ÐïëëÝò åôáéñßåò ðñïóöýñïõí õðçñåóßåò

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ÐïëëÝò åôáéñßåò ðñïóöýñïõí õðçñåóßåò"

Transcript

1 Ferral Ferral Της Πηνελόπης Λεονταρά Σήμανση CE: Πως γίνεται ο έλεγχος της παραγωγικής Ï êáèïñéóìüò ôïõ åëýã ïõ ðáñáãùãþò óå Ýíá êáôáóêåõáóôéêü óýìöùíá ìå ôéò ôå íéêýò ðñïäéáãñáöýò ãéá ôá êïõöþìáôá, óôçí ïõóßá óçìáßíåé ãñüöù üôé êüíù. Factory production control (FPC) Checklists for initial inspection of factory and factory production control and continuous surveillance of factory production control. The initial inspection of the factory provides for the identification and documentation of the kind and manner of the manufacturing process and factory production control of the products. ÐïëëÝò åôáéñßåò ðñïóöýñïõí õðçñåóßåò ðéóôïðïßçóçò ðïõ äåí Ý ïõí êáìßá ó Ýóç ìå ôçí ÓÞìáíóç CE, áëëü õðïóôçñßæïõí üôé åßíáé ðñïðáñáóêåõáóôéêýò, êõñßùò óå üôé áöïñü óôçí õðï ñýùóç ôçò åíáðüèåóçò ôçò ÓÞìáíóçò CE. Ôï Üñèñï 133 (á) ôçò ïäçãßáò ôïõ Óõìâïõëßïõ 89/106/EÏK ôçò 21çò Äåêåìâñßïõ 1988 ó åôéêü ìå ôçí ïäçãßá ðïõ áöïñü óôá äïìéêü ðñïúüíôá, êáèïñßæåé üôé ïé êáôáóêåõáóôýò ìðïñïýí ìüíï íá åíáðïèýóïõí ôçí ÓÞìáíóç CE óôá êïõöþìáôá, åüí Ý ïõí Ýíá óýóôçìá åëýã ïõ ôçò ðáñáãùãþò. Ãéá ôçí áêñßâåéá, áíáöýñåôáé áêñéâþò óôçí åðßóçìç Åöçìåñßäá ôçò Å.Å. (áñéè. L 040 ôçò 11/02/1989 ó )...åßíáé áíáãêáßï íá åîáóöáëéóôåß ç ðéóôüôçôá ôùí ðñïúüíôùí ìå ôá åíáñìïíéóìýíá ðñüôõðá êáé ôéò ìç åíáñìïíéóìýíåò ôå íéêýò åãêñßóåéò ðïõ Ý ïõí áíáãíùñéóôåß óå åõñùðáúêü åðßðåäï ìýóù äéáäéêáóéþí åëýã ïõ ôçò ðáñáãùãþò áðü ôïõò êáôáóêåõáóôýò êáé äéáäéêáóéþí åðßâëåøçò, áîéïëüãçóçò äéá äïêéìþí êáé ðéóôïðïßçóçò áðü áíåîüñôçôá ôñßôá ìýñç ðïõ Ý ïõí ôá êáôüëëçëá ðñïóüíôá, Þ áðü ôïí ßäéï ôïí êáôáóêåõáóôþ... ÁõôÞ åßíáé ìéá õðï ñýùóç ðïõ ðçãüæåé áðü ìßá áðëþ, âáóéêþ áñ Þ: ç ÓÞìáíóç CE áíáöýñåôáé óôï ôåëéêü ðñïúüí êáé ü é óôá åíäéüìåóá óôüäéá êáôåñãáóßáò. ÁíáöÝñåôáé ëïéðüí óôï Ýôïéìï ãéá ôïðïèýôçóç êïýöùìá, ãéá íá åããõüôáé ìå ëïãéêü ðåñéèþñéï áóöüëåéáò üôé ôá êïõöþìáôá ðïõ ðáñüãåé ï êáôáóêåõáóôþò äéáôçñïýí óôáèåñü áñáêôçñéóôéêü êáé ðïéüôçôá. Êáé ç óôáèåñþ ðïéüôçôá êáé ôá áñáêôçñéóôéêü óå âüèïò ñüíïõ, äéáôçñïýíôáé óå öõóéïëïãéêýò óõíèþêåò áðü Ýíá óýóôçìá åëýã ïõ ôçò ðáñáãùãéêþò áëõóßäáò, óýóôçìá ðïõ ðñýðåé íá äçìéïõñãåß ôéò óõíèþêåò ôüóï ôïõ åëýã ïõ ôùí äéáöüñùí óôáäßùí êáôáóêåõþò ôïõ êïõöþìáôïò, üóï êáé ôçí äéáôþñçóç ôåêìçñéùìýíùí óôïé åßùí óå âüèïò ñüíïõ. ¼ðùò öáßíåôáé óôïí ðßíáêá 1, ï êáôáóêåõáóôþò ìðïñåß íá ðéóôïðïéþóåé ôï êïýöùìá áðü áíáãíùñéóìýíï ïñãáíéóìü ðéóôïðïßçóçò, Þ íá äçëþóåé ï ßäéïò ôçí ðéóôüôçôá ôïõ ðñïúüíôïò. Óêïðüò ëïéðüí áõôþò ôçò êáôåõèõíôþñéáò ãñáììþò ðïõ áíáöýñïõìå óõíïðôéêü óôïí ðßíáêá 1, åßíáé ï êáèïñéóìüò ôùí õðï ñåþóåùí ôïõ êáôáóêåõáóôþ êáé ðïéåò ðñïäéáãñáöýò ðñýðåé íá ðëçñïß ãéá íá ìðïñåß íá õðïóôçñßîåé üôé ôï ðñüãñáììá åëýã ïõ ôçò ðáñáãùãþò ðïõ åöáñìüæåé óõìöùíåß ìå ôéò áðáéôþóåéò ôçò Ïäçãßáò ãéá ôá äïìéêü ðñïúüíôá. 136

2 Πίνακας 1: Συστήματα βεβαίωσης της πιστότητας 1. Πιστοποίηση της πιστότητας του προϊόντος από αναγνωρισμένο οργανισμό πιστοποίησης με βάση: καθήκοντα του κατασκευαστή καθήκοντα του αναγνωρισμένου οργανισμού ο έλεγχος της παραγωγής στο εργοστάσιο η πρώτη δοκιμή τύπου του προϊόντος, ο πρόσθετος έλεγχος δειγμάτων λαμβανομένων η αρχική επιθεώρηση του εργοστασίου στο εργοστάσιο, ο οποίος διενεργείται από τον κατασκευαστή βάσει προκαθορισμένου σχεδίου και του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο, η διαρκής επιθεώρηση, αξιολόγηση και αναγνώριση του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο ενδεχομένως, η δειγματοληπτική δοκιμή δειγμάτων λαμβανομένων στην ελεύθερη αγορά, στο εργοστάσιο ή στο εργοτάξιο. 2. Δήλωση πιστότητας του προϊόντος από τον κατασκευαστή (τρεις δυνατότητες) Πρώτη δυνατότητα η πρώτη δοκιμή τύπου του προϊόντος η πιστοποίηση της εγκυρότητας του ελέγχου από την διέλαση της παραγωγής στο εργοστάσιο, με βάση: ο έλεγχος της παραγωγής στο εργοστάσιο - την αρχική επιθεώρηση του εργοστασίου ενδεχομένως, τη δοκιμή δειγμάτων και του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο λαμβανομένων στο εργοστάσιο βάσει - ενδεχομένως, τη συνεχή επιθεώρηση, αξιολόγηση και προκαθορισμένου σχεδίου αναγνώριση του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο. Δεύτερη δυνατότητα η αρχική δοκιμή τύπου του προϊόντος σε αναγνωρισμένο εργαστήριο από την διέλαση ο έλεγχος της παραγωγής στο εργοστάσιο. Τρίτη δυνατότητα η πρώτη δοκιμή τύπου από τον κατασκευαστή σε αναγνωρισμένο εργαστήριο ο έλεγχος της παραγωγής στο εργοστάσιο Ç êáôáãñáöþ íá ãßíåé óõíþèåéá ëåã ïò ôçò ðáñáãùãþò óôï åñãïóôüóéï óçìáßíåé óõíå Þò åóùôåñéêüò Ýëåã ïò ôçò ðáñáãùãþò áðü ôïí êáôáóêåõáóôþ. ¼ëá ôá óôïé åßá, áðáéôþóåéò êáé ìýôñá ðïõ áêïëïõèåß ï êáôáóêåõáóôþò íá êáôáãñüöïíôáé óõóôçìáôéêü ìå ôç ìïñöþ ãñáðôþí óõìâüóåùí êáé äéáäéêáóéþí. ÁõôÞ ç êáôáãñáöþ ôïõ óõóôþìáôïò åëýã ïõ ôçò ðáñáãùãþò åîáóöáëßæåé ôçí åããýçóçò ôçò ðïéüôçôáò êáé åðéôñýðåé íá ðáñáêïëïõèåßôáé ï âáèìüò óôïí ïðïßï åðéôõã- Üíïíôáé ôá áðáéôïýìåíá áñáêôçñéóôéêü ôïõ êïõöþìáôïò, êáèþò êáé ç áðïôåëåóìáôéêþ ëåéôïõñãßá ôïõ óõóôþìáôïò åëýã ïõ ôçò ðáñáãùãþò. Áðü ôïí êáôáóêåõáóôþ ëïéðüí, äåí áðáéôåßôáé ôßðïôá ðåñéóóüôåñï áðü üôé êüíåé óõíþèùò óôçí áñ Þ êáé êáôü ôçí äéüñêåéá ôçò êáôáóêåõþò åíüò êïõöþìáôïò. Ôá ôñßá ðéï óçìáíôéêü óçìåßá åßíáé: 1. ëåã ïò ôùí õëéêþí ðïõ áãïñüæåé ï êáôáóêåõáóôþò 2. ëåã ïò ìå äïêéìýò óôï êáôáóêåõáóôéêü ôùí êïõöùìüôùí óôçí äéüñêåéá ôçò êáôáóêåõþò ôïõò, ðïõ êáèïñßæåé ï êáôáóêåõáóôþò. 3. Ôåëéêüò Ýëåã ïò ôïõ êïõöþìáôïò, ï ïðïßïò åðéôñýðåé ôçí åðéóþìáíóç ðéèáíþò ìç óõììüñöùóçò ôïõ êïõöþìáôïò óôéò êáèïñéóìýíåò áðáéôþóåéò. ÏõóéáóôéêÜ èá ðñýðåé íá äßíïíôáé áðáíôþóåéò óå åñùôþóåéò ôýðïõ: åßìáé óßãïõñïò üôé áõôü ðïõ áãïñüæù (âýñãåò, åîáñôþìáôá, ëüóôé á ê.ë.ð) éêáíïðïéïýí ôá ðñüôõðá; Áðïèçêåýïíôáé óùóôü; Ôá ìç áíþìáôá ìå ôá ïðïßá äïõëåýù åßíáé óùóôü ñõèìéóìýíá; Ïé ðáñüìåôñïé ðïõ ôïõò Ý ïõí äïèåß êáôü ôïí ðñïãñáììáôéóìü äßíïõí ôá åðéèõìçôü áðïôåëýóìáôá; Ãßíïíôáé éêáíïðïéçôéêïß Ýëåã ïé óôá äéüöïñá óôüäéá óõíáñìïëüãçóçò ôïõ êïõöþìáôïò; Ï ôåëéêüò Ýëåã ïò óôï ôåëåéùìýíï êïýöùìá åßíáé åðáñêþò; ¼ëá áõôü ôá åñùôþìáôá ìðïñïýí íá áðáíôçèïýí óå Ýíá Ýíôõðï ðïõ áêïëïõèåß ôá õëéêü áðü ôçí óôéãìþ ðïõ ìðáßíïõí óôï êáôáóêåõáóôéêü Ýùò ôçí ìåôáôñïðþ ôïõò óå ôåëéêü ðñïúüí. Ôï ßäéï Ýíôõðï óõíþèùò ðñïóäéïñßæåé ôïí áñéèìü ôçò ðáñáããåëßáò, üðùò áõôü ðïõ öáßíåôáé óôï ðáñüäåéãìá 1. Ï Ýëåã ïò ôçò ðáñáãùãþò äåí óçìáßíåé üôé ðñýðåé ï êáôáóêåõáóôþò íá êüíåé ôá êïõöþìáôá ìå äéáöïñåôéêü ôñüðï áðü áõôüí ðïõ Ý åé Ιούνιος

3 Παράδειγμα 1: Έντυπο ελέγχου ανά παραγγελία Κατασκευαστής: Έντυπο ανακεφαλαίωσης του κύκλου Συνημμένα έγγραφα από αρ.... έως αρ.... ελέγχου κατά παραγγελία αρ.... Έδρα: Σύνολο αρ.... συνημμένων Παραγγελία αρ.... Αντικείμενο ελέγχου Ποσότητα Περιγραφή Παρτίδα προϊόντος ημερομηνία Πελάτης: Σύνολο κομματιών... Παραγγελία αρ.... της... Έλεγχος των υλικών και εξαρτημάτων που αγοράστηκαν 1.1 Προφίλ αλουμινίου 1.2 Τύπος εξαρτημάτων 1.3 Λάστιχα στεγάνωσης και σφήνες τζαμιών Τύπος συστήματος αρ.... Λειτουργικές επιδόσεις... Τύπος... Ελέγχθηκε αρ.... Ελέγχθηκαν Κg ή τεμ.... Ελέγχθηκαν μέτρα... Συμμορφώνονται αρ.... Συμμορφώνονται Κg ή τεμ.... Συμμορφώνονται μέτρα... Δεν συμμορφώνονται αρ.... Δεν συμμορφώνονται Κg ή τεμ... Δεν συμμορφώνονται μέτρα Τζάμι 1.5 Λάστιχο τζαμιού Τύπος... Τύπος... Ελέγχθηκαν τεμάχια... Ελέγχθηκαν τεμάχια... Συμμορφώνονται τεμάχια... Συμμορφώνονται τεμάχια... Δεν συμμορφώνονται τεμάχια... Δεν συμμορφώνονται τεμάχια... óõíçèßóåé. Óçìáßíåé üôé ðñýðåé íá óõíçèßóåé íá êáôáãñüöåé ôïõò åëýã ïõò ðïõ Þäç êüíåé. Íá êáôáãñüöåé ôá ðñüãìáôá ðïõ ñåéüæïíôáé êáé ôïõ åðéôñýðïõí íá äéáôçñþóåé ôï êáèïñéóìýíï åðßðåäï ðïéüôçôáò êáé íá åããõçèåß ôçí é íçëáóéìüôçôá ôïõ óôáäßïõ êáôáóêåõþò ôïõ êïõöþìáôïò ðïõ ðéèáíþò ôïí ïäþãçóå óôçí êáôáóêåõþ, Ýóôù êáé åíüò ìüíï êïõöþìáôïò ðïõ äåí óõììïñöþíåôáé ìå ôéò áðáéôþóåéò. Äåí ñåéüæåôáé ðïëëþ ãñáöåéïêñáôßá, áëëü åßíáé áðáñáßôçôç ç êáôáãñáöþ ôïõ åëýã ïõ âáóéêþí óôáäßùí êáôåñãáóßáò óå Ýíá Ýíôõðï, üðùò áõôü ðïõ öáßíåôáé óôï ðáñüäåéãìá 2 êáé ðëçñïöïñéþí óå Ýíá Ýíôõðï üðùò ôïõ ðáñáäåßãìáôïò 3 ðïõ èá äéáôçñåß óôï áñ åßï ôïõ ï êáôáóêåõáóôþò ãéá 5 Þ 10 ñüíéá. Παράδειγμα 2: Έντυπο ελέγχου κατά κατεργασία Κατασκευαστής:... Έδρα:... Αριθμός κουφωμάτων που κατασκευάζονται την εβδομάδα:... Τα κομμάτια που ελέγχθηκαν:... Το στάδιο κατασκευής Αριθμός πλαισίων μετά που έγινε ο έλεγχος:... την μετά την συναρμολόγηση:... Τρόπος ελέγχου:... Τεμάχια που ελέγχθηκαν: Ημερομηνία Παρτίδα Τύπος Μονάδα Ελέγχθηκαν Συμορφώνονται Δεν παραγωγής κουφώματος μέτρησης συμμορφώνονται Ημερομηνία:... Υπογραφή:

4 Παράδειγμα 3: Έλεγχος κατεργασιών 3.1Τα κομμένα προφίλ 3.2 Συναρμολόγηση κάσας 3.3 Επιφανειακή κατεργασία πριν την συναρμολόγηση και πλαισίων φύλλων Μέτρηση, έλεγχος των άκρων, Έλεγχος των εξωτερικών Εξακρίβωση ανυπαρξίας διόρθωση μικροελαττωμάτων... διαστάσεων... επιφανειακών ελαττωμάτων... Ελέγχθηκαν τεμ.... Ελέγχθηκαν τεμ.... Ελέγχθηκαν τεμ.... Συμμορφούμενα τεμ.... Συμμορφούμενα τεμ.... Συμμορφούμενα τεμ.... Μη συμμορφούμενα τεμ.... Μη συμμορφούμενα τεμ.... Μη συμμορφούμενα τεμ Κατασκευή οπών απορροής 3.5 Συναρμολόγηση αξεσουάρ 3.6 Τοποθέτηση λάστιχων νερών και αερισμού Εξακρίβωση ότι Επαλήθευση ότι τοποθετήθηκαν Έλεγχος των γωνιακών ενώσεων... έγιναν βάση σχεδίου... σωστά, έλεγχος λειτουργίας του μηχανισμού κίνησης... Ελέγχθηκαν τεμ.... Ελέγχθηκαν τεμ.... Ελέγχθηκαν τεμ.... Συμμορφούμενα τεμ.... Συμμορφούμενα τεμ.... Συμμορφούμενα τεμ.... Μη συμμορφούμενα τεμ.... Μη συμμορφούμενα τεμ.... Μη συμμορφούμενα τεμ Τοποθέτηση τζαμιών Έλεγχος περιμετρικής ανοχής, έλεγχος τακαρίσματος, μόνωση... Ελέγχθηκαν τεμ.... Συμμορφούμενα τεμ.... Μη συμμορφούμενα τεμ Έλεγχοι στο τελικό προϊόν 4.1Δοκιμές λειτουργίας του έτοιμου κουφώματος 4.2 Δοκιμές συναρμολόγησης κάσας - φύλλου Εξακρίβωση καλής λειτουργίας των φύλλων Ομοεπιπεδότητα και ορθογωνιότητα του φύλλου και του μηχανισμού ανοιγοκλεισίματος... στην κάσα... Ελέγχθηκαν τεμ.... Ελέγχθηκαν τεμ.... Συμμορφούμενα τεμ.... Συμμορφούμενα τεμ.... Μη συμμορφούμενα τεμ.... Μη συμμορφούμενα τεμ Έγκριση Έλεγχος: ημερομηνία και υπογραφή Επιθεώρηση: ημερομηνία και υπογραφή Ðüôå ñåéüæåôáé ç ðáñýìâáóç ôñßôùí ; Ïé äéáäéêáóßåò, ç óõ íüôçôá ôùí åëýã ùí êáé ôá Ýíôõðá, ìðïñïýí íá êáèïñéóôïýí áõôüíïìá áðü ôïí êáèýíá. Óôï ðëáßóéï ôùí óõóôçìüôùí êáé 4 (ôï óýíïëï ôùí óõóôçìüôùí ðéóôïðïßçóçò áíáöýñåôáé óôïí ðßíáêá 2), ç Eural åõèýíç ãéá ôç äåéãìáôïëçøßá êïõöùìüôùí ãéá ôçí áñ éêþ äïêéìþ ôùí êïõöùìüôùí - äåßãìá (ITT), óýìöùíá ìå ôïõò êáíüíåò ðïõ êáèïñßæïíôáé óôçí ôå íéêþ ðñïäéáãñáöþ, åíáðüêåéôáé óôïí êáôáóêåõáóôþ. Ôï äåýôåñï óýóôçìá (ðáñüñôçìá ÉÉÉ ôïõ CPD) äéáêñßíåé ìåôáîý 3 äõíáôïôþôùí: ðñþôç äõíáôüôçôá (óõóôþìáôá 2 êáé 2 +) Ôï áðïôýëåóìá ôùí åíåñãåéþí ôïõ êïéíïðïéçìýíïõ öïñýá êüôù áðü áõôþí ôçí ðñþôç äõíáôüôçôá åßíáé óå üëåò ôéò ðåñéðôþóåéò Ýíá ðéóôïðïéçôéêü åëýã ïõ ðáñáãùãéêþò äéáäéêáóßáò. Ç ìüíç äéáöïñü ìåôáîý ôùí óõíþèùò ñçóéìïðïéçìýíùí üñùí óýóôçìá 2 êáé óýóôçìá 2 + åßíáé üôé åíþ êáé ôá äýï ðåñéëáìâüíïõí ôçí áîéïëüãçóç ôïõ åëýã ïõ ôçò ðáñáãùãéêþò äéáäéêáóßáò, ôï óýóôçìá 2 + ðåñéëáìâüíåé åðéðëýïí ôçí åðéôþñçóç. Ç ðéóôïðïßçóç ôïõ åëýã ïõ ðáñáãùãéêþò äéáäéêáóßáò (FPC) áíáöýñåôáé óå ìéá áîéïëüãçóç ôïõ ìüíéìïõ åóùôåñéêïý åëýã ïõ ôçò ðáñáãù- 140

5 Πίνακας 2: Κατηγορίες Συστημάτων Πιστοποίησης Σύστημα Υποχρέωση του Υποχρέωση του κοινοποιημένου φορέα (Notified Bodies) Σήμανση CE Πιστοποίησης κατασκευαστή 4 Αρχική εργαστηριακή δοκιμή Δήλωση πιστότητας σε κουφώματα - δείγμα του κατασκευαστή Έλεγχος παραγωγικής 3 Έλεγχος παραγωγικής Αρχική εργαστηριακή δοκιμή σε κουφώματα - δείγμα 2 Αρχική εργαστηριακή δοκιμή Πιστοποίηση του ελέγχου παραγωγικής βάσει της Δήλωση πιστότητας σε κουφώματα - δείγμα αρχικής επιθεώρησης του κατασκευαστή Έλεγχος παραγωγικής + 2+ Αρχική εργαστηριακή Πιστοποίηση του ελέγχου παραγωγικής βάσει της πιστοποίηση του δοκιμή σε κουφώματα ελέγχου παραγωγικής - δείγμα Έλεγχος παραγωγικής αρχικής επιθεώρησης Δειγματολειπτικές στο της συνεχή επιθεώρησης, κατασκευαστικό δοκιμές σύμφωνα με τις μεθόδους που της αξιολόγησης και έγκρισης του ελέγχου της παραγωγής έχει καθορίσει ο κατασκευαστής στο εργοστάσιο 1 Έλεγχος παραγωγικής Πιστοποίηση συμμόρφωσης του προϊόντος βάσει καθηκόντων Δήλωση πιστότητας του κοινοποιημένου φορέα και καθηκόντων του κατασκευαστή του κατασκευαστή, Συμπληρωματικός έλεγχος Καθήκοντα του κοινοποιημένου φορέα: των δειγμάτων σύμφωνα - αρχική δοκιμή στα κουφώματα - δείγμα συνοδευόμενη από με τον περιγραφόμενο από - αρχική επιθεώρηση του κατασκευαστικού και του ελέγχου τον κατασκευαστή της παραγωγικής Πιστοποιητικό σχεδιασμό δοκιμής - συνεχή επιθεώρηση, αξιολόγηση και αναγνώριση του συμμόρφωσης ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο του προϊόντος 1+ Έλεγχος παραγωγικής Πιστοποίηση συμμόρφωσης του προϊόντος βάσει τα καθήκοντα του κοινοποιημένου φορέα και τα καθήκοντα του κατασκευαστή Πρόσθετος έλεγχος δειγμάτων καθήκοντα του αναγνωρισμένου οργανισμού λαμβανομένων στο εργοστάσιο, την πρώτη δοκιμή τύπου του προϊόντος, ο οποίος διενεργείται από τον - την αρχική επιθεώρηση του εργοστασίου και του ελέγχου κατασκευαστή βάσει της παραγωγής στο εργοστάσιο, προκαθορισμένου σχεδίου - τη διαρκή επιθεώρηση, αξιολόγηση και αναγνώριση του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο - ενδεχομένως, τη δειγματοληπτική δοκιμή δειγμάτων λαμβανομένων στην ελεύθερη αγορά, στο κατασκευαστικό ή στο εργοτάξιο ãþò ðïõ áóêåßôáé áðü ôïí êáôáóêåõáóôþ. ¼ëåò ïé õðï ñåþóåéò ðïõ ðñïâëýðïíôáé áðü ôçí ÓÞìáíóç CE õðüãïíôáé óôçí áðüëõôç áõôïíïìßá ôïõ êáôáóêåõáóôþ. Ï êáôáóêåõáóôþò ìðïñåß íá áðåõèõíèåß óå Ýíá åîïõóéïäïôçìýíï åñãáóôþñéï äïêéìþí ãéá íá êüíåé ôéò áñ éêýò äïêéìýò óôï êïýöùìá - äåßãìá, áíôéðñïóùðåõôéêü ôçò ðáñáãùãþò ôïõ êáé íá äçìéïõñãþóåé Ýíáí ôñüðï åëýã ïõ ôçò ðáñáãùãéêþò äéáäéêáóßáò ðïõ ôõðïðïéåß ôéò äéáäéêáóßåò åëýã ïõ ãéá íá äéáôçñþóåé óôáèåñü ôá áñáêôçñéóôéêü. Äåí åßíáé áðáñáßôçôï ï ôñüðïò åëýã ïõ ôçò ðáñáãùãéêþò äéáäéêáóßáò ðïõ åðéëýãåé íá åðáëçèåõôåß áðü êüðïéïí ôñßôï. Ç ÓÞìáíóç CE ðñïâëýðåé åëýã ïõò óôá õëéêü, åëýã ïõò êáé äïêéìýò ðïõ èá ãßíïíôáé óôçí äéüñêåéá ôçò êáôáóêåõþò ôùí êïõöùìüôùí ìå óõ íüôçôá ðïõ èá áðïöáóßóåé ï êáôáóêåõáóôþò, åëýã ïõò êáé äïêéìýò óôï ïëïêëçñùìýíï êïýöùìá ìå êñéôþñéá ðïõ Ý åé áðïöáóßóåé ï êáôáóêåõáóôþò, äéïñèùôéêýò åíýñãåéåò ê.ë.ð. ¼ëá áõôü, åßíáé ðñüãìáôá ðïõ Þäç êüíïõí ïé êáôáóêåõáóôýò... áðëü ðñýðåé íá ìüèïõí íá ôá êáôáãñüöïõí. 142

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 01 01 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 01 01 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 0 σελίδα 02 03 04 05 0608 095 67 8 9 2 22 23 263 39 57 58 5960 6 62 65 6623 0 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ 02 ÃÅÍÉKÁ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÃÉÁ ÔÏ ÐÏËÕÐÑÏÐÕËÅÍÉÏ ANDOM 03 ÉÄÉÏÔÇÔÅÓ ÔÇÓ ÐÑÙÔÇÓ ÕËÇÓ ÔÏÕ AQUAPU 04 ÉÄÉÏÔÇÔÅÓÐËÅÏÍÅKÔÇÌÁÔÁ

Διαβάστε περισσότερα

μικρές ιστορίες ΕΥΕΞΙΑ & ΙΑΤΡΟΦΗ 3

μικρές ιστορίες ΕΥΕΞΙΑ & ΙΑΤΡΟΦΗ 3 μικρές ιστορίες Κι όσο το φυσικό περιβάλλον περιορίζεται, τόσο και ακριβαίνει. Η ανάπτυξη πλέον δεν συμφέρει. εν το έχουμε συνειδητοποιήσει, αλλά η τελευταία μεγάλη αγορά στον πλανήτη θα είναι η Φύση.

Διαβάστε περισσότερα

14 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ

14 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΛΤΑ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 499,56 + 2,09% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 33,10 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

ÁÕÓÔÇÑÏÔÅÑÇ ÄÇÌÏÓÉÏÍÏÌÉÊÇ ÅÐÏÐÔÅÉÁ ÓÔÏÕÓ OTÁ ÁÐÏ ÔÏ 2013 ÄÇÌÏÉ ÕÐÏ ÅÐÉÔÑÏÐÅÉÁ

ÁÕÓÔÇÑÏÔÅÑÇ ÄÇÌÏÓÉÏÍÏÌÉÊÇ ÅÐÏÐÔÅÉÁ ÓÔÏÕÓ OTÁ ÁÐÏ ÔÏ 2013 ÄÇÌÏÉ ÕÐÏ ÅÐÉÔÑÏÐÅÉÁ ÊÙÄÉÊÏÓ ÃÉÁ ÅËÔÁ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 912,70 + 1,76% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 45,97 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

28 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ. ÁíáìÝíåôáé «ìü ç» ÌÝñêåë ìå ôïí Ìüíôé

28 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ. ÁíáìÝíåôáé «ìü ç» ÌÝñêåë ìå ôïí Ìüíôé ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΛΤΑ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 579,69 + 0,67% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 31,80 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

Freshen up your smile! Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν

Freshen up your smile! Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν ΤΕΥΧΟΣ 26 Freshen up your smile! ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 138 Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 10 ÌÏÍÔÅËÏ ÁÐÏÔÉÌÇÓÇÓ ÔÙÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ 11 ÔÏÌÅÉÓ ÅÖÁÑÌÏÃÇÓ ÔÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ 139

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ www.giannoulis.com.gr ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇ ÊÁÈÁÑÉÓÔÇÑÉÙÍ ÂÉÏÌ. ÐËÕÍÔÇÑÉÙÍ & ÓÉÄÅÑÙÔÇÑÉÙÍ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ILSA Ipura 200N / 440S / 440N / 640 04 05 ILSA Mec

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων

Πρόλογος από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Πρόλογος από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, μέσω αυτού του φυλλαδίου, παρέχονται οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Στόχος της έκθεσης:

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Στόχος της έκθεσης: ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων (Π.Ο.Ε.Σ.Ε.), πρόκειται να πραγματοποιήσει το 1 ον Πανελλήνιο Συνέδριο Εστίασης με θέμα «Ελλήνων γεύσεις» και παράλληλα την

Διαβάστε περισσότερα

11 ÌÁÑÔÉÏÕ 2014 0,59 ÅÕÑÙ

11 ÌÁÑÔÉÏÕ 2014 0,59 ÅÕÑÙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΛΤΑ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 1.338,68-0,19% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 118,09 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 4ï - AÑ. Ö. 16ï - ÉÏÕËÉÏÓ - ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ - ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ 2013 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 Αγαπητοί συνάδελφοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας στέλνουμε το πρόγραμμα του 2ου Συνεδρίου για τις Διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

1B20V 1B30V 1B40V 1B40W 1B50V 1B50W

1B20V 1B30V 1B40V 1B40W 1B50V 1B50W Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1B20V 1B30V 1B40V 1B40W 1B50V 1B50W ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ EMKATEX - ΓΕΜΗ ΑΕ Λεωφόρος Αθηνών 124 104 42 Αθήνα Τηλ.: (210) 5 12 64 05, 5 12 09 65 Fax: (210) 5 12 93 47 E-mail: ziagosg@ath.forthnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα!

Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα! Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα! Αφυγραντές Ιονιστές Το κλίμα αλλάζει. Οι αλλαγές που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια και που θα δούμε τα επόμενα ογδόντα χρόνια, είναι κυρίως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

HVAC Τιμοκατάλογος προϊόντων

HVAC Τιμοκατάλογος προϊόντων HVAC Τιμοκατάλογος προϊόντων 202 Answersforinfrastructure. Ενεργειακή αποδοτικότητα Περίπου 40% της ενέργειας καταναλώνεται από τα κτίρια καθώς και το 2% των εκπομπών που ευθύνονται για το φαινόμενο του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 545154663 Rev. 2 9/27/07 Greek - 22

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 545154663 Rev. 2 9/27/07 Greek - 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...22 Αναγνώριση συµβόλων...23 Οδηγίες ασφαλείας...25 Περιγραφή...28 Χειρσιµός καυσίµου...34 Εκκίνηση και σταµάτηµα...36 Χρήση του φυσητήρα...38 Συντήρηση...42 Τεχνικά στοιχεία...47

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ

ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ Áðü ôç óôü ôç ôïõ èá îáíáãåííçèåß ôï ÊÊÅ Í. Æá áñéüäçò w ÍÅÁ ÐñïëåôÜñéïé üëùí ôùí ùñþí, êáôáðéåæüìåíá Ýèíç êáé ëáïß åíùèåßôå! ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÃÑÁÖÅÉÁ:

Διαβάστε περισσότερα

CONTENTS. ISOTUBE Pre-Insulated copper tubes BANNINGER Χάλκινα εξαρτήματα

CONTENTS. ISOTUBE Pre-Insulated copper tubes BANNINGER Χάλκινα εξαρτήματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS Περιεχόμενα Contents Παρουσίαση της εταιρείας και των προϊόντων της Presentation of company and products BANNINGER ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΧΑΛΚΟΥ, BANNINGER FITTING, ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ COPPER TUBE TALOS

Διαβάστε περισσότερα

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ATHINA COURT ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ Το συγκρότημα διαμερισμάτων AΘΗΝΑ βρίσκεται σε μια ήσυχη περιοχή στην Έγκωμη, Γωνία Γρηγόρη Αυξεντίου & Αρχιεπισκόπου Λεοντίου και αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9719 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 635 13 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.: 1051 1. Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσι κών προσώπων οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Å-38 EASY ΕΤΕΜ Α.Ε. / ETEM S.A.

Å-38 EASY ΕΤΕΜ Α.Ε. / ETEM S.A. ΕΤΕΜ Α.Ε. / ETEM S.A. H ETEM åßíáé ç ðñþôç âéïìç áíßá äéýëáóçò áëïõìéíßïõ óôçí ÅëëÜäá. Ó åäéüæåé, áíáðôýóåé, äéáíýìåé êáé õðïóôçñßæåé óýã ñïíá óõóôþìáôá áëïõìéíßïõ ãéá êáôïéêßåò, åðáããåëìáôéêïýò êáé âéïìç

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17633 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 282471 Λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ αριθμ. 277628/29.5.2006 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομι κών και Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Κράτιστον δέ είναι εν τοίς. των νέων είναι το να συνηθίζουν να αρκούνται μόνο στα πιο αναγκαία). -Θουκυδίδης. κοινωνικό τσουνάμι - Έδρασε ως χασάπης

Κράτιστον δέ είναι εν τοίς. των νέων είναι το να συνηθίζουν να αρκούνται μόνο στα πιο αναγκαία). -Θουκυδίδης. κοινωνικό τσουνάμι - Έδρασε ως χασάπης Η ΕΓΚΥΡΟΤΕΡΗ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΛΛΗΝΟ-ΚΑΝΑ ΙΚΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α Κράτιστον δέ είναι εν τοίς αναγκαίοις παιδεύεσθαι. (Αριστος τρόπος ανατροφής των νέων είναι το να συνηθίζουν να αρκούνται μόνο στα πιο αναγκαία).

Διαβάστε περισσότερα

Ôçò ÌÁÑÈÁÓ ÃÉÁÍÍÁÊÏÐÏÕËÏÕ - ÔÏÐÉÊÇ ÁÕÔÏÄÉÏÉÊÇÓÇ ÊÁÉ ÓÄÉÔ

Ôçò ÌÁÑÈÁÓ ÃÉÁÍÍÁÊÏÐÏÕËÏÕ - ÔÏÐÉÊÇ ÁÕÔÏÄÉÏÉÊÇÓÇ ÊÁÉ ÓÄÉÔ s60-64.qxd 16/4/2007 11:43 Page 60 Ôçò ÌÁÑÈÁÓ ÃÉÁÍÍÁÊÏÐÏÕËÏÕ - ÉäéùôéêÞ ñçìáôïïéêïíïìéêþ ðñùôïâïõëßá Þ äçìüóéá ñçìáôïäüôçóç éäéùôéêïý êýñäïõò; Οι ΣΔΙΤ σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να αντικαταστήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19917 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Α του ν. 3429/2005 της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙ ΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ανώνυμος Βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. Αρ.Πρωτ. 17α/10/22/ΦΝ 437 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας

17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας 17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας Á ãá ðç ôïß Óõ íü äåë öïé, ÇÅë ëç íé êþ Å ôáé ñåß á Management Õ ðç ñå óéþí Õ - ãåßáò (ÅÅÌÕÕ) áíáããýëëåé ôï 17ï ÅôÞóéï ÓõíÝäñéü ôçò, ðïõ èá ðñáãìáôïðïéçèåß

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ. Οσα πρέπει να γνωρίζετε. για τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης ΣΕΛΙΔΕΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ. Οσα πρέπει να γνωρίζετε. για τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης ΣΕΛΙΔΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 2014 64 ΣΕΛΙΔΕΣ Οσα πρέπει να γνωρίζετε για τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ Ε1 Ε2 Ε3 ΟΙ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σ ο. 20-23 Νοεμβρίου ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ. ί σ. ε ρη. Π ί. π α. αρηγο. σ ι. τική. γής. Περ. ο Πανε. με διεθνή σ υμμ ετο χή. Ξενοδοχείο Ηilton Cyprus

Σ ο. 20-23 Νοεμβρίου ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ. ί σ. ε ρη. Π ί. π α. αρηγο. σ ι. τική. γής. Περ. ο Πανε. με διεθνή σ υμμ ετο χή. Ξενοδοχείο Ηilton Cyprus ο ι ρ www.local δ έ ν υ ESRAme Σ ο ι eting2 ν ή λ 008. λ ο Πανε gr ν ο ό υ Π & ς α Π ί ε αρηγο 10 π α ρ ε ρη ς,θ γής γω ση πρ ώτ η αν ακ οί νω τική με διεθνή σ ςα υμμ ετο χή α ί σ η θ σ ι α ν Α ς ή κ ι

Διαβάστε περισσότερα