ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : BIOP HEI Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: Υίνο: Fax : Αξηζ. πξση. : 4482 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ - ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Κξηηήξην Αμηνιόγεζεο Καηάζεζε πξνζθνξώλ Υξόλνο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνύ Σόπνο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνύ πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά Ζκεξνκελία: Ζκέξα:ΠΑΡΑΚΔΤΖ Ώξα: κ.κ. Ζκεξνκελία:19 /5/2014 Ζκέξα: ΓΔΤΣΔΡΑ Ώξα: 10:00 π.κ. Γξαθείν Πξνκεζεηώλ (Κηίξην Γηνίθεζεο) Πξνϋπνινγηζκόο Γαπάλεο ΚΧΓΗΚΟ CPV ,57 (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ) ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ Ζκεξνκελία δεκνζίεπζεο ζηνλ Διιεληθό Σύπν Παξνρή ππεξεζηώλ εζηίαζεο &δηαλνκήο θαγεηνύ ζην ρώξν ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γηαθήξπμε Αξηζκ. Σελίδα 1 από 64

2 Έρνληαο ππφςε: 1. Σνπ N. 2286/1995 (ΦΔΚ. 19/Α/ ) «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 8 ηνπ λ. 2741/1999 (ΦΔΚ 199/Α/ ) «Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Σξνθίκσλ, άιιεο ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 2. Σνπ Ν. 3580/2007 (ΦΔΚ 134/Α/ ) «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα. 3. Σν Ν.3861/2010 (ΦΔΚ112/Α/ ) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ Οξγάλσλ ζην Γηαδίθηπν Πξφγξακκα Γηαχγεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο». 4. Σσλ άξζξσλ 22 θαη 34 ηνπ Ν. 3868/2010 (ΦΔΚ 129/Α/ ) «Αλαβάζκηζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο». 5. Σνπ Ν. 3886/2010 (ΦΔΚ 173/Α/ ) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο Ηνπλίνπ 1989 (L395) θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 1992 (L 76), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία 2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L 335)». 6. Σνπ Ν. 3918/2011 (ΦΔΚ 31/Α/ ) «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 7. Σνπ Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ 204/Α/ ) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ λ. 3588/2007 (πησρεπηηθφο θψδηθαο) Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 8. Σνπ Ν. 4025/2011 (ΦΔΚ 228/Α/ ) «Αλαζπγθξφηεζε Φνξέσλ Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Κέληξα Απνθαηάζηαζεο, Αλαδηάξζξσζε Δ..Τ. θαη άιιεο δηαηάμεηο». 9. Σνπ Ν. 4038/2012 (ΦΔΚ 14/Α/ ) «Δπείγνπζεο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο ». 10. Σνπ Ν. 4052/2012 (ΦΔΚ 41/Α/ ) «Νφκνο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείσλ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο γηα εθαξκνγή ηνπ λφκνπ Σελίδα 2 από 64

3 «Έγθξηζε ησλ ρεδίσλ πκβάζεσλ Υξεκαηνδνηηθήο Γηεπθφιπλζεο κεηαμχ ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο (Δ.Σ.Υ..), ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ηνπ ρεδίνπ ηνπ Μλεκνλίνπ πλελλφεζεο κεηαμχ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη άιιεο επείγνπζεο δηαηάμεηο γηα ηε κείσζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο θαη ηε δηάζσζε ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο» θαη άιιεο δηαηάμεηο». 11. Σνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ 150/Α/ ) «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ» (Κ.Π.Γ.) θαηά ην κέξνο πνπ δελ αληίθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 60/07», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη ζήκεξα. 12.Ζ ππ αξ. 28/ απφθαζε ηεο ΔΠΤ γηα έγθξηζε ηξνπνπνηεκέλνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ΠΠΤΤ 2012 ηνπ Γ.Ν.Υίνπ. 13. Σν ππ αξ. 6881/ έγγξαθν ηεο ΔΠΤ «Οδεγίεο εθηέιεζεο ηνπ ΠΠΤΤ 2012» 14.Σελ ππ αξ. 5805/ απφθαζε Τπνπξγείνπ Τγείαο πεξί εμνπζηνδφηεζεο Γηνηθεηψλ Τγεηνλ. Πεξηθεξεηψλ. 15.Σν κε αξηζ / έγγξαθν ηεο 2 εο ΓΤΠΔ Πεηξαηψο θαη Αηγαίνπ, πεξί νξηζκνχ Φνξέσλ Τινπνίεζεο δηαγσληζκψλ γηα ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ θαη ππεξεζηψλ, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην εγθεθξηκέλν ΠΠΤΤ έηνπο Σν κε αξηζ.15915/ έγγξαθν ηεο 2 εο ΓΤΠΔ Πεηξαηψο θαη Αηγαίνπ, πεξί νξηζκνχ Φνξέσλ Τινπνίεζεο δηαγσληζκψλ γηα ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ θαη ππεξεζηψλ, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην εγθεθξηκέλν ΠΠΤΤ έηνπο Σελ κε αξηζ.99/ απφθαζε Γηνηθεηή γηα έγθξηζε δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ. 18.Σελ κε αξηζ.4/ απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο γηα ηελ επαλάιεςε ηνπ δηαγσληζκνχ εζηίαζεο θαη δηαλνκήο θαγεηνχ. ΠΡΟΚΖΡΤΟΤΜΔ 1. Αλνηρηφ Δπαλαιεπηηθφ Γηαγσληζκφ κε ζχληκεζε πξνζεζκηψλ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ ζα αλαιάβεη ηελ Παξνρή Τπεξεζηψλ Δζηίαζεο & Γηαλνκήο Φαγεηνχ ζην Υψξν ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο έηνπο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ,57 επξώ κε ΦΠΑ, κε θξηηήξην αμηνιφγεζεο ηε ζπκθεξόηεξε από νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε. 2. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο ή αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. 3. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζην γξαθείν Πξνκεζεηώλ ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Υίνπ «θπιίηζεην», φπνπ ζα παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κέρξη ηελ Παξαζθεπή , θαη ώξα κ.κ. ζε πεξίπησζε πνπ νη πξνζθνξέο πεξηέιζνπλ κεηά ηελ ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία θαη ψξα ην Γ.Ν. Υίνπ δελ ζα δερηεί θακία απφ απηέο θαη δελ θέξεη θακία επζχλε. 4. Ο Γηαγσληζκφο ζα γίλεη ζηηο , εκέξα ΓΔΤΣΔΡΑ θαη ώξα κ.κ. ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ πνπ έρεη ζπγθξνηεζεί εηδηθά γηα ην Σελίδα 3 από 64

4 ζθνπφ απηφ κε ζρεηηθή Πξάμε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3580/2007 θαη Π.Γ. 118/07 θαη ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν.4024/ Καηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, κπνξνχλ λα παξίζηαληαη νη πξνκεζεπηέο ή νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ηνπο. 6. Γηα πιεξνθνξίεο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζην γξαθείν Πξνκεζεηώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, φιεο ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη θαηά ηηο ψξεο 8:00 κε 14:00 θαη ζην ηειέθσλν Ζ δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο ζα βαξχλεη ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ννζνθνκείνπ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α... ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΡΘΡΟ 1. Αληηθείκελν ηεο Γηαθήξπμεο... ΑΡΘΡΟ 2. ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο - Οξηζκνί... ΑΡΘΡΟ 3. Σξφπνο Λήςεο Δγγξάθσλ, Γηεπθξηλίζεσλ πκπιεξσκαηηθψλ Πιεξνθνξηψλ ΑΡΘΡΟ 4. Γηθαίσκα πκκεηνρήο... ΑΡΘΡΟ 5. Κξηηήξηα επηινγήο, πξνζφληα θαη δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο... ΑΡΘΡΟ 6. Φάθεινο Σερληθήο Πξνζθνξάο... ΑΡΘΡΟ 7. Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ θαηαθχξσζε... ΑΡΘΡΟ 8. Δπηπιένλ ζηνηρεία πξνζσπηθήο θαηάζηαζεο ζπκκεηερφλησλ.... ΑΡΘΡΟ 9. Δπηπιένλ δηθαηνινγεηηθά θαηά ηελ θαηαθχξσζε... γηα ηηο Σερληθέο θαη Οηθνλνκηθέο Πξνυπνζέζεηο ηνπ Αλάδνρνπ... ΑΡΘΡΟ 10. Πξφζζεηνη φξνη... ΑΡΘΡΟ 11. Τπνβνιή πξνζθνξψλ... ΑΡΘΡΟ 12. Σηκέο πξνζθνξψλ - Νφκηζκα... ΑΡΘΡΟ 13. Ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ ΑΡΘΡΟ 14. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο... ΑΡΘΡΟ 15.Γηαδηθαζία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ... ΑΡΘΡΟ 16.Απφξξηςε πξνζθνξψλ... ΑΡΘΡΟ 17. Δλζηάζεηο - Πξνζθπγέο... ΑΡΘΡΟ 18. Κξίζεηο - απνηειέζκαηα... ΑΡΘΡΟ 19. Καηαθχξσζε Τπνγξαθή ζχκβαζεο, Δγγπήζεηο... ΑΡΘΡΟ 20. Τπνρξεψζεηο αλαδφρνπ... ΑΡΘΡΟ21. Πιεξσκή - Κξαηήζεηο... ΑΡΘΡΟ 22. Τπεξγνιαβία... ΑΡΘΡΟ 23. Αλσηέξα βία... ΑΡΘΡΟ 24.Πνηληθέο ξήηξεο- Δθπηψζεηο- Λχζε θαη Καηαγγειία ηεο ζχκβαζεο ΑΡΘΡΟ 25. Δθαξκνζηέν δίθαην-γηαηηεζία ΑΡΘΡΟ 26. Σερληθέο πξνδηαγξαθέο- ππνρξεψζεηο ππνςήθηνπ αλαδφρνπ Σελίδα 4 από 64

5 ΑΡΘΡΟ 27. Σερληθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ- πξνζσπηθφ δηαλνκήο θαγεηνχ-ρεηξηζκφο ηξνθίκσλδηαρείξηζε απνβιήησλ-εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ- επνπηεία ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ... Τπφδεηγκα Δγγχεζεο πκκεηνρήο... Τπφδεηγκα Δγγχεζεο Καιήο Δθηέιεζεο... ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ Τπφδεηγκα ζχκβαζεο ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΡΘΡΟ 1. Αληηθείκελν ηεο Γηαθήξπμεο Αληηθείκελν ηεο δηαθήξπμεο είλαη ε Αλάδεημε Αλαδφρνπ γηα Τπεξεζίεο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Δζηίαζεο & Γηαλνκήο Φαγεηνύ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. Κξηηήξην Αμηνιόγεζεο είλαη ε ζπκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νη απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ απαηηνχκελε πξνκήζεηα νξίδνληαη ζην άξζξν 21 ηεο δηαθήξπμεο. ΑΡΘΡΟ 2. ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο - Οξηζκνί Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη ην Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Φνξέαο Γηελέξγεηαο Γηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ην Γεληθό Ννζνθνκείν Υίνπ «θπιίηζεην» Γηεχζπλζε έδξαο, Έιελαο Βεληδέινπ 2, Σ.Κ ΥΗΟ Σειέθσλν fax Αξκφδηνο ππάιιεινο: Βαιαληδά Μαξία ηνηρεία ηεο ζχκβαζεο 1. ύκβαζε : Σν ζπκθσλεηηθφ πνπ ζα ππνγξαθεί κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ γηα ηελ πξνθεξπζζφκελε πξνκήζεηα. 2. Αλαζέηνπζα Αξρή: Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ». 3. Πξνκεζεπηήο : Ο πξνθξηλφκελνο ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ ζα θιεζεί λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε θαη λα εθηειέζεη ηελ πξνκήζεηα. 4. πκβαηηθά ηεύρε : ην ηεχρνο ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ ηνπ Φνξέα Γηελέξγεηαο κε ηνλ Πξνκεζεπηή θαη φια ηα ηεχρε πνπ ηελ ζπλνδεχνπλ θαη ηελ ζπκπιεξψλνπλ θαη πεξηιακβάλνπλ θαηά ζεηξά ηζρχνο : α. ηε ζχκβαζε, β. ηελ δηαθήξπμε θαη ην ηεχρνο κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, γ. ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ θαη δ. ηελ Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ. 5. Δπίζεκε γιώζζα ηεο ζχκβαζεο είλαη ε ειιεληθή. Ζ παξνχζα δηαθήξπμε, ηα έληππα ηεο Σερληθήο θαη Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο θαη ε ζχκβαζε είλαη ζπληαγκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη νη Πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδνκέλσλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα είλαη ππνρξεσηηθά ζπληαγκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 6. Ζ ζύκβαζε ζα θαηαξηηζηεί κε βάζε ηνπο φξνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ζα δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην. 7. Ο πξνϋπνινγηζκόο ηεο πξνκήζεηαο νξίδεηαη ζε εθαηό ρηιηάδεο είθνζη έλα επξώ θαη πελήληα επηά ιεπηά ( ,57 ) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. Σα επηκέξνπο Σελίδα 5 από 64

6 ζηνηρεία ηνπ θφζηνπο ηεο ζχκβαζεο, νη θξαηήζεηο θαη νη ινηπέο νηθνλνκηθέο επηβαξχλζεηο ηεο, θαζψο επίζεο ν ηξφπνο πιεξσκήο θαη ηα ινηπά ζρεηηθά ζηνηρεία θαη φξνη, ζα πεξηγξάθνληαη ζηελ ίδηα ηελ ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί κε ηνπο πξνκεζεπηέο. ΑΡΘΡΟ 3. Σξόπνο Λήςεο Δγγξάθσλ, Γηεπθξηλίζεσλ πκπιεξσκαηηθώλ Πιεξνθνξηώλ Μέζσ ηεο ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο θαη ηεο Γηαχγεηαο γίλεηαη ε δηάζεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ ηεο Αλαιπηηθήο Γηαθήξπμεο. ε πεξίπησζε πνπ δεηεζνχλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνκεζεπηέο δηεπθξηλίζεηο ή ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθέο κε ηα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ κέρξη θαη νρηψ (8) εκέξεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο ηεο έλζηαζεο ηνπ άξζξνπ 15 παξ. 2 πεξ. α ηνπ Π.Γ. 118/07, απηέο παξέρνληαη ην αξγφηεξν ηξείο (3) εκέξεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο. ε θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ δεηνχληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνκεζεπηέο νη σο άλσ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, απηέο δίλνληαη ην αξγφηεξν εληφο έμη (6) εκεξψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ρσξίο ν πξνζθέξσλ λα έρεη δηθαίσκα έλζηαζεο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 15. παξ. 2 πεξ. α ηνπ παξφληνο. Αηηήκαηα παξνρήο πιεξνθνξηψλ πνπ ππνβάιινληαη εθηφο ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ δελ εμεηάδνληαη. Οη αηηήζεηο παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ζα πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζηνλ θνξέα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζα θαηαηίζεληαη ζην Σκήκα Πξνκεζεηψλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Xίνπ «θπιίηζεην» θαη ζα ελεκεξψλεηαη ακέζσο ε Δπηηξνπή Γηεμαγσγήο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Οη δηεπθξηλίζεηο ζα εθδίδνληαη κε απφθαζε κεηά απφ ζρεηηθφ πξαθηηθφ εηζήγεζε επί ησλ δηεπθξηλίζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Γηεμαγσγήο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Αλαθέξεηαη φηη, απνηειεί επζχλε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ παξαιήπηε ε ελεκέξσζή ηνπ γηα ηπρφλ δηεπθξηλήζεηο ηξνπνπνηήζεηο. Καλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζηεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο νπνηνπδήπνηε ππαιιήινπ ή ζπκβνχινπ ή ζηειέρνπο δηνίθεζεο ηνπ Φνξέα Γηελέξγεηαο. Ο Φνξέαο Γηελέξγεηαο, αλ θαη θαηαβάιιεη θάζε πξνζπάζεηα γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ πιεξφηεηα θαη νξζφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ βξίζθνληαη ζηηο ειεθηξνληθέο ηνπ ζειίδεο, δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα εγγπεζεί ηελ νξζφηεηα, πιεξφηεηα θαη ηελ αθξίβεηα ησλ θεηκέλσλ πνπ ιακβάλνληαη κέζσ ηνπ Web site. Οη παξερφκελεο δηεπθξηλίζεηο δελ ζα ηξνπνπνηνχλ νπζησδψο ην πεξηερφκελν ηεο δηαθήξπμεο. Μεηά ηελ θαηάζεζε θαη ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, δηεπθξηλίζεηο, ηξνπνπνηήζεηο ή απνθξνχζεηο φξσλ ηεο δηαθήξπμεο ή ησλ πξνζθνξψλ δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. ΑΡΘΡΟ 4. Γηθαίσκα πκκεηνρήο 1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, έρνπλ: (α) Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο ή ζπλεηαηξηζκνί, εθφζνλ αζθνχλ εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή βηνηερληθή δξαζηεξηφηεηα, ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο πξνκήζεηαο. (β) Δλψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, εθφζνλ πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Άξζξν 7 ηνπ Π.Γ. 118/2007. (γ) Κνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ. Σα εγθαηεζηεκέλα ζηελ Διιάδα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλα ζηα νηθεία επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα θαη λα πξνζθνκίδνπλ αλάινγν πηζηνπνηεηηθφ. Οη ππνςήθηνη πνπ δελ έρνπλ εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ ηελ εγγξαθή ηνπο ζε επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα πξνζθνκίδνπλ αλάινγε έλνξθε βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 44 ηνπ Π.Γ. 60/2007. Σελίδα 6 από 64

7 Σα σο άλσ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ θαη ησλ πνιπκεξψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηνπ Γχξνπ ηεο Οπξνπγνπάεο, ε νπνία θπξψζεθε κε ην λφκν 2513/1997 θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ (άξ. 4 Π.Γ. 60/2007). ηε ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ν φξνο πξνκεζεπηήο αθνξά φιεο ηηο πξναλαθεξζείζεο ζηα (α), (β) θαη (γ) θαηεγνξίεο. Οη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ θαη νη θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ δελ ππνρξεψλνληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο. ΑΡΘΡΟ 5. Κξηηήξηα επηινγήο, πξνζόληα θαη δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 5.1 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο Οη ζπκκεηέρνληεο, νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ, ππνρξεσηηθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ζην θάθειν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο, ΔΠΗ ΠΟΗΝΖ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ, ηα αθφινπζα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην Π.Γ. 118/2007 θαη ζην Π.Γ. 60/2007 θαη εηδηθφηεξα: Α. Έιιελεο Πνιίηεο α.α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ 1. Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο, ήηνη 5.000,00 επξψ θαη ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα ΗΗ. (άξζξν 6 παξ.1 πεξ. α θαη άξζξν 25 παξ. 4 ηνπ Π.Γ. 118/2007). 2. Παξαζηαηηθά εθπξνζώπεζεο, εάλ ε ζπκκεηνρή γίλεηαη δηα αληηπξνζψπσλ. (άξζξν 6 παξ. 1 πεξ. γ ηνπ Π.Γ. 118/2007). 3. ΤΠΔΤΘΤΝΔ ΓΖΛΧΔΗ 3.1 Τπεύζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία: Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ νη πξνζθέξνληεο. Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο νη πξνζθέξνληεο δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε: 1. γηα θάπνην ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ π.δ. 60/2007, δειαδή γηα θάπνην απφ ηα αθφινπζα: ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο , ζει. 1). δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο , ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο , ζει. 2). απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο , ζει. 48). λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/EOK ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο , ζει. 77 Οδεγίαο, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Σελίδα 7 από 64

8 Οδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο , ζει. 76), ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995 (Α 173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3424/2005 (Α 305). 2. γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, εθβίαζεο, πιαζηνγξαθίαο, ςεπδνξθίαο, δσξνδνθίαο, δφιηαο ρξενθνπίαο 3. γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο φηη δελ ηεινχλ: ε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ εδ. α ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηαζηάζεηο, δειαδή ζε πηψρεπζε ή ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο, ή αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ πξνζθέξνληνο Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο φηη είλαη: α) αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη β) θνξνινγηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο φηη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν επηκειεηήξην θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο φηη ε επηρείξεζή ηνπο δελ ηειεί ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξ. (2) ηνπ εδ. γ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηαζηάζεηο, δειαδή ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ή εηδηθή εθθαζάξηζε θαη, επίζεο, φηη ε επηρείξεζε δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο. Να δειψλεηαη φηη αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ πξνζήθνπζα θαη έγθαηξε πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, πνπ απαηηνχληαη θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο, φπσο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην άξζξν ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο (πίλαθαο δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο) θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Π.Γ.118/ Τπεύζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, γηα ηελ πξνζήθνπζα θαη έγθαηξε πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απαηηνχληαη απφ ηε δηαθήξπμε ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 α παξ. 1 θαη 2 Π.Γ. 118/2007, θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο, ζρεηηθά κε ηελ θεξεγγπφηεηα, ηελ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ηελ ρξεκαηνπηζησηηθή θαη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηηο ηερληθέο ηθαλφηεηεο ηνπ ππνςεθίνπ πξνκεζεπηή θαη ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. πγθεθξηκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία ζα αλαγξάθνληαη ζηελ ππεχζπλε δήισζε είλαη ηα αθφινπζα: 1. Τπεχζπλε δήισζε ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ 1559/1986, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη: Οη ηπρφλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο Όηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη δηαπξάμεη θαλέλα ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα Σελίδα 8 από 64

9 Όηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη θεξπρζεί έθπησηνο απφ ζχκβαζε πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ δεκνζίνπ Όηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη ηηκσξεζεί κε απνθιεηζκφ απφ ηνπο δηαγσληζκνχο πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 2. Όηη ζα πξνζθνκίζεη Καηάινγν, ζηνλ νπνίν λα αλαθέξνληαη νη θπξηφηεξεο εξγνιαβίεο ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ, κε κλεία γηα θάζε παξάδνζε: ηνπ Οξγαληζκνχ, είηε εκπίπηεη ζην δεκφζην είηε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ηνπ πνζνχ ηεο εξγνιαβίαο 3. Όηη δηαζέηεη πηζηνπνίεζε απφ αλεμάξηεην δηαπηζηεπκέλν θνξέα γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ην δηεζλέο πξφηππν EN ISO ή ηζνδχλακν. 3.3 Τπεύζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, φπνπ λα δειψλεηαη φηη: 1. Απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. 2. Ζ πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, ησλ νπνίσλ νη πξνζθέξνληεο έιαβαλ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε. 3. Ζ ππνβαιιφκελε πξνζθνξά θαιχπηεη ην ζχλνιν ηεο πξνθεξπζζφκελεο πξνκήζεηαο. 4. Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή 5. Παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα αλαβνιή ή αθχξσζε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 6. πκκεηέρεη ζε κηα κφλν πξνζθνξά ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ 3.4 Δθφζνλ ν πξνζθέξσλ πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππεξγνιαβηθά ηκήκα ηεο πξνκήζεηαο. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, φπνπ λα δειψλεηαη: 1. Σν ηκήκα ηεο ζχκβαζεο, πνπ ν πξνζθέξσλ πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππεξγνιαβηθά ζε ηξίηνπο. 2. Οη ππεξγνιάβνη ζηνπο νπνίνπο ν πξνζθέξσλ πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππεξγνιαβηθά ηκήκα ηεο ζχκβαζεο Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ησλ παξαπάλσ αλαθεξνκέλσλ ππεξγνιάβσλ φηη απνδέρνληαη ηελ παξαπάλσ αλάζεζε. Β. Αιινδαπνί α.α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ 1. Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο, ήηνη 5000,00 επξψ θαη ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα ΗΗ. (άξζξν 6 παξ.1 πεξ. α θαη άξζξν 25 παξ. 4 ηνπ Π.Γ. 118/2007). 2. Παξαζηαηηθά εθπξνζώπεζεο, εάλ ε ζπκκεηνρή γίλεηαη δηα αληηπξνζψπσλ. (άξζξν 6 παξ. 1 πεξ. γ ηνπ Π.Γ. 118/2007). 3. ΤΠΔΤΘΤΝΔ ΓΖΛΧΔΗ Σελίδα 9 από 64

10 3.1 Τπεύζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α 75), φπσο εθάζηνηεηζρχεη κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία: Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ νη πξνζθέξνληεο. Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο νη πξνζθέξνληεο δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε: 1. γηα θάπνην ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ π.δ. 60/2007, δειαδή γηα θάπνην απφ ηα αθφινπζα: ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο , ζει. 1). δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο , ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο , ζει. 2). απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο , ζει. 48). λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/EOK ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο , ζει. 77 Οδεγίαο, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο , ζει. 76), ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995 (Α 173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3424/2005 (Α 305). 2. γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, εθβίαζεο, πιαζηνγξαθίαο, ςεπδνξθίαο, δσξνδνθίαο, δφιηαο ρξενθνπίαο 3. γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο φηη δελ ηεινχλ: ε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ εδ. α ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηαζηάζεηο, δειαδή ζε πηψρεπζε ή ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο, ή αλάινγε θαηάζηαζε; πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ πξνζθέξνληνο Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο φηη είλαη: α) αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη β) θνξνινγηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο φηη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν επηκειεηήξην θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο φηη ε επηρείξεζή ηνπο δελ ηειεί ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξ. (2) ηνπ εδ. γ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηαζηάζεηο, δειαδή ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ή εηδηθή εθθαζάξηζε θαη, επίζεο, φηη ε επηρείξεζε δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο. Σελίδα 10 από 64

11 Να δειψλεηαη φηη αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ πξνζήθνπζα θαη έγθαηξε πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, πνπ απαηηνχληαη θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο, φπσο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην άξζξν ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο (πίλαθαο δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο) θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Π.Γ.118/ Τπεύζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, γηα ηελ πξνζήθνπζα θαη έγθαηξε πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απαηηνχληαη απφ ηε δηαθήξπμε ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 α παξ. 1 θαη 2 Π.Γ. 118/2007, θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο, ζρεηηθά κε ηελ θεξεγγπφηεηα, ηελ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ηελ ρξεκαηνπηζησηηθή θαη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηηο ηερληθέο ηθαλφηεηεο ηνπ ππνςεθίνπ πξνκεζεπηή θαη ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. πγθεθξηκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία ζα αλαγξάθνληαη ζηελ ππεχζπλε δήισζε είλαη ηα αθφινπζα: 1. Τπεχζπλε δήισζε ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ 1559/1986, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη: Οη ηπρφλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο Όηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη δηαπξάμεη θαλέλα ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα Όηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη θεξπρζεί έθπησηνο απφ ζχκβαζε πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ δεκνζίνπ Όηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη ηηκσξεζεί κε απνθιεηζκφ απφ ηνπο δηαγσληζκνχο πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 1.Όηη ζα πξνζθνκίζεη Καηάινγν, ζηνλ νπνίν λα αλαθέξνληαη νη θπξηφηεξεο εξγνιαβίεο ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ, κε κλεία γηα θάζε παξάδνζε: ηνπ Οξγαληζκνχ, είηε εκπίπηεη ζην δεκφζην είηε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ηνπ πνζνχ ηεο εξγνιαβίαο 2. Όηη δηαζέηεη πηζηνπνίεζε απφ αλεμάξηεην δηαπηζηεπκέλν θνξέα γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ην δηεζλέο πξφηππν ENISO ή ηζνδχλακν. 3.3 Τπεύζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, φπνπ λα δειψλεηαη φηη: 1. Απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. 2. Ζ πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, ησλ νπνίσλ νη πξνζθέξνληεο έιαβαλ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε. 3. Ζ ππνβαιιφκελε πξνζθνξά θαιχπηεη ην ζχλνιν ηεο πξνθεξπζζφκελεο πξνκήζεηαο. 4. Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή 5. Παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηνπ Φνξέα Γηελέξγεηαο γηα αλαβνιή ή αθχξσζε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 6. πκκεηέρεη ζε κηα κφλν πξνζθνξά ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ 3.4 Δθφζνλ ν πξνζθέξσλ πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππεξγνιαβηθά ηκήκα ηεο πξνκήζεηαο. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, φπνπ λα Σελίδα 11 από 64

12 δειψλεηαη: 1. Σν ηκήκα ηεο ζχκβαζεο, πνπ ν πξνζθέξσλ πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππεξγνιαβηθά ζε ηξίηνπο. 2. Οη ππεξγνιάβνη ζηνπο νπνίνπο ν πξνζθέξσλ πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππεξγνιαβηθά ηκήκα ηεο ζχκβαζεο Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ησλ παξαπάλσ αλαθεξνκέλσλ ππεξγνιάβσλ φηη απνδέρνληαη ηελ παξαπάλσ αλάζεζε. Γ. Ννκηθά πξόζσπα, Ζκεδαπά ή Αιινδαπά α.α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ Όια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ Α. Έιιελεο πνιίηεο θαη Β. Αιινδαπνί, αληηζηνίρσο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη απαηηνχκελεο θαηά ηα αλσηέξσ ππεχζπλεο δειψζεηο ππνγξάθνληαη απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηψζεηο Δ.Π.Δ., Ο.Δ. θαη Δ.Δ. θαη απφ ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, ζηηο πεξηπηψζεηο Α.Δ. Όια ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε ζπκκεηέρνληνο γηα ηελ απφδεημε ησλ αλσηέξσ ηδηνηήησλ θαη ηεο εμνπζίαο έθδνζεο παξαζηαηηθνχ εθπξνζψπεζεο, πγθεθξηκέλα: 2Α. Γηα Ζκεδαπά λνκηθά πξόζσπα κε ηε κνξθή Αλσλύκνπ Δηαηξείαο (Α.Δ.) ή Δηαηξείαο Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο (Δ.Π.Δ.): ΦΔΚ ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο θαζψο θαη φισλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ΦΔΚ εθπξνζσπήζεσο ηεο εηαηξίαο Πξφζθαην θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ, ζεσξεκέλν απφ ηελ αξκφδηα αξρή. Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηνπλ νη ηπρφλ κεηαβνιέο, πνπ έρνπλ επέιζεη ζην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα φξγαλα δηνίθεζεο απηνχ. Πξαθηηθφ απφθαζεο Γ.. πεξί εγθξίζεσο ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ θαη εμνπζηνδφηεζε ζε ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν λα θαηαζέζεη ηελ πξνζθνξά 2Β. Γηα Ζκεδαπά λνκηθά πξόζσπα κε ηε κνξθή πξνζσπηθήο εηαηξείαο (Ο.Δ. ή Δ.Δ.): Δπίζεκν αληίγξαθν ή επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο θαη φισλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηνχ, θαζψο θαη ηνπ ηειεπηαίνπ ζε ηζρχ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξίαο. Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κεηαβνιψλ ηεο εηαηξείαο απφ ηελ αξκφδηα αξρή 2Γ. Γηα Αιινδαπά λνκηθά πξόζσπα: Αλάινγα κε ηε κνξθή ηνπο, αληίζηνηρα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά κε απηά πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ ππφ παξαγξάθνπο 2Α ή 2Β, ηα νπνία πξνβιέπνληαη απφ ην δίθαην ηεο ρψξαο ηεο έδξαο ή ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη ε λφκηκε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο, ε εγγξαθή ζηα πξνβιεπφκελα κεηξψα εηαηξηψλ θαη ην ηειεπηαίν ζε ηζρχ θαηαζηαηηθφ, θαη νη ινηπέο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία, πνπ δεηνχληαη αλσηέξσ γηα ηνπο εκεδαπνχο. ε πεξίπησζε πνπ ε ρψξα πξνέιεπζεο δελ εθδίδεη θάπνην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ, απηφ αληηθαζίζηαηαη απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ππνςεθίνπ, απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη: (α) δελ εθδίδεηαη ηέηνην πηζηνπνηεηηθφ, θαη (β) ν Τπνςήθηνο πιεξνί ην ζρεηηθφ λνκηκνπνηεηηθφ φξν. Σελίδα 12 από 64

13 Γ. πλεηαηξηζκνί α.α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ 1. Καηά πεξίπησζε, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη αληηζηνίρσο αλσηέξσ, ππφ ζηνηρ. Α, Β θαη Γ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη : ην πξνζθνκηδφκελν απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακν έγγξαθν αθνξά ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.. ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαη νη απαηηνχκελεο θαηά ηα αλσηέξσ ππεχζπλεο δειψζεηο ππνγξάθνληαη απ απηφλ. Δ. Δλώζεηο πξνκεζεπηώλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά α.α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ 1. Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα ηνλ θάζε πξνκεζεπηή, πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο. 2. Γήισζε ζχζηαζεο έλσζεο πξνκεζεπηψλ, λφκηκα ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ησλ δεινχλησλ, ζηελ νπνία ζα θαίλεηαη ην αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ ηνπ θαζελφο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ε πνζφηεηα ηνπ πιηθνχ ή ην κέξνο απηνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ θαζέλα εμ απηψλ επί ηνπ ζπλφινπ ηεο πξνζθνξάο, ν εθπξφζσπνο ηεο έλσζεο έλαληη ηνπ Φνξέα Γηελέξγεηαο θαη ην πξφζσπν πνπ ελδερνκέλσο ηνλ αλαπιεξψλεη. Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθώλ ζπληζηά ιόγν απνθιεηζκνύ ηνπ πξνκεζεπηή από ηνλ δηαγσληζκό. Σ. ε πεξίπησζε πνπ ην νηθείν θξάηνο δελ εθδίδεη θάπνην έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ, απφ ηα απαηηνχκελα ή πνπ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, απηφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ή ζηα θξάηε κέιε φπνπ δελ πξνβιέπεηαη ε έλνξθε βεβαίσζε απφ ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο. Ζ ππνρξέσζε αθνξά φιεο ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο ππνςεθίσλ. ΑΡΘΡΟ 6. Φάθεινο Σερληθήο Πξνζθνξάο ην θάθειν ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά θαη έγγξαθα πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο φξνπο θαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο. ΑΡΘΡΟ 7. Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ θαηαθύξσζε Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ απηφλ, κε βεβαίσζε παξαιαβήο, νθείιεη λα ππνβάιιεη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα αθφινπζα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη απφ ην αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ηνπ θαθέινπ ζε εκεξνκελία θαη ψξα, πνπ νξίδεηαη απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε, θαηά ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 19 παξ. 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007: Σελίδα 13 από 64

14 Α. Οη Έιιελεο Πνιίηεο. α.α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ 1. Απόζπαζκα Πνηληθνύ Μεηξώνπ, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα : 1) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο ,ζει. 1). 2) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο , ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο , ζει. 2). 3) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο , ζει. 48). 4) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/EOK ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο , ζει. 77 Οδεγίαο, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο , ζει. 76) ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995 (Α 173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3424/2005 (Α 305). 5) ππεμαίξεζε 6) εθβίαζε 7) πιαζηνγξαθία 8) ςεπδνξθία 9) δσξνδνθία 10) δφιηα ρξενθνπία 11) Παξάβαζε ησλ άξζξσλ α) 30 παξ. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 θαη β) 35 παξ. 1 ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο Δθφζνλ, δελ είλαη δπλαηή ε ππνβνιή απνζπαζκάησλ πνηληθνχ κεηξψνπ, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ εθδνζεί ηειεζίδηθεο θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο γηα ηα αλσηέξσ αδηθήκαηα, νη ππνςήθηνη νθείινπλ λα ππνβάιινπλ ζρεηηθή έλνξθε βεβαίσζε. 2. ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΑ 2.1. Πηζηνπνηεηηθό αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ ηελ Αλαζέηνπζα, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο : δελ ηειεί ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο δελ ηειεί ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζεο ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή ην ζπγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθφ εθδίδεηαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ Πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε Αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο). ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή ην ζπγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθφ εθδίδεηαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. Σν πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζα αθνξά φινπο ηνπο απαζρνινχκελνπο κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ζηελ επηρείξεζή ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εξγνδφηε) θαη φρη κφλνλ ηνπο εξγαδφκελνπο κε ζρέζε εμαξηεκέλεο Σελίδα 14 από 64

15 εξγαζίαο. Γηα ηε δηαπίζησζε ηνπ νξγαληζκνχ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνλ νπνίν είλαη αζθαιηζκέλνο θάζε απαζρνινχκελνο ζηελ επηρείξεζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο, πξνζθνκίδνληαη i) θαηάζηαζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο θαηά εηδηθφηεηα, ζεσξεκέλε απφ αξκφδηα αξρή θαη ii) ii) ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή, λφκηκα ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, κε ηελ νπνία ζα δειψλνληαη νη αζθαιηζηηθνί θνξείο ζηνπο νπνίνπο είλαη αζθαιηζκέλνη νη απαζρνινχκελνη ζηελ επηρείξεζή ηνπ. Ζ δήισζε απηή ππνβάιιεηαη καδί κε ηα ινηπά πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ Πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε Αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή ην ζπγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθφ εθδίδεηαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικα ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ επίδνζε ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο πεξί θαηαθχξσζεο. Β. Οη Αιινδαπνί. α.α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ Απόζπαζκα Πνηληθνύ Μεηξώνπ ή ηζνδύλακνπ εγγξάθνπ αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο ηεο Υώξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα : 1) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο ,ζει. 1). 2) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο , ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο , ζει. 2). 3) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο , ζει. 48). 4) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/EOK ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο , ζει. 77 Οδεγίαο, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο , ζει. 76) ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995 (Α 173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3424/2005 (Α 305). 5) ππεμαίξεζε 6) εθβίαζε 7) πιαζηνγξαθία 8) ςεπδνξθία 9) δσξνδνθία 10) δφιηα ρξενθνπία 11) Παξάβαζε ησλ άξζξσλ α) 30 παξ. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 θαη β) 35 παξ. 1 ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο Δθφζνλ, δελ είλαη δπλαηή ε ππνβνιή απνζπαζκάησλ πνηληθνχ κεηξψνπ, απφ ηα νπνία Σελίδα 15 από 64

16 λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ εθδνζεί ηειεζίδηθεο θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο γηα ηα αλσηέξσ αδηθήκαηα, νη ππνςήθηνη νθείινπλ λα ππνβάιινπλ ζρεηηθή έλνξθε βεβαίσζε. ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΑ 2.1. Πηζηνπνηεηηθό αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ ηελ Αλαζέηνπζα, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο : δελ ηειεί ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο δελ ηειεί ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζεο ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή ην ζπγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθφ εθδίδεηαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ Πηζηνπνηεηηθό ηεο θαηά πεξίπησζε αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο ηεο Υώξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο). ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή ην ζπγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθφ εθδίδεηαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. Γηα ηελ δηαπίζησζε ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο είλαη αζθαιηζκέλνη νη κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο απαζρνινχκελνη ζηελ επηρείξεζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο αιινδαπνχ, πξνζθνκίδνληαη α) θαηάζηαζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο θαηά εηδηθφηεηα, ζεσξεκέλε απφ αξκφδηα αξρή θαη β) ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ή άιιεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο φπνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ε επηρείξεζή ηνπ, κε ηελ νπνία ζα δειψλνληαη νη αζθαιηζηηθνί θνξείο ζηνπο νπνίνπο είλαη αζθαιηζκέλνη νη απαζρνινχκελνη ζ απηήλ. Ζ δήισζε απηή ππνβάιιεηαη καδί κε ηα ινηπά πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ Πηζηνπνηεηηθό ηεο θαηά πεξίπησζε αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο ηεο Υώξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε Αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή ην ζπγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθφ εθδίδεηαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ Πηζηνπνηεηηθό, ηεο αξκόδηαο Αξρήο ηεο Υώξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζηα Μεηξψα ηνπ Οηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ επίδνζε ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο πεξί θαηαθχξσζεο. Γ. Ννκηθά Πξόζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά α.α. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ 1. Απόζπαζκα Πνηληθνύ Μεηξώνπ, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα : 1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο ,ζει. 1). Σελίδα 16 από 64

17 2. δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο , ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο , ζει. 2). 3. απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο , ζει. 48). 4. λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/EOK ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο , ζει. 77 Οδεγίαο, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο , ζει. 76) ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995 (Α 173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3424/2005 (Α 305). 5. ππεμαίξεζε 6. εθβίαζε 7. πιαζηνγξαθία 8. ςεπδνξθία 9. δσξνδνθία 10. δφιηα ρξενθνπία 11. Παξάβαζε ησλ άξζξσλ α) 30 παξ. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 θαη β) 35 παξ. 1 ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο Δθφζνλ, δελ είλαη δπλαηή ε ππνβνιή απνζπαζκάησλ πνηληθνχ κεηξψνπ, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ εθδνζεί ηειεζίδηθεο θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο γηα ηα αλσηέξσ αδηθήκαηα, νη ππνςήθηνη νθείινπλ λα ππνβάιινπλ ζρεηηθή έλνξθε βεβαίσζε. Τπόρξενη ζηελ πξνζθόκηζε πνηληθνύ κεηξώνπ ή άιιν ηζνδύλακν έγγξαθν αξκόδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο είλαη: θπζηθά πξόζσπα νκόξξπζκνη εηαίξνη θαη δηαρεηξηζηέο Ο.Δ. θαη Δ.Δ. δηαρεηξηζηέο Δ.Π.Δ. Πξόεδξνο θαη Γ/λσλ ύκβνπινο γηα Α.Δ. ε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ, νη λόκηκνη εθπξόζσπνί ηνπ. 2. ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΑ 2.1. Πηζηνπνηεηηθό αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ ηελ Αλαζέηνπζα, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο : δελ ηειεί ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο δελ ηειεί ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή ην ζπγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθφ εθδίδεηαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ Πηζηνπνηεηηθό αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990 ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) (άξζξν 6 παξ. 2 εδ. γ πεξ. 2 ηνπ Π.Γ. 118/2007). Δπί εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, ηα πξναλαθεξφκελα πηζηνπνηεηηθά ηεο εθθαζάξηζεο ή δηαδηθαζίαο έθδνζεο απφθαζεο εθθαζάξηζεο, εθδίδνληαη, φζνλ αθνξά ζηελ θνηλή εθθαζάξηζε απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, ζην κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο νπνίαο είλαη εγγεγξακκέλε ε ζπκκεηέρνπζα ζην δηαγσληζκφ A.E. Σελίδα 17 από 64

18 θαη, φζνλ αθνξά ζηελ εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990, απφ ην αξκφδην Δθεηείν ηεο έδξαο ηεο αλσλχκνπ εηαηξείαο πνπ ηειεί ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε. εκεησηένλ φηη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1892/1190 έρνπλ θαηαξγεζεί κε ην άξζξν 181 ηνπ Ν. 3588/2007 «Πησρεπηηθφο Κψδηθαο» (Φ.Δ.Κ. Α 153/ ) χκθσλα κάιηζηα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 47 επ. ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί κε ην Ν. 3604/2007 (Φ.Δ.Κ. Α 189/ ), απφ ηελ ε αξκνδηφηεηα γηα ηε ιχζε ηεο Α.Δ. θαη ηνλ δηνξηζκφ εθθαζαξηζηψλ αλήθεη ζην πνιπκειέο πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο. Δπί εκεδαπψλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο εθθαζάξηζεο, εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην ηκήκα ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο ζπκκεηέρνπζαο ζηνλ δηαγσληζκφ επηρείξεζεο (άξζξν 6 παξ. 2 εδ. γ πεξ. 4 ηνπ Π.Γ. 118/2007) Πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε Αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο). ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή ην ζπγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθφ εθδίδεηαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη, γηα ηε δηαπίζησζε ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο είλαη αζθαιηζκέλνη νη κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο απαζρνινχκελνη ζην ζπκκεηέρνλ ζην δηαγσληζκφ λνκηθφ πξφζσπν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηνηθνχλησλ απηφ, πξνζθνκίδνληαη, εθηφο απφ ηα αλαθεξφκελα πην πάλσ ζηνηρεία (θαηαζηαηηθφ, ζηνηρεία γηα ηα φξγαλα δηνίθεζεο θ.ι.π.), ηα εμήο: i) Απφ ηα εκεδαπά λνκηθά πξφζσπα: α) θαηάζηαζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο θαηά εηδηθφηεηα, ζεσξεκέλε απφ αξκφδηα αξρή θαη β) ππεχζπλε δήισζε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, ηνπ εθπξνζσπνχληνο ην λνκηθφ πξφζσπν, λφκηκα ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, κε ηελ νπνία ζα δειψλνληαη νη αζθαιηζηηθνί θνξείο ζηνπο νπνίνπο είλαη αζθαιηζκέλνη νη απαζρνινχκελνη ζ απηφ. ii) Απφ ηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα: α) θαηάζηαζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο θαηά εηδηθφηεηα, ζεσξεκέλε απφ αξκφδηα αξρή ηεο ρψξαο φπνπ έρεη ηελ έδξα ηνπ ην λνκηθφ πξφζσπν θαη β) ππεχζπλε δήισζε ηνπ εθπξνζσπνχληνο ην λνκηθφ πξφζσπν, ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ή άιιεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο φπνπ απηφ έρεη ηελ έδξα ηνπ, κε ηελ νπνία ζα δειψλνληαη νη αζθαιηζηηθνί θνξείο ζηνπο νπνίνπο είλαη αζθαιηζκέλνη νη απαζρνινχκελνη ζ απηφ. Οη αλσηέξσ δειψζεηο ππνβάιινληαη καδί κε ηα ινηπά πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ Πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε Αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή ην ζπγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθφ εθδίδεηαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικα ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ επίδνζε ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο πεξί θαηαθχξσζεο. Σελίδα 18 από 64

19 Γ. Οη πλεηαηξηζκνί α.α. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ 1. Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο πεξί θαηαθχξσζεο, ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο ηεο Υψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν Πξφεδξνο ηνπ Γ.. δελ έρεη θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα: 1) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο ,ζει. 1). 2) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο , ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο , ζει. 2). 3) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο , ζει. 48). 4) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/EOK ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο , ζει. 77 Οδεγίαο, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο , ζει. 76) ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995 (Α 173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3424/2005 (Α 305). 5) ππεμαίξεζε 6) εθβίαζε 7) πιαζηνγξαθία 8) ςεπδνξθία 9) δσξνδνθία 10) δφιηα ρξενθνπία 11) Παξάβαζε ησλ άξζξσλ α) 30 παξ. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 θαη β) 35 παξ. 1 ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο Δθφζνλ, δελ είλαη δπλαηή ε ππνβνιή απνζπαζκάησλ πνηληθνχ κεηξψνπ, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ εθδνζεί ηειεζίδηθεο θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο γηα ηα αλσηέξσ αδηθήκαηα, νη ππνςήθηνη νθείινπλ λα ππνβάιινπλ ζρεηηθή έλνξθε βεβαίσζε. 2. ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΑ Πηζηνπνηεηηθό αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ ηελ Αλαζέηνπζα, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο : δελ ηειεί ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο δελ ηειεί ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή ην ζπγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθφ εθδίδεηαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. Γηα ηνπο αιινδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο ην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ ηεο ζα εθδίδεηαη θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζε, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλσηέξσ θαηαζηάζεηο ή ππφ άιιε αλάινγε θαηάζηαζε. Σελίδα 19 από 64

20 Πηζηνπνηεηηθό αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ έγγξαθε εηδνπνίεζε πεξί θαηαθχξσζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ή εηδηθή εθθαζάξηζε ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα ηνπο αιινδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο) θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα ηνπο αιινδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο) Πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε Αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο). ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή ην ζπγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθφ εθδίδεηαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. Γηα ηνπο αιινδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο ην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ ηεο ζα εθδίδεηαη θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζε. Πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε Αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή ην ζπγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθφ εθδίδεηαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. Γηα ηνπο αιινδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο ην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ ηεο ζα εθδίδεηαη θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζε Βεβαίσζε αξκόδηαο αξρήο φηη ν ζπλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. Δ. Δλώζεηο πξνκεζεπηώλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά α.α. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε ή ηελ θνηλνπξαμία (άξζξν 6 παξ. 2 εδ. ε ηνπ Π.Γ. 118/2007). Ζ έλσζε ή θνηλνπξαμία ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά, είηε απφ φινπο ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ απνηεινχλ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη γηα θάζε πξνκεζεπηή, πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θάζε κέινο ηεο έλσζεο επζχλεηαη αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξν. ε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε πνπ εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αλσηέξαο βίαο, κέινο ηεο έλσζεο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο έλσζεο θαηά ην ρξφλν αμηνιφγεζεο Σελίδα 20 από 64

21 ησλ πξνζθνξψλ, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή. Δάλ ε παξαπάλσ αληθαλφηεηα πξνθχςεη θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη ηνπο ίδηνπο φξνπο. Σα ππφινηπα κέιε ηεο έλσζεο θαη ζηηο δχν παξαπάλσ πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ αληηθαηαζηάηε. Ζ αληηθαηάζηαζε κπνξεί λα εγθξηζεί κε απφθαζε ηνπ Φνξέα Γηελέξγεηαο. ΑΡΘΡΟ 8. Δπηπιένλ ζηνηρεία πξνζσπηθήο θαηάζηαζεο ζπκκεηερόλησλ. 1. Σα αλαθεξφκελα αλσηέξσ επαγγεικαηηθά κεηξψα θαη νη αληίζηνηρεο δειψζεηο θαη πηζηνπνηεηηθά γηα ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ., είλαη απηά πνπ νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΥ Β ηνπ Π.Γ. 60/2007. ε πεξίπησζε πνπ έρνπλ επέιζεη ηξνπνπνηήζεηο ζε εζληθφ επίπεδν, σο επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα ιακβάλνληαη ππφςε εθείλα πνπ έρνπλ αληηθαηαζηήζεη ηα αλαθεξφκελα ζην σο άλσ Παξάξηεκα. 2. Δάλ ζε θάπνηα ρψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο φηη δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο ηεο παξνχζεο, δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απηά σο εμήο: Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα δηεζλή δηαγσληζκφ απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ππφρξενπ. Δάλ ζηε ρψξα απηή δελ πξνβιέπεηαη νχηε έλνξθε βεβαίσζε, δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζεί απηή κε ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρψξαο ζηε νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν πξνκεζεπηήο. Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα κε δηεζλή δηαγσληζκφ, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή, πνπ γίλεηαη ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηελ θαηά ηα άλσ έλνξθε βεβαίσζε ή ππεχζπλε δήισζε ζα δειψλεηαη φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο. 3. Δπίζεο, ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο κπνξνχλ, εθφζνλ ακθηβάιινπλ σο πξνο ηελ πξνζσπηθή θαηάζηαζε ησλ ελ ιφγσ ππνςεθίσλ/πξνζθεξφλησλ, λα απεπζχλνληαη ζηηο αξκφδηεο αξρέο γηα λα ιάβνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζεσξνχλ απαξαίηεηεο γηα ηελ πξνζσπηθή θαηάζηαζε ησλ ππνςεθίσλ ή ησλ πξνζθεξφλησλ. Όηαλ νη πιεξνθνξίεο αθνξνχλ έλαλ ππνςήθην ή πξνζθέξνληα εγθαηεζηεκέλν ζε άιιν θξάηνο κέινο, ν Φνξέαο Γηελέξγεηαο κπνξεί λα δεηεί ηε ζπλεξγαζία ησλ αξκφδησλ αξρψλ. Σα αηηήκαηα απηά αθνξνχλ, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο κέινπο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ππνςήθηνο ή ν πξνζθέξσλ, ηα λνκηθά ή/θαη θπζηθά πξφζσπα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδερνκέλσο, ησλ δηεπζπληψλ επηρείξεζεο, ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ηνπ ππνςεθίνπ ή ηνπ πξνζθέξνληνο. ΑΡΘΡΟ 9. Δπηπιένλ δηθαηνινγεηηθά θαηά ηελ θαηαθύξσζε γηα ηηο Σερληθέο θαη Οηθνλνκηθέο Πξνϋπνζέζεηο ηνπ Αλάδνρνπ α.α. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΑΡΑΣΑΣΗΚΟΤ 1. ΠΑΡΑΣΑΣΗΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΟΥΟΤ Σελίδα 21 από 64

22 1.1. Τπεχζπλε δήισζε ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ 1559/1986, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη: Οη ηπρφλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο Όηη ν ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο δελ έρεη δηαπξάμεη θαλέλα ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα Όηη ν ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο δελ έρεη θεξπρζεί έθπησηνο απφ ζχκβαζε πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ δεκνζίνπ Όηη ν ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο δελ έρεη ηηκσξεζεί κε απνθιεηζκφ απφ ηνπο δηαγσληζκνχο πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα Βεβαηψζεηο ηξαπεδψλ γηα ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο. Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπιάρηζηνλ ίζε ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. 2. ΠΑΡΑΣΑΣΗΚΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 2.1. Καηάινγν, θπξηνηέξσλ ππεξεζηψλ δηαλνκήο θαγεηνχ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε δηεηία, κε αλαθνξά ηνπ αληίζηνηρνπ πνζνχ θαη ηνπ ρξφλνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Υίνπ Πηζηνπνίεζε απφ αλεμάξηεην δηαπηζηεπκέλν θνξέα γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ην δηεζλέο πξφηππν ENISO ή ηζνδχλακν. Ζ κε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο αλαγθαίεο ειάρηζηεο αλσηέξσ απαηηήζεηο ζπλεπάγεηαη ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο. ΑΡΘΡΟ 10. Πξόζζεηνη Όξνη 1. Γηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε θξάηνο εθηφο Διιάδαο, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ επίζεκε κεηάθξαζε ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 2. Δάλ ζε θάπνηα ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ πξνκεζεπηή πνπ γίλεηαη ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ. Γηα ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ ζηε ρψξα ηνπο δελ πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν έλνξθε βεβαίσζε, απηή κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε ππεχζπλε δήισζε, βεβαηνχκελνπ ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ δεινχληνο απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο. 3. ε πεξίπησζε κε θαηάζεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ε ππνςεθηφηεηα ζα απνξξηθζεί. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα θαηαηεζνύλ ζα ππνβάιινληαη ζε δύν (2) αληίγξαθα, πξσηόηππα ή θσηναληίγξαθα, λνκίκσο επηθπξσκέλα επί πνηλή απόξξηςεο ΑΡΘΡΟ 11. Τπνβνιή Πξνζθνξώλ Οη ελδηαθεξφκελνη πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα ππνβάινπλ εκπξνζέζκσο ηελ πξνζθνξά ηνπο κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη φ,ηη άιιν απαηηείηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. Ζ θαηάξηηζε θαη ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 11 θαη 12 ηνπ Καλνληζκνχ Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Π.Γ. 118/2007). Οη Σερληθέο θαη Οηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, ζα πξέπεη λα είλαη ζπκπιεξσκέλεο ζύκθσλα κε ηνπο πίλαθεο ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (όξνο απαξάβαηνο). Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζε έλα πξσηφηππν θαη έλα αληίγξαθν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (CD) κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζην γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Υίνπ «θπιίηζεην», φπνπ ζα παξαιακβάλνληαη, κέρξη ηελ Παξαζθεπή 16 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014 θαη ώξα κ.κ. ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 11 παξ. 4 ηνπ ΠΓ 118/2007. Οη πξνζθνξέο πνπ ζα ππνβιεζνχλ πξέπεη λα βξίζθνληαη ζπζθεπαζκέλεο ζε έλα εληαίν ζχλνιν (θάθειν ή Σελίδα 22 από 64

23 ζπζθεπαζία) πνπ απνηειείηαη απφ ηξεηο επηκέξνπο αλεμάξηεηα ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο (κε ηα αληίηππα ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο, Σερληθήο Πξνζθνξάο, θαη Οηθνλνκηθήο) κε ηελ έλδεημε: ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» κε αξ. δηαθ.4482/ I. Δπίζεο ζην θάθειν θάζε πξνζθνξάο (θπξίσο θάθεινο) πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: Ζ ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα. Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο. Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. II. Καη νη ηξεηο επηκέξνπο θάθεινη πέξα ησλ αλσηέξσ ελδείμεσλ ζα πξέπεη λα θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ (ζπζθεπαζίαο) III. Μέζα ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο (θπξίσο θάθεινο), ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία ζε μερσξηζηνχο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο σο εμήο: ΦΑΚΔΛΟ Α κε ηελ έλδεημε ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηιακβάλεη: α) δηθαηνινγεηηθά, β) εγγχεζε ζπκκεηνρήο ΦΑΚΔΛΟ Β κε ηελ έλδεημε ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ Πεξηιακβάλεη: ηερληθά ζηνηρεία πξνζθνξάο 1. Ζ ηερληθή πξνζθνξά, α) ζε ειεθηξνληθή κνξθή CD ή DVD β) ζε έληππε κνξθή εηο δηπινύλ, ε νπνία ζα είλαη εθηχπσζε ηνπ αξρείνπ πνπ πεξηέρεηαη ζην CD ή DVD, ζηελ νπνία ζα απνηππψλεηαη αθξηβψο ην πεξηερφκελν ηνπ παξαπάλσ αξρείνπ, ππνγεγξακκέλε θαη ζθξαγηζκέλε ζε θάζε ζειίδα. Οπνηαδήπνηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο έληππεο θαη ειεθηξνληθήο κνξθήο επηθέξεη πνηλή απφξξηςεο. 2. Καηάινγν θπξηνηέξσλ ππεξεζηώλ δηαλνκήο θαγεηνύ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε πεληαεηία, κε αλαθνξά ηνπ αληίζηνηρνπ πνζνχ, ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ παξαιήπηε, κε έκθαζε ζε ηνπιάρηζηνλ δχν (2) έξγα παξφκνηνπ είδνπο ή κεγέζνπο (θπξίσο ζε Ννζνθνκεία). Οη παξνρέο ππεξεζηψλ απνδεηθλχνληαη εάλ ν απνδέθηεο είλαη αλαζέηνπζα αξρή (δεκφζην) κε πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί ή ζεσξεζεί απφ ηελ αξκφδηα αξρή, εάλ δε είλαη ηδησηηθφο θνξέαο, κε βεβαίσζε ηνπ απνδέθηε ή εθφζνλ ηνχην δελ είλαη δπλαηφλ, κε απιή δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Απαξαίηεηα λα ζπλνδεχνληαη κε αληίζηνηρεο βεβαηψζεηο νξζήο εθηέιεζεο θαη θαιήο ζπλεξγαζίαο ρνξεγνχκελα απφ ηελ Γηνίθεζε ηνπ αληίζηνηρνπ Οξγαληζκνχ. 3. Παξνπζίαζε ηεο θπζηνγλσκίαο (PROFILE) ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζηνλ δηαγσληζκφ γηα ηελ δηακφξθσζε ζαθνχο αληίιεςεο πεξί ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο. 4. Καηαζηαηηθό ή ΦΔΚ χζηαζεο θαη ηξνπνπνηήζεσλ φπνπ ζα θαίλεηαη ν ρξφλνο ιεηηνπξγίαο θαη ην αληηθείκελν εξγαζηψλ ηνπ πξνζθέξνληνο. 5.Δπίζεο ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ λα ππνβάιιεη πξόγξακκα εξγαζίαο ζε εηθνζηηεηξάσξε βάζε, φιεο ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδνο, φιεο ηηο εκέξεο ηνπ έηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αββάησλ-κπξηαθψλ θαη Αξγηψλ (άηνκα αλά εξγαζηαθφ ρψξν, ηκήκα, σξάξην) Σελίδα 23 από 64

24 Σν ηειηθφ πξφγξακκα ζα θαζνξηζηεί απφ ηνλ Αλάδνρν ζε ζπλεξγαζία κε ην Ννζνθνκείν θαη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηώλ εκπηζηεπηηθνύ ραξαθηήξα, ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο ζπλδηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληά ηνπ, ηφηε ν πξνζθέξσλ νθείιεη λα ζεκεηψλεη επ απηψλ ηελ έλδεημε «πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνύ ραξαθηήξα». ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα δχλαληαη λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη ζπλδηαγσληδφκελνη. Ζ έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα αθνξά κφλν ζηελ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ πνπ θαιχπηεη ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. Ζ επηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαηά ηελ δηαδηθαζία ηερληθήο αμηνιφγεζεο δχλαηαη λα θαιέζεη ηνπο πξνζθέξνληεο λα ζπκπιεξψζνπλ ηηο παξαπάλσ πιεξνθνξίεο, δειψζεηο ή πηζηνπνηεηηθά ή λα παξάζρνπλ ζρεηηθέο δηεπθξηλίζεηο. Οη πξνζθέξνληεο ππνρξενχληαη, ζηε πεξίπησζε απηή, λα παξέρνπλ ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο, δηεπθξηλήζεηο ή ζπκπιεξψζεηο πνπ ζα ηνπο δεηεζνχλ, εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ ε επηηξνπή θαηά πεξίπησζε ζα πξνζδηνξίδεη. εκεηψλεηαη φηη επί πνηλή απφξξηςεο, ζην θάθειν απηφ δελ κπνξεί λα πεξηιακβάλνληαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. ΦΑΚΔΛΟ Γ κε ηελ έλδεημε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ επί πνηλή απφξξηςεο ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν. Πεξηιακβάλεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πξνζθνξάο. α) ζε ειεθηξνληθή κνξθή CD ή DVD β) ζε έληππε κνξθή εηο δηπινύλ, ε νπνία ζα είλαη εθηχπσζε ηνπ αξρείνπ πνπ πεξηέρεηαη ζην CD ή DVD, ζηελ νπνία ζα απνηππψλεηαη αθξηβψο ην πεξηερφκελν ηνπ παξαπάλσ αξρείνπ, ππνγεγξακκέλε θαη ζθξαγηζκέλε ζε θάζε ζειίδα. Οπνηαδήπνηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο έληππεο θαη ειεθηξνληθήο κνξθήο επηθέξεη πνηλή απφξξηςεο. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, επί πνηλή απφξξηςεο, ζα είλαη πιήξεο θαη αλαιπηηθή, ζα αηηηνινγεί θαη ζα δηθαηνινγεί πιήξσο ην πξνζθεξφκελν αληάιιαγκα κε αλαιπηηθή αλαθνξά ζηηο δαπάλεο εγθαηάζηαζεο θαη ρξήζε ησλ κέζσλ, πιηθψλ, ζπζηεκάησλ θαη νξγάλσλ απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο, ζην πιήζνο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα απαζρνιεζεί θαηά βάξδηεο, ζηηο πάζεο θχζεσο ακνηβέο απηνχ πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αξγηψλ θαη αλαπαχζεσλ ηνπ (ΠΛΖΡΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖΡΟΤΜΔΝΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ) θαη ηέινο ζε θάζε άιιν ζηνηρείν γηα ηνλ έιεγρν θαη δηθαηνιφγεζε ηνπ εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο θαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ. Ζ θαηά ηα αλσηέξσ αλάιπζε ηεο Οηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζεσξείηαη ιίαλ νπζηψδεο θαη ηνλίδεηαη ξεηά φηη νη πξνζθνξέο πνπ δελ ζπληάρζεθαλ ή δελ αλαιχζεθαλ θαηά ηνλ ηξφπν απηφ ζα ζεσξεζνχλ άθπξεο θαη ζα απνξξηθζνχλ, δεδνκέλνπ φηη απηέο έρνπλ ζπληαρζεί βάζεη πξνυπνινγηζκνχ, ηελ αθξίβεηα ηνπ νπνίνπ ν Αλάδνρνο πνπ ζα αλαδεηρζεί ζα εγγπεζεί ξεηά κε ηε ζχκβαζε. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη (επί πνηλή απνθιεηζκνύ) λα ζπλνδεύεηαη κε αλάιπζε πξνζθνξάο, ζύκθσλα κε ην πίλαθα Η νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. ΖΜΔΗΧΖ: ΑΝ ΣΟ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΔΝΟ ΚΟΣΟ ΜΗΘΟΓΟΗΑ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΗΝΑΗ ΚΑΣΧ ΣΟΤ ΝΟΜΗΜΟΤ ΠΟΤ ΠΡΟΒΛΔΠΔΗ Ζ ΥΔΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ( ΚΛΑΓΗΚΖ ΤΛΛΟΓΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ ΗΓΗΧΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ Ή ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΤΜΒΑΖ) ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ απόξξηςε ηεο πξνζθνξάο. 1. Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή ζα δνζεί ζε EURO, θαη ζα αλαγξάθεηαη αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο. ε πεξίπησζε πνπ παξνπζηαζηεί δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ηεο αλαγξαθφκελεο ηηκήο αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο, ιακβάλεηαη ππφςε ε ηηκή νινγξάθσο. Σελίδα 24 από 64

25 2. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη λφκηκεο θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, θαη ν Φ.Π.Α. πνπ ζα βαξχλεη ην Ννζνθνκείν. 3. ηελ πξνζθνξά ζα αλαγξάθεηαη ην πνζνζηφ Φ.Π.Α. (16 %) επί ηνηο εθαηφ. 4. Οη ελδηαθεξφκελνη πξηλ ηελ δηακφξθσζε ηεο πξνζθεξφκελεο ηηκήο πξέπεη κε δηθή ηνπο επζχλε λα ιάβνπλ γλψζε ησλ ρψξσλ ηνπ ζπλφινπ ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ,ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη λα βεβαηώζνπλ απηό εγγξάθσο κε ηελ πξνζθνξά ηνπο. 5. Οη ηηκέο ηεο πξνζθνξάο είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηνλ Αλάδνρν θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο θαη ηπρφλ παξάηαζε απηήο. Απνθιείεηαη νπνηαδήπνηε αλαζεψξεζε ησλ ηηκψλ ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε αμίσζε ηνπ πξνκεζεπηή πέξαλ ηνπ αληηηίκνπ ησλ εξγαζηψλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη βάζεη ησλ ηηκψλ πξνζθνξάο ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ ζηε πξνζθνξά ηεζεί φξνο αλαπξνζαξκνγήο, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 6. Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 7. Να ππάξρεη αηηηνιφγεζε ηεο πξνζθεξφκελεο ηηκήο (θφζηνο απνδεκίσζεο εξγαδνκέλσλ, ακνηβή Αλαδφρνπ). 8. Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο επηρεηξήζεσλ πνπ θαηά παξάβαζε ησλ άξζξσλ 138 θαη 182 ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο εξγαζίαο απαζρνινχλ ή εθκεηαιιεχνληαη αλήιηθνπο θάησ ησλ 15 εηψλ. πλεπψο, δειψλεηαη εγγξάθσο ζηελ ππνβαιιφκελε πξνζθνξά. 9. Πξνζθνξέο, πνπ ππνβάιινληαη κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο αλσηέξσ ψξαο, ζεσξνχληαη σο αληηπξνζθνξέο θαη δελ ιακβάλνληαη ππφςε. 10. ε έλα απφ ηα αληίηππα πνπ νξίδεηαη σο πξσηφηππν θαη ζε θάζε ζειίδα ηνπ, πξέπεη λα αλαγξάθεηαη επθξηλψο ε ιέμε ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ. Σν πεξηερφκελν ηνπ πξσηνηχπνπ είλαη επηθξαηέζηεξν απφ ηα άιια αληίηππα, ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο απηψλ κε ην πξσηφηππν. 11. Οη κεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα αλαθέξνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, φηη έιαβαλ γλψζε φισλ ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο. Δμ' άιινπ κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ζεσξείηαη βέβαην, φηη νη δηαγσληδφκελνη είλαη απνιχησο ελήκεξνη απφ θάζε πιεπξά ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο, ησλ πεγψλ πξνέιεπζεο ησλ πάζεο θχζεσο εηδψλ θαη φηη έρνπλ κειεηήζεη φια ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην θάθειν ηνπ δηαγσληζκνχ. 12. Ο πξνζθέξσλ, εθφζνλ δελ έρεη αζθήζεη εκπξνζέζκσο ηελ έλζηαζε ηνπ άξζξνπ 15 παξ. 2 πεξ. α ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ή εθφζνλ έρεη απνξξηθζεί ε αλσηέξσ έλζηαζε, ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη δελ δχλαηαη, κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κε νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, λα απνθξνχζεη, επζέσο ή εκκέζσο, ηνπο αλσηέξσ φξνπο. 13. Ο πξνζθέξσλ νθείιεη λα θαηαζέζεη πξνζθνξά γηα ηελ απαηηνχκελε πξνκήζεηα. 14. Σν ηίκεκα ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηελ πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε κε ΦΠΑ φπσο απηή νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε. 15. Απνθιίζεηο απφ ηνπο απαξάβαηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο έρνπλ σο ζπλέπεηα ηνλ απνθιεηζκφ ησλ πξνζθνξψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απνηεινχλ ζην ζχλνιφ ηνπο απαξάβαηνπο φξνπο θαη ε νπνηαδήπνηε κε ζπκκφξθσζε πξνο απηέο ζπλεπάγεηαη απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο (άξζξα 3 παξ. 7 θαη 20 παξ. 4 ηνπ Π.Γ. 118/2007). 16. Αvηηπξoζθoξέο δελ γίλνληαη δεθηέο ζε θαλέλα ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνύ. ε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 17. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο γηα ηελ πξνο πξνκήζεηα ππεξεζία δελ γίλνληαη δεθηέο. ε πεξίπησζε πνπ ππνβιεζνχλ, δελ ιακβάλνληαη ππφςε. 18. Οη θάθεινη Α, Β & Γ, ζα θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. Ζ πξνζθνξά θαη ηα άιια ζηνηρεία, πνπ ζα ηε ζπλνδεύνπλ, ζα ππνβιεζνύλ ζηνλ παξαθάησ αξηζκό αληηηύπσλ: Σελίδα 25 από 64

26 Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο Σερληθή Πξνζθνξά Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά Έλα (1) Πξσηόηππν θαη έλα (1) Αληίγξαθν Έλα (1) Πξσηόηππν θαη έλα (1) Αληίγξαθν θαη έλα(1) Αληίγξαθν ζε ειεθηξνληθή κνξθή ( CD ή DVD ) Έλα (1) Πξσηόηππν θαη έλα (1) Αληίγξαθν θαη έλα(1) Αληίγξαθν ζε ειεθηξνληθή κνξθή ( CD ή DVD ) ΑΡΘΡΟ 12. Σηκέο Πξνζθνξώλ - Νόκηζκα 1. Οη ηηκέο ζα πξέπεη λα δίδνληαη ζε ΔΤΡΧ. Θα αλαγξάθνληαη δε αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο (ζηελ έληππε πξνζθνξά). 2. Πξνζθνξέο πνπ δελ δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε ΔΤΡΧ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε ΔΤΡΧ ζε μέλν λφκηζκα ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 3. Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ηφηε ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 4. Σν ηίκεκα ηεο πξνζθνξάο ζα δίδεηαη ππνρξεσηηθά ζε επξψ. ηελ ηηκή ζα πεξηιακβάλεηαη θάζε επηβάξπλζε εθηφο ΦΠΑ, ν νπνίνο βαξχλεη ηνλ Φνξέα Γηελέξγεηαο. 5. Κάζε είδνπο άιιε δαπάλε (έμνδα κεηαθνξάο, έμνδα ηνπνζέηεζεο, θφζηνο αζθάιηζεο, ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα θ.ιπ.) βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή θαη ζα πξέπεη λα έρεη ζπλππνινγηζζεί ζηελ πξνζθνξά. 6. Οη ηηκέο ζα θαηαγξάθνληαη σο εμήο: Α) Σηκή κνλάδαο ρσξίο ΦΠΑ Β) χλνιν πξνζθεξφκελεο ηηκήο Γ) Πνζνζηφ ΦΠΑ θαη χλνιν ΦΠΑ Γ) πλνιηθφ θφζηνο κε ΦΠΑ 7. Ζ ηηκή ρσξίο ΦΠΑ ζα ιακβάλεηαη γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ. 8. ε πεξίπησζε ινγηζηηθήο αζπκθσλίαο κεηαμχ ηεο ηηκήο κνλάδαο θαη ηεο ζπλνιηθήο ηηκήο, ππεξηζρχεη ε ηηκή πνπ δίλεη ην επλντθφηεξν γηα ηνλ Φνξέα Γηελέξγεηαο απνηέιεζκα. 9. Πξνζθνξά πνπ δίδεη ηηκή ζε ζπλάιιαγκα ή κε ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 10. ε πεξίπησζε κείσζεο ηηκψλ ν πξνκεζεπηήο πνπ ζα επηιεγεί είλαη ππνρξεσκέλνο λα ην αλαθέξεη ζηνλ Αλαζέηνληα θαηά ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. Παξφκνηεο αλαθνηλψζεηο κεηά ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ θαη πξηλ απφ ηελ θαηαθχξσζε δελ γίλνληαη δεθηέο. 11. Ζ ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεηαη ζηε ζπλνιηθή ηηκή ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, θαη φρη ρσξηζηά ζηηο ηηκέο ησλ δηαθφξσλ κεξψλ, απφ ηα νπνία ελδερνκέλσο απνηειείηαη ην πξνζθεξφκελν είδνο πξνκήζεηαο. 12. ε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε δελ αλαγξάθεηαη ηηκή ζε πιηθά ή ππεξεζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά, ζεσξείηαη ακαρήησο φηη απηά πξνζθέξνληαη δσξεάλ. 13. Ο Φνξέαο Γηελέξγεηαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηά απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ (ηδίσο φηαλ απηέο είλαη αζπλήζηζηα ρακειέο γηα ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο), νη δε πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ ηα ζηνηρεία απηά θαη λα δηεπθνιχλνπλ θάζε ζρεηηθφ έιεγρν ηνπ Φνξέα Γηελέξγεηαο. ΑΡΘΡΟ 13. Ζ Ηζρύο ησλ Πξνζθνξώλ 1. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα 120 εκέξεο απφ ηελ επφκελε κέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 2. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ησλ 120 εκεξψλ, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 3. Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνπο πξνκεζεπηέο κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, δεζκεχεη φκσο ηνλ πξνζθέξνληα κφλν εθφζνλ απηφο ην απνδερηεί. Σελίδα 26 από 64

27 4. Ζ ηζρχο ησλ Πξνζθνξψλ είλαη δπλαηφ λα παξαηαζεί, εθ φζνλ δεηεζεί απφ ηνλ Φνξέα Γηελέξγεηαο, θαη αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην παξαπάλσ νξηδφκελν. 5. Αλ πξνθχςεη αλάγθε παξάηαζεο ηεο ηζρχνο ησλ Πξνζθνξψλ, ν Φνξέαο Γηελέξγεηαο κεηά απφ εηζήγεζε ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ζα απεπζχλεη ζρεηηθφ έγγξαθν αίηεκα πξνο ηνπο Πξνζθέξνληεο, ην αξγφηεξν ζε πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηζρχνο ησλ Πξνζθνξψλ ηνπο, εάλ απνδέρνληαη ηελ παξάηαζε γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Οη Πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα απαληήζνπλ εγγξάθσο κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο θαη, ζε πεξίπησζε πνπ απνδέρνληαη ηελ αηηνχκελε παξάηαζε, λα αλαλεψζνπλ θαη ηηο εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο, αλ απηέο δελ ηζρχνπλ θαη γηα ηπρφλ παξαηάζεηο. 6. Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλσηάηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ ππνρξεσηηθά καηαηψλνληαη, εθηφο εάλ ν Φνξέαο Γηελέξγεηαο θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα φηη ε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα επηιέμνπλ, είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλσηάηνπ νξίνπ, παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο. 7. Ζ ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ παξαηείλεηαη απηνδηθαίσο γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα ελδερνκέλσο αλαζηαιεί ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ή εκπνδηζηεί ε πξφνδνο απηνχ, ζπλεπεία άζθεζεο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο ή ελδίθνπ κέζνπ ή βνεζήκαηνο θαηά πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηνπ Φνξέα Γηελέξγεηαο, πνπ αθνξνχλ ηνλ δηαγσληζκφ. ηελ πεξίπησζε απηή νη πξνζθέξνληεο ππνρξενχληαη λα κεξηκλνχλ γηα ηελ παξάηαζε, αληηζηνίρσο, ηεο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο. ΑΡΘΡΟ 14. Δγγύεζε πκκεηνρήο 1. Κάζε πξνζθνξά απηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ πξέπεη ππνρξεσηηθά θαη κε πνηλή απνθιεηζκνχ λα ζπλνδεχεηαη απφ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο (χκθσλα κε ην Τπφδεηγκα ζην Παξάξηεκα Η), ηεο νπνίαο ην πνζφ ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ζε επξψ πνζνζηό 5% ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδώλ ηνπ παξόληνο δηαγσληζκνύ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ). 2. Οη εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή αιιά λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρνπλ ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία ησλ θξαηψλ - κειψλ απηφ ην δηθαίσκα. 3. Δγγπήζεηο πνπ εθδίδνληαη ζε θξάηνο - κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο εθηφο ηεο Διιάδαο, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 4. Οη εγγπήζεηο ζα πξέπεη λα είλαη ζπκπιεξσκέλεο ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ηεο παξνχζαο. 5. ε πεξίπησζε πνπ νπνηνζδήπνηε απφ ηνπο Πξνκεζεπηέο, ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκφο αξλεζεί λα ππνγξάςεη εκπξνζέζκσο ηε ζχκβαζε ή λα θαηαζέζεη πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, ή λα εθπιεξψζεη εκπξφζεζκα νπνηαδήπνηε άιιε ππνρξέσζή ηνπ, πνπ απνξξέεη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην δηαγσληζκφ, θεξχζζεηαη έθπησηνο, νπφηε ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη απηνδηθαίσο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ. 6. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα έρεη ρξνληθή ηζρχ έλα (1) ηνπιάρηζηνλ κήλα κεηά ηνλ ρξφλν ιήμεο ηεο πξνζθνξάο θαη επηζηξέθεηαη ζ' απηφλ κελ πνπ θαηαθπξψζεθε ν δηαγσληζκφο κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζηνπο δε ινηπνχο ππνςεθίνπο κέζα ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θαηαθχξσζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ. 7. ηελ πεξίπησζε έλσζεο πξνκεζεπηψλ νη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο. 8. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη: α) ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, ζε πεξίπησζε απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο θαη εθφζνλ δελ έρεη αζθεζεί έλδηθν κέζν ή έρεη εθπλεχζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο ελδίθσλ κέζσλ ή έρεη ππνβιεζεί παξαίηεζε απφ απηά θαη β) ζηνλ πξνκεζεπηή, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ ππνβνιή απ απηφλ εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο. Σελίδα 27 από 64

28 ΑΡΘΡΟ 15. Γηαδηθαζία Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνύ 1. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε αλνηθηή ζπλεδξίαζε απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ παξνπζία ησλ ππνςεθίσλ πνπ ππέβαιαλ πξνζθνξά ή εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο, ηελ εκέξα θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε. 2. Όινη νη παξεπξηζθφκελνη ιακβάλνπλ γλψζε κφλν ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηνλ δηαγσληζκφ, θαζψο επίζεο θαη ησλ ηερληθψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ πνπ θαηαηέζεθαλ. 3. Σπρφλ απνπζία ππνςεθίνπ ή εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζψπνπ ηνπ δελ θσιχεη ην άλνηγκα ηεο αληίζηνηρεο Πξνζθνξάο. 4. Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο πξαγκαηνπνηείηαη ζηα αθφινπζα ζηάδηα: Α ΣΑΓΗΟ Απνζθξάγηζε θαθέινπ Γηθαηνινγεηηθώλ θαη θαθέινπ Σερληθήο Πξνζθνξάο Ζ απνζθξάγηζε νινθιεξψλεηαη ηελ ίδηα εκέξα θαη αλ δελ επαξθέζεη ν ρξφλνο ζε επφκελε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ, κε ηελ εμήο δηαδηθαζία: ην ηάδην απηφ ε Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ αξηζκεί, κνλνγξάθεη θαη απνζθξαγίδεη ηνπο θπξίσο θαθέινπο ησλ πξνζθνξψλ θαη ειέγρεη αλ ππάξρνπλ, ζε θάζε θπξίσο θάθειν, ηξεηο ππνθάθεινη κε ηελ έλδεημε «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ», «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ». Δάλ δελ ππάξρνπλ νη ηξεηο ππνθάθεινη, ν πξνζθέξσλ απνθιείεηαη απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη νη ππνβιεζέληεο ππνθάθεινη παξακέλνπλ θιεηζηνί ζηελ Τπεξεζία. Καηά ηελ ίδηα πξψηε ζπλεδξίαζε, ε Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ απνζθξαγίδεη ηνλ θπξίσο θάθειν πξνζθνξάο, θαζψο θαη ηνπο θαθέινπο δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηνπο θαθέινπο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ αλά θχιιν θαη ηελ ηερληθή πξνζθνξά αλά θχιιν. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ην παξαπάλσ φξγαλν, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζνχλ θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ψξα πνπ ζα νξηζζεί απφ ηελ πξφζθιεζε. Καηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Δπηηξνπή δελ είλαη ππνρξεσκέλε λα ειέγρεη ηε ζπκκφξθσζε ησλ δηαγσληδφκελσλ, δειαδή ησλ πξνζθνξψλ ηνπο, πξνο ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο. Ζ Δπηηξνπή ειέγρεη ηελ εγθπξφηεηα θαη πιεξφηεηα ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο πκκεηνρήο, ηελ πιεξφηεηα ησλ θαθέισλ θαη ηελ ππνβνιή ή φρη φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. Ζ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ εηζεγείηαη ηνλ απνθιεηζκφ απφ ηα επφκελα ζηάδηα αμηνιφγεζεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ, πνπ έρνπλ ππνβάιεη ειιηπή ζηνηρεία ή ησλ νπνίσλ ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία δελ ηθαλνπνηνχλ ηνπο ζρεηηθνχο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. Ζ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ κπνξεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζηαδίνπ απηνχ λα δεηήζεη δηεπθξηλίζεηο απφ ηνπο δηαγσληδνκέλνπο επί ησλ ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ζπληάζζεηαη Πξαθηηθφ απνδνρήο ή αηηηνινγεκέλεο απφξξηςεο ησλ Πξνζθνξψλ. Ζ απφθαζε ηνπ θνξέα δηελέξγεηαο θνηλνπνηείηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Μεηά ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ ππνβνιήο πξνζθπγψλ ή ηελ εμέηαζε ηπρφλ ππνβιεζεηζψλ πξνζθπγψλ ή παξαηεξήζεσλ θαηά ην πξνεγνχκελν ζηάδην, ε Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ ειέγρεη ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο, ιακβάλνληαο ππ φςε ηεο θαη ηα ζρεηηθά δείγκαηα, εηζεγείηαη ηνλ απνθιεηζκφ απφ ηα επφκελα ζηάδηα αμηνιφγεζεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ πνπ έρνπλ ππνβάιεη ειιηπή ζηνηρεία ή ησλ νπνίσλ ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία δελ ηθαλνπνηνχλ ηνπο ζρεηηθνχο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. Ζ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ κπνξεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζηαδίνπ απηνχ λα δεηήζεη δηεπθξηλίζεηο απφ ηνπο δηαγσληδνκέλνπο επί ησλ ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ. Σελίδα 28 από 64

29 Μεηά ηελ νινθιήξσζε απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ζπληάζζεηαη Πξαθηηθφ απνδνρήο ή αηηηνινγεκέλεο απφξξηςεο ησλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ. Ζ απφθαζε ηνπ Φνξέα Γηελέξγεηαο θνηλνπνηείηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Β ΣΑΓΗΟ Απνζθξάγηζε θαθέινπ Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο Μεηά ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ ππνβνιήο πξνζθπγψλ ή ηελ εμέηαζε ηπρφλ ππνβιεζεηζψλ πξνζθπγψλ ή παξαηεξήζεσλ θαηά ην πξνεγνχκελν ζηάδην, ε Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ νξίδεη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα αλνίγκαηνο ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθά κε ηειενκνηνηππία (fax) ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ δελ απνθιείζζεθαλ θαηά ην ζηάδην απηφ. Ζ απνζθξάγηζε ιακβάλεη ρψξα ζε αλνηθηή ζπλεδξίαζε, ζηελ νπνία κπνξνχλ λα παξίζηαληαη απηνπξνζψπσο ή δηα ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπο ή κε λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν φινη νη ζπκκεηέρνληεο ζε απηφ ην ζηάδην ηνπ Γηαγσληζκνχ. Μεηά ηελ απνζθξάγηζε, ε Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ κνλνγξάθεη θαηά θχιιν θαη εμεηάδεη ηηο Οηθνλνκηθέο Πξνζθνξέο θαη αθνινπζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ. Οη Φάθεινη ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ πνπ απνξξίθζεθαλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ Σερληθψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Δάλ ζην Γηαγσληζκφ νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο γηα ηελ αλάζεζε είλαη αζπλήζηζηα ρακειέο, ζα δεηείηαη εγγξάθσο ε αηηηνιφγεζε ηεο ζχλζεζεο ηεο Πξνζθνξάο πξηλ ηελ απνδνρή ηεο. Ζ εμαθξίβσζε ηεο ζχλζεζεο ηεο Πξνζθνξάο ζα γίλεηαη κε ηελ παξνρή δηεπθξηλίζεσλ εθ κέξνπο ηνπ ππνςήθηνπ πξνκεζεπηνχ (επαιήζεπζε Πξνζθνξάο). Μεηά ηελ εμέηαζε ησλ ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ θαη δηεπθξηλίζεσλ, ε Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ εηζεγείηαη ζηνλ Φνξέα Γηελέξγεηαο ηελ απνδνρή ή αηηηνινγεκέλε απφξξηςε ηεο Πξνζθνξάο απηήο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 52 ηνπ Π.Γ. 60/2007. Γηα λα νινθιεξψζεη ην έξγν ηεο, ε Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ κπνξεί λα επηθνηλσλεί γξαπηά κε ηνπο ππνςεθίνπο θαη λα ζέηεη δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο. Γηεπθξηλίζεηο πνπ δίδνληαη απηνβνχισο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νπνηεδήπνηε κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ Πξνζθνξψλ ηνπο δε γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη. ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο θαη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ε Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ ζπληάζζεη πξαθηηθφ, ζην νπνίν αλαδεηθλχεη ηελ απφ ρακειφηεξε ηηκή πξνζθνξά βάζε ηεο παξαπάλσ πεξηγξαθείζαο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο. Ζ απφθαζε ηνπ θνξέα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ζα θνηλνπνηείηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Γ ΣΑΓΗΟ Απνζθξάγηζε θαθέινπ Γηθαηνινγεηηθώλ - Καηαθύξσζε Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, νη πξνζθέξνληεο ζηνπο νπνίνπο πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ απηφλ, κε βεβαίσζε παξαιαβήο, νθείιεη λα ππνβάιιεη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ νξίδνληαη ζηε Γηαθήξπμε ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη απφ ην αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ηνπ θαθέινπ ζε εκεξνκελία θαη ψξα, πνπ νξίδεηαη απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε. Μεηά ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ ππνβνιήο πξνζθπγψλ ή ηελ εμέηαζε απφ ηελ Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ ηπρφλ ππνβιεζεηζψλ πξνζθπγψλ ή ελζηάζεσλ θαηά ην πξνεγνχκελν ζηάδην, θνηλνπνηείηαη ε απφθαζε ηεο Φνξέα Γηελέξγεηαο επί ησλ ηπρφλ πξνζθπγψλ ή ελζηάζεσλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, γηα ηελ νξηζηηθή αλάδεημε ηνπ πξνκεζεπηνχ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε. Αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ζηνπο πξνκεζεπηέο θαη πξφζθιεζή ηνπο εληφο δέθα (10) εκεξψλ λα ππνγξάςνπλ ηηο ζπκβάζεηο. Σελίδα 29 από 64

30 ΑΡΘΡΟ 16. Απόξξηςε πξνζθνξώλ χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα, απνξξίπηεηαη πξνζθνξά πνπ: 1. είλαη αφξηζηε ή αλεπίδεθηε εθηηκήζεσο, πεξηέρεη ειιηπή ή αλαθξηβή ζηνηρεία ή/θαη αηξέζεηο, 2. απνηειεί αληηπξνζθνξά ή ηξνπνπνίεζε ηεο πξνζθνξάο ή πξφηαζε πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ εμνκνηψλεηαη κε αληηπξνζθνξά, 3. απνηειεί ελαιιαθηηθή πξνζθνξά, είηε ζην ζχλνιφ ηεο, είηε ζηα επηκέξνπο ηκήκαηα ηεο πξνκήζεηαο, 4. δελ έρεη ζπληαρζεί θαη ππνβιεζεί, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηα ζρεηηθά θεθάιαηα ηεο παξνχζαο, 5. δελ πεξηιακβάλεη ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά θαη δελ ζπλνδεχεηαη απφ ηε λφκηκε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, 6. δελ πεξηιακβάλεη κε ζαθήλεηα ηε πξνζθεξφκελε ηηκή, ή/θαη εκθαλίδεη ηηκέο ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, 7. ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, 8. ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά είλαη ππεξβνιηθά ρακειή ζχκθσλα κε ην άξζξν 52 ηνπ π.δ. 60/2007, 9. ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο νξίδεηαη κηθξφηεξνο ησλ 120 εκεξψλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, 10. παξνπζηάδεη θαηά ηελ πιήξσο θαη επαξθψο αηηηνινγεκέλε θξίζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, 11. δελ είλαη ζχκθσλε κε ηνπο επί κέξνπο ππνρξεσηηθνχο φξνπο ηεο παξνχζαο. ΑΡΘΡΟ 17. Δλζηάζεηο Πξνζθπγέο Δλζηάζεηο - πξνζθπγέο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 15 ηνπ ΠΓ 118/2007. Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζε απηφλ θαη ηεο δηελέξγεηάο ηνπ, έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε, επηηξέπεηαη έλζηαζε γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο (ελδηθνθαλήο πξνζθπγή). Με ηελ έλζηαζε πνπ αζθείηαη θαηά ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο, επηηξέπεηαη θαη ε πξνβνιή ιφγσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πιεξφηεηα θαη λνκηκφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ηα νπνία πξνζθνκίδεη ν πξνζθέξσλ πξνο ηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, δπλάκεη ησλ άξζξσλ 6, 8 θαη 8α ηνπ Π.Γ. 118/2007. Ζ έλζηαζε απεπζχλεηαη ζηνλ Φνξέα Γηελέξγεηαο θαη θαηαηίζεηαη εγγξάθσο, σο εμήο: Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, κέζα ζην κηζφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ηov θαζνξηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζπvππoιoγίδovηαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο θαη ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ ζπιινγηθφ φξγαλν (Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ θαη Πξνζθπγψλ) θαη ην απνθαζίδνλ φξγαλν (Φνξέα Γηελέξγεηαο) εθδίδεη ηελ ζρεηηθή απφθαζή ηνπ ην αξγφηεξν πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. Καηά ησλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηνπ Φνξέα Γηελέξγεηαο πνπ αθνξνχλ ηελ ζπκκεηνρή νπνηνπδήπνηε δηαγσληδφκελνπ ζηνλ δηαγσληζκφ ή ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ σο πξνο ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ ηδίνπ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εληφο ηεο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο απφ απηήλ θαηά ηελ νπνία ν εληζηάκελνο έιαβε γλψζε ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ. Ζ έλζηαζε απηή δελ επηθέξεη αλαβνιή ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ, αιιά εμεηάδεηαη θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ην αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν θαη ε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Φνξέα Γηελέξγεηαο εθδίδεηαη κεηά απφ γλσκνδφηεζε απηνχ. Ζ έλζηαζε θαηά ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζην δηαγσληζκφ θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά ζε απηφλ θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηεο ππνβνιήο ηεο. Καηά ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ, αθφηνπ ν ελδηαθεξφκελνο πξνκεζεπηήο έιαβε Σελίδα 30 από 64

31 γλψζε ηεο ζρεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο ηνπ Φνξέα Γηελέξγεηαο. Ζ έλζηαζε απηή θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο, ζε απηφλ θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη. Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ ζπιινγηθφ φξγαλν θαη ην απνθαζίδνλ φξγαλν (Φνξέα Γηελέξγεηαο) εθδίδεη ηελ ζρεηηθή απφθαζή ηνπ ην αξγφηεξν ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ελζηάζεσλ. Δθηφο ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ, εηδηθά θαηά ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο, φζνλ αθνξά ηε λνκηκφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ άξζξσλ 6, 8 θαη 8α ηνπ Π.Γ. 118/2007, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ, αθφηνπ ν ελδηαθεξφκελνο πξνκεζεπηήο έιαβε γλψζε ηεο αλσηέξσ θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο θαη ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ. Ζ έλζηαζε απηή θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο ζηνλ αλάδνρν θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη. Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ ζπιινγηθφ φξγαλν θαη ην απνθαζίδνλ φξγαλν (Φνξέα Γηελέξγεηαο) εθδίδεη ηελ ζρεηηθή απφθαζή ηνπ ην αξγφηεξν ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ ιήμε ηεο αλσηέξσ ηξηεκέξνπ πξνζεζκίαο. Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο ιφγνπο απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο, δελ γίλνληαη δεθηέο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο πξνζθνκίδεηαη παξάβνιν ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, πνζνχ ίζνπ κε πνζνζηφ 0,10 επί ηνηο εθαηφ (0,10%) επί ηεο πξνυπνινγηδφκελεο αμίαο ηεο πξνκήζεηαο, ην χςνο ηνπ νπνίνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ ρηιίσλ (1.000) θαη κεγαιχηεξν ησλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000) επξψ. Σν παξάβνιν απνηειεί δεκφζην έζνδν θαη θαηαρσξείηαη ζηνλ εηδηθφ αξηζκφ εζφδνπ (Κ.Α.Δ.) 3741 ( παξάβνια απφ θάζε αηηία ). Σν πνζνζηφ ηνπ παξάβνινπ θαη ην χςνο ησλ αλσηέξσ πνζψλ κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδνληαη κεηά απφ έθδνζε θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Αλάπηπμεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 35 ηνπ Ν.3377/2005 (Φ.Δ.Κ. Α 202/2005). Ζ απφθαζε επί ηεο ελζηάζεσο θνηλνπνηείηαη ζηνπο εληζηάκελνπο ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε ηνπ Φνξέα Γηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ (λνζνθνκείν). Οη εληζηάκελνη ιακβάλνπλ πιήξε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο, κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ ζψκαηφο ηεο ζε απηνχο, απφ ηνλ Φνξέα Γηελέξγεηαο, κε θξνληίδα ηνπο. Ο πξνκεζεπηήο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο δπλάκεη ησλ άξζξσλ 18, 20, 26, 32, 33, 34 θαη 39 ηνπ Π.Γ. 118/2007 λα ππνβάιεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο απφ ηνλ Φνξέα Γηελέξγεηαο. Δπί ηεο πξνζθπγήο απνθαζίδεη ν Φνξέαο Γηελέξγεηαο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηoπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. Ζ εv ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή πξνζθπγή. Καηά ηα ινηπά, γηα ηηο αλαθεξφκελεο αλσηέξσ δηνηθεηηθέο πξνζθπγέο ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 15 ηνπ Π.Γ. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 18. Κξίζεηο Απνηειέζκαηα Α. Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ (ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ) γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Ο Φνξέαο Γηελέξγεηαο δηθαηνχηαη ζηε βάζε ηνπ έλλνκνπ ζπκθέξνληφο ηεο θαηά ηελ ειεχζεξε θξίζε ηεο θαη αδεκίσο γη' απηή, λα απνξξίπηεη ή λα απνδέρεηαη κεξηθψο ή νιηθψο, ηηο πξνζθνξέο. Ο Φνξέαο Γηελέξγεηαο επίζεο δηθαηνχηαη λα αθπξψλεη κέξνο ή νιφθιεξν ην δηαγσληζκφ, ή λα ηνλ αλαβάιιεη, είηε ηέινο λα ππαλαρσξεί απ' απηφλ. Καηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα ιεθζνχλ ππφςε: Ζ ηηκή Οη ηπρφλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο Ζ ζπκθσλία ηεο πξνζθνξάο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηα ζρεηηθά απαηηνχκελα δείγκαηα. Ζ ζπλέπεηα ηεο επηρείξεζεο ζηελ εθπιήξσζε ηφζν ησλ ζπκβαηηθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ, φζν θαη ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο πξνο Τπεξεζίεο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα. Ζ εηδηθή εκπεηξία, ε ηθαλφηεηα θαη ηα παξερφκελα απφ ηνλ πξνκεζεπηή ερέγγπα γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Σελίδα 31 από 64

32 Ζ Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ κε εηζήγεζή ηεο κπνξεί λα πξνηείλεη καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 21 πεξ. δ, ε, ζη θαη δ ηνπ Π.Γ. 118/2007. Δπίζεο, ν Φνξέαο Γηελέξγεηαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηά ηελ απνθιεηζηηθή θξίζε ηεο θαη αδεκίσο γηα απηήλ λα καηαηψζεη ή λα επαλαιάβεη ην δηαγσληζκφ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, θαη ηδίσο: α) γηα παξάηππε δηεμαγσγή, εθφζνλ απφ ηελ παξαηππία επεξεάδεηαη ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο, β) εάλ ην απνηέιεζκα θξίλεηαη αηηηνινγεκέλα κε ηθαλνπνηεηηθφ, γ) θαη γηα ηνπο ιφγνπο, φπσο απηνί νξίδνληαη ζην άξζξν 21 πεξ. δ, ε, ζη θαη δ ηνπ Π.Γ. 118/2007. (δ. Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη επαλάιεςε ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. ε. Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη πξνζθπγή ζηελ δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, φηαλ ζπληξέρεη ιφγνο επείγνληνο πνπ δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηεο Τπεξεζίαο. ζη. Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ ππφ ζηνηρεία Η θαη ΗΗ ησλ πεξ. α θαη β ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ παξφληνο. δ. Οξηζηηθή καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο: i) Όηαλ ν θνξέαο δε ρξεηάδεηαη πιένλ ην πιηθφ είηε ιφγσ αιιαγψλ ζηελ ηερλνινγία είηε ιφγσ δηαθνπήο ή πεξηνξηζκνχ ηεο δξαζηεξηφηεηαο, γηα ηελ νπνία επξφθεηην λα ρξεζηκνπνηεζεί ην πιηθφ. ii) Όηαλ ζπληξέρνπλ άιινη ιφγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο πνπ επηβάιινπλ ηελ καηαίσζε. Ζ επηινγή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεη -γηα ην ζχλνιν ηεο πξνκήζεηαο- ζηε βάζε ηεο ζπκθεξόηεξεο από νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξάο,φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 20 (παξ.2,α) ηνπ ΠΓ 118/2007 ζην Κεθάιαην Γ, ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ζηηο απφ άπνςε πεξηερνκέλνπ αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 60/2007. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξέο ηειηθφο κεηνδφηεο επηιέγεηαη απηφο πνπ πξνθχπηεη θαηφπηλ δηαπξαγκάηεπζεο, αθνχ θιεζνχλ φινη νη πξνζθέξνληεο πνπ είραλ ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξέο (ΠΓ 118/2007 Άξζξν 21 παξ. β) ηελ πεξίπησζε πνπ ε πξνθεξπζζφκελε πξνκήζεηα θαηαθπξσζεί ζε έλσζε, ν Φνξέαο Γηελέξγεηαο δχλαηαη λα δεηήζεη απφ ηε έλσζε λα ζπζηήζεη θνηλνπξαμία κε ή ρσξίο λνκηθή πξνζσπηθφηεηα, ηνπ θεηκέλνπ ηεο πκβάζεσο δηακνξθνπκέλνπ αλαιφγσο. ε πεξίπησζε πνπ ππνβιεζεί κία κφλν πξνζθνξά ή ηειηθά γίλεηαη απνδεθηή κία κφλν πξνζθνξά θαη εθφζνλ δελ ππάξρνπλ ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηηκψλ είηε πξνεγνχκελσλ δηαγσληζκψλ είηε ηεο αγνξάο πνπ λα επηβεβαηψλνληαη κε παξαζηαηηθά, ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη θαη επαλαιακβάλεηαη ππνρξεσηηθά (Αξζξν 21 παξ. ε Π.Γ.118/2007) ηνλ επαλαιεπηηθφ δηαγσληζκφ θαη εθφζνλ ζπληξέρνπλ εθ λένπ νη παξαπάλσ πεξηζηάζεηο, ν δηαγσληζκφο νινθιεξψλεηαη κε δηαπξαγκάηεπζε ηεο ηηκήο. ηνπο αλνηθηνχο δηαγσληζκνχο, φηαλ ν πξνκεζεπηήο, ν νπνίνο πξνζθέξεη ηελ ρακειφηεξε ηηκή, δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/07 ή, εθφζνλ ηνχην πξνβιέπεηαη ζηελ δηαθήξπμε, ζην άξζξν 8α ηνπ ηδίνπ Γηαηάγκαηνο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο απηέο, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηελ ακέζσο επφκελε ρακειφηεξε ηηκή. ε πεξίπησζε πνπ θαη απηφο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη θαηά ηα αλσηέξσ, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηελ ακέζσο επφκελε ρακειφηεξε ηηκή θαη νχησ θαζ εμήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο δελ πξνζθνκίδεη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη απφ απηέο, ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο φηαλ ν ζπκκεηέρσλ ππνβάιιεη ςεπδή ή αλαθξηβή ππεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 ή/θαη ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 8α ηνπ Π.Γ. 118/07 ή ν ππφρξενο πξνο ηνχην πξνζθέξσλ δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο θαηά ην ζηάδην ηεο Σελίδα 32 από 64

33 θαηαθχξσζεο έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 θαη, εθφζνλ έρνπλ δεηεζεί απφ ηελ δηαθήξπμε, ησλ πεξηπηψζεσλ α, β, θαη δ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ ηδίνπ Γ/ηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ αλάδνρνπ. Δπίζεο, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ αλάδνρνπ, εθφζνλ απφ ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά πξνθχπηεη φηη δελ πιεξνχληαη ηα ζηε δηαθήξπμε θαζνξηδφκελα ειάρηζηα αλαγθαία φξηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ηερληθψλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ άξζξνπ 8α ηνπ ΠΓ 118/07. Β.1. Κξηηήξην γηα ηελ θαηαθύξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσvηζκoύ είλαη ε ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΦΖ ΠΡΟΦΟΡΑ.Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 20 ηνπ Π.Γ. 118/ Γηα ηελ επηινγή ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο πξνζθνξάο αμηνινγνχληαη κφλνλ νη πξνζθνξέο πνπ έρνπλ θξηζεί σο ηερληθά απνδεθηέο θαη ζχκθσλεο κε ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο. Ζ πξνεγνχκελε ζπκβαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνκεζεπηή απνηειεί ζηνηρείν πνπ ζπλεθηηκάηαη. 3. Σα θαζoξηζκέvα ζηνηρεία αμηνιφγεζεο ηεο πξoζθoξάο, εθηφο απφ ηα νηθνλνκηθά, θαηαηάζζovηαη ζε δχν νκάδεο, ήηνη: ΟΜΑΓΑ (Α) ζηνηρεία 3, 4, 5. ΟΜΑΓΑ (Β) ζηνηρεία 6, 7. Γηα ηηο παξαπάλσ δχν νκάδεο νξίδεηαη ζπληειεζηήο Βαξχηεηαο πνπ αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ επί ηνηο εθαηφ (70) θαη (30) γηα θάζε νκάδα αληίζηνηρα. Σν άζξνηζκα ησλ πνζνζηψλ απηψλ αλέξρεηαη ζε Οη ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΒΑΡΤΣΖΣΑ γηα ηα παξαπάλσ βαζκνινγνχκελα ζηνηρεία θάζε Οκάδαο είλαη νη εμήο : Οκάδα Α. α/α ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΒΑΘΜΟ ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΒΑΡΤΣΖΣΑ A1 Ζ ππνδνκή θαη γεληθφηεξε νξγάλσζε ηεο εηαηξείαο % A2 Ο πξνηεηλφκελνο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ (θαηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνχ ζηα ηκήκαηα κε ειάρηζην αξηζκφ εξγαηνσξψλ ) % χλνιν Οκάδαο Α 70 % Οκάδα Β. α/α ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΒΑΘΜΟ ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΒΑΡΤΣΖΣΑ Β1 Ζ απαηηνχκελε ηδηαίηεξε πείξα, ηθαλφηεηα θαη εηδίθεπζε εθ κέξνπο ηνπ Δξγνιάβνπ πνπ ζα πξνθχπηεη απφ βεβαηψζεηο θαιήο ζπλεξγαζίαο ζε % Σελίδα 33 από 64

34 αληηζηνηρία κε ηηο ζπκβάζεηο πνπ ζα θαηαηεζνχλ θαη είλαη ζε ηζρχ ή ίζρπαλ έσο θαη πέληε έηε πξηλ. Β2 Οη πξνζθεξφκελεο εξγαηνψξεο % χλνιν Οκάδαο Β 30% χλνιν Οκάδαο Α θαη Β 100% Όια ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ησλ Οκάδσλ βαζκνινγνχληαη ζχκθσλα κε βάζε ηνπο 100 βαζκνχο. Ζ βαζκνινγία ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ είλαη 100 γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ θαιχπηνληαη αθξηβψο νη απαηηήζεηο ηεο θάζε ππννκάδαο. Ζ βαζκνινγία απηή απμάλεηαη κέρξη 110 βαζκνχο γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππεξθαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο ηεο θάζε ππννκάδαο. Ζ ηαζκηζκέλε Βαζκνινγία ηνπ θάζε ζηνηρείνπ ησλ Οκάδσλ είλαη ην γηλφκελν ηνπ επηκέξνπο πληειεζηή Βαξχηεηαο ηνπ ζηνηρείνπ επί ηελ Βαζκνινγία ηνπ, θαη ε πλνιηθή Βαζκνινγία ηεο θάζε πξνζθνξάο είλαη ην Άζξνηζκα ησλ ηαζκηζκέλσλ Βαζκνινγηψλ φισλ ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ δχν Οκάδσλ. Ζ ηειηθή Βαζκνινγία κε βάζε ηα παξαπάλσ θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 110 βαζκνχο. 4.πκθεξφηεξε πξνζθνξά είλαη εθείλε πνπ παξνπζηάδεη ην κηθξφηεξν ιφγν ηεο ηηκήο πξνζθνξάο πξνο ηε Βαζκνινγία ηεο. 5. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κεηά απφ πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ. 6. Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 7. Όηαλ ν πξνκεζεπηήο ν νπνίνο πξνζθέξεη ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, ή (εθφζνλ νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε) ζην άξζξν 8α ηνπ ηδίνπ Π.Γ/ηνο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο απηέο, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή πνπ πξνζθέξεη ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. ε πεξίπησζε πνπ θαη απηφο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη θαηά ηα αλσηέξσ, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά θαη νχησ θαζ εμήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο δελ πξνζθνκίδεη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη απφ απηέο, ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη. 8. ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, φηαλ ν ζπκκεηέρσλ ππνβάιιεη ςεπδή ή αλαθξηβή ππεχζπλε δήισζε ηεο παξαγξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 θαη ηεο παξαγξ. 3 ηνπ άξζξνπ 8α ηνπ Π.Γ. 118/2007, ή ν ππφρξενο πξνο ηνχην πξνζθέξσλ δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο έλα ε πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 θαη, εθφζνλ έρνπλ δεηεζεί απφ ηελ δηαθήξπμε, ησλ πεξηπηψζεσλ α, β, θαη γ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ σο άλσ Π.Γ/ηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Ννζνθνκείνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ κεηνδφηε. Δπίζεο, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Ννζνθνκείνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ κεηνδφηε, εθφζνλ απφ ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά πξνθχπηεη φηη δελ πιεξνχληαη ηα θαζνξηδφκελα ζηε δηαθήξπμε ειάρηζηα αλαγθαία φξηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ηερληθψλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ άξζξνπ 8α.ηνπ Π.Γ. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 19. Καηαθύξσζε - Τπνγξαθή ύκβαζεο, Δγγπήζεηο 1. Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηαθχξσζεο κεγαιχηεξεο πξνκήζεηαο απφ ηελ πξνθεξπρζείζα κέρξη πνζνζηνχ 15% θαη κηθξφηεξεο πνζνηηθά απφ ηελ πξνθεξπρζείζα Σελίδα 34 από 64

35 κέρξη πνζνζηνχ 50%, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα δηαγσληζκφ πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο απφ Δπξψ θαη άλσ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 2. Γηα θαηαθχξσζε κέξνπο ηεο πξνθεξπρζείζαο πξνκήζεηαο θάησ ηνπ θαζνξηδνκέλνπ απφ ηελ Γηαθήξπμε πνζνζηνχ, απαηηείηαη πξνεγνπκέλε απνδνρή ηνπ πξνκεζεπηνχ. 3. ε πεξίπησζε επαχμεζεο ηεο πξνθεξπρζείζαο πξνκήζεηαο κπνξεί λα κεηαηίζεηαη ν ρξφλνο παξάδνζεο κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. 4. Ζ Καηαθχξσζε ηνπ Γηαγσληζκνχ γίλεηαη απφ ηνλ θνξέα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη αλαθνηλψλεηαη εγγξάθσο ζηνλ αλαθεξπρζέληα πξνκεζεπηή θαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Μεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο Καηαθχξσζεο θαη ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ ππνβνιήο πξνζθπγψλ ή ηελ εμέηαζε ηπρφλ ππνβιεζεηζψλ πξνζθπγψλ ή παξαηεξήζεσλ, ζπκπιεξψλεηαη ε ζρεηηθή χκβαζε ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ (ρέδην χκβαζεο), ε νπνία ξπζκίδεη φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Καηαθχξσζεο. 5. Μεηαμχ ηνπ θνξέα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηνπ πξνκεζεπηνχ ζηνλ νπνίν ηειηθψο λνκίκσο θαη εγθχξσο θαηαθπξψζεθε ε πξνκήζεηα, ππνγξάθεηαη χκβαζε, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο. 6. Ζ χκβαζε θαηαξηίδεηαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα κε βάζε ηνπο φξνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ Γηαθήξπμε θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηνχ, φπσο έγηλε απνδεθηή θαηά ηελ Καηαθχξσζε. Γελ κπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο. 7. Σν θείκελν ηεο χκβαζεο θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ζηεξίδεηαη, εθηφο θαηάδεισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ. 8. Σπρφλ παξάβαζε νπζηψδνπο φξνπ ηεο δηαθήξπμεο, είηε θαηά ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ είηε θαηά ηελ ζπλνκνιφγεζε ηεο ζπκβάζεσο πνπ θαηαξηίδεηαη κεηά ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ επάγεηαη αθπξφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο ή ηεο ζχκβαζεο. Οη φξνη ηεο ζχκβαζεο νθείινπλ λα αληαλαθινχλ ηελ απφθαζε έληαμεο, ηα ηερληθά δειηία θαη ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 9. Γηα ζέκαηα πνπ δελ ξπζκίδνληαη ξεηά απφ ηε χκβαζε θαη ηα παξαξηήκαηά απηήο ή ζε πεξίπησζε πνπ αλαθχςνπλ αληηθξνπφκελνη / αληηθαηηθνί φξνη απηήο, γηα ηελ εξκελεία ηεο ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ζεηξά ε παξνχζα Γηαθήξπμε, ε Απφθαζε Καηαθχξσζεο θαη ε Σερληθή θαη Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ. 10. Καλέλαο απφ ηνπο ππνςήθηνπο δελ έρεη δηθαίσκα λα απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κέξνο ηεο κεηά ηελ θαηάζεζή ηεο θαη αλεμάξηεηα απφ ηελ Καηαθχξσζε. ε πεξίπησζε πνπ ζα απνζπξζεί ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο θαη εηδηθφηεξα: (α) Έθπησζε θαη απψιεηα θάζε δηθαηψκαηνο γηα Καηαθχξσζε. (β) Καηάπησζε, κεξηθή ή νιηθή θαηά ηελ θξίζε ηνπ θνξέα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηεο Δγγχεζεο πκκεηνρήο, ρσξίο λα απαηηείηαη άιιε δηαδηθαζία ή δηθαζηηθή ελέξγεηα. 11. Δηδηθφηεξα, ν θνξέαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαηαξηίδεη ηε ζρεηηθή χκβαζε, ν δε ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο θαιείηαη λα ππνγξάςεη ηε χκβαζε κέζα ζε 10 κέξεο απφ ηελ επίδνζε ηεο πξφζθιεζεο, πξνζθνκίδνληαο αληίζηνηρα ηελ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο ηεο χκβαζεο. 12. ε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο παξφηη θιήζεθε εγγξάθσο, δελ παξνπζηαζηεί λα ππνγξάςεη ηε χκβαζε κέζα ζηελ ηαρζείζα εκεξνκελία ή πξνζέιζεη αιιά δελ θαηαζέζεη ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο πνπ πξνβιέπνληαη, κπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο θαη λα θαηαπέζεη ππέξ ηεο Φνξέα Γηελέξγεηαο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ρσξίο άιιε δηαδηθαζηηθή ελέξγεηα. Ζ Φνξέα Γηελέξγεηαο ζηελ πεξίπησζε απηή θαιεί ηνλ πξψην επηιαρφληα γηα ππνγξαθή ηεο χκβαζεο θαη αθνινπζείηαη αληίζηνηρα ε ίδηα δηαδηθαζία. Ο έθπησηνο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα απνθαηαζηήζεη θάζε δεκία πνπ πξνμέλεζε ζηνλ Φνξέα Γηελέξγεηαο εμαηηίαο ηεο αξλήζεσο ηνπ λα ππνγξάςεη ηε χκβαζε. 13. ε πεξίπησζε πνπ πηζαλνινγείηαη φηη θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηάξηηζεο ηνπ ηειηθνχ θεηκέλνπ ηεο χκβαζεο ζα ιήμεη ε ηζρχο ηεο Πξνζθνξάο ή ηεο Δγγχεζεο πκκεηνρήο, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη ζηελ έγθαηξε παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο Πξνζθνξάο ηνπ θαηά ηνλ εθηηκνχκελν γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ θεηκέλνπ ηεο χκβαζεο απαηηνχκελν ρξφλν θαη ηελ παξάηαζε γηα ηνλ ίδην ρξφλν ηεο ηζρχνο ηεο Δγγπεηηθήο πκκεηνρήο ή ηελ αληηθαηάζηαζή ηεο κε ηελ Δγγχεζε Καιήο Δθηέιεζεο. Σελίδα 35 από 64

36 14. Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν ζα ηνπ θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκόο είλαη ππνρξεσκέλνο ην αξγόηεξν θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο, ε νπνία θαιύπηεη ζε επξώ πνζνζηό 10% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πξνκήζεηαο πνπ ζα ηνπ θαηαθπξσζεί ρσξίο Φ.Π.Α., κε απεξηόξηζην ρξόλν ηζρύνο. Απηή ζα επηζηξαθεί κεηά ηελ νξηζηηθή, πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηεο ελ ιφγσ πξνκήζεηαο θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ηπρψλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο. 15. Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή αιιά λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρνπλ ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία ησλ θξαηψλ - κειψλ απηφ ην δηθαίσκα. 16. Δγγπήζεηο πνπ εθδίδνληαη ζε θξάηνο - κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο εθηφο ηεο Διιάδαο, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ επίζεκε κεηάθξαζε ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 17. Οη εγγπήζεηο ζα πξέπεη λα είλαη ζπκπιεξσκέλεο ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ ηεο παξνχζαο. 18. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη εθηφο ησλ άιισλ πξνυπνζέζεσλ ηεο 3 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ ΠΓ 118/2007 ηα αθφινπζα: α) ηνλ αξηζκφ ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαη ηελ ελ ιφγσ πξνο αλάζεζε πξνκήζεηα θαη β) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο 19. Δγγπήζεηο πνπ εθδίδνληαη ζε θξάηνο - κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο εθηφο ηεο Διιάδαο, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ επίζεκε κεηάθξαζε ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 20. Ζ απαιιαγή απφ ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο ελεξγείηαη κε επηζηξνθή ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζηνλ πξνκεζεπηή. 21. Οπδεκία άιιε ζπκθσλία φζνλ αθνξά ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, πξνγελέζηεξε θαη κε αλαθεξφκελε ζε απηήλ είλαη ηζρπξή. 22. Ζ ζύκβαζε ζα ηζρύεη γηα έλα (1) έηνο κε δπλαηόηεηα παξάηαζεο γηα δύν κήλεο. 23. Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί κφλν κε έγγξαθε ζπκθσλία ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, απνθιεηφκελνπ θάζε άιινπ απνδεηθηηθνχ κέζνπ, ρσξίο λα κεηαβάιιεηαη ε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο, φπσο πξνδηαγξάθεηαη ζηε δηαθήξπμε. ΑΡΘΡΟ 20. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ Ζ απνδνρή ησλ πην θάησ αλαθεξνκέλσλ παξαγξάθσλ,ζα αλαθέξεηαη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά γηα θάζε κία παξάγξαθν μερσξηζηά. 1. Ζ ελδπκαζία ηνπ πξνζσπηθνχ ζα είλαη νκνηφκνξθε ψζηε ε εκθάληζε ηνπ Να είλαη άξηζηε θαη λα ηπγράλεη ηεο εγθξίζεσο ηνπ Ννζ/κείνπ, θαη λα ζπκβαδίδεη κε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο. 2 Οη δαπάλεο γηα ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ κε ζηνιέο ζα βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. 3. Σν πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ ζα πξέπεη λα πιεξνί ηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο νηθείεο δηαηάμεηο γηα πξνζιήςεηο αληίζηνηρεο ζέζεηο ηνπ Γεκφζηνπ ηνκέα. Δπίζεο λα είλαη εππξεπέο θαη λα ζπκπεξηθέξεηαη κε θφζκην ηξφπν ζηνπο εξγαδφκελνπο, ηνπο επηζθέπηεο θαη λνζειεπφκελνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη λα γλσξίδνπλ ηελ Διιεληθή γιψζζα. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνχ αληίζηνηρα : ΔΡΓΑΗΔ /ΣΜΖΜΑΣΑ ΑΣΟΜΑ ΧΡΔ ΖΜΖΡΔΗΧ ΑΝΑ ΑΣΟΜΟ ΧΡΑΡΗΟ ΑΠΑΥΟΛΖ Ζ ΜΑΓΔΗΡΔΗΟ ΜΑΓΔΗΡΔΗΟ ΓΗΑΝΟΜΖ ΧΡΔ ΔΡΒΗΡΗΜ ΑΣΟ Σελίδα 36 από 64

37 ΓΗΑΝΟΜΖ ΓΗΑΝΟΜΖ / Α. ΠΡΧΗΝΟ ΔΡΒΗΡΗΜΑ ΑΘΔΝΧΝ- ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΟΤΕΗΝΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΓΔΚΑΣΗΑΝΟ Β.ΜΔΖΜΔΡΗΑΝΟ ΔΡΒΗΡΗΜΑ ΑΘΔΝΧΝ- ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΟΤΕΗΝΑ ΣΜΖΜΑΣΟ Γ.ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΗΝΟ ΔΡΒΗΡΗΜΑ ΑΘΔΝΧΝ- ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΟΤΕΗΝΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΤΝΟΛΟ πξσηλνύ από 8πκ. κέρξη 8.30πκ. 2. δεθαηηαλνύ από 10πκ. κέρξη 10.30πκ. 3. γεύκαηνο από κέρξη δείπλνπ από κέρξη Σν Νν/κείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα αιιαγήο ηεο παξαπάλσ θαηαλνκήο. Ο αλάδνρνο ζα επζχλεηαη έλαληη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ γηα φια ηα ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ζέκαηα εξγαζίαο ακνηβψλ, απνδεκηψζεσλ, θνηλσληθψλ παξνρψλ, θφξσλ θαη ινηπψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ, επίζεο ζα επζχλεηαη έλαληη ησλ Αξρψλ γηα ηελ ηήξεζε θάζε ππνρξέσζεο πνπ πξνθχπηεη απφ απηέο. Δπίζεο ππνρξενχηαη λα εθπιεξψλεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληη ζην πξνζσπηθφ ηνπ, ην Γεκφζην θαη θάζε ηξίην έγθαηξα θαη εκπξφζεζκα. Σα ζέκαηα αζηηθήο επζχλεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ βαξχλνπλ ηνλ ίδην ηνλ αλάδνρν. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί εγγξάθσο ζην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ, φηη νπδεκία εμάξηεζε ή εξγαζηαθή ζρέζε έρεη κε ην Ννζ/κεην Καη θαηά ζπλέπεηα ηπρφλ αηηήκαηα ή δηθαηψκαηα απ ηελ εξγαζηαθή ζρέζε δελ πξνβάιινληαη θαηά εξγνδφηνπ θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνχηνπ. Ζ γλσζηνπνίεζε απηή θνηλνπνηείηαη ζην Ννζνθνκείν εληφο κελφο απφ ηεο αλαιήςεσο ππεξεζίαο ελφο εθάζηνπ απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ. Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί ηνπο ίδηνπο ππαιιήινπο θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, ψζηε λα γλσξίδνπλ ηνπο ρψξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Ζ αληηθαηάζηαζε θάπνηνπ εθ ησλ ππαιιήισλ ζα γίλεηαη κφλν ζε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο (αζζέλεηα, ιήμε εξγαζηαθήο ζρέζεο ππαιιήινπ-αλαδφρνπ),αθνχ ελεκεξσζεί ε Γηεχζπλζε θαη πάληα κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Τπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ. ε πεξίπησζε πνπ ην Ννζνθνκείν γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν θξίλεη φηη θάπνηνο ή θάπνηνη εθ ησλ ππαιιήισλ ηεο εζηίαζεο & δηαλνκήο θαγεηνχ δελ θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ, ηφηε κεηά απφ έγγξαθε απαίηεζε ηνπ ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ άκεζε Αληηθαηάζηαζε ηνπο. Οη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα αλαθέξνπλ ζηελ ηερληθή ηνπο πξνζθνξά, ηπρφλ πξφζζεηνπο φξνπο ζπκβάζεσο πνπ εμαζθαιίδνπλ ην Ννζνθνκείν ζε φηη αθνξά ηελ θαιή θαη νκαιή δηαλνκή Σελίδα 37 από 64

38 θαγεηνχ, νη νπνίνη ζα ιεθζνχλ ζνβαξά ππφςηλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ. Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηαθφςεη κνλνκεξψο ηε ζχκβαζε ρσξίο θακία ππνρξέσζε έλαληη ηνπ αλαδφρνπ, εθφζνλ νη αλάγθεο ηνπ ζε πξνζσπηθφ θαιπθζνχλ κε πξνζιήςεηο ή ξπζκηζηεί δηαθνξεηηθά ην ζέκα απφ ην Τ.Τ.& Κ.Α. ή εθφζνλ ην πεξηερφκελν έξγν θξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην φηη δελ είλαη ελδεδεηγκέλν. Ζ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ζα ειέγρεηαη απφ επηηξνπή πνπ ζα νξίζεη ν δηνηθεηήο ηνπ Ννζνθνκείνπ.Δπίζεο ν αλάδνρνο ζα επνπηεχεη ηηο εξγαζίεο ηνπ έξγνπ δηαλνκήο θαγεηνχ θαη ζα είλαη ν κφλνο πνπ ζα είλαη ν κφλνο πνπ ζα ζπλδηαιέγεηαη κε ην Ννζνθνκείν.. Αιινδαπνί κπνξνχλ λα εξγάδνληαη κφλν εθ φζνλ έρνπλ ηα απαξαίηεηα έγγξαθα παξακνλήο θαη εξγαζίαο ζηελ Διιάδα. 4. Να απνθαζηζηά ακέζσο θάζε έιιεηςε ή παξάιεηςε ή πιεκκειή εξγαζία πνπ ζα παξαηεξείηαη θαη ζα γλσζηνπνηείηαη ζε απηφλ απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Ννζνθνκείνπ. 5. Να ηεξεί ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη λα είλαη απνθιεηζηηθφο θαη κφλνο ππεχζπλνο πνηληθά θαη αζηηθά γηα θάζε αηχρεκα πνπ ηπρφλ ζα πξνέθππηε ζην πξνζσπηθφ ηνπ. 6. Να ρξεζηκνπνηεί απνθιεηζηηθά ην εξγαηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ, πνπ είλαη αζθαιηζκέλν απφ απηφλ ζην αξκφδην Αζθαιηζηηθφ Σακείν ή Οξγαληζκφ. Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απαγνξεχεη ζε εξγαδφκελν ηνπ αλαδφρνπ λα εξγαζζεί, αλ δελ απνδείμεη ν Αλάδνρνο φηη είλαη αζθαιηζκέλνο, ππνρξενχκελνπ ηνπ αλαδφρνπ λα εθνδηάδεη ην Ννζνθνκείν κε ηα ζρεηηθά επίζεκα έγγξαθα. Να ππάξρνπλ ζε θαζεκεξηλή βάζε ηα ίδηα πξφζσπα ησλ εξγαδνκέλσλ. Οπνηαδήπνηε αιιαγή πξνζψπσλ λα αλαθέξεηαη ζην γξαθείν Δπηζηαζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 7. Να επηβιέπεη ν ίδηνο ή λφκηκνο εθπξφζσπφο ηνπ (ΔΠΟΠΣΖ) ην έξγν θαη λα επηθνηλσλεί κε ην αξκφδην φξγαλν ηνπ Ννζνθνκείνπ. Ζ παξνπζία ηνπ ΔΠΟΠΣΖ αληί ηνπ αλαδφρνπ, ζα γλσζηνπνηείηαη ζην Ννζνθνκείν. 8. Να ηεξεί φινπο ηνπο θαλφλεο ππξαζθάιεηαο θαη αζθάιεηαο ζηνλ ρψξν πνπ ζα ηνπ δνζεί απφ ην Ννζνθνκείν γηα ηελ θχιαμε ησλ πξαγκάησλ θαη ησλ πιηθψλ ηνπ. 9.Να ηεξεί βηβιία επηθνηλσλίαο κε ηνπο αξκφδηνπο ηνπ λνζνθνκείνπ κε ζθνπφ ηελ αλαγξαθή ζ απηά ηπρφλ παξαιείςεσλ φζν θαη παξαπφλσλ. 10. Να ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο νδεγίεο ηνπ ππεπζχλνπ ηεο θαζαξηφηεηαο θαζψο θαη ηελ Δπηηξνπή Δλδνλνζνθνκεηαθψλ ινηκψμεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζε θάζε ζέκα πνπ έρεη ζρέζε κε ηηο εθηεινχκελεο εξγαζίεο, νη νπνίνη είλαη θαη αξκφδηνη γηα ηελ επίβιεςε θαη δηαπίζησζε ηεο εθηέιεζεο ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ. 11. Να γλσζηνπνηεί εγγξάθσο ζην απαζρνινχκελν ζ απηφλ ζην Ννζνθνκείν πξνζσπηθφ φηη νπδεκία εμάξηηζε ή εξγαζηαθή ζρέζε έρεη κε ην Ννζνθνκείν θαη λα δέρεηαη ηνλ έιεγρν απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ησλ ηπρφλ απνζθεπψλ ηνπ θαηά ηελ απνρψξεζή ηνπ απφ ην Ννζνθνκείν. Ο ππεχζπλνο έρεη ην δηθαίσκα λα αμηψζεη ηελ απνκάθξπλζε θάζε κέινπο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ, αλ απηφ δείμεη νιηγσξία ή δελ πεηζαξρεί ζηηο δηαηαγέο νδεγίεο ηνπ. 12. Οη εξγαδφκελνη πξέπεη ππνρξεσηηθά λα είλαη ειεγκέλνη γηα επαηίηηδα Α θαη ζε πεξίπησζε πνπ είλαη αξλεηηθνί λα εκβνιηαζζνχλ, λα θάλνπλ αθηηλνγξαθία ζψξαθνο θαη παξαζηηνινγηθή θνπξάλσλ θαη λα πξνζθνκίζνπλ ζηελ Αξκφδηα Τπεξεζία Δλδνλνζνθνκεηαθψλ ινηκψμεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ αληίγξαθν θάξηαο Δκβνιηαζκψλ, άιισο δελ γίλνληαη δεθηνί. Δπίζεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ζην Γξαθείν Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ βηβιηάξην πγείαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 14 ηνπ Π.Γ. 138/92, 68/ Ο Αλάδνρνο θξνληίδεη ψζηε νη ππάιιεινί ηνπ λα κελ θέξνπλ ζηε δνπιεηά μέλα άηνκα ή ζπγγεληθά ηνπ ηα νπνία ηνπο θαζπζηεξνχλ ζηελ εξγαζία ηνπο. 14. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ρξεζηκνπνηεί πξνζσπηθφ πνπ έρεη πείξα ζην αληηθείκελν θαη λα κπνξεί λα εγγπεζεί φηη δελ ζα ππάξμεη θαλέλα θψιπκα θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. Οη ππάιιεινί ηνπ δελ επηηξέπεηαη λα βιέπνπλ έγγξαθα ή θαθέινπο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Ο Αλάδνρνο θξνληίδεη ψζηε νη ππάιιεινί ηνπ λα κελ αλαθνηλψλνπλ ζε θαλέλαλ πξάγκαηα πνπ ηνπο έγηλαλ γλσζηά ιφγσ ηεο εξγαζίαο ηνπο (Ηαηξηθφ Απφξξεην). Απηή ε ππνρξέσζε εμαθνινπζεί λα ππάξρεη αθφκε θαη κεηά ην πέξαο ηεο χκβαζεο. 15. Οη ππάιιεινη ηνπ αλαδφρνπ δελ κπνξνχλ λα κηινχλ κε αζζελείο γηα ηελ αζζέλεηά ηνπο θαη ηελ αγσγή πνπ ηνπο ρνξεγείηαη γηα ηελ ζεξαπεία ηνπο. Δπίζεο δελ ηνπο επηηξέπεηαη λα Σελίδα 38 από 64

39 θξηηηθάξνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ γηαηξψλ θαη ηνπ βνεζεηηθνχ θαη λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. Αθφκε δελ κπνξνχλ λα δίλνπλ ζπκβνπιέο γηα ζεξαπείεο ζηνπο αζζελείο. Δίλαη απαγνξεπκέλε ε πξνζθφκηζε Φαξκάθσλ. 16. Οη ζηνιέο ηνπ πξνζσπηθνχ πξέπεη λα είλαη θαζαξέο θαη εππξεπείο. Σηο ζηνιέο παξέρεη ν Αλάδνρνο. Σν ρξψκα ηνπο θαζνξίδεηαη απφ ην Ννζνθνκείν. 17. Σν Ννζνθνκείν έρεη ην δηθαίσκα λα δηελεξγεί ειέγρνπο κε ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ ή θάπνηνο πνπ απηφ νξίδεη. Τγεηνλνκηθνί θαη Βαθηεξηνινγηθνί έιεγρνη δηελεξγνχληαη απφ άηνκα πνπ νξίδεη ν Δξγνδφηεο. Ο έιεγρνο δηελεξγείηαη ρσξίο πξνεγνχκελε πξνεηδνπνίεζε. Σν θφζηνο αλάζεζεο πηζαλψλ ειέγρσλ ζε ππεξεζίεο εθηφο ηνπ Ννζνθνκείνπ ζα βαξχλεη ην ίδην ην Ννζνθνκείν εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ηα απνηειέζκαηα έρνπλ απνθιίζεηο απφ ηα θαζνξηζκέλα φξηα, νπφηε ην θφζηνο επαλειέγρνπ κεηά ηελ ζπκκφξθσζε δηφξζσζε ζα βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν. 18. Σν πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ ζα πξέπεη λα ππαθνχεη ηηο ππνδείμεηο ησλ αξκνδίσλ ππαιιήισλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, θαη λα ζπλεξγάδεηαη κε απηνχο. 19. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη βηβιίν παξνπζίαο πξνζσπηθνχ κε αξίζκεζε αλά ζειίδα, κε νλνκαηεπψλπκα, ζεσξεκέλν απφ ην Ννζνθνκείν φπνπ ην πξνζσπηθφ ζα ππνγξάθεη θαηά ηελ άθημε θαη απνρψξεζή ηνπ. Σν βηβιίν απηφ ζα ειέγρεηαη θαη ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ επφπηε ηνπ Ννζνθνκείνπ θαζψο θαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή βεβαίσζεο ηεο εθηέιεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ, ζα είλαη δε δηαζέζηκα ζε θάζε δήηεζε ππεξεζηαθψλ παξαγφλησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. Δπίζεο ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαηεξεί ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ Ννζνθνκείνπ (θαξφηζηα κεηαθνξάο θαγεηνχ δίζθνπο θιπ) ζε άξηζηε θαηάζηαζε. ΑΡΘΡΟ 21. Πιεξσκή Κξαηήζεηο 1. Ζ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηνχ ζα γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ θνξέα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ πξνζθφκηζή ηνπο. Σα αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο πνπ πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ν πξνκεζεπηήο είλαη κεηά απφ έθδνζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο θαη εθφζνλ πξνζθνκηζζνχλ απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: α) Σηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ αλαδφρνπ γηα ηνλ αληίζηνηρν κήλα. Ζ έθδνζε ησλ ηηκνινγίσλ δελ κπνξεί λα γίλεη πξν ηεο εκεξνκελίαο εθδφζεσο ηνπ πξσηνθφιινπ πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο. β) Πξσηφθνιιν πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ δηαλνκήο θαγεηνχ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δεηείηαη ε πιεξσκή, απφ αξκφδην φξγαλν ηνπ Ννζνθνκείνπ, ην Γξαθείν Δπηζηαζίαο θαη ηνλ Αλάδνρν. γ) Απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο. 2. Βεβαίσζε ππνγεγξακκέλε απφ ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιήζεθε, φηη ν Αλάδνρνο έρεη εθπιεξψζεη απέλαληί ηνπο φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαη ηελ ζεψξεζε ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ (άξζ.35 ηνπ ΠΓ 118/07 θαη 7 ηνπ Ν.2286/95 θαη ινηπέο ξπζκίζεηο). 3. Σνλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη λφκηκεο θξαηήζεηο. Ο ΦΠΑ βαξχλεη ην Ννζνθνκείν. Καηά ηελ εμφθιεζε ηνπ ηηκνινγίνπ, γίλεηαη πξνείζπξαμε θφξνπ πνζνζηνχ 8%. 4. ε πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ηνπ ζπκβαζηνχρνπ θαζπζηεξήζεη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή εμήληα (60) εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ απηφλ ε αλαζέηνπζα αξρή (νθεηιέηεο), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Π.Γ. 166/2003 (ΦΔΚ 138/Α/ ) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35 ηεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο» θαζίζηαηαη ππεξήκεξνο θαη νθείιεη ηφθνπο. 5.Ο Αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε θάζε λφκηκε αζθαιηζηηθή εηζθνξά θαη θξάηεζε ππέξ λνκηθψλ πξνζψπσλ ή άιισλ Οξγαληζκψλ ε νπνία θαηά λφκν βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν. Απαηηήζεηο ηνπ Αλαδφρνπ γηα νηαδήπνηε πιεξσκή δελ ζα γίλνληαη δεθηέο άλεπ ηεο εθ κέξνπο ηνπ θαηαζέζεσο ησλ αληίζηνηρσλ παξαζηαηηθψλ ζηνηρείσλ θαη εγγξάθσλ (ηηκνιφγηα, απνδείμεηο, Σελίδα 39 από 64

40 πηζηνπνηεηηθά θ.ιπ.) πνπ αθνξνχλ ζηελ εμφθιεζε ησλ θφξσλ, αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη ινηπψλ δαπαλψλ πνπ ηνλ βαξχλνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο. Ο πξνκεζεπηήο βαξχλεηαη κε ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο επί ηνπ ηηκήκαηνο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Ο ΦΠΑ βαξχλεη ην Ννζνθνκείν.Οη θξαηήζεηο πνπ δηελεξγνχληαη είλαη νη αθφινπζεο. 1)Yπέξ Μ.Σ.Π.Τ.(Μεηνρηθνχ Σακείν Πνιηηηθψλ Τπαιιήισλ άξζξν 22 ΠΓ 422/1981):1,50% 2)Υαξη. Μ.Σ.Π.Τ. : 0,03% επί ηνπ Μ.Σ.Π.Τ.3) ΟΓΑ ραξη. Μ.Σ.Π.Τ. : 0,006% 4)Τπέξ Οξγαληζκψλ Φπρηθήο Τγείαο (Γ.Τ.6α) Γ.Π/νηθ.36932/ Κ.Τ.Α.):2% 5) Κξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο 8% επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ (άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/1994)6) Τπέξ ΔΑΑΓΖΤ 0,10% ζην θαζαξφ πνζφ 7)ραξη. ππέξ ΔΑΑΓΖΤ 0,003 8)ΟΓΑ ραξη. ππέξ ΔΑΑΓΖΤ 0, ε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο ή έλσζεο πξνζψπσλ άλεπ λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο, ηα παξαζηαηηθά εθδίδνληαη απφ θάζε έλα κέινο ηεο θνηλνπξαμίαο ή ηεο έλσζεο ρσξηζηά, αλάινγα κε ην κέξνο ηεο πξνκήζεηαο πνπ έρεη αλαιάβεη λα πινπνηήζεη, φπσο έρεη πεξηγξαθεί ζηελ Σερληθή Πξνζθνξά ηεο ζρεηηθήο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, θαη κε αλαθνξά ζηελ πεξηγξαθή απηή. 6. Δίλαη δπλαηφλ γηα ιφγνπο επρέξεηαο λα πξνβιεθζεί θαη λα δεισζεί πξνο ηνλ θνξέα δηελέξγεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ζχλαςεο ηεο χκβαζεο ν νξηζκφο ελφο κέινπο ηεο ελψζεσο ή θνηλνπξαμίαο σο εθπξνζψπνπ ( projectleader ). Ο εθπξφζσπνο απηφο ζα εθδίδεη ην ζρεηηθφ παξαζηαηηθφ θαη ζα κεξηκλά γηα ηελ θαηαβνιή ησλ ζρεηηθψλ πνζψλ ζηα ππφινηπα κέιε θαηά ην ιφγν ζπκκεηνρήο εθάζηνπ ζην πινπνηεζέλ ηκήκα ηεο πξνκήζεηαο. Ο Φνξέαο Γηελέξγεηαο δελ ππέρεη θακία επζχλε γηα ηελ πξνζήθνπζα θαηαβνιή ζηα κέιε ηεο ελψζεσο / θνηλνπξαμίαο θαη δελ εκπιέθεηαη ελ γέλεη θαζ νηνλδήπνηε ηξφπν ζε δεηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο εζσηεξηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ελψζεσο / θνηλνπξαμίαο. ΑΡΘΡΟ 22. Τπεξγνιαβία 1. Ο πξνκεζεπηήο, γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο, ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ έρεη πξνζδηνξίζεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ, γηα ην θαηά πεξίπησζε αλαθεξφκελν ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηκήκα ηεο πξνκήζεηαο. 2. Οη ππεξγνιάβνη δελ απνθηνχλ νπνηαδήπνηε ζπκβαηηθή ζρέζε κε ηνλ θνξέα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 3. Ο πξνκεζεπηήο επζχλεηαη γηα ηηο πξάμεηο, παξαιείςεηο θαη ακέιεηεο ησλ ππεξγνιάβσλ θαη ησλ εθπξνζψπσλ ή ησλ ππαιιήισλ ηνπο, φπσο αθξηβψο θαη γηα ηηο πξάμεηο, παξαιείςεηο ή ακέιεηεο ηνπ ηδίνπ, ησλ εθπξνζψπσλ ή ησλ ππαιιήισλ ηνπ. 4. Ο πξνκεζεπηήο δηθαηνχηαη λα αληηθαηαζηήζεη ππεξγνιάβν ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ κε απηφλ ή λα ρξεζηκνπνηήζεη θαη άιινλ ππεξγνιάβν, κφλν εθ φζνλ ν λένο ππεξγνιάβνο αληαπνθξίλεηαη ζηα αληίζηνηρα θξηηήξηα επηινγήο πνπ ίζρπζαλ γηα ηελ αλάζεζε ηεο χκβαζεο. 5. Πξνθεηκέλνπ λα ζπλάςεη λέα ππεξγνιαβία, ν πξνκεζεπηήο απαηηείηαη λα έρεη ηε γξαπηή άδεηα ηνπ θνξέα δηελέξγεηαο. Σα ηκήκαηα ηα νπνία θαιχπηεη ε ππεξγνιαβία, θαζψο θαη ε ηαπηφηεηα ηνπ ππεξγνιάβνπ θνηλνπνηνχληαη ζηνλ θνξέα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, καδί κε έγγξαθε ηεθκεξίσζε ηνπ πξνκεζεπηνχ απφ ηελ νπνία πξέπεη λα πξνθχπηεη φηη ν ππεξγνιάβνο αληαπνθξίλεηαη ζηα αληίζηνηρα θξηηήξηα επηινγήο πνπ ίζρπζαλ γηα ηελ αλάζεζε ηεο χκβαζεο. 6. Ο θνξέαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ δηθαηνχηαη λα δεηήζεη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ηελ αληηθαηάζηαζε ππεξγνιάβνπ ή θπζηθνχ πξνζψπνπ εκπιεθνκέλνπ ζηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο πνπ, θαηά ηελ βάζηκε θαη αηηηνινγεκέλε θξίζε ηεο, δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο (πξνκήζεηαο), ν δε πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη ζηελ πεξίπησζε απηή λα αληαπνθξηζεί ζηελ απαίηεζε ηνπ θνξέα δηελέξγεηαο, ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα ζπκθσλεζεί απφ θνηλνχ φηη απαηηείηαη γηα ηελ εμεχξεζε αληηθαηαζηάηε. 7. ε θάζε πεξίπησζε, ηελ πιήξε επζχλε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνκήζεηαο θέξεη απνθιεηζηηθά ν πξνκεζεπηήο. Σελίδα 40 από 64

41 ΑΡΘΡΟ 23. ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΗΑ 1. Σα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ επζχλνληαη γηα ηε κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ, ζην κέηξν πνπ ε αδπλακία εθπιήξσζεο νθείιεηαη ζε πεξηζηαηηθά αλσηέξαο βίαο. 2. Ζ απφδεημε ηεο αλσηέξαο βίαο βαξχλεη απηφλ πνπ ηελ επηθαιείηαη. 3. Χο πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά νη παξαθάησ: Γεληθή ή κεξηθή απεξγία, πνπ ζπλεπάγεηαη ηε δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ. Πιεκκχξα. εηζκφο. Πφιεκνο. 4. Ο πξνκεζεπηήο επηθαινχκελνο ππαγσγή ηεο αδπλακίαο εθπιήξσζεο ππνρξεψζεψλ ηνπ ζε γεγνλφο πνπ εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ηεο αλσηέξαο βίαο, νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη πξνο ην Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «θπιίηζεην» κε έγγξαθφ ηνπ θαη λα επηθαιεζζεί ηνπο ζρεηηθνχο ιφγνπο θαη πεξηζηαηηθά εληφο απνζβεζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ, πξνζθνκίδνληαο ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 5. Μφλν ε έγγξαθε αλαγλψξηζε απφ ηνλ Φνξέα Γηελέξγεηαο ηεο αλψηεξεο βίαο πνπ επηθαιείηαη ν πξνκεζεπηήο ηνλ απαιιάζζεη απφ ηηο ζπλέπεηεο ηεο εθπξφζεζκεο ή κε θαηάιιεια εθπιήξσζεο ηεο ππεξεζίαο. ΑΡΘΡΟ 24. Πνηληθέο Ρήηξεο-Δθπηώζεηο- Λύζε θαη Καηαγγειία ηεο ύκβαζεο Σν αξκφδην φξγαλν ηνπ Ννζνθνκείνπ έρεη ην δηθαίσκα λα θεξχμεη έθπησην ηνλ πξνκεζεπηή ρσξίο λα θαηαβάιιεη νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε, αλ απηφο δελ εθπιεξψλεη ή εθπιεξψλεη πιεκκειψο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή παξαβηάδεη νπζηψδε φξν ηεο ζχκβαζεο. Σν Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: Ο πξνκεζεπηήο δελ πινπνηεί ηε ζχκβαζε κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεηαη ζε απηή, παξά ηηο πξνο ηνχην επαλεηιεκκέλεο νριήζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Ο πξνκεζεπηήο εθρσξεί ηε χκβαζε ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ. Ο πξνκεζεπηήο πησρεχζεη, ηεζεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή εθθαζάξηζε, ιπζεί ή αλαθιεζεί ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ή γίλνπλ πξάμεηο αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο ζε βάξνο ηνπ, ζην ζχλνιν ή ζε ζεκαληηθφ κέξνο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ. Δθδίδεηαη ηειεζίδηθε απφθαζε θαηά ηνπ πξνκεζεπηή γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ. Ο πξνκεζεπηήο δελ ηεξεί ηηο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο Ννκνζεζίαο. Σα απνηειέζκαηα ηεο θαηαγγειίαο επέξρνληαη απφ ηελ πεξηέιεπζε ζηνλ πξνκεζεπηή ηεο, εθ κέξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ, θαηαγγειίαο. Σν ζπληνκφηεξν δπλαηφ κεηά ηελ θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο, ην Ννζνθνκείν αλαζηέιιεη ηελ θαηαβνιή νπνηνπδήπνηε πνζνχ πιεξσηένπ, ζχκθσλα κε ηελ ζχκβαζε, πξνο ηνλ πξνκεζεπηή θαη νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαηαπίπηνπλ. Σν Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη πξφζζεηα απφ ηνλ πξνκεζεπηή απνδεκίσζε γηα θάζε δεκηά πνπ ππέζηε, ιφγσ πιεκκεινχο εθηειέζεσο ηεο ζχκβαζεο. Απαγνξεχεηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ε κεηαβίβαζε ή εθρψξεζε ή ελερπξίαζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, ησλ ππνρξεψζεσλ θαη δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε πνπ ζα ζπλαθζεί κεηαμχ απηνχ θαη ηνπ Ννζνθνκείνπ, ρσξίο ζρεηηθή έγθξηζε απφ ην Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηε ζχλαςε ηεο ζρεηηθήο ζπκθσλίαο, εθηφο ηεο ακνηβήο ηνπ ηελ νπνία κπνξεί λα εθρσξήζεη ζε Σξάπεδα ηεο επηινγήο ηνπ, πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα. Ζ αλάδνρνο εηαηξεία έρεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, δειαδή, θαηαβνιή ησλ λφκηκσλ απνδνρψλ, νη νπνίεο ζε θακηά πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξεο ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηελ νηθεία (θιαδηθή)..δ, ηήξεζε ηνπ λφκηκνπ σξαξίνπ, αζθαιηζηηθή θάιπςε, φξνη πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θιπ. ε πεξίπησζε δε, πνπ δηαπηζησζεί παξάβαζε ηνπ αλσηέξνπ φξνπ ζα θαηαγγέιιεηαη ε ζχκβαζε κε ηελ αλάδνρν εηαηξεία. (Τπ. Απ / ) ε πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ην Ννζνθνκείν, κέζσ ηεο επηηξνπήο δηαπίζησζεο ησλ εξγαζηψλ, θξίλεη φηη νη εξγαζίεο νη νπνίεο έρνπλ αλαηεζεί ζηνλ Αλάδνρν, δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθέο, ζα αθνινπζήζνπλ νη παξαθάησ θ π ξ ψ ζ ε η ο Σελίδα 41 από 64

42 Πνηληθέο Ρήηξεο 1. Γηα ηελ πξψηε παξάβαζε φξσλ ή φξνπ ηεο χκβαζεο ν Αλάδνρνο θαη αξρή ζα ππφθεηηαη ζε πξνθνξηθή θαη ζηε ζπλέρεηα ζε έγγξαθε παξαηήξεζε απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή επίβιεςεο, επνπηείαο εξγαζηψλ δηαλνκήο θαγεηνχ, ή νπνία ζα γλσζηνπνηεί ηα απνηειέζκαηα ζπκκφξθσζεο ζηε Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ηε ζχληαμε ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ εξγαζηψλ. ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ ζα επηβάιινληαη νη παξαθάησ θπξψζεηο γηα ηελ παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ πιεκκειή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ δηαλνκήο θαγεηνχ 1. Γηα ηελ πξψηε παξάβαζε 500, Γηα ηελ δεχηεξε παξάβαζε 1.000, Γηα ηελ ηξίηε παξάβαζε 2.500,00.- Μεηά ηελ Σξίηε παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ηεο πιεκκεινχο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ηεο δηαλνκήο θαγεηνχ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ννζνθνκείνπ δχλαηαη λα θεξχμεη έ θ π η σ η ν ηνλ Αλάδνρν. 1. Με παξαθξάηεζε ηεο Δγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο 2. Με αλάζεζε ησλ έξγσλ ζηνλ επφκελν κεηνδφηε & ηνλ θαηαινγηζκφ ηεο ηπρφλ πξνθχπηνπζαο δηαθνξάο ηεο ηηκήο αθνχ θαιέζεη ηνλ Αλάδνρν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ ζηελ θαηά ην άξζξν 34 ηνπ Π. Γ. 118/07. Οη Ρήηξεο ζε πξψηε Φάζε, επηβάιινληαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Γηεπζπληή ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ζε θάζε πεξίπησζε επηθπξψλνληαη απφ ην Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ζα παξαθξαηνχληαη κε έθδνζε πηζησηηθνχ ηηκνινγίνπ. Καηά ηεο επηβνιήο ησλ ξεηξψλ ρσξεί έλζηαζε. 2. Όηαλ δηαθφςεη άθαηξα θαη ρσξίο ηελ ζπλαίλεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ ην έξγν πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεσο ηνπ ρξφλνπ ηεο ζχκβαζεο. ηελ πεξίπησζε απηή νη ηπρφλ πιεξσκέο ηνπ, επηβαξχλνληαη επηπξφζζεηα θαη κε: Σελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ησλ 500,00.- εκεξεζίσο σο πνηληθή ξήηξα θαη κέρξη ηεο εκεξνκελίαο ιήμεσο ηεο ζχκβαζεο ή ηπρφλ αλάζεζεο ηνπ έξγνπ ηεο δηαλνκήο θαγεηνχ ζε άιιν ελδηαθεξφκελν πνπ είρε ιάβεη κέξνο ζηνλ δηαγσληζκφ. Σελ θαηαβνιή ηεο ηπρφλ πξνθχπηνπζαο δηαθνξάο ηηκήο απφ ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ ηεο δηαλνκήο θαγεηνχ ζε άιιν ελδηαθεξφκελν πνπ είρε ιάβεη κέξνο ζηνλ δηαγσληζκφ. Σελ θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ππέξ ηνπ Ννζνθνκείνπ. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ηνπ αλαδφρνπ, ηφζν σο πξνο ηε ζπλνιηθή πνηλή πνπ ηνπ επηβιήζεθε, φζν θαη σο πξνο ην χςνο ηεο θάζε ξήηξαο γηα ζπγθεθξηκέλν κήλα, ν Αλάδνρνο δηθαηνύηαη λα ππνβάιιεη έλζηαζε πξνο ην Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ κέζα ζε νθηώ (8) εκέξεο. Σν Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ απνθαζίδεη κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηελ Ζκεξνκελία ηεο ππνβνιήο ηεο γηα ηελ έλζηαζε πνπ κπνξεί λα ηε δερζεί ζην ζχλνιφ ηεο ή θαηά έλα κέξνο ή θαη λα ηελ απνξξίςεη. ηελ πεξίπησζε πνπ ζα γίλεη δεθηή ε έλζηαζε ελ φισ ή ελ κέξεη, ε πνηλή πνπ επηβιήζεθε εμαθαλίδεηαη ή αλαπξνζαξκφδεηαη αλάινγα. Κξηηέο ηεο πνηφηεηαο εξγαζίαο ηεο δηαλνκήο θαγεηνχ, είλαη νη Πξντζηάκελνη ησλ Ννζειεπηηθψλ ηκεκάησλ νη νπνίνη ππνρξενχληαη λα αλαθέξνπλ εγγξάθσο θαη ηεξαξρηθά ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο ζηα αξκφδηα φξγαλα. Ζ επνπηεία ηνπ ζπλεξγείνπ δηαλνκήο θαγεηνχ ζα απαξηίδεηαη : Απφ Σξηκειή επηηξνπή δηαπίζησζεο έξγνπ δηαλνκήο θαγεηνχ, ηελ νπνία νξίδεη ν Γηνηθεηήο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ε νπνία βεβαηψλεη θάζε κήλα ηελ πνηνηηθή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε ακθηβνιίαο νη φξνη ηεο ζχκβαζεο απηήο κεηαθξάδνληαη έηζη ψζηε λα δηαηεξείηαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο ζχκβαζεο. Δάλ θάπνηνο φξνο ηεο ζχκβαζεο δελ είλαη ιεηηνπξγηθφο, δελ επεξεάδεηαη ε ηζρχο ησλ ππνινίπσλ φξσλ. Σα ζπκβαιιφκελα κέξε ζ απηή ηελ πεξίπησζε είλαη ππνρξεσκέλα λα βξνπλ κία δίθαηε θαη νηθνλνκηθή ιχζε κε ηελ νπνία ζα δηνξζψλεηαη ε κε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ φξνπ. Γηα θάζε πξφβιεκα πνπ αθνξά ηε Γηαθήξπμε θαη ηε χκβαζε ν Αλάδνρνο ππάγεηαη ζηε δηθαηνδνζία ησλ δηθαζηεξίσλ ηεο Υίνπ. Σελίδα 42 από 64

43 ΑΡΘΡΟ 25. Δθαξκνζηέν Γίθαην Γηαηηεζία 1. Ο πξνκεζεπηήο θαη ν θνξέαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ζα πξνζπαζνχλ λα ξπζκίδνπλ θηιηθά θάζε δηαθνξά, πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο. 2. Δπί δηαθσλίαο, θάζε δηαθνξά ζα ιχεηαη απφ ηα Διιεληθά Γηθαζηήξηα, εθαξκνζηέν δε δίθαην είλαη πάληνηε ην Διιεληθφ. ΑΡΘΡΟ 26: ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ - ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΚΑΗ ΓΗΑΝΟΜΖ ΓΔΤΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΑΘΔΝΔΗ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΦΖΜΔΡΔΤΟΝΣΔ ΗΑΣΡΟΤ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΜΑ ΟΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ: 1. Να έρνπλ βηβιηάξην πγείαο ζεσξεκέλν απφ αξκφδηα αξρή, ηνπιάρηζηνλ ην ηειεπηαίν ηξίκελν, πνπ λα πηζηνπνηεί φηη δελ πάζρεη απφ λνζήκαηα πνπ κπνξνχλ λα κεηαδνζνχλ κε ηα ηξφθηκα. Σν βηβιηάξην πγείαο ζα πξέπεη λα απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ πξφζιεςή ηνπο. Δπίζεο, γηα λα δηαπηζησζεί ε ηθαλφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ δεηνχκελνπ έξγνπ, ζηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη γλσκάηεπζε παζνιφγνπ φπνπ ζα βεβαηψλεηαη ε αξηηκέιεηά ηνπο θαη ε γεληθφηεξε πγεία.. 2. Να έρνπλ απνιπηήξην γπκλαζίνπ θαη γλσξίδνπλ πνιχ θαιά ηελ ειιεληθή γξαθή θαη αλάγλσζε θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ζσζηά ηηο γξαπηέο νδεγίεο γηα ηηο δίαηηεο ησλ αζζελψλ, λα επηθνηλσλνχλ κε ηνπο αζζελείο θαη αλ ζπλεξγάδνληαη κε ην ινηπφ πξνζσπηθφ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 3. Δηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ζηνλ κάγεηξα, λα ερεη ειηθία εσο 55 εηψλ, απαηηείηαη 5εηήο ηνπιάρηζηνλ πξνυπεξεζία ζε ρψξνπο καδηθήο εζηίαζεο. Δπίζεο, ν κάγεηξαο ζα πξέπεη λα έρεη πηπρίν καγείξνπ ζρνιήο ηνπξηζηηθψλ επαγγεικάησλ ή απφ δεκφζην ή απφ ηδησηηθφ ΗΔΚ ή απφ Σερληθφ Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 4. Όζνλ αθνξά ζηνλ Β. κάγεηξα, είλαη απαξαίηεηε 3εηήο ηνπιάρηζηνλ πξνυπεξεζία ζε ρψξνπο καδηθήο εζηίαζεο θαη απνιπηεξίνπ Γπκλαζίνπ. ΓΔΝΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ Να πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο εξγαζίαο ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία. Να απαζρνινχληαη ζε θπθιηθφ σξάξην, θαζεκεξηλά θαη ηηο αξγίεο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, έηζη φπσο ζα πξνβιέπεηαη ζηελ δηαθήξπμε. Ζ ζηνιή εξγαζίαο ζα είλαη ζχκθσλε κε ηα ζρέδηα θαη ηα ρξψκαηα ηνπ Ννζνθνκείνπ καο. Θα πξέπεη λα είλαη πάληα θαζαξή θαη λα αιιάδεη ηαθηηθά (θάζε θνξά πνπ είλαη βξψκηθε θαη ηνπιάρηζηνλ 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ. Ζ δαπάλε γηα ηελ ζηνιή θαη ην θφζηνο θαζαξηζκνχ ηεο ζα επηβαξχλεη ην ηδησηηθφ ζπλεξγείν θαη φρη ηνλ θάζε εξγαδφκελν πξνζσπηθά. Ζ αθαίξεζε ησλ ξνχρσλ, παλσθνξηψλ, παπνπηζηψλ θαη ησλ πξνζσπηθψλ αληηθεηκέλσλ, αιιά θαη ηε ηνπνζέηεζε ηεο ζηνιήο εξγαζίαο πξέπεη λα γίλεηαη ζε εηδηθή ληνπιάπα πνπ ππάξρεη ζην ρψξν ηεο θνπδίλαο. Σα πξνγξάκκαηα εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ηδησηηθνχ ζπλεξγείνπ ζα εθπνλνχληαη απφ ην Σκήκα Γηαηξνθήο ηνπ Ννζνθνκείνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξία θαη ζα ππνγξάθνληαη απφ ηνλ πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο Γηαηξνθήο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Σν πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο ζα ππνγξάθεη θαζεκεξηλά ζε παξνπζηνιφγην πνπ ζα έρεη ν επηθεθαιήο επφπηεο ηνπ ηδησηηθνχ ζπλεξγείνπ θαηά ηελ είζνδν θαη έμνδν απφ ηνλ ρψξν εξγαζίαο. ε Σελίδα 43 από 64

44 πεξίπησζε απνπζίαο εξγαδνκέλνπ, ε εηαηξεία είλαη ππνρξεσκέλε λα θαιχπηεη ην θελφ πνπ δεκηνπξγείηαη άκεζα κε άιινλ εξγαδφκελν. Ζ εηαηξία, ζε πεξίπησζε αλάιεςεο έξγνπ, αλαιακβάλεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε λα παίξλεη φια ηα απαηηνχκελα κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιεί θαη γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ή δεκηψλ ζε νπνηαδήπνηε πξφζσπα ή πξάγκαηα θαη λα εθαξκφδεη ηελ Δξγαηηθή Ννκνζεζία. Ζ εηαηξία επηβαξχλεηαη γηα θάζε βιάβε ή θαηαζηξνθή πνπ κπνξεί λα πξνθιεζεί απφ ην πξνζσπηθφ ηεο. ΤΓΔΗΑ ΣΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ Απαγνξεχεηαη ε κε νπνηαδήπνηε ηδηφηεηα, απαζρφιεζε, ζε ρψξνπο εξγαζίαο κε ηξφθηκα νπνηνπδήπνηε αηφκνπ είλαη γλσζηφ ή ππάξρνπλ ππφλνηεο φηη πάζρεη απφ λφζεκα πνπ κεηαδίδεηαη δηα ησλ ηξνθψλ, ή αηφκνπ πνπ έρεη δηάξξνηα ή κνιπζκέλα ηξαχκαηα ή έρεη πξνζβιεζεί απφ δεξκαηηθή κφιπλζε θαη πθίζηαηαη άκεζνο ή έκκεζνο θίλδπλνο κφιπλζεο ησλ ηξνθίκσλ απφ παζνγφλνπο κηθξννξγαληζκνχο. ε πεξίπησζε πνπ ζην πξνζσπηθφ παξνπζηαζζεί θάπνην απφ ηα λνζήκαηα πνπ πξναλαθέξζεθαλ, ν/ νη ππεχζπλνη ηεο εηαηξείαο έρνπλ ηελ λνκηθή ππνρξέσζε λα ιακβάλνπλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ πξφιεςε ηνπ θηλδχλνπ κφιπλζεο ησλ ηξνθίκσλ. Σα κέηξα πεξηιακβάλνπλ απνθιεηζκφ απφ ηελ εξγαζία γηα φζν δηάζηεκα θξηζεί αλαγθαίν θαη αληηθαηάζηαζή ηνπ γηα φζν δηάζηεκα απνπζηάδεη. Γηα λα επηζηξέςεη ζηελ εξγαζία ηνπ κεηά απφ αζζέλεηα απαηηείηαη ηαηξηθή βεβαίσζε. Ζ εηαηξεία πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη θαζεκεξηλά απφ ηνπο εξγαδφκελνπο, ζηελ αξρή ηεο βάξδηαο, γηα ηπρφλ χπαξμε πξνβιεκάησλ πγείαο. ε πεξίπησζε πνπ ε εηαηξεία/ επηρείξεζε παξαβαίλεη ηνπο παξαπάλσ φξνπο, ην Ννζνθνκείν δηθαηνχηαη, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, λα ηεο επηβάιεη θπξψζεηο. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πγηεηλήο, ππεχζπλε απέλαληη ζην Ννζνθνκείν είλαη ε εηαηξεία. Γεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν πγείαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο εηαηξείαο δχλαηαη λα αζθεί ην Ννζνθνκείν (κε ην Σκήκα Γηαηξνθήο, ηνλ Δπφπηε Γεκφζηαο Τγείαο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπηηξνπή Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ). Σν πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο ζα είλαη ζηαζεξφ θαη εθπαηδεπκέλν. Γελ ζα απαζρνιείηαη ζε άιιεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξείαο. ην Ννζνθνκείν ζα ππάξρεη νλνκαζηηθφο θαηάινγνο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ρψξν ησλ ηξνθίκσλ, ν νπνίνο ζα είλαη ζεσξεκέλνο απφ ηελ Δπηζεψξεζε εξγαζίαο, ελψ νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζην πξνζσπηθφ, ζα γλσζηνπνηείηαη γξαπηά ζην Ννζνθνκείν. Απαγνξεχεηαη ε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν απαζρφιεζε εξγαδνκέλσλ πνπ κεηαθέξνληαη απφ δηαθνξεηηθή απαζρφιεζε, π.ρ. ζπλεξγείν θαζαξηφηεηαο ζην ρψξν ησλ ηξνθίκσλ. Σν πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα είλαη αζθαιηζκέλν απφ ηελ αλάδνρν εηαηξεία, φπσο πξνβιέπνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο θαη ε αλάδνρνο εηαηξεία/ επηρείξεζε ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίδεη ζην Ννζνθνκείν κεληαίεο θαηαζηάζεηο ηνπ ΗΚΑ, φπνπ λα απνδεηθλχεη ηα παξαπάλσ. ε πεξίπησζε πνπ ε εηαηξεία/ επηρείξεζε παξαβαίλεη ηνπο παξαπάλσ φξνπο, ην Ννζνθνκείν δηθαηνχηαη, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, λα επηβάιεη ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε δηαθήξπμε θαη ηε ζχκβαζε. ΑΣΟΜΗΚΖ ΤΓΗΔΗΝΖ ΣΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ Ζ αηνκηθή θαζαξηφηεηα θαη νη ζσζηνί ρεηξηζκνί ηνπ πξνζσπηθνχ πξνζηαηεχνπλ ηα ηξφθηκα απφ επηκνιχλζεηο. Ο θάζε εξγαδφκελνο πξέπεη λα δηαηεξεί πςειφ επίπεδν πγηεηλήο θαη λα θξνληίδεη γηα ηελ θαζεκεξηλή αηνκηθή ηνπ θαζαξηφηεηα αιιά θαη γηα ηελ ζσζηή ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο. ΓΔΝΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ Οη θχξηεο πεγέο επηκφιπλζεο ησλ ηξνθίκσλ απφ ην πξνζσπηθφ είλαη ηα ρέξηα, ηα λχρηα, ε κχηε, ην ζηφκα, ηα απηηά, νη πιεγέο, ηα θνζκήκαηα, ηα καιιηά, ην ηζηγάξν, ε ελδπκαζία γηα απηφ ηα άηνκα πνπ Σελίδα 44 από 64

45 εξγάδνληαη ζηνπο ρψξνπο παξαζθεπήο θαη δηαλνκήο ησλ ηξνθίκσλ πξέπεη: Να πιέλνπλ ηα ρέξηα ηνπο θάζε θνξά πνπ ρξεηάδεηαη κεηά απφ επίζθεςε ζηε ηνπαιέηα, ηελ επαθή κε ηα καιιηά, κχηε, πξφζσπν ή ην ζηφκα ηελ επαθή κε ηα ζθνππίδηα ή απνξξίκκαηα ηξνθψλ, κεηά απφ βήρα, θηέξληζκα, θχζεκα κχηεο. Να κελ θαπλίδνπλ, ηξψλε, πίλνπλ, θαιισπίδνληαη ζηνπο ρψξνπο δηακνλήο θαη πξνεηνηκαζίαο ησλ ηξνθίκσλ. Να θαιχπηνπλ ηηο πιεγέο ζηα ρέξηα ηνπο κε αδηάβξνρν επίδεζκν ( θαηά πξνηίκεζε εληφλνπ ρξψκαηνο ψζηε λα αλαγλσξίδεηαη εχθνια αλ απνθνιιεζεί). Να κελ θνξνχλ θνζκήκαηα θαη λα κελ έρνπλ ςεχηηθα πξνζηηζέκελα ε βακκέλα λχρηα. Σα λχρηα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη θνκκέλα θνληά θαη θαζαξά. Να έρνπλ θαζαξά καιιηά δεκέλα πίζσ, εθ φζνλ είλαη καθξηά θαη λα θνξνχλ θαηάιιειν θάιπκκα (ζθνχθν, θαπέιν) ην νπνίν λα θαιχπηεη ηα καιιηά ηνπ εξγαδφκελνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο. Ζ ζηνιή εξγαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη θαζαξή θαη λα αιιάδεη ηαθηηθά ( θάζε θνξά πνπ είλαη βξψκηθε) ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία ηεο αζθάιεηαο ηξνθίκσλ. ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ Α) Αληηθείκελν εθπαίδεπζεο Ζ εθπαίδεπζε αθνξά ην λενδηνξηδφκελν θαη ην ήδε ππάξρνλ πξνζσπηθφ. Αθνξά ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο πγηεηλήο ηξνθίκσλ ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ απνιχκαλζε ησλ ρψξσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ, ηελ απνζήθεπζε θαη ηελ κεηαθνξά ησλ ηξνθίκσλ, ηνπο θαλφλεο αηνκηθήο θαζαξηφηεηαο, ηνπο θαλφλεο ζεξβηξίζκαηνο ηελ εθπαίδεπζε ζε εηδηθέο δίαηηεο θαη φια φζα πξνβιέπνληαη ζηελ δηαθήξπμε. Σνλ έιεγρν ηεο ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο θαη αζθαιείαο ησλ ηξνθίκσλ, ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ πξαθηηθήο θαζψο θαη ηεο νξζήο εθηέιεζεο ησλ δηαηηεηηθψλ νδεγηψλ έρεη ην Σκήκα Γηαηξνθήο. Β)Υξφλνο εθπαίδεπζεο Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ε εηαηξία ππνρξενχηαη λα εθπαηδεχζεη ην πξνζσπηθφ γηα 20 ηνπιάρηζηνλ ψξεο ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά. ηνλ εθπαηδεπφκελν δίδεηαη βεβαίσζε παξαθνινχζεζεο ε νπνία αλά πάζα ζηηγκή ζα είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ (Σκήκα Γηαηξνθήο) Τπεχζπλνο γηα ηελ εθπαίδεπζε είλαη ε εηαηξία / επηρείξεζε. Δπίζεο ε εηαηξία είλαη ππεχζπλε γηα ηελ επνπηεία ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ ζσζηή ηήξεζε ησλ θαλφλσλ κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην λέν πξνζσπηθφ πνπ δελ έρεη επαξθή εκπεηξία ζην ρεηξηζκφ ησλ ηξνθίκσλ αιιά θαη ζην έκπεηξν πξνζσπηθφ γηα ηελ απνθπγή ησλ κέηξσλ πνπ πξέπεη λα εθαξκφδεηαη κε επηκέιεηα. ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ Α) Καζήθνληα Μάγεηξα Παξαζθεπή γεπκάησλ ζχκθσλα κε ην εκεξήζην πξφγξακκα Β)Καζήθνληα βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ Μαγεηξείνπ Μεηαθνξά ησλ πξψησλ πιψλ (ηζνπβάιηα κε παηάηεο, ηειάξα κε θξέαο ή θνηφπνπιν ή ρνξηαξηθά θ.ι.π. ζηνπο ρψξνπο επεμεξγαζίαο απφ ηα ςπγεία. Καζαξηζκφο πιχζηκν-πξνεηνηκαζία ησλ πξνο παξαζθεπή εηδψλ. Μεηαθνξά ιακαξηλψλ κε καγεηξεκέλν θαγεηφ ζην πάγθν δηαλνκήο θαη κεηαθνξά ηνπ θαγεηνχ ησλ εθεκεξεπφλησλ ηαηξψλ ζην self service ηεο ηξαπεδαξίαο. Δθηέιεζε ησλ εληνιψλ ηνπ ππεχζπλνπ καγείξνπ ηεο βάξδηαο Γ)Καζήθνληα Σξαπεδνθφκσλ Μεηαθνξά ησλ ηξνθίκσλ (καγεηξεκέλσλ θαη κε) απφ ην καγεηξείν ζηηο θνπδίλεο ησλ νξφθσλ πξηλ απφ θάζε δηαλνκή. Σελίδα 45 από 64

46 εξβίξηζκα ησλ θπξίσλ θαη ελδηάκεζσλ γεπκάησλ ζηνπο αζζελείο Πξνεηνηκαζία ιαραληθψλ θαη θξνχησλ(πιχζηκν θαη θφςηκν) Μεηαθνξά θαζεκεξηλά ηνπ Γειηίνπ Γίαηηαο απφ ηελ πξντζηάκελε ηεο θιηληθήο θαη ησλ πηζαλψλ αιιαγψλ πνπ έρνπλ πξνθχςεη πξηλ ηε δηαλνκή ησλ γεπκάησλ ζην γξαθείν ησλ Γηαηηνιφγσλ. Ζ δηακφξθσζε ηνπ δίζθνπ ζα γίλεηαη γηα θάζε αζζελή ρσξηζηά ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ αλαιπηηθή θαηάζηαζε ε νπνία δίλεηαη θαζεκεξηλά απφ ην γξαθείν ησλ δηαηηνιφγσλ. Απνθνκηδή θαη πιχζηκν ησλ δίζθσλ θαη ησλ ζεξβίηζησλ ησλ αζζελψλ θαη απνζήθεπζε ηνπο ζηα ληνπιάπηα. Μεηαθνξά ησλ ηξνρήιαησλ (thermo box) κε ηα αλνμείδσηα ζθεχε κεηαθνξάο θαγεηνχ ακέζσο κεηά ηε κεζεκεξηαλή-βξαδηλή δηαλνκή ζηε ιάληδα ηνπ καγεηξείνπ. Μεηαθνξά ησλ θαξνηζηψλ κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο 1 θνξά ηελ εβδνκάδα ζηελ ιάληδα ηνπ καγεηξείνπ γηα πιχζηκν. ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΑ ΑΣΟΜΑ ΚΑΗ ΥΡΟΝΟ ΑΠΑΥΟΛΖΖ - Θα απαζρνιεζνχλ 6 άηνκα γηα 6,00 ψξεο θαζεκεξηλά. - Οη βάξδηεο εξγαζίαο νξίδνληαη ζε δχν(2) πξσηλή θαη απνγεπκαηηλή θαη ηα σξάξηα ζα θαζνξίδνληαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Σκήκαηνο Γηαηξνθήο. - Σν πξφγξακκα εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζα ζπληάζζεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ πξνζσπηθνχ εζηίαζεο θαη ζα ηίζεηαη ππφςε ηεο αλαδφρνπ εηαηξίαο κε νλνκαζηηθή θαηαγξαθή ηνπ πξνο απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ. - ε πεξίπησζε αιιαγήο ησλ πξνο απαζρφιεζε αηφκσλ ιφγσ απφιπζεο ή παξαίηεζεο ή αζζέλεηαο θαη ελ γέλεη θσιχκαηνο ην ζρεηηθφ πξφγξακκα ζα αλαζθεπάδεηαη έγθαηξα απφ ηελ αλάδνρν. - Ζ αλάδνρνο εηαηξία ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη αληίγξαθν κεληαίαο αλαιπηηθήο κηζζνινγηθήο θαηάζηαζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαζψο θαη ζηνπο ίδηνπο ηνπο εξγαδνκέλνπο αληίγξαθν αλαιπηηθήο κεληαίαο κηζζνδνζίαο, γηα ηελ απνθπγή ηξηβψλ κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεο εξγνδφηξηαο εηαηξίαο πνπ πηζαλφλ ζα έρνπλ επηπηψζεηο ζηελ παξνρή ππεξεζίαο ηνπο ζηνλ επαίζζεην ρψξν ηεο πγείαο ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΑ ΚΑΗ ΒΔΒΑΗΧΔΗ Ο ζπκκεηέρσλ ζην δηαγσληζκφ νθείιεη λα δηαζέηεη (επί πνηλή απνξξίςεσο): Πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ISO 9001/2008 «πζηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο απαηηήζεηο» ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο ρψξσλ, ηξαπεδνθνκίαο θαη γηα ζπκβνπιεπηηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο θαη φια απηά πηζηνπνηεκέλα απφ πηζηνπνηεκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο. Πηζηνπνηεηηθφ ΔΛΟΣ 1801: 2002 «χζηεκα δηαρείξηζεο πγείαο & αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία». Βεβαηψζεηο θαιήο ζπλεξγαζίαο ή ζπζηαηηθψλ επηζηνιψλ απφ ηηο νπνίεο λα κπνξεί λα δηαπηζησζεί ή επηηπρήο εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ε πνηνηηθή απφδνζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ε αμηνπηζηία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηνλ δηαγσληζκφ. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ Ο Πξνζθέξσλ ππνρξενχηαη: 1) Μαδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ λα ππνβάιιεη πξφγξακκα εξγαζίαο, φιεο ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο, φιεο ηηο εκέξεο ηνπ έηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αββάησλ-κπξηαθψλ θαη Αξγηψλ. Σν ηειηθφ πξφγξακκα ζα θαζνξηζζεί πξηλ ηελ αλάιεςε ηεο εξγαζίαο απφ ηνλ Αλάδνρν ζε ζπλεξγαζία κε ην Ννζνθνκείν θαη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ. 2) Να ηεξεί φινπο ηνπο ζρεηηθνχο λφκνπο κε ηελ εξγαζία (εξγαηηθή λνκνζεζία ), ηηο ακνηβέο, Σελίδα 46 από 64

47 σξάξην εξγαζίαο, θνηλσληθέο παξνρέο, απνδεκηψζεηο, θφξνπο, πγεία-αζθάιεηα εξγαηψλ θ.ι.π. θαη ζα επζχλεηαη έλαληη ησλ Διιεληθψλ Αξρψλ γηα ηελ ηήξεζε θάζε ππνρξέσζεο πνπ πξνθχπηεη απ' απηέο. 3) Να εθπιεξψλεη φιεο ηνπ ηηο ππνρξεψζεηο απέλαληη ζην Γεκφζην, ζηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο θαη ζε θάζε ηξίην. 4) Να απνθαζηζηά θάζε είδνπο δεκηά, θινπή ή βιάβε πνπ ζα πξνθιεζεί ζην πξνζσπηθφ ή ζηηο θηηξηαθέο ή άιιεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, εθφζνλ απηή νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ή ησλ εξγαζηψλ ηνπ. 5) Να ρξεζηκνπνηεί πξνζσπηθφ απνδεθηφ ζην Ννζνθνκείν, εηδηθεπκέλν, πγηέο άξηζην ζην είδνο ηνπ, άςνγν απφ πιεπξάο εξγαηηθφηεηαο, ζπλέπεηαο, ήζνπο, ζπκπεξηθνξάο απέλαληη ζηνπο ηξίηνπο θαη ζην πξνζσπηθφ ησλ Ννζνθνκείσλ. Δπίζεο ην πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα γλσξίδεη άςνγα ηελ Διιεληθή γιψζζα ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε θαιχηεξε δπλαηή επηθνηλσλία κε ην πξνζσπηθφ ησλ Ννζνθνκείσλ θαη ηξίηνπο. Αιινδαπνί κπνξνχλ λα εξγάδνληαη κφλν εθφζνλ έρνπλ ηα απαξαίηεηα έγγξαθα παξακνλήο θαη εξγαζίαο ζηελ Διιάδα. 6) Να απνθαζηζηά ακέζσο θάζε έιιεηςε ή παξάιεηςε ή πιεκκειή εξγαζία πνπ ζα παξαηεξείηαη θαη ζα γλσζηνπνηείηαη ζ' απηφλ απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Ννζνθνκείνπ. 7) Να ηεξεί ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη λα είλαη απνθιεηζηηθφο θαη κφλνο ππεχζπλνο πνηληθά θαη αζηηθά γηα θάζε αηχρεκα πνπ ηπρφλ ζα πξνέθππηε ζην πξνζσπηθφ ηνπ. 8) Να ρξεζηκνπνηεί απνθιεηζηηθά ην εξγαηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ, πνπ είλαη αζθαιηζκέλν απφ απηφλ ζην αξκφδην αζθαιηζηηθφ ηακείν ή νξγαληζκφ. Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απαγνξεχεη ζε εξγαδφκελν ηνπ Αλαδφρνπ λα εξγαζηεί, αλ δελ απνδείμεη ν Αλάδνρνο νηη είλαη αζθαιηζκέλνο, ππνρξενχκελνπ ηνπ Αλαδφρνπ λα εθνδηάδεη ην Ννζνθνκείν κε ηα ζρεηηθά επίζεκα έγγξαθα. 9) Να επηβιέπεη ν ίδηνο ή λφκηκνο εθπξφζσπφο ηνπ (ΔΠΟΠΣΖ) ην έξγν θαη λα επηθνηλσλεί κε ηα αξκφδηα φξγαλα ησλ Ννζνθνκείσλ θαζ φιν ην εηθνζηηεηξάσξν. Ζ παξνπζία ηνπ Δπφπηε αληί ηνπ Αλαδφρνπ ζα γλσζηνπνηείηαη ζην Ννζνθνκείν. Ο Δπφπηεο δελ ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην πξνζθεξφκελν πξνζσπηθφ, εθηφο εάλ εξγάδεηαη ν ίδηνο. 10) Να παξέρεη ζην πξνζσπηθφ ηηο λφκηκεο άδεηεο, αλαπαχζεηο θαη λα θαιχπηεη ηα θελά απφ αζζέλεηεο ή αδηθαηνιφγεηεο απνπζίεο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ αλαιακβαλνκέλσλ κε ηελ παξνχζα ππνρξεψζεσλ ηνπ έλαληη ηνπ Ννζνθνκείνπ. 11) Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ ζθεπψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ δηαλνκή ησλ γεπκάησλ θαζψο επίζεο θαη ησλ ρψξσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ (θνπδίλα, καγεηξεία, θαξφηζηα κεηαθνξάο θ.ιπ.). 12) Να ηεξεί βηβιία επηθνηλσλίαο κε ηνπο αξκφδηνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ζθνπφ ηελ αλαγξαθή ζ'απηά ηπρφλ παξαιείςεσλ φζν θαη παξαπφλσλ. 13) Να ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο νδεγίεο ηνπ Πξντζηάκελνπ Δπηζηαζίαο θαζψο θαη ηελ επηηξνπή ελδνλνζνθνκεηαθψλ ινηκψμεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζε θάζε ζέκα πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ πγηεηλή Σελίδα 47 από 64

48 ησλ ηξνθίκσλ. 14)Να γλσζηνπνηεί εγγξάθσο ζην απαζρνινχκελν απ'απηφλ ζην Ννζνθνκείν πξνζσπηθφ νηη νπδεκία εμάξηεζε ή εξγαζηαθή ζρέζε έρεη κε ην Ννζνθνκείν θαη λα δέρεηαη ηνλ έιεγρν απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ησλ ηπρφλ απνζθεπψλ ηνπ θαηά ηελ απνρψξεζε απφ ην Ννζνθνκείν. 15) Να δηαζέηεη ην απαξαίηεην πξνζσπηθφ αζθαιείαο, ψζηε λα θαιχπηνληαη θελά απφ άδεηεο, ξεπφ, αζζέλεηεο θαη θάζε είδνπο απνπζίεο ηνπ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ (π.ρ. απεξγίεο). 16) Οη εξγαδφκελνη πξέπεη ππνρξεσηηθά λα είλαη εκβνιηαζκέλνη γηα Σέηαλν θαη Ζπαηίηηδα Β' θαη λα πξνζθνκίζνπλ ζηελ Αξκφδηα Τπεξεζία ελδνλνζνθνκεηαθψλ ινηκψμεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ αληίγξαθν ηεο θάξηαο εκβνιηαζκψλ, άιισο δελ ζα γίλνληαη απνδεθηνί. 17) Ο αλάδνρνο θξνληίδεη ψζηε νη ππάιιεινί ηνπ λα κελ θέξλνπλ ζηε δνπιεηά μέλα άηνκα ή ζπγγεληθά ηνπ ηα νπνία ηνπο θαζπζηεξνχλ ζηελ εξγαζία ηνπο. 18)Οη ππάιιεινί ηνπ αλαδφρνπ δελ επηηξέπεηαη λα βιέπνπλ έγγξαθα ή θαθέινπο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Ο αλάδνρνο θξνληίδεη ψζηε νη ππάιιεινί ηνπ λα κελ αλαθνηλψλνπλ ζε θαλέλαλ πξάγκαηα πνπ ηνπο έγηλαλ γλσζηά ιφγσ ηεο εξγαζίαο ηνπο (ηαηξηθφ απφξξεην θ.ι.π.) Απηή ε ππνρξέσζε εμαθνινπζεί λα ππάξρεη αθφκε θαη κεηά ην πέξαο ηεο ζπκβάζεσο. 20) Οη ππάιιεινη ηνπ αλαδφρνπ δελ κπνξνχλ λα κηινχλ κε αζζελείο γηα ηελ αζζέλεηά ηνπο θαη ηελ αγσγή πνπ ηνπο ρνξεγείηαη γηα ηε ζεξαπεία ηνπο. Δπίζεο δελ ηνπο επηηξέπεηαη λα θξηηηθάξνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ γηαηξψλ θαη ηνπ βνεζεηηθνχ θαη λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. Αθφκε δελ κπνξνχλ λα δίλνπλ ζπκβνπιέο γηα ζεξαπείεο ζηνπο αζζελείο. Δίλαη απαγνξεπκέλε ε ζπλαλαζηξνθή κε ηνπο αζζελείο, φπσο θαη ε πξνκήζεηα θαγεηψλ, πνηψλ, ηζηγάξσλ, θαξκάθσλ θ.ι.π. 21) Οη ζηνιέο ηνπ πξνζσπηθνχ πξέπεη λα είλαη θαζαξέο θαη εππξεπείο. Σηο ζηνιέο ηηο παξέρεη ν αλάδνρνο. Σν ρξψκα ηνπο θαζνξίδεηαη απφ ην Ννζνθνκείν. 22) Σν Ννζνθνκείν έρεη ην δηθαίσκα λα δηελεξγεί ειέγρνπο ν ίδηνο ή θάπνηνο πνπ απηφο νξίδεη. Τγεηνλνκηθνί θαη βαθηεξηνινγηθνί έιεγρνη δηελεξγνχληαη απφ άηνκα πνπ νξίδεη ην Ννζνθνκείν (ΔΔΛ). Ο έιεγρνο δηελεξγείηαη ρσξίο πξνεγνχκελε πξνεηδνπνίεζε. ΑΡΘΡΟ 27 ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Οη εξγαδφκελνη ζα πξέπεη: 1. Να είλαη αξηηκειείο θαη πγηείο (κε βηβιηάξην πγείαο ζην νπνίν λα θαίλεηαη φηη εμεηάζζεθαλ ην ηειεπηαίν ηξίκελν θαη είλαη πγηείο). 2. Να δηαηίζεηαη ζην Ννζνθνκείν ν ειάρηζηνο αξηζκφο εξγαδνκέλσλ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 3. Να απαζρνινχληαη θαζεκεξηλά, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αββάην - Κπξηαθψλ θαη ησλ αξγηψλ. Σελίδα 48 από 64

49 4. Να ππάξρεη επφπηεο ηνπ αλαδφρνπ (ν νπνίνο δελ ζα πεξηιακβάλεηαη ζηα άηνκα πνπ δεηνχληαη απφ ην Ννζνθνκείν, εθηφο αλ εξγάδεηαη θαη ν ίδηνο) ν νπνίνο ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ Πξντζηάκελν Δπηζηαζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη κε ην αληίζηνηρν ηκήκα δηαηξνθήο. 5. Ζ ζηνιή εξγαζίαο ζα είλαη ζχκθσλε κε ηα ζρέδηα θαη ρξψκαηα ηνπ Ννζνθνκείνπ ζα πξέπεη λα είλαη πάληα θαζαξή θαη λα αιιάδεη ηαθηηθά (θάζε θνξά πνπ είλαη βξψκηθε θαη ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα) ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ. Ζ δαπάλε γηα ηε ζηνιή θαη ην θφζηνο θαζαξηζκνχ ηεο ζα επηβαξχλεη ηνλ αλάδνρν. 6. ε εηδηθά ηκήκαηα κε αζζελείο πςεινχ θηλδχλνπ, έηζη φπσο ην Ννζνθνκείν ζα πξνζδηνξίδεη, ζα ρξεζηκνπνηείηαη εηδηθή ζηνιή. 7. Σν ηκήκα δηαηξνθήο ζα πξνζδηνξίδεη ηελ αλάγθε ρξήζεσο γαληηψλ ή άιισλ κέηξσλ πξνζηαζίαο. 8. Γηα ηνλ ρψξν απνδπηεξίσλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλάδνρνπ ζα πξέπεη λα ππάξρεη εηδηθή πξφβιεςε απφ ην Ννζνθνκείν. 9.To πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ ζα είλαη ζηαζεξφ θαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν. Γελ ζα απαζρνιείηαη ζε άιιεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξείαο. ην Ννζνθνκείν ζα ππάξρεη νλνκαζηηθφο θαηάινγνο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ρψξν ησλ ηξνθίκσλ, ελψ νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζην πξνζσπηθφ, ζα γλσζηνπνηείηαη γξαπηά ζηα Ννζνθνκείν. 10.ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηα παξαπάλσ, ην Ννζνθνκείν δηθαηνχηαη ηελ επηβνιή θπξψζεσλ, πεξί κε ηήξεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 11. Θα παξαζθεπάδεη ην θαγεηφ ζην ρψξν ηνπ καγεηξείνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ζα παξαιακβάλεηαη απφ εθεί γηα δηαλνκή. 12. Θα δηαλέκεη ηα γεχκαηα (πξσηλφ-κεζεκεξηαλφ-βξαδηλφ) ζηνπο ζαιάκνπο ησλ θιηληθψλ πνπ λνζειεχνληαη νη αζζελείο, ζχκθσλα κε ην δηαηηνιφγην ησλ ηκεκάησλ. 13. Θα δηαλέκεη ηα γεχκαηα (πξσηλφ-κεζεκεξηαλφ-βξαδηλφ) ζηνπο εθεκεξεχνληεο ηαηξνχο ησλ Ννζνθνκείσλ. 14. Θα ζπιιέγεη θαη ζα θαζαξίδεη φια ηα καγεηξηθά ζθεχε, ηνπο πάγθνπο, ηα ςπγεία, ηα ληνπιάπηα θαη ηηο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο ζηηο θνπδίλεο ησλ ηκεκάησλ θαη ζηελ ηξαπεδαξία ησλ ηαηξψλ. ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ Απαηηείηαη πςειφο βαζκφο αηνκηθήο θαζαξηφηεηαο, απφ θάζε πξφζσπν πνπ θηλείηαη ζε ρψξνπο φπνπ γίλνληαη εξγαζίεο κε ηξφθηκα θαη ην νπνίν πξέπεη λα θνξά θαηάιιειν θαη θαζαξφ ξνπρηζκφ. Ο αλάδνρνο θαη ν επφπηεο απηνχ έρνπλ ηελ επζχλε ηεο ηήξεζεο απφ ην πξνζσπηθφ φισλ ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο θαη ησλ πξαθηηθψλ πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ πγηεηλή ησλ αηφκσλ θαη Σελίδα 49 από 64

50 πξνζηαηεχνπλ ηα ηξφθηκα απφ επηκνιχλζεηο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη κε ηελ Δπηηξνπή ελδνλνζνθνκεηαθψλ ινηκψμεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. α) Γεληθά κέηξα θαζαξηόηεηαο Σα άηνκα πνπ ζα εξγάδνληαη ζηνπο ρψξνπο παξαζθεπήο θαη δηαλνκήο ησλ γεπκάησλ ζα πξέπεη: 1. Να θξνληίδνπλ γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ ρεξηψλ ηνπο 2. Να κελ θαπλίδνπλ, ηξψλε, πίλνπλ θαη θαιισπίδνληαη ζην ρψξν ησλ ηξνθίκσλ θαη θαηά ην ρεηξηζκφ ησλ ηξνθίκσλ 3.Να θαιχπηνπλ ηηο πιεγέο ζηα ρέξηα ηνπ κε αδηάβξνρν επίδεζκν, έληνλνπ ρξψκαηνο, ψζηε λα αλαγλσξίδεηε εχθνια άλ έρεη απνθνιιεζεί. 4. Να κελ θνξνχλ θνζκήκαηα θαη λα κε έρνπλ ςεχηηθα ή βακκέλα λχρηα, γηαηί απνηεινχλ θίλδπλν επηκφιπλζεο ησλ ηξνθίκσλ. Σα λχρηα ζα πξέπεη λα είλαη θνκκέλα. θνπιαξίθηα, βέξεο, δαθηπιίδηα, ξνιφγηα θ.ιπ. ζα αθαηξνχληαη πξηλ ηελ αλάιεςε ηεο εξγαζίαο. 5. Να κελ κεηαθηλνχληαη άζθνπα ζηνπο ρψξνπο ησλ Ννζνθνκείσλ θαη κεηά λα επηζηξέθνπλ ζην ρψξν ησλ ηξνθίκσλ. 6. Να έρνπλ θαζαξά καιιηά. Γεκέλα πίζσ, εθφζνλ είλαη καθξηά, θαη λα είλαη θαιπκκέλα πιήξσο κε θάιπκκα θεθαιήο (ζθνχθν). 7. Ζ ζηνιή ζα πξέπεη λα αθαηξείηαη φηαλ απνκαθξχλνληαη γηα δηάθνξνπο ιφγνπο απφ ην ρψξν εξγαζίαο ηνπο. 8.Σν πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα έρεη εηδηθή εθπαίδεπζε θαη λα εθαξκφδεη κε απφιπηε αθξίβεηα ηνπο θαλφλεο πξνζηαζίαο ηξνθίκσλ απφ επηκφιπλζε, γηα ην ιφγν απηφ ζα ζπλεξγάδνληαη κε ηελ Δπηηξνπή ελδνλνζνθνκεηαθψλ ινηκψμεσλ ησλ Ννζνθνκείσλ. β) Πιύζηκν ρεξηώλ Απαξαίηεην είλαη ην πιχζηκν ρεξηψλ: 1. Μεηά ηελ ρξήζεο ηεο ηνπαιέηαο 2. Όηαλ είλαη βξψκηθα ή κνιπζκέλα. 3.Μεηά απφ βήρα, θηέξληζκα, θχζεκα ηεο κχηεο. 4. Μεηά απφ άγγηγκα νπνηνπδήπνηε ηκήκαηνο ηεο θεθαιήο. 5. Όηαλ πηάζεη σκά ηξφθηκα ( θξέαο, ςάξη, απγά, πνπιεξηθά) ή νπνηαδήπνηε ηπρφλ κνιπζκέλν ηξφθηκν. 6. Μεηά ηελ ρξήζε δνρείσλ απνξξηκκάησλ ΥΔΗΡΗΜΟ ΣΡΟΦΗΜΧΝ 1. Σα ηξφθηκα δελ πηάλνληαη κε ηα ρέξηα, παξά κφλν φηαλ είλαη απνιχησο αλαγθαίν. Σελίδα 50 από 64

51 2. Γελ ρεηξίδνληαη ηξφθηκα άηνκα πνπ έρνπλ δεξκαηηθέο βιάβεο ή θάπνηα κεηαδνηηθή αζζέλεηα ή ππάξρεη ζρεηηθή ηαηξηθή ζχζηαζε. Μηθξά ηξαχκαηα θαιχπηνληαη κε αδηάβξνρν έγρξσκν επίδεζκν. 3. Σα θξχα θαγεηά δηαηεξνχληαη ζε ζεξκνθξαζία ρακειφηεξε ησλ 7 C. 4. Σα δεζηά καγεηξεκέλα θαγεηά δηαηεξνχληαη ζε ζεξκνθξαζία C κέρξη λα ζεξβηξηζηνχλ. Αλ πξφθεηηαη λα ζεξβηξηζηνχλ πνιιέο ψξεο κεηά, ηφηε ζα πξέπεη λα θξπψζνπλ (εληφο 3 σξψλ), λα δηαηεξεζνχλ ζην ςπγείν (θάησ απφ 7 C) θαη λα μαλαδεζηαζνχλ ηνπιάρηζηνλ ζηνπο 60 C ιίγν πξηλ λα ζεξβηξηζηνχλ. 5. Σα ηξφθηκα θαιχπηνληαη ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη απφ κχγεο θαη άιια έληνκα. 6. Υξεζηκνπνηνχληαη δηαθνξεηηθνί πάγθνη, εξγαιεία θαη ζθεχε γηα ηα σκά ηξφθηκα θαη δηαθνξεηηθνί γηα ηα καγεηξεκέλα ή γηα ηξφθηκα πνπ ζα θαηαλαισζνχλ ρσξίο ςήζηκν. 7. Οη πάγθνη, ηα ηξαπέδηα, ηα κεραλήκαηα θαη νη ζπζθεπέο θνπήο θαη επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ θαζαξίδνληαη ζρνιαζηηθά κεηά ηελ ρξήζεο, ψζηε λα κελ ππάξρνπλ ππνιείκκαηα ηξνθψλ, ελψ απαηηείηαη απνιχκαλζε φισλ ησλ ζθεπψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ κε ηξφπν πνπ ζα ππνδείμεηην Ννζνθνκείν. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ 1. Σν πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ ζην ηέινο θάζε γεχκαηνο θξνληίδνπλ γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ ζθνππηδηψλ απφ ηνπο ρψξνπο δηαλνκήο ησλ ηξνθίκσλ. Αθνχ ζπιιέμνπλ ηα ζθνππίδηα ζε θαηάιιεινπο πιαζηηθνχο ζάθνπο θαιά θιεηζκέλνπο, ηα κεηαθέξνπλ ζε ζεκείν πνπ ην θάζε Ννζνθνκείν νξίδεη σο ζεκείν ζπιινγήο ζθνππηδηψλ γηα ηελ νξηζηηθή απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην Ννζνθνκείν. 2. Δάλ ρξεζηκνπνηνχληαη σο δνρεία απνξξηκκάησλ εηδηθνί θάδνη πνπ κέζα ηνπνζεηνχληαη νη πιαζηηθνί ζάθνη, πξέπεη λα θαζαξίδνληαη ηαθηηθά θαη λα απνιπκαίλνληαη πεξηνδηθά εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά απφ ηνπο / ηηο ηξαπεδνθφκνπο, ζε ρψξνπο πνπ ην θάζε Ννζνθνκείν ζα νξίζεη θαη ζε θακία πεξίπησζε ζην ρψξν δηαλνκήο ησλ ηξνθίκσλ (θνπδίλα). 3. Σα πγξά απφβιεηα ζα πξέπεη επίζεο λα απνκαθξχλνληαη κε ηξφπν πγηεηλφ, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πνπ έρεη θάζε Ννζνθνκείν. ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ-ΔΠΟΠΣΔΗΑ α) Αληηθείκελν εθπαίδεπζεο Ζ εθπαίδεπζε αθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ αθνξά ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο πγηεηλήο ησλ ηξνθίκσλ, ηελ θαζαξηφηεηα, ηελ κεηαθνξά, ηνπο θαλφλεο ζεξβηξίζκαηνο, ηνπο θαλφλεο αηνκηθήο θαζαξηφηεηαο, ηελ εθπαίδεπζε ζε εηδηθέο δίαηηεο, ηνλ θαζαξηζκφ θαη απνιχκαλζε ησλ ρψξσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ, ηελ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ (ζθνππίδηα) θαη φια φζα πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε. Όια ηα παξαπάλσ ζα γίλνπλ θαηφπηλ ζπλεξγαζίαο ηνπ αλαδφρνπ κε ην Πξντζηάκελν Δπηζηαζίαο θαη ηελ Δπηηξνπή ελδνλνζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. Σελίδα 51 από 64

52 β) Υξόλνο εθπαίδεπζεο: ζα πξνζθνκηζζεί ππεχζπλε δήισζε ζηελ ηερληθή πξφζθνξα φηη: Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθπαηδεχζεη φιν ην πξνζσπηθφ γηα ηνπιάρηζηνλ 20 ψξεο, ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά. Ο εθπαηδεπφκελνο ππνγξάθεη ζρεηηθή δήισζε εθπαίδεπζεο. Ζ δήισζε θαηαρσξείηαη ζην αξρείν ηνπ αλαδφρνπ θαη είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ. γ) Τπεύζπλνο εθπαίδεπζεο Τπεχζπλνο εθπαίδεπζεο είλαη ν αλάδνρνο. Δπίζεο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ επνπηεία ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, γηα ηελ ζσζηή ηήξεζε ησλ θαλφλσλ, κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην λέν πξνζσπηθφ πνπ δελ έρεη επαξθή εκπεηξία ζην ρεηξηζκφ ησλ ηξνθίκσλ αιιά θαη ζηνπο/ζηηο έκπεηξνπο ηξαπεδνθφκνπο, γηα ηελ απνθπγή ραιάξσζεο ησλ κέηξσλ, πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη κε επηκέιεηα. δ) Έιεγρνο ηεο εηαηξείαο 'Ο έιεγρνο ηνπ αλαδφρνπ απφ ην Ννζνθνκείν ζα γίλεηαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν επηζηαζίαο, ηα Σκήκαηα δηαηξνθήο θαη ηελ Δπηηξνπή ελδνλνζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ. ε) Καζήθνληα ησλ ηξαπεδνθόκσλ 1. εξβίξηζκα ησλ θπξίσλ θαη ελδηάκεζσλ γεπκάησλ. Αλάινγα κε ηνλ ηξφπν δηαλνκήο ησλ ηξνθίκσλ ζε θάζε Ννζνθνκείν, πξνθχπηνπλ θαη νη ππνρξεψζεηο εηνηκαζίαο ησλ δίζθσλ ζεξβηξίζκαηνο. ε θάζε πεξίπησζε νη ηξαπεδνθφκνη πξηλ απφ ην ζεξβίξηζκα ζπκβνπιεχνληαη ηνλ θαηάινγν κε ηα νλφκαηα θαη ηηο δίαηηεο ησλ αζζελψλ. 2. ηε ζπλέρεηα καδεχνπλ ηα άπιπηα ζθεχε, ηα πιέλνπλ, ηα ζηεγλψλνπλ θαη ηα απνζεθεχνπλ ζε θαζαξά ληνπιάπηα ηα νπνία ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηελ εβδνκάδα θαζαξίδνληαη απφ ηνπο/ηηο ηξαπεδνθφκεο. 3. Ζ θνπδίλα, νη πάγθνη, νη ζεξκνηξάπεδεο θαη ηα ηξνρήιαηα θαξφηζηα κεηαθνξάο ηξνθίκσλ ζα θαζαξίδνληαη- απνιπκαίλνληαη απφ ηνπο/ηηο ηξαπεδνθφκεο. Ο ηξφπνο θαζαξηζκνχ-απνιχκαλζεο πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξψο απφ ηηο ππεξεζίεο ησλ Ννζνθνκείσλ. Ζ δαπάλε γηα ηα θαζαξηζηηθάαπνιπκαληηθά θαη ζθεχε θαζαξηζκνχ βαξχλεη ην Ννζνθνκείν. Τπάξρεη ιεπηνκεξήο νδεγφο θαζαξηζκνχ ησλ ρψξσλ δηαρείξηζεο ηξνθίκσλ ζην Ννζνθνκείν, πνπ έρεη εθπνλεζεί απφ ηηο επηηξνπέο ελδνλνζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ. 4. Όηαλ ηειεηψζνπλ φιεο νη εξγαζίεο, ε θνπδίλα θιεηδψλεηαη θαη ην θιεηδί παξαδίδεηαη ζηελ ππεξεζία πνπ νξίδεη ην θάζε Ννζνθνκείν. Σελίδα 52 από 64

53 5. Κξίλεηαη ζθφπηκν λα αλαθεξζεί φηη ε απνκάθξπλζε ηξνθίκσλ, έζησ θαη κε θαηάιιεισλ πξνο δηάζεζε, απφ ην ρψξν ηνπ Ννζνθνκείνπ, εθηφο ηνπ φηη είλαη λνκηθψο θνιάζηκε, είλαη κεξηθέο θνξέο θαη επηθίλδπλε. Ο Γηνηθεηήο ΓΔΧΡΓΗΟ Η. ΔΠΗΣΡΟΠΑΚΖ Σελίδα 53 από 64

54 ΠΗΝΑΚΑ Η ΥΔΓΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ Αξηζκφο Δίδνπο 1 Δίδνο Αγαζνχ ΜΗΚΣΔ ΑΠΟΓΟΥΔ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΜΔ ΠΛΖΡΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΑΡ.ΑΣΟΜΧΝ 6 ΜΖΝΗΑΗΑ ΓΑΠΑΝΖ ΚΑΣ ΑΣΟΜΟ ΜΖΝΗΑΗΑ ΓΑΠΑΝΖ ΤΝΟΛΗΚΖ ΔΣΖΗΑ ΓΑΠΑΝΖ 2 ΔΗΦΟΡΔ ΗΚΑ ΔΡΓΟΓΟΣΖ ΚΟΣΟ ΔΠΗΓΟΜΑΣΟ ΑΓΔΗΑ ΚΑΗ ΔΗΦΟΡΔ ΔΡΓΟΓΟΣΖ ΚΟΣΟ ΓΧΡΧΝ ΥΡΗΣ.- ΠΑΥΑ ΚΑΗ ΔΗΦΟΡΔ ΔΡΓΟΓΟΣΖ ΔΠΗΠΛΔΟΝ ΚΟΣΟ ΚΤΡΗΑΚΧΝ ΚΑΗ ΑΡΓΗΧΝ ΚΑΗ ΔΗΦΟΡΧΝ ΔΡΓΟΓΟΣΖ ΔΠΗΠΛΔΟΝ ΚΟΣΟ ΝΤΚΣΔΡΗΝΧΝ ΚΑΗ ΔΗΦΟΡΧΝ ΔΡΓΟΓΟΣΖ ΚΟΣΟ ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΣΧΝ πλνιηθφ Κφζηνο (Υσξίο ΦΠΑ) ΦΠΑ χλνιν κε ΦΠΑ ΠΗΝΑΚΑ Η Η: ΥΔΓΗΟ ΗΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ Α/Α ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΣΗΙΑ ΔΑΠΑΝΗ Ε ΕΤΡΩ 1 ΚΟΣΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 2 ΚΟΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣ. ΤΠΟΣ. 3 ΔΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΚΔΡΓΟ 4 ΤΝΟΛΟ ΥΩΡΙ Φ.Π.Α. 5 ΤΝΟΛΟ ΜΔ Φ.Π.Α. Σελίδα 54 από 64

55 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ Τπόδεηγκα Δγγύεζεο πκκεηνρήο Δθδφηεο: Ζκεξνκελία Έθδνζεο: Πξνο ην Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «θπιίηζεην», Σκήκα Πξνκεζεηψλ Ννζνθνκείνπ, νδφο Έιελαο Βεληδέινπ 2, Σ.Κ , Υίνο. Δγγύεζε καο ππ αξηζκόλ γηα επξώ Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζεο επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ ππέξ ηεο Δηαηξείαο, νδφο, αξηζκφο (ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ππέξ ησλ εηαηξηψλ (1),(2), θ.ιπ. αηνκηθά γηα θάζε κηα απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο έλσζεο πξνκεζεπηψλ), δηα ηελ ζπκκεηνρή ηεο εηο ηνλ δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ ηεο δηα ηελ παξνρή πξνκήζεηαο εηδψλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ.κε ηελ ππ αξηζκ. Γηαθήξπμε. Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο απφ ηελ ζπκκεηνρή εηο ηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκφ απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο ηεο ελ ιφγσ εηαηξείαο θαζ φιν ην ρξφλν ηζρχνο ηεο. Ζ Δγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηεο έλζηαζεο ηεο δηδήζεσο. Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη ηελ (Ο σπόνορ ιζσύορ ππέπει να είναι μεγαλύηεπορ ηοςλάσιζηον ένα (1) μήνα ηος σπόνος ιζσύορ ηηρ πποζθοπάρ, όπωρ ζσεηικά αναθέπεηαι ζηη διακήπςξη) Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο απηήο ζα παξαηαζεί εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ ππεξεζία ζαο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη ηα ΝΠΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο δελ ππεξβαίλεη ην φξην εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζηεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. (Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή) Σελίδα 55 από 64

56 Τπόδεηγκα Δγγύεζεο Καιήο Δθηέιεζεο ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ Δθδφηεο: Ζκεξνκελία Έθδνζεο: Πξνο Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «θπιίηζεην», Σκήκα Πξνκεζεηψλ Ννζνθνκείνπ, νδφο αξ. 6, Σ.Κ.., Πφιε. Δγγύεζε καο ππ αξηζκόλ γηα επξώ Πιεξνθνξεζήθακε φηη ε Δηαηξεία ή ε Έλσζε Δηαηξηψλ, νδφο, αξηζκφο, ζαλ αλάδνρνο πξφθεηηαη λα ζπλάςεη καδί ζαο, ηελ ππ αξ...ζχκβαζε, πνπ ζα θαιχπηεη ηελ αλάζεζε, ζπλνιηθήο αμίαο, θαη φηη ζχκθσλα κε ζρεηηθφ φξν ζηε ζχκβαζε απηή ε Δηαηξία ή Έλσζε ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πνζνχ ίζνπ πξνο 10% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πξνκήζεηαο εηδψλ. ηνπ... Πνζνχ Μεηά ηα παξαπάλσ, ε Σξάπεδα παξέρεη ηελ απαηηνχκελε εγγχεζε ππέξ ηεο Δηαηξείαο (ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ππέξ ησλ εηαηξεηψλ 1), 2) αηνκηθά γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο Πξνκεζεπηψλ) θαη εγγπάηαη πξνο εζάο κε ηελ παξνχζα, αλεθθιήησο θαη αλεπηθπιάθησο, παξαηηνχκελε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, λα θαηαβάιεη ζε ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο, αλεμάξηεηα απφ ηπρφλ ακθηζβεηήζεηο, αληηξξήζεηο ή ελζηάζεηο ηεο εηαηξείαο θαη ρσξίο έξεπλα ηνπ βάζηκνπ ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κε απιή δήισζή ζαο φηη ε εηαηξεία παξέβε ή παξέιεηςε λα εθπιεξψζεη νπνηνδήπνηε φξν ηεο ζχκβαζεο, θάζε πνζφ πνπ ζα νξίδεηε ζηε δήισζή ζαο θαη πνπ δελ ζα μεπεξλά ην νξηδφκελν ζηε εγγχεζε απηή. ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη ηελ Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο απηήο ζα παξαηαζεί εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ ππεξεζία ζαο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη ηα ΝΠΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο δελ ππεξβαίλεη ην φξην εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζηεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. (Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή) Σελίδα 56 από 64

57 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΤΜΒΑΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 2 ε Τ.ΠΔ ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «Κ Τ Λ Η Σ Δ Η Ο» ΑΠ : ΤΜΒΑΖ ηελ Υίν ζήκεξα, εκέξα.. θαη ζηελ έδξα ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Υίνπ κεηαμχ: Α) Σνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟΤ», ΝΠΓΓ, κε Α.Φ.Μ ,Γ.Ο.Τ Υίνπ, πνπ εδξεχεη ζηελ Υίν θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα θαη εηδηθά γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ παξφληνο απφ ηνλ Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ, θαη Β)ηεο εηαηξείαο/ηνπ., λφκηκα εθπξνζσπνχκελν απφ ηνλ/ηελ.., κε Α.Φ.Μ.., Γ.Ο.Τ..., πνπ εδξεχεη ζηελ.. ζπκθσλνχληαη θαη γίλνληαη ακνηβαία απνδεθηά ηα εμήο: Π Ρ Ο Ο Η Μ Η Ο ηηο.δηελεξγήζεη δπλάκεη ηεο ππ αξ. αλαιπηηθήο δηαθήξπμεο δεκφζηνο αλνηθηφο δηαγσληζκφο κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ζπκθεξφηεξε απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Με ηελ ππ αξ. απφθαζε Γ.. εγθξίζεθε ην απφ πξαθηηθφ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα ηελ αλάζεζε ζε εηδηθφ ζπλεξγείν παξνρήο ππεξεζηψλ εζηίαζεο θαη δηαλνκήο θαγεηνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ην νπνίν θαηαθπξψζεθε ε αλάζεζε ζηελ εηαηξεία. Καηφπηλ ηνχηνπ ν Γηνηθεηήο ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ηελ παξαπάλσ ηδηφηεηά ηνπ αλαζέηεη ζηνλ πξνκεζεπηή θαη αλαιακβάλεη απηφο ηελ ππνρξέσζε ηεο εζηίαζεο θαη δηαλνκήο θαγεηνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ. Ο πξψηνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ αλαζέηεη ζην δεχηεξν πνπ αλαθέξεηαη ζην εμήο σο εξγνιάβνο, ην έξγν εζηίαζεο θαη δηαλνκήο ηνπ θαγεηνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ, κε ηνπο εμήο φξνπο: 1. ΥΡΟΝΟ ΗΥΤΟ ΤΜΒΑΖ Σελίδα 57 από 64

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Αξηζ. Γηαθ.: 6258 /3-6-2013 Πιεξνθνξίεο: ΑΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ: 6Λ91469073-0ΞΛ Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα:2.5.12. Αλνηθηφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο Ζ ρακειφηεξε ηηκή -

Αζήλα:2.5.12. Αλνηθηφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο Ζ ρακειφηεξε ηηκή - ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 1ε Τ.ΠΔ ΑΣΣΗΚΖ Γ.Ν.Α «ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ» ΒΑ. ΟΦΗΑ 80 115 28 ΑΘΖΝΑ ΤΠΟΓ/ΝΖ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πιεξνθνξίεο: Μαπξνθξχδεο Κσλ. ΣΖΛ.- FAX: 210-3381138 Αζήλα:2.5.12 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ (α/α 8/11)

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΡΗΘΜ. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 10 (Σ.Δ.Η.) ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ/ΛΟΤ 12022 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΠΔΡΗΟΤΗΑ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 1 ΠΑΣΡΑ 02-09-2011 26334 ΠΑΣΡΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς:

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς: - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - 1 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Σκήκα Γξαθείν ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλφο Γ/λζε : Αγξάθσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΧΕΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012 Γηεζλήο ηαθηηθφο πξψηνο επαλαιεπηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Τμήμα: Οικ. Διατείριζης Γραθείο: Διατ. Εσρωπαϊκών Προγραμμάηων Πληροθορίες: Ζακσνθινός Τ. Δ/νζη: Αγράθων 3-5 Τατ. Κώδικας: 15123 Τηλέθωνο:2105212890 Fax: 2105212831

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Πεηξαηάο, 22/06/2015 Αξ. πξση. 1240 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΔΙΡΑΙΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΝΔΟΛΑΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Δρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟ ΙΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΣΡΟΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙ ΜΟΤ ΑΔΑ: 7ΨΔΟ4690ΒΥ-ΡΦΤ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟ ΟΚΟΜΕΙΟΤ ΚΑ ΣΟΡΙΑ Digitally signed by INFORMATICS ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ INFORMATICS

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 6ε Τ.ΠΔ. ΠΔΛ/ΟΤ ΙΟΝ.ΝΗΧΝ-ΗΠΔΙΡΟΤ &ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΥΑΨΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΘΝΗΚΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Σ 4 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 14 16777 - ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΖΛ. 210-9699165 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΡΑΓΙΟΒΟΛΙΓΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. Υξνληθή Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ Μέρξη 31/12/2014

344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. Υξνληθή Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ Μέρξη 31/12/2014 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙKΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ κε ηίηιν: «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ, ΓΙΑΜΟΝΗ, ΔΣΙΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΥΟΛΙΚΟ ΈΣΟ 2013-2014» Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν

ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν «Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Αξραηνινγηθνύ Κηεκαηνινγίνπ» (εληαία δηαθήξπμε γηα ην θπζηθφ αληηθείκελν ησλ ππνέξγσλ 2 θαη 5 ηνπ εγθεθξηκέλνπ Σερληθνχ Γειηίνπ)

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Σκήκα Πξνκεζεηψλ Αξγνλαπηψλ & Φηιειιήλσλ, 38221 ΒΟΛΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα, 26 Μαξηίνπ 2014 Αξηζ. Πξση. : 862 ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 Σν Διιεληθφ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ 7 ε ΤΓΒΕΟΝΟΜΕΚΔ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ ΚΡΔΣΔ Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ ΠΑΝΑΝΔΗΟ Λεσθ. Κλσζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο ΑΦΜ 999082972, Β ΓΟΤ Ζξαθιείνπ Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΩΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012

ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012 Γηεζλήο ηαθηηθόο πξώηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ << ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘΔΣΗΡΩΝ>> Αλαζέηνπζα Αξρή: << Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ Δ.Δ.. >>

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ << ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘΔΣΗΡΩΝ>> Αλαζέηνπζα Αξρή: << Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ Δ.Δ.. >> ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Αζήλα 16-07-2014 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ Α Θ Η Ν Χ Ν Αξηζ. Πξση. ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ Δ.Δ.. ΑΘΑΝΑΑΚΗ & ΔΡΤΘΡΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΟΙ ΑΘΗΝΑ Σ. Κ. 115 26 ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα Σειέθσλν: 211 4000551 Αξ. Πξση. DYNAMHZOIS20151022-1 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Θέκα: Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαθήξπμε ( 43Β /2013 ) Γηαγσληζκνύ γηα ηελ: << ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΡΑΜΜΑΣΧΝ>> Αλαζέηνπζα Αξρή: << Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΗΑΛΔΝΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΔΗΟ Δ.Δ.. >>

Γηαθήξπμε ( 43Β /2013 ) Γηαγσληζκνύ γηα ηελ: << ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΡΑΜΜΑΣΧΝ>> Αλαζέηνπζα Αξρή: << Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΗΑΛΔΝΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΔΗΟ Δ.Δ.. >> ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Αζήλα 07-02-2014 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ Α Θ Η Ν Χ Ν Αξηζ. Πξση. 4376 ΚΟΡΓΗΑΛΔΝΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΔΗΟ Δ.Δ.. ΑΘΑΝΑΑΚΗ & ΔΡΤΘΡΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΟΙ ΑΘΗΝΑ Σ. Κ. 115 26 ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β )

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔIA 2 Ζ Τ.ΠΔ.ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ» ΑΡ. ΠΡΧΣ :6695 18 /07 /2014 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Γξαθείν Πξνκεζεηώλ Σαρ. Γ/λζε : Πεξηθεξεηαθή νδφο Θεζζαινλίθεο Νέα Δπθαξπία Σαρ. Κψδηθαο : 564 03 Σ.Θ. 515 45 Πιεξνθνξίεο : Μ. Μαξθνχιε Σειέθσλν : 2313

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ.

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ:ΒΛ46469073-ΕΞ Πιεξνθνξίεο: Α. ΦΑΦΑΛΗΟΤ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Κξηηήξην αμηνιφγεζεο: πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά Α Π Ο Φ Α Ζ. Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο

Κξηηήξην αμηνιφγεζεο: πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά Α Π Ο Φ Α Ζ. Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ Αζήλα, 27 Γεθεκβξίνπ 2010 Αξ.πξση: ΓΗΟΗΚ/Φ.371.13/4/27041 ΓΔΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αξηζκόο Πξωηνθόιινπ: /1-4-2014 ΠΡΟ ΔΣΑΙΡΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΘΔΜΑ: Πξνζθνξά γηα ηελ θαηαζθεπή, δηακόξθωζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ εθζεζηαθνύ ρώξνπ ηεο 16 εο Γηεζλνύο Έθζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 09-10-2013 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΑΓΑΜ: Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ Π.Δ. ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Αξηζκφο Γηαθήξπμεο: 02/2013 Σαρ. Γ/λζε : Α. Πνζεηδψλνο

Διαβάστε περισσότερα

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014 ΒΛΛΗΝΙΚΗ ΑΗΜΟΚΡΏΣΙΏ ΠΒΝΣΒΛΗ : 16/9/2014 ΤΠΟΤΡΓΒΙΟ ΤΓΒΙΏ 1 ε Τ. ΠΒ. ΏΣΣΙΚΗ ΏΡΙΘΜ.ΠΡΧΣ : 10888 ΓΒΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΙΟ ΠΏΙΑΧΝ ΠΒΝΣΒΛΗ ΙΠΠΟΚΡΏΣΟΤ 8, 152 36 ΠΒΝΣΒΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΏΞ: 2108033012 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡ.Φ.141 /2010 ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΤ ΓΔΡΑΝΟΤ Η/Γ Νν 34.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡ.Φ.141 /2010 ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΤ ΓΔΡΑΝΟΤ Η/Γ Νν 34. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΔΝΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Δ.) Αξ. Μ.Α.Δ.: 42807/06/Β/99/30 ΔΓΡΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Σ. Θ : 10467-541.10

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

& ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝ ΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦ ΙΙΔΗΝ»

& ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝ ΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦ ΙΙΔΗΝ» ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 5 ε.ξδ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ & ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦΙΙΔΗΝ» Ραρ. Γ/λζε: ΡΠΑΘΑΙΥΦ 1 Ρ.Θ. 41 221- ΙΑΟΗΠΑ URL: gnl-promithies@0544.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. 187/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΡ. 187/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 5 η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ & ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Σατ. Γ/νζη: Περιοτή Μεζούρλο, ΣΘ. 2101 Σ.Κ. 41110 - ΛΑΡΙΑ URL: http://www.dypethessaly.gr, http://civil.dypethessaly.gr/hospitals

Διαβάστε περισσότερα

Λακία, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘ. ΠΡΩΣ.

Λακία, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘ. ΠΡΩΣ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Πι. Διεπζεξίαο 3 Σαρ. Κψδηθαο : 35100 Πιεξνθνξίεο : Γ. θνχξαο Σειέθσλν : 22313-53315 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔEYTIKO IΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔEYTIKO IΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Βαθμόρ Αζθαλείαρ... Αιγάλεω.... Απ.Ππωη:..Βαθμόρ Πποηεπαιόηηηαρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔEYTIKO IΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΚΔΟΗΚΛΑΠ ΓΗΔΘΛΖΠ ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΠΔ ΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 9465/2011

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 9465/2011 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΩΛ. ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 3ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ Θαζηνξηά, 10 Λνεκβξίνπ 2011 Ξιεξνθνξίεο: Γέξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. Αζήλα, 12/01/2012 Αξηζ. Γηαθήξπμεο: Νν 2 /2012 Αξ.Πξση.: 3028/12-01-2012 Α.Γ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ»

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΥΙΟ Αξ. Πξση. 831/22-1-2014 ΑΓΑ: ΒΙΦΔ469073-ΜΡΒ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΓΗΑΜΟΡΦΩΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΤΠΟ ΟΜΩΝ Δ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ» ΤΠΟΔΡΓΟ ΝΔΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΝΣΔΛΗ : 28/4/2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 1 ε Τ. ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΣ : 4961 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΙΓΩΝ ΠΔΝΣΔΛΗ ΙΠΠΟΚΡΑΣΟΤ 8, 152 36 ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΑΞ: 2132052441 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΔΘΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΤΓΔΗΑ ΑΝΣΗΚΑΡΚΗΝΗΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΩΝ «Ο ΑΓΗΟ ΑΒΒΑ» Ν.Π.Γ.Γ. Γ/λζε: Λεσθ. Αιεμάλδξαο 171 115 22 ΑΘΖΝΑ Αθήνα, 13 /10/2010

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ Σαρ. Γ/λζε : ΣΑΘΜΟ ΔΙΡΗΝΗ ΗΑΠ Σαρ. Κώδ. : 14121 - ΜΑΡΟΤΙ Σειέθσλν : 2102823241 Fax : 2102823243

Διαβάστε περισσότερα

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε:

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε: ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΝΗΩΝ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σμήμα Σεσνικήρ ςποστήπιξηρ νησιώτικων Δήμων ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΑΘΖΡΥΛ ΞΟΥΡΝΒΑΘΚΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΓΖΚOY ΘΘΖΟΥΛ ΓΗΑ ΡΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο.

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 2/2011 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη γξαθηθήο ύιεο γηα ην έηνο 2012 Υξεκαηνδόηεζε : Ιδίνη Πόξνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

Καξδίηζεο 56, Σ.Κ.42100 (Γξαθείν Πξνκεζεηώλ) θ. Ν. Γειηηδηάο Π.Μαγγνύθε 24313-50702 24310-35157 gnt.promitheies@1154.syzefxis.gov.

Καξδίηζεο 56, Σ.Κ.42100 (Γξαθείν Πξνκεζεηώλ) θ. Ν. Γειηηδηάο Π.Μαγγνύθε 24313-50702 24310-35157 gnt.promitheies@1154.syzefxis.gov. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 5 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ &ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΡΙΚΑΛΑ: 20-06-2014 Σασ. Διεύθςνζη Σμήμα Πληποθοπίερ Σηλέθυνα FAX E-mail : : : : : : : Καξδίηζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ».

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε 2014-2015». ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ο Γήκαξρνο Βόιβεο πξνθεξχζζεη πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ Ιάξηζα 2/11/2012 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΘ 2101, Ταχ. Δ/νση: ΤΚ 41110 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών Υπεύθυνος: Μαντούδη

Διαβάστε περισσότερα

Πξνυπνινγηζκφο: ρσξίο ΦΠΑ

Πξνυπνινγηζκφο: ρσξίο ΦΠΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 2 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Δ.Α.Ν.Π. «ΜΔΣΑΞΑ» ΜΠΟΣΑΖ 51-18537 ΠΔΗΡΑΗΑ Σει: 213 2079100 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΠΟΓ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC005066467 2016-09-12 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 2 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Δ.Α.Ν.Π. «ΜΔΣΑΞΑ» ΜΠΟΣΑΖ 51-18537 ΠΔΗΡΑΗΑ Αξ. Δηαθήξπμεο: 36/2016 Σει: 213 2079100 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΜΔ Φ.Π.Α ,00

ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΜΔ Φ.Π.Α ,00 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ 16PROC003798572 ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 2016-02-10 3 ε Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΑΓΑ : ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Καζηνξηά, 10 Φεβξνπαξίνπ 2016 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 962 Σαρ. Γ/λζε :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΑΡΥ/ΣΩΝ & ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΦΟΡΔΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑ. ΝΟΣ. ΔΛΛΑΓΟ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: Αξδεηηνχ 34β 116 36 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Π. Παπιάθε,

Διαβάστε περισσότερα

Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν. «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ»

Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν. «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ» Πνυπεζνμξ Γζαβςκζζιυξ : «Πνμιήεεζα ηαζ εβηαηάζηαζδ επίπθςκ ΓΙΠΑΔ» Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ» ΓΙΔΘΝΔ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ.

ΑΠΟΦΑΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΔΣΑΗΡΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΛΗΔΗΑ ΔΣΑΝΑΛ Α.Δ. ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ Σει.: 210-9233083, 210-9234093 Fax : 210-9221355 e-mail : etanal@otenet.gr ΑΠΟΦΑΖ ΘΔΜΑ: ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 3/2011 ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Έρνληεο ππφςε: 1) Σηο δηαηάμεηο ησλ Ν. 2362/1995, Ν. 2286/1995. 2) Σηο δηαηάμεηο ησλ Π.Γ. 118/2007 θαη Π.Γ. 242/2003

Έρνληεο ππφςε: 1) Σηο δηαηάμεηο ησλ Ν. 2362/1995, Ν. 2286/1995. 2) Σηο δηαηάμεηο ησλ Π.Γ. 118/2007 θαη Π.Γ. 242/2003 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΡΓΑΣΙΚΗ ΔΣΙΑ (Ν.Π.Γ.Γ) ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Μεηξνπόιεσο 110, Σ.Κ. 546 21 ΣΜΗΜΑ ΦΤΥ/ΓΙΑ & ΠΝ/ΚΧΝ ΔΝ/ΔΧΝ Πιεξνθνξίεο Γ. ΗΛΙΑΓΟΤ - ΡΑΠΣΗ Σειέθσλν 2310 286083 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ. πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ. πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΔΞΗΙΝΓΖ STUDIO ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΝΞΡΗΘΝΑΘΝΠΡΗΘΝ ΙΗΘΝ, ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο «Ξηζηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.25 13:54:09 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΦΑΧ7ΛΗ-ΘΚΚ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΛΑΜΗΑ: 25/06/2015 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζ. 7246/2014

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζ. 7246/2014 1 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο 52100 Καζηνξηά ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζ. 7246/2014 Γηεζλνχο Αλνηθηνχ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003291938 2015-11-11

15PROC003291938 2015-11-11 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 4 ε Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΑΘΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΔΒΟΝ ΦΟΡΔΑ Π.Γ.Ν.ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ : Β.ΜΑΡΓΑΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: Π/36/15 ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ «ΠΔΣΡΔΛΑΙΟ ΘΔΡΜΑΝΗ» CPV 09135100-5 πξνϋπνινγηζκόο: 45.000,00

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: Π/36/15 ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ «ΠΔΣΡΔΛΑΙΟ ΘΔΡΜΑΝΗ» CPV 09135100-5 πξνϋπνινγηζκόο: 45.000,00 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΛΡΔΙΖ : 6/10/2015 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 1 ε. ΞΔ. ΑΡΡΗΘΖΠ ΑΟΗΘΚ.ΞΟΩΡ : 10598 ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΞΑΗΓΩΛ ΞΔΛΡΔΙΖΠ ΡΖΙ: 2132052518-508 ΦΑΜ: 2132052441 http://www.paidon-pentelis.gr/ e-mail: promitheion@paidon-pentelis.gr

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.05.24 10:15:35 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΣ066-5Β3 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΚΑΘ ΣΟ ΜΗΣΡΩΟ ΠΡΟ: 32 ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002572110 2015-02-12

15PROC002572110 2015-02-12 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ θάια 11/02/2015 Αξηζκ. Πξωη.: 1867 Γηαθήξπμε ειεθηξνληθνύ αλνηρηνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία «Λεηηνπξγία θηλεηήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο Α..Α κε ζηόρν ηελ αλάθηεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Κνίια Κνδάλεο ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 4/2011

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΚΗΑΠ (1) ΖΚΔΟΗΓΑΠ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ) ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΙΗΘΝ ΞΟΝΒΝΙΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΖΚΔΟΗΓΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΝΚΔΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ )

Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ ) Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ 10 7-2007) 1) Η πεξίπηωζε ηβ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ Α 150) αληηθαζίζηαηαη ωο εμήο: «ηβ Γπλαηφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ TΑΚΣΙΚΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 2 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πιηθνηερληθήο

Διαβάστε περισσότερα

τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: 090221849 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ

τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: 090221849 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: 090221849 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ «Καηαζθεπή γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ ΔΠ ΘΡΑΚΖ» ΚΟΜΟΣΖΝΖ ΑΡ. ΠΡΧΣ. 239-22/09/2015 1 ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΤΝΣΖΡΖΖ ΠΡΑΗΝΟΤ ΣΖ ΥΔΡΑΗΑ ΕΩΝΖ ΛΗΜΔΝΑ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΛΗΜΔΝΑ <ΦΗΛΗΠΠΟ Β >

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΤΝΣΖΡΖΖ ΠΡΑΗΝΟΤ ΣΖ ΥΔΡΑΗΑ ΕΩΝΖ ΛΗΜΔΝΑ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΛΗΜΔΝΑ <ΦΗΛΗΠΠΟ Β > 1 Ο.Λ.Κ. Α.Δ. ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΚΑΒΑΛΑ Καβάια 30/10/2013 Α.Π. :1445 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΤΝΣΖΡΖΖ ΠΡΑΗΝΟΤ ΣΖ ΥΔΡΑΗΑ ΕΩΝΖ ΛΗΜΔΝΑ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΛΗΜΔΝΑ Α.' ΜΔΡΟ ΓΔΝΗΚΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αλνηθηφο Γεκφζηνο Γηαγσληζκφο 015/07/2011/1

Αλνηθηφο Γεκφζηνο Γηαγσληζκφο 015/07/2011/1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΡΔΤΝΑ ΦΤΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ «ΓΖΜΟΚΡΗΣΟ» ΣΔΡΜΑ ΠΑΣΡ. ΓΡΖΓΟΡΗΟΤ & ΝΔΑΠΟΛΔΩ,153 10 ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΣΟΝ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Υακειόηεξε ηηκή ΓΔΝ ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ 22/07/ /07/2011

ΑΠΟΦΑΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΣΟΝ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Υακειόηεξε ηηκή ΓΔΝ ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ 22/07/ /07/2011 ΔΣΑΗΡΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΛΗΔΗΑ ΔΣΑΝΑΛ Α.Δ. ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ Σει.: 210-9233083, 210-9234093 Fax : 210-9221355 e-mail : etanal@otenet.gr ΑΠΟΦΑΖ ΘΔΜΑ: ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 2/2011 ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΚΛΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ νπεδίαο 54, 106 76 Αζήλα Σει: (+30) 210-72-36-313, Fax: (+30) 210-72-94-047

ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΚΛΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ νπεδίαο 54, 106 76 Αζήλα Σει: (+30) 210-72-36-313, Fax: (+30) 210-72-94-047 ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΚΛΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ νπεδίαο 54, 106 76 Αζήλα Σει: (+30) 210-72-36-313, Fax: (+30) 210-72-94-047 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΝΑΘΔΖ ΣΖ ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΚΛΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ νπεδίαο 54, 106 76 Αζήλα Σει: (+30) 210-72-36-313, Fax: (+30) 210-72-94-047

ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΚΛΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ νπεδίαο 54, 106 76 Αζήλα Σει: (+30) 210-72-36-313, Fax: (+30) 210-72-94-047 ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΚΛΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ νπεδίαο 54, 106 76 Αζήλα Σει: (+30) 210-72-36-313, Fax: (+30) 210-72-94-047 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΝΑΘΔΖ ΣΖ ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. Καθεδνλίαο - Θξάθεο. Τπεξεζία π.ρ. Γηεχζπλζε Σερληθψλ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία

ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. Καθεδνλίαο - Θξάθεο. Τπεξεζία π.ρ. Γηεχζπλζε Σερληθψλ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ Κε ηελ παξνχζα εθαξκνγή γίλεηαη απηφκαηε ζπκπιήξσζε ηεο δηαθήξπμεο ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ ζα δψζεηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Παξαθαινχκε δηαβάζηε θαιά ηηο νδεγίεο ζπκπιήξσζεο. πκπιεξψζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΣΔΤΥΖ: 04. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΣΔΤΥΖ: 04. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΖΜΟ ΔΡΔΣΡΗΑ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Αξ. Μειέηεο: 5/2012 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ: «Δθζπγρξνληζκφο, ηειεκεηξία θαη απηνκαηηζκφο ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Δξέηξηαο» ΜΔΛΔΣΖ: «Δθζπγρξνληζκόο,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 3.12.2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ»

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΓΡΑΗ 1.6 «ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΚΛΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ νπεδίαο 54, 106 76 Αζήλα Σει: (+30) 213 000 2400, Fax: (+30) 210 729 4047 www.ascsa.edu.

ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΚΛΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ νπεδίαο 54, 106 76 Αζήλα Σει: (+30) 213 000 2400, Fax: (+30) 210 729 4047 www.ascsa.edu. ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΚΛΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ νπεδίαο 54, 106 76 Αζήλα Σει: (+30) 213 000 2400, Fax: (+30) 210 729 4047 www.ascsa.edu.gr ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΝΑΘΔΖ ΣΖ ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΖ

Διαβάστε περισσότερα

Γεκφζηνπ Αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηε κίζζσζε θιηλψλ ζε ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα. Έρνληεο ππφςε:

Γεκφζηνπ Αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηε κίζζσζε θιηλψλ ζε ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα. Έρνληεο ππφςε: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΡΓΑΣΙΚΗ ΔΣΙΑ Ν.Π.Γ.Γ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Μεηξνπφιεσο 110, Σ.Κ. 546 21, ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΦΤΥ/ΓΙΑ & ΠΝ/ΚΧΝ ΔΝ/ΔΧΝ Πιεξνθνξίεο Γ. ΗΛΙΑΓΟΤ - ΡΑΠΣΗ Σειέθσλν 2310 286083

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΑ ΓΖΜΟ ΜΔΓΑΝΖΗΟΤ Μεγανήζι 01-11-2011 Σ.Κ 31083 Μεγαλήζη Λεπθάδαο A.Π: 3818 Σει: 2645361300 Fax: 2645361319 e-mail: contact@meganisi.gr ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ Θέμα: Έγκπιζη όπυν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθή Τπεξεζία ΣΑΠΙΣ: Αθαδεκίαο 58 Αζήλα ΣΚ 10679 7 νο φξνθνο

Κεληξηθή Τπεξεζία ΣΑΠΙΣ: Αθαδεκίαο 58 Αζήλα ΣΚ 10679 7 νο φξνθνο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΑ.Π.Ι.Σ. ΣΑΜΔΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑ ΙΓΙΧΣΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΔΓΡΑ : ΑΚΑΓΗΜΙΑ 58 ΑΘΗΝΑ - Σ.Κ. 106 79 Γ/λζε: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Σκήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟY ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤΓΙΑΓΩΝΙΜΟY ΓΙΑ ΣΟ ΦΟΡΔΑ: Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΈΑ ΑΦΑΛΙΗ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΣΟΜΔΑ ΔΠΙΚΟΤΡΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟY ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤΓΙΑΓΩΝΙΜΟY ΓΙΑ ΣΟ ΦΟΡΔΑ: Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΈΑ ΑΦΑΛΙΗ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΣΟΜΔΑ ΔΠΙΚΟΤΡΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΙΚΗΓΟΡΩΝ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α. Αθήνα, 23/12/2011 ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΧΝ Απιθ. Γιακήπςξηρ: 22/2011 Δ.Σ.Α.Α. Απ. Ππυηοκόλλος: 174616/23-12-2011 ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΧΝ ΑΓΑ: 45ΦΡΟΡΔ1-51Τ Γ/ΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Ζκεξνκελία απνζηνιήο γηα δεκνζίεπζε ζηελ επίζεκε εθεκεξίδα ηεο Δ.Δ ΑΠΟΦΑΗ

ΥΔΓΙΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Ζκεξνκελία απνζηνιήο γηα δεκνζίεπζε ζηελ επίζεκε εθεκεξίδα ηεο Δ.Δ ΑΠΟΦΑΗ ΥΔΓΙΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 3/2012 ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ Β ΚΛΑΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002954276 2015-08-04

15PROC002954276 2015-08-04 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ άκνο : 04-08-2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Αξ. Πξση. : 6938 ΓΗΟΗΚΖΖ 2 ε Τ.ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΩΝ» Σ. Γ/ΝΖ: ΚΔΦΑΛΟΠΟΤΛΟΤ 17 ΣΖΛ. 2273-0-83150 FAX: 2273-0-28968

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003239487 2015-11-02

15PROC003239487 2015-11-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΕΓΣΑΑ) 4η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (2007-2013) ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα