Οδηγία. MI Οκτώβριος Πληροφορίες για την ασφάλεια προϊόντων ροής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγία. MI 019-179 Οκτώβριος 2005. Πληροφορίες για την ασφάλεια προϊόντων ροής"

Transcript

1 Οδηγία MI Οκτώβριος 2005 Πληροφορίες για την ασφάλεια προϊόντων ροής

2 MI Οκτώβριος 2005

3 Περιεχόµενα 1. Γενικές προειδοποιήσεις... 1 Προειδοποίηση τοπικών κωδίκων... 1 Προειδοποίηση ATEX... 1 Προειδοποίηση εσωτερικής ασφάλειας... 1 Προειδοποίηση για τα ρευστά διεργασίας... 1 Προειδοποίηση αποξεστικού ρευστού... 2 Προειδοποίηση απώλειας του σήµατος ροής... 2 Προειδοποίηση για την αντικατάσταση εξαρτηµάτων Ροόµετρα Vortex σειράς Αναγνώριση ροοµέτρου... 3 Κωδικός προέλευσης... 4 Ονοµαστική τιµή ηλεκτρικής πιστοποίησης... 4 Προειδοποίηση σχετικά µε την προστασία από εκρήξεις, την προστασία από τις φλόγες και το κάλυµµα... 5 Προειδοποίηση τύπου n... 5 Πιστοποίηση PED... 6 Μέγιστη πίεση λειτουργίας... 6 Ροόµετρο σύνδεσης µε φλάντζες 83F... 6 Ροόµετρο σύνδεσης µε δακτυλίους 83W... 8 Ροόµετρα υγιεινής 83S... 8 Βαλβίδες αποµόνωσης... 8 Υλικά ροοµέτρου... 9 Σώµα ροοµέτρου... 9 Αισθητήρας διαφράγµατος και ρευστό πλήρωσης... 9 Αντικατάσταση αισθητήρα Προϊόντα µαζικής ροής Σωλήνας ροής µάζας CFS10 και CFS Αναγνώριση σωλήνα ροής Ονοµαστική τιµή ηλεκτρικής πιστοποίησης Κωδικός προέλευσης Μέρη που διαβρέχονται κατά τη διεργασία Πιστοποίηση PED Μέγιστη πίεση λειτουργίας Μεταδότες ροής µάζας CFT Αναγνώριση µεταδότη Ονοµαστική τιµή ηλεκτρικής πιστοποίησης Κωδικός προέλευσης Όρια θερµοκρασίας λειτουργίας Γείωση ασφαλείας Μη χρησιµοποιούµενες είσοδοι αγωγού ιαγράµµατα σύνδεσης Προϊόντα µαγνητικής ροής Μαγνητικοί σωλήνες ροής 8000A Πιστοποίηση PED Αναγνώριση σωλήνα ροής Κωδικός προέλευσης Όρια πίεσης και θερµοκρασίας διεργασίας Μέρη που διαβρέχονται κατά τη διεργασία iii

4 MI Οκτώβριος 2005 Περιεχόµενα Μαγνητικοί σωλήνες ροής 9100A και 9200A Πιστοποίηση PED Αναγνώριση σωλήνα ροής Όρια πίεσης και θερµοκρασίας διεργασίας Μέρη που διαβρέχονται κατά τη διεργασία Μαγνητικοί σωλήνες ροής 9300A Πιστοποίηση PED Αναγνώριση σωλήνα ροής Κωδικός προέλευσης Όρια πίεσης και θερµοκρασίας διεργασίας Όρια πίεσης-θερµοκρασίας φλάντζας Μέρη που διαβρέχονται κατά τη διεργασία iv

5 1. Γενικές προειδοποιήσεις Προειδοποίηση τοπικών κωδίκων! ΠΡΟΕΙ ΟΠΟIΗΣΗ Τα προϊόντα αυτά θα πρέπει να εγκαθίστανται έτσι ώστε να πληρούν όλους τους ισχύοντες τοπικούς κανονισµούς περί εγκαταστάσεων, όπως είναι οι απαιτήσεις για επικίνδυνες θέσεις, οι κώδικες ηλεκτρικής καλωδίωσης και οι κώδικες µηχανολογικών σωληνώσεων. Τα πρόσωπα που διενεργούν την εγκατάσταση πρέπει να είναι εκπαιδευµένα σε αυτές τις απαιτήσεις κωδικών, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι η εγκατάσταση αξιοποιεί πλήρως τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που διαθέτει το ροόµετρο εκ του σχεδιασµού του. Προειδοποίηση ATEX! ΠΡΟΕΙ ΟΠΟIΗΣΗ Οι συσκευές που επισηµαίνονται ως εξοπλισµός Κατηγορίας 1 και χρησιµοποιούνται σε επικίνδυνους χώρους που χρειάζονται εξοπλισµό της κατηγορίας αυτής πρέπει να εγκαθίστανται κατά τρόπο τέτοιο ώστε, σε περίπτωση σπάνιων συµβάντων, τα µοντέλα εκείνα που διαθέτουν κάλυµµα από κράµα αλουµινίου να µην αποτελούν πηγή ανάφλεξης, λόγω κρούσης και τριβής. Προειδοποίηση εσωτερικής ασφάλειας! ΠΡΟΕΙ ΟΠΟIΗΣΗ Καθώς η Inversys Foxboro δεν έχει δώσει στοιχεία για τη συντήρηση κατά την τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύµατος, για να αποτραπεί η ανάφλεξη τυχόν εύφλεκτης ατµόσφαιρας, να αποσυνδέετε την τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύµατος, εκτός εάν οχώρος έχει πιστοποιηθεί ότι δεν θεωρείται επικίνδυνος. Προειδοποίηση για τα ρευστά διεργασίας! ΠΡΟΕΙ ΟΠΟIΗΣΗ Εάν τα τµήµατα που ενέχουν διεργασίες πρόκειται να αποσυναρµολογηθούν: 1. Βεβαιωθείτε ότι το ρευστό διεργασίας δε βρίσκεται υπό πίεση ή σε υψηλή θερµοκρασία. 2. Να λαµβάνετε τις κατάλληλες προφυλάξεις από τυχόν διαρροή ή έκχυση οποιουδήποτε τοξικού ή άλλου επικίνδυνου ρευστού. Να ακολουθείτε τυχόν συστάσεις που περιέχονται στο φύλλο δεδοµένων ασφάλειας υλικού (MSDS).! ΠΡΟΕΙ ΟΠΟIΗΣΗ Αυτά τα ροόµετρα έχουν κατασκευαστεί από υλικά που είναι ανθεκτικά στη διάβρωση από µεγάλη ποικιλία ρευστών. Ωστόσο, στην περίπτωση διαβρωτικών ρευστών, υπάρχει η πιθανότητα πρόκλησης βλάβης λόγω διάβρωσης. Γι' αυτό, επιβεβαιώστε τη συµβατότητα του υλικού σύµφωνα µε τις οδηγίες NACE και/ή τη γνώση του χρήστη για τη συµβατότητα του υλικού του ροοµέτρου µε το ρευστό διεργασίας στις συνθήκες λειτουργίας. 1

6 MI Οκτώβριος Γενικές προειδοποιήσεις Προειδοποίηση αποξεστικού ρευστού! ΠΡΟΕΙ ΟΠΟIΗΣΗ Τα ρευστά που περιέχουν αποξεστικά σωµατίδια και ρέουν σε υψηλές ταχύτητες µπορούν να προκαλέσουν σηµαντική φθορά στους σωλήνες. Εάν αυτές οι συνθήκες υφίστανται, ελέγχετε το ροόµετρο περιοδικά για φθορά. Προειδοποίηση απώλειας του σήµατος ροής! ΠΡΟΕΙ ΟΠΟIΗΣΗ Εάν εµφανιστεί µετατόπιση βαθµονόµησης στο σήµα του ρυθµού ροής ή το σήµα µηδενιστεί, ελέγξτε το ροόµετρο για διάβρωση ή φθορά. Προειδοποίηση για την αντικατάσταση εξαρτηµάτων! ΠΡΟΕΙ ΟΠΟIΗΣΗ Εάν αντικαθιστάτε εξαρτήµατα, µην χρησιµοποιείτε εξαρτήµατα κατασκευασµένα από άλλο υλικό ή εξαρτήµατα που µε οποιονδήποτε τρόπο µεταβάλουν το προϊόν που περιγράφεται στον κωδικό µοντέλου στην πινακίδα στοιχείων. 2

7 2. Ροόµετρα Vortex σειράς 83 Αναγνώριση ροοµέτρου Μια τυπική πινακίδα στοιχείων παρουσιάζεται στην Εικόνα 1. ΠΙΝΑΚΙ Α ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ F-D02S1SRTJE 50 CF8M 185 F 0 ΕΩΣ 400 F ö 2A PSI Εικόνα 1. Παράδειγµα αναγνώρισης ροοµέτρου 83 Vortex Ανατρέξτε στην πινακίδα στοιχείων για να δείτε τον κωδικό προέλευσης, την τάση τροφοδοσίας, τη µέγιστη τιµή πίεσης λειτουργίας, το υλικό του σώµατος του ροοµέτρου, τη µέγιστη θερµοκρασία περιβάλλοντος, τη µέγιστη θερµοκρασία της διεργασίας και την κατηγορία ηλεκτρικής πιστοποίησης. Όταν το ροόµετρο τοποθετείται σε απόσταση από το σηµείο µέτρησης, το κιβώτιο διασταύρωσης στο σώµα του σωλήνα ροής διαθέτει µία πρόσθετη πινακίδα πρακτορείας που περιέχει την κατηγορία επικίνδυνης θέσης. είτε Εικόνα 2. 3

8 MI Οκτώβριος Ροόµετρα Vortex σειράς 83 Εικόνα 2. Παράδειγµα πινακίδας πρακτορείας κιβωτίου διασταύρωσης ροοµέτρου Κωδικός προέλευσης Ο κωδικός προέλευσης προσδιορίζει το χώρο κατασκευής, καθώς και το έτος και την εβδοµάδα κατασκευής. είτε Εικόνα 1. Στο παράδειγµα, το 2A σηµαίνει ότι το προϊόν κατασκευάστηκε στο Τµήµα Μετρήσεων και Οργάνων, το 01 υποδεικνύει ως έτος κατασκευής το 2001 και το 25 υποδεικνύει την εβδοµάδα κατασκευής σε αυτό το έτος. Ονοµαστική τιµή ηλεκτρικής πιστοποίησης Ο κωδικός ασφαλείας ηλεκτρικού σχεδιασµού αναγράφεται στην πινακίδα στοιχείων, ως τµήµα του κωδικού µοντέλου. Η θέση του κωδικού µέσα στον αριθµό του µοντέλου φαίνεται παρακάτω: 83F-A02S2SDTAA ΚΩ ΙΚΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ είτε την Πίνακας 1 για να αναγνωρίσετε αυτόν τον κωδικό. Ο τύπος προστασίας σηµειώνεται επίσης επάνω στην πινακίδα στοιχείων. 4

9 2. Ροόµετρα Vortex σειράς 83 MI Οκτώβριος 2005 Εργαστήριο δοκιµών, τύποι προστασίας και ταξινόµηση περιοχής ATEX περιορισµένης ενέργειας II3G EEx nl IIC, Ζώνη 2. ATEX εσωτερικής ασφάλειας II2G EEx ib IIC, Ζώνη 1. CENELEC προστασία από τις φλόγες για EEx d [ib] Οµάδα αερίων IIC, Ζώνη 1. Πίνακας 1. Προδιαγραφές ηλεκτρικής ασφάλειας Συνθήκες εφαρµογής 83(F και W) -A, -D και -T Κατηγορία θερµοκρασίας T4-T6. 83(F και W) -A, -D, -F, και -T Κατηγορία θερµοκρασίας T4 στα 0,8 W. Κατηγdορία θερµοκρασίας T5 στα 0,5 W. Κατηγορία θερµοκρασίας T6 στα 0,3 W. Μέγιστη θερµοκρασία περιβάλλοντος 80 C. είτε το πιστοποιητικό ηλεκτρικών στοιχείων. 83(F και W) -A, -D, -F, και -T Κατηγορία θερµοκρασιών T6. Μέγιστη θερµοκρασία περιβάλλοντος 80 C. είτε το πιστοποιητικό ηλεκτρικών στοιχείων. Κώδικας ασφαλείας ηλεκτρικού σχεδιασµού N Ε Ζ ΣHMEIΩΣH Τα ροόµετρα αυτά έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να πληρούν τις προδιαγραφές ηλεκτρικής ασφάλειας που αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα. Για λεπτοµερείς πληροφορίες ή για την κατάσταση των εγκρίσεων/πιστοποιήσεων του εργαστηρίου δοκιµών, επικοινωνήστε µε την Invensys Foxboro. Προειδοποίηση σχετικά µε την προστασία από εκρήξεις, την προστασία από τις φλόγες και το κάλυµµα! ΠΡΟΕΙ ΟΠΟIΗΣΗ Για να αποτραπεί ενδεχόµενη έκρηξη και να διατηρηθεί η προστασία από εκρήξεις/φλόγες και η προστασία από ανάφλεξη από σκόνη, να κλείνετε τα µη χρησιµοποιούµενα ανοίγµατα µε το βύσµα µεταλλικού σωλήνα που παρέχεται. Αυτό το βύσµα πρέπει να βιδώνεται κατά τουλάχιστον πέντε πλήρεις στροφές. Τα καλύµµατα περιβλήµατος µε σπείρωµα πρέπει να είναι τοποθετηµένα. Περιστρέψτε τα καλύµµατα για να τοποθετήσετε το δακτύλιο Ο στο εσωτερικό του περιβλήµατος και έπειτα συνεχίστε να τα σφίγγετε µε το χέρι, ωσότου το κάλυµµα έλθει σε επαφή µέταλλο-προς-µέταλλο µε το περίβληµα. Προειδοποίηση τύπου n! ΠΡΟΕΙ ΟΠΟIΗΣΗ Σε ροόµετρα που διαθέτουν πιστοποίηση προστασίας ATEX nl, CSA Κατηγορία I, Τµήµα 2 ή FM αντιεµπρηστική για Κατηγορία I, Τµήµα 2, πρέπει να είναι τοποθετηµένα τα καλύµµατα περιβλήµατος µε σπείρωµα. 5

10 MI Οκτώβριος Ροόµετρα Vortex σειράς 83 Πιστοποίηση PED Η εταιρεία Invensys Foxboro προσφέρει την πιστοποίηση PED (Harmonized Pressure Equipment Directive Εναρµονισµένη Οδηγία για τον Εξοπλισµό Πίεσης για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα) µόνον για τα ροόµετρα που παραγγέλονται µε κώδικες ασφαλείας ηλεκτρικού σχεδιασµού ATEX. Οι ηλεκτρικές πιστοποιήσεις ATEX βρίσκονται στις θέσεις για τους Κωδικούς N και E. Ως εκ τούτου, η επισήµανση CE αναφέρει τον αριθµό ATEX Ηπιστοποίηση H είναι CENELEC και φέρει την επισήµανση CE χωρίς αριθµό ATEX. Τα ροόµετρα µε µέγεθος 1 1/2 in (40 mm) ή µεγαλύτερο διαθέτουν πιστοποίηση PED και, ως εκ τούτου, η επισήµανση CE φέρει τον αριθµό PED είτε Πίνακας 2. Πίνακας 2. Επισήµανση PED Μέγεθος ροόµετρου Kωδικός ασφαλείας ηλεκτρικού σχεδιασµού Επισήµανση PED 3/4 in (15 mm) και 1 in (25 mm) 1 1/2 in (40 mm) και µεγαλύτερο N ή E CE 0344 Ζ CE N ή E CE Ζ CE 0575 Μέγιστη πίεση λειτουργίας Ροόµετρο σύνδεσης µε φλάντζες 83F Η µέγιστη πίεση λειτουργίας (MWP) του σωλήνα ροής στους 100 F αναγράφεται στην πινακίδα στοιχείων. Η MWP σε άλλες θερµοκρασίες για τα ροόµετρα σύνδεσης µε φλάντζες 83F δίνονται στην Εικόνα 3 και Εικόνα 4. Το ονοµαστικό µέγεθος γραµµής, το υλικό σώµατος και φλάντζας και η κατηγορία φλάντζας που απαιτούνται για τη χρήση αυτών των αριθµών, βρίσκονται στον αριθµό µοντέλου στην πινακίδα στοιχείων, ως εξής: 83F-A02S2SDTAA ΚΩ ΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ ΥΛΙΚΟ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΛΑΝΤΖΑΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 6

11 2. Ροόµετρα Vortex σειράς 83 MI Οκτώβριος FLUOROLUBE SILICONE SENSOR SENSOR LIMIT LIMIT CL 600 EXTENDED TEMP. SENSOR LIMIT, NO FILL ANSI FLANGES 304 ss AND 316 ss CLASS 150/300/ FLUOROLUBE SILICONE SENSOR SENSOR LIMIT LIMIT CL 600 EXTENDED TEMP. SENSOR LIMIT, NO FILL ANSI FLANGES CARBON STEEL CLASS 150/300/ PROCESS PRESSURE, psig CL ss, 3/4 to 4 in LINE SIZES 304 ss, 6 to 12 in LINE SIZES 316 ss, 3/4 to 4 in LINE SIZES PROCESS PRESSURE, psig CL CL ss, 6 to 12 in LINE SIZES 400 CL ss OR 304 ss PROCESS TEMPERATURE, F Εικόνα 3. Όρια πίεσης-θερµοκρασίας µε φλάντζες ANSI PROCESS TEMPERATURE, F FLUOROLUBE SILICONE SENSOR SENSOR LIMIT LIMIT PN 100 EXTENDED TEMP. SENSOR LIMIT, NO FILL DIN FLANGES STAINLESS STEEL PN 16/40/64/ FLUOROLUBE SILICONE SENSOR SENSOR LIMIT LIMIT PN 100 EXTENDED TEMP. SENSOR LIMIT, NO FILL DIN FLANGES CARBON STEEL PN 16/40/64/ PROCESS PRESSURE, bar PN 64 PN 40 PN 16 PROCESS PRESSURE, bar PN 64 PN 40 PN PROCESS TEMPERATURE, C PROCESS TEMPERATURE, C 430 Εικόνα 4. Όρια πίεσης-θερµοκρασίας µε µετρικές φλάντζες 7

12 MI Οκτώβριος Ροόµετρα Vortex σειράς 83 Ροόµετρο σύνδεσης µε δακτυλίους 83W Η µέγιστη πίεση λειτουργίας (MWP) του σωλήνα ροής στους 100 F αναγράφεται στην πινακίδα στοιχείων. Τα ροόµετρα έχουν σχεδιαστεί για να αντέχουν σε πίεση µέσα σε κατηγορίες φλάντζας χάλυβα ANSI Τάξης 600 και PN 100. Τα ροόµετρα έχουν σχεδιαστεί για να αντέχουν την πλήρη ονοµαστική πίεση φλαντζών χάλυβα. Ροόµετρα υγιεινής 83S Η µέγιστη πίεση λειτουργίας (MWP) του σωλήνα ροής στους 100 F αναγράφεται στην πινακίδα στοιχείων. Το πραγµατικό όριο πίεσης-θερµοκρασίας είναι αυτή η τιµή ή το όριο πίεσης-θερµοκρασίας των συνδέσεών σας, όποιο είναι µικρότερο. Βαλβίδες αποµόνωσης Τα ροόµετρα που διαθέτουν βαλβίδα αποµόνωσης έχουν µέγιστη ονοµαστική τιµή πίεσης 1440 psi στους 100 F (99 bar στους 38 C). Οι βαλβίδες αποµόνωσης χρησιµοποιούνται µε ροόµετρα τυπικού εύρους θερµοκρασίας, ενώ µε τα ροόµετρα εκτεταµένου εύρους θερµοκρασίας οι τιµές περιορίζονται περισσότερο σε αυτές που φαίνονται στην Εικόνα 5. Το εύρος θερµοκρασίας του ροοµέτρου σας βρίσκεται στον αριθµό µοντέλου στην πινακίδα στοιχείων, ως εξής: 83F-A02S2KDTAA ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΥΠΙΚΗ ΘΕΡΜ = D, F, R, Ή S ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟ ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜ = C Ή T FLUOROLUBE SILICONE SENSOR SENSOR LIMIT LIMIT EXTENDED TEMP. SENSOR LIMIT, NO FILL FLUOROLUBE SILICONE SENSOR SENSOR LIMIT LIMIT 120 EXTENDED TEMP. SENSOR LIMIT, NO FILL PROCESS PRESSURE, psig STD. TEMP. RANGE; ALL LINE SIZES; FLUOROLUBE HIGH TEMP. RANGE; 3/4 TO 4 inch LINE SIZES 316 ss HIGH TEMP. RANGE; 6 TO12 inch LINE SIZES 304 ss STD. TEMP. RANGE; ALL LINE SIZES; SILICONE PROCESS PRESSURE, bar STD. TEMP. RANGE; ALL LINE SIZES; FLUOROLUBE HIGH TEMP. RANGE; 15 TO 100 mm LINE SIZES 316 ss HIGH TEMP. RANGE; 150 TO 300 mm LINE SIZES 304 ss FL. STD. TEMP. RANGE; ALL LINE SIZES; SILICONE PROCESS TEMPERATURE, F PROCESS TEMPERATURE, C 430 Εικόνα 5. Όρια πίεσης-θερµοκρασίας µε βαλβίδες αποµόνωσης 8

13 2. Ροόµετρα Vortex σειράς 83 MI Οκτώβριος 2005 Υλικά ροοµέτρου Σώµα ροοµέτρου Το υλικό του σώµατος του ροοµέτρου φαίνεται στην πινακίδα στοιχείων. CF8M = χυτό σώµα και αποβολέας από ανοξείδωτο χάλυβα 316 κατά ASTM A351, κατηγορία CF8M. 304 SS = σώµα µε συγκολληµένο σωλήνα και φλάντζα, µε σωλήνα και αποβολέα 304 ss κατά ASTM 312 και φλάντζες 304 ss κατά ASTM /Α105 = σώµα µε συγκολληµένο σωλήνα και φλάντζα, µε σωλήνα και αποβολέα 304 ss κατά ASTM 312 και φλάντζες χάλυβα κατά ASTM Α105. CW2M = χυτό σώµα και αποβολές από κράµα Hastelloy C κατά ASTM A494-CW2M. 316 SS = AISI Τύπος 316, από ανοξείδωτο χάλυβα. Αισθητήρας διαφράγµατος και ρευστό πλήρωσης Ο αισθητήρας διαφράγµατος και το ρευστό πλήρωσης για τα ροόµετρα 83F και 83W βρίσκονται στον αριθµό µοντέλου στην πινακίδα στοιχείων, ως εξής: 83F-A02S2KDTAA ΥΛΙΚΟ ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΡΕΥΣΤΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ Κωδικός Υλικό διαφράγµατος Ρευστό πλήρωσης D Hastelloy C-276 Φθορίζον λιπαντικό F Ανοξείδωτος χάλυβας 316L Φθορίζον λιπαντικό R Hastelloy C-276 Σιλικόνη (DC550) S Ανοξείδωτος χάλυβας 316L Σιλικόνη (DC550) C Hastelloy C-276 Χωρίς ρευστό T Ανοξείδωτος χάλυβας 316L Χωρίς ρευστό Ο αισθητήρας διαφράγµατος για το ροόµετρο 83S είναι ανοξείδωτος χάλυβας 316 (πληροί τις ιδιότητες 316 και 316L), το ρευστό πλήρωσης είναι σιλικόνη (DC550). Τα υλικά της βαλβίδας αποµόνωσης έχουν ως εξής: Σώµα βαλβίδας: Ανοξείδωτος χάλυβας ASTM A351, κατηγορία CF8M Σφαίρα βαλβίδας: Ανοξείδωτος χάλυβας AISI Τύπος 316 Έδρες βαλβίδας: Τεφλόν µε γέµιση υάλου για ροόµετρα τυπικής θερµοκρασίας Γραφίτης για ροόµετρα εκτεταµένου εύρους θερµοκρασίας Το εύρος θερµοκρασίας του ροοµέτρου σας βρίσκεται στον αριθµό µοντέλου στην πινακίδα στοιχείων, ως εξής: 83F-A02S2KDTAA ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΥΠΙΚΗ ΘΕΡΜ = D, F, R, Ή S ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟ ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜ = C 9

14 MI Οκτώβριος Ροόµετρα Vortex σειράς 83 Αντικατάσταση αισθητήρα! ΠΡΟΣOXΗ Για πιστοποιηµένες κατά ATEX άφλεκτες µονάδες, προσέχετε ιδιαίτερα να µην σηµαδέψετε, παραµορφώσετε, χτυπήσετε ή βουλιάξετε την επιφάνεια της γλωττίδας του αισθητήρα κατά τη συναρµολόγηση. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για την ακεραιότητα του φινιρίσµατος της άφλεκτης επιφάνειας.! ΠΡΟΕΙ ΟΠΟIΗΣΗ Για να αποτρέψετε την πρόκληση τραυµατισµού από διαρρέοντα ρευστά της διεργασίας, για να διατηρήσετε την πιστοποίηση πρακτορείας αυτού του προϊόντος και για να αποδειχθεί η αποτελεσµατικότητα των εξαρτηµάτων και της εργασίας στη διατήρηση της πίεσης διεργασίας, αφότου ολοκληρωθεί η αντικατάσταση του αισθητήρα, θα πρέπει να εκτελεστεί δοκιµή υδροστατικής πίεσης. Το ροόµετρο θα πρέπει να αντέχει στην κατάλληλη πίεση που αναφέρει ο Πίνακας 3 επί ένα λεπτό, χωρίς να εµφανίζονται διαρροές. Πίνακας 3. Πίεση δοκιµής Μοντέλο Τελική σύνδεση Πίεση δοκιµής ANSI Κατηγορία psi PN 16 3,2 MPa ANSI Κατηγορία psi 83F PN 40 6 MPa PN 64 9,6 MPa ANSI Κατηγορία psi PN MPa 83W Όλες 15 MPa (2.250 psi) 10

15 3. Προϊόντα µαζικής ροής Σωλήνας ροής µάζας CFS10 και CFS20 Αναγνώριση σωλήνα ροής Μια τυπική πινακίδα στοιχείων παρουσιάζεται στην Εικόνα 6. AGENCY PLATE DATA PLATE FLOW DIRECTION ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ 0313xxxxx ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΙΝΑΚΙ Α ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΙΝΑΚΙ Α ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ Εικόνα 6. Παράδειγµα αναγνώρισης σωλήνα ροής CFS10 ή CFS20 Ανατρέξτε στην πινακίδα στοιχείων για να δείτε τα ανώτερα όρια των τιµών πίεσης και θερµοκρασίας. 11

16 MI Οκτώβριος Προϊόντα µαζικής ροής Ονοµαστική τιµή ηλεκτρικής πιστοποίησης Οι πληροφορίες ηλεκτρικής πιστοποίησης είναι τυπωµένες στην πινακίδα πρακτορείας (που βρίσκεται πάνω από την πινακίδα στοιχείων). Ο κωδικός ασφαλείας του ηλεκτρικού σχεδιασµού είναι επίσης τυπωµένος στην πινακίδα στοιχείων ως µέρος του αριθµού µοντέλου. Η θέση του κωδικού µέσα στον αριθµό µοντέλου φαίνεται παρακάτω. είτε Πίνακα 4 για περισσότερες πληροφορίες. CFS10-05SCMMM KΩ IKOΣ AΣΦAΛEIAΣ HΛEKTPIKOY ΣXE IAΣMOY Πίνακας 4. Προδιαγραφή ηλεκτρικής ασφάλειας Εργαστήριο δοκιµών, τύποι προστασίας και ταξινόµηση περιοχής KEMA (ATEX) χωρίς παραγωγή σπινθήρων II 3 G EEx na II, Ζώνη 2. KEMA (ATEX) εσωτερικής ασφάλειας II 2 G EEx ib IIB, Ζώνη 1. CENELEC εγγενώς ασφαλής EEX ib, IIB, Ζώνη 1. Συνθήκες εφαρµογής Σύνδεση στο µεταδότη ροής µάζας, µοντέλο CFT50-...T. Κατηγορία θερµοκρασίας T3 - T6 σύµφωνα µε τη θερµοκρασία της διεργασίας. είτε Πίνακα 5. Σύνδεση στο µεταδότη ροής µάζας, µοντέλο CFT50-...M ή Q. Κατηγορία θερµοκρασίας T2 - T6, σύµφωνα µε τη θερµοκρασία της διεργασίας. είτε Πίνακα 5. Σύνδεση στο µεταδότη ροής µάζας, µοντέλο CFT10-...EGB/ENB ή CFT15-...EGB/ENB. Κατηγορία θερµοκρασίας σύµφωνα µε τη θερµοκρασία της διεργασίας. είτε Πίνακα 5. Kωδικός ασφαλείας ηλεκτρικού σχεδιασµού LLL MMM EBB ΣHMEIΩΣH Αυτοί οι σωλήνες ροής έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να πληρούν τις προδιαγραφές ηλεκτρικής ασφάλειας που αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα. Για λεπτοµερείς πληροφορίες ή για την κατάσταση των εγκρίσεων/πιστοποιήσεων του εργαστηρίου δοκιµών, επικοινωνήστε µε την Invensys Foxboro. 12

17 3. Προϊόντα µαζικής ροής MI Οκτώβριος 2005 Πίνακας 5. Εύρος θερµοκρασίας διεργασίας σύµφωνα µε το µέγεθος του σωλήνα ροής και τον κωδικό ασφαλείας ηλεκτρικού σχεδιασµού Μοντέλο σωλήνα ροής Μέγεθος σωλήνα ροής mm in Εύρος θερµοκρασίας διεργασίας για κωδικό ασφαλείας ηλεκτρικού σχεδιασµού LLL CFS10 3 1/8-130 έως +180 C (-202 έως +356 F) 6 1/4-200 έως +180 C (-328 έως +356 F) 15 1/2-200 έως +180 C (-328 έως +356 F) 20 3/4-200 έως +180 C (-328 έως +356 F) έως +180 C (-328 έως +356 F) /2-200 έως +180 C (-328 έως +356 F) έως +180 C (-328 έως +356 F) CFS /2-200 έως +180 C (-328 έως +356 F) έως +180 C (-328 έως +356 F) Εύρος θερµοκρασίας διεργασίας για κωδικό ασφαλείας ηλεκτρικού σχεδιασµού MMM -130 έως +180 C (-202 έως +356 F) -200 έως +180 C (-328 έως +356 F) -200 έως +180 C (-328 έως +356 F) -200 έως +180 C (-328 έως +356 F) -55 έως +165 C (-67 έως +329 F) -55 έως +165 C (-67 έως +329 F) -55 έως +165 C (-67 έως +329 F) -55 έως +165 C (-67 έως +329 F) -55 έως +165 C (-67 έως +329 F) Εύρος θερµοκρασίας διεργασίας για κωδικό ασφαλείας ηλεκτρικού σχεδιασµού EBB -130 έως +180 C (-202 έως +356 F) -150 έως +180 C (-238 έως +356 F) -200 έως +180 C (-328 έως +356 F) -200 έως +180 C (-328 έως +356 F) -50 έως +180 C (-58 έως +356 F) -50 έως +140 C (-58 έως +284 F) -50 έως +140 C (-58 έως +284 F) -50 έως +140 C (-58 έως +284 F) -50 έως +140 C (-58 έως +284 F) Κωδικός προέλευσης Ο κωδικός προέλευσης προσδιορίζει το έτος και την εβδοµάδα κατασκευής. Είναι τα πρώτα τέσσερα νούµερα του αριθµού αναφοράς (ΑΡ. ΑΝΑΦ.). είτε Εικόνα 6. Στο παράδειγµα 0313, το 03 υποδεικνύει ως έτος κατασκευής το 2003 και το 13 υποδεικνύει την εβδοµάδα κατασκευής σε αυτό το έτος. Μέρη που διαβρέχονται κατά τη διεργασία Το διαβρεχόµενο υλικό του σωλήνα ροής βρίσκεται µέσα στον αριθµό µοντέλου στην πινακίδα στοιχείων, ως εξής: CFS10-02SAMMM ΙΑΒΡΕΧΟΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ ΡΟΗΣ Κωδικός ιαβρεχόµενο υλικό S Ανοξείδωτος χάλυβας 316L H Hastelloy C-22 C Ανοξείδωτος χάλυβας 316L (επεξεργασµένος για εφαρµογές υγιεινής, 3A Αρ. Έγκρισης 224) 13

18 MI Οκτώβριος Προϊόντα µαζικής ροής Πιστοποίηση PED Η εταιρεία Invensys Foxboro προσφέρει την πιστοποίηση PED (Harmonized Pressure Equipment Directive Εναρµονισµένη Οδηγία για τον Εξοπλισµό Πίεσης για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα) µόνον για τα ροόµετρα που παραγγέλλονται µε κώδικες ασφαλείας ηλεκτρικού σχεδιασµού ATEX. Οι ηλεκτρικές πιστοποιήσεις ATEX βρίσκονται στις θέσεις για τους κωδικούς ασφαλείας ηλεκτρικού σχεδιασµού MMM και LLL. Ως εκ τούτου, η επισήµανση CE αναφέρει τον αριθµό ATEX Τα ροόµετρα µε µέγεθος 1 1/2 in (40 mm) ή µεγαλύτερο, που διαθέτουν πιστοποίηση PED φέρουν επισήµανση CE η οποία επίσης αναφέρει τον αριθµό PED είτε Πίνακα 6. Πίνακας 6. Επισήµανση PED Μέγεθος ροόµετρου Kωδικός ασφαλείας ηλεκτρικού σχεδιασµού Επισήµανση PED 3/4 in (15 mm) και 1 in (25 mm) EBB, LLL ή MMM CE 0344 CGZ, CNN, FBB ή FNN CE 1 1/2 in (40 mm) και µεγαλύτερο EBB, LLL ή MMM CE CGZ, CNN, FBB, FNN CE 0575(α) (α)εξαιρέσεις: Τελικές συνδέσεις υγιεινής, για προσαρµογή µε στεφάνη τριών σφιγκτήρων. Μέγιστη πίεση λειτουργίας Η µέγιστη πίεση διεργασίας εξαρτάται από τη θερµοκρασία της διεργασίας, το µέγεθος του σωλήνα ροής και την τελική σύνδεση που χρησιµοποιείται. Οι παρακάτω πίνακες καθορίζουν τη µέγιστη πίεση της διεργασίας είτε για δεδοµένο τύπο τελικής σύνδεσης (Πίνακα 7) είτε για δεδοµένη θερµοκρασία διεργασίας (Πίνακα 8). Για τις τιµές θερµοκρασίας µεταξύ των αναγραφόµενων θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί γραµµική παρεµβολή. Χρησιµοποιήστε τη µικρότερη τιµή πίεσης από τις προσδιοριζόµενες από αυτούς τους πίνακες. Πίνακας 7. Θερµοκρασία διεργασίας τελικής σύνδεσης/όρια πίεσης (α) Τύπος τελικής σύνδεσης Φλάντζα ANSI Κατηγορίας 150 Θερµοκρασία διεργασίας 100 F 200 F 300 F 356 F Φλάντζα ANSI Κατηγορίας F 200 F 300 F 356 F Φλάντζα ANSI Κατηγορίας F 200 F 300 F 356 F MWP (β) 316/316L ss Hastelloy C psig 240 psig 215 psig 208 psig 720 psig 620 psig 560 psig 540 psig 1440 psig 1240 psig 1120 psig 1080 psig 290 psig 260 psig 230 psig 217 psig 750 psig 750 psig 730 psig 719 psig 1500 psig 1500 psig 1455 psig 1435 psig 14

19 3. Προϊόντα µαζικής ροής MI Οκτώβριος 2005 Πίνακας 7. Θερµοκρασία διεργασίας τελικής σύνδεσης/όρια πίεσης (α) (Συνέχεια) Τύπος τελικής σύνδεσης Φλάντζα BS 4504 (DIN) PN 10/16 PN 25/40 Φλάντζα που εφαρµόζει µε BS 4504 (DIN), PN 100/2 40 C 100 C 150 C 180 C 40 C 100 C 150 C 180 C 40,0 bar(γ) 34,2 bar(γ) 30,8 bar(γ) 29,3 bar(γ) 96 bar (γ) 82 bar (γ) 75 bar (γ) 72 bar (γ) 41,7 bar(γ) 37,1 bar(γ) 32,9 bar(γ) 30,6 bar(γ) 103 bar (γ) 103 bar (γ) 100 bar (γ) 98 bar (γ) Με σπείρωµα, NPT, ANSI B2.1 MWP µε διατάξεις περιορισµού άκρων σύνδεσης µε σπείρωµα κατά τον Πίνακα 8. Υγιεινής (Στεφάνη τριών σφιγκτήρων Tri-Clamp και DIN 11851) (δ) Θερµοκρασία διεργασίας MWP (β) 316/316L ss Hastelloy C-22 Η µέγιστη πίεση λειτουργίας είναι 10 bar στους 25 C (145 psig στους 77 F) (α)η γραµµική παρεµβολή είναι αποδεκτή. (β)βλ. κωδικούς µοντέλων για τις διαθέσιµες διαµορφώσεις σωλήνων ροής που διαθέτουν άκρα σύνδεσης 316 ss, 316L ss και Hastelloy C-22. (γ)για να πάρετε τιµές MPa, διαιρέστε την τιµή σε bar δια 10. Για να πάρετε τιµές σε kpa, πολλαπλασιάστε την τιµή σε bar επί 100. (δ)εάν απαιτούνται υψηλότερες τιµές MWP, απευθυνθείτε στην Invensys Foxboro. Πίνακας 8. Θερµοκρασία διεργασίας/όρια πίεσης σωλήνα ροής Σπειρωτά άκρα σύνδεσης (α) Ονοµαστική τιµή µεγέθους σωλήνα ροής Θερµοκρασία διεργασίας Mέγιστη πίεση λειτουργίας (MWP) 316/316L ss Hastelloy C-22 mm in C F bar (β) psig bar (β) psig 3 και 6 15 και 20 1/8 και 1/4 1/2 και 3/ (α)η γραµµική παρεµβολή είναι αποδεκτή. (β)για να πάρετε τιµή σε MPa, διαιρέστε την τιµή σε bar δια 10. Για να πάρετε τιµή σε kpa, πολλαπλασιάστε την τιµή σε bar επί

20 MI Οκτώβριος Προϊόντα µαζικής ροής Μεταδότες ροής µάζας CFT50 Αναγνώριση µεταδότη Μια τυπική πινακίδα στοιχείων παρουσιάζεται στην Εικόνα 7. -B1EA1BT 2A0313 Εικόνα 7. Παράδειγµα αναγνώρισης ροόµετρου µάζας σειράς CFT50 Ανατρέξτε στην πινακίδα στοιχείων για να δείτε την κατηγορία ηλεκτρικής πιστοποίησης, τον κωδικό προέλευσης, την τάση παροχής της εισόδου, την ισχύ εισόδου και τα όρια θερµοκρασίας περιβάλλοντος. Ονοµαστική τιµή ηλεκτρικής πιστοποίησης Ο κωδικός ασφάλειας ηλεκτρικού σχεδιασµού είναι τυπωµένος στην πινακίδα στοιχείων ως µέρος του αριθµού µοντέλου. Η θέση του κωδικού µέσα στον αριθµό µοντέλου φαίνεται παρακάτω. είτε Πίνακα 9 για περισσότερες πληροφορίες. CFT50-B1EA1BT ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Πίνακας 9. Προδιαγραφές ηλεκτρικής ασφαλείας Εργαστήριο δοκιµών, Εργαστήριο δοκιµών, τύποι προστασίας και ταξινόµηση περιοχής KEMA (ATEX) χωρίς παραγωγή σπινθήρων µε σωλήνα ροής και συνδέσεις εισόδου/εξόδου που δεν παράγουν σπινθήρες, II 3 G EEx na [L] IIC, Ζώνη 2 KEMA (ATEX) χωρίς παραγωγή σπινθήρων µε εγγενώς ασφαλείς συνδέσεις σωλήνα ροής, II 3(2) G EEx na [ib] [L] IIB, Ζώνη 2 KEMA (ATEX) άφλεκτος, µε εγγενώς ασφαλείς συνδέσεις σωλήνων ροής, II 2 G EEx de [ib] IIB, Ζώνη 1 Όροι πιστοποίησης Σύνδεση σε σωλήνα ροής και εισόδου/εξόδου που δεν παράγουν σπινθήρες Κατηγορία θερµοκρασιών T4. Σύνδεση µε εγγενώς ασφαλή σωλήνα ροής και εισόδου/εξόδου που δεν παράγουν σπινθήρες. Κατηγορία θερµοκρασιών T4. Σύνδεση σε εγγενώς ασφαλή σωλήνα ροής. Κατηγορία θερµοκρασιών T6. Kωδικός ασφαλείας ηλεκτρικού σχεδιασµού T M Q 16

21 3. Προϊόντα µαζικής ροής MI Οκτώβριος 2005 ΣHMEIΩΣH Αυτοί οι µεταδότες έχουν σχεδιαστεί ώστε να πληρούν τις περιγραφές ηλεκτρικής ασφάλειας που αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα. Για λεπτοµερείς πληροφορίες ή για την κατάσταση των εγκρίσεων/πιστοποιήσεων του εργαστηρίου δοκιµών, επικοινωνήστε µε την Invensys Foxboro. Κωδικός προέλευσης Ο κωδικός προέλευσης προσδιορίζει το χώρο κατασκευής, καθώς και το έτος και την εβδοµάδα κατασκευής. είτε Εικόνα 7. Στο παράδειγµα 2A0313, το 2A σηµαίνει ότι το προϊόν κατασκευάστηκε στο Τµήµα Μετρήσεων και Οργάνων, το 03 υποδεικνύει ως έτος κατασκευής το 2003 και το 13 υποδεικνύει την εβδοµάδα κατασκευής σε αυτό το έτος. Όρια θερµοκρασίας λειτουργίας Τα όρια θερµοκρασίας λειτουργίας για τα ηλεκτρονικά εξαρτήµατα είναι -20 και +60 C (-4 και +140 F). Βεβαιωθείτε ότι ο µεταδότης λειτουργεί εντός αυτών των ορίων. Γείωση ασφαλείας Η σύνδεση γείωσης του περιβλήµατος του µεταδότη θα πρέπει να συνδέεται στο σύστηµα εξίσωσης δυναµικού εντός της επικίνδυνης περιοχής, σύµφωνα µε τα εθνικά πρότυπα εγκαταστάσεων. Μη χρησιµοποιούµενες είσοδοι αγωγού Στον τύπο CFT50-B1...M. οι συσκευές εισόδου καλωδίων, οι είσοδοι αγωγών και τα στοιχεία φραγής των µη χρησιµοποιούµενων ανοιγµάτων θα πρέπει να παρέχουν βαθµό προστασίας από την είσοδο υγρών τουλάχιστον IP54 σύµφωνα µε το πρότυπο EN και θα πρέπει να είναι σωστά τοποθετηµένα. Στον τύπο CFT50-B1...Q. οι συσκευές εισόδου καλωδίων και τα στοιχεία φραγής των µη χρησιµοποιούµενων ανοιγµάτων θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένου άφλεκτου τύπου, κατάλληλα για τις συνθήκες χρήσης και σωστά τοποθετηµένα. 17

22 MI Οκτώβριος Προϊόντα µαζικής ροής ιαγράµµατα σύνδεσης 4-20 ma, ΠΑΛΜΟΥ, CI, ΕΠΙΚΟΙΝ ΠΑΡΟΧΗ 24 V ΙΣΧΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 120/230/240 V ac ΜΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΦΛΕΚΤΟΙ ΑΓΩΓΟΙ (ανατρέξτε στο πιστοποιητικό) +24 V I CI P CO γ N ΥΠΟ ΟΧΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ KAI ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ CFT50 ΜΕΤΑ ΟΤΗΣ CFT50 Κωδικός µοντέλου CFT Q-. ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΟΗΣ Κωδικοί µοντέλου: CFS MMM-. CFS MMM-. CFS M-. ή οποιοσδήποτε σωλήνας ροής ο οποίος πληροί το πρότυπο CFT50 Παράµετροι συστήµατος: Ο ΗΓΟΙ ΠΗΝΙΩΝ 1 ΚΑΙ 2 U o = 9,5 V I o = 388 ma P o = 92 mw C o = 27 µf για IIb 3,7 µf for IIC L o = 0,9 mh για IIB 0,2 mh για IIC ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ A ΚΑΙ B U o = 9,2 V I o = 21 ma P o = 48 mw C o = 34 µf για IIb 4,3 µf για IIC L o = 300 mh για IIB 80 mh για IIC ΕΓΓΕΝΩΣ ΑΣΦΑΛΗΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΟΗΣ/ ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ XMTR (ανατρέξτε στο πιστοποιητικό) ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ: ΖΩΝΗ 1, ΟΜΑ Α ΑΕΡΙΩΝ IIB Ή ΟΜΑ Α ΑΕΡΙΩΝ IIC ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ RTD U o = 9,2 V I o = 52 ma P o = 106 mw C o = 34 µf για IIb 4,3 µf για IIC L o = 50 mh για IIB 13 mh για IIC Εικόνα 8. Ο σωλήνας ροής και ο µεταδότης βρίσκονται σε περιοχή της Ζώνης 1 18

23 3. Προϊόντα µαζικής ροής MI Οκτώβριος 2005 ΦΡΑΓΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ* 24 V U ΙΣΧΥΣ 1 = 30 V ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ I 1 = 100 ma C 1 = 0 nf L 1 = 0 µh *Ο φραγµός απαιτείται µόνον όταν χρησιµοποιείται η έξοδος της επαφής 4-20 ma, ΠΑΛΜΟΥ, CI, ΕΠΙΚΟΙΝ ΙΣΧΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 120/230/240 V ac ΜΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ +24 V I CI P CO γ N ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΠΙΝΘΗΡΩΝ, ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ (ανατρέξτε στο πιστοποιητικό) ,1 4, ΥΠΟ ΟΧΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ CFT50 ΜΕΤΑ ΟΤΗΣ CFT50 Κωδικός µοντέλου CFT M-. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ: ΖΩΝΗ 2, ΟΜΑ Α ΑΕΡΙΩΝ IIB ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΟΗΣ Κωδικοί µοντέλου: CFS MMM-. CFS MMM-. CFS M-. ή οποιοσδήποτε σωλήνας ροής ο οποίος πληροί το πρότυπο CFT50 Παράµετροι συστήµατος: Ο ΗΓΟΙ ΠΗΝΙΩΝ 1 ΚΑΙ 2 U o = 9,5 V I o = 388 ma P o = 92 mw C o = 27 µf για IIb 3,7 µf for IIC L o = 0,9 mh για IIB 0,2 mh για IIC ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ A ΚΑΙ B U o = 9,2 V I o = 21 ma P o = 48 mw C o = 34 µf για IIb 4,3 µf για IIC L o = 300 mh για IIB 80 mh για IIC ΕΓΓΕΝΩΣ ΑΣΦΑΛΗΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΟΗΣ/ ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ XMTR (ανατρέξτε στο πιστοποιητικό) ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ: ΖΩΝΗ 1, ΟΜΑ Α ΑΕΡΙΩΝ IIB Ή ΟΜΑ Α ΑΕΡΙΩΝ IIC ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ RTD U o = 9,2 V I o = 52 ma P o = 106 mw C o = 34 µf για IIb 4,3 µf για IIC L o = 50 mh για IIB 13 mh για IIC Εικόνα 9. Ο σωλήνας ροής βρίσκεται σε περιοχή της Ζώνης 1 και ο µεταδότης σε περιοχή της Ζώνης 2 19

Οδηγία. MI 020-358 August 2006. I/A Series Μεταδότες πίεσης Πληροφορίες ασφαλείας

Οδηγία. MI 020-358 August 2006. I/A Series Μεταδότες πίεσης Πληροφορίες ασφαλείας Οδηγία MI 020-358 August 2006 I/A Series Μεταδότες πίεσης Πληροφορίες ασφαλείας Αναγνώριση µεταδότη Μια τυπική πινακίδα στοιχείων παρουσιάζεται στην Εικόνα 1. Invensys Systems, Inc. Foxboro, MA, U.S.A.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία. MI 611-208 Οκτώβριος 2005. Ηλεκτροχηµικά προϊόντα Πληροφορίες ασφαλείας

Οδηγία. MI 611-208 Οκτώβριος 2005. Ηλεκτροχηµικά προϊόντα Πληροφορίες ασφαλείας Οδηγία MI 611-208 Οκτώβριος 2005 Ηλεκτροχηµικά προϊόντα Πληροφορίες ασφαλείας MI 611-208 Οκτώβριος 2005 Περιεχόµενα 1. Γενικές προειδοποιήσεις... 1 Προειδοποίηση τοπικών κωδίκων... 1 Προειδοποίηση για

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί

Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας Σύστημα Μέτρησης Δεξαμενής Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας ATEX Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί www.rosemount-tg.com Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας Rosemount TankRadar REX Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας Τροφοδοτικό µε εξόδους επαφής N00..A N05..A 80009130 / 00 02 / 2014

Οδηγίες λειτουργίας Τροφοδοτικό µε εξόδους επαφής N00..A N05..A 80009130 / 00 02 / 2014 Οδηγίες λειτουργίας Τροφοδοτικό µε εξόδους επαφής N00..A N05..A 80009130 / 00 0 / 014 Υποδείξεις για ασφαλή εφαρµογή σε χώρους, όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης 1 Χρήση Οι συσκευές, που περιλαµβάνουν αυτοασφαλισµένα

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητήρια Με πτερύγια Χωρητικότητας Επιτηρητές Στροφών Με πλωτήρα Αγώγιμοι Πίεση Εκκρεμές Ροόμετρα

Αισθητήρια Με πτερύγια Χωρητικότητας Επιτηρητές Στροφών Με πλωτήρα Αγώγιμοι Πίεση Εκκρεμές Ροόμετρα Αισθητήρια Με πτερύγια Χωρητικότητας Επιτηρητές Στροφών Με πλωτήρα Αγώγιμοι Πίεση Εκκρεμές Ροόμετρα PFG05 Σειρά: με πτερύγια / Για υλικά: Στερεά Αυτή η μονάδα στιβαρής κατασκευής είναι πολύ ασφαλής και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ (ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ (ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ (ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1. Εισαγωγή Εκρηκτικό περιβάλλον υπάρχει όπου υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας έκρηξης λόγω μείγματος εύφλεκτου αερίου, ατμού ή

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση ATEX και IECEx Εγχειρίδιο για μηχανήματα αναρρόφησης κεντρικοποιημένα συστήματα αναρρόφησης εγκαταστάσεις εξαγωγής σκόνης

Πιστοποίηση ATEX και IECEx Εγχειρίδιο για μηχανήματα αναρρόφησης κεντρικοποιημένα συστήματα αναρρόφησης εγκαταστάσεις εξαγωγής σκόνης Πιστοποίηση ATEX και IECEx Εγχειρίδιο για μηχανήματα αναρρόφησης κεντρικοποιημένα συστήματα αναρρόφησης εγκαταστάσεις εξαγωγής σκόνης Κλειδί: Πρόσθετες οδηγίες για το χειριστή - Συμπλήρωμα του εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1.1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες ασφαλείας. Μεταφορά ενέργειας και πληροφοριών χωρίς επαφές (επαγωγικά) MOVITRANS και MOVIPRO. Έκδοση 03/2006 11443200 / EL

Oδηγίες ασφαλείας. Μεταφορά ενέργειας και πληροφοριών χωρίς επαφές (επαγωγικά) MOVITRANS και MOVIPRO. Έκδοση 03/2006 11443200 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Μεταφορά ενέργειας και πληροφοριών χωρίς επαφές (επαγωγικά) MOVITRANS και MOVIPRO Έκδοση 03/2006

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεριφορά εσωτερικών δικτύων αερίων καυσίµων έναντι σεισµού Μέτρα προστασίας

Συµπεριφορά εσωτερικών δικτύων αερίων καυσίµων έναντι σεισµού Μέτρα προστασίας Συµπεριφορά εσωτερικών δικτύων αερίων καυσίµων έναντι σεισµού Μέτρα προστασίας Γενικές προδιαγραφές εσωτερικού δικτύου σωληνώσεων Oι εσωτερικές σωληνώσεις, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται τα στοιχεία σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

GESTRA RK... Eλληνικά. Οδηγίες Eγκατάστασης 818624-01 Βαλβίδες Αντεπιστροφής RK

GESTRA RK... Eλληνικά. Οδηγίες Eγκατάστασης 818624-01 Βαλβίδες Αντεπιστροφής RK GESTRA RK... EL Eλληνικά Οδηγίες Eγκατάστασης 818624-01 Βαλβίδες Αντεπιστροφής RK Σημείωση ασφαλείας Ο εξοπλισμός πρέπει να εγκαθίσταται και να τίθεται σε λειτουργία μόνο από αρμόδιο και επαρκώς εκπαιδευμένο

Διαβάστε περισσότερα

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00. Vaposcope Δείκτης Ροής

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00. Vaposcope Δείκτης Ροής GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00 Vaposcope Δείκτης Ροής VK 14, VK 16 Περιεχόμενα Σημαντικές σημειώσεις Σελίδα Χρήση για τον προβλεπόμενο σκοπό...4 Σημείωση ασφαλείας...4

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΛΥΒ ΟΣΩΛΗΝΕΣΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ LPG KATA ΕΛΟΤΕΝ 10255 / 2005 -Μ

ΧΑΛΥΒ ΟΣΩΛΗΝΕΣΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ LPG KATA ΕΛΟΤΕΝ 10255 / 2005 -Μ ΧΑΛΥΒ ΟΣΩΛΗΝΕΣΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ LPG KATA ΕΛΟΤΕΝ 10255 / 2005 -Μ 1 ΧΑΛΥΒ ΟΣΩΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ LPG ΕΛΟΤΕΝ 10255 / 2005 -Μ Xαλυβδοσωλήνες κατά ΕΛΟΤ EN 10255 / 2005 σειρά M κατάλληλοι για

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχής ανάλυση αερίων Συσκευές πεδίου σειράς 6 Συνοπτικές οδηγίες χρήσης για συσκευές πεδίου της σειράς 6 Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας

Συνεχής ανάλυση αερίων Συσκευές πεδίου σειράς 6 Συνοπτικές οδηγίες χρήσης για συσκευές πεδίου της σειράς 6 Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας Συνεχής ανάλυση αερίων Συσκευές πεδίου σειράς 6 Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας 1 Εισαγωγή 1.1 Σκοπός της παρούσας τεκμηρίωσης Οι παρούσες οδηγίες αποτελούν συνοπτική παρουσίαση των σημαντικότερων χαρακτηριστικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική οδηγία λειτουργίας ασφαλείας για τη σειρά 240 244LD LevelStar, 244LVP LevelStar

Τεχνική οδηγία λειτουργίας ασφαλείας για τη σειρά 240 244LD LevelStar, 244LVP LevelStar Τεχνική οδηγία λειτουργίας ασφαλείας 05.2014 EX EML0010 A-(gr) Τεχνική οδηγία λειτουργίας ασφαλείας για τη σειρά 240 244LD LevelStar, 244LVP LevelStar Για ενισχυτές μετρούμενης τιμής AID 421, AD 931 (ενδογενώς

Διαβάστε περισσότερα

INERGEN 200 & 300 Bar. Σελίδα

INERGEN 200 & 300 Bar. Σελίδα ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΜΕ INERGEN 200 & 300 Bar ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1.0 Γενικά 1 2.0 Περιγραφή Υλικού 1 3.0 ιάθεση 2 4.0 Εγκατάσταση 2 5.0 Λειτουργία Συστήµατος 2 6.0 Τεχνικές προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ-ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ-ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ II ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ-ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ Περιεχόμενα 1. Ρυθμιστές 38 2. Πυροκόπτες 39 3. Αντεπίστροφες βαλβίδες ασφαλείας αερίων 40 4. Αξεσουάρ 41 37 1. ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ Ρυθμιστές κυλινδρικοί

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ελληνικά Περιεχόμενα 1. Εφαρμογή... 62 2. Περιγραφή... 63 3. Τεχνικά χαρακτηριστικά... 64 4. Οδηγίες χρήσης... 64 4.1 Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. 1 ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ρ. Γεώργιος Μπαµόπουλος, Χηµικός Μηχανικός, ιευθυντής Εργαστηρίων ΕΛΟΤ Ηµερίδα ΥΠΑΝ: «Ασφαλής ιάθεση Ηλεκτρικών Χριστουγεννιάτικων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΠΛΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Σώμα βαλβίδας τύπου Υ (σειρά AS-A/Y-05) ή γωνιακού τύπου (σειρά ΑS-A/T-05 για διατομές μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Εγγύηση 5 χρόνια. Η Ελληνική Ολοκληρωμένη Πιστοποιημένη πρόταση!

Εγγύηση 5 χρόνια. Η Ελληνική Ολοκληρωμένη Πιστοποιημένη πρόταση! Η Ελληνική Ολοκληρωμένη Πιστοποιημένη πρόταση! Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εγγύηση 5 χρόνια Δοχείων ΖΝΧ & Αποθήκευσης ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 80L 2000L o Μονής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά Ελληνικά 1 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1.1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης έχουν συνταχθεί στα Αγγλικά. Όλες οι υπόλοιπες γλώσσες αποτελούν μεταφράσεις. Οι προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

εγκαταστάσεων Παραδοχές εκτιμήσεις Ο σχεδιασμός μιας εγκατάστασης πραγματοποιείται Κανονισμούς και πρότυπα

εγκαταστάσεων Παραδοχές εκτιμήσεις Ο σχεδιασμός μιας εγκατάστασης πραγματοποιείται Κανονισμούς και πρότυπα Μελέτες εσωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Κριτήρια σχεδιασμού Ασφάλεια ατόμων. Ασφάλεια συσκευών. Αξιοπιστία. Καλή λειτουργικότητα. Επεκτασιμότητα. Εφεδρεία. Υπάρχουσα τεχνολογία. Οικονομική λειτουργία.

Διαβάστε περισσότερα

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας LPH από 8 έως 18 kw µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Οι αντλίες θερµότητας LPH είναι ιδανικότερη λύση για την θέρµανση εξωτερικών πισινών,

Διαβάστε περισσότερα

e-sv Series Αισθητήρας προστασίας κατά της κίνησης εν Ξηρώ

e-sv Series Αισθητήρας προστασίας κατά της κίνησης εν Ξηρώ e-sv Series Αισθητήρας προστασίας κατά της κίνησης εν Ξηρώ Αισθητήρας ανίχνευσης παρουσίας νερού βασιμένος στην οπτο-ηλεκτρονική αρχή, συνεπώς μη επεμβατικός και χωρίς κινούμενα μέρη. Ο αισθητήρας παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ Alpha2 Magna

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ Alpha2 Magna ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ Alpha2 Magna ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - Κεντρικά συστήματα θέρμανσης - Συστήματα Ζεστού Νερού Χρήσης - Ηλιακά συστήματα - Συστήματα Ψύξης Κλιματισμού ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ALPHA2 Ηλεκτρονικοί κυκλοφορητές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602

Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602 Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602 2012 NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η μετεγγραφή, η αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16. Ελληνικά. Οδηγίες εγκατάστασης 818577-02. Vaposcope Δείκτης Ροής VK 14, VK 16

GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16. Ελληνικά. Οδηγίες εγκατάστασης 818577-02. Vaposcope Δείκτης Ροής VK 14, VK 16 GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 EL Ελληνικά Οδηγίες εγκατάστασης 818577-02 Vaposcope Δείκτης Ροής VK 14, VK 16 Περιεχόμενα Σημαντικές σημειώσεις Σελίδα Χρήση για τον προβλεπόμενο σκοπό... 4 Σημείωση ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 50 χρόνια τεχνολογία Lutz Ο Οίκος Lutz Γερµανίας ειδικεύεται στην ασφάλεια των εργαζοµένων, των επιχειρήσεων και του περιβάλλοντος αφού µε την χρήση των ειδικών αντλιών για

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Σχεδιασμός Μονάδα άντλησης ακαθάρτων υδάτων (υπέργεια εγκατάσταση) Εφαρμογές Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αυτόματη αποστράγγιση ντους, νιπτήρων,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές. Έκδοση 06/2007 11468807 / EL

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές. Έκδοση 06/2007 11468807 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές Έκδοση 06/007 68807 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης HAINKE Staubfilter GmbH Τηλέφωνο +49 4408 8077-0 Τέλεφαξ +49 4408 8077-10 Ταχυδρομική θυρίδα 12 48 An der Imbäke 7 email info@hainke.de 27795 Hude 27798 Hude Internet www.hainke.de Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain LP 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 4 1.2.3 Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο στοιχείων: Wilo-Drain MTS 40/31 (3~400 V)

Φύλλο στοιχείων: Wilo-Drain MTS 40/31 (3~400 V) Φύλλο στοιχείων: Wilo-Drain MTS 40/31 (3~400 V) Καμπύλη Wilo-Drain MTS 40-50 Hz - 2900 1/min Συγκρότημα Μέγιστο ύψος άντλησης H max 31 m Μέγιστη ποσότητα άντλησης Q max 14 m 3 /h Βέλτιστο μανομετρικό ύψος

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας SUNNY CENTRAL Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας 1 Εισαγωγή Μερικοί κατασκευαστές μονάδων συνιστούν ή/και απαιτούν, κατά τη χρήση των φωτοβολταϊκών μονάδων λεπτής μεμβράνης

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Μειωτήρες πίεσης με απευθείας χειρισμό

Μειωτήρες πίεσης με απευθείας χειρισμό Μειωτήρες πίεσης με απευθείας χειρισμό 1/12 R-GR 26564-XC-B2/6.9 Αντικαταστεί: 12.5 Τύπος DR 6 DP...XC και ZDR 6 D...XC Ονομαστικό μέγεθος 6 Σειρές συσκευών 5X (DR 6...) και 4X (ZDR 6...) Μέγιστη πίεση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Προµήθεια Σηµατοδοτών για : «Συντήρηση και επισκευή Σηµατοδοτών Πινακίδων VMS

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271 Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm² Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έκδοση Ιούλιος 2014 Ορισμός των σημάνσεων ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Επικίνδυνες καταστάσεις οι οποίες, εάν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα Προστασίας II. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Μέσα Προστασίας II. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Μέσα Προστασίας II Προστασία από την ηλεκτροπληξία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Επίκουρος Καθηγητής Τηλ:2810379231 Email: ksiderakis@staff.teicrete.gr

Διαβάστε περισσότερα

Φλαντζωτές βαλβίδες ελέγχου από ανθρακοχάλυβα 24000CVF και από ανοξείδωτο χάλυβα 24000SVF Baumann

Φλαντζωτές βαλβίδες ελέγχου από ανθρακοχάλυβα 24000CVF και από ανοξείδωτο χάλυβα 24000SVF Baumann Ενημερωτικό δελτίο προϊόντος D103333X0GR Βαλβίδες 24000CVF/SVF Φλαντζωτές βαλβίδες ελέγχου από ανθρακοχάλυβα 24000CVF και από ανοξείδωτο χάλυβα 24000SVF Baumann Η σειρά βαλβίδων ελέγχου 24000CVF και 24000SVF

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ 1.0 ΓΕΝΙΚΑ Τα φίλτρα αυτά χρησιµοποιούνται σε πολλές εφαρµογές και αποτελούνται συνήθως από 3 4 στρώµατα λεπτής άµµου και γρανάτη διάφορων µεγεθών. Τα πολυστρωµατικά αµµόφιλτρα

Διαβάστε περισσότερα

GM-392 & GM-393 700VDC 700 Vrms /AC.

GM-392 & GM-393  700VDC 700 Vrms /AC. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΑ GM-392 & GM-393 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το πολύµετρο µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Solar σειρά SPF

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Solar σειρά SPF 1000 VDC 1-30 Amperes Περιγραφή Η σειρά ασφαλειών προστασίας Solar SPF σχεδιάστηκε ειδικά για την προστασία φωτοβολταϊκών συστημάτων (Φ/Β). Αυτή η οικογένεια μίνι ασφαλειών (10 x 38 mm) μπορεί να προστατεύει

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

LBC 3482/00 Μεγάφωνο τύπου κόρνας

LBC 3482/00 Μεγάφωνο τύπου κόρνας Συστήματα επικοινωνίας LBC 3482/ Μεγάφωνο τύπου κόρνας LBC 3482/ Μεγάφωνο τύπου κόρνας www.boschsecrity.gr Οδηγός υψηλής απόδοσης Εξαιρετική αναπαραγωγή ομιλίας Πρόβλεψη για εσωτερική τοποθέτηση της προαιρετικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2. & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 2105777176, 2105740905, FAX: 2105777143

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2. & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 2105777176, 2105740905, FAX: 2105777143 ΌΧΙ πίνακας Νο. 1 Ανοίξτε τον θερμαντήρα. Λειτουργεί ο ανεμιστήρας; Το μοτέρ και ο ανεμιστήρας λειτουργούν ανεμπόδιστα; Είναι ο ανεμιστήρας εγκλωβισμένος στο καπάκι; Υπάρχει ρεύμα στην επαφή Α3; Ελέγξτε

Διαβάστε περισσότερα

Φλαντζωτές βαλβίδες ελέγχου από ανθρακοχάλυβα 24000CVF και από ανοξείδωτο χάλυβα 24000SVF Baumann

Φλαντζωτές βαλβίδες ελέγχου από ανθρακοχάλυβα 24000CVF και από ανοξείδωτο χάλυβα 24000SVF Baumann Ονομασία Προϊόντος Ενημερωτικό δελτίο προϊόντος Φλαντζωτές βαλβίδες ελέγχου από ανθρακοχάλυβα 24000CVF και από ανοξείδωτο χάλυβα 24000SVF Baumann Η σειρά βαλβίδων ελέγχου 24000CVF και 24000SVF της Baumann

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΟΓΚΟΥ Servo-I & Servo -300

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΟΓΚΟΥ Servo-I & Servo -300 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1884. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΑΡΙΑ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ

ΕΡΜΑΡΙΑ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 4 3.1. Στήριξη υλικών 4 3.2. Επεκτασιµότητα 4 3.3. Εξαερισµός 4 3.4. Προστασία από είσοδο σκόνης ή άλλων αντικειµένων

Διαβάστε περισσότερα

1. Χωρητικότητα Δεξαμενής

1. Χωρητικότητα Δεξαμενής 1. Χωρητικότητα Δεξαμενής Η επιλογή πρέπει να γίνεται με βάση τα άτομα που θα καταναλώνουν ζεστό νερό. Η διεθνής πρακτική συνιστά 40 λίτρα ανά άτομο. Προσοχή: σε μη πιστοποιημένα προϊόντα η ονομαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ: 3MFA1001 ΠΡΟΣΟΧΗ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ: 3MFA1001 ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ: 3MFA1001 ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Το ομοσπονδιακό δίκαιο (των Η.Π.Α.) περιορίζει την αγορά αυτής της συσκευής μόνο από ιατρούς ή κατόπιν εντολής ιατρού. 300

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή και Ασφάλεια στις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

Υγιεινή και Ασφάλεια στις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Υγιεινή και Ασφάλεια στις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ε. Πυργιώτη Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις είναι το σύνολο των εγκατεστημένων στοιχείων που λειτουργικά συμβάλλουν στη χρησιμοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 169,5 Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 7 709 003 673 30 69,5 47 127 40 36 29 223 150 112 6720608087-00.3JS 6 720 608 647 (2010/08) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Ερμηνεία Συμβόλων / Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC13 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! -Πριν την εγκατάσταση, ο εγκαταστάτης θα πρέπει να μελετήσει και κατανοήσει καλά τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο. -Το flow box solar 8010 θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό.

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό. 2006-11-03 ICS: 29.020;91.140.50 ΕΛΟΤ 1424 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για θεµελιακή γείωση Requirements for foundation earthing Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar.

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar. Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar. Νοµοθετικό πλαίσιο: ΦΕΚ 963 Υ.Α. 3/Α/11346/15-07-2003 «Κανονισµός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου µε πίεση λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Dell Storage Center. Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης)

Dell Storage Center. Οδηγός Τα πρώτα βήματα SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης) Dell Storage Center SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης) Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J, E04J Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J001, E04J001 Σημείωση,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Sensor Interface Option FLX series

Οδηγός εγκατάστασης Sensor Interface Option FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Οδηγός εγκατάστασης Sensor Interface Option FLX series www.danfoss.com/solar Ασφάλεια Ασφάλεια Τύποι μηνυμάτων ασφάλειας ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η προειδοποίηση χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΡΟΟΜΕΤΡΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΜΟΝΤΕΛΑ: Σειρά 1MFA, 4MFA, 6MFA και 8MFA 1MFA3001 (απεικονίζεται) 8MFA1001 (απεικονίζεται) ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Το ομοσπονδιακό δίκαιο (των Η.Π.Α.) περιορίζει την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ GRUNDFOS 2012. Νοέμβριος 2012

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ GRUNDFOS 2012. Νοέμβριος 2012 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ GRUNDFOS 2012 Νοέμβριος 2012 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟI ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ALPHA 2 / ALPHA 2 L / comfort / upn / ups solar Καμπύλες & Πίνακες Επιλογής Προϊόντων Ô1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟI KYΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

MITSUBISHI. Starion Turbo (1982-88) Κινητήρες: 4G63-T

MITSUBISHI. Starion Turbo (1982-88) Κινητήρες: 4G63-T 1 MITSUBISHI Starion Turbo (1982-88) Κινητήρες: 4G63-T τα μοντέλα Mitsubishi Starion Turbo (1982-88), με κινητήρες με κωδικούς 4G63-F υπάρχει σύστημα ψεκασμού Mitsubishi ECi. το σύστημα αυτό η πληροφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΡΟΟΜΕΤΡΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΜΟΝΤΕΛΑ: Σειρά 1MFA, 4MFA, 6MFA και 8MFA 1MFA3001 (απεικονίζεται) 8MFA1001 (απεικονίζεται) ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Το ομοσπονδιακό δίκαιο (των Η.Π.Α.) περιορίζει την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Θερμαντήρες νερού (desuperheater) με μηχανικό ψεκασμό DMA, DMA/AF και DMA/AF-HTC Fisher

Θερμαντήρες νερού (desuperheater) με μηχανικό ψεκασμό DMA, DMA/AF και DMA/AF-HTC Fisher Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμαντήρας νερού (desuperheater) DMA Θερμαντήρες νερού (desuperheater) με μηχανικό ψεκασμό DMA, DMA/AF και DMA/AF-HTC Fisher Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Πεδίο εφαρμογής του εγχειριδίου...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ

ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Η Sedna Aire είναι προσφέρει με υπερηφάνεια το σύστημα κλιματισμού SolarCool. Είναι ο συνδυασμός ενός πατενταρισμένου ηλιακού συλλέκτη κενού με ένα διβάθμιο μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Συνθήκες. Έκδοση 06/2007 11469218 / EL

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Συνθήκες. Έκδοση 06/2007 11469218 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Συνθήκες Έκδοση 06/2007 11469218 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών SCEH-0001 7010522 2010 Sony Computer Entertainment Europe Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το πακέτο μικροφώνων SingStar. Προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός ή πνευματικός διακόπτης ορίου τύπου 4746. Eικ. 1: Διακόπτης ορίου τύπου 4746. Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8365 EL

Ηλεκτρικός ή πνευματικός διακόπτης ορίου τύπου 4746. Eικ. 1: Διακόπτης ορίου τύπου 4746. Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8365 EL Ηλεκτρικός ή πνευματικός διακόπτης ορίου τύπου 4746 Eικ. 1: Διακόπτης ορίου τύπου 4746 Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8365 EL Έκδοση Οκτώβριος 2013 Ορισμός των σημάνσεων ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Επικίνδυνες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια. και Α οδοτική. Λειτουργία. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Τζάκια Λέβητες ξύλου & pellet) VOLATSAKASBIOMASS ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012/2013

Ασφάλεια. και Α οδοτική. Λειτουργία. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Τζάκια Λέβητες ξύλου & pellet) VOLATSAKASBIOMASS ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012/2013 Ασφάλεια και Α οδοτική Λειτουργία ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Τζάκια Λέβητες ξύλου & pellet) ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012/2013 VOLATSAKASBIOMASS Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και εµπειρία που έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

VOLATSAKAS ENERGY & AUTOMATION. Προϊόντα για Εφαρµογές Στερεών Καυσίµων Τζάκια - Λέβητες ξύλου & pellet BIOMASS. Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012/2013

VOLATSAKAS ENERGY & AUTOMATION. Προϊόντα για Εφαρµογές Στερεών Καυσίµων Τζάκια - Λέβητες ξύλου & pellet BIOMASS. Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012/2013 VOLATSAKAS ENERGY & AUTOMATION Προϊόντα για Εφαρµογές Στερεών Καυσίµων Τζάκια - Λέβητες ξύλου & pellet BIOMASS Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012/2013 ver. Bio Products h.10-13 Προϊόντα για τζάκια λέβητες στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμογεννήτρια Polaris P15 50 kw

Ανεμογεννήτρια Polaris P15 50 kw Ανεμογεννήτρια Polaris P15 50 kw Τεχνική περιγραφή Μια ανεμογεννήτρια (Α/Γ) 50kW παράγει ενέργεια για να τροφοδοτηθούν αρκετές κατοικίες. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να τροφοδοτηθούν με ρεύμα απομονωμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 1.1. Φωτιστικά σώµατα ασφαλείας µε λειτουργία autotest 2 1.2. ιευθυνσιοδοτούµενα φωτιστικά σώµατα ασφαλείας 3 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2 07005_ ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΥΠΟΣ: G X4/2 07005_A 00.0 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 0 Σχέδιο εγκατάστασης καυστήρα τύπος G X4/2... 02 Σχέδιο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 28 2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Οι γεννήτριες εναλλασσόµενου ρεύµατος είναι δύο ειδών Α) οι σύγχρονες γεννήτριες ή εναλλακτήρες και Β) οι ασύγχρονες γεννήτριες Οι σύγχρονες γεννήτριες παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Ενότητες που Εφαρμόζονται 3. Ειδικές Απαιτήσεις 4. Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Graco Σειρά EP Τεχνολογία αντλήσεως με σωλήνα

Graco Σειρά EP Τεχνολογία αντλήσεως με σωλήνα Graco Σειρά EP Τεχνολογία αντλήσεως με σωλήνα Μονός κύλινδρος πιέζει μία χαμηλής τριβής σωλήνα σε μία πλήρη περιέλιξη 360 Περισσότερη ροή ανά περιστροφή σε σχέση με συμβατικούς σχεδιασμούς Πίεση μόνο μία

Διαβάστε περισσότερα

RSR 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959

RSR 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo RSR 28 Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY RSR 28

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου. Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO

Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου. Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Έκδοση 2 Το παρόν έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 13-05-07-00 13 Κατασκευή φραγµάτων 05 Όργανα µετρήσεων και παρακολούθησης της συµπεριφοράς φραγµάτων 07 Πιεζόµετρα τύπου παλλόµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβολα 2. Προειδοποιήσεις & επισημάνσεις 3. Σχετικά με το περιβάλλον 4. Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

RS 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959

RS 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo RS 28 Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY RS 28 - ΧΡΗΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Μηχανοκίνητη βαλβίδα με ενσωματωμένο ρελέ για έλεγχο 2 σημείων. EMV 110 602 Σύνδεση σωλήνα: θηλυκό/θηλυκό σπείρωμα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Μηχανοκίνητη βαλβίδα με ενσωματωμένο ρελέ για έλεγχο 2 σημείων. EMV 110 602 Σύνδεση σωλήνα: θηλυκό/θηλυκό σπείρωμα Μηχανοκίνητη βαλβίδα με ενσωματωμένο ρελέ για έλεγχο 2 σημείων EMV 110 602 Σύνδεση σωλήνα: θηλυκό/θηλυκό σπείρωμα EMV 110 603 Σύνδεση σωλήνα: αρσενική ένωση/θηλυκό σπείρωμα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ CH1200 LT Οδηγίες Χρήσης ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την υπέρυθρη θέρμανση με ανθρακωνήματα Veito. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ CE ΣΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Μέρος Β )

ΤΟ CE ΣΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Μέρος Β ) ΠΥΞΙΔΑ Ν Ο 38 ΤΟ CE ΣΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Μέρος Β ) Οι ηλεκτρικές ιδιότητες των υποδημάτων για επαγγελματική χρήση Τα υποδήματα για επαγγελματική χρήση διακρίνονται ως προς τις ηλεκτρικές

Διαβάστε περισσότερα

MHOUSE PR1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

MHOUSE PR1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ DOORADO - Προϊόντα ασφαλείας για το σπίτι, το κατάστηµα και το πάρκινγκ Τηλ: 210 55 51 680 Φαξ: 21 21 21 9038 ιεύθ: Παπαθανασίου 5, 19600 Μάνδρα Αττικής Internet link: www.doorado.biz E-mail: doorado@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες συναρμολόγησης και εγκατάστασης

Διαδικασίες συναρμολόγησης και εγκατάστασης Διαδικασίες συναρμολόγησης και εγκατάστασης για φίλτρα τύπου κάψουλας Novasip της Pall 1. Εισαγωγή Για την εγκατάσταση των φίλτρων τύπου κάψουλας Pall Novasip πρέπει να ακολουθούνται οι παρακάτω διαδικασίες.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήστη SF 14. για το µοντέλο. Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B

Οδηγίες χρήστη SF 14. για το µοντέλο. Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Οδηγίες χρήστη για το µοντέλο SF 14 Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα