Πληροφοριακό Σηµείωµα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πληροφοριακό Σηµείωµα"

Transcript

1 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για την εξαγορά των µετοχών της εταιρείας µε την ε ωνυµία ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α.Α. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Νοέµβριος 2010 Σελίδα 1 α ό 41

2 Περιεχόµενα σελίδα 1. ΓΕΝΙΚΑ Σκο ός Σύνταξης του Πληροφοριακού Σηµειώµατος Υ εύθυνοι Σύνταξης του Πληροφοριακού Σηµειώµατος ΕΞΑΓΟΡΑ Περιγραφή της Εξαγοράς Γενικά Στοιχεία της Εξαγοράς Πληροφορίες για τα Κριτήρια Προσδιορισµού του Τιµήµατος Τρό ος Καταβολής του Τιµήµατος Χρηµατοδότηση της εξαγοράς Ε ι τώσεις Στην Οικονοµική Κατάσταση Της ίας Ιχθυοκαλλιέργειες ΑΒΕΕ και τις ροο τικές Της ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΕΣΜΟΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ A.B.E.E Γενικές Πληροφορίες Ιστορικό Αντικείµενο Εργασιών ραστηριότητα Παραγόµενα Προϊόντα Παραγωγική ιαδικασία ίκτυο Πωλήσεων & ιανοµής Πελάτες Μέτοχοι ιοίκηση ιεύθυνση της Εταιρίας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Γενικές Πληροφορίες Ιστορικό Αντικείµενο Εργασιών Μετοχική Σύνθεση ιοικητικό Συµβούλιο Συµµετοχές µελών.σ. και κυρίων µετόχων στην ιοίκηση ή και στο κεφάλαιο άλλων εταιρειών Α ολογιστικά στοιχεία ραστηριότητας της ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α οτελέσµατα χρήσεων Ισολογισµοί Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Φορολογικοί Έλεγχοι Εταιρείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ισολογισµός χρήσεως 2007 της ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ισολογισµός χρήσεως 2008 της ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ισολογισµός χρήσεως 2009 της ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ισολογισµός χρήσεως 2007 της ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ Ισολογισµός χρήσεως 2008 της ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ Ισολογισµός χρήσεως 2009 της ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ...40 Σελίδα 2 α ό 41

3 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Σκο ός Σύνταξης του Πληροφοριακού Σηµειώµατος Το αρόν Πληροφοριακό Σηµείωµα έχει σαν σκο ό την ληροφόρηση του ε ενδυτικού κοινού αναφορικά µε την α όκτηση α ό την «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» µε τον διακριτικό τίτλο «ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ». (εφεξής «η Εταιρία») οσοστού 49% των µετοχών της εταιρίας µε την ε ωνυµία «ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ». Μέχρι την ηµεροµηνία εξαγοράς η ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ συµµετείχε στο µετοχικό κεφάλαιο της ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ µε οσοστό 51% Η σύνταξη του αρόντος ληροφοριακού σηµειώµατος ραγµατο οιείται σύµφωνα µε το άρθρο του κανονισµού του Χ.Α.Α, για εξαγορά µη εισηγµένης εταιρίας α ό εισηγµένη, κατά την ο οία το συνολικό τίµηµα εξαγοράς (συνο ολογιζόµενων και των µετοχών ου εξαγοράστηκαν ρογενέστερα) υ ερβαίνει το 30% των ιδίων κεφαλαίων της εισηγµένης εταιρείας, µε την λέον ρόσφατη δηµοσιευµένη λογιστική κατάσταση. Το συνολικό τίµηµα της εξαγοράς του 100% της ΜΕΡΚΟΣ Α.Ε. ου ραγµατο οιήθηκε τµηµατικά την 04/09/2007 και την 04/11/2010 ανέρχεται σε και αντιστοιχεί σε οσοστό 37,07%των ιδίων κεφαλαίων της ΙΑΣ λαµβάνοντας υ όψη τα τελευταία δηµοσιευµένα οικονοµικά στοιχεία του Α Εξαµήνου Το αρόν ληροφοριακό σηµείωµα έχει συνταχθεί µε ευθύνη της εταιρίας, η ο οία είναι υ εύθυνη για την ακρίβεια και την ληρότητα των στοιχείων. Η διάθεση του αρόντος γίνεται α ό την ιστοσελίδα του Χ.Α.Α και α ό την ιστοσελίδα της εταιρίας στην διεύθυνση Η Εταιρία ΙΑΣ ΙΧΘ/ΚΑΛΛ. Α.Β.Ε.Ε. είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών του Υ ουργείου Ανά τυξης, µε αριθµό Μητρώου Ανωνύµων Εταιριών (ΑΡ.Μ.Α.Ε.) κατά την εγγραφή της 27160/04/Β/92/290, και ο ο οίος σήµερα έχει διαµορφωθεί σε 27160/06/Β/92/5. Εισήχθη στην Παράλληλη Αγορά την 18/02/2002. : 1.2. Υ εύθυνοι Σύνταξης του Πληροφοριακού Σηµειώµατος Υ εύθυνοι για τη σύνταξη του Πληροφοριακού Σηµειώµατος και για την ακρίβεια των στοιχείων ου αυτό εριέχει είναι οι κ.κ.: 1.Στέλιος Πιτάκας, Πρόεδρος & ιευθ. Σύµβουλος της ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ., κάτοικος Νέας Ερυθραίας, τηλ.: και 2. Ιωακείµ Τσουκαλάς, Μέλος του.σ. και Γενικός ιευθυντής της ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ κάτοικος Γλυφάδας, τηλ.: Οι ε ενδυτές ου ενδιαφέρονται για ερισσότερες ληροφορίες θα µ ορούν να α ευθύνονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρίας ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ Ελαιών 54, 14564, Κηφισιά υ εύθυνη κα Ρέγγα Φανή, τηλ.: Σελίδα 3 α ό 41

4 2. ΕΞΑΓΟΡΑ 2.1. Περιγραφή της Εξαγοράς Γενικά Στοιχεία της Εξαγοράς Σύµφωνα µε το υ αριθµ /10/2010 ρακτικό του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας, εγκρίθηκε η εξαγορά οσοστού 49% των µετοχών της ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ α ό τους, Μέρκο Κωνσταντίνο και Κωνσταντίνου Ευαγγελία και εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο και ιευθύνοντα Σύµβουλο της εταιρίας κο Πιτάκα Στέλιο να ροβεί σε όλες τις α αραίτητες ενέργειες. Η ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ α) στις 04/09/2007 ροχώρησε σε εξαγορά οσοστού 51% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ έναντι τιµήµατος και υ έγραψε ροσύµφωνο για το υ όλοι ο 49% β) στις 04/11/2010 υ έγραψε την οριστική σύµβαση µεταβίβασης των αρακάνω µετοχών (49%) έναντι τιµήµατος ,00 Το καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο της ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ανέρχεται σε ,00 ευρώ, διαιρούµενο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 30,00 ευρώ η κάθε µία. Η µετοχική της σύνθεση ριν και µετά την εξαγορά αρατίθεται στον ίνακα ου ακολουθεί: ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Προ της εξαγοράς Μετά την εξαγορά ΜΕΤΟΧΟΣ Μτχ % Μτχ % ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ % % ΜΕΡΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ % ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ % ΣΥΝΟΛΟ ,00% ,00% Σύµφωνα µε το α ό 04/09/2007 ροσύµφωνο µεταβίβασης και της α ό 04/11/2010 οριστικής σύµβασης µεταβίβασης : Η Κωνσταντίνος Μέρκος του Γεωργίου µεταβιβάζει κοινές ανώνυµες µετοχές έναντι 129,13 ανά µετοχή, συνολικού τιµήµατος ,00 Η Ευαγγελία Κωνσταντίνου του Ιωάννη µεταβιβάζει κοινές ανώνυµες µετοχές έναντι 119,88 ανά µετοχή, συνολικού τιµήµατος ,00 Το τίµηµα ου καταβλήθηκε για την εξαγορά του 49% της ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ανέρχεται σε ,00 σε συνέχεια της εξαγοράς του 51% κατά την ο οία είχε καταβληθεί το οσό των και κατά συνέ εια το συνολικό οσό ου καταβλήθηκε ανέρχεται σε Το οσό ου θα καταβληθεί τµηµατικά ρος τους ωλητές έως τoν Ιούνιο του 2011 ανέρχεται σε ΕΥΡΩ ,11. Η διαφορά ροκύ τει α ό συµψηφισµό της ροκαταβολής οσού ΕΥΡΩ έναντι της εν λόγω εξαγοράς α ό την 04/09/2007, καθώς και α αίτησης της εξαγοραζόµενης εταιρείας οσού ΕΥΡΩ ,89 α ό ροσω ική εταιρεία ενός εκ των ωλητών. Οι µετοχές µεταβιβάστηκαν και αραδόθηκαν α ό τους ωλητές στην ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ µε την αράδοση σε αυτήν των ροσωρινών τίτλων δια των ο οίων α οδεικνύεται η συµµετοχή τους στην ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ µε την καταβολή του τιµήµατος α ό την αγοράστρια στους ωλητές και την υ ογραφή των συµφωνητικών µεταβιβάσεων. Η ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ καθίσταται α ό εκείνη τη στιγµή τελεία κυρία, νοµέας και κάτοχος των µετοχών, οι δε ωλητές θα εκχωρούν στην ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ τα άσης φύσης δικαιώµατα τους α ό αυτές. Η ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ α οσκο εί στην συνέχιση της ε ιτυχούς βιοµηχανικής αραγωγικής δραστηριότητας της ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Σελίδα 4 α ό 41

5 Πληροφορίες για τα Κριτήρια Προσδιορισµού του Τιµήµατος Για την α οτίµηση της ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, δεν ακολουθήθηκε συγκεκριµένη µέθοδος και το τίµηµα, καθορίστηκε µε ελεύθερες δια ραγµατεύσεις µεταξύ των µερών, µε βάση τα ακόλουθα δεδοµένα: Σύµφωνα µε τον ισολογισµό της 31/12/2009, τα ίδια κεφάλαια της ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ανήλθαν σε ,18, διαµορφώνοντας την λογιστική αξία της µετοχής σε 31,02. Την αξία των αγίων εριουσιακών στοιχείων της εταιρείας τα ο οία κατά την εξαγορά του 51% της εταιρίας είχαν α οτιµηθεί α ό τον διεθνή οίκο Lambert Smith Hampton υ ολογίζοντας την συνολική εύλογη αξία του ακινήτου σε ΕΥΡΩ Στην α οτίµηση δεν εριλαµβάνεται ο µηχανολογικός εξο λισµός. Πέραν αυτού, σηµειώνεται ότι η εταιρεία έχει ροβεί α ό τον Σε τέµβριο του 2007 έως σήµερα, υ ό την ιοίκηση της ΙΑΣ ΑΒΕΕ σε µία σειρά α ό ε ενδύσεις και βελτιωτικές κινήσεις ου έχουν µετατρέψει το εργοστάσιο σε µία α ό τις λέον σύγχρονες µονάδες ε εξεργασίας, τυ ο οίησης και logistics στην Ελλάδα. Την στρατηγική θέση του εργοστασίου. Η µεταβίβαση των µετοχών, ό ως αναφέρεται και ανωτέρω, ραγµατο οιήθηκε έναντι 129,13 ανά µετοχή για το οσοστό 47% του Κωνσταντίνου Μέρκου και 119,88 ανά µετοχή για το οσοστό 2% της Ευαγγελίας Κωνσταντίνου Τρό ος Καταβολής του Τιµήµατος Η καταβολή του τιµήµατος για το 47% ρος τον Κωνσταντίνο Μέρκο θα ραγµατο οιηθεί τµηµατικά ως εξής: Την καταβλήθηκε στον Αγοραστή, ό ως συµφωνήθηκε στο α ό ροσύµφωνο ώλησης µετοχών, ως ροκαταβολή, µέρος του τιµήµατος οσού ,00. Το υ ολει όµενο οσό των ,00 θα καταβάλλεται ως εξής: Ποσό ,89 καταβλήθηκε την ηµέρα υ ογραφής της σύµβασης στο ταµείο της Εταιρείας κατ εντολήν του Πωλητή σε εξόφληση ισό οσης οφειλής της «ΜΕΡΚΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» ρος την Εταιρεία, χρέος το ο οίο έχει αναδεχθεί ο Πωλητής δυνάµει της α ό σύµβασης αναδοχής χρέους. Ποσό ,05 καταβλήθηκε την ηµέρα υ ογραφής της σύµβασης δια τρα εζικής ε ιταγής και Ποσό ,06 καταβλήθηκε δια δίγραµµων ε ιταγών εκδόσεως του Αγοραστή εις διαταγήν του Πωλητή, οσού εκάστης ,02 και λήξεως , , αντίστοιχα, τις ο οίες ο Πωλητής αρέλαβε την 04/11/2010 της συµβάσεως έχοντος θέση α οδείξεως αραλαβής και µε την συµφωνία να εµφανιστούν ρος ληρωµή κατά την ηµεροµηνία εκδόσεώς τους και όχι νωρίτερα. Η καταβολή του τιµήµατος για το 51% ρος τον Κωνσταντίνο Μέρκο είχε καταβληθεί τοις µετρητοίς µε τρα εζική ε ιταγή µε την υ ογραφή της α ό 04/09/2007 σύµβασης µεταβίβασης. Η καταβολή του τιµήµατος για το 2% ρος την Ευαγγελία Κωνσταντίνου ραγµατο οιήθηκε τµηµατικά ως εξής: Η ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. κατέβαλε µε την υ ογραφή του συµφωνητικού µεταβίβασης στην Ευαγγελία Κωνσταντίνου το οσό των ,00 δια τρα εζικής ε ιταγής Η ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. κατέβαλε µε την υ ογραφή του συµφωνητικού µεταβίβασης στην Ευαγγελία Κωνσταντίνου το οσό των ,00 δια δίγραµµης τρα εζικής ε ιταγής εκδόσεως του Αγοραστή εις διαταγήν της Πωλήτριας λήξεως , την ο οία η Πωλήτρια αρέλαβε την 04/11/2010 της συµβάσεως έχοντος θέση α οδείξεως αραλαβής και µε την συµφωνία να εµφανιστεί ρος ληρωµή κατά την ηµεροµηνία εκδόσεώς της και όχι νωρίτερα Χρηµατοδότηση της εξαγοράς Για την χρηµατοδότηση της εξαγοράς του 49%, η ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε θα χρησιµο οιήσει κεφάλαια α ό την υ άρχουσα ρευστότητα της εταιρείας ενώ η εξαγορά του 51% χρηµατοδοτήθηκε α ό µακρο ρόθεσµο τρα εζικό δανεισµό Σελίδα 5 α ό 41

6 2.2. Ε ι τώσεις Στην Οικονοµική Κατάσταση Της ίας Ιχθυοκαλλιέργειες ΑΒΕΕ και τις ροο τικές Της Η εταιρεία ΜΕΡΚΟΣ ΑΒΕΕ µε τις εγκαταστάσεις της α οτελεί σήµερα ένα νευραλγικό µέρος της λειτουργίας του Οµίλου ΙΑΣ Ιχθυοκαλλιέργειες. Με την α όκτηση του 100% των µετοχών της εταιρείας, θα ακολουθήσει η α ορρόφησή της α ό την ΙΑΣ Ιχθυοκαλλιέργειες ΑΒΕΕ, κίνηση ου αναµένεται να έχει τις ακόλουθες θετικές ε ι τώσεις για τον Όµιλο: Μεταφορά της ιοίκησης και των Οικονοµικών Υ ηρεσιών α ό µισθωµένες εγκαταστάσεις στην Ν. Κηφισιά στο κτήριο του εργοστασίου της ΜΕΡΚΟΣ ΑΒΕΕ. Η εξοικονόµηση εξόδων α ό την κίνηση αυτή εκτιµάται ότι θα ξε εράσει τα ΕΥΡΩ ετησίως. Εξορθολογισµός της διαχείρισης των εµ ορευµάτων. Τα ροϊόντα ε εξεργασίας/ τυ ο οίησης α οτελούν σήµερα σχεδόν το 15% του όγκου ωλήσεων του Οµίλου µε συνεχώς αυξανόµενες τάσεις. Με την ύ αρξη 2 ξεχωριστών εταιρειών, α αιτείται σε κά οιες ερι τώσεις δι λή τιµολόγηση ή χρέωση του κόστους ε εξεργασίας και α οθήκευσης. Πέραν τούτου θα είναι δυνατή και η λήρης εκµετάλλευση των µέσων διακίνησης εµ ορευµάτων της ΜΕΡΚΟΣ ΑΒΕΕ α ό την ΙΑΣ κάτι ου σήµερα µε την ύ αρξη διαφορετικών νοµικών ροσώ ων α αγορεύεται. Εκτιµάται ότι η εν λόγω εξαγορά θα ε ιδράσει θετικά στην λειτουργία του Οµίλου και ως α οτέλεσµα θα βελτιώσει τα οικονοµικά του α οτελέσµατα. Συγκεκριµένα αναµένεται βελτίωση της κερδοφορίας λόγω της δραστηριότητας µετα οίησης ροϊόντων υψηλής ροστιθεµένης αξίας µε σηµαντικό εριθώριο κέρδους. Οι συνολικές ωλήσεις δεν θα ε ηρεαστούν καθότι η ΜΕΡΚΟΣ Α.Ε. α οτελούσε εταιρεία του Οµίλου και ριν την τελική εξαγορά του 49% 3. ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΕΣΜΟΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Η εταιρία ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. συµµετείχε ρο της τελικής εξαγοράς στην εταιρία ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ µε οσοστό 51% σύµφωνα µε την α ό 04/09/2007 σύµβαση µεταβίβασης µετοχών. εν υφίσταται άµεση ή έµµεση µετοχική σχέση µεταξύ της των θυγατρικών της ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε, και της εταιρίας ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Μέχρι την εκλογή του υφιστάµενου ιοικητικού Συµβουλίου της ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ου εκλέχθηκε α ό την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της στις 04/11/2010, υ ήρχαν κοινά µέλη.σ. ή/και διευθυντικά στελέχη των εταιριών του Οµίλου της ΙΑΣ και της ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ο κος Πιτάκας Στέλιος του Κωνσταντίνου. Πρόεδρος & ιευθ. Σύµβουλος του.σ. της ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε, διατελούσε και Πρόεδρος & ιευθ. Σύµβουλος του.σ. της ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ο κος Μανέλλης Στέφανος του Νικολάου, αντι ρόεδρος του.σ. της ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε, διατελούσε και µέλος του.σ. της ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ο κος Τσουκαλάς Ιωακείµ του Σ υρίδωνος, µέλος του.σ. και Γενικός ιευθυντής της ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε, διατελούσε και µέλος του.σ. της ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ο κος Πιτάκας Γιώργος του Στέλιου, µέλος του.σ. της ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε, διατελούσε και µέλος του.σ. της ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Στο υφιστάµενο ιοικητικό Συµβούλιο της ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ το ο οίο εκλέχθηκε µετά την υ ογραφή του α ό 04/11/2010 συµφώνου εξαγοράς συµµετέχουν: ο κος Στέλιος Πιτάκας του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος& ιευθ. Σύµβουλος του.σ., ο ο οίος διατελεί και Πρόεδρος& ιευθ. Σύµβουλος του υφιστάµενου ιοικητικού Συµβουλίου της ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε, ο κος Μανέλλης Στέφανος του Νικολάου, Μέλος του.σ., ο ο οίος διατελεί Αντι ρόεδρος της ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε, ο κος Τσουκαλάς Ιωακείµ του Σ υρίδωνος, Μέλος του.σ., ο ο οίος διατελεί και µέλος του.σ. της ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε και ο κος Πιτάκας Γιώργος του Στέλιου µέλος του.σ ο ο οίος διατελεί και µέλος του.σ. της ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. καθώς και το νέο µέλος κος Πιτάκας Κωνσταντίνος του Στέλιου µέλος του.σ ου δεν α οτελεί µέλος.σ. της ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Σελίδα 6 α ό 41

7 Οι διεταιρικές συναλλαγές της ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. και των εταιρειών του Οµίλου µε την ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ το 2009 αρουσιάζονται στον ίνακα ου ακολουθεί: ΑΓΟΡΑΖΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΩΛΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΣ ΑΕ ΠΕΛΑΓΟΣ MARE NOSTRUM ΜΕΡΚΟΣ ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ ΣΠΑΡΦΙΣ ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ , ,31 MARE NOSTRUM 1.498, ,00 ΜΕΡΚΟΣ ,53 0, ,22 X , , , ,53 0, , , , , , ,77 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΟΥΣΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΟΥΣΑ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΙΑΣ ΑΕ ΠΕΛΑΓΟΣ MARE NOSTRUM ΜΕΡΚΟΣ ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ ΣΠΑΡΦΙΣ ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ , ,70 MARE NOSTRUM 0, , , ,13 ΜΕΡΚΟΣ 0,00 771, ,67 Χ , , ,61 Μεταξύ των εταιριών του Οµίλου της ΙΑΣ και της ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ υ άρχει συµφωνία σε εµ ορικό ε ί εδο. Σελίδα 7 α ό 41

8 4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ A.B.E.E 4.1. Γενικές Πληροφορίες Η εταιρία «ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ A.B.E.E.» ιδρύθηκε το έτος 1992 (ΦΕΚ 4159/ , Τεύχος Α.Ε. & ΕΠΕ), είναι Ελληνική Ανώνυµη Εταιρία, υ όκειται στο Νόµο ερί Ανωνύµων Εταιριών, λειτουργεί µε την ε ωνυµία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» και έχει διακριτικό τίτλο ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε Η Εταιρία είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών του Υ ουργείου Ανά τυξης, µε αριθµό Μητρώου Ανωνύµων Εταιριών (ΑΡ.Μ.Α.Ε.) κατά την εγγραφή της 27160/04/Β/92/290, και ο ο οίος σήµερα έχει διαµορφωθεί σε 27160/06/Β/92/5. Η διάρκεια της, σύµφωνα µε το Καταστατικό, είναι 50 έτη και ως έδρα της Εταιρίας έχει ορισθεί ο ήµος Κηφισιάς, Ελαιών 54, ΤΚ Ο σκο ός της Εταιρίας συµ ληρώθηκε µε την εξής ροσθήκη, ό ως α οφασίσθηκε α ό τη Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της : «Η αραγωγή και εµ ορία οστρακοειδών και άσης φύσεως ιχθυηρών, νω ών και κατεψυγµένων». Η αρα άνω τρο ο οίηση δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 9929/ , τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ). Με την ανωτέρω ροσθήκη, ο σκο ός της Εταιρίας, σύµφωνα µε το Άρθρο 3 του καταστατικού της, διαµορφώνεται ως εξής: 1) Η ίδρυση και η εκµετάλλευση κάθε µορφής ιχθυοκαλλιεργητικών µονάδων και σταθµών, η διάθεση της αραγωγής στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και γενικά η οργάνωση και η αραγωγή κάθε µονάδας ου σχετίζεται µε τις Ιχθυοκαλλιέργειες στην ηµεδα ή και αλλοδα ή. 2) Η αραγωγή και εµ ορία οστρακοειδών και άσης φύσεως ιχθυρών, νω ών και κατεψυγµένων. 3) Η αντι ροσώ ευση οίκων του εξωτερικού ου αράγουν ή εµ ορεύονται όµοια και συναφή ροϊόντα.- 4) Η συνεργασία ή συµµετοχή της Εταιρείας σε άλλες ε ιχειρήσεις Ελληνικές ή ξένες ου ε ιδιώκουν ίδιο ή αρεµφερή σκο ό και 5) Η ίδρυση και εκµετάλλευση υ οκαταστηµάτων, γραφείων και ρακτορείων ο ουδή οτε και κάθε άλλης οµοειδούς ε ιχείρησης ή αρόµοιας ρος τα ιο άνω αντικείµενα. Η βασική δραστηριότητα της Εταιρίας είναι η εκτροφή και διάθεση τσι ούρας και λαβρακιού. Η ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ. A.B.E.E. εµ ί τει στον κλάδο ιχθυοκαλλιεργειών και συγκεκριµένα στη κατηγορία «Μονάδες αραγωγής και ιχθυογεννητικοί σταθµοί», (Κωδικός κλάδου κατά την ΕΣΥΕ 050.2, ΣΤΑΚΟ -91) Ιστορικό Η ιστορία της Εταιρίας ξεκινάει το 1992 µε την ίδρυση της ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ A.B.E.E. α ό τους κ.κ. Στέλιο Πιτάκα, Ιωάννη Παναγιωτούρο και Λεωνίδα Βαρδάκη. Το 1992 η Εταιρία λαµβάνει άδειες σκο ιµότητας ίδρυσης µονάδας ιχθυοκαλλιέργειας και αργότερα την τρο ο οίηση αυτής σύµφωνα µε τις ο οίες ε ιτρά ηκε στην Εταιρία να ιδρύσει µονάδα ιχθυοκαλλιέργειας µε το σύστηµα των λωτών ιχθυοκλωβών στη θέση Χιλιοµίλι Σκαρφείας του Μαλιακού Κόλ ου. Την ερίοδο ολοκληρώνεται η κατασκευή της µονάδας και στη χρήση 1994 αρχίζουν οι ρώτες ωλήσεις έτοιµου ροϊόντος. Tην τριετία η Εταιρία έλαβε ε ιδοτήσεις για τη συµµετοχή της σε ε ενδυτικά ρογράµµατα της Ευρω αϊκής Ένωσης στα ο οία είχε υ αχθεί, µε στόχο την αύξηση της ετήσιας δυναµικότητας της αραγωγής ψαριών και τον εκσυγχρονισµό των εγκαταστάσεών της. Οι ε ενδύσεις αυτές εριελάµβαναν εργασίες υ οδοµής, λωτές εγκαταστάσεις, εξο λισµούς και µεταφορικά µέσα καθώς και την κατασκευή συσκευαστηρίου. Το 1998 η Εταιρία ολοκλήρωσε την κατασκευή σύγχρονου συσκευαστηρίου νω ών αλιευµάτων στον Νοµό Φθιώτιδος Το 1999 η Εταιρία εξαγοράζει το 68% της εταιρίας ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΙΧΘ/ΚΑΛΛ Α.Ε.Β.Ε. α ό τους κκ. Πιτάκα Κ. Στέλιο και Βαρδάκη- Μ αρµ αγαδάκη Λ. Αικατερίνη, βασικούς µετόχους της Εταιρίας. Η ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΙΧΘ/ΚΑΛΛ. Α.Β.Ε.Ε., στη χρήση 2001 ολοκλήρωσε την κατασκευή µονάδας εκκόλαψης γόνου τ.µ., σε αρχικά µισθωµένο χώρο τ.µ. στη θέση Ντά ιες, ήµου Εχιναίων, Νοµού Φθιώτιδος, του ο οίου α έκτησε την κυριότητα στις 9/05/2002 σύµφωνα µε τον υ αιρθµ τίτλο του Υ ουργείου Γεωργίας, ιεύθυνση Πολιτικής Γης. Η αραγωγική δυναµικότητα είναι 20 εκατ. ιχθύδια ετησίως. Εντός του 2001, η Εταιρία ραγµατο οίησε την εξαγορά οσοστού 99,875% της εταιρίας ΓΙΑΝΝΕΤΑΣ Α.Ε.Β.Ε. α ό τους κκ. Πιτάκα Κ. Στέλιο, Πιτάκα Σ. Κωνσταντίνο, και Βαρδάκη- Μ αρµ αγαδάκη Λ. Αικατερίνη. Η εταιρία είχε ιδρύσει µονάδα εκτροφής τσι ούρας & λαβρακίου, σε µισθωµένο θαλάσσιο χώρο 20 στρεµµάτων στην εριοχή Χιλιοµίλι Σκάρφειας, θαλάσσιας εριοχής Μαλιακού Κόλ ου, Νοµού Φθιώτιδας. Εντός της χρήσης 2002, και συγκεκριµένα α ό ραγµατο οιείται η ηµόσια Εγγραφή της Εταιρίας, και οι µετοχές της αρχίζουν να δια ραγµατεύονται στην Παράλληλη Αγορά του Χ.Α.Α. την 18/02/2002. Κατά τη χρήση 2002, η Εταιρία αύξησε το οσοστό συµµετοχής στην εταιρία ΓΙΑΝΝΕΤΑΣ Α.Β.Ε.Ε. σε 100,00% α ό 99,875%. Με α όφαση της α ό 28/03/2002 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΙΧΘ/ΚΑΛΛ ΑΒΕΕ, α οφασίστηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της κατά χιλ.. Η εν λόγω αύξηση εγκρίθηκε για την χρηµατοδότηση του ε ενδυτικού σχεδίου της και συγκεκριµένα την κατασκευή µίας µονάδας ρο άχυνσης γόνου. Η αύξηση ραγµατο οιήθηκε µε αραίτηση του δικαιώµατος συµµετοχής των αλιών µετόχων κκ. Μ αρµ αγαδάκη Βαρδάκη Αικατερίνη του Λεωνίδα και Πιτάκα Γεώργιου του Στέλιου, υ έρ της εταιρίας ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ A.B.E.E. Μετά την ανωτέρω αύξηση το οσοστό συµµετοχής της Εταιρίας στην ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΙΧΘ/ΚΑΛΛ ΑΒΕΕ αυξήθηκε σε 85,78%. Σελίδα 8 α ό 41

9 Εντός της χρήσης 2003, εγκρίθηκε η εξαγορά οσοστού 70% των µετοχών της FRUTTI DI MARE A.E. στην ο οία ήδη συµµετείχε µε οσοστό 15%. Η εξαγορά του υ όλοι ου 22,5%, ολοκληρώθηκε εντός της χρήσης Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς το οσοστό συµµετοχής της ΙΑΣ ΙΧΘ/ΚΑΛΛ. Α.Β.Ε.Ε. στην FRUTTI DI MARE Α.Ε. ανέρχεται σε 85%. Εντός της χρήσης 2003 έρασαν στο όνοµα της Εταιρίας οι άδειες λειτουργίας µονάδων ιχθυοκαλλιέργειας τις θυγατρικής της ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΙΧΘ/ΚΑΛΛ. ΑΒΕΕ,. Το Σ της Εταιρίας α οφάσισε στις 30/12/03 την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης δια α ορρόφησης της εταιρείας ΓΙΑΝΝΕΤΑΣ ΑΒΕΕ, στην ο οία συµµετέχει µε 100% και ορίστηκε ως ισολογισµός µετασχηµατισµού ο ισολογισµός της 31/12/2003. Η συγχώνευση εγκρίθηκε, µε τις α οφάσεις των.σ. της «ΙΑΣ» και της «ΓΙΑΝΝΕΤΑΣ» στις 18/06/2004. Η εν λόγω συγχώνευση εγκρίθηκε µε την υ αριθµό Κ2-8288/ α όφαση του Υ ουργείου Ανά τυξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 78 του Κ.Ν.2190/20 και των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993. Εντός της χρήσης 2004, η ΙΑΣ ΙΧΘ/ΚΑΛΛ. ΑΒΕΕ σε συνεργασία µε την εταιρία ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ροέβησαν στην εξαγορά οσοστού συµµετοχής 50% εκάστη, µε αξία κτήσης ,00, στην Ιταλική εταιρία συµµετοχών ASTIR INTERNATIONAL S.R.L. µε έδρα τη Ρώµη µε σκο ό την α ό κοινού ανά τυξη του δικτύου τους της εµ ορίας και διανοµής στην Ιταλία. Τον Σε τέµβριο του 2004 η ΙΑΣ ΙΧΘ/ΚΑΛΛ. Α.Β.Ε.Ε. και η ΒΕΤΕΡΙΝ Α.Β.Ε.Ε. υ ογράφουν συµφωνία ου αφορά ως ε ί των λείστων α) την ώληση του ιχθυο ληθυσµού της δεύτερης στην ΙΑΣ ου βρίσκεται στις µονάδες εκτροφής της θυγατρικής της ΒΕΤΕΡΙΝ Α.Β.Ε.Ε., VET - FISH O.E. στην Αστυ άλαια του Νοµού ωδεκανήσου, β) τη διαχείριση των µονάδων εκτροφής µε δικαίωµα χρήσης των χερσαίων και λωτών εγκαταστάσεων. Μετά την ανωτέρω συµφωνία έρασε στη ΙΑΣ η διαχείριση δύο µονάδων εκτροφής και ενός συσκευαστηρίου στην Αστυ άλαια. Ε ι ρόσθετα, η ΙΑΣ εκµίσθωσε τις εγκαταστάσεις της εταιρίας MARVET A.E., θυγατρικής της ΒΕΤΕΡΙΝ Α.Β.Ε.Ε., στον Ασ ρό υργο Αττικής, µε σκο ό την χρήση τους ως κέντρο διανοµής. Την 20/11/2004 σηµειώθηκε υρκαγιά α ό άγνωστη αιτία στο συσκευαστήριο της Εταιρίας στον Αγ. Σεραφείµ Φθιώτιδας, µε συνέ εια την ολοκληρωτική του καταστροφή. Το ανωτέρω κτίριο καθώς και όλο το εριεχόµενό του (µηχανολογικός εξο λισµός) ήταν λήρως ασφαλισµένα και η εισ ραχθείσα α οζηµίωση α ό την ασφαλιστική εταιρεία ανήλθε στο οσό των ,00 ευρώ. Η αραγωγική δραστηριότητα της Εταιρίας αρέµεινε ανε ηρέαστη καθόσον στο συγκεκριµένο χώρο δεν υ ήρχαν α οθέµατα, ρώτες ύλες και µηχανολογικός εξο λισµός υ οστήριξης των µονάδων εκτροφής. Σχετικά µε την οµαλή λειτουργία των ωλήσεων, η Εταιρία ροέβη άµεσα στις α αραίτητες ενέργειες για την α ρόσκο τη συνέχιση της συσκευασίας των ψαριών και την εκτέλεση των αραγγελιών των ελατών της (συσκευασία σε χώρους τρίτων, κλ.) καθώς και στις α αιτούµενες αραγγελίες ροµήθειας για την άµεση αντικατάσταση του καταστραφέντος εξο λισµού. Κατά την διάρκεια συγγραφής του αρόντος η Εταιρία έχει ήδη ροµηθευτεί ένα νέο, υ ερσύγχρονο σύστηµα διαλογής ιχθύων και βρίσκεται στο τελικό στάδιο ανοικοδόµησης του καταστραφέντος κτιρίου το ο οίο αναµένεται να ολοκληρωθεί εντός του ροσεχούς µήνα. Στις 24/11/2004 η ΙΑΣ εξαγόρασε το σύνολο των εταιρικών µεριδίων της RED HOOK ΕΠΕ, θυγατρική της θυγατρικής εταιρίας FRUTTI DI MARE A.E. H RED HOOK ΕΠΕ έχει ως κύριο αντικείµενο την εκµετάλλευση µονάδων ιχθυοκαλλιέργειας στον Πόρο Τροιζηνίας. Στις 31/12/2004 α οφασίστηκε η έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης διά α ορρόφησης της RED HOOK Ε.Π.Ε. Το ιοικητικό Συµβούλιο της ΙΑΣ καθώς και η διαχείριση της εταιρίας RED HOOK Ε.Π.Ε. όρισαν ως ισολογισµό µετασχηµατισµού τον ισολογισµό της 31/12/2004 Η εν λόγω συγχώνευση εγκρίθηκε µε την υ αριθµό Κ / α όφαση του Υ ουργείου Ανά τυξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 78 του Κ.Ν.2190/20 και των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993. Την 1/6/2005 η ΙΑΣ εξαγόρασε το 100% των µετοχών της εταιρείας Θ.. ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε η ο οία διαθέτει µονάδα ιχθυοκαλλιέργειας στην νήσο Αστυ άλαια. Την 9/9/2005 η ΙΑΣ εξαγόρασε το 100% των εταιρικών µεριδίων της εταιρείας ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕ η ο οία διαθέτει 2 µονάδες ιχθυοκαλλιέργειας στην νήσο Πόρο. Το Σ της Εταιρίας α οφάσισε στις 30/09/05 την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης δια α ορρόφησης της εταιρείας Θ..ΚΥΠΑΙΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε, στην ο οία συµµετέχει µε 100% και ορίστηκε ως ισολογισµός µετασχηµατισµού ο ισολογισµός της 30/9/2005. Η συγχώνευση εγκρίθηκε, µε τις α οφάσεις των.σ. της «ΙΑΣ» και της «Θ..ΚΥΠΑΙΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε» στις 22/12/2005. Η εν λόγω συγχώνευση εγκρίθηκε µε την υ αριθµό Κ / α όφαση του Υ ουργείου Ανά τυξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 78 του Κ.Ν.2190/20 και των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993. Εντός της χρήσης 2006, η Εταιρία εξαγόρασε το 100% των µετοχών της εταιρίας NEPTUNUS ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ, α οφάσισε την συγχώνευση µε α ορρόφηση της εταιρείας «ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ», η ο οία εγκρίθηκε µε την α όφαση Κ / του Υ ουργείου Ανά τυξης ροέβη στην υ ογραφή ροσυµφώνου εξαγοράς οσοστού 80% των εταιρικών µεριδίων της εταιρίας "Ιχθυοτροφικό Κέντρο Πόρου - ΕΠΕ", µίσθωσε τις τρεις µονάδες στην Αστυ άλαια και συγκεκριµένα στις θέσεις Κατάφι και Γλυνός και µέσα στο ίδιο έτος α έκτησε και το συσκευαστήριο στη θέση Ανάληψη Αστυ άλαιας αγοράζοντάς το α ό την εταιρία ΒΕΤΕΡΙΝ ΑΒΕΕ. αγόρασε το υ όλοι ο 14,23% των µετοχών της εταιρείας «ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ» της ο οίας η εταιρεία κατέχει ήδη το 85,77%. Σελίδα 9 α ό 41

10 ραγµατο οίησε ε ενδύσεις σε άγια στοιχεία οσού 4,58 εκατ. ευρώ και σαν α οτέλεσµα οδηγήθηκε σε σηµαντική αύξηση των µεγεθών του κατά το 2006, σε σύγκριση µε το 2005 Εντός της χρήσης 2007, η Εταιρία α έκτησε το 29,934% των µετοχών της εταιρίας «ΖΩΟΝΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε» ου λειτουργεί στην Ελλάδα και οσοστό 21,072%των µετοχών α οκτήθηκε α ό τον ιευθύνοντα Σύµβουλο της Εταιρίας και βασικό µέτοχο κ. Στέλιο Πιτάκα. α έκτησε το 100% των µετοχών της εταιρίας «ΠΕΛΑΓΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ» α έκτησε το 51% των µετοχών της εταιρίας «MARE NOSTRUΜ ΑΕ α έκτησε ε ι λέον το 25% των µετοχών της θυγατρικής εταιρίας «NEPTUNUS ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» και την 17η Ιουλίου 2007 η Εταιρία α έκτησε και το υ όλοι ο 5% των µετοχών της θυγατρικής εταιρίας µε α οτέλεσµα να κατέχει το 100% των µετοχών της εταιρίας. α έκτησε το 51% των µετοχών της εταιρίας«μερκοσ ΑΕ». ροέβη στη σύναψη κοινού Οµολογιακού δανείου µε την Εµ ορική Τρά εζα συνολικής ονοµαστικής αξίας ,00 ευρώ µε σκο ό την αναχρηµατοδότηση µακρο ρόθεσµων και βραχυ ρόθεσµων υ οχρεώσεων της εταιρίας. α έκτησε το 53,33% των µετοχών της εταιρίας «ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ροέβη στην εξαγορά υ ολοί ου οσοστού 15,00% της εταιρίας FRUTTI DI MARE A.E. α οκτώντας έτσι λέον το 100% της εταιρίας. Εντός της χρήσης 2008, η Εταιρία ροέβη στην υ ογραφή σύµβασης εξαγοράς υ ολοί ου οσοστού 46,67% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας "ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ" ροέβη στην υ ογραφή οριστικής σύµβασης εξαγοράς οσοστού 71,66% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας "ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΡΟΥ ΑΕ" ροέβη στην υ ογραφή ροσυµφώνου εξαγοράς οσοστού 95% του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας "ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΧΘΥΩΝ" και τον διακριτικό τίτλο "ΣΠΑΡΦΙΣ Α.Ε.". µέσω της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας "ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΡΟΥ ΑΕ", κατά το οσό των ,00 ευρώ,το οσοστό της ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ A.B.E.E στην εταιρία ανήλθε στο 97,64%. ροέβη στην υ ογραφή οριστικής σύµβασης εξαγοράς οσοστού 21,072% του µετοχικού κεφαλαίου της ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΒΕΕ α ό τον κ. Πιτάκα Στέλιο. ροέβη σε συµφωνία εξαγοράς όλων των αγίων στοιχείων της εταιρείας Ι. ΜΑΡΜΑΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ου διαθέτει µονάδα εκτροφής ιχθύων στη θέση Νήσος Πλατειά Σαρωνικού κόλ ου. ροέβη στην υ ογραφή οριστικής σύµβασης εξαγοράς οσοστού 95% του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας "ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΧΘΥΩΝ" µε τον διακριτικό τίτλο "ΣΠΑΡΦΙΣ Α.Ε." Το συνολικό τίµηµα της εξαγοράς ανήλθε στο οσό των ευρώ και θα εξοφληθεί µέχρι τον Νοέµβριο του µέσω της θυγατρικής MARE NOSTRUM A.E., µε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου, α έκτησε το 47,94% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΜΟΝΑ Α ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΡΟΥ MARE A.E.» ροέβη στην εξαγορά υ ολοί ου οσοστού 2,36% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΡΟΥ ΑΕ α ό τον µέτοχο Κ. Γεώργιο Αθανασίου α οκτώντας έτσι το 100% της εταιρείας. ανακοίνωσε την έγκριση µε την α όφαση του Υ ουργείου Ανά τυξης την συγχώνευση µε α ορρόφηση της εταιρείας «NEPTUNUS ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε» δυνάµει της υ 'αρίθµ Κ / Εντός της χρήσης 2009, η Εταιρία ροέβη στην υ ογραφή σύµβασης εξαγοράς οσοστού 30% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΚΛΕΙ ΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε διακριτικό τίτλο ΚΛΕΙ ΑΡΑΣ Ι. FAMILY A.E. α ό τους µετόχους Ιωάννη, Νίκη και Άννα Κλειδαρά. ροέβη στην σύναψη στρατηγικής συµφωνίας µε τον δανέζικο ολυεθνικό όµιλο BIOMAR. ροέβη στην υ ογραφή οριστικής σύµβασης µεταβίβασης µετοχών της εταιρίας ΖΩΟΝΟΜΗ Α.Ε οσοστού 25,17% στην BIOMAR α οφάσισε την συγχώνευση µε α ορρόφηση των 100% θυγατρικών εταιρειών "ΠΕΛΑΓΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ", "ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ", "ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΡΟΥ ΑΕ", "FRUTTI DI MARE AE" Εντός της χρήσης 2010, η Εταιρία ροέβη στην υ ογραφή σύµβασης εξαγοράς οσοστού 99% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας "ΠΑΡΚΟ ΠΕΡ ΙΚΑ ΙΙ - ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ". Σελίδα 10 α ό 41

11 ροέβη στην υ ογραφή σύµβασης εξαγοράς του υ ολοί ου οσοστού 1% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας "ΠΑΡΚΟ ΠΕΡ ΙΚΑ ΙΙ - ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ".Το συνολικό τίµηµα εξαγοράς ανέρχεται στο οσό των ευρώ. α οφασίσθηκε την συγχώνευση µε α ορρόφηση των 100% θυγατρικών εταιρειών "ΠΑΡΚΟ ΠΕΡ ΙΚΑ ΙΙ - ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", "ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε", Η συγχώνευση αυτή αναµένεται να έχει ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος του έτους. ροέβη στην υ ογραφή σύµβασης εξαγοράς του υ ολοί ου οσοστού 49% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας "MARE NOSTRUM A.E." α ό τον µέτοχο Ισµαήλο Αθανάσιο α οκτώντας έτσι το 100% της εταιρείας. Πρότεινε στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας στην ο οία και εγκρίθηκε οµόφωνα η έκδοση οµολογιακού δανείου µετατρέψιµου σε µετοχές και την κατάργηση του δικαιώµατος ροτίµησης των υφιστάµενων µετόχων της Εταιρείας. Α οφάσισε τη συγχώνευση µε α ορρόφηση του 100% της θυγατρικής εταιρείας " "MARE NOSTRUM A.EΗ συγχώνευση αυτή αναµένεται να έχει ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος του έτους. ανακοινώσε ότι έχει καταλήξει σε καταρχήν συµφωνία για µια σηµαντική το οθέτηση α ό τον στρατηγικό ε ενδυτή Linnaeus Capital Partners BV (Linnaeus) ο ο οίος θα καλύψει το συνολικό οσό της έκδοσης του υ οχρεωτικά µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου ύψους ΕΥΡΩ (διάρκεια 3 έτη, τιµή µετατρο ής 1,80.) Αντικείµενο Εργασιών ραστηριότητα Βασική δραστηριότητα της Εταιρίας είναι η λειτουργία µονάδων ιχθυοκαλλιέργειας, στις ο οίες εκτρέφονται κυρίως τσι ούρα και λαβράκι µε την µέθοδο των λωτών ιχθυοκλωβών Παραγόµενα Προϊόντα Παραγωγική ιαδικασία Στον ιχθυογεννητικό σταθµό της εταιρείας αράγονται θαλάσσιοι µεσογειακοί ιχθείς (τσι ούρα-λαβράκι-φαγκρί- µυτάκι-σαργός). Η αραγωγική διαδικασία ξεκινά α ό το τµήµα των γεννητόρων ό ου συλλέγονται τα αυγά των ψαριών και στη συνέχεια µεταφέρονται για εκκόλαψη στο τµήµα λαρβών. Μετά την εκκόλαψή τους αραµένουν στο συγκεκριµένο τµήµα για ερί ου 30 ηµέρες ό ου τρέφονται µε φυσική τροφή (rotifer και artemia). Στη συνέχεια µεταφέρονται στο τµήµα α ογαλακτισµού στο ο οίο λέον τρέφονται µε ξηρά τροφή µέχρι την ηλικία των 60 ηµερών και κατό ιν στο τµήµα δεξαµενών ρο άχυνσης, µέχρι την ηλικία των 120 ηµερών ό ου φτάνουν στα 2 gr και α ό εκεί ροωθούνται σταδιακά στις µονάδες άχυνσης. Ο γόνος, βάρους ερί ου 2 γραµµαρίων, το οθετείται αρχικώς στους ιχθυοκλωβούς της µονάδας. ό ου και γίνεται ρολη τικός εµβολιασµός για την αντιµετώ ιση τυχόν ασθενειών. Στους ιχθυοκλωβούς αυτούς, τα ιχθύδια αραµένουν µέχρι να φτάσουν το µέσο βάρος των 15 γραµµαρίων. Στη συνέχεια αραιώνονται µε την το οθέτησή τους σε µεγαλύτερο αριθµό κλωβών και λαµβάνει χώρα η ρώτη κύρια ερίοδος ανά τυξής τους. Τέλος, τα ψάρια µόλις φτάσουν το βάρος των 80 γραµµαρίων το οθετούνται σε ακόµα µεγαλύτερο αριθµό κλωβών µέχρι να φτάσουν στο ε ιθυµητό βάρος. Σηµειώνεται δε ότι σε κάθε ιχθυοκλωβό το οθετείται συγκεκριµένος αριθµός ψαριών, έτσι ώστε να υ άρχει σε καθέναν αρκετός χώρος για την ανά τυξή τους. Όλο το διάστηµα της εκτροφής τα ψάρια τρέφονται µόνο µε βιοµηχανο οιηµένες ιχθυοτροφές αρίστης οιότητας, υψηλής θρε τικής αξίας και εριεκτικότητας σε ρωτεΐνες και βιταµίνες. Η ανά τυξη των ψαριών αρακολουθείται καθηµερινά µέσω µηχανογραφηµένου συστήµατος ό ου καταγράφεται ο ρυθµός ανά τυξής τους. Το µέσο εµ ορεύσιµο βάρος είναι 380 γραµµάρια και η διάρκεια εκτροφής ου α αιτείται για την ε ίτευξη του κυµαίνεται α ό 14 έως και 18 µήνες, ανάλογα την γεωγραφική εριοχή των µονάδων εκτροφής και τις εκάστοτε κλιµατολογικές συνθήκες. Μετά την εξαλίευση τους α ό τους κλωβούς, τα ψάρια θανατώνονται µε θερµικό σοκ ( άγωµα ) και µεταφέρονται στα συσκευαστήρια ό ου διαχωρίζονται µηχανικά κατά µέγεθος και βάρος, συσκευάζονται αυτόµατα και α οστέλλονται για κατανάλωση. Η Εταιρία για τον έλεγχο της υγείας και της α όδοσης του ιχθυο ληθυσµού διατηρεί µόνιµες συνεργασίες µε εξειδικευµένες εταιρείες του χώρου. Για τη συνεχή αρακολούθηση της ροόδου της αραγωγικής διαδικασίας η Εταιρία χρησιµο οιεί, εκτός του εξειδικευµένου ροσω ικού της, την εταιρία ΝΑΥΣ ΕΠΕ ως Τεχνικό Σύµβουλο για θέµατα Υδατοκαλλιεργειών και Προστασίας Περιβάλλοντος, καθώς και την εταιρία AQUAVET Α.Ε. ως Τεχνικό Σύµβουλο για την ρόληψη ασθενειών και την ιχθυο αθολογική κάλυψη της µονάδος ίκτυο Πωλήσεων & ιανοµής Πελάτες Το κεντρικό συσκευαστήριο της Εταιρίας βρίσκεται στη θέση «Σκαµάντζαλη», Κοινότητα Αγ. Σεραφείµ Λοκρίδος, Νοµού Φθιώτιδος, ό ου γειτνιάζει µε τις µονάδες εκτροφής του Μαλιακού Κόλ ου και την Εθνική οδό Αθηνών Λαµίας. Το γεγονός αυτό εξασφαλίζει την άµεση συσκευασία των αλιευµάτων της Εταιρίας, και την γρήγορη διακίνηση τους τόσο ρος την εσωτερική όσο και ρος την εξωτερική αγορά, καθ όλη τη διάρκεια του έτους, έχοντας ως α οτέλεσµα την άριστη οιότητα των νω ών της αλιευµάτων. Σελίδα 11 α ό 41

12 Σηµειώνεται ότι την 20/11/2004 σηµειώθηκε υρκαγιά α ό άγνωστη αιτία στο συσκευαστήριο της Εταιρίας µε συνέ εια την ολοκληρωτική του καταστροφή. Η Εταιρία έχει ήδη ροµηθευτεί ένα νέο, υ ερσύγχρονο σύστηµα διαλογής ιχθύων και βρίσκεται στο τελικό στάδιο ανοικοδόµησης του καταστραφέντος κτιρίου το ο οίο αναµένεται να ολοκληρωθεί εντός ροσεχούς µήνα. Oι µονάδες ου διαχειρίζεται η Εταιρία στην Αστυ άλαια διαθέτουν το δικό τους συσκευαστήριο, το ο οίο είναι άρτια εξο λισµένο και σε µικρή α όσταση α ό τις µονάδες εκτροφής. Οι µονάδες της του Πόρου, συσκευάζουν σε εγκαταστάσεις τρίτων. Για τις ανάγκες διακίνησης των ροϊόντων της, η Εταιρία χρησιµο οιεί και το Κέντρο ιανοµής στον Ασ ρό υργο Αττικής, ό ου σε χώρο τµ βρίσκονται α οθήκες και ψυγεία συνολικής έκτασης 500 τµ. Για τη διεκ εραίωση του κύριου όγκου των µεταφορικών αναγκών της Εταιρίας χρησιµο οιούνται µεταφορικές εταιρίες. Το δίκτυο διάθεσης της Εταιρίας έως και τα µέσα της χρήσης 2004 α οτελούσαν κυρίως εµ ορικές εταιρίες νω ών αλιευµάτων του εσωτερικού. Μέσω των εταιριών αυτών, τα ροϊόντα της Εταιρίας ροωθούνται κυρίως στο εξωτερικό. Εντός της χρήσης 2004, η Εταιρία στελέχωσε το Εµ ορικό της τµήµα µε έµ ειρα στελέχη του χώρου και ροέβη στην δυναµική ανά τυξη ιδίου δικτύου διάθεσης στο εξωτερικό. Η γεωγραφική κατανοµή των ωλήσεων της Εταιρίας αρουσιάζεται στον ίνακα ου ακολουθεί: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΙΤΑΛΙΑ 30,62% ΙΣΠΑΝΙΑ 27,25% ΕΛΛΑ Α 19,36% ΓΑΛΛΙΑ 5,87% ΡΩΣΙΑ 3,95% ΟΛΛΑΝ ΙΑ 3,17% ΓΕΡΜΑΝΙΑ 3,11% ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 2,31% ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ 1,30% ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 1,04% ΆΛΛΕΣ 2,02% ΣΥΝΟΛΟ 100,00% Για την εξασφάλιση των ιστωτικών υ ολοί ων των ελατών εξωτερικού, η Εταιρία εφάρµοσε αυστηρές διαδικασίες ιστωτικού ελέγχου µε αράλληλη ασφάλιση των υ ολοί ων του ελατολογίου της Μέτοχοι Η σηµερινή µετοχική σύνθεση αρουσιάζεται στον ίνακα ου ακολουθεί: ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΙΤΑΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 31,03% ΠΙΤΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9,72% BPA FONS S.A. 7,56% KAHKA BENDUKIDZE 11,62% ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ(<5%) 40,07% ΣΥΝΟΛΟ 100,00% Κατά την τα µέλη του.σ. κατέχουν συνολικά µετοχές, οι ο οίες αντι ροσω εύουν το 40,37% του συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου ιοίκηση ιεύθυνση της Εταιρίας Σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Καταστατικού, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας α οτελείται α ό ε τά (7) συµβούλους. Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγονται α ό τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας για εντάχρονη θητεία, ου αρατείνεται αυτόµατα µέχρι την ρώτη τακτική Γενική Συνέλευση µετά τη λήξη της θητείας τους, η ο οία δεν µ ορεί όµως να εράσει την εξαετία. Το ισχύον.σ. έχει εκλεγεί µε την α ό α όφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων για θητεία µέχρι την , συγκροτήθηκε σε σώµα µε την α ό α όφαση του.σ. της Εταιρίας και µετά τις αλλαγές ου έγιναν µε την α ό α όφαση του ιοικητικού Συµβουλίου η ο οία εγκρίθηκε α ό την α όφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης α αρτίζεται α ό τα ακόλουθα µέλη: Εκτελεστικά Μέλη: Σελίδα 12 α ό 41

13 1. Πιτάκας Στέλιος του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος.Σ. (Εκτελεστικό Μέλος) 2. Μανέλλης Στέφανος του Νικολάου, Αντι ρόεδρος.σ. (Εκτελεστικό Μέλος) 3. Τσουκαλάς Ιωακείµ του Σ υρίδωνος, Μέλος.Σ. (Εκτελεστικό Μέλος) 4. Πιτάκας Γεώργιος του Στέλιου, Μέλος.Σ. (Εκτελεστικό Μέλος) Μη Εκτελεστικά Μέλη: 5. Μαραγκουδάκης Νικόλαος του Αντωνίου, Μέλος.Σ. (Μη Εκτελεστικό Μέλος) Ανεξάρτητα µη Εκτελεστικά Μέλη: 6. Κουτσιανάς Νικόλαος του Νικολάου, Μέλος.Σ. (Μη Εκτελεστικό-Ανεξάρτητο Μέλος) Σύµφωνα µε το άρθρο 13 του Καταστατικού σε ερί τωση θανάτου µέλους.σ. την θέση του το οθετείται το ανα ληρωµατικό µέλος και αν δεν υφίσταται ανα ληρωµατικό τα υ όλοι α µέλη του.σ. εφόσον δεν είναι λιγότερα α ό 3 µ ορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και εκ ροσώ ηση της εταιρείας χωρίς αντικατάσταση των ελλει όντων µελών µε την ροϋ όθεση ότι ο αριθµός αυτών υ ερβαίνει το ήµισυ των µελών Η εκ ροσώ ηση και διαχείριση της Εταιρίας έχει ανατεθεί στον Πρόεδρο& ιευθύνοντα Σύµβουλο της Εταιρίας κ. Πιτάκα Στέλιο, ο ο οίος εκ ροσω εί και δεσµεύει την Εταιρία µε µόνη την υ ογραφή του έναντι αντός τρίτου. Σελίδα 13 α ό 41

14 5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 5.1. Γενικές Πληροφορίες Η εξαγοραζόµενη εταιρεία ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ιδρύθηκε το 28/02/2000 (ΦΕΚ 2417/31/03/2004) µε την ε ωνυµία ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ µε διακριτικό τίτλο «ΜΕΡΚΟΣ Α.Ε.» Είναι εγγεγραµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της Νοµαρχίας Αθηνών µε αριθ. µητρώου 45533/03/Β/00/02(2006) και η διάρκειά της έχει οριστεί σε 20 χρόνια. Η εξαγοραζόµενη εταιρεία ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ έχει ως έδρα τον ήµο Μάνδρας Αττικής. Σκο ός της εταιρείας σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Καταστατικού της είναι: 1) Η εµ ορία, χονδρικώς ή λιανικώς, ε εξεργασία, τυ ο οίηση, µετα οίηση, συσκευασία και συντήρηση αντός είδους τροφίµων, ό οιας µορφής (νω ά ή κατεψυγµένα), είτε για λογαριασµό της, είτε για λογαριασµό τρίτων. 2) Η χρήση και ανά τυξη µεθόδων εφοδιασµού και οργάνωσης υ ηρεσιών και εξο λισµού (Logistics), και ειδικότερα: o Η α οθήκευση σε κεντρικές ή µη α οθήκες, άλλες υ ηρεσίες. o Η α οθήκευση εµ ορευµάτων διατηρηµένων µε α λή ψύξη ή κατεψυγµένων σε α λές ή κεντρικές α οθήκες, υ ηρεσίες. o Η α οθήκευση βάσεων δεδοµένων, υ ηρεσίες. o Η α οθήκευση δεδοµένων µέσα εκτός λογισµικού. 3) Κάθε συναφή δραστηριότητα και εργασία ου έχει σχέση, άµεση ή έµµεση, µε όσα ιο άνω αναφέρθηκαν. Προς εξυ ηρέτηση των σκο ών η εταιρία, ενδεικτικά και όχι εριοριστικά, µ ορεί: Α) Να δηµιουργεί και να ανα τύσσει δίκτυα ώλησης, είτε χονδρικώς είτε λιανικώς καθώς και µε το σύστηµα δικαιόχρησης (Franchising). Β) Να αντι ροσω εύει, εισάγει και εµ ορεύεται α ό την αλλοδα ή ρώτες ύλες ή µηχανήµατα ου έχουν σχέση µε τη δραστηριότητα της εταιρίας γενικά. Γ) Να αραχωρεί το δικαίωµα χρήσης της ε ωνυµίας της, των εµ ορικών σηµάτων της και των τεχνικών µεθόδων της σε τρίτους, φυσικά ή νοµικά ρόσω α της ηµεδα ής ή της αλλοδα ής, στα λαίσια του Νόµου. ) Να δηµιουργεί, είτε µόνη της είτε σε συνεργασία µε τρίτους, είτε για λογαριασµό της,είτε για λογαριασµό τρίτων, εγκαταστάσεις ε εξεργασίας, συσκευασίας, τυ ο οίησης κλ. τροφίµων αντός είδους. Για την ε ίτευξη τους σκο ού της η εταιρία µ ορεί: α) Να συµµετέχει σε ο οιαδή οτε ε ιχείρηση, µε όµοιο ή αρεµφερή σκο ό, ο οιουδή οτε εταιρικού τύ ου. β) Να συνεργάζεται µε ο οιοδή οτε φυσικό ή νοµικό ρόσω ο µε ο οιοδή οτε τρό ο. γ) Να ιδρύει υ οκαταστήµατα ή γραφεία ο ουδή οτε. δ) Να αντι ροσω εύει ο οιαδή οτε ε ιχείρηση ηµεδα ή ή αλλοδα ή µε όµοιο ή αρεµφερή σκο ό Ιστορικό Η εταιρεία ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ δραστηριο οιείται α ό το 1994 στο χώρο της εµ ορίας των νω ών αλιευµάτων, τόσο στην ελληνική αγορά όσο και σε αντίστοιχες αγορές του εξωτερικού. Έως το 2004 η ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, αµιγώς εµ ορική, εισήγαγε αρκετές καινοτοµίες σχετικά µε την διάθεση των ροϊόντων της, µε α οτέλεσµα να καταστεί σχετικά γρήγορα ηγέτιδα δύναµη στον χώρο των νω ών αλιευµάτων. Την ίδια χρονιά η ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ραγµατο οιεί ε ενδύσεις, ύψους 6,2 εκατ., µε σκο ό την δηµιουργία σειράς τυ ο οιηµένων ροϊόντων. Το νέο εργοστάσιο ου ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2005 βρίσκεται στη Μάνδρα Αττικής και έχει συνολικό εµβαδόν 4.500τ.µ. Σε αυτό έχει ενσωµατωθεί η λέον σύγχρονη τεχνολογία ε εξεργασίας και τυ ο οίησης αλιευµάτων. Οι εγκαταστάσεις έχουν δυναµικότητα αραγωγής άνω των 10 τόνων την ηµέρα και διαθέτουν α οθηκευτικούς χώρους ψυκτικές εγκαταστάσεις κ.µ. Το 2005 η εταιρεία, ολοκληρώνοντας τον ε ιχειρηµατικό σχεδιασµό της, θέτει νέους στόχους, ροχωρά σε αναδιοργάνωση εφαρµόζοντας σύγχρονο συστήµατα διοίκησης, και λαισιώνεται α ό έµ ειρα και εξειδικευµένα στελέχη. Σελίδα 14 α ό 41

15 5.3. Αντικείµενο Εργασιών Η φιλοσοφία της ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, εκ ορεύεται α ό τους ανθρώ ους της και εστιάζει στις ανάγκες των ελατών της για: Σωστή και υγιεινή διατροφή Ευκολία και ταχύτητα στον τρό ο κατανάλωσης υνατότητα ε ιλογής - οικιλία ιασφαλισµένη και σταθερή οιότητα Ισορρο ηµένη διατροφή µε ροϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας ΜΕ γνώµονα το όραµα και τη φιλοσοφία της εταιρείας ανα τύχθηκαν ε ώνυµα ροϊόντα retail στις ακόλουθες κατηγορίες αλιευµάτων: Ολόκληρα ψάρια Α εντερωµένα & α ολε ισµένα ψάρια Φιλέτα ψαριών Μαλάκια Φέτες ψαριών Η οιότητα των ροϊόντων και των υ ηρεσιών της εταιρείας α οτελεί ρωταρχικό µέληµα της διοίκησης για τη µελλοντική της ανά τυξη. Προς αυτή την κατεύθυνση έχει εγκαταστήσει συστήµατα οιότητας σύµφωνα µε τα διεθνή ρότυ α κατά :20OO, HACCP και ISO Όλα τα είδη είναι συσκευασµένα σε δισκάκια σε εριβάλλον τρο ο οιηµένης ατµόσφαιρας, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται η φρεσκάδα, η οιότητα και τα οργανολη τικά χαρακτηριστικά των αλιευµάτων για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. Η ε ιτυχία της ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ βασίζεται, στον ρεαλιστικό σχεδιασµό των στρατηγικών της ε ιλογών και τις καινοτόµες και ρωτο οριακές ιδέες Μετοχική Σύνθεση Η µετοχική της σύνθεση ριν και µετά την εξαγορά αρατίθεται στον ίνακα ου ακολουθεί: ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Προ της εξαγοράς Μετά την εξαγορά ΜΕΤΟΧΟΣ Μτχ % Μτχ % ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ % % ΜΕΡΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ % ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ % ΣΥΝΟΛΟ ,00% ,00% 5.6. ιοικητικό Συµβούλιο Σύµφωνα µε το άρθρο 19 κεφ5 του Καταστατικού, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας α οτελείται κατ ελάχιστο α ό έντε (3) και κατ ανώτατο όριο α ό ε τά (7) συµβούλους, η δε θητεία των µελών του είναι τριετής. Το ιοικητικό Συµβούλιο ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ριν την υ ογραφή της σύµβασης ήταν : 1. Πιτάκας Στέλιος, Πρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος 2. Κωνσταντίνος Μέρκος, Ανα ληρωτής ιευθ. Σύµβουλος 3. Ιωακείµ Τσουκαλάς, Μέλος του.σ. 4. Στέφανος Μανέλλης, Μέλος του.σ. 5. Γεώργιος Πιτάκας, Μέλος του.σ. Μετά την υ ογραφή της σύµβασης εξαγοράς το ιοικητικό Συµβούλιο έχει ως εξής : 1. Πιτάκας Στέλιος, Πρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος 2. Ιωακείµ Τσουκαλάς, Μέλος του.σ. 3. Στέφανος Μανέλλης, Μέλος του.σ. 4. Γεώργιος Πιτάκας, Μέλος του.σ. 5. Κωνσταντίνος Πιτάκας, Μέλος του.σ. Σελίδα 15 α ό 41

16 5.7. Συµµετοχές µελών.σ. και κυρίων µετόχων στην ιοίκηση ή και στο κεφάλαιο άλλων εταιρειών Τα µέλη του.σ. και οι Κύριοι Μέτοχοι της ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δηλώνουν ότι δεν συµµετέχουν στη ιοίκηση ή µε οσοστό άνω του 10% στο κεφάλαιο άλλων εταιρειών, ούτε ασκούν διοικητική ε ιρροή, ούτε έχουν ο οιαδή οτε σχέση µε άλλες εταιρείες έραν όσων αναφέρονται στο κατωτέρω ίνακα: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Πιτάκας Στέλιος, Ι ΙΟΤΗΤΑ Πρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Η/ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Πρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος: ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ (Συµµετοχή 31,03%), ΠΕΛΑΓΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε,ΦΡΟΥΤΙ ΝΤΙ ΜΑΡΕ Α.Ε, ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΡΟΥ Α.Ε, ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε., ΣΠΑΡΦΙΣ Α.Ε, ΖΩΟΝΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε, ΠΑΡΚΟ ΠΕΡ ΙΚΑ ΙΙ ΑΕ Κωνσταντίνος Μέρκος Ανα ληρωτής ιευθ. Σύµβουλος - Ιωακείµ Τσουκαλάς Μέλος του.σ. Μέλος του.σ.: ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ, ΠΕΛΑΓΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε,ΦΡΟΥΤΙ ΝΤΙ ΜΑΡΕ Α.Ε, ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΡΟΥ Α.Ε, ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε., ΣΠΑΡΦΙΣ Α.Ε, ΖΩΟΝΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε, MARE NOSTRUM A.Ε, ΚΛΕΙ ΑΡΑΣ FAMILY A.E., Αντι ρόεδρος του.σ.:παρκο ΠΕΡ ΙΚΑ ΙΙ ΑΕ, ιαχειριστής: ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ Στέφανος Μανέλλης Γεώργιος Πιτάκας Μέλος του.σ. Μέλος του.σ Αντι ρόεδρος του.σ.: ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ, ΦΡΟΥΤΙ ΝΤΙ ΜΑΡΕ Α.Ε, ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΡΟΥ Α.Ε, ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε., ΣΠΑΡΦΙΣ Α.Ε Μέλος του.σ.: ΠΕΛΑΓΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε, ΠΑΡΚΟ ΠΕΡ ΙΚΑ ΙΙ ΑΕ, Πρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος: MARE NOSTRUM A.E. Μέλος του.σ.: ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ, MARE NOSTRUM A.Ε, ΠΑΡΚΟ ΠΕΡ ΙΚΑ ΙΙ ΑΕ Ευαγγελία Κωνσταντίνου Μέτοχος - Κωνσταντίνος Πιτάκας Μέλος του.σ Μέλος του.σ.: ΦΡΟΥΤΙ ΝΤΙ ΜΑΡΕ Α.Ε, ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε., ΣΠΑΡΦΙΣ Α.Ε, MARE NOSTRUM A.E, ΠΑΡΚΟ ΠΕΡ ΙΚΑ ΙΙ ΑΕ Σελίδα 16 α ό 41

17 5.8. Α ολογιστικά στοιχεία ραστηριότητας της ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Η εταιρεία ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ελέγχθηκε α ό τον Ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Γεώργιο Κ.Τσιώλη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ) της ΣΟΛ ΑΕ Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές, Φωκίωνος Νέγρη 3 Αθήνα για τις χρήσεις 2008 και 2009 και α ό τον Ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Ιωάννη Π. Ράλλη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ) της ΣΟΛ ΑΕ Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές, Φωκίωνος Νέγρη 3 Αθήνα για την χρήση Οι ακόλουθες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας για τις χρήσεις ροέρχονται α ό τις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις οι ο οίες έχουν συνταχθεί µε βάση τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Α οτελέσµατα χρήσεων Στον ακόλουθο ίνακα αρουσιάζονται τα α οτελέσµατα των οικονοµικών χρήσεων της Εταιρίας για τις χρήσεις : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ οσά εκφρασµένα σε Πωλήσεις (Βιολογικά εριουσιακά στοιχεία) 0,00 0,00 0,00 Πωλήσεις( Μη βιολογικά εριουσικά στοιχεία) , , ,70 Κύκλος εργασιών ( ωλήσεις ) , , ,70 Ε ί τωση ε ιµέτρησης βιολογικών εριουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία 0,00 0,00 0,00 Μεταβολές α οθεµάτων µη βιολογικών στοιχείων , , ,35 Αγορές α οθεµάτων µη βιολογικών , , ,80 Αναλώσεις υλών βιολογικών στοιχείων 0,00 0,00 0,00 Aµοιβές και έξοδα ροσω ικού , , ,39 Αµοιβές και έξοδα τρίτων , , ,35 Παροχές τρίτων , , ,84 ιάφορα εξοδα , , ,29 Α οσβέσεις , , ,49 Λοι ά έξοδα , , ,96 Άλλα έσοδα , , ,00 Λειτουργικό κέρδος , , ,93 Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα 5.391, ,73 162,45 Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα , , ,32 Κέρδη / (ζηµιές) ρο φόρων , , ,06 Φόρος εισοδήµατος , , ,01 Καθαρό κέρδος (ζηµία) α ό συνεχιζόµενες δραστηριότητες , , ,05 Α οδιδόµενο σε: 0,00 0,000 0,000 Μετόχους Εταιρίας , , ,05 ικαιώµατα Μειοψηφίας 0,00 0,000 0,000 Κέρδη (ζηµίες) κατά µετοχή α ό συνεχιζόµενες δραστηριότητες 0,00 0,000 0,000 α οδιδόµενα στους µετόχους της -βασικά σε ευρώ -8,2561-3,1097 4,3904 Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας διαµορφώθηκε σε 11,9 εκατ. στη χρήση 2009 έναντι 17,9 εκατ. στη χρήση 2007 σηµειώνοντας µείωση της τάξεως του 37,7% κατά την εξεταζόµενη τριετία. Το λειτουργικό κέρδος της εταιρείας αυξήθηκε α ό το 2007 σε ,93 το 2009, τα Κέρδη Προ φόρων διαµορφώθηκαν σε το 2009 α ό το 2007 και τα Καθαρά Κέρδη ε ίσης αυξήθηκαν α ό το 2007 σε Οι αρα άνω αυξήσεις είναι α οτέλεσµα της αύξησης της αραγωγής και ώλησης ροϊόντων ροστιθέµενης αξίας καθώς και του εριορισµού της εµ ορίας ψαριών µε χαµηλό συντελεστή µικτού κέρδους Σελίδα 17 α ό 41

18 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αριθµός α ασχολούµενου ροσω ικού Ο αριθµός α ασχολούµενου ροσω ικού στην εταιρία είναι : Μισθωτοί Ηµεροµίσθιοι Σύνολο Εργαζοµένων Οι αµοιβές των εργαζοµένων αναλύονται ως εξής: Μισθοί και ηµεροµίσθια , , ,91 Εργοδοτικές εισφορές , , ,68 Λοι ές αροχές , , , , , ,39 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟ Α Στα χρηµατοοικονοµικά έξοδα της Εταιρείας για τις χρήσεις συµ εριλαµβάνονται : Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα Χρεωστικοί τόκοι άνεια τρα εζών , , ,16 Τόκοι α ό Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις 4.080, , ,29 Λοι ά µε τις χρηµατοδοτήσεις έξοδα , , ,87 Σύνολο , , ,32 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Η φορολογική ε ιβάρυνση των α οτελεσµάτων για τις χρήσεις ροσδιορίσθηκε ως εξής : Κέρδη ρό φόρων,ως λογαριασµός α οτελεσµάτων , , ,06 Συντελεστής Φόρου 25% 25% 25% Φόρος εισοδήµατος , , ,52 Προβλέψεις φόρου λογ διαφορών , , ,68 Φόροι ου αναλογούν σε µη φορολογούµενα κέρδη , , ,19 Σύνολο φορολογικής ε ιβάρυνσης , , ,01 Προβλέψεις φόρου λογ διαφορών , , ,68 Αναβαλόµενη φορολογική ε ιβάρυνση , , ,33 Σύνολο φορολογικής ε ιβάρυνσης , , ,01 ΚΕΡ Η ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ Κέρδη (ζηµίες) ου αναλογούν στους µετόχους , , ,05 Σταθµισµένος µέσος αριθµός µετοχών Βασικά κέρδη (ζηµίες) κατά µετοχή -8,2561-3,1097 4,3904 Τα κέρδη ανά µετοχή υ ολογίζονται µε τη διαίρεση του αναλογούντος στους µετόχους της Εταιρίας κέρδους µε τον σταθµισµένο µέσο όρο των σε κυκλοφορία µετοχών κατά τη διάρκεια της χρήσεως. Ε ισηµαίνεται ε ίσης ότι δεν υ άρχει ανειληµµένη υ οχρέωση ρος έκδοση νέων µετοχών και, συνε ώς, δε συντρέχουν οι ροϋ οθέσεις για τον υ ολογισµό και την αράθεση άλλου δείκτη κερδών ανά µετοχή (δηλαδή δείκτη ου να λαµβάνει υ ό όψη την ύ αρξη δυνητικών µετοχών). ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Οι ενδοεταιρικές συναλλαγές και τα ενδοεταιρικά υ όλοι α της εταιρείας µε συνδεµένες εταιρίες και λοι ά ρόσω α της εταιρείας για τις χρήσεις είναι: Σελίδα 18 α ό 41

19 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη α) Πωλήσεις αγαθών και υ ηρεσιών σε εταιρίες του Οµίλου , , ,46 β) Αγορές αγαθών και υ ηρεσιών σε εταιρίες του Οµίλου , , ,31 γ) Υ όλοι α τέλους χρήσης ου ροέρχονται α ό ωλήσεις - αγορές αγαθών / υ ηρεσιών Α αιτήσεις α ό εταιρίες του Οµίλου , , ,61 Υ οχρεώσεις ρος εταιρίες του Οµίλου , , ,70 δ) Παροχές ρος τη ιοίκηση Αµοιβές.Σ 0, , ,00 Οι υ ηρεσίες α ό και ρος συνδεδεµένα µέρη, καθώς και οι ωλήσεις και αγορές αγαθών, γίνονται σύµφωνα µε τους όρους ου ισχύουν για µη συνδεδεµένα µέρη Ισολογισµοί Στον αρακάτω ίνακα α εικονίζονται τα στοιχεία των Ισολογισµών της Εταιρίας, για τις χρήσεις : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Ποσά εκφρασµένα σε ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μη κυκλοφορούντα εριουσιακά στοιχεία Ενσώµατα Πάγια Στοιχεία , , ,24 Άυλα άγια , , ,98 Λοι ές Μακρο ρόθεσµες Α αιτήσεις 2.725, , ,00 Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος , , , ,22 Κυκλοφορούντα εριουσιακά στοιχεία Α οθέµατα , , ,61 Πελάτες και Λοι ές Εµ ορικές Α αιτήσεις , , ,00 Λοι ές α αιτήσεις , , ,51 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα , , , , , ,53 Σύνολο εριουσιακών στοιχείων , , ,75 Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κεφάλαιο και α οθεµατικά α οδιδόµενα στους ιδιοκτήτες της Εταιρίας Μετοχικό Κεφάλαιο , , ,00 Λοι ά α οθεµατικά , , ,16 Α οτελέσµατα εις νέο , , ,02 Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων , , ,18 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακρο ρόθεσµες υ οχρεώσεις Μακρο ρόθεσµα άνεια , , ,91 Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος , ,28 Υ οχρεώσεις για αροχές στους εργαζόµενους , , ,97 Λοι ές Μακρο ρόθεσµες Υ οχρεώσεις , , ,58 Προβλέψεις , , , , , ,67 Βραχυ ρόθεσµες υ οχρεώσεις Προµηθευτές και Λοι ές Εµ ορικές Υ οχρεώσεις , , ,65 Τρέχων φόρος εισοδήµατος , ,32 Σελίδα 19 α ό 41

20 Βραχυ ρόθεσµες Τρα εζικές υ οχρεώσεις , , ,69 Μακρο ρόθεσµες υ οχρεώσεις ληρωτέες στην ε όµενη χρήση , ,50 Λοι ές βραχυ ρόθεσµες υ οχρεώσεις , , , , , ,90 Σύνολο υ οχρεώσεων , , ,57 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υ οχρεώσεων , , ,75 ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τα ενσώµατα άγια εριουσιακά στοιχεία της Εταιρείας για τις χρήσεις αναλύονται ως εξής : Γή εδα & Οικό εδα Κτίρια & κτιριακές εγκαταστάσεις Μηχανήµατα & Μηχανολογικός εξο λισµός Μεταφορικά µέσα Έ ι λα & Λοι ός εξο λισµός Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία , , , , , ,24 (Σωρευµένες α οσβέσεις) ( ,16) (81.899,01) ( ,40) ( ,26) ( ,83) Ανα όσβεστη αξία , , , , , , Υ όλοι ο έναρξης , , , , , ,41 Προσθήκες , , , , ,02 (Πωλήσεις -µεταφορές) (56.749,41) (56.749,41) (Α οσβέσεις εριόδου) ( ,30) ( ,39) (53.724,13) (69.038,72) ( ,54) Α οσβέσεις ωλήσεων -µεταφορών , ,46 Ανα όσβεστη αξία , , , , , , Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία , , , , , ,15 (Σωρευµένες α οσβέσεις) 0,00 ( ,46) ( ,40) ( ,37) ( ,98) ( ,21) Ανα όσβεστη αξία , , , , , , Υ όλοι ο έναρξης , , , , , ,94 Προσθήκες , , , , ,89 (Πωλήσεις -µεταφορές) ( ,75) (17.898,07) ( ,82) (Α οσβέσεις εριόδου) ( ,12) ( ,44) (47.437,94) (69.420,63) ( ,13) Α οσβέσεις ωλήσεων -µεταφορών , , ,73 Ανα όσβεστη αξία , , , , , , Αξία κτήσεως , , , , , ,28 (Σωρευµένες α οσβέσεις) 0,00 ( ,58) ( ,84) (99.546,08) ( ,17) ( ,67) Ανα όσβεστη αξία , , , , , , Ενσώµατα άγια εριουσιακά στοιχεία Υ όλοι ο έναρξης , , , , , ,61 Προσθήκες , , ,00 (Πωλήσεις -µεταφορές) (196,42) (178,52) (374,94) (Α οσβέσεις εριόδου) ( ,68) ( ,33) (23.279,24) (63.142,18) ( ,43) Ανα όσβεστη αξία , , , , , ,24 Σύνολο Στα ενσώµατα άγια εριλαµβάνονται τα κατωτέρω οσά, τα ο οία η Εταιρεία κατέχει ως µισθωτής βάσει χρηµατοδοτικών µισθώσεων Κοστος Κεφαλαιο οίησης Χρηµατοδοτικών Μισθώσεων , , ,50 Α οσβεσθέντα 7.358, , ,36 Καθαρή Λογιστική Αξία , , ,14 Ε ί των ακινήτων της εταιρείας υφίστανται υ οθήκες και ροσηµειώσεις οσού ,00 ευρώ για εξασφάλιση τρα εζικών δανείων των ο οίων τα υ όλοι α κατά την 31/12/2009 ανέρχονταν στο οσό των ,12 ευρώ και κατά την 31/12/2008 ανέρχονταν στο οσό των ,60 ευρώ. Το 2007 στα άγια στοιχεία της εταιρίας συµ εριλαµβάνονται βάσει χρηµατοδοτικής µίσθωσης µηχανήµατα, αυτοκίνητα αξίας κτήσης ,50 ευρώ µε ανα όσβεστο υ όλοι ο ,56 ευρώ. Το 2007 ε ί των ακινήτων της εταιρίας υφίστανται υ οθήκες και ροσηµειώσεις οσού ,00 ευρώ για εξασφάλιση τρα εζικών δανείων των ο οίων τα υ όλοι α κατά την 31/12/2007 ανέρχονταν στο οσό των ,60 ευρώ Σελίδα 20 α ό 41

21 ΆΥΛΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τα άυλα άγια εριουσιακά στοιχεία της Εταιρείας για τις χρήσεις αναλύονται ως εξής: Αϋλα άγια εριουσιακά στοιχεία Λογισµικά ρογράµµατα Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία ,32 (Σωρευµένες α οσβέσεις) (36.161,10) Ανα όσβεστηαξία , Υ όλοι ο έναρξης ,22 Προσθήκες 250,00 (Πωλήσεις -µεταφορές) (Α οσβέσεις εριόδου) (70.141,68) (Α οσβέσεις ωλήσεων -µεταφορών) Ανα όσβεστη αξία , Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία ,32 (Σωρευµένες α οσβέσεις) ( ,78) Ανα όσβεστη αξία , Υ όλοι ο έναρξης ,54 Προσθήκες 0,00 (Πωλήσεις -µεταφορές) 0,00 (Α οσβέσεις εριόδου) (70.409,50) Α οσβέσεις ωλήσεων -µεταφορών 0,00 Ανα όσβεστη αξία , Αξία κτήσεως ,32 (Σωρευµένες α οσβέσεις) ( ,28) Ανα όσβεστη αξία , Υ όλοι ο έναρξης ,04 Προσθήκες ,00 (Πωλήσεις -µεταφορές) 0,00 (Α οσβέσεις εριόδου) (66.931,06) Ανα όσβεστη αξία ,98 Η ροσθήκη, στα ικαιώµατα Παραχώρησης της χρήσης, οσού ,00 ευρώ, αφορά την αγορά άδειας για την ε εξεργασία και τυ ο οίησης αλιευµάτων της εταιρείας α ό άλλη εταιρεία. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Οι λοι ές µακρο ρόθεσµες α αιτήσεις της Εταιρείας αφορούν δοσµένες εγγυήσεις ενοικίων. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Η ανάλυση του λογαριασµού «Α οθέµατα» για τις χρήσεις αρατίθεται στον ίνακα ου ακολουθεί: Α οθέµατα Εµ ορεύµατα , , ,05 Προιόντα έτοιµα και ηµιτελή - Υ ο ρ. - Υ ολ , ,25 Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιµα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας , , ,31 Σύνολο , , ,61 Σελίδα 21 α ό 41

22 ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Οι ελάτες και οι λοι ές Εµ ορικές α αιτήσεις της Εταιρείας, για τις χρήσεις , αναλύονται ως εξής: Πελάτες και Λοι ές Εµ ορικές Α αιτήσεις Πελάτες , , ,11 Γραµµάτια εισ ρακτέα , ,00 900,00 Γραµµάτια σε καθυστέρηση 2.787, ,97 0,00 Ε ιταγές εισ ρακτέες , , ,85 Ε ιταγές σε καθυστέρηση , ,14 0,00 Μείον: Προβλέψεις για ε ισφαλείς α αιτήσεις ( ,15) ( ,13) ( ,96) Σύνολο , , ,00 Όλες οι ανωτέρω α αιτήσεις είναι εισ ρακτέες κατά µέσο όρο εντός 3 µηνών α ό την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. Οι ροβλέψεις για ε ισφαλείς α αιτήσεις, οι ο οίες αναλύονται ως εξής: Υ όλοι ο ροβλέψεων ,42 Προβλέψεις χρήσεως ,73 Υ όλοι ο Προβλέψεων ,15 Προβλέψεις χρήσεως ,34 ιαγραφές χρήσεως ,36 Υ όλοι ο ροβλέψεων ,13 Προβλέψεις χρήσεως ,55 ιαγραφές χρήσεως 2009 ( ,72) Υ όλοι ο ροβλέψεων ,96 Οι ροβλέψεις για ε ισφαλείς α αιτήσεις αναγνωρίζονται σε εξατοµικευµένη βάση όταν υ άρχει αντικειµενική ένδειξη ότι η εταιρεία δεν θα εισ ράξει όλα τα οσά ου ροβλέ ονται βάσει των αρχικών όρων των συµβάσεων ώλησης. Ενδείξεις µη εισ ραξιµότητας συνιστούν οι σηµαντικές χρηµατοοικονοµικές δυσκολίες τωνχρεωστών, και η καθυστέρηση της είσ ραξης των α αιτήσεων, έραν του έτους. Το οσό της ρόβλεψης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των α αιτήσεων και των εκτιµώµενων χρηµατοροών ου θα εισ ραχθούν. Η λογιστική αξία των α αιτήσεων µειώνεται µέσω αντίθετου λογαριασµού ( ρόβλεψης), µε αναγνώριση της µείωσης στα α οτελέσµατα στο κονδύλι «Λοι ά Έξοδα». Μεταγενέστερες ανακτήσεις α οµειωµένων οσών αναγνωρίζονται ως έσοδο στο κονδύλι Άλλα Έσοδα. Η µέγιστη έκθεση στον ιστωτικό κίνδυνο α ό τις α αιτήσεις για την εταιρεία είναι ,00 το 2009 και ,32 το 2008 και ,74 το Η εύλογη αξία των α αιτήσεων ταυτίζεται ερί ου µε την λογιστική αξία τους. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Οι Λοι ές α αιτήσεις της Εταιρείας, για τις χρήσεις , αναλύονται ως εξής: Λοι ές α αιτήσεις Χρεώστες διάφοροι ,77 950,00 910,00 Ελληνικό ηµόσιο 105, ,83 Προκαταβολές σε Προµηθευτές 1.240, , ,06 Λογ/σµοί διαχ/σεως ροκαταβολών & ιστώσεων ,57 492,14 Έξοδα ε οµένων χρήσεων , , ,48 Έσοδα χρήσεως εισ ρακτέα 1.000, ,00 0,00 Σύνολο , , ,51 Η µέγιστη έκθεση στον ιστωτικό κίνδυνο ταυτίζεται µε τις λογιστικές αξίες των α αιτήσεων. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟ ΥΝΑΜΑ Τα ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα της Εταιρείας, για τις χρήσεις , αναλύονται ως εξής : Σελίδα 22 α ό 41

23 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Ταµείο 617, , ,34 Καταθέσεις όψεως και ροθεσµίας , , ,07 Σύνολο , , ,41 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κατά την 31 εκεµβρίου 2009, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ,00 ευρώ, διαιρούµενο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 30,00 ευρώ η κάθε µία. Τα δικαιώµατα των µετόχων είναι ανάλογα µε το οσοστό του κεφαλαίου, στο ο οίο αντιστοιχεί η καταβεβληµένη αξία της µετοχής και εριλαµβάνουν: ικαίωµα µερίσµατος: Ποσοστό 35% των ρος διανοµή καθαρών κερδών µετά την αφαίρεση του τακτικού α οθεµατικού α ό τα κέρδη κάθε χρήσης διανέµεται µετόχους ως µέρισµα. ικαίωµα ροτίµησης σε κάθε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας µε µετρητά και την ανάληψη νέων µετοχών. ικαίωµα λήψης αντιγράφου των οικονοµικών καταστάσεων και των εκθέσεων των ορκωτών ελεγκτών και του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας. ικαίωµα συµµετοχής στη Γενική Συνέλευση,. ικαίωµα ανάληψης της εισφοράς κατά την εκκαθάριση ή, αντίστοιχα, της α όσβεσης κεφαλαίου ου αντιστοιχεί στη µετοχή, εφόσον αυτό α οφασισθεί α ό τη Γενική Συνέλευση. Στις 31 εκεµβρίου 2009 δεν κατέχονται µετοχές της µητρικής Εταιρείας Η Εταιρεία δεν έχει ρόγραµµα δικαιωµάτων ροαίρεσης µετοχών ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ Τα α οθεµατικά της Εταιρείας, για τις χρήσεις , αναλύονται ως εξής : Λοι ά Α οθεµατικά Τακτικό α οθεµατικό , , ,16 Σύνολο , , ,16 Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής εταιρικής νοµοθεσίας, η δηµιουργία «τακτικού α οθεµατικού» - µε την κατ έτος µεταφορά οσού ίσου µε το 5% των ετήσιων µετά α ό φόρους, κερδών είναι υ οχρεωτική µέχρι να φθάσει το ύψος του α οθεµατικού το 1/3 του µετοχικού κεφαλαίου. Το «τακτικό α οθεµατικό» διανέµεται µόνο κατά τη διάλυση της Εταιρίας, µ ορεί όµως να συµψηφισθεί µε συσσωρεµένες ζηµιές. ιαχείριση Κεφαλαίου: 1) Πολιτική της εταιρείας είναι η διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής βάσης, ώστε να υ άρχει εµ ιστοσύνη εκ µέρους των ε ενδυτών και των ιστωτών και να υ οστηρίζεται η µελλοντική της ανά τυξη. 2)Α ό τις διατάξεις ερί νοµοθεσίας των Ανωνύµων Εταιρειών, Κ.Ν. 2190/1920, ε ιβάλλονται εριορισµοί σε σχέση µε τα ίδια κεφάλαια ου έχουν ως εξής: α. Η α όκτηση ιδίων µετοχών, µε εξαίρεση την ερί τωση της α όκτησης µε σκο ό την διανοµή τους στους εργαζοµένους, δεν µ ορεί να υ ερβαίνει το 10% του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και δεν µ ορεί να έχει ως α οτέλεσµα την µείωση των ιδίων κεφαλαίων σε οσό κατώτερο α ό το οσό του µετοχικού κεφαλαίου ροσαυξηµένου µε τα α οθεµατικά για τα ο οία η διανοµή τους α αγορεύεται α ό τον Νόµο. β. Σε ερί τωση ου το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, γίνει κατώτερο α ό το ½ του µετοχικού κεφαλαίου το ιοικητικό Συµβούλιο υ οχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, µέσα σε ροθεσµία έξι µηνών α ό την λήξη της χρήσης, ου θα α οφασίσει την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου µέτρου. γ. Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, καταστεί κατώτερο του 1/10 του µετοχικού κεφαλαίου και η Γενική Συνέλευση δεν λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα, η εταιρεία µ ορεί να λυθεί µε δικαστική α όφαση µετά α ό αίτηση ο οιουδή οτε έχει έννοµο συµφέρον. δ. Ετησίως, αφαιρείται το 1/20 τουλάχιστον των καθαρών κερδών, ρος σχηµατισµό του Τακτικού α οθεµατικού, το ο οίο χρησιµο οιείται α οκλειστικά ρος εξίσωση, ρο άσης διανοµής µερίσµατος, του τυχόν χρεωστικού υ ολοί ου του λογαριασµού Α οτελέσµατα εις Νέον. Ο σχηµατισµός του α οθεµατικού αυτού καθίσταται ροαιρετικός, όταν το ύψος του φθάσει το 1/3 του µετοχικού κεφαλαίου. ε. Η καταβολή ετησίου µερίσµατος στους µετόχους σε µετρητά, και σε οσοστό 35% τουλάχιστον των καθαρών κερδών, µετά την αφαίρεση του τακτικού α οθεµατικού και του καθαρού α οτελέσµατος α ό την ε ιµέτρηση εριουσιακών Σελίδα 23 α ό 41

24 στοιχείων και υ οχρεώσεων στην εύλογη αξία τους, είναι υ οχρεωτική. Τούτο δεν έχει εφαρµογή, αν έτσι α οφασισθεί α ό την Γενική Συνέλευση των µετόχων µε λειοψηφία τουλάχιστον 65% του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Στην ερί τωση αυτή. Το µη διανεµηθέν µέρισµα µέχρι τουλάχιστον οσοστού 35% ε ί των κατά τα ανωτέρω καθαρών κερδών, εµφανίζεται σε ειδικό λογαριασµό Α οθεµατικού ρος κεφαλαιο οίηση, εντός τετραετίας µε την έκδοση νέων µετοχών ου αραδίδονται δωρεάν στους δικαιούχους µετόχους. Τέλος, µε λειοψηφία τουλάχιστον 70% του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση των µετόχων, µ ορεί να α οφασίζει την µη διανοµή µερίσµατος. 3) H εταιρεία συµµορφώνεται λήρως µε τις σχετικές διατάξεις ου ε ιβάλλονται α ό την νοµοθεσία σε σχέση µε τα ίδια κεφάλαια. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΑΝΕΙΑ Τα δάνεια της Εταιρείας για τις χρήσεις αναλύονται ως εξής : Μακρο ρόθεσµα Τρα εζικά δάνεια Βραχυ ρόθεσµες Τρα εζικές υ οχρεώσεις Βραχυ ρόθεσµες υ οχρεώσεις Μακρο ρόθεσµες υ οχρεώσεις Βραχυ ρόθεσµες υ οχρεώσεις Μακρο ρόθεσµες υ οχρεώσεις Βραχυ ρόθεσµες υ οχρεώσεις Μακρο ρόθεσµες υ οχρεώσεις , , , , , , , , ,69 Υ οχρεώσεις Χρηµατοδοτικών , ,49 µισθώσεων , , , ,19 Σύνολο δανείων , , , , , , Η λήξη των µακρο ρόθεσµων δανείων έχει ως εξής : Μεταξύ 1 και 2 ετών , , ,40 Μεταξύ 2 και 5 ετών , , ,20 Πάνω α ό 5 έτη , , , , , ,72 Τα τρα εζικά δάνεια της Εταιρείας έχουν χορηγηθεί α ό Ελληνικές τρά εζες και είναι εκ εφρασµένα σε ευρώ. Τα οσά, ου είναι α ο ληρωτέα εντός ενός έτους α ό την ηµεροµηνία του ισολογισµού, χαρακτηρίζονται ως βραχυ ρόθεσµα ενώ τα οσά, ου είναι α ο ληρωτέα σε µεταγενέστερο στάδιο, χαρακτηρίζονται ως µακρο ρόθεσµα ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ Οι υ οχρεώσεις Χρηµατοδοτικών µισθώσεων της Εταιρείας για τις χρήσεις αναλύονται ως εξής : Χρηµατοδοτικές µισθώσεις Ποσά σε ευρώ Υ οχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης - ελάχιστα µισθώµατα Μέχρι 1 έτος , , ,40 Α ό 1 έως 5 έτη , , ,86 Περισσότερο των 5 ετών 0,00 0,00 0,00 Σύνολο , , ,26 Μειον : Μελλοντικές χρηµατοοικονοµικές χρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων (37.377,20) (23.643,26) (17.868,97) Τρέχουσα αξία υ οχρεώσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης , , ,29 Ποσά σε ευρώ Μέχρι 1 έτος , , ,10 Α ό 1 έως 5 έτη , , ,19 Περισσότερο των 5 ετών 0,00 0,00 0,00 Σύνολο , , ,29 Σελίδα 24 α ό 41

25 Οι υ οχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης είναι εξασφαλισµένες µε τα µισθωµένα ενσώµατα άγια τα ο οία εριέρχονται στον εκµισθωτή σε ερί τωση αδυναµίας του µισθωτή να εξοφλήσει τις υ οχρεώσεις του. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Η κίνηση για τον Αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος για τις χρήσεις έχει ως ακολούθως: Υ όλοι ο έναρξης 1/1/ ,75 χρεώσεις/( ιστώσεις) στη κατάσταση α οτελεσµάτων χρήσης ,67 Αναγνωριζόµενες φορολογικές ζηµίες ,86 Υ όλοι ο 31/12/ ,56 Υ όλοι ο έναρξης 1/1/ ,56 χρεώσεις/( ιστώσεις) στη κατάσταση α οτελεσµάτων χρήσης 5.565,59 Αναγνωριζόµενες φορολογικές ζηµίες ,20 Υ όλοι ο 31/12/ ,05 Υ όλοι ο έναρξης 1/1/ ,05 χρεώσεις/( ιστώσεις) στη κατάσταση α οτελεσµάτων χρήσης ,37 Αναγνωριζόµενες φορολογικές ζηµίες ,96 Υ όλοι ο 31/12/ ,28 Οι αναγνωρισθείσες αναβαλλόµενες φορολογικές α αιτήσεις και υ οχρεώσεις ανάγονται στις εξής αιτίες : Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία , , ,84 Ενσώµατα Πάγια , , ,23 Πελάτες και λοι ές εµ ορικές α αιτήσεις , , ,24 Υ οχρέωση α ό Συµβάσεις Χρηµατοδοτικών Μίσθώσεων 4.113, , ,69 Υ οχρεώσεις α ό αροχές σε εργαζόµενους , , ,06 Κρατικές ε ιχορηγήσεις , , ,18 Φορολογική ζηµία αναγνωριζόµενη , , ,00 Λοι ά 0,00 0,00 Φόροι εισοδήµατος, ου θα ε ιβαρύνουν λογιστικά τις ε οµενες χρήσεις , , ,28 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ Υ όλοι ο Υ οχρέωσης ,00 Κόστος Τρέχουσας α ασχόλησης χρήσεως ,14 Τόκος ε ί της υ οχρέωσης ,86 Υ όλοι ο υ οχρέωσης ,00 Κόστος Τρέχουσας α ασχόλησης χρήσεως ,88 Τόκος ε ί της υ οχρέωσης ,60 Παροχής λήξης α ασχόλησης (107,88) Αναλογιστικό κέρδος / ζηµιά (22.062,23) Υ όλοι ο υ οχρέωσης ,37 Κόστος Τρέχουσας α ασχόλησης χρήσεως ,88 Τόκος ε ί της υ οχρέωσης ,60 Παροχής λήξης α ασχόλησης (107,88) Αναλογιστικό κέρδος / ζηµιά Υ όλοι ο υ οχρέωσης ,97 Σελίδα 25 α ό 41

26 Οι αναλογιστικές αραδοχές είναι οι ακόλουθες: Ε ιτόκιο ροεξόφλησης 5,80% Μελλοντικές αυξήσεις µισθών 4,50% Μέσος ετήσιος ρυθµός µακροχρόνιας αύξησης ληθωρισµού 2,00% Περιουσιακά στοιχεία για την α οζηµίωση του Ν.2112/20: µηδέν Ύψος α οζηµίωσης: Εφαρµογή των νοµοθετικών διατάξεων του Ν.2112/20 Ηλικίας κανονικής συνταξιοδότησης: Σύµφωνα µε τις καταστατικές διατάξεις του Ταµείου Κύριας Ασφάλισης κάθε εργαζοµένου Η αναλογιστική µελέτη έγινε α ό ανεξάρτητους ραγµατογνώµονες ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Οι Λοι ές µακρο ρόθεσµες υ οχρεώσεις ου αρουσιάζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, αφορούν κρατικές ε ιχορηγήσεις. Η κίνηση των κρατικών ε ιχορηγήσεων για τις χρήσεις έχει ως ακολούθως Υ όλοι ο έναρξης 1/1/ ,97 Προσθήκες Αναλογία α οσβέσεων ,24 Υ όλοι ο 31/12/ ,73 Υ όλοι ο έναρξης 1/1/ ,73 Προσθήκες Αναλογία α οσβέσεων ,08 Υ όλοι ο 31/12/ ,65 Υ όλοι ο έναρξης 1/1/ ,65 Προσθήκες Αναλογία α οσβέσεων ,07 Υ όλοι ο 31/12/ ,58 Οι ε ιχορηγήσεις αναγνωρίζονται ως έσοδα αράλληλα µε την α όσβεση των εριουσιακών στοιχείων ου ε ιδοτήθηκαν. Ανάλογα µε τις διατάξεις του νόµου, στα λαίσια του ο οίου έγινε η ε ιχορήγηση,ισχύουν ορισµένοι εριορισµοί ως ρος τη µεταβίβαση των ε ιχορηγουµένων αγίων στοιχείων, ως ρος τη διαφορο οίηση της νοµικής υ όστασης της ε ιχορηγούµενης εταιρείας και ως ρος τη διανοµή των κερδών ου ροέρχονται α ό την α όσβεση των εριουσιακών στοιχείων. Κατά τους διενεργηθέντες α ό τις αρµόδιες αρχές, κατά καιρούς, ελέγχους δεν εντο ίσθηκε ερί τωση µη συµµόρφωσης µε τους εριορισµούς αυτούς. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Οι ροβλέψεις ου αρουσιάζονται αφορούν ροβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου ροηγούµενων χρήσεων, αναλύονται ως εξής: Υ όλοι ο έναρξης 1/1/ ,00 Προσθήκες ,25 Υ όλοι ο 31/12/ ,25 Υ όλοι ο έναρξης 1/1/ ,25 Προσθήκες χρήσεως ,00 ιαφορές φορολογικου ελέγχου ροηγ. χρήσεων ,00 Υ όλοι ο 31/12/ ,25 Υ όλοι ο έναρξης 1/1/ ,25 Προσθήκες χρήσεως ,68 ιαφορές φορολογικου ελέγχου ροηγ. χρήσεων Υ όλοι ο 31/12/ ,93 Σελίδα 26 α ό 41

27 Πρόβλεψη για διαφορές φορολογικού Ελέγχου , , ,93 Σύνολο , , ,93 Η Εταιρεία ροβαίνει σε ρόβλεψη για διαφορές φορολογικού ελέγχου, ου αφορούν φόρο εισοδήµατος, ανερχόµενου σε 0,10% ερί ου των ετήσιων εσόδων τα ο οία φορολογούνται. Η Εταιρεία ροβαίνει σε ετήσια εκτίµηση των ενδεχόµενων υ οχρεώσεων ου αναµένεται να ροκύψουν α ό τον έλεγχο αρελθουσών χρήσεων σχηµατίζοντας τις αντίστοιχες ροβλέψεις ό ου αυτό κρίνεται α αραίτητο. Η διοίκηση θεωρεί ότι έρα των σχηµατισµένων ροβλέψεων, τυχόν οσά φόρων ου ιθανόν να ροκύψουν δεν θα έχουν σηµαντική ε ίδραση στην καθαρή θέση στα α οτελέσµατα χρήσης και στις ταµειακές ροές της Εταιρείας. Οι κατωτέρω αρατιθέµενες δηλώσεις φόρου εισοδήµατος της εταιρείας δεν έχουν ελεγχθεί α ό τις φορολογικές αρχές µε συνέ εια να υ άρχει το ενδεχόµενο ε ιβολής ρόσθετων φόρων κατά το χρόνο ου θα εξετασθούν και θα οριστικο οιηθούν. Χρήσεις Εκρεµείς φορολογικές δηλώσεις Κατά την χρήση 2008 ολοκληρώθηκε ο Τακτικός Φορολογικός έλεγχος της εταιρίας για τις χρήσεις Α ό τον έλεγχο ροέκυψαν ρόσθετοι φόροι και ροσαυξήσεις οσού ,00 Ευρώ. Η συνολική δα άνη έχει συµψηφιστεί µε ροβλέψεις ροηγούµενων χρήσεων. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Οι Προµηθευτές και λοι ές Εµ ορικές υ οχρεώσεις της Εταιρείας για τις χρήσεις αναλύονται ως εξής: Προµηθευτές και Λοι ές Εµ ορικές Υ οχρεώσεις Προµηθευτές ανοικτά υ όλοι α , , ,23 Ε ιταγές ληρωτέες , , ,85 Προκαταβολές ελατών , , ,57 Σύνολο , , ,65 Όλες οι ανωτέρω υ οχρεώσεις είναι ληρωτέες κατά µέσο όρο εντός 3-4 µηνών α ό την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. Οι ροµηθευτές και οι λοι ές υ οχρεώσεις είναι βραχυ ρόθεσµης διάρκειας και δεν βαρύνονται α ό τόκους. Οι εύλογες αξίες τους ταυτίζονται µε τις λογιστικές αξίες τους. ΤΡΕΧΟΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Η κίνηση του λογαριασµού για τις χρήσεις έχει ως εξής Η κίνηση του λογαριασµού έχει ως εξής : Τρέχων φόρος εισοδήµατος αρχής 0,00 0, ,40 Πλέον :Φόρος εισοδήµατος ληρωτέος χρήσεως Πλέον : Φόροι ροηγ. Χρήσεως ,00 Μείον :Πληρωµή φόρου , ,08 Τρέχων φόρος εισοδήµατος τέλους 0, , ,32 ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Οι Λοι ές βραχυ ρόθεσµες υ οχρεώσεις της Εταιρείας για τις χρήσεις αναλύονται ως εξής : Λοι ές υ οχρεώσεις α ό φόρους-τέλη , , ,62 Ασφαλιστικοί οργανισµοί , , ,61 Πιστωτές διάφοροι , , ,46 ουλευµένα έξοδα 5.915, , ,05 Σύνολο , , ,74 Σελίδα 27 α ό 41

28 Οι εύλογες αξίες τους ταυτίζονται µε τις λογιστικές αξίες τους Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Τον έλεγχο των εταιρικών οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2007 διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής Ιωάννης Π.Ράλλης (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ) και των χρήσεων 2008 και 2009 διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής Γεώργιος Κ.Τσιώλης (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ) της ΣΟΛ ΑΕ Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές, Φωκίωνος Νέγρη 3 Αθήνα. Οι σχετικές εκθέσεις Ελέγχου των Τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Εταιρίας αρατίθενται στο συνηµµένο Παράρτηµα του αρόντος κάτω α ό τα αντίστοιχα δηµοσιευµένα Συνο τικά Οικονοµικά Στοιχεία και Πληροφορίες Φορολογικοί Έλεγχοι Εταιρείας Οι κατωτέρω αρατιθέµενες δηλώσεις φόρου εισοδήµατος της εταιρείας δεν έχουν ελεγχθεί α ό τις φορολογικές αρχές µε συνέ εια να υ άρχει το ενδεχόµενο ε ιβολής ρόσθετων φόρων κατά το χρόνο ου θα εξετασθούν και θα οριστικο οιηθούν. Χρήσεις Εκρεµείς φορολογικές δηλώσεις Κατά την χρήση 2008 ολοκληρώθηκε ο Τακτικός Φορολογικός έλεγχος της εταιρίας για τις χρήσεις Α ό τον έλεγχο ροέκυψαν ρόσθετοι φόροι και ροσαυξήσεις οσού ,00 Ευρώ. Η συνολική δα άνη έχει συµψηφιστεί µε ροβλέψεις ροηγούµενων χρήσεων. Σελίδα 28 α ό 41

29 8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8.1. Ισολογισµός χρήσεως 2007 της ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Σελίδα 29 α ό 41

30 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρίας «ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Έκθεση ε ί των Οικονοµικών Καταστάσεων Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Ανώνυµης Εταιρίας «ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» (η Εταιρία), ου α οτελούνται α ό τον ισολογισµό της 31 ης εκεµβρίου 2007, και τις καταστάσεις α οτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως ου έληξε την ηµεροµηνία αυτή καθώς και ερίληψη των σηµαντικών λογιστικών ολιτικών και λοι ές ε εξηγηµατικές σηµειώσεις. Ευθύνη ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις Η ιοίκηση της εταιρίας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη αρουσίαση αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, ό ως αυτά έχουν υιοθετηθεί α ό την Ευρω αϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή εριλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη αρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων, α αλλαγµένων α ό ουσιώδη ανακρίβεια, ου οφείλεται σε α άτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή εριλαµβάνει ε ίσης την ε ιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών ολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων ου είναι λογικές για τις εριστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης ε ί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε βάση τον έλεγχό µας. ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυ α, ου είναι εναρµονισµένα µε τα ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυ α. Τα Πρότυ α αυτά α αιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκο ό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι α αλλαγµένες α ό ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος εριλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα οσά και τις ληροφορίες ου εριλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες ε ιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και εριλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, λόγω α άτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υ όψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη αρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, µε σκο ό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών για τις εριστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης ε ί της α οτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της εταιρίας. Ο έλεγχος εριλαµβάνει ε ίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών ολιτικών ου εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων ου έγιναν α ό τη ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής αρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια ου έχουµε συγκεντρώσει είναι ε αρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της γνώµης µας. Γνώµη Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις αρουσιάζουν εύλογα α ό κάθε ουσιώδη ά οψη την οικονοµική κατάσταση της Εταιρίας κατά την 31 εκεµβρίου 2007, την χρηµατοοικονοµική της ε ίδοση και τις Ταµειακές της Ροές για τη χρήση ου έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, ό ως αυτά υιοθετήθηκαν α ό την Ευρω αϊκή Ένωση. Αναφορά ε ί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων Η Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου εριλαµβάνει τις ληροφορίες ου ροβλέ ονται α ό το άρθρο 43 α αράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/20 και το εριεχόµενό της είναι συνε ές µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις. Αθήνα, 21 Μαρτίου 2008 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π.ΡΑΛΛΗΣ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ Σ.Ο.Λ. α.ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα Σελίδα 30 α ό 41

31 8.2. Ισολογισµός χρήσεως 2008 της ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Σελίδα 31 α ό 41

32 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρίας «ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Έκθεση ε ί των Οικονοµικών Καταστάσεων. Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Ανώνυµης Εταιρίας ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (η Εταιρία), ου α οτελούνται α ό τον ισολογισµό της 31 ης εκεµβρίου 2008, και τις καταστάσεις α οτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως ου έληξε την ηµεροµηνία αυτή καθώς και ερίληψη των σηµαντικών λογιστικών ολιτικών και λοι ές ε εξηγηµατικές σηµειώσεις. Ευθύνη ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις Η ιοίκηση της εταιρίας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη αρουσίαση αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, ό ως αυτά έχουν υιοθετηθεί α ό την Ευρω αϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή εριλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη αρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων, α αλλαγµένων α ό ουσιώδη ανακρίβεια, ου οφείλεται σε α άτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή εριλαµβάνει ε ίσης την ε ιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών ολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων ου είναι λογικές για τις εριστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης ε ί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε βάση τον έλεγχό µας. ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυ α, ου είναι εναρµονισµένα µε τα ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυ α. Τα Πρότυ α αυτά α αιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκο ό την α όκτηση εύλογης διασφάλισης για το κατά όσο οι οικονοµικές καταστάσεις είναι α αλλαγµένες α ό ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος εριλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα οσά και τις ληροφορίες ου εριλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες ε ιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και εριλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, λόγω α άτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υ όψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη αρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, µε σκο ό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών για τις εριστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης ε ί της α οτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της εταιρίας. Ο έλεγχος εριλαµβάνει ε ίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών ολιτικών ου εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων ου έγιναν α ό τη ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής αρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια ου έχουµε συγκεντρώσει είναι ε αρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της γνώµης µας. Γνώµη Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις αρουσιάζουν εύλογα α ό κάθε ουσιώδη ά οψη την οικονοµική κατάσταση της Εταιρίας κατά την 31 εκεµβρίου 2008, την χρηµατοοικονοµική της ε ίδοση και τις Ταµειακές της Ροές για τη χρήση ου έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, ό ως αυτά υιοθετήθηκαν α ό την Ευρω αϊκή Ένωση. Αναφορά ε ί άλλων νοµικών θεµάτων. Ε αληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του εριεχοµένου της Έκθεσης του ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα λαίσια των οριζοµένων α ό τα άρθρα 43 α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Αθήνα, 27 Μαρτίου 2009 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.ΤΣΙΩΛΗΣ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ΣΟΛ α.ε.ο.ε Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Σελίδα 32 α ό 41

33 8.3. Ισολογισµός χρήσεως 2009 της ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Σελίδα 33 α ό 41

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ δ.τ. (ELBISCO A.E.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ δ.τ. (ELBISCO A.E.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ δ.τ. (ELBISCO A.E.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 10-05-2007 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Για την α όσχιση του κλάδου κατασκευών, και 2. Για τη µεταβολή δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου Ο ιευθύνων Σύµβουλος Ο Υ εύθυνος του Λογιστηρίου. Αθανάσιος Σαρίδης Α Τ Λ 871937

Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου Ο ιευθύνων Σύµβουλος Ο Υ εύθυνος του Λογιστηρίου. Αθανάσιος Σαρίδης Α Τ Λ 871937 Οικονοµικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής 1. Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) ρυθµίζει τη φορολογία του εισοδήµατος : α) των φυσικών ροσώ ων, β) των νοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» Α. Γενική αρουσίαση Ενόψει της έναρξης των συζητήσεων µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - REVERSE LOGISTICS

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - REVERSE LOGISTICS Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (LOGISTICS) ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - REVERSE LOGISTICS ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ :, Α.Μ: 47 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Ιανουάριος 2015

Αθήνα, Ιανουάριος 2015 Αγ. Μελετίου 166, 10445, ΑΘΗΝΑ www.kek-cmh.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Σχέδιο Πιλοτικής φάσης ιστο οίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείµενο του φόρου 1. Α ό το έτος 2014 και για κάθε ε όµενο έτος ε ιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745,.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141369 FAX: 210-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσης 2007 από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

π π Ã À ª º ø ª π π π À ƒ. 1 6 º 5 / 2 0 4 / 1 4. 1 1. 2 0 0 0 π ƒ º π ƒ À À À : π à À ƒ º π...

π π à À ª º ø ª π π π À ƒ. 1 6 º 5 / 2 0 4 / 1 4. 1 1. 2 0 0 0 π ƒ º π ƒ À À À : π à À ƒ º π... π π à 2004 À ª º ø ª π π π À ƒ. 1 6 º 5 / 2 0 4 / 1 4. 1 1. 2 0 0 0 π ƒ º π ƒ À À À : π à À ƒ º π..... ªÀƒ, π À π 2005 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2006 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) Στοιχεία και πληροφορίες της τριμηνιαίας περιόδου από 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«AΛΦΑ-BΗTA» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ A.Ε.

«AΛΦΑ-BΗTA» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ A.Ε. «AΛΦΑ-BΗTA» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ A.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για την Εξαγορά Ποσοστού 100,00% της ς PLUS HELLAS Ε.Π.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. (μετονομασθείσας σε «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ M.E.Π.Ε. και ΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2010-2015

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2010-2015 ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2010-2015 ΜΠΑΜΠΛΗ ΧΡΥΣΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κος ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΥΜΠΕΝΙΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 8/10/2007 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Ανά τυξη Συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης (ν. 3230/2004)

Θέµα : Ανά τυξη Συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης (ν. 3230/2004) Αθήνα, 1 Μαρτίου 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2003-0 - Πίνακας Περιεχοµένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - 1 - ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 425/29.01.2013 Η 10

Διαβάστε περισσότερα

PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ . PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της Περιόδου Από 1 η Ιανουαρίου έως την 31 η Μαρτίου 2014 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2015

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2015 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 10 /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 56010 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1.946.589 ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΥΨΟΥΣ 19.995.575,10,

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX:

Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αρ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28 Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: 27410-58297 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ηράκλειο, Ιούνιος 2005-1- Επιστολή Προέδρου.Σ. Αγαπητοί Μέτοχοι, Το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρού ολη, 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) Αρ.Μ.Α.Ε. : 49875/65/Β/01/11 Ταχ/κή /νση : Μακράς Γεφύρας 2 68100 Αλεξ/ ολη Τηλέφωνο : 25510 28463, 26251

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Για την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας σύµφωνα µε την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 02.06.2003 Το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

DORECO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

DORECO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ DORECO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2011 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

PRESIDENT HOTEL ATHENS

PRESIDENT HOTEL ATHENS HP PRESIDENT HOTEL ATHENS ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 5/204/14.11.2000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα