1 από 16 ΔΗΓΗΘΟ ΘΑΛΟΛΗΚΟ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΑΛΤΦΧΣΗΘΧΛ ΚΖΥΑΛΖΚΑΣΧΛ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 από 16 ΔΗΓΗΘΟ ΘΑΛΟΛΗΚΟ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΑΛΤΦΧΣΗΘΧΛ ΚΖΥΑΛΖΚΑΣΧΛ"

Transcript

1 1 από 16

2 ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ 1. Δηζαγσγή Πεξηγξαθή Οξηζκνί Καηάηαμε Αλπςσηηθψλ Μεραλεκάησλ Καηεγνξία Τςειήο Δπηθηλδπλφηεηαο Καηεγνξία Μεζαίαο Δπηθηλδπλφηεηαο Καηεγνξία Υακειήο Δπηθηλδπλφηεηαο Τπνρξεψζεηο ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία Αξρηθή δηάζεζε ζηελ αγνξά.5 5. Έιεγρνη Αλπςσηηθψλ Μεραλεκάησλ Αξρηθφο Έιεγρνο Πεξηνδηθφο Δπαλέιεγρνο Βαζηθά ζεκεία Διέγρνπ Αλπςσηηθψλ Μεραλεκάησλ Γνθηκέο κε Φνξηία (Σχπνη ΑΑ θαη Α) πλζήθεο Δθηέιεζεο Γνθηκψλ Δθηέιεζε Γνθηκψλ ηαηηθή δνθηκή Γπλακηθή δνθηκή Γνθηκή επζηάζεηαο Γνθηκέο πκκφξθσζεο ζχκθσλα κε ην χζηεκα Πηζηνπνίεζεο Γεηγκαηνιεςία Αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ειέγρσλ θαη δνθηκψλ Απφθαζε Πηζηνπνίεζεο Δπηηήξεζε από 16

3 1. Διζαγυγή Ο παξψλ Δηδηθφο Καλνληζκφο Πηζηνπνίεζεο ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην Γεληθφ Καλνληζκφ Πηζηνπνίεζεο Πξντφλησλ ηεο EUROCHECK γηα ηνλ έιεγρν/πηζηνπνίεζε Αλπςσηηθψλ Μεραλεκάησλ θαη αθνινπζεί ηηο απαηηήζεηο ησλ ηππνηεηηθψλ εγγξάθσλ ΙSΟ 2328, ISO 2330, ISO 2331, θαζψο θαη ηεο Οδεγία Μεραλψλ ΔΚ 89/392, ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 70 θαη ηνπ ΦΔΚ 1186/ Πεπιγπαθή 2.1 Οπιζμοί Ανςτυηικό μησάνημα είλαη κεράλεκα αζπλερνχο ιεηηνπξγίαο πνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ αλχςσζε θαη κεηαηφπηζε ζην ρψξν θνξηίσλ αλεξηεκέλσλ ζε άγθηζηξν ή κε ηε βνήζεηα άιιεο δηάηαμεο αλάξηεζεο ή αλχςσζεο Κησάνημα έπγυν είλαη απηνθηλνχκελν φρεκα πνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηερληθνχ έξγνπ. 3. Θαηάηαξη Ανςτυηικών Κησανημάηυν Σα αλπςσηηθά κεραλήκαηα, αλάινγα κε ηελ επηθηλδπλφηεηα, θαηαηάζζνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: Τςειήο Μέζεο θαη Υακειήο επηθηλδπλφηεηαο. 3.1 Θαηηγοπία Ττηλήρ Δπικινδςνόηηηαρ Τποκαηηγοπία Τ1, ζε απηήλ ππάγνληαη ηα θάησζη κεραλήκαηα: Γεξαλνί πνπ ιεηηνπξγνχλ πιεζίνλ ηεο ζαιάζζεο, φπσο γεξαλνί λαππεγνεπηζθεπαζηηθήο δψλεο, γεξαλνί εμππεξέηεζεο ιηκέλσλ θ.α Γεξαλνί πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε ραιπβνπξγία, ρπηήξηα ή άιιεο εγθαηαζηάζεηο φπνπ δηαθηλνχληαη επηθίλδπλα πιηθά (φπσο εχθιεθηα, εθξεθηηθά, ηνμηθά, δηαβξσηηθά), αλπςσηηθήο ηθαλφηεηαο ίζεο ή άλσ ησλ δχν (2) ηφλσλ Γεξαλνγέθπξεο αλπςσηηθήο ηθαλφηεηαο ίζεο ή άλσ ησλ πέληε (5) ηφλσλ. 3 από 16

4 Οηθνδνκηθνί ππξγνγεξαλνί Αλπςσηηθέο γέθπξεο νρεκάησλ, άλσ ησλ 4 κ Γεξαλνί επίηνηρνη ή επί ηζηνχ αλπςσηηθήο ηθαλφηεηαο ίζεο ή άλσ ησλ δχν (2) ηφλσλ Τποκαηηγοπία Τ2, ζε απηήλ ππάγνληαη ηα θάησζη κεραλήκαηα: Αλπςσηηθά γηα ηα νπνία ππάξρεη θίλδπλνο πηψζεο αηφκνπ απφ θαηαθφξπθν χςνο άλσ ησλ ηξηψλ κέηξσλ Μεραλήκαηα έξγσλ πνπ είλαη γεξαλνί, θαιαζνθφξα, γεξαλνί-εθζθαθείο, γεξαλνγέθπξεο Γεξαλνί πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε ραιπβνπξγία, ρπηήξηα ή άιιεο εγθαηαζηάζεηο φπνπ επεμεξγάδνληαη επηθίλδπλα πιηθά, αλπςσηηθήο ηθαλφηεηαο θάησ ησλ δχν (2) ηφλσλ Γεξαλνγέθπξεο αλπςσηηθήο ηθαλφηεηαο έσο πέληε (5) ηφλσλ Γεξαλνί επίηνηρνη ή επί ηζηνχ αλπςσηηθήο ηθαλφηεηαο θάησ ησλ δχν ηφλσλ. 3.2 Θαηηγοπία Κεζαίαρ Δπικινδςνόηηηαρ 3.2 ηε κεζαία θαηεγνξία θαηαηάζζνληαη ηα θάησζη κεραλήκαηα: Παπαγαιάθηα νηθνδνκψλ. (Μηθξνί γεξαλνί νηθνδνκψλ κέρξη 250 Κg) Μεραλήκαηα έξγσλ πνπ είλαη αλαβαηφξηα (π.ρ. αλχςσζεο νηθνζθεπψλ, ηξνθνδνζίαο αεξνζθαθψλ, πιαηθφξκεο εξγαζίαο θ.α.) ή πεξνλνθφξα νρήκαηα Αλπςσηηθέο γέθπξεο νρεκάησλ κέρξη 4 κ. 3.3 Θαηηγοπία Υαμηλήρ Δπικινδςνόηηηαρ 3.3 ηε ρακειή θαηεγνξία θαηαηάζζνληαη ηα θάησζη κεραλήκαηα: Γεξαλνί κεηαθίλεζεο νρεκάησλ (π.ρ. ηξνραίαο) Υεηξνθίλεηεο κεραλέο αλχςσζεο θνξηίνπ άλσ ησλ 100 θηιψλ Αλαβαηφξηα κε απηνθηλνχκελα θαη πδξαπιηθνί κεραληζκνί κε ςαιηδσηέο πιαηθφξκεο, αλπςσηηθήο ηθαλφηεηαο άλσ ησλ δηαθνζίσλ (200) θηιψλ, κε εμαίξεζε απηά γηα ηα νπνία ηζρχνπλ εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο. Αλπςσηηθά κεραλήκαηα, ηα νπνία δελ αλαθέξνληαη ζε κηα εθ ησλ αλσηέξσ θαηεγνξηψλ ή γηα ηα νπνία ππάξρεη ακθηβνιία θαηάηαμεο, κπνξεί λα θαηαηάζζνληαη ζε απηέο κε θνηλή απφθαζε ησλ πξντζηακέλσλ ησλ αξκνδίσλ Γηεπζχλζεσλ ησλ Τπνπξγείσλ Αλάπηπμεο, Δξγαζίαο θαη ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηξηκεινχο επηηξνπήο ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ εθπξφζσπνη ησλ αλσηέξσ Γηεπζχλζεσλ. 4 από 16

5 4. Τπνρξεψζεηο ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία 4.1. Αξρηθή δηάζεζε ζηελ αγνξά χκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΠΓ 57/2010 (ΦΔΚ 97/Α / ) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο πξνο ηελ Οδεγία 2006/42/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηα κεραλήκαηα θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 95/16/ΔΚ θαη θαηάξγεζε ησλ Π.Γ. 18/96 θαη 377/93», ηα αλπςσηηθά κεραλήκαηα νθείινπλ: α) λα θέξνπλ επθξηλή, επαλάγλσζηε θαη αλεμίηειε ζήκαλζε πνπ ζα παξέρεη ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: ηελ εκπνξηθή επσλπκία θαη ηελ πιήξε δηεχζπλζε ηνπ θαηαζθεπαζηή, θαη, ελδερνκέλσο, ηνπ εληνινδφρνπ ηνπ, ηελ πεξηγξαθή ηνπ κεραλήκαηνο, ηε ζήκαλζε «CE», ηελ πεξηγξαθή ηεο ζεηξάο ή ηνπ ηχπνπ, ηνλ αξηζκφ ζεηξάο εάλ ππάξρεη, ην έηνο θαηαζθεπήο, ήηνη ην έηνο θαηά ην νπνίν νινθιεξψζεθε ε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο β) λα ζπλνδεχνληαη, κεηαμχ άιισλ, απφ ηα αθφινπζα έγγξαθα: ηε Γήισζε πκκφξθσζεο ΔΚ ζηελ Διιεληθή γιψζζα, νδεγίεο ρξήζεο ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζρέδηα, δηαγξάκκαηα, πεξηγξαθέο θιπ, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ρξήζε, ηε ζπληήξεζε θαη ηελ επηζθεπή ηνπ κεραλήκαηνο θαη γηα ηελ επαιήζεπζε ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Πξηλ απφ ηε δηάζεζε ηνπ κεραλήκαηνο ζηελ αγνξά ή/θαη ηελ έλαξμε ρξήζεο ηνπ, ν θαηαζθεπαζηήο, ή ν εμνπζηνδνηεκέλνο αληηπξφζσπφο ηνπ, ή ν εηζαγσγέαο φηαλ πξφθεηηαη γηα εηζαγφκελν αλπςσηηθφ κεράλεκα απφ ηξίηε εθηφο ΔΔ ρψξα θαη ην δηαζέηεη κε ηελ επσλπκία ηνπ ή ην δηθφ ηνπ εκπνξηθφ ζήκα, εμαζθαιίδεη φηη: α) ην κεράλεκα πιεξνί ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο πγείαο θαη αζθάιεηαο, β) ν ηερληθφο θάθεινο είλαη δηαζέζηκνο, γ) παξέρεη ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο, φπσο νδεγίεο ρξήζεο, ζρέδηα, δηαγξάκκαηα, δ) εθαξκφδεη ηηο δένπζεο δηαδηθαζίεο εθηίκεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο, ε) ζπληάζζεη ηε δήισζε ζπκκφξθσζεο ΔΚ θαη φηη ε δήισζε απηή ζπλνδεχεη ην κεράλεκα ζε θάζε πεξίπησζε, 5 από 16

6 ζη) επηζέηεη νξζά ηε ζήκαλζε CE. Γηα ηα αλπςσηηθά κεραλήκαηα πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ κεηά ην 1993, ν θαηαζθεπαζηήο νθείιεη λα ρνξεγήζεη ζηνλ ηδηνθηήηε ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα (βι. ζεκείν β). Γηα πεξηπηψζεηο φπνπ ηα αλσηέξσ έγγξαθα δελ είλαη δπλαηφλ λα αλαθηεζνχλ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή, γηα πνιχ νπζηαζηηθνχο ιφγνπο (π.ρ. ν θαηαζθεπαζηήο δελ πθίζηαηαη πιένλ, ή ν ηερληθφο θάθεινο δελ είλαη πιένλ δηαζέζηκνο ιφγσ παιαηφηεηαο, ή ην αλπςσηηθφ κεράλεκα κεηαπσιήζεθε ρσξίο λα δνζνχλ ζην λέν ηδηνθηήηε ηα απαηηνχκελα έγγξαθα), ν ηδηνθηήηεο νθείιεη λα αλαζπζηήζεη ηνλ ηερληθφ θάθειν ηνπ κεραλήκαηνο θαη λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο ζπκκφξθσζεο ηνπ αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ε δήισζε ζπκκφξθσζεο ΔΚ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε. 5. Έλεγσοι Ανςτυηικών Κησανημάηυν Σα αλπςσηηθά κεραλήκαηα ππφθεηληαη ππνρξεσηηθά : 5.1. Απσικόρ Έλεγσορ 5.1 ε απσικό έλεγσο, Σχπνο ΑΑ, ην πεξηερφκελν ηνπ νπνίνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν Πεπιοδικόρ Δπανέλεγσορ 5.2 ε πεπιοδικό επανέλεγσο, πνπ δηαθξίλεηαη ζε δχν ηχπνπο : Σύπορ Α (πιήξεο έιεγρνο) ην πεξηερφκελν ηνπ νπνίνπ αλαθέξεηαη ζην Παξάξηεκα Ι, Μέξνο 1, κε εμαίξεζε ηνπο ειέγρνπο πνπ ζεκεηψλνληαη κε αζηεξίζθν (*) θαη Μέξνο 2. Σύπορ Β (κεξηθφο έιεγρνο) ην πεξηερφκελν ηνπ νπνίνπ αλαθέξεηαη ζην Παξάξηεκα Ι, Μέξνο 1, κε εμαίξεζε ηνπο ειέγρνπο πνπ ζεκεηψλνληαη κε αζηεξίζθν (*) 5.3. Βαζικά ζημεία Δλέγσος Ανςτυηικών Κησανημάηυν (Σύποι ΑΑ, Α και Β) Σα ζημεία πος επιζημαίνονηαι με (*) ελέγσονηαι μόνο καηά ηον έλεγσο ηύπος ΑΑ I. ΓΔΛΗΘΑ 6 από 16

7 1. Έληππα πνπ επηζεσξνχληαη 1.1 Μειέηε ρεδηαγξάκκαηα ( * ) (Έιεγρνο πιεξφηεηαο ηεο κειέηεο) 1.2 Πηζηνπνηεηηθά (Γήισζε CE, Δμαξηήκαηα, Τιηθά) ( * ) (Έιεγρνο ηαχηηζεο κε ηα εγθαηεζηεκέλα πιηθά) * 1.3 Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο 1.4 Βηβιίν πληήξεζεο& Διέγρσλ 2. ήκαλζε 2.1 Πηλαθίδην ζηνηρείσλ Αλπςσηηθνχ 2.2 Έλδεημε αλπςσηηθήο ηθαλφηεηαο 2.3 Πξνεηδνπνηεηηθέο εκάλζεηο Μέηξα 3. Γνκηθά ζηνηρεία & κεραλνινγηθφο Δμνπιηζκφο (Οπηηθφο έιεγρνο θαιήο θαηάζηαζεο & κεηαηξνπψλ) (Έιεγρνο ζπκκφξθσζεο κε ζρέδηα, κειέηε & πηζηνπνηεηηθά) ( * ) 3.1 Βάζε, θνξκφο θαη βξαρίνλεο αλπςσηηθνχ Γνκηθά ζηνηρεία πγθνιιήζεηο χλδεζκνη Μέζα αλχςσζεο( πξκαηφζρνηλα, Αιπζίδεο, Έκβνια ) Απνζβεζηήξεο -Σέξκαηα δηαδξνκήο 3.2 Γηαδξνκή θίλεζεο ηνπ Αλπςσηηθνχ Γνκηθά ζηνηρεία χλδεζκνη πγθνιιήζεηο Κηλεηήξηνο κεραληζκφο, Φξέλα Σξνρηέο, Οδεγνί, Ράνπια ηξνρνί θίλεζεο Οξηνζέηεο, Απνζβεζηήξεο πζηήκαηα αζθάιηζεο 3.3 Φνξείν-Αλπςσηηθφο κεραληζκφο Γνκηθά ζηνηρεία Βαξνχιθν, Σξνραιίεο- Ράνπια Φξέλα (Καηάζηαζε, Λεηηνπξγηθφο έιεγρνο) χλδεζκνη, πγθνιιήζεηο 3.4 Γηαδξνκή Φνξείνπ 7 από 16

8 3.4.1 ηδεξνηξνρηέο, Ράνπια-ηξνρνί θίλεζεο Απνζβεζηήξεο -Σέξκαηα δηαδξνκήο χλδεζκνη, πγθνιιήζεηο Κηλεηήξηνο κεραληζκφο, Φξέλα πζηήκαηα αζθάιηζεο 3.5 Μέζα πξφζβαζεο θάιεο Γηάδξνκνη Άιια κέζα- Πιαηθφξκεο Δξγαζηψλ 3.6 Άιια ζηνηρεία Σξνρνί πνξείαο Μέζα επζηάζεηαο- αλαβνιείο πηψζεο Άμνλεο, πλδεζκνινγία αμφλσλ Σχκπαλα πεξηειίμεσο Σξνραιίεο Οδνλησηνί ηξνρνί Κνριίεο, πεξηθφριηα, ζθήλεο Τδξαπιηθά θαη πλεπκαηηθά ζπζηήκαηα πζηήκαηα πξνεηδνπνίεζεο, νξηαθνχ ηεξκαηηζκνχ, Πξνζηαζία ππεξθφξηηζεο, Βαιβίδα Αζθάιεηαο Πξνθπιαθηήξεο θαη ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο 3.7 πζηήκαηα ιίπαλζεο 3.8 Απνζηάζεηο αζθαιείαο, Πξνθπιαθηήξεο 3.9 Δδξαζε-Αγθπξψζεηο 4. Ηιεθηξνινγηθφο εμνπιηζκφο, Υεηξηζηήξηα 4.1 Γηαθφπηεο θαη ελεξγνπνηεηέο 4.2 Γξακκέο ηξνθνδνζίαο, γεηψζεηο, κνλψζεηο 4.3 Πίλαθεο, Καηαλαισηέο ηζρχνο 4.4 πζηήκαηα, Γηαθφπηεο αζθάιεηαο 4.5 Υεηξηζηήξηα 4.6 Θάιακνη ρεηξηζκνχ 4.7 Φσηηζκφο 4.8 Γείσζε 5. Δμνπιηζκφο ρεηξηζκνχ θνξηίνπ 5.1 πξκαηφζρνηλα 5.2 Άιια εμαξηήκαηα αλάξηεζεο θνξηίνπ 8 από 16

9 5.3 Άγθηζηξα, αξπάγεο θιπ. 6. Πξνζηαζία Οδεγνχ 6.1 Πξνζηαζία Κακπίλαο Οδεγνχ 6.2 Θέζε Οδεγνχ 6.3 Υεηξηζηήξηα 6.4 Αληηεθξεθηηθή Πξνζηαζία 7. χζηεκα πξνζηαζίαο θαη εηδνπνίεζεο ρεηξηζηή 9 από 16

10 II. ΔΠΗΠΙΔΟΛ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΓΗΑ ΘΗΛΖΣΑ ΑΛΤΦΧΣΗΘΑ 1. Μέζα επζηάζεηαο, αλαβνιείο πηψζεο 2. ηνηρεία νρήκαηνο, ήκαλζε, Πξνεηδνπνηεηηθά. 3. χζηεκα ειέγρνπ αλχςσζεο απφ ηνλ ζάιακν. 4. θειεηφο νρήκαηνο, Σξνρνί 5. Πξνζηαζία θακπίλαο νδεγνχ III. ΔΠΗΠΙΔΟΛ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΓΗΑ ΠΔΡΟΛΟΦΟΡΑ 1. Όρεκα, Πιαίζην αλχςσζεο 1.1 ηνηρεία νρήκαηνο, ήκαλζε, Ιζηφο 1.2 Ράνπια θχιηζεο 1.3 Δδξαζε ηξνρψλ θχιηζεο 1.4 Ράνπια αιπζίδσλ 1.5 Αιπζίδα 1.6 Φξέλα νρήκαηνο 2. χζηεκα θνξηίνπ 2.1 Φνξέαο πεξνλψλ, Πεξφλεο 2.2 Έιεγρνο ππεξθφξησζεο, Δπηπιένλ ζπζθεπέο. 3. Πξνζηαζία Οδεγνχ 3.1 Πξνζηαηεπηηθφ δηθηχσκα ή θνπβνχθιην ζέζεο νδεγνχ 3.2 Θέζε νδεγνχ 3.3 Πξνζηαζία ππξθατάο, ζηαηηθνχ ειεθηξηζκνχ. 3.4 Αληηεθξεθηηθή πξνζηαζία 10 από 16

11 6. Γοκιμέρ με Φοπηία (Σύποι ΑΑ και Α) 6.1. ςνθήκερ Δκηέλεζηρ Γοκιμών Η εθηέιεζε ησλ δνθηκψλ αλχςσζεο θνξηίνπ γίλεηαη κεηά ηελ ελδειερή επηζεψξεζε ηνπ αλπςσηηθνχ θαη ηε ζπλαξκνιφγεζε ηπρφλ ηκεκάησλ ηνπ αλπςσηηθνχ ηα νπνία απνζπλαξκνινγήζεθαλ θαηά ηελ επηζεψξεζε Μεηά ηελ εθηέιεζε θάζε δνθηκήο πξέπεη λα αθνινπζεί νπηηθφο ή κεηξηθφο έιεγρνο ηνπ αλπςσηηθνχ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ ε δνθηκή πξνθάιεζε βιάβεο ή θζνξέο Γηα ηηο δνθηκέο ην αλπςσηηθφ πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνο κε ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ ιεηηνπξγίαο ππφ ην νλνκαζηηθφ θνξηίν, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο. Ωο ονομαζηικό θοπηίο λνείηαη ε κέγηζηε αλπςσηηθή ηθαλφηεηα πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή, ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ην αλπςσηηθφ κεράλεκα γηα νπνηνδήπνηε ιφγν νθείιεη λα ιεηηνπξγεί ζε ρακειφηεξν θνξηίν, ηφηε σο νλνκαζηηθφ θνξηίν λνείηαη ην κεησκέλν απηφ θνξηίν Σα αλπςσηηθά επί ζηδεξνηξνρηψλ πξέπεη λα δνθηκάδνληαη επί ζηδεξνηξνρηψλ πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζζεί ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηελ πεξίπησζε αλπςσηηθψλ κε εξπχζηξηέο ή ηξνρνχο ε δνθηκή πξέπεη λα εθηειείηαη επί νξηδνληίνπ εδάθνπο κε κέγηζηε θιίζε 0.5%. Η πίεζε ησλ αεξνζαιάκσλ ησλ ηξνρψλ πξέπεη λα είλα απηή πνπ πξνδηαγξάθεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή κε κέγηζηε απφθιηζε 3% Όηαλ θαηά ηε δνθηκή ρξεζηκνπνηνχληαη νη ζηαζεξνπνηεηέο ηνπ αλπςσηηθνχ, θαλέλαο ηξνρφο δελ πξέπεη λα αθνπκπά ζην έδαθνο Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δνθηκψλ ε ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ θα ππέπει να είναι η πποβλεπόμενη από ηον καηαζκεςαζηή δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηα 30 km/h Ο ρεηξηζκφο ηνπ αλπςσηηθνχ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δνθηκψλ πξέπεη λα γίλεηαη απφ πεπεηξακέλν ρεηξηζηή θαη λα ιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο Σα βάξε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ δνθηκψλ πξέπεη είηε λα πξνθχπηνπλ απφ δχγηζκα ζε ειεγκέλε γεθπξνπιάζηηγγα, είηε, φηαλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ, λα ηεθκεξηψλεηαη κε ζαθή ηξφπν ε ηηκή ηνπο. 11 από 16

12 6.2. Δκηέλεζη Γοκιμών Οη δνθηκέο αλχςσζεο θνξηίνπ πεξηιακβάλνπλ: - ζηαηηθή δνθηκή - δπλακηθή δνθηκή - δνθηκή επζηάζεηαο (αλ είλαη απαξαίηεηε) ηαηική δοκιμή Η ζηαηηθή δνθηκή γίλεηαη γηα λα δηαπηζησζεί ε θαηαζθεπαζηηθή θαηαιιειφηεηα θαη ε απνπζία θαηαζθεπαζηηθψλ αηειεηψλ ηνπ αλπςσηηθνχ θαη ησλ επηκέξνπο θαηαζθεπαζηηθψλ ηνπ ζηνηρείσλ, θαζψο θαη ε επζηάζεηα ηνπ αλπςσηηθνχ Σν θνξηίν δνθηκήο πνπ αζθείηαη πξννδεπηηθά πξέπεη λα αλπςψλεηαη απφ 100 mm έσο 200 mm πάλσ απφ ην έδαθνο θαη λα παξακέλεη αλαξηεκέλν γηα ηνπιάρηζηνλ 10 min Σν θνξηίν ζηαηηθήο δνθηκήο θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα: ΠΙΝΑΚΑ: Φνξηίν ζηαηηθήο δνθηκήο Ονομαζηικό Φοπηίο P 20 tn Φοπηίο δοκιμήρ (1.25 x P) tn 20 tn < P 50 tn (P + 5) tn P > 50 tn (1.1 x P) tn Βλέπε ΔΙΟΣ 1242:1990 Γεπανοί Θώδικαρ και μέθοδοι δοκιμήρ Όπνπ ην θνξηίν Ρ θαζνξίδεηαη σο αθνινχζσο: Α) Γηα ηα απηνθηλνχκελα αλπςσηηθά: Σν θνξηίν πνπ αζθείηαη ζην κεραληζκφ αλχςσζεο, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ βάξνπο θνξηίνπ ιεηηνπξγίαο θαη ηνπ βάξνπο ηεο δηάηαμεο αλάξηεζεο θαη ησλ ζηεξεψζεσλ ηνπ ρεηξηζηεξίνπ. Β) Γηα ηα ππφινηπα αλπςσηηθά: Σν νλνκαζηηθφ θνξηίν φπσο θαζνξίδεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή. Σν νλνκαζηηθφ θνξηίν δελ αθνξά ηα εμαξηήκαηα αλχςσζεο, ηα νπνία ππφ ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο απνηεινχλ κέξνο ηνπ αλπςσηηθνχ Αθξαίεο ζπλζήθεο ηελ πεξίπησζε αλπςσηηθψλ κεηαβιεηήο αθηίλαο, ε ζηαηηθή δνθηκή πξέπεη λα γίλεηαη νπσζδήπνηε γηα ην νλνκαζηηθφ θνξηίν πνπ αληηζηνηρεί ζηελ κηθξφηεξε αθηίλα, θαζψο επίζεο θαη ζε ζέζεηο πιεζίνλ ηεο κέζεο θαη ηεο κεγίζηεο αθηίλαο θαηά ηελ εθηίκεζε ηνπ ειεγθηή Η δνθηκή θευπείηαι επιηςσήρ αλ : 12 από 16

13 κεηά ην πέξαο ηεο δελ παξαηεξείηαη θακία ξσγκή, κφληκε παξακφξθσζε, ξεγκάησζε ηνπ ρξψκαηνο, ραιάξσζε ζπλδέζεσλ ή νπνηαδήπνηε άιιε θζνξά πνπ επεξεάδεη ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ αλπςσηηθνχ ηα ζρεηηθά εμαξηήκαηα ηα ηνπ αλπςσηηθνχ εθηεινχλ επαξθψο θαη κε αζθάιεηα ηηο ιεηηνπξγίεο γηα ηηο νπνίεο έρνπλ πξνβιεθζεί. Μεηά ην πέξαο ηεο δνθηκήο αθνινπζεί νπηηθφο έιεγρνο απφ ηνλ νπνίν δελ πξέπεη λα πξνθχπηεη θακία βιάβε ή θζνξά ησλ κεραληζκψλ θαη ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ αλπςσηηθνχ θαζψο επίζεο θαη ραιάξσζε ησλ ζπλδέζεσλ ηεο Γςναμική δοκιμή Η δπλακηθή δνθηκή γίλεηαη θπξίσο γηα λα δηαπηζησζεί ε θαιή ιεηηνπξγία ησλ κεραληζκψλ θαη ησλ θξέλσλ ηνπ αλπςσηηθνχ Οη δπλακηθέο δνθηκέο πξέπεη λα γίλνληαη γηα θάζε θίλεζε ηνπ αλπςσηηθνχ, αλεμάξηεηα ε κία απφ ηελ άιιε εθηφο αλ πξνθχπηεη απφ ην εγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο φηη θάπνηνη ζπλδπαζκνί θηλήζεσλ επάγνπλ κεγαιχηεξεο θνξηίζεηο ζηνπο κεραληζκνχο ηνπ αλπςσηηθνχ κέζνπ Οη δνθηκέο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ επαλαιακβαλφκελεο εθθηλήζεηο θαη ζηακαηήκαηα θαζ φιε ηε δηαδξνκή θάζε θίλεζεο Καηά ηε δνθηκή πξέπεη λα ιακβάλεηαη πξφλνηα ψζηε νη αλαπηπζζφκελεο επηηαρχλζεηο, επηβξαδχλζεηο θαη ηαρχηεηεο λα είλαη θαηά ην δπλαηφλ πιεζηέζηεξα ζηηο κέγηζηεο απνδεθηέο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή γηα ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ αλπςσηηθνχ Σν θνξηίν δνθηκήο πξέπεη λα είλαη 1.1 x P, φπνπ P ην νλνκαζηηθφ θνξηίν ηνπ αλπςσηηθνχ, εθηφο αλ εηδηθνί ιφγνη επηβάιινπλ κεγαιχηεξε ηηκή. Γηα ηελ επηινγή ηνπ θνξηίνπ Ρ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν Γοκιμή εςζηάθειαρ Η δνθηκή απηή πξαγκαηνπνηείηαη ζηα απηνθηλνχκελα αλπςσηηθά πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε επζηάζεηα ηνπ αλπςσηηθνχ Καηά ηε δνθηκή επηιέγνληαη απφ φινπο ηνπο ζπλδπαζκνχο ιεηηνπξγίαο εθείλνη θαηά ηνπο νπνίνπο αζθείηαη ζην αλπςσηηθφ ε κεγαιχηεξε ξνπή η οποία δεν ππέπει να ςπεπβαίνει ηο 50% ηηρ απαιηούμενηρ ποπήρ αλαηξνπήο Σν θνξηίν δνθηκήο θαζνξίδεηαη απφ ηελ αθφινπζε ζρέζε: 1.25 x P x F φπνπ F ην βάξνο ηεο θεξαίαο ηνπ αλπςσηηθνχ Ζ δοκιμή θευπείηαι επιηςσήρ αν καηά ηη διάπκειά ηηρ δεν παπαηηπηθεί επηθίλδπλε ηαλάνηυζη ηος ανςτυηικού. 13 από 16

14 7. Γοκιμέρ ςμμόπθυζηρ ζύμθυνα με ηο ύζηημα Πιζηοποίηζηρ Γοκιμέρ ςμμόπθυζηρ πος απαιηείηαι να διενεπγηθούν για ηην πιζηοποίηζη ηηρ ζςμμόπθυζηρ ηος Πποφόνηορ ζύμθυνα με ηο ύζηημα Πιζηοποίηζηρ ηος Φοπέα Πιζηοποίηζηρ. 1) Γνθηκέο Αλχςσζεο Φνξηίνπ, ζχκθσλα κε ηελ κέζνδν ΔΙΟΣ 1242: Γειγμαηολητία Γελ αθνινπζείηαη ζρέδην δεηγκαηνιεςίαο, δηφηη δελ ιακβάλεηαη δείγκα απφ κηα παξηίδα αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ, αιιά θάζε αλπςσηηθφ κεράλεκα απνηειεί ην κνλαδηθφ δείγκα. 9. Αξιολόγηζη ηυν αποηελεζμάηυν ελέγσυν και δοκιμών Η θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ ησλ Διέγρσλ θαη Γνθηκψλ, πνπ ιακβάλνληαη θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο επηζεψξεζεο, πξαγκαηνπνηείηαη ζηα Έληππα Καηαγξαθήο Γεδνκέλσλ Διέγρνπ θαη Γνθηκψλ. Tα ηειηθά απνηειέζκαηα, φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηε επεμεξγαζία ησλ αξρηθψλ δεδνκέλσλ, παξνπζηάδνληαη ζηα ζρεηηθά έληππα. Δπηπιένλ, πξνβιέπεηαη ε απνδνρή εθζέζεσλ δνθηκψλ άιισλ Δξγαζηεξίσλ ή Φνξέσλ Πηζηνπνίεζεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηνί έρνπλ αμηνινγεζεί σο ηερληθά ηθαλνί θαη θαηάιιεινη βάζεη ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο EUROCHECK ή είλαη δηαπηζηεπκέλνη ζην ελ ιφγσ ηερληθφ πεδίν. 10. Απόθαζη Πιζηοποίηζηρ Η ηειηθή απφθαζε γηα ηελ πηζηνπνίεζε ιακβάλεηαη απφ ηνλ Τπεχζπλν Πηζηνπνίεζεο. 11. Δπιηήπηζη Ο ηξφπνο θαη ε ζπρλφηεηα δηελέξγεηαο ησλ αλσηέξσ ειέγρσλ, γηα θάζε θαηεγνξία αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ, είλαη ζχκθσλα κε ηνλ θάησζη Πίλαθα 1 : 14 από 16

15 Πίλαθαο 1 Θαηηγοπία Ανςτυηικού (επικινδςνόηηηα) Τςειή 1 Υπόνορ απσικού ελέγσος Σύπορ ΑΑ Ακέζσο κεηά ηελ εγθαηάζηαζε Πεπίοδορ και ηύπορ επανελέγσος Κάζε 12 κήλεο, Σχπνο Β Κάζε 48 κήλεο, Σχπνο Α Τςειή 2 Σν αξγφηεξν δψδεθα (12) κελψλ απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο Κάζε 24 κήλεο, Σχπνο Β Κάζε 48 κήλεο, Σχπνο Α Μέζε Υακειή Σν αξγφηεξν εληφο δψδεθα (12) κελψλ απφ ηελ έλαξμε Σν αξγφηεξν εληφο είθνζη ηεζζάξσλ (24) κελψλ απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο Κάζε 30 κήλεο, Σχπνο Β Κάζε 48 κήλεο, Σχπνο Α Κάζε 60 κήλεο, Σχπνο Α εκείσζε: γηα ηνλ ππνινγηζκφ ην ρξφλνπ επαλειέγρνπ λα ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο ιεηηνπξγίαο ηνπ αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο. Δπηηήξεζε ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ πηζηνπνηεκέλσλ αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρεη ζπλαξκνιφγεζε κεηαηξνπή ζνβαξή επηζθεπή αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο ζα πξέπεη λα δηελεξγείηαη έιεγρνο Σχπνπ ΑΑ. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ειέγρσλ πξέπεη λα ζπληάζζεηαη αλαιπηηθή έθζεζε κε ηνπο δηελεξγνχκελνπο ειέγρνπο ή/θαη δνθηκέο θαη λα εθδίδεηαη Πηζηνπνηεηηθφ Δπαλειέγρνπ. Ο Φνξέαο Διέγρνπ επηηξέπεηαη, θαηά ηελ θξίζε ηνπ λα ζπληνκεχεη ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα 1, λα εθδίδεη πηζηνπνηεηηθά κε παξαηεξήζεηο, κε παξάιιειε ελεκέξσζε ηεο αξκφδηαο Κξαηηθήο Αξρήο. Οη δηελεξγνχληεο ειέγρνπο αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ, νθείινπλ λα δηαηεξνχλ αξρεία κε φια ηα ζρεηηθά κε ηνπο ειέγρνπο ζηνηρεία, ηα νπνία ζέηνπλ ζηε δηάζεζε ηεο αξκφδηαο ειεγθηηθήο αξρήο φπνηε δεηεζνχλ. Σα αλπςσηηθά κεραλήκαηα θνξηίνπ ρξήζεο άλσ ησλ 1000 θηιά ή ησλ νπνίσλ ε ξνπή αλαηξνπήο είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζε πξνο 4000 Nm, πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλα κε 15 από 16

16 ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο θαη εηδνπνίεζεο ηνπ ρεηξηζηή, ηα νπνία εκπνδίδνπλ ηηο επηθίλδπλεο κεηαηνπίζεηο ηνπ θνξηίνπ ζε πεξίπησζε: ππεξθφξησζεο ηνπ αλπςσηηθνχ: είηε απφ ππέξβαζε ησλ κέγηζησλ θνξηίσλ ρξήζεο, είηε απφ ππέξβαζε ησλ ξνπψλ πνπ νθείινληαη ζηα αλσηέξσ θνξηία, ππέξβαζεο ησλ ξνπψλ πνπ ηείλνπλ λα πξνθαιέζνπλ αλαηξνπή, ηδίσο ιφγσ ηνπ αλπςνχκελνπ θνξηίνπ. 16 από 16

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 1 απφ 16 1. Ννκηθφ Πιαίζην... 3 2. Αληηθείκελν Δηαπηζηεχζεηο... 5 3. Ακεξνιεςία, Αλεμαξηεζία θαη Αθεξαηφηεηα... 6 4. Εηδηθνί Καλνληζκνί Πηζηνπνίεζεο... 6 5. Καηάινγνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β')

ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β') ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β') Θέμα : «Κατασκευή και λειτουργία ανελκυστήρων» ΝΗ ΞΝΟΓΝΗ ΔΘΛΗΘΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ, ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΣΩΟΝΡΑΜΗΑΠ ΘΑΗ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΟΓΩΛ. 'Δρνληαο ππφςε: 1. Ρηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε δνθηκώλ. 29/4/2013 Θέζε Σδήκα, 194 00 Κνξσπί, Σ.Θ. 45 Έθδνζε 1 Σει. / Φαμ: 210 66 23 623 / 210 66 23 622

Έθζεζε δνθηκώλ. 29/4/2013 Θέζε Σδήκα, 194 00 Κνξσπί, Σ.Θ. 45 Έθδνζε 1 Σει. / Φαμ: 210 66 23 623 / 210 66 23 622 Σει./Fax: 2102725004 - Email: geoterralab@otenet.gr Έθζεζε δνθηκώλ Εξγαζηεξηαθά απνηειέζκαηα: Επηκέηξεζε δνθηκώλ α/α Δνθηκή Πξόηππν Πνζόηεηα 1 Δηαζηαζηνιόγεζε θξάζπεδσλ ΕΝ 1340 1 2 Τγξαζία απνξξόθεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Ανίσνεςζη ςπεπέκθπαζηρ mrna ηυν ογκογονιδίυν Ε6/Ε7 ηος ιού HPV με Κςηηαπομεηπία Ροήρ

Ανίσνεςζη ςπεπέκθπαζηρ mrna ηυν ογκογονιδίυν Ε6/Ε7 ηος ιού HPV με Κςηηαπομεηπία Ροήρ Ανίσνεςζη ςπεπέκθπαζηρ mrna ηυν ογκογονιδίυν Ε6/Ε7 ηος ιού HPV με Κςηηαπομεηπία Ροήρ Υπιζηίνα Κοηηαπίδη Βηνιόγνο, Δξγαζηήξην Γηαγλωζηηθήο Κπηηαξνινγίαο Ιαηξηθήο Σρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Κςηηαπομεηπία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ Αλαζηαζία Γακέινπ Καξδηνιόγνο Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Πάηξαο Conflicts of interest: no conflict Patras University Hospital Ιζηνξηθό αζζελνύο, 71 εηώλ, 95 kg Σαθραξώδεο δηαβήηεο/

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Β Εγθαηαζηάζεηο επξπεθπνκπήο θαη επηθνηλσληώλ Β.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο, πνπ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε θαισδηαθψλ νκναμνληθψλ δηθηχσλ γηα ηε δηαλνκή ζεκάησλ ηειεφξαζεο,

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα