Fluxa Baktericid Art.-Nr. 9002

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Fluxa Baktericid Art.-Nr. 9002"

Transcript

1 Σελίδα 1/9 Ασφαλείας σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος περαιτέρω πληροφορίες: (αρμόδιο άτομο): 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Χρήση της ουσίας/του μίγματος: Εργοστασιακός (ή): Διαβάστε τις τεχνικές πληροφορίες Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας Προμηθευτής (κατασκευαστής/εισαγωγέας/αποκλειστικός αντιπρόσωπος/χρήστης/ έμπορος): KARL DEUTSCH Prüf- und Messgerätebau GmbH + Co KG Otto-Hausmann-Ring 101 D Wuppertal Τηλέφωνο: ( ) , ( ) Telefax: ( ) Θέση στο διαδίκτυο: Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης Herr Dr. Wagner, Notfallauskunft: Giftnotrufzentrale Göttingen, 24h: , (Το νούμερο αυτό απαντά μόνο σε έργασιμες ώρες.) ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας 2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος Κατάταξη σύμφωνα με την οδηγία 1272/2008 ΕΚ [CLP]: Κατάταξη σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ ή 1999/45/ΕK: Επιβλαβές Xn; R περαιτέρω πληροφορίες: Κατάταξη σύμφωνα με την οδηγία 1272/2008 ΕΚ [CLP]: Οξεία τοξικότητα (στοματική) κατηγορία 4 H302 Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός στα μάτια Κατηγορία 1 H318 \P:11-EC \ Κατηγορία 2 H315 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα. Κατηγορία 1 H317 H Στοιχεία επισήμανσης Χαρακτηρισμός σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) Αρ. 1272/2008 [CLP] Διαγράμματα απεικόνισης κινδύνου: GHS05 Διάβρωση GHS07 Θαυμαστικού

2 Σελίδα 2/9 Προειδοποιητική λέξη: Κίνδυνος Επικίνδυνα συστατικά για την επισήμανση: Ethylenglykolbis(hydroxymethyl)ether; Diethylenglykol, Chloromethyl isothiazolinon Φράσεις κινδύνου για απειλές γαι την υγεία H302 H315 H317 H318 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. φράσεις κινδύνου γαι περιβαλλοντικούς κινδύνους H412 Δήλωση προφύλαξης Προφύλαξη P261 P280 Δήλωση προφύλαξης Αντίδραση Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Aποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. P303 + P361 + P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους. P304 + P340 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P337 + P313 Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Χαρακτηρισμός (67/548/ΕΟΚ ή 1999/45/ΕK) Διαγράμματα απεικόνισης κινδύνου: Xn Επιβλαβές Δηλώσεις επικινδυνότητας R22 R38 R41 R43 R52 Δήλωση προφύλαξης Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως. Ερεθίζει το δέρμα. Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών. Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα. Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς. S24/25 Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και με τα μάτια. S39 Χρησιμοποιείτε συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου. Επικίνδυνα συστατικά για την επισήμανση: Ethylenglykolbis(hydroxymethyl)ether; Diethylenglykol, Chloromethyl isothiazolinon 2.3. Άλλοι κίνδυνοι ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση / πληροφορίες για τα συστατικά 3.2. Μείγματα Περιγραφή: υδατοδιαλυτό διάλυμα

3 Σελίδα 3/9 Επικίνδυνο περιεχόμενο / Επικίνδυνες μολύνσεις / Σταθεροποιητές: Ταυτιστής προϊόντος αριθμός CAS: Κωδ.-ΕK: αριθμός CAS: Κωδ.-ΕK: αριθμός CAS: Κωδ.-ΕK: Όνομα ουσίας Κατάταξη σύμφωνα με 67/548/ΕΟΚ Κατάταξη σύμφωνα με την οδηγία 1272/2008 ΕΚ [CLP] (ethylenedioxy)dimethanol Xn R22, R38, R41, R43, R52 ethane-1,2-diol Acute Tox. 4 Προσοχή H302 Xn; R22 Chloromethyl isothiazolinon H314-H317-H410 T, N R23/24/25, R34, R43, R50/53 Κείμενο των φράσεων R-, H-και EUH: βλέπε κάτω από παράγραφο 16. ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών συγκέντρωση 80 < 90 % 5 < 10 % 0,5 1,5 % 4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Γενικές πληροφορίες: \P:04-EC \ \P:04-EC \ Σε περίπτωση λιποθυμίας βάλτε το άτομο σε σταθερή πλάγια θέση και ζητήστε ιατρική βοήθεια. Μετά την εισπνοή: Βγάλτε τον τραυματία στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον ζεστό και ήρεμο. Σε περίπτωση ερεθίσματος του αναπνευστικού επικαλέστε ιατρική βοήθεια.\p:04-ec \ \P:04-EC \ Σε περίπτωση επαφής με την επιδερμίδα: Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Σε ερεθισμούς του δέρματος επισκεφτείτε έναν γιατρό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΥΧΑ: Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ενδύματα που έχουν μολυνθεί. Πλύνετε τη μολυσμένη ενδυμασία πρίν την ξαναχρησιμοποιήσετε. Μετά την επαφή με τα μάτια: \P:04-EC \ Mετά την κατάπωση: ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. ξέπλυμα του στόματος με νερό.καλέστε αμέσως γιατρό Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες ή μεταγενέστ 4.3. Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας θεραπεία σύμφωνα με τη συμπτωματολογία. ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς 5.1. Πυροσβεστικά μέσα Κατάλληλη πυροσβεστικό υλικό: Διοξείδιο του άνθρακα (CO2) αφρός ανθεκτικός στις αλκοόλες Πυροσβεστική σκόνη Ακατάλληλο πυροσβεστικό μέσο: κανείς περιοσισμός 5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα Σε περίπτωση φωτιάς μπορούν να δημιουργηθούν: οξείδιο του αζώτου μονοξείδιο του άνθρακα. Θερμική διάσπαση μπορεί να προκαλέσει ελευθέρωση ερεθιστικών αερίων και αναθυμιάσεων.

4 Σελίδα 4/ Συστάσεις για τους πυροσβέστες Σε περίπτωση φωτιάς: Χρήση ανεξάρτητης συσκευής προστασίας της αναπνοής περαιτέρω πληροφορίες Εάν είναι εφικτό χωρίς να κινδυνεύσετε απομακρύνετε τα άθικτα δοχεία από την περιοχή κινδύνου. ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης 6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης Προσωπικό που δεν είναι εκπαιδευμένο για περιπτώσεις ανάγκης Ατομικά μέτρα προφύλαξης: \P:06-EC \ Τήρηση επαρκούς αερισμού. Εξοπλισμός προστασίας: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο Προσωπικό ασφαλείας Ατομική προστασία: Ανεξάρτητη συσκευή προστασίας της αναπνοής (απομονωμένη συσκευή) (DIN EN 133) 6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις Προφυλάξτε από την εισροή στο αποχετευτικό σύστημα ή στο υγρό περιβάλλον Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό Για τον καθαρισμό: Μαζέψτε με συνδετικό μέσο για νερό (άμμος, διατομίτης, συνδετικό μέσο για οξέα, γενικό συνδετικό μέσο) Παραπομπή σε άλλα τμήματα 6.5. περαιτέρω πληροφορίες ΤΜΗΜΑ 7: Xειρισμός και αποθήκευση 7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό Μέτρα ασφαλείας Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό: Μην αναπνέετε το αέριο/τους ατμούς/το αερόλυμμα.αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και με τα μάτια.αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης διατηρείται ερμητικά κλειστός Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων Προϋποθέσεις για χώρους φύλαξης και για δοχεία: Διασφαλείστε επαρκή εξαερισμό της περιοχής αποθήκευσης. κατηγορία αποθήκευσης: 10 περαιτέρω πληροφορίες για την αποθήκευση: Διατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

5 Σελίδα 5/9 ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία 8.1. Παράμετροι ελέγχου Οριακή τιμή έκθεσης κινδύνου στο χώρο εργασίας Είδος οριακής τιμής (χώρα προέλευσης) TRGS 900 (DE) IOELV (EU) DFG (DE) DFG (DE) Όνομα ουσίας ethane-1,2-diol αριθμός CAS : ethane-1,2-diol αριθμός CAS : Chloromethyl isothiazolinon αριθμός CAS : Chloromethyl isothiazolinon αριθμός CAS : βιολογικές οριακές τιμές 8.2. Έλεγχοι έκθεσης 1 εργασιακό όριο έκθεσης μεγάλης διάρκειας 2 εργασιακό όριο έκθεσης μικρής διάρκειας 3 Στιγμιαία τιμή 4 διαδικασίες επιτήρησηςκαι παρακολούθησης 5 Σημείωση 1 10 ppm (26 mg/m³) 2 20 ppm (52 mg/m³) 1 20 ppm (52 mg/m³) 2 40 ppm (104 mg/m³) Κατάλληλος τεχνικός εξοπλισμός ελέγχου 1 0,2 mg/m³ 2 0,4 mg/m³ 5 einatembare Fraktion (Reaktionsgemisch, bestehend aus5- Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3- on (3:1)) 1 0,2 mg/m³ 2 0,4 mg/m³ 5 einatembare Fraktion (Reaktionsgemisch, bestehend aus5- Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3- on (3:1)) Ατομική προστασία Προστασία ματιών/προσώπου: Κατάλληλη προστασία ματιών: Γυαλιά όρασης \P:08-EC \ Προστασία του δέρματος: \P:08-EC \ Προστασία χεριών: Κατάλληλος τύπος γαντιών: Βουτυλικό καουτσούκ Προστασία των αναπνευστικών: \P:08-EC \ Περαιτέρω μέτρα προστασίας: Σωματική προστασία: Κατάλληλη προστασία σώματος: Προστατευτική ποδιά Γενικά μέτρα προστασίας και υγιεινής: Στο χώρο εργασίας απαγορεύεται το φαγητό, το ποτό, το κάπνισμα και το φτάρνισμα. Πλύνετε τα χέρια πρίν τα διαλείμματα και κατά το τέλος της εργασίας με το προϊόν. Χρησιμοποιείστε μετά τον καθαρισμό λιπαντικές κρέμες για το δέρμα Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης 8.3. περαιτέρω πληροφορίες ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες 9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες Εμφάνιση Μορφή: υγρό Οσμή: χαρακτηριστικός

6 Σελίδα 6/9 Πληροφορίες σχετικές με τα μέτρα ασφαλείας ph 6,8 Σημείο τήξης/περιοχή τήξης Σημείο ψύξης Σημείο ζέσης/εύρος βρασμού Θερμοκρασία διάσπασης ( C): Σημείο ανάφλεξης Ταχύτητα ατμοποίησης / Pυθμός εξάτμισης Θεμοκρασία ανάφλεξης σε oc Όρια εκρήξεως (ΚΟΕ, ΑΟΕ) Πίεση ατμού Σχετική πυκνότητα ατμών στους 20 C (αέρας=1): σε C μέθοδος 20 C Πυκνότητα 1,19 g/ml 15 C Φαινόμενη πυκνότητα Υδατοδιαλυτότητα (g/l) συντελεστής κατανομής οκτανόλης/νερό (log K ow ) Ιξώδες, δυναμικό Ιξώδες, κινηματικό αναμίξιμος 9.2. Άλλες πληροφορίες ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και δραστικότητα Δραστικότητα \P:02-RE \ Χημική σταθερότητα Μακριά από θερμότητα Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων Συνθήκες προς αποφυγήν >50 C Μη συμβατά υλικά Οξειδωτική (ές) ουσία, ισχυρό Να μην αναμιχθεί με οξέα Επικίνδυνα υλικά αποσύνθεσης Επικίνδυνα υλικά αποσύνθεσης: Αέρια/αναθυμιάσεις, δiabpωtika Σημείωση

7 Σελίδα 7/9 ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις Οξεία στοματική τοξικότητα: LD50 Oral: mg/kg Οξεία δερμική τοξικότητα: LD50 Oral: mg/kg Οξεία εισπνευστική τοξικότητα: LD50 Oral: mg/kg έγκαυμα/ερεθισμός του δέρματος: Ναι. Ευαισθητοποίηση της αναπνευστικής οδού ή του δέρματος: Ναι. Περαιτέρω πληροφορίες: τοξικότητα μετά από επαναλμβανόμενη δόση (επείγων, χρόνια, ημιχρόνια): δεν έχει προσδιορισθεί Άλλες πληροφορίες: Παρατηρήσεις σημαντικές για την ταξινόμηση: Περαιτέρω παρατηρήσεις: ΤΜΗΜΑ 12: Oικολογικές πληροφορίες Τοξικότητα Τοξικότητα των υδάτων: \P:12-RE \ : mg/l Επίγεια τοξικότητα: \P:12-RE \ EC50: 1-10 mg/l Πρόσθετα οικοτοξικολογικά στοιχεία: Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης Περαιτέρω πληροφορίες: περαιτέρω οικολογικές πληροφορίες: 75% Εύκολη βιολογική διάσπαση (σύμφωνα με τα κριτήρια τουoecd) Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης Συσσώρευση / Αξιολόγηση: 10-25% Καμμία ένδειξη για το δυναμικό βιοσυσσώρευσης Κινητικότητα στο έδαφος Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αααβ Άλλες αρνητικές επιπτώσεις χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (COD): AOX: ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων Συμβουλευτείτε την αρμόδια υπηρεσία για την διάθεση των απορριμμάτων. Για τη διάθεση των αποβλήτων συμβουλευτείτε την αρμόδια αρχή Περαιτέρω πληροφορίες ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά Σύμφωνα με τις διατάξεις μεταφοράς το προϊόν αυτό δεν χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνο.

8 Σελίδα 8/ UN-Aρ Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά Ομάδα συσκευασίας Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL 73/78 και του κώδικα IBC ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία σχετικά με τη νομοθεσία Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα Κανονισμοί ΕΕ Eθνικές διατάξεις [DE] Eθνικές διατάξεις Επισημάνσεις αναφορικά με τον περιορισμό απασχόλησης 22 JArbSchG. Κατηγορία κινδύνου για το νερό (WGK) WGK: 2 Πηγή: S Selbsteinstufung Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας Περαιτέρω πληροφορίες ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες Επισημάνσεις αλλαγής Kennzeichnung gem. GHS-CLP Συντομογραφία και ακρώνυμα Σημαντική βιβλιογραφία και πηγές GESTIS, URL: f=templates&fn=default.htm&vid=gestisdeu:sdbdeu Κατάταξη των μειγμάτων και χρησιμοποιημένη μέθοδο βαθμολόγησης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) Αρ. 1207/2008 [CLP] Κατάταξη σύμφωνα με την οδηγία 1272/2008 ΕΚ [CLP]:

9 Σελίδα 9/ Κείμενο των φράσεων R-, H-και EUH (Αριθμός και πλήρες κείμενο) Δηλώσεις επικινδυνότητας (Φράσεις R) R22 R23/24/25 R34 R38 R41 R43 Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως. Τοξικό όταν εισπνέεται, σε επαφήμε το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως. Προκαλεί εγκαύματα. Ερεθίζει το δέρμα. Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών. Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα. R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. R52 Δηλώσεις επικινδυνότητας H302 H314 H317 H410 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς. Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης Οδηγίες για την εκπαίδευση περαιτέρω πληροφορίες Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Solub 7-12-40

Complesal Solub 7-12-40 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13703G 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ GRAFFITI REMOVER FOR SENSITIVE SURFACES

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ GRAFFITI REMOVER FOR SENSITIVE SURFACES Ημερομηνία αναθεώρησης APRIL 2013 Aναθεώρηση 5 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ GRAFFITI REMOVER FOR SENSITIVE SURFACES ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ FLUXCLENE CLEANING SOLVENT (Combi)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ FLUXCLENE CLEANING SOLVENT (Combi) Ημερομηνία αναθεώρησης APRIL 2013 Aναθεώρηση 7 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ FLUXCLENE CLEANING SOLVENT (Combi) ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Fluid Green 10-4-7

Complesal Fluid Green 10-4-7 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Fluid Red 5-8-10

Complesal Fluid Red 5-8-10 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ STYCCOBOND F81 RESIN

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ STYCCOBOND F81 RESIN Ημερομηνία αναθεώρησης 30/09/14 Aναθεώρηση 9 Ημερομηνία αντικατάστασης 22/01/13 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ STYCCOBOND F81 RESIN ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Αυτό το Δελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις Οδηγίες και νομικές απαιτήσεις της Ελλάδας και δεν ανταποκρίνεται οπωσδήποτε στις απαιτήσεις άλλων χωρών. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/7 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης - Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος - - Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

*. 'i-t* *. * ΕυΙΑ * )':(.λ.. {:( ),.{i;({;τ

*. 'i-t* *. * ΕυΙΑ * )':(.λ.. {:( ),.{i;({;τ *. 'i-t* *. * ΕυΙΑ * )':(.λ.. {:( ),.{i;({;τ ΔΙ::ΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟεϊοιμασμένο σύμφωνα με το Παράρτημα 11του Κανονισμού REACH (EC) 190712006, τον Κανονισμό CLP (EC) 127212008 και τον Κανονισμό (EC) 453/2010.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) REBEL 10 EC

ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) REBEL 10 EC ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Προϊόντος (MSDS) Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1907/2006/ΕΚ Έκδοση: 1 Έτος : 2011 REBEL 10 EC 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

STARTER NUTRIVANT 11-36-24 + ME

STARTER NUTRIVANT 11-36-24 + ME 1. Στοιχεία ουσίας / παρασκευάσµατος και εταιρείας Χηµική ονοµασία Συνώνυµα Χηµικός τύπος Αριθµός CAS Χηµική οµάδα Μοριακό βάρος Είδος προϊόντος και χρήση ιεύθυνση Παραγωγού: Επικοινωνία: Τηλέφωνα ανάγκης:,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΘΕΙΙΚΟ ΟΞΥ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Επιδράσεις και συµπτώµατα Μάτια : Το θειικό οξύ είναι διαβρωτική ουσία και µπορεί να προκαλέσει σοβαρό ερεθισµό (ερυθρότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14-05 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Α.Π.Ε. Αριθ. Πρωτ. 486/6644 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Φ. & Β.Π. Ταχ. /νση: Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-03-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Α.Π.: 2128/26097 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Maccani 4/12 WG. Περιεχόμενο: 1 κιλό

Maccani 4/12 WG. Περιεχόμενο: 1 κιλό Maccani 4/12 WG Pyraclostrobin/Dithianon (πυρακλόστρομπιν/ντιθιανόν) Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG) Μυκητοκτόνο μίγμα των δραστικών ουσιών pyraclostrobin και dithianon, για την καταπολέμηση του φουζικλαδίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΗ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΕΙ ΠΟΑΠΩΝ ΑΠΑΝΤΗΕΩΝ για την ΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΗ το παρόν φυλλάδιο περιέχεται

Διαβάστε περισσότερα

100κ.εκ. Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.: 60257 / 1-7-2009

100κ.εκ. Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.: 60257 / 1-7-2009 GR80198647D 100κ.εκ. Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.: 60257 / 1-7-2009 Πυκνό διάλυμα (SL) Εγγ. Σύνθεση: propamocarb 53% β/ο, fosetyl 31% β/ο Βοηθ. ουσίες: 25,2% β/β ΠΡΟΣΟΧΗ Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΠΒ-ΜΕΡ AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΔΑ: ΒΙΞΠΒ-ΜΕΡ AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-3 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 2977/33987 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

200 κ.εκ. Termidor 9 SC ENTOMOKTONO. Σήμα κατατεθέν BASF 81077574 GR 1063. Fipronil (φιπρονίλ) Πυκνό Εναιώρημα (SC) Εγγυημένη σύνθεση:

200 κ.εκ. Termidor 9 SC ENTOMOKTONO. Σήμα κατατεθέν BASF 81077574 GR 1063. Fipronil (φιπρονίλ) Πυκνό Εναιώρημα (SC) Εγγυημένη σύνθεση: 4 0 1 4 3 4 8 9 6 6 8 9 4 Termidor 9 SC Εγγυημένη σύνθεση: Fipronil 9,1% β/β ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Λ. Μεσογείων 449, 153

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Σε περίπτωση πυρκαγιάς καλέστε 1 9 9 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.fireservice.gr ΟΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

, 24 - 2009 : 129973 & . 150 Syngenta 176 71 - TELEFAX: 210 92 12 090 153 49 ( 210 92 87 244 e-mail: syg035@minagric.gr.: 1. 2. 3. e-mail) 4.

, 24 - 2009 : 129973 &  . 150 Syngenta 176 71 -  TELEFAX: 210 92 12 090 153 49 ( 210 92 87 244 e-mail: syg035@minagric.gr.: 1.  2. 3.  e-mail)  4. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24-6 - 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 129973 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Λ.

Διαβάστε περισσότερα

2.Σε ποιές κατηγορίες ταξινομούνται οι επαγγελματικοί κίνδυνοι; Οι επαγγελματικοί κίνδυνοι μπορούν να ταξινομηθούν σε 3 ομάδες:

2.Σε ποιές κατηγορίες ταξινομούνται οι επαγγελματικοί κίνδυνοι; Οι επαγγελματικοί κίνδυνοι μπορούν να ταξινομηθούν σε 3 ομάδες: 1.Τί ονομάζουμε επαγγελματικό κίνδυνο; Με τον όρο επαγγελματικό κίνδυνο εννοούμε τον κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων ο οποίος προέρχεται από την επαγγελματική έκθεση στους βλαπτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 4ΑΘ7Β-ΟΛ. Κοιν.: ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (φυτορυθµιστική ουσία ) SUNSET

Α Α: 4ΑΘ7Β-ΟΛ. Κοιν.: ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (φυτορυθµιστική ουσία ) SUNSET ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26-4 - 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 95777 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

Τα πολυχλωριωµένα διφαινύλια (PCBs): ιαχείριση του κινδύνου

Τα πολυχλωριωµένα διφαινύλια (PCBs): ιαχείριση του κινδύνου Τα πολυχλωριωµένα διφαινύλια (PCBs): ιαχείριση του κινδύνου Κώστας Πούλιος, ιπλ. Ηλεκτρολόγος - Μηχανικός, Παράρτηµα Θεσσαλονίκης ΕΛΙΝΥΑΕ Γενικά Τα πολυχλωριωµένα διφαινύλια (αγγλικά: Polychlorinated Biphenyls

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G221 20 kw 25 kw 32 kw 40 kw 6 720 802 658 (2012/06) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα........................... 2 1 Επεξήγηση συμβόλων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ Εκπόνηση Πατεράκης Νικόλαος ΑΜ:2003010006

Διαβάστε περισσότερα

Δια μέσου της εταιρείας Τουτουτζιδάκης Αντώνιος & Σια Ε.Ε. Τσιτούρη 22, 152 31 - Χαλάνδρι a.toutoutzidakis@yahoo.gr

Δια μέσου της εταιρείας Τουτουτζιδάκης Αντώνιος & Σια Ε.Ε. Τσιτούρη 22, 152 31 - Χαλάνδρι a.toutoutzidakis@yahoo.gr ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, - 03-204 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 3665/59468 ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ Β. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ Ο Φακελος ασφαλειας και υγειας του εργου περιλάµβανει το µητρωο του εργου και οδηγιες και χρησιµα στοιχεια σε θεµατα

Διαβάστε περισσότερα