APXAIA ΘEATPA. Iσως λίγοι κανείς δ ν γνωρίζει τ µεγάλο ριθµ τ ν ρχαίων θεάτρων στ ν Eλλάδα,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "APXAIA ΘEATPA. Iσως λίγοι κανείς δ ν γνωρίζει τ µεγάλο ριθµ τ ν ρχαίων θεάτρων στ ν Eλλάδα,"

Transcript

1 APXAIA ΘEATPA το Λογοτέχνου Περσέως Aθηναίου Iσως λίγοι κανείς δ ν γνωρίζει τ µεγάλο ριθµ τ ν ρχαίων θεάτρων στ ν Eλλάδα, σων το λάχιστον διασώζονται κ µα. T ε ρ τατο γεωγραφικ φάσµα, πο καλ πτουν τ θέατρα α τά, κτείνεται π τ ν Mαρώνεια κα το ς Φιλίππους στ ν βορρ κα τ Mεταπ ντιο, στ βορειοδυτικά, στ ν κ λπο το ρχαίου Tάραντα ( ' α ώνας π.x.) κα π τ πιβλητικ θέατρο τ ς Σίδης στ νατολικ ς τ ν Eγέστη τ ς Σικελίας στ δυτικά. T νε τερο σηµε ο ρίζει τ ρωµαϊκ θέατρο στ Kουφονήσι τ ς Kρήτης. Oλα α τ τ θέατρα βρίσκονται κτισµένα σ να γοητευτικ περιβάλλον, µοναδικ α σθητικ ς στ χος τ ν ρχαίων ν δίνουν πιβλητικ τητα στ θέατρα πο δηµιουργο σαν, σ συνδυασµ πάντα µ τ καλ τερο φυσικ περιβάλλον, γι τ πο ο φρ ντιζαν ν πισκέπτονται πρ τα, πρ ν τ πιλέξουν. Θέατρο Eπιδα ρου T παράδειγµα τ ς Eπιδα ρου, καθ ς κα κάποια κ µα δείγµατα πιτρέπουν στ σο στ ν δ ναµη τ ς φαντασίας ν ναπλάσει τ ν ρµονία τ ν νολοκλήρωτων κ κλων, τ ν ρυθµικ γωγ τ ν πάλληλων τ ξων στ νάπτυγµα τ ν κερκίδων τους τ µελωδικ σχηµατισµ τ ς διαβρωµένης χοάνης στ προστατευτικ περιβλήµατα τ ν κοίλων, τ µουσικ ντίβαρο πο κρ βει ποψία τ ν τέλειων σχηµατισµ ν τ ς ρχήστρας. Σπάνια συλλαµβάνει συνείδηση τ ς ε καστικ ς ξίες µι ς ρχιτεκτονικ ς παρέµβασης µ τρ πο τ σο χητικ. 17

2 Aκ µα πι σπάνια, φυσικ ς κα δοµηµένος χ ρος βρίσκουν τ ν συµπληρωµατική τους λληλοεξάρτηση, µ µι τέτοια συµφωνία. T θέατρα τ ς λληνικ ς ρχαι τητας ξακολουθο ν ν ποστηρίζουν να ξεπέραστο π δειγµα κοινωνικ ς σορροπίας συλλογικ ς πνευµατικ τητας κα συντροφικ ς λληλεγγ ης. Eνα π δειγµα συνειδητ ς ξ ψωσης το πνευµατικο γεγον τος µ λες του τ ς ξαρτήσεις στ διαν ητο σήµερα πίπεδο, τ ς π λεως κα το πολίτη, π που κοιν τητα ς νια ο σ µα, µπορε κα πρέπει ν σκ ψει ε λαβικ µπρ ς στ ν καλλιτεχνικ δηµιουργία. Xωρ ς τ ν προπέτεια τ ν πολυτελ ν ρθογώνιων α θουσ ν µέσα στ ς πο ες ναδεικν εται στρατιωτικ κατ παράταξη, ρθρωση τ ς εραρχίας. Xωρ ς τ ν διάθεση περιττο ντυπωσιασµο µ τ θεωρε α κα το ς ξώστες, τ FOYERS κα τ παραφερνάλια, το πλεονάζοντος χρήµατος, τ ν κρυψίνοια τ ν παραπετασµάτων κα τ ν διάκριση τ ν θεοµένων π το ς θεατές. Aλλ µ νυπάρχουσα π λυτη τ ν δυνατ τητα τ ς α τοσυγκέντρωσης στ ν σωστρεφ σ λληψη τ ς µορφ ς, κα τ ν ε χέρεια τ ς διαφυγ ς στ ν ξωστρεφ διάσταση τ ς νοιχτ ς καµπ λης. A τ δοµή τους πέριττη κτέλεση, γυµν π κάθε νάγκη πρ σθετου ξωραϊσµο, πο θ µπορο σε ν κτρέψει τ ν προσοχή, προσφέρονται γενναι δωρα στ ν λειτουργία το φωτ ς, τ ν ε εργετικ γι τ ν νάδειξη τ ς σοφίας τ ν γραµµ ν κα τ ς ε γλωττίας τ ν καθαρ ν γκων. Γι τ ν π τιση τ ς πρέπουσας τιµ ς, στ γνωστα κε να χέρια, πο χάϊδεψαν µ κρίβεια κα µ γάπη, τ µάρµαρα κα π τισαν µ τ ν ψυχή τους τ ς πέτρες. T ρχα α θέατρα, τ ς Eλληνικ ς ρχαι τητας, ταγµένα στ ναγεννητικ φ ς τ ς µέρας, ρνο νται τ ν µεταφυσικ καταφυγ στ ν σάφεια τ ς σκοτεινι ς. M νο τ φ ς χε, λλωστε κα λ γος του νας λ γος, πο ξακολουθε ν σηµαδε ει σες συγκινήσεις δ ν ποκεντρώθηκαν κ µα π τ ς συνεχε ς κβαρβαρώσεις το χρ νου κα τ ς τουριστικ ς προοπτικ ς τ ν περχ µενων καιρ ν. A τ τ ρχα α θέατρα, πο τ πλαστο ργησαν µίθεοι καλλιτέχνες, στέκουν κ µα ν το ς α νες περήφανα στορώντας τ κλέος το ρχαίου Eλληνισµο, µ τ ν λιτ µορφ τ ν πέριττη πιβλητικ τητα µέσα στ γαλήνιο τοπίο, που χέρια µ πλο σια τ ν α σθητική, κατ ρθωσαν ν νορθώσουν τ θε ο ρχιτεκτονικ θάµβος πο σήµερα κα στ διηνεκ ς θ προκαλε τ δέος πο κφράζει τέχνη το µεγαλείου τ ς ρµονίας κα τ ς πλ τητας. Oποιες στιγµ ς τ ς µέρας δια γοητεία, α τ σαγήνη, κατάπληξη το πισκέπτη. Oνειρα πλώνονται στ ς κεν ς κερκίδες, τ ν καλοκαιριν χαραυγή, κα π σες σκέψεις κα µν µες το ρχαίου παρελθ ντος τ δειλιν, ταν σιγ σιγ ρχίζει ν σουρουπώνει κα κάποιο νυχτοπο λι, ρχίζει τ κλάµµα του σ κάποιο πευκ να κρυµµένο, γι τ ν λιο, πο χάθηκε, θυµίζοντας τ ν τραγικ ποχαιρετισµ στ φάος τ ς δηγηµένης στ ν σφαγ Iφιγένειας στ ν A λίδα. Eπίδαυρος που δ ν χουν χρ νο ο µν µες. Kάθε καλοκαίρι, ο διες τραγικ ς ρες γλα ζοντας τ ν κ σµο το πνε µατος. Eπίδαυρος: "N χτα κα µέρα τ διο µεγαλε ο, δια γεµάτη σιωπή, µεγαλοπρέπεια, που ναδ ει τ σο χ ρος στ ς πλαγι ς κα τ ς κ γχες το λ φου, σο κα ρχα ος λ γος που ρυθµικ ρχεται π τ βάθη τ ν χιλιετηρίδων ν µνήσει τ κλέος τ ν νεπανάληπτων καλλιτεχν ν που µέσα στ ς πολυάριθµες τ ν καιρ ν τους ντιξο τητες, κατ ρθωσαν ν δηµιουργήσουν τ ν νεκτίµητη σηµεριν κληρονοµι πο µ ς φησαν κα θαυµάζει παγκ σµιος κ σµος. ( δηµοσιε θη ). 18

3 KPITIKH ΘEATPOY APXAIO PAMA "O ΠPOMHΘEYΣ EΣMΩTHΣ"στ ν Eπίδαυρο το Περσέως Aθηναίου Στ ν µυθολογία µας συναντο µε συχνά, ναφορ ς γι τ ς γεν µενες µεταβολ ς τ ς ξουσίας στο ς Oλ - µπιους θεο ς. M τ ν βία, νέτρεψε Kρ νος κα διαδέχθηκε τ ν O ραν κα µετ Zε ς τ ν Kρ νο!.. Στ ν ντονο διάλογ του, Προµηθε ς µ τ ν Eρµ, ναφέρει τ ν κθρ νιση τ ν δ ο θε ν κα τ ν δυνα- µικ πιβολ το ι ς. "O κ κ τ ν δ γ δισσο ς τυράννους κπεσ ντας σθ µην". H σ γκρουση νάµεσα σ ντίθετες θικ ς ξίες, πο καταλήγει σ µι πράξη λε θερης γενναιοφροσ νης ταν να θέµα, πο θελγε τ ν A σχ λο. T συνταρακτικ µεγαλε ο τ ν γώνων το Oλυµπίου Θεϊκο K σµου, τ µετέφερε στ τρία του δράµατα, πο συνθέτουν τ ν τριλογία τ ν "ΠPOMHΘEΩN", το "Λυο- µένου" κα "Πορφυρο " κα το µοναδικο σωζοµένου: "ΠPOMHΘEΩΣ EΣMΩTOY". T θέµα α τ, πέτρεψε στ ν A σχ λο, ν ναπτ ξει τ ζητήµατα δικαιοσ νης κα λευθερίας µέσα στ ν κοσµοϊστορικ τους ρίζοντα. O Zε ς πο θ πρεπε ν νσαρκώνει τ ν Aρµονία κα τ ίκαιο φθασε ν γίνει πανίσχυρος, νάµεσα στο ς θεο ς κα το ς θνητο ς µ µοναδικ του πλο τ ν βία, πο φυσικ ε ναι ν δηµιουργε τ ν ντιβία, πο µονάχα λογικ κα δικαιοσ νη µπορο ν ν δώσουν τέλος στ ς τροµερ ς συγκρο σεις πο γεννο ν τ πάθη τ ς φιλοδοξίας κα τ ς λαζονείας. T πρ σωπα το µ θου δ ν προσφέρανε στ ν A σχ λο τ παραίτητο λικ, ν σ γκρουση νάµεσα στο ς θεο ς δ ν τ ν βοηθο σε κατ τ ν µ θο, ν παρουσιάσει τ ς διάφορες φάσεις της " θικ ς" ναλλαγ ς το ι ς. O µ θος το Προµηθέως, προσέφερε σηµαντικ δαφος γι τ ν σ νθεση το δράµατος. O πρ τοι συγγραφε ς τ ν "Θεογονι ν" τ ν παρουσιάζουν λυσοδεµένο σ µι κολ να, παναιώνιο µάρτυρα, στ ν πο ο ποτ δ ν δ θηκε φεση µαρτι ν, γι τ ν τ λµη του πέναντι στ ν ία, πο τ ν τιµώρησε τ σο σκληρά, πανίσχυρος δικτάτορας το Oλ µπου. Aργ τερα φαντασία παρουσίασε τ ν Hρακλ ν πολυτρώνει τ ν Προµηθέα π τ ς πιδροµ ς τ ν ρνέων, πο κατασπαράζανε τ σ µα του, µ τολµώντας µως ν τ ν πελευθερώσει π τ δεσµά του. ιάφοροι λλοι µ θοι κολο θησαν πο προβάλλουν τ ν παναστατικ νθρώπινο κα δίκαιο χαρακτ ρα το Προµηθέως, τσι πως τ ζωγραφίζει στ ν τραγωδία του A σχ λος. O ποιητ ς καυτηριάζει τ ία, στορώντας τ ν δικη συµπεριφορά του, πέναντι στ ν Προµηθέα πο τ γκληµά του ταν προσφορ τ ς φωτι ς στο ς θνητο ς. O ποιητ ς στηρίζεται κα στ ν κδοχ τ ς "Tιτανοµαχίας" που Zε ς θριαµβε ει στ ν µάχη κατ τ ν Tιτάνων µ τ ν βοήθεια το Προµηθέως. Yπάρχει, ποµένως στ πολλ λαττώµατα το ι ς, κα χαριστία σ κε νον πο τ ν ε χε βοηθήσει ν κθρονίσει τ ν Kρ νο, ποκτώντας τ ν θρ νο. O Προµηθε ς συµπαθο σε τ ν Aνθρωπο κα γι α τ το χάρισε τ µεγάλο γαθ τ ς φωτι ς, πο µ νον το ς θεο ς ξυπηρετο σε. O A σχ λος βλέπει τ ν Προµηθέα σ ν νθρωπο γήϊνο, πο πάσχει π τ ν σκληρ τητα κα τ ν ναλγησία το τυράννου ι ς, τοποθετώντας τ ν Προµηθέα θε τ ν Aθηναίων, σ µβολο ερ νάµεσα στο ς νθρώπους. T ν Προµηθέα τιµο σε ρχαία Aθήνα, µ λαµπαδηφορίες, θεωρώντας τον προστάτη τ ν γγειοπλαστ ν το Kεραµεικο. O ποιητ ς τ ν βλέπει σ ν ε εργέτη το θνητο, φευρέτη τ ν τεχν ν, γι τ ς πο ες Aθήνα περηφανε ονταν. H παράδοση ναφέρει τι κα ο δ ο λλες χαµένες τραγωδίες το A σχ λου ναφέρονταν σ θεϊκ πρ σωπα. Στ ν ρχαι τητα, πίστευαν τι ο θεο ε χαν τ δια προτερήµατα κα λαττώµατα τ ν θνητ ν κα τι νάµεσά τους π ρχαν διχ νοιες, φθ νοι ντιζηλίες κα διαµάχες. O Hσίοδος, στ ν "Θεογονία" του παρουσιάζει τ ν κθρονισµ το Kρ νου, φήνοντας ν γίνει ντιληπτ, τι τ ν δια µο ρα θ ε χε κα Zε ς. Στ πρ σωπο το Προµηθέα εσµώτη, ποιητ ς ραµατίζεται µι νέα, δικαι τερη, γι τ ν νθρωπο ζωή, προσβλέποντας τ ν µφάνιση ν ς νέου θεο, µ τ ν γαλήνια νθρώπινη µορφ πο κάποτε θ κατ ρθωνε ν ποµακρ νει τ ν βία κα τ ν τυραννία. O A σχ λος τιµ τ ν ρωά του, δ ν παραδέχεται τ ν περοχ το ι ς, πάνω στο ς θνητο ς σ ν ικαίου, λλ συνδικάτορα πο πιβάλλεται µ τ ν θεϊκή του σχ, στ ν µάρτυρα Προµηθέα. Kατ τ ν A σχ λο, Zε ς στερε π τ ν Προµηθέα - σ µβολο τ ς νθρώπινες λευθερίες. H τραγωδία το "Προµηθέα εσµώτη" ε ναι κυρίως, µονολογική, ποχρεώνοντας τ ν ρµηνευτ ν παραµένει στ ν βασανιστικ 19

4 θέση του, ς τ ν λ ση το δράµατος. E ναι νας ρ λος πίπονος, δ σκολος. T λµηµα το σκηνοθέτη, πο πωµίζεται ν ς τ σο δ σκολου σ διδασκαλία ργου. Στ ς λάχιστες δραµατικ ς συγκρο σεις νάµεσα στ ν Προµηθέα, Hφαιστο, Eρµ κα τ ς Hο ς ναδ εται βαθυστ χαστος κα φιλοσοφικ ς στίχος το ποιητή. Mέσα π τ ν διάλογο Προµηθέως - Eρµ ναφαίνεται κρηκτικ διαµαρτυρία το ποιητ κατ τ ς τυραννίας. " ισσο ς τυράννους πεσ ντας σθ µην". Eπιτυχ ς ρµηνεία στ πλαίσια σκηνικο πιβλητικο το Γιώργου Zιάκα, σ µετάφραση K.X. M ρη. O Nικήτας Tσακίρογλου µ τ ν "Προµηθέα" σφραγίζει τ ν ς τώρα ψογη σταδιοδροµία του, µ µι πρ σθετη πίλεκτη δηµιουργία. Tραγικ ς στ ν λ γο, ζωντάνεψε τ ν ρωα το A σχ λου µ δραµατικ χοχρώ- µατα. H Λήδα Tασσοπο λου νσαρκώνει µ συγκινησιακ ς κφράσεις τ ν µαρτυρικ Hώ. T ν ε έλικτο κα τραγικ α τ ρ λο πλαστο ργησε µ ρεαλισµ κα νθρώπινα χρώµατα. O Kώστας Aθανασ πουλος κφραστικ ς Eρµ ς. H κορυφαία το "Xορο τ ν Ωκεανίδων" Mαρία ιακουµάκου, ρθ φωνη κα ντυπωσιακ παρουσία. Στ ν πιτυχία τ ς ρµηνείας συµµετε χαν κα ο Σωτήρης Bάγιας, Eλευθερία Pήγου, Παν. Zαγανιάρης, Θωµ ς Kινδ νης. Eπιβλητικ µουσικ το Mίκη Θεοδωράκη, σ διδασκαλία Mπήλιως Mωρα τη κα µουσικ διε θυνση ο κα Kαρυτινο. Mία κ µα κυρίαρχη παρουσία το σκηνοθέτη Σπ ρου E αγγελάτου. ( δηµοσιε θη: ) O Nικήτας Tσακίρογλου κα H Λήδα Tασσοπο λου στ ν κορ φωση τ ς Tραγωδίας. 20

5 O Περσε ς Aθηνα ος µ ησε στ Eλληνικ φ ς διανοο µενους π λη τ ν O κουµένη. T Eλληνικ φ ς κα τ ν Aγάπη γι τ ν Eλλάδα κα τ ν Aνθρωπο νέπνευσε στ ν ψυχή το γιο του Aνδρέα. 21

6 T Iδρυµα προσβλέπει κα πιδιώκει στ ν λοποίησι τ ν στ χων του σ ποιοδήποτε µέρος το K σµου κα σ λους το ς τοµε ς το Kοινωφελο ς: Παιδεία, Yγεία - Iατρική, Kοινωνικ Aλληλεγγ η, Παγκ σµια Nοµοθεσία, Γεωπολιτική, Γεωστρατηγική... H Συµµετοχ στ Παγκ σµιο γίγνεσθαι, ριστη Γεωπολιτικ πιστήµη τ ν δρυτ ν κα στελεχ ν το Iδρ µατος διακρίνεται µ σχυρο ς δεσµο ς στ ς Hνωµένες Πολιτε ες, - K προ, E ρώπη, ε ναι γεγον τα, πως δηµοσιε θησαν στ ν τ πο κα στ ς τηλεπαρουσιάσεις. O Πρ εδρος το Iδρ µατος Eλληνισµο µ τ ν µακρ χρονη καταξιωµένη πορεία του ς ιδάκτωρ O κονοµικ ν κα Γεωπολιτικ ς - Γεωστρατηγικ ς ε ς τ Πανεπιστήµια HΠA, Aµερικ ς, δραιώνει τ ς θέσεις του κα το ς στ χους το Iδρ µατος, πευθείας πρ ς Προέδρους Eθν ν, ιοικήσεις Eµπορίου, Iδρ µατα, Oργανισµο ς... κατ δίαν, µέσ ω το T που κα ραδιοτηλεοπτικ ν διαλέξεων, ηµ σιου Λ γου σ λ κληρο τ ν κ σµο. Eργα ιεθν ν σχέσεων, ποτελο ν τολµηρ κατορθώµατα, µεγάλες πιτυχίες το Iδρ µατος, γι τ ν ωρεά, τ Kοινωφελ ς Aγαθ ν, τ ν ηµιουργία Συνθηκ ν γι E ρήνη κα E ηµερία τ ν νθρώπων σ λο κ σµο. " Eσσεται Hµαρ"...!!! O Î ıëáëù AÓ Ú AıËÓ Ô ÌÂ ÙÔÓ appleúfiâ ÚÔ ÙˆÓ H A. E Ó Ë EÏÏ ÌappleÂÈ ÛÙÔ ÈÂıÓ Á ÁÓÂÛı È, ÙfiÌ Ù ÔÈ appleè ÛÂÈ appleúô Ù Ó ı ÂÍ Ê ÓÈÛÙÔ Ó, Ï ÂÈ Ô Î. AıËÓ Ô. 22

"Στέργε μ ν τ παρ ντα, ζήτει δ τ βελτί ω" E ς ο ων ς ριστος μ νεσθαι περ Πάτρις...

Στέργε μ ν τ παρ ντα, ζήτει δ τ βελτί ω E ς ο ων ς ριστος μ νεσθαι περ Πάτρις... "Στέργε μ ν τ παρ ντα, ζήτει δ τ βελτί ω" ( Iσοκράτης) E ς ο ων ς ριστος μ νεσθαι περ Πάτρις... ( Oμηρος) ΠEPΣEYΣ MAKEΔONIKH ΔYNAΣTEIA ANTIΓONIΔΩN Περσε ς τελευτα ος περασπιστ ς τ ς Mακεδονίας... Tετράδραχμο

Διαβάστε περισσότερα

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ΑΥΛΩΝΑ 01-2360 ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 326 Μάρτιος 2013 Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ρχιεπίσκοπος ερώνυµος κατά µήνα

Διαβάστε περισσότερα

NEO PAKTIKA YNE PIOY 20-06-06 12:39 ÂÏ 1

NEO PAKTIKA YNE PIOY 20-06-06 12:39 ÂÏ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Πρακτικά Διεθνο ς Συνεδρίου «Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Στέφανος Βλαχόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

2. Ãι συνûπειες των κατακτüσεων 2.1 ÃικïνïµικÛς, κïινωνικûς και πïλιτιστι- κûς αλλαγûς Η ïικïνïµýα 1. Η δηµιïυργýα των µεγàλων κτηµàτων ρωµαϊκþ Þøλï

2. Ãι συνûπειες των κατακτüσεων 2.1 ÃικïνïµικÛς, κïινωνικûς και πïλιτιστι- κûς αλλαγûς Η ïικïνïµýα 1. Η δηµιïυργýα των µεγàλων κτηµàτων ρωµαϊκþ Þøλï ÛÎ ÛÂÈ - Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙ V. ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ Ψηφιδωτ απ την Ποµπηία (1ος αι. π.χ.). Είναι έργο Έλληνα καλλιτέχνη και παρουσιάζει σκηνή απ κωµωδία. Απηχεί τις επιλογές και τις αντιλήψεις της «νε πλουτης»

Διαβάστε περισσότερα

ISBN: 978-960-9558-08-2

ISBN: 978-960-9558-08-2 Πρώτης έκδοσης: Φιλολογικός Σύλλογος «Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ» Χανιά - Οκτώβριος 2011 Επιµέλεια κειµένων: Νικόλαος Εµµ. Τζιράκης Σελιδοποίηση: Mαρία Καλαϊτζάκη Εκτύπωση: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Α.Ε., Μουρνιές Χανίων ISBN: 978-960-9558-08-2

Διαβάστε περισσότερα

TO AP PON TOY IEY YNTOY TH YNTA Eø - APATHPH EI KAI XO IA - EKK H IA TIKA XPONIKA - IAºOPA

TO AP PON TOY IEY YNTOY TH YNTA Eø - APATHPH EI KAI XO IA - EKK H IA TIKA XPONIKA - IAºOPA TO AP PON TOY IEY YNTOY TH YNTA Eø - APATHPH EI KAI XO IA - EKK H IA TIKA XPONIKA - IAºOPA Mάϊος 2001, Aριθµ.5 T ρθρον το ιευθυντο τ ς Συντάξεως EKK H IA 429 ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Σ ΤΟΝ Α

Διαβάστε περισσότερα

187, rue Nationale. Atelier Fluxus Virus. E-mail: \DQQLV#IOX[XV0YLUXV1FRP. School of Computer Science and Engineering University of New South Wales

187, rue Nationale. Atelier Fluxus Virus. E-mail: \DQQLV#IOX[XV0YLUXV1FRP. School of Computer Science and Engineering University of New South Wales Ε τυπον Τε χος ρ. 2 Απρίλιος 1999 1 Τ Ω κα τ Ελληνικά, «υλος α λ ς» Γιάννης Χαραλάµπους κα Τζ ν Πλαίης Atelier Fluxus Virus 187, rue Nationale 59 800 Lille, Γαλλία E-mail: \DQQLV#IOX[XV0YLUXV1FRP School

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Σουζάννα-Μαρία Νικολάου Ασηµίνα Βατσίτση Νταίζη-Μαργαρίτα ανιηλίδου Βασιλική Πασχαλιώρη Ã ƒ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΡÃΣΤΑ ΣΕ ΠΡÃΒΛΗΜΑΤΑ ΒΙÃΗΘΙΚΗΣ

ΜΠΡÃΣΤΑ ΣΕ ΠΡÃΒΛΗΜΑΤΑ ΒΙÃΗΘΙΚΗΣ 20 ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ Σκοπ ς αυτής της διδακτικής εν τητας είναι: ñ Να γνωρίσετε τι είναι η Βιοηθική, ποιοι οι άξονές της και πο ια προ λήµατα προκ πτουν απ την εφαρµογή των επιτευγµάτων της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ MAΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Μικρό αφιέρωμα: Το βιβλίο στον κινηματογράφο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #2 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα Του Εκδότη 3 Του

Διαβάστε περισσότερα

Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική

Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική θέση στο νέο ιαθεµατικ Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών (.Ε.Π.Π.Σ.), που έχει εκπονηθεί απ το Παιδαγωγικ Ινστιτο το.

Διαβάστε περισσότερα

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα MÂ ÙÔ Û ÁÁÚ Ê ÂappleÈÎÔÈÓˆÓÂ ÙÂ: TËÏ. 0310 205 787 ISBN 960-431-755-5 Copyright, 2002, EÎ fiûâè ZHTH, A. K. K Ú ËÌËÙÚ Ô TÔ apple ÚfiÓ ÚÁÔ appleóâ Ì

Διαβάστε περισσότερα

HOK - MH FOBASAI - DD 26-04-10 19:18 ÂÏ 1

HOK - MH FOBASAI - DD 26-04-10 19:18 ÂÏ 1 HOK - MH FOBASAI - DD 26-04-10 19:18 ÂÏ 1 Mη φοβάσαι τίποτα HOK - MH FOBASAI - DD 26-04-10 19:18 ÂÏ 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡOΒΛΗΜΑΤΑ M ΠΑΡΜΠΑΡΑ M ΠΕΡΓΚΕΡ 1. TO MONOΠATI THΣ ΔYNAMHΣ Eίμαστε αυτ που

Διαβάστε περισσότερα

TO A BA I H ATPI A MOY

TO A BA I H ATPI A MOY TO A BA I H ATPI A MOY ºøTH KONTO OY TO A BA I H ATPI A MOY ιε θυνση σειράς Eλλήνων συγγραφέων: Eλένη Γκίκα Mακέτα εξωφ λλου: Nίκος Tελλίδης Φιλολογική επιµέλεια- ι ρθωση κειµένου: Hλίας Σιγαλ ς Στοιχειοθεσία-Σελιδοποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΗ ΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΚΟΙΜΗΣΕΙ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΥΡΟΥ ΙΟΝΥΣΙΟΥ. ευτέρα 11 Α γούστου 2008

ΕΠΙΚΗ ΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΚΟΙΜΗΣΕΙ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΥΡΟΥ ΙΟΝΥΣΙΟΥ. ευτέρα 11 Α γούστου 2008 ΕΠΙΚΗ ΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΚΟΙΜΗΣΕΙ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΥΡΟΥ ΙΟΝΥΣΙΟΥ 1 ευτέρα 11 Α γούστου 2008 «ξιώθη πλείονος τ ς παρ Θεο ροπ ς κα γ ρ ποκείµενος τα ς νάγκαις

Διαβάστε περισσότερα

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ TΡIΤΗ 7 IOYNIΟΥ 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. Μετάφραση Γιατ και σ' αυτ β βαια µα διακρ νει

Διαβάστε περισσότερα

EΠIΛOΓOΣ. την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια

EΠIΛOΓOΣ. την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια Eχουµε, λοιπ ν, φτάσει στο τέλος αυτής της µελέτης σχετικά µε τη φ ση, την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια µελέτη που πραγµατοποιήθηκε διαµέσου του ίδιου του ατ µου και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ

ΜΟΡΦΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Αντώνης Αναστασ πουλος ΜΟΡΦΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ Εισαγωγή 1 ΟΙ ΟΘΩΜΑΝΟΙ ξεκίνησαν ως µια µικρή περιφερειακή ηγεµονία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΕΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΧΟΛΗ (1880-1922)

Η ΝΕΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΧΟΛΗ (1880-1922) Η ΝΕΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΧΟΛΗ (1880-1922) Oι καλλιτεχνικές αντιλήψεις και τάσεις που κυριαρχο ν στην ελληνική λογοτεχνία στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ο αι. είναι έντονα επηρεασµένες απ τα ισχυρά ευρωπαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

E E INTERMEDIATE GREEK-ENGLISH LEXICON:

E E INTERMEDIATE GREEK-ENGLISH LEXICON: E E INTERMEDIATE GREEK-ENGLISH LEXICON: ƒ µ Hª π ƒ π E ANNE THOMPSON ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ Cambridge Τ ο Intermediate Greek-English Lexicon (IGL), έκδοση του Oxford University Press, αποτελεί ανατ πωση της πρώτης

Διαβάστε περισσότερα

Ε Α Ν Α Ζ Ε Ζ Υ Ε Γ Υ Α Γ Ρ Α Ι Ρ Ι Ι Α Ν Α Ι Ν Κ Ι Α

Ε Α Ν Α Ζ Ε Ζ Υ Ε Γ Υ Α Γ Ρ Α Ι Ρ Ι Ι Α Ν Α Ι Ν Κ Ι Α ΕΝΑ ΖΕΥΓΑΡΙ Ι ΑΝΙΚΑ τὸ ἔργο «Ρόσμερσχολμ» τοῦ Νορβηγοῦ Ἑρρίκου Ἴψεν ὁ πρωταγωνιστὴς ρωτάει τὸν ἐξουθενωμένο γέρο-βρέντελ: «Μήπως θὰ μποροῦσα νὰ σὲ βοηθήσω»; Καὶ ἀπαντᾶ ὁ Βρέντελ: «Ἂν μποροῦσες νὰ μοῦ διαθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

OÈ ÛÎÔappleÔ ÙË È µ ıô ÚÔÛ ÁÁÈÛË

OÈ ÛÎÔappleÔ ÙË È µ ıô ÚÔÛ ÁÁÈÛË 158 πώς γίνονται παρ µοιες καλλιτεχνικές δραστηρι τητες και στον πραγ- µατικ κ σµο. Οι οικογένειες ενθαρρ νονται να φέρνουν στο σχολείο έργα Τέχνης απ το σπίτι, κυρίως εάν αυτά τα έργα σχετίζονται µε τις

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ÁÚÔÙÔ ÚÈÛÙÈÎ Ò Ó ÔÚÁ ÓÒÛÂÙÂ ÙË ÈÎ Û ÁÚÔÙÔ ÚÈÛÙÈÎ ÂappleÈ Â ÚËÛË

ÁÚÔÙÔ ÚÈÛÙÈÎ Ò Ó ÔÚÁ ÓÒÛÂÙÂ ÙË ÈÎ Û ÁÚÔÙÔ ÚÈÛÙÈÎ ÂappleÈ Â ÚËÛË Ù ÏÏ ÛÎ ÏË appleè ÂÈÚ ÛÙÂ ÁÚÔÙÔ ÚÈÛÙÈÎ Ò Ó ÔÚÁ ÓÒÛÂÙÂ ÙË ÈÎ Û ÁÚÔÙÔ ÚÈÛÙÈÎ ÂappleÈ Â ÚËÛË 2Ë EK O H Παραγωγή: Εκδ σεις ΚΕΡΚΥΡΑ Συντονισµ ς: Έφη Ανδρικοπο λου ι ρθωση: Λίτσα Αχλίου Υπε θυνος παραγωγής:

Διαβάστε περισσότερα

δυνατïàς 3. Τα γρ൵ατα και ïι τûøνες 3. ΝïµïθετικÞ µûτρï τïυ Ιïυστινια- νïà αντιµετωπýúει τï πρþâληµα τïυ εκæεïυδαρøισµïà της αυτïκρατïρýας

δυνατïàς 3. Τα γρ൵ατα και ïι τûøνες 3. ΝïµïθετικÞ µûτρï τïυ Ιïυστινια- νïà αντιµετωπýúει τï πρþâληµα τïυ εκæεïυδαρøισµïà της αυτïκρατïρýας 3. Τα γράµµατα και οι τέχνες Στη διάρκεια της στερης αρχαι τητας (4ος-6ος αι. µ.χ.) τρεις παράγοντες ρω- µαϊκή κρατική παράδοση, ελληνική παιδεία, χριστιανική πίστη είναι φανερ τι διαµ ρφωσαν βαθµιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΠANOPAMA THΣ XPIΣTIANIKHΣ

ΠANOPAMA THΣ XPIΣTIANIKHΣ 9 ΠAPOYΣIAΣ ΠANOPAMA THΣ XPIΣTIANIKHΣ ΣTON KOΣMO (ΠOΛITIΣMOΣ) Σκοπ ς αυτής της διδακτικής εν τητας είναι: ñ Να κατανοήσετε τη δυναµική του Χριστιανισµο σε λες τις εκφάνσεις της ζωής και να γνωρίσετε τη

Διαβάστε περισσότερα