Κριτήρια για την επιλογή ενός RCD

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κριτήρια για την επιλογή ενός RCD"

Transcript

1 Κριτήρια για την επιλογή ενός RCD Χρήση διακοπτών προστασίας από ρεύματα διαφυγής (RCD) στο SUNNY BOY και SUNNY MINI CENTRAL Περιεχόμενα Κατά την εγκατάσταση των μετατροπέων προκύπτουν συχνά προβλήματα ασφάλειας κατά τη χρήση ενός διακόπτη προστασίας από ρεύματα διαφυγής (RCD). Στις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις εφαρμόζεται κυρίως το DIN VDE (IEC :2005) και το DIN VDE (IEC :2002). Σε αυτή την περίπτωση, ο RCD χρησιμοποιείται ως προστασία για την έμμεση επαφή (προστασία ατόμων). RCD-UGR Έκδοση 1.2 1/11

2 Επεξήγηση εννοιών 1 Επεξήγηση εννοιών Μέτρα προστασίας σύμφωνα με DIN VDE (IEC :2005): Μέτρα προστασίας - Προστασία από ηλεκτροπληξία Σύμφωνα με αυτό το πρότυπο, ένα μέτρο προστασίας αποτελείται από δύο κανονισμούς προστασίας: Βασική προστασία: Προστασία από άμεση επαφή. Προστασία από σφάλματα: Προστασία σε περίπτωση εμφάνισης ενός σφάλματος (= προστασία κατά την έμμεση επαφή ), δηλ. προστασία μετά το πρώτο σφάλμα, ώστε να μην προκύψουν σωματικές βλάβες. Αυτός ο κανονισμός προστασίας τίθεται σε ισχύ, όταν δεν υφίσταται πλέον η βασική προστασία. Ως μέτρο προστασίας για την τοποθέτηση ενός συστήματος εναλλασσόμενου ρεύματος σε μία φωτοβολταϊκή εγκατάσταση, συνήθως προβλέπεται η αυτόματη απενεργοποίηση της τροφοδοσίας ρεύματος. Παράλληλα με την απομόνωση ενεργών εξαρτημάτων ως βασική προστασία, χρησιμοποιείται η προστασία από τα σφάλματα μέσω της εξισορρόπησης του δυναμικού προστασίας και μιας διάταξης απενεργοποίησης. Αυτή πρέπει να απενεργοποιείται εντός των προδιαγραφόμενων χρόνων μετά την εμφάνιση του σφάλματος (με 230 V AC : 0,2 s στα δίκτυα TT-Netzen ή/και 0,4 s στα δίκτυα TN). 1.1 Τύποι δικτύων Δίκτυο TT SMA Solar Technology AG 2/11

3 Επεξήγηση εννοιών Δίκτυα TN Δίκτυο TN-C Δίκτυο TN-S Δίκτυο TN-C-S SMA Solar Technology AG 3/11

4 Επεξήγηση εννοιών 1.2 Ορισμοί εννοιών LS RCD RCMU I a I Δf R A U 0 Z s Δίκτυο TT Διακόπτης προστασίας αγωγών Σύμβολα για διακόπτη προστασίας αγωγών Διακόπτης προστασίας από ρεύματα διαφυγής / διάταξη προστασίας από ρεύματα διαφυγής (ευαίσθητη σε όλους τους τύπους ρεύματος) Μονάδα επιτήρησης ρεύματος διαφυγής Ρεύμα, το οποίο προκαλεί την αυτόματη απενεργοποίηση εντός του απαιτούμενου χρόνου (προστασία από βραχυκύκλωμα). Στο χαρακτηριστικό B του διακόπτη προστασίας αγωγών είναι το 5πλάσιο του ονομαστικού ρεύματος (I nenn ) του LS. Στο χαρακτηριστικό C είναι το 10πλάσιο, π.χ. LS C16A => Ia = 160 A. Παραμένον ρεύμα μέτρησης του RCD. Άθροισμα αντιστάσεων της γείωσης και του αγωγού προστασίας του (προστατευόμενου) σώματος. Ονομαστική εναλλασσόμενη τάση εξωτερικού αγωγού προς το έδαφος. Σύνθετη αντίσταση του βρόχου σφάλματος (αποτελείται από πηγή ρεύματος, εξωτερικό αγωγό έως το σημείο σφάλματος και τον αγωγό προστασίας ανάμεσα στο σημείο σφάλματος και την πηγή ρεύματος). Δίκτυο TN SMA Solar Technology AG 4/11

5 Δυνατότητες απενεργοποίησης 2 Δυνατότητες απενεργοποίησης Η αυτόματη απενεργοποίηση μπορεί να επιτευχθεί μέσω της εξισορρόπησης του δυναμικού προστασίας και ενός από τα παρακάτω μέτρα [σύμφωνα με DIN VDE (IEC :2005)]: α) Διακόπτης προστασίας αγωγών (LS) Ένας διακόπτης προστασίας αγωγών μπορεί να διασφαλίσει την αυτόματη απενεργοποίηση, όταν πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις: Δίκτυο TN: Όταν Δίκτυα TT:, ο LS μπορεί να παρέχει προστασία μέσω της αυτόματης απενεργοποίησης. Ως προστασία από τα σφάλματα προβλέπεται κυρίως ένας RCD. Όταν, ο LS μπορεί και σε αυτή την περίπτωση να παρέχει προστασία μέσω της αυτόματης απενεργοποίησης. Παράδειγμα: Απενεργοποίηση μέσω του διακόπτη προστασίας αγωγών σε περίπτωση σφάλματος στο δίκτυο TN-C-S SMA Solar Technology AG 5/11

6 Δυνατότητες απενεργοποίησης β) Διακόπτης προστασίας από ρεύματα διαρροής (RCD) Ένας διακόπτης προστασίας από ρεύματα διαρροής μπορεί να διασφαλίσει την αυτόματη απενεργοποίηση, όταν πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις: Δίκτυο TN: Στο δίκτυο TN, τα ρεύματα σφάλματος είναι σημαντικά υψηλότερα από το παραμένον ρεύμα μέτρησης (I Δf ) του RCD. Επομένως, οι χρόνοι απενεργοποίησης τηρούνται πάντα με τον RCD. Στα δίκτυα TN-C δεν επιτρέπεται η χρήση RCD! Δίκτυα TT: Ως προστασία από τα σφάλματα προβλέπεται κυρίως ένας RCD. Όταν, ο RCD μπορεί να παρέχει προστασία μέσω της αυτόματης απενεργοποίησης. Παράδειγμα: Απενεργοποίηση μέσω του RCD σε περίπτωση σφάλματος στο δίκτυο TΤ Περίληψη Προκύπτουν οι παρακάτω διαδικασίες: Πρέπει να ελέγχεται, αν ο προβλεπόμενος διακόπτης για την προστασία των αγωγών είναι κατάλληλος για την αυτόματη απενεργοποίηση σύμφωνα με το παραπάνω κριτήριο. Αν ισχύει αυτό, μέσω του βρόχου σφάλματος ρέει ένα ρεύμα (ανάλογα με το ύψος της σύνθετης αντίστασης βρόχου), το οποίο είναι υψηλότερο από το ρεύμα απελευθέρωσης I a (της προστασίας από βραχυκύκλωμα). Ο LS μπορεί επομένως να απενεργοποιηθεί εντός των απαιτούμενων χρόνων. Αν η σύνθετη αντίσταση βρόχου είναι πολύ υψηλή, πρέπει να χρησιμοποιείται ένας πρόσθετος RCD (εκτός από το δίκτυο TN-C). SMA Solar Technology AG 6/11

7 Περαιτέρω λόγοι για τη χρήση ενός RCD 3 Περαιτέρω λόγοι για τη χρήση ενός RCD Παράλληλα με την προστασία από τα σφάλματα μέσω της αυτόματης απενεργοποίησης, ως πρόσθετη προστασία προβλέπεται ένας RCD. α) Εγκαταστάσεις στην εξωτερική περιοχή Συνήθως επικρατεί η άποψη, ότι για τις εγκαταστάσεις στην εξωτερική περιοχή πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα ένας RCD. Σύμφωνα με το DIN VDE (IEC :2005) αυτό εφαρμόζεται μόνο στα τελικά κυκλώματα για τα φορητά μέσα λειτουργίας στην εξωτερική περιοχή με ονομαστικό ρεύμα έως 32 A. β) Απαιτήσεις του φορέα εκμετάλλευσης δικτύου Ορισμένοι φορείς εκμετάλλευσης δικτύου προσαρμόζουν τις τεχνικές προϋποθέσεις σύνδεσης που ισχύουν γενικά στο δικό τους δίκτυο και συνεπώς, αποκλίνουν από τις βασικές προδιαγραφές. Σε αυτές τις ειδικές τεχνικές προϋποθέσεις σύνδεσης μπορεί επομένως να περιλαμβάνεται η χρήση ενός RCD. Σε περίπτωση που από την πλευρά του φορέα εκμετάλλευσης δικτύου απαιτείται ένας RCD, ο τρόπος και οι προϋποθέσεις χρήσης ρυθμίζονται στις δικές του ειδικές τεχνικές προϋποθέσεις σύνδεσης. Συνήθως, ο φορέας εκμετάλλευσης δικτύου δεν έχει κάποια ιδιαίτερη απαίτηση για έναν RCD, αλλά απαιτεί μια εγκατάσταση σύμφωνα με τα πρότυπα. γ) Ανάγκες λόγω άλλων προτύπων Ανάλογα με την τοποθεσία εγκατάστασης ή/και τις τοπικές συνθήκες, μπορεί να χρειάζεται ένας RCD λόγω άλλων προτύπων ή προδιαγραφών. Αν η εγκατάσταση πραγματοποιείται π.χ. σε μία αποθήκη ή σε ξύλινα σπίτια, ισχύει επίσης το DIN VDE (IEC : ). Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται ένας RCD με παραμένον ρεύμα μέτρησης 300 ma το μέγιστο, για λόγους προστασίας από πυρκαγιά. Οι διάφορες επιδράσεις πρέπει να εκτιμώνται μόνο από τον τοπικό τεχνικό εγκατάστασης. Στο επόμενο κεφάλαιο επεξηγούνται λεπτομερώς οι βασικές εγκαταστάσεις και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. δ) Πρόσθετη προστασία Η SMA Solar Technology σας συνιστά να εγκαθιστάτε πάντα έναν RCD ως πρόσθετη προστασία, για να επιτύχετε το μέγιστο δυνατό επίπεδο ασφαλείας. Μπορεί επίσης να παρέχει τη λειτουργία ενός διακόπτη απόζευξης όλων των πόλων, ο οποίος απαιτείται συνήθως για άλλους λόγους ή προδιαγραφές. SMA Solar Technology AG 7/11

8 Επιδράσεις σχετικές με τη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση για την επιλογή του RCD 4 Επιδράσεις σχετικές με τη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση για την επιλογή του RCD Παράλληλα με τα προαναφερόμενα κριτήρια υπάρχουν περαιτέρω κριτήρια στις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις για την επιλογή του RCD: α) Απαίτηση από DIN VDE (IEC :2002) Σε περίπτωση που προβλέπεται ως προστασία από τα σφάλματα (συγκρ. με 2β, σελίδα 6), σε αυτό το πρότυπο απαιτείται ένας RCD Τύπου B για μετατροπείς χωρίς μετασχηματιστή. Αυτή η απαίτηση ισχύει επίσης για μετατροπείς με μετασχηματιστή υψηλής συχνότητας, διότι δεν υπάρχει γαλβανική απομόνωση ανάμεσα στην πλευρά του εναλλασσόμενου ρεύματος και στην πλευρά της συνεχούς τάσης (ενδιάμεσο κύκλωμα στο μετατροπέα). Για τους μετατροπείς με μετασχηματιστή (μετασχηματιστής χαμηλής συχνότητας) δεν ισχύει αυτή η απαίτηση. Η εξαίρεση γι' αυτή την απαίτηση προκύπτει, όταν ο κατασκευαστής του μετατροπέα μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν είναι πιθανό να παρουσιαστεί συνεχές ρεύμα σφάλματος στην εγκατάσταση. Τότε, αν χρειάζεται, ο RCD μπορεί να είναι Τύπου A. Όλοι οι μετατροπείς της SMA με μετασχηματιστή, καθώς και οι ακόλουθοι μετατροπείς SMA χωρίς μετασχηματιστή δεν μπορούν κατασκευαστικά να τροφοδοτήσουν συνεχές ρεύμα σφάλματος. Πληρούν αυτή την απαίτηση σύμφωνα με το DIN VDE (IEC :2002). SUNNY BOY: SB 2100TL, SB 3300TL HC, SB 4200TL HC, SB 5000TL HC, SB 3000TL-20, SB 4000TL-20, SB 5000TL-20 SUNNY MINI CENTRAL: SMC 6000TL, SMC 7000TL, SMC 8000TL, SMC 9000TL-10, SMC 10000TL-10, SMC 11000TL-10 Οι πιθανότητες σφάλματος ελέγχονται ανεξάρτητα από την ενσωματωμένη μονάδα επιτήρησης ρεύματος σφάλματος (RCMU). Αυτά τα σφάλματα, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα εγκατάστασης, δεν αποτελούν κίνδυνο σε συνδυασμό με εργοστασιακά ενεργοποιημένο διακόπτη προστασίας από ρεύματα διαρροής (RCD) Τύπου A. Στη συνέχεια μπορούν να αποκλειστούν σφάλματα που θα απαιτούσαν τη χρήση ενός RCD Τύπου B λόγω του μετατροπέα. Η ενσωματωμένη, ευαίσθητη σε όλα τα ρεύματα μονάδα επιτήρησης των ρευμάτων διαφυγής (RCMU) προσφέρει περαιτέρω ασφάλεια. Για τους μετατροπείς χωρίς μετασχηματιστή που αναφέρονται παραπάνω καθώς και για όλους τους μετατροπείς με μετασχηματιστή της SMA Solar Technology μπορούν να χρησιμοποιηθούν RCD Τύπου A. SMA Solar Technology AG 8/11

9 Επιδράσεις σχετικές με τη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση για την επιλογή του RCD β) Παραμένοντα ρεύματα βάσει λειτουργίας Κατά τη λειτουργία ενός μετατροπέα χωρίς μετασχηματιστή υπάρχουν, ανάλογα με τη λειτουργία, συνεχή παραμένοντα ρεύματα (βάσει της αντίστασης μόνωσης και των χωρητικοτήτων της φωτοβολταϊκής γεννήτριας). Για να αποφύγετε μία εκούσια ενεργοποίηση κατά τη λειτουργία, το παραμένον ρεύμα μέτρησης του RCD πρέπει να είναι τουλάχιστον 100 ma. Για κάθε συνδεδεμένο μετατροπέα πρέπει να προβλέπεται ένα παραμένον ρεύμα μέτρησης 100 ma. Το παραμένον ρεύμα μέτρησης του RCD πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο άθροισμα των παραμένοντων ρευμάτων μέτρησης των συνδεδεμένων μετατροπέων. Αυτό σημαίνει ότι, όταν είναι π.χ. συνδεδεμένοι 3 μετατροπείς χωρίς μετασχηματιστή, το παραμένον ρεύμα μέτρησης του RCD πρέπει να είναι τουλάχιστον 300 ma. Με την τήρηση αυτής της απαίτησης εγκρίνονται οι παρακάτω διακόπτες προστασίας από ρεύματα διαφυγής: RCD Τύπου A της ABB Τύπου F202A-xx/0,x ή F204A-xx/0,x RCD Τύπου A της Siemens Τύπου 5SM1. ή 5SM3. Πρόσθετοι διακόπτες προστασίας από ρεύματα διαφυγής άλλων κατασκευαστών βρίσκονται ακόμα υπό έλεγχο. Στο σημείο αυτό θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη, ότι τα ρεύματα απελευθέρωσης, λόγω των συνεχών ρευμάτων σφάλματος, μπορεί να είναι ελαφρώς μεγαλύτερα (0-30 %) από το παραμένον ρεύμα μέτρησης της χρησιμοποιούμενης μονάδας RCD. Επομένως, μεταβάλλεται η συνθήκη 2 β (συγκρ. σελίδα 6): Όταν, ο RCD μπορεί να παρέχει ασφάλεια μέσω της αυτόματης απενεργοποίησης. Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα κριτήρια, οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις μπορούν να κατασκευαστούν βάσει των προτύπων και ταυτόχρονα, με λιγότερα έξοδα. Η δυνατότητα τοποθέτησης RCD Τύπου A στο λεγόμενο μετατροπέα χωρίς μετασχηματιστή καθιστά ιδιαίτερα εύκολη την εγκατάσταση χωρίς πολλά έξοδα. SMA Solar Technology AG 9/11

10 Παράρτημα 5 Παράρτημα Παρακάτω περιγράφεται, βάσει 2 παραδειγμάτων, η διαδικασία επιλογής ενός κατάλληλου μέσου λειτουργίας ως προστασία από τα σφάλματα μέσω της αυτόματης απενεργοποίησης. Από αυτό προκύπτει πάντα, ότι πρέπει να διεξάγεται παράλληλα η απαραίτητη γι' αυτό εξισορρόπηση δυναμικού προστασίας. 5.1 Παράδειγμα υπολογισμού 1: 1 Sunny Boy SB 2100TL Ασφάλεια με LS B16A Δίκτυο TN Σύνθετη αντίσταση βρόχου Z s = 1,5 Ohm εξοχικό σπίτι (αποθήκη): Ο LS B16A έχει ρεύμα απελευθέρωσης βραχυκυκλώματος 80 A (χαρακτηριστικό B: Συντελεστής 5 I nenn του LS = 16 A => 5 x 16 A = 80 A). Με 230 V μπορεί να διαρρεύσουν 153 A μέσω του βρόχου σφάλματος ( ). Τα 153 A είναι παραπάνω από τα απαιτούμενα 80 A ρεύματος απελευθέρωσης του LS. Έτσι, ο LS απενεργοποιείται με ασφάλεια εντός του προδιαγραφόμενου χρόνου. Ο LS B16A αρκεί ως προστασία από τα σφάλματα για την έμμεση επαφή. Επειδή όμως πρόκειται για μία αποθήκη, σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να εγκαθίσταται ακόμη ένας RCD Τύπου A με παραμένον ρεύμα μέτρησης 300 ma το μέγιστο. Αυτό θα ήταν απαραίτητο για λόγους προστασίας από πυρκαγιά σύμφωνα με το DIN VDE (IEC : ). SMA Solar Technology AG 10/11

11 Παράρτημα 5.2 Παράδειγμα υπολογισμού 2: 3 Sunny Mini Centrals SMC 8000TL Ασφάλεια με κάθε LS C50A Δίκτυο TT Σύνθετη αντίσταση βρόχου Z s = 0,5 Ohm R A = 5 Ohm: Ο LS C50A έχει ρεύμα απελευθέρωσης βραχυκυκλώματος 500 A (χαρακτηριστικό C: Συντελεστής 10 I nenn του LS = 50 A => 10 x 50 A= 500 A) Με 230 V μπορεί να διαρρεύσουν 460 A μέσω του βρόχου σφάλματος ( ) Τα 460 A είναι παρακάτω από τα απαιτούμενα 500 A ρεύματος απελευθέρωσης του LS. Έτσι, ο LS δεν απενεργοποιείται με ασφάλεια εντός του προδιαγραφόμενου χρόνου. Ο LS C50A δεν αρκεί ως προστασία από τα σφάλματα για την έμμεση επαφή! 1η δυνατότητα: Χρήση ενός άλλου LS (εφόσον είναι δυνατό) Κατά τη χρήση ενός LS B50A, το ρεύμα απελευθέρωσης βραχυκυκλώματος θα βρίσκεται στα 250 A (χαρακτηριστικό B: Συντελεστής 5 I nenn του LS = 50 A => 5 x 50 A = 250 A). Κατά τη χρήση ενός LS C40A, το ρεύμα απελευθέρωσης βραχυκυκλώματος θα βρίσκεται στα 400 A (χαρακτηριστικό C: Συντελεστής 10 I nenn του LS = 40 A => 10 x 40 A = 400 A). Το ρεύμα απελευθέρωσης και στις δύο εκδόσεις LS (B50A, C40A) θα είναι κάτω από 460 A και σε περίπτωση σφάλματος ενδέχεται να προκύψει διαρροή. Έτσι, οι διακόπτες προστασίας αγωγών απενεργοποιούνται εντός του προδιαγραφόμενου χρόνου. Ο LS B50A ή ο LS C40A αρκούν ως προστασία από τα σφάλματα για την έμμεση επαφή. 2η δυνατότητα: Χρήση ενός RCD Σε περίπτωση που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί άλλος διακόπτης προστασίας αγωγών, πρέπει για την προστασία από τα σφάλματα να χρησιμοποιείται ένας RCD. Επειδή χρησιμοποιούνται 3 μετατροπείς χωρίς μετασχηματιστή, το παραμένον ρεύμα μέτρησης πρέπει να είναι τουλάχιστον 300 ma σύμφωνα με το 4b (συγκρ. σελίδα 9). Επιλέγεται ένας RCD με I Δf 500 ma. Επιπλέον, πρέπει σύμφωνα με τη συνθήκη από το 4 β (συγκρ. σελίδα 9) να ελέγχεται, αν αρκεί το αποτέλεσμα προστασίας:, επομένως Ένας RCD Τύπου A με παραμένον ρεύμα μέτρησης 500 ma είναι κατάλληλος για την προστασία από τα σφάλματα στην έμμεση επαφή. SMA Solar Technology AG 11/11

目录 CONTENTS 建筑设计 001 综述现代住宅设计的新思路 杨 洋 向 曦 002 浅谈高层建筑电气设计 梁明松 004 现代建筑物的防雷体系设计分析 罗振宏 006 小议建筑结构设计中的常见问题 范 旭 007 浅谈室内消防给水系统的优化设计 李爱艺 009 浅谈住宅工程接地型式和等电位连

目录 CONTENTS 建筑设计 001 综述现代住宅设计的新思路 杨 洋 向 曦 002 浅谈高层建筑电气设计 梁明松 004 现代建筑物的防雷体系设计分析 罗振宏 006 小议建筑结构设计中的常见问题 范 旭 007 浅谈室内消防给水系统的优化设计 李爱艺 009 浅谈住宅工程接地型式和等电位连 城市建设 杂志是经新闻出版总署批准 中国商业联合会主管 商业网点建设开发中 心主办 联合国全人类发展中国协会 科技部科学技术进步研究所 中国社会科学院城市发 展与环境研究中心指导 面向国内外公开发行的国家级科技类期刊 国内刊号 CN11-5897/F 国际刊号 ISSN1674-871X 旬刊 上旬为时政综合概要 中旬为学术交流 下旬为建设理 论研究 城市建设 杂志拥有两院院士等多位著名专家学者组成的高级顾问班子

Διαβάστε περισσότερα

God's Masterpiece- the Cross

God's Masterpiece- the Cross 神 的 杰 作 基 督 的 十 字 架 介 绍 内 住 在 里 面 的 罪 / 肉 体 / 自 我, 不 亚 于 一 个 肮 脏 的 暴 君 给 我 们 命 令 去 遵 行 对 于 许 多 信 徒 来 说, 这 所 有 的 事 实 已 经 成 为 了 多 年 来 一 个 继 续 不 停 的 问 题 我 们 为 此 而 挣 扎 而 斗 争 我 们 曾 在 无 价 值 的 努 力 去 摆 脱 我 们 自

Διαβάστε περισσότερα

附件1

附件1 共 青 团 江 苏 省 委 江 苏 省 志 愿 者 协 会 团 苏 委 联 2015 13 号 关 于 表 彰 2014 年 度 江 苏 省 优 秀 青 年 志 愿 者 志 愿 服 务 项 目 志 愿 服 务 行 动 组 织 奖 志 愿 服 务 事 业 贡 献 奖 的 决 定 为 深 入 贯 彻 落 实 习 近 平 总 书 记 系 列 重 要 讲 话 精 神, 引 导 广 大 青 年 通 过 志 愿

Διαβάστε περισσότερα

国家质检总局直属机关党委(政工办)

国家质检总局直属机关党委(政工办) 中 国 出 入 境 检 验 检 疫 协 会 文 件 中 检 协 2014 30 号 关 于 公 布 2014 年 中 国 质 量 诚 信 企 业 名 单 的 通 知 各 地 检 验 检 疫 协 会, 各 有 关 企 业 : 2014 年, 根 据 质 量 诚 信 企 业 管 理 办 法 ( 试 行 ) 质 量 诚 信 活 动 实 施 方 案, 按 照 企 业 申 报 协 会 审 核 直 属 局 同

Διαβάστε περισσότερα

2.1.1 : %

2.1.1 : % GB 50054-95 1996 6 1...1...2...2...2...4...4...5...6...6...6...6...7...8... 11... 11... 11...12...12...14...15...15...18...19 1.0.1 1.0.2 500 1.0.3 1.0.4 1 2.1.1 : 2.1.2 1% 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7

Διαβάστε περισσότερα

SB 綱 領 : (1) 消 防 服 務 管 制 人 員 : 就 年 度 需 要 特 別 留 意 的 事 項 中, 當 局 提 到 年 度 內, 消 防 處 會 啟 用 啟 德 新 建 並 設 有 救 護 設 施 的 消 防 局, 請 告 知 有 關

SB 綱 領 : (1) 消 防 服 務 管 制 人 員 : 就 年 度 需 要 特 別 留 意 的 事 項 中, 當 局 提 到 年 度 內, 消 防 處 會 啟 用 啟 德 新 建 並 設 有 救 護 設 施 的 消 防 局, 請 告 知 有 關 SB233 4865 綱 領 : (3) 救 護 服 務 管 制 人 員 : 處 方 表 示, 在 2013-14 年 度 會 啟 用 救 護 信 息 宣 傳 車, 以 繼 續 加 強 宣 傳 教 育 市 民 適 當 地 使 用 緊 急 救 護 服 務, 其 詳 情 及 為 何? 提 問 人 : 陳 家 洛 議 員 救 護 信 息 宣 傳 車 於 2013 年 年 初 投 入 服 務, 消 防 處

Διαβάστε περισσότερα

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C2B7BBF9C2B7C3E6B9A4B3CCCAB5BCF9D6B8B5BC2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C2B7BBF9C2B7C3E6B9A4B3CCCAB5BCF9D6B8B5BC2E646F63> 实 践 指 导 一 实 践 教 学 内 容 在 本 课 程 的 实 践 教 学 的 设 计 思 想 是 在 理 论 教 学 的 基 础 上, 针 对 课 程 的 重 点 和 难 点, 进 行 实 践 教 学 的 设 计, 主 要 包 括 以 下 几 个 内 容 : (1) 现 场 调 查 与 实 习 本 课 程 作 为 工 程 应 用 很 强 的 课 程, 必 须 强 调 理 论 联 系 实 际 本

Διαβάστε περισσότερα

untitled

untitled TT...1 TT...6 TT...13 TT...21 TT...22 TT...23 TT...25 TT...25 TT...32 TT...33 TT...33 TT...34 TT...38 T...40T TT...44 TT...46 TT...47 TT...49 TT...51 TT...53 TT...53 TT...54 TT...54 TT...54 TT...55 ,,,,,,,,

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word - 第三章第一節第二節.doc

Microsoft Word - 第三章第一節第二節.doc 原 臺 中 刑 務 所 典 獄 長 官 舍 第 三 章 臺 中 刑 務 所 典 獄 官 建 築 研 究 與 調 查 第 一 節 建 築 特 色 及 考 證 一 日 治 時 期 臺 灣 官 舍 建 築 特 色 分 析 - 以 臺 中 市 西 區 為 例 96 ( 一 ) 臺 灣 總 督 府 官 舍 制 度 日 治 初 期 臺 灣 總 督 府 為 從 日 本 內 地 招 募 各 種 官 吏 來 到 臺

Διαβάστε περισσότερα

untitled

untitled 000514 2005 1 000514 2005 2 000514 2005 3 000514 2005 4 000514 2005 5 000514 2005 6 000514 2005 7 000514 2005 8 000514 2005 9 000514 2005 10 000514 2005 11 000514 2005 1 (2003)56 [2003]56 12004122 20040334000

Διαβάστε περισσότερα

重庆渝开发股份有限公司

重庆渝开发股份有限公司 000514 2004 1 000514 2004 2 000514 2004 3 000514 2004 4 000514 2004 5 000514 2004 6 000514 2004 7 000514 2004 8 000514 2004 9 000514 2004 10 000514 2004 11 000514 2004 12 000514 2004 13 000514 2004 14

Διαβάστε περισσότερα

! + + / > / + / + > > > +, + &+ 0.? Α Β Χ Β / Δ Δ Α Β Χ Β + & , + ΕΦ (?Γ Η.Δ. + Ι + 1 %+ : +, 5+ + ; +, + Ι + : + ; ϑ + ;! + + Ι & + & ϑ

! + + / > / + / + > > > +, + &+ 0.? Α Β Χ Β / Δ Δ Α Β Χ Β + & , + ΕΦ (?Γ Η.Δ. + Ι + 1 %+ : +, 5+ + ; +, + Ι + : + ; ϑ + ;! + + Ι & + & ϑ ! # % & () +, () (+. / & # % & () (+ () + 0 1 & ) + + + 2 2 2 1 / & 2 3 ( + (+ 41 ( + 15. / + 6 7 / 5 1 + 1 + 8 8 1/, 4 9 + : 6 ; < ; 6 ; = 9 04 ; 6 ; 49 / &+ > + > + >,+ & &+ / > ! + + / > / + / + > >

Διαβάστε περισσότερα

附件2:

附件2: 黄 埔 区 建 设 局 ( 部 门 )2014 年 度 部 门 决 算 目 录 表 第 一 部 分 黄 埔 区 建 设 局 ( 部 门 ) 概 况 一 部 门 主 要 职 能 二 部 门 决 算 单 位 构 成 三 部 门 决 算 人 员 构 成 第 二 部 分 2014 年 度 部 门 决 算 表 一 收 入 支 出 决 算 总 表 二 收 入 决 算 表 三 支 出 决 算 表 四 公 共 预

Διαβάστε περισσότερα

2014年度厦门市工程系列高级专业技术职务任职资格

2014年度厦门市工程系列高级专业技术职务任职资格 2015 年 度 厦 门 市 工 程 系 列 高 级 专 业 技 术 职 务 任 职 资 格 评 审 通 过 人 员 名 单 公 示 2015 年 度 厦 门 市 工 程 系 列 高 级 职 称 评 审 会 于 2016 年 7 月 25 日 -7 月 30 日 召 开, 现 将 通 过 人 员 名 单 予 以 公 示 一 公 示 有 关 事 项 1. 本 公 示 期 为 2016 年 8 月 3

Διαβάστε περισσότερα

s 2002

s 2002 s 2002 List of all Catalogs from Electrical Installation Technology (ET) Electrical Installation Catalogs Technology ( / ) Miniature Circuit-Breakers, Residual Current Operated Circuit- Breakers and Modular

Διαβάστε περισσότερα

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A5F1A4FBA473A6DBA662C149AE76BB50B0A8AFAAB944A440AC78A67BA976C149BEC7ABE4B751AABAB56FAE692E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A5F1A4FBA473A6DBA662C149AE76BB50B0A8AFAAB944A440AC78A67BA976C149BEC7ABE4B751AABAB56FAE692E646F63> 伏 牛 山 自 在 禪 師 與 馬 祖 道 一 洪 州 宗 禪 學 思 想 的 發 展 台 灣 高 苑 科 技 大 學 黃 連 忠 撰 目 錄 一 前 言 二 從 六 祖 惠 能 到 洪 州 宗 伏 牛 山 自 在 禪 師 的 傳 承 法 系 南 宗 禪 傳 法 世 系 的 六 祖 與 七 祖 之 爭 宗 密 對 洪 州 宗 禪 史 與 禪 法 的 判 釋 與 批 評 伏 牛 山 自 在 禪 師 的

Διαβάστε περισσότερα

1 3 6 10 14 16 22 28 30, 32 35 42 46 52 62 65 68 74 81 85 89 96 101 104 110 114 122 123 127 132 135 138 144 148 151 155 157 159 160 162 164 167 175 177 183 187 189 192 194 197 200 202 204 206 208 210 213

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word - 095_2015.09.26 什麼最快樂 (白話與經文加註)-ok .doc

Microsoft Word - 095_2015.09.26  什麼最快樂 (白話與經文加註)-ok .doc 釋 厚 觀 ( 福 嚴 推 廣 教 育 班,2015.9.26) 各 位 法 師 各 位 居 士, 大 家 好! 今 天 跟 大 家 分 享 一 則 佛 典 故 事, 這 故 事 出 自 法 句 譬 喻 經, 在 大 正 藏 第 4 冊 595 頁 中 欄 到 596 頁 上 欄 過 去, 佛 在 舍 衛 國 祇 園 精 舍 時, 有 四 位 新 學 比 丘 一 起 來 到 㮈 樹 下 坐 禪 修

Διαβάστε περισσότερα

入 学 考 试 重 点 考 查 学 生 的 基 础 专 业 知 识 基 本 实 验 操 作 技 能 独 立 思 考 和 动 手 能 力 笔 试 和 面 试 的 试 题 都 有 足 够 的 难 度, 以 利 择 优 录 取 新 录 取 的 研 究 生 第 一 次 见 面, 池 先 生 会 作 一 次

入 学 考 试 重 点 考 查 学 生 的 基 础 专 业 知 识 基 本 实 验 操 作 技 能 独 立 思 考 和 动 手 能 力 笔 试 和 面 试 的 试 题 都 有 足 够 的 难 度, 以 利 择 优 录 取 新 录 取 的 研 究 生 第 一 次 见 面, 池 先 生 会 作 一 次 严 师 慈 母 池 际 尚 院 士 培 养 研 究 生 记 实 叶 德 隆 叶 德 隆, 男,1936 年 12 月 初 生 中 国 地 质 大 学 ( 武 汉 ) 地 球 科 学 学 院 教 授 1960 年 北 京 地 质 学 院 岩 石 矿 物 学 专 业 毕 业 并 留 校 任 教,1962 年 北 京 地 质 学 院 研 究 生 毕 业 主 要 从 事 岩 浆 岩 岩 石 学 晶 体 光

Διαβάστε περισσότερα

Sunny WebBox、采用 Bluetooth® 的 Sunny WebBox 和 SUNNY PORTAL 中的 SMA Cluster Controller - 用户手册

Sunny WebBox、采用 Bluetooth® 的 Sunny WebBox 和 SUNNY PORTAL 中的 SMA Cluster Controller - 用户手册 监 测 和 电 站 数 据 的 可 视 化 Sunny WebBox 采 用 Bluetooth 的 Sunny WebBox 和 Sunny Portal 中 的 SMA Cluster Controller 用 户 手 册 SPortal-WB-CLCON-BA-zh-25 版 本 2.5 CN SMA Solar Technology AG 目 录 目 录 1 本 文 档 的 相 关 信 息................................

Διαβάστε περισσότερα

从 宾 馆 到 又 一 城 是 十 五 分 钟, 从 又 一 城 到 邵 逸 夫 是 十 分 钟, 去 时 一 路 上 坡 很 辛 苦, 回 时 一 路 下 坡 很 轻 松, 很 像 上 小 学 时 的 心 情, 这 是 最 初 几 天 最 深 的 感 受 有 段 时 间 很 少 走 校 内 的 路

从 宾 馆 到 又 一 城 是 十 五 分 钟, 从 又 一 城 到 邵 逸 夫 是 十 分 钟, 去 时 一 路 上 坡 很 辛 苦, 回 时 一 路 下 坡 很 轻 松, 很 像 上 小 学 时 的 心 情, 这 是 最 初 几 天 最 深 的 感 受 有 段 时 间 很 少 走 校 内 的 路 那 城 那 校 那 景 香 港 访 学 印 象 刘 斌 时 间 过 得 真 快, 一 转 眼 从 香 港 回 来 一 个 多 月 了 前 两 天 走 在 路 上, 看 到 一 个 逆 行 的 车 剐 了 路 人, 双 方 在 路 边 吵 得 不 可 开 交, 突 然 想 起 有 些 地 方 的 交 规 与 大 陆 不 一 样, 这 车 在 香 港 就 算 是 正 常 行 驶 了 于 是, 香 港,

Διαβάστε περισσότερα

合金投资年报正文.PDF

合金投资年报正文.PDF 1999 1 1999 2. 3. 4. 5. 2 1999 3 1999 (1) 4 1999 5 1999 6 1999 7 1999 8 1999 9 1999 10 1999 11 1999 12 1999 13 1999 14 1999 15 1999 16 1999 17 1999 18 1999 19 1999 20 1999 21 1999 22 1999 23 1999 24 1999

Διαβάστε περισσότερα

.1 LTI LTI.1 LTI y (n) () + a n-1 y (n-1) () + + a 1 y (1) () + a 0 y () = b m f (m) () + b m-1 f (m-1) () + + b 1 f (1) () + b 0 f () -

.1 LTI LTI.1 LTI y (n) () + a n-1 y (n-1) () + + a 1 y (1) () + a 0 y () = b m f (m) () + b m-1 f (m-1) () + + b 1 f (1) () + b 0 f () - .1 LTI.3 0-0+.4. -1 .1 LTI LTI.1 LTI y (n) () + a n-1 y (n-1) () + + a 1 y (1) () + a 0 y () = b m f (m) () + b m-1 f (m-1) () + + b 1 f (1) () + b 0 f () - .1 LTI y()( ) = y h ()( ) + y p ()( y (n) +a

Διαβάστε περισσότερα

untitled

untitled () () 1 1.01 1.02 1.03 01-02- 03-04- 05-06- 07-08- 09-1.04? 01-02- 2.01 2.02 01-02- 09-2.03 01-02- 03-09- 2.04 1 2.05 1 2.06 01-02- 03-04- 09-2.07 01-02- 03-04- 09-2.08 01-02- 03-04- 05-06- 07-08- 09-2.09

Διαβάστε περισσότερα

00 sirius 3R SIRIUS 3R 3RV1 0A 1 3RT1 3RH1 3 3RU11/3RB SIRIUS SIRIUS TC= / 3RV1 A 1 IEC6097- IP0 ( IP00) 1/3 IEC6097- (VDE0660) DIN VDE 06 0 AC690V, I cu 00V 1) P A n I n I cu A kw A A ka S00 0.16 0.0

Διαβάστε περισσότερα

22 4880102560892 北 京 天 正 华 特 房 地 产 开 发 有 限 公 司 23 9874102634356 北 京 汇 能 出 现 科 技 有 限 公 司 24 9410102642257 北 京 焦 点 东 尚 企 业 策 划 有 限 公 司 25 6678102751929

22 4880102560892 北 京 天 正 华 特 房 地 产 开 发 有 限 公 司 23 9874102634356 北 京 汇 能 出 现 科 技 有 限 公 司 24 9410102642257 北 京 焦 点 东 尚 企 业 策 划 有 限 公 司 25 6678102751929 北 京 市 小 客 车 指 标 调 控 管 理 信 息 系 统 单 位 指 标 配 置 分 期 编 号 :201303 分 期 描 述 :2013 年 第 03 期 单 位 指 标 配 置 分 期 指 标 配 置 日 期 :2013-06-26 数 据 生 成 时 间 :2013-06-26 10:20:32 有 效 单 位 申 请 编 码 总 数 :50932 配 置 单 位 指 标 总 数 :3200

Διαβάστε περισσότερα

交通部觀光局

交通部觀光局 新 北 市 政 府 警 察 局 暨 所 屬 機 關 內 部 控 制 制 度 中 華 民 國 102 年 12 月 修 訂 紀 錄 版 本 ( 次 ) 修 訂 日 期 修 訂 頁 次 修 訂 單 位 增 訂 作 業 項 目 修 訂 類 別 刪 除 作 業 項 目 修 正 控 制 重 點 其 他 修 訂 修 訂 摘 要 1.0 102.12.27 - - - - - - 本 局 內 部 控 制 制 度

Διαβάστε περισσότερα

接 地 ( 首 批 9 个 ) 湖 南 省 唯 一 的 国 家 级 出 口 加 工 区 然 后 我 们 走 访 了 位 于 长 沙 附 近 的 一 些 下 游 加 工 类 企 业 二 企 业 的 生 产 流 程 和 原 材 料 的 构 成 在 这 里, 我 们 走 访 了 数 家 郴 州 当 地 的

接 地 ( 首 批 9 个 ) 湖 南 省 唯 一 的 国 家 级 出 口 加 工 区 然 后 我 们 走 访 了 位 于 长 沙 附 近 的 一 些 下 游 加 工 类 企 业 二 企 业 的 生 产 流 程 和 原 材 料 的 构 成 在 这 里, 我 们 走 访 了 数 家 郴 州 当 地 的 报 告 周 期 : 报 告 类 别 : 4 月 17 日 专 题 / 调 研 分 析 师 信 息 : 刘 潇 闫 伟 021-65227130 期 货 走 基 层 之 湖 南 有 色 调 研 记 调 研 时 间 :2012 年 4 月 9 日 -4 月 13 日 一 前 言 2012 年 是 中 国 期 货 市 场 发 展 之 路 上 的 又 一 个 大 年, 新 品 种 推 出 与 创 新 业 务

Διαβάστε περισσότερα

交通部觀光局

交通部觀光局 新 北 市 政 府 警 察 局 暨 所 屬 機 關 內 部 控 制 制 度 中 華 民 國 104 年 6 月 修 訂 紀 錄 版 本 ( 次 ) 修 訂 日 期 修 訂 頁 次 修 訂 單 位 增 訂 作 業 項 目 修 訂 類 別 刪 除 作 業 項 目 修 正 控 制 重 點 其 他 修 訂 修 訂 摘 要 1.0 102.12.27 - - - - - - 本 局 暨 所 屬 機 關 內 部

Διαβάστε περισσότερα

<4D F736F F D20BFAAB7A2C4E3B5C4C7B1C4DC2E646F63>

<4D F736F F D20BFAAB7A2C4E3B5C4C7B1C4DC2E646F63> 开 发 你 的 潜 能 编 著 : 马 志 国 目 录 成 功 到 底 靠 什 么 ( 代 序 ) 4 能 力 的 探 秘 6 由 鞋 匠 与 将 军 说 起 6 人 的 能 力 有 差 异 吗 8 能 力 是 怎 样 形 成 的 13 揭 开 大 脑 的 奥 秘 16 开 发 右 脑 的 潜 能 24 能 力 开 发 根 本 靠 什 么 28 开 发 你 的 观 察 力 30 观 察 力 与 成

Διαβάστε περισσότερα

不淨觀之探究----以《大度智論》為主

不淨觀之探究----以《大度智論》為主 不 淨 觀 之 探 究 ---- 以 大 度 智 論 為 主 釋 從 照 福 嚴 佛 學 院 研 究 所 一 年 級 大 綱 一 前 言... 2 二 不 淨 觀 之 意 義... 2 三 貪 欲 之 過 患 與 修 不 淨 觀 之 功 德 利 益... 4 ( 一 ) 貪 欲 之 過 患... 4 ( 二 ) 修 不 淨 觀 之 功 德 利 益... 6 四 不 淨 觀 之 修 學 方 法...

Διαβάστε περισσότερα

16 A05847 AC " 大 豐 " 安 嗽 喘 錠 0 公 絲 ( 歐 希 林 ) 17 A06175 AC A06834 A AC68341G0 19 A06849 A " 大 豐 " 癒 尿 寧 膜 衣 錠 1 00 公 絲

16 A05847 AC  大 豐  安 嗽 喘 錠 0 公 絲 ( 歐 希 林 ) 17 A06175 AC A06834 A AC68341G0 19 A06849 A  大 豐  癒 尿 寧 膜 衣 錠 1 00 公 絲 1 A00956 AC0956100 勇 旺 膠 囊 有 效 期 限 018 年 03 月 4 日 以 前 之 所 有 批 號 A0096 AC096100 普 怡 錠 47001-47003 5700 3 A008165 A008165100 " 大 豐 " 化 痰 淨 錠 8 47101 57101 4 A01447 AC1447100 " 大 豐 " 博 賜 康 膜 衣 錠 10 5 A0137

Διαβάστε περισσότερα

生产工艺难突破制约草铵膦行业发展

生产工艺难突破制约草铵膦行业发展 利 尔 化 学 - 1. 草 铵 膦 简 介 草 铵 膦 由 赫 斯 特 公 司 于 80 年 代 开 发 成 功, 属 广 谱 触 杀 型 除 草 剂, 内 吸 作 用 不 强, 与 草 甘 膦 杀 根 不 同, 草 铵 膦 先 杀 叶, 通 过 植 物 蒸 腾 作 用 可 以 在 植 物 木 质 部 进 行 传 导, 其 速 效 性 间 于 百 草 枯 和 草 甘 膦 之 间 主 要 用 于 果

Διαβάστε περισσότερα

Ba ba zang li shang de ma ma 在 这 个 海 边 的 小 城 市 里, 天 空 喜 欢 下 雨 尤 其 是 空 气 湿 润 的 五 月, 家 家 户 户 的 阳 台 上 总 是 腻 着 一 层 肮 脏 的 黏 液, 汪 出 一 种 令 人 不 爽 的 光 亮 霉 菌 这

Ba ba zang li shang de ma ma 在 这 个 海 边 的 小 城 市 里, 天 空 喜 欢 下 雨 尤 其 是 空 气 湿 润 的 五 月, 家 家 户 户 的 阳 台 上 总 是 腻 着 一 层 肮 脏 的 黏 液, 汪 出 一 种 令 人 不 爽 的 光 亮 霉 菌 这 今 天 我 是 升 旗 手 爱 心 教 育 系 列 目 录 1 爸 爸 葬 礼 上 的 妈 妈 001 2 亲 爱 的 主 持 人 021 3 亲 戚 们 048 4 救 救 朋 友 062 5 暑 假 有 一 点 无 聊 076 6 姨 父 打 进 了 热 线 电 话 094 7 你 不 是 我 想 要 的 那 个 人 111 8 被 海 水 包 围 的 鱼 129 9 妈 妈 怎 么 会 下 岗

Διαβάστε περισσότερα

2 2 12 12 4 81 = 108 3 2 108 = 72 3 4 72 = 96 3 2 96 = 64 3 12 t = 2 1 2 11 12 12 12 2 l 2 l 2 l 2 12 ò ED = CB DA BA DE

Διαβάστε περισσότερα

腰部酸痛保健法

腰部酸痛保健法 識 臨 都 老 年 勞 不 不 理 不 便 了 療 離 狀 力 力 易 拉 狀 勞 裂 類 老 年 刺 滑 不 良 六 尿 列 類 說 裂 神 神 見 勞 滑 不 烈 兩 來 暴 力 勞 裂 刺 神 神 狀 見 勞 見 臨 度 降 年 連 都 類 淋 刺 刺 不 勞 易 老 不 不 若 神 神 行 力 不 良 了 不 良 立 年 女 老 年 度 度 度 勞 見 老

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word - NCEE1级(智能建筑)2010模拟试题1.doc

Microsoft Word - NCEE1级(智能建筑)2010模拟试题1.doc NCEE 全 国 电 气 智 能 应 用 水 平 考 试 2010 年 度 1 级 ( 智 能 建 筑 ) 模 拟 试 题 ( 一 ) 第 1 页 共 8 页 一 单 选 题 ( 共 20 分, 每 题 1 分 ) NCEE 全 国 电 气 智 能 应 用 水 平 考 试 2010 年 度 一 级 ( 智 能 建 筑 ) 模 拟 试 题 1 公 共 课 程 ( 包 括 6 门 课 ) 1 在 4 s

Διαβάστε περισσότερα

司 司 20 18767 6886103594115 国 寿 物 业 管 理 有 限 公 司 21 12614 4561103628920 北 京 市 西 城 区 瑞 德 培 训 学 校 22 6990 2459103646961 北 京 众 德 成 业 科 技 有 限 责 任 公 司 23 140

司 司 20 18767 6886103594115 国 寿 物 业 管 理 有 限 公 司 21 12614 4561103628920 北 京 市 西 城 区 瑞 德 培 训 学 校 22 6990 2459103646961 北 京 众 德 成 业 科 技 有 限 责 任 公 司 23 140 北 京 市 小 客 车 指 标 调 控 管 理 信 息 系 统 单 位 普 通 指 标 配 置 分 期 编 号 :201401 分 期 描 述 :2014 年 第 01 期 单 位 普 通 摇 号 分 期 指 标 配 置 日 期 :2014-02-26 数 据 生 成 时 间 :2014-02-26 10:22:32 有 效 单 位 申 请 编 码 总 数 :27071 配 置 单 位 指 标 总

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft PowerPoint - 機電防護_10202

Microsoft PowerPoint - 機電防護_10202 1 I. I. (1) (2) in power in Joule Rt I H R I P 2 2 () 1. 2 (1) (2) 2. ( ) ( ) ( ) ( ) 10 25 50 1. 1. 150V 2. 100 3. 2. 151V 4. 300V50 3. 301V 10 3 4 (1) (2) (3) () 1. (1) ( Tracking) ( ) 5 ( ) (2) ( )

Διαβάστε περισσότερα

养鸭实用技术(三)

养鸭实用技术(三) I...1...3...4...5...7...8...13...15...16...17...21...24...27...30 8...32...34...36...38...40 SM3...41...47...49...55 ...59...61...65...66...68...70...71...72...75...77...82...85...88...90...92...94 II

Διαβάστε περισσότερα

zt

zt ! " " " " " " " " " " !" %$$#! " "& ((! "!"#!"!" #!#$ "#$!$ "$!"##!"$!!"#!"!" % #$%" % # "% &!!!& ()*+,,-!& ()*+,,-*! "!,-!,-* "!)&*+,,-!)&*+,,-* "&(!$%!"! &!& ()&0,;!/) (&-:A 2-1,;!/) +2(192>*.) /0-1

Διαβάστε περισσότερα

國立中山大學學位論文典藏.PDF

國立中山大學學位論文典藏.PDF 立 論 李 年 易 亂 領 不 數 量 更 更 易 了 靈 不 不 便 易 離 來 歷 烈 不 了 理 論 年 論 歷 說 論 度 離 度 歷 論 良 略 良 異 異 離 連 論 歷 不 不 異 論 行 行 度 切 履 來 行 論 更 論 論 離 異 度 歷 度 論 良 良 復 略 履 略 I 離 不 論 論 參 II 論 論 易 亂 領 不 數 量 更 更 易 了 靈 不 不 便 易 離 來 歷

Διαβάστε περισσότερα

工业和信息化部 水利部 全国节约用水办公室

工业和信息化部 水利部 全国节约用水办公室 附 件 : 国 家 节 水 标 杆 企 业 和 标 杆 指 标 ( 第 一 批 ) 序 号 企 业 名 称 产 品 名 称 1 太 原 钢 铁 ( 集 团 ) 有 限 公 司 不 锈 钢 标 杆 指 标 ( 单 位 产 品 取 水 量 ) 1.45 m 3 /t ( 再 生 水 用 量 占 总 用 水 量 的 50%) 2 莱 芜 钢 铁 集 团 有 限 公 司 H 型 钢 齿 轮 钢 3.43m

Διαβάστε περισσότερα

論鄭玄對《禮記‧月令》的考辨

論鄭玄對《禮記‧月令》的考辨 19997 183-196 論 鄭 玄 對 禮 記 月 令 的 考 辨 183 論 鄭 玄 對 禮 記 月 令 的 考 辨 一 問 題 的 背 景 20b 8a 1 472 24 20a 33 7a 2 3 1 35 60 64 472 240241 2 1a 3 19b 184 4 5 二 鄭 玄 考 辨 月 令 成 書 時 代 及 來 源 的 論 證 65 4 20b 282 5 235244

Διαβάστε περισσότερα

0 1!, 10,,,,,, ( 1) 1 ( ) ( ) ( ) ( ) 3. 3 0. 4 50. 4 1. 7 32. 7 1. 5 34. 3 1. 2 3. 2 0. 4 49. 8 1. 6 32. 6 1. 4 33. 9 1. 2, 5 8 3 4, 7 10, 600,

0 1!, 10,,,,,, ( 1) 1 ( ) ( ) ( ) ( ) 3. 3 0. 4 50. 4 1. 7 32. 7 1. 5 34. 3 1. 2 3. 2 0. 4 49. 8 1. 6 32. 6 1. 4 33. 9 1. 2, 5 8 3 4, 7 10, 600, 0 1 1 1 2 19 2 3 33 3 4 45 4 5 57 5 6 71 6 8 83 8 10 95 10 12 107 12 15 119 15 18 131 18 21 143 21 24 155 2 2 167 2 3 179 [ ] 191 0 1!, 10,,,,,, ( 1) 1 ( ) ( ) ( ) ( ) 3. 3 0. 4 50. 4 1. 7 32. 7 1. 5 34.

Διαβάστε περισσότερα

戲劇研究 創刊號 詞之雅化 實為 折子戲 源生之三個重要背景 歷代戲曲劇種如先秦至唐代之 戲曲小戲 宋金雜劇院本 北曲雜劇四折每折作獨立性演出 乃至明清民間 小戲與南雜劇之一折短劇 均實為折子戲之 先驅 則明正德至嘉靖間北劇南 戲選本之 摘套 與 散齣 迎神賽社禮節傳簿 中之 零折散齣 均可 視之為

戲劇研究 創刊號 詞之雅化 實為 折子戲 源生之三個重要背景 歷代戲曲劇種如先秦至唐代之 戲曲小戲 宋金雜劇院本 北曲雜劇四折每折作獨立性演出 乃至明清民間 小戲與南雜劇之一折短劇 均實為折子戲之 先驅 則明正德至嘉靖間北劇南 戲選本之 摘套 與 散齣 迎神賽社禮節傳簿 中之 零折散齣 均可 視之為 戲 劇 研 究 200 年1月 創刊號 頁1 2 論說 折子戲 曾永義 世新大學講座教授 緒論 折子戲 這一戲曲名詞 大家耳熟能詳 但如果進一步思考 1. 折子戲 之名始於何時 2. 折子戲 之詞彙結構如何形成 3.如果把 折子戲 當作一生命體 那麼其源生 形成 成熟與衰老的不同 階段 各自如何 其源生 形成的背景如何 其成熟興盛和衰老頹廢的原因又是 如何 4.當折子戲成熟之時 折子戲本身具有何等樣的周延義涵

Διαβάστε περισσότερα

: DIN / VDE / EN IEC DIN EN IEC IEC pr EN IEC DIN EN IEC DIN VDE 0530 IEC DIN EN 60 0

: DIN / VDE / EN IEC DIN EN IEC IEC pr EN IEC DIN EN IEC DIN VDE 0530 IEC DIN EN 60 0 : M17/50Hz, 2002 s : DIN / VDE / EN IEC DIN EN 60 0341 IEC 60 0341 IEC 60 085 pr EN 50 347 IEC 60 072 DIN EN 60 03412 IEC 60 03412 DIN VDE 0530 IEC 60 0348 8 DIN EN 60 0347 IEC 60 0347 DIN 42 925 IEC 60

Διαβάστε περισσότερα

Manual_F5_cn.doc

Manual_F5_cn.doc SIEMENS FIDAMAT 5E 7MB1420 C79000-B5276-C106-04 A A-1 A-5 A-6 A-35 - - - 4 2 FIDAMAT 5E FIDAMAT 5E FIDAMAT. 7MB1420-1 7MB1420-0 7MB1420-2 7MB1420-4 FIDAMAT 5 FIDAMAT 5 H 2 /He FIDAMAT 5 FIDAMAT 5 5 19-19-

Διαβάστε περισσότερα

! ΑΒ 9 9 Χ! Δ? Δ 9 7 Χ = Δ ( 9 9! Δ! Δ! Δ! 8 Δ! 7 7 Δ Δ 2! Χ Δ = Χ! Δ!! =! ; 9 7 Χ Χ Χ <? < Χ 8! Ε (9 Φ Γ 9 7! 9 Δ 99 Φ Γ Χ 9 Δ 9 9 Φ Γ = Δ 9 2

! ΑΒ 9 9 Χ! Δ? Δ 9 7 Χ = Δ ( 9 9! Δ! Δ! Δ! 8 Δ! 7 7 Δ Δ 2! Χ Δ = Χ! Δ!! =! ; 9 7 Χ Χ Χ <? < Χ 8! Ε (9 Φ Γ 9 7! 9 Δ 99 Φ Γ Χ 9 Δ 9 9 Φ Γ = Δ 9 2 ! # % ( % ) +,#./,# 0 1 2 / 1 4 5 6 7 8! 9 9 : ; < 9 9 < ; ?!!#! % ( ) + %,. + ( /, 0, ( 1 ( 2 0% ( ),..# % (., 1 4 % 1,, 1 ), ( 1 5 6 6 # 77 ! ΑΒ 9 9 Χ! Δ? Δ 9 7 Χ = Δ ( 9 9! Δ! Δ! Δ! 8 Δ!

Διαβάστε περισσότερα

2014教师资格证考试《中学综合素质》仿真模拟题(4)

2014教师资格证考试《中学综合素质》仿真模拟题(4) 2016 教 师 资 格 证 考 试 中 学 综 合 素 质 仿 真 模 拟 题 (4) 一 单 项 选 择 题 ( 在 每 小 题 列 出 的 四 个 备 选 项 中 只 有 一 个 是 符 合 题 目 要 求 的, 错 选 多 选 或 未 选 均 不 得 分 本 大 题 共 29 小 题, 每 小 题 2 分, 共 58 分 ) 1. 教 师 要 具 有 符 合 时 代 特 征 的 学 生 观

Διαβάστε περισσότερα

运用多媒体提升实验教学有效性的研究.doc

运用多媒体提升实验教学有效性的研究.doc 运 用 体 提 升 教 学 有 效 性 的 研 究 付 简 阳 阳 安 中 学, 四 川 省 资 阳 市 641300 摘 要 在 潜 心 研 读 课 程 标 准 和 教 材 细 心 揣 摩 学 生 认 知 规 律 的 基 础 上, 从 六 个 方 面 ( 即 六 化 ) 开 发 出 体 介 入 教 学 的 课 程 资 源 ; 采 用 四 个 模 块 八 个 环 节 的 课 堂 教 学 方 法 检

Διαβάστε περισσότερα

80 A( Switchgear for Circuit-breakers up to 80 A Load Feeders (Motor protection circuit-breakers) 1 Contactors, Contactor combinations 2 Overload relays 3 Solid-state time relays 4 Contactor relays 5 SIKOSTART

Διαβάστε περισσότερα

CI(SIDER) A sider_088_a sider_084_a SIDER - GB IEC NF EN VDE 0660 Teil 107 NBN EN BS EN Bureau Vé

CI(SIDER) A sider_088_a sider_084_a SIDER - GB IEC NF EN VDE 0660 Teil 107 NBN EN BS EN Bureau Vé 50-1600 A sider_088_a sider_084_a SIDER- GB 148.3-2 IEC 60947-3 NF EN 60947-3 VDE 0660 Teil 107 NBN EN 60947-3 BS EN 60947-3 Bureau Véntas CEBEC 1. 2. 3. U2 2 4. 4 2 1 3 A.91 NEW SHAFT NEW HANDLE picto_070_b_1_gb_cat

Διαβάστε περισσότερα

(a) (b) (c) d h 75 75 50mm 6 mm 100 mm C10 s h0 N i y i Y X X N i y i h0 (b) s Y (a) as c2 a c1 (c) F 45 45 ao x hc h0 1 ao y bc h0 h0 45 45 bc h0 a1y c2 c1 a1x hc c2 a1y c1 a1x 2 c2 a1 2 1 c1 a11 h0 ax

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word - STEPS Standard Chinese Instrument.doc

Microsoft Word - STEPS Standard Chinese Instrument.doc WHO/NMH/CHP/SPP/05.01 发 行 : 限 量 慢 性 病 危 险 因 素 阶 梯 式 监 测 (STEPS) 问 卷 及 调 查 指 南 ( 核 心 内 容 和 扩 展 内 容 ) 世 界 卫 生 组 织 慢 性 非 传 染 性 疾 病 阶 梯 式 监 测 (STEPS) 非 传 染 性 疾 病 和 精 神 卫 生 处 世 界 卫 生 组 织 20 Avenue Appia, 1211

Διαβάστε περισσότερα

Ps22Pdf

Ps22Pdf A B C D A B C D A B C D a a b c x x x x x x x x x x x x x x x x x a b c x a x x x x x x x x x x a b a b a b x x x x x x x x x x x x A B C A B C A B A B A x B C x D A B C a b c a b x x x x x x x A B A

Διαβάστε περισσότερα

Unilift CC 6 Unilift KP 6 Unilift AP Unilift CC 8 Unilift KP 11 Unilift AP12 14 Unilift AP35 17 Unilift AP35B 20 Unilift AP50 23 Uni

Unilift CC 6 Unilift KP 6 Unilift AP Unilift CC 8 Unilift KP 11 Unilift AP12 14 Unilift AP35 17 Unilift AP35B 20 Unilift AP50 23 Uni GRUNDFOS Unilift CC KP AP 50 Hz 1 4 5 5 5 5 6 Unilift CC 6 Unilift KP 6 Unilift AP 6 7 7 Unilift CC 8 Unilift KP 11 Unilift AP12 14 Unilift AP35 17 Unilift AP35B 20 Unilift AP50 23 Unilift AP50B 26 29

Διαβάστε περισσότερα

é SI 12g C = 6 12 = 1 H2( g) + O2( g) H2O( l) + 286kJ ( 1) 2 1 1 H 2( g) + O2( g) H2O( l) H = 286kJ mol ( 2) 2 1 N 2 ( g) + O2( g) NO 2 ( g) 34kJ 2 1 1 N 2 ( g) + O2( g) NO 2 ( g) H = + 34kJ mol 2 1 N

Διαβάστε περισσότερα

7!# 8! #;! < = >? 2 1! = 5 > Α Β 2 > 1 Χ Δ5 5 Α 9 Α Β Ε Φ 5Γ 1 Η Η1 Δ 5 1 Α Ι 1 Η Ι 5 Ε 1 > Δ! 8! #! 9 Κ 6 Λ!!!! ; ; 9 # !!6! 6! 6 # ;! ;

7!# 8! #;! < = >? 2 1! = 5 > Α Β 2 > 1 Χ Δ5 5 Α 9 Α Β Ε Φ 5Γ 1 Η Η1 Δ 5 1 Α Ι 1 Η Ι 5 Ε 1 > Δ! 8! #! 9 Κ 6 Λ!!!! ; ; 9 # !!6! 6! 6 # ;! ; ! #! % & % ( ) ( +, & %. / & % 0 12 / 1 4 5 5! 6 7 8 7 # 8 7 9 6 8 7! 8 7! 8 7 8 7 8 7 8 7 : 8 728 7 8 7 8 7 8 7 8 7 & 8 7 4 8 7 9 # 8 7 9 ; 8 ; 69 7!# 8! #;! < = >? 2 1! = 5 > Α Β 2 > 1 Χ Δ5 5 Α 9 Α Β

Διαβάστε περισσότερα

! *!"#$%&'()*+,-./#01 6, 8 6, 8 6, 8 8!"# ( / )!"# ( / )!"# ( / )! ( ) 3SB3!" Ø22mm!"# ( / ) 6, 8 6, 8 6, 8 8!"# ( / )!"# ( / )!"# ( ) 7, 10 7, 9 7, 8

! *!#$%&'()*+,-./#01 6, 8 6, 8 6, 8 8!# ( / )!# ( / )!# ( / )! ( ) 3SB3! Ø22mm!# ( / ) 6, 8 6, 8 6, 8 8!# ( / )!# ( / )!# ( ) 7, 10 7, 9 7, 8 SIRIUS 3SB3 sirius s ! *!"#$%&'()*+,-./#01 6, 8 6, 8 6, 8 8!"# ( / )!"# ( / )!"# ( / )! ( ) 3SB3!" Ø22mm!"# ( / ) 6, 8 6, 8 6, 8 8!"# ( / )!"# ( / )!"# ( ) 7, 10 7, 9 7, 8! (2 /3 ) ( / ) RONIS! ( SB) CES

Διαβάστε περισσότερα

: Π Δ 9 Δ 9 Δ 9 7 Θ Μ 9 8 Ρ Σ # = Μ 0 ; 9 < = 5 Λ 6 # = = # Μ Μ 7 Τ Μ = < Μ Μ Ο = Ρ # Ο Ο Ο! Ο 5 6 ;9 5 5Μ Ο 6

: Π Δ 9 Δ 9 Δ 9 7 Θ Μ 9 8 Ρ Σ # = Μ 0 ; 9 < = 5 Λ 6 # = = # Μ Μ 7 Τ Μ = < Μ Μ Ο = Ρ # Ο Ο Ο! Ο 5 6 ;9 5 5Μ Ο 6 ! # % # & ( ) +, #,. # / 0. 0 2 3 4! 5 6 5 6 7 8 5 6 5 6 8 9 : # ; 9 < = 8 = > 5 0? 0 Α 6 Β 7 5ΧΔ ΕΦ 9Γ 6 Η 5+3? 3Ι 3 ϑ 3 6 ΗΚ Η Λ!Κ Η7 Μ ΒΜ 7 Ν!! Ο 8 8 5 9 6 : Π 5 6 8 9 9 5 6 Δ 9 Δ 9 Δ 9 7 Θ Μ 9 8 Ρ

Διαβάστε περισσότερα

华安债券型(收益型)证券投资基金

华安债券型(收益型)证券投资基金 180 2002109 20041115 ... 1-1... 2-1... 2-1... 2-1... 2-1... 2-1... 2-1... 2-2... 2-4... 2-4... 2-4... 2-6... 3-1... 3-1... 3-1...3-2... 3-3... 3-4...3-4...3-5... 3-6... 4-1... 4-1... 4-1... 4-1... 4-1...

Διαβάστε περισσότερα

中国信托业2013年度社会责任报告

中国信托业2013年度社会责任报告 万 向 信 托 有 限 公 司 2014 年 度 社 会 责 任 报 告 2015.04 目 录 公 司 简 介... 1 一 防 控 金 融 风 险... 1 ( 一 ) 完 善 行 业 保 障 机 制... 1 ( 二 ) 守 法 合 规 平 稳 增 长... 1 ( 三 ) 加 强 全 面 风 险 管 理... 2 ( 四 ) 提 升 管 理 创 新 能 力... 3 二 支 持 实 体 经

Διαβάστε περισσότερα

YD-T 通信局(站)雷电过电压保护工程设计规范.doc

YD-T 通信局(站)雷电过电压保护工程设计规范.doc 1 1... 4 2... 7 3.1... 7... 7... 8... 9... 9... 9... 10 3... 15 4 SPD... 17... 17... 17... 18... 18... 19 A... 20 B LPZ... 21 C... 23 D... 24... 25 2 3 IP IECITU-T-K C D GB 50057-94 1 Lightning Protection

Διαβάστε περισσότερα

6 8 12 16 18 42 74 100 128 164 220 241 242 7 10 14 16 18 42 74 100 128 164 220 241 242 22 23 1873 1908~1909 1904 1900 1915 1905 1908 1904-1905 1907 1898-1899 1910 1915~1926 1923 / 1924 1949

Διαβάστε περισσότερα

001 001 008 010 014 019,, 024 0 0 1 027 029 031 034 036 037 039 041 0 0 2 043 045 047, 048 050 053 056 059 0 0 3 062 064 066 068 070 074 076 078 0 0 4 080 082 083 085 088 097 099 0 0 5 104 ( ) 112 ( )

Διαβάστε περισσότερα

2016 186 2016 9 13 1 2 3 3 9 12 12 13 14 17 17 30 38 46 53 58 63 63 65 67 71 2016 63 2016 6 3 331 1.4 3.5% 0.6 1707 167 40 23 37 31 28 41 130 2011 91.2% 4 2015 95.2% 56 7.5 66 3 1 1 2011 2015 2015 568

Διαβάστε περισσότερα

9! >: Ε Φ Ε Ε Φ 6 Φ 8! & (, ( ) ( & & 4 %! # +! ; Γ / : ; : < =. ; > = >?.>? < Α. = =.> Β Α > Χ. = > / Δ = 9 5.

9! >: Ε Φ Ε Ε Φ 6 Φ 8! & (, ( ) ( & & 4 %! # +! ; Γ / : ; : < =. ; > = >?.>? < Α. = =.> Β Α > Χ. = > / Δ = 9 5. ! # % & ( # ) & % ( % +, %. +, / #0 & 2 3 4 5 5 6 7 7 8 9 7:5! ; 0< 5 = 8 > 4 4? 754 Α 4 < = Β Χ 3Δ?? 7 8 7 8? 7 8 7 8 7 8 4 5 7 8 7 8 > 4> > 7 8 7 8 7 8 4 : 5 5 : > < 8 6 8 4 5 : 8 4 5 : 9! >: 48 7 8

Διαβάστε περισσότερα

福 建 福 州 市 长 乐 市 电 视 机 影 音 及 配 件 产 品 小 家 电 产 品 长 乐 市 吴 航 洪 鸣 家 用 电 器 维 修 店 长 乐 市 西 洋 北 路 69 号 0591-28805221 0591-350200 福 建 福 州 市 平 潭 县 电 视 机 影 音 及 配 件

福 建 福 州 市 长 乐 市 电 视 机 影 音 及 配 件 产 品 小 家 电 产 品 长 乐 市 吴 航 洪 鸣 家 用 电 器 维 修 店 长 乐 市 西 洋 北 路 69 号 0591-28805221 0591-350200 福 建 福 州 市 平 潭 县 电 视 机 影 音 及 配 件 市 / 县 可 服 务 产 品 服 务 中 心 名 称 服 务 中 心 地 址 联 系 电 话 传 真 邮 政 编 码 安 徽 安 庆 市 大 观 电 视 机 影 音 及 配 件 产 品 小 家 电 产 品 安 庆 市 仁 和 家 用 电 器 维 修 部 安 庆 市 德 宽 路 109 号 0556-5515163 0556-5515163 246004 安 徽 安 庆 市 潜 山 县 小 家 电

Διαβάστε περισσότερα

!"!""# $ $"% $! # & % ( ) $!

!!# $ $% $! # & % ( ) $! !" # $!%%& &"() *+%%&,%! %%!"!!! + & ( !"!""# $ $"% $! # & % ( ) $! . ")*(")*+ +/ ". ")*(!((" ")**"))!,/ -. "))."))1!/,. 23345 6 6 777/ 8798/ 9: 6 ; ?@A: B:?C:43@DE FE9@CG3D? $DE3?DH

Διαβάστε περισσότερα

( CIP ) 0 3 : /. :, 2004 ISBN 7-200 - 05185-3.0.. -. T S976. 31 CIP (2004) 021810 03 03 SUI HAIZI CHENGZHANG DE GUANJIANQ I * ( 6 ) : 100011 : www.bph

( CIP ) 0 3 : /. :, 2004 ISBN 7-200 - 05185-3.0.. -. T S976. 31 CIP (2004) 021810 03 03 SUI HAIZI CHENGZHANG DE GUANJIANQ I * ( 6 ) : 100011 : www.bph 3 ( CIP ) 0 3 : /. :, 2004 ISBN 7-200 - 05185-3.0.. -. T S976. 31 CIP (2004) 021810 03 03 SUI HAIZI CHENGZHANG DE GUANJIANQ I * ( 6 ) : 100011 : www.bph.com.cn * 7871092 16 21 2004 5 1 2004 5 1 ISBN 7-200

Διαβάστε περισσότερα

廁所維護保養手冊

廁所維護保養手冊 公 廁 管 理 與 清 潔 維 護 講 義 台 灣 衛 浴 文 化 協 會 台 北 市 大 安 區 基 隆 路 四 段 43 號 建 築 系 電 話 :2737-6244 傳 真 :2737-6721 吳 明 修 台 灣 衛 浴 文 化 協 會 創 會 理 事 長 鄭 政 利 台 灣 衛 浴 文 化 協 會 名 譽 理 事 長 沈 英 標 台 灣 衛 浴 文 化 協 會 現 任 理 事 長 何 昆

Διαβάστε περισσότερα

<4D6963726F736F667420576F7264202D203130332D32B4C1A5BDAED5B0C8B77CC4B3ACF6BFFD>

<4D6963726F736F667420576F7264202D203130332D32B4C1A5BDAED5B0C8B77CC4B3ACF6BFFD> 103 學 年 度 第 2 學 期 期 末 校 務 會 議 紀 錄 會 議 時 間 :104 年 06 月 30 日 ( 星 期 二 ) 上 午 10 時 00 分 會 議 地 點 : 圖 書 館 四 樓 多 元 活 動 室 會 議 主 席 : 陳 校 長 勇 延 參 加 人 員 : 全 體 教 職 員 工 本 校 家 長 會 會 長 學 生 代 表 1 人 ( 本 次 會 議 應 出 席 人 數

Διαβάστε περισσότερα

2011 证券从业资格考试_证券交易记忆要点.docx

2011 证券从业资格考试_证券交易记忆要点.docx 第 一 章 证 券 交 易 概 述 ETF 交 易 所 交 易 基 金 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 第 一 节 证 券 交 易 的 概 念 和 基 本 要 素 它 与 开 放, 封 闭 都 不 同, 一 方 面 它 代 表 的 是 一 揽 子 股 票 的 投 资 组 合, 追 踪 股 价 指 数 一 证 券 是 用 来 证 明 证 券 持 有 人 有 权 取 得 相 应 权 益 的 凭

Διαβάστε περισσότερα

1996 1997 GJB-151 1998 1999 2001 2002 220AC TEMPEST TEMPEST / / 1.dV/dt di/dt 2. NEMP ESD V -- - +++ - +++ - - - + V V V G PCB PCB / / IEC CISPR CISPR Pub. IEC TC77 IEC CENELEC EN FCC DOD FCC Part,

Διαβάστε περισσότερα

%? = Β 2Β 2 2 <Χ Φ Α Γ 7Δ 8 3 Ε & % # %& Η! % & &, &), 1 & % & +&,,. & / 0, & 2 %. % 3 % / % 4 %

%? = Β 2Β 2 2 <Χ Φ Α Γ 7Δ 8 3 Ε & % # %& Η! % & &, &), 1 & % & +&,,. & / 0, & 2 %. % 3 % / % 4 % ! # % # & ) + ),. / 0 1 2 ) 1 2 2 ) 3 4 5 6! 7 8 9&3 78 : & ; =? > > > 7 8 9&3 : = = = Α + =?! %? = Β 2Β 2 2

Διαβάστε περισσότερα

公 路 水 运 工 程 质 量 安 全 督 查 办 法 第 一 章 总 则 第 一 条 为 进 一 步 规 范 公 路 水 运 工 程 建 设 质 量 与 安 全 监 督 抽 查 工 作, 提 高 督 查 的 科 学 性, 促 进 质 量 与 安 全 管 理 水 平 提 升, 根 据 建 设 工 程

公 路 水 运 工 程 质 量 安 全 督 查 办 法 第 一 章 总 则 第 一 条 为 进 一 步 规 范 公 路 水 运 工 程 建 设 质 量 与 安 全 监 督 抽 查 工 作, 提 高 督 查 的 科 学 性, 促 进 质 量 与 安 全 管 理 水 平 提 升, 根 据 建 设 工 程 交 通 运 输 部 文 件 交 安 监 发 2014 122 号 交 通 运 输 部 关 于 印 发 公 路 水 运 工 程 质 量 安 全 督 查 办 法 的 通 知 各 省 自 治 区 直 辖 市 新 疆 生 产 建 设 兵 团 交 通 运 输 厅 ( 局 委 ), 天 津 市 交 通 运 输 和 港 口 管 理 局, 天 津 市 市 政 公 路 管 理 局, 长 江 珠 江 航 务 管 理 局,

Διαβάστε περισσότερα

COSTA 盈 科 店 COSTA 欧 陆 广 场 店 COSTA 利 星 行 店 COSTA 国 瑞 店 COSTA 远 洋 光 华 店 COSTA 京 汇 店 COSTA 金 地 中 心 店 COSTA 棕 榈 泉 店 COSTA 中 海 广 场 店 COSTA 凤 凰 城 店 COSTA 都

COSTA 盈 科 店 COSTA 欧 陆 广 场 店 COSTA 利 星 行 店 COSTA 国 瑞 店 COSTA 远 洋 光 华 店 COSTA 京 汇 店 COSTA 金 地 中 心 店 COSTA 棕 榈 泉 店 COSTA 中 海 广 场 店 COSTA 凤 凰 城 店 COSTA 都 地 区 商 户 名 特 享 权 益 商 户 地 址 商 户 联 系 电 话 海 淀 区 北 三 环 西 路 甲 18 COSTA 大 钟 寺 店 号 大 钟 寺 现 代 商 城 D-1-04 号 COSTA 双 安 店 COSTA 首 地 大 峡 谷 店 COSTA 望 京 NOVO COSTA 凯 晨 世 贸 店 COSTA 安 贞 华 联 店 COSTA 新 世 界 店 COSTA 翠 微 嘉

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word - SB2500-11-FE5103-CN0507.doc

Microsoft Word - SB2500-11-FE5103-CN0507.doc Sunny Boy 2500 串 联 输 入 型 逆 变 器 光 电 系 统 的 新 型 技 术 操 作 手 册 SB2500-11:FC3105 目 录 1. 简 介... 3 2. 安 全 说 明 :... 5 3. 设 备 介 绍... 7 3.1 SUNNY BOY 的 应 用... 7 3.2 设 备 设 计... 8 3.3 操 作 状 态... 10 3.4 显 示 屏 的 状 态

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word - Report - Non-ferrous CN ?????????????.doc

Microsoft Word - Report - Non-ferrous CN ?????????????.doc 有 色 金 属 行 业 实 施 循 环 经 济 试 点 单 位 进 展 及 措 施 建 议 中 国 有 色 金 属 工 业 协 会 再 生 金 属 分 会 二 七 年 十 月 摘 要 有 色 金 属 工 业 是 资 源 型 产 业, 是 国 民 经 济 的 重 要 组 成 部 分 改 革 开 放 以 来, 中 国 有 色 金 属 工 业 通 过 不 断 深 化 改 革, 调 整 结 构, 实 现 了

Διαβάστε περισσότερα

: : a) ( ) b) c) 2

: : a) ( ) b) c) 2 3RW34 1 : : a) ( ) b) c) 2 1 1.1... 5 1.2 SIKOSTART 3RW 34... 5 1.3... 5 2 2.1... 5 2.2... 5 2.3 3... 6 2.4 3... 8 3... 10 4 4.1... 13 4.2... 13 4.3... 13 4.4... 14 4.5... 19 4.6... 20 4.7... 20 5 5.1...

Διαβάστε περισσότερα

目 录 第 一 部 分 前 言...1 第 二 部 分 释 义...3 第 三 部 分 基 金 的 基 本 情 况...9 第 四 部 分 基 金 份 额 的 发 售...12 第 五 部 分 基 金 备 案...14 第 六 部 分 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回...15 第 七 部 分

目 录 第 一 部 分 前 言...1 第 二 部 分 释 义...3 第 三 部 分 基 金 的 基 本 情 况...9 第 四 部 分 基 金 份 额 的 发 售...12 第 五 部 分 基 金 备 案...14 第 六 部 分 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回...15 第 七 部 分 新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 新 华 阿 里 一 号 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 管 理 人 : 新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 二 零 一 四 年 二 月 目 录 第 一 部 分 前 言...1 第 二 部 分 释 义...3 第 三 部 分 基 金 的 基 本 情 况...9 第 四 部 分

Διαβάστε περισσότερα

___证券投资基金招募说明书1

___证券投资基金招募说明书1 国 寿 安 保 聚 宝 盆 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 基 金 管 理 人 : 国 寿 安 保 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 徽 商 银 行 股 份 有 限 公 司 二 零 一 六 年 八 月 国 寿 安 保 聚 宝 盆 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 目 录 第 一 部 分 前 言... 1 第 二 部 分 释 义... 2 第 三 部 分 基 金 的

Διαβάστε περισσότερα

___证券投资基金招募说明书1

___证券投资基金招募说明书1 基 金 管 理 人 : 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 目 录 第 一 部 分 前 言... 1 第 二 部 分 释 义... 3 第 三 部 分 基 金 的 基 本 情 况... 10 第 四 部 分 基 金 份 额 的 发 售... 13 第 五 部 分 基 金 备 案... 15 第 六 部 分 基 金 份 额

Διαβάστε περισσότερα

GSA Media Retention Web File xlsx

GSA Media Retention Web File xlsx GSA Media Retention Web file 06 28 18 Offering Type Model GSA price w/iff HD RETN-SYS X F 0793 ALL 3.79 HD RETN-IBM S F 1269 1F1 34.10 HD RETN-IBM S F 1269 1S1 34.10 HD RETN-IBM S F 1269 2S1 34.10 HD RETN-IBM

Διαβάστε περισσότερα

! "#$%& $()*+#$, $(-.&,./.+#/(-.&01( &-#&(&$# (&2*(,#-3.,14& $ +()5(*-#5(-#/-/#(-1#&-+)(& :;<<= > A B?

! #$%& $()*+#$, $(-.&,./.+#/(-.&01( &-#&(&$# (&2*(,#-3.,14& $ +()5(*-#5(-#/-/#(-1#&-+)(& :;<<= >  A B? ! "#$%& $()*+#$, $(-.&,./.+#/(-.&01( &-#&(&$# (&2*(,#-3.,14& $ +()5(*-#5(-#/-/#(-1#&-+)(&- 67789:;

Διαβάστε περισσότερα

9202reply-s.doc

9202reply-s.doc 1 16 () (A) (B) (C) (D) B () B D (B) (D)22 (A) (B) (C) 5 12 C C 34 2 3 1. 89 42 (B) 2. 42 151 44 27 () () 69 79 89 (A) ( ) 1,803 2,039 2,217 (B) (/) 4.8 4.0 3.3 (C) 65 (%) 4.1 6.1 8.5 (D) (%) 9.9 15.8

Διαβάστε περισσότερα

___证券投资基金招募说明书1

___证券投资基金招募说明书1 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 富 兰 克 林 国 海 新 机 遇 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 管 理 人 : 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 二 零 一 五 年 十 一 月 目 录 第 一 部 分 前 言... 1 第 二 部 分 释 义... 3

Διαβάστε περισσότερα

MICROMASTER 410/420/430/440 DA kW 250kW MICROMASTER Eco & MIDIMASTER Eco MICROMASTER, MICROMASTER Vector DA64 MIDIMASTER Vector 90kW (Low

MICROMASTER 410/420/430/440 DA kW 250kW MICROMASTER Eco & MIDIMASTER Eco MICROMASTER, MICROMASTER Vector DA64 MIDIMASTER Vector 90kW (Low DA51.2 2002 micromaster MICROMASTER 410/420/430/440 0.12kW 250kW s MICROMASTER 410/420/430/440 DA51.2 2002 0.12kW 250kW MICROMASTER Eco & MIDIMASTER Eco MICROMASTER, MICROMASTER Vector DA64 MIDIMASTER

Διαβάστε περισσότερα

5. 10(1) 10(2) A-1 17(2) 7. A-2 18A B

5. 10(1) 10(2) A-1 17(2) 7. A-2 18A B 立法會 CB(2)520/05-06(01) 號文件 2005 ( )( ) 20051031 2005 10 31 2005 ( )( ) ( ) 10(2) 2. 10(2) 10(2) 3 1969 ) 1985 4. 1953 1969 1969 5. 10(1) 10(2) 6. 1953 A-1 17(2) 7. A-2 18A B 2005 11-2 - A-1 1953 17(2)

Διαβάστε περισσότερα

校园之星

校园之星 X x x x x x X x x x N N AAAN ABB BN BA B A B AB ABC AB C A C A B A B C l N N A B C D E X Y Z Kissingev l I x x x x x x x n tn n tn tn tn n n tn nn n n n x x x x x x x Sh hs F

Διαβάστε περισσότερα

IEPE IC IEPE IC IEPE 2~20mA 4mA IEPE 2mA 20mA 4mA 18~VDC 24VDC % 5% 3% VDC Ω s 20kgf.cm( ) V BNC IEPE g IEPE (CM3508 CM ) IEPE (VIB ) A R

IEPE IC IEPE IC IEPE 2~20mA 4mA IEPE 2mA 20mA 4mA 18~VDC 24VDC % 5% 3% VDC Ω s 20kgf.cm( ) V BNC IEPE g IEPE (CM3508 CM ) IEPE (VIB ) A R --- --- 0.1Hz-20kHz 0.00005g-000g --- IEPE 2 IEPE IEPE IEPE IEPE IEPE 1 IEPE 2 1 3 4 5 1 2 1 3 2 250 4 20 010-623290 13718232791 950-40399029# 05 IEPE IC IEPE IC IEPE 2~20mA 4mA IEPE 2mA 20mA 4mA 18~VDC

Διαβάστε περισσότερα

育儿故事(八)

育儿故事(八) 9998.00 (1CD, ) I...1...4 BOY...7...9...10...12...14...16...24...26...28...30 VS...34...40...42...45...46...52...53...55...56...60...62...64 ...73...75...77...79...81...84...86 II 1 2 3 4 5 6 boy 7 8 9

Διαβάστε περισσότερα

才俊學校課程規畫.PDF

才俊學校課程規畫.PDF ( 2001.10.20),2001 1 (G.D. Stoddard) (Binet and Simon) (MA) (MA) (IQ)= -------------------- 100 (CA) (S-B) (WISC) 50 70 18 13 25 26 36 1) 2) 3) 2 3 (spiral curriculum) 4 1) 2) 3) 1) 2) 3) 4) 5) ( ) 5 1)

Διαβάστε περισσότερα

2 2 Λ ϑ Δ Χ Δ Ι> 5 Λ Λ Χ Δ 5 Β. Δ Ι > Ε!!Χ ϑ : Χ Ε ϑ! ϑ Β Β Β ϑ Χ Β! Β Χ 5 ϑ Λ ϑ % < Μ / 4 Ν < 7 :. /. Ο 9 4 < / = Π 7 4 Η 7 4 =

2 2 Λ ϑ Δ Χ Δ Ι> 5 Λ Λ Χ Δ 5 Β. Δ Ι > Ε!!Χ ϑ : Χ Ε ϑ! ϑ Β Β Β ϑ Χ Β! Β Χ 5 ϑ Λ ϑ % < Μ / 4 Ν < 7 :. /. Ο 9 4 < / = Π 7 4 Η 7 4 = ! # % # & ( ) % # ( +, & % # ) % # (. / ). 1 2 3 4! 5 6 4. 7 8 9 4 : 2 ; 4 < = = 2 >9 3? & 5 5 Α Α 1 Β ΧΔ Ε Α Φ 7 Γ 9Η 8 Δ Ι > Δ / ϑ Κ Α Χ Ε ϑ Λ ϑ 2 2 Λ ϑ Δ Χ Δ Ι> 5 Λ Λ Χ Δ 5 Β. Δ Ι > Ε!!Χ ϑ : Χ Ε ϑ!

Διαβάστε περισσότερα

天 津 广 场 02 广 场 02 北 京 城 建 N 次 方 商 铺 北 京 城 建 世 华 龙 樾 朝 阳 海 淀 广 场 02 北 京 城 建 海 梓 府 亦 庄 待 定 广 场 02 北 京 城 建 红 木 林 大 兴 广 场 02 北 京 城 建 北 京 密 码 大 兴 45000-500

天 津 广 场 02 广 场 02 北 京 城 建 N 次 方 商 铺 北 京 城 建 世 华 龙 樾 朝 阳 海 淀 广 场 02 北 京 城 建 海 梓 府 亦 庄 待 定 广 场 02 北 京 城 建 红 木 林 大 兴 广 场 02 北 京 城 建 北 京 密 码 大 兴 45000-500 城 市 展 位 号 项 目 名 称 区 位 均 价 / 物 业 类 别 主 力 户 型 优 惠 信 息 开 发 企 业 项 目 地 址 二 居 88-89 房 款 1 万 抵 10 天 通 泰 文 化 数 码 科 技 园 1= 通 泰 国 际 公 馆 亦 庄 三 居 90 万 ; 有 限 新 新 公 馆 新 新 公 馆 40-60 1 号 馆 - 万 通 天 竺 新 新 家 北 京 广 厦 富 城

Διαβάστε περισσότερα