«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ.»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ.»"

Transcript

1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ Η Eταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ Α.Ε ) προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με βάση τις Διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών και Υπηρεσιών της ΕΥΔΑΠ Α.Ε Κριτήριο αξιολόγησης ορίζεται η χαμηλότερη τιμή. Οι προσφορές θα είναι σε ΕΥΡΩ Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε ,00 ΕΥΡΩ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 21/04/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο κτίριο της Ε.ΥΔ.Α.Π., Ωρωπού 156, Γαλάτσι και αφορά στην : «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ.» ( ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

2 Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισμός αφορά στην ανάδειξη παρέχοντα υπηρεσίες που θα αναλάβει να επιθεωρήσει, να αποκαταστήσει βλάβες, δυσλειτουργίες ή ελλείψεις και να πιστοποιήσει 42 γερανογέφυρες οι οποίες βρίσκονται στις εγκαταστάσεις τροφοδοσίας του αδιύλιστου νερού της ΕΥΔΑΠ, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα 1. Οι γερανογέφυρες είναι κατανεμημένες κατά μήκος των τροφοδοτικών υδραγωγείων της ΕΥΔΑΠ, στην Αττική και Στερεά Ελλάδα. Μετά το πέρας των εργασιών και την έκδοση των πιστοποιητικών, οι γερανογέφυρες θα πληρούν τις απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης 15085/593/ (ΦΕΚ 1186Β/ ) Κανονισμός Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων, ως ισχύει. Επισημαίνεται ότι οι γερανογέφυρες της παρούσας πιστοποιηθεί μέχρι σήμερα. δεν έχουν Στις υποχρεώσεις του παρέχοντα υπηρεσίες για την κατάρτιση της προσφοράς του περιλαμβάνονται : 1 Επιθεώρηση των ανυψωτικών διατάξεων, που αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα 1, προκειμένου να διαπιστωθεί συμμόρφωση ως προς τις απαιτήσεις της παραπάνω υπουργικής απόφασης. Ενδεικτικά αναφέρονται, ο έλεγχος για ύπαρξη κόφτη υπερφόρτισης, ασφάλεια γάντζου, τερματοδιακόπτες για τις κινήσεις φορείου και πορείας γερανογέφυρας, φάρος με σειρήνα και ότι άλλο κρίνεται απαραίτητο από την κείμενη νομοθεσία και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. 2 Συντήρηση του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού. Η συντήρηση περιλαμβάνει κατ ελάχιστο τα υλικά και τις εργασίες εφόσον απαιτούνται-, σύμφωνα με τον πίνακα 2 που επισυνάπτεται και τα οποία είχαν προκύψει από προγενέστερο στάδιο ελέγχου, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες παρεμβάσεις κρίνονται σκόπιμες σύμφωνα με την άποψη του παρέχοντα υπηρεσίες, προκειμένου οι γερανογέφυρες να πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις και να πιστοποιηθούν. Εφόσον υπάρξει απαίτηση για την διενέργεια πρόσθετων παρεμβάσεων (υπηρεσίες και υλικά) που δεν συμπεριλαμβάνονται στον παραπάνω πίνακα, αυτές πρέπει να υποβληθούν από τον μειοδότη παρέχοντα υπηρεσίες, σε πινακοποιημένη μορφή, στην

3 Επιτροπή Παρακολούθησης της Υπηρεσίας με επαρκή αιτιολόγηση της αναγκαιότητά τους. Σε κάθε περίπτωση οι πρόσθετες αυτές υπηρεσίες και υλικά που ενδεχομένως θα προκύψουν δεν τιμολογούνται ξεχωριστά και περιλαμβάνονται στο συνολικό τίμημα. Για τον λόγο αυτό οι ενδιαφερόμενοι πιθανοί παρέχοντες υπηρεσίες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την επίσκεψή τους στις εγκαταστάσεις και στη δοκιμή των γερανογεφυρών ώστε οι οποιεσδήποτε ενδεχόμενες προκύπτουσες πρόσθετες ανάγκες (εκτός εκείνων του Πίνακα 2) ληφθούν υπ όψιν στις οικονομικές προσφορές των διαγωνιζομένων. Σημειωτέον ότι οι απαιτούμενες στατικές μελέτες κάθε γερανογέφυρας υφίστανται (εκτός από τις με α/α 22 και 23, Υ/Η Μάνδρας και Ευήνου για τις οποίες και θα πρέπει να εκπονηθούν από τον παρέχοντα υπηρεσίες) και θα παραδοθούν στον ανάδοχο, προκειμένου να εκδοθούν οι πιστοποιήσεις. 3 Διενέργεια ελέγχου τύπου ΑΑ (σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 15085/593/ ΦΕΚ 1186Β/ ) και πιστοποίηση από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου με δαπάνες και ευθύνη του παρέχοντα υπηρεσίες. 4 Οργάνωση βιβλίου συντήρησης και ελέγχων βλαβών και επισκευών για κάθε γερανογέφυρα. 5 Υποβολή αναλυτικών μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών σχεδίων για κάθε ανυψωτική διάταξη. Τα σχέδια θα παραδοθούν από τον παρέχοντα υπηρεσίες σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Επισημαίνεται ότι κατά την διάρκεια των δοκιμών με φορτία, τα βάρη που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση των δοκιμών, θα πρέπει να προκύπτουν από ζύγισμα σε πρότυπη /ελεγμένη γεφυροπλάστιγγα και όταν αυτό δεν είναι εφικτό,να τεκμηριώνεται με σαφή τρόπο η πιστοποίηση των φορτίων. Τα φορτία θα είναι σύμφωνα με τα πρότυπα κατασκευής και η προμήθεια τους αποτελεί υποχρέωση του παρέχοντα υπηρεσίες.

4 Β. ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1. Δικαίωμα συμμετοχής Στον διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής εταιρείες που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για αυτού του είδους εργασίες, έχουν σαν αντικείμενο την κατασκευή συντήρηση γερανογεφυρών και διαθέτουν Πελατολόγιο με εταιρείες όπου ο διαγωνιζόμενος έχει αναλάβει παρόμοιο έργο (απαιτείται κατάσταση πελατών). Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν με την υποβολή των προσφορών τους : Πλήρη κατάλογο των ανταλλακτικών και υλικών που θα χρησιμοποιήσουν, τα οποία προέρχονται από έγκυρους κατασκευαστικούς οίκους και τα οποία είναι πιστοποιημένα με ISO 9001 ή ISO 9002 και έχουν σήμανση CE. Απαιτείται η υποβολή των τεχνικών φυλλαδίων των παραπάνω, όπου φαίνεται η προαναφερόμενη πιστοποίηση και σήμανση. Τα στοιχεία του φορέα πιστοποίησης με τον οποίο ο κάθε διαγωνιζόμενος θα συνεργασθεί και ο οποίος θα αναλάβει την πιστοποίηση των γερανογεφυρών. Ο φορέας πιστοποίησης που θα διενεργήσει τον έλεγχο και θα χορηγήσει τα πιστοποιητικά, πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τη Νομοθεσία, να έχει διαπιστευτεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) και εγκριθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το νόμο ότι αποδέχονται χωρίς καμία επιφύλαξη τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο Γ YΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Επίσης το προσωπικό του παρέχοντα υπηρεσίες που θα διενεργήσει εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης πρέπει απαραίτητα να είναι νόμιμα αδειοδοτημένο και πιστοποιημένο (απαραίτητα θα κατατεθούν αντίγραφα της πιστοποίησης κάθε ηλεκτροσυγκολλητή που θα εκτελέσει εργασίες). 2. Επίσκεψη στις εγκαταστάσεις. Οι διαγωνιζόμενοι πριν την υποβολή των προσφορών τους οφείλουν να επισκεφθούν όλες τις εγκαταστάσεις όπου είναι τοποθετημένες οι

5 γερανογέφυρες προκειμένου να λάβουν γνώση της κατάστασης των γερανογεφυρών. Κατά την επίσκεψη τους οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να προβούν σε δοκιμές των γερανογεφυρών, με αποκλειστική ευθύνη τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο Γ της παρούσας. Σημειώνεται, ότι η επίσκεψη στους χώρους των διαγωνιζομένων, πριν την υποβολή των προσφορών θεωρείται επιβεβλημένη και θα πρέπει οι ίδιοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους να υπογράψουν έντυπο (αντίγραφο του οποίου θα κατατεθεί ) ότι έλαβαν γνώση σχετικά από τους επιτόπου υπεύθυνους των εγκαταστάσεων (συνημμένος πίνακας 1). Για το πρόγραμμα επισκέψεων στις κατά τόπους εγκαταστάσεις, οι διαγωνιζόμενοι θα επικοινωνούν με τον κ. Κοστρίβα Συμεών, στον αριθμό τηλεφώνου Όλα τα απαιτούμενα του κεφαλαίου Β της παρούσας είναι υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού. Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Όλες οι απαιτούμενες εργασίες θα γίνουν αποκλειστικά με προσωπικό και μέσα του παρέχοντα υπηρεσίες. Για όλους τους απαιτούμενους ελέγχους ή εργασίες της παρούσας, δεν προβλέπεται κανενός είδους συμμετοχή προσωπικού ή επίβλεψης από πλευράς ΕΥΔΑΠ. Ο παρέχων υπηρεσίες είναι υποχρεωμένος να διαθέτει μηχανικό συντονιστή ασφάλειας με τα απαιτούμενα προσόντα κατά τον νόμο, ο οποίος θα έχει την αρμοδιότητα της τήρησης όλων των μέτρων ασφαλείας και της χρήσης των ΜΑΠ κατά την διάρκεια της εκτέλεσης όλων των εργασιών συντήρησης και πιστοποίησης. Ο παρέχων υπηρεσίες πριν την υπογραφή της σύμβασης θα καταθέσει υπεύθυνη δήλωση με τα ακριβή στοιχεία του μηχανικού συντονιστή ασφαλείας και αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση κατά το νόμο αποδοχής του μηχανικού. Ο παρέχων υπηρεσίες πριν την υπογραφή της σύμβασης θα καταθέσει υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το Νόμο ότι αναλαμβάνει

6 την «Ευθύνη Παρέχοντος Υπηρεσίες Προμηθευτή Αναδόχου», σύμφωνα με το Παράρτημα I της παρούσας. Ο παρέχων υπηρεσίες έχει την ευθύνη για την σύνταξη των ΣΑΥ και ΦΑΥ υπογεγραμμένα από τον μηχανικό συντονιστή ασφαλείας αφού ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερες χρήσεις και η επικινδυνότητα του κάθε χώρου εργασίας. Το ΣΑΥ θα προσκομισθεί πριν την υπογραφή της σύμβασης και το ΦΑΥ μετά το πέρας των εργασιών. Σε κάθε περίπτωση ο παρέχων υπηρεσίες φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων για την ασφάλεια του προσωπικού του και την προμήθεια καταλλήλων ΜΑΠ, μέσων και εργαλείων που θα χρησιμοποιήσει για τις εργασίες και φέρει ακέραια την ευθύνη για τυχόν ατύχημα του προσωπικού του συμπεριλαμβανομένου και του μηχανικού ασφαλείας. Τα πρόσωπα του φορέα που θα διενεργήσει την πιστοποίηση των γερανογεφυρών πρέπει να είναι διπλωματούχοι μηχανικοί τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Να διαθέτουν πρακτική εμπειρία οι μεν διπλωματούχοι μηχανικοί ΑΕΙ πέντε έτη, ή δε πτυχιούχοι των ΤΕΙ δέκα έτη σε κατασκευαστικές ή τεχνικές εταιρείες ή στη συντήρηση ανυψωτικών μηχανημάτων. Και γενικά να καλύπτονται οι απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης 15085/593/ (ΦΕΚ 1186Β/ ως ισχύει σήμερα ) Κανονισμός Ελέγχων ανυψωτικών Μηχανημάτων. Τα ως άνω στοιχεία θα πιστοποιηθούν με αντίστοιχες υπεύθυνες δηλώσεις οι οποίες θα δοθούν πριν την υπογραφή της σύμβασης. Ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, ο παρέχων υπηρεσίες, οφείλει να μεριμνά : α) Για την σήμανση ασφαλείας των σχετικών διαδρόμων, των χώρων στάθμευσης των χώρων συσσώρευσης υλικών κλπ., ώστε θα γίνονται εύκολα αντιληπτά τα επικίνδυνα σημεία με τοποθέτηση ευκρινών πινακίδων. β) Για τον Ηλεκτροφωτισμό με το οποίο θα επιτυγχάνεται η άνετη και ασφαλής κυκλοφορία στο εργοτάξιο όπου και όταν απαιτείται. γ) Για την μεταφορά και εγκατάσταση των απαραίτητων μηχανημάτων και υλικών κατασκευής.

7 δ) Για την προστασία του εγκαταστημένου εξοπλισμού, ώστε να μην προκληθεί βλάβη κατά την εκτέλεση των εργασιών. (οποιαδήποτε βλάβη προκληθεί εξ υπαιτιότητας του με αποκλειστική ευθύνη του πρέπει να αποκατασταθεί άμεσα). ε) Για την αποξήλωση και να απομάκρυνση με νόμιμο τρόπο και με δικά του μέσα όλων των υλικών, μηχανημάτων, εξοπλισμού, κλπ που χρησιμοποιήθηκαν για την οργάνωση του εργοταξίου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. Επίσης φέρει την ευθύνη για την συλλογή και μεταφορά εκτός των εγκαταστάσεων της ΕΥΔΑΠ όλων των άχρηστων υλικών συμμορφούμενος με την κείμενη νομοθεσία. ζ) Ώστε το προσωπικό του σε όλες τις βαθμίδες να είναι ειδικευμένο για την εργασία που εκτελεί και κατάλληλα εκπαιδευμένο επί της ιδιαιτερότητας των χώρων επεμβάσεων. Η Εταιρεία δικαιούται να ζητήσει αποδεικτικά καταλληλότητας του προσωπικού ( Πτυχία, εμπειρία κλπ ) και επίσης δικαιούται να ζητήσει την απομάκρυνση από το εργοτάξιο οιουδήποτε ακαταλλήλου ή μη συνεργάσιμου με την αρμόδια Υπηρεσία. Το προσωπικό θα πρέπει να είναι ασφαλισμένο στον αντίστοιχο ασφαλιστικό οργανισμό για τον αντίστοιχο επαγγελματικό κίνδυνο, τα δε ασφάλιστρα θα βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. η) Ώστε τα μηχανικά μέσα πρέπει να είναι τα κατάλληλα για την εκάστοτε εργασία, άριστης ποιότητας και συντηρημένα, να αντικαθιστώνται από εφεδρικά σε περίπτωση βλάβης, οι δε χειριστές τους έμπειροι και με το κατάλληλο πτυχίο. Τα μηχανήματα εφόσον λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα πρέπει να έχουν την κατάλληλη προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας. Η αρμοδία Υπηρεσία δικαιούται να απαιτεί την αντικατάσταση των μη κατάλληλων μηχανημάτων / εξοπλισμού με άλλα κατάλληλα. θ) Ώστε οι εργασίες να εκτελούνται σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής. Η ΕΥΔΑΠ δύναται να εκτελεί συνεχείς ελέγχους σε όλα τα στάδια των εργασιών. Σε περιπτώσεις παράβασης των όρων της παρούσας ή της διέπουσας νομοθεσίας, καθώς και σε περίπτωση δημιουργίας βλαβών από το προσωπικό του παρέχοντα υπηρεσίες, δύναται να επεμβαίνει άμεσα και να διακόπτει τις εργασίες. Ο παρέχων υπηρεσίες υποχρεούται με δικά του έξοδα να αποκαθιστά τις όποιες βλάβες προκαλέσει. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ζημιών ή άλλων ενεργειών που προκαλούν βλάβες στις

8 εγκαταστάσεις, η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. δύναται κατά την απόλυτη κρίση της να κηρύξει ακατάλληλο τον παρέχοντα υπηρεσίες και να ζητήσει την έκπτωσή του. Ο παρέχων υπηρεσίες είναι υπεύθυνος για την τήρηση από τον φορέα πιστοποίησης, όλων των προαναφερομένων στο κεφάλαιο Γ. Όλα τα απαιτούμενα του κεφαλαίου Γ της παρούσας, είναι υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού. Δ. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Σαν κριτήριο αξιολόγησης ορίζεται η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο εργασιών και πιστοποιήσεων. Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Ο συνολικός προϋπολογισμός που περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα (υλικά, εργασίες, έκδοση πιστοποιητικών, σχέδια, κλπ, όπως αυτά περιλαμβάνεται στον Πίνακα 2 της παρούσας) καθώς επίσης και οτιδήποτε άλλο κριθεί αναγκαίο για την διενέργεια και λήψη των πιστοποιήσεων και δεν έχει με σαφή τρόπο περιγραφή στον Πίνακα (2), ανέρχεται στο ποσό των , πλέον Φ.Π.Α. Στην οικονομική τους προσφορά, οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να συμπεριλάβουν ξεχωριστά την τιμή για το σύνολο των εργασιών, υλικών κάθε γερανογέφυρας (συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων, πιστοποιητικών, κλπ), καθώς και τη συνολική τιμή για όλες τις γερανογέφυρες. Προσφορές οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνουν το σύνολο των γερανογεφυρών, απορρίπτονται σαν απαράδεκτες. Η πληρωμή του παρέχοντα υπηρεσίες θα γίνει ως εξής : Με την υπογραφή της σύμβασης, ο παρέχων υπηρεσίες έχει τη δυνατότητα να λάβει προκαταβολή ύψους έως 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ.Η προκαταβολή θα είναι έντοκη με τον εκάστοτε νόμιμο τόκο και θα χορηγείται με την κατάθεση ισόποσης εγγύησης. Το ποσό της προκαταβολής που χορηγείται μέχρι την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού συμψηφίζεται κατά την εξόφληση της συμβατικής αξίας ή της αξίας κάθε τμηματικής παράδοσης.

9 Με την υλοποίηση των υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων, πιστοποιητικών, κλπ) που αντιστοιχούν στο 50% του αριθμού των γερανογεφυρών της παρούσας, ο παρέχων υπηρεσίες θα λάβει το 40% της συνολικής συμβατικής αξίας (σε περίπτωση λήψης της προκαταβολής, θα λάβει το 30%). Η διενέργεια των υπηρεσιών θα υλοποιηθεί με πρόγραμμα παρεμβάσεων η εκπόνηση του οποίου θα συμφωνηθεί από κοινού μεταξύ του παρέχοντα υπηρεσίες και της Επιτροπής Παρακολούθησης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., σε κάθε δε περίπτωση θα φέρει την έγκριση της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. Με το πέρας όλων των υπηρεσιών που προβλέπονται από την παρούσα, θα καταβληθεί το υπολειπόμενο ποσό. ΣΤ. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Ο συνολικός χρόνος παράδοσης (συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών) είναι έξι (6) μήνες. Ζ. ΕΓΓΥΗΣΗ Οι όποιες εργασίες επεμβάσεων, τόσο ηλεκτρολογικές όσο και μηχανολογικές, θα καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας δυο (2) ετών, αρχομένης από την οριστική παραλαβή από την αρμόδια Επιτροπή. Στην εγγύηση θα περιλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα και συστήματα που θα τοποθετηθούν, καθώς και οι όποιες μετατροπές- επεμβάσεις πραγματοποιηθούν από τον παρέχοντα υπηρεσίες. Στα πλαίσια της εγγύησης (2 χρόνια), ο παρέχων υπηρεσίες υποχρεούται να προβαίνει με μέριμνα και με δαπάνες του, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, στην αντικατάσταση οποιουδήποτε τοποθετηθέντος εξαρτήματος υποστεί βλάβη ή βρεθεί ελαττωματικό. Για τον σκοπό αυτό, ο παρέχων υπηρεσίες θα καταθέσει εγγυητική επιστολή που θα αντιπροσωπεύει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού τιμήματος (εγγύηση για την τήρηση των όρων της σύμβασης και την καλή εκτέλεση) και θα παραμείνει στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε. για δύο (2) έτη από την παραλαβή όλου του έργου.

10 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Υπηρεσία Υδραγωγείου Μόρνου Ευήνου α/α Εγκατάσταση Τύπος Ανυψωτική Ικανότητα 1 ΕΚΕ Κιθαιρώνα BWG 3.2 tn 2 Y/H Κιθαιρώνα GH 16 tn 3 Μεριστής Κιθαιρώνα ΑΒΒ 2 tn 4 Τ/δ Καπαρέλι ΑΒΒ 1 tn 5 Τ/δ Λεύκτρων ΑΒΒ 1 tn 6 Τ/δ Ερυθρών Πλαταιών ΑΒΒ monorail 1 tn 7 Αντλιοστάσιο Νο 3 Θήβας ΑΒΒ 1 tn 8 Αντλιοστάσιο Νο 4 Θήβας ΑΒΒ 1 tn 9 Αντλιοστάσιο Νο 5 Θήβας ΑΒΒ 1 tn 10 Αντλιοστάσιο Νο 6 Θήβας ΑΒΒ 1 tn 11 Αντλιοστάσιο Νο 7 Θήβας ΑΒΒ 1 tn 12 Αποθήκη Θήβας Βουλγαρίας 1 tn 13 ΕΚΕ Ελικώνα BWG 3.2 tn 14 Y/H Ελικώνα ABUS 10 tn 15 ΕΚΕ Κίρφης BWG 3.2 tn 16 Y/H Κίρφης ABUS 10 tn 17 Φράγμα Μόρνου DEMAC 20 tn 18 Φρ. Ευήνου Οικίσκος κορυφής Φρέατος Σήραγγας 19 Φρ. Ευήνου θάλαμος θυροφραγμάτων Φράγματος 20 Φρ. Ευήνου θάλαμος θυροφραγμάτων Σήραγγας 21 Φρ. Ευήνου θάλαμος θυροφραγμάτων Σήραγγας KUHNEZUG KUHNEZUG KUHNEZUG KUHNEZUG monorail 16 tn 20 tn 20 tn 8 tn 22 Υ/Η Ευήνου DONATI 10tn 23 Υ/Η Μάνδρας GH 16tn

11 Υπηρεσία Υλίκης Βίλιζας α/α Εγκατάσταση Τύπος Ανυψωτική Ικανότητα 24 Κεντρικό Βίλιζας DEMAC 10 tn 25 Αντλιοστάσιο ΩΜΕΓΑ Παλάγκο Χειροκίνητο 2 tn 26 Αντλιοστάσιο Νο 2 DEMAC 3,2 tn 27 Αντλιοστάσιο Νο 3 DEMAC 2 tn 28 Αντλιοστάσιο Νο 4 DEMAC 3,2 tn 29 BOOSTER Βίλιζας Παλάγκο ηλ. 1 tn 30 Άγιος Θωμάς DEMAC 2 tn 31 BOOSTER 10 ου DEMAC 1,5 tn 32 Αντλιοστάσιο Ασωπού DEMAC 16 tn 33 Μηχανουργείο Βίλιζας NITCHI 1 tn α/α Εγκατάσταση Ανυψωτική ικανότητα Ποσότητα Κεντρικό αντλιοστάσιο Υλίκης 25 tn 2 36 Κεντρικό αντλιοστάσιο Υλίκης 5 tn Αποθήκη Υλίκης 5 tn Δίστομο ΑΔ1-ΑΔ2-ΑΔ3 10 tn 3 Υπηρεσία Μαραθώνα Κιούρκων α/α Εγκατάσταση Τύπος Ανυψωτική Ικανότητα 42 Φράγμα Μαραθώνα CUTTER STAHL 10 tn ΠΙΝΑΚΑΣ 2 1. ΕΚΕ Κιθαιρώνα Προμήθεια και εγκατάσταση 2 οριακών διακοπτών πορείας ΓΓ και Προμήθεια και εγκατάσταση φαροσειρήνας

12 Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος προστασίας από υπερφόρτωση 2. Υ/Η Κιθαιρώνα Προμήθεια και εγκατάσταση 2 μηχανικών stop πορείας ΓΓ Προμήθεια και εγκατάσταση φαροσειρήνας Προμήθεια και εγκατάσταση 1 οριακού διακόπτη πορείας ΓΓ 7. Αντλιοστάσιο Νο.3 Θήβας Προμήθεια και εγκατάσταση οριακών διακοπτών πορείας ΓΓ, και βαρούλκου Προμήθεια και εγκατάσταση 4 buffers 8. Αντλιοστάσιο Νο. 4 Θήβας Προμήθεια και εγκατάσταση 2 οριακών διακοπτών πορείας ΓΓ και 9. Αντλιοστάσιο Νο. 5 Θήβας Προμήθεια και εγκατάσταση οριακών διακοπτών πορείας ΓΓ, και βαρούλκου Προμήθεια και εγκατάσταση 4 buffers 13. ΕΚΕ Ελικώνα Προμήθεια και εγκατάσταση οριακών διακοπτών πορείας ΓΓ, και βαρούλκου Προμήθεια και εγκατάσταση 1 buffer πορείας ΓΓ 14. Υ/Η Ελικώνα Προμήθεια και εγκατάσταση οριακού διακόπτη πορείας ΓΓ 15. ΕΚΕ Κίρφης

13 Προμήθεια και εγκατάσταση οριακών διακοπτών πορείας ΓΓ και 16. Υ/Η Κίρφης Προμήθεια και εγκατάσταση οριακού διακόπτη πορείας ΓΓ 17. Φράγμα Μόρνου Προμήθεια και εγκατάσταση 4 buffers πορείας ΓΓ Εργασίες επισκευής οξειδωμένων πλαγιοφορέων Προμήθεια και εγκατάσταση πλήκτρων χειριστηρίου Προμήθεια και εγκατάσταση 4 Ρελέ για την επιδιόρθωση του βίρα μάινα Προμήθεια και εγκατάσταση e-stop στο χειριστήριο Προμήθεια και εγκατάσταση Κουτιού Γραμμής Ω 18. Φρ. Ευήνου Οικίσκος κορυφής Φρέατος Σήραγγας Προμήθεια και εγκατάσταση 2 οριακών διακοπτών πορείας ΓΓ και Προμήθεια και εγκατάσταση φαροσειρήνας 19. Φρ. Ευήνου θάλαμος θυροφραγμάτων Φράγματος ( ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗ ) Προμήθεια και εγκατάσταση 2 αντιεκρηκτικών οριακών διακοπτών πορείας ΓΓ και Προμήθεια και εγκατάσταση 4 μηχανικών stop πορείας ΓΓ Προμήθεια και εγκατάσταση αντιεκρηκτικής φαροσειρήνας Προμήθεια και εγκατάσταση χειριστηρίου Προμήθεια και εγκατάσταση γραμμής Ω για την παροχή του γερανού 20. Φρ. Ευήνου θάλαμος θυροφραγμάτων Σήραγγας ( ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗ ) Προμήθεια και εγκατάσταση 2 αντιεκρηκτικών οριακών διακοπτών πορείας ΓΓ και

14 Προμήθεια και εγκατάσταση αντιεκρηκτικής φαροσειρήνας Προμήθεια και εγκατάσταση 4 buffers 21. Φρ. Ευήνου θάλαμος θυροφραγμάτων Σήραγγας Β ( ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗ ) Προμήθεια και εγκατάσταση 2 αντιεκρηκτικών οριακών διακοπτών 24. Κεντρικό Βίλιζας Προμήθεια και εγκατάσταση 2 οριακών διακοπτών πορείας ΓΓ και Προμήθεια και εγκατάσταση 8 buffers και πορείας ΓΓ Προμήθεια και εγκατάσταση 4 μηχανικών stop πορείας ΓΓ Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος προστασίας από υπερφόρτωση Προμήθεια και εγκατάσταση φαροσειρήνας Προμήθεια και εγκατάσταση e-stop στο χειριστήριο 25. Αντλιοστάσιο Ωμέγα Προμήθεια και εγκατάσταση 8 buffers και πορείας ΓΓ 26. Αντλιοστάσιο Νο. 2 Προμήθεια και εγκατάσταση 2 οριακών διακοπτών πορείας ΓΓ και Προμήθεια και εγκατάσταση νέου συρματόσχοινου βαρούλκου Προμήθεια και εγκατάσταση 8 buffers και πορείας ΓΓ 27. Αντλιοστάσιο Νο. 3 Προμήθεια και εγκατάσταση 2 οριακών διακοπτών πορείας ΓΓ και

15 Προμήθεια και εγκατάσταση φαροσειρήνας Προμήθεια και εγκατάσταση 1 μηχανικού stop πορείας ΓΓ Προμήθεια και εγκατάσταση 6 buffers και πορείας ΓΓ Εργασία αποκατάστασης γρήγορης ταχύτητας στο φορείο 28. Αντλιοστάσιο Νο. 4 Προμήθεια και εγκατάσταση οριακού διακόπτη πορείας ΓΓ Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίου χειριστηρίου Προμήθεια και εγκατάσταση φαροσειρήνας Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος προστασίας από υπερφόρτωση Προμήθεια και εγκατάσταση 4 μηχανικών stop Προμήθεια και εγκατάσταση νέου συρματόσχοινου βαρούλκου Προμήθεια και εγκατάσταση 2 buffers 29. BOOSTER Βίλιζας Προμήθεια και εγκατάσταση 2 οριακών διακοπτών πορείας ΓΓ και Προμήθεια και εγκατάσταση φαροσειρήνας Προμήθεια και εγκατάσταση e-stop στο χειριστήριο Προμήθεια και εγκατάσταση 4 buffers πορείας ΓΓ 30. Άγιος Θωμάς Προμήθεια και εγκατάσταση 2 οριακών διακοπτών πορείας ΓΓ και Προμήθεια και εγκατάσταση 8 buffers και πορείας ΓΓ Προμήθεια και εγκατάσταση νέου συρματόσχοινου βαρούλκου Αλλαγή φάσεων στη ΓΓ

16 Προμήθεια φρένου Προμήθεια και εγκατάσταση φαροσειρήνας Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος προστασίας από υπερφόρτωση Προμήθεια και εγκατάσταση σωλήνα καλωδίου κινητήρα από κεντρικό πίνακα Προμήθεια και εγκατάσταση e-stop στο χειριστήριο 31. BOOSTER 10ου Προμήθεια και εγκατάσταση 4 μηχανικών stop Προμήθεια και εγκατάσταση 4 buffers 32. Αντλιοστάσιο Ασωπού Επισκευή οριακών διακοπτών πορείας ΓΓ Προμήθεια και εγκατάσταση em-stop χειριστηρίου Προμήθεια και εγκατάσταση φαροσειρήνας Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος προστασίας από υπερφόρτωση Προμήθεια και εγκατάσταση 8 buffers και πορείας ΓΓ 33. Μηχανουργείο Βίλιζας Προμήθεια και εγκατάσταση 4 μηχανικών stop Προμήθεια και εγκατάσταση 4 buffers 34. Κεντρικό Αντλιοστάσιο Υλίκης 25ΤΝ Προμήθεια και εγκατάσταση 2 οριακών διακοπτών πορείας ΓΓ και Κεντρικό Αντλιοστάσιο Υλίκης 25ΤΝ / 5ΤΝ Προμήθεια και εργασίες αντικατάστασης συρματόσχοινων στα 2 βαρούλκα.

17 Προμήθεια και εγκατάσταση 2 οριακών διακοπτών, πορείας και Προμήθεια και εγκατάσταση φαροσειρήνας Προμήθεια και εγκατάσταση soft start για την ομαλή εκκίνηση της γερανογέφυρας έτσι ώστε να μην «σπινάρει». ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1η : Οι τιμές που θα προσφερθούν στο διαγωνισμό θα είναι καθαρές και θα δηλωθεί το ποσοστό του ΦΠΑ που τις επιβαρύνει. Σε διαφορετική περίπτωση νοείται ότι το νόμιμο ποσοστό του ΦΠΑ περιέχεται στις δοθείσες τιμές. 2η : Το ποσό της προϋπολογισθείσας δαπάνης δεν συμπεριλαμβάνει τον αναλογούντα ΦΠΑ. 3η : Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα καλύπτει το 2% της αξίας της προϋπολογισθείσας δαπάνης (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 4η : α) ενστάσεις κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού στις ανοικτές διαδικασίες θα γίνονται δεκτές μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της διενέργειας του διαγωνισμού. β) ενστάσεις κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μόνο οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη διενέργειά του. γ) η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή/παρέχοντος υπηρεσίες σε διαγωνισμό, κοινοποιείται εντός της αυτής προθεσμίας υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο στον προμηθευτή κατά του οποίου στρέφεται. 5η : Τηλετυπικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές. 6η: Οποιαδήποτε διόρθωση των κυρίων στοιχείων της προσφοράς και κατά μείζονα λόγο των τιμών συνεπάγεται αυτοδικαίως την ακύρωσή της. 7η :Οι προσφορές θα έχουν ισχύ ενενήντα (90) ημερών από τη διενέργεια του διαγωνισμού, όρος ο οποίος πρέπει να γίνεται αποδεκτός δια της προσφοράς. 8η :Αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης αποτελούν οι συνημμένοι Γενικοί όροι και το υπόδειγμα εγγυητικών επιστολών. 9η : Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο που θα περιέχει δύο άλλους σφραγισμένους φακέλους από τους οποίους ο ένας θα περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά, την τεχνική περιγραφή και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς και θα φέρει την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο δεύτερος φάκελος θα φέρει την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία και την εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 10η :Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας σύμφωνα με την Υ.Α.

18 / /0016/ όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α / /0016/2007 (ΦΕΚ Β 752/ ). 11η :Οι Παρέχοντες Υπηρεσίες που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό υποχρεούνται να συμπεριλάβουν στην προσφορά τους δήλωση, ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται τους όρους της διακήρυξης ανεπιφύλακτα. Άλλως κάθε προσφορά που θα υποβληθεί στο διαγωνισμό, συνεπάγεται αποδοχή όλων των όρων της διακήρυξης. 12η: Η ΕΥΔΑΠ διατηρεί το δικαίωμα αυξομείωσης μέχρι (+20%, -30%) του αντικειμένου της σύμβασης κατά την ανάθεση ή κατά την εκτέλεση της σύμβασης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών & Υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 16913/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ ΑΕ. 13η :Οι προσφορές θα υποβάλλονται υποχρεωτικά σε δύο (2) αντίτυπα. Ο Αν/της Διευθυντής Προμηθειών και Μεταφορών & Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Προμηθειών ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΑΝΘΑΚΗΣ

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΕΥΘΥΝΗ ΠΑΡΕΧΟΝΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΔΟΧΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ Ο ΠΑΡΕΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ασφάλεια των χρησιμοποιούμενων μέσων και των παρεχόμενων υλικών και υπηρεσιών και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιοδήποτε εργατικό ή άλλο ατύχημα, θανατηφόρο ή όχι, και οποιαδήποτε φθορά, βλάβη ή ζημιά ήθελε προκληθεί από το προσωπικό τους σε εγκαταστάσεις, εργαζόμενους ή τρίτους χωρίς κανένα περιορισμό από οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη προκληθεί από υπαιτιότητά τους ή αμέλεια ή απειρία των ίδιων ή του προσωπικού τους ή εν γένει απασχολούμενων με αυτούς προσώπων, κατά την παροχή των υπηρεσιών ή συνεπεία ελαττωμάτων των προς προμήθεια υλικών. Ο ΠΑΡΕΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ κατά την παροχή της αναληφθείσας υπηρεσίας ή προμήθειας, έχουν αποκλειστικά την ευθύνη παροχής οδηγιών και ελέγχου της τήρησής τους, του συντονισμού, παρακολούθησης και επίβλεψης του προσωπικού τους καθώς και την ευθύνη λήψης και τήρησης όλων των ενδεδειγμένων μέτρων ασφαλείας του προσωπικού και τρίτων. Η ΕΥΔΑΠ θεωρείται ως τρίτη κατά την παροχή των υπηρεσιών ή της προμήθειας και δεν φέρει καμία ευθύνη αναφορικά με την διαδικασία και τον τρόπο παροχής των υπηρεσιών ή προμηθειών. Ο ΠΑΡΕΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για κάθε θέμα σχετικό με την ασφάλεια υγεία και προστασία του προσωπικού τους και είναι αποκλειστικά υπόχρεοι στην τήρηση των νομίμων διατάξεων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφορικά με τις διατάξεις περί αθεμίτου ανταγωνισμού, εργατικής ασφαλιστικής νομοθεσίας, αστυνομικές πολεοδομικές ή υγειονομικές διατάξεις, νόμους περί σημάτων, διατάξεις βιομηχανικής ιδιοκτησίας, διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, εν γένει φορολογικές διατάξεις ) έναντι κάθε νομικού και φυσικού προσώπου ή έναντι κάθε αρμόδιας αρχής, απαλλασσόμενης σε κάθε περίπτωση της ΕΥΔΑΠ. Σε περίπτωση που η ΕΥΔΑΠ υποχρεωθεί για οποιοδήποτε λόγο στην καταβολή αποζημίωσης εξαιτίας παραβίασης των υποχρεώσεων του ΠΑΡΕΧΟΝΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ από το παρόν άρθρο, την σχετική δαπάνη, συμπεριλαμβανομένης της δικαστικής, θα υποχρεώνεται να καταβάλει ο ΠΑΡΕΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Ο ΠΑΡΕΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ υποχρεούνται στην προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση όλων των στοιχείων εξοπλισμού, απαιτούμενες μελέτες / αδειοδοτήσεις, καθώς και των μέσων που απαιτούνται, για την πλήρη και έντεχνη υλοποίηση της σύμβασης, καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία ή λειτουργία έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά, που όμως κρίνεται απαραίτητη να εκτελεστεί σύμφωνα με τους κανόνες της Τέχνης και της Επιστήμης, προκειμένου να είναι άρτια, ασφαλής και επιτυχής η υλοποίηση

20 της σύμβασης Ο ΠΑΡΕΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ υποχρεούνται να ασφαλίζουν το προσωπικό και το αντικείμενο της σύμβασης για ζημιές και ατυχήματα που ενδεχομένως θα προκληθούν στο προσωπικό τους, στο προσωπικό της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ή σε τρίτους που εμπλέκονται ή όχι με την υλοποίηση της παρεχόμενης υπηρεσίας ή προμήθειας. Ο ΠΑΡΕΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ υποχρεούνται να ασφαλίζουν το προσωπικό τους στο ΙΚΑ και στους λοιπούς αρμόδιους κατά περίπτωση ασφαλιστικούς φορείς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης. Η ΕΥΔΑΠ δικαιούται να ελέγχει οποτεδήποτε την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου προς τα ασφαλιστικά ταμεία, ο δε ΠΑΡΕΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ υποχρεούται να παρέχει όταν του ζητηθεί βεβαίωση εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του προς τους ασφαλιστικούς φορείς. Ο Παρέχων Υπηρεσίες

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3727 Η Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. A.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Η ) ΕΡΓΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ.ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Κ.Α. 3020043 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ. (ΑΔΑ: 6ΚΠΥ46ΨΖΣΠ-ΑΤ7) Προϋπολογισμός: 60.000,00 (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ TMHMA ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4826/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠAΡΟXH YΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Α.Μ.:98/2014 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:101.000,00 με ΦΠΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15477 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολύγυρος : 18-6-2015

Πολύγυρος : 18-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Πολύγυρος : 18-6-2015 Αριθμ. Πρωτ.6491 Τμήμα Οικονομικό Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:κ.Κούλελη Χ. ΤΗΛ.23713-50207

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 Α.Π.: 21/Β/3999/876

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 Α.Π.: 21/Β/3999/876 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Α.Π.: 21/Β/3999/876 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 38/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 38/2014 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 38/2014 Παροχή Υπηρεσιών για την παραλαβή, µεταφορά,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

/02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio.

/02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα,24-02-2014 /02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001774401 2013-12-11

13PROC001774401 2013-12-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Πληροφορίες : Παππά Μαρία Τηλέφωνο : 213 2010130 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Η469ΗΖΞ-ΨΕΖ. Μύρινα 18/11/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 7112

ΑΔΑ: ΒΛ1Η469ΗΖΞ-ΨΕΖ. Μύρινα 18/11/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 7112 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ.Ν.-Κ. Υ ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.-ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ Γραφείο Προμηθειών Υπεύθυνος: Σουσαλής

Διαβάστε περισσότερα

1. Επικαιρότητα 2.Ηχώ των Δημοπρασιών 3.Νέα Κρήτη

1. Επικαιρότητα 2.Ηχώ των Δημοπρασιών 3.Νέα Κρήτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 9 η /Π/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 9 η /Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Ταχ. Δ/νση: ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145.64 Πληρ. : Ε.Ταγιάδου Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. ΒΟΛΟΥ «ΕΣΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3-7-2013 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 44254 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ακαδηµίας 40 10174 ΑΘΗΝΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( 15) ΤΜΗΜΑ : Β ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 10431/17.11.2014 για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλαστήρα & Ρωμανού Τ.Κ. 71201 Ηράκλειο Τηλ: 2810-229971 Fax: 2810-288912 e-mail: ty@deptah.gr ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΕΛΕΤΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ. Λάρισα 22-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22

Ι. ΜΕΛΕΤΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ. Λάρισα 22-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22 Λάρισα 22-04-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΣΥΝΤΑΚΑΣ Κώστας ΤΗΛ. : 2410 258460,

Διαβάστε περισσότερα