European Certificationof SocialEconomy. Economy for advisors & educators

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "European Certificationof SocialEconomy. Economy for advisors & educators"

Transcript

1 European Certificationof SocialEconomy Economy for advisors & educators Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας

2 European Certification for Advisors/ Educators of Social Economy Το έργο European Certification for Advisors/ Educators of Social Economy (Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους/ Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας) εντάσσεται στο πλαίσιο του τομεακού Ευρωπαϊκού προγράμματος Leonardo Da Vinci (πρόγραμμα ια Βίου Μάθηση). Εντάσσεται στα σχέδια μεταφοράς καινοτομίας και ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου του 2008 με διάρκεια 2 έτη. Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας είναι συντονιστής εταίρος του έργου ενώ στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν η Ακαδημία Ανθρωπιστικών και Οικονομικών σπουδών στο Lodz (Πολωνία), η Κίνηση Εθελοντικών Ενώσεων (Mo.d.a.v.i.) (Ιταλία) και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Κρακοβίας (Πολωνία). Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη μεθοδολογίας πιστοποίησης και η πιστοποίηση της άτυπης μάθησης των Συμβούλων Εκπαιδευτών Κοινωνικής Οικονομίας. Οι στόχοι του έργου συνοψίζονται στα εξής: διαφάνεια των προσόντων των απασχολουμένων διευκόλυνση της κινητικότητας των εργαζομένων πιστοποίηση των άτυπων δεξιοτήτων καθιέρωση ευρωπαϊκών προτύπων για την πιστοποίηση στο χώρο της κοινωνικής οικονομίας διευκόλυνση σύγκρισης των ικανοτήτων των συμβούλων/εκπαιδευτών εκτός εθνικών συνόρων ανάπτυξη των κοινωνικών επιχειρήσεων

3 Σε τι αναφέρεται η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ;; Η πιστοποίηση αναφέρεται στην επικύρωση της άτυπης μάθησης που αποκτήθηκε από τα στελέχη φορέων κατάρτισης και συμβουλευτικής στον τομέα κοινωνικής οικονομίας. Η μεθοδολογία βασίζεται στην αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, τα ο ποία δηλώνουν εκείνα που ο εκπαιδευόμενος αναμένεται να γνωρίζει, να κατανοεί και να είναι ικανός να κάνει μετά την λήξη της περιόδου μάθησης. Τα μαθησιακά αποτελέσματα κατανέμονται σε τρεις κατηγορίες, γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες. Ποιους ΑΦΟΡΑ; η διαδικασία απευθύνεται σε συμβούλους/εκπαιδευτές, που δεν διαθέτουν τα τυπικά ακαδημαϊκά προσόντα και θέλουν να πιστοποιήσουν τις άτυπα αποκτηθείσες γνώσεις και σε ανέργους που διαθέτουν σημαντική εμπειρία στο χώρο των κοινωνικών επιχειρήσεων και της συμβουλευτικής. Τι ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ;...η μεθοδολογία πιστοποίησης περιλαμβάνει τρία στάδια: Αξιολόγηση βιογραφικού σημειώματος On line τεστ ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, Παρουσίαση μίας μελέτη περίπτωσης (case study)

4 Πως ΠΡΟΕΚΥΨΕ το πιστοποιητικό; ; 1...στο πρωτο στάδιο του έργου εκπονήθηκε το επαγγελματικό περίγραμμα του Συμβούλου/Εκπαιδευτή Κοινωνικής Οικονομίας. Το Ε.Π. ουσιαστικά αποτυπώνει τις λειτουργίες και εργασίες που υλοποιεί το στέλεχος και τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για την εκτέλεσή τους. Η ανάλυση του επαγγέλματος πραγματοποιήθηκε σε τέσσερα επίπεδα: Κύριες Επαγγελματικές Λειτουργίες Επιμέρους Επαγγελματικές Λειτουργίες Επαγγελματικές Εργασίες Γνώσεις, Δεξιότητες, Ικανότητες Το Ε.Π. έχει Ευρωπαϊκό χαρακτήρα καθώς πρόεκυψε μετά από διαβούλευση των εταίρων και άλλων φορέων στις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. 2. Ακολούθησε η αντιστοίχιση του προφίλ με τα επίπεδα του European Qualification Framework (Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων). Με βάση το προφίλ και το επίπεδο του EQF προκύπτουν οι θεματικές και ο βαθμός δυσκολίας της διαδικασίας πιστοποίησης. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ, η διαδικασία πιστοποίησης Η διαδικασία για την πιστοποίηση συνοψίζεται στο παρακάτω σχεδιάγραμμα. Η Πιστοποίηση βασίζεται στην Αξιολόγηση των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων, τα οποία αποτελούν οι Γνώσεις, οι Δεξιότητες και οι Ικανότητες. Κάθε μαθησιακό αποτέλεσμα αξιολογείται με συγκεκριμένο μέσο (CV, On Line TEST, CASE STUDY). Αξιολόγηση Μαθησιακά Αποτελέσματα Πιστοποίηση Γνώσεις μέσο & ποσοστό αξιολόγησης 70% On- Line TEST, 30% CASE STUDY Δεξιότητες 20% CV, 60% On- Line TEST, 20% CASE STUDY Ικανότητες 30% CV, 70% CASE STUDY

5 1. Ποια ήταν η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ για την Ποια ήταν η ανάπτυξη του Επαγγελματικού Περιγράμματος Για την ανάπτυξη του Ε.Π. αξιοποιήθηκαν ως εργαλεία άντλησης πληροφοριών η βιβλιογραφική έρευνα γραφείου για τη συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών για το επάγγελμα και τη δυναμική του και η προσαρμοσμένη στις ανάγκες των Επαγγελματικών Περιγραμμάτων μέθοδος Delphi. Η μέθοδος Delphi περιελάμβανε ένα συντονιστή για κάθε συμμετέχουσα χώρα και 15 άτομα τα οποία είναι δραστηριοποιούνται στο χώρο της κοινωνικής οικονομίας (ακαδημαϊκοί και επαγγελματίες). Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε συνολικό δείγμα 45 συμμετεχόντων σε 3 ευρωπαϊκές χώρες. Ανάπτυξη Επαγγελματικού Περιγράμματος Το ερευνητικό εργαλείο για την ανάπτυξη του Ε.Π. ήταν ένα δομημένο ερωτηματολόγιο περιγραφής επαγγέλματος, προσαρμοσμένο στα βασικά χαρακτηριστικά της μεθόδου Delphi, το οποίο προέκυψε από επισκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας. Το ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε για να εξάγει ατομικές απαντήσεις εμπειρογνωμόνων στο πρόβλημα που τίθεται και να επιτρέψει την επεξεργασία των απόψεων. Βιβλιογραφική Έρευνα Μέθοδος Delphi Σύμβουλος/ Εκπαιδευτής Κοινωνικής Οικονομίας Κύριες Επαγγελματικές Λειτουργίες Επιμέρους Επαγγελματικές Λειτουργίες Επαγγελματικές Εργασίες Γνώσεις, Δεξιότητες, Ικανότητες Ποια είναι τα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ από την Ποια είναι τα από την ανάπτυξη του Επαγγελματικού Περιγράμματος; Σύμφωνα με την διαδικασία ανάπτυξης, το ε παγγελματικό περίγραμμα του Συμβούλου/ Εκπαιδευτή Κοινωνικής Οικονομίας περιλαμβάνει τις εξής Κύριες Επαγγελματικές Λειτουργίες (ΚΕΛ): 1. Υποδέχεται, Υποστηρίζει και Εξυπηρετεί τα άτομα που απευθύνονται στον φορέα 2. Συμβουλεύει/Εκπαιδεύει τους ενδιαφερόμενους σε γενικά επιχειρηματικά και επιχειρησιακά θέματα 3. Συμβουλεύει/Εκπαιδεύει τους ενδιαφερόμενους σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης 4. Συμβουλεύει/Εκπαιδεύει τους ενδιαφερόμενους σε θέματα μάρκετινγκ και επιχειρησιακής επικοινωνίας 5. Υλοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας 6. Υποστηρίζει τις διαδικασίες διάδοσης των υπηρεσιών του φορέα και της επιχειρηματικότητας

6 2. Ποια ήταν η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ για την Ποια ήταν η αντιστοίχιση με το European Qualification Framework Η διαδικασία αντιστοίχισης των μαθησιακών αποτελεσμάτων του συμβούλου/εκπαιδευτή κοινωνικής οικονομίας με τα επίπεδα του EQF βασίσθηκε σε ποιοτικές συνεντεύξεις δέκα εμπειρογνωμόνων που πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκεια των τριών workshops που υλοποιήθηκαν (ένα για κάθε χώρα). Οι εμπειρογνώμονες, ανάλογα με τα μαθησιακά αποτελέσματα που απαιτούνται, αντιστοίχισαν κάθε ΚΕΛ με το κατάλληλο επίπεδο του EQF, Διαδικασία (Leveling) και Αντιστοίχισης Ε.Π. στην συνέχεια με ΕΠΕΠ δήλωσαν την βαρύτητα κάθε ΚΕΛ (Weighting Procedure). Ακολούθησε η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από εμπειρογνώμονες άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Τέλος, σχετικά με την μεθοδολογία αξιολόγησης και επικύρωσης της μη τυπικής μάθησης πραγματοποιήθηκαν βιβλιογραφική έρευνα και τρία workshops (ένα σε κάθε χώρα). Σε κάθε workshop συμμετείχαν τρεις εμπειρογνώμονες και πραγματοποιήθηκαν ποιοτικές συνεντεύξεις σχετικά με την μέθοδο αξιολόγησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων και επικύρωσης της μη τυπικής μάθησης. Το ερευνητικό εργαλείο για την αντιστοίχιση των μαθησιακών αποτελεσμάτων με το EQF περιλάμβανε τυποποιημένες φόρμες αξιολόγησης του επιπέδου EQF και της βαρύτητας των ΚΕΛ για κάθε μαθησιακό αποτέλεσμα. Οι φόρμες προσαρμόσθηκαν στις ανάγκες του έργου και έχουν εφαρμοσθεί στο παρελθόν με επιτυχία στην Ευρώπη. 3 workshop εμπειρογνωμόνων ποιοτικές συνεντεύξεις Γνώσεις: Δεξιότητες: Ικανότητες: α) Leveling (επίπεδο EQF μαθησιακά αποτελέσματα κάθε ΚΕΛ) β) Weighting Procedure (βαρύτητα για μαθησιακά αποτελέσματα κάθε ΚΕΛ) γ) Αξιολόγηση (εμπειρογνώμονες ευρωπαϊκών χωρών) 5 Επίπεδο EQF, 36% Βαρύτητα 5 Επίπεδο EQF, 26% Βαρύτητα 5 Επίπεδο EQF, 38% Βαρύτητα

7 Ποια είναι τα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ από την αντιστοίχιση του Ε.Π. με το EQF; ; Συνθέτοντας τα αποτελέσματα των εργαστηρίων αντιστοίχισης και αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες προκύπτει το τελικό συμπέρασμα αναφορικά με το επίπεδο του EQF που λαμβάνει το Πιστοποιητικό του Συμβούλου/ Εκπαιδευτή Κοινωνικής Οικονομίας. Το Πιστοποιητικό του Συμβούλου/Εκπαιδευτή Κοινωνικής Οικονομίας αντιστοιχίζεται με το επίπεδο πέντε του EQF. Επιπλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα οι Ικανότητες θεωρούνται πιο σημαντικές συγκεντρώνοντας βαρύτητα 38%, ακολουθούν οι Γνώσεις συγκεντρώνοντας βαρύτητα 36% και οι Δεξιότητες με βαρύτητα 26%. Πίνακας 1: Τελικό επίπεδο EQF του πιστοποιητικού και βαρύτητα των μαθησιακών αποτελεσμάτων EQF Level % weighting Γνώσεις 5 36% Δεξιότητες 5 26% Ικανότητες 5 38% Τι είναι το E UROPEAN Q UALIFICATIONS F RAMEWORK και ποια η σημασία του; το EQF (European Qualifications Framework) αποτελεί το πρώτο διεθνές πλαίσιο αναφοράς για τα επαγγελματικά προσόντα, αποτελεί ένα σύστημα που θα αξιολογεί τις δεξιότητες των εργαζομένων στην ΕΕ, όχι πλέον με βάση το ποιος εξέδωσε τα διπλώματα και εκπαιδευτικά πιστοποιητικά τους, αλλά με βάση το τι γνωρίζουν πραγματικά, τι καταλαβαίνουν και τι είναι ικανοί να πετύχουν επαγγελματικά. Τα κράτη μέλη καλούνται να συνδέσουν τα εθνικά συστήματα προσόντων με το EQF και να θεσπίσουν μέτρα ώστε όλα τα νέα πιστοποιητικά επαγγελματικών προσόντων, διπλώματα και έγγραφα που εκδίδονται, να περιέχουν σαφή παραπομπή στο αντίστοιχο επίπεδο του EQF.

8 Ποια είναι η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ για την Ποια είναι η για την πιστοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων; Από την σύνθεση των αποτελεσμάτων της βιβλιογραφικής έρευνας γραφείου και των workshops εμπειρογνωμόνων η προτεινόμενη μεθοδολογία αξιολόγησης και πιστοποίησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων (portfolio) περιλαμβάνει τρία στάδια, (1) Αξιολόγηση του βιογραφικού σημειώματος, (2) On line τεστ ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και (3) Ανάπτυξη μίας μελέτη περίπτωσης (case study). 1. Η αποτίμηση των στοιχείων του βιογραφικού σημειώματος βασίσθηκε σε τυποποιημένο ηλεκτρονικό εργαλείο το οποίο περιλαμβάνει τέσσερις βασικούς άξονες: (α) Εκπαίδευση, (β) Κατάρτιση, (γ) Επαγγελματική Ε μπειρία, (δ) Επιπρόσθετες Δεξιότητες/ Ικανότητες. Οι άξονες Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Επαγγελματική Εμπειρία διαχωρίζονται α νάλογα με την συνάφειά τους ή μη με την Κοινωνική Οικονομία και αντίστοιχα προσδιορίζεται και η βαθμολογία κάθε μεταβλητής. Η μέγιστη βαθμολογία κάθε βασικού άξονα προκειμένου η εκπαίδευση να μην υποκαθιστά την επαγγελματική εμπειρία και το αντίθετο, έχει τεθεί ως εξής: 25% Εκπαίδευση, 25% Κατάρτιση, 30% Επαγγελματική Εμπειρία και 20% Δεξιότητες/Ικανότητες. Η μέγιστη βαθμολογία που μπορεί να συγκεντρώσει κάθε συμμετέχοντας από το βιογραφικό σημείωμα είναι Η διεξαγωγή του online test βασίσθηκε σε κατάλληλη εκπαιδευτική ηλεκτρονική πλατφόρμα (moodle) στην οποία φιλοξενείται βάση ερωτήσεων από τις οποίες οι συμμετέχοντες απαντούν τις 100. Όλες οι ερωτήσεις βαθμολογούνται ισάξια α φού έχει προηγηθεί η διαδικασία στάθμισης μεταξύ των ερωτήσεων των βασικών και δευτερευουσών επαγγελματικών λειτουργιών/ θεματικών. Η μέγιστη βαθμολογία που μπορεί να συγκεντρωθεί από το online test είναι Η τρίτη κατηγορία αξιολόγησης αφορά μια βάση περίπου 60 Case Studies τα οποία α ναφέρονται στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας. Η αξιολόγηση του case study βασίζεται σε τρεις άξονες (α) Περιεχόμενο, (β) Γραπτή Παρουσίαση και (γ) Υποστήριξη CASE STUDY. Η μέγιστη βαθμολογία που μπορεί να συγκεντρωθεί από τη μελέτη περίπτωσης είναι 100.

9 ΒΑΡΥΤΗΤΑ κάθε Ποια είναι η ΒΑΡΥΤΗΤΑ κάθε μαθησιακού αποτελέσματος κατά την διαδικασία πιστοποίησης; CV TEST CASE STUDY Γνώσεις 70% 30% Δεξιότητες 20% 60% 20% Ικανότητες 30% 70% Total Πίνακας 2: Ποσοστό αξιολόγησης κάθε μαθησιακού αποτελέσματος ανά κατηγορί Όπως αναφέρθηκε για την αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων χρησιμοποιούνται το βιογραφικό σημείωμα, το online test και το case study. Αναλυτικότερα οι γνώσεις αξιολογούνται κυρίως μέσω του online test, οι δεξιότητες κυρίως μέσω του online test και οι ικανότητες κυρίως μέσω του case study. Ο πίνακας 2 απεικονίζει την κατηγορία και το ποσοστό με το οποίο αξιολογείται κάθε μαθησιακό αποτέλεσμα. Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα το 70% των γνώσεων αξιολογείται μέσω του online test και το υπόλοιπο 30% μέσω του case study κ.ο.κ. ΒΑΡΥΤΗΤΑ κάθε Ποια είναι η ΒΑΡΥΤΗΤΑ κάθε κατηγορίας αξιολόγησης κατά την διαδικασία πιστοποίησης; CV TEST CASE STUDY Total Γνώσεις 25,2% 10,8% Δεξιότητες 5,2% 15,6% 5,2% Ικανότητες 11,4% 26,6% 36% 26% 38% Το ποσοστό βαρύτητας της κάθε κατηγορίας αξιολόγησης (βιογραφικό σημείωμα, online test, case study) προκύπτει από το ποσοστό αξιολόγησης κάθε μαθησιακού αποτελέσματος ανά κατηγορία (πίνακας 2) σε συνάρτηση με την βαρύτητα που δόθηκε σε κάθε μαθησιακό αποτέλεσμα από την διαδικασία α ντιστοίχισης του EQF (πίνακας 1). 16,6% 40,8% 42,6% 100% Πίνακας 3: Ποσοστό βαρύτητας κάθε κατηγορίας αξιολόγησης στο σύνολο.

10 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ αξιολόγησης συμμετέχοντα Σκορ συμμετέχοντα Βαρύτητα CV 80% 16,6% TEST 60% 40,8% CASE STUDY 70% 42,6% Πίνακας 4: Συνολική βαθμολογία Συμμετέχοντα Χ Συνολική Βαθμολογία 13,3% (80*16,6/100) 24,5% (60*40,8/100) 29,8% (70*42,6/100) 67,6% Ο συμμετέχοντας Χ μετά την συμμετοχή του και στις τρεις κατηγορίες αξιολόγησης συγκέντρωσε βαθμολογία 80% στο βιογραφικό σημείωμα, 60% στο online test και 70% στο case study. Η συνολική βαθμολογία του συμμετέχοντα Χ εμφανίζεται στον πίνακα 4. Ο συμμετέχοντας Χ ΠΕΤΥΧΕ στην διαδικασία πιστοποίησης αφού ξεπέρασε το κατώτατο σκορ του 50%, συγκεντρώνοντας συνολική βαθμολογία 67,6%. Πως μπορώ να ΜΑΘΩ περισσότερα; Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία πιστοποίησης συμβούλων/εκπαιδευτών κοινωνικής οικονομίας μπορείτε να βρείτε: στην Εκπαιδευτική ηλεκτρονική πλατφόρμα στην Ιστοσελίδα του έργου είτε επικοινωνήστε απ ευθείας με το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας Κεντρική Δομή: Ιουστινιανού 3, Λάρισα Τηλ./Φαξ: Παράρτημα: Βασ. Όλγας 26, Θεσσαλονίκη Τηλ: ηλεκτρονική διεύθυνση: ιστοσελίδα:

11

12 Όραμά μας είναι να συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που θα προωθεί την επιχειρηματικότητα, την έρευνα και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων δημιουργώντας μακροχρόνιες σχέσεις με αυτές, την κοινωνία και την ακαδημαϊκή κοινότητα. Το όραμά μας είναι ανθρωποκεντρικό και βασικό μέλημά μας είναι η παροχή βοήθειας και υποστήριξης κυρίως σε άτομα ευπαθών ομάδων προκειμένου να βελτιώσουν την θέση τούς στην κοινωνία και να ενσωματωθούν ευκολότερα σε αυτή. Επιπλέον βασικό μέλημά μας είναι ο σεβασμός και η προστασία του περιβάλλοντος καθώς και η υποβοήθηση στην δημιουργία περιβαλλοντικής κουλτούρας. Το παρόν δημιουργήθηκε από το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας για τις ανάγκες του σχεδίου «EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για Συμβούλους/Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας». Το σχέδιο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα με Leonardo Da Vinci με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Συντάκτης: Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας

Συντάκτης: Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ,, ON-LINE TEST,, CASE STUDY) EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας 2 «Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy

EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy Μεθοδολογία Αντιστοίχισης των Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (EQF) EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy «European Certificate for Consultants of Social

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης. Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης. Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Βόλου για

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. φιλοσοφια των προγραμματων... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 5 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (EQF)

ΜΕΛΕΤΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (EQF) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα Τηλ. 210 8846852, Fax: 210 8846853 www.imegsevee.gr, info@imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής Έκδοση: Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία - Ε.Σ.Α.μεΑ. Το παρόν παράχθηκε στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. φιλοσοφια των προγραμματων... 3. 2. ιαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4. 3. Σκοπός του Προγράμματος...

1. φιλοσοφια των προγραμματων... 3. 2. ιαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4. 3. Σκοπός του Προγράμματος... 1 Περιεχόμενα 1. φιλοσοφια των προγραμματων... 3 2. ιαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 4 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται εκτοί

Διαβάστε περισσότερα

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ 2011 Β ΚΥΚΛΟΣ Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ Οδηγός Σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Στελεχών Εμπορικής Λειτουργίας Τελευταία ενημέρωση 20/4/2011 2 Γιατί ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αγαπητέ Συνάδελφε, Η

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος Σπουδών (Πρότυπο Σχήμα)

Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος Σπουδών (Πρότυπο Σχήμα) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013)

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΟΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET)

Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ECVET : ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 2 Οκτωβρίου 2006, Espoo ECVET : Προσχέδιο τεχνικών προδιαγραφών Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

Επεξηγηση του ευρωπαϊκου πλαισιου επαγγελματικων προσοντων για τη δια βιου μαθηση

Επεξηγηση του ευρωπαϊκου πλαισιου επαγγελματικων προσοντων για τη δια βιου μαθηση Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επεξηγηση του ευρωπαϊκου πλαισιου επαγγελματικων προσοντων για τη δια βιου μαθηση http://ec.europa.eu/dgs/education_culture Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελµατικών Προσόντων Η Άμεση Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

ROMACT. Ευρωπαϊκή Έκθεση

ROMACT. Ευρωπαϊκή Έκθεση ROMACT Διευρύνοντας την προσβασιμότητα των γυναικών Ρομά στα συστήματα επικύρωσης της μη-τυπικής και άτυπης μάθησης. Ευρωπαϊκή Έκθεση Έχει εκπονηθεί από το Διαπολιτισμικό Ινστιτούτο της Τιμισοάρα, Ρουμανία,

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο για την Προώθηση της Ηλεκτρονικής μάθησης στον Αγροτικό χώρο e ruralnet. LLP Transversal Programme Key Activity 3 ICT Networks

Δίκτυο για την Προώθηση της Ηλεκτρονικής μάθησης στον Αγροτικό χώρο e ruralnet. LLP Transversal Programme Key Activity 3 ICT Networks Δίκτυο για την Προώθηση της Ηλεκτρονικής μάθησης στον Αγροτικό χώρο e ruralnet LLP Transversal Programme Key Activity 3 ICT Networks ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET)

Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 31.10.2006 SEC(2006) 1431 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ. Σχεδιασμού, ανάπτυξης, υλοποίησης

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ. Σχεδιασμού, ανάπτυξης, υλοποίησης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ Σχεδιασμού, ανάπτυξης, υλοποίησης και λειτουργίας υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Τόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΠΑΣ 2. MΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ. το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει το καθεστώς λειτουργίας και τις δραστηριότητες των φορέων που ασχολούνται με τον Ε.Π.

ΙΕΠΑΣ 2. MΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ. το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει το καθεστώς λειτουργίας και τις δραστηριότητες των φορέων που ασχολούνται με τον Ε.Π. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση αποτελεί το πρώτο παραδοτέο του έργου «Μελέτη-Αποτύπωση Δομών και Δράσεων Επαγγελματικού Προσανατολισμού». Το έργο αυτό ανατέθηκε στο Ινστιτούτο Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.3 - Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία

Δράση 1.3 - Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία Μέρος B - Δράση 1.3 Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία Δράση 1.3 - Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία Στόχοι Αυτή η επιμέρους Δράση υποστηρίζει τη συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική ζωή. Στόχος της είναι να ενθαρρύνει

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: «Παραγωγή Πολυχρηστικών Οδηγών» Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» (Κωδικός ΟΠΣ: 296256) Παραδοτέο Π3:

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επιστημονική Ομάδα Έργου Υπεύθυνη Έργου: Κασσάνδρα Ζαννή-Τελιοπούλου Υπεύθυνος ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020) Στρατηγική Επικοινωνίας

(ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020) Στρατηγική Επικοινωνίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 4 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ

ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 4: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΡΟ 4.6: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΟΛΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΡΑΣΗ 4.6.1.: ΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΟΛΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΠΠΚ) Περιφερειακός

Διαβάστε περισσότερα

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Παραγωγικής Λειτουργίας. Οδηγός Σπουδών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Στελεχών. Πρόγραµµα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Παραγωγικής Λειτουργίας. Οδηγός Σπουδών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Στελεχών. Πρόγραµµα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ 2011 Β ΚΥΚΛΟΣ Πρόγραµµα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ Οδηγός Σπουδών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Στελεχών Παραγωγικής Λειτουργίας Τελευταία ενηµέρωση 20/4/2011 Γιατί ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Αγαπητέ Συνάδελφε, Η

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τους χρήστες του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων ECTS

Οδηγός για τους χρήστες του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων ECTS Οδηγός για τους χρήστες του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων ECTS Εκπαίδευση και Κατάρτιση Το ίκτυο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct είναι µια υπηρεσία που σας βοηθάει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Quality Management Systems Training for SMEs Leonardo da Vinci Project ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα

«Γραφείο Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής

«Γραφείο Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής «Γραφείο Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής Παραδοτέο 1: Σχεδιασμός «Γραφείου Απασχόλησης» Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Κομοτηνής Απρίλιος 2008, Κομοτηνή Το παρόν παραδοτέο συντάχθηκε από την Δημοτική Επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Εκπαίδευση εκπαιδευτών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επιμέλεια συγγραφή: Δρ. Γεώργιος Α. Κουλαουζίδης 2010

Διαβάστε περισσότερα