ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 12/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 12/15-04-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης / ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας. Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ /24/ πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Διονύσιος Στραβοράβδης Πρόεδρος 2. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη Αντιπρόεδρος 3. Διονύσιος Μπάστας Τακτικό Μέλος 4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος Τακτικό Μέλος 5. Θεόδωρος Καμπίτσης Τακτικό Μέλος 6. Ευστάθιος Σωτήριος Κουρής Τακτικό Μέλος 7. Γεώργιος Τσιλιμιδός Τακτικό Μέλος Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Γενικός Δ/ντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών Π.Ι.Ν. κ. Νικήτας Καραλής και η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν. κ. Τατιάνα Παντελιού. Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ /4877/ Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη. Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης: 1

2 Θέμα 2ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας. Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισηγήσεις της Γενικής Διευθύντριας Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ι.Ν., κ. Κυριακούλας Παυλοπούλου και της Διευθύντριας Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνας Παντελιού, οι οποίες έχουν ως εξής: Α) ΕΙΣΗΓΗΣΗ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 2. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». 3. Το Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α ) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη». 4. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο - Πρόγραμμα Διαύγεια - και άλλες διατάξεις». 5. Το Ν.3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α ), «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα Κράτη - Μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο». 6. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 7. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85Α ) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ. 8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 147/2010 (Φ.Ε.Κ. 240 Β ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων». 9. Τις διατάξεις του Π.Δ.118/2007 (ΦΕΚ 150 Α ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 10. Τις διατάξεις του Π.Δ.113/2010 (ΦΕΚ 194 Α ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 11. Τον εγκριθέντα προϋπολογισμό της Π.Ι.Ν. 12. Το με αρ. πρωτ. οικ /14036 έγγραφο του Τμ. Απασχόλησης της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης και την ανάγκη δημοσίευσης σε 2 τοπικές εφημερίδες της απόφασης του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων σχετικά με το ωράριο Λειτουργίας των Καταστημάτων κατά την τουριστική περίοδο έτους Το με αρ. πρωτ. Οικ /13298 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Κέρκυρας για την ανάγκη έκδοσης φωτοαντιγράφων (σχέδια,χάρτες κ.α.) τα οποία συνοδεύουν μελέτες, περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις κ.λ.π. 14.Το με αρ. πρωτ. οικ /13290 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Κέρκυρας και την ανάγκη χορήγησης πέντε αδειών χρήσης ετήσιας διάρκειας του προγράμματος Διαχείρισης Δημοσίων Έργων «ΕΡΓΑ» στα πλαίσια εκπόνησης μελετών της Δ/νσης. 15.Το από έγγραφο του Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Κέρκυρας και την ανάγκη διαμονής 35 Περιφερειακών Συμβούλων και υπηρεσιακών παραγόντων σε ξενοδοχεία και καταλύματα της Κεφ/νιας προκειμένου να συμμετέχουν συνεδρίαση του Περιφερειακου Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί στην Κεφαλονιά στις 25 & 2

3 26 Απριλίου Το με αρ.πρω.33911/14141/ έγγραφο της πληρεξούσιας δικηγόρου και την ανάγκη της προς εκτέλεση της υπ αριθ.1415/2015 απόφασης Συμβ. Επικρατείας για την κατάβολή δικαστικής δαπάνης υπέρ του ΤΑΙΠΕΔ. ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Α) Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις δαπάνες του πίνακα : ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Ποσo με ΦΠΑ Δημοσίευση σε 2 τοπικές εφημερίδες της απόφασης του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων σχετικά με το ωράριο Λειτουργίας των Καταστημάτων κατά την τουριστική περίοδο έτους ) «ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΑ ΝΕΑ» 2) «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» 369,00 Εκ Έκδοση φωτοαντιγράφων (σχέδια, χάρτες κ.α.) τα οποία συνοδεύουν μελέτες, περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις κ.λ.π. ΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΑΝΤΙΝΟΣ ΑΦΜ: , Χορήγησης πέντε αδειών χρήσης Α.Δ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟ ετήσιας διάρκειας του προγράμματος Υ Διαχείρισης Δημοσίων Έργων «ΕΡΓΑ» ΑΦΜ: της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κάλυψη διαμονής 35 1.MIRABEL A.E. Περιφερειακών Συμβούλων και των 2.IONIAN PLAZA υπηρεσιακών παραγόντων σε ε 3.HOTEL TOURIST ξενοδοχεία και καταλύματα της Κεφ/νιας 4.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ προκειμένου να ΑΙΝΟΣ συμμετέχουν σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί στην Κεφαλονιά στις 25 & 26 Απριλίου , , Καταβολή δικαστικής δαπάνης α) υπέρ Ελληνικού Δημοσίου και β) για την κατάβολή δικαστικής δαπάνης υπέρ ΤΑΙΠΕΔ ,00 Β) ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση του με αρ.πρωτ.34824/14509/ εγγράφου του Τμ.Αθλητισμού & Πολιτισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας» 3

4 Σας διαβιβάζουμε αντίγραφο του με αρ. πρωτ. οικ. εγγράφου 34824/14509 εγγράφου του Τμ. Αθλητισμού & Πολιτισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες ( εκδήλωση με την Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ ποσού 2.500,00 ). Γ) ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση του με αρ.πρωτ.34599/14411/ εγγράφου του Τμ. Αθλητισμού & Πολιτισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας» Σας διαβιβάζουμε αντίγραφο του με αρ.πρωτ. οικ /14411/ εγγράφου του Τμ. Αθλητισμού & Πολιτισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες (εκδήλωση με τον Πολιτιστικό Χορευτικό Σύλλογο Βιταλάδων ποσού 2.500,00.) Δ) ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση του με αρ.πρωτ.34459/14336/ εγγράφου του Τμ. Αθλητισμού & Πολιτισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας» Σας διαβιβάζουμε αντίγραφο του με αρ. πρωτ. οικ /14336/ εγγράφου του Τμ. Αθλητισμού & Πολιτισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες (εκδήλωση με Μουσική Καλλιτεχνική Ένωση Περιβολίου ποσού 1.000,00 ). Ε) ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση του με αρ.πρωτ.34869/14256/ εγγράφου του Τμ. Αθλητισμού & Πολιτισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας». Σας διαβιβάζουμε αντίγραφο του με αρ.πρωτ /14256/ εγγράφου του Τμ. Αθλητισμού & Πολιτισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες ( εκδήλωση με Xoρωδία Λευκίμμης ποσού 2.500,00 ). ΣΤ) ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση του με αρ.πρωτ.34890/14534/ εγγράφου του Τμ.Αθλητισμού & Πολιτισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας». Σας διαβιβάζουμε αντίγραφο του με αρ.πρωτ /14534/ εγγράφου του Τμ. Αθλητισμού & Πολιτισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες (εκδήλωση με Σύνδεσμο Παικτών Ζατρικίου Κέρκυρας ποσού 1.000,00 ). Οι δαπάνες θα βαρύνουν τον Φορέα και ΚΑΕ Ε.Π. Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ ΠΑΝΤΕΛΙΟΥ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 Θέμα: Έγκριση δαπάνης στο πλαίσιο της από κοινού οργάνωσης με την Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ. 4

5 Λαμβάνοντας υπόψη την αριθ /2015 απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, σχετικά με την από κοινού οργάνωση εκδήλωσης με την Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ, που θα πραγματοποιηθεί από έως , στην Κέρκυρα. Σας γνωρίζουμε ότι στην υπηρεσία μας, κατατέθηκαν οι παρακάτω οικονομικές προσφορές προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες για ενοικίαση μικροφωνικής και διατροφής των συμετεχόντων. Για δαπάνες ενοικίασης μικροφωνικής : ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ &ΣΙΑ ΕΕ, τιμή προσφοράς 500,00, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Για δαπάνες διατροφής: GOLDGET INVESTMENTS LTD,τιμή προσφοράς 2.000,00, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ύστερα από τα παραπάνω εισηγούμαστε: Την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης για την πραγματοποίηση της παραπάνω εκδήλωσης στους παρακάτω μειοδότες: ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ &ΣΙΑ ΕΕ, τιμή προσφοράς 500,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.- Α.Φ.Μ ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ GOLDGET INVESTMENTS LTD, τιμή προσφοράς 2.000,00, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.- Α.Φ.Μ ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ Προτεινόμενο ποσό συμμετοχής για την ανωτέρω εκδήλωση που θα καλυφθεί από την Π.Ε. Κέρκυρας 2.500,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Π.Ε. Κέρκυρας από δράσεις πολιτιστικές εκδηλώσεις 2015 (ΚΑΕ ). Η Δ/νση Οικονομικού στην οποία κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται για τις δικές της, λόγω αρμοδιότητας, ενέργειες. Ε.Π. Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 2 Θέμα: «Έγκριση δαπάνης στο πλαίσιο της από κοινού οργάνωσης με τον Πολιτιστικό Χορευτικό Σύλλογο Βιταλάδων». 5

6 Λαμβάνοντας υπόψη την αριθ /2015 απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, σχετικά με την από κοινού οργάνωση εκδήλωσης με τον Πολιτιστικό Χορευτικό Σύλλογο Βιταλάδων, που θα πραγματοποιηθεί στις 03 Μαΐου 2015, στην Κέρκυρα Σας γνωρίζουμε ότι στην υπηρεσία μας, κατατέθηκαν οι παρακάτω οικονομικές προσφορές προκειμένου να καλυφθούν μέρος των δαπανών για διατροφή των συμμετεχόντων εκτός Κέρκυρας και δαπάνες για ηχητική και φωτιστική κάλυψη. Για δαπάνες διατροφής : Βάρελης Ξενοφώντας-Ταβέρνα ο Μπέμπης, τιμή προσφοράς 1.491,60, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Για δαπάνες ηχητικής και φωτιστικής κάλυψη : Καστρινός Κ.Νικόλαος-nekaudio, τιμή προσφοράς 1.000,00, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ύστερα από τα παραπάνω εισηγούμαστε: Την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης για την πραγματοποίηση της παραπάνω εκδήλωσης στους παρακάτω μειοδότες: 1.Βάρελης Ξενοφώντας-Ταβέρνα ο Μπέμπης, τιμή προσφοράς 1.491,60, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. - Α.Φ.Μ ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2. Καστρινός Κ.Νικόλαος-nekaudio, τιμή προσφοράς 1.000,00, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.- Α.Φ.Μ ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Προτεινόμενο ποσό συμμετοχής για την ανωτέρω εκδήλωση που θα καλυφθεί από την Π.Ε. Κέρκυρας 2.500,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Π.Ε. Κέρκυρας από δράσεις πολιτιστικές εκδηλώσεις 2015 (ΚΑΕ ). Η Δ/νση Οικονομικού στην οποία κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται για τις δικές της, λόγω αρμοδιότητας, ενέργειες. Ε.Π. Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 3 Θέμα: Έγκριση δαπάνης στο πλαίσιο της από κοινού οργάνωσης με τη Μουσική Καλλιτεχνική Ένωση Περιβολίου. 6

7 Λαμβάνοντας υπόψη την αριθ.20-4/2015 απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, σχετικά με την από κοινού οργάνωση εκδήλωσης με τη Μουσική Καλλιτεχνική Ένωση Περιβολίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Απριλίου 2015, στην Κέρκυρα. Σας γνωρίζουμε ότι στην υπηρεσία μας, κατατέθηκε η παρακάτω οικονομική προσφορά προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες για ενοικίαση μικροφωνικής. Για δαπάνες ενοικίασης μικροφωνικής : Καστρινός Κ.Νικόλαος-nekaudio, τιμή προσφοράς 1.000, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ύστερα από τα παραπάνω εισηγούμαστε: Την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης για την πραγματοποίηση της παραπάνω εκδήλωσης στον παρακάτω μειοδότη: Καστρινός Κ.Νικόλαος-nekaudio, τιμή προσφοράς 1.000, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.- Α.Φ.Μ ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Προτεινόμενο ποσό συμμετοχής για την ανωτέρω εκδήλωση που θα καλυφθεί από την Π.Ε. Κέρκυρας (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Π.Ε. Κέρκυρας από δράσεις πολιτιστικές εκδηλώσεις 2015 (ΚΑΕ ). Η Δ/νση Οικονομικού στην οποία κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται για τις δικές της, λόγω αρμοδιότητας, ενέργειες. Ε.Π. Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 4 Θέμα: Έγκριση δαπάνης στο πλαίσιο της από κοινού οργάνωσης με τη Χορωδία Λευκίμμης. Λαμβάνοντας υπόψη την αριθ.21-4/2015 απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, σχετικά με την από κοινού οργάνωση 7

8 εκδήλωσης με τη Χορωδία Λευκίμμης, που θα πραγματοποιηθεί στις 9 και 10 Μαίου 2015 στο Αργοστόλι της Κεφαλλονιάς. Σας γνωρίζουμε ότι στην υπηρεσία μας, κατατέθηκε η παρακάτω οικονομική προσφορά προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες για τη μεταφορά των συμμετεχόντων. Για δαπάνες για τη μεταφορά των συμμετεχόντων : CORIFO TRAVEL, τιμή προσφοράς 2.500,00, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ύστερα από τα παραπάνω εισηγούμαστε: Την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης για την πραγματοποίηση της παραπάνω εκδήλωσης στον παρακάτω μειοδότη: CORIFO TRAVEL, τιμή προσφοράς 2.500,00, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.- Α.Φ.Μ ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Προτεινόμενο ποσό συμμετοχής για την ανωτέρω εκδήλωση που θα καλυφθεί από την Π.Ε. Κέρκυρας 2.500,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Π.Ε. Κέρκυρας από δράσεις πολιτιστικές εκδηλώσεις 2015 (ΚΑΕ ). Η Δ/νση Οικονομικού στην οποία κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται για τις δικές της, λόγω αρμοδιότητας, ενέργειες. Ε.Π. Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 5 Θέμα: Έγκριση δαπάνης στο πλαίσιο της από κοινού οργάνωσης με τον Σύνδεσμο Παικτών Ζατρικίου Κέρκυρας. Λαμβάνοντας υπόψη την αριθ /2015 απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, σχετικά με την από κοινού οργάνωση εκδήλωσης με τον Σύνδεσμο Παικτών Ζατρικίου Κέρκυρας, που θα πραγματοποιηθεί στις 09 και 10- Μαίου 2015, στην Κέρκυρα. Σας γνωρίζουμε ότι στην υπηρεσία μας, κατατέθηκαν οι παρακάτω οικονομικές προσφορές προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες για εκτυπώσεις και σκακιστικό υλικό. Για δαπάνες εκτυπώσεις: 8

9 CORFU PRINT KOURKOYLOS-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΚΤ.ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ-Εφαρμογές Γραφικών Τεχνών & Εκτυπώσεις τιμή προσφοράς 73,8 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Για δαπάνες για σκακιστικό υλικό α)κύπελλα-μετάλλια-πλακέτες-έπαθλα-αναμνηστικά β)σκακιστικά χρονόμετρα α) ΔΑΝΑΗ ΒΑΛΑΜΟΝΤΕ Κύπελλα-Μετάλλια-Πλακέτες-Έπαθλα-Αναμνηστικά τιμή προσφοράς 379,2705, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. β) ΕΛΕΑΝΔ Στρατηγική και Φαντασία Α.Ε. τιμή προσφοράς 615,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ύστερα από τα παραπάνω εισηγούμαστε: Την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης για την πραγματοποίηση της παραπάνω εκδήλωσης στους παρακάτω μειοδότες: 1.CORFU PRINT KOURKOYLOS-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΚΤ.ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ-Εφαρμογές Γραφικών Τεχνών & Εκτυπώσεις τιμή προσφοράς 73,8 συμπ. Φ.Π.Α. -ΑΦΜ ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2.ΔΑΝΑΗ ΒΑΛΑΜΟΝΤΕ Κύπελλα-Μετάλλια-Πλακέτες-Έπαθλα-Αναμνηστικά τιμή προσφοράς 379,2705, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. - ΑΦΜ ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ. 3. ΕΛΕΑΝΔ Στρατηγική και Φαντασία Α.Ε. τιμή προσφοράς 615,00 συμπ.φ.π.α. ΑΦΜ ΑΘΗΝΑ. Προτεινόμενο ποσό συμμετοχής για την ανωτέρω εκδήλωση που θα καλυφθεί από την Π.Ε. Κέρκυρας 1.000,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Π.Ε. Κέρκυρας από δράσεις πολιτιστικές εκδηλώσεις 2015 (ΚΑΕ ). Η Δ/νση Οικονομικού στην οποία κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται για τις δικές της, λόγω αρμοδιότητας, ενέργειες. Ε.Π. Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ Β) ΕΙΣΗΓΗΣΗ Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση» 2. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 3. Το ΠΔ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 4. Την αριθμ /739/ απόφαση του Υπ. Οικονομικών περί αύξησης και ορισμού σε ευρώ των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων 9

10 5. Το ΠΔ 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31 ης Μαρτίου 2004 «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/5/ΕΚ της επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης Νοεμβρίου Το ΠΔ 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» 7. To N. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» 8. Τον προϋπολογισμό της ΠΙΝ έτους Την ανάγκη τεχνικής κάλυψης (μαγνητοφώνηση) της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της 17/04/ Την ανάγκη προμήθειας και εγκατάστασης νέου εκτυπωτή Compuprint SP40 Plus with tractor για τις ανάγκες του Τμήματος αδειών οδήγησης (Τμήμα διπλωμάτων), λόγω συχνών βλαβών του υπάρχοντος εξοπλισμού, σύμφωνα με το υπ αριθμ. Πρωτ. Οικ /13409/ έγγραφο του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών 11. Την ανάγκη επισκευής φρενόμετρου αυτόματης γραμμής ΕΙΧ για τις ανάγκες του Τμήματος ΚΤΕΟ Κέρκυρας, σύμφωνα με το υπ αριθμ. Πρωτ. Οικ /6218/ έγγραφο του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών. 12. Το με αριθμ. πρωτ. οικ /14538 αίτημα της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας για την ανάγκη παραγωγής αντιγράφων και 300 αφισών προς ενημέρωση και πληροφόρηση του αγροτικού πληθυσμού και των εμπόρων των Ιονίων Νήσων για τον κίνδυνο εμφάνισης της μολυσματικής ασθένειας της ελιάς στα εδάφη των Επτανήσων. 13. Την ανάγκη μίσθωσης μεταφορικού μέσου για τη μετακίνηση των Περιφερειακών Συμβούλων της Π.Ε. Κέρκυρας στις άλλες ενότητες της ΠΙΝ για συμμετοχή στις συνεδριάσεις των Περιφερειακών Συμβουλίων 14. Την ανάγκη πληρωμής των τελών κυκλοφορίας των οχημάτων και μηχανημάτων έργων της Π.Ε. Κέρκυρας. 15. Την ανάγκη πρόσληψης εποχιακού προσωπικού. 16. Την ανάγκη πληρωμής των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό τύπο στην περίπτωση άγονων διαγωνισμών προμηθειών υπηρεσιών έτους 2014 σε εφημερίδες (λόγω μη έκδοσης του σχετικού τιμολογίου εντός του 2015) και έτους ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ την έγκριση και διάθεση πίστωσης για τις κάτωθι δαπάνες, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: ΦΟΡΕΑΣ / ΚΑΕ ΠΟΣΟ σε ΕΥΡΩ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Προμηθευτής 101

11 ,00 Τεχνική κάλυψη (μαγνητοφώνηση) της συνεδρίασης, με τηλεδιάσκεψη, του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων για την 17/04/2015 CORFU EMPORIO ΜΟΝ. ΙΚΕ ΑΦΜ ,00 Προμήθεια και εγκατάσταση νέου εκτυπωτή Compuprint SP40 Plus with tractor για τις ανάγκες του Τμήματος αδειών οδήγησης (Τμήμα διπλωμάτων), λόγω συχνών βλαβών του υπάρχοντος εξοπλισμού NETBULL ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΕ ΑΦΜ ,91 Επισκευή φρενόμετρου αυτόματης γραμμής ΕΙΧ για τις ανάγκες του Τμήματος ΚΤΕΟ Κέρκυρας ΑΦΟΙ ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΟΕ ΑΦΜ , , ,00 Παραγωγή αντιγράφων και 300 αφισών προς ενημέρωση και πληροφόρηση του αγροτικού πληθυσμού και των εμπόρων των Ιονίων Νήσων για τον κίνδυνο εμφάνισης της μολυσματικής ασθένειας της ελιάς στα εδάφη των Επτανήσων. Μισθώματα μεταφορικών μέσων για τη μετακίνηση των Περιφερειακών Συμβούλων της Π.Ε. Κέρκυρας στις άλλες ενότητες της ΠΙΝ για συμμετοχή στις συνεδριάσεις των Περιφερειακών Συμβουλίων Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων και μηχανημάτων έργου ,00 Αμοιβές εποχιακού προσωπικού 11

12 , ,00 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχιακού προσωπικού. Πληρωμή των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό τύπο στην περίπτωση άγονων διαγωνισμών προμηθειών υπηρεσιών έτους 2014 και 2015 σε εφημερίδες (λόγω μη έκδοσης του σχετικού τιμολογίου εντός του 2015). Βεβαιώνεται ότι υπάρχουν οι απαιτούμενες πιστώσεις στον προϋπολογισμό έτους 2015 της ΠΕ Κέρκυρας. Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ ΠΑΝΤΕΛΙΟΥ Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1) Εγκρίνει και διαθέτει την πίστωση για τις δαπάνες του κάτωθι πίνακα: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Ποσό με ΦΠΑ Δημοσίευση σε 2 τοπικές εφημερίδες της απόφασης του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων σχετικά με το ωράριο Λειτουργίας των Καταστημάτων κατά την τουριστική περίοδο έτους ) «ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΑ ΝΕΑ» 2) «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» 369, Εκ Έκδοση φωτοαντιγράφων (σχέδια, χάρτες κ.α.) τα οποία συνοδεύουν μελέτες, περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις κ.λ.π. ΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΑΝΤΙΝΟΣ ΑΦΜ: ,00 121

13 Χορήγησης πέντε αδειών χρήσης ετήσιας διάρκειας του προγράμματος Διαχείρισης Δημοσίων Έργων «ΕΡΓΑ» της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κάλυψη διαμονής 35 Περιφερειακών Συμβούλων, των Αντιπεριφερειαρχών και των υπηρεσιακών παραγόντων σε ξενοδοχεία και καταλύματα της Κεφ/νιας προκειμένου να συμμετέχουν σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί στην Κεφαλονιά στις 25 & 26 Απριλίου Α.Δ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΦΜ: MIRABEL A.E. 2.IONIAN PLAZA 3.HOTEL TOURIST 4.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΙΝΟΣ 1.500, , Καταβολή δικαστικής δαπάνης α) υπέρ Ελληνικού Δημοσίου και β) για την κατάβολή δικαστικής δαπάνης υπέρ ΤΑΙΠΕΔ ,00 2) Εγκρίνει και διαθέτει την πίστωση της δαπάνης ποσού 2.500,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) που θα καλυφθεί από την Π.Ε. Κέρκυρας, για την από κοινού οργάνωση εκδήλωσης με την Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ, που θα πραγματοποιηθεί από έως στην Κέρκυρα, προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες για ενοικίαση μικροφωνικής και διατροφής των συμμετεχόντων, στους παρακάτω μειοδότες: Για δαπάνες ενοικίασης μικροφωνικής: ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ &ΣΙΑ ΕΕ, τιμή προσφοράς 500,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.- Α.Φ.Μ ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Για δαπάνες διατροφής: GOLDGET INVESTMENTS LTD, τιμή προσφοράς 2.000,00, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.- Α.Φ.Μ ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ 3) Εγκρίνει και διαθέτει την πίστωση της δαπάνης ποσού 2.500,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) που θα καλυφθεί από την Π.Ε. Κέρκυρας, για την από κοινού οργάνωση εκδήλωσης με τον Πολιτιστικό Χορευτικό Σύλλογο Βιταλάδων, που θα πραγματοποιηθεί στις 03 Μαΐου 2015, στην Κέρκυρα, προκειμένου να καλυφθεί μέρος των δαπανών για διατροφή των συμμετεχόντων εκτός Κέρκυρας και δαπάνες για ηχητική και φωτιστική κάλυψη, στους παρακάτω μειοδότες: Για δαπάνες διατροφής: Βάρελης Ξενοφώντας-Ταβέρνα ο Μπέμπης, τιμή προσφοράς 1.491,60, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. - Α.Φ.Μ ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Για δαπάνες ηχητικής και φωτιστικής κάλυψη: Καστρινός Κ.Νικόλαος-nekaudio, τιμή προσφοράς 1.000,00, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.- Α.Φ.Μ ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 131

14 4) Εγκρίνει και διαθέτει την πίστωση της δαπάνης ποσού 1.000,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) που θα καλυφθεί από την Π.Ε. Κέρκυρας, για την από κοινού οργάνωση εκδήλωσης με τη Μουσική Καλλιτεχνική Ένωση Περιβολίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Απριλίου 2015 στην Κέρκυρα, προκειμένου να καλυφθεί οι δαπάνες για ενοικίαση μικροφωνικής, στον παρακάτω μειοδότη: Καστρινός Κ.Νικόλαος-nekaudio, τιμή προσφοράς 1.000, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.- Α.Φ.Μ ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 5) Εγκρίνει και διαθέτει την πίστωση της δαπάνης ποσού 2.500,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) που θα καλυφθεί από την Π.Ε. Κέρκυρας, για την από κοινού οργάνωση εκδήλωσης με τη Χορωδία Λευκίμμης, που θα πραγματοποιηθεί στις 9 και 10 Μαΐου 2015 στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς, προκειμένου να καλυφθεί οι δαπάνες για τη μεταφορά των συμμετεχόντων, στον παρακάτω μειοδότη: CORIFO TRAVEL, τιμή προσφοράς 2.500,00, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.- Α.Φ.Μ ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 6) Εγκρίνει και διαθέτει την πίστωση της δαπάνης ποσού 1.000,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) που θα καλυφθεί από την Π.Ε. Κέρκυρας, για την από κοινού οργάνωση εκδήλωσης με τον Σύνδεσμο Παικτών Ζατρικίου Κέρκυρας, που θα πραγματοποιηθεί στις 09 και 10 Μαΐου 2015 στην Κέρκυρα, προκειμένου να καλυφθεί μέρος των δαπανών για διατροφή των συμμετεχόντων εκτός Κέρκυρας και δαπάνες για εκτυπώσεις και σκακιστικό υλικό, στους παρακάτω μειοδότες: Για δαπάνες εκτυπώσεις: CORFU PRINT KOURKOYLOS-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΚΤ.ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ-Εφαρμογές Γραφικών Τεχνών & Εκτυπώσεις τιμή προσφοράς 73,8 συμπ. Φ.Π.Α. -ΑΦΜ ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Για δαπάνες για σκακιστικό υλικό α)κύπελλα-μετάλλια-πλακέτες-έπαθλα-αναμνηστικά β)σκακιστικά χρονόμετρα: α) ΔΑΝΑΗ ΒΑΛΑΜΟΝΤΕ Κύπελλα-Μετάλλια-Πλακέτες-Έπαθλα-Αναμνηστικά τιμή προσφοράς 379,2705, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. - ΑΦΜ ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ. β) ΕΛΕΑΝΔ Στρατηγική και Φαντασία Α.Ε. τιμή προσφοράς 615,00 συμπ.φ.π.α. ΑΦΜ ΑΘΗΝΑ. 7) Εγκρίνει και διαθέτει την πίστωση για τις κάτωθι δαπάνες, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: 141

15 ΦΟΡΕΑΣ / ΚΑΕ ΠΟΣΟ σε ΕΥΡΩ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Προμηθευτής ,00 Τεχνική κάλυψη (μαγνητοφώνηση) της συνεδρίασης, με τηλεδιάσκεψη, του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων για την 17/04/2015 CORFU EMPORIO ΜΟΝ. ΙΚΕ ΑΦΜ ,00 Προμήθεια και εγκατάσταση νέου εκτυπωτή Compuprint SP40 Plus with tractor για τις ανάγκες του Τμήματος αδειών οδήγησης (Τμήμα διπλωμάτων), λόγω συχνών βλαβών του υπάρχοντος εξοπλισμού NETBULL ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΕ ΑΦΜ ,91 Επισκευή φρενόμετρου αυτόματης γραμμής ΕΙΧ για τις ανάγκες του Τμήματος ΚΤΕΟ Κέρκυρας ΑΦΟΙ ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΟΕ ΑΦΜ ,00 Παραγωγή αντιγράφων και 300 αφισών προς ενημέρωση και πληροφόρηση του αγροτικού πληθυσμού και των εμπόρων των Ιονίων Νήσων για τον κίνδυνο εμφάνισης της μολυσματικής ασθένειας της ελιάς στα εδάφη των Επτανήσων , ,00 Μισθώματα μεταφορικών μέσων για τη μετακίνηση των Περιφερειακών Συμβούλων της Π.Ε. Κέρκυρας στις άλλες ενότητες της ΠΙΝ για συμμετοχή στις συνεδριάσεις των Περιφερειακών Συμβουλίων Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων και μηχανημάτων έργου ,00 Αμοιβές εποχιακού προσωπικού 151

16 , ,00 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχιακού προσωπικού. Πληρωμή των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό τύπο στην περίπτωση άγονων διαγωνισμών προμηθειών υπηρεσιών έτους 2014 και 2015 σε εφημερίδες (λόγω μη έκδοσης του σχετικού τιμολογίου εντός του 2015). Βεβαιώνεται ότι υπάρχουν οι απαιτούμενες πιστώσεις στον προϋπολογισμό έτους 2015 της ΠΕ Κέρκυρας. Με την υποχρέωση να τηρηθεί η διαδικασία του Π.Δ. 113/2010, όσον αφορά τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης. H παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό / ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Διονύσιος Στραβοράβδης Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη Διονύσιος Μπάστας Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος Θεόδωρος Καμπίτσης Ευστάθιος Σωτήριος Κουρής Γεώργιος Τσιλιμιδός Ειρήνη Διαμάντη 161

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 13/21-04-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 13/21-04-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 13/21-04-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 237-13/21-04-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 186-10/17-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 171-10/17-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 103-04/19-02-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 09/10-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 09/10-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/10-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 157-09/10-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/10-08-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/10-08-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/10-08-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 511-20/10-08-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 32/29-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 32/29-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 32/29-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 796-32/29-11-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 38/29-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 38/29-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 38/29-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 888-38/29-12-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 01/12-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 01/12-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 01/12-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 20-01/12-01-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/01-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/01-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/01-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 481-17/01-08-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/23-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/23-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/23-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 284-10/23-04-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 24/15-10-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 24/15-10-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 24/15-10-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 703-24/15-10-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 355-12/30-05-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013 ΘΕΜΑ: 54 ο Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 31/04-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 31/04-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/04-11- Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 736-31/04-11- ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 36/28-12-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 36/28-12-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 36/28-12-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 853-36/28-12-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 36/28-12-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 36/28-12-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 36/28-12-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 868-36/28-12-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/18-05-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/18-05-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/18-05-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. Απόφασης 283-11/18-05-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 22/01-10-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 22/01-10-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 22/01-10-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 658-22/01-10-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002854021 2015-06-17

15REQ002854021 2015-06-17 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 28328/17.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 22 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 16.06.2015 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Σαμάρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /16-5-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /16-5-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /16-5-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2011 ΘΕΜΑ: 7 ο Ανάθεση παροχής υπηρεσιών αναδόχους ασφάλισης υπηρεσιακών οχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /3-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /3-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /3-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2015 ΘΕΜΑ: 4 ο Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 18 ης /29-3-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 18 ης /29-3-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέα στο Μητρώο

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέα στο Μητρώο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά 8 ης συνεδρίασης Επιτροπής Τουρισμού, Αθλητισμού και Πολιτισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Πρακτικό 8/ 29-03-2014)

Πρακτικά 8 ης συνεδρίασης Επιτροπής Τουρισμού, Αθλητισμού και Πολιτισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Πρακτικό 8/ 29-03-2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ.Διεύθυνση : Διοικητήριο Ταχ.Κώδικας : 29100 Ζάκυνθος Πληροφορίες : Όλγα Καψούρου Τηλέφωνο : 2695360305 ΦΑΞ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/25-01-2012 Αριθμός Απόφασης 17/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/25-01-2012 Αριθμός Απόφασης 17/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/25-01-2012 Αριθμός Απόφασης 17/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 25 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, συνήλθε σε συνεδρίαση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση :Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα