναλύονται ως εξής : Λοι ά Α οθεµατικά Τακτικό α οθεµατικό , , ,16 Σύνολο , , ,16 Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής εταιρικής νοµοθεσίας, η δηµιουργία «τακτικού α οθεµατικού» - µε την κατ έτος µεταφορά οσού ίσου µε το 5% των ετήσιων µετά α ό φόρους, κερδών είναι υ οχρεωτική µέχρι να φθάσει το ύψος του α οθεµατικού το 1/3 του µετοχικού κεφαλαίου. Το «τακτικό α οθεµατικό» διανέµεται µόνο κατά τη διάλυση της Εταιρίας, µ ορεί όµως να συµψηφισθεί µε συσσωρεµένες ζηµιές. ιαχείριση Κεφαλαίου: 1) Πολιτική της εταιρείας είναι η διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής βάσης, ώστε να υ άρχει εµ ιστοσύνη εκ µέρους των ε ενδυτών και των ιστωτών και να υ οστηρίζεται η µελλοντική της ανά τυξη. 2)Α ό τις διατάξεις ερί νοµοθεσίας των Ανωνύµων Εταιρειών, Κ.Ν. 2190/1920, ε ιβάλλονται εριορισµοί σε σχέση µε τα ίδια κεφάλαια ου έχουν ως εξής: α. Η α όκτηση ιδίων µετοχών, µε εξαίρεση την ερί τωση της α όκτησης µε σκο ό την διανοµή τους στους εργαζοµένους, δεν µ ορεί να υ ερβαίνει το 10% του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και δεν µ ορεί να έχει ως α οτέλεσµα την µείωση των ιδίων κεφαλαίων σε οσό κατώτερο α ό το οσό του µετοχικού κεφαλαίου ροσαυξηµένου µε τα α οθεµατικά για τα ο οία η διανοµή τους α αγορεύεται α ό τον Νόµο. β. Σε ερί τωση ου το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, γίνει κατώτερο α ό το ½ του µετοχικού κεφαλαίου το ιοικητικό Συµβούλιο υ οχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, µέσα σε ροθεσµία έξι µηνών α ό την λήξη της χρήσης, ου θα α οφασίσει την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου µέτρου. γ. Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, καταστεί κατώτερο του 1/10 του µετοχικού κεφαλαίου και η Γενική Συνέλευση δεν λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα, η εταιρεία µ ορεί να λυθεί µε δικαστική α όφαση µετά α ό αίτηση ο οιουδή οτε έχει έννοµο συµφέρον. δ. Ετησίως, αφαιρείται το 1/20 τουλάχιστον των καθαρών κερδών, ρος σχηµατισµό του Τακτικού α οθεµατικού, το ο οίο χρησιµο οιείται α οκλειστικά ρος εξίσωση, ρο άσης διανοµής µερίσµατος, του τυχόν χρεωστικού υ ολοί ου του λογαριασµού Α οτελέσµατα εις Νέον. Ο σχηµατισµός του α οθεµατικού αυτού καθίσταται ροαιρετικός, όταν το ύψος του φθάσει το 1/3 του µετοχικού κεφαλαίου. ε. Η καταβολή ετησίου µερίσµατος στους µετόχους σε µετρητά, και σε οσοστό 35% τουλάχιστον των καθαρών κερδών, µετά την αφαίρεση του τακτικού α οθεµατικού και του καθαρού α οτελέσµατος α ό την ε ιµέτρηση εριουσιακών Σελίδα 23 α ό 41

24 στοιχείων και υ οχρεώσεων στην εύλογη αξία τους, είναι υ οχρεωτική. Τούτο δεν έχει εφαρµογή, αν έτσι α οφασισθεί α ό την Γενική Συνέλευση των µετόχων µε λειοψηφία τουλάχιστον 65% του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Στην ερί τωση αυτή. Το µη διανεµηθέν µέρισµα µέχρι τουλάχιστον οσοστού 35% ε ί των κατά τα ανωτέρω καθαρών κερδών, εµφανίζεται σε ειδικό λογαριασµό Α οθεµατικού ρος κεφαλαιο οίηση, εντός τετραετίας µε την έκδοση νέων µετοχών ου αραδίδονται δωρεάν στους δικαιούχους µετόχους. Τέλος, µε λειοψηφία τουλάχιστον 70% του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση των µετόχων, µ ορεί να α οφασίζει την µη διανοµή µερίσµατος. 3) H εταιρεία συµµορφώνεται λήρως µε τις σχετικές διατάξεις ου ε ιβάλλονται α ό την νοµοθεσία σε σχέση µε τα ίδια κεφάλαια. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΑΝΕΙΑ Τα δάνεια της Εταιρείας για τις χρήσεις αναλύονται ως εξής : Μακρο ρόθεσµα Τρα εζικά δάνεια Βραχυ ρόθεσµες Τρα εζικές υ οχρεώσεις Βραχυ ρόθεσµες υ οχρεώσεις Μακρο ρόθεσµες υ οχρεώσεις Βραχυ ρόθεσµες υ οχρεώσεις Μακρο ρόθεσµες υ οχρεώσεις Βραχυ ρόθεσµες υ οχρεώσεις Μακρο ρόθεσµες υ οχρεώσεις , , , , , , , , ,69 Υ οχρεώσεις Χρηµατοδοτικών , ,49 µισθώσεων , , , ,19 Σύνολο δανείων , , , , , , Η λήξη των µακρο ρόθεσµων δανείων έχει ως εξής : Μεταξύ 1 και 2 ετών , , ,40 Μεταξύ 2 και 5 ετών , , ,20 Πάνω α ό 5 έτη , , , , , ,72 Τα τρα εζικά δάνεια της Εταιρείας έχουν χορηγηθεί α ό Ελληνικές τρά εζες και είναι εκ εφρασµένα σε ευρώ. Τα οσά, ου είναι α ο ληρωτέα εντός ενός έτους α ό την ηµεροµηνία του ισολογισµού, χαρακτηρίζονται ως βραχυ ρόθεσµα ενώ τα οσά, ου είναι α ο ληρωτέα σε µεταγενέστερο στάδιο, χαρακτηρίζονται ως µακρο ρόθεσµα ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ Οι υ οχρεώσεις Χρηµατοδοτικών µισθώσεων της Εταιρείας για τις χρήσεις αναλύονται ως εξής : Χρηµατοδοτικές µισθώσεις Ποσά σε ευρώ Υ οχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης - ελάχιστα µισθώµατα Μέχρι 1 έτος , , ,40 Α ό 1 έως 5 έτη , , ,86 Περισσότερο των 5 ετών 0,00 0,00 0,00 Σύνολο , , ,26 Μειον : Μελλοντικές χρηµατοοικονοµικές χρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων (37.377,20) (23.643,26) (17.868,97) Τρέχουσα αξία υ οχρεώσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης , , ,29 Ποσά σε ευρώ Μέχρι 1 έτος , , ,10 Α ό 1 έως 5 έτη , , ,19 Περισσότερο των 5 ετών 0,00 0,00 0,00 Σύνολο , , ,29 Σελίδα 24 α ό 41

25 Οι υ οχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης είναι εξασφαλισµένες µε τα µισθωµένα ενσώµατα άγια τα ο οία εριέρχονται στον εκµισθωτή σε ερί τωση αδυναµίας του µισθωτή να εξοφλήσει τις υ οχρεώσεις του. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Η κίνηση για τον Αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος για τις χρήσεις έχει ως ακολούθως: Υ όλοι ο έναρξης 1/1/ ,75 χρεώσεις/( ιστώσεις) στη κατάσταση α οτελεσµάτων χρήσης ,67 Αναγνωριζόµενες φορολογικές ζηµίες ,86 Υ όλοι ο 31/12/ ,56 Υ όλοι ο έναρξης 1/1/ ,56 χρεώσεις/( ιστώσεις) στη κατάσταση α οτελεσµάτων χρήσης 5.565,59 Αναγνωριζόµενες φορολογικές ζηµίες ,20 Υ όλοι ο 31/12/ ,05 Υ όλοι ο έναρξης 1/1/ ,05 χρεώσεις/( ιστώσεις) στη κατάσταση α οτελεσµάτων χρήσης ,37 Αναγνωριζόµενες φορολογικές ζηµίες ,96 Υ όλοι ο 31/12/ ,28 Οι αναγνωρισθείσες αναβαλλόµενες φορολογικές α αιτήσεις και υ οχρεώσεις ανάγονται στις εξής αιτίες : Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία , , ,84 Ενσώµατα Πάγια , , ,23 Πελάτες και λοι ές εµ ορικές α αιτήσεις , , ,24 Υ οχρέωση α ό Συµβάσεις Χρηµατοδοτικών Μίσθώσεων 4.113, , ,69 Υ οχρεώσεις α ό αροχές σε εργαζόµενους , , ,06 Κρατικές ε ιχορηγήσεις , , ,18 Φορολογική ζηµία αναγνωριζόµενη , , ,00 Λοι ά 0,00 0,00 Φόροι εισοδήµατος, ου θα ε ιβαρύνουν λογιστικά τις ε οµενες χρήσεις , , ,28 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ Υ όλοι ο Υ οχρέωσης ,00 Κόστος Τρέχουσας α ασχόλησης χρήσεως ,14 Τόκος ε ί της υ οχρέωσης ,86 Υ όλοι ο υ οχρέωσης ,00 Κόστος Τρέχουσας α ασχόλησης χρήσεως ,88 Τόκος ε ί της υ οχρέωσης ,60 Παροχής λήξης α ασχόλησης (107,88) Αναλογιστικό κέρδος / ζηµιά (22.062,23) Υ όλοι ο υ οχρέωσης ,37 Κόστος Τρέχουσας α ασχόλησης χρήσεως ,88 Τόκος ε ί της υ οχρέωσης ,60 Παροχής λήξης α ασχόλησης (107,88) Αναλογιστικό κέρδος / ζηµιά Υ όλοι ο υ οχρέωσης ,97 Σελίδα 25 α ό 41

26 Οι αναλογιστικές αραδοχές είναι οι ακόλουθες: Ε ιτόκιο ροεξόφλησης 5,80% Μελλοντικές αυξήσεις µισθών 4,50% Μέσος ετήσιος ρυθµός µακροχρόνιας αύξησης ληθωρισµού 2,00% Περιουσιακά στοιχεία για την α οζηµίωση του Ν.2112/20: µηδέν Ύψος α οζηµίωσης: Εφαρµογή των νοµοθετικών διατάξεων του Ν.2112/20 Ηλικίας κανονικής συνταξιοδότησης: Σύµφωνα µε τις καταστατικές διατάξεις του Ταµείου Κύριας Ασφάλισης κάθε εργαζοµένου Η αναλογιστική µελέτη έγινε α ό ανεξάρτητους ραγµατογνώµονες ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Οι Λοι ές µακρο ρόθεσµες υ οχρεώσεις ου αρουσιάζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, αφορούν κρατικές ε ιχορηγήσεις. Η κίνηση των κρατικών ε ιχορηγήσεων για τις χρήσεις έχει ως ακολούθως Υ όλοι ο έναρξης 1/1/ ,97 Προσθήκες Αναλογία α οσβέσεων ,24 Υ όλοι ο 31/12/ ,73 Υ όλοι ο έναρξης 1/1/ ,73 Προσθήκες Αναλογία α οσβέσεων ,08 Υ όλοι ο 31/12/ ,65 Υ όλοι ο έναρξης 1/1/ ,65 Προσθήκες Αναλογία α οσβέσεων ,07 Υ όλοι ο 31/12/ ,58 Οι ε ιχορηγήσεις αναγνωρίζονται ως έσοδα αράλληλα µε την α όσβεση των εριουσιακών στοιχείων ου ε ιδοτήθηκαν. Ανάλογα µε τις διατάξεις του νόµου, στα λαίσια του ο οίου έγινε η ε ιχορήγηση,ισχύουν ορισµένοι εριορισµοί ως ρος τη µεταβίβαση των ε ιχορηγουµένων αγίων στοιχείων, ως ρος τη διαφορο οίηση της νοµικής υ όστασης της ε ιχορηγούµενης εταιρείας και ως ρος τη διανοµή των κερδών ου ροέρχονται α ό την α όσβεση των εριουσιακών στοιχείων. Κατά τους διενεργηθέντες α ό τις αρµόδιες αρχές, κατά καιρούς, ελέγχους δεν εντο ίσθηκε ερί τωση µη συµµόρφωσης µε τους εριορισµούς αυτούς. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Οι ροβλέψεις ου αρουσιάζονται αφορούν ροβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου ροηγούµενων χρήσεων, αναλύονται ως εξής: Υ όλοι ο έναρξης 1/1/ ,00 Προσθήκες ,25 Υ όλοι ο 31/12/ ,25 Υ όλοι ο έναρξης 1/1/ ,25 Προσθήκες χρήσεως ,00 ιαφορές φορολογικου ελέγχου ροηγ. χρήσεων ,00 Υ όλοι ο 31/12/ ,25 Υ όλοι ο έναρξης 1/1/ ,25 Προσθήκες χρήσεως ,68 ιαφορές φορολογικου ελέγχου ροηγ. χρήσεων Υ όλοι ο 31/12/ ,93 Σελίδα 26 α ό 41

27 Πρόβλεψη για διαφορές φορολογικού Ελέγχου , , ,93 Σύνολο , , ,93 Η Εταιρεία ροβαίνει σε ρόβλεψη για διαφορές φορολογικού ελέγχου, ου αφορούν φόρο εισοδήµατος, ανερχόµενου σε 0,10% ερί ου των ετήσιων εσόδων τα ο οία φορολογούνται. Η Εταιρεία ροβαίνει σε ετήσια εκτίµηση των ενδεχόµενων υ οχρεώσεων ου αναµένεται να ροκύψουν α ό τον έλεγχο αρελθουσών χρήσεων σχηµατίζοντας τις αντίστοιχες ροβλέψεις ό ου αυτό κρίνεται α αραίτητο. Η διοίκηση θεωρεί ότι έρα των σχηµατισµένων ροβλέψεων, τυχόν οσά φόρων ου ιθανόν να ροκύψουν δεν θα έχουν σηµαντική ε ίδραση στην καθαρή θέση στα α οτελέσµατα χρήσης και στις ταµειακές ροές της Εταιρείας. Οι κατωτέρω αρατιθέµενες δηλώσεις φόρου εισοδήµατος της εταιρείας δεν έχουν ελεγχθεί α ό τις φορολογικές αρχές µε συνέ εια να υ άρχει το ενδεχόµενο ε ιβολής ρόσθετων φόρων κατά το χρόνο ου θα εξετασθούν και θα οριστικο οιηθούν. Χρήσεις Εκρεµείς φορολογικές δηλώσεις Κατά την χρήση 2008 ολοκληρώθηκε ο Τακτικός Φορολογικός έλεγχος της εταιρίας για τις χρήσεις Α ό τον έλεγχο ροέκυψαν ρόσθετοι φόροι και ροσαυξήσεις οσού ,00 Ευρώ. Η συνολική δα άνη έχει συµψηφιστεί µε ροβλέψεις ροηγούµενων χρήσεων. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Οι Προµηθευτές και λοι ές Εµ ορικές υ οχρεώσεις της Εταιρείας για τις χρήσεις αναλύονται ως εξής: Προµηθευτές και Λοι ές Εµ ορικές Υ οχρεώσεις Προµηθευτές ανοικτά υ όλοι α , , ,23 Ε ιταγές ληρωτέες , , ,85 Προκαταβολές ελατών , , ,57 Σύνολο , , ,65 Όλες οι ανωτέρω υ οχρεώσεις είναι ληρωτέες κατά µέσο όρο εντός 3-4 µηνών α ό την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. Οι ροµηθευτές και οι λοι ές υ οχρεώσεις είναι βραχυ ρόθεσµης διάρκειας και δεν βαρύνονται α ό τόκους. Οι εύλογες αξίες τους ταυτίζονται µε τις λογιστικές αξίες τους. ΤΡΕΧΟΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Η κίνηση του λογαριασµού για τις χρήσεις έχει ως εξής Η κίνηση του λογαριασµού έχει ως εξής : Τρέχων φόρος εισοδήµατος αρχής 0,00 0, ,40 Πλέον :Φόρος εισοδήµατος ληρωτέος χρήσεως Πλέον : Φόροι ροηγ. Χρήσεως ,00 Μείον :Πληρωµή φόρου , ,08 Τρέχων φόρος εισοδήµατος τέλους 0, , ,32 ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Οι Λοι ές βραχυ ρόθεσµες υ οχρεώσεις της Εταιρείας για τις χρήσεις αναλύονται ως εξής : Λοι ές υ οχρεώσεις α ό φόρους-τέλη , , ,62 Ασφαλιστικοί οργανισµοί , , ,61 Πιστωτές διάφοροι , , ,46 ουλευµένα έξοδα 5.915, , ,05 Σύνολο , , ,74 Σελίδα 27 α ό 41

28 Οι εύλογες αξίες τους ταυτίζονται µε τις λογιστικές αξίες τους Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Τον έλεγχο των εταιρικών οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2007 διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής Ιωάννης Π.Ράλλης (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ) και των χρήσεων 2008 και 2009 διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής Γεώργιος Κ.Τσιώλης (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ) της ΣΟΛ ΑΕ Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές, Φωκίωνος Νέγρη 3 Αθήνα. Οι σχετικές εκθέσεις Ελέγχου των Τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Εταιρίας αρατίθενται στο συνηµµένο Παράρτηµα του αρόντος κάτω α ό τα αντίστοιχα δηµοσιευµένα Συνο τικά Οικονοµικά Στοιχεία και Πληροφορίες Φορολογικοί Έλεγχοι Εταιρείας Οι κατωτέρω αρατιθέµενες δηλώσεις φόρου εισοδήµατος της εταιρείας δεν έχουν ελεγχθεί α ό τις φορολογικές αρχές µε συνέ εια να υ άρχει το ενδεχόµενο ε ιβολής ρόσθετων φόρων κατά το χρόνο ου θα εξετασθούν και θα οριστικο οιηθούν. Χρήσεις Εκρεµείς φορολογικές δηλώσεις Κατά την χρήση 2008 ολοκληρώθηκε ο Τακτικός Φορολογικός έλεγχος της εταιρίας για τις χρήσεις Α ό τον έλεγχο ροέκυψαν ρόσθετοι φόροι και ροσαυξήσεις οσού ,00 Ευρώ. Η συνολική δα άνη έχει συµψηφιστεί µε ροβλέψεις ροηγούµενων χρήσεων. Σελίδα 28 α ό 41

29 8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8.1. Ισολογισµός χρήσεως 2007 της ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Σελίδα 29 α ό 41

30 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρίας «ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Έκθεση ε ί των Οικονοµικών Καταστάσεων Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Ανώνυµης Εταιρίας «ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» (η Εταιρία), ου α οτελούνται α ό τον ισολογισµό της 31 ης εκεµβρίου 2007, και τις καταστάσεις α οτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως ου έληξε την ηµεροµηνία αυτή καθώς και ερίληψη των σηµαντικών λογιστικών ολιτικών και λοι ές ε εξηγηµατικές σηµειώσεις. Ευθύνη ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις Η ιοίκηση της εταιρίας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη αρουσίαση αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, ό ως αυτά έχουν υιοθετηθεί α ό την Ευρω αϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή εριλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη αρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων, α αλλαγµένων α ό ουσιώδη ανακρίβεια, ου οφείλεται σε α άτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή εριλαµβάνει ε ίσης την ε ιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών ολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων ου είναι λογικές για τις εριστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης ε ί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε βάση τον έλεγχό µας. ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυ α, ου είναι εναρµονισµένα µε τα ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυ α. Τα Πρότυ α αυτά α αιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκο ό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι α αλλαγµένες α ό ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος εριλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα οσά και τις ληροφορίες ου εριλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες ε ιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και εριλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, λόγω α άτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υ όψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη αρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, µε σκο ό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών για τις εριστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης ε ί της α οτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της εταιρίας. Ο έλεγχος εριλαµβάνει ε ίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών ολιτικών ου εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων ου έγιναν α ό τη ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής αρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια ου έχουµε συγκεντρώσει είναι ε αρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της γνώµης µας. Γνώµη Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις αρουσιάζουν εύλογα α ό κάθε ουσιώδη ά οψη την οικονοµική κατάσταση της Εταιρίας κατά την 31 εκεµβρίου 2007, την χρηµατοοικονοµική της ε ίδοση και τις Ταµειακές της Ροές για τη χρήση ου έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, ό ως αυτά υιοθετήθηκαν α ό την Ευρω αϊκή Ένωση. Αναφορά ε ί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων Η Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου εριλαµβάνει τις ληροφορίες ου ροβλέ ονται α ό το άρθρο 43 α αράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/20 και το εριεχόµενό της είναι συνε ές µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις. Αθήνα, 21 Μαρτίου 2008 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π.ΡΑΛΛΗΣ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ Σ.Ο.Λ. α.ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα Σελίδα 30 α ό 41

31 8.2. Ισολογισµός χρήσεως 2008 της ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Σελίδα 31 α ό 41

32 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρίας «ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Έκθεση ε ί των Οικονοµικών Καταστάσεων. Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Ανώνυµης Εταιρίας ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (η Εταιρία), ου α οτελούνται α ό τον ισολογισµό της 31 ης εκεµβρίου 2008, και τις καταστάσεις α οτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως ου έληξε την ηµεροµηνία αυτή καθώς και ερίληψη των σηµαντικών λογιστικών ολιτικών και λοι ές ε εξηγηµατικές σηµειώσεις. Ευθύνη ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις Η ιοίκηση της εταιρίας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη αρουσίαση αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, ό ως αυτά έχουν υιοθετηθεί α ό την Ευρω αϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή εριλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη αρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων, α αλλαγµένων α ό ουσιώδη ανακρίβεια, ου οφείλεται σε α άτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή εριλαµβάνει ε ίσης την ε ιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών ολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων ου είναι λογικές για τις εριστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης ε ί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε βάση τον έλεγχό µας. ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυ α, ου είναι εναρµονισµένα µε τα ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυ α. Τα Πρότυ α αυτά α αιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκο ό την α όκτηση εύλογης διασφάλισης για το κατά όσο οι οικονοµικές καταστάσεις είναι α αλλαγµένες α ό ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος εριλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα οσά και τις ληροφορίες ου εριλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες ε ιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και εριλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, λόγω α άτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υ όψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη αρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, µε σκο ό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών για τις εριστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης ε ί της α οτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της εταιρίας. Ο έλεγχος εριλαµβάνει ε ίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών ολιτικών ου εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων ου έγιναν α ό τη ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής αρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια ου έχουµε συγκεντρώσει είναι ε αρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της γνώµης µας. Γνώµη Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις αρουσιάζουν εύλογα α ό κάθε ουσιώδη ά οψη την οικονοµική κατάσταση της Εταιρίας κατά την 31 εκεµβρίου 2008, την χρηµατοοικονοµική της ε ίδοση και τις Ταµειακές της Ροές για τη χρήση ου έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, ό ως αυτά υιοθετήθηκαν α ό την Ευρω αϊκή Ένωση. Αναφορά ε ί άλλων νοµικών θεµάτων. Ε αληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του εριεχοµένου της Έκθεσης του ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα λαίσια των οριζοµένων α ό τα άρθρα 43 α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Αθήνα, 27 Μαρτίου 2009 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.ΤΣΙΩΛΗΣ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ΣΟΛ α.ε.ο.ε Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Σελίδα 32 α ό 41

33 8.3. Ισολογισµός χρήσεως 2009 της ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Σελίδα 33 α ό 41

ΠΟΣΑ (σε χιλ.ευρώ) Προσθήκες Κτιρίων 0 Αγορά & Βελτίωση Μηχ/των Τεχν. ΕΚΘΕΣΗ. Σ. ΧΡΗΣΗΣ 2007 & ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡ.11 Α Ν.

ΠΟΣΑ (σε χιλ.ευρώ) Προσθήκες Κτιρίων 0 Αγορά & Βελτίωση Μηχ/των Τεχν. ΕΚΘΕΣΗ. Σ. ΧΡΗΣΗΣ 2007 & ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡ.11 Α Ν. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E. EΠΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (1/1 31/12/2007) ΑΡ.Μ.Α.Ε.9615/06/Β/86/41 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ. AΡ.ΠΡΩΤ.7090/7-3-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.531,00 (ανευ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ Κύριοι Μέτοχοι, Έχουµε τη τιµή να σας υποβάλουµε προς έγκριση τις ετήσιες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Της εριόδου α ό 1 Ιανουαρίου µέχρι σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, ου έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ TOY ΑΡ. 8 ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ Μέρος 1: Ταυτότητα, τό ος κατοικίας και νοµικό καθεστώς του ή των εµ όρων ου θα είναι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ/ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ/ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 7 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ/ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Θέµα 1ο: Έγκριση του α ό 29/10/2015 σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014 Πληροφορίες: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο: 214-4141339 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια 70.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου Γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων Άρθρο 1 (Άρθρο 7, αρ. 1 Ν. 3852/2010) ιοίκηση ήµου Ο δήµος διοικείται α ό το δηµοτικό συµβούλιο, την οικονοµική ε ιτρο ή, την ε ιτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία: Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:11.04.2013 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 210 5194096 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τον για την ροµήθεια 78.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΟΣ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΣΕΛΙ Α 1

ΠΕΡΙΟ ΟΣ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΣΕΛΙ Α 1 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση ου έληξε την 31η εκεµβρίου 2007 ΑΡΙΘΜΟΣ Μ.Α.Ε. : 9615/06/Β/86/41 Ε ΡΑ :56 ο χλµ. ΕΘΝ.Ο ΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258).

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258). Αριθ. Πρωτ.: 16079 Ηµεροµηνία: 24/08/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc

Διαβάστε περισσότερα

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. δ.τ. «ELBISCO Α.Ε.» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 23/08/2007

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. δ.τ. «ELBISCO Α.Ε.» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 23/08/2007 ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ δ.τ. «ELBISCO Α.Ε.» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 23/08/2007 Για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας µε ηµόσια Προσφορά σύµφωνα µε την α όφαση της Έκτακτης

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις 31η Μαρτίου 2012

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις 31η Μαρτίου 2012 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε.27160/06/Β/92/5 Μάνδρα Αττικής (Θέση Τρύ ιο Λιθάρι 1 o χλµ. Αττικής Οδού) ΤΚ 19600 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Της εριόδου α ό 1η Ιανουαρίου µέχρι 31η Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL: ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL:  ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 8071643 ΦΑΞ: 211 8001482 E-MAIL: vrachnis@vrachnis.gr URL: www.vrachnis.gr ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Υποβολές προτάσεων από 18/03/2014 έως 16/05/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΜΟΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΝΙΜΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΝΙΜΟΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΝΙΜΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΝΙΜΟΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΝΙΜΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Της χρήσης α ό 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2012 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: 748ΡΩΚΑ-Ζ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

MARE NOSTRUM AE. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις. Της εριόδου α ό 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2008

MARE NOSTRUM AE. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις. Της εριόδου α ό 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2008 MARE NOSTRUM AE Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Της εριόδου α ό 1 Ιανουαρίου µέχρι σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, ου έχουν υιοθετηθεί α ό την Ευρω αϊκή Ένωση Βεβαιώνεται ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Της εριόδου α ό 1 Ιανουαρίου µέχρι σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, ου έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Να σταλεί και µε

Να σταλεί και µε Να σταλεί και µε e-mail ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. -------------------------------------------------- -ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 07 Σε τεµβρίου 2016 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. : 71579/20080 / & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ. 1 η Ιανουαρίου 30 η Ιουνίου 2015

PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ. 1 η Ιανουαρίου 30 η Ιουνίου 2015 PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 η Ιανουαρίου 30 η Ιουνίου 2015 Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΕΛΙ Α ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2007

Οικονοµικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2007 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Της περιόδου από 1 Ιανουαρίου µέχρι σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2015 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ -

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2015 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19/11/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. : 49150 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Πληροφορίες: 213 1519233 Ταχ. ιεύθυνση: Πατησίων 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α λούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών ε ιχειρήσεων και τουριστικών υ οδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και άλλες διατάξεις» Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη Ντονάδος Αντώνης Πάτρα: 12/10/2016 Τηλ. : 2610367660 2610367661 Fax: 2610367105 e-mail : odoip@eap.gr Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΟΣ : ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: Προµήθεια Αναλώσιµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. (Συµ εριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ) Έργο: Προµήθεια Αναλωσίµων

Διαβάστε περισσότερα

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03 21 ο χλµ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρµι. Σελίδα 1 α ό 37

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03 21 ο χλµ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρµι. Σελίδα 1 α ό 37 Ενδιάµεσες Εταιρικές & Ενο οιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») για την ερίοδο α ό 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007 [«Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2007»] [Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: Β3Τ6ΩΚΑ-5ΙΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2009

Οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2009 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΡΟΥ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Της εριόδου α ό 1 Ιανουαρίου µέχρι σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, ου έχουν υιοθετηθεί α ό την Ευρω αϊκή Ένωση Βεβαιώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων στην Άρ α της Γέφυρας Καλατράβα (MR 204064)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων στην Άρ α της Γέφυρας Καλατράβα (MR 204064) Αριθ. Πρωτ.:2107 Ηµεροµηνία:5/2/2015 Πληροφορίες: Κατσικαβέλα Κατερίνα Τηλέφωνο: 214-414-1153 E-mail: kkatsikavela@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΧΘΥΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΧΘΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΧΘΥΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Της εριόδου α ό 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2011 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, ου

Διαβάστε περισσότερα

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ δ.τ. (ELBISCO A.E.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ δ.τ. (ELBISCO A.E.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ δ.τ. (ELBISCO A.E.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 10-05-2007 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6088/1-10-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6088/1-10-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 213-2075398,241,326

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319).

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319). Αριθ. Πρωτ.:9594 Ηµεροµηνία:22/5/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια Λαµ τήρων

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια Λαµ τήρων ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.: Ηµεροµηνία: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: E-mail: 7140 15/05/2013 Γ. Νικολακάκης 210 5194605 gnikolakakis@ametro.gr ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤΙΚΑ: MR-267032 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α : 7ΚΒΧΩΛΚ-6Ρ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό τη 3 η συνεδρίαση τη Οικονοµική Ε ιτρο ή. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 61 /1 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµό θέµατο, µη συµ εριλαµβανοµένου στην ηµερήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΘΙΑ BUSINESS FORECASTING SYSTEM

ΠΥΘΙΑ BUSINESS FORECASTING SYSTEM ΠΥΘΙΑ BUSINESS FORECASTING SYSTEM Ενηµερωτικό Φυλλάδιο FORECASTING SYSTEM UNIT Ενηµερωτικό Φυλλάδιο ΠΥΘΙΑ 1 Πυθία Ολοκληρωµένο Σύστηµα Ε ιχειρηµατικών Προβλέψεων Το εδίο των ροβλέψεων έχει σηµειώσει σηµαντική

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας.

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας. Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 7 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (περίοδος από 1.1.2012

Διαβάστε περισσότερα

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις για την ερίοδο α ό 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ισολογισµός της 31 εκεµβρίου 2005 και 31 εκεµβρίου 2004 4 Κατάσταση Α οτελεσµάτων της 31 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:24824 Ηµεροµηνία:18/12/2014 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ελαστικών ειδών. ΣΧΕΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε δ.τ. «ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε.» ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε δ.τ. «ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε.» ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε δ.τ. «ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε.» ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Για την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της Ανωνύµου Εταιρείας µε την ε ωνυµία ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197 Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Κατασκευή εύκαµ των σωλήνων ΣΧΕΤΙΚΑ: Αίτηση Προµήθειας 1870 (Ε αναλη τικός) Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. καλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ,ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Σιώµ ου Αγλαΐα 2821341760

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Προτεινόµενες εταιρικές ράξεις

Ι. Προτεινόµενες εταιρικές ράξεις Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας «Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.», σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.3016/2002, των άρθρων 4.1.4.1.1 και 4.1.4.1.2 του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ».

Θ Ε Μ Α : «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: 7ΝΞΚΩΛΚ-1ΛΞ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 17 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 239 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονοµική Έκθεση περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2009

Ετήσια Οικονοµική Έκθεση περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2009 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε.27160/06/Β/92/5 Ελαιών 54 Τ.Κ. 145 64 Κηφισιά ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της χρήσης 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2009 Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.3556 / 2007 Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις

Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις για την ερίοδο α ό 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 21ο χλµ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρµι Οι ακόλουθες Οικονοµικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν α ό το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Πλατεία Κάνιγγος Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 02.01.17 29.04.17 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι για τη µίσθωση του Χώρου Πολλα λών Χρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υ οβολή ρότασης ρος σύναψη έως ε τά (7) συµβάσεων µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την αροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα 25 Νοεµβρίου 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: «Συγκριτικές οκιµές Προϊόντων/Υ ηρεσιών Το αράδειγµα του Βελγίου (Test-achats)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ»,

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ», Σ άρτη, 14.9.2015 Αρ. πρωτ. 6405 ΣΥΜΒΑΣΗ οσού 41.342,94 (συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (Α. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, Β. ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ, Γ. ΥΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙ ΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΛΕΙ ΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΕΙ ΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΚΛΕΙ ΑΡΑΣ I.FAMILY Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Της χρήσης α ό 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2012 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2011/2012 (01.07.2011 30.06.2012)

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2011/2012 (01.07.2011 30.06.2012) «JUMBO A.E.E» ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε: 7650/06/B/86/04 ΚΥΠΡΟΥ 9 & Υ ΡΑΣ, ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2011/2012 (01.07.2011 30.06.2012) ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΜΑΪΟΣ 2016 To αρόν τεύχος εκδόθηκε σύµφωνα µε τα ροβλε όµενα στο Τεύχος ιακήρυξης του διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Aθήνα, 09.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρ.:..Α.Α../οικ. 62019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Aθήνα, 09.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρ.:..Α.Α../οικ. 62019 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214-414 13 04 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την διαχείριση µη ε ικίνδυνων α οβλήτων (κενά laser toner και inkjet

Διαβάστε περισσότερα

Εξαµηνιαία Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

Εξαµηνιαία Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου Εξαµηνιαία Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου Σχετικά µε τη δραστηριότητα των εταιρειών του Οµίλου κατά τη διάρκεια της περιόδου 1 Ιανουαρίου -30 Ιουνίου 2007, την οικονοµική θέση και την προβλεπόµενη από

Διαβάστε περισσότερα

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΕΠΑΦΕΣ Κάθε 100 ε ισκέψεις θα ρέ ει να καταχωρείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 Η αγκόσµια οικονοµική κρίση ου βιώνουµε τα τελευταία χρόνια είναι η χειρότερη της µετα ολεµικής ε οχής. Μια κρίση

Διαβάστε περισσότερα

Προς το Υ ουργείο Οικονοµικών 1. Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Εσόδων κ. Θεοχάρη Χάρη 2. Τµήµα Φορολογίας Εισοδήµατος 3. Τµήµα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας

Προς το Υ ουργείο Οικονοµικών 1. Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Εσόδων κ. Θεοχάρη Χάρη 2. Τµήµα Φορολογίας Εισοδήµατος 3. Τµήµα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας Ιτέας 17, Αργυρού ολη, Αθήνα 16452 2103302840 2103304006 Προς το Υ ουργείο Οικονοµικών 1. Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Εσόδων κ. Θεοχάρη Χάρη 2. Τµήµα Φορολογίας Εισοδήµατος 3. Τµήµα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. : 15679

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ρόδος, 16/04/2015 Αριθµ. Πρωτοκ:2/33054 Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικές και Ενο οιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για την ερίοδο α ό 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

Εταιρικές και Ενο οιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για την ερίοδο α ό 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) Εταιρικές και Ενο οιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για την ερίοδο α ό 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005 (1) από (66) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ισολογισµοί (Εταιρικοί και Ενο οιηµένοι) της 31 εκεµβρίου 2005 και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Ιανουάριος 2015

ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Ιανουάριος 2015 ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Ιανουάριος 2015 H Ουκρανία αυξάνει εισαγωγές αερίου α ό την Ευρώ η 5.1.2015 Η Ουκρανία εισήγαγε 5,1 δισ. κ.µ. φυσικού αερίου α ό την Ευρώ η το 2014, οσότητα αυξηµένη κατά 59%, ή τρία δισεκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

Συνο τικές Ενδιάµεσες Εταιρικές & Ενο οιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ»)

Συνο τικές Ενδιάµεσες Εταιρικές & Ενο οιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Συνο τικές Ενδιάµεσες Εταιρικές & Ενο οιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») για την ερίοδο α ό 1 Ιανουαρίου έως 30 Σε τεµβρίου 2006 («Γ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.:12383 Ηµεροµηνία:23/08/2013 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 5194044

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.:12383 Ηµεροµηνία:23/08/2013 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 5194044 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.:12383 Ηµεροµηνία:23/08/2013 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 5194044 ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Αναλωσίµων Πέδησης Συρµών.(Τακάκια).(MR-267294).

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 34 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 535 /2014 Σήµερα την 16η του

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων 2 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Επιµέλεια : Βασίλης Πολυχρονόπουλος ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ.

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Aλµυρός 30-9-2015 Αρ.Πρωτ.: 21026 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη: 06 / 08 / 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 7425 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας- ΑΟΚ Τριφυλίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας- ΑΟΚ Τριφυλίας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Α: ΒΙΥΚ7Λ1-ΩΙ2 Κυ αρισσία, 02-06-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝ/ΚΗΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:926 Ηµεροµηνία:20/1/2015 Τηλέφωνο: 214 414 1191

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:926 Ηµεροµηνία:20/1/2015 Τηλέφωνο: 214 414 1191 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:926 Ηµεροµηνία:20/1/2015 Τηλέφωνο: 214 414 1191 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια κατασκευών α ό plexiglass ΣΧΕΤΙΚΑ: Αρ. Αίτησης: ΜR 204026 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 31 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 278 /2013 Σήµερα την 27η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ NUTRIART Α.Β.Ε.Ε.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ NUTRIART Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε. δ.τ. NUTRIART A.B.E.E. ( ρ. ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα