ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ"

Transcript

1 ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛ. ΒΟΛΑΝΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 1. Σύντομη ιστορική επισκόπηση Α\ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ή Μικρά Ασία ή Άνατολία εύρίσκεται, ώς γνωστόν, στο δυτικό άκρο της άσιατικής ήπείρου καί κατέχει σπουδαία θέση άπό γεωπολιτική καί στρατηγική άποψη θεωρούμενη. Κεΐται μεταξύ τριών ήπείρων, ήτοι: τής Ασίας, τής Εύρώπης καί τής Αφρικής1. Ή Μικρά Ασία κατέχει τεράστια έκταση. Έχει μεγάλες καί εύφορες πεδιάδες, οί όποιες άρδεύονται άπό άφθονα πηγαία καί ποτάμια υδατα, υψηλά ορη χωρίζουν τή χώρα σέ έπιμέρους τμήματα καί υπάρχουν άπέραντα δάση. Βόρεια βρέχεται ή χώρα άπό τον Ευξεινο Πόντο καί δυτικά άπό τή Μεσόγειο Θάλασσα. Οί άκτές έμφανίζουν πλούσιο διαμελισμό, 1. Επιθυμώ να έκφράσω καί άπό τή θέση αύτή τις θερμές μου εύχαριστίες προς δλους εκείνους οί όποιοι καθ οίονδήποτε τρόπον έβοήθησαν τον γράφοντα καί συνέβαλαν στην ολοκλήρωση τής παρούσης μελέτης. Ειδικότερα εύχαριστώ: α) τούς συναδέλφους τής 4ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, μετά τών οποίων συζήτησα κατά καιρούς διάφορα προβλήματα, β) τόν φιλόξενο λαό τής γείτονος Τουρκίας για τή βοήθειά του. γ) τή δεσποινίδα Ελευθερία Καντή. ή οποία έπεξεργάσθηκε ήλεκτρονικά το κείμενο, δ) τή σύζυγο καί συνεργάτιδα, φιλότεχνο καί φιλίστορα κυρία Μαρία Gehlhoff-Βολανάκη, ιατρό, για τήν ήθική συμπαράσταση καί τήν πολύπλευρη βοήθειά της, ε) τα παιδιά μας Ήλία καί Χριστίνα, για τήν κατανόηση καί τήν υπομονή των.

2 12 ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛ. ΒΟΛΑΝΑΚΗΣ υπάρχουν φυσικοί κόλποι και όρμοι κατάλληλοι γιά την κατασκευή άσφαλών λιμένων. Το υπέδαφος έχει πλούσια κοιτάσματα μετάλλων, τα όποια άρχισαν να έκμεταλλεύονται οί άνθρωποι άπό πολύ ενωρίς. Γενικά ή Μικρά Άσία έχει όλες τις προϋποθέσεις γιά να ζήσει ό άνθρωπος και να αναπτυχθεί 6 πολιτισμός. Ή Άνατολία υπήρξε ή κοιτίδα πολλών λαών καί ό τόπος οπού έγεννήθηκαν καί ήκμασαν μεγάλοι καί υψηλού επιπέδου πολιτισμοί, μέ έντονη άκτινοβολία στους γύρω λαούς καί γόνιμη επίδραση στούς μεταγενέστερους πολιτισμούς. Ήδη κατά τα τέλη τής δευτέρας π.χ. χιλιετηρίδας (πρώτος άποικισμύς) καί κατά το πρώτο μισό τής πρώτης π.χ. χιλιετηρίδας (δεύτερος άποικισμός), άποικοι προερχόμενοι άπό τις περιοχές τής κυρίως Ελλάδος καί τα νησιά τού Αιγαίου Πελάγους έγκατεστάθηκαν σέ περιοχές τής Μικρας Ασίας, στά παράλια άρχικά καί στην ένδοχώρα άργότερα, καί ίδρυσαν πολυάριθμες έλληνικές άποικίες. Πολλές άπό αύτές έξελίχθησαν μέ την πάροδο τού χρόνου καί άπέβησαν κέντρα παραγωγής καί έμπορίου, σπουδαία κέντρα επικοινωνίας, καί έγνώρισαν μεγάλη οικονομική, πνευματική, καλλιτεχνική καί γενικότερα πολιτιστική άνθηση. Πολλές άπό τις έλληνικές άποικίες τής Μικρας Ασίας έξελίχθησαν σέ μεγάλες καί πολυάνθρωπες πόλεις καί άπέβησαν πολιτιστικά κέντρα μέ έντονη άκτινοβολία στις γύρω άπό αύτές περιοχές, μέ άποτέλεσμα νά διαδοθούν στούς άλλους λαούς ή έλληνική γλώσσα, ή φιλοσοφία, ή παιδεία καί ό έλληνικές πολιτισμός γενικότερα. Γιά μεγάλο χρονικό διάστημα οί έλληνικές άποικίες τής Ιωνίας, καί τής Δυτικής Μικρας Ασίας γενικότερα, ύπέφεραν άπό τις πιέσεις τών Περσών καί έταλαιπωρήθησαν μεγάλως, ιδιαίτερα κατά τή διάρκεια τών Περσικών Πολέμων. Ή Μικρά Ασία ύπήχθη υπό τούς Ρωμαίους καί ή πόλη τής Εφέσου, μέ το περίφημο ιερό τής Άρτέμιδος, τό Άρτεμίσιον, ένα άπό τά έπτά θαύματα τού άρχαίου κόσμου, άπέβη ή πρωτεύουσα τής επαρχίας τής Ασίας. Κατά τή βυζαντινή περίοδο ή Μικρά Άσία2 άπετέλει επί αιώνες τή σπονδυλική στήλη τής Βυζαντινής Αύτοκρατορίας καί τήν περιοχή ή οποία εφόδιαζε τό κράτος μέ νέο πληθυσμό, στρατιώτες καί προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής. Ειδικά μετά τήν άπώλεια τών άνατολικών επαρχιών τής 2. G. Ostrogorsky, Geschichte des byzantinischen Staates. Μόναχο 1963, σσ. 67 κ.έξ.

3 ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 13 Βυζαντινής Αύτοκρατορίας (Αίγύπτου, Παλαιστίνης, Συρίας), έξαιτίας του ψυχικού χάσματος το όποιο είχε δημιουργηθεΐ λόγω των θρησκευτικών ερίδων καί τής έμφανίσεως καί ραγδαίας έξαπλώσεως του ισλαμισμού, ή Μικρά Ασία άπέβη ό σιτοβολώνας τής Βυζαντινής Αύτοκρατορίας καί ό κύριος άνεφοδιαστής τροφίμων τής Κωνσταντινουπόλεως. Μετά τη μάχη τού Ματζικέρτ (1071 μ.χ.) καί τη βαθμιαία κατάληψη των περιοχών τής Μικρας Ασίας υπό τών Οθωμανών Τούρκων, σέ διάστημα τεσσάρων αιώνων περίπου έπραγματοποιήθηκε, οχι χωρίς άγώνες καί παλινδρομήσεις, ό έξισλαμισμός καί ό έκτουρκισμός τού πληθυσμού τής Μικρας Ασίας'1, ό όποιος επί αιώνες ήτο -τουλάχιστον κατά το μεγαλύτερο αύτοΰ μέρος- έλληνόφωνος καί άνήκε στη χριστιανική Ορθόδοξη Εκκλησία. Μετά τήν οριστική κατάληψη ολοκλήρου τής Μικρας Ασίας υπό τών Οθωμανών Τούρκων, παρέμειναν σέ αύτήν ορισμένες χριστιανικές εστίες, έν είδει νησίδων (Καππαδοκία1, Πόντος, Νοτιοδυτική Μικρά Ασία, Κωνσταντινούπολη κ.λπ.), στίς όποιες συνεχίσθηκε άδιάκοπα ό Ιστορικός βίος μέχρι τή Μικρασιατική Καταστροφή τού έλληνισμού τής Μικρας Ασίας τό έτος 1922 καί τήν κατά τό 1923 άνταλλαγή τών πληθυσμών, μεταξύ Ελλάδος καί Τουρκίας, σύμφωνα μέ τή συνθήκη τής Λωζάννης. Διά τού τρόπου αύτοΰ έτερματίσθη ό βίος σημαντικών κέντρων τού ελληνισμού καί τού χριστιανισμού, τά όποια είχαν συνεχή ιστορικό βίο αιώνων καί χιλιετηρίδων. Περί τό 'Έλληνες χριστιανοί έγκατέλειψαν τις εστίες των στή Μικρά Ασία καί έγκατεστάθησαν στήν Ελλάδα καί περί τούς μουσουλμάνοι Τούρκοι έφυγαν άπό τήν Ελλάδα καί έγκατεστάθησαν στή Μικρά Ασία, ιδία στά δυτικά παράλια αύτής ύ Σπ. Βρυώνης, Ή παρακμή τον μεσαιωνικόν ελληνισμόν στή Μικρά Ασία και ή διαδικασία εξισλαμισμον ( 11ος-15ος αιώνας), Αθήνα 1996, σσ. 14 κ.έξ. 4. I. Βολανάκης, «Ό ναός El Nazar στο Göreme της Καππαδοκίας», άνάτυπο άπό τό περιοδικό Θεολογία, τόμ. 65 (1994) τχ. Δ' [σσ , ιδία άρίθμηση σσ. 1-48], σ Είναι άξιοσημείωτο δτι πολλοί άπό τούς μουσουλμάνους αυτούς ήσαν έξισλαμισθέντες Έλληνες χριστιανοί, οί όποιοι για να άποφύγουν τήν καταπίεση καί τή βαριά φορολογία, να περισώσουν τις περιουσίες των καί να διατηρήσουν τά προνόμιά των ήσπάσθησαν τον ισλαμισμό. Πολλοί άπό αύτούς δεν έγνώριζαν τήν τουρκική γλώσσα. 'Ορισμένοι δε ομιλούν μέχρι σήμερα καί τήν ελληνική καί μάλιστα ιδιώματα αύτής (κρητική διάλεκτο, οΐ έκ Κρήτης καταγόμενοι).

4 14 ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛ. ΒΟΛΑΝΑΚΗΣ 2. Χριστιανικές αρχαιότητες και μνημεία τής Μικράς Ασίας Ό χριστιανισμός διεδόθη ένωρίτατα στις περιοχές της Μικράς Άσίας(>, κυρίως άπο την Παλαιστίνη καί τη Συρία'. Ό άπόστολος Παύλος περιοδέυσε στη Μικρά Ασία κατά το 46 μ.χ., έκήρυξε καί ίδρυσε κατά τόπους Εκκλησίες* Ό άπόστολος καί εύαγγελιστής Ιωάννης εζησε καί εδρασε στην Έφεσο, δπου άπέθανε σέ βαθύ γήρας καί έτάφη. Ό άπόστολος Φίλιππος εζησε καί εδρασε στήν Ίεράπολη τής Φρυγίας, οπού έμαρτύρησε καί έτάφη το έτος 87 μ.χ. Ήδη περί το τέλος του 1ου αιώνα μ.χ. υπάρχουν στη Μικρά Ασία οργανωμένες τοπικές Εκκλησίες, οί όποιες άναφέρονται στήν Αποκάλυψη του Ίωάννου0. Των Εκκλησιών αύτών προ'ίσταντο έπίσκοποι, οί όποιοι ονομάζονται υπό του Ίωάννου «άγγελοι» Οί Εκκλησίες αύτές είναι οί έξης: α) Εφέσου, β) Σμύρνης, γ) Περγάμου, δ) Θυατείρων, ε) Σάρδεων, στ) Φιλαδέλφειας καί ζ) Λαοδικείας. Κατά την παλαιοχριστιανική εποχή (4ος-6ος αιώνας μ.χ.) άνεγείρεται μεγάλος άριθμός χριστιανικών μνημείων στις περιοχές τής Μικράς Ασίας11. Τα περισσότερα άπο αύτά άνήκουν στον τύπο τής τρίκλιτης, ξυλόστεγης έλληνιστικής βασιλικής. Όρισμένες άπο τις βασιλικές αύτές φέρουν έγκάρσιο κλίτος σέ σχήμα Τ. Πρόκειται συνήθως για μεγάλων διαστάσεων οικοδομήματα, τα όποια φέρουν κιονοστοιχίες ή πεσσοστοιχίες καί χωρίζονται σέ τρία κλίτη. Γύρω άπο τις βασιλικές υπάρχουν διάφορα προσκτίσματα12. Τά δάπεδα τών βασιλικών καλύπτονται μέ 6.Πράξεις, 2, I. Βολανάκης, «Ό ναός El Nazar...», δ.π., σ Πράξεις, 13, 13 κ.έξ. Β. Στεφανίδης, Εκκλησιαστική Ιστορία, απ άρχής μέχρι σήμερον, Αθήνα 1959ή σ Άποκάλυψις, 1, Άποκάλυψις, 2, 1: «Τω άγγέλω της έν Έφέσω εκκλησίας γράψον [...]». 11. Γ. Σωτηρίου, Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία, τόμ. Α', Αθήνα 1962, σσ. 275 κ.έξ. 12. I. Βολανάκης, «Τα παλαιοχριστιανικά μνημεία τής Δωδεκανήσου», Άφιέρωμα εις τον Μητροπολίτην Ρόδου κ.κ. Σπυρίδωνα, επί τή συμπληρώσει τεσσαράκοντα ετών άρχιερατείας, Αθήνα 1988, σ. 311.

5 ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 15 μαρμάρινες πλάκες, μαρμαροθετήματα, πολύχρωμα ψηφιδωτά, πήλινες πλάκες κ.λπ. Οί εσωτερικές έπιφάνειες των τοίχων των βασιλικών έφεραν γραπτό διάκοσμο. Τα παλαιοχριστιανικά μνημεία τής Μικράς Ασίας άνηγέρθησαν κατά τον 4ο-6ο αιώνα μ.χ. καί άρχισαν να ερειπώνονται άπο τον 7ο αιώνα μ.χ. καί μετά, έξαιτίας φυσικών καταστροφών καί τών πειρατικών έπιδρομών. 'Ορισμένα άπο τα μνημεία αύτά έχουν άνασκαφεΐ, μελετηθεί καί δημοσιευθεΐ, ενώ πολυάριθμα μνημεία παραμένουν μέχρι σήμερα άνεξερεύνητα ή έχουν έλλιπώς μελετηθεί. Κατά τη βυζαντινή καί μεταβυζαντινή εποχή άνεγείρονται έπίσης χριστιανικά μνημεία στη Μικρά Ασία, αν καί σέ περιορισμένη κλίμακα. 'Ορισμένα άπο αύτά μετετράπησαν άργότερα σέ μουσουλμανικά τεμένη καί έτσι διετηρήθησαν. Άλλα διετηρήθησαν ως χριστιανικοί ναοί μέχρι το 1923, ενώ τά περισσότερα έρειπώθησαν ή κατεστράφησαν. Μέχρι σήμερα δέν έχουν έπαρκώς έρευνηθεΐ καί 'ιστορικά άξιοποιηθεΐ τά χριστιανικά μνημεία τών εκτεταμένων περιοχών τής Μικράς Ασίας1,1. Ό γράφων είχε την εύκαιρία κατά τά τελευταία έτη νά έπισκεφθεί επανειλημμένους τη Μικρά Ασία καί νά μελετήσει έπί τόπου ορισμένα άπο τά μνημεία της. Καρπός τών περιοδειών αύτών άποτελεΐ καί ή άνά χεΐρας έργασία, ή οποία άναφέρεται σέ ορισμένα χριστιανικά μνημεία τής Νοτιοδυτικής Μικρας Ασίας, άλλα γνωστά καί άλλα άγνωστα στην επιστήμη καί την έρευνα. Ή παρούσα μελέτη άποτελεΐ μικρή συμβολή στην έρευνα τών χριστιανικών μνημείων τής Νοτιοδυτικής Μικράς Ασίας. Β' ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ I. ΙΕΡΑΠΟΛΗ (PAMUKKALE) (Πίν. 1) Ανατολικά τής Εφέσου καί σέ άπόσταση 197 χλμ. άπο αύτήν κεΐνται τά έρείπια τής 'Ιεραπόλεως (Pamukkale) 'Η πόλη ιδρύθηκε τον 2ο αιώνα π.χ. άπο τον βασιλέα τής Περγάμου Εύμένη Β'. TÒ 129 π.χ. ή Ίερά- 13. Σπ. Βρυώνης, ό'.π., σσ. 34 κ.έξ. καί σσ. 394 κ.έξ. 14. S. Türkoglu. Pamukkale (Hierapolis), Κωνσταντινούπολη 1989', σσ. 6 κ.έξ.

6 16 ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛ. ΒΟΛΑΝΑΚΗΣ πόλη περιήλθε στούς Ρωμαίους. 'Η πόλη μέσα σέ δύο αιώνες κατεστράφη άπο σεισμούς. Ή Ίεράπολη εφθασε στη μεγαλύτερη άκμή της κατά τον 2ο καί 3ο αιώνα μ.χ. Λόγω τής ύπάρξεως θερμών ιαματικών πηγών στην περιοχή, ή 'Ιεράπολη έδέχετο πολυάριθμους έπισκέπτες, ήδη άπο την Αρχαιότητα. Τον 11ο καί τον 12ο αιώνα μ.χ. ή Ίεράπολη έγινε ή πρωτεύουσα τής μιας άπο τις δύο έπαρχίες τής Φρυγίας. Αργότερα ή πόλη παρήκμασε. Στα τέλη τού 19ου αιώνα μ.χ. διενήργησαν άνασκαφές Γερμανοί άρχαιολόγοι στην Ίεράπολη. Τις έρευνες αύτές συνέχισαν άπο το 1957 Ιταλοί άρχαιολόγοι. Στην Ίεράπολη διατηρούνται πολλά μνημεία, μεταξύ τών οποίων συγκαταλέγονται καί τα εξής: θέατρο, θέρμες, ναός τού Απόλλωνος, νυμφαίο, νεκρόπολη, τρεις παλαιοχριστιανικές βασιλικές, το μαρτύριον τού Αποστόλου Φιλίππου κ.ά. 'Η Ίεράπολη έχει ιδιαίτερες φυσικές καλλονές, οί όποιες μαζί μέ τα άρχαΐα μνημεία της άποτελοΰν πόλο έλξεως μεγάλου άριθμοΰ έπισκεπτών έτησίως. Τα νερά τής περιοχής περιέχουν άσβεστοΰχα άλατα καί μέ την άπόθεση αύτών τα πετρώματα φαίνονται ως να καλύπτονται μέ χιόνια ή βαμβάκι, γι αύτό καί ή περιοχή ονομάσθηκε στον Μεσαίωνα Pamukkale, ήτοι «φρούριο τού βαμβακιού»1. Στη συνέχεια γίνεται σύντομος λόγος περί τών χριστιανικών μνημείων τής Ίεραπόλεως Βασιλική A (ΓΙίν. 2) Νοτιοανατολικά τού θεάτρου καί σέ άπόσταση 80 μ. περίπου άπο αύτό κεΐνται τα έρείπια μιας βασιλικής, μή άνεσκαμμένης. Το κυρίως σώμα τής βασιλικής εμφανίζει ορθογωνίου σχήματος κάτοψη καί έχωρίζετο μέ δύο κιονοστοιχίες σέ τρία κλίτη1'. Από αύτά το μεσαίο κλιτός είναι εύρύτερο τών πλαγίων καί περα Α. Κιντή, Τουρκία. Οί μπλε οδηγοί, Αθήνα χ.χ., σ Τήν Ίεράπολη έπεσκέφθη ό γράφων στίς αρχές Αύγουστου του έτους Γ. Σωτηρίου, Χριστιανική... Αρχαιολογία, δ.π., σσ. 227 κ.έξ. Του ίδιου, «Αί

7 ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 17 τοΰται σέ μία μεγάλη ήμικυκλική αψίδα προς άνατολάς (χορδής 7 καί βέλους 3,80 μ.), ή όποια έγγράφεται έντός ορθογωνίου, σύμφωνα μέ τα συριακά πρότυπα18. Το πάχος του τοίχου τής αψίδας είναι 0,90 μ. Δυτικά τοΰ κυρίως σώματος τής βασιλικής εκειτο ορθογωνίου κατόψεως νάρθηκας. Γύρω άπό τη βασιλική εκειντο διάφορα προσκτίσματα. Ό κυρίως άξονας τής βασιλικής βαίνει άπό δυσμάς προς άνατολάς (60 ) καί έμφανίζει άπόκλιση 30 προς βορειοανατολικά. Ή βασιλική άνηγέρθη πιθανώς τον 5ο αιώνα μ.χ. 2. Βασιλική Β (Πίν. 3) Ανατολικά του θεάτρου καί σέ άπόσταση 40 μ. περίπου άπό αύτό, σέ υψηλότερο επίπεδο, νοτιοδυτικά τής βυζαντινής Πύλης καί σέ άπόσταση 80 μ. περίπου άπό αύτήν, κεΐνται τά έρείπια δευτέρας βασιλικής. Έ βασιλική αύτή έμφανίζει ορθογωνίου σχήματος κάτοψη καί έχωρίζετο μέ δύο κιονοστοιχίες σέ τρία κλίτη. Άπό αύτά το μεσαίο είναι εύρύτερο των πλαγίων καί περατοΰται σέ μία ήμικυκλική αψίδα προς άνατολάς, ή οποία έγγράφεται έντός ορθογωνίου, κατά τά συριακά πρότυπα. Έντός τής άψίδας διακρίνονται λείψανα πεταλοειδούς σύνθρονού. Εκατέρωθεν τής άψίδας κεΐνται παστοφόρια. Τά πλάγια κλίτη περατοΰνται πρός άνατολάς σέ εύθεΐες πλευρές. Δυτικά τοΰ κυρίως σώματος τής βασιλικής εκειτο ορθογωνίου κατόψεως νάρθηκας, ό όποιος έχωρίζετο σέ τρεις έπιμέρους χώρους19, ίσοπλατεΐς πρός τά τρία κλίτη τής βασιλικής. Ό κυρίως άξονας τοΰ οικοδομήματος βαίνει άπό δυσμάς πρός άνατολάς (60 ) καί έμφανίζει άπόκλιση 30 πρός βορειοανατολικά. παλαιοχριστιανικά! βασιλικά! τής Ελλάδος»,5Αρχαιολογική Έφημερίς 1929 ( Αθήνα 1931), σσ. 174 κ.έξ. 18. Α. Όρλάνδος, Ή ξνλόστεγος παλαιοχριστιανική βασιλική τής μεσογειακής λεκάνης, τόμ. Α', Αθήνα 1952, σ Ή τριμερής αύτή διαίρεση τοΰ νάρθηκα πιθανώς άντιστοιχεΐ στις τρεις τάξεις των μετανοούντων της παλαιοχριστιανικής εποχής. Ο! τάξεις αυτές ήσαν: α) ο! μετανοοΰντες, β) οί προσκλαίοντες κα! γ) οί ΰποπίπτοντες.

8 18 ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛ. ΒΟΛΑΝΑΚΗΣ Ή βασιλική Β άνηγέρθη τον 5ο αιώνα μ.χ. και έμφανίζει περισσότερες οικοδομικές φάσεις. Μετά τήν έρείπωση τής άρχικής βασιλικής, το οικοδόμημα έπεσκευάσθη καί στη θέση των κιόνων κατεσκευάσθησαν πεσσοί. Μετά τήν τελική έρείπωση του μνημείου, σέ τμήμα του χώρου του μεσαίου κλιτούς άνηγέρθη μικρών διαστάσεων μονόχωρο ναόδριο, στο όποιο συνεχίζετο ή χριστιανική λατρεία. Στή νοτιοδυτική γωνία του μεσαίου κλιτούς τής βασιλικής κεΐται μονολιθική σαρκοφάγος άπό σιτόχρου πωρόλιθο20, 21 παλαιοχριστιανικών χρόνων. 3. Βασιλική Γ (Πίν. 4-5) Στο δυτικό τμήμα τής Ίεραπόλεως κεΐνται τα έρείπια μιας τρίτης παλαιοχριστιανικής βασιλικής. Πρόκειται για μεγάλων διαστάσεων οικοδόμημα, το όποιο εμφανίζει ορθογωνίου σχήματος κάτοψη. Ό κυρίως άξονας αύτοΰ βαίνει άπό δυσμάς πρός άνατολάς (56 ) καί έμφανίζει άπόκλιση 34 πρός βορειοανατολικά. Ό κυρίως ναός έχωρίζετο μέ δύο κιονοστοιχίες σέ τρία κλίτη. Οί κιονοστοιχίες περιελάμβαναν κυλινδρικούς, άρραβδώτους μαρμάρινους κίονες, μέ βάσεις καί ιωνικά κιονόκρανα μετά συμφυούς επιθήματος. Τό μεσαίο κλίτος είναι εύρύτερο τών πλαγίων καί περατοΰται σέ μία μεγάλη αψίδα πρός άνατολάς, έσωτερικώς ήμικυκλική καί έξωτερικώς πεντάπλευρη2. Εντός τής άψίδας περικλείεται πεταλοειδές σύνθρονο, άποτελούμενο έξ έπτά βαθμιδών. Τό ιερό βήμα περιορίζετο στό πλάτος τού μεσαίου κλιτούς καί έχωρίζετο τού κυρίως ναού μέ χαμηλό μαρμάρινο τέμπλο, άποτελούμενο άπό θωράκια καί πεσσούς. Τό νότιο κλίτος περατοΰται πρός άνατολάς σέ μία αψίδα έσωτερικά ήμικυκλική καί εξωτερικά τρίπλευρη. Τό βόρειο κλίτος περατοΰται πρός 20. Ή σαρκοφάγος αύτή προορίζετο προφανώς για τήν ταφή επιφανούς προσώπου. 21. Έσωτερικά ήμικυκλικές και εξωτερικά πολύπλευρες αψίδες παλαιοχριστιανικών βασιλικών απαντούν σέ ικανό άριθμο χριστιανικών μνημείων τής Δυτικής Μικρας Ασίας, τών νήσων του Αιγαίου Πελάγους καί τής Κύπρου.

9 ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 19 άνατολάς σέ μία ήμικυκλική άψίδα. Δυτικά του κυρίως σώματος τής βασιλικής είναι προσκεκολλημένος ορθογωνίου κατόψεως νάρθηκας. Δυτικά του νάρθηκα εκειτο εύρύχωρο τετράστωο αίθριο. Στην προέκταση του νάρθηκα προς νότο κείται ορθογωνίου κατόψεως πρόσκτισμα. Ό κυρίως άξονας του οικοδομήματος βαίνει άπό βορρά προς νότο. Ή νότια αύτοΰ πλευρά περατοΰται σέ μία ήμικυκλική άψίδα. Πρόκειται πιθανώς για το σκευοφυλάκιο ή το διακονικό τής βασιλικής. Ή τοιχοποιία τής βασιλικής είναι κατασκευασμένη άπό άργολιθοδομή καί άσβεστοκονίαμα καί διατηρείται σέ ικανό ύψος. Ή βασιλική αύτή λόγω του μεγέθους της, τής μορφής καί του πλούτου των μαρμάρινων άρχιτεκτονικών μελών της επιτρέπει να υποθέσουμε ότι πρόκειται πιθανότατα γιά τόν καθεδρικό ναό τής Ίεραπόλεως Οκταγωνικός ναός'αποστόλον Φιλίππου (Πίν. 6) Στην Ίεράπολη τής Φρυγίας έδρασε καί έμαρτύρησε τό 87 μ.χ. ό άπόστολος Φίλιππος. Έπί του τάφου του άνηγέρθη τόν 4ο αιώνα μ.χ. μεγαλοπρεπές οκταγωνικό μαρτύριον2'. Βόρεια τής πόλεως καί εκτός του τείχους, σέ υψηλό, επίκαιρο σημείο, κεΐνται τά λείψανα του οκταγωνικού ναού τού Αποστόλου Φιλίππου. Ό ναός άποτελείται άπό οκταγωνικό πυρήνα, ό όποιος έκαλύπτετο πιθανώς μέ ήμισφαιρικό τρούλο ή μέ ξύλινη πυραμοειδή οροφή καί κεραμίδια. Στις πλευρές τού οκταγώνου είναι προσκεκολλημένοι ορθογωνίου κατόψεως χώρογ. Σέ έκάστη πλευρά τού οκταγωνικού πυρήνα υπάρχουν άνά δύο κυλιν 22. "Ομοιο πρόσκτισμα, καί στην άντίστοιχη θέση, εΰρίσκεται στή βασιλική τοϋ Δουμετίου, της Νικοπόλεως τής Ηπείρου: Γ. Σωτηρίου, Χριστιανική... Αρχαιολογία, δ.π., σσ , εΐκ 'Υπό τοϋ καθηγητοϋ Δ. ΙΙάλλα το πρόσκτισμα αύτό έρμηνεύθη ώς διακονικό. 23. Ή Ίεράπολη τής Φρυγίας ήτο έδρα χριστιανού επισκόπου. 24. Γ. Σωτηρίου, Χριστιανική... Αρχαιολογία, δ.π., σ. 331' Ch. Delvoye, Βυζαντινή τέχνη, είκ Κατά μία άποψη οί χώροι αύτοί έχρησίμευαν πιθανώς γιά τη διαμονή τών πολυαρίθμων προσκυνητών.

10 20 ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛ. ΒΟΛΑΝΑΚΗΣ δρικοί, άρράβδωτοι μαρμάρινοι κίονες, φέροντες κιονόκρανα κοσμούμενα μέ φύλλα άκανθας. Τα δάπεδα είναι επιστρωμένα μέ μαρμάρινες πλάκες. Ό άξονας του οικοδομήματος κεΐται άπό δυσμάς προς άνατολάς. Στήν άνατολική πλευρά υπάρχει ήμικυκλική αψίδα, έγγραφομένη εντός του οκταγώνου*. Δυτικά υπάρχει τετραγώνου κατόψεως εύρύχωρη αύλή. Εντός τοΰ μαρτυρίου διατηρούνται περισσότερες σαρκοφάγοι παλαιοχριστιανικών χρόνων. II. ΟΡΕΙΝΗ ΕΦΕΣΟΣ (ÇÎRÎNCE) Ανατολικά τής Εφέσου (Selçuk) και σέ άπόσταση 8 χλμ. άπο αύτήν, σέ υψόμετρο 350 μ. περίπου, κεΐται ό οικισμός Çirince*, ό όποιος παλαιότερα όνομάζετο Kirkince*. Σύμφωνα μέ μία έκδοχή, ό οικισμός ίδρύθη άπό χριστιανούς κατοίκους τής Εφέσου, οί όποιοι κατέφυγαν στήν περιοχή αύτή μετά την κατάληψη τής Εφέσου υπό των Σελτσούκων. Στόν Kirkince έκατοικοΰσαν μέχρι τό 1923 "Ελληνες ορθόδοξοι χριστιανοί, οί όποιοι μέ τήν άνταλλαγή των πληθυσμών έγκατεστάθησαν στήν Ελλάδα. Στόν Kirkince ήλθαν, σύμφωνα μέ μία άποψη, μουσουλμάνοι άπό τήν Κρήτη καί τη Μακεδονία. Οί σημερινοί κάτοικοι τοΰ οικισμού είναι άπόγονοι τών προηγουμένων. Εντός τοΰ οικισμού καί γύρω άπό αύτόν υπάρχουν άρχαΐα λείψα Στη Νύσσα τής Νοτιοδυτικής Μικρας Ασίας, ή οποία κεΐται περί τα 100 χλμ. δυτικά τής 'Ιεραπόλεως, εύρίσκετο οκτάγωνο, περιγραφόμενο υπό τοϋ Γρηγορίου Νύσσης: Γρηγόριος Νύσσης, Επιστολή ΚΙ, Προς Αμφιλοχίαν. «[...] τέτταρσιν [...] οΐκοις [...] ώσπερ όρώμεν έν τω σταυροειδή τύπω [...] αί δε άλλαι τέσσαρες τοϋ οκταγώνου πλευραί, αί μεταξύ τών τετραγώνων οΐκων διήκουσαι [...] έκάστη τούτων ημικύκλιον περικείσεται κογχοειδώς [...] έκ παραλλήλου τα τετράγωνά τε καί τα ήμικύκλια (PG 46, στ κ.έξ.). J. Strzygowski, Kleinasien. Λειψία 1903, σσ. 74 κ.έξ. 27. U. Muss, «Jenseits von Ephesos: Die Griechen von i ri nee», άνάτυπο άπο το Jahresheften des Österreichischen Archäologischen Instituts, τόμ. 64 (1994), σ Ό οικισμός εγινε ευρύτερα γνωστός άπό το μυθιστόρημα τής Διδώς Σωτηρίου, Ματωμένα χώματα. Ή κυρία Διδώ Σωτηρίου κατάγεται άπο το Aydin (Άιδίνι). Ό τόπος όπου εκτυλίσσονται οί σκηνές τοϋ άνωτέρω μυθιστορήματος της είναι è οικισμός Kirkince (Κιρκιντζές).

11 ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΔΤΤΙΚΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 21 να, προερχόμενα άπο τήν έλληνορωμαϊκή εποχή καί τούς μέσους χρόνους. Επίσης εντός του σημερινού οικισμού διατηρούνται δύο ναοί, τού 'Αγίου Ίωάννου τού Προδρόμου ό ένας καί τού 'Αγίου Δημητρίου ό άλλος. Μετά το 1923 οί ναοί αύτοί μετετράπησαν σέ μουσουλμανικά τεμένη 1. Σήμερα ό μεν πρώτος άνεστηλώθη καί άποτελεΐ μνημείο, ό δέ δεύτερος πρόκειται να αναστηλωθεί Ναός 'Αγίου Ίωάννου του Προδρόμου Στο δυτικό τμήμα τού οικισμού ßirince εύρίσκεται ό ναός τού 'Αγίου Ίωάννου τού Προδρόμου'11. Ό ναός είναι μεγάλων διαστάσεων (20,20x13,40 μ.), εμφανίζει ορθογωνίου σχήματος κάτοψη καί χωρίζεται με δύο κιονοστοιχίες, έκάστη έκ τεσσάρων κιόνων άποτελουμένη, σέ τρία κλίτη. Από αύτά το μεσαίο περατοΰται σέ μία αψίδα προς άνατολάς, έσωτερικά ήμικυκλική καί εξωτερικά πεντάπλευρη. Τα πλάγια κλίτη περατοΰνται προς άνατολάς σέ εύθέίες. Ό ναός καλύπτεται μέ καμάρες, ένώ στο κέντρο υψώνονται δύο ήμισφαιρικοί τρούλοι. Στο δυτικό τμήμα τής βόρειας πλευράς τού ναού άνοίγεται μία είσοδος, πάνω άπο τήν όποια είναι εντοιχισμένη πλάκα έκ λευκού μαρμάρου, μέ τήν έγχάρακτη έπιγραφή: Il Ο ΠΕΡΙΚΑΛΛΗΟ OTTOC NAOC TOT ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΚΑΙ Β(Α)ΠΤΙ 21 CTOT ΙΩ(ΑΝΝΟΥ) ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΤΑΙ ΕΚ ΒΑΘΡΩΝ Π POETACI 31 A TE ΚΑΙ Ε(ΠΙ)ΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΕΩΤΑΤΟΥ ΕΠΙΟΚΟΠΟΥ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟ Ή χρησιμοποίηση των ναών αύτών ώς μουσουλμανικών τεμενών εγινε στην άρχή έπειδή δέν υπήρχε τέμενος. "Οταν άργότερα άνηγέρθη τέμενος έντός του οικισμού, οί ναοί παρέμειναν ώς μνημεία. 30. Εύχαριστώ θερμά τον καθηγηγή κ. Anton Bammer καί τήν άρχαιολόγο κ. Ulrike Muss, οί όποιοι μέ έξενάγησαν τήν στον οικισμό $irince καί στα μνημεία του. 31. U. Muss, ό.π., σσ

12 22 ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛ. ΒΟΛΑΝΑΚΗΣ 41 AEÜC Κ(ΥΡΙ)ΟΤ ΚΑΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥ CKDNIOY ΔΙΑ CYNAPOMHC ΔΕ ΚΑΙ ΒΟΗ 51 OEIAC ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΥΟΕΒΩ(Ν) Χ(ΡΙΟΤΙΑ)ΝΩΝ ΕΝΤΟΠΙΩΝ ΤΕ ΚΑΙ 61 ΞΕΝΩΝ, EIC ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΟΟΙΝ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ CYNEBHCAN ΕΞΟ 71 ΔΑ, ΟΧΙ ΟΛΙΓΑ, ΕΠΕΙΔΗ TEAEIOOEIC ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ EKPEMNICOH 81 ΚΑΙ ΔΓ ΑΔΡΩΝ AYOIC ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΝΑΛΩΜΑΤΩΝ ΚΟΠΟΥ ΤΕ πο 91 ΛΑΟΥ KAI AYCXEPEIAC ΟΤΙ ΠΛΕΙΟΤΗΟ TEAOC ECXEN AICION 101 ΤΗ ΤΟΥ Θ(Ε)ΟΥ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΩΕ' ETOC 111 ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ ΟΕΠΤΕΜΒΡΙΟΝ0 Ή κτητορική αύτή επιγραφή άναφέρει ότι δ ναός είναι άφιερωμένος στον άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, άνηγέρθη μέ τή φροντίδα του επισκόπου 'Ηλιουπόλεως κ. Καλλινίκου του Σιφνίου, με τή συνδρομή των ορθοδόξων χριστιανών του οικισμού, άλλα καί ξένων, έπερατώθη δέ ή οικοδομή τον Σεπτέμβριο του έτους 1805 μ.χ. Στο άνατολικό τμήμα τής βόρειας εξωτερικής πλευράς του ναοΰ υψώνεται το κωδωνοστάσιο. Στή βάση αύτοΰ υπάρχει έπιγραφή μέ τή χρονολογία «1873». 6. Ναός'Αγιον Δημητρίον Δεξιά ώς προς τον εισερχόμενο, στον σημερινό οικισμό Çirince, υψώνεται ό ναός του 'Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου (26 Οκτωβρίου) 0. Πρόκειται για μέτριων διαστάσεων μονόχωρο οικοδόμημα, το όποιο εμφανίζει ορθογωνίου σχήματος κάτοψη καί καλύπτεται μέ ήμικυλινδρική οροφή. Ή άνατολική αύτοΰ πλευρά περατοΰται σέ μία ήμικυκλική αψίδα. Στό μέσον τής δυτικής πλευράς τοΰ κυρίως ναοΰ άνοίγεται ή είσοδος Πρβλ. U. Muss, 8.π., σ. 134, μέ ορισμένες παραλλαγές ώς προς τήν άνάγνωση. 33. U. Muss, 6.π., σ. 138.

13 ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 23 Δυτικά τοΰ κυρίως ναοΰ έκειτο άνσικτό πρόπυλο, το όποιο έχει έρειπωθεΐ άπό μακροΰ χρόνου καί διατηρούνται μόνο τα θεμέλιά του. Στή δυτική πλευρά τοΰ προπύλου υπήρχαν πέντε κυλινδρικοί, άρράβδωτοι κίονες, οί όποιοι έστήριζαν εύθύ έπιστύλιο καί έπ αύτοΰ υπήρχε ξύλινη επικλινής στέγη καί κοίλα κεραμίδια. Τό Ιερό βήμα έχωρίζετο του κυρίως ναού μέ ξύλινο τέμπλο, τό όποιο εφερε άνωθεν των δεσποτικών εικόνων έπιστύλιο φέρον ξυλόγλυπτο διάκοσμο. Στις έσωτερικές επιφάνειες τοΰ ναοΰ διατηροΰνται λείψανα μεταβυζαντινών τοιχογραφιών. Ό ναός τοΰ 'Αγίου Δημητρίου άνηγέρθη πιθανώς κατά τό α μισό τοΰ 19ου αιώνα μ.χ. Τελευταία έχει άρχίσει ή άναστήλωση τοΰ μνημείου. III. ΠΡΙΗΝΗ (Πίν. 7-8) Νότια τής Εφέσου καί σέ άπόσταση 58 χλμ. περίπου άπό αύτήν, πλησίον τών έκβολών τοΰ ποταμοΰ Μαιάνδρου^1, πάνω σέ μικρό ύψωμα (υψόμετρο 100 μ. περίπου), σέ άπόσταση 15 χλμ. περίπου άπό τής παραλίας καί νοτιοανατολικά υψώματος (υψόμ. 371 μ.), οπού έκειτο ή άκρόπολη, ευρίσκονται τα έρείπια τής άρχαίας πόλεως Πριήνης. Τήν Πριήνη είχε κτίσει, σύμφωνα μέ ύπάρχουσα παράδοση1, ό υιός τοΰ Νηλέως Αίπυτος επί τής καρικής άκτής, άλλα ή πόλη άπό παράλιος έγινε μεσόγειος, λόγω τών προσχώσεων τοΰ Μαιάνδρου. Στήν περιοχή τής Πριήνης έκειτο τό Πανιώνιον, όπου συνήρχοντο οί σύνοδοι τοΰ κοινοΰ τών Ίώνων καί έτελοΰντο τα πανιώνια Πύθια, πρός τιμήν τοΰ Έλικωνίου Ποσειδώνος. Έ Πριήνη έγνώρισε μεγάλη άκμή Ό ποταμός Μαίανδρος μέ το περίπλοκο σχήμα του άπετέλεσε το πρότυπο και έδωσε τό όνομα στο διακοσμητικό «μαίανδρος», το όποιο άπέβη σύμβολο τής Ελλάδος καί τοϋ έλληνικοϋ πολιτισμού. Στ. Πελεκανίδης, Σύνταγμα τών παλαιοχριστιανικών ψηφιδωτών δαπέδων τής Ελλάδος. I. Νησιωτική 'Ελλάς, Θεσσαλονίκη 1974, σσ Στράβων, ΙΔ', 633, 5: «Πριήνην δ Αίπυτος ό Νηλέως, ειθ ύστερον Φιλωτάς έκ Θηβών λαόν άγαγών».

14 24 ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛ. ΒΟΛΑΝΑΚΗΣ κατά τον 6ο αιώνα π.χ., εποχή κατά την οποία έζη εκεί ό σοφός Βίας δ Πριηνεύς, ένας άπδ τους επτά σοφούς τής άρχαίας Ελλάδος'". Μετά τούς Περσικούς Πολέμους ή Πριήνη άπετέλεσε μέλος τής συμμαχίας τής Δήλου. Ό Μέγας Αλέξανδρος άνήγειρε ναό τής Αθήνας. Έπί των διαδόχων του άνήκε ή πόλη πότε στούς Σελευκίδες τής Συρίας καί πότε στούς Πτολεμαίους τής Αίγύπτου. Αργότερα ή Πριήνη ύπετάχθη στούς Ρωμαίους. Μετά τή διάδοση του χριστιανισμού ή Πριήνη ήτο έδρα επισκόπου, ύπαγομένου στή Μητρόπολη Εφέσου. Στα τέλη τού 13ου αιώνα μ.χ. ή Πριήνη περιήλθε στούς Τούρκους. Στα τέλη τού 19ου αιώνα μ.χ. διεξήχθησαν άνασκαφες στήν Πριήνη ύπδ Γερμανών άρχαιολόγων ( ). Μεταξύ άλλων άπεκαλύφθησαν καί τα έξής μνημεία" : α) τρεις πύλες, β) κλίμακα, γ) ναός τής Κυβέλης, δ) άποθήκες τροφίμων, ε) πηγές, στ) άγορά, ζ) Ιερή στοά, η) Ασκληπιείο, θ) έκκλησιαστήριο, ι) πρυτανεΐον, ια) ναός Άθηνάς Πολιάδος, ιβ) άνω γυμνάσιο, ιγ) θέατρο, ιδ) ναός Ίσιδος, ιε) βασιλική παλαιοχριστιανική, ιστ) βυζαντινός ναός, ιζ) ναός Δήμητρας, ιη) πύργος, ιθ) στάδιο, κ) κάτω γυμνάσιο, κα) ναός Ολυμπίου Διός. Ή άκρόπολη έκειτο βορειοδυτικά τής πόλεως καί πάνω σέ φύσει οχυρό ύψωμα. Έ πόλη περιεβάλλετο μέ τείχος (μήκους μ.). Περί τής παλαιοχριστιανικής βασιλικής γίνεται λόγος κατωτέρω. 7. Βασιλική Νοτιοανατολικά τού θεάτρου καί σέ μικρή άπόσταση άπδ αύτδ υπήρχε άρχαΐο οικοδόμημα, το όποιο κατά τον 5ο αιώνα μ.χ. μετεσκευάσθη σέ μία χριστιανική βασιλική'. Τδ κυρίως σώμα τής βασιλικής έμφανίζει ορθογωνίου σχήματος κά Οΐ λοιποί έξι σοφοί ήσαν: α) Θαλής δ Μιλήσιος, β) Πιττακδς δ Μυτιληναΐος, γ) Κλεόβουλος δ Ρόδιος, δ) Σόλων δ Αθηναίος, ε) Περίανδρος δ Κορίνθιος καί στ) Χείλων δ Λακεδαιμόνιος. 37. Α. Κιντή. δ.γί., σ Α. Όρλάνδος, Ή ξυλόστεγος..., δ.π., τόμ. 2, σσ. 264 καί 275.

15 ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 25 τοψη και έχωρίζετο μέ δύο κιονοστοιχίες σέ τρία κλίτη. Από αύτά το μεσαίο είναι εύρύτερο των πλαγίων καί περατοΰται προς άνατολάς σέ μία ήμικυκλική άψίδα'α Το ιερό βήμα χωρίζεται του κυρίως ναού μέ φράγμα, το όποιο άποτελεΐται άπο μαρμάρινους πεσσούς τετραγώνου διατομής καί έπίσης μαρμάρινα θωράκια, τα όποια φέρουν άνάγλυφο διάκοσμο καί ελληνικές μεγαλογράμματες επιγραφές. Τό ιερό βήμα εκτείνεται στό πλάτος του μεσαίου κλιτούς. Στό κέντρο αύτοΰ ευρίσκονται τα λείψανα άπό τή βάση τής αγίας τράπεζας, ή όποια ήτο κατεσκευασμένη άπό φαιόχρωμο μάρμαρο. Στό κέντρο του κυρίως ναού κεΐται ό άμβωνας, ό όποιος εμφανίζει δύο οικοδομικές φάσεις. Αρχικά ό άμβωνας ήτο μεγαλύτερος, άπετελέίτο άπό κυκλικής κατόψεως πυρήνα καί δύο κλίμακες, μία άνατολικά καί δεύτερη δυτικά αύτοΰ Αργότερα, μετά τήν καταστροφή του άρχικου άμβωνα, έτοποθετήθη στήν ίδια θέση μαρμάρινος μονολιθικός άμβωνας, μέ κυλινδρικό πυρήνα, μία κλίμακα δυτικά καί πλευρικά θωράκια. Ό δεύτερος άμβωνας φέρει στις έξωτερικές αύτοΰ έπιφάνειες άνάγλυφο διάκοσμο, άποτελούμενο άπό βλαστό κληματίδας μέ φύλλα καί σταφυλές41. Τα πλάγια κλίτη είναι στενότερα τοΰ μεσαίου καί περατοΰνται πρός άνατολάς σέ εύθεΐες πλευρές. Δυτικά τοΰ κυρίως σώματος τής βασιλικής είναι προσκεκολλημένος ορθογωνίου κατόψεως νάρθηκας. IV. ΔΙΔΥΜΑ (Πίν. 9-10) Νότια τής Πριήνης καί σέ άπόσταση 30 χλμ. περίπου άπό αύτήν, έπίσης 39. Ή αψίδα δεν έχει ανασκαφεί πλήρως. 40. Α. Όρλάνδος, Παλαιοχριστιανικά λείψανα τής Ρόδον, τχ. 6, 1948, σ. 29, πίν Στο Κάστρο τής Νερατζιάς τής Κώ φυλάσσεται μαρμάρινος παλαιοχριστιανικός άμβωνας, ομοιος μέ έκεΐνον τής βασιλικής τής Πριήνης, ό όποιος κοσμείται έπίσης μέ βλαστό κληματίδας φέροντα φύλλα καί σταφυλές. Πρβλ. Μ. Σκλάβου-Μαυροειδή, «Συμβολική παράσταση στή δεύτερη χρήση τής πλάκας Τ. 175 του Βυζαντινού Μουσείου», Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, περ. Δ', τόμ. ΙΖ' ( ), σσ. 37 κ.έξ.

16 26 ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛ. ΒΟΛΑΝΑΚΗΣ νότια τής Μιλήτου και σέ άπόσταση 18 χλμ. περίπου άπό αύτήν, σέ απόσταση 3 χλμ. περίπου άπο τής παραλίας, κεΐνται τα άρχαΐα Δίδυμα (σημερινός οικισμός Didim)'2. Τα Δίδυμα ήκμασαν κατά τήν Αρχαιότητα, κυρίως λόγω τής ύπάρξεως έκέϊ του Ιερού καί του μαντείου του Διδυμαίου Απόλλωνος, του οποίου τήν έπιμέλεια είχε ή παλαιά οικογένεια των Βραγχιδών. Στη θέση αύτή υπήρχε άρχικά μία «ιερά πηγή» (φρέαρ), όπου έκτίσθη μικρός πρόστυλος ναός. Αργότερα άνηγέρθη μνημειώδες ιδιόρρυθμο οικοδόμημα, τό όποιο περιέβαλε τό «ιερόν φρέαρ» καί τόν άρχαιότερο μικρό ναό. Λείψανα του καλλιμάρμαρου καί επιβλητικού αύτοΰ οικοδομήματος μέ τους τεράστιους μαρμάρινους κίονες διατηρούνται μέχρι σήμερα. 'Ορισμένοι κίονες ίστανται άκόμη στή θέση των, ένώ άλλοι έχουν καταπέσει. 'Η φήμη του μαντείου των Διδύμων τής Μικράς Ασίας ήτο μεγάλη σέ ολόκληρο τόν άρχαΐο κόσμο. Τό μαντείο αύτό προεΐπε στόν Μέγα Αλέξανδρο ( π.χ.) ότι θά νικήσει τούς Πέρσες, θά καταλύσει τήν Περσική Αύτοκρατορία καί θά άρξει τής Ασίας. Φυσικά ό Μέγας Αλέξανδρος εύνόησε τό μαντείο των Διδύμων. 8. Βασιλική Μετά τη διάδοση καί επικράτηση του χριστιανισμού στην περιοχή των Διδύμων, άνηγέρθη βορειοδυτικά του ναού του Διδυμαίου Απόλλωνος καί σέ άπόσταση 150 μ. περίπου άπό αύτόν μία τρίκλιτη, ξυλόστεγη βασιλική τού απλού έλληνιστικοΰ τύπου. Λείψανα τής βασιλικής αύτής διατηρούνται κατά χώραν. Τό κυρίως σώμα τής βασιλικής ένεφάνιζε ορθογωνίου σχήματος κά Στην παραλία των Διδύμων, στον κόλπο του Γέροντος, έλαβε χώραν κατά τήν 28ην Αύγούστου τοϋ έτους 1824 ή περίφημη ναυμαχία τοϋ Γέροντος, κατά τήν όποιαν ό ελληνικός στόλος μέ επικεφαλής τόν Άνδρέα Μιαούλη άπέκρουσε επίθεση τοϋ τουρκικού στόλου μέ άρχηγό τόν Χοσρέφ καί τοϋ αιγυπτιακού μέ άρχηγό τόν Χουσειν, άντεπετέθη δέ ένωμένος καί έτρεψε τα εχθρικά πλοία σέ φυγή. Ή ναυμαχία τοϋ Γέροντος είχε μεγάλη σημασία καί έτόνωσε τό ήθικό των Ελλήνων.

17 ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 27 τοψη καί έχωρίζετο σέ τρία κλίτη. Το μεσαίο κλίτος ήτο εύρύτερο των πλαγίων καί έπερατοΰτο προς άνατολάς σέ μία μεγάλη ήμικυκλική αψίδα, τα θεμέλια της οποίας διακρίνονται άνατολικά του μεταγενέστερου ναοΰ. Τα πλάγια κλίτη της βασιλικής ήσαν στενότερα του μεσαίου καί έπερατοϋντο προς άνατολάς σέ εύθεΐες πλευρές. Δυτικά του κυρίως σώματος τής βασιλικής έκειτο ορθογωνίου κατόψεως νάρθηκας. Ή βασιλική αύτή άνηγέρθή πιθανώς τον 5ο αιώνα μ.χ. 9. Ναός 'Αγίου Ίωάννον Θεολόγον Μετά την έρείπωση τής βασιλικής καί έπί του άνατολικοΰ τμήματος τοΰ μεσαίου κλιτούς αύτής, άνηγέρθη κατά τούς μέσους χρόνους ναός τοΰ 'Αγίου Ίωάννου του Θεολόγου. Πρόκειται για μέτριων διαστάσεων μονόχωρο οικοδόμημα, το όποιο έμφανίζει ορθογωνίου σχήματος κάτοψη. Ή άνατολική αύτοΰ πλευρά έπερατοΰτο σέ μία ήμικυκλική αψίδα. Το άνατολικό καί το δυτικό τμήμα τοΰ ναοΰ καλύπτονται μέ ήμικυλινδρική καμάρα, ένώ στο κέντρο αύτοΰ υψώνεται ήμισφαιρικός τρούλος φερόμενος έφ ύψηλοΰ τυμπάνου, εσωτερικά κυλινδρικοΰ καί έξωτερικά οκταγωνικού. Κατά το έτος 1783, ό ναός αύτός έπεξετάθη καί διά τής προσθήκης πλαγίων κλιτών καί προπύλου δυτικά, κατέλαβε δέ περίπου τήν έκταση τής παλαιοχριστιανικής βασιλικής. Βορειοδυτικά τοΰ ναοΰ άνηγέρθη κωδωνοστάσιο. Στην άνατολική πλευρά τής βάσεως τοΰ κωδωνοστασίου είναι εντοιχισμένη πλάκα άπό λευκό μάρμαρο, φέρουσα άνάγλυφο διάκοσμο, άποτελούμενον άπό ρόδακα, σταυρό καί δύο σχηματοποιημένα κυπαρίσσια καί τήν εγχάρακτη επιγραφή: II ΕΙΚΟΔΟΜΗΘΗ Ο NAOC Τ ΑΓΙΟΥ 31 ΙΩ(ΑΝΝΟΥ) ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΔΙΑ CYNAPOMHC Κ(ΑΙ) 41 ΔΑΠΑ(ΝΗΟ) ΑΛ(ΕΞΑΝΔΡΟΥ) ΜΗΤΡ(ΟΠΟΥΛΟΥ) Κ(ΑΙ) Γ(ΟΝΕΩΝ) 51 ΚΑ(Ι) ΛΟΙΠΩΝ ΧΡΙΟΤΙΑΝΩΝ

18 28 ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛ. ΒΟΛΑΝΑΚΗΣ Τελευταία και μετά την άνταλλαγή των πληθυσμών μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, κατά το 1923, δ ναός μετεσκευάσθη σέ μουσουλμανικό τέμενος. Τότε κατηδαφίσθη ή αψίδα του ιερού βήματος καί κατεσκευάσθη έσωτερικά κόγχη προσευχής (μιχράμπ) καί άμβωνας (μινμπέρ). Το μνημείο διατηρείται σέ πολύ καλή κατάσταση, έπεσκευάσθη δέ τελευταία καί διεμορφώθη δ περιβάλλων αύτδ χώρος. V. ΚΑΤΝΟΣ (DALYAN) Ανατολικά τής Μαρμαρίδος (Marmaris)' καί σέ άπόσταση 30 χλμ. περίπου άπδ αύτήν, στο βάθος φυσικού όρμου, κεΐνται τα ερείπια τής άρχαίας πόλεως Καύνου (σημερινός οικισμός Dalyan). Ή Καΰνος ήτο πόλη τής Περαίας τών Ροδίων καί άνήκε στήν Καρία :>. Ήτο κτισμένη στίς όχθες τού ποταμού Κολβίου. Κατά τον 'Ηρόδοτο οί Καύνιοι ήσαν αύτόχθονες, '>, ένώ κατά τδν Στράβωνα, δ όποιος έστηρίζετο στήν παράδοση τών κατοίκων, οί Καύνιοι ήσαν άποικοι Κρήτες". Ή ίδρυση τής Καύνου άνάγεται στήν άπωτάτη Αρχαιότητα. Τδ ένδιαφέρον τών πρώτων οικιστών προσείλκυσε: α) Ή ύπαρξη φυσικού όρμου, καταλλήλου για την κατασκευή άσφαλοΰς λιμένος, δ όποιος μπορούσε να κλείεται μέ αλυσίδα. β) Ή ύπαρξη τού υψώματος Ίμβρος, τδ όποιο ήτο δυνατόν νά οχυρωθεί εύκολα καί νά κατασκευασθεΐ πάνω σέ αύτδ ή άκρόπολη. γ) Ή ευφορία τού έδάφους καί τα άφθονα υδατα τής περιοχής 'Η Μαρμαρίδα κεΐται στο βάθος φυσικού κόλπου, ό όποιος δίδει τήν εντύπωση λίμνης. Ή γύρω περιοχή είναι κατάφυτη μέ πεύκα καί κυπαρίσσια. Στον οικισμό διατηρούνται αρχαία λείψανα καί μεσαιωνικό φρούριο. 44. Ό οικισμός γνωρίζει κατά τα τελευταία ετη μεγάλη άνάπτυξη, κυρίως λόγω τού τουρισμού. 45. Πτολεμαίος, Ε', β' 11, Ηροδότου, Ίστορίαι, Α', 172: «Οί δέ Καύνιοι αύτόχθονες δοκέειν έμοί είσι, αύτοί μέντοι έκ Κρήτης φασί είναι». 47. Στράβων ΙΔ', 652, 3: «Φασίν δ αυτούς [τούς Καυνίους] όμογλώττους μέν είναι τοΐς Καρσίν, άφΐχθαι δ έκ Κρήτης καί χρήσθαι νόμοις ίδίοις».

19 ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 29 δ) Ή έπίκαιρη θέση της περιοχής, ή οποία μέ την πάροδο του χρόνου άπέβη κέντρο εμπορίου καί σπουδαίος συγκοινωνιακός κόμβος. Ή Καΰνος υπήρξε για μακρό χρονικό διάστημα σύμμαχος των Αθηνών, γι αύτό καί προσορμίσθηκε σέ αύτήν ό Περικλής μέ 60 τριήρεις των Αθηνών, τής Λέσβου καί τής Χίου, μόλις έ'μαθε «ότι φοίνισσαι νήες έπ αύτοΐς πλέουσι» Ήτο υποτελής τής Ρόδου άπό τής εποχής του πολέμου τού Άντιόχου. Άπηλλάγη τού ζυγού υστέρα άπό διαταγή τής ρωμαϊκής Συγκλήτου προς τη Ρόδο να άποσύρει τις έκεΐ φρουρές της. Οί Καύνιοι έφημίζοντο για τον πλούτον των, ό όποιος όφείλετο κυρίως στην παραγωγή καί εξαγωγή ωραίων καί πρωίμων οπωρών. Επίσης ήσαν γνωστοί για τήν ωχρότητα τού προσώπου των, ή οποία όφείλετο στήν έλονοσία πού έμάστιζε τήν περιοχή λόγω τής ύπάρξεως ελών. 'Η Καΰνος ήτο πατρίδα τού περιφήμου ζωγράφου Πρωτογόνους411. Στήν περιοχή τής Καύνου διατηρούνται σήμερα έκτεταμένα άρχαΐα λείψανα, μεταξύ τών οποίων συγκαταλέγονται καί τά έξής: θέατρο, θέρμες, ναός, λείψανα οικοδομημάτων, νεκρόπολη, όστρακα, καθώς καί μία παλαιοχριστιανική βασιλική, περί τής οποίας γίνεται λόγος κατωτέρω. 10. Βασιλική Βορειοδυτικά τού θεάτρου καί σέ άπόσταση 50 μ. περίπου άπό αύτό κεΐνται τά ερείπια μιας παλαιοχριστιανικής βασιλικής, οί τοίχοι τής οποίας διατηρούνται σέ ικανό ύψος. Τό μνημείο αύτό εμφανίζει περισσότερες οικοδομικές φάσεις. Πρόκειται για ικανών διαστάσεων οικοδόμημα. Τό κυρίως σώμα τής βασιλικής εμφανίζει ορθογωνίου σχήματος κάτοψη καί έχωρίζετο σέ τρία κλίτη. Από αύτά τό μεσαίο είναι εύρύτερο τών πλαγίων κλιτών καί περατοΰται σέ μία μεγάλη αψίδα πρός άνατολάς, έσωτερικά ήμικυκλική. Εξωτερικά ή αψίδα έγγράφεται εντός εύθυγράμμου τοίχου, σύμφωνα μέ συριακά πρότυπα. 48. Θουκυδίδης, Α', Στ. Έμμ. Λυκούδης, «Καΰνος», Μεγάλη'Ελληνική"Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. 14, Αθήνα χ.χ., σ. 148.

20 30 ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛ. ΒΟΛΑΝΑΚΗΣ Τα πλάγια κλίτη τής βασιλικής είναι στενότερα του μεσαίου καί περατοΰνται προς άνατολάς σέ εύθείες πλευρές. Δυτικά του κυρίως σώματος τής βασιλικής είναι προσκεκολλημένος ορθογωνίου κατόψεως νάρθηκας, ό όποιος στην τελευταία οικοδομική φάση του μνημείου έκαλύπτετο με κτιστή ήμικυλινδρική οροφή. Στο κέντρο τής βασιλικής φαίνεται ότι υψώνετο ήμισφαιρικός τρούλος, ό όποιος όμως δεν διετηρήθη. Στις τέσσερις γωνίες του κυρίως ναού έσχηματίζοντο ισάριθμα γωνιαία διαμερίσματα, τά όποια έκαλύπτοντο μέ κτιστές ήμικυλινδρικές οροφές' ". Τά δάπεδα τής βασιλικής έκαλύπτοντο μέ μαρμάρινες πλάκες. Ή βασιλική έφερε πλούσια μαρμάρινα άρχιτεκτονικά μέλη, ικανός άριθμός των όποιων διατηρείται κατά χώραν. Στις έσωτερικές έπιφάνειες του ναού διατηρούνται λείψανα άπό τοιχογραφίες. Έ βασιλική άνηγέρθη πιθανώς στό δεύτερο μισό τού 6ου αιώνα μ.χ. Αργότερα έγνώρισε επανειλημμένες έπισκευές καί άνακαινίσεις, φαίνεται δέ ότι έχρησιμοποιήθη επί αιώνες για τή χριστιανική λατρεία. Τό μνημείο δέν έχει άνασκαφεΐ ή άλλως έρευνηθεί, καθ όσον είναι δυνατόν να γνωρίζει ό γράφων 1. IV. ΞΑΝΘΟΣ (Πίν ) Νοτιοανατολικά τής πόλεως Fethiye (πρώην Μάκρη) καί σέ άπόσταση 64 χλμ. άπό αύτήν, κεΐται ό σημερινός οικισμός Kinik. Βορειοδυτικά καί σέ μικρή άπόσταση άπό αύτόν εύρίσκονται τά ερείπια τής άρχαίας πόλεως Ξάνθος, ή όποια άπετέλει για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα τήν πρωτεύουσα τής Λυκίας ή Ό Στράβων θεωρεί τήν Ξάνθο ως τή μεγαλύτερη πόλη τής Λυκίας. Έ Ξάνθος έκειτο στήν άνατολική όχθη τού ομωνύμου ποταμού, άπό Ό τρόπος καλύψεως των γωνιακών διαμερισμάτων της βασιλικής τής Καύνου άνακαλεΐ στη μνήμη μας τον τρόπο καλύψεως των γωνιαίων διαμερισμάτων των σταυροειδών, εγγεγραμμένων ναών του έλλαδικοϋ τύπου τής κυρίως Ελλάδος. 51. Τήν περιοχή έπεσκέφθη ό γράφων τον Αύγουστο τού Κ. Dörtlük, Antalya: Lykien-Pisidien-Pamphylien. Antike Städte Führer, Κωνσταντινούπολη 1989, σσ

Βυζαντινά και Οθωμανικά μνημεία της Μάκρης

Βυζαντινά και Οθωμανικά μνημεία της Μάκρης Βυζαντινά και Οθωμανικά μνημεία της Μάκρης Στρατηγικής σημασίας η θέση της Μάκρης / Κατοικήθηκε από την αρχαιότητα Οικισμός με διαρκή ανθρώπινη παρουσία από τα νεολιθικά χρόνια Ορατά στο κέντρο της σημερινής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΚΑΣΤΡO ΤΗΣ ΚΩ Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ

ΣΤΟ ΚΑΣΤΡO ΤΗΣ ΚΩ Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡO ΤΗΣ ΚΩ Το Κάστρο των Ιπποτών είναι ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά μνημεία της Κω. Ιδιαίτερα εντυπωσιακό και επιβλητικό είναι ένα από τα αξιοθέατα που κάθε επισκέπτης του νησιού πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΥ, Αλέξανδρος Μπαξεβανάκης, ΒΠΠΓ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΥ, Αλέξανδρος Μπαξεβανάκης, ΒΠΠΓ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΥ, Αλέξανδρος Μπαξεβανάκης, ΒΠΠΓ ΔΙΟΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΟΝΟΜΑΣΤΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Το αρχαίο Δίον του Ολύμπου βρίσκεται 15 χλμ. νότια της Κατερίνης, στους πρόποδες του Ολύμπου δίπλα στο

Διαβάστε περισσότερα

Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια

Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια κάτοψη, περισσότερους από έναν ορόφους και στιβαρή κατασκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της.

Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της. Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της. Βρίσκεται στο κέντρο σχεδόν της ελληνικής χερσονήσου, πάνω στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΘΙΩΤΙΔΩΝ ΘΗΒΩΝ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΘΙΩΤΙΔΩΝ ΘΗΒΩΝ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΘΙΩΤΙΔΩΝ ΘΗΒΩΝ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΒΟΛΟΣ 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Το αρχαίο θέατρο Φθιωτίδων Θηβών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΙΟΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Το Δίον ήταν μια αρχαιότατη πόλη στρατηγικής σημασίας και μια από τις πιο φημισμένες μακεδονικές πολιτείες. Η γεωγραφική θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. - Γενική Εισαγωγή..2. - Iστορική αναδρομή...3-4. - Περιγραφή του χώρου...5-8. - Επίλογος...9. - Βιβλιογραφία 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. - Γενική Εισαγωγή..2. - Iστορική αναδρομή...3-4. - Περιγραφή του χώρου...5-8. - Επίλογος...9. - Βιβλιογραφία 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - Γενική Εισαγωγή..2 - Iστορική αναδρομή....3-4 - Περιγραφή του χώρου.....5-8 - Επίλογος...9 - Βιβλιογραφία 10 1 Γενική Εισαγωγή Επίσκεψη στο Επαρχιακό Μουσείο Πάφου Το Επαρχιακό Μουσείο της

Διαβάστε περισσότερα

Το Μεσαιωνικό Κάστρο Λεμεσού.

Το Μεσαιωνικό Κάστρο Λεμεσού. Το Μεσαιωνικό Κάστρο Λεμεσού. 1 Περιεχόμενα: Εισαγωγή σελ.3 Ιστορική αναδρομή σελ.4 Περιγραφή του χώρου σελ.5-7 Βιβλιογραφία σελ.8 Παράρτημα σελ.9-10 2 Εισαγωγή. Στο κέντρο της Λεμεσού υπάρχει το Κάστρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΑΛΟΥ ΒΠΠΓ

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΑΛΟΥ ΒΠΠΓ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΑΛΟΥ ΒΠΠΓ Περιγραφή μνημείου Το αρχαίο θέατρο της Λίνδου διαμορφώνεται στους πρόποδες της δυτικής πλαγιάς του βράχου της λινδιακής ακρόπολης. Το κοίλο χωρίζεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η σημερινή βασιλική «Αγ. Σοφία» βρίσκεται στο κέντρο της κύριας νεκρόπολης της αρχαίας πόλης Σέρντικα. Σ αυτή την περιοχή έχουν ανακαλυφθεί

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι. Ελληνικά

Κείμενο Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι. Ελληνικά 1 Κείμενο Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι Ελληνικά 2 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΟ ΠΕΛΕΝΤΡΙ Η εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι φαίνεται να χτίστηκε λίγο μετά τα μέσα του 12 ου αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

ναού του Ολύμπιου Διός που ολοκλήρωσε, το 131 μ.χ., ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Αδριανός.

ναού του Ολύμπιου Διός που ολοκλήρωσε, το 131 μ.χ., ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Αδριανός. ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΑΔΡΙΑΝΟΥ Πρόκειται για τα απομεινάρια ενός από τους μεγαλύτερους ναούς του αρχαίου κόσμου, του ναού του Ολύμπιου Διός που ολοκλήρωσε, το 131 μ.χ., ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Αδριανός.

Διαβάστε περισσότερα

Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά

Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Μυστράς Η καστροπολιτεία απλώνεται στις πλαγιές του φυσικά οχυρού λόφου του βυζαντινού Μυζηθρά, που έδωσε

Διαβάστε περισσότερα

Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά

Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Μυστράς Η καστροπολιτεία απλώνεται στις πλαγιές του φυσικά οχυρού λόφου του βυζαντινού Μυζηθρά, που έδωσε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛ. ΒΟΛΑΝΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Γενικές παρατηρήσεις Ή Μικρά Ασία, κείμενη μεταξύ τριών ηπείρων, τής Ασίας, τής Ευρώπης καί τής Αφρικής, άπετέλεσε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Α1 Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Α1 Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Α1 Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΟΙΡΟΚΟΙΤΙΑΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ ΕΝΕΤΙΚΑ ΤΕΙΧΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΑΥΡΟΣ. Είμαι η ήμητρα Αλεβίζου, μαθήτρια του Βαρβακείου ΠΠ Γυμνασίου και θα σας παρουσιάσω το Ωδείο και το μικρό θέατρο της αρχαίας Επιδαύρου...

ΕΠΙ ΑΥΡΟΣ. Είμαι η ήμητρα Αλεβίζου, μαθήτρια του Βαρβακείου ΠΠ Γυμνασίου και θα σας παρουσιάσω το Ωδείο και το μικρό θέατρο της αρχαίας Επιδαύρου... ΕΠΙ ΑΥΡΟΣ Είμαι η ήμητρα Αλεβίζου, μαθήτρια του Βαρβακείου ΠΠ Γυμνασίου και θα σας παρουσιάσω το Ωδείο και το μικρό θέατρο της αρχαίας Επιδαύρου... Ας ξεκινήσουμε με το Ωδείο... Το ρωμαϊκό Ωδείο σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής

Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής ΑΝΑΓΝΩΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΗΦΑΙΣΤΟΥ Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής δομής

Διαβάστε περισσότερα

Ιερού Παλατίου Ιππόδρομο ανακτόρου των Βλαχερνών, του ανακτόρου του Μυρελαίου σειρά καταστημάτων της Μέσης

Ιερού Παλατίου Ιππόδρομο ανακτόρου των Βλαχερνών, του ανακτόρου του Μυρελαίου σειρά καταστημάτων της Μέσης BYZANTINH TEXNH:AΡXITEKTONIKH kαι ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ H Βυζαντινή αρχιτεκτονική και ως αναπόσπαστο τμήμα της η ζωγραφική: - Ψηφιδωτή και νωπογραφία- νοείται η τέχνη που γεννήθηκε και ήκμασε μεταξύ 4ου και 15ου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΝΟΤΙΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΚΛΙΤΥΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΝΟΤΙΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΚΛΙΤΥΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΝΟΤΙΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΚΛΙΤΥΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ Project ΑΝΝΑ ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΤΑΒΙΘΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟΤΙΑ ΠΛΑΓΙΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΝΟΤΙΑ ΚΛΙΤΥΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ Η νότια πλαγιά της Ακρόπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ Σύντομο ιστορικό Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Παραλιμνίου Ο Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου διαδέχθηκε το 19 ο αιώνα ένα παλαιότερο βυζαντινό ναό. Βρίσκεται στο κέντρο του

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιοποίηση, επεξεργασία, προσθήκες, χαρτογραφικό υλικό: Αρχείο Πανοράματος (http://www.apan.gr) Απρίλιος 2014

Ψηφιοποίηση, επεξεργασία, προσθήκες, χαρτογραφικό υλικό: Αρχείο Πανοράματος (http://www.apan.gr) Απρίλιος 2014 Από τα Θρακικά τ. 25 (1956) σσ. 149-158 Άρθρο του Γεώργιου Μαμέλη για την ιδιαίτερη πατρίδα του, το Ξαμίλι ή Εξαμίλιον, ένα μικρό ελληνικό χωριό της Ανατολικής Θράκης / Ευρωπαϊκής Τουρκίας. Ψηφιοποίηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑ 10. Το ανάκτορο της Ζάκρου

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑ 10. Το ανάκτορο της Ζάκρου ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑ 10 Το ανάκτορο της Ζάκρου Ανάκτορο της Κάτω Ζάκρου Το ανάκτορο της Κάτω Ζάκρου βρίσκεται στο ΝΑ άκρο της Κρήτης στον ομώνυμο ευρύχωρο όρμο. Η θέση ήταν γνωστή από τον 19 ο αι.

Διαβάστε περισσότερα

Η Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη

Η Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη Η Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ Ε ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Σελίδα 1 Κωνσταντινούπολη Η ξακουστή και δοξασµένη πολιτεία, µε τη λαµπρή, χιλιόχρονη ιστορία, που για δέκα αιώνες δέσποζε πρωτεύουσα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 19-1-2011 & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Υ Αρ. Πρωτ:ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ50-46/1903/118 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Της Μαρίας Αποστόλα Η Ελλάδα υπήρξε από τους πρώτους δέκτες του Χριστιανισμού και τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής κληρονομιάς, αποτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Τρίπολη Ταχ.Κώδικας : 22100 Πληροφορίες : ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΞΥΓΚΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ. βασίσθηκε στην εργασία που εκπόνησε ειδική επιστημονική ομάδα υπό τους κ.κ. Λάζαρο Κολώνα τ. γενικό Διευθυντή Αρχαιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 19η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΑ Πλάτανος Θέση «Ομβριάσα» Η 19η ΕΒΑ διενεργεί ανασκαφική έρευνα στον αγρό ιδιοκτησίας Σ. και Α. Υφαντή, η οποία είναι συνέχεια αυτής που διενεργούσε η 7η ΕΒΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Αγίου Νικολάου της Στέγης. Ελληνικά

Κείμενο Αγίου Νικολάου της Στέγης. Ελληνικά 1 Κείμενο Αγίου Νικολάου της Στέγης Ελληνικά 2 Ο Άγιος Νικόλαος της Στέγης Πήρε το όνομα του μετά την προσθήκη της δεύτερης Στέγης του ναού τον 13ον αιώνα, για την προστασία του από τα χιόνα και τη βροχή.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ. Γιώργος Ε 1

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ. Γιώργος Ε 1 Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ Γιώργος Ε 1 ΣΩΤΗΡΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η Σωτήρα έχει Αγιολογική ονομασία: φέρει το όνομα του Σωτήρος Χριστού. Εξάλλου στις 6 Αυγούστου τελείται μεγάλο πανηγύρι κατά τη γιορτή της Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: Διδακτική αξιοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων

Τίτλος: Διδακτική αξιοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων Τίτλος: Διδακτική αξιοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων Βαθμίδα: Δευτεροβάθμια Θεματική περιοχή δραστηριότητας: Θεολογία Δημιουργός παρουσίασης: Ξανθή Αλμπανάκη Επικοινωνία: xalbanaki@gmail.com Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Η Πόλη έξω από τα Â Ë

Η Πόλη έξω από τα Â Ë Η Πόλη έξω από τα Â Ë Είναι τόσα πολλά αυτά που έχει να κάνει και να δει ο επισκέπτης της Πόλης της Ρόδου, τόσες πολλές οι επιλογές που σίγουρα δεν θα πλήξει. Μέρες ολόκληρες θα µπορούσε κανείς να περάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Αρχαία Πόλη: Βρίσκεται: Ταυτίζεται με: Κατοικείται από:

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Αρχαία Πόλη: Βρίσκεται: Ταυτίζεται με: Κατοικείται από: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΛΕΠΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΡΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΚΙΚΑ ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΑΦΗΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΣΤΟΥΛΗ ΑΚΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ ΑΝΤΥΠΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ακολούθησέ με... στο Ιερό του Ολυμπίου Διός και τα Παριλίσσια Ιερά

Ακολούθησέ με... στο Ιερό του Ολυμπίου Διός και τα Παριλίσσια Ιερά Ακολούθησέ με... στο Ιερό του Ολυμπίου Διός και τα Παριλίσσια Ιερά Ακολούθησέ με... στο Ιερό του Ολυμπίου Διός και τα Παριλίσσια Ιερά ΣΤΑΔΙΟ ΖΑΠΠΕΙΟ 2 ΙΕΡΟΟΛΥΜΠΙΟΥΔΙΟΣΚΑΤΒΑΛΑΝΕΙΟΤΡΟΛΥΜΠΙΑΓΗΤΟΖΠΥΛΗΑΔΡΙΑΝΟΥΜΠΕΠΙΔΕΛΦΙΝΙΩΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΒΕΑΤΟΔΕΥΚΑΛΙΩΝΑΣΥΖΠΥΡΡΑΠΟΡΘΗΣΕΑΣΧΡΥΣΕΛΕΦΑΝΤΙΝΟΑΓΑΛΜΑΙΛΙΣΣΟΣΟΡΑΣΤΥΠΟΚΕΚΙΟΝΕΣΙΡΙΚΕΤΗΡΙΑΚΛΑΔΟΣΥΒΟΤΕΜΕΝΟΣΑΝΤΑΨΙΔΑΜΕΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣΩΚΕΒΑΛΕΡΙΑΝΟΣΓΑΔΕΛΦΙΝΙΟΣΑΠΟΛΛΩΝΑΣΜοτΕιΝΟΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣΤΥΡΚΡΟΝΟΣΗΡΕΑΠΥΡΝΕΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Φρούρια, Κάστρα Κέρκυρα. Παλαιό Φρούριο

Φρούρια, Κάστρα Κέρκυρα. Παλαιό Φρούριο Παλαιό Φρούριο Είναι χτισμένο σε μια δίκορφη φυσική τοποθεσία από τον 16ο αιώνα στην άλλοτε Βυζαντινή πόλη της Κέρκυρας. Το Παλιό φρούριο είναι ένα χαρακτηριστικό σύμβολο της παλιάς πόλης και οι δύο κορυφές

Διαβάστε περισσότερα

Βοιωτικός Ορχομενός και Μονή της Παναγίας Σκριπού Πανόραμα Ταξιδιωτικές Σημειώσεις apan.gr

Βοιωτικός Ορχομενός και Μονή της Παναγίας Σκριπού Πανόραμα Ταξιδιωτικές Σημειώσεις apan.gr Βοιωτικός Ορχομενός και Μονή της Παναγίας Σκριπού Πανόραμα Ταξιδιωτικές Σημειώσεις apan.gr Στα βαμβακοχώραφα της Κωπαΐδας (12 χλμ ΒΑ της Λιβαδειάς), υπάρχει ένας τόπος κατοικημένος από τα προϊστορικά χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα

Ορτυγία. Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος

Ορτυγία. Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος Ορτυγία Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος Τοποθεσία Πού βρίσκεται; Το νησί της Ορτυγίας βρίσκεται στην κάτω Ιταλία στις Συρακούσες. Τα αξιοθέατα: Ο ναός του Απόλλωνα üη πλατεία

Διαβάστε περισσότερα

Επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά

Επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά Επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά Η Αγορά ήταν η μεγαλύτερη πλατεία της πόλης. Η πλατεία άρχισε να χρησιμοποιείται ως δημόσιος χώρος από τα αρχαϊκά χρόνια. Μέχρι τότε στην περιοχή υπήρχαν σπίτια και τάφοι. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Θεατρικές Παραστάσεις στα νησιά του Βορείου Αιγαίου Λήμνος, Λέσβος, Χίος Καλοκαίρι 2014 «Ένα τραγούδι γυρεύουμε. Το τραγούδι των τραγουδιών καρτερούμε. Το τραγούδι

Διαβάστε περισσότερα

Στέλλα Παναγούλη, ΒΠΠΓ

Στέλλα Παναγούλη, ΒΠΠΓ Στέλλα Παναγούλη, ΒΠΠΓ Η Τεγέα ήταν πόλη της αρχαίας Αρκαδίας, 6 χλμ νότια της Τρίπολης. Ιδρύθηκε από τον Τεγέα, και ήταν από τις σπουδαιότερες πόλεις της αρχαίας Αρκαδίας. Αποτελούνταν από πολλούς δήμους.

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη

Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Επανάληψη Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Ο Κωνσταντίνος Βυζάντιο 1. Αποφασίζει τη μεταφορά της πρωτεύουσας στην Ανατολή κοντά στο αρχαίο Βυζάντιο: νέο διοικητικό κέντρο η Κωνσταντινούπολη 2. 313

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ. Μουσειακή παρουσίαση του οικοδομικού προγράμματος του Αυτοκράτορα Αδριανού. Μουσείο Ακρόπολης, Ισόγειο.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ. Μουσειακή παρουσίαση του οικοδομικού προγράμματος του Αυτοκράτορα Αδριανού. Μουσείο Ακρόπολης, Ισόγειο. ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Μουσειακή παρουσίαση του οικοδομικού προγράμματος του Αυτοκράτορα Αδριανού για την Αθήνα του 2 ου αιώνα μ.χ Μουσείο Ακρόπολης, Ισόγειο Ελεύθερη πρόσβαση Ώρες λειτουργίας του Μουσείου

Διαβάστε περισσότερα

Περπατώντας στην ªÂÛ ÈˆÓÈÎ fiïë

Περπατώντας στην ªÂÛ ÈˆÓÈÎ fiïë Περπατώντας στην ªÂÛ ÈˆÓÈÎ fiïë Σπάνια έχει κάποιος την ευκαιρία να διαβεί 2400 χρόνια ιστορίας, συγκεντρωµένα σε µια έκταση 58,37 εκταρίων που περικλείεται ανάµεσα στα τείχη της Μεσαιωνικής Πόλης. Έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ-ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΚΙΟΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ-ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΚΙΟΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ-ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΚΙΟΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Αρχιτεκτονική μελέτη: Βασιλεία Μανιδάκη αρχιτέκτων ΥΠΠΟΤ-ΥΣΜΑ Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟΥ>> ΠΕΡΙΟΧΗ:ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟΥ>> ΠΕΡΙΟΧΗ:ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ:ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα ξεχασμένο θέατρο. (το Ρωμαϊκό Ωδείο) Έφη Νικολοπούλου, ΒΠΠΓ

Ένα ξεχασμένο θέατρο. (το Ρωμαϊκό Ωδείο) Έφη Νικολοπούλου, ΒΠΠΓ Ένα ξεχασμένο θέατρο. (το Ρωμαϊκό Ωδείο) Έφη Νικολοπούλου, ΒΠΠΓ Στο ευρύτερο αρχαιολογικό χώρο της Γόρτυνας στη Κρήτη, έχουν εντοπιστεί από τους αρχαιολόγους τέσσερις θεατρικοί χώροι διαφορετικών εποχών.

Διαβάστε περισσότερα

Ακολούθησέ με... στο ανάκτορο της Τίρυνθας

Ακολούθησέ με... στο ανάκτορο της Τίρυνθας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ TMHMA ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ακολούθησέ με... στο ανάκτορο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Από την εποχή του εσποτάτου της Ηπείρου στα Βυζαντινά χρόνια στο νησί των Ιωαννίνων δημιουργήθηκαν Μονές και Ησυχαστήρια, που με την πάροδο του χρόνου η φήμη, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΤΑΥΡΙΚΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΙΨΑΝΟΘΗΚΗ. Γιώργος Κωστόπουλος

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΤΑΥΡΙΚΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΙΨΑΝΟΘΗΚΗ. Γιώργος Κωστόπουλος ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΤΑΥΡΙΚΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΙΨΑΝΟΘΗΚΗ Γιώργος Κωστόπουλος Ένα από τα πιο διακριτά σημεία του εκτεταμένου αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας Χερσονήσου βυζαντινής Χερσώνος, που

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορική πατρότητα του όρου «Μεσόγειος θάλασσα» ανήκει στους Λατίνους και μάλιστα περί τα μέσα του 3ου αιώνα που πρώτος ο Σολίνος τη ονομάζει

Η ιστορική πατρότητα του όρου «Μεσόγειος θάλασσα» ανήκει στους Λατίνους και μάλιστα περί τα μέσα του 3ου αιώνα που πρώτος ο Σολίνος τη ονομάζει Η ιστορική πατρότητα του όρου «Μεσόγειος θάλασσα» ανήκει στους Λατίνους και μάλιστα περί τα μέσα του 3ου αιώνα που πρώτος ο Σολίνος τη ονομάζει χαρακτηριστικά «Mare Mediterraneum» ως μεταξύ δύο ηπείρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 26η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑ Χριστιανούπολη, Ι.Ν. Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Σημαντικό οικοδομικό συγκρότημα του 11ου- 12ου αιώνα, που αποτελείται από τον οκταγωνικού τύπου ναό και το επισκοπικό

Διαβάστε περισσότερα

Προϊστορική οικία από το Ακρωτήρι Θήρας (16ος αι. π.χ.)

Προϊστορική οικία από το Ακρωτήρι Θήρας (16ος αι. π.χ.) Προϊστορική οικία από το Ακρωτήρι Θήρας (16ος αι. π.χ.) Μελέτη: Κ. Παλυβού Κατασκευή: Ι. Γιαννόπουλος Ιδιοκτησία: Εταιρεία Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας/TEE Η λεγόμενη Ξεστή 3 ήταν σημαντικό δημόσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΚΥΡΑ Η ΑΡΧΑΙΑ ΠΟΛΗ. 2 ο Γενικό Λύκειο Μοσχάτου Α Τάξη. Θουκυδίδου, Ἱστοριῶν

ΚΕΡΚΥΡΑ Η ΑΡΧΑΙΑ ΠΟΛΗ. 2 ο Γενικό Λύκειο Μοσχάτου Α Τάξη. Θουκυδίδου, Ἱστοριῶν ΚΕΡΚΥΡΑ Η ΑΡΧΑΙΑ ΠΟΛΗ Η αρχαία πόλη της Κέρκυρας, εγκαταστημένη σε απόσταση 4 χλμ. νότια του σημερινού ιστορικού Κέντρου, εκτείνονταν περίπου στο κέντρο της σημερινής χερσονήσου του Κανονιού, που περιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

1.ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ. Μουσείο της Ακρόπολης

1.ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ. Μουσείο της Ακρόπολης ΠΡΟΤΥΠΟΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΙΩΝΙ ΕΙΟΥ ΙΩΝΙ ΕΙΟΥΣΧΟΛΗΣ ΟΜΙΛΟΣ: Πάµε Μουσείο ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: : 2013-14 14 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Παραράς Ι. ΗΜΙΟΥΡΓΟΙ: Καπιζιώνη Σπυριδούλα Χατζηφούντα Μαριάννα Χιώτη

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο: Λύκειο Αυλωναρίου. Τμήμα: Β 2. Θέμα: ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ

Σχολείο: Λύκειο Αυλωναρίου. Τμήμα: Β 2. Θέμα: ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ Σχολείο: Λύκειο Αυλωναρίου Τμήμα: Β 2 Θέμα: ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: Γιάννης Περιβολάρης Χριστίνα Μπενάκη Γιώργος Ρέτσας Στέλλα Φάσο Μαρία Τάλο Παναγιώτης Παναγιώτου Μαρία Σταμέλου

Διαβάστε περισσότερα

9 ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ»

9 ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ» 9 ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΟΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΟ 9 ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ» ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΚΤΟΥ 9 ΟΥ ΣΠ Αγαπητέ Κύριε-α Συνάδελφε. Με διαταγή του ΓΕΣ μετατίθεστε στο

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερώνω αυτή τηνεργασία στην αγαπηµένη µου δασκάλα, κυρία Ειρήνη Καραγιάννη, που µας δίδαξε µε τόση αγάπη και χαρά όλα τα µαθήµατα της Γ και Τάξης

Αφιερώνω αυτή τηνεργασία στην αγαπηµένη µου δασκάλα, κυρία Ειρήνη Καραγιάννη, που µας δίδαξε µε τόση αγάπη και χαρά όλα τα µαθήµατα της Γ και Τάξης 6ο Γυµνάσιο Νέας Ιωνίας Τάξη:Α Τµήµα:2 Μάθηµα:Αρχαία Ιστορία ιδάσκουσα:ελ.σάρδη Η ΘΕΑ ΑΘΗΝΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ:ΣΕΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΪΟΣ 2015 Αφιερώνω αυτή τηνεργασία στην αγαπηµένη µου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προτάσεις για την Τουριστική Ανάπτυξη και προβολή της Τοπικής Κοινότητας Στράτου» Κύρια πύλη δευτερεύουσα πύλη πύλη Ακρόπολης Παραποτάμια πύλη

ΘΕΜΑ: «Προτάσεις για την Τουριστική Ανάπτυξη και προβολή της Τοπικής Κοινότητας Στράτου» Κύρια πύλη δευτερεύουσα πύλη πύλη Ακρόπολης Παραποτάμια πύλη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στράτος 29-12 - 2011 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΟY ΠΛΗΡ: Πατσέας Αναστάσιος ΤΗΛ: 6978558904 Π Ρ Ο Σ Κο Αντιδήμαρχο

Διαβάστε περισσότερα

«Αρχαιολογικοί χώροι και περιβαλλοντική εκπαίδευση- η μελέτη περίπτωσης της αρχαίας Μεσσήνης»

«Αρχαιολογικοί χώροι και περιβαλλοντική εκπαίδευση- η μελέτη περίπτωσης της αρχαίας Μεσσήνης» «Αρχαιολογικοί χώροι και περιβαλλοντική εκπαίδευση- η μελέτη περίπτωσης της αρχαίας Μεσσήνης» Μαρία Μπαλάσκα & Ιωάννα Ραβάνη, μέλη της Π.Ο. του ΚΠΕ Καλαμάτας Οι περιβαλλοντικές συνθήκες, επηρεάζουν τον

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι στην Καβάλα. Σχεδιάστηκε με το trip planner του emtgreece.com. Σχεδιάστε το δικό σας ταξίδι, τώρα.

Ταξίδι στην Καβάλα. Σχεδιάστηκε με το trip planner του emtgreece.com. Σχεδιάστε το δικό σας ταξίδι, τώρα. Ταξίδι στην Καβάλα Σχεδιάστηκε με το trip planner του emtgreece.com. Σχεδιάστε το δικό σας ταξίδι, τώρα. Ταξίδι στην Καβάλα Παρασκευή, 28 Αύγουστος 2015 Παραλία Άσπρης Άμμου Αφήνοντας την πόλη της Καβάλας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΙΕΖΑΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΙΕΖΑΣ 2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑ 28-30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΙΕΖΑΣ Νοέµβριος 2014 Δίκτυο αρχαιολογικών χώρων στην περιοχή της Μακεδονίας Μια φορά κι έναν καιρό Μια φορά κι έναν καιρό

Διαβάστε περισσότερα

Πάσχα στα «πόδια» της Χαλκιδικής Άγιον Όρος, 5 μέρες. 18 22 Απριλίου 2014

Πάσχα στα «πόδια» της Χαλκιδικής Άγιον Όρος, 5 μέρες. 18 22 Απριλίου 2014 Σίνα 14 & Ακαδημίας, τηλ. 210 3642707, φαξ. 201-3642707 e-mail: info@cosmorama.gr Πάσχα στα «πόδια» της Χαλκιδικής Άγιον Όρος, 5 μέρες 18 22 Απριλίου 2014 Μόνο σε εμάς θα βρείτε: Πλούσιες πρωινές ξεναγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Είναι αυτή η πρώτη πόλη της υτικής Ευρώπης;

Είναι αυτή η πρώτη πόλη της υτικής Ευρώπης; Είναι αυτή η πρώτη πόλη της υτικής Ευρώπης; Μέρος της οχύρωσης Οι αρχαιολογικές ανασκαφές που διενεργούνται στην περιοχή της La Bastida (Totana, Murcia στην Ισπανία) έχουν αποκαλύψει ένα επιβλητικό οχυρωματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ» ΚΑΙ «ΠΑΜΕ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΠΕΡΙΠΑΤΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ»

ΤΑ ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ» ΚΑΙ «ΠΑΜΕ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΠΕΡΙΠΑΤΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ» ,,^ -^,;-,..:..,, : χ λ κ«:! «e.«?s"'h. ΗΗΗΜΗΗΒ ΤΑ ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ» ΚΑΙ «ΠΑΜΕ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΠΕΡΙΠΑΤΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ» ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙΜΑΡΑ Τα καινούρια προγράμματα του Τμήματος Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ιερός Ναός Αγίων Ιάσωνος και Σωσιπάτρου ΚΕΡΚΥΡΑ

Ιερός Ναός Αγίων Ιάσωνος και Σωσιπάτρου ΚΕΡΚΥΡΑ Ιερός Ναός Αγίων Ιάσωνος και Σωσιπάτρου ΚΕΡΚΥΡΑ Μάριος Χειμαριός Μάριος Χειμαριός, Κέρκυρα, Ιερός Ναός Αγίων Ιάσωνος και Σωσιπάτρου (Αρχιτεκτονική/ Ιστορία ) www.24grammata.com1 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαίνια έκθεσης 23.10.2013, 13.00 Διάρκεια Έκθεσης 19.10.2013 19.1.2014

Εγκαίνια έκθεσης 23.10.2013, 13.00 Διάρκεια Έκθεσης 19.10.2013 19.1.2014 Εγκαίνια έκθεσης 23.10.2013, 13.00 Διάρκεια Έκθεσης 19.10.2013 19.1.2014 Επιμέλεια έκθεσης Αγαθονίκη Τσιλιπάκου, Νίκος Μπονόβας Mε την περιοδική έκθεση «Η τιμή του αγίου Μάμαντος στη Μεσόγειο: Ένας ακρίτας

Διαβάστε περισσότερα

Όψεις Βυζαντίου... στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας. Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας

Όψεις Βυζαντίου... στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας. Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας... στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας Το φυλλάδιο αυτό είναι του/της... που επισκέφθηκε το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας στις... Το φυλλάδιο που κρατάς στα χέρια σου

Διαβάστε περισσότερα

33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1

33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1 ΕΝΑ ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΓΕΜΑΤΟ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ. 33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1 Εικόνα 1 Εικόνα 2 Ρωμαϊκές λεγεώνες

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Δαμάσκος Δημήτρης Πλάντζος Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Άργους Ορεστικού

Δημήτρης Δαμάσκος Δημήτρης Πλάντζος Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Άργους Ορεστικού Δημήτρης Δαμάσκος Δημήτρης Πλάντζος Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Άργους Ορεστικού Η ανασκαφή τού 2012 είχε ως στόχους: την περαιτέρω διερεύνηση της στοάς του μεγάλου ρωμαϊκού κτιρίου με τη στοά περιμετρικά

Διαβάστε περισσότερα

17. 12.2008-20. 03. 2009. «...ανέφερα εγγράφως...» Διάρκεια Έκθεσης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

17. 12.2008-20. 03. 2009. «...ανέφερα εγγράφως...» Διάρκεια Έκθεσης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ «...ανέφερα εγγράφως...» ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Διάρκεια Έκθεσης: 17. 12.2008-20. 03. 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Το αρχειακό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Λίνδος απέχει 50 χλμ. νότια από την πόλη της Ρόδου. Ο οικισμός διατηρεί το χρώμα και την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής. Κυρίαρχο στοιχείο ο

Η Λίνδος απέχει 50 χλμ. νότια από την πόλη της Ρόδου. Ο οικισμός διατηρεί το χρώμα και την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής. Κυρίαρχο στοιχείο ο Η Λίνδος απέχει 50 χλμ. νότια από την πόλη της Ρόδου. Ο οικισμός διατηρεί το χρώμα και την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής. Κυρίαρχο στοιχείο ο ρομαντισμός, που καταλαμβάνει τον επισκέπτη, μόλις φθάσει στο

Διαβάστε περισσότερα

Μινωικός Πολιτισμός σελ. 23-28

Μινωικός Πολιτισμός σελ. 23-28 Μινωικός Πολιτισμός σελ. 23-28 Να περιγράψετε ένα μινωικό ανάκτορο; Μεγάλα Συγκροτήματα κτιρίων, Είχαν πολλές πτέρυγες-δωματίων, Διοικητικά, Οικονομικά, Θρησκευτικά και Καλλιτεχνικά κέντρα της περιοχής,

Διαβάστε περισσότερα

Ο αρχαιολογικός χώρος του Καλαμωτού βρίσκεται 2 χλμ. νότια του χωριού και είναι γνωστός στους κατοίκους του με την ονομασία Τούμπες ή Καστέλλια.

Ο αρχαιολογικός χώρος του Καλαμωτού βρίσκεται 2 χλμ. νότια του χωριού και είναι γνωστός στους κατοίκους του με την ονομασία Τούμπες ή Καστέλλια. ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΛΙΝΔΟΙΑ ΣΥΝΟΨΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ: Ο αρχαιολογικός χώρος του Καλαμωτού βρίσκεται 2 χλμ. νότια του χωριού και είναι γνωστός στους κατοίκους του με την ονομασία Τούμπες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΡΟΔΟΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 1 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 2 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ E. N. Τσιγαρίδας, 'Ερευνες στους ναούς της Καστοριάς 379 ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Στη διάρκεια των υπηρεσιακών μεταβάσεών μου στην Καστοριά, την περίοδο κυρίως 1970-1975 και συμπληρωματικά την

Διαβάστε περισσότερα

Ιερός Ναός Αγίων Θεοδώρων, Κάμπος Αβίας

Ιερός Ναός Αγίων Θεοδώρων, Κάμπος Αβίας ΕΘΝΙΚΌ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΊΟ ΑΘΗΝΏΝ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΌ ΙΝΣΤΙΤΟΎΤΟ Π3.2.2 Μνημείο Καλαμάτας Ιερός Ναός Αγίων Θεοδώρων, Κάμπος Αβίας Σταυροειδής εγγεγραμμένος ναός μετά τρούλου, του οποίου η κατασκευή τοποθετείται μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Ιστορία (55ΑΥ2) Διδάσκων: Α. Farrington (email: eduserv@otenet.gr. Έλεγχος προόδου (Ενότητες 4 5)

Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Ιστορία (55ΑΥ2) Διδάσκων: Α. Farrington (email: eduserv@otenet.gr. Έλεγχος προόδου (Ενότητες 4 5) Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Ιστορία (55ΑΥ2) Διδάσκων: Α. Farrington (email: eduserv@otenet.gr 1. Ποια από τις ακόλουθες μάχες δεν έχει σχέση με τους Μηδικούς Πολέμους; α. η μάχη της Μυκάλης β. η μάχη

Διαβάστε περισσότερα

Από τα παιδιά της Β 2

Από τα παιδιά της Β 2 Από τα παιδιά της Β 2 Γιαλούσα Η Γιαλούσα βρίσκεται στην Καρπασία. Είναι κοντά στο Μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα. Το χωριό οφείλει το όνομα του στη θέση του, που είναι δίπλα από τη θάλασσα. Οι κάτοικοι

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΝΕΑΣ ΠΛΕΥΡΩΝΑΣ. βασίσθηκε στην εργασία που εκπόνησε ειδική επιστημονική ομάδα υπό τους κ.κ. Λάζαρο Κολώνα τ. γενικό Διευθυντή Αρχαιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα 3 η Μπέσσας Γιάννης Μπινιάρη Εβελίνα Ντασιώτης Φάνης

Ομάδα 3 η Μπέσσας Γιάννης Μπινιάρη Εβελίνα Ντασιώτης Φάνης Ομάδα 3 η Μπέσσας Γιάννης Μπινιάρη Εβελίνα Ντασιώτης Φάνης Μετά την τελική επικράτησή τους στους Περσικούς πολέμους οι Έλληνες έκαναν πολλά και ποικίλα αναθήματα σε διάφορα ιερά. Στους Δελφούς αφιέρωσαν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Τμήμα: Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 8. Πανελλήνια Ιερά. Δελφοί και Ολυμπία Τα Πανελλήνια

Διαβάστε περισσότερα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα Η εκκλησία της Παναγίας της Φορβιώτισσας, περισσότερο γνωστή ως η Παναγία της Ασίνου, βρίσκεται στις βόρειες υπώρειες της οροσειράς ο του Τροόδους. Είναι κτισμένη στην ανατολική όχθη ενός μικρού χείμαρρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ αρ. 2. Το αρχαιολογικό μουσείο της Ρόδου. Η πόρτα της παλιάς πόλης της Ρόδου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ αρ. 2. Το αρχαιολογικό μουσείο της Ρόδου. Η πόρτα της παλιάς πόλης της Ρόδου ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ αρ. 2 ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ (ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ) ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ: ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλάδες Δωδεκάνησα Βόρειο Αιγαίο Σποράδες Αργοσαρωνικός Παράλια (Ελληνικά) Εύβοια Κρήτη Μικρασιατικά Παράλια

Κυκλάδες Δωδεκάνησα Βόρειο Αιγαίο Σποράδες Αργοσαρωνικός Παράλια (Ελληνικά) Εύβοια Κρήτη Μικρασιατικά Παράλια Κυκλάδες Δωδεκάνησα Βόρειο Αιγαίο Σποράδες Αργοσαρωνικός Παράλια (Ελληνικά) Εύβοια Κρήτη Μικρασιατικά Παράλια Η λέξη 'κως' προέρχεται από την λέξη 'κοίον = πρόβατό πληθυσμός 34.280 κατοίκους, τρίτο μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΤΑ: α. Γιατί μετακινούνταν οι άνθρωποι της Κύπρου κατά την Αρχαϊκή Εποχή; Ποιοι μετακινούνταν; Πού μετακινούνταν; Πώς μετακινούνταν;

ΚΑΡΤΑ: α. Γιατί μετακινούνταν οι άνθρωποι της Κύπρου κατά την Αρχαϊκή Εποχή; Ποιοι μετακινούνταν; Πού μετακινούνταν; Πώς μετακινούνταν; ΚΑΡΤΑ: α Πηγή 1: Κείμενο αρχαιολόγου Χιλιάδες ειδώλια, μικρά και μεγάλα, βρέθηκαν σε διάφορα ιερά της Κύπρου. Οι προσκυνητές αφιέρωναν τα ειδώλια στους θεούς και τις θέες τους. Πολλοί άνθρωποι όπως αγρότες,

Διαβάστε περισσότερα

Χώροι θέασης και ακρόασης της αρχαίας Ελευσίνας. Φοίβος Αργυρόπουλος

Χώροι θέασης και ακρόασης της αρχαίας Ελευσίνας. Φοίβος Αργυρόπουλος Χώροι θέασης και ακρόασης της αρχαίας Ελευσίνας Φοίβος Αργυρόπουλος ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πανίερο έγινε το Θριάσιο πεδίο από τη στιγμή που η θεά Δήμητρα θέλησε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ Του Μανόλη Αθ. Λουκάκη*

Η ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ Του Μανόλη Αθ. Λουκάκη* 1 Η ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ Του Μανόλη Αθ. Λουκάκη* Εισαγωγή Η καλλιτεχνική δραστηριότητα, που σημειώθηκε στην περιοχή μας κατά τη Βυζαντινή περίοδο στον τομέα της παλαιοχριστιανικής αρχιτεκτονικής,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ Α Θ Η Τ Ω Ν ΤΗΣ Ε ΚΑΙ ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΩΝ «ΑΘΗΝΑ» ΘΕΜΑ: ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ Α Θ Η Τ Ω Ν ΤΗΣ Ε ΚΑΙ ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΩΝ «ΑΘΗΝΑ» ΘΕΜΑ: ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ Α Θ Η Τ Ω Ν ΤΗΣ Ε ΚΑΙ ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΩΝ «ΑΘΗΝΑ» ΘΕΜΑ: ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Ε ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΕΝΤΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΑΚΑ ΗΜΗΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ακολούθησέ με. στo ρωμαϊκό ωδείο της Κω

Ακολούθησέ με. στo ρωμαϊκό ωδείο της Κω Ακολούθησέ με στo ρωμαϊκό ωδείο της Κω Εικ. 1 Αεροφωτογραφία του ωδείου. Κως, ένα νησί με θαυμαστή ιστορία Ένα από τα πιο όμορφα νησιά των Δωδεκανήσων τόσο για το φυσικό περιβάλλον όσο και για τα μνημεία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 1 η μέρα: ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ν. Καζαντάκης. Επιβίβαση στο αεροσκάφος και με απευθείας πτήση αναχώρηση για την Θεσσαλονίκη. Άφιξη και αναχώρηση για μια πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Τοπική Κοινότητα Περίκλειας

Τοπική Κοινότητα Περίκλειας Τοπική Κοινότητα Περίκλειας Σε υψόµετρο 580 µέτρων και µεταξύ των βουνών Τζένας και Πάικου, µόλις 7,5 χιλιόµετρα από τα ελληνοσκοπιανά σύνορα, σαν από θαύµαα κρατήθηκε ζωντανή η Περίκλεια, από τη συνένωση

Διαβάστε περισσότερα

α. Βασίλειο πόλεις-κράτη ομοσπονδιακά κράτη συμπολιτείες Η διάσπαση του κράτους του Μ. Αλεξάνδρου (σελ ) απελευθερωτικοί αγώνες εξεγέρσεις

α. Βασίλειο πόλεις-κράτη ομοσπονδιακά κράτη  συμπολιτείες Η διάσπαση του κράτους του Μ. Αλεξάνδρου (σελ ) απελευθερωτικοί αγώνες εξεγέρσεις ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 323 [Θάνατος Μ. Αλεξάνδρου] ΕΩΣ 30 π.χ. [κατάληψη της Αιγύπτου από τους Ρωμαίους ολοκληρώνεται η κατάκτηση της Ανατολής από τους Ρωμαίους, ξεκινά η περίοδος της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας]

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Βαρβάκειο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο, 2011-2012

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Βαρβάκειο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο, 2011-2012 ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Βαρβάκειο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο, 2011-2012 Περιεχόμενα Αρχαία Δωδώνη γεωγραφικά στοιχεία Κοίλον Ορχήστρα Σκηνή Ρωμαϊκά χρόνια Παραστάσεις που φιλοξενήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘ ΗΜΑΣ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ

Η ΚΑΘ ΗΜΑΣ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Η ΚΑΘ ΗΜΑΣ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΓΑΜΟΝ Το Πέργαμον ή η Πέργαμος είναι πόλη που από το τέλος του 3ου αιώνα π.χ. αναδείχθηκε σε ένα από

Διαβάστε περισσότερα

Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου, Πλατάνι Αχαΐας

Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου, Πλατάνι Αχαΐας ΕΘΝΙΚΌ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΊΟ ΑΘΗΝΏΝ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΌ ΙΝΣΤΙΤΟΎΤΟ Π3.2.2 Μνημείο Αιγίου Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου, Πλατάνι Αχαΐας Μονόχωρος τρίκογχος μετά τρούλου και τριμερή νάρθηκα ναός, του οποίου η κατασκευή τοποθετείται

Διαβάστε περισσότερα

0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89...

0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89... ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ: Β ΜΕΡΟΣ 0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89... Οι παραπάνω αριθμοί ονομάζονται Ακολουθία Fibonacci το άθροισμα των 2 προηγουμένων αριθμών ισούται με τον επόμενο αριθμό στην ακολουθία. Το πηλίκο τον

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΟ ΤΩΝ ΚΑΒΙΡΩΝ (ΚΑΒΙΡΕΙΟ) Καβίρειο

ΙΕΡΟ ΤΩΝ ΚΑΒΙΡΩΝ (ΚΑΒΙΡΕΙΟ) Καβίρειο ΙΕΡΟ ΤΩΝ ΚΑΒΙΡΩΝ (ΚΑΒΙΡΕΙΟ) Καβίρειο Ιερό τοπικής λατρείας αφιερωμένο στον θεό Κάβιρο (γενειοφόρο θεό με στεφάνι κισσού στο κεφάλι και κάνθαρο στο χέρι υπόσταση του Διονύσου) και το Θεό Παίδα (θεϊκό παιδί

Διαβάστε περισσότερα