ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣHΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣHΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (EYAΘ AE) Εγνατίας Θεσσαλονίκη Τηλ.: , , Fax:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣHΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣHΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (EYAΘ AE) Εγνατίας 127 546 35 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 600, 2310 966 900, Fax: 2310 212 439"

Transcript

1 Μορφοποιήθηκε: Βιβλιοδεσίας: 0 εκ. ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣHΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣHΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (EYAΘ AE) Εγνατίας Θεσσαλονίκη Τηλ.: , , Fax: ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 11/2012 που έχει θέση και Συγγραφής Υποχρεώσεων για τη παραλαβή, µεταφορά, διαχείριση ή/και επεξεργασία και τελική διάθεση αφυδατωµένης ή/και ασβεστοποιηµένης ιλύος εκτός των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυµάτων της ΕΥΑΘ Α.Ε. Άρθρο 1 ο H Eταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΕΥΑΘ ΑΕ) προκηρύσσει τακτικό, ανοικτό διαγωνισµό, µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή για την παροχή υπηρεσιών που αφορούν την «Παραλαβή, Μεταφορά ιαχείριση ή/και επεξεργασία αφυδατωµένης ή/και παλαιάς ασβεστοποιηµένης (µε 10% υδράσβεστο - Ca(OH) 2 ) ιλύος στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Λ.Θ.) και την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων ΑΙΝΕΙΑ (ΕΕΛ ΑΙΕΝΙΑ) και διάθεση σε τελικό αποδέκτη εκτός των ΕΕΛ, µε ευθύνη του αναδόχου, για περίοδο έξι (6) ηµερολογιακών µηνών, συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης τριακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ ( ), µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη, στις , ηµέρα.και ώρα π.µ. (ώρα έναρξης του διαγωνισµού), ενώπιον αρµοδίας Ειδικής Επιτροπής που συγκροτεί η ΕΥΑΘ Α.Ε., στα γραφεία της Τσιµισκή 98, Θεσσαλονίκη, 4 ος όροφος, µε τους όρους και προϋποθέσεις όπως περιγράφονται στα παρακάτω άρθρα. Η διακήρυξη εγκρίθηκε µε την 144/2012 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΥΑΘ ΑΕ. Άρθρο 2 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αντικείµενο της παροχής υπηρεσιών αποτελεί η διαχείριση (όπως ορίζεται στην ΚΥΑ 50910/2003 άρθρο 2) - τµηµατική φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση, προσωρινή αποθήκευση, αξιοποίηση ή/και επεξεργασία και διάθεση αφυδατωµένης ή/και παλαιάς ασβεστοποιηµένης ιλύος από τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Λ.Θεσ/νίκης & ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ), κωδ. NUTS GR122, σε τελικό αποδέκτη εκτός των εγκαταστάσεων, µε ευθύνη του παρόχου υπηρεσιών. 1/37

2 Κριτήριο του παρόντος διαγωνισµού για την ανάδειξη Αναδόχου και την σύναψη σύµβασης αποτελεί η χαµηλότερη τιµή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 15, 16 της παρούσας. Από τον παρόντα διαγωνισµό ενδέχεται να αναδειχθούν περισσότεροι του ενός ανάδοχοι, σύµφωνα µε τα όσο καθορίζονται στο άρθρο 16 της παρούσας. Η ιλύς αφορά στην αφυδατωµένη ιλύ στην ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ και την προσωρινά αποθηκευµένη, ήδη ασβεστοποιηµένη µε 10% υδράσβεστο - Ca(OH) 2, ιλύ εντός της Ε.Ε.Λ.Θεσ/νίκης. Ο συνολικός προϋπολογισµός της παροχής υπηρεσιών ανέρχεται σε µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Η τµηµατική φόρτωση µεταφορά, εκφόρτωση, αξιοποίηση και διάθεση σε τελικό αποδέκτη εκτός των Ε.Ε.Λ., θα γίνεται από τους χώρους, που θα υποδεικνύονται από την Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και από ώρα 07:00 π.µ έως 15:00 µ.µ., καθηµερινές, αναλόγως των αναγκών. Οι υποψήφιοι πάροχοι υπηρεσιών δύνανται να επισκεφθούν τις εν λόγω εγκαταστάσεις για να λαµβάνουν γνώση όλων των συνθηκών επί τόπου (άρθρο 5). Οι ως άνω υπηρεσίες κατατάσσονται στις κατηγορίες (υπηρεσίες αποµάκρυνσης ιλύος), (υπηρεσίες µεταφοράς ιλύος) και (υπηρεσίες διάθεσης ιλύος) του καταλόγου CPV (Κανονισµός 213/2008/ΕΚ). Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της σύµβασης της παροχής υπηρεσιών θα γίνει σύµφωνα µε τον «Κανονισµό Προµηθειών, Λήψεως Υπηρεσιών, Μισθώσεων και Εκµισθώσεων» της ΕΥΑΘ ΑΕ, καθώς επίσης και σύµφωνα µε τις σχετικές ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις. Για την προσωρινή δικαστική προστασία κατά τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας ισχύει ο Ν /2010 Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση κενών της σύµβασης ή του παραπάνω κανονιστικού πλαισίου, τυγχάνουν κατά την ερµηνεία της δηλώσεως βουλήσεως των συµβαλλοµένων µερών, συµπληρωµατικής εφαρµογής οι διατάξεις του «Κώδικα ηµοσίων Προµηθειών», όπως αυτός ισχύει σήµερα. Ισχύουν επίσης η Οδηγία 2008/98/ΕΚ περί στερεών αποβλήτων, ο Κανονισµός 166/2006/ΕΚ για την σύσταση ευρωπαϊκού µητρώου έκλυσης και µεταφοράς ρύπων και τροποποίησης των Οδηγιών 91/689/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ, ο Κανονισµός 1013/2006/ΕΚ για τις µεταφορές αποβλήτων, η ΚΥΑ 80568/4225/91 για την εφαρµογή της ιλύος στη γεωργία, οι νόµοι 4014/ & 4042/ , για τις απαιτούµενες άδειες, καθώς και λοιπές νοµοθετικές διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση του αντικειµένου της υπόψη παροχής υπηρεσιών, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά ανωτέρω. Άρθρο 2.1 Ειδικές έννοιες και ορισµοί 1. «Κύριος του έργου», «Εργοδότης» ή «Αναθέτουσα Αρχή» είναι ή ΕΥΑΘ Α.Ε. 2. Προϊσταµένη Αρχή είναι το ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΥΑΘ ΑΕ 3. Η υπηρεσία της ΕΥΑΘ ΑΕ που διεξάγει το διαγωνισµό είναι το Τµήµα Προµηθειών της ιεύθυνσης Οικονοµικού: Τσιµισκή 98, Θεσσαλονίκη, όροφος 8 ος, Τηλ.: , Fax: «Σύµβαση παροχής υπηρεσιών» είναι η σύµβαση στην οποία η παροχή του αναδόχου συνίσταται στην προσφορά των υπηρεσιών της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου. 5. «Πάροχος υπηρεσιών» είναι το φυσικό πρόσωπο που έχει την απαιτούµενη επιστηµονική γνώση και το αναγνωρισµένο από το δίκαιο της επαγγελµατικής του έδρας δικαίωµα να παρέχει υπηρεσίες.6. «Εταιρεία παροχής υπηρεσιών» ή «γραφείο παροχής υπηρεσιών» είναι η επαγγελµατική µονάδα που έχει νοµική προσωπικότητα µε εταιρική µορφή, διαθέτει κατάλληλη επιστηµονική και λοιπή στελέχωση και έχει το αναγνωρισµένο από το δίκαιο της έδρας της δικαίωµα να παρέχει υπηρεσίες.7. «Ανάδοχος» είναι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή κοινοπραξία ή σύµπραξη, που συνάπτει µε τον εργοδότη σύµβαση. 8. «Σύµπραξη» είναι η οµάδα φυσικών ή νοµικών προσώπων που δεν έχει νοµική προσωπικότητα και συµµετέχει στη διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης συµβάσεων. 2/37

3 9. «Εκπρόσωπος της σύµπραξης» είναι το φυσικό πρόσωπο που ορίζεται µε κοινή δήλωση των µελών της και έχει την ευθύνη της εκπροσώπησης και του διοικητικού και τεχνικού συντονισµού των µελών για την παραγωγή σύνθετης υπηρεσίας. 10. «Συµβατική αµοιβή» είναι η οικονοµική προσφορά του αναδόχου στη σύµβαση παροχής υπηρεσιών. 11. «Τελική αµοιβή» είναι το συνολικό ποσό που καταβάλλεται στον ανάδοχο ως αµοιβή για το εκτελεσθέν αντικείµενο της σύµβασης. 12. «Φυσικό αντικείµενο» της σύµβασης είναι η υπηρεσία, που προσδιορίζεται από αυτήν, ως το ζητούµενο αποτέλεσµα της σύµβασης. 13. «Ασβεστοποιηµένη Ιλύς»: Το προϊόν της µονάδας ασβεστοποίησης αφυδατωµένης ιλύος της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ, Σίνδος), µε 10% υδράσβεστο - Ca(OH) 2 και µε τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται στην παρούσα ή είναι διαθέσιµα προς εξέταση από τους υποψηφίους σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας. 14. «Αφυδατωµένη ιλύς» : Το προϊόν της µονάδας αυδάτωσης ιλύος της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων ΑΙΝΕΙΑ (ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ), µε τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται στην παρούσα ή είναι διαθέσιµα προς εξέταση από τους υποψηφίους σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας 15. «Αξιοποίηση»: Η διάθεση της ιλύος, σύµφωνα µε τις κείµενες νοµοθετικές διατάξεις, όρους και περιορισµούς, ενδεικτικά ως: -σε βιοµηχανίες οικοδοµικών υλικών, -σε εγκαταστάσεις κοµποστοποίησης, -για αποκαταστάσεις εδαφών, -ως λίπασµα ή πρόσµικτο λιπασµάτων για εφαρµογή σε καλλιέργειες -κάθε άλλη µέθοδος αξιοποίησης κατάλληλα αδειοδοτηµένη Άρθρο 3 ο ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α. ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές: Ελληνικές και Αλλοδαπές Επιχειρήσεις εγκατεστηµένες στα κράτη- µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή στα κράτη µέλη της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.) ή στα κράτη µέλη που έχουν υπογράψει την Συµφωνία περί ηµοσίων Συµβάσεων (G.P.A.) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.), η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε τον Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α 139/ ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης ή διµερείς συµφωνίες µε την Ε.Ε. ή επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί µε τη νοµοθεσία κράτους- µέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή κράτους µέλους που έχει υπογράψει την Σ..Σ. (GPA) του ΠΟΕ και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την καταστατική τους έδρα στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή σε κράτος µέλος που έχει υπογράψει την Σ..Σ (GPA) του ΠΟΕ ή τέλος σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης ή διµερείς συµφωνίες µε την Ε.Ε. Κοινοπραξίες µεταξύ των ανωτέρω περιπτώσεων, σε οποιοδήποτε συνδυασµό µεταξύ τους. Στον διαγωνισµό ζητείται από τους υποβάλλοντες προσφορά να διαθέτουν νοµίµως αδειοδοτηµένες εγκαταστάσεις ή/και νοµίµως αδειοδοτηµένους χώρους αξιοποίησης ιλύος ή να αποδεικνύουν ότι συνεργάζονται µε επιχειρήσεις που διαθέτουν νοµίµως αδειοδοτηµένες 3/37

4 εγκαταστάσεις ή/και νοµίµως αδειοδοτηµένους χώρους αξιοποίησης της ιλύος του παρόντος διαγωνισµού. Σε περίπτωση που ο πάροχος υπηρεσιών διαθέτει εγκατάσταση επεξεργασίας, αξιοποίησης της ιλύος στο εξωτερικό, την οποία πρόκειται να χρησιµοποιήσει, στις αναγκαίες αδειοδοτήσεις περιλαµβάνονται και αυτές της διασυνοριακής µεταφοράς ιλύος στο εξωτερικό. Σε περίπτωση που ο πάροχος υπηρεσιών αξιοποιήσει την ιλύ για εφαρµογή σε καλλιέργειες στις αδειοδοτήσεις θα πρέπει να περιλαµβάνονται οι άδειες για τη δράση αυτή από τις αρµόδιες αρχές. Τα παραπάνω θα αποδεικνύονται µε κατάλληλα πιστοποιητικά, όπως περιγράφονται στο παρόν άρθρο (σηµείο Β.Ιβ. παρόντος άρθρου), και θα αποτελούν επί ποινής αποκλεισµού στοιχεία αποδοχής της υποψηφιότητας στον εν λόγω διαγωνισµό. Στην περίπτωση Κοινοπραξιών, το ένα τουλάχιστον µέλος θα πρέπει να διαθέτει τα παραπάνω. Κάθε επιχείρηση θα συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος σε ένα και µόνο κοινοπρακτικό σχήµα. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό περισσότερων της µιας επιχείρησης του ιδίου οµίλου σε διαφορετικά διαγωνιζόµενα σχήµατα, αποτελεί αιτία αποκλεισµού όλων των επιχειρήσεων του οµίλου αυτού, που συµµετέχουν στο διαγωνισµό. Β. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ι. Τυπικά ικαιολογητικά I.α. Τυπικά Κριτήρια Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά τους σε πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα αντίγραφά τους (κατά το άρθρο 11 του Ν.2690/99-ΦΕΚ Α 45), τα εξής δικαιολογητικά : Επισηµαίνεται ότι όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ηµέρα υποβολής τους σύµφωνα µε τις ειδικές περί αυτών διατάξεις. Εφόσον από τις διατάξεις αυτές δεν ορίζεται διαφορετικά για να γίνουν δεκτά δεν πρέπει να φέρουν ηµεροµηνία έκδοσης παλαιότερη των έξι µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής τους: 1. Βεβαίωση εγγραφής σε επαγγελµατικό µητρώο υπό τους όρους που προβλέπονται στη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένοι ή σχετική δήλωση ενώπιον συµβολαιογράφου ότι δεν υπάρχει επαγγελµατικό µητρώο στη χώρα για επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες καλυπτόµενες από την οδηγία 2004/17 & 18. Τα δικαιολογητικά επαγγελµατικής εγγραφής προκειµένου να γίνουν αποδεκτά, θα πρέπει να ισχύουν κατά την ηµεροµηνία λήξης της παραλαβής των προσφορών. 2. Πιστοποιητικό εκδιδόµενο από δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή της χώρας προέλευσης της επιχείρησης, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, από το οποίο να εµφαίνεται ότι δεν βρίσκεται ούτε έχει κινηθεί εναντίον της διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από µια παρόµοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νοµοθεσία του Κράτους εγκατάστασής της. Για την Ελλάδα τα πιστοποιητικά που αφορούν την πτώχευση και αναγκαστική διαχείριση εκδίδονται από το Πρωτοδικείο, ενώ αυτό που αφορά τη θέση σε εκκαθάριση από την αρµόδια Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ή το Υπ. Ανάπτυξης όταν πρόκειται για ανώνυµη εταιρία και το Πρωτοδικείο της έδρας στις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων (ΟΕ, ΕΕ και ΕΠΕ). Πιστοποιητικά περί της µη θέσεως σε εκκαθάριση δεν προσκοµίζονται από ατοµικές εργοληπτικές επιχειρήσεις. 4/37

5 3. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού ισότιµο έγγραφο, το οποίο εκδίδεται από δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή της χώρας προέλευσης της επιχείρησης, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, που αφορά τους διαχειριστές σε περίπτωση οµόρρυθµων (ΟΕ), ετερόρρυθµων (ΕΕ) και εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (ΕΠΕ), τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο σε περίπτωση ανώνυµης εταιρείας (ΑΕ), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα. Σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου δεν είναι λευκό, θα υποβάλλεται ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή συµβολαιογράφου, περί των αδικηµάτων που αφορούν οι καταδίκες που είναι γραµµένες στο µητρώο. Αν από την ένορκη βεβαίωση προκύπτει ότι κάποια από τις καταδίκες αφορά αδικήµατα που προκαλούν αποκλεισµό των διαγωνιζοµένων, προσκοµίζεται η καταδικαστική απόφαση προκειµένου να διαπιστωθεί αν το αδίκηµα αφορά την άσκηση του επαγγέλµατος του διαγωνιζοµένου. Η ένορκη βεβαίωση διατηρεί την ισχύ της για όσο χρόνο αντιστοιχεί στο περιεχόµενο του ποινικού µητρώου. Αδικήµατα που έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισµό του υποψηφίου σε κάθε περίπτωση είναι τα παρακάτω: α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της αριθµ. 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26 ης Μαΐου 1997 (21) και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης αριθµ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης για την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθµ. 91./308/ΕΟΚ οδηγίας του Συµβουλίου, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, Ενώ για τα κάτωθι µόνο αν σχετίζονται µε την άσκηση του επαγγέλµατος του εργολήπτη: ε) υπεξαίρεση (375 Π.Κ), στ) απάτη ( Π.Κ.), ζ) εκβίαση (385 Π.Κ.), η) πλαστογραφία ( Π.Κ.), θ) ψευδορκία (224 Π.Κ.), ι) δωροδοκία ( Π.Κ.), κ) δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.). 4. Πιστοποιητικά πρόσφατα εκδιδόµενα από την αρµόδια αρχή του κράτους εγκατάστασης ή του ελληνικού κράτους, από τα οποία να προκύπτει ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή µε την ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία, για την επιχείρηση και για όλες τις κοινοπραξίες στις οποίες συµµετέχει καθώς και για κάθε έργο που εκτελεί στην Ελλάδα. 5. Αποδεικτικά ενηµερότητας, πρόσφατα εκδιδόµενα, για χρέη προς το ελληνικό δηµόσιο (παρ.8 αρ.1, παρ.7 αρ.2, αρ.6 της απ / /0016 του Υπ. Οικονοµικών), αν η επιχείρηση φορολογείται στην Ελλάδα, τόσο µεµονωµένα όσο και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συµµετέχει. Αν η επιχείρηση δε φορολογείται στην Ελλάδα, βεβαίωση από την αρµόδια ελληνική αρχή ή υπεύθυνη δήλωση περί του γεγονότος αυτού καθώς και πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας, αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής της. 6. ΦΕΚ ίδρυσης και τροποποιήσεις (για διαγωνιζόµενους µε µορφή ΑΕ και ΕΠΕ) και ΦΕΚ στο οποίο έχει δηµοσιευτεί το Πρακτικό ιοικητικού Συµβουλίου ή η απόφαση των εταίρων περί εκπροσώπησης του νοµικού προσώπου. Επικυρωµένο αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζοµένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα µέλη του.σ., ο εκπρόσωπος της επιχείρησης, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους την ΕΕ και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών. Τέτοια έγγραφα δεν προσκοµίζονται σε περίπτωση ατοµικών επιχειρήσεων. 7. Επίσης, απόφαση του αρµοδίου κατά το καταστατικό οργάνου της επιχείρησης (σε περίπτωση µη ατοµικής επιχείρησης) το οποίο εγκρίνει τη συµµετοχή της στο συγκεκριµένο διαγωνισµό 5/37

6 στο οποίο µπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον δεν προβλέπεται από το καταστατικό) για υπογραφή και υποβολή της προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόµιµος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα υπόλοιπα απαιτούµενα έγγραφα του διαγωνισµού και ορίζεται συγκεκριµένα άτοµο ως αντίκλητος. εν γίνονται δεκτές αποφάσεις που αφορούν γενικά τη συµµετοχή σε δηµοπρασίες. Εφόσον η επιχείρηση δεν αµφισβητήσει µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας την εκπροσώπησή της από το πρόσωπο που υπέγραψε την προσφορά της, η εκπροσώπηση τεκµαίρεται. 8. Πέραν των προαναφερθέντων δικαιολογητικών προκειµένου για κοινοπραξίες, συµπράξεις απαιτούνται: α. Κοινή δήλωση περί σύστασης κοινοπραξίας. β. Σε περίπτωση κοινού εκπροσώπου για την κατάθεση των προσφορών, συµβολαιογραφικό έγγραφο διορισµού του κοινού εκπροσώπου της κοιν/ξίας για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό και την εκπροσώπηση έναντι της αναθέτουσας αρχής. γ. Υπεύθυνη δήλωση από τις συµµετέχουσες στην κοινοπραξία επιχειρήσεις από την οποία να προκύπτει σαφώς ότι αναλαµβάνουν από κοινού την ευθύνη για κάθε τι σχετικό µε την παροχή υπηρεσιών, αλληλεγγύως και αδιαιρέτως και µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης, έναντι του κυρίου των εγκαταστάσεων. δ. Για την περίπτωση που έχει επιλεγεί τρόπος επικοινωνίας µε την κοινοπραξία µέσω αντικλήτου, δήλωση από κοινού για την αποδοχή του διορισµού του. ε. Στη φάση υποβολής των προσφορών αρκεί κοινή δήλωση των νόµιµων εκπροσώπων των κοινοπρακτούντων περί σύστασης κοινοπραξίας. Με την ανάθεση της σύµβασης θα ζητηθεί η σύστασης της κοινοπραξίας. Για το σκοπό αυτό, σε περίπτωση κοινού εκπροσώπου απαιτείται συµβολαιογραφικό έγγραφο διορισµού του και υπεύθυνη δήλωση ότι αναλαµβάνουν οι κοινοπρακτούσες εταιρίες από κοινού αλληλεγγύως, αδιαιρέτως και µέχρι την πλήρη εκτέλεσή της την ευθύνη κάθε σχετικού µε την παροχή υπηρεσιών. 9. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 4 της παρούσας. Ι.β. ικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας Κάθε ενδιαφερόµενος µαζί µε τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην Παράγραφο Ια, καλείται να υποβάλλει για τη συµµετοχή του και τα κατωτέρω δικαιολογητικά. 1. Υπεύθυνη ήλωση µε κατάσταση των κυριοτέρων υπηρεσιών που τυχόν έχει προσφέρει κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη, όπου θα φαίνεται το αντικείµενο, το χρονικό διάστηµα παροχής υπηρεσιών, το ανάλογο κόστος, οι αποδέκτες δηµόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς κλπ. 2. Υπεύθυνη ήλωση µε κατάλογο τυχόν έργων Μεταφοράς & Αξιοποίησης Ιλύος, σχετικών µε τη µέθοδο της προτεινόµενης λύσης του, που έχει υλοποιήσει ο προσφέρων στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, συνοδευόµενο από τυχόν Πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης από αρµόδιο φορέα ή άλλα έγγραφα που αποδεικνύουν την ανάληψη και καλή εκτέλεση αντίστοιχων έργων (συµβάσεις κλπ.). Επίσης, η µέθοδος της προτεινόµενης λύσης, να προκύπτει µε στοιχεία ότι είναι στα πλαίσια των κείµενων και περιβαλλοντικών διατάξεων των κοινοτικών και εθνικών διατάξεων. Τα στοιχεία στα πιστοποιητικά θα περιλαµβάνουν: -Ονοµασία της σύµβασης - Κύριος του έργου/φορέας ανάθεσης της σύµβασης - Ηµεροµηνίες εκτέλεσης των εργασιών - Τελική αξία των εργασιών χωρίς ΦΠΑ - Τεχνική περιγραφή των εργασιών µε αναφορά στην ποσότητα της µεταφερόµενης και αξιοποιούµενης ιλύος 6/37

7 3. Υπεύθυνη ήλωση του διαγωνιζόµενου (επί ποινής αποκλεισµού) αναφορικά µε Α) τις εγκαταστάσεις στις οποίες θα οδηγείται η ιλύς προς αξιοποίηση και τις επιχειρήσεις που διαθέτουν αυτές τις εγκαταστάσεις. Σε περίπτωση αξιοποίησης µε εφαρµογή σε εδάφη σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο της παρούσας θα δηλωθούν οι χώροι αξιοποίησης και οι αρµόδιοι γι αυτό φορείς. Β) Την δέσµευση τήρησης των ισχυόντων και απαραίτητων κανόνων υγιεινής και ασφάλειας για την παραλαβή, µεταφορά και αξιοποίηση της ιλύος. Γ) Την δέσµευση ισχύος της υποβαλλόµενης προσφοράς για διάστηµα τουλάχιστον 3 µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών 4. ήλωση του διαγωνιζόµενου για τον προσδιορισµό του τρόπου παροχής από µέρους του της προσφερόµενης υπηρεσίας µε αναφορά στις απαιτούµενες για την υλοποίησή του αδειοδοτήσεις (άδεια συλλογής & µεταφοράς, άδεια λειτουργίας και απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των εγκαταστάσεων ή/και των χώρων αξιοποίησης κλπ) για το σύνολο της ποσότητας της ιλύος που περιλαµβάνεται στην προσφορά του διαγωνιζόµενου. Επίσης στην ανωτέρω δήλωση θα αναφέρεται η δυνατότητα υποδοχής του χώρου αξιοποίησης και ο ρυθµός µε τον οποίο ο ΠΥ µπορεί να αποµακρύνει την ιλύ σε ηµερήσια ή εβδοµαδιαία βάση. 5. Οι παραπάνω άδειες θα πρέπει να συνάδουν µε την προσφερόµενη από πλευράς διαγωνιζόµενου προς αξιοποίηση ποσότητα ιλύος, που έχει συµπεριλάβει στην οικονοµική προσφορά του (κελί 1 Πίνακα Οικονοµικής Προσφοράς). Θα υποβληθούν (επί ποινής αποκλεισµού): Επικυρωµένα αντίγραφα όλων των απαιτούµενων αδειών που περιλαµβάνονται στο εδάφιο 4 του παρόντος για τα στάδια της προτεινόµενης µεθόδου. Συγκεκριµένα θα υποβληθούν επικυρωµένα αντίγραφα των προβλεπόµενων αδειοδοτήσεων από τις αρµόδιες Υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένων των Εγκρίσεων Περιβαλλοντικών Όρων όπου θα περιγράφονται οι όροι για τη διαχείριση, αξιοποίηση ή/και επεξεργασία και τελική διάθεση στερεών µη επικίνδυνων αποβλήτων, των αδειών λειτουργίας των επιχειρήσεων, των αδειών συλλογής & µεταφοράς λάσπης από την επεξεργασία αστικών λυµάτων και των αδειών οχηµάτων δηµοσίας χρήσης. Για αποδέκτες αξιοποίησης της ιλύος εκτός Ελλάδας θα υποβάλλει τις απαιτούµενες άδειες διασυνοριακής µεταφοράς µετά την υπογραφή της σύµβασης µέσα σε 3 µήνες. 6. Συµφωνητικά συνεργασίας του διαγωνιζόµενου µε όλες τις επιχειρήσεις, στις εγκαταστάσεις των οποίων θα οδηγείται προς αξιοποίηση η ιλύς και τις οποίες ο διαγωνιζόµενος περιλαµβάνει στη ήλωσή του σε περίπτωση που ο διαγωνιζόµενος δεν διαθέτει ο ίδιος τις απαιτούµενες εγκαταστάσεις. Στα συµφωνητικά θα πρέπει να περιλαµβάνονται οι ποσότητες ιλύος για τις οποίες ο διαγωνιζόµενος θα συνεργασθεί µε τις επιχειρήσεις που δηλώνει ως ανωτέρω και οι οποίες ποσότητες αθροιστικά (συµπεριλαµβανοµένων και ποσοτήτων που αντιστοιχούν σε τυχόν εγκαταστάσεις του διαγωνιζόµενου) θα καλύπτουν το σύνολο της ποσότητας της ιλύος που περιλαµβάνεται στην προσφορά του διαγωνιζόµενου. 7. Σε περίπτωση αξιοποίησης της ιλύος σε εδάφη αντί των ως άνω συµφωνητικών θα υποβάλλονται σύµβαση/εις του διαγωνιζόµενου µε τους φορείς που είναι αρµόδιοι για τη διαχείριση των χώρων ή /και συµφωνητικά συνεργασίας του διαγωνιζόµενου µε ιδιώτες που διαθέτουν τους χώρους αυτούς. Στα δικαιολογητικά αυτά θα περιλαµβάνονται οι πληροφορίες που προαναφέρθηκαν αναφορικά µε τις ποσότητες της ιλύος. Στα συµφωνητικά θα πρέπει να περιλαµβάνονται οι ποσότητες της ιλύος για τις οποίες ο διαγωνιζόµενος θα συνεργασθεί µε τις επιχειρήσεις/φορείς/ιδιώτες που δηλώνει ως ανωτέρω και οι οποίες ποσότητες αθροιστικά (συµπεριλαµβανοµένων και ποσοτήτων που αντιστοιχούν σε τυχόν χώρους του διαγωνιζόµενου) θα καλύπτουν το σύνολο της ποσότητας της ιλύος που περιλαµβάνεται στην προσφορά του διαγωνιζόµενου. Σε 7/37

8 περίπτωση καθυστέρησης έκδοσης των αδειών από τους φορείς, αυτές µπορούν να υποβάλλονται µέσα σε 3 µήνες από την υπογραφή της σύµβασης. Σε περίπτωση συµµετοχής ενώσεων παρόχων υπηρεσιών στο διαγωνισµό, από τα παραπάνω δικαιολογητικά, θα υποβληθούν από κάθε υποψήφιο πάροχο υπηρεσιών που συµµετέχει στην ένωση, εκείνα που αφορούν τον κάθε ένα. Η Ένωση στο σύνολο της πρέπει να καταθέσει όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά. Ι.γ. Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία Η χρηµατοδοτική και οικονοµική ικανότητα του υποψηφίου θα αποδεικνύεται µε την κατάθεση των παρακάτω δικαιολογητικών: ήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών καθώς και του κύκλου εργασιών που αφορά ειδικότερα το αντικείµενο της διακήρυξης κατά τις τρεις προηγούµενες, του έτους του διαγωνισµού, οικονοµικές χρήσεις. Σε περίπτωση συµµετοχής Κοινοπραξίας στο διαγωνισµό, από τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβληθούν από κάθε επιχείρηση που συµµετέχει στην Κοινοπραξία εκείνα που αφορούν την κάθε επιχείρηση. Η Κοινοπραξία στο σύνολο της πρέπει να καταθέσει όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά. Επίκληση ικανότητας τρίτων Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι επικαλούνται και κάνουν χρήση της χρηµατοοικονοµικής ή/και της τεχνικής ή/και της επαγγελµατικής ικανότητας οικονοµικών φορέων, σύµφωνα µε το άρθρο 54 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ, οι Οικονοµικοί αυτοί φορείς θα πρέπει να πληρούν όρους συµµετοχής όµοιους µε τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό και ειδικότερα να έχουν βάση εγκατάστασης σε κράτος µέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή κράτους που έχει υπογράψει Συµφωνία Σύνδεσης µε την Ε.Ε. Σε αυτήν την περίπτωση οι προσφέροντες πρέπει να υποβάλλουν τα ακόλουθα στοιχεία για τους οικονοµικούς φορείς των οποίων τους πόρους επικαλούνται (θα πρέπει να συµπεριληφθούν στο Φάκελο ικαιολογητικών) : Α) Όλα τα νοµίµως επικυρωµένα πιστοποιητικά και λοιπά έγγραφα τα οποία η παρούσα προκήρυξη αναφέρει ότι θα πρέπει να υποβληθούν από κάθε συµµετέχουσα εταιρία ή στην περίπτωση κοινοπραξίας/σύµπραξης από κάθε εταιρεία µέλος της, στα οποία θα τίθεται ο όρος «οικονοµικός φορέας». Περίπτωση κοινοπραξίας/σύµπραξης οικονοµικών φορέων δεν υφίσταται. Β) Απόφαση του.σ. ή του αρµόδιου καταστατικού οργάνου του οικονοµικού φορέα, µε την οποία θα εγκρίνεται η παροχή προς τον συµµετέχοντα στο διαγωνισµό της χρηµατοοικονοµικής ή/και της τεχνικής ή/και της επαγγελµατικής ικανότητας του φορέα, ώστε να είναι στη διάθεση του ΠΥ καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύµβασης. Στην απόφαση αυτή ο οικονοµικός φορέας θα δεσµεύεται ρητά να διαθέσει στον ΠΥ τους συγκεκριµένους πόρους. Η σχετική απόφαση θα πρέπει να είναι λεπτοµερής και να εξειδικεύει τους συγκεκριµένους πόρους που θα είναι διαθέσιµοι µε ρητή προς τούτο δέσµευση, σε τρόπο ώστε να είναι δυνατό στην ΕΥΑΘ ΑΕ να προβεί στην αξιολόγηση και εκτίµηση της σηµασίας των σχετικών πόρων κατά το στάδιο του διαγωνισµού και να διαπιστώσει κατά την εκτέλεση της σύµβασης την υλοποίηση αυτής της δέσµευσης. Επίσης στην απόφαση αυτή ο οικονοµικός φορέας θα δεσµεύεται ρητά ότι θα ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο µε τον ΠΥ έναντι της ΕΥΑΘ ΑΕ για τους συγκεκριµένους αυτούς πόρους. Γ) Αποδεικτικό της σχέσης µεταξύ του ΠΥ και του οικονοµικού φορέα, θεωρηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι παραπάνω υποχρεώσεις του οικονοµικού φορέα ή/και δεν υποβληθούν τα προαναφερόµενα δικαιολογητικά, η επίκληση δε θα λαµβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση των προσφορών. Επίσης η µη τήρηση των δηλωθέντων για την σχέση µε τον 8/37

9 οικονοµικό φορέα, δίδει στην ΕΥΑΘ ΑΕ το δικαίωµα της εφαρµογής των διατάξεων για έκπτωση του ΠΥ. Οι δηλώσεις και τα έγγραφα του ΠΥ και των οικονοµικών φορέων που αφορούν την επίκληση πόρων, θα αποτελέσουν περιεχόµενο της σύµβασης. Κάθε οικονοµικός φορέας θα δύναται να διαθέτει την ικανότητα του και τις υπηρεσίες του σύµφωνα µε τα ανωτέρω αναφερόµενα, προς ένα µόνο υποψήφιο ΠΥ. ιευκρινήσεις για τα δικαιολογητικά: -Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε πρωτότυπα η (κατ επιλογή του διαγωνιζόµενου) σε νόµιµα επικυρωµένα φωτοαντίγραφα (κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.2690/99, όπως ισχύει. Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να περιέχονται στο Φάκελο ικαιολογητικών και να είναι ήδη επικυρωµένα µε νόµιµο τρόπο, κατά την υποβολή του φακέλου. Επισηµαίνεται ότι τα µέλη της Επιτροπής ιαγωνισµού δεν επικυρώνουν φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών των διαγωνιζοµένων κατά ή µετά το διαγωνισµό. Τα δικαιολογητικά παραµένουν στο φάκελο και δεν νοείται απόσυρσή τους από τους διαγωνιζόµενους. Αντί επικύρωσης των φωτοαντιγράφων αρκεί η υποβολή (µαζί µε τα φωτοαντίγραφα µέσα στο φάκελο δικαιολογητικών) υπεύθυνης δήλωσης του νόµιµου εκπροσώπου της διαγωνιζόµενης επιχείρησης περί του ότι τα υποβαλλόµενα στοιχεία είναι φωτοαντίγραφα του πρωτοτύπου. Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναφέρει επί ποινή απαραδέκτου, ένα προς ένα τα δικαιολογητικά των οποίων βεβαιώνεται η ακρίβεια, χωρίς να απαιτείται αναφορά σε προσδιοριστικά της ταυτότητας των εγγράφων στοιχεία (αρ.πρωτ., ηµεροµηνία έκδοσης κλπ) - Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) θεωρούνται πρωτότυπα -Αποδεικτικά φορολογικής ενηµερότητας από τον ειδικό διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών γίνονται δεκτά ως ακριβή αντίγραφα. - Τα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα κατατεθούν από αλλοδαπές επιχειρήσεις πρέπει επί ποινή απαραδέκτου, να είναι νόµιµα επικυρωµένα, είτε από το Αρµόδιο Προξενείο της χώρας της διαγωνιζόµενης, είτε µε την επίθεση της σφραγίδας «Apostile σύµφωνα µε τη συνθήκη της Χάγης που κυρώθηκε µε το Ν.1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Η µετάφραση των εγγράφων αυτών γίνεται είτε από Έλληνα δικηγόρο, είτε από το αρµόδιο προξενείο, είτε από τη µεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. -Όλα τα ανωτέρω στοιχεία προκειµένου να είναι παραδεκτή η προσφορά του διαγωνιζόµενου, θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία λήξης της παραλαβής των προσφορών. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ηµεροµηνία έκδοσης εντός των έξι µηνών που προηγούνται της ηµεροµηνίας λήξης της παραλαβής των προσφορών. -Αν σε κάποιο κράτος δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν µε ένορκη βεβαίωση, εκδοθείσα εντός των έξι µηνών που προηγούνται της ηµεροµηνίας δηµοπράτησης, ή όπου δεν προβλέπεται από Υπεύθυνη ήλωση του Π.Υ. ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου όπου θα αναφέρεται και η αδυναµία έκδοσης των σχετικών δικαιολογητικών από την αντίστοιχη χώρα. Αν διαπιστωθεί µε οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόµενου είναι απαράδεκτη. -Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκοµίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών, πρέπει επίσης να φέρουν ηµεροµηνία εντός των έξι µηνών που προηγούνται της δηµοπράτησης. -Όπου ζητείται Υπεύθυνη ήλωση αυτή µπορεί να συντάσσεται και σε απλό χαρτί µετά την κατάργηση της αξίας της, σύµφωνα µε την παρ.2 της απόφασης /1538/Τ.&Ε.Φ./ του Υπ. Οικονοµικών. -Εφόσον διαπιστωθεί καθ οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόµενος υπέβαλε ψευδή δήλωση κατά την παροχή σηµαντικών πληροφοριών που ζητούνται στο διαγωνισµό, αποκλείεται. 9/37

10 Άρθρο 4 ο ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών µελών αυτό το δικαίωµα συνοδευόµενες από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική. Συγκεκριµένα οι εγγυήσεις παρέχονται µε εγγυητικές επιστολές του ΤΣΜΕ Ε ή τραπεζών που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή οποιοδήποτε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ) συνοδευόµενες από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Μπορούν επίσης να παρέχονται και µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων για παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού ή χρεογράφων που προβλέπεται η τέτοια χρήση τους και µε την τιµή που προβλέπουν για αυτά οι ειδικές διατάξεις. 2. Με την εγγυητική επιστολή-που αποτελεί αυτοτελή σύµβαση-το πιστωτικό ίδρυµα αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισµένο ποσό µε µόνη τη δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να ερευνά, ούτε αν πράγµατι υπάρχει ή αν είναι νόµιµη η απαίτηση (κύρια οφειλή). 3. Η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό σε που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί του προβλεπόµενου στη διακήρυξη συνολικού προϋπολογισµού, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 4 Η εγγύηση πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον τέσσερις (4) ηµερολογιακούς µήνες. 5. Η Εγγύηση πρέπει να περιλαµβάνει κατ αρχή: α) Την ηµεροµηνία έκδοσης και τον εκδότη. β) Την επωνυµία και τη διεύθυνση της ΕΥΑΘ ΑΕ προς την οποία απευθύνεται γ) Τον αριθµό της εγγύησης και το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. δ) Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προσφέροντα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. ε) Τη σχετική διακήρυξη, την ηµεροµηνία διαγωνισµού και τις παρεχόµενες υπηρεσίες. στ) Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. ζ) Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διζήσεως. η) Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του Τµήµατος Προµηθειών και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη µέσα σε τρεις (3) ηµέρες µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση. 6. Αναγκαία στοιχεία εγγύησης συµµετοχής κατά την υποβολή της µε την προσφορά είναι: α) Η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυµα να καταβάλλει ορισµένο ποσό µε µόνη τη δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. β) Ο αριθµός της διακήρυξης. γ) Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. δ) Η ηµεροµηνία έκδοσής της. ε) Τα στοιχεία του παρόχου υπηρεσιών υπέρ του οποίου εκδίδεται. 7. Η επιστροφή της εγγύησης συµµετοχής που αφορά τον πάροχο υπηρεσιών στον οποίο έγινε η κατακύρωση, γίνεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών που έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό, επιστρέφονται σε 5 ηµέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής όλων των συµβάσεων µε τους επιλεγέντες αναδόχους. 10/37

11 8. Στην περίπτωση ένωσης παρόχων υπηρεσιών, η εγγύηση περιλαµβάνει και τον όρο ότι καλύπτει την υποχρέωση όλων των µελών της ένωσης. Στην περίπτωση αυτή µπορούν να υποβληθούν περισσότερες από µία εγγυητικές επιστολές συµµετοχής µε συνολικό ύψος το ζητούµενο. 9. Τυχόν παράταση του χρόνου ισχύος των προσφορών θα συνοδεύεται από αντίστοιχη παράταση της ισχύος των εγγυήσεων συµµετοχής. Άρθρο 5 ο ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Τα έγγραφα στοιχεία της διακήρυξης -Γενικοί και Ειδικοί όροι, διατίθενται για τους ενδιαφερόµενους όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες εξυπηρέτησης του κοινού στα γραφεία της ΕΥΑΘ ΑΕ, Τσιµισκή 98, Θεσσαλονίκη, όροφος 8 ος, Τηλ.: , Fax: , µέχρι την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Μαζί µε τα ανωτέρω διατίθεται επίσης το έντυπο της Οικονοµικής Προσφοράς, το οποίο θα συµπληρωθεί από τους διαγωνιζόµενους. Επίσης, το πλήρες κείµενο της διακήρυξης, διατίθεται και σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα της ΕΥΑΘ ΑΕ Οι ενδιαφερόµενοι έχουν τη δυνατότητα να επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις της ΕΕΛΘ (ΑΙΝΕΙΑ & Σίνδος) σε σχέση µε το προς ανάθεση αντικείµενο, για να λαµβάνουν γνώση επί τόπου των συνθηκών καθώς και δειγµάτων ιλύος, µετά από σχετική συνεννόηση (τηλ Κος Κωτούλας & Κα Χριστοδούλου ) κατά τις εργάσιµες µέρες και ώρες. Μπορούν ακόµα να ενηµερώνονται για έγγραφα-στοιχεία που έχουν σχέση µε την εκτέλεση των υπηρεσιών που βρίσκεται επιτόπου των εγκαταστάσεων της ΕΕΛΘ και να λαµβάνουν αντίγραφα µε δικές τους δαπάνες και φροντίδα. Επίσης οι ενδιαφερόµενοι, εφόσον ζητηθούν εγκαίρως (8 ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών), µπορούν να λαµβάνουν συµπληρωµατικές πληροφορίες, οδηγίες ή διευκρινήσεις σχετικά µε το διαγωνισµό υποβάλλοντας γραπτές ερωτήσεις. Οι απαντήσεις της ΕΥΑΘ ΑΕ επί ερωτήσεων των ενδιαφερόµενων θα παρέχονται πριν από την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των προσφορών και θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΕΥΑΘ ΑΕ Άρθρο 6 ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, πρέπει να καταθέσουν µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στη διακήρυξη, έγγραφες προσφορές. Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας κατάθεσης προσφορών ορίζεται η., ηµέρα και ώρα 10: 00 π.µ. (ώρα έναρξης διαγωνισµού). 2. Οι προσφορές υποβάλλονται: α. Με παράδοση στο Τµήµα Προµηθειών της ΕΥΑΘ ΑΕ ή µε αποστολή τους ταχυδροµικώς επί αποδείξει ή µέσω εταιριών διακίνησης εντύπων. Στην περίπτωση αυτή η προσφορά πρέπει να φθάσει στο Τµήµα Προµηθειών, πριν από τη λήξη της ηµεροµηνίας και της ώρας υποβολής των προσφορών. Η ΕΥΑΘ ΑΕ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχοµένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδροµικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. ε θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδροµικό κατάστηµα, ακόµα κι αν η υπηρεσία ειδοποιηθεί εγκαίρως. 11/37

12 β. Με παράδοση της προσφοράς απευθείας στην Επιτροπή αµέσως πριν από την έναρξη της διαδικασίας του διαγωνισµού. Καθυστέρηση ή ανωτέρα βία δεν αναγνωρίζεται για τη µη έγκαιρη υποβολή ή ταχυδροµική άφιξη των προσφορών. Προσφορές εκπρόθεσµες για οποιοδήποτε λόγο είναι απαράδεκτες και επιστρέφονται χωρίς να ανοιχτούν. Η ανεπιφύλακτη παραλαβή της προσφοράς από τον εκπροθέσµως υποβάλλοντα τεκµαίρεται ως αποδοχή του αποκλεισµού και παραίτηση από το δικαίωµα δικαστικής αµφισβήτησης του αποκλεισµού. Αν ο ενδιαφερόµενος διαφωνεί και δηλώσει ρητά στον Πρόεδρο της Επιτροπής ιαγωνισµού. ότι θα καταθέσει σχετική ένσταση, ο φάκελος της εκπρόθεσµης προσφοράς παραλαµβάνεται και ανοίγεται µε τις υπόλοιπες προσφορές. Η Ε.. σηµειώνει στο πρακτικό της στην περίπτωση αυτή την εκπρόθεσµη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της) και την απορρίπτει ως απαράδεκτη. Η ίδια διαδικασία τηρείται και σε κάθε περίπτωση που η Επιτροπή ιαγωνισµού θεωρεί ότι η προσφορά είναι απαράδεκτη. 3. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή ταχυδροµικά αποστελλόµενες προσφορές δεν πληρούν τα οριζόµενα από τις διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων του παρόντος άρθρου ή αφορούν προσφέροντες των οποίων η συµµετοχή στους διαγωνισµούς της ΕΥΑΘ ΑΕ έχει αποκλεισθεί, δεν λαµβάνονται υπόψη. 4. Προσφορές που δεν λαµβάνονται υπόψη κατά τα ανωτέρω, επιστρέφονται. 5. Οι προσφορές υποβάλλονται σύµφωνα µε τα παρακάτω και αποστέλλονται σε έναν κυρίως φάκελο καλά σφραγισµένο που θα γράφει απ έξω: α. «Προσφορά» για τη διαχείριση ή/και επεξεργασία και τελική διάθεση αφυδατωµένης ή/και ασβεστοποιηµένης ιλύος εκτός των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυµάτων της ΕΥΑΘ Α.Ε. β. Προς ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. γ. Τον αριθµό της διακήρυξης. δ. Την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 6. Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς θα υποβάλλεται σφραγισµένος, επί ποινή αποκλεισµού, και θα περιλαµβάνει τους ακόλουθους δύο (2) υπο-φακέλους, ο καθένας σφραγισµένος, επίσης κατά τον ίδιο τρόπο, ξεχωριστά και δη: - Υπο-φάκελο µε ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ», [που περιέχει δύο (2) πλήρη αντίτυπα, εκ των οποίων, το ένα θα φέρει την ένδειξη «Πρωτότυπο» και το άλλο την ένδειξη «Αντίγραφο»], τα περιεχόµενα των οποίων περιγράφονται στην αµέσως κατωτέρω, υπό (α) παράγραφο -Υποφάκελο µε ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τα περιεχόµενα των οποίων περιγράφονται στην αµέσως κατωτέρω, υπό (β) παράγραφο. Ο φάκελος που περιέχει την οικονοµική προσφορά είναι απαραίτητα και επί ποινή αποκλεισµού σφραγισµένος, δηλαδή κλεισµένος µε τρόπο που δε µπορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό. -Όλοι οι επιµέρους φάκελοι θα φέρουν εξωτερικά και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Ελλείψεις στην αναγραφή των ανωτέρω (εξωτερικών) στοιχείων συµπληρώνονται κατά την κατάθεση της προσφοράς και δεν αποτελούν λόγο αποκλεισµού των υποψηφίων. - Σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές µεταξύ «πρωτοτύπου» και «αντιγράφου», θα ληφθούν υπόψη για τον έλεγχο και την αξιολόγηση των προσφορών τα αναφερόµενα στο «πρωτότυπο». 7. Περιεχόµενο υποφακέλων: (α) Υποφάκελος δικαιολογητικών 12/37

13 Ο υποφάκελος µε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» πρέπει να περιλαµβάνει, δικαιολογητικά, εγγυητικές επιστολές, δηλώσεις, λοιπά έγγραφα, καθώς και τα απαραίτητα για την απόδειξη εµπειρίας του προσφέροντος στοιχεία, όπως αυτά ειδικώς απαριθµούνται στο άρθρο 3 της παρούσης. Από τα περιεχόµενα του υποφακέλου «ΦΑΚΕΛΟΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» δεν πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να εµφανίζονται, να προκύπτουν ή, καθ' οιονδήποτε τρόπο, να συνάγονται τιµές ή στοιχεία της οικονοµικής προσφοράς. (β) Υποφάκελος οικονοµικής προσφοράς Ο σφραγισµένος υποφάκελος µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να περιλαµβάνει το σύνολο των οικονοµικών στοιχείων της προσφοράς, σύµφωνα µε τα ειδικώς απαιτούµενα στους όρους αυτής. 8. Ο υποφάκελος της Οικονοµικής Προσφοράς θα περιλαµβάνει συµπληρωµένο το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς που χορηγείται από το Τµήµα Προµηθειών της ΕΥΑΘ ΑΕ Η Οικονοµική Προσφορά θα πρέπει επί ποινής αποκλεισµού να πληροί τα εξής: -να είναι συµπληρωµένος ο περιεχόµενος Πίνακας αριθµητικώς και ολογράφως σε περίπτωση δε ασυµφωνίας ισχύει η τιµή που αναγράφεται ολογράφως -να φέρει τη σφραγίδα και υπογραφή του προσφέροντα και την ηµεροµηνία που αυτή υπογράφηκε. Το έντυπο της Οικονοµικής Προσφοράς υπογράφεται, επί ποινή αποκλεισµού, από το νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης ή της Κοινοπραξίας (σύµφωνα µε το άρθρο 3.Β.Ι.α. 6, 7). Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραφηµένη από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να τη µονογράψει και να τη σφραγίσει. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 9. Σε περίπτωση που επιλεγεί η κατάθεση των δικαιολογητικών συµµετοχής και της οικονοµικής προσφοράς ενώπιον της Επιτροπής ιαγωνισµού αυτή γίνεται: α. Για ατοµική επιχείρηση από τον υπόχρεο γι αυτή φυσικό πρόσωπο. β. Για οµόρρυθµη ή ετερόρρυθµη εταιρεία ή Α.Ε. ή ΕΠΕ ή κοινοπραξία (σύµφωνα µε το άρθρο 3.Β.Ι.α. 6, 7). Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσότερων διαγωνιζόµενων επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών από τον ίδιο εκπρόσωπο. Άρθρο 7 ο ΑΠΟ ΟΧΗ ΟΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η συµµετοχή στο διαγωνισµό, και η κατάθεση προσφοράς, συνιστά τεκµήριο ότι ο προσφέρων, γνωρίζοντας πλήρως όλους τους όρους της ιακήρυξης που έχει και θέση Συγγραφής Υποχρεώσεων, αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως την νοµιµότητα αυτών και την εφαρµογή τους στη σύµβαση που τυχόν θα του ανατεθεί, καθώς επίσης και ότι γνωρίζει πλήρως τις επί τόπου συνθήκες εκτέλεσης των υπηρεσιών. Επίσης αποδέχεται να συµµορφωθεί πλήρως στο σύνολο της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας που αφορά τη συγκεκριµένη παροχή των υπηρεσιών. 13/37

14 Άρθρο 8 ο ΓΛΩΣΣΑ Οι προφορικές συνεννοήσεις, οι προσφορές καθώς και όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σ αυτόν, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, που είναι η επίσηµη γλώσσα της διαδικασίας. Τα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα κατατεθούν από αλλοδαπές επιχειρήσεις πρέπει επί ποινή απαραδέκτου, να είναι νόµιµα επικυρωµένα, είτε από το Αρµόδιο Προξενείο της χώρας της διαγωνιζοµένης, είτε µε την επίθεση της σφραγίδας «Apostile» σύµφωνα µε τη συνθήκη της Χάγης (που κυρώθηκε µε το Ν.1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Η νόµιµη ελληνική µετάφραση των εγγράφων αυτών γίνεται είτε από Έλληνα δικηγόρο, είτε από το αρµόδιο προξενείο, είτε από τη µεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. Άρθρο 9 ο ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες, για διάστηµα 3 µηνών από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου στη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Σε καµία περίπτωση ο προσφέρων δεν µπορεί να έχει αξιώσεις αναθεώρησης τιµών πριν τη λήξη της ισχύος της προσφοράς. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται για όσο χρόνο συµφωνηθεί µεταξύ της ΕΥΑΘ ΑΕ και των ενδιαφεροµένων. Άρθρο 10 ο ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η παροχή των υπηρεσιών αρχίζει από την υπογραφή της σύµβασης ή την ηµεροµηνία που ορίζεται σε αυτή ως ηµεροµηνία ενεργοποίησης και η χρονική διάρκεια ορίζεται για περίοδο έξι (6) ηµερολογιακών µηνών για τις συµβάσεις που θα υπογραφούν. Κατά τη διάρκεια της Σύµβασης, δεν θα υπάρξει καµία αναπροσαρµογή του τιµήµατος που αφορά στις υπηρεσίες, όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη. Άρθρο 11 ο ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1. Η συνολική τιµή προσφοράς αναφέρεται σε µονάδες παροχής υπηρεσιών. Θεωρούνται πλήρεις από κάθε άποψη, ισχύουν για όλες τις υπηρεσίες του άρθρου 2, ανεξάρτητα από τη θέση και την έκτασή τους και περιλαµβάνουν: α) Όλες τις απαιτούµενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη παροχή των υπηρεσιών, σύµφωνα µε τους όρους που αναφέρονται στη ιακήρυξη Συγγραφή Υποχρεώσεων και στη Σύµβαση. β) Κάθε γενική δαπάνη, απαραίτητη για την πλήρη εκτέλεση της παραπάνω µονάδας κάθε υπηρεσίας. 2. Μεταξύ των παραπάνω δαπανών, αναφέρεται ότι περιλαµβάνονται περιοριστικά οι κατωτέρω δαπάνες που βαρύνουν αποκλειστικά τον πάροχο υπηρεσιών (Π.Υ.): α) απάνες για την συνεχή, πλήρη, έντεχνη και αποδοτική παραλαβή, µεταφορά και αξιοποίηση της ιλύος. Στην τιµή αυτή περιλαµβάνονται η προµήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση όλων των στοιχείων εξοπλισµού, καθώς επίσης και οι τυχόν τροποποιήσεις υφιστάµενων εγκαταστάσεων και όλες οι προς τούτο απαιτούµενες µελέτες / αδειοδοτήσεις, καθώς και τα µέσα φόρτωσης και µεταφοράς που απαιτούνται, για την πλήρη και έντεχνη υλοποίηση της παραλαβής, 14/37

15 µεταφοράς και αξιοποίησης της ιλύος, όλος ο απαιτούµενος εξοπλισµός και όλες οι απαιτούµενες εργασίες και τα αντίστοιχα υλικά, καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία (π.χ. ενσάκκιση ή άλλη συσκευασία εφόσον απαιτείται ή απαιτηθεί από αδειοδοτούντες φορείς) ή λειτουργία ή προσωρινή αποθήκευση, συµπεριλαµβανοµένων των εγκαταστάσεών της ή προµήθεια αλληλένδετη µε την παραλαβή, µεταφορά και αξιοποίηση της ιλύος, έστω και αν δεν κατονοµάζεται ρητά, που όµως κρίνεται απαραίτητη για την άρτια, ασφαλή και επιτυχή υλοποίηση της παραλαβής, µεταφοράς και αξιοποίησης της ιλύος σύµφωνα µε τους κανόνες της Τέχνης και της Επιστήµης. β) απάνες για ηµεροµίσθια, µε τις νόµιµες προσαυξήσεις για τις εισφορές του Ανάδοχου υπό την ιδιότητά του ως εργοδότη, δώρα, έκτακτες αµοιβές, εργασία κατά το Σαββατοκύριακο ή σε αργίες, αποζηµιώσεις λόγω απολύσεως, οδοιπορικά κ.τ.λ. Ρητά αναφέρεται ότι ο Ανάδοχος δεν δικαιούται πρόσθετης αποζηµίωσης για υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού του για οιονδήποτε λόγο, θεωρώντας ότι οι όποιες απαιτούµενες προς τούτο αποζηµιώσεις έχουν συµπεριληφθεί στην προσφορά του. γ) απάνες προµήθειας, µίσθωσης, λειτουργίας και συντήρησης εργαλείων, εφοδίων, µηχανηµάτων, οχηµάτων και λοιπών µεταφορικών µέσων, κ.τ.λ. που απαιτούνται ή θα απαιτηθούν καθ' όλη την διάρκεια της Σύµβασης για την αποδοτική παραλαβή, µεταφορά και αξιοποίηση της ιλύος, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει µονίµως, ή και όσα άλλα εκτάκτως απαιτηθούν καθ' όλη τη διάρκεια της Σύµβασης επί τόπου των ΕΕΛ για την άρτια και έντεχνη υλοποίηση της παραλαβής, µεταφοράς και αξιοποίησης της ιλύος. Τα οχήµατα φόρτωσης, µεταφοράς & απόθεσης, που θα χρησιµοποιηθούν ή θα µισθωθούν από τον Π.Υ., θα είναι φορτηγά αποκλειστικά δηµοσίας χρήσης (θα κατατεθούν και οι σχετικές άδειες οχηµάτων) ανατρεπόµενα ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ τουλάχιστον 15κ.µ. και θα διαθέτουν όλα τα έγγραφα καταλληλότητας (ΚΤΕΟ, κλπ). Όλες οι δαπάνες συντήρησης-επισκευής τους, τελών, ασφαλίστρων κλπ βαρύνουν τον ΠΥ. δ) απάνες αναλωσίµων, υλικών και προσωπικού για την παραλαβή, µεταφορά και τελική αξιοποίηση της ιλύος. ε) απάνες για κάθε είδους φόρους, δασµούς, ασφάλιστρα, µεταφορές, τέλη, εισφορές, κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου ή τρίτων που ισχύουν κατά την ηµέρα της ανάθεσης της υλοποίησης της παραλαβής, µεταφοράς και αξιοποίησης της ιλύος. Κατ εξαίρεση, αυξοµειώσεις σε φόρους του ηµοσίου, που βαρύνουν άµεσα το τίµηµα παροχής υπηρεσιών, βαρύνουν τον Π.Υ, µόνο στο µέτρο που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς. Τυχόν µεταγενέστερες αυξοµειώσεις, αυξοµειώνουν αντίστοιχα το οφειλόµενο τίµηµα παροχής υπηρεσιών. ( εν ισχύει για το φόρο εισοδήµατος ή τις τυχόν παρακρατήσεις έναντι του φόρου αυτού). στ) απάνες ασφάλισης και αποζηµίωσης για ατυχήµατα από ευθύνη του Ανάδοχου που ενδεχοµένως θα προκληθούν στο προσωπικό του, στο προσωπικό της ΕΥΑΘ Α.Ε. ή σε τρίτους που εµπλέκονται ή όχι µε την υλοποίηση της παραλαβής, µεταφοράς και αξιοποίησης της ιλύος και σε όλη την έκταση της εκτέλεσης της παρεχόµενης υπηρεσίας. ζ) απάνες εµβολιασµών και οιωνδήποτε άλλων απαραίτητων µέτρων υγείας, για όλο ανεξαιρέτως το προσωπικό του Ανάδοχου και για τους εµπλεκόµενους στην υπόψη παραλαβή, µεταφορά και αξιοποίηση της ιλύος. η) απάνες προµήθειας και χορήγησης στο εργατικό προσωπικό του Ανάδοχου όλων των απαιτούµενων για την υλοποίηση της παραλαβής, µεταφοράς και αξιοποίησης της ιλύος, ατοµικών και οµαδικών εφοδίων προστασίας, καθώς και εργαλείων για ασφαλή εργασία. θ) απάνες εφαρµογής µέτρων προστασίας του περιβάλλοντος (βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα) και της δηµόσιας υγείας, καθώς και αποφυγής περιβαλλοντικών οχλήσεων είτε εντός, είτε εκτός της ΕΕΛΘ, και καθ' όλο το εύρος των δραστηριοτήτων που απορρέουν από τη Σύµβαση. ι) απάνες για τις εγκαταστάσεις και τις εργασίες, οι οποίες προηγουµένως θα τύχουν της έγκρισης της ΕΥΑΘ Α.Ε., που ενδεχοµένως απαιτηθούν επί της ΕΕΛΘ για την εύρυθµη µεταφορά και αποµάκρυνση της ιλύος από την ΕΕΛΘ. 15/37

16 ια) απάνες για αδειοδοτήσεις και λοιπές υποχρεώσεις έναντι των οικείων αρµόδιων αρχών (µελέτες, πιστοποιητικά, τήρηση ηµερολογίου και µητρώου κ.ά.) στα πλαίσια της υλοποίησης της παραλαβής, µεταφοράς και αξιοποίησης της ιλύος. Οι υπόψη µελέτες, πιστοποιητικά, αλληλογραφία και λοιπά στοιχεία που θα υποβάλλονται σε αρµόδιους φορείς καθώς και τα απαντητικά έγγραφα των αρµοδίων αρχών προς τον Ανάδοχο στα πλαίσια της υπόψη παροχής υπηρεσιών θα κοινοποιούνται στο σύνολό τους στην ΕΥΑΘ Α.Ε. παράλληλα µε την υποβολή ή παραλαβή τους από τον Ανάδοχο. ιβ) απάνες χηµικών, µικροβιολογικών και άλλων αναλύσεων της ιλύος και λοιπών υλικών, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες στα πλαίσια της υλοποίησης της παραλαβής, µεταφοράς και αξιοποίησής της. Τα εκάστοτε αποτελέσµατα των αναλύσεων, καθώς και σχετικών αναλύσεων που κοινοποιούνται στον Ανάδοχο από τρίτους στα πλαίσια της παρούσας παροχής υπηρεσιών θα κοινοποιούνται άµεσα στην ΕΥΑΘ Α.Ε. ιγ) απάνες, στην περίπτωση αξιοποίησης της ιλύος στο έδαφος, για την εκπαίδευση και επίβλεψη των χρηστών, καθώς και τη λήψη όλων των απαραίτητων µέτρων, έχοντας την πλήρη ευθύνη για την ασφαλή αξιοποίηση. ιδ) απάνες γραµµατειακής υποστήριξης του ΠΥ, έκδοσης εγγυητικών επιστολών, δηµοσιεύσεων σύµφωνα µε το άρθρο 26 της παρούσας. ιε) απάνες για τυχόν πρόστιµα που θα επιβληθούν κατά τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών από τις αρµόδιες ελεγκτικές αρχές, και οφείλονται σε υπαιτιότητα του ΠΥ Άρθρο 12 ο ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ 1. Ο προσφέρων πρέπει να προσδιορίσει, στην προσφορά του το τµήµα της σύµβασης που προτίθεται, ενδεχοµένως, να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους. Η εκδήλωση τέτοιας πρόθεσης δεν αίρει την ευθύνη του αρχικού Π.Υ. 2. Είναι δυνατή κατά τη διάρκεια της σύµβασης, επιπρόσθετα, η ανάθεση υπεργολαβίας που δεν προσδιορίστηκε στην προσφορά του αναδόχου σε έκτακτες περιπτώσεις ή απρόβλεπτα γεγονότα, κατόπιν εγκρίσεως του αρµοδίου προς τούτο οργάνου της ΕΥΑΘ Α.Ε. Άρθρο 13 ο ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής υποψήφιου παρέχοντα υπηρεσίες σ αυτόν και κατά των πράξεων της διαδικασίας του διαγωνισµού επιτρέπεται ένσταση. 2. Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο Γενικό Πρωτόκολλο της ΕΥΑΘ ΑΕ, ως εξής: α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού. Μέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της διενέργειας του διαγωνισµού. β. Κατά της διαδικασίας παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά της συµµετοχής υποψηφίου παρέχοντα υπηρεσίες σ αυτόν, ως και κατά του τύπου ή του περιεχοµένου των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ίδιου του διαγωνισµού και µέχρι τις επόµενες πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από τη διενέργειά του ή την ανακοίνωση του σχετικού πρακτικού. Η ένσταση κατά της συµµετοχής υποψηφίου παρέχοντος υπηρεσίες στο διαγωνισµό, κοινοποιείται εντός της αυτής προθεσµίας υποχρεωτικά από τον ενιστάµενο σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. 16/37

17 Στην περίπτωση β οι ενστάσεις µε µέριµνα της ιεύθυνσης Οικονοµικού Τµήµα Προµηθειών γνωστοποιούνται στον Πρόεδρο της Επιτροπής ιαγωνισµού. Η Επιτροπή ιαγωνισµού είναι υποχρεωµένη να επιτρέψει την πρόσβαση των διαγωνιζοµένων στα έγγραφα που υποβλήθηκαν στο διαγωνισµό, µε επιτόπιο έλεγχο των εγγράφων και λήψη φωτοαντιγράφων των απαραίτητων κατά τους αιτούντες εγγράφων µε δαπάνες τους. Επίσης η Επιτροπή συντάσσει γνωµοδότηση την οποία και διαβιβάζει µαζί µε τις ενστάσεις, το πρακτικό της και τα έγγραφα των φακέλων στο οποία οι ενστάσεις στηρίζονται, στο ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΥΑΘ ΑΕ. 3. Στην περίπτωση 2.α. της προηγούµενης παραγράφου, επί της ενστάσεως αποφαίνεται το Τµήµα Προµηθειών της ΕΥΑΘ το αργότερο τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες πριν τη διενέργεια του διαγωνισµού. Στην περίπτωση 2.β. της προηγούµενης παραγράφου, επί των ενστάσεων αποφαίνεται το ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΥΑΘ ΑΕ. 4. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε κοινοποίηση µη εξαιρουµένης της αποστολής µε τηλεοµοιοτυπία. Άρθρο 14 ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τα οριζόµενα ως συµβατικά στοιχεία, µε βάση τα οποία θα γίνει η κατακύρωση και η παροχή των υπηρεσιών, είναι τα παρακάτω και σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των περιεχοµένων σ αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω: Οι Γενικοί Όροι Οι Ειδικοί Όροι Οι εγκεκριµένες µελέτες που θα χορηγηθούν στον Π.Υ. από την ΕΥΑΘ ΑΕ Η Οικονοµική Προσφορά Το χρονοδιάγραµµα-πρόγραµµα παροχής της υπηρεσίας, όπως αυτό θα εγκριθεί τελικά από την ΕΥΑΘ ΑΕ. Σε κάθε περίπτωση όµως, από όλα τα παραπάνω συµβατικά στοιχεία, κατά την διάρκεια της παροχής υπηρεσιών, θα υπερισχύει η Σύµβαση, όπως θα υπογραφεί µετά την έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, εκτός από τις διατάξεις αναγκαστικού δικαίου. Άρθρο 15 ο ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ο διαγωνισµός θα έχει κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή. Αποκλίσεις από όρους της διακήρυξης ή από σηµεία των τεχνικών στοιχείων που έχουν χαρακτηρισθεί στη διακήρυξη ως απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν λόγο απόρριψης των προσφορών. Η προσφορά θα είναι διαρθρωµένη σύµφωνα µε τη µορφή της παρούσας διακήρυξης σηµείο προς σηµείο και θα υπάρχουν στο κείµενο όλες οι αντίστοιχες παραποµπές. ιευκρινίσεις επί των υποβληθέντων δικαιολογητικών Η Επιτροπή ιαγωνισµού, πριν αποφασίσει τον αποκλεισµό διαγωνιζόµενου για λόγους που αφορούν την πληρότητα του φακέλου των ικαιολογητικών Συµµετοχής και νοµιµότητα των σχετικών δικαιολογητικών, υποχρεούται να καλέσει µε κάθε πρόσφορο µέσο τους διαγωνιζόµενους να «αποσαφηνίσουν» ή να «συµπληρώσουν» τα υποβληθέντα στοιχεία του φακέλου, µέσα σε συγκεκριµένη προθεσµία. Τα µόνα στοιχεία τα οποία δεν επιδέχονται συµπλήρωση είναι εκείνα για τα οποία υπάρχει σαφής αναφορά στην παρούσα προκήρυξη ότι αποτελούν αιτία αποκλεισµού. 17/37

18 Ως «αποσαφήνιση» νοείται η χορήγηση διευκρινίσεων για το περιεχόµενο των εγγράφων που ήδη υποβλήθηκαν. Ως «συµπλήρωση» των υποβληθέντων στοιχείων νοείται και η προσκόµιση νέων στοιχείων, εφόσον αποδεικνύουν, σε συνδυασµό µε τα ήδη υποβληθέντα στοιχεία του φακέλου δικαιολογητικών συµµετοχής τη συνδροµή κάποιας από τις προϋποθέσεις της παρούσας. Η Επιτροπή δικαιούται να ζητήσει απευθείας πληροφορίες από τους αναφερόµενους στους σχετικούς πίνακες εργοδότες των διαγωνιζοµένων, προκειµένου να συνεκτιµήσει και επαληθεύσει, κατά τον έλεγχο καταλληλότητας των διαγωνιζόµενων, τα υποβληθέντα στοιχεία. Άρθρο 16 ο ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ 1. Η Επιτροπή διαγωνισµού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας και αποσφράγισης των προσφορών κατά την καθορισµένη στην διακήρυξη ηµεροµηνία και ώρα. Πριν την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης ο Πρόεδρος της Επιτροπής επικοινωνεί µε το Τµήµα Πρωτοκόλλου για να διαπιστώσει αν έχουν αφιχθεί ταχυδροµικώς προσφορές και σε καταφατική περίπτωση παραλαµβάνονται και αυτές οι προσφορές. Προσφορές που υποβάλλονται µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στη ιεύθυνση Οικονοµικού για επιστροφή ως εκπρόθεσµες (µε τις προϋποθέσεις και του άρθρου 6). 2. Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία, παρουσία µόνο αυτών που υπέβαλαν εµπρόθεσµα προσφορές ή των εξουσιοδοτηµένων αντιπροσώπων τους: α. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και οι φάκελοι των δικαιολογητικών συµµετοχής. Αριθµούνται και µονογράφονται από την επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία του φακέλου δικαιολογητικών. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται από την επιτροπή και φυλάσσονται µε ευθύνη του προέδρου της. β. Οι παρευρισκόµενοι στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαµβάνουν γνώση των φακέλων των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό. γ. Μετά την εξέταση των προσφορών, η επιτροπή σε συνεδρίαση ελέγχει τα υποβληθέντα έγγραφα και διαπιστώνει την συµβατότητα τους σε σχέση µε τους όρους της παρούσης. Στην συνέχεια συντάσσει το σχετικό πρακτικό µε τα αποτελέσµατα και όσοι από τους διαγωνιζόµενους δεν πληρούν τους όρους της παρούσης αποκλείονται. Ακολουθεί ανακοίνωση του προέδρου της επιτροπής η οποία και αποστέλλεται στους ενδιαφερόµενους µε τηλεοµοιοτυπία. δ. Για τις προσφορές που δεν κρίθηκαν αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται οι φάκελοι οικονοµικών προσφορών, αλλά επιστρέφονται, µετά την κρίση επί τυχόν ενστάσεων. 3. α. Οι σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών που κρίθηκαν αποδεκτές επαναφέρονται στην επιτροπή διαγωνισµού για την αποσφράγιση τους κατά την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στο σχετικό ειδοποιητήριο. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται µετά την κρίση επί των τυχόν ενστάσεων, και εφόσον κρίθηκαν αποδεκτές οι αντίστοιχες προσφορές. Κατά το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών, οι ενδιαφερόµενοι θα λάβουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν. Η µη παρουσία ενός ή περισσότερων εκ των συµµετεχόντων σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω στάδια του διαγωνισµού, δεν αποτελεί λόγο αναστολής του. β. Οι οικονοµικές προσφορές καταχωρούνται, µετά από έλεγχο και τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, σε Πίνακα κατά τη σειρά µειοδοσίας (αρχίζοντας από την προσφορά µε την χαµηλότερη τιµή της στήλης «Προσφερόµενη τιµή παραλαβής ιλύος» του Πίνακα της Οικονοµικής Προσφοράς) ο οποίος υπογράφεται από τα µέλη της Επιτροπής και αποτελεί µέρος του Πρακτικού της. Αναλυτικά η διαδικασία θα έχει ως εξής: 18/37

19 -Αµέσως µετά το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών η Επιτροπή θα ελέγξει την ορθότητα συµπλήρωσης του Πίνακα κάθε οικονοµικής προσφοράς. Αν διαπιστωθούν σφάλµατα στην αναγραφή των στοιχείων της οικονοµικής προσφοράς (πλην εκείνων που επιφέρουν αποκλεισµό), όπως διαφορές µεταξύ ολόγραφης και αριθµητικής τιµής οπότε υπερισχύει η ολόγραφη τιµή ή υπολογιστικά σφάλµατα στα γινόµενα ή στη στρογγυλοποίηση, η Επιτροπή θα διορθώσει τα σφάλµατα και θα αναγράψει την ορθή οικονοµική προσφορά. -Η Επιτροπή κατατάσσει τους διαγωνιζόµενους κατά σειρά µειοδοσίας, σύµφωνα µε την τιµή της στήλης Προσφερόµενη τιµή παραλαβής Ιλύος, 2 η στήλη του Πίνακα της Οικονοµικής Προσφοράς. -Ο διαγωνιζόµενος ο οποίος προσφέρει την χαµηλότερη τιµή ανά τόνο ιλύος βρίσκεται στην αρχή της κατάταξης και αποτελεί τον προσωρινό ανάδοχο για το σύνολο της ποσότητας που αναγράφεται στη στήλη «Παραλαµβανόµενη Ποσότητα Ιλύος», πρώτη στήλη του Πίνακα Οικονοµικής Προσφοράς για την οποία έχει υποβάλλει προσφορά. -Εφόσον καλυφθεί το ποσό προϋπολογισµού η διαδικασία ολοκληρώνεται. -Εφόσον δεν έχει καλυφθεί ο προϋπολογισµός, η τυχόν υπολειπόµενη ποσότητα ιλύος η οποία δεν έχει διατεθεί καλείται υπόλοιπο. Εφόσον υφίσταται υπόλοιπο εξετάζεται η προσφορά του αµέσως επόµενου στην κατάταξη διαγωνιζόµενου. Αυτός αποτελεί προσωρινό ανάδοχο για την ποσότητα που αναγράφεται στη στήλη «Ετήσια Παραλαµβανόµενη Ποσότητα Ιλύος», πρώτη στήλη του Πίνακα Οικονοµικής Προσφοράς για την οποία έχει υποβάλλει προσφορά, εφόσον αυτή δεν υπερβαίνει το υπόλοιπο. Εάν η ως άνω ποσότητα υπερβαίνει το υπόλοιπο τότε ο συγκεκριµένος διαγωνιζόµενος αποτελεί προσωρινό ανάδοχο για το υπόλοιπο και η διαδικασία ολοκληρώνεται. -Το ως ανωτέρω βήµα επαναλαµβάνεται µέχρι να εξαντληθεί το σύνολο του προϋπολογισµού στη ιακήρυξη. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία που προαναφέρθηκε η Επιτροπή προσδιορίζει την ποσότητα ιλύος που αντιστοιχεί σε κάθε προσωρινό ανάδοχο και καταρτίζει Τελικό Πίνακα στον οποίο καταγράφει τους προσωρινούς αναδόχους και για έκαστο από αυτούς την παραλαµβανόµενη ποσότητα ιλύος (τόνοι προϊόντος) που του αντιστοιχεί, την προσφερόµενη τιµή παραλαβής της ιλύος ( /τόνο) που αυτός έχει προσφέρει, την προκύπτουσα δαπάνη ( ) η οποία αποτελεί το συνολικό οικονοµικό αντικείµενο για κάθε προσωρινό ανάδοχο, πλέον ΦΠΑ. Στην περίπτωση κατά την οποία στον τελευταίο προσωρινό ανάδοχο αντιστοιχεί παραλαµβανόµενη ποσότητα ιλύος µικρότερη από αυτή που είχε περιληφθεί στην Οικονοµική Προσφορά του, οι υπόλοιποι προσωρινοί ανάδοχοι ενηµερώνονται από την Επιτροπή ότι εάν ο τελευταίος προσωρινός ανάδοχος αρνηθεί να συνεχίσει τη διαδικασία προς το σκοπό της σύναψης σύµβασης, τότε θα χρησιµοποιηθούν από την Επιτροπή σχετικά στοιχεία των Οικονοµικών Προσφορών τους σύµφωνα µε τη σειρά κατάταξής τους, στα πλαίσια προσδιορισµού δυνατότητας επαύξησης της ετήσιας παραλαµβανόµενης ποσότητας ιλύος από πλευράς έκαστου εξ αυτών, προκειµένου να κατανεµηθεί η ποσότητα που αρχικά αντιστοιχούσε στον τελευταίο προσωρινό ανάδοχο. Σε περίπτωση που και µετά και την ως ανωτέρω διαδικασία αποµένει υπόλοιπο η ΕΥΑΘ ΑΕ µετά από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου θα µπορεί να απευθυνθεί προς σκοπό της παραλαβής του σε επόµενους διαγωνιζόµενους από την κατάταξη κατά σειρά µειοδοσίας. γ. Σε περίπτωση απόλυτης ταύτισης περισσότερων οικονοµικών προσφορών και εφόσον δεν συντρέχει περίπτωση ανάδειξης όλων ως αναδόχων, διενεργείται κλήρωση από το ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΥΑΘ ΑΕ µετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων και κατόπιν πρόσκλησης των επιχειρήσεων που υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές µε τρόπο που διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας. 19/37

20 δ. Η Επιτροπή ιαγωνισµού ολοκληρώνει το πρακτικό της, καταγράφοντας την τελική κατανοµή της ιλύος στους διαγωνιζόµενους µε βάση την ανωτέρω διαδικασία βάσει της οποίας προκύπτει/ουν ο/οι προσωρινός/οι ανάδοχος/οι. Αν δεν υποβληθούν ενστάσεις η Επιτροπή ολοκληρώνει το έργο της και υποβάλλει το πρακτικό για το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας στο ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΥΑΘ ΑΕ για την έγκριση του αποτελέσµατος και την κατακύρωση της ανάθεσης της σύµβασης. Η υπογραφή της σύµβασης µε τον/τους Ανάδοχο/ους θα οριστικοποιηθεί µετά την προσκόµιση από τον/τους προσωρινό/ ούς ανάδοχο/ους των απαραίτητων εγγυήσεων, εγγράφων κλπ για την παροχή υπηρεσίας σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 17 της παρούσας. Άρθρο 17 ο ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ-ΣΥΜΒΑΣΗ 1. Το ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΥΑΘ ΑΕ κατακυρώνει το διαγωνισµό εκτός εάν θεωρήσει µη συµφέρον το αποτέλεσµά του, οπότε έχει το δικαίωµα να τον ακυρώσει αζηµίως για την ΕΥΑΘ ΑΕ. Μετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού από το ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΥΑΘ ΑΕ, θα κληθεί µε σχετικό έγγραφο, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών ο προσφέρων που προκρίθηκε, να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης, και την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, καθώς και της υπεύθυνης δήλωσης περί ασφαλίσεων του άρθρου 40 της παρούσας. Επίσης, θα προσκοµίζεται το κοινοπρακτικό σε περίπτωση που ο Π.Υ. είναι κοινοπραξία (3.Β.Ια.9.ε). 2. Ο προσφέρων υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης το αργότερο µέσα στην ταχθείσα προθεσµία. Ο χρόνος έναρξης της παροχής υπηρεσιών αρχίζει να υπολογίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο κείµενό της. 3. Εάν ο προσφέρων στον οποίο έγινε η κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση, ή δεν προσκοµίσει την εγγυητική επιστολή κηρύσσεται έκπτωτος µετά από απόφαση του.σ. της ΕΥΑΘ ΑΕ, ενώ η εγγυητική επιστολή συµµετοχής εκπίπτει υπέρ της ΕΥΑΘ ΑΕ, σύµφωνα και µε τα κατατωτέρω αναφερόµενα. Επίσης η ΕΥΑΘ δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόµενο/ους κατά σειρά κατάταξης διαγωνιζόµενο/ους, σύµφωνα µε την προσφερόµενη τιµή της Οικονοµικής τους Προσφοράς, προκειµένου να εξετάσει την ανάθεση σε αυτόν/ους των ποσοτήτων που είχαν κατακυρωθεί στον προσωρινό ανάδοχο που δεν συµµορφώθηκε ως ανωτέρω. Συγκεκριµένα ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώνεται η παροχή υπηρεσίας και µετά την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών κληθεί να υπογράψει τη Σύµβαση εντός προθεσµίας 15 ηµερών από την σχετική πρόσκληση και δεν προσέλθει εντός της προθεσµίας αυτής, για να υπογράψει την Σύµβαση, να προσκοµίσει και καταθέσει κατά την προσέλευσή του προς υπογραφή της Σύµβασης, την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, υπόκειται, για κάθε ηµέρα καθυστέρησης µε υπαιτιότητά του, σε επιβολή ποινικής ρήτρας πεντακοσίων Ευρώ (500 ), η οποία εισπράττεται µε κατάπτωση ανάλογου µέρους της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής του. Σε περίπτωση καθυστέρησης πλέον των 15 ηµερών, ο Προσωρινός Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, και η ΕΥΑΘ Α.Ε. αποδεσµεύεται από κάθε υποχρέωση έναντι του Ανάδοχου, και δύναται να εκτελέσει την υπηρεσία µε άλλους Ανάδοχους, µε όποιο τρόπο κρίνει πρόσφορο. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της ΕΥΑΘ Α.Ε., η οποία δικαιούται να αξιώσει την αποκατάσταση κάθε άλλης ζηµίας που υπέστη, από την µη υπογραφή της Σύµβασης. 20/37

Να µην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συµβάσεων ανώτερο του επιτρεπόµενου ορίου, εφ όσον είναι ηµεδαπή επιχείρηση.

Να µην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συµβάσεων ανώτερο του επιτρεπόµενου ορίου, εφ όσον είναι ηµεδαπή επιχείρηση. Να µην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συµβάσεων ανώτερο του επιτρεπόµενου ορίου, εφ όσον είναι ηµεδαπή επιχείρηση. 22.7 Χρηµατοδοτική και Οικονοµική Ικανότητα : εν απαιτείται 22.8 Τεχνική Ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΥΑΘ ΑΕ)

ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΥΑΘ ΑΕ) ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΥΑΘ ΑΕ) ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 9 Για την Παραλαβή, Μεταφορά & Αξιοποίηση του Ξηραµένου Προϊόντος της Μονάδας Ξήρανσης Αφυδατωµένης Ιλύος της Εγκατάστασης Επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Η σύµβαση καλύπτεται από τη συµφωνία περί δηµοσίων συµβάσεων (Government Procurement Agreement -GPA)

Η σύµβαση καλύπτεται από τη συµφωνία περί δηµοσίων συµβάσεων (Government Procurement Agreement -GPA) ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ) Αναθέτων φορέας Επίσηµη επωνυµία:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΣΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΕΝΘ)

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΣΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΕΝΘ) ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΣΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΕΝΘ) Αναθέτουσα αρχή Επίσηµη επωνυµία: ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Το Αρχείο Ταυτότητας της ομάδας μελέτης β σταδίου του Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ VII : Πίνακας των υπευθύνων για την εκτέλεση της σύμβασης (με τίτλους. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ VII : Πίνακας των υπευθύνων για την εκτέλεση της σύμβασης (με τίτλους. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ I : Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 : Υποδείγματα για την τεχνική ικανότητα Κατάλογος παρόμοιας φύσης παροχής υπηρεσιών Πίνακας των υπευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ TMHMA ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. /νση: Κλεάνθους 18 Ταχ. Κώδικας: 54642 ΕΡΓΟ: Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθειας σπόρων, φυτών & δενδρυλίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α. Πίστωσης: 35.6692.0002 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης : 2105537236 fax : 2105537268 ΑΡ.ΔΙΑΚ: 25798.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι : Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II : Υποδείγματα για την τεχνική ικανότητα (ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη , ώρα 13,00, ΔΕΘ- HELEXPO, Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη , ώρα 13,00, ΔΕΘ- HELEXPO, Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: kkotiva@helexpo.gr Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΩΝ Αρ. πρωτ. : 906 Θεσσαλονίκη, 08.04.2016 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Την ηµεροµηνία έκδοσης Τον εκδότη Την επωνυµία της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. προς την οποία απευθύνεται Τον αριθµό της εγγύησης Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση

Την ηµεροµηνία έκδοσης Τον εκδότη Την επωνυµία της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. προς την οποία απευθύνεται Τον αριθµό της εγγύησης Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αναθέτων φορέας Επωνυµία, διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡ. Φ 155/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΡΘΡΩΝ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡ. Φ 155/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΡΘΡΩΝ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 1623/25.2.2011 ΘΕΜΑ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡ. Φ 155/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.»

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικότερη προσφορά για το Έργο «Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Ο.ΕΠ.ΕΚ. 1-8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης: 9 Προµήθεια Καυσίµων & Ελαιολιπαντικών Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή Αναδόχου για το έργο : ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή Αναδόχου για το έργο : ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Δ/νση Τ.Κ. Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : Λ. Μαραθώνος 104 : 19005

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρµόδιος:Παναγόπουλος Β. ΤΗΛ.: 213.1314570 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 17-12-2013 Προς: Κάθε ενδιαφερόµενο Αρ.πρωτ.:620/190/17-12-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ Αθήνα, 4/12 /2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ.: 16/4-12-2012 Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42 Τ.Κ. 106 78, Αθήνα Τηλέφωνο: 210-3303060 E - mail: epeksa@otenetr.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1045/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε05 & E06)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΩΩΨ7-Γ6Ρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλµυρός ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 18749/581 ΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΔΑ: ΒΛΛΩΩΨ7-Γ6Ρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλµυρός ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 18749/581 ΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλµυρός 12-09-2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 18749/581 ΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ήµαρχος Αλµυρού, διακηρύσσει την µε ανοικτή δηµοπρασία επιλογή αναδόχου για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ικαιολογητικά συµµετοχής σε διαγωνισµούς δηµοσίων έργων

ικαιολογητικά συµµετοχής σε διαγωνισµούς δηµοσίων έργων ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ικαιολογητικά συµµετοχής σε διαγωνισµούς δηµοσίων έργων Αναστασίου Γ. Γακίδη ικηγόρου Νοµικού Συµβούλου του ΣΠΕ Ε Θ.&Κ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ ΠΡΟΣ ΘΕΜΑ : Κάθε ενδιαφερόµενο : ιευκρινίσεις- ιορθώσεις επί των τευχών της ανοικτής διαδικασίας για την «Προµήθεια Υπηρεσιών για την εκπόνηση Γενικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης για την περίοδο 2015-2020

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 5/ 12/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 38750 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου: 2892 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Άγιος Νικόλαος 24-05-2016 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 7593 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΕΡΙ ΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ: ΓΕΙΤΟΝΙΑ»

O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΕΡΙ ΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ: ΓΕΙΤΟΝΙΑ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΕΡΙ ΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ: «ΡΑΣΕΙΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ 2015 ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 2015-2013

ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ 2015 ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 2015-2013 Με χρώμα Νέα Με χρώμα καταργούνται ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ 2015 ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 2015-2013 1- ΤΥΠΟΥ Α Αρθρο 17 Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου Όριο ποσοστού έκπτωσης για πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την συντήρηση των ανελκυστήρων, βάσει των παρακάτω τεχνικών προδιαγραφών:

ΘΕΜΑ: Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την συντήρηση των ανελκυστήρων, βάσει των παρακάτω τεχνικών προδιαγραφών: ΔΕΘ-HELEXPO AE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: kkotiva@helexpo.gr Αρ. πρωτ. : 1946 Θεσσαλονίκη, 23.08.2016 Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Ο Δήμαρχος Αλμωπίας. την με πρόχειρο διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: Προϋπολογισμού 30.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.

ΕΡΓΟ: Ο Δήμαρχος Αλμωπίας. την με πρόχειρο διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: Προϋπολογισμού 30.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/νση : Πλ. Αγγελή Γάτσου Ταχ. Κώδ. : 58400 Αριδαία Πληροφορίες : Λουμπουνάκη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002631819 2015-03-11

15PROC002631819 2015-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ. Σπάρτη 11/3/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Φ/Λ/17/2888 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ ιεύθυνση : ιοικητικού Τµήµα : Οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ.

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιωάννου Θεοτόκη 72 Ταχ. Κώδικας : 49100, Κέρκυρα Πληρ. : Γ. Τοψή Τηλέφωνο : 26610 87659 Fax : 26610

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 9 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Β / 9047 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προμηθειών Ηράκλειο 27/11/2015 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ομαδα 1. Δ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προμήθεια Φαρμακευτικού και Υγειονομικού υλικού της Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ λυόμενων αιθουσών σε σχολεία Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ του Δήμου Ηρακλείου. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α.15-7135.068. Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη δημοπράτησης έργου: Αναδιαρρύθμιση Γραφειακών Χώρων του 7ου ορόφου κτηρίου Ε.Σ.Η.Ε.Α.

Διακήρυξη δημοπράτησης έργου: Αναδιαρρύθμιση Γραφειακών Χώρων του 7ου ορόφου κτηρίου Ε.Σ.Η.Ε.Α. Ημερομηνία Ανάρτησης: 30/10/2014 Διακήρυξη δημοπράτησης έργου: Αναδιαρρύθμιση Γραφειακών Χώρων του 7ου ορόφου κτηρίου Ε.Σ.Η.Ε.Α. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Η Ένωσις Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Αρμόδιος : Σταύρος Λυριντζάκης Δ/ντής Τηλ. 2810-338164, FAX : 2810-338126 e-mail: info@portheraklion.gr Ηράκλειο 26-9-2016 αρ. πρωτ. 5004 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003149909 2015-10-12

15PROC003149909 2015-10-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 12.10.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 5724 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20712 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α.Ε. Τσόχα 5, ΑΘΗΝΑ 115 21 ΤΗΛ:210 87 01 600 ΤΟΠΟΣ : Γ.Ν. Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης από το οποίο να

Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης από το οποίο να Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 47.914,00 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΘΕΣΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τ.Δ.ΦΥΛΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ5ΩΚΩ-ΝΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ. Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552

ΑΔΑ: ΒΙΚ5ΩΚΩ-ΝΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ. Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552 ENHMEΡΩΣΗ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα προχωρήσει στην προµήθεια σάκων απορριµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ. : Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ /04/2015

Αρ. Πρωτ /04/2015 Αρ. Πρωτ. 1686 06/04/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: ΠΛΑΚΑ ΜΗΛΟΥ Πληροφορίες: ΚΟΛΙΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Τηλέφωνο:2287360108 Fax:2287023374 ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. /νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:24/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ Άστρος 5/4/2016 ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Γ ρ α φ εί ο η µ ά ρ χ ο υ 220 01 ΑΣΤΡΟΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Τηλ.: 27553 60110 - Fax: 27553 60170 Αριθ. Πρωτ : 2928

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α. 20-6673.005 για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : Ηλεκτροφωτισµού και Σήµανσης Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

κατάθεση επικυρωµένου αντίγραφου του καταστατικού;

κατάθεση επικυρωµένου αντίγραφου του καταστατικού; Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26441 Τηλ: 2610 318224-2610 311872-2610 316242 Fax: 2610 317877 Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου 31, Πύργος, Τ.Κ. 27100, Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι:

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Ακτή Κουντουριώτη 7,Κως Ταχ. Κώδικας :85300 Πληροφορίες :Μαρία

Διαβάστε περισσότερα