Οδηγία. MI Οκτώβριος Πληροφορίες για την ασφάλεια προϊόντων ροής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγία. MI 019-179 Οκτώβριος 2005. Πληροφορίες για την ασφάλεια προϊόντων ροής"

Transcript

1 Οδηγία MI Οκτώβριος 2005 Πληροφορίες για την ασφάλεια προϊόντων ροής

2 MI Οκτώβριος 2005

3 Περιεχόµενα 1. Γενικές προειδοποιήσεις... 1 Προειδοποίηση τοπικών κωδίκων... 1 Προειδοποίηση ATEX... 1 Προειδοποίηση εσωτερικής ασφάλειας... 1 Προειδοποίηση για τα ρευστά διεργασίας... 1 Προειδοποίηση αποξεστικού ρευστού... 2 Προειδοποίηση απώλειας του σήµατος ροής... 2 Προειδοποίηση για την αντικατάσταση εξαρτηµάτων Ροόµετρα Vortex σειράς Αναγνώριση ροοµέτρου... 3 Κωδικός προέλευσης... 4 Ονοµαστική τιµή ηλεκτρικής πιστοποίησης... 4 Προειδοποίηση σχετικά µε την προστασία από εκρήξεις, την προστασία από τις φλόγες και το κάλυµµα... 5 Προειδοποίηση τύπου n... 5 Πιστοποίηση PED... 6 Μέγιστη πίεση λειτουργίας... 6 Ροόµετρο σύνδεσης µε φλάντζες 83F... 6 Ροόµετρο σύνδεσης µε δακτυλίους 83W... 8 Ροόµετρα υγιεινής 83S... 8 Βαλβίδες αποµόνωσης... 8 Υλικά ροοµέτρου... 9 Σώµα ροοµέτρου... 9 Αισθητήρας διαφράγµατος και ρευστό πλήρωσης... 9 Αντικατάσταση αισθητήρα Προϊόντα µαζικής ροής Σωλήνας ροής µάζας CFS10 και CFS Αναγνώριση σωλήνα ροής Ονοµαστική τιµή ηλεκτρικής πιστοποίησης Κωδικός προέλευσης Μέρη που διαβρέχονται κατά τη διεργασία Πιστοποίηση PED Μέγιστη πίεση λειτουργίας Μεταδότες ροής µάζας CFT Αναγνώριση µεταδότη Ονοµαστική τιµή ηλεκτρικής πιστοποίησης Κωδικός προέλευσης Όρια θερµοκρασίας λειτουργίας Γείωση ασφαλείας Μη χρησιµοποιούµενες είσοδοι αγωγού ιαγράµµατα σύνδεσης Προϊόντα µαγνητικής ροής Μαγνητικοί σωλήνες ροής 8000A Πιστοποίηση PED Αναγνώριση σωλήνα ροής Κωδικός προέλευσης Όρια πίεσης και θερµοκρασίας διεργασίας Μέρη που διαβρέχονται κατά τη διεργασία iii

4 MI Οκτώβριος 2005 Περιεχόµενα Μαγνητικοί σωλήνες ροής 9100A και 9200A Πιστοποίηση PED Αναγνώριση σωλήνα ροής Όρια πίεσης και θερµοκρασίας διεργασίας Μέρη που διαβρέχονται κατά τη διεργασία Μαγνητικοί σωλήνες ροής 9300A Πιστοποίηση PED Αναγνώριση σωλήνα ροής Κωδικός προέλευσης Όρια πίεσης και θερµοκρασίας διεργασίας Όρια πίεσης-θερµοκρασίας φλάντζας Μέρη που διαβρέχονται κατά τη διεργασία iv

5 1. Γενικές προειδοποιήσεις Προειδοποίηση τοπικών κωδίκων! ΠΡΟΕΙ ΟΠΟIΗΣΗ Τα προϊόντα αυτά θα πρέπει να εγκαθίστανται έτσι ώστε να πληρούν όλους τους ισχύοντες τοπικούς κανονισµούς περί εγκαταστάσεων, όπως είναι οι απαιτήσεις για επικίνδυνες θέσεις, οι κώδικες ηλεκτρικής καλωδίωσης και οι κώδικες µηχανολογικών σωληνώσεων. Τα πρόσωπα που διενεργούν την εγκατάσταση πρέπει να είναι εκπαιδευµένα σε αυτές τις απαιτήσεις κωδικών, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι η εγκατάσταση αξιοποιεί πλήρως τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που διαθέτει το ροόµετρο εκ του σχεδιασµού του. Προειδοποίηση ATEX! ΠΡΟΕΙ ΟΠΟIΗΣΗ Οι συσκευές που επισηµαίνονται ως εξοπλισµός Κατηγορίας 1 και χρησιµοποιούνται σε επικίνδυνους χώρους που χρειάζονται εξοπλισµό της κατηγορίας αυτής πρέπει να εγκαθίστανται κατά τρόπο τέτοιο ώστε, σε περίπτωση σπάνιων συµβάντων, τα µοντέλα εκείνα που διαθέτουν κάλυµµα από κράµα αλουµινίου να µην αποτελούν πηγή ανάφλεξης, λόγω κρούσης και τριβής. Προειδοποίηση εσωτερικής ασφάλειας! ΠΡΟΕΙ ΟΠΟIΗΣΗ Καθώς η Inversys Foxboro δεν έχει δώσει στοιχεία για τη συντήρηση κατά την τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύµατος, για να αποτραπεί η ανάφλεξη τυχόν εύφλεκτης ατµόσφαιρας, να αποσυνδέετε την τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύµατος, εκτός εάν οχώρος έχει πιστοποιηθεί ότι δεν θεωρείται επικίνδυνος. Προειδοποίηση για τα ρευστά διεργασίας! ΠΡΟΕΙ ΟΠΟIΗΣΗ Εάν τα τµήµατα που ενέχουν διεργασίες πρόκειται να αποσυναρµολογηθούν: 1. Βεβαιωθείτε ότι το ρευστό διεργασίας δε βρίσκεται υπό πίεση ή σε υψηλή θερµοκρασία. 2. Να λαµβάνετε τις κατάλληλες προφυλάξεις από τυχόν διαρροή ή έκχυση οποιουδήποτε τοξικού ή άλλου επικίνδυνου ρευστού. Να ακολουθείτε τυχόν συστάσεις που περιέχονται στο φύλλο δεδοµένων ασφάλειας υλικού (MSDS).! ΠΡΟΕΙ ΟΠΟIΗΣΗ Αυτά τα ροόµετρα έχουν κατασκευαστεί από υλικά που είναι ανθεκτικά στη διάβρωση από µεγάλη ποικιλία ρευστών. Ωστόσο, στην περίπτωση διαβρωτικών ρευστών, υπάρχει η πιθανότητα πρόκλησης βλάβης λόγω διάβρωσης. Γι' αυτό, επιβεβαιώστε τη συµβατότητα του υλικού σύµφωνα µε τις οδηγίες NACE και/ή τη γνώση του χρήστη για τη συµβατότητα του υλικού του ροοµέτρου µε το ρευστό διεργασίας στις συνθήκες λειτουργίας. 1

6 MI Οκτώβριος Γενικές προειδοποιήσεις Προειδοποίηση αποξεστικού ρευστού! ΠΡΟΕΙ ΟΠΟIΗΣΗ Τα ρευστά που περιέχουν αποξεστικά σωµατίδια και ρέουν σε υψηλές ταχύτητες µπορούν να προκαλέσουν σηµαντική φθορά στους σωλήνες. Εάν αυτές οι συνθήκες υφίστανται, ελέγχετε το ροόµετρο περιοδικά για φθορά. Προειδοποίηση απώλειας του σήµατος ροής! ΠΡΟΕΙ ΟΠΟIΗΣΗ Εάν εµφανιστεί µετατόπιση βαθµονόµησης στο σήµα του ρυθµού ροής ή το σήµα µηδενιστεί, ελέγξτε το ροόµετρο για διάβρωση ή φθορά. Προειδοποίηση για την αντικατάσταση εξαρτηµάτων! ΠΡΟΕΙ ΟΠΟIΗΣΗ Εάν αντικαθιστάτε εξαρτήµατα, µην χρησιµοποιείτε εξαρτήµατα κατασκευασµένα από άλλο υλικό ή εξαρτήµατα που µε οποιονδήποτε τρόπο µεταβάλουν το προϊόν που περιγράφεται στον κωδικό µοντέλου στην πινακίδα στοιχείων. 2

7 2. Ροόµετρα Vortex σειράς 83 Αναγνώριση ροοµέτρου Μια τυπική πινακίδα στοιχείων παρουσιάζεται στην Εικόνα 1. ΠΙΝΑΚΙ Α ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ F-D02S1SRTJE 50 CF8M 185 F 0 ΕΩΣ 400 F ö 2A PSI Εικόνα 1. Παράδειγµα αναγνώρισης ροοµέτρου 83 Vortex Ανατρέξτε στην πινακίδα στοιχείων για να δείτε τον κωδικό προέλευσης, την τάση τροφοδοσίας, τη µέγιστη τιµή πίεσης λειτουργίας, το υλικό του σώµατος του ροοµέτρου, τη µέγιστη θερµοκρασία περιβάλλοντος, τη µέγιστη θερµοκρασία της διεργασίας και την κατηγορία ηλεκτρικής πιστοποίησης. Όταν το ροόµετρο τοποθετείται σε απόσταση από το σηµείο µέτρησης, το κιβώτιο διασταύρωσης στο σώµα του σωλήνα ροής διαθέτει µία πρόσθετη πινακίδα πρακτορείας που περιέχει την κατηγορία επικίνδυνης θέσης. είτε Εικόνα 2. 3

8 MI Οκτώβριος Ροόµετρα Vortex σειράς 83 Εικόνα 2. Παράδειγµα πινακίδας πρακτορείας κιβωτίου διασταύρωσης ροοµέτρου Κωδικός προέλευσης Ο κωδικός προέλευσης προσδιορίζει το χώρο κατασκευής, καθώς και το έτος και την εβδοµάδα κατασκευής. είτε Εικόνα 1. Στο παράδειγµα, το 2A σηµαίνει ότι το προϊόν κατασκευάστηκε στο Τµήµα Μετρήσεων και Οργάνων, το 01 υποδεικνύει ως έτος κατασκευής το 2001 και το 25 υποδεικνύει την εβδοµάδα κατασκευής σε αυτό το έτος. Ονοµαστική τιµή ηλεκτρικής πιστοποίησης Ο κωδικός ασφαλείας ηλεκτρικού σχεδιασµού αναγράφεται στην πινακίδα στοιχείων, ως τµήµα του κωδικού µοντέλου. Η θέση του κωδικού µέσα στον αριθµό του µοντέλου φαίνεται παρακάτω: 83F-A02S2SDTAA ΚΩ ΙΚΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ είτε την Πίνακας 1 για να αναγνωρίσετε αυτόν τον κωδικό. Ο τύπος προστασίας σηµειώνεται επίσης επάνω στην πινακίδα στοιχείων. 4

9 2. Ροόµετρα Vortex σειράς 83 MI Οκτώβριος 2005 Εργαστήριο δοκιµών, τύποι προστασίας και ταξινόµηση περιοχής ATEX περιορισµένης ενέργειας II3G EEx nl IIC, Ζώνη 2. ATEX εσωτερικής ασφάλειας II2G EEx ib IIC, Ζώνη 1. CENELEC προστασία από τις φλόγες για EEx d [ib] Οµάδα αερίων IIC, Ζώνη 1. Πίνακας 1. Προδιαγραφές ηλεκτρικής ασφάλειας Συνθήκες εφαρµογής 83(F και W) -A, -D και -T Κατηγορία θερµοκρασίας T4-T6. 83(F και W) -A, -D, -F, και -T Κατηγορία θερµοκρασίας T4 στα 0,8 W. Κατηγdορία θερµοκρασίας T5 στα 0,5 W. Κατηγορία θερµοκρασίας T6 στα 0,3 W. Μέγιστη θερµοκρασία περιβάλλοντος 80 C. είτε το πιστοποιητικό ηλεκτρικών στοιχείων. 83(F και W) -A, -D, -F, και -T Κατηγορία θερµοκρασιών T6. Μέγιστη θερµοκρασία περιβάλλοντος 80 C. είτε το πιστοποιητικό ηλεκτρικών στοιχείων. Κώδικας ασφαλείας ηλεκτρικού σχεδιασµού N Ε Ζ ΣHMEIΩΣH Τα ροόµετρα αυτά έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να πληρούν τις προδιαγραφές ηλεκτρικής ασφάλειας που αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα. Για λεπτοµερείς πληροφορίες ή για την κατάσταση των εγκρίσεων/πιστοποιήσεων του εργαστηρίου δοκιµών, επικοινωνήστε µε την Invensys Foxboro. Προειδοποίηση σχετικά µε την προστασία από εκρήξεις, την προστασία από τις φλόγες και το κάλυµµα! ΠΡΟΕΙ ΟΠΟIΗΣΗ Για να αποτραπεί ενδεχόµενη έκρηξη και να διατηρηθεί η προστασία από εκρήξεις/φλόγες και η προστασία από ανάφλεξη από σκόνη, να κλείνετε τα µη χρησιµοποιούµενα ανοίγµατα µε το βύσµα µεταλλικού σωλήνα που παρέχεται. Αυτό το βύσµα πρέπει να βιδώνεται κατά τουλάχιστον πέντε πλήρεις στροφές. Τα καλύµµατα περιβλήµατος µε σπείρωµα πρέπει να είναι τοποθετηµένα. Περιστρέψτε τα καλύµµατα για να τοποθετήσετε το δακτύλιο Ο στο εσωτερικό του περιβλήµατος και έπειτα συνεχίστε να τα σφίγγετε µε το χέρι, ωσότου το κάλυµµα έλθει σε επαφή µέταλλο-προς-µέταλλο µε το περίβληµα. Προειδοποίηση τύπου n! ΠΡΟΕΙ ΟΠΟIΗΣΗ Σε ροόµετρα που διαθέτουν πιστοποίηση προστασίας ATEX nl, CSA Κατηγορία I, Τµήµα 2 ή FM αντιεµπρηστική για Κατηγορία I, Τµήµα 2, πρέπει να είναι τοποθετηµένα τα καλύµµατα περιβλήµατος µε σπείρωµα. 5

10 MI Οκτώβριος Ροόµετρα Vortex σειράς 83 Πιστοποίηση PED Η εταιρεία Invensys Foxboro προσφέρει την πιστοποίηση PED (Harmonized Pressure Equipment Directive Εναρµονισµένη Οδηγία για τον Εξοπλισµό Πίεσης για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα) µόνον για τα ροόµετρα που παραγγέλονται µε κώδικες ασφαλείας ηλεκτρικού σχεδιασµού ATEX. Οι ηλεκτρικές πιστοποιήσεις ATEX βρίσκονται στις θέσεις για τους Κωδικούς N και E. Ως εκ τούτου, η επισήµανση CE αναφέρει τον αριθµό ATEX Ηπιστοποίηση H είναι CENELEC και φέρει την επισήµανση CE χωρίς αριθµό ATEX. Τα ροόµετρα µε µέγεθος 1 1/2 in (40 mm) ή µεγαλύτερο διαθέτουν πιστοποίηση PED και, ως εκ τούτου, η επισήµανση CE φέρει τον αριθµό PED είτε Πίνακας 2. Πίνακας 2. Επισήµανση PED Μέγεθος ροόµετρου Kωδικός ασφαλείας ηλεκτρικού σχεδιασµού Επισήµανση PED 3/4 in (15 mm) και 1 in (25 mm) 1 1/2 in (40 mm) και µεγαλύτερο N ή E CE 0344 Ζ CE N ή E CE Ζ CE 0575 Μέγιστη πίεση λειτουργίας Ροόµετρο σύνδεσης µε φλάντζες 83F Η µέγιστη πίεση λειτουργίας (MWP) του σωλήνα ροής στους 100 F αναγράφεται στην πινακίδα στοιχείων. Η MWP σε άλλες θερµοκρασίες για τα ροόµετρα σύνδεσης µε φλάντζες 83F δίνονται στην Εικόνα 3 και Εικόνα 4. Το ονοµαστικό µέγεθος γραµµής, το υλικό σώµατος και φλάντζας και η κατηγορία φλάντζας που απαιτούνται για τη χρήση αυτών των αριθµών, βρίσκονται στον αριθµό µοντέλου στην πινακίδα στοιχείων, ως εξής: 83F-A02S2SDTAA ΚΩ ΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ ΥΛΙΚΟ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΛΑΝΤΖΑΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 6

11 2. Ροόµετρα Vortex σειράς 83 MI Οκτώβριος FLUOROLUBE SILICONE SENSOR SENSOR LIMIT LIMIT CL 600 EXTENDED TEMP. SENSOR LIMIT, NO FILL ANSI FLANGES 304 ss AND 316 ss CLASS 150/300/ FLUOROLUBE SILICONE SENSOR SENSOR LIMIT LIMIT CL 600 EXTENDED TEMP. SENSOR LIMIT, NO FILL ANSI FLANGES CARBON STEEL CLASS 150/300/ PROCESS PRESSURE, psig CL ss, 3/4 to 4 in LINE SIZES 304 ss, 6 to 12 in LINE SIZES 316 ss, 3/4 to 4 in LINE SIZES PROCESS PRESSURE, psig CL CL ss, 6 to 12 in LINE SIZES 400 CL ss OR 304 ss PROCESS TEMPERATURE, F Εικόνα 3. Όρια πίεσης-θερµοκρασίας µε φλάντζες ANSI PROCESS TEMPERATURE, F FLUOROLUBE SILICONE SENSOR SENSOR LIMIT LIMIT PN 100 EXTENDED TEMP. SENSOR LIMIT, NO FILL DIN FLANGES STAINLESS STEEL PN 16/40/64/ FLUOROLUBE SILICONE SENSOR SENSOR LIMIT LIMIT PN 100 EXTENDED TEMP. SENSOR LIMIT, NO FILL DIN FLANGES CARBON STEEL PN 16/40/64/ PROCESS PRESSURE, bar PN 64 PN 40 PN 16 PROCESS PRESSURE, bar PN 64 PN 40 PN PROCESS TEMPERATURE, C PROCESS TEMPERATURE, C 430 Εικόνα 4. Όρια πίεσης-θερµοκρασίας µε µετρικές φλάντζες 7

12 MI Οκτώβριος Ροόµετρα Vortex σειράς 83 Ροόµετρο σύνδεσης µε δακτυλίους 83W Η µέγιστη πίεση λειτουργίας (MWP) του σωλήνα ροής στους 100 F αναγράφεται στην πινακίδα στοιχείων. Τα ροόµετρα έχουν σχεδιαστεί για να αντέχουν σε πίεση µέσα σε κατηγορίες φλάντζας χάλυβα ANSI Τάξης 600 και PN 100. Τα ροόµετρα έχουν σχεδιαστεί για να αντέχουν την πλήρη ονοµαστική πίεση φλαντζών χάλυβα. Ροόµετρα υγιεινής 83S Η µέγιστη πίεση λειτουργίας (MWP) του σωλήνα ροής στους 100 F αναγράφεται στην πινακίδα στοιχείων. Το πραγµατικό όριο πίεσης-θερµοκρασίας είναι αυτή η τιµή ή το όριο πίεσης-θερµοκρασίας των συνδέσεών σας, όποιο είναι µικρότερο. Βαλβίδες αποµόνωσης Τα ροόµετρα που διαθέτουν βαλβίδα αποµόνωσης έχουν µέγιστη ονοµαστική τιµή πίεσης 1440 psi στους 100 F (99 bar στους 38 C). Οι βαλβίδες αποµόνωσης χρησιµοποιούνται µε ροόµετρα τυπικού εύρους θερµοκρασίας, ενώ µε τα ροόµετρα εκτεταµένου εύρους θερµοκρασίας οι τιµές περιορίζονται περισσότερο σε αυτές που φαίνονται στην Εικόνα 5. Το εύρος θερµοκρασίας του ροοµέτρου σας βρίσκεται στον αριθµό µοντέλου στην πινακίδα στοιχείων, ως εξής: 83F-A02S2KDTAA ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΥΠΙΚΗ ΘΕΡΜ = D, F, R, Ή S ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟ ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜ = C Ή T FLUOROLUBE SILICONE SENSOR SENSOR LIMIT LIMIT EXTENDED TEMP. SENSOR LIMIT, NO FILL FLUOROLUBE SILICONE SENSOR SENSOR LIMIT LIMIT 120 EXTENDED TEMP. SENSOR LIMIT, NO FILL PROCESS PRESSURE, psig STD. TEMP. RANGE; ALL LINE SIZES; FLUOROLUBE HIGH TEMP. RANGE; 3/4 TO 4 inch LINE SIZES 316 ss HIGH TEMP. RANGE; 6 TO12 inch LINE SIZES 304 ss STD. TEMP. RANGE; ALL LINE SIZES; SILICONE PROCESS PRESSURE, bar STD. TEMP. RANGE; ALL LINE SIZES; FLUOROLUBE HIGH TEMP. RANGE; 15 TO 100 mm LINE SIZES 316 ss HIGH TEMP. RANGE; 150 TO 300 mm LINE SIZES 304 ss FL. STD. TEMP. RANGE; ALL LINE SIZES; SILICONE PROCESS TEMPERATURE, F PROCESS TEMPERATURE, C 430 Εικόνα 5. Όρια πίεσης-θερµοκρασίας µε βαλβίδες αποµόνωσης 8

13 2. Ροόµετρα Vortex σειράς 83 MI Οκτώβριος 2005 Υλικά ροοµέτρου Σώµα ροοµέτρου Το υλικό του σώµατος του ροοµέτρου φαίνεται στην πινακίδα στοιχείων. CF8M = χυτό σώµα και αποβολέας από ανοξείδωτο χάλυβα 316 κατά ASTM A351, κατηγορία CF8M. 304 SS = σώµα µε συγκολληµένο σωλήνα και φλάντζα, µε σωλήνα και αποβολέα 304 ss κατά ASTM 312 και φλάντζες 304 ss κατά ASTM /Α105 = σώµα µε συγκολληµένο σωλήνα και φλάντζα, µε σωλήνα και αποβολέα 304 ss κατά ASTM 312 και φλάντζες χάλυβα κατά ASTM Α105. CW2M = χυτό σώµα και αποβολές από κράµα Hastelloy C κατά ASTM A494-CW2M. 316 SS = AISI Τύπος 316, από ανοξείδωτο χάλυβα. Αισθητήρας διαφράγµατος και ρευστό πλήρωσης Ο αισθητήρας διαφράγµατος και το ρευστό πλήρωσης για τα ροόµετρα 83F και 83W βρίσκονται στον αριθµό µοντέλου στην πινακίδα στοιχείων, ως εξής: 83F-A02S2KDTAA ΥΛΙΚΟ ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΡΕΥΣΤΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ Κωδικός Υλικό διαφράγµατος Ρευστό πλήρωσης D Hastelloy C-276 Φθορίζον λιπαντικό F Ανοξείδωτος χάλυβας 316L Φθορίζον λιπαντικό R Hastelloy C-276 Σιλικόνη (DC550) S Ανοξείδωτος χάλυβας 316L Σιλικόνη (DC550) C Hastelloy C-276 Χωρίς ρευστό T Ανοξείδωτος χάλυβας 316L Χωρίς ρευστό Ο αισθητήρας διαφράγµατος για το ροόµετρο 83S είναι ανοξείδωτος χάλυβας 316 (πληροί τις ιδιότητες 316 και 316L), το ρευστό πλήρωσης είναι σιλικόνη (DC550). Τα υλικά της βαλβίδας αποµόνωσης έχουν ως εξής: Σώµα βαλβίδας: Ανοξείδωτος χάλυβας ASTM A351, κατηγορία CF8M Σφαίρα βαλβίδας: Ανοξείδωτος χάλυβας AISI Τύπος 316 Έδρες βαλβίδας: Τεφλόν µε γέµιση υάλου για ροόµετρα τυπικής θερµοκρασίας Γραφίτης για ροόµετρα εκτεταµένου εύρους θερµοκρασίας Το εύρος θερµοκρασίας του ροοµέτρου σας βρίσκεται στον αριθµό µοντέλου στην πινακίδα στοιχείων, ως εξής: 83F-A02S2KDTAA ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΥΠΙΚΗ ΘΕΡΜ = D, F, R, Ή S ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟ ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜ = C 9

14 MI Οκτώβριος Ροόµετρα Vortex σειράς 83 Αντικατάσταση αισθητήρα! ΠΡΟΣOXΗ Για πιστοποιηµένες κατά ATEX άφλεκτες µονάδες, προσέχετε ιδιαίτερα να µην σηµαδέψετε, παραµορφώσετε, χτυπήσετε ή βουλιάξετε την επιφάνεια της γλωττίδας του αισθητήρα κατά τη συναρµολόγηση. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για την ακεραιότητα του φινιρίσµατος της άφλεκτης επιφάνειας.! ΠΡΟΕΙ ΟΠΟIΗΣΗ Για να αποτρέψετε την πρόκληση τραυµατισµού από διαρρέοντα ρευστά της διεργασίας, για να διατηρήσετε την πιστοποίηση πρακτορείας αυτού του προϊόντος και για να αποδειχθεί η αποτελεσµατικότητα των εξαρτηµάτων και της εργασίας στη διατήρηση της πίεσης διεργασίας, αφότου ολοκληρωθεί η αντικατάσταση του αισθητήρα, θα πρέπει να εκτελεστεί δοκιµή υδροστατικής πίεσης. Το ροόµετρο θα πρέπει να αντέχει στην κατάλληλη πίεση που αναφέρει ο Πίνακας 3 επί ένα λεπτό, χωρίς να εµφανίζονται διαρροές. Πίνακας 3. Πίεση δοκιµής Μοντέλο Τελική σύνδεση Πίεση δοκιµής ANSI Κατηγορία psi PN 16 3,2 MPa ANSI Κατηγορία psi 83F PN 40 6 MPa PN 64 9,6 MPa ANSI Κατηγορία psi PN MPa 83W Όλες 15 MPa (2.250 psi) 10

15 3. Προϊόντα µαζικής ροής Σωλήνας ροής µάζας CFS10 και CFS20 Αναγνώριση σωλήνα ροής Μια τυπική πινακίδα στοιχείων παρουσιάζεται στην Εικόνα 6. AGENCY PLATE DATA PLATE FLOW DIRECTION ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ 0313xxxxx ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΙΝΑΚΙ Α ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΙΝΑΚΙ Α ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ Εικόνα 6. Παράδειγµα αναγνώρισης σωλήνα ροής CFS10 ή CFS20 Ανατρέξτε στην πινακίδα στοιχείων για να δείτε τα ανώτερα όρια των τιµών πίεσης και θερµοκρασίας. 11

16 MI Οκτώβριος Προϊόντα µαζικής ροής Ονοµαστική τιµή ηλεκτρικής πιστοποίησης Οι πληροφορίες ηλεκτρικής πιστοποίησης είναι τυπωµένες στην πινακίδα πρακτορείας (που βρίσκεται πάνω από την πινακίδα στοιχείων). Ο κωδικός ασφαλείας του ηλεκτρικού σχεδιασµού είναι επίσης τυπωµένος στην πινακίδα στοιχείων ως µέρος του αριθµού µοντέλου. Η θέση του κωδικού µέσα στον αριθµό µοντέλου φαίνεται παρακάτω. είτε Πίνακα 4 για περισσότερες πληροφορίες. CFS10-05SCMMM KΩ IKOΣ AΣΦAΛEIAΣ HΛEKTPIKOY ΣXE IAΣMOY Πίνακας 4. Προδιαγραφή ηλεκτρικής ασφάλειας Εργαστήριο δοκιµών, τύποι προστασίας και ταξινόµηση περιοχής KEMA (ATEX) χωρίς παραγωγή σπινθήρων II 3 G EEx na II, Ζώνη 2. KEMA (ATEX) εσωτερικής ασφάλειας II 2 G EEx ib IIB, Ζώνη 1. CENELEC εγγενώς ασφαλής EEX ib, IIB, Ζώνη 1. Συνθήκες εφαρµογής Σύνδεση στο µεταδότη ροής µάζας, µοντέλο CFT50-...T. Κατηγορία θερµοκρασίας T3 - T6 σύµφωνα µε τη θερµοκρασία της διεργασίας. είτε Πίνακα 5. Σύνδεση στο µεταδότη ροής µάζας, µοντέλο CFT50-...M ή Q. Κατηγορία θερµοκρασίας T2 - T6, σύµφωνα µε τη θερµοκρασία της διεργασίας. είτε Πίνακα 5. Σύνδεση στο µεταδότη ροής µάζας, µοντέλο CFT10-...EGB/ENB ή CFT15-...EGB/ENB. Κατηγορία θερµοκρασίας σύµφωνα µε τη θερµοκρασία της διεργασίας. είτε Πίνακα 5. Kωδικός ασφαλείας ηλεκτρικού σχεδιασµού LLL MMM EBB ΣHMEIΩΣH Αυτοί οι σωλήνες ροής έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να πληρούν τις προδιαγραφές ηλεκτρικής ασφάλειας που αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα. Για λεπτοµερείς πληροφορίες ή για την κατάσταση των εγκρίσεων/πιστοποιήσεων του εργαστηρίου δοκιµών, επικοινωνήστε µε την Invensys Foxboro. 12

17 3. Προϊόντα µαζικής ροής MI Οκτώβριος 2005 Πίνακας 5. Εύρος θερµοκρασίας διεργασίας σύµφωνα µε το µέγεθος του σωλήνα ροής και τον κωδικό ασφαλείας ηλεκτρικού σχεδιασµού Μοντέλο σωλήνα ροής Μέγεθος σωλήνα ροής mm in Εύρος θερµοκρασίας διεργασίας για κωδικό ασφαλείας ηλεκτρικού σχεδιασµού LLL CFS10 3 1/8-130 έως +180 C (-202 έως +356 F) 6 1/4-200 έως +180 C (-328 έως +356 F) 15 1/2-200 έως +180 C (-328 έως +356 F) 20 3/4-200 έως +180 C (-328 έως +356 F) έως +180 C (-328 έως +356 F) /2-200 έως +180 C (-328 έως +356 F) έως +180 C (-328 έως +356 F) CFS /2-200 έως +180 C (-328 έως +356 F) έως +180 C (-328 έως +356 F) Εύρος θερµοκρασίας διεργασίας για κωδικό ασφαλείας ηλεκτρικού σχεδιασµού MMM -130 έως +180 C (-202 έως +356 F) -200 έως +180 C (-328 έως +356 F) -200 έως +180 C (-328 έως +356 F) -200 έως +180 C (-328 έως +356 F) -55 έως +165 C (-67 έως +329 F) -55 έως +165 C (-67 έως +329 F) -55 έως +165 C (-67 έως +329 F) -55 έως +165 C (-67 έως +329 F) -55 έως +165 C (-67 έως +329 F) Εύρος θερµοκρασίας διεργασίας για κωδικό ασφαλείας ηλεκτρικού σχεδιασµού EBB -130 έως +180 C (-202 έως +356 F) -150 έως +180 C (-238 έως +356 F) -200 έως +180 C (-328 έως +356 F) -200 έως +180 C (-328 έως +356 F) -50 έως +180 C (-58 έως +356 F) -50 έως +140 C (-58 έως +284 F) -50 έως +140 C (-58 έως +284 F) -50 έως +140 C (-58 έως +284 F) -50 έως +140 C (-58 έως +284 F) Κωδικός προέλευσης Ο κωδικός προέλευσης προσδιορίζει το έτος και την εβδοµάδα κατασκευής. Είναι τα πρώτα τέσσερα νούµερα του αριθµού αναφοράς (ΑΡ. ΑΝΑΦ.). είτε Εικόνα 6. Στο παράδειγµα 0313, το 03 υποδεικνύει ως έτος κατασκευής το 2003 και το 13 υποδεικνύει την εβδοµάδα κατασκευής σε αυτό το έτος. Μέρη που διαβρέχονται κατά τη διεργασία Το διαβρεχόµενο υλικό του σωλήνα ροής βρίσκεται µέσα στον αριθµό µοντέλου στην πινακίδα στοιχείων, ως εξής: CFS10-02SAMMM ΙΑΒΡΕΧΟΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ ΡΟΗΣ Κωδικός ιαβρεχόµενο υλικό S Ανοξείδωτος χάλυβας 316L H Hastelloy C-22 C Ανοξείδωτος χάλυβας 316L (επεξεργασµένος για εφαρµογές υγιεινής, 3A Αρ. Έγκρισης 224) 13

18 MI Οκτώβριος Προϊόντα µαζικής ροής Πιστοποίηση PED Η εταιρεία Invensys Foxboro προσφέρει την πιστοποίηση PED (Harmonized Pressure Equipment Directive Εναρµονισµένη Οδηγία για τον Εξοπλισµό Πίεσης για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα) µόνον για τα ροόµετρα που παραγγέλλονται µε κώδικες ασφαλείας ηλεκτρικού σχεδιασµού ATEX. Οι ηλεκτρικές πιστοποιήσεις ATEX βρίσκονται στις θέσεις για τους κωδικούς ασφαλείας ηλεκτρικού σχεδιασµού MMM και LLL. Ως εκ τούτου, η επισήµανση CE αναφέρει τον αριθµό ATEX Τα ροόµετρα µε µέγεθος 1 1/2 in (40 mm) ή µεγαλύτερο, που διαθέτουν πιστοποίηση PED φέρουν επισήµανση CE η οποία επίσης αναφέρει τον αριθµό PED είτε Πίνακα 6. Πίνακας 6. Επισήµανση PED Μέγεθος ροόµετρου Kωδικός ασφαλείας ηλεκτρικού σχεδιασµού Επισήµανση PED 3/4 in (15 mm) και 1 in (25 mm) EBB, LLL ή MMM CE 0344 CGZ, CNN, FBB ή FNN CE 1 1/2 in (40 mm) και µεγαλύτερο EBB, LLL ή MMM CE CGZ, CNN, FBB, FNN CE 0575(α) (α)εξαιρέσεις: Τελικές συνδέσεις υγιεινής, για προσαρµογή µε στεφάνη τριών σφιγκτήρων. Μέγιστη πίεση λειτουργίας Η µέγιστη πίεση διεργασίας εξαρτάται από τη θερµοκρασία της διεργασίας, το µέγεθος του σωλήνα ροής και την τελική σύνδεση που χρησιµοποιείται. Οι παρακάτω πίνακες καθορίζουν τη µέγιστη πίεση της διεργασίας είτε για δεδοµένο τύπο τελικής σύνδεσης (Πίνακα 7) είτε για δεδοµένη θερµοκρασία διεργασίας (Πίνακα 8). Για τις τιµές θερµοκρασίας µεταξύ των αναγραφόµενων θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί γραµµική παρεµβολή. Χρησιµοποιήστε τη µικρότερη τιµή πίεσης από τις προσδιοριζόµενες από αυτούς τους πίνακες. Πίνακας 7. Θερµοκρασία διεργασίας τελικής σύνδεσης/όρια πίεσης (α) Τύπος τελικής σύνδεσης Φλάντζα ANSI Κατηγορίας 150 Θερµοκρασία διεργασίας 100 F 200 F 300 F 356 F Φλάντζα ANSI Κατηγορίας F 200 F 300 F 356 F Φλάντζα ANSI Κατηγορίας F 200 F 300 F 356 F MWP (β) 316/316L ss Hastelloy C psig 240 psig 215 psig 208 psig 720 psig 620 psig 560 psig 540 psig 1440 psig 1240 psig 1120 psig 1080 psig 290 psig 260 psig 230 psig 217 psig 750 psig 750 psig 730 psig 719 psig 1500 psig 1500 psig 1455 psig 1435 psig 14

19 3. Προϊόντα µαζικής ροής MI Οκτώβριος 2005 Πίνακας 7. Θερµοκρασία διεργασίας τελικής σύνδεσης/όρια πίεσης (α) (Συνέχεια) Τύπος τελικής σύνδεσης Φλάντζα BS 4504 (DIN) PN 10/16 PN 25/40 Φλάντζα που εφαρµόζει µε BS 4504 (DIN), PN 100/2 40 C 100 C 150 C 180 C 40 C 100 C 150 C 180 C 40,0 bar(γ) 34,2 bar(γ) 30,8 bar(γ) 29,3 bar(γ) 96 bar (γ) 82 bar (γ) 75 bar (γ) 72 bar (γ) 41,7 bar(γ) 37,1 bar(γ) 32,9 bar(γ) 30,6 bar(γ) 103 bar (γ) 103 bar (γ) 100 bar (γ) 98 bar (γ) Με σπείρωµα, NPT, ANSI B2.1 MWP µε διατάξεις περιορισµού άκρων σύνδεσης µε σπείρωµα κατά τον Πίνακα 8. Υγιεινής (Στεφάνη τριών σφιγκτήρων Tri-Clamp και DIN 11851) (δ) Θερµοκρασία διεργασίας MWP (β) 316/316L ss Hastelloy C-22 Η µέγιστη πίεση λειτουργίας είναι 10 bar στους 25 C (145 psig στους 77 F) (α)η γραµµική παρεµβολή είναι αποδεκτή. (β)βλ. κωδικούς µοντέλων για τις διαθέσιµες διαµορφώσεις σωλήνων ροής που διαθέτουν άκρα σύνδεσης 316 ss, 316L ss και Hastelloy C-22. (γ)για να πάρετε τιµές MPa, διαιρέστε την τιµή σε bar δια 10. Για να πάρετε τιµές σε kpa, πολλαπλασιάστε την τιµή σε bar επί 100. (δ)εάν απαιτούνται υψηλότερες τιµές MWP, απευθυνθείτε στην Invensys Foxboro. Πίνακας 8. Θερµοκρασία διεργασίας/όρια πίεσης σωλήνα ροής Σπειρωτά άκρα σύνδεσης (α) Ονοµαστική τιµή µεγέθους σωλήνα ροής Θερµοκρασία διεργασίας Mέγιστη πίεση λειτουργίας (MWP) 316/316L ss Hastelloy C-22 mm in C F bar (β) psig bar (β) psig 3 και 6 15 και 20 1/8 και 1/4 1/2 και 3/ (α)η γραµµική παρεµβολή είναι αποδεκτή. (β)για να πάρετε τιµή σε MPa, διαιρέστε την τιµή σε bar δια 10. Για να πάρετε τιµή σε kpa, πολλαπλασιάστε την τιµή σε bar επί

20 MI Οκτώβριος Προϊόντα µαζικής ροής Μεταδότες ροής µάζας CFT50 Αναγνώριση µεταδότη Μια τυπική πινακίδα στοιχείων παρουσιάζεται στην Εικόνα 7. -B1EA1BT 2A0313 Εικόνα 7. Παράδειγµα αναγνώρισης ροόµετρου µάζας σειράς CFT50 Ανατρέξτε στην πινακίδα στοιχείων για να δείτε την κατηγορία ηλεκτρικής πιστοποίησης, τον κωδικό προέλευσης, την τάση παροχής της εισόδου, την ισχύ εισόδου και τα όρια θερµοκρασίας περιβάλλοντος. Ονοµαστική τιµή ηλεκτρικής πιστοποίησης Ο κωδικός ασφάλειας ηλεκτρικού σχεδιασµού είναι τυπωµένος στην πινακίδα στοιχείων ως µέρος του αριθµού µοντέλου. Η θέση του κωδικού µέσα στον αριθµό µοντέλου φαίνεται παρακάτω. είτε Πίνακα 9 για περισσότερες πληροφορίες. CFT50-B1EA1BT ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Πίνακας 9. Προδιαγραφές ηλεκτρικής ασφαλείας Εργαστήριο δοκιµών, Εργαστήριο δοκιµών, τύποι προστασίας και ταξινόµηση περιοχής KEMA (ATEX) χωρίς παραγωγή σπινθήρων µε σωλήνα ροής και συνδέσεις εισόδου/εξόδου που δεν παράγουν σπινθήρες, II 3 G EEx na [L] IIC, Ζώνη 2 KEMA (ATEX) χωρίς παραγωγή σπινθήρων µε εγγενώς ασφαλείς συνδέσεις σωλήνα ροής, II 3(2) G EEx na [ib] [L] IIB, Ζώνη 2 KEMA (ATEX) άφλεκτος, µε εγγενώς ασφαλείς συνδέσεις σωλήνων ροής, II 2 G EEx de [ib] IIB, Ζώνη 1 Όροι πιστοποίησης Σύνδεση σε σωλήνα ροής και εισόδου/εξόδου που δεν παράγουν σπινθήρες Κατηγορία θερµοκρασιών T4. Σύνδεση µε εγγενώς ασφαλή σωλήνα ροής και εισόδου/εξόδου που δεν παράγουν σπινθήρες. Κατηγορία θερµοκρασιών T4. Σύνδεση σε εγγενώς ασφαλή σωλήνα ροής. Κατηγορία θερµοκρασιών T6. Kωδικός ασφαλείας ηλεκτρικού σχεδιασµού T M Q 16

21 3. Προϊόντα µαζικής ροής MI Οκτώβριος 2005 ΣHMEIΩΣH Αυτοί οι µεταδότες έχουν σχεδιαστεί ώστε να πληρούν τις περιγραφές ηλεκτρικής ασφάλειας που αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα. Για λεπτοµερείς πληροφορίες ή για την κατάσταση των εγκρίσεων/πιστοποιήσεων του εργαστηρίου δοκιµών, επικοινωνήστε µε την Invensys Foxboro. Κωδικός προέλευσης Ο κωδικός προέλευσης προσδιορίζει το χώρο κατασκευής, καθώς και το έτος και την εβδοµάδα κατασκευής. είτε Εικόνα 7. Στο παράδειγµα 2A0313, το 2A σηµαίνει ότι το προϊόν κατασκευάστηκε στο Τµήµα Μετρήσεων και Οργάνων, το 03 υποδεικνύει ως έτος κατασκευής το 2003 και το 13 υποδεικνύει την εβδοµάδα κατασκευής σε αυτό το έτος. Όρια θερµοκρασίας λειτουργίας Τα όρια θερµοκρασίας λειτουργίας για τα ηλεκτρονικά εξαρτήµατα είναι -20 και +60 C (-4 και +140 F). Βεβαιωθείτε ότι ο µεταδότης λειτουργεί εντός αυτών των ορίων. Γείωση ασφαλείας Η σύνδεση γείωσης του περιβλήµατος του µεταδότη θα πρέπει να συνδέεται στο σύστηµα εξίσωσης δυναµικού εντός της επικίνδυνης περιοχής, σύµφωνα µε τα εθνικά πρότυπα εγκαταστάσεων. Μη χρησιµοποιούµενες είσοδοι αγωγού Στον τύπο CFT50-B1...M. οι συσκευές εισόδου καλωδίων, οι είσοδοι αγωγών και τα στοιχεία φραγής των µη χρησιµοποιούµενων ανοιγµάτων θα πρέπει να παρέχουν βαθµό προστασίας από την είσοδο υγρών τουλάχιστον IP54 σύµφωνα µε το πρότυπο EN και θα πρέπει να είναι σωστά τοποθετηµένα. Στον τύπο CFT50-B1...Q. οι συσκευές εισόδου καλωδίων και τα στοιχεία φραγής των µη χρησιµοποιούµενων ανοιγµάτων θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένου άφλεκτου τύπου, κατάλληλα για τις συνθήκες χρήσης και σωστά τοποθετηµένα. 17

22 MI Οκτώβριος Προϊόντα µαζικής ροής ιαγράµµατα σύνδεσης 4-20 ma, ΠΑΛΜΟΥ, CI, ΕΠΙΚΟΙΝ ΠΑΡΟΧΗ 24 V ΙΣΧΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 120/230/240 V ac ΜΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΦΛΕΚΤΟΙ ΑΓΩΓΟΙ (ανατρέξτε στο πιστοποιητικό) +24 V I CI P CO γ N ΥΠΟ ΟΧΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ KAI ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ CFT50 ΜΕΤΑ ΟΤΗΣ CFT50 Κωδικός µοντέλου CFT Q-. ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΟΗΣ Κωδικοί µοντέλου: CFS MMM-. CFS MMM-. CFS M-. ή οποιοσδήποτε σωλήνας ροής ο οποίος πληροί το πρότυπο CFT50 Παράµετροι συστήµατος: Ο ΗΓΟΙ ΠΗΝΙΩΝ 1 ΚΑΙ 2 U o = 9,5 V I o = 388 ma P o = 92 mw C o = 27 µf για IIb 3,7 µf for IIC L o = 0,9 mh για IIB 0,2 mh για IIC ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ A ΚΑΙ B U o = 9,2 V I o = 21 ma P o = 48 mw C o = 34 µf για IIb 4,3 µf για IIC L o = 300 mh για IIB 80 mh για IIC ΕΓΓΕΝΩΣ ΑΣΦΑΛΗΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΟΗΣ/ ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ XMTR (ανατρέξτε στο πιστοποιητικό) ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ: ΖΩΝΗ 1, ΟΜΑ Α ΑΕΡΙΩΝ IIB Ή ΟΜΑ Α ΑΕΡΙΩΝ IIC ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ RTD U o = 9,2 V I o = 52 ma P o = 106 mw C o = 34 µf για IIb 4,3 µf για IIC L o = 50 mh για IIB 13 mh για IIC Εικόνα 8. Ο σωλήνας ροής και ο µεταδότης βρίσκονται σε περιοχή της Ζώνης 1 18

23 3. Προϊόντα µαζικής ροής MI Οκτώβριος 2005 ΦΡΑΓΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ* 24 V U ΙΣΧΥΣ 1 = 30 V ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ I 1 = 100 ma C 1 = 0 nf L 1 = 0 µh *Ο φραγµός απαιτείται µόνον όταν χρησιµοποιείται η έξοδος της επαφής 4-20 ma, ΠΑΛΜΟΥ, CI, ΕΠΙΚΟΙΝ ΙΣΧΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 120/230/240 V ac ΜΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ +24 V I CI P CO γ N ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΠΙΝΘΗΡΩΝ, ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ (ανατρέξτε στο πιστοποιητικό) ,1 4, ΥΠΟ ΟΧΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ CFT50 ΜΕΤΑ ΟΤΗΣ CFT50 Κωδικός µοντέλου CFT M-. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ: ΖΩΝΗ 2, ΟΜΑ Α ΑΕΡΙΩΝ IIB ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΟΗΣ Κωδικοί µοντέλου: CFS MMM-. CFS MMM-. CFS M-. ή οποιοσδήποτε σωλήνας ροής ο οποίος πληροί το πρότυπο CFT50 Παράµετροι συστήµατος: Ο ΗΓΟΙ ΠΗΝΙΩΝ 1 ΚΑΙ 2 U o = 9,5 V I o = 388 ma P o = 92 mw C o = 27 µf για IIb 3,7 µf for IIC L o = 0,9 mh για IIB 0,2 mh για IIC ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ A ΚΑΙ B U o = 9,2 V I o = 21 ma P o = 48 mw C o = 34 µf για IIb 4,3 µf για IIC L o = 300 mh για IIB 80 mh για IIC ΕΓΓΕΝΩΣ ΑΣΦΑΛΗΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΟΗΣ/ ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ XMTR (ανατρέξτε στο πιστοποιητικό) ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ: ΖΩΝΗ 1, ΟΜΑ Α ΑΕΡΙΩΝ IIB Ή ΟΜΑ Α ΑΕΡΙΩΝ IIC ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ RTD U o = 9,2 V I o = 52 ma P o = 106 mw C o = 34 µf για IIb 4,3 µf για IIC L o = 50 mh για IIB 13 mh για IIC Εικόνα 9. Ο σωλήνας ροής βρίσκεται σε περιοχή της Ζώνης 1 και ο µεταδότης σε περιοχή της Ζώνης 2 19

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Μονοκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά πάνελ. LGxxxS1C(W,K)-G3 LGxxxS8C(W,K)-G3 LGxxxN1C(W,K)-G3

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Μονοκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά πάνελ. LGxxxS1C(W,K)-G3 LGxxxS8C(W,K)-G3 LGxxxN1C(W,K)-G3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μονοκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά πάνελ LGxxxS1C(W,K)-G3 LGxxxS8C(W,K)-G3 LGxxxN1C(W,K)-G3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ασφάλεια... 4 Πριν και μετά την εγκατάσταση... 6 Πριν από την εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια και λειτουργία. Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών

Ασφάλεια και λειτουργία. Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών Ασφάλεια και λειτουργία Αντλίες Zenith 1710 Airport Rd. Monroe, NC 28110 USA Τηλ.: +1.704.289.6511 E-mail: CustomerCare@ColfaxCorp.com Διαδίκτυο: http://www.zenithpumps.com

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και διανομέων πεδίου PROFIBUS P R O F I B U S.

Εγχειρίδιο. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και διανομέων πεδίου PROFIBUS P R O F I B U S. Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και

Διαβάστε περισσότερα

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο Οδηγία 94/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Μαρτίου 1994 σχετικά µε την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών για τις συσκευές και τα συστήµατα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιµες

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-EMU KM1300... + NU911...

Wilo-EMU KM1300... + NU911... Wilo-EMU KM1300... + NU911... 4ηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Νο παραγγελίας: σειριακός αριθµός template TMPRWLEER WILO EMU GmbH Heimgartenstr. 1 95030 Hof 3309 95003 Hof Telefon: +49 9281 974-0 Telefax:

Διαβάστε περισσότερα

REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K. Οδηγίες χρήσης. εκδοχή 07

REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K. Οδηγίες χρήσης. εκδοχή 07 REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K Οδηγίες χρήσης εκδοχή 07 Τίτλος Είδος τεκμηρίωσης Εκδότης Νομική επιφύλαξη Πνευματικά δικαιώματα Εμπορικό σήμα REFUsol Ηλιακός μετατροπέας Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη S A T U R N. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 35F έως 70F. 19/03/2012v5

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη S A T U R N. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 35F έως 70F. 19/03/2012v5 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη για τη σειρά λεβήτων Caltherm Μοντέλα CT 35F έως 70F S A T U R N 19/03/2012v5 2 Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε τον λέβητα στερεών καυσίµων Caltherm. Παρακαλούµε διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

GE Healthcare. WAVE Mixer 20/50. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση από τα Αγγλικά

GE Healthcare. WAVE Mixer 20/50. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση από τα Αγγλικά GE Healthcare WAVE Mixer 20/50 Οδηγίες λειτουργίας Μετάφραση από τα Αγγλικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή... 5 1.1 Σημαντικές πληροφορίες για το χρήστη... 6 1.2 Πληροφορίες σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΝΑΖΩΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΥΠΟΙ: BGP1.5 (1 1/2 )

ΓΡΑΝΑΖΩΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΥΠΟΙ: BGP1.5 (1 1/2 ) ΓΡΑΝΑΖΩΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΥΠΟΙ: BGP1.5 (1 1/2 ) ΕΚΔΟΣΗ: Οκτώβριος 2008 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ Δ. & ΥΙΟΣ Ο.Ε. O.T. 39 A, ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Τ.Κ. 570 22 Τηλ.: (2310) 79 78 33, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Βαλβίδες EU και EW Fisher NPS 12 έως 24 x 20

Βαλβίδες EU και EW Fisher NPS 12 έως 24 x 20 Εγχειρίδιο οδηγιών Βαλβίδες της σειράς EU και EW Βαλβίδες EU και EW Fisher NPS 12 έως 24 x 20 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 1 Πεδίο εφαρμογής του εγχειριδίου... 1 Εκπαιδευτικές υπηρεσίες... 2 Περιγραφή... 3

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Όλα τα προϊόντα Προδιαγραφές. Εισαγωγή. Οδηγίες ασφαλείας. Χρονοδιαγράμματα επιθεώρησης και συντήρησης ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.

Περιεχόμενα. Όλα τα προϊόντα Προδιαγραφές. Εισαγωγή. Οδηγίες ασφαλείας. Χρονοδιαγράμματα επιθεώρησης και συντήρησης ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. Οδηγίες ασφαλείας D103022X0GR Περιεχόμενα Όλαταπροϊόντα... Gr-91 Βαλβίδες ελέγχου... Gr-92 Ενεργοποιητές με βαλβίδα ελέγχου... Gr-93 Ρυθμιστές... Gr-94 Ανακουφιστικές βαλβίδες... Gr-95 Όργανα, διακόπτες

Διαβάστε περισσότερα

Η Frymaster, μέλος της Εμπορικής Ένωσης Σέρβις Εξοπλισμού Φαγητού, συνιστά να χρησιμοποιείτε τεχνικούς με πιστοποίηση CFESA.

Η Frymaster, μέλος της Εμπορικής Ένωσης Σέρβις Εξοπλισμού Φαγητού, συνιστά να χρησιμοποιείτε τεχνικούς με πιστοποίηση CFESA. Φριτέζες αερίου Performance Pro Series Mοντέλα 35 & 45 Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Λειτουργίας Η Frymaster, μέλος της Εμπορικής Ένωσης Σέρβις Εξοπλισμού Φαγητού, συνιστά να χρησιμοποιείτε τεχνικούς με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: 1600 mm 2000 mm ΑΡΧΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 549148 B Ημερομηνία έκδοσης: 1.10.2011

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Βασική συσκευή Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Oδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220. V 2012/03A-V01.

Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220. V 2012/03A-V01. Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220 V 2012/03A-V01.4 ελληνικά Περιεχόμενα 1 Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας...5 2 Σχεδιασμός Συστήματος...8

Διαβάστε περισσότερα

Καυστήρες αερίου... 2-28. Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55

Καυστήρες αερίου... 2-28. Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55 VG 2.120 D VG 2.160 D VG 2.210 D Βιβλίο Χρήσης Για τον ειδικευμένο τεχνικό εγκατάστασης Καυστήρες αερίου... 2-28 Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55 gr pl ru, es... 4200

Διαβάστε περισσότερα

Mark 5 Nuvo(OCSI) Lite

Mark 5 Nuvo(OCSI) Lite ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Mark 5 Nuvo(OCSI) Lite ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ [Η γλώσσα του πρωτοτύπου είναι η Αγγλική] Η ομοσπονδιακή νομοθεσία των Η.Π.Α. περιορίζει την πώληση και τη χρήση αυτής της συσκευής από επαγγελματία

Διαβάστε περισσότερα

144LVD Νοήµων Αναµεταδότης Άνωσης για Στάθµη Υγρού, επιπέδου διαχωρισµού και Πυκνότητα

144LVD Νοήµων Αναµεταδότης Άνωσης για Στάθµη Υγρού, επιπέδου διαχωρισµού και Πυκνότητα Γενική Οδηγία 06.2005 MI EML1610E-(gr) 144LVD Νοήµων Αναµεταδότης Άνωσης για Στάθµη Υγρού, επιπέδου διαχωρισµού και Πυκνότητα Ο έξυπνος αναµεταδότης 144LVD είναι σχεδιασµένος να εκτελεί συνεχείς µετρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. «Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 21 Φ/Β. Νεάπολης Συκεών» CPV 09331200-0

ΜΕΛΕΤΗ. «Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 21 Φ/Β. Νεάπολης Συκεών» CPV 09331200-0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 21 Φ/Β διασυνδεδεµένων συστηµάτων σε κτίρια και εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΦΟΡΗΤΌΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΉΣ ΟΞΥΓΌΝΟΥ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΦΟΡΗΤΌΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΉΣ ΟΞΥΓΌΝΟΥ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΦΟΡΗΤΌΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΉΣ ΟΞΥΓΌΝΟΥ Μοντέλο: Σειρά PM4150 ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Το ομοσπονδιακό δίκαιο (των ΗΠΑ) περιορίζει την αγορά αυτής της συσκευής μόνο από ιατρούς ή κατόπιν εντολής

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα αερισμού AVEA Εγχειρίδιο χειρισμού

Συστήματα αερισμού AVEA Εγχειρίδιο χειρισμού Συστήματα αερισμού AVEA Εγχειρίδιο χειρισμού ii Εγχειρίδιο χειρισμού Το παρόν έγγραφο προστατεύεται από Νόμους περί Πνευματικών Δικαιωμάτων στις Η.Π.Α. και διεθνώς. Απαγορεύεται η αντιγραφή, η αναπαραγωγή,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές

Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 393343 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ. ΚΡΩΠΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν. BlackBerry PlayBook Tablet

Πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν. BlackBerry PlayBook Tablet Πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν BlackBerry PlayBook Tablet %"$!)'!#'%+!"%*)!-%*""*%%*"*!&)%)"%*")&"*%*!&%&&)"&')!1 MAT-51597-019 MAT-51597-019 PRINTSPEC-021 SWDT43156-1235001-0525101357-019

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά 05/2005. Elios OEN 250 GE / GI. Καυστήρας αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης. www.oertli.fr

Ελληνικά 05/2005. Elios OEN 250 GE / GI. Καυστήρας αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης. www.oertli.fr Ελληνικά 05/2005 Elios OEN 250 GE / GI Καυστήρας αερίου Οδηγίες εγκατάστασης www.oertli.fr ήλωση συµµόρφωσης CE ήλωση συµµόρφωσης Β.. 08/01/2004 - BE Κατασκευαστής Κυκλοφορεί από OERTLI THERMIQUE SAS

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ Mark 5 Nuvo (OCSI) LITE

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ Mark 5 Nuvo (OCSI) LITE ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ Mark 5 Nuvo (OCSI) LITE ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ [Η αρχική γλώσσα είναι η Αγγλική] ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Το Ομοσπονδιακό Δίκαιο (Η.Π.Α.) περιορίζει την πώληση αυτής της συσκευής από, ή κατόπιν αδείας,

Διαβάστε περισσότερα

Η Frymaster, μέλος της Commercial Food Equipment Service Association, συνιστά τη χρήση εξουσιοδοτημένων τεχνικών από την CFESA.

Η Frymaster, μέλος της Commercial Food Equipment Service Association, συνιστά τη χρήση εξουσιοδοτημένων τεχνικών από την CFESA. Φριτέζα διατήρησης λαδιού (OCF30) Ηλεκτρικές φριτέζες Εγχειρίδιο εγκατάστασης & λειτουργίας Η Frymaster, μέλος της Commercial Food Equipment Service Association, συνιστά τη χρήση εξουσιοδοτημένων τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιγραφή ΔΔ-370/20.10.2014. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ SF 6 ή ΚΕΝΟΥ

Τεχνική Περιγραφή ΔΔ-370/20.10.2014. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ SF 6 ή ΚΕΝΟΥ Τεχνική Περιγραφή ΔΔ-370/20.10.2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ SF 6 ή ΚΕΝΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 4 2 ΠΡΟΤΥΠΑ... 4 3 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 6 3.1 Περιβαλλοντικές

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain FA (Κινητήρας Τ) GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain FA (Κινητήρας Τ) GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain FA (Κινητήρας Τ) GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Πίνακας περιεχομένων 1 Πρόλογος και συγγραφικά δικαιώματα (copyright) 1.1 Πρόλογος 1.2 Συγγραφικά δικαιώματα 1.3 Κατασκευαστής 1.4

Διαβάστε περισσότερα