1 από 16 ΔΗΓΗΘΟ ΘΑΛΟΛΗΚΟ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΑΛΤΦΧΣΗΘΧΛ ΚΖΥΑΛΖΚΑΣΧΛ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 από 16 ΔΗΓΗΘΟ ΘΑΛΟΛΗΚΟ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΑΛΤΦΧΣΗΘΧΛ ΚΖΥΑΛΖΚΑΣΧΛ"

Transcript

1 1 από 16

2 ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ 1. Δηζαγσγή Πεξηγξαθή Οξηζκνί Καηάηαμε Αλπςσηηθψλ Μεραλεκάησλ Καηεγνξία Τςειήο Δπηθηλδπλφηεηαο Καηεγνξία Μεζαίαο Δπηθηλδπλφηεηαο Καηεγνξία Υακειήο Δπηθηλδπλφηεηαο Τπνρξεψζεηο ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία Αξρηθή δηάζεζε ζηελ αγνξά.5 5. Έιεγρνη Αλπςσηηθψλ Μεραλεκάησλ Αξρηθφο Έιεγρνο Πεξηνδηθφο Δπαλέιεγρνο Βαζηθά ζεκεία Διέγρνπ Αλπςσηηθψλ Μεραλεκάησλ Γνθηκέο κε Φνξηία (Σχπνη ΑΑ θαη Α) πλζήθεο Δθηέιεζεο Γνθηκψλ Δθηέιεζε Γνθηκψλ ηαηηθή δνθηκή Γπλακηθή δνθηκή Γνθηκή επζηάζεηαο Γνθηκέο πκκφξθσζεο ζχκθσλα κε ην χζηεκα Πηζηνπνίεζεο Γεηγκαηνιεςία Αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ειέγρσλ θαη δνθηκψλ Απφθαζε Πηζηνπνίεζεο Δπηηήξεζε από 16

3 1. Διζαγυγή Ο παξψλ Δηδηθφο Καλνληζκφο Πηζηνπνίεζεο ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην Γεληθφ Καλνληζκφ Πηζηνπνίεζεο Πξντφλησλ ηεο EUROCHECK γηα ηνλ έιεγρν/πηζηνπνίεζε Αλπςσηηθψλ Μεραλεκάησλ θαη αθνινπζεί ηηο απαηηήζεηο ησλ ηππνηεηηθψλ εγγξάθσλ ΙSΟ 2328, ISO 2330, ISO 2331, θαζψο θαη ηεο Οδεγία Μεραλψλ ΔΚ 89/392, ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 70 θαη ηνπ ΦΔΚ 1186/ Πεπιγπαθή 2.1 Οπιζμοί Ανςτυηικό μησάνημα είλαη κεράλεκα αζπλερνχο ιεηηνπξγίαο πνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ αλχςσζε θαη κεηαηφπηζε ζην ρψξν θνξηίσλ αλεξηεκέλσλ ζε άγθηζηξν ή κε ηε βνήζεηα άιιεο δηάηαμεο αλάξηεζεο ή αλχςσζεο Κησάνημα έπγυν είλαη απηνθηλνχκελν φρεκα πνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηερληθνχ έξγνπ. 3. Θαηάηαξη Ανςτυηικών Κησανημάηυν Σα αλπςσηηθά κεραλήκαηα, αλάινγα κε ηελ επηθηλδπλφηεηα, θαηαηάζζνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: Τςειήο Μέζεο θαη Υακειήο επηθηλδπλφηεηαο. 3.1 Θαηηγοπία Ττηλήρ Δπικινδςνόηηηαρ Τποκαηηγοπία Τ1, ζε απηήλ ππάγνληαη ηα θάησζη κεραλήκαηα: Γεξαλνί πνπ ιεηηνπξγνχλ πιεζίνλ ηεο ζαιάζζεο, φπσο γεξαλνί λαππεγνεπηζθεπαζηηθήο δψλεο, γεξαλνί εμππεξέηεζεο ιηκέλσλ θ.α Γεξαλνί πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε ραιπβνπξγία, ρπηήξηα ή άιιεο εγθαηαζηάζεηο φπνπ δηαθηλνχληαη επηθίλδπλα πιηθά (φπσο εχθιεθηα, εθξεθηηθά, ηνμηθά, δηαβξσηηθά), αλπςσηηθήο ηθαλφηεηαο ίζεο ή άλσ ησλ δχν (2) ηφλσλ Γεξαλνγέθπξεο αλπςσηηθήο ηθαλφηεηαο ίζεο ή άλσ ησλ πέληε (5) ηφλσλ. 3 από 16

4 Οηθνδνκηθνί ππξγνγεξαλνί Αλπςσηηθέο γέθπξεο νρεκάησλ, άλσ ησλ 4 κ Γεξαλνί επίηνηρνη ή επί ηζηνχ αλπςσηηθήο ηθαλφηεηαο ίζεο ή άλσ ησλ δχν (2) ηφλσλ Τποκαηηγοπία Τ2, ζε απηήλ ππάγνληαη ηα θάησζη κεραλήκαηα: Αλπςσηηθά γηα ηα νπνία ππάξρεη θίλδπλνο πηψζεο αηφκνπ απφ θαηαθφξπθν χςνο άλσ ησλ ηξηψλ κέηξσλ Μεραλήκαηα έξγσλ πνπ είλαη γεξαλνί, θαιαζνθφξα, γεξαλνί-εθζθαθείο, γεξαλνγέθπξεο Γεξαλνί πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε ραιπβνπξγία, ρπηήξηα ή άιιεο εγθαηαζηάζεηο φπνπ επεμεξγάδνληαη επηθίλδπλα πιηθά, αλπςσηηθήο ηθαλφηεηαο θάησ ησλ δχν (2) ηφλσλ Γεξαλνγέθπξεο αλπςσηηθήο ηθαλφηεηαο έσο πέληε (5) ηφλσλ Γεξαλνί επίηνηρνη ή επί ηζηνχ αλπςσηηθήο ηθαλφηεηαο θάησ ησλ δχν ηφλσλ. 3.2 Θαηηγοπία Κεζαίαρ Δπικινδςνόηηηαρ 3.2 ηε κεζαία θαηεγνξία θαηαηάζζνληαη ηα θάησζη κεραλήκαηα: Παπαγαιάθηα νηθνδνκψλ. (Μηθξνί γεξαλνί νηθνδνκψλ κέρξη 250 Κg) Μεραλήκαηα έξγσλ πνπ είλαη αλαβαηφξηα (π.ρ. αλχςσζεο νηθνζθεπψλ, ηξνθνδνζίαο αεξνζθαθψλ, πιαηθφξκεο εξγαζίαο θ.α.) ή πεξνλνθφξα νρήκαηα Αλπςσηηθέο γέθπξεο νρεκάησλ κέρξη 4 κ. 3.3 Θαηηγοπία Υαμηλήρ Δπικινδςνόηηηαρ 3.3 ηε ρακειή θαηεγνξία θαηαηάζζνληαη ηα θάησζη κεραλήκαηα: Γεξαλνί κεηαθίλεζεο νρεκάησλ (π.ρ. ηξνραίαο) Υεηξνθίλεηεο κεραλέο αλχςσζεο θνξηίνπ άλσ ησλ 100 θηιψλ Αλαβαηφξηα κε απηνθηλνχκελα θαη πδξαπιηθνί κεραληζκνί κε ςαιηδσηέο πιαηθφξκεο, αλπςσηηθήο ηθαλφηεηαο άλσ ησλ δηαθνζίσλ (200) θηιψλ, κε εμαίξεζε απηά γηα ηα νπνία ηζρχνπλ εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο. Αλπςσηηθά κεραλήκαηα, ηα νπνία δελ αλαθέξνληαη ζε κηα εθ ησλ αλσηέξσ θαηεγνξηψλ ή γηα ηα νπνία ππάξρεη ακθηβνιία θαηάηαμεο, κπνξεί λα θαηαηάζζνληαη ζε απηέο κε θνηλή απφθαζε ησλ πξντζηακέλσλ ησλ αξκνδίσλ Γηεπζχλζεσλ ησλ Τπνπξγείσλ Αλάπηπμεο, Δξγαζίαο θαη ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηξηκεινχο επηηξνπήο ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ εθπξφζσπνη ησλ αλσηέξσ Γηεπζχλζεσλ. 4 από 16

5 4. Τπνρξεψζεηο ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία 4.1. Αξρηθή δηάζεζε ζηελ αγνξά χκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΠΓ 57/2010 (ΦΔΚ 97/Α / ) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο πξνο ηελ Οδεγία 2006/42/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηα κεραλήκαηα θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 95/16/ΔΚ θαη θαηάξγεζε ησλ Π.Γ. 18/96 θαη 377/93», ηα αλπςσηηθά κεραλήκαηα νθείινπλ: α) λα θέξνπλ επθξηλή, επαλάγλσζηε θαη αλεμίηειε ζήκαλζε πνπ ζα παξέρεη ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: ηελ εκπνξηθή επσλπκία θαη ηελ πιήξε δηεχζπλζε ηνπ θαηαζθεπαζηή, θαη, ελδερνκέλσο, ηνπ εληνινδφρνπ ηνπ, ηελ πεξηγξαθή ηνπ κεραλήκαηνο, ηε ζήκαλζε «CE», ηελ πεξηγξαθή ηεο ζεηξάο ή ηνπ ηχπνπ, ηνλ αξηζκφ ζεηξάο εάλ ππάξρεη, ην έηνο θαηαζθεπήο, ήηνη ην έηνο θαηά ην νπνίν νινθιεξψζεθε ε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο β) λα ζπλνδεχνληαη, κεηαμχ άιισλ, απφ ηα αθφινπζα έγγξαθα: ηε Γήισζε πκκφξθσζεο ΔΚ ζηελ Διιεληθή γιψζζα, νδεγίεο ρξήζεο ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζρέδηα, δηαγξάκκαηα, πεξηγξαθέο θιπ, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ρξήζε, ηε ζπληήξεζε θαη ηελ επηζθεπή ηνπ κεραλήκαηνο θαη γηα ηελ επαιήζεπζε ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Πξηλ απφ ηε δηάζεζε ηνπ κεραλήκαηνο ζηελ αγνξά ή/θαη ηελ έλαξμε ρξήζεο ηνπ, ν θαηαζθεπαζηήο, ή ν εμνπζηνδνηεκέλνο αληηπξφζσπφο ηνπ, ή ν εηζαγσγέαο φηαλ πξφθεηηαη γηα εηζαγφκελν αλπςσηηθφ κεράλεκα απφ ηξίηε εθηφο ΔΔ ρψξα θαη ην δηαζέηεη κε ηελ επσλπκία ηνπ ή ην δηθφ ηνπ εκπνξηθφ ζήκα, εμαζθαιίδεη φηη: α) ην κεράλεκα πιεξνί ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο πγείαο θαη αζθάιεηαο, β) ν ηερληθφο θάθεινο είλαη δηαζέζηκνο, γ) παξέρεη ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο, φπσο νδεγίεο ρξήζεο, ζρέδηα, δηαγξάκκαηα, δ) εθαξκφδεη ηηο δένπζεο δηαδηθαζίεο εθηίκεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο, ε) ζπληάζζεη ηε δήισζε ζπκκφξθσζεο ΔΚ θαη φηη ε δήισζε απηή ζπλνδεχεη ην κεράλεκα ζε θάζε πεξίπησζε, 5 από 16

6 ζη) επηζέηεη νξζά ηε ζήκαλζε CE. Γηα ηα αλπςσηηθά κεραλήκαηα πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ κεηά ην 1993, ν θαηαζθεπαζηήο νθείιεη λα ρνξεγήζεη ζηνλ ηδηνθηήηε ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα (βι. ζεκείν β). Γηα πεξηπηψζεηο φπνπ ηα αλσηέξσ έγγξαθα δελ είλαη δπλαηφλ λα αλαθηεζνχλ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή, γηα πνιχ νπζηαζηηθνχο ιφγνπο (π.ρ. ν θαηαζθεπαζηήο δελ πθίζηαηαη πιένλ, ή ν ηερληθφο θάθεινο δελ είλαη πιένλ δηαζέζηκνο ιφγσ παιαηφηεηαο, ή ην αλπςσηηθφ κεράλεκα κεηαπσιήζεθε ρσξίο λα δνζνχλ ζην λέν ηδηνθηήηε ηα απαηηνχκελα έγγξαθα), ν ηδηνθηήηεο νθείιεη λα αλαζπζηήζεη ηνλ ηερληθφ θάθειν ηνπ κεραλήκαηνο θαη λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο ζπκκφξθσζεο ηνπ αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ε δήισζε ζπκκφξθσζεο ΔΚ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε. 5. Έλεγσοι Ανςτυηικών Κησανημάηυν Σα αλπςσηηθά κεραλήκαηα ππφθεηληαη ππνρξεσηηθά : 5.1. Απσικόρ Έλεγσορ 5.1 ε απσικό έλεγσο, Σχπνο ΑΑ, ην πεξηερφκελν ηνπ νπνίνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν Πεπιοδικόρ Δπανέλεγσορ 5.2 ε πεπιοδικό επανέλεγσο, πνπ δηαθξίλεηαη ζε δχν ηχπνπο : Σύπορ Α (πιήξεο έιεγρνο) ην πεξηερφκελν ηνπ νπνίνπ αλαθέξεηαη ζην Παξάξηεκα Ι, Μέξνο 1, κε εμαίξεζε ηνπο ειέγρνπο πνπ ζεκεηψλνληαη κε αζηεξίζθν (*) θαη Μέξνο 2. Σύπορ Β (κεξηθφο έιεγρνο) ην πεξηερφκελν ηνπ νπνίνπ αλαθέξεηαη ζην Παξάξηεκα Ι, Μέξνο 1, κε εμαίξεζε ηνπο ειέγρνπο πνπ ζεκεηψλνληαη κε αζηεξίζθν (*) 5.3. Βαζικά ζημεία Δλέγσος Ανςτυηικών Κησανημάηυν (Σύποι ΑΑ, Α και Β) Σα ζημεία πος επιζημαίνονηαι με (*) ελέγσονηαι μόνο καηά ηον έλεγσο ηύπος ΑΑ I. ΓΔΛΗΘΑ 6 από 16

7 1. Έληππα πνπ επηζεσξνχληαη 1.1 Μειέηε ρεδηαγξάκκαηα ( * ) (Έιεγρνο πιεξφηεηαο ηεο κειέηεο) 1.2 Πηζηνπνηεηηθά (Γήισζε CE, Δμαξηήκαηα, Τιηθά) ( * ) (Έιεγρνο ηαχηηζεο κε ηα εγθαηεζηεκέλα πιηθά) * 1.3 Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο 1.4 Βηβιίν πληήξεζεο& Διέγρσλ 2. ήκαλζε 2.1 Πηλαθίδην ζηνηρείσλ Αλπςσηηθνχ 2.2 Έλδεημε αλπςσηηθήο ηθαλφηεηαο 2.3 Πξνεηδνπνηεηηθέο εκάλζεηο Μέηξα 3. Γνκηθά ζηνηρεία & κεραλνινγηθφο Δμνπιηζκφο (Οπηηθφο έιεγρνο θαιήο θαηάζηαζεο & κεηαηξνπψλ) (Έιεγρνο ζπκκφξθσζεο κε ζρέδηα, κειέηε & πηζηνπνηεηηθά) ( * ) 3.1 Βάζε, θνξκφο θαη βξαρίνλεο αλπςσηηθνχ Γνκηθά ζηνηρεία πγθνιιήζεηο χλδεζκνη Μέζα αλχςσζεο( πξκαηφζρνηλα, Αιπζίδεο, Έκβνια ) Απνζβεζηήξεο -Σέξκαηα δηαδξνκήο 3.2 Γηαδξνκή θίλεζεο ηνπ Αλπςσηηθνχ Γνκηθά ζηνηρεία χλδεζκνη πγθνιιήζεηο Κηλεηήξηνο κεραληζκφο, Φξέλα Σξνρηέο, Οδεγνί, Ράνπια ηξνρνί θίλεζεο Οξηνζέηεο, Απνζβεζηήξεο πζηήκαηα αζθάιηζεο 3.3 Φνξείν-Αλπςσηηθφο κεραληζκφο Γνκηθά ζηνηρεία Βαξνχιθν, Σξνραιίεο- Ράνπια Φξέλα (Καηάζηαζε, Λεηηνπξγηθφο έιεγρνο) χλδεζκνη, πγθνιιήζεηο 3.4 Γηαδξνκή Φνξείνπ 7 από 16

8 3.4.1 ηδεξνηξνρηέο, Ράνπια-ηξνρνί θίλεζεο Απνζβεζηήξεο -Σέξκαηα δηαδξνκήο χλδεζκνη, πγθνιιήζεηο Κηλεηήξηνο κεραληζκφο, Φξέλα πζηήκαηα αζθάιηζεο 3.5 Μέζα πξφζβαζεο θάιεο Γηάδξνκνη Άιια κέζα- Πιαηθφξκεο Δξγαζηψλ 3.6 Άιια ζηνηρεία Σξνρνί πνξείαο Μέζα επζηάζεηαο- αλαβνιείο πηψζεο Άμνλεο, πλδεζκνινγία αμφλσλ Σχκπαλα πεξηειίμεσο Σξνραιίεο Οδνλησηνί ηξνρνί Κνριίεο, πεξηθφριηα, ζθήλεο Τδξαπιηθά θαη πλεπκαηηθά ζπζηήκαηα πζηήκαηα πξνεηδνπνίεζεο, νξηαθνχ ηεξκαηηζκνχ, Πξνζηαζία ππεξθφξηηζεο, Βαιβίδα Αζθάιεηαο Πξνθπιαθηήξεο θαη ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο 3.7 πζηήκαηα ιίπαλζεο 3.8 Απνζηάζεηο αζθαιείαο, Πξνθπιαθηήξεο 3.9 Δδξαζε-Αγθπξψζεηο 4. Ηιεθηξνινγηθφο εμνπιηζκφο, Υεηξηζηήξηα 4.1 Γηαθφπηεο θαη ελεξγνπνηεηέο 4.2 Γξακκέο ηξνθνδνζίαο, γεηψζεηο, κνλψζεηο 4.3 Πίλαθεο, Καηαλαισηέο ηζρχνο 4.4 πζηήκαηα, Γηαθφπηεο αζθάιεηαο 4.5 Υεηξηζηήξηα 4.6 Θάιακνη ρεηξηζκνχ 4.7 Φσηηζκφο 4.8 Γείσζε 5. Δμνπιηζκφο ρεηξηζκνχ θνξηίνπ 5.1 πξκαηφζρνηλα 5.2 Άιια εμαξηήκαηα αλάξηεζεο θνξηίνπ 8 από 16

9 5.3 Άγθηζηξα, αξπάγεο θιπ. 6. Πξνζηαζία Οδεγνχ 6.1 Πξνζηαζία Κακπίλαο Οδεγνχ 6.2 Θέζε Οδεγνχ 6.3 Υεηξηζηήξηα 6.4 Αληηεθξεθηηθή Πξνζηαζία 7. χζηεκα πξνζηαζίαο θαη εηδνπνίεζεο ρεηξηζηή 9 από 16

10 II. ΔΠΗΠΙΔΟΛ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΓΗΑ ΘΗΛΖΣΑ ΑΛΤΦΧΣΗΘΑ 1. Μέζα επζηάζεηαο, αλαβνιείο πηψζεο 2. ηνηρεία νρήκαηνο, ήκαλζε, Πξνεηδνπνηεηηθά. 3. χζηεκα ειέγρνπ αλχςσζεο απφ ηνλ ζάιακν. 4. θειεηφο νρήκαηνο, Σξνρνί 5. Πξνζηαζία θακπίλαο νδεγνχ III. ΔΠΗΠΙΔΟΛ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΓΗΑ ΠΔΡΟΛΟΦΟΡΑ 1. Όρεκα, Πιαίζην αλχςσζεο 1.1 ηνηρεία νρήκαηνο, ήκαλζε, Ιζηφο 1.2 Ράνπια θχιηζεο 1.3 Δδξαζε ηξνρψλ θχιηζεο 1.4 Ράνπια αιπζίδσλ 1.5 Αιπζίδα 1.6 Φξέλα νρήκαηνο 2. χζηεκα θνξηίνπ 2.1 Φνξέαο πεξνλψλ, Πεξφλεο 2.2 Έιεγρνο ππεξθφξησζεο, Δπηπιένλ ζπζθεπέο. 3. Πξνζηαζία Οδεγνχ 3.1 Πξνζηαηεπηηθφ δηθηχσκα ή θνπβνχθιην ζέζεο νδεγνχ 3.2 Θέζε νδεγνχ 3.3 Πξνζηαζία ππξθατάο, ζηαηηθνχ ειεθηξηζκνχ. 3.4 Αληηεθξεθηηθή πξνζηαζία 10 από 16

11 6. Γοκιμέρ με Φοπηία (Σύποι ΑΑ και Α) 6.1. ςνθήκερ Δκηέλεζηρ Γοκιμών Η εθηέιεζε ησλ δνθηκψλ αλχςσζεο θνξηίνπ γίλεηαη κεηά ηελ ελδειερή επηζεψξεζε ηνπ αλπςσηηθνχ θαη ηε ζπλαξκνιφγεζε ηπρφλ ηκεκάησλ ηνπ αλπςσηηθνχ ηα νπνία απνζπλαξκνινγήζεθαλ θαηά ηελ επηζεψξεζε Μεηά ηελ εθηέιεζε θάζε δνθηκήο πξέπεη λα αθνινπζεί νπηηθφο ή κεηξηθφο έιεγρνο ηνπ αλπςσηηθνχ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ ε δνθηκή πξνθάιεζε βιάβεο ή θζνξέο Γηα ηηο δνθηκέο ην αλπςσηηθφ πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνο κε ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ ιεηηνπξγίαο ππφ ην νλνκαζηηθφ θνξηίν, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο. Ωο ονομαζηικό θοπηίο λνείηαη ε κέγηζηε αλπςσηηθή ηθαλφηεηα πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή, ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ην αλπςσηηθφ κεράλεκα γηα νπνηνδήπνηε ιφγν νθείιεη λα ιεηηνπξγεί ζε ρακειφηεξν θνξηίν, ηφηε σο νλνκαζηηθφ θνξηίν λνείηαη ην κεησκέλν απηφ θνξηίν Σα αλπςσηηθά επί ζηδεξνηξνρηψλ πξέπεη λα δνθηκάδνληαη επί ζηδεξνηξνρηψλ πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζζεί ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηελ πεξίπησζε αλπςσηηθψλ κε εξπχζηξηέο ή ηξνρνχο ε δνθηκή πξέπεη λα εθηειείηαη επί νξηδνληίνπ εδάθνπο κε κέγηζηε θιίζε 0.5%. Η πίεζε ησλ αεξνζαιάκσλ ησλ ηξνρψλ πξέπεη λα είλα απηή πνπ πξνδηαγξάθεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή κε κέγηζηε απφθιηζε 3% Όηαλ θαηά ηε δνθηκή ρξεζηκνπνηνχληαη νη ζηαζεξνπνηεηέο ηνπ αλπςσηηθνχ, θαλέλαο ηξνρφο δελ πξέπεη λα αθνπκπά ζην έδαθνο Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δνθηκψλ ε ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ θα ππέπει να είναι η πποβλεπόμενη από ηον καηαζκεςαζηή δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηα 30 km/h Ο ρεηξηζκφο ηνπ αλπςσηηθνχ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δνθηκψλ πξέπεη λα γίλεηαη απφ πεπεηξακέλν ρεηξηζηή θαη λα ιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο Σα βάξε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ δνθηκψλ πξέπεη είηε λα πξνθχπηνπλ απφ δχγηζκα ζε ειεγκέλε γεθπξνπιάζηηγγα, είηε, φηαλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ, λα ηεθκεξηψλεηαη κε ζαθή ηξφπν ε ηηκή ηνπο. 11 από 16

12 6.2. Δκηέλεζη Γοκιμών Οη δνθηκέο αλχςσζεο θνξηίνπ πεξηιακβάλνπλ: - ζηαηηθή δνθηκή - δπλακηθή δνθηκή - δνθηκή επζηάζεηαο (αλ είλαη απαξαίηεηε) ηαηική δοκιμή Η ζηαηηθή δνθηκή γίλεηαη γηα λα δηαπηζησζεί ε θαηαζθεπαζηηθή θαηαιιειφηεηα θαη ε απνπζία θαηαζθεπαζηηθψλ αηειεηψλ ηνπ αλπςσηηθνχ θαη ησλ επηκέξνπο θαηαζθεπαζηηθψλ ηνπ ζηνηρείσλ, θαζψο θαη ε επζηάζεηα ηνπ αλπςσηηθνχ Σν θνξηίν δνθηκήο πνπ αζθείηαη πξννδεπηηθά πξέπεη λα αλπςψλεηαη απφ 100 mm έσο 200 mm πάλσ απφ ην έδαθνο θαη λα παξακέλεη αλαξηεκέλν γηα ηνπιάρηζηνλ 10 min Σν θνξηίν ζηαηηθήο δνθηκήο θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα: ΠΙΝΑΚΑ: Φνξηίν ζηαηηθήο δνθηκήο Ονομαζηικό Φοπηίο P 20 tn Φοπηίο δοκιμήρ (1.25 x P) tn 20 tn < P 50 tn (P + 5) tn P > 50 tn (1.1 x P) tn Βλέπε ΔΙΟΣ 1242:1990 Γεπανοί Θώδικαρ και μέθοδοι δοκιμήρ Όπνπ ην θνξηίν Ρ θαζνξίδεηαη σο αθνινχζσο: Α) Γηα ηα απηνθηλνχκελα αλπςσηηθά: Σν θνξηίν πνπ αζθείηαη ζην κεραληζκφ αλχςσζεο, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ βάξνπο θνξηίνπ ιεηηνπξγίαο θαη ηνπ βάξνπο ηεο δηάηαμεο αλάξηεζεο θαη ησλ ζηεξεψζεσλ ηνπ ρεηξηζηεξίνπ. Β) Γηα ηα ππφινηπα αλπςσηηθά: Σν νλνκαζηηθφ θνξηίν φπσο θαζνξίδεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή. Σν νλνκαζηηθφ θνξηίν δελ αθνξά ηα εμαξηήκαηα αλχςσζεο, ηα νπνία ππφ ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο απνηεινχλ κέξνο ηνπ αλπςσηηθνχ Αθξαίεο ζπλζήθεο ηελ πεξίπησζε αλπςσηηθψλ κεηαβιεηήο αθηίλαο, ε ζηαηηθή δνθηκή πξέπεη λα γίλεηαη νπσζδήπνηε γηα ην νλνκαζηηθφ θνξηίν πνπ αληηζηνηρεί ζηελ κηθξφηεξε αθηίλα, θαζψο επίζεο θαη ζε ζέζεηο πιεζίνλ ηεο κέζεο θαη ηεο κεγίζηεο αθηίλαο θαηά ηελ εθηίκεζε ηνπ ειεγθηή Η δνθηκή θευπείηαι επιηςσήρ αλ : 12 από 16

13 κεηά ην πέξαο ηεο δελ παξαηεξείηαη θακία ξσγκή, κφληκε παξακφξθσζε, ξεγκάησζε ηνπ ρξψκαηνο, ραιάξσζε ζπλδέζεσλ ή νπνηαδήπνηε άιιε θζνξά πνπ επεξεάδεη ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ αλπςσηηθνχ ηα ζρεηηθά εμαξηήκαηα ηα ηνπ αλπςσηηθνχ εθηεινχλ επαξθψο θαη κε αζθάιεηα ηηο ιεηηνπξγίεο γηα ηηο νπνίεο έρνπλ πξνβιεθζεί. Μεηά ην πέξαο ηεο δνθηκήο αθνινπζεί νπηηθφο έιεγρνο απφ ηνλ νπνίν δελ πξέπεη λα πξνθχπηεη θακία βιάβε ή θζνξά ησλ κεραληζκψλ θαη ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ αλπςσηηθνχ θαζψο επίζεο θαη ραιάξσζε ησλ ζπλδέζεσλ ηεο Γςναμική δοκιμή Η δπλακηθή δνθηκή γίλεηαη θπξίσο γηα λα δηαπηζησζεί ε θαιή ιεηηνπξγία ησλ κεραληζκψλ θαη ησλ θξέλσλ ηνπ αλπςσηηθνχ Οη δπλακηθέο δνθηκέο πξέπεη λα γίλνληαη γηα θάζε θίλεζε ηνπ αλπςσηηθνχ, αλεμάξηεηα ε κία απφ ηελ άιιε εθηφο αλ πξνθχπηεη απφ ην εγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο φηη θάπνηνη ζπλδπαζκνί θηλήζεσλ επάγνπλ κεγαιχηεξεο θνξηίζεηο ζηνπο κεραληζκνχο ηνπ αλπςσηηθνχ κέζνπ Οη δνθηκέο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ επαλαιακβαλφκελεο εθθηλήζεηο θαη ζηακαηήκαηα θαζ φιε ηε δηαδξνκή θάζε θίλεζεο Καηά ηε δνθηκή πξέπεη λα ιακβάλεηαη πξφλνηα ψζηε νη αλαπηπζζφκελεο επηηαρχλζεηο, επηβξαδχλζεηο θαη ηαρχηεηεο λα είλαη θαηά ην δπλαηφλ πιεζηέζηεξα ζηηο κέγηζηεο απνδεθηέο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή γηα ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ αλπςσηηθνχ Σν θνξηίν δνθηκήο πξέπεη λα είλαη 1.1 x P, φπνπ P ην νλνκαζηηθφ θνξηίν ηνπ αλπςσηηθνχ, εθηφο αλ εηδηθνί ιφγνη επηβάιινπλ κεγαιχηεξε ηηκή. Γηα ηελ επηινγή ηνπ θνξηίνπ Ρ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν Γοκιμή εςζηάθειαρ Η δνθηκή απηή πξαγκαηνπνηείηαη ζηα απηνθηλνχκελα αλπςσηηθά πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε επζηάζεηα ηνπ αλπςσηηθνχ Καηά ηε δνθηκή επηιέγνληαη απφ φινπο ηνπο ζπλδπαζκνχο ιεηηνπξγίαο εθείλνη θαηά ηνπο νπνίνπο αζθείηαη ζην αλπςσηηθφ ε κεγαιχηεξε ξνπή η οποία δεν ππέπει να ςπεπβαίνει ηο 50% ηηρ απαιηούμενηρ ποπήρ αλαηξνπήο Σν θνξηίν δνθηκήο θαζνξίδεηαη απφ ηελ αθφινπζε ζρέζε: 1.25 x P x F φπνπ F ην βάξνο ηεο θεξαίαο ηνπ αλπςσηηθνχ Ζ δοκιμή θευπείηαι επιηςσήρ αν καηά ηη διάπκειά ηηρ δεν παπαηηπηθεί επηθίλδπλε ηαλάνηυζη ηος ανςτυηικού. 13 από 16

14 7. Γοκιμέρ ςμμόπθυζηρ ζύμθυνα με ηο ύζηημα Πιζηοποίηζηρ Γοκιμέρ ςμμόπθυζηρ πος απαιηείηαι να διενεπγηθούν για ηην πιζηοποίηζη ηηρ ζςμμόπθυζηρ ηος Πποφόνηορ ζύμθυνα με ηο ύζηημα Πιζηοποίηζηρ ηος Φοπέα Πιζηοποίηζηρ. 1) Γνθηκέο Αλχςσζεο Φνξηίνπ, ζχκθσλα κε ηελ κέζνδν ΔΙΟΣ 1242: Γειγμαηολητία Γελ αθνινπζείηαη ζρέδην δεηγκαηνιεςίαο, δηφηη δελ ιακβάλεηαη δείγκα απφ κηα παξηίδα αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ, αιιά θάζε αλπςσηηθφ κεράλεκα απνηειεί ην κνλαδηθφ δείγκα. 9. Αξιολόγηζη ηυν αποηελεζμάηυν ελέγσυν και δοκιμών Η θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ ησλ Διέγρσλ θαη Γνθηκψλ, πνπ ιακβάλνληαη θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο επηζεψξεζεο, πξαγκαηνπνηείηαη ζηα Έληππα Καηαγξαθήο Γεδνκέλσλ Διέγρνπ θαη Γνθηκψλ. Tα ηειηθά απνηειέζκαηα, φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηε επεμεξγαζία ησλ αξρηθψλ δεδνκέλσλ, παξνπζηάδνληαη ζηα ζρεηηθά έληππα. Δπηπιένλ, πξνβιέπεηαη ε απνδνρή εθζέζεσλ δνθηκψλ άιισλ Δξγαζηεξίσλ ή Φνξέσλ Πηζηνπνίεζεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηνί έρνπλ αμηνινγεζεί σο ηερληθά ηθαλνί θαη θαηάιιεινη βάζεη ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο EUROCHECK ή είλαη δηαπηζηεπκέλνη ζην ελ ιφγσ ηερληθφ πεδίν. 10. Απόθαζη Πιζηοποίηζηρ Η ηειηθή απφθαζε γηα ηελ πηζηνπνίεζε ιακβάλεηαη απφ ηνλ Τπεχζπλν Πηζηνπνίεζεο. 11. Δπιηήπηζη Ο ηξφπνο θαη ε ζπρλφηεηα δηελέξγεηαο ησλ αλσηέξσ ειέγρσλ, γηα θάζε θαηεγνξία αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ, είλαη ζχκθσλα κε ηνλ θάησζη Πίλαθα 1 : 14 από 16

15 Πίλαθαο 1 Θαηηγοπία Ανςτυηικού (επικινδςνόηηηα) Τςειή 1 Υπόνορ απσικού ελέγσος Σύπορ ΑΑ Ακέζσο κεηά ηελ εγθαηάζηαζε Πεπίοδορ και ηύπορ επανελέγσος Κάζε 12 κήλεο, Σχπνο Β Κάζε 48 κήλεο, Σχπνο Α Τςειή 2 Σν αξγφηεξν δψδεθα (12) κελψλ απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο Κάζε 24 κήλεο, Σχπνο Β Κάζε 48 κήλεο, Σχπνο Α Μέζε Υακειή Σν αξγφηεξν εληφο δψδεθα (12) κελψλ απφ ηελ έλαξμε Σν αξγφηεξν εληφο είθνζη ηεζζάξσλ (24) κελψλ απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο Κάζε 30 κήλεο, Σχπνο Β Κάζε 48 κήλεο, Σχπνο Α Κάζε 60 κήλεο, Σχπνο Α εκείσζε: γηα ηνλ ππνινγηζκφ ην ρξφλνπ επαλειέγρνπ λα ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο ιεηηνπξγίαο ηνπ αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο. Δπηηήξεζε ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ πηζηνπνηεκέλσλ αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρεη ζπλαξκνιφγεζε κεηαηξνπή ζνβαξή επηζθεπή αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο ζα πξέπεη λα δηελεξγείηαη έιεγρνο Σχπνπ ΑΑ. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ειέγρσλ πξέπεη λα ζπληάζζεηαη αλαιπηηθή έθζεζε κε ηνπο δηελεξγνχκελνπο ειέγρνπο ή/θαη δνθηκέο θαη λα εθδίδεηαη Πηζηνπνηεηηθφ Δπαλειέγρνπ. Ο Φνξέαο Διέγρνπ επηηξέπεηαη, θαηά ηελ θξίζε ηνπ λα ζπληνκεχεη ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα 1, λα εθδίδεη πηζηνπνηεηηθά κε παξαηεξήζεηο, κε παξάιιειε ελεκέξσζε ηεο αξκφδηαο Κξαηηθήο Αξρήο. Οη δηελεξγνχληεο ειέγρνπο αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ, νθείινπλ λα δηαηεξνχλ αξρεία κε φια ηα ζρεηηθά κε ηνπο ειέγρνπο ζηνηρεία, ηα νπνία ζέηνπλ ζηε δηάζεζε ηεο αξκφδηαο ειεγθηηθήο αξρήο φπνηε δεηεζνχλ. Σα αλπςσηηθά κεραλήκαηα θνξηίνπ ρξήζεο άλσ ησλ 1000 θηιά ή ησλ νπνίσλ ε ξνπή αλαηξνπήο είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζε πξνο 4000 Nm, πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλα κε 15 από 16

16 ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο θαη εηδνπνίεζεο ηνπ ρεηξηζηή, ηα νπνία εκπνδίδνπλ ηηο επηθίλδπλεο κεηαηνπίζεηο ηνπ θνξηίνπ ζε πεξίπησζε: ππεξθφξησζεο ηνπ αλπςσηηθνχ: είηε απφ ππέξβαζε ησλ κέγηζησλ θνξηίσλ ρξήζεο, είηε απφ ππέξβαζε ησλ ξνπψλ πνπ νθείινληαη ζηα αλσηέξσ θνξηία, ππέξβαζεο ησλ ξνπψλ πνπ ηείλνπλ λα πξνθαιέζνπλ αλαηξνπή, ηδίσο ιφγσ ηνπ αλπςνχκελνπ θνξηίνπ. 16 από 16

ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β')

ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β') ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β') Θέμα : «Κατασκευή και λειτουργία ανελκυστήρων» ΝΗ ΞΝΟΓΝΗ ΔΘΛΗΘΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ, ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΣΩΟΝΡΑΜΗΑΠ ΘΑΗ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΟΓΩΛ. 'Δρνληαο ππφςε: 1. Ρηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε

Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε Καιψο ήιζαηε Ζ λέα Τπεχζπλε Γήισζε Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε 08.2011 Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 1 Έλα απφ ηα βαζηθά εξγαιεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ πνπδαζηήο: Γνγόπνπινο ΠαλαγηώηεοΑΔΜ: 853/1042 Δπηβιέπωλ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιούνηαι οι αγοπανομικέρ διαηάξειρ για ηα ππαηήπια ςγπών καςζίμυν

Απλοποιούνηαι οι αγοπανομικέρ διαηάξειρ για ηα ππαηήπια ςγπών καςζίμυν Απλοποιούνηαι οι αγοπανομικέρ διαηάξειρ για ηα ππαηήπια ςγπών καςζίμυν Καλφλεο Γηαθίλεζεο θαη Δκπνξίαο Πξντφλησλ θαη Παξνρήο Τπεξεζηψλ (ΓΗ.Δ.Π.Π.Τ.), Αξηζκ. Α2 861(ΦΔΚ Β' 2044/22-08-2013) Πεπιεσόμενα Άπθπα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ»

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» Έρνληαο ππφςε 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ

Διαβάστε περισσότερα

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά ΑΡΘΡΟΝ-1 ΔΓΚΡΗΖ ΚΑΗ ΚΟΠΟ. 1. Δγθξίλεηαη ν θηηξηνδνκηθφο θαλνληζκφο, φπσο ζηα επφκελα άξζξα. 2. θνπφο. θνπφο ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ είλαη ε ξχζκηζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ δνκηθψλ έξγσλ ζην ζχλνιφ ηνπο θαη ζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθφο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκφδηνο : Μφξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 40.000 ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 40.000 ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ Οη πδξνκεηξεηέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηακέηξεζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ νηθηαθψλ παξνρψλ πφζηκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ & ΤΓΔΙΑ (ΑΤ) ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ :

ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ & ΤΓΔΙΑ (ΑΤ) ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ ελίδα 1 από 49 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΡΗΣΗ ΓΗΜΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ & ΤΓΔΙΑ (ΑΤ) ΦΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : ΟΡΓΑΝΧΗ ΓΙΑ ΓΑΙΚΗ ΑΝΑΦΤΥΗ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ»

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ»2007-2013 (ΔΞΑΛ ΗΗ) Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» Νδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ

Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ Χαράλαμπος Γ. Κοστρούλης, ΗΜ, Πρόεδρος Σσλλόγοσ Διπλ. Μητανολόγων Ηλεκτρολόγων Ανατ. Κρήτης Γεληθά Με ηνλ Καλνληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ A.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηε ζεηξά Πξνηχπσλ ΔΝ50174-x, αλάινγα κε ην ρψξν θαη ηνλ ηχπν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ 27/02/2015 ΑΠΟ ΠΑ ΜΑ 03 / 2015 Αξηζκ. Απνθ. 29 / 2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ 19-02-2015 Πέκπηε 8.30 κ.κ. Σαθηηθή πλεδξίαζε

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ  27/02/2015 ΑΠΟ ΠΑ ΜΑ 03 / 2015 Αξηζκ. Απνθ. 29 / 2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ 19-02-2015 Πέκπηε 8.30 κ.κ. Σαθηηθή πλεδξίαζε ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παξαζθεπή, 27/02/2015 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Αξ. Πξση.: 5683 ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Πληροθορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ΣΔΥΝΙΚΟ ΟΓΗΓΟ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ΣΔΥΝΙΚΟ ΟΓΗΓΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ΣΔΥΝΙΚΟ ΟΓΗΓΟ Δθαξκνγή πκςεθηζκνχ Μεηξήζεσλ (Net Metering) ηεο θαηαλαιηζθφκελεο θαη ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα Μηθξά Φσηνβνιηατθά πζηήκαηα κέρξη θαη 3kWp Σχέδιο ΔΣΔ(ΑΗΚ) «Σ.Μ.3»

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG)

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG) ΑΡΙΘ.: 595/84 Βλέπεηε ηο πλήπερ κείμενο Δίδορ Δγγπάθος: ΠΡΟΔΓΡΙΚΑ ΓΙΑΣΑΓΜΑΣΑ ΦΔΚ: 218Α Μέγεθορ κειμένος: 377 KB Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΣΕΥΝΙΚΟ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ"

Ε.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΣΕΥΝΙΚΟ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΣΕΥΝΙΚΟ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ" ΠΕΡΙΟΔΟ 2010 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 1. ςνοπτική πεπιγπαυή τος επαγγέλματορ (Job Profile)... 3 1.1 Σομέαρ Γπαζηηπιοηήηων... 3 1.2 Δπαγγελμαηικά καθήκονηα...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο»

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» Πξαθηηθόο Οδεγόο πινπνίεζεο (3 ε έθδνζε) ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Όξνη κεηαθνξάο γηα επηβάηεο θαη απνζθεπέο. Όξνη πκκεηνρήο ζην πξόγξακκα Miles & More ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ ΠΣΖΔΩΝ

Όξνη κεηαθνξάο γηα επηβάηεο θαη απνζθεπέο. Όξνη πκκεηνρήο ζην πξόγξακκα Miles & More ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ ΠΣΖΔΩΝ Όξνη κεηαθνξάο γηα επηβάηεο θαη απνζθεπέο Όξνη πκκεηνρήο ζην πξόγξακκα Miles & More ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ ΠΣΖΔΩΝ Όξνη Μεηαθνξάο (Δπηβάηεο θαη Απνζθεπέο) Φξαλθθνχξηε, Μάξηηνο 2008 Δθδφηεο: Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Απξίιηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν ηελ ζέζπηζε πξνδηαγξαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ.

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: Σηο δηαηάμεηο: 1. ησλ άξζξσλ 14 παξ. 4 θαη 15 παξ. 4 θαη παξ. 5 ηνπ Ν. 3979/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΣΡΟΛΟΓΙΑ Αξηζ. Πξση.: Φ2-1071/22-11-2010 Σαρ. Γ/ζε: Πι. Κάληγγνο 20 ΣΚ: 101 81 Αζήλα Πιεξνθ.: Γ. Γαδ Σει.: 210-3893000 Fax: 210-3301789 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Μ Ο Κ Ο Ν Δ Τ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Τ Ν Α Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειοφπολη Ζωγράφου, 157 80 Αιθνα. 210-772 1348, 210-772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ (ΔΠΗΒΑΣΔ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΤΔ)

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ (ΔΠΗΒΑΣΔ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΤΔ) ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ (ΔΠΗΒΑΣΔ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΤΔ) ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΗΜΟΗ Σηνπο παξφληεο Όξνπο Μεηαθνξάο, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη θάηη δηαθνξεηηθφ απφ ηα ζπκθξαδφκελα ή πξνβιέπεηαη ξεηψο θάηη άιιν, νη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΠΗΖΜΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΦΑΓΔΗΑ ΟΠΛΖΦΟΡΧΝ

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΠΗΖΜΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΦΑΓΔΗΑ ΟΠΛΖΦΟΡΧΝ ver. 3 ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΠΗΖΜΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΦΑΓΔΗΑ ΟΠΛΖΦΟΡΧΝ (ΜΖΡΤΚΑΣΗΚΑ ΥΟΗΡΟΗ) ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ (Inspection tasks) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα