ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2522 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ"

Transcript

1 Ν. 131/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Αποφάσεως 1/88 του Συμβουλίου Συνδέσεως ΚΥΠΡΟΥ ΕΟΚ (Κυρωτικός) Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 131 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΫΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΑΡ. 1/88 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΕΟΚ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΕΝΑΡΜΟ ΝΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη Συμφωνία Συνδέσεως μεταξύ της Ευρωπαϊκής Προοίμιο. Οικονομικής Κοινότητας και της Κυπριακής Δημοκρατίας που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 19 Δεκεμβρίου, 1972 και δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 22 Μαΐου, 1973, ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το Πρωτόκολλο σχετικά με τον καθορισμό της έννοιας «Προϊόντα Καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της προαναφερόμενης Συμφωνίας (καλούμενο στο εξής «Πρωτόκολλο»), ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Πρωτοκόλλου, το Συμβούλιο Συνδέσεως ΕΟΚ ΚΥΠΡΟΥ εξέδωσε την Απόφαση 1/88 για την τροποποίηση του Πρωτοκόλλου, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι με τον Κανονισμό 4264/88 του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η Απόφαση 1/88 τέθηκε σε εφαρμογή στην Κοινότητα από την 1η Ιανουαρίου, 1989, και ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι το Υπουργικό Συμβούλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας με την υπ' Αρ Απόφαση του της 12ης Οκτωβρίου, 1989, ενέκρινε την προαναφερόμενη Απόφαση 1/88. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει τα ακόλουθα: 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Αποφάσεως 1/88 του Συνοπτικός Συμβουλίου Συνδέσεως ΚΥΠΡΟΥ ΕΟΚ (Κυρωτικός) Νόμος του τίτκο^- (1447)

2 Ν. 131/ Ερμηνεία. Κύρωση. Πίνακας. Έναρξη ισχύος. 2. Κατά την έννοια του παρόντος Νόμου «Απόφαση» σημαίνει την Απόφαση 1/88 του Συμβουλίου Συνδέσεως ΕΟΚ ΚΥΠΡΟΥ για την Τροποποίηση, λόγω της Εισαγωγής του Εναρμονισμένου Συστήματος, του Πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό της έννοιας «Προϊόντα Καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας. 3. (1) Με τον παρόντα Νόμο κυρώνεται η Απόφαση. (2) Το κείμενο της Απόφασης εκτίθεται στο συνημμένο στον παρόντα Νόμο Πίνακα. 4. Ο παρών Νόμος θεωρείται ότι τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου, ΠΙΝΑΚΑΣ Ι (Πράξας για την ιοχν των οποίων απαιτείται ιίημοοίενοη) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 4264/88 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Δεκεμβρίου 1988 για την εφαρμογή της απόφασης αριθ. 1/88 too Συμβουλίου Συνδέσεως ΕΟΚ Κύχρον για την τροποποίηση λόγω της εισαγωγής του εναρμονισμένου συστήματος, τον πρωτοκόλλου σχετικά μι τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟTONΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 113, την πρόταση της Επιτροπής, Εκτιμώντας: ότι η συμφωνία συνδέσεως μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Κυπριακής Δημοκρατίας (') υπογράφηκε στις 19 Δεκεμβρίου 1972 ότι, σύμφωνα με το άρθρο 25 του πρωτοκόλλου σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της προαναφερόμενης συμφωνίας, το Συμβούλιο Συνδέσεως ΕΟΚ Κ0πρου εξέδωσε την απόφαση αρι8. 1/88 για την τροποποίηση του εν λόγω πρωτοκόλλου" ότι είναι αναγκαίο να εφαρμοστεί η εν λόγω απόφαση στην Κοινότητα, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 'Αρ&ρο Ι Η απόφαση αριθ. 1/88 του Συμβουλίου Συνδέσεως ΕΟΚ Κύπρου εφαρμόζεται στην Κοινότητα. Το κείμενο της απόφασης επισυνάπτεται στον παρόντα κανονισμό. 'Αρ&ρο 2 Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη της δημοσιεύσεως του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς Ολα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κά3ε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, 13 Δεκεμβρίου Για το Σνμβονλιο 0 πρόεδρος Κ. ΠΑΠΑΝΑΠΩΤΟΥ (') ΕΕ αρι3. L 133 της , σ. 2.

3 1449 ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 1/88 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΕΟΚ ΚΥΠΡΟΥ της 21ης Νοεμβρίου 1988 γιο την τροποποίηση, λόγω της εισαγωγής του εναρμονισμένου συστήματος, του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικό με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ, "~ Ο όρος «κατατάσσεται» αναφέρεται στην κατάταξη ενός προϊόντος ή μιας ύλης οε δεδομένη κλάση. Έχοντας υπόψη: τη Συμφωνία Συνδέσεως μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Κυπριακής Δημοκρατίας που υπογράφτηκε στις 19 Δεκεμβρίου 1972, το Πρωτόκολλο σχετικά με τον ορισμό της ένοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας, και ιδίως το άρθρο 25, Εκτιμώντας: ότι οι κανόνες καταγωγής που περιέχονται στο πρωτόκολλο βασίζονται στη χρήση της ονοματολογίας του Συμβουλίου Τελωνειακής Συνεργασίας" ότι, στις 14 Ιουνίου 1983, το Συμβούλιο Τελωνειακής Συνεργασίας ενέκρινε το «Εναρμονισμένο Σύστημα Περιγραφής και Κωδικοποίησης των Εμπορευμάτων» (που καλείται στο εξής «εναρμονισμένο σύστημα»): ότι από την 1η Ιανουαρίου 1988, το εναρμονισμένο σύστημα προβλέπεται να αντικαταστήσει την τρέχουσα ονοματολογία στο διεθνές εμπόριο' ότι, ως εκ τούτου, πρέπει να προσαρμοστούν οι κανόνες καταγωγής που περιέχονται στο πρωτόκολλο εφόσον βασίζονται στη χρήση του εναρμονισμένου συστήματος ότι βάσει της κεκτημένης πείρας, έχει αποδειχθεί ότι οι κανόνες καταγωγής μπορούν να βελτιωθούν αν συγκεντρωθούν όλες οι εξαιρέσεις του βασικού κανόνα της αλλαγής κλάσης σε ένα μόνο πίνακα και αν προβλεφθούν λεπτομερείς διατάξεις για την ερμηνεία που πρέπει να τους δίνεται, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: 2. για τους σκοπούς του άρθρου 1, οι μη καταγόμενες ύλες θεωρούνται επαρκώς επεξεργασμένες ή μεταποιημένες, όταν το παραχθέν προϊόν κατατάσσεται σε διαφορετική δασμολογική κλάση από εκείνη στην οποία κατατάσσονται όλκς οι μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του, με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 3 και Όταν ένα προϊόν αναφέρεται στις στήλες 1 και 2 του πίνακα του παραρτήματος III, πρέπει να πληρούνται για το σχετικό προϊόν, οι όροι της στήλης 3 αντί του κανόνα της παραγράφου Για την εφαρμογή του άρθρου 1, οι ακόλουθες κατεργασίες ή μεταποιήσεις θεωρούνται πάντοτε, ως ανεπαρκείς για να προσδώσουν το χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος, είτε έχει μεταβληθεί η δασμολογική κλάση είτε όχι: α) εργασίες για την εξασφάλιση της διατήρησης των εμπορευμάτων στην ίδια κατάσταση κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και εναποθήκευσης τους (αερισμός άπλωμα, ξήρανση, απλή ψύξη, τοποθέτηση βε άλμη ή σε θειωμένο ύδωρ ή σε ύδωρ στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες, αφαίρεση βεβλαμμένων μερών και παρεμφερείς εργασίες)' Στο άρθρο Ι τελευταίο εδάφιο του πρωτοκόλλου, οι όροι «στον πίνακα Γ του παραρτήματος IV» αντικαθίστανται από τους όρους «στο παράρτημα Η». 'Ag&go 2 Το άρθρο 3 του πρωτοκόλλου αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «'Αρθρο 3 1. Οι όροι «κεφάλαια» και «κλάσεις» πον χρήσιμο. ποιούνται στο παρόν πρωτόκολλο σημαίνουν τα κεφάλαια και τις κλάσεις (τετραψήφιοι κωδικοί) που χρησιμοποιούνται στην Ονοματολογία που συνοδεύει το «Εναρμονισμένο Σύστημα Περιγραφής και Κωδικοποίησης των Εμπορευμάτων», που καλείται στο εξής εναρμονισμένο σύστημα (ΕΣ). 6) απλές εργασίες που' συνίστανται σε αφαίρεση σκόνης, κοσκίνιομα, διαλογή, ταξινόμηση, δημιουργία συνόλων (περιλαμβανομένης και της.σύνθεσης σειρών εμπορευμάτων), πλύση, βαφή, κοπή' γ) ι) αλλαγές συσκευασίας καθώς και διαιρέσεις και συνενώσεις δεμάτων, ιι) απλή τοποθέτηση σε φιάλες, φιαλίδια, σάκους, θήκες, κουτιά, στερέωση σε λεπτοσανίδες κλτ και κάθε άλλη ατ λή εργασία συσκευασίας' δ) επίθεση σημάτων, ετικετών ή άλλων παρομοίων διακριτικών σημείων στα ίδια τα προϊόντα ή στις συσκευασίες τους'

4 1450 Ε) απλή ανάμειξη προϊόντων, έστω και διαφόρων ειδών, εφόσον ένα ή περισσότερα συστατικά του μείγματος δεν ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις που καθορίζονται από το παρόν πρωτόκολλο, ώστε να είναι δυνατό να θεωρηθούν ως καταγόμενα προϊόντα" στ) απλή συνένωση μερών ειδών με σκοπό τη σύσταση ενός πλήρους είδους 0 σύνδεσμος δύο ή περισσοτέρων από ης εργασίες που προβλέπονται στα σημεία α) έως στ) η) σφαγή ζώων.» Το άρθρο 4 του πρωτοκόλλου αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «'Αρθρο 4 1. Ο όρος «αξία» που αναφέρεται στον πίνακα του παραρτήματος: III σημαίνει τη δασμολογητέα βξίακατά τη στιγμή της εισαγωγής των χρησιμοποιούμενων μη καταγόμενων υλών ή, εάν αυτή δεν είναι γνωστή και δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί, η πρώτη επιβεβαιώσιμη τιμή που καταβάλλεται για τις ύλες στο σχετικό έδαφος. ' Γ...'. 'Οταν πρέπει να καθοριστεί η αξία των χρησιμοποιούμενων καταγόμενων υλών, η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται τηρουμένων των αναλογιών.» 2. Ο όρος «τιμή εκ του εργοστασίου» που αναφέρεται στον πίνακα του παραρτήματος ΠΙ σημαίνει την τιμή εκ του εργοστασίου του παραγόμενου προϊόντος, μετά από αφαίρεση όλων των εσωτερικών φόρων που έχουν επιστραφεί ή ενδέχεται να επιστραφούν όταν εξαχθεί το παραγόμενο προϊόν.» Άρ&ρο 4 Το άρθρο 6 του πρωτοκόλλου τροποποιείται ως εξής: Ι) Στην παράγραφο 2, οι όροι «άρθρο 3 παράγραφος 3» αντικαθίστανται από τους όρους «άρθρο 3 παράγραφος 4» και οι όροι «Ονοματολογία των Βρυξελλών» από τους όρους «Εναρμονισμένο Σύστημα». 2. Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: «4. Οι συνδυασμοί εμπορευμάτων, κατά την έννοια του γενικού κανόνα 3 του εναρμονισμένου συστήματος, θεωρούνται ως καταγόμενα προϊόντα με την προϋπόθεση ότι όλα τα είδη που υπεισέρχονται στη σύνθεση τους είναι καταγόμενα προϊόντα. Εν τούτοις, ένας συνδυασμός που αποτελείται από καταγόμενα και μη καταγόμενα είδη θεωρείται ως καταγόμενο προϊόν στο σύνολο του, εφόσον η αξία των μη καταγόμενων ειδών δεν υπερβαίνει το I SVo της τιμής εκ του εργοστασίου του συνδυασμού.* Άρ&οο 5 1. Τα παραρτήματα Ι, II και III της παρούσας απόφασης αντικαθιστούν αντιστοίχως τα παραρτήματα Ι, II, III και IV του πρωτοκόλλου. 2. Τα παραρτήματα V και VI γίνονται παραρτήματα IV και V αντίστοιχα. Άρ&οο 6 Ι. Τα προϊόντα που έχουν εξαχθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 1938 και συνοδεύονται από πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR Ι ή έντυπο EUR 2, θεωρούνται ως καταγόμενα βάσει των κανόνων που ισχύουν την 1η Ιανουαρίου Τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR Ι ή τα έντυπα EUR 2 που έχουν εκδοθεί ή συμπληρωθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 1988 βάσει των κανόνων που ισχύουν πριν την εν λόγω ημερομηνία, γίνονται δεκτά μέχρι τις 31 Μαΐου 1988, σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν κατά την έκδοση τους. 3. Τα άρθρα 19 και 20 του πρωτοκόλλου εφαρμόζονται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα εμπορεύματα εξάγονται πριν από την 1η Ιανουαρίου 1988, και τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας που εκδίδονται εκ των υστέρων, καθώς επίσης και τα αντίγραφα, μπορούν να εκδίδονται βάσει των κανόνων που ισχύουν πριν την εν λόγω ημερομηνία. 'Αρ#ρο 7 Η απόφαση αριθ! 1/79 αντικαθίσταται από την παρούσα απόφαση. 'Α#&ρο 8 Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου Βρυξέλλες, 21 Νοεμβρίου Για το Συμβούλιο Σννόέαεως Ο Πρόεδρος Θ. ΠΑΓΚΑΛΟΙ Κοινή δήλωση γιο την επανεξέταση των μεταβολών που έχουν επέλθει στους κανόνες καταγωγής λόγω της εισαγωγής του Εναρμονισμένου Συστήματος 'Οταν, λόγω τροποποιήσεων της Ονοματολογίας, θεωρηθεί ότι οι νέοι κανόνες του Θεσπίζονται με την απόφαση αριθ. 1/88 μεταβάλλουν την ουσία ενός κανόνα ο οποίος προϋπήρχε της απόφασης αριθ. 1/88 και αν από τις εν λόγω τροποποιήσεις προκύπτει μία κατάσταση που 3ίγει τα συμφέροντα των ενδιαφερομένων τομέων, τότε, εφόσον ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη το ζητήσει μέχργ τις 3.1 Δεκεμβρίου 1990, το Συμβούλιο Συνδέσεως εςετάζει επειγόντως την ανάγκη να αποκατασταθεί η ουσία του σχετικού κανόνα όπως ήταν πριν την απόφαση αριθ. 1/88. Σε κάθε περίπτωση, το Συμβούλιο Συνδέσεως πρέπει να αποφασίζει αν 3α αποκαταστήσει ή όχι την ουσία του σχετικού κανόνα μέσα σε προθεσμία τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εκ μέρους ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας. Αν αποκατασταθεί η ουσία του εν λόγω κανόνα, τότε να συμβαλλόμενα μέρη πρέπει να λάβουν επίσης όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι είναι δυνατόν να επιστραφούν οι δασμοί που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως για τα συγκεκριμένα προϊόντα τα οποία θα έχουν εισαχθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 1989.

5 1451 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕ! ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Σημείω<Γη t Άρθρο! και 2: Οι όροι «η Κοινότητα» ή «η Κύπρος» καλύπτουν επίσης τα χωρικά ύδατα τον κρατών μελών της Κοινότητος ή της Κύπρου. _ Τα πλοία που ευρίσκονται στην ανοικτή θάλασσα περιλαμβανομένων και των πλοίων ερ/οστασίων επί των οποίων πραγματοποιείται η μεταποίηση ή η κατεργασία των προϊόντων της αλιείας τους, θεωρούνται ότι αποτελούν τμήμα του εδάφους του κράτους στο οποίο ανήκουν, με την επιφύλαξη ότι αυτά πληρούν τις προϋποθέσεις που διατυπώνονται στην επεξηγηματική σημείωση 4. Σημείωση 2 Άρθρο Ι: Οι όροι του άρθρου 1, σχετικά με την απόκτηση της ιδιότητας καταγωγής, πρέπει να τηρούνται χωρίς διακοπή στην Κο.νότητα ή στην Κύπρο. Αν καταγόμενα προϊόντα, που εξάγονται από την Κοινότητα ή την Κύπρο προς άλλη χώρα επιστραφούν σ' αυτήν, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2, πρέπει να θεωρούνται ως μη καταγόμενα, εκτός εάν μπορεί να αποδειχθεί κατά τρόπο που να ικανοποιεί τις τελωνειακές αρχές: on τα εμπορεύματα που επιστρέφονται είναι τα ίδια με εκείνα που είχαν εξαχθεί, και ότι τα εμπορεύματα δεν έχουν υποστεί επεξεργασίες πέραν εκείνων που είναι αναγκαίες για τη διατήρηση τους σε καλή κατάσταση κατά το διάστημα που βρίσκονται στην εν λόγω χώρα. Σημείωση 3 Άρθρο Ι: Για να καθορισθεί αν ένα εμπόρευμα κατάγεται από την Κοινότητα ή την Κύπρο, δεν ερευνάται αν τα ενεργειακά προϊόντα, οι εγκαταστάσεις, οι μηχανές και τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή του εμπορεύματος αυτού κατάγονται ή μη από τρίτες χώρες. Σημείωση 4 Άρθρο 2 σημείο ζ): Ο όρος «τα πλοία τους» εφαρμόζεται μόνο για τα πλοία: τα οποία είναι νηολογημένα ή εγγεγραμμένα σε κράτος μέλος της Κοινότητας ή την Κύπρο, τα οποία έχουν σημαία κράτους μέλους της Κοινότητας ή της Κύπρου, τα οποία ανήκουν κατά το ήμισυ τουλάχιστον σε υπηκόους των κρατών μελών της Κοινότητας ή της Κύπρου ή σε εταιρεία της οποίας η κύρια έδρα ευρίσκεται σε κράτος μέλος ή την Κύπρο, της οποίας ο ή οι διαχειριστές, ο πρόεδρος του διοικητικού ή του εποπτικού συμβουλίου και η πλειοψηφία των μελών των συμβουλίων τούτων είναι υπήκοοι των κρατών της Κοινότητας ή της Κύπρου και της οποίας, επιπλέον, όσον αφορά τις προσωπικές εταιρείες ή εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, το ήμισυ τουλάχιστον του κεφαλαίου ανήκει σε κράτη μέλη ή την Κύπρο, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή σε υπηκόους των κρατών μελών ή της Κύπρου, των οποίων όλοι οι αξιωματικοί είναι υπήκοοι των κρατών και της Κύπρου, και των οποίων το πλήρωμα αποτελείται, σε αναλογία 75 <Vo τουλάχιστον, από υπηκόους των κρατών μελών και της Κύπρου. Σημείωση 5 Άρθρα 2 και 3: Ι. Η μονάδα προσδιορισμού για την εφαρμογή των κανόνων καταγωγής είναι το δεδομένο προϊόν που θεωρείται ως μονάδα βάσης για τον προσδιορισμό της κατάταξης που στηρίζεται στο «Εναρμονισμένο Σύστημα». 'Οσον αφορά τους συνδυασμούς προϊόντων που κατατάσσονται βάσει του Γενικού Κανόνα 3, η μονάδα προσδιορισμού καθορίζεται για καθένα από τα είδη που αποτελούν το συνδυασμό" η διάταξη αυτή εφαρμόζεται επίσης στους συνδυασμούς των κλάσεων 63.08,32.06 και Κατά συνέπεια: όταν ένα προϊόν, που αποτελείται από ομάδα ή σύνολο συναρμολογηθέντων ειδών, κατατάσσεται σύμφωνα με τους όρους του Εναρμονισμένου Συστήματος σε μία και μόνο κλάση, το όλο αποτελεί τη μονάδα προσδιορισμού,

6 1452 όταν μια αποστολή αποτελείται από ένα αριΰμό ταυτόσημων προϊόντων που κατατάσσονται στην ίδια κλάση του Εναρμονισμένου Συστήματος, κά9ε προϊόν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη χωριστά κατά την εφαρμογή των κανόνων καταγωγής* 2. Όταν 6άσει του Γενικού Κανόνα 5 οι συσκευασίες κατατάσσονται μαζί με τα εμπορεύματα που περιέχουν, πρέπει να θεωρούνται ότι αποτελούν σύνολο με τα εν λόγω εμπορεύματα για τον προσδιορισμό Γης καταγωγής. Σημείωση 6 Άρθρο 3 παράγραφος Ι: Οι εισαγωγικές σημειώσεις του παραρτήματος III εφαρμόζονται επίσης, στις κατάλληλες περιπτώσεις σε όλα τα προϊόντα, που κατασκευάζονται από μη καταγόμενες ύλες. ακόμα και σε εκείνα που δεν αποτελούν αντικείμενο των ειδικών όρων που αναφέρονται στον πίνακα του παραρτήματος III και τα οποία υπόκεινται απλώς στον κανόνα αλλαγής κλάσης που προβλέπεται στο Λρθρο 3 παράγρα<ρος Ι. Εηΐιβίωοη 7 Άρθρο 4: Ως «τιμή εκ του εργοστασίου», νοείται η τιμή που καταβάλλεται στον κατασκευαστή στην επιχείρηση του οποίου πραγματοποιήθηκε η τελευταία κατεργασία ή μεταποίηση, περιλαμβανομένης και της αξίας όλων των χρησιμοποιηθέντων προϊόντων. Ως «δασμολογητέα αξία» νοείται η αςια που καθορίζεται από τη σύμδαση περί δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων που υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 15 Δεκεμβρίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Πίνακας προϊόντων που αναφέρονται «το όρθρο 1 τα οποία εξαιρούνται προσωρινά από το πεδίο εφαρμογής too παρόντος πρωτοκόλλου Δασμολογική κλάση ΕΣ ex 2707 Περιγραφή εμπορευμάτων Λάδια στα οποία τα αρωματικά συστατικά υπερισχύουν κατά βάρος, από τα μη αρωματικά συστατικά, παρόμοια με ορυκτέλαια που παίρνονται με απόσταξη από πίσσες από λιθάνθρακα σε υψηλή θερμοκρασία, που αποστάζουν 65 Vo του όγκου τους μέχρι 250 C (στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα αποσταγμάτων του πετρελαίου και της δενζόλης), που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα 2709 έως 2715 Ορυκτέλαια και αποστάξεις τους. Ασφαλτούχες ύλες, ορυκτές παραφίνες ex 2901 ex 29C2 ex 3403 ex 34C4 ex 3311 Άκυκλοι υδρογονάνθρακες που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα Κυκλανικοί και κυκλενικοί (με εξαίρεση τα αζουλένια), βενζόλιο, τουλουόλιο, ξυλόλοι, που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα Λιπαντικά παρασκευάσματα που περιέχουν λιγότερο από 70 ο/ο κατά βάρος λάδια από πετρέλαιο ή λάδια που παίρνονται από ασφαλτούχα αρυκτά Κερί τεχνητό και κερί παρασκευασμένο με βάση την παραφίνη, κεριά πετρελαίου, κεριά που παίρνονται από ασφαλ.τούχα αρϋκτά, από υπολείμματα παραφινών Παρασκευασμένα προσθετικά για λιπαντικά λάδια που περιέχουν λάδια πετρελαίου ή ασφαλτούχων ορυκτών

7 1453 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙ Πίνακας κατεργασιών ή μεταποιήσεων στις οποίες θα υποβάλλονται οι μη καταγόμενες ύλες για να αποκτά το μεταποιημένο προϊόν το χαρακτήρα καταγωγής Γενικά Σημείωση 1: *~ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ " ' Στις δύο πρώτες στήλες του πίνακα περιγράφεται το παραχ3έν προϊόν. Στην πρώτη στήλη δίνεται ο αριθμός της δασμολογικής κλάσης ή του κεφαλαίου του εναρμονισμένου συστήματος και στη δεύτερη η περιγραφή των εμπορευμάτων που αντιστοιχεί σ' αυτή την κλάση ή κεφάλαιο στο σύστημα. Για κά3ε ένδεφι που περιλαμβάνεται στις δύο πρώτες στήλες, δίνεται ένας κανόνας στη στήλη 3. Όταν, σε ορισμένες περιπτώσεις, ο αριδμός της πρώτης στήλης φέρει ένα «ex» αυτό σημαίνει ότι ο κανόνας στη στήλη 3 εφαρμόζεται μόνο για το τμήμα της κλάσης ή του κεφαλαίου όπως περιγράφεται στη στήλη Όταν περισσότερες κλάσεις συγκεντρώνονται στη στήλη 1 ή αναφέρεται στη στήλη αυτή ένας αριθμός κεφαλαίου και, κατά συνέπεια, τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στη στήλη 2 περιγράφονται με γενικοί"; όρους, ο σχετικός κανόνας που αναφέρεται στη στήλη 3 εφαρμόζεται σε όλα τα προϊόντα τα οποία, στο πλαίσιο του εναρμονισμένου συστήματος, κατατάσσονται σε διάφορες κλάσεις του εν λόγω κεφαλαίου ή στις κλάσεις που είναι συγκεντρωμένες σ' αυτό Όταν υπάρχουν διάφοροι κανόνες στον παρόντα πίνακα του εφαρμόζονται σε διάφορα προϊόντα της ίδιας δασμολογικής κλάσης, κάθε εδάφιο περιέχει την περιγραφή εκείνου του τμήματος της κλάσης του καλύπτεται από τον κανόνα που δίνεται παραπλεύρως στη στήλη 3. Σημείωση 2: 2.1. Ο όρος «κατασκευή» καλύπτει κά3ε μορφή κατεργασίας ή μεταποίησης, συμπεριλαμβανομένης της «συναρμολόγησης» ή ακόμη και τις ειδικές εργασίες. Βλέπε όμως και παράγραφο 3.5 στη συνέχεια Ο όρος «ύλη» καλύπτει όλες τις μορφές συστατικών, υλικών, στοιχείων, πρώτων υλών, υλικών, συνθετικών στοιχείων, μερών κλπ., που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ενός προϊόντος Ο όρος «προϊόν» αναφέρεται στο προϊόν που έχει κατασκευαστεί, ακόμη και αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί αργότερα σε άλλη διαδικασία κατασκευής. Σημείωση 3: 3.1. Σε περίπτωση που κλάσεις ή αποσπάσματα κλάσεων δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα, ο κανόνας «της αλλαγής κλάσης», όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1, εφαρμόζεται σ' αυτές τις κλάσεις ή αποσπάσματα κλάσεων. Αν ο όρος της «αλλαγής κλάσης» εφαρμόζεται στις κλάσεις ή αποσπάσματα κλάσεων τα οποία περυλαμβάνονται στον πίνακα, τότε αυτός ο όρος αναφέρεται στον κανόνα στη στήλη Η κατεργασία ή η μεταποίηση που απαιτείται από έναν κανόνα της στήλης 3 αφορά μόνο τις χρησιμοποιούμενες μη καταγόμενες ύλες. Κατ' αναλογία, οι περιορισμοί που περιλαμβάνονται σε ένα κανόνα στη στήλη 3 εφαρμόζονται μόνο για τ χρησιμοποιούμενες μη καταγόμενες ύλες Όταν ένας κανόνας ορίζει ότι ύλες κά3ε κλάσης μπορούν να χρησιμοποιούνται, οι ύλες της ίδιας κλάσης με εκείνη του προϊόντος μπορούν να χρησιμοποιούνται επίσης, με την επιφύλαξη πάντως ειδικών περιορισμών που μπορεί να αναφέρονται στον κανόνα. Εντούτοις, η έκφραση «κατασκευή από ύλες κά3ε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών της κλάσης...» σημαίνει ότι μόνον ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση με εκείνη του προϊόντος και των οποίων η περιγραφή είναι διαφορετική από εκείνη του προϊόντος όπως αναγράφεται στη στήλη 2 του πίνακα, μπορούν να χρησιμοποιούνται 3.4. Αν ένα προϊόν που κατασκευάζεται από μη καταγόμενες ύλες και το οποίο απόκτησε το χαρακτήρα καταγωγής κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μεταποίησης με εφαρμογή του κανόνα της αλλαγής κλάσης ή του κανόνα που καθορίζεται επί του προκειμένου στον πίνακα, χρησιμοποιείται ως ύλη στη διαδικασία κατασκευής ενός άλλου προϊόντος, τότε δεν υπόκειται στον κανόνα του πίνακα ο οποίος εφαρμόζεται στο προϊόν στο οποίο είναι ενσωματωμένο. Πχ.: Ένας κινητήρας της κλάσης 84.07, για τον οποίο ο κανόνας προβλέπει ότι η αξία των μη καταγόμενων υλών που μπορούν να ενσωματωθούν δεν πρέπει να υπερβεί το 20 Ψο της τιμής εργοστασίου του προϊόντος, κατασκευάζεται από ημιτελή προϊόντα σφυρηλατήσεως από χαλυβοκράματα της κλάσης

8 1454 Αν αυτό το ημιτελές προϊόν κατασκευάστηκε στην εν λόγω χώρα με σφυρηλάτηση ενός μη καταγόμενου μύδρου, τότε το ημιτελές προϊόν που κατασκευάζεται με αυτόν τον τρόπο αποκτά την ιδιότητα του καταγόμενου προϊόντος με εφαρμογή του κανόνα που προβλέπεται στον πίνακα για τα προϊόντα της κλάσης Το ημιτελές αυτό προϊόν μπορεί, ως εκ τούτου, να θεωρηθεί ως καταγόμενο προϊόν στον υπολογισμό της αξίας των μη καταγόμενων υλών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή του κινητήρα της κλάσης 34.07, χωρίς να χρειάζεται να ληφθεί υπόψη αν αυτό το ημιτελές προϊόν, κατασκευάστηκε ή όχι στο ίδιο εργοστάσιο που κατασκευάστηκε ο κινητήρας. Η αξία του μη καταγόμενου μύδρου δεν πρέπει λοιπόν να ληφθεί υπόψη κατά τον προσδιορισμό της αξίας των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται Ακόμη και αν τηρούνται, ο κανόνας της αλλαγής κλάσης ή οι άλλοι κανόνες που αναφέρονται στον πίνακα, το τελικό προϊόν δεν αποκτά την καταγωγή αν η εργασία που υπέστη είναι ανεπαρκής κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 4. Σημείωση 4: 4.1. Ο κανόνας που αναφέρεται στον πίνακα καθορίζει την ελάχιστη βαθμίδα κατεργασίας ή μεταποίησης που απαιτείται. Από αυτό συνάγεται ότι η διενέργεια περισσοτέρων κατεργασιών ή μεταποιήσεων προσδίδει επίσης, το χαρακτήρα καταγωγής, και ότι αντίθετα, οι κατεργασίες ή μεταποιήσεις που παραμένουν κάτω από αυτό το κατώφλι, δεν προσδίδουν το χαρακτήρα καταγωγής. Δηλαδή, αν ένας κανόνας προβλέπει ότι μη καταγόμενες υλές που βρίσκονται σε ένα καθορισ"}ίένο στάδιο επεξεργασίας μπορούν να χρησιμοποιούνται, η χρήση τέτοιων υλών που βρίσκονται σε προγενέστερο στάδιο επεξεργασίας επιτρέπεται επίσης, ενώ η χρήση τέτοιων υλών που βρίσκονται σε μεταγενέστερο στάδιο επεξεργασίας δεν επιτρέπεται 4.2. 'Οταν ένας κανόνας στον πίνακα καθορίζει ότι ένα προϊόν μπορεί να κατασκευασθεί από περισσότερες από μια ύλες, αυτό σημαίνει ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν μια ή περισσότερες ύλες. Δεν απαιτείται προφανώς να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα όλες οι ύλες. Π.χ: Ο κανόνας για τα υφάσματα προβλέπει ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν φυσικές ίνες και, μεταξύ άλλων, και χημικές ουσίες. Ο κανόνας αυτός δεν συνεπάγεται ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα οι φυσικές ίνες και οι χημικές ουσίες. Είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί η μια ή η άλλη από αυτές τις ύλες ή ακόμη και οι δύο μαζί Κατά συνέπεια, αν στον ίδιο κανόνα, ένας περιορισμός αναφέρεται για μια όλη και άλλοι περιορισμοί για άλλες ύλες, οι περιορισμοί αυτοί εφαρμόζονται μόνο νια τις ύλες που έχουν πράγματι χρησιμοποιηθεί Π.χ: Ο κανόνας για τις ραπτομηχανές προβλέπει, κυρίως, ότι ο μηχανισμός τάνυσης της κλωστής, όπως και ο μηχανισμός του ζικ ζακ, πρέπει να είναι καταγόμενοι. Αυτοί οι δύο περιορισμοί εφαρμόζονται μόνον αν οι μηχανισμοί στους οποίους αναφέρεται καθένας απ' αυτούς έχουν πράγματι ενσωματωθεί στη ρ< :*τοιιττγανή Όταν ένας κανόνας προβλέπει στον πίνακα, ότι ένα προϊόν πρέπει να κατασκευαστεί από μία καθορισμένη ύλη, ο όρος αυτός δεν αποκλείει προφανώς τη χρήση άλλων υλών οι οποίες, λόγω της «ρύσης τους, δεν μπορούν να πληρούν τον κανόνα. Π*: Ο κανόνας για την κλάση 1904, ο οποίος εξαιρεί ρητώς τη χρήση των δημητριακών και των παραγώγων τους, δεν απαγορεύει προφανώς τη χρήση ορυκτών αλάτων, χημικών ουσιών ή άλλων πρόσθετων που δεν παράγονται από δημητριακά. Π.χ.: Στην περίπτωση ενός είδους που κατασκευάζεται από υφάσματα μη υφασμένα, αν προβλέπεται ότι είδος αυτού του τύπου μπορεί να κατασκευάζεται μόνο από μη καταγόμενα νήματα, τότε δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται μη υφασμένα υφάσματα ακόμη και αν αποδεικνύεται ότι τα μη υφασμένα υφάσματα δεν μπορούν κανονικά να κατασκευάζονται «πό νήματα. Σε παρόμοιες περιπτώσεις, η ύλη που πρέπει να χρησιμοποιηθεί είναι εκείνη που βρίσκεται σε κατάσταση κατεργασίας η οποία είναι προγενέστερη του νήματος, δηλαδή σε κατάσταση ινών. Βλέπε επίσης τη σημείωση 7.3 όσον αφορά τα υφαντουργικά Αν προβλέπονται σ' έναν κανόνα του πίνακα δύο ή περισσότερα ποσοστά για τη μέγιστη αξία των μη καταγόμενων υλών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, τα ποσοστά αυτά δεν μπορούν να προστεθούν. Επομένως, η μέγιστη αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται, δεν μπορεί να υπερβαίνει ποτέ το υψηλότερο από τα εν λόγω ποσοστά. Εννοείται ότι δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση των ειδικών ποσοστών τα οποία προβλέπονται για ορισμένα προϊόντα, λόγω Των διατάξεων αυτών. Σημείωση 5: Υφζννονογικά προϊό-ντζ 5.1. Ο όρος «φυσικές ίνες» όταν χρησιμοποιείται στον πίνακα, αναφέρεται σε ίνες άλλες από τεχνητές ή συνθετικές και πρέπει να περιορίζεται στις ίνες σε όλα τα στάδια που μπορούν να βρεθούν πριν τη νηματοποίηση, περιλαμβανομένων των απορριμμάτων, και εκτός αν έχει οριστεί αλλιώς, ο όρος «φυσικές ίνες» περιλαμβάνει ίνες που έχουν χτενιστεί, λαναριστεί ή έχουν μεταποιηθεί με άλλο τρόπο για τη νηματοποίηση, δεν έχουν όμως νηματοποιηθεί.

9 Ο όρος ν φυσικές ίνες» καλύπτει ης χοντρές τρίχες (τρίχες χαίτης και ουράς μονόπλων ή βοοειδών) της κλάσης 05.03, το μετάςι των κλάσεων και 50.03, καθώς και το μαλλί, τις τρίχες εκλεκτής ποιότητας και τις χοντροειδείς τρίχες των κλάσεων 51.0! έως τις βαμβακερές ίνες των κλάσεων έως και τις άλλες Ίνες φυτικής καταγωγής των κλάσεων έως Οι όροι «ιφαντικοί πολτοί», «χημικές ουσίες» και «ύλες που προορίζονται για την κατασκευή χαρτιού') που χρησιμοποιούνται στον πίνακα, προσδιορίζουν τις ύλες οι οποίες δεν κατατάσσονται στα κεφάλαια 50 έως 63 που μπορούν να χρησιμοποιούνται για την κατασκευή συνθετικών ή τεχνητών ινών ή νημάτων ή νημάτων ή ινών από χαρτί. ~ 5.4. Ο όρος «τεχνητές ή συνθετικές ίνες μη συνεχείς» που χρησιμοποιείται στον πίνακα, καλύπτει τις δέσμες συνεχών νημάτων, τις μη συνεχείς ίνες και τα απορρίμματα τεχνητών ή συνθετικών ινών μη συνεχών των κλάσεων έως Σημείακτη Για τα σύμμικτα προϊόντα τα οποία κατατάσσονται στις κλάσεις οι οποίες αποτελούν αντικείμενο στον πίνακα μιας παραπομπής στην παρούσα εισαγωγική σημείωση, οι όροι της στήλης 3 του πίνακα δεν πρέπει να εφαρμόζονται για τις διάφορες υφαντουργικές ύλες όασης που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή των όταν, στο σύνολο τους, αντιπροσωπεύουν 10": Ό ή λιγότερο του συνολικού βάρους ό).ων των υφαντουργικών υλών βάσης του χρησιμοποιούνται (βλέπε επίσης τις παρακάτω σημειώσεις 6.3 και 6.4) Εντούτοις, η ανοχή αυτή εφαρμόζεται μόνο για τα σύμμικτα προϊόντα τα οποία κατασκευάστηκαν από δύο ή περισσότερες υφαντικές ύλες βάσης, ανεςάρτητα από τη συμμετοχή τους στο προϊόν. Οι υφαντικές ύλες βάσης είναι οι ακόλΰυ3ες: Μετάςι, Μαλλί, Χοντροειδείς τρίχες, Τρίχες εκλεκτής ποιότητας, Χοντρές τρίχες (τρίχες χαίτης και ουράς μονόπλων ή βοοειδών), Βαμβάκι, Ύλες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή χαρτιού, Λινάρι, Κάνναβι, Γιούτα και άλλες ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού βίβλος, Σιζάλ και άλλες υφαντικές ίνες του είδους Agive, Κοκοφοίνικα, άβακα ραμί και άλλες υφαντικές ίνες, Συνθετικές ίνες συνεχείς, Τεχνητές ίνες συνεχείς, Συν$ετικές ίνες μη συνεχείς, Τεχνητές ίνες μη συνεχείς, Π.χ.: Ένα νήμα της κλάσης 5205 που κατασκευάζεται από ίνες από βαμβάκι και από συνδετικές ίνες μη συνεχείς, είναι ένα νήμα σύμμικτο. Επομένως, μη καταγόμενες ύλες οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στους κανόνες καταγωγής μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι 10 /ό κατά βάρος νήματος. Π.χ.: Ένα ύφασμα από μαλλί της κλάσης 5112 που κατασκευάζεται από νήματα από μαλλί και από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, είναι ένα ύφασμα σύμμικτο. Επομένως, συνθετικά νήματα ή νήματα από μαλλί ή συνδυασμών των δύο τύπων, που δεν πληρούν τους κανόνες καταγωγής, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι 10 Q'b κατά βάρος νήματος, Π Ζ - Μία φουντωτή υφαντική επιφάνεια της κλώσης που κατασκευάζεται από νήματα από βαμβάκι και από ένα ύφασμα από βαμβάκι, θεωρείται ότι είναι ένα σύμμικτο προϊόν μόνον αν το ύφασμα από βαμβάκι είναι αυτό το ίδιο ένα σύμμικτο ύφασμα που κατασκευάστηκε από δύο ή περισσότερες διαφορετικές υφαντικές ύλες βάσης ή αν τα νήματα από βαμβάκι που χρησιμοποιήθηκαν είναι κι αυτά σύμμιχτα,

10 1456 Π.χ.: Αν η ίδια φουντωτή υφειντική επιφάνεια κατασκευάζεται από νήματα από βαμβάκι και από ίνα σννγ ετικό ύφασμα, είναι τότε προφανές ότι τα νήματα που χρησιμοποιούνται είναι δύο διαφορετικές υφαντικές ύλε; ίαση;. Ένα; τάπητα; φουντωτός, κατασκεκυμένο; με τεχνητά νήματα και \ήματο από βαμβάκι, με ένα υπόθεμα από γιούτα, είναι ένα σνμμικτο προϊόν γιατί χρησιμοποιούνται τρεις υφαντικέ; ύλες. Οι μη καταγόμενες ύλες οι οποίες χρησιμοποιούνται οε ένα στάδιο τη; κατασκευή; πιο προχωρημένο από εκείνο που προβλέπεται από τον κανόνα, μπορούν,α χρησιμοποιούνται υπό τον όρο or. to ολικό ιοις βάρος δεν υπερβαίνει 10,; ο του βάρους των υφαντικών υλών του τάπητα. Έτσι, τα τεχνητά νήματα, to υπόθεμα από γιούτα ή και τα νήματα από βαμβάκι μπορούν να εισαχθούν κατά το στάδιο της κατασκευής στο μέτρο που πληρούνται οι όροι βάρους Στην περίπτωση προϊόντων που περιέχουν κνήματα από πολυουρε Οάνη που φέρουν κατά διαστήματα εύκαμπτα τμήματα από πολυαι9έρα, έστω και περιτυλιγμένα με άλλο νήμα», αυτή η εξαίρεση είναι 20 *Ό όσον αφορά τα νήματα Στην περίπτωση προϊόντων που σχηματίζονται από μια ψυχή που αποτελείται, είτε από μια λεπτή λουρίδα. αργυλίου, είτε από μια ταινία πλαστικής ύλης επικαλυμμένη ή όχι με σκόνη αργο.ίου, φάρδους που δεν υπερβαίνει τα 5 χιλιοστά, η ψυχή αυτή έχει ενσωματοδεί με κόλλημα μεταξύ δύο ταινιών από π/λατικές ύλες, η εξαίρεση αυτή είναι 30 Ψο όσον αφορά τη ψυχή αυτή. Σημείωση Γιο τα έτοιμα υφαντουργικά προϊόντα τα οποία αποτελούν αντικείμενο, στον πίνακα, μιας υποσημείωσης που παραπέμπει στην παρούσα εισαγωγική σημείωση, είδη στολισμού και συμπληρωματικά είδη ενδύσεως από υφαντικές ύλες, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στον κανόνα της στήλης 3 του πίνακα γιη το σχετικό έτοιμο προϊόν, μπορούν να χρησιμοποιούνται υπό τον όρο ότι το βάρος τους δεν υπερβαίνει το ΙΟ 11 * του ολικού βάρους των υφαντικών υλών που ενσωματώθηκαν. Τα είδη στολισμού, και τα συμπληρωματικά είδη ένδυσης είναι εκείνα που κατατάσσονται στα κεφάλαια 50 έως 63. Οι φόδρες και οι εσωτερικές επενδύσεις δεν πρέπει να 3εωρούνται σαν είδη στολισμού ή συμπληρωματικά είδη ένδισης Τα είδη στολισμού, τα συμπληρωματικά είδη ένδυσης και τα άλλα προϊόντα που χρησιμοποιούνται, τα οποία περιέχουν υφαντουργικές ύλες, δεν είναι υποχρεωτικό να πληρούν τους όρους της στήλης 3 ακόμη και αν δεν καλύπτονται από τη σημείωση Σύμφωνα με τις διατάξεις της σημείωσης 4.3, μη καταγόμενα είδη στολισμού ή συμπληρωματικά είδη ένδυσης ή άλλα μη καταγόμενα προϊόντα τα οποία δεν περιέχουν υφαντικές ύλες, μπορούν, σε όλες τις περιπτώσεις, να χρησιμοποιούνται ελεύΰερα όταν δεν μπορούν να κατασκευαστούν από ύλες οι οποίες αναφέρονται στη στήλη 3 του πίνακα. Π.χ.: Αν ένας κανόνας στον πίνακα προβλέπει για ένα ειδικό είδος από υφαντική ύλη, όπως μια μπλούζα, ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν νήματα, τούτο δεν απαγορεύει τη χρήση ειδών από μέταλλο, όπως κουμπιά, επειδή αυτά δεν μπορούν να κατασκευασθούν από υφαντικές ύλες Όταν εφαρμόζεται ένας κανόνας ποσοστού, η αξία των ειδών στολισμού και των συμπληρωματικών ειδών ένδυσης, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό της αξίας των μη καταγόμενων υλών που ενσωματώνονται. Δασμολογική <Μση ΕΧ (Ι) 0201 Περιγραφή του προϊόντος (2) Κρέατα βοοειδών, νωπά η διατηρημένα με απλή ψύξη Επεξεργασία ή μεταποίηση α\ μη καταγόμτνί ν υλών η οποία π, νκόίδει ιο χαρακτήρα του καταγόμενο 1. 1 κροΐόπος (3) Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση το κατεψυγμένο κρέας βοοειδών τη; κλάσης Κρέατα βοοειδών, κατεψυγμένα Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση το κρέας βοοειδών, διατηρημένο με απλή ψίξη ή κατεψυγ'ΐένο της κλάσης Παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών, αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάση; με εξαίρ. ;ση το ολόκληρο σφάγιο των κλάσεων 0201 έως Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, αλατισμένα ή σε άρμη, αποξηραμένα ή καπνιστά. Αλεύρια και σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή παραπροϊόντα σφαγίων Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάση:, με εξαίρεση το κρέας και τα παραπροϊόντα σφαγίων των κλάσεων 0201 έως 0206 και 020S, και τα συκώτια πουλερικών ττ:ς κλάσης έως 0305 Ψάρια, άλλα από τα ζωντανά Κατασκευή Kcta την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 3 πρέπει να είναι ήδη οταγόμίν;;

11 1457 (I) C) ' '> 0402, 0404 έως 0406 Γαλακτοκομικά προϊόντα Κιιτασκενή από Ολες οποιανδήποτε κλάτεων. με εξαίρεση τα γάλα <f:i την κρέμα γάλακτος των κλάσεων 0401 ή Βουτίρόγαλα.τηγμένο γάλα <αι πηγμένη κρέμα, γιαούρτι, κτον και fi/j.i γάλατα και κρέμες που έχουν υποστεί ζύμωση ή έχο'.ν καταστεί C:IV*L, έστω >τί» συμ....οωμένι.; ή με.μοτ ΐ ήκη ζάχαρη; 1 άλλων νλυκα. νικών, ή αρωματισμένα ή με προσο'λ".ρυούτων ή κακάο Κατασκευή στην οποία: όλες οι χρησιμοπο.ι>>"ι. :νες ύλες του κ&.νιλαίου 4 πρέπει ήδη να είναι καταγόμενες. όλοι Οι χρησιμοποιούμενοι Φρουτοχι.μοί (εκτός των χυμών ανανά, κίτρου και Gripel'mii) r>; κ/ώσης 2C09 πρέπει να είναι καταγόμενο, και η αξία οποιασδήποτε,λης του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιείται δεν υπερβαίνει το 01ο της εργοστασιακής Α.υγά πτηνών χωρίς το τσόφλι τους και κρόκοι ιιυγών, νωπά, αποξηραμένα, βιασμένα στο \εοό ή 3τον ατμό, μορφοποιημένα, κατεψυγμένα ή αλλάος διατηρημένα, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή ά*..ων γλυκαντικών Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση τα αυγά πτηνών της κλάσης 0407 ex 0502 Τρίχες χοντρές χοίρου ή αγριόχοιρου, επεξεργασμένες Καθαρισμός, απολύμανση, διαλογή και τέντωμα τριχών ex 0506 Ακατέργαστα κόκκαλα και οστεώδεις άξονες κεράτων ύλες του κεφαλαίου 2 πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες 0710 έως 0713 Βρώσιμα λαχανικά, κατεψυγμένα ή αποξεραμένα, προσωρινά διατηρημένα, εκτός από εκείνα των κλάσεων ex 07.10, ex 07.1 i για τα οποία οι ισχύοντες κανόνες εκτίθενται παρακάτω Κατασκευή κατά την οποία ύλες οι χρησιμοποιούμενες φυτικές ύλες πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες ex 0710 Καλαμπόκι γλυκό (παρασκευασμένο ή μη στον ατμό ή βρασμένο στο νερό), κατεψυγμένο Κατασκευή από νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη γλυκό καλαμπόκι ex 0711 Καλαμπόκι γλυκό, προσωρινά διατηρημένο Κατασκευή από νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη γλυκό καλαμπόκι 0811 Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψημένα στον ατμό ή βρασμένα στο νερό, κατεψυγμένα, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών: Με προσ3ήκη ζάχαρης Άλλα Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών ίου κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30% της εργοστασιακής τιμής too προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα φρούτα και καρποί πρέπει να είνοι ήδη καταγόμενοι 0812 Καρποί και φρούτα προσωρινά διατηρημένα (π.χ. με διοξείδιο του θείου ή σε άλμη, 3ειωμενο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεδεί άλλες ουσίες που χρησιμεύουν για να εξασφαλιστεί προσωρινά η διατήρηση τους), αλλά ακατάλληλα για τη διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα φρούτα και καρποί πρέπη να είναι ήδη καταγόμενοι 0813 Καρποί και φρούτα αποξηραμένα, άλλα από εκείνα των κλάσεων μέχρι Μείγματα αποξεραμένων καρπών και φρούτων ή καρπών με κέλυφος, του κεφαλαίου αυτού Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα φρούτα και καρποί πρέπει να είναι ήδη καταγόμενοι 0814 Φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών (στις οποίες περιλαμβάνονται και των καρπουζιών), νωπές κατεψυγμένες σε άλμη ή σε 3ειωμένο νερό ή σε άλλα συντηρητικά διαλύματα. Κατασκευή κατά την οποία όλοι οι χρησιμοποιούμενοι καρποί πρέπει να είναι ήδη καταγόμενοι

12 1458 (Ι) ιϊ> ί t3> ex Κεφαλαίου 11 Προϊόντα αλευροποιίας' δύνη, άμυλα κά3ε είδους, ινουλίνη, νλο τένη, Εκ ής εκείνων της κλάσης tx 11.0ό Κατασκειή κατά την οποία όλα τα χρησωο ποιοι μένα δημητριακά, ρίζες και βολόυί της κλ/ισης 0714 ή τα φρούτα ρέπει να είναι ήόη καταγόμενα?x 1106 Άλευρα και σιμιγδάλιε απο αποξηραμένα και αποφλοιωμένα όσπρια Γη; κλάσης 0713 Ξήρανση και άλεση όσπριων της κλάσης ] Γΰμαλάκ^. φυσικές γόμες, ρητίνες, γόμές ρητίνες και βάλσαμα Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλ ων των υλών της κλάσης 150 i που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 50 Η της εργοστασιακής τιμής ιου προϊόντος 150! Λίπος χοιρινό με την ονομασία «Saindoux. Άλλα χοιρινά λίπη και λίπη πουλερικών, λιωμένα, έστω και με πίεση, ή που εξάγονται με τη βοήθεια διαλυτών Λίπη από κόκκαλα ή απορρίμματα Άλλα Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες των κλάσεων 0203, 0206 ή 0207 ή τα κόκκαλα της κλ άσης 0506 Κατασκευή από κρέας ή βρώσιμα παραπροϊόντα σφαγίων χοιρινών της κλάσης 0203 ή 0206 ή από κρέας και βρώσιμα παραπροϊόντα σφαγίων πουλερικών της κ/.άσης Λίπη βοοειδών, προβατοειδών ή αιγοειδών, ακατέργαστα (ςίγκια) ή λιωμένα, έστω και με πίεση, ή που εξάγονται με τη βοήθεια διαλυτών Λίπη από κόκκαλα ή απορρίμματα 'Αλλα Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός εκείνων της κλάση; 0201, 0202, 0204 ή 0206 ή από νόκκαλα της κλάσης 0506 ύλες του κεφαλαίου 2, πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες 1504 Λίπη και έλαια και τα «/.άσματα τους, ψαριών ή θαλασσίων θηλαστικών, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικός μετασχηματισμένα: Στερεά κλ.άσματα ιχθυελαίων και λίπη και έλαια θαλάσσιων θηλαστικών Άλλα Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλ.άση;, συμπεριλαμβανομένων και των άλλων υλών της κ/ώσης 1504 Κατασκευή κατά την οποία οι χρησιμοποιούμενες ζωικές ύλες των κεφαλαίων 2 και 3 πρέπει να είναι ήόη καταγόμενες ex 1505 Διυλισμένη λανολίνη Κατασκευή από ακατέργαστο εριολίπος της κλάσης Άλλα λίπη και έλαια ζωικά κα: τα κλάσματα τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα Στερεά κλάσματα Άλλα Κατασκευή από ι λες οποιασδήποτε κλάσ ;, συμπεριλαμβανομένων και των άλλων υλών της κλάσης 150" ζωικές ύλες του κεφαλαίου 2 πρέπει να είνι:ι ήδη καταγόμενες tx 1507 έως 1515 Πηγμένα φυτικά έλαια και τα κλάσματα τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα Στερεά κλάσματα, εκτός εκείνων του λαδιού Jojoba Κατασκευή από άλλ ες ύλες των κλάσεων 1707 έως 515

13 1459 (!) i:> " I s5> ex 1516 ex 1517 ex ex ex 'Αλλα εκτός: του λαδιού Tung, του κεριού M>rici <ci του κεριού Ιαπωνίας εκείνων για τεχνική η βιομηχανική χρήση, εκτός από την παρασκευή προϊόντων αν>;ώπινης διατροφής Ζωικά και φυτικά έλαια και λίπη,^ι :<ζ κλάσματα τους, επανεστεροποιημίνα, testa} και εξευγενισμένα αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα Βρώσιμα υγρά μείγματα από φυτικά έλαια των κλάσεων 1707 έως 1515 Βιομηχανικές λιπαρές αλκοόλες χαρακτηριζόμενες ως τεχνητοί κηροί Λουκάνικα, σαλάμια και παρόμοια προϊόντα, από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίμα. Παρασκευάσματα διατροφής με βάση τα προϊόντα αυτά Άλλα παρασκευάσματα ή διατηρημένα κρέατα, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίμα Εκχυλίσματα και χυμοί κρέατος, ψαριών ή καρκινοειδών (μαλακοστράκων), μαλακίων ή άλλον ασπόνδυλων υδροβίων Παρασκευασμένα ή διατηρημένα yapia. Χαβιάρι και τα υποκατάστατα αυτού που παρασκευάζονται από αυγά ψαριού (') Καρκινοειδή (μαλακόστρακα), μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, παρασκευασμένα ή διατηρημένα Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από ζαχαρότευτλα και χημικά αγνή σακχαρόζη, σε στερεά κατάσταση, αρωματισμένα ή με προσθήκη χρωστικών ουσιών Άλλα σάκχαρα, στα οποία περιλαμβάνεται η λακτόζη, η μαλτόζη, η γλυκόζη και η φρουκτόζη (λεβυλόςη), χημικώς καθαρά, σε στερεά κατάσταση. Σιρόπια από ζάχαρη χ»ρίς προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών. Υποκατάστατα του μελιού, έστω και αναμειγ μένα με φυσικό μελί Ζάχαρα και μελάσες, καραμελωμένα Χημικώς καθαρή μαλτόζη και φρουκτόζη Άλλα αρωματισμένα ή με προσθήκη χρωστικών ουσιών Άλλα Μελάσες που προκύπτουν κατά την εξαγωγή ή τη διύλιση της ζάχαρης, αρωματισμένες ή με χρωστικές ουσίες Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο (στα οποία περιλαμβάνεται και η λευκή σοκολάτα) φυτικές ύλες ρέπει να είναι ήδη καταγόμενες Κατασκευή..'ΐτά την οπούι όλες οι χρησιμοποιούμενες φυτικές και ζωικές ύλες πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες φν τικές ύλες ρρέπει να είναι ήδη καταγόμενες Κατασκευή από ύ>ες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων των λιπαρών οζέων της κλάσης 1519 Κατησκευή από ζώα του κεφαλαίου 1 Κατασκευή από ζώα του κεφαλαίου 1 Κατασκευή από ζώα του κεφαλαίου Γ πάντως όλα τα χρησιμοποιούμενα ψάρια, μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα υδρόβια ασπόνδυλα πρέπει να είναι καταγόμενα Κατασκευή κατά την οποία όλα το χρησιμοποιούμενα ψάρια και αυγοτάραχα πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα μαλακόστρακα, μαλάκια και λοιπά ασπόνδυλα πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα Κατασκευή κατά την οποία η αςία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30% της εργοστασιακής Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων και των άλλων υλών της κλάσης 1702 Κατασκευή κατ& την οποία η α^ία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30 *Ό της εργοστασιακής ύλες πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες Κατασκευή κατά την οποία η αςία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30 V» της εργοστασιακής ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος με την προϋπόθεση ότι η αςία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30 Ψο της εργοστασιακής

14 1460 <l> (2) (3) 1806 Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο Κατασκευή κατά την οποία όλες Όι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος, με την προϋπόθεση ότι η αξία όλων τα;ν υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30 Ί) της εργοστασιακής 190! Εκχυλίσματα βύνης. Παρασκευάσματα διατροφής από αλεύρια, σιμιγδάλια, άμυλα κα.;ε είδους ή εκχυλίσματα βύνης, που δεν περιέχουν σκόνη κακάο ή περιέχουν σϊ αναλογία κατώτίρη του 50'Ό κατά Λάρος και δεν κατονομάζομαι ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Παρασκευάσματα διατροφής από προϊόντα των κλάσεων μέχρι 0404, που δεν περιέχουν σκόνη κακάο ή περιέχουν σε ιιναλογία κατώτερη του ΙΟ*"» κατά βάρος και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού Εκχύλισμα δύνης 'Αλλα Κατασκευή από δημητριακά του κεφαλαίου 10 \. ύ/.ες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος, με την προϋπόθεση ότι η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30 <!Ό της εργοστασιακής 1902' Ζυμαρικά εν γένει, έστω και ψημένα ή παραγεμισμένα (με κρέας ή άλλες ουσίες) ή και αλλιώς παρασκευασμένα όπως ια σ αγέτα, μακαρόνια, νούγιες, λαζάνια, Gnocchi, ραβιόλια, κανελόνια. Αράπικο σιμιγδάλι (κους κους), έστω και καρασχενασμένο Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα δημητριακά (εκτός του σκληρού σίτου), το κρέας τα παραπροϊόντα σφαγίων, τα ψάρια, τα μαλακόστρακα ή μαλάκια πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα 1903 Ταπιόκα και τα υποκατάστατα αυτής παρασκευασμένα από άμυλα, με μορφή νιφάδων, 3ρόμίων στρογγυλών, σκυβάλων ή με παρόμοιες μορφές: Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση το άμυλο πατάτας, της κλάσης C4 Προϊόντα με βάση τα δημητριακά που λαμβάνονται με διόγκωση ή φρύςη (π.χ. καλαμπόκι σε νιφάδες (κόρνφλέκς). Δημητριακά άλλα από το καλαμπόκι, σε κόκκους, προφημένα ή αλλιώς παρασκευασμένα: που δεν περιέχουν κακάο που περιέχουν κακάο όλα τα χρησιμοποιούμενα δημητριακά και άλευρα (εκτός από το καλαμπόκι ><Zea Indurau» και το σκληρό σιτάρι καΰάς και τα παράγωγα τους) θα πρέπει να έχουν υποστεί πλήρη επεξεργασία, και οι ύλ.ες του κεφαλαίου! 7 που χρησιμοποιούνται δεν 3α πρέπει να υπερβαίνουν το 30 ' Ό της εργοστασιακής Κατασκευή από ύλες που δεν υπάγονται.ττην κλάση Ι8Π6, με την προϋπόθεση όν. η αξία όλων τιον υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30 Ψο της εργοστασιακής 1905 Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας, έστω και με προσθήκη κακάου. Όστιες, κάνουλες κενές των τύπων που χρησιμοποιούνται νια 'ράρμακκ, αζομοσφραγϊδες, ξεραμένες ζύμες από αλεύρι ή Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση τις ύλες του κεφαλαίου ί Λαχανικά, καρποί και 'φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυιών, παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι ή οξικό οξύ Ντομάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ Κατασκευή κατά την ο οία όλα,α χρησιμοποιούμενα λαχανικά, φρούτα και καρποί πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα ντομάτες πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες 2003 Μανιτάρια και τρούφες. παρασκευασμένα η διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ: Κατασκευή κατά την οποία όλα :α χρησιμοποιούμενα μανιτάρια και τρουφες πρέπει ' α είναι ήδη καταγόμενα

15 1461 (I) V-) (3) 2004 και 2005 'Α/Λα λαχανικά.παρασκευασμένα και διατηρημένα αλλιώς ncpo μ ςώι ή ΐ ξ'.κό οξύ, κατεψυγμένα ή μη Κατασκευή κατά την οτοία όλα τα χρησιμοποιούμενα λαχανικά πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα 2006 Καρποί και ορούτα, φλούδες \αρπών <r.i φρούτων και άλλα μέρη ' >νίών. ζ _ιχαρό:τη<τα στραγγισμένα, με στιλπνή ή κρυσταλλική εμφάνιση Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 του χρησιμοποιούνται δεν υπέρβαινα to 30 *Ό της εργοστασιακής τιμή; του προϊόντος 2007 Π.υκά κουταλιού, ζίλέδες, μαρμελάδες, πολτοί <ct πάστες καρπών και φρούτων, που λαμβάνονται από βράσιμο, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται 5εν ι.περβαίνει το 30 Η της εργοστασιακής τιμής ίου προϊόντος 2008 Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης η άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που 5εν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού: Φρούτα και ξηροί καρποί, ΐιιρασκΕυασμένα όχι με ατμό ούτε βρασμένα στο νερό,..ου δεν περιέχουν πρόσθετη ζάχαρη, κατεψυγμένα Ξηροί καρποί, που δεν περιέχουν τρόσθετη ζάχαρη ούτε οινόπνευμα Αλλα Κατασκευή κατά την οποία ό>λ τα χρησιμοποιούμενα φρούτα και ξηροί καρποί πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των καταγόμενων καρπών και ελαιούχων σπόρων των κλάσεων 0801, 0802 και 1202 έως 1207 που χρησιμοποιούνται υπερβαίνει το 60 <Μ> της εργοστασιακής ύλχς υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος, με την προϋπόθεση ότι η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30 *'β της εργοστασιακής ex 2009 Χυμοί φρούτων (συμπεριλαμβανομένου και του μούστου σταφυλιών χωρίς προσδήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος, με την προϋπόθεση ότι η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 (που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30 <Μ) της εργοστασιακής ex 2101 Φρυγμένο κιχώριο και τα εκχυλίσματα αυτού, συμπυκνώματα και αποστάγματα αυτού Κατασκευή κατά την οποία το χρησιμοποιούμενο κιχώριο πρέπει να είναι ήδη καταγόμενο ex 2103 Σάλτσες και παρασκευάσματα αυτών ανάμεικτα αρτύματα και καρυκεύματα Παρασκευασμένη μαυστάρδα ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος. Ωστόσο, είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται και αλεύρια σιναπιοϋ ή παρασκευασμένη μουστάρδα Κατασκευή από αλεύρι σιναπιού ή από άλφιτο ex 2104 Σούπες και ζωμοί και παρασκευάσματα αυτών Σύν 9ετα ομοιογενοποιημένα είδη διατροφής Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση τα παρασκευάσματα ή διατηρημένα λαχανικά των κλάσεων 2002 έως 2005 Θα πρέπει να εφαρμόζεται ο κανόνας της κλάσης στην οποία 3α κατατασσόταν το προϊόν με τη μη συσκευασμένη μορφή του ex 2106 Γλυκά σιρόπια, αρωματισμένα ή με προσθήκη χρωστικών ουσιών Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30 <Μ> της εργοστασιακής 2201 Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φυσικά ή τεχνητά μεταλλικά και τα αεριούχα νερά, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, ούτε αρωματισμένα. Πάγος και χιόνι Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα νερά πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα

16 1462 (I) U) (3> 2:02 Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται κ. :: :α μεταλλικά και -α αεριούχα νερά, με προσθήκη ξάχ'υης ή άλλων γλυκαντικών, ή αρωματισμένα, και άλλα μη άλκϋολούχα ποτά. με εξαίρεση τους χυμοί ; >; ουτων ή λαχανικών της κλάσης 2009 Κατασκευή κατά την oroia όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται τ»ε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος, αε την προϋπόί εση ότι η αξία όλων των υλών τα κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούντα; δεν υπερ<ν:ίνε. :ο 30 *<> της εργοστασιακής και or. όλοι οι χρησιμοποιούμενοι ορουτοχυμοί (εκτός των χυμών ανανά, κίτρου KCtt grspefr.iii) ρέπει κι είναι η5η καταγόμενοι tx 22C4 Κρασιά από νωπά σταφύλια, περυλί.'μ <;νομένων ναι των ενισχυμένων κρασιών, κα; μούστε; από σταφύλια με προσθήκη αλκοόλης Κατασκευή από άθλους μούστους 2205 Τα ακόλουθα προϊόντα που περιέχουν ουρίες από σταφύλια: Κατασκευή από ύλες οποιασδήποϊβ κλάσης, με εξαίρεση τα τταφύλια και κά'3ε παράγωγο τους ex 2207 ex 2203 και ex 2209 Βερμούτ και άλλα κρασιά από νωπά σταούλια αρωματισμένα με φυτά ή αρωματικές ουσίες' αιθυλική αλ \οόλη και άλλα οινοπνεύματα, μετου<τ.ωμένα ή όχ.' οινοπνεύματα, λικέρ και άλλα αλκοολούχα ποτά' σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα χρησιμοποιούμενα για την παρασκευή ποτών ξίδι ex 220S Ουίσια με αλκοολικό τίτλο κάτω του 50 *ο κατ' όγκο Κατασκευή κατά τη" οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων οινοπνευμάτων δημητριακών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 15 >ο της πμης εργοστασίου του προϊόντος ix 2303 Κατάλοιπα της παραγωγή; αμύλου από καλαμπόκι (εκτός των συμπυκνωμένων νερών μουσκέματος), περιεκτικότητας σε πρωτείνες ανώτερης τον 40 ν> κατά όάρος ξηρού προϊόντος Κατασκευή κατά την οποίο όλο to χρησιμοποιούμενο καλαμπόκι πρέπει να είναι ήδη καταγόμενο ex 2306 Πλακούντες ελαιοπυρήνων και άλλα υπολείμματα της εξαγωγής ελαιολάδου, που περιέχουν ελαιόλαδο άνω του 3 ίο ελιές πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες 2309 Παρασκευάσματα που χρησιμοποιούνται νια τη διατροφή των ζώων Κατασκευή κα^ί την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα δημητριακά, σάκχαρα ή μελάσες, κρέας η γάλα, πρέπει να ίϊναι ήδη καταγόμενα 2402 Πούρα (στα οποία περιλαμβάνονται ναι εκείνα με κομμένα τα άκρα), nobpukia κα; τσιγάρα, από καπνό ή υποκατάστατα :oy : :απνού Κατασκευή «ατά την orcsa i> του δάρους καπνού ή των απορριμμάτων καττνυύ, της κλάσης 2401 πρέπει να είναι ήδη καταγωγής ex 2405 Καπνός για κάπνισμα Καταακευή κατά την οποία το 70 *ο του βάρους τοη ακατέργαστου καπνού ή τ ':)ν ιιπορριιιμάτων καπνού, της κλάσης 24ι)Ι, πρέπει να είναι ήδη καταγωγής ex 2504 Γρανίτης φι σικός, κρυσταλλικός, εμπλουτισμένος με άνθρακα, κεκαοαρισμένος, θρυμματισμένος Εμπλουτισμός της Λίριεκτικότητας σε άνθρακα, καθαρισμός και.'ίρυμματισμός ιου ακατέργαστου κρυσταλλικού γραοίτου ex 25 i 5 Μάρμαρα τετράγωνα ή αραλληλύγραμμ;! κομμένα με πριόνι ή άλλο τρόπο, πάχους όχι μΐγ ιλιτερου των 25 εκατοστών Κοπή, με πριόνισμα ή άλλο :ρόπο. μάρμαρου ιακόμη και ήδη κομμένουί πάχους μεγαλύτερου των 25 cm ex 2516 Γρανίτης, πορφυρίτη :, βασάλτης. ψ«μμ;της και άλλες πέτρες νια πελέκημα ή χτίσιμο, τετραγωνισμένα ή κομμένα σε παραλληλόγραμμη, με πριόνισμα ή άλλ.0 τρόπο, πάχους όχι μεγαλύτεροι* των 25 cm Κοπή. με πριονισμό ή άλλο ιρόπο, πέτρας {ακόμη ναι να έχει ήδη κοπεί) πάχο. : ^ίγίιλύτερου :ων 25 cm ex 2513 Πυρωμένος δολομίτης Πύρωση μη πυρωμένου δολομίτη

17 1463 Αλετμ/Γ.ο CIV:»I>I:<L(CO μαγνήσιο ρι,σικο (μαννησίτης) σε κιβώτια ερμητικά κλειστά και οξείδιο του μαγνησίου, έστω ναι καθαρό, άλλο από μαγνησία.'.υυ 'ΐποκτήΟηκϊ με τήξη ή ταρωμένη αδρανής μο'λ'ησία (ορυγμένη) Γύψοι παρασκευασμένοι ειδικά για την οδοντοτεχνική Φυσικές ίνες αμιάντου Μαρμαρυγίες σε σκόνη Χρωστικοί γαίαι εψημμέναι ή αλεσμένα! Προϊόντα στα οποία τα αρωματικά σιστατιχά υπερισχύουν κατά 6άρος από τα μη αρωματικά, προϊόντα που είναι ανάλογα των ορυκτελαίων <m άλλων προϊόντων που προέρχονται από την απόσταξη, σε υψηλή Οεομοκρασία των πισσών από λιθάνθρακα, που αποστάζουν 65 Vo ή περισσότερο του όγκου τους στους 250 C (περιλαμβανομένων μειγμάτων αποσταγμάτων πετρελαίου και βενζόλης), για να χρησιμοποιηθούν σαν καύσιμα Ορυκτά έλαια και προϊόντα ττ,ς απόσταξες αυτών. Ασφαλτώδεις ύλαι. Κηροί ορυκτοί Ολες τρέπει να κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, μπορεί να χρησιμοποιείται φυσικό αν3ρακικό μαγνήσιο (μαγνησίτης) υλών Λεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 Ό της εργοστασιακής Π''.ρ»:σκενάζεται από συμπυκνώματα αμιάντου Κονιοποίηση μαρμαρυγία ή απορριμμάτων μαρμαρυγία Πύρ'^ ση και κονιοποίηση χρωστικών γαιών Τα εν λόγω προϊόντα περιλαμβάνονται στο παράρτημα II Τα εν λόγω προϊόντα περιλαμβάνονται στο παράρτημα II Ανόργανα χημικά, οργανικές και ανόργανες ενώσεις πολύτιμων μετάλλων, σπάνιων γαιών, ραδιενεργών στοιχείων ή ισοτόπων με εξαίρεση τις κλάσεις ex 2811 και ex 2833 για τα οποία οι κανόνες αναφέρονται παρακάτω Τριοςείδ',ον θείου θειικό αργίλιο Οργανικά χημικά, εξαιρουιιένων ίων προϊόντων των κλάσεων ex 2901, ex 2902, ex 2905, 2915 ex 2932, 2933 και 2934, για τα οποία οι κανόνες εκτί3ενται παρακάτω Υδρογονάν^ακες άκυκλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν καύσιμα Κυκλανικοί και κυκλενικοί υδρογονάνθρακες (με εξαίρεση τα αζουλένια), βενζόλιο, τουλουόλιο, ξυλόλιο, προορισμένοι για να χρησιμοποιηθούν σαν καύσιμα Αλκοξείδια των αλκοολών αυτής της κλάσης και αι3ανόλης ή γλυκερόλης Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα, κορεσμένα και οι ανυορίτες, τα αλογονίδια υπεροξείδια και ι;περοξέα τους. Τα αλογονωμένα, σονλφονωμένα, νιτρομένα και νιτροδωμένα παράγωγα τους Εσωτερικοί αιθέρες και τα αλογονίδια, σουλφυνωμενα, νιτρομένα ή νιτροδωμένα παράγωγα τους ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, ύλες που κατατάσσονταν στην ίοια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται, με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 '/ο της εργοστασιακής Παρασκευή αϊτό διοξείδιο 3είου Κατασκευή κατά την οποία η <ΰ,\α όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 Vo της εργοστασιακής ύλες κατατάσσονται σε κλάση δια<ρορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται, με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 r *'i της εργοστασιακής τιμής που προϊόντος Τα εν λόγω προϊόντα περιλαμβάνονται στο παράρτημα II Τα εν λόγω προϊόντα περιλαμβάνονται στο παράρτημα II Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλ,άοτις (συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών της κλάσης 2905). Ωστόσο, αλκοξείδια της κλάσης αυτής μπορούν να χρησιμοποιούνται, υπό τον όρο ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 <Vo της εργοστασιακής Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης. Εντούτοις, η αξία όλων των υλών των κλάσεων 2915 και 2916 που χρησιμοποιούνται δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20 ν <> της εργοστασιακής Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλώσης. Εντούτοις, η αξία όλων των υλών της κλάσης 2909 που χρησιμοποιούνται δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής

18 1464 (l) ex 2932 (ονήχεια) (2) Κυκλικές ακετάλες και εσωτερικές ημιακετάλες και το αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρομένα και νιτροδωμένα παράγωγα τους (3) Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης 2933 Ενώσεις ετεροκυκλικές μόνο με ετεροάτομο(α) αζώτου. Οξέα νυυκλεϊνικά και τα άλατα τους Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλώσης. Εντούτοις, η αξία όλων των υλών των κλάσεων 2932 KCI 2933 που χρησιμοποιούνται δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20 Ί ο της Εργοστασιακής τιμής ου προϊόντος 2934 Άλλες ενώσεις ετεροκνκλικές ύλες κατατάσσονται σε κλώση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλώση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20»ο της εργοστασιακής ex κεφάλαιο 30 Φαρμακευτικά προϊόντα, εκτός τον προϊόντων των κλάσεων 3002, 3003 και 3004, για τα οποία οι κανόνες εκτίθενται παρακάτω Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενε; ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία ιούς δεν υπερβαίνει το 20 %'α της εργοστασιακής 3002 Αίμα ανθρώπων. Αίμα ζώων παρασκευασμένο για θεραπευτικές, προφυλακτικές ή διαγνωστικές χρήσεις. Ειδικοί οροί από ζώα ή ανθρώπους που έχουν ενοποιηθεί και άλλα συστατικά του αίματος. Εμβόλια, τοξίνες, καλλιέργειες μικροοργανισμών, με εξαίρεση πς ζύμες και παρόμοια προϊόντα: Προϊόντα αποτελούμενα από ένα ή περισσότερα συστατικά που έχουν αναμειχθεί για θεραπευτικές ή προφυλακτικές χρήσεις ή μη αναμειγμένα προϊόντα, κατάλληλα για τις ίδιες χρήσεις, που παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ή είναι συσκευασμένα για τη λιανική πώληση Άλλα: Αίμα ανθρώπων. Αίμα ζώων παρασκευασμένο για Θεραπευτικές ή προφυλακτικές χρήσεις Συστατικά αίματος εκτός από ορούς αιγλοβίνη και ορός γλοβουλίνης Γλοβουλίνη αίματος και ορός γλοβουλίνης 'Αλλα Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλώσης με εξαίρεση τις ύλες της κλάσης Οι ύλες με αυτή την περιγραφή μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 Ί ο της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης με εξαίρεση τις ύλες της κλάσης Οι ύλες με αυτή την περιγραφή απορούν πίσης να χρησιμοποιούνται, με την προϋπόθεση ότι η αξ,ία τους δεν υπερβαίνει το 20% της εργοστασιακής Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης με εξαίρεση ης ύλες της κλάσης Οι ύλες με αυτή την περιγραφή μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 ΐ'ο της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλώση; με εξαίρεση τις ύλες της κλάσης Οι ύλες με αυτή την περιγραφή μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 'Ή της εργοστάσιοκής τιμής του προϊόντος Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλώσης με εξαίρεση τις ύλες της κλάσης Οι ύλες με αυτή την περιγραφή μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 Vo της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης με εξαίρεση τις ύλες της κλώσης Οι ύλες με αυτή την περιγραφή μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20ΨΌ της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

19 1465 Φάρμακα (εξαιρουμένων των προϊόντυν βάνονται στις κλάσεις 3002, η X''t>) Η ιιςία όλων των χρησιμοποιούμενων υ>ών δεν υπερβαίνει το 50 ο-ό της ίρνοστασιακής, και όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική aro εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, ύλες που κατατάσσονται στις κλάσεις 3003 ή 3ΰ04 μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει ro 20"> 'ο της εργοστασιακής αξίας του?.ρυϊύ. τος Λιπάσματα με εξαίρεση εκείνα Γης κλάσης ex 3105 για τα οποία ο κανόνας αναφέρεται παρ<:«;άτω ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική η ό εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μ..ορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει to 20 "'ο της εργοστασιακής Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περνούν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία, άζωτο, φωσφόρο <αι καλ;ο. 'Αλλα λιπάσματα. Προϊόντα του κεφαλαίου αϊτού που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια.ϊχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό δάρος «ου δεν υπερβαίνει τα 10 kg από τα οποία εξαιρούνται τα: Νιτρικό νάτριο Κυαναμίόη του ασβεστίου Θειικό κάλιο Θειικό καλιομαγνήσιο Η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 *Ό της εργοστασιακής, όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, ύ^ες της ίδιας κλάσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 "/ο της εργοστασιακής Δεψικά και βαφικά εκχυλίσματα, ταννίνες και τα παράγωγα τους, χρωστικές ύλες, χρ<λ3τικά οργανικά και άλλα χρώματα, χρώματα επίχρισης και βερνίκια, στόκοι, μελάνια, με εξαίρεση εκείνα των κλάσεων ex 3201 και 3205 για τα οποία οι κανόνες αναφέρονται παρακάτω ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξύχ τους δεν υπερβαίνει το 20 Vo της εργοστασιακής Ταννίνες και τα άλατα, αι3έρες, εστέρες και άλλα παράγωγα τους Παρασκευή από δεψικά εκχυλίσματα φυτικής προέλευσης Χρωστικές ουσίες. Παρασκευάσματα ου αναφέρονται στη σημείωση 3 του κειραλαίου αυτού με δάση τις χρωστικές ουσίες (') Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση τις ύλες των κλάσεων 3203 και 3204 και 3205" πάντως, οι ύλες της κλάσης 3205 μπορούν να χρησιμοποιηθούν υπό την προϋπόθεση on η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 Vo της εργοστασιακής Αιδέρια έλαια και ρητινοειδή. Προϊόντα αρωματοποιίας ή καλλωπισμού παρασκευασμένα και καλλυντικά παρασκευάσματα με εξαίρεση τα υπαγόμενα στην κλάση 3301 για τα οποία οι κανόνες αναφέρονται παρακάτω ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμιηοιοϋνται με την προϋπόθεση on η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 Ψο της εργοστασιακής πμής του προϊόντος Αιθέρια έλαια (αποτερπενωμένα ή μη), στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με την ονομαΐία «τηγμένα».ή «απόλυτα*. Ρητινοειδή συμπυκνωμένα διαλύματα αιθέριων ελαίων σε λίπη σταϊερά λάδια, κεριά ή ανάλογες ύλες, που λαμβάνονται με απορρόφηση ή εμπότηση, τερπενικά υποπροϊόντα κατάλοιπα της αποτερπένωσης των αιθέριων ελαίων. Αποσταγμένα αρωματικά νερά και νεοτικά διαλείματα αι3ερίων ελαίων Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων των υλών διαφυρεηκής ομάδας (') της εν λόγω κλάσης. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της αυτής ομάδας υπό τον όρο on η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 <V'o της εργοστασιακής αμής του προϊόντος (') Η σημείωση 3 του κεφαλαίου 32 λέει 6η τα πιφαακειλτμβτα ΤιΆ είναι :ων αικων mm χρησιμοποιούνται για το χρωμαησμδ κά9ε ύλης ή,του τφοορίζονται ουσιαστικά στην «ηροβκευή χρω<ττυών :.αρασκει<ΐ(τμάτων. με rrv..ροϋίό3εση 6η δεν περιλίΐμ6άνυνται σε άλλη κλάση του κεφαλαίου 32. (! ) «Ομαόα» θεωρείται <άοε τμήμα της επικοταλίοας.του διαχωρίζεται ιπό to υπόλοιπο τμήμα της με αν» τελεία.

20 1466 α> Σαπούνια, οργανικέ; ουρίες επιφανειακής δράσης, παρασκευάσματα για πλύσιμο (αλισίβες), παρασκευάσματα λιπαντικά, κερί τεχνητό, κερί παρασκευασμένο, προϊόντα συντήρησης/κεριά και παρόμοια είδη, πολτοί για προελάσμα α, κερί νια την οδοντοτεχνική και συνΰέσεις για την οδοντοτεχνική με ίαση to γύψο με εξαίρεση εκείνα των κλάσεων «3403 και 3404, για τα οποία οι κανόνες αναφέρονται παρακάτω ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η <ΐςϊα τους 5εν υπερβαίνει το 20<Vi> της εργοστασιακής Παρασκευάσματα λιπαντικά που περιέχουν σαν βασικά σνστατικά 70 41) ή περισσότερο κατά δάρος λάδια από πετρέλαια ή λάδια από ασφαλτούχο ορυκτό Τα εν λόγω προϊόντα περιλαμβάνονται στο παράρτημα II Κερί τεχνητό και κερί παρασκευασμένο: Με δάση την παραφίνη, τους κηρούς πετρελαίου ή ασφαλτούχων ορυκτών, μαλακός κηρός ή πλακώδης κηρός Άλλα Τα εν λόγω προϊόντα περιλαμβάνονται στο παράρτημα II Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση: υδρογονομένα έλαια που έχουν χαρακτήρα κεριών της κλάσης 1516 λιπαρά οξέα, μη χημικώς ορισμένα, ή βιομηχανικές λιπαρές αλκοόλες της κλάσης 1519 ύλες της κλάσης 3404 Εντούτοις, οι ύλες αυτές μπορούν να χρησιμοποιούνται εφόσον η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 Vo της εργοστασιακής Λευκωματώδεις όλες, μεταποιημένα άμυλα, ένζυμα, με εξαίρεση τις κλάσεις 3505 και ex 3507 για ης οποίες οι κανόνες αναφέρονται παρακάτω Κατασκευή κατά την οποία.όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 Vo της εργοστασιακής τιμήο του προϊόντος Δεξτρίνη <αι άλλα τροποποιημένα άμυλα κά9ε είδους (χχ. τα προζελατινοποιημένα ή εστεροποιημένα άμυλα κάθε είδους). Κόλλες με βάση τα άμυλα κά3ε είδους, τη δεξτρίνη ή άλλα τροποποιημένα άμυλα κά9ε είδους Αι3έρες και εστέρες αμύλου Άλλα Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων των άλλων υλών της κλάσης 3505 Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης με εξαίρεση τις ύλες της κλάσης 1108 Ένζυμα παρασκευασμένα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 ίο της εργοστασιακής ημής του προϊόντος Πυρίτιδες και εκρη<τικές ύλες, είδη πυροτεχνίας σπίρτα, πυροφονικά κράματα, εύφλεκτες ύλες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο, ύ>^ς που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υίερβαίνει το 20 Vo της εργοστασιακής τιμής του προϊόν τ;3ς Φωτογραφικά ή κινηματογραφικά προϊόντα, με εξαίρεση εκείνα των κλάσεων 3701, 3702 και 3704 για τα οποία οι κανόνες αναφέρονται παρακάτω ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 <*ό της εργοστασιακής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, ΤΑ ΑΛΕΥΡΙΑ, ΤΑ ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ Ή ΤΟ ΓΑΛΑ. ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, ΤΑ ΑΛΕΥΡΙΑ, ΤΑ ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ Ή ΤΟ ΓΑΛΑ. ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ L 285/146 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.10.2015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, ΤΑ ΑΛΕΥΡΙΑ, ΤΑ ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ Ή ΤΟ ΓΑΛΑ. ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ Σημειώσεις 1. Το κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Κωδικός ΣΟ Περιγραφή των εμπορευμάτων Περίοδος ποσόστωσης. Μηροί προβατοειδών, άλλα τεμάχια με. (εκτός από ολόκληρα ή μισά

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Κωδικός ΣΟ Περιγραφή των εμπορευμάτων Περίοδος ποσόστωσης. Μηροί προβατοειδών, άλλα τεμάχια με. (εκτός από ολόκληρα ή μισά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Με την επιφύλαξη των κανόνων για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, το κείμενο της περιγραφής των προϊόντων πρέπει να θεωρηθεί ότι έχει μόνον ενδεικτική αξία, δεδομένου ότι το πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 11.3.2014 COM(2014) 166 final ANNEX 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη μείωση ή την κατάργηση των τελωνειακών δασμών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.9.2014 COM(2014) 597 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 374/2014 για τη μείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ul. Gornoslaska 35, 00-432 Warsaw, ΚΑΝΟΝΙΚΟ Τηλ. 0048-22-6229466 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ Fax. 0048-22-6229464 http://agora.mfa.gr/pl101 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 138/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.5.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 138/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.5.2011 EL L 138/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.5.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 514/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαΐου 2011 για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής των καθεστώτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. ΤΡΟΦΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΖΩΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. ΤΡΟΦΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΖΩΑ 30.10.2015 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 285/187 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. ΤΡΟΦΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΖΩΑ Σημείωση 1. Περιλαμβάνονται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ Ν.2859/2000

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ Ν.2859/2000 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ Ν.2859/2000 (προηγ.) (νέο) Η παράγραφος 1 καταργείται Τα ζωντανά ζώα υπάγονται σε κανονικό Η παράγραφος 2 καταργείται Τα ζωντανά ζώα υπάγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Δ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΕΡΟΣ Δ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΡΟΣ Δ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμός Όνομα 0. Όλες οι κατηγορίες τροφίμων 01. Γαλακτοκομικά προϊόντα και ανάλογα 01.1 Μη αρωματισμένο παστεριωμένο και αποστειρωμένο γάλα (συμπεριλαμβανομένου του αποστειρωμένου

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 26.5.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 449/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαΐου 2010 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδιος: Εμμανουήλ Σουλτανόπουλος, Γρ. Ο.Ε.Υ. Β Μόσχα, 23 Αυγούστου 2010 Φ. 2110/ΑΣ 1260

Αρμόδιος: Εμμανουήλ Σουλτανόπουλος, Γρ. Ο.Ε.Υ. Β Μόσχα, 23 Αυγούστου 2010 Φ. 2110/ΑΣ 1260 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝOMΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ Αρμόδιος: Εμμανουήλ Σουλτανόπουλος, Γρ. Ο.Ε.Υ. Β Μόσχα, 23 Αυγούστου Φ. 2110/ΑΣ 1260 Τηλ.: +7 495 644 32 70

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜ ΕΛΗΤΗ ΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜ ΕΛΗΤΗ ΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜ ΕΛΗΤΗ ΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Από: Αποστολή: Προς: Θέµα: Συνηµµένα: Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης Τρίτη, 3 Μαρτίου 2015 1:47 µµ ί ηfο ΑΝ: Ελληνοπολωνικό Αγροτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.1.2016 COM(2016) 18 final ANNEX 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.2.2017 COM(2017) 64 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μεικτή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.4.2015 COM(2015) 181 final ANNEX 1 PART 3/3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας Σταθεροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο 1. για το εμπόριο μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων μεταξύ της Κοινότητας και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης

Πρωτόκολλο 1. για το εμπόριο μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων μεταξύ της Κοινότητας και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης Πρωτόκολλο 1 για το εμπόριο μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων μεταξύ της Κοινότητας και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης Άρθρο 1 1. Η Κοινότητα και η Βοσνία-Ερζεγοβίνη εφαρμόζουν στα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.2.2017 COM(2017) 65 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μεικτή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο 1. για το εμπόριο μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων μεταξύ της Κοινότητας και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης. Άρθρο 1

Πρωτόκολλο 1. για το εμπόριο μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων μεταξύ της Κοινότητας και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης. Άρθρο 1 Πρωτόκολλο 1 για το εμπόριο μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων μεταξύ της Κοινότητας και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης Άρθρο 1 1. Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΣΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. του. κατ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. του. κατ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.7.2015 C(2015) 5195 final ANNEX 1 PART 2/3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπς για τη συμπλρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ, ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ... Άρθρο 3 Τύποι επιχειρήσεων που λαμβάνονται υπόψη για

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ, ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ... Άρθρο 3 Τύποι επιχειρήσεων που λαμβάνονται υπόψη για ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ, ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ... Άρθρο 3 Τύποι επιχειρήσεων που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του αριθμού απασχολούμενων και των χρηματοοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α /14.08.2015) : α. Η ΠΟΛ.1160/17.07.2015 εγκύκλιος β. Η ΠΟΛ.1168/29.07.

: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α /14.08.2015) : α. Η ΠΟΛ.1160/17.07.2015 εγκύκλιος β. Η ΠΟΛ.1168/29.07. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : 7Ξ44Η-Δ98 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Αυγούστου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ. 1188 1. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.3.2017 COM(2017) 153 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικές εξαγωγές στην Γερμανία - Ανάλυση ανά διψήφια δασμολογική κατηγορία

Ελληνικές εξαγωγές στην Γερμανία - Ανάλυση ανά διψήφια δασμολογική κατηγορία Ελληνικές εξαγωγές στην Γερμανία - Ανάλυση ανά διψήφια δασμολογική κατηγορία Μεταβολή Μεταβολή Μερίδιο 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 04/12 11/12 2012 Αξία σε Αξία σε Αξία σε Αξία σε Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Eµπορικών Υποθέσεων. «Θέση των ελληνικών αγροτικών προϊόντων στο Ηνωμένο Βασίλειο»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Eµπορικών Υποθέσεων. «Θέση των ελληνικών αγροτικών προϊόντων στο Ηνωμένο Βασίλειο» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Eµπορικών Υποθέσεων Λονδίνο, 26 Ιουνίου 2015 «Θέση των ελληνικών αγροτικών προϊόντων στο Ηνωμένο Βασίλειο» Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.9.2016 COM(2016) 631 final ANNEXES 1 to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή προσωρινών αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 64 final - ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 64 final - ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0020 (NLE) 6410/17 ADD 1 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: COLAC 14 PVD 4 WTO 34 UD

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. Πρότασης για κανονισμό του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. Πρότασης για κανονισμό του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 0..04 COM(03) 943 final ANNEXES to 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της Πρότασης για κανονισμό του Συμβουλίου για τον καθορισμό των μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων ραδιενέργειας στα τρόφιμα και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Πειραιάς 29.06.2006 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ, 1974 και

Διαβάστε περισσότερα

L 328/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.12.2009

L 328/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.12.2009 L 328/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.12.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1216/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Νοεμβρίου 2009 για τον καθορισμό του καθεστώτος συναλλαγών που εφαρμόζεται για ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης,

Διαβάστε περισσότερα

«Άρθρο 137» Παγωτά ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 137 ΚΤΠ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

«Άρθρο 137» Παγωτά ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 137 ΚΤΠ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «Άρθρο 137» Παγωτά 1. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται στα προϊόντα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι. 2. Οι ονομασίες προϊόντων που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι χρησιμοποιούνται μόνον για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

L 129/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2013

L 129/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2013 EL L 129/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 438/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Μαΐου 2013 για την τροποποίηση και τη διόρθωση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Νόμος. Νο 158/2014 Μερικές τροποποιήσεις στο Ν. 61/2012 «περί Ειδικών Φόρων της Αλβανικής Δημοκρατίας» Άρθρο 8

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Νόμος. Νο 158/2014 Μερικές τροποποιήσεις στο Ν. 61/2012 «περί Ειδικών Φόρων της Αλβανικής Δημοκρατίας» Άρθρο 8 ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Νόμος Νο 158/2014 Μερικές τροποποιήσεις στο Ν. 61/2012 «περί Ειδικών Φόρων της Αλβανικής Δημοκρατίας» Άρθρο 8 Ο νόμος αυτός δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Διμερές εμπόριο μεταξύ Ελλάδας - Γαλλίας κατά το α εξάμηνο 2017

Διμερές εμπόριο μεταξύ Ελλάδας - Γαλλίας κατά το α εξάμηνο 2017 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΠΑΡΙΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Διμερές εμπόριο μεταξύ Ελλάδας - Γαλλίας κατά το α εξάμηνο 2017 Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, τα οποία έχουν αντληθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 2005-2008 Στατιστική επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

12.11.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/205

12.11.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/205 EL 12.11.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/205 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1131/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Νοεμβρίου 2011 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΕΥΡΟΠΟΙΙΑΣ. ΒΥΝΗ. ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ. ΙΝΟΥΛΙΝΗ. ΓΛΟΥΤΕΝΗ ΑΠΟ ΣΙΤΑΡΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΕΥΡΟΠΟΙΙΑΣ. ΒΥΝΗ. ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ. ΙΝΟΥΛΙΝΗ. ΓΛΟΥΤΕΝΗ ΑΠΟ ΣΙΤΑΡΙ 30.10.2015 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 285/109 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΕΥΡΟΠΟΙΙΑΣ. ΒΥΝΗ. ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ. ΙΝΟΥΛΙΝΗ. ΓΛΟΥΤΕΝΗ ΑΠΟ ΣΙΤΑΡΙ Σημειώσεις 1. Αποκλείονται από το κεφάλαιο αυτό:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2009 22.10.2007 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (0037/2007) Θέμα: Πρόταση κωδικοποίησης Σύμφωνα με τη διοργανική συμφωνία της 20ής Δεκεμβρίου 1994 που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 1 ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 1 ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 1 ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ CE/MTN/P1/el 1 ΑΡΘΡΟ 1 1. Η Κοινότητα και το Μαυροβούνιο εφαρµόζουν στα µεταποιηµένα γεωργικά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1982L0475 EL 01.07.1998 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Ιουνίου 1982 περί καθορισµού των κατηγοριών M2 πρώτων

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Συνδυασμένης Ονοματολογίας Περιγραφή εμπορεύματος *)***) 0201 Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 0202 Κρέατα βοοειδών,

Κωδικός Συνδυασμένης Ονοματολογίας Περιγραφή εμπορεύματος *)***) 0201 Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 0202 Κρέατα βοοειδών, Κωδικός Συνδυασμένης Ονοματολογίας Περιγραφή εμπορεύματος *)***) 0201 Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 0202 Κρέατα βοοειδών, κατεψυγμένα 0203 Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2012-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2012-2013 ΔΙΨΗΦΙΑ ΔΑΣΜΟΛ ΟΓΙΚΗ ΚΛΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΨΗΦΙΑΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2012-2013 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ 2012 ΣΕ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟ ΣΕ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛ.ΕΙΣ. ΑΠΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διμερές εμπόριο Ελλάδας Ρωσίας α εξαμήνου 2016

Διμερές εμπόριο Ελλάδας Ρωσίας α εξαμήνου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρεσβεία της Ελλάδος Μόσχα Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Διμερές εμπόριο Ελλάδας Ρωσίας α εξαμήνου Η πτωτική πορεία που κατέγραψε το διμερές εμπόριο Ελλάδας - Ρωσίας κατά

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 59 (1) Προϊόντα κακάο και σοκολάτας που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου.

Άρθρο 59 (1) Προϊόντα κακάο και σοκολάτας που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου. Άρθρο 59 (1) Προϊόντα κακάο και σοκολάτας που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου. 1. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται στα προϊόντα κακάο και σοκολάτας τα οποία προορίζονται για τη διατροφή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.6.2015 L 161/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουνίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα μολύβδου σε ορισμένα τρόφιμα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 6186/17 ADD 1 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: CH 24 AELE 24 AGRI 69 MI 118 UD 27 FL 4 WTO 31 IND

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 1 ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 1 ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 520 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Protokolle Griechisch (Normativer Teil) 1 von 429 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 1 ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ CE/MTN/P1/el

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 28 Μαΐου 2010 (OR. en) 9393/10 Διοργανικός φάκελος: 2010/0038 (NLE) ACP 135 COAFR 170 WTO 153

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 28 Μαΐου 2010 (OR. en) 9393/10 Διοργανικός φάκελος: 2010/0038 (NLE) ACP 135 COAFR 170 WTO 153 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 28 Μαΐου 2010 (OR. en) 99/10 Διοργανικός φάκελος: 2010/008 (NLE) ACP 15 COAFR 170 WTO 15 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΑ 100 ΠΡΩΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 1.176.697.997 9,0 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ 887.192.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΑ 100 ΠΡΩΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 1.176.697.997 9,0 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ 887.192. -2009 α/α 1 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ 2 542 ΦΑΡΜΑΚΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ) 1.176.697.997 9,0 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

29.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 230/7

29.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 230/7 29.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 230/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 817/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Αυγούστου 2013 για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 132/91 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2598 της 26ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1991 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Αποφάσεως 3/90 του Συμβουλίου Συνδέσεως ΕΟΚ ΚΥΠΡΟΥ (Κυρωτικός) Νόμος του 1991 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρo 137 (1) Παγωτά

Άρθρo 137 (1) Παγωτά Άρθρo 137 (1) Παγωτά 1. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται στα προϊόντα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι. 2. Οι ονομασίες προϊόντων που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι χρησιμοποιούνται μόνον για τα

Διαβάστε περισσότερα

Υπολιπιδαιμική Δίαιτα

Υπολιπιδαιμική Δίαιτα Υπολιπιδαιμική Δίαιτα ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ Ψωμί ολικής αλέσεως, ζυμαρικά, φρυγανιές, ρύζι Κρουασάν, τσουρέκι, ζαχαρωμένα δημητριακά ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ Αποβουτυρωμένο γάλα, άπαχα τυριά, άπαχο γιαούρτι, ασπράδια αυγού,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.9.2014 COM(2014) 578 final ANNEX 2 PART 2/2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟ) μεταξύ των κρατών της Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.12.2016 COM(2016) 771 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Χιλής σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Διοργανικός φάκελος: 2015/0095 (NLE)

Διοργανικός φάκελος: 2015/0095 (NLE) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Μαΐου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0095 (NLE) 8535/15 ADD 4 COWEB 32 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών. κρέατος πουλερικών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών. κρέατος πουλερικών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Τάξη NACE 10.11 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος 10.12 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών 10.13 Παραγωγή προϊόντων κρέατος και κρέατος πουλερικών 10.20 Επεξεργασία και συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΑΠΟΦΑΣΗΣ αριθ. 2/2006 ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚ-ΕΛΒΕΤΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΑΠΟΦΑΣΗΣ αριθ. 2/2006 ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚ-ΕΛΒΕΤΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 31.01.2006 SEC(2006) 120 τελικό Σχέδιο ΑΠΟΦΑΣΗΣ αριθ. 2/2006 ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚ-ΕΛΒΕΤΙΑΣ για την τροποποίηση του πίνακα I, του πίνακα II, του πίνακα IV

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ - 2015 ΠΟΛΩΝΙΑ. οχήματα εμπορευμάτων με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος (MEB) άνω των 12 τόνων

ΟΔΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ - 2015 ΠΟΛΩΝΙΑ. οχήματα εμπορευμάτων με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος (MEB) άνω των 12 τόνων 1 ΟΔΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ - 2015 ΠΟΛΩΝΙΑ Γενικές απαγορεύσεις Επιπρόσθετες απαγορεύσεις οχήματα εμπορευμάτων με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος (MEB) άνω των 12 τόνων σε όλη την επικράτεια από τις 18:00 μέχρι τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΕ 3 ΨΗΦΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΝ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 1.032.304.031 8,9 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΕ 3 ΨΗΦΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΝ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 1.032.304.031 8,9 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ -2009 1 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ 2 542 ΦΑΡΜΑΚΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ) 1.032.304.031 8,9 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2017 COM(2017) 133 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρόκειται να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΕ 3 ΨΗΦΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΝ-AΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010-2009

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΕ 3 ΨΗΦΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΝ-AΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010-2009 1 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ 2 542 ΦΑΡΜΑΚΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ) 792.274.958 8,7 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα: Γ (Αγροτικής Στατιστικής)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα: Γ (Αγροτικής Στατιστικής) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα: Γ (Αγροτικής Στατιστικής) ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ 2005-2008 Στατιστική επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΕ 3 ΨΗΦΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΝ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010-2009 904.841.555 8,9 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΕ 3 ΨΗΦΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΝ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010-2009 904.841.555 8,9 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ α/α 1 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ 2 542 ΦΑΡΜΑΚΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ) 904.841.555 8,9 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL 17.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 78/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 232/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ειδικ ική έκδο ση ενημ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΓΑΘΩΝ -3,0 +17,5 +12,2 +38,5 -47,6 +54,6 +15,3 -4,5

ειδικ ική έκδο ση ενημ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΓΑΘΩΝ -3,0 +17,5 +12,2 +38,5 -47,6 +54,6 +15,3 -4,5 1.329,0 112,5 31,6 3.635,0 1.426,6 6.047,7 646,2 309,8 117,8 570,4 111,0 3.399,0-2,6 113,6 89,6 79,1 75,5 73,9 190,2 +0,2 11.579,0 Σύνολο εισαγωγών 1.893,1 402,9 2.940,8 +17,5 1.887,4 Αίγυπτος +4,9 1.043,0

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ (HS: 1-24)

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ (HS: 1-24) 2015 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ (HS: 1-24) Επιμέλεια-Σύνταξη Π. Λάρδα, Σύμβουλος ΟΕΥ Α Ιούνιος 2015

Διαβάστε περισσότερα

54(1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του Συνοπτικός τίτλος.

54(1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του Συνοπτικός τίτλος. Ε.Ε. Παρ. III(I) 4872 Κ.Δ.Π. 456/2002 Αρ. 3639, 27.9.2002 Αριθμός 456 Οι περί Εκχυλισμάτων Καφέ και Εκχυλισμάτων Κιχωρίου Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 5551/17 Διοργανικός φάκελος: 2016/0316 (NLE) AGRI 32 AGRILEG 17 COMER 10 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: Συμφωνία μεταξύ της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.3.2014 COM(2014) 148 final ANNEX 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 4 Μαρτίου 2013 (05.03) (OR. en) 6961/13 DENLEG 19 AGRI 132 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 4 Μαρτίου 2013 (05.03) (OR. en) 6961/13 DENLEG 19 AGRI 132 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Μαρτίου 2013 (05.03) (OR. en) 6961/13 DENLEG 19 AGRI 132 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 27 Φεβρουαρίου 2013 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 132 (1) Μαρμελάδες Ζελέ, Μαρμελάδες εσπεριδοειδών Κρέμα κάστανου.

Άρθρο 132 (1) Μαρμελάδες Ζελέ, Μαρμελάδες εσπεριδοειδών Κρέμα κάστανου. Άρθρο 132 (1) Μαρμελάδες Ζελέ, Μαρμελάδες εσπεριδοειδών Κρέμα κάστανου. 1. α) Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται στα προϊόντα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι. β) Οι διατάξεις αυτού του άρθρου δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.1.2016 COM(2016) 8 final ANNEX 2 PART 1/8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) L 77/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 206/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Μαρτίου 2009 σχετικά με την εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. «Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Προσδιορισμός και εξήγηση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. «Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Προσδιορισμός και εξήγηση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Τα παραρτήματα I και II της απόφασης 2007/ 27 5/ΕΚ τροποποιούνται ως ακολούθως: 1. Το παράρτημα I τροποποιείται ως εξής: α) στο κεφάλαιο 2, ο πίνακας αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «02

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ Παράρτηµα I : Παράρτηµα II : Παράρτηµα III : Παράρτηµα IV : Παράρτηµα V : Πίνακας προϊόντων που υπάγονται στα κεφάλαια 25-97 του εναρµονισµένου συστήµατος και αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ -ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ -ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΝΩ-ΠΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. Ι. Βασικά στατιστικά στοιχεία εξωτερικού εμπορίου Πορτογαλίας και διμερούς εμπορίου Ελλάδος-

Διαβάστε περισσότερα

1888 Κ.Δ.Π. 226/2005. Τία σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της ΕυρώπαϊκιΊς

1888 Κ.Δ.Π. 226/2005. Τία σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της ΕυρώπαϊκιΊς Ε.Ε. Παρ. ΗΙ(Ι) Αρ. 3988, 6.5.2005 1888 Κ.Δ.Π. 226/2005 226 Οι περί Γλυκαντικών Ουσιών στα Τρόφιμα (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Εμπόριο Αγαθών

Διεθνές Εμπόριο Αγαθών ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ Διεθνές Εμπόριο Αγαθών 2017 ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Η καταγραφή των Εμπορευματικών Συναλλαγών διενεργείται σε μηνιαία βάση και παρακολουθεί τη συνολική αξία των Εισαγωγών, των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ III ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞEΡΓΑΣΜΕΝΑ. ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ III ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞEΡΓΑΣΜΕΝΑ. ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 31.10.2008 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ III-1 ΤΜΗΜΑ III ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞEΡΓΑΣΜΕΝΑ. ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2016) 631 final - ANNEXES 1-3.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2016) 631 final - ANNEXES 1-3. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0308 (COD) 12936/16 ADD 1 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: WTO 279 COEST 248 NIS 5 CODEC

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 10 Απριλίου 2003 EP-PE_TC1-COD(2002)0152 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 10 Απριλίου 2003 εν όψει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ Στοκχόλμη, 20 Οκτωβρίου 2017 Α.Π.

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ Στοκχόλμη, 20 Οκτωβρίου 2017 Α.Π. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ Στοκχόλμη, 20 Οκτωβρίου 2017 Α.Π. : 470 ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ.: Β4 Δ/νση Ως Πίνακας Αποδεκτών ΘΕΜΑ: Συνεχιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης, Στατιστικολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοί δραστηριοτήτων κατά ΚΑ που δεν είναι επιλέξιµοι για τη ράση βάσει του Κανόνα 70/2001

Κωδικοί δραστηριοτήτων κατά ΚΑ που δεν είναι επιλέξιµοι για τη ράση βάσει του Κανόνα 70/2001 Κωδικοί δραστηριοτήτων κατά ΚΑ που δεν είναι επιλέξιµοι για τη ράση βάσει του Κανόνα 70/2001 ΤΙΤΛΟΙ ΓΟΡΙΕΣ 1 ΓΕΩΡΓΙΑ, ΘΗΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ: ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΈΣ 01.1 ΟΙ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ Καλλιέργεια φυτών "µεγάλης

Διαβάστε περισσότερα

Η σημερινή κατάσταση των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων στην Φινλανδία. Marko Suomalainen Επίτιµος Πρόξενος Φινλανδίας

Η σημερινή κατάσταση των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων στην Φινλανδία. Marko Suomalainen Επίτιµος Πρόξενος Φινλανδίας Η σημερινή κατάσταση των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων στην Φινλανδία Marko Suomalainen Επίτιµος Πρόξενος Φινλανδίας 02.10.2014 Η ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Πληθυσμός (2013) 5.451.270 Έκταση 303.891 χλμ 2 Κάτοικοι ανά χλμ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγές και εξαγωγές Ελλάδας - Αυστραλίας κατά το α εξάμηνο 2012

Εισαγωγές και εξαγωγές Ελλάδας - Αυστραλίας κατά το α εξάμηνο 2012 Εισαγωγές και εξαγωγές Ελλάδας - Αυστραλίας κατά το α εξάμηνο 212 Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, οι εξαγωγές της Ελλάδας προς την Αυστραλία κατά το α εξάμηνο 212 ανήλθαν

Διαβάστε περισσότερα

2003R1784 EL 01.07.2007 002.001 1

2003R1784 EL 01.07.2007 002.001 1 2003R1784 EL 01.07.2007 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 129(Ι) του 2002. Για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Περιγραφή των προϊόντων. μένα ή με προσθήκη ζάχαρης. ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικότητας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Περιγραφή των προϊόντων. μένα ή με προσθήκη ζάχαρης. ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικότητας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Με την επιφύλαξη των κανόνων για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, το κείμενο περιγραφής των προϊόντων θεωρείται ότι έχει μόνον ενδεικτική αξία. Το προπμησιακό καθεστώς καθορίζεται,

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, α εξάμηνο 2012

Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, α εξάμηνο 2012 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, α εξάμηνο 2012 Το εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας με την Κίνα (Λ.Δ. Κίνας, Χόνγκ Κόνγκ. Μακάο,

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, Α Εξάμηνο 2013

Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, Α Εξάμηνο 2013 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, Α Εξάμηνο 2013 Το εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας με την Κίνα (Λ.Δ. Κίνας, Χόνγκ Κόνγκ. Μακάο,

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος κανονισμών της Επιτροπής, τροποποιητικών του Παραρτήματος ΙΙ του καν. (ΕΚ) 1333/2008 για τα πρόσθετα τροφίμων (L354/16, ).

Κατάλογος κανονισμών της Επιτροπής, τροποποιητικών του Παραρτήματος ΙΙ του καν. (ΕΚ) 1333/2008 για τα πρόσθετα τροφίμων (L354/16, ). Κατάλογος κανονισμών της Επιτροπής, τροποποιητικών του Παραρτήματος ΙΙ του καν. (ΕΚ) 1333/2008 για τα πρόσθετα τροφίμων (L354/16, 31.12.2008). α/α Καν. (ΕΕ) αριθ. Τίτλος 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1129/2011

Διαβάστε περισσότερα