Αζήλα, Θέκα : «Πξόζζεηεο νδεγίεο γηα απόδνζε δαπάλεο αγνξάο ζθεπαζκάηωλ εηδηθήο δηαηξνθήο».

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αζήλα, 27-2-13. Θέκα : «Πξόζζεηεο νδεγίεο γηα απόδνζε δαπάλεο αγνξάο ζθεπαζκάηωλ εηδηθήο δηαηξνθήο»."

Transcript

1 Αζήλα, Αξ. Πξση.: νηθ.8447 Γεληθή Γ/λζε: Γηαρείξηζεο & Αλάπηπμεο Τπεξεζηώλ πγείαο Γ/λζε: Φαξκάθνπ Σκήκα: Παξαθνινύζεζεο & Αμηνπνίεζεο Διέγρσλ Πιεξνθνξίεο: Σει.: Fax: Σαρ. Γ/λζε: Κεθηζίαο 39, Μαξνύζη ΠΡΟ: 1.Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο ΔΟΠΤΤ (Σκήκαηα Παξνρώλ Αζζέλεηαο) 2.ΙΚΑ ΔΣΑΜ Γ/λζε Παξνρώλ Αζζελείαο Αγ. Κσλζηαληίλνπ 8 Σ.Κ Αζήλα 3.ΟΑΔΔ Αθαδεκίαο 22 Σ.Κ Αζήλα (Σκήκαηα Παξνρώλ Αζζέλεηαο) 4.ΟΠΑΓ Γ/λζε Τγεηνλνκηθήο Πεξίζαιςεο (Σκήκαηα Παξνρώλ Αζζέλεηαο) Ηπείξνπ 38 Αζήλα 5.ΟΓΑ Γ/λζε Παξνρώλ Παηεζίσλ 30 Αζήλα 6.ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ Κ.Παιαηνιόγνπ 15 Πεηξαηάο (Σκήκαηα Παξνρώλ Αζζέλεηαο) 7.ΣΑΤΣΔΚΩ Παηεζίσλ 54 Σ.Κ Αζήλα (Σκήκαηα Παξνρώλ Αζζέλεηαο) 8.ΔΣΑΑ Μάξλε 22 Σ.Κ Αζήλα 9.ΔΣΑΠ-ΜΜΔ Καιιηξόεο 5 & Πεξξαίβνπ 20 Σ.Κ Ν. Κόζκνο Θέκα : «Πξόζζεηεο νδεγίεο γηα απόδνζε δαπάλεο αγνξάο ζθεπαζκάηωλ εηδηθήο δηαηξνθήο». ρεη. : Τν ππ αξ / έγγξαθν ηεο Γηεύζπλζεο Φαξκάθνπ ηνπ ΔΟΠΥΥ» Σε ζπλέρεηα ηνπ αλωηέξω ζρεηηθνύ, κε ην νπνίν θνηλνπνηήζεθε θαηάινγνο κε ηα δηαηηεηηθά ηξόθηκα γηα εηδηθνύο ηαηξηθνύο ζθνπνύο (FSMP) πνπ απνδεκηώλνληαη από ηα Τκήκαηα Παξνρώλ ηνπ ΔΟΠΥΥ θαη ηωλ εληαρζέληωλ ζηνλ Οξγαληζκό Τακείωλ θαη εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Δληαίνπ Καλνληζκνύ Παξνρώλ ηνπ ΔΟΠΥΥ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ππ αξ3054/ Υπνπξγηθή 1

2 απόθαζε θαη ηνπ ππ αξ.221/ εγγξάθνπ ηνπ ΔΟΠΥΥ, ζαο απνζηέιινπκε ην λέν ζπκπιεξσκαηηθό θαηάινγν, πνπ καο θνηλνπνίεζε ν ΔΟΦ (κε ην ππ αξ.798/ έγγξαθν) θαη παξάιιεια επηζεκαίλεηαη όηη: α) ηα ζθεπάζκαηα ηνπ λένπ θαηαιόγνπ ζα απνδεκηώλνληαη βάζεη ηωλ αλαθεξνκέλωλ ζε απηόλ ηηκώλ, ελώ όζα ζθεπάζκαηα αλαθέξνληαη κόλν ζηνλ πξνεγνύκελν θαηάινγν, ζπλερίδνπλ λα απνδεκηώλνληαη ζηηο ηηκέο ηεο πξώηεο ιίζηαο. β) βάζεη ηνπ ππ. αξηζκ. 3522/ εγγξάθνπ ηεο Γ/λζεο Γηνίθεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ, από 1 Φεβξνπαξίνπ 2013 νη αζθαιηζκέλνη ηωλ θνξέωλ πνπ εληάρζεθαλ ζηνλ ΔΟΠΥΥ ωο πξνο ηηο Παξνρέο ζε είδνο (πιελ ΙΚΑ-ΔΤΑΜ) ζα ππνβάιινπλ ηα αηηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ πεξίνδν από , ζηηο Πεξηθεξεηαθέο Γ/λζεηο ηνπ ΔΟΠΥΥ ηνπ ηόπνπ θαηνηθίαο ηνπο. γ) θαη εθαξκνγή ηεο ππ αξ.υ3/3211/2000 Υπνπξγηθήο Απόθαζεο ηωλ Υπνπξγώλ Δζληθήο Οηθνλνκίαο & Υγείαο θαη Πξόλνηαο, ε νπνία αλαθνηλώζεθε κε ην ππ αξ.1185/ ΦΔΚ, ε δηάζεζε ηωλ ελ ιόγω εηδώλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κόλν κέζω θαξκαθείωλ. δ) κε ηα ππ αξ.31596/ , 44530/ , 48816/ θαη 4968/ έγγξαθα ηνπ ΔΟΠΥΥ, θνηλνπνηήζεθαλ πξόζζεηεο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία απόδνζεο δαπάλεο αγνξάο αλαιωζίκνπ πγεηνλνκηθνύ πιηθνύ θαη ζθεπαζκάηωλ εηδηθήο δηαηξνθήο θαη ζύκθωλα κε ηα αλωηέξω έγγξαθα εθαξκόδεηαη ζύζηεκα πηζηνπνίεζεο πξνκεζεπηώλ ηωλ παξαπάλω εηδώλ, ζπλεπώο θαη ηωλ θαξκαθνπνηώλ. Οη ηειεπηαίνη αθνύ εληαρζνύλ ζην ζύζηεκα ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηωλ δηθαηνινγεηηθώλ ηωλ αζθαιηζκέλωλ (ειεθηξνληθή απνγξαθή), ιακβάλνληαο ηνλ απαξαίηεην θιεηδάξηζκν-θωδηθό από ηηο θαηά ηόπνπο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο ΔΟΠΥΥ), ζα ππνβάινπλ αξρείν (ζε ειεθηξνληθή κνξθή) κε ηα ζηνηρεία ηωλ αζθαιηζκέλωλ (ηαηξηθέο γλωκαηεύζεηο) θαη θπζηθά παξαζηαηηθά ηα νπνία ζα επεμεξγάδνληαη από ηηο παξαπάλω Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο ΔΟΠΥΥ θαη ηα Υπνθαηαζηήκαηα ΙΚΑ-ΔΤΑΜ, ζε ειεθηξνληθή κνξθή, κέζω eγαπυ θαη δ) ην παξόλ έγγξαθν ηζρύεη αλαδξνκηθά από ηηο γηα ηα εθθξεκή πεξηζηαηηθά. 2

3 Υπελζπκίδεηαη όηη ε απόδνζε ηεο δαπάλεο ηωλ εηδώλ FSMPs πνπ αλαγξάθνληαη ζηε ιίζηα πνπ επηζπλάπηεηαη ζην παξόλ έγγξαθν γίλεηαη θαη εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Δληαίνπ Καλνληζκνύ Παξνρώλ Υγείαο πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ ηζρύνπζα ππ αξ.3054/ Υπνπξγηθή απόθαζε. Δπεηδή, ζύκθωλα κε ην ππ αξ.798/ έγγξαθν ηνπ ΔΟΦ, «όζα πξνηόληα γινπηακίλεο αλαθέξνληαη ωο άλω γηα εληεξηθή ρνξήγεζε, γίλνληαη απνδεθηά ωο εηδηθώλ ηαηξηθώλ ζθνπώλ (FSMP) κόλν κε έλδεημε : γηα εγθαπκαηίεο, αζζελείο κε ηξαύκα, πνηθίινπο ηύπνπο αζζελώλ πνπ λνζειεύνληαη ζε ΜΔΘ», ζα πξέπεη λα αηηηνινγείηαη ε ρνξήγεζε ηωλ ελ ιόγω πξνηόληωλ ζε εμωηεξηθνύο αζζελείο, ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ ΔΟΦ. Γηεπθξηλίδνπκε όηη ζρεηηθά κε ηα ζθεπάζκαηα πνπ πξννξίδνληαη γηα άηνκα κε δπζαλεμία ζηε γινπηέλε, ε Υπεξεζία καο ζα θνηλνπνηήζεη άκεζα νδεγίεο. Τέινο, ζαο δηεπθξηλίδνπκε όηη ζε πεξηπηώζεηο πνπ ε ιηαληθή ηηκή ελόο ηεκαρίνπ θάπνηνπ είδνπο ππεξβαίλεη ηελ αλώηαηε κεληαία δαπάλε πνπ έρεη νξηζζεί κε ην ππ αξ.47743/ έγγξαθό καο, κπνξεί λα απνδεκηώλεηαη έλα ηεκάρην. 3

4 Τν παξόλ λα θνηλνπνηεζεί από ηνπο θνξείο πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα απνδεθηώλ ζηα αληίζηνηρα Τκήκαηα Παξνρώλ. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΔΟΠΤΤ Διεπζέξηνο Παπαγεσξγόπνπινο ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 1.Γξ.Πξνέδξνπ ΔΟΠΥΥ 2.Γξ.Αληηπξνέδξνπ Α 3.Γξ.Αληηπξνέδξνπ Β 4.ΔΟΦ (Μεζνγείωλ 284 Αζήλα) 4

5 ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ ΣΙΜΗ AA MIX LEU FREE (FALADON) ΠΛΑΣΙΚΟ ΚΟΤΣΙ 200GR 246,74 ABOUND CARTON 720 GR (30 SACH X 24 GR) 189,47 ADAMIN GLU ΚΟΤΣΙ (20ΥΦΑΚΔΛΑΚΙ 5 GR) 64,33 ADAPTEK 15FL 60 GR 210,52 ALFARE ΜΔΣΑΛΛΙΚΟ ΚΟΤΣΙ 400 GR 25,75 ALITRAQ VANILLA CARTON 456 GR (6 SACH X 76GR) 42,81 ALMIRON AR 1 ΜΔΣΑΛΛΙΚΟ ΚΟΤΣΙ 400 GR 13,48 ALMIRON AR 2 ΜΔΣΑΛΛΙΚΟ ΚΟΤΣΙ 400 GR 13,48 ALMIRON COMFORT ΜΔΣΑΛΛΙΚΟ ΚΟΤΣΙ 400 GR 14,16 ALMIRON FL ΜΔΣΑΛΛΙΚΟ ΚΟΤΣΙ 400 GR 14,56 ALMIRON PEPTI 1 ΜΔΣΑΛΛΙΚΟ ΚΟΤΣΙ 450 GR 20,99 ALMIRON PEPTI 2 ΜΔΣΑΛΛΙΚΟ ΚΟΤΣΙ 450 GR 20,99 ALMIRON PEPTI MCT ΜΔΣΑΛΛΙΚΟ ΚΟΤΣΙ 450 GR 20,99 ALMIRON POST DISCHARGE ΜΔΣΑΛΛΙΚΟ ΚΟΤΣΙ 400 GR 31,74 ALTHERA ΜΔΣΑΛΛΙΚΟ ΚΟΤΣΙ 450 GR 22,22 AMARGINE ORALSOL_100MGR/ML 66,66 AMARGINE TABS_500MGR 106,43 AMBUTYRATE F.C.TABS_500MG 403,49 AMBUTYRATE POWDER_100GR 595,30 AMBUTYRATE POWDERORALSOL_250MG/ML 198,82 AMZOATE SODIUM BENZOATE ORALLIQ_500MG/5ML 19,88 AMZOATE SODIUM BENZOATE POWDER_250GR 44,44 AMZOATE SODIUM BENZOATE TABS_500MG 53,80 APTAMIL ALLERGY DIGEST ΜΔΣΑΛΛΙΚΟ ΚΟΤΣΙ 450 GR 21,61 APTAMIL AR ΜΔΣΑΛΛΙΚΟ ΚΟΤΣΙ 400 GR 12,71 APTAMIL FL ΜΔΣΑΛΛΙΚΟ ΚΟΤΣΙ 400 GR 14,02 APTAMIL PREMATURE ΜΔΣΑΛΛΙΚΟ ΚΟΤΣΙ 400 GR 12,20 ARGININA NM ΦΑΚΔΛΟ ΜΔ 7GR / KOYTI ME 90 ΦΑΚΔΛΟΤ 608,17 AVEMAR 30 ΦΑΚΔΛΙΚΟΙ Υ 17 GR 130,99 CALOGEN ΠΛΑΣΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 200ML 8,85 CALOREEN CAN 500GR 11,46 CUBISON ΓΤΑΛΙΝΗ ΦΙΑΛΗ 500ML 9,93 CUBITAN ΒΑΝΙΛΙΑ ΠΛΑΣΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 200ML 5,96 DELICAL CREAMY DESSERT LACTOSE FREE 10,41 DELICAL FRUIT JUICE DRINK 11,11 DIASIP ΒΑΝΙΛΙΑ ΠΛΑΣΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 200ML 3,58 DIASON ΓΤΑΛΙΝΗ ΦΙΑΛΗ 500ML 7,32 DIBEN DRINK ΒΑΣΟΜΟΤΡΟ 200ML ΜΠΟΤΚΑΛΙ 4,21 DIBEN DRINK ΚΑΠΟΤΣΙΝΟ 200ML ΜΠΟΤΚΑΛΙ 4,21 DIBEN EASY BAG 500ML ΑΚΟ 6,78 DUOCAL SS ΜΔΣΑΛΛΙΚΟ ΚΟΤΣΙ 400GR 41,41 EAA SUPPLEMENT ΦΑΚΔΛ. 50 X 12,5 429,22 ELEMENTAL 028 EXTRA LIQUID ΠΟΡΣΟΚΑΛΙ-ΑΝΑΝ TETRAPACK 250ML 6,11 ELEMENTAL 028 EXTRA ΠΟΡΣΟΚΑΛΙ ΦΑΚΔΛΑΚΙ 100GR 11,74 ENSURE PLUS HN PLASTIC BOTTLE RTH 500ML 5,04 ENSURE PLUS NG CHOCOLATE PLASTIC BOTTLE RPB 200ML 2,83 ENSURE PLUS NG ORANGE PLASTIC BOTTLE RPB 200ML 2,83 ENSURE PLUS NG VANILLA PLASTIC BOTTLE RPB 200ML 2,83 5

6 FORTIJUCE ΜΗΛΟ ΠΛΑΣΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 200ML 2,15 FORTIMEL CHOCOLATE ΠΛΑΣΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 200ML 2,64 FORTIMEL COMPACT ΒΑΝΙΛΙΑ ΠΛΑΣΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 125ML 3,51 FORTIMEL COMPACT ΜΟΚΑ ΠΛΑΣΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 125ML 3,51 FORTIMEL COMPACT ΜΠΑΝΑΝΑ ΠΛΑΣΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 125ML 3,51 FORTIMEL CREME ΒΑΝΙΛΙΑ ΠΛΑΣΙΚΟ ΚΤΠΔΛΛΑΚΙ 125GR 3,72 FORTIMEL CREME ΟΚΟΛΑΣΑ ΠΛΑΣΙΚΟ ΚΤΠΔΛΛΑΚΙ 125GR 3,72 FORTIMEL ENERGY ΒΑΝΙΛΙΑ ΠΛΑΣΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 200ML 2,73 FORTIMEL ENERGY ΟΚΟΛΑΣΑ ΠΛΑΣΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 200ML 2,73 FORTIMEL EXTRA ΒΑΝΙΛΙΑ ΠΛΑΣΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 200ML 8,23 FORTIMEL EXTRA ΟΚΟΛΑΣΑ ΠΛΑΣΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 200ML 8,23 FORTIMEL POWDER ΟΤΓΔΣΔΡΗ ΓΔΤΗ ΜΔΣΑΛΛΙΚΟ ΚΟΤΣΙΜΔΣΑΛΛΙΚΟ ΚΟΤΣΙ 200ML 8,54 FORTIMEL ΒΑΝΙΛΙΑ ΠΛΑΣΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 200ML 2,64 FORTIMEL ΒΑΣΟΜΟΤΡΟ ΠΛΑΣΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 200ML 2,64 FORTIMEL ΦΡΑΟΤΛΑ ΠΛΑΣΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 200ML 2,64 FREBINI ORIGINAL EASY BAG 500ML ΑΚΟ 6,78 FRESENIUS RECONVAN EASY BAG 500ML ΑΚΟ 15,20 FRESUBIN CREME CHOCOLATE INT. ΚΡΔΜΑ 5,85 FRESUBIN CREME VANILLA INT.ΚΡΔΜΑ 5,85 FRESUBIN CREME WILD STRAWBERRY INT. ΚΡΔΜΑ 5,85 FRESUBIN ENERGY DRINK ΒΑΝΙΛΙΑ 200ML ΜΠΟΤΚΑΛΙ 3,22 FRESUBIN ENERGY DRINK ΦΡΑΟΤΛΑ 200ML ΜΠΟΤΚΑΛΙ 3,22 FRESUBIN ENERGY EASY BAG 500ML ΑΚΟ 6,78 FRESUBIN ENERGY FIBRE EASY BAG 500MLΑΚΟ 6,78 FRESUBIN HEPA DRINK CAPPUCCINO 200 ML ΜΠΟΤΚΑΛΙ 9,36 FRESUBIN HEPA EASY BAG 500MLΑΚΟ 18,71 FRESUBIN HP ENERGY EASY BAG 500ML ΑΚΟ 6,78 FRESUBIN ORIGINAL DRINK ΒΑΝΙΛΙΑ 200ML ΜΠΟΤΚΑΛΙ 3,22 FRESUBIN ORIGINAL DRINK ΟΚΟΛΑΣΑ 200ML ΜΠΟΤΚΑΛΙ 3,22 FRESUBIN ORIGINAL EASY BAG 500ML ΑΚΟ 6,78 FRESUBIN ORIGINAL FIBRE EASY BAG 500ML ΑΚΟ 6,78 FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK VANILLA 200ML ΜΠΟΤΚΑΛΙ 3,04 FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK ΟΚΟΛΑΣΑ 200ML ΜΠΟΤΚΑΛΙ 3,04 FRESUBIN THICKENED ST. 2 W-ΒΑΝΙΛΙΑ ΜΠΟΤΚΑΛΙ 4,21 FRESUBIN THICKENED ST. 2 W-ΦΡΑΟΤΛΑ ΜΠΟΤΚΑΛΙ 4,21 FRISOLAC A C ΜΔΣΑΛΛΙΚΟ ΚΟΤΣΙ 400 GR 13,17 FRISOLAC POST DISCHARGE ΜΔΣΑΛΛΙΚΟ ΚΟΤΣΙ 400 GR 13,02 FRISOLAC PREMATURE ΜΔΣΑΛΛΙΚΟ ΚΟΤΣΙ 400 GR 13,26 FRUITIVITS 103,51 GA GEL (ΚΔΣΟ) 30 Υ 24 GR ΦΑΚΔΛ. 341,51 GALACTOMIN 17 ΜΔΣΑΛΛΙΚΟ ΚΟΤΣΙ 400GR 37,43 GLUCERNA SELECT PLASTIC BOTTLE RTH 500ML 5,79 GLUTAMINA NM VIAL ΦΙΑΛΙΓΙΟ 40ML / ΚΟΤΣΙ ΜΔ 30 ΦΤΑΛΙΓΙΑ 304,08 GLUTAMINA NM ΦΑΚΔΛΙΚΟ ΜΔ 10 GR / ΚΟΤΣΙ ΜΔ 20 ΦΑΚΔΛΙΚΟΤ 222,21 GLUTAMINE COMPLEX ARANCIA ΚΟΤΣΙ 30 ΦΑΚΔΛΩΝ (ΚΟΝΗ) ΣΩΝ 30 GR 460,48 GLUTAMINE COMPLEX NEUTRO ΚΟΤΣΙ 30 ΦΑΚΔΛΩΝ (ΚΟΝΗ) ΣΩΝ 30 GR 460,48 GLUTAMINE COMPLEX SUGAR FREE ΚΟΤΣΙ 30 ΦΑΚΔΛΩΝ (ΚΟΝΗ) ΣΩΝ 30 GR 541,74 GLUTAMINE PLUS NEUTRAL INT.10GR ΦΑΚΔΛΑΚΙ 22,4 GR 4,44 GLUTAMINE PLUS ORANGE INT. 10GR ΦΑΚΔΛΑΚΙ 22,4 GR 4,44 GLUTAMINE THERAPY ΚΟΤΣΙ 15 ΦΑΚΔΛΩΝ (ΚΟΝΗ) ΣΩΝ 30 GR 270,87 GLUTAPAK 10 4,50 6

7 GLUTAPAK R ΦΑΚΔΛ. 6,72 HCU COOLER 15 WITH DHA ΠΟΡΣΟΚΑΛΙ 30 ΦΙΑΛΙΓΙΑX130ML 468,99 HEPARON JUNIOR ΜΔΣΑΛΛΙΚΟ ΚΟΤΣΙ 400GR 47,41 IMMUNEX-PLUS ΦΑΚΔΛΙΚΟ 125GR 26,90 IMPACT ENTERAL PLASTIC BOTTLE RTH 500ML 17,48 IMPACT ORAL RTD ΈΣΟΙΜΟ ΡΟΦΗΜΑ ΒΑΝΙΛΙΑ 237ML 10,00 IMPACT ORAL RTD ΈΣΟΙΜΟ ΡΟΦΗΜΑ ΚΑΦΔ 237ML 10,00 IMPACT ORAL RTD ΈΣΟΙΜΟ ΡΟΦΗΜΑ ΦΡΟΤΣΑ 237ML 10,00 IMPACT ORAL ΚΙΣΡΟ 1 ΦΑΚΔΛΙΚΟ 74G (1 ΦΑΚ.) 5,92 INFATRINI ΓΤΑΛΙΝΗ ΦΙΑΛΗ 100ML 2,46 INTESTAMIN EASY BAG 500ML ΑΚΟ 52,63 ISOSOURCE PROTEIN ΒΑΝΙΛΙΑ PLASTIC BOTTLE RTH 500ML 6,20 ISOSOURCE STANDARD NEUTRAL PLASTIC BOTTLE RTH 500ML 4,77 IVA ANAMIX INFANT ΜΔΣΑΛΛΙΚΟ ΚΟΤΣΙ 400GR 134,50 JEVITY WITH FOS PLASTIC BOTTLE RTH 500ML 5,04 KETOCAL UNF ΜΔΣΑΛΛΙΚΟ ΚΟΤΣΙ 300GR 44,63 KINDERGEN PROD ΜΔΣΑΛΛΙΚΟ ΚΟΤΣΙ 400GR 56,29 L-CITRULLINE POWDER_100GR 132,16 LEU FREE COOLER 30 ΦΙΑΛΙΓΙΑX130ML 468,99 LIQUIGEN ΓΤΑΛΙΝΗ ΦΙΑΛΗ 250ML 23,39 LORENZO S OIL ΓΤΑΛΙΝΗ ΦΙΑΛΗ 500ML 240,16 MAXIJUL SUPER SOLUBLE ΜΔΣΑΛΛΙΚΟ ΚΟΤΣΙ 200GR 6,98 MCT OIL MODULE ΓΤΑΛΙΝΗ ΦΙΑΛΗ 500ML 44,59 MCT PEPDITE 1+ ΜΔΣΑΛΛΙΚΟ ΚΟΤΣΙ 400GR 46,76 MCT PEPDITE ΜΔΣΑΛΛΙΚΟ ΚΟΤΣΙ 400GR 44,41 METAGLUTA ZS ORANGE 10 ΦΑΚ. X 15GR 75,00 MMA/PA EXPRESS ΚΟΝΗ (ΚΔΣΟ) 30 Υ 25 GR ΦΑΚΔΛ. 461,97 MMA/PA GEL (ΚΔΣΟ) 30 Υ 24 GR ΦΑΚΔΛ. 341,51 MODULEN IBD CAN 400GR 26,02 MONOGEN ΜΔΣΑΛΛΙΚΟ ΚΟΤΣΙ 400GR 39,02 MSUD 2 ΜΔΣΑΛΛΙΚΟ ΚΟΤΣΙ 500GR 152,74 MSUD AID ΜΔΣΑΛΛΙΚΟ ΚΟΤΣΙ 500GR 418,00 MSUD ANAMIX INFANT ΜΔΣΑΛΛΙΚΟ ΚΟΤΣΙ 400GR 98,24 MSUD COOLER 15 WITH DHA 30 ΦΙΑΛΙΓΙΑX130ML 468,99 MSUD GEL 30 Υ 24 GR ΦΑΚΔΛ 313,44 MSUD MAXAMAID ΜΔΣΑΛΛΙΚΟ ΚΟΤΣΙ 500GR 140,35 MΙΓΜΑ ΑΜΙΝΟΞΔΩΝ ΓΙΑΚΛΑΓΙΜΔΝΗ ΑΛΤΟΤ (BCAA) ΜΔΣΑΛΛΙΚΟ ΚΟΤΣΙ 500GR 164,87 NAN LF ΜΔΣΑΛΛΙΚΟ ΚΟΤΣΙ 400 GR 13,40 NAN SENSITIVE ΜΔΣΑΛΛΙΚΟ ΚΟΤΣΙ 15,51 NEOCATE ADVANCE ΜΔΣΑΛΛΙΚΟ ΚΟΤΣΙ 400GR 52,19 NEOCATE NUTRA ΜΔΣΑΛΛΙΚΟ ΚΟΤΣΙ 400GR 12,87 NEOCATE ΜΔΣΑΛΛΙΚΟ ΚΟΤΣΙ 400GR 52,17 NEPRO VANILLA TETRAPACK 200ML 4,97 NOVALAC AD ( 400 GR) 14,50 NOVALAC AD PLUS ΥΑΡΣΙΝΟ ΚΤΣΙΟ ΜΔ ΑΚΟ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ 450 GR 27,58 NOVALAC AD ΥΑΡΣΙΝΟ ΚΤΣΙΟ ΜΔ ΑΚΟ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ 450 GR 25,37 NOVALAC ALLERNOVA ( 400 GR) 17,67 NOVALAC ALLERNOVA ΚΤΛΙΝΓΡΙΚΟ ΜΔΣΑΛΛΙΚΟ ΚΤΣΙΟ 400 GR 18,07 NOVALAC ALLERNOVA ΥΑΡΣΙΝΟ ΚΤΣΙΟ ΜΔ ΑΚΟ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ 400 GR 18,07 NOVALAC NOVARICE 14,65 NOVASOURCE DIABETIC ΒΑΝΙΛΙΑ PLASTIC BOTTLE RTH 500ML 7,08 7

8 NOVASOURCE FORTE ΒΑΝΙΛΙΑ PLASTIC BOTTLE RTH 500ML 7,13 NOVASOURCE GI CONTROL NEUTR. PLASTIC BOTTLE RTH 500ML 7,02 NUTRANEO NM ΦΑΚΔΛΙΚΟ ΜΔ 38GR / ΚΟΤΣΙ ΜΔ 30 ΦΑΚΔΛΙΚΟΤ 304,08 NUTREN JUNIOR CAN 400GR 10,18 NUTRIBEN AT 18,13 NUTRIFRIEND SMARTFISH 200ML 11,93 NUTRINEX GLUTAMINE 10,76 NUTRINI DRINK MF ΒΑΝΙΛΙΑ ΠΛΑΣΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 200ML 3,20 NUTRINI DRINK MF ΟΚΟΛΑΣΑ ΠΛΑΣΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 200ML 3,20 NUTRINI DRINK MF ΦΡΑΟΤΛΑ ΠΛΑΣΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 200ML 3,20 NUTRINI DRINK POWDER ΒΑΝΙΛΙΑ ΜΔΣΑΛΛΙΚΟ ΚΟΤΣΙ 400GR 9,49 NUTRINI MAX PACK 500ML 11,63 NUTRINI PACK 500ML 12,01 NUTRISON ENERGY PACK 500ML 7,71 NUTRISON ENERGY ΓΤΑΛΙΝΗ ΦΙΑΛΗ 500ML 7,71 NUTRISON MULTIFIBRE PACK 500ML 9,10 NUTRISON MULTIFIBRE ΓΤΑΛΙΝΗ ΦΙΑΛΗ 500ML 9,10 NUTRISON PACK 500ML 6,87 NUTRISON PRE PACK 500ML 8,13 NUTRISON ΓΤΑΛΙΝΗ ΦΙΑΛΗ 500ML 6,87 OPTINUVIT FINGERFOOD ΚΟΤΣΙ ME 2 ΦΑΚΔΛΟΤ ΣΩΝ 175 GR ΚΑΙ 1500 KAL 52,63 OPTINUVIT INSTAND BS ΚΟΤΣΙ ME 2 ΦΑΚΔΛΟΤ ΣΩΝ 176 GR ΚΑΙ 1500 KAL 52,63 OPTINUVIT INSTAND CS ΚΟΤΣΙ ME 2 ΦΑΚΔΛΟΤ ΣΩΝ 177 GR ΚΑΙ 1500 KAL 52,63 OPTINUVIT INSTAND DS ΚΟΤΣΙ ME 2 ΦΑΚΔΛΟΤ ΣΩΝ 170 GR ΚΑΙ 1500 KAL 52,63 ORAL FORTE KOYTI 15 ΦΑΚΔΛΩΝ (ΚΟΝΗ) ΣΩΝ 40 GR 171,40 OS 2 ΜΔΣΑΛΛΙΚΟ ΚΟΤΣΙ 500GR 156,73 OSMOLITE HN PLASTIC BOTTLE RTH 500ML 5,04 OXEPA PLASTIC BOTTLE RTH 500ML 35,09 PEDIASURE COMPLETE CHOCOLATE CAN 400GR 10,82 PEDIASURE COMPLETE VANILLA CAN 400GR 10,82 PENTASURE CRITIPEP CREAMY VANILLA 6 ΦΑΚ. X 20GR 43,16 PENTASURE HP BANANA VANILLA 6 ΦΑΚ. X 30GR 44,97 PENTASURE IMMUNOMAX CREAMY VANILLA 4 ΦΑΚ. X 61GR 55,90 PEPTAMEN LIQUID 1000ML 40,12 PEPTAMEN JUNIOR CAN 400GR 39,39 PEPTAMEN POWDER CAN 430GR 34,38 PERATIVE PLASTIC BOTTLE RTH 1000ML 13,45 PKU 1 ΜΔΣΑΛΛΙΚΟ ΚΟΤΣΙ 500GR 111,79 PKU 2 MIX ΒΑΝΙΛΙΑ ΥΑΡΣΙΝΟ ΚΟΤΣΙ 540GR 146,31 PKU 2 PRIMA ΜΔΣΑΛΛΙΚΟ ΚΟΤΣΙ 500GR 146,87 PKU 2 SECUNDA ΜΔΣΑΛΛΙΚΟ ΚΟΤΣΙ 500GR 158,47 PKU 3 ADVANTA ΜΔΣΑΛΛΙΚΟ ΚΟΤΣΙ 500GR 166,03 PKU 3 SHAKE KAKAO ΥΑΡΣΙΝΟ ΚΟΤΣΙ 500GR 166,03 PKU 3 TEMPORA 450GR 166,03 PKU ANAMIX INFANT 400GR 93,56 PKU EXPRESS 15 ΛΔΜΟΝΙ 30 ΦΑΚΔΛΙΚΟΙ X25GR 278,35 PKU EXPRESS 15 ΠΟΡΣΟΚΑΛΙ 30 ΦΑΚΔΛΙΚΟΙ X25GR 278,35 PKU EXPRESS 15 ΚΔΣΟ 30 ΦΑΚΔΛΙΚΟΙ X25GR 278,35 PKU EXPRESS 15 ΣΡΟΠΙΚΑ ΦΡΟΤΣΑ 30 ΦΑΚΔΛΙΚΟΙ X25GR 278,35 PKU GEL (ΒΑΣΟΜΟΤΡΟ) 30 Υ 24 GR ΦΑΚΔΛ 214,03 PKU GEL (ΠΟΡΣΟΚΑΛΙ) 30 Υ 24 GR ΦΑΚΔΛ 214,03 8

9 PKU GEL (ΚΔΣΟ) 30 Υ 24 GR ΦΑΚΔΛ. 214,03 POLYDOL EXTRA ΚΟΤΣΙ 200 ML ΚΑΦΔ / ΒΑΝΙΛΛΙΑ 16,37 PRENAN DISCHARGE 15,79 PRENAN STAGE 1 51,46 PROSURE CHOCOLATE TETRAPACK 240ML 9,09 PROSURE ORANGE 240ML 10,10 PROSURE VANILLA TETRAPACK 240ML 9,09 PROSURE ΒΑΝΑΝΑ 240ML 10,10 PROVIDE EXTRA ΠΟΡΣΟΚΑΛΙ -ΑΝΑΝΑ 200ML ΜΠΟΤΚΑΛΙ 4,68 PROZERO 250 ML 3,51 REAL DIET HP/HC 500 ML 16,96 REAL DIET PEPTIDE 500 ML 17,08 REAL DIET RENAL 500 ML 17,08 RENACARE RENAMIL (10X100G) 115,79 RENACARE RENAPRO (30X20G) 292,39 RENACARE RENERGY (10X100G) 136,14 RESOURCE FIBRE 2.0 ΒΑΝΙΛΙΑ PLASTIC BOTTLE RPB 200ML 4,97 RESOURCE JUNIOR ΟΚΟΛΑΣΑ PLASTIC BOTTLE RPB 200ML 4,65 RESOURCE FIBRE 2.0 ΒΔΡΤΚΟΚΟ PLASTIC BOTTLE RPB 200ML 4,97 RESOURCE FRUIT ΠΟΡΣΟΚΑΛΙ PLASTIC BOTTLE RPB 200ML 2,26 RESOURCE FRUIT ΜΗΛΟ 200ML 2,26 RESOURCE GLUTAMIN 1 ΦΑΚ. 5 G 3,67 RESOURCE HP/HC ΒΑΝΙΛΙΑ PLASTIC BOTTLE RPB 200ML 2,83 RESOURCE HP/HC ΟΚΟΛΑΣΑ PLASTIC BOTTLE RPB 200ML 2,83 RESOURCE HP/HC ΦΡΑΟΤΛΑ PLASTIC BOTTLE RPB 200ML 2,83 RESOURCE JUNIOR ΦΡΑΟΤΛΑ PLASTIC BOTTLE RPB 200ML 4,65 RESOURCE OPTIFIBRE CAN 250GR 21,64 RESOURCE THICKEN UP CLEAR CAN 125GR 12,28 RESURGEX PLUS 11,93 RESURGEX SELECT (83 GR) 11,93 S-26 GF GOLD ΜΔΣΑΛΛΙΚΟ ΚΟΤΣΙ 400 GR 13,94 S-26 HA GOLD ΜΔΣΑΛΛΙΚΟ ΚΟΤΣΙ 400 GR 14,46 S-26 L FREE GOLD ΜΔΣΑΛΛΙΚΟ ΚΟΤΣΙ 400 GR 13,94 S-26 LBW GOLD ΠΛΑΣΙΚΟ ΜΠΟΤΚΑΛΑΚΙ 100ML 28,91 SERAVIT PAED FL ΜΔΣΑΛΛΙΚΟ ΚΟΤΣΙ 200GR 39,43 SERAVIT PAED UNF ΜΔΣΑΛΛΙΚΟ ΚΟΤΣΙ 200GR 39,43 SKANDISHAKE MIX ΒΑΝΙΛΙΑ ΦΑΚΔΛΟ 85GR 5,68 SKANDISHAKE MIX ΟΚΟΛΑΣΑ ΦΑΚΔΛΟ 85GR 5,68 SODIUM-D,L-3-HYDROXYBUTYRATE POWDER 50 GR 163,74 SOLVIL 30 Υ 5 GR ΦΑΚΔΛ 126,31 SUPPORTAN EASY BAG 500ML ΑΚΟ 15,20 SUPPORTAN ΚΑΠΟΤΣΙΝΟ 200ML ΜΠΟΤΚΑΛΙ 7,02 SUPPORTAN ΣΡΟΠΙΚΑ ΦΡΟΤΣΑ 200ML ΜΠΟΤΚΑΛΙ 7,02 SUPRESSI NP T-DIET PLUS ΦΙΑΛΗ 500ML 16,72 SUPRESSI T-DIET PLUS ΦΙΑΛΗ 200ML 11,11 SURVIMED OPD 500MLΑΚΟ 6,78 SURVIMED RENAL BANANA D/CH (SACHET) ΚΡΔΜΑ ΚΟΝΗ 80 GR 9,47 THICK & EASY 225GR ΚΟΤΣΙ 18,95 TYR ANAMIX JUNIOR LQ ΠΛΑΣΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 125ML 9,82 TYR COOLER 15 WITH DHA ΠΟΡΣΟΚΑΛΙ 30 ΦΙΑΛΙΓΙΑX130ML 468,99 TYR GEL (ΚΔΣΟ) 30 Υ 24 GR ΦΑΚΔΛ. 341,51 9

10 UCD ,39 VITABITE 175 GR 13,45 VIVONEX TEN 1 ΦΑΚΔΛΙΚΟ 80G 5,25 XLEU MAXAMUM 123,83 Σα βξεθηθά αληηαλαγσγηθά γάιαηα (ALMIRON AR 1,ALMIRON AR 2,APTAMIL AR θαη S-26 GF GOLD) ζεσξνύληαη απιά βξεθηθά γάιαηα(θαη δελ απνδεκηώλνληαη), εθηόο ησλ πεξηπηώζεσλ όπνπ ππάξρεη ηαηξ. γλσκάηεπζε. Σα ηεκάρηα NOVALAC AD ηεο εηαηξείαο MEDISPES πνπ θπθινθνξνύλ κε παξηίδεο κε εκ.ιήμεο έσο ζα απνδεκηώλνληαη ζηε ιηαληθή ηηκή ησλ 14,5 Δπξώ. Σα ηεκάρηα NOVALAC ALLERNOVA ηεο εηαηξείαο MEDISPES πνπ θπθινθνξνύλ κε παξηίδεο κε εκ.ιήμεο έσο ζα απνδεκηώλνληαη ζηε ιηαληθή ηηκή ησλ 17,67 Δπξώ. 10

ΑΔΑ: Β464ΟΞ7Μ-Γ5Α. Αζήλα: 27/4/2012

ΑΔΑ: Β464ΟΞ7Μ-Γ5Α. Αζήλα: 27/4/2012 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο Γ Ι Ο Ι Κ Η Η ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ: ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η παρακάτω εισήγηση, η οποία έχει ως εξής:

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η παρακάτω εισήγηση, η οποία έχει ως εξής: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Λάρισα 20/05/2011 Αρ. Πρωτ. 24495 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ψ14691ΩΓ-64Τ 25%

ΑΔΑ: 45Ψ14691ΩΓ-64Τ 25% ΑΝΑΡΣΖΣΈΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΔΑ: 45Ψ14691ΩΓ-64Τ ΑΘΖΝΑ: 28-12-2011 Aξηζκ. Πξση.: Γ55/888 ΓΗΟΗΚΖΖ Γ Η Ο Η Κ Ζ Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ Πιεξνθνξίεο: Σει. 2105213-660, -661, -662-697, -698, ΠΡΟ ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ.Πξση.: ΓΔΦΚ 5008261 ΔΞ2011 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. Γ/ΝΔΙ Δ.Φ.Κ, Τποστήπιξηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡ: 2108707894, 2108707838,2108707828, 210870756,2108707778,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΣΑ-ΚΡΕΜΕ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΘΣΙΚΑ ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΓΑΛΑΣΑ-ΚΡΕΜΕ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΘΣΙΚΑ ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ Α ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟΤ ΑΘΘΝΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΣΘ: ΚΑΘΘΓΘΣΘ Γ. ΧΡΟΤΟ ΓΑΛΑΣΑ-ΚΡΕΜΕ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΘΣΙΚΑ ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ 3θ Ζκδοςθ Ακινα Μάϊοσ 2013 Επιμζλεια: Θλίασ Μποφηιοσ Παιδίατροσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 15 Ινπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛ14691ΩΓ-ΔΗ. Αριθμ. Πρωη. Δ41/42. ΠΡΟ: Όια ηα Υπνθ/ηα & Παξ/ηα Η.Κ.Α. Δ.Τ.Α.Μ. Υπεξεζίεο Δζόδσλ. ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ : Ωο ν ζπλεκκέλνο πίλαθαο δηαλνκήο

ΑΔΑ: 4ΑΛ14691ΩΓ-ΔΗ. Αριθμ. Πρωη. Δ41/42. ΠΡΟ: Όια ηα Υπνθ/ηα & Παξ/ηα Η.Κ.Α. Δ.Τ.Α.Μ. Υπεξεζίεο Δζόδσλ. ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ : Ωο ν ζπλεκκέλνο πίλαθαο δηαλνκήο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΜΗΘΩΣΩΝ Γ Η Ο Η Κ Ζ Ζ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΑΦ/ΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΦΑΛΗΖ - ΔΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ : ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΗΚΟΓ/ΚΩΝ ΔΡΓΩΝ Ταρ. Γηεύζπλζε : Αγ. Κσλ/λνπ 8 10241 ΑΘΖΝΑ Αριθ. ηηλεθώνοσ

Διαβάστε περισσότερα

π π ƒπ π π π ªπ À ø π À À :. Ã À ƒ ƒ π ª ª ƒ ª appleô Î ÎÏÔÊÔÚÔ Ó ÛÙËÓ ÏÏ ΑΘΗΝΑ Απρίλιος 2009

π π ƒπ π π π ªπ À ø π À À :. à À ƒ ƒ π ª ª ƒ ª appleô Î ÎÏÔÊÔÚÔ Ó ÛÙËÓ ÏÏ ΑΘΗΝΑ Απρίλιος 2009 π π ƒπ π π π ªπ À ø π À À :. à À ƒ ƒ π ª ª & ƒ ª appleô Î ÎÏÔÊÔÚÔ Ó ÛÙËÓ ÏÏ ΑΘΗΝΑ Απρίλιος 2009 π π ƒπ π π π ªπ À ø ƒ ƒ π ª ª π À À :. à À & ƒ ª appleô Î ÎÏÔÊÔÚÔ Ó ÛÙËÓ ÏÏ 2Ë ŒÎ ÔÛË appleèì ÏÂÈ :. ƒ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : Π. Γθφιθε ΣΖΛΔΦΩΝΟ: 210-8707894

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: 2011-72. Ηκεξνκελία Γηεμαγσγήο: 23-11- 2011

ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: 2011-72. Ηκεξνκελία Γηεμαγσγήο: 23-11- 2011 Αζήλα 08-11- 2011 Αξηζ. Πξση : 298267 ΑΓΑ : 45ΒΝ46ΦΥΔΓ-8ΡΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΩΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΤΠΗΡΔΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΓΙΤ Σαρ. Γ/λζε : Καξόινπ 1 3 Σ. Κ :

Διαβάστε περισσότερα

Η Δπηινγή 1 από κόλνο ζαο ηελ επηιέγεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ν ππόρξενο απηναπνγξάθεηαη κόλνο ηνπ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο.

Η Δπηινγή 1 από κόλνο ζαο ηελ επηιέγεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ν ππόρξενο απηναπνγξάθεηαη κόλνο ηνπ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο. Η Δπηινγή 1 από κόλνο ζαο ηελ επηιέγεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ν ππόρξενο απηναπνγξάθεηαη κόλνο ηνπ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο. Η Δπηινγή 2 αθνξά επηκειεηεξηαθνύο ππαιιήινπο πνπ απνγξάθνπλ εηαηξείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Καξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά,

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα 16/01/14 Γ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & ΥΗΜ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΟΟ/ΠΤ/1/409 ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Αγ. Κσλ/λνπ 16 Πιεξνθνξίεο : M.

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ Θέκα 1 Ο : ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ Θεζκηθό πιαίζην: H ρνξήγεζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ N.2690 «Κύξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.: 1103 ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΠΟΛ.: 1103 ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Β, Α Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2015 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΜΙΘΩΣΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΑΤΣ/ΝΩΝ Πιεξνθνξίεο : Μ. Οηθνλνκνπνύινπ Δι. Ράπηε Σειέθσλα : : 210 3368124

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΦΑΤ)

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΦΑΤ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΥΩΡΟΤ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΑΦΗ ΤΠΟΛΔΙΜΜΑΣΩΝ (Υ.Τ.Σ.Τ.) ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ :

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002420617 2014-11-21

14PROC002420617 2014-11-21 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ, ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ, ΓΙΑ ΣΙ ΔΡΓΑΙΔ ΒΙΒΛΙΟΓΔΣΗΗ ΣΧΝ ΑΙΣΗΔΧΝ ΓΗΛΧΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, θαη ζπγθεθξηκέλα:

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, θαη ζπγθεθξηκέλα: ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 7/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής.

ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 7/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής. Επείγον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΣΣΙΚΗ ΓΕΝ. Δ/Η ΔΑΩΝ & ΑΓΡ. ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΩΝ ΑΝΑΣ. ΑΣΣΙΚΗ ΔΑΑΡΥΕΙΟ ΛΑΤΡΙΟΤ Λαύριο 04-03-2015 Αρ. Πρωη.οικ.17235/648 Σατ. Δ/νζη Σατ.Κώδικας Σηλέθωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίορ Κανονιζμόρ Παποσών Τγείαρ

Ενιαίορ Κανονιζμόρ Παποσών Τγείαρ Ενιαίορ Κανονιζμόρ Παποσών Τγείαρ Κ.Τ.Α. απιθμ. ΕΜΠ5/17.11.2012 Σξνπνπνίεζε ηεο ππ' αξηζ. Φ90380/25916/3294/2011 (ΦΔΚ 2456/Β/3-11- 2011) θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο «Δληαίνο Καλνληζκφο Παξνρψλ Τγείαο (Δ.Κ.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ EΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αθήνα, 22 Ιουλίου 2009 Α. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1073215/353/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ. 1094 1. 15 η

Διαβάστε περισσότερα