business technology news

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "business technology news"

Transcript

1 2 óõíüíôçóç ΤΕΥΧΟΣ 2 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την δυνατότητα που έχετε να δημοσιεύσετε νέα σας και καταχώρησή σας μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Πετμεζά Φωτεινή (τηλέφωνο επικοινωνίας , business technology news ä.ó. ÓÅÐÂÅ êáé Ôå íüðïëéò ìå ôïí õöõðïõñãü ïéêïíïìßáò, áíôáãùíéóôéêüôçôáò êáé íáõôéëßáò ê. ÌÜñêï Ìðüëáñç Συνάντηση με τον υφυπουργό Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Μάρκο Μπόλαρη, πραγματοποίησαν τα διοικητικά συμβούλια του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος και της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης. Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στους νέους χώρους της Θερμοκοιτίδας της Τεχνόπολης στην ΒΕΠΕ Τεχνόπολης, τα διοικητικά συμβούλια των δύο φορέων είχαν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τις δράσεις και τις προτάσεις, καθώς επίσης και το όραμα του κλάδου. Το όραμα αυτό στόχο έχει να γίνει η πληροφορική στρατηγικός κλάδος για την εθνική οικονομία και να αναδειχθούν οι επιχειρήσεις πληροφορικής σε μοχλό για την ανάπτυξη της οικονομίας και την ποιότητα της καθημερινότητας του πολίτη. Παράλληλα παρουσιάστηκε στον υφυπουργό πακέτο αναπτυξιακών προτάσεων, για την προώθηση και ενίσχυση της περιφερειακής οικονομίας και συγκεκριμένα μια σειρά δράσεων που θα αποτελέσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την ανάπτυξη των εταιρειών του κλάδου αλλά και νέων άμεσων μέτρων προτεραιότητας με μεγάλη αποτελεσματικότητα από την εφαρμογή προς τις τοπικές οικονομίες και τον πολίτη όπως Ψηφιακή Εγνατία, που αφορά την πληροφοριακή και τεχνολογική ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων όλων των κλάδων στη Βόρεια Ελλάδα, στοχεύοντας κυρίως στην εξωστρέφειά τους. Εγνατία της Αριστείας, που αφορά την ανάπτυξη τεχνογνωσίας, καινοτομίας στις επιχειρήσεις του κλάδου, βραβεύοντας τα πλέον καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια νέων τεχνολογιών. Ψηφιακή Τεχνόπολη, που αφορά τη χρηματοδότηση ΜΜΕ πληροφορικής για την ανάπτυξη καινοτόμου λογισμικού και υπηρεσιών, οι οποίες επιθυμούν να μπουν στη Τεχνόπολη. Εγνατία Πληροφορικής ΙΙ, η οποία είναι η συνέχεια της επιτυχημένης δράσης «Εγνατία Πληροφορικής» που αφορά τη χρηματοδότηση ΜΜΕ πληροφορικής στον άξονα της Εγνατίας για τη σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων/business plans. Η Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης, εργαλείο για την ανάδειξη της Θεσσαλονίκης σε πόλη της Καινοτομίας και των Νέων Τεχνολογιών, εξωστρέφεια εξωτερίκευση επιχειρήσεων διεθνείς σχέσεις. Ο κ. Μπόλαρης παρουσίασε τους κύριους άξονες πολιτικής που θα εφαρμόσει το υπουργείο, ενώ έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις πρωτοβουλίες και δραστηριότητες του συνδέσμου. Παράλληλα, σημείωσε ότι η υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών αποτελεί μονόδρομο για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, ενώ η υιοθέτησή τους από το Δημόσιο αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχία του κυβερνητικού έργου. ΒΕΠΕ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΘ ΤΚ ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2 óôï 16% ç äéåßóäõóç ôçò åõñõæùíéêüôçôáò óôçí åëëüäá, óôï ôýëïò ôïõ ã` ôñéìþíïõ ôïõ 2009 Νέα στοιχεία για τη διείσδυση της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα παρουσιάστηκαν πρόσφατα από την Πρόεδρο του Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ, κα Έλλη Παγουρτζή, στο πλαίσιο του 11ου συνεδρίου Τηλεπικοινωνιών Infocom με τίτλο «Live, Work, Play the Broadband Way: Η ευρυζωνικότητα είναι μόνο η αρχή». Ειδικότερα, η ευρυζωνική διείσδυση στην Ελλάδα ανέρχεται στα επίπεδα του 16% την 1η Οκτωβρίου 2009 (σχήμα 1). Το συνολικό μέγεθος των σταθερών ευρυζωνικών γραμμών ανέρχεται σε (Πηγή ΕΕΤΤ) παρουσιάζοντας αύξηση κατά 44% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και κατά 19% σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο. Η συντριπτική πλειοψηφία των ευρυζωνικών γραμμών είναι τεχνολογίας DSL, ήτοι Ακόμη, υπάρχουν περί των 8408 ευρυζωνικών συνδέσεων λοιπών τεχνολογιών (π.χ. μισθωμένες γραμμές). Οι συνδέσεις ΑΠΤΒ, αντιστοιχούν στο 40,1% του συνόλου των ευρυζωνικών συνδέσεων και ανέρχονται σε Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Βίκυ Κωστοπούλου Παρατηρητήριο για την ΚτΠ, στο τηλ Σχήμα 1: Βαθμός Διείσδυσης και Πλήθος Ευρυζωνικών Συνδέσεων 1η Ιουλίου η Οκτωβρίου 2009 äçìéïõñãßá - õðïóôþñéîç íýùí êáéíïôüìùí åðé åéñþóåùí, êõñßùò õøçëþò Ýíôáóçò ãíþóçò (spin-off, spin-out) Η δράση αποσκοπεί στην ενίσχυση της δημιουργίας και της εξέλιξης επιχειρηματικών καινοτόμων δραστηριοτήτων, στην αξιοποίηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας με δυνατότητες εμπορικής εκμετάλλευσης, στην εφαρμογή καινοτόμων επενδυτικών σχεδίων και στην αξιοποίηση της γνώσης που παράγεται από ερευνητές και από επιχειρήσεις με καινοτόμες δραστηριότητες της Ελλάδας και του εξωτερικού ώστε να ευνοηθεί τελικά η παραγωγή νέων προϊόντων, διεργασιών και διαδικασιών υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης που θα συμβάλουν μεσομακροπρόθεσμα στην ανάπτυξη της χώρας. Η δράση είναι εθνικής εμβέλειας και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ), Άξονα Προτεραιότητας 1 «Δημιουργία και αξιοποίηση της Καινοτομίας υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη» και από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ). Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της δράσης για την παρούσα Προκήρυξη εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε Επιλέξιμες Επιχειρήσεις: Νέες καινοτόμες επιχειρήσεις (δηλ. καινοτόμες επιχειρήσεις οι οποίες είναι υπό σύσταση ή συστάθηκαν το πολύ έξι έτη πριν από την ημερομηνία υποβολής της πρότασης για υπαγωγή στην παρούσα δράση) μικρού μεγέθους (σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων). Ο αναμενόμενος μέσος προϋπολογισμός των έργων θα 2 /

3 είναι της τάξης των (Δημόσια Δαπάνη + Ιδιωτική Συμμετοχή). Το ύψος της ενίσχυσης για κάθε επιχείρηση δε θα υπερβαίνει το ποσό του Η μέγιστη ένταση ενίσχυσης σε καμία περίπτωση δε θα υπερβαίνει το 70% των συνολικά επιλέξιμων δαπανών. Η ιδία συμμετοχή δε μπορεί να είναι λιγότερη του 25% των συνολικά επιλέξιμων δαπανών Επιλέξιμες Δαπάνες: α) Δαπάνες δημιουργίας ή επέκτασης υπαρχουσών υποδομών β) Γενικές Λειτουργικές Δαπάνες γ) Δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη δ) Λοιπές Δαπάνες που η επιχείρηση κρίνει ως απαραίτητες την υλοποίηση του έργου και δεν περιλαμβάνονται στις προαναφερθείσες κατηγορίες. Η διαδικασία υποβολής των προτάσεων για την παρούσα προκήρυξη θα είναι συνεχώς ανοιχτή από την δημοσίευση της παρούσης, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 30/6/2010 (εφόσον υπάρχουν ακόμα διαθέσιμα κονδύλια). Ανά 3 μήνες από την ημερομηνία της προκήρυξης της δράσης θα σχηματίζονται ομάδες προς αξιολόγηση προτάσεων και με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης θα ορίζονται οι δικαιούχοι χρηματοδότησης στο πλαίσιο της δράσης. Οι προτάσεις υποβάλλονται σε ένα πρωτότυπο και 1 ισόκυρο αντίγραφο, στην ΕΥΣΕΔ/ΕΤΑΚ από την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης έως και την 30/6/2010, ή οποιαδήποτε άλλη προγενέστερη ημερομηνία που θα έχει αναλωθεί ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης. MLS Πληροφορική: Δυναμικό παρών στην 23η Ιnfosystem mls Δυναμικό παρών στην 23η Infosystem η οποία θα πραγματοποιηθεί από 26 έως 29 Νοεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της Helexpo στη Θεσσαλονίκη θα δώσει και φέτος η MLS Πληροφορική, συνεπής στο ραντεβού της με το καταναλωτικό κοινό και τους συνεργάτες της. Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της εταιρίας στο περίπτερο 12, stand 12 θα παρουσιάζονται όλα τα νέα, καινοτόμα προϊόντα και οι υπηρεσίες της MLS Πληροφορική με αιχμή του δόρατος το κορυφαίο σύστημα πλοήγησης στην ελληνική αγορά MLS Destinator. Οι επισκέπτες της έκθεσης θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν όλους τους νέους πλοηγούς της οικογένειας MLS Destinator και φυσικά το καινοτόμο MLS Talk Talk&DriveTM με το οποίο απλά μιλάμε στον πλοηγό, του λέμε που θέλουμε να πάμε και αυτός μας οδηγεί στον προορισμό μας με τις πιο απλές και κατανοητές οδηγίες. Ξεχωριστή θέση μεταξύ των συστημάτων που θα παρουσιαστούν κατέχουν οι σειρές MLS Destinator Talk&Drive SL με τις υψηλής αισθητικής slim συσκευές, MLS Destinator Pro με πλοηγούς που προφέρουν και τα ονόματα των δρόμων και MLS Destinator 3D-Real View για μια συναρπαστική εμπειρία πλοήγησης σε πραγματική διάσταση. Επίσης, στην 23η Infosystem θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά ο διαδραστικός πίνακας MLS-board, το νέο προϊόν της MLS που ήρθε να καλύψει τις σύγχρονες και διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες στην εκπαίδευση. Με ένα απλό άγγιγμα στην επιφάνεια του πίνακα MLS-board ο χρήστης μπορεί να γράψει με το χέρι του, έναν κανονικό μαρκαδόρο ή και με ψηφιακή μελάνη. Το εύκολο περιβάλλον λειτουργίας του λογισμικού MLS-board Software δίνει απεριόριστες δυνατότητες στον χρήστη να εκμεταλλευτεί τις μοναδικές, προηγμένες λειτουργίες του πίνακα. Με το MLSboard μπορεί εύκολα κάποιος να δημιουργήσει διαδραστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες και παρουσιάσεις, να εμπλουτίσει το μάθημα ή την παρουσίαση με ψηφιακό περιεχόμενο και να αποθηκεύσει την όλη διαδικασία, ή ακόμη και να τη μοιράσει στους άλλους. Ο MLSBoard συνοδεύεται από ειδικά ανεπτυγμένα για διαδραστικό πίνακα εκπαιδευτικά λογισμικά της MLS Πληροφορική, της πρώτης εταιρίας στη Ελλάδα στον χώρο του εκπαιδευτικού λογισμικού και των multimedia εφαρμογών. 3 /

4 oktabit ΟΚΤΑΒΙΤ & Mio Technology ανακοινώνουν τη συνεργασία τους Η συμφωνία αφορά στην αντιπροσώπευση και προώθηση των φορητών συστημάτων πλοήγησης Mio στην ελληνική αγορά Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2009 Η Mio Technology, κορυφαία εταιρεία διεθνώς στην ανάπτυξη προϊόντων mobile services και συστημάτων πλοήγησης και η OKTABIT, διακεκριμένη εταιρεία στη διάθεση επώνυμων προϊόντων πληροφορικής στους εγχώριους κατασκευαστές και μεταπωλητές, ανακοινώνουν την έναρξη της συνεργασία τους. Το κύριο αντικείμενο της συμφωνίας αφορά στην αντιπροσώπευση & προώθηση των φορητών συστημάτων πλοήγησης Mio στην ελληνική αγορά. Ειδικότερα, στόχος της νέας συμφωνίας είναι η εξάπλωση του δικτύου διάθεσης των προϊόντων Mio και η ανταγωνιστική τοποθέτησή τους, με άξονα την πρωτοπορία και την τεχνολογική τους υπεροχή. Παράλληλα, η αξιοποίηση του εκτεταμένου δικτύου και της πολύχρονης εμπειρίας της OKTABIT, αναμένεται να συνεισφέρει στην ενίσχυση της εικόνας των προϊόντων και των υπηρεσιών των δύο εταιρειών, καθώς και της αξίας που δημιουργούν για τον τελικό χρήστη. Η κα Νατάσσα Γεωργίου, Channel Manager της Mio για την Ελλάδα, δήλωσε: «Η συνεργασία με την OKTABIT υλοποιείται με στόχο τη διεύρυνση των συνεργατών μας και τη μέγιστη αξιοποίηση των ευκαιριών της εγχώριας αγοράς. Ευχόμαστε δε αυτή η συμπόρευση να είναι μακροχρόνια, δημιουργική και αμοιβαία επωφελής». Ο κος Αλέξανδρος Παπαϊωάννου, Γενικός Διευθυντής της Οktabit, δήλωσε: «Με τη συνεργασία αυτή, η ΟΚΤΑΒΙΤ διευρύνει ακόμα περισσότερο την γκάμα των επώνυμων προϊόντων της στο δίκτυο των συνεργατών της, στοχεύει σε σημαντική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της και ενισχύει την ικανότητα της να απευθύνεται σε πολλά και διαφορετικά τμήματα της αγοράς» και δραστηριοποιείται στις αγορές της Ταϊβάν, της Κίνας, της Ευρώπης, της Βόρειας Αμερικής, της Αυστραλίας, της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας. Η Mio Technology απασχολεί περισσότερους από υπαλλήλους σε ολόκληρο τον κόσμο και διαθέτει τα προϊόντα της σε περισσότερες από 58 χώρες. Η Mio προβλέπει ότι η αγορά των mobile συσκευών και η ζωή εν κινήσει θα αποτελεί όλο και περισσότερο - το μέλλον της τεχνολογίας και της καθημερινότητας μας. Προϊόντα όπως, Συστήματα Πλοήγησης στο αυτοκίνητο, φορητά συστήματα καθοδήγησης και συστήματα PDA, αναπτύχθηκαν με γνώμονα τις ανάγκες των καταναλωτών. Το κεντρικό μήνυμα της Mio, Explore More, εκφράζει τη φιλοσοφία της εταιρείας και εστιάζει στην αλλαγή του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι βλέπουν τον κόσμο και στη δυνατότητα να ανακαλύπτουν και να εξερευνούν τον κόσμο εύκολα και ελεύθερα. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση Σχετικά με την OKTABIT Η ΟΚΤΑΒΙΤ Α.Ε. δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1992 και εξειδικεύεται στη διάθεση επώνυμων προϊόντων πληροφορικής στους τοπικούς κατασκευαστές και μεταπωλητές. Μέσα από ευέλικτες διαδικασίες, τεχνογνωσία, ψηφιοποιημένη πληροφορία και συνεχή βελτίωση στις προσφερόμενες υπηρεσίες, η εταιρεία ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες των συνεργατών της και αποτελεί σημείο αναφοράς ανάμεσα στις εταιρείες του κλάδου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση Σχετικά με τη Mio Technology Η Mio Technology αναπτύσσει και διαθέτει προϊόντα που επιτρέπουν στους χρήστες να αξιοποιούν τις εξελίξεις στην αγορά των Mobile services. Η εταιρεία ιδρύθηκε το Μάιο του 4 /

5 entersoft H μεγαλύτερη αλυσίδα καταστημάτων πώλησης παιχνιδιών και ειδών be-be στην Βόρεια Ελλάδα, επέλεξε τη νέα λύση Λιανικής της Entersoft. Την νέα λύση Λιανικής της Entersoft μαζί με ERP, CRM και e-commerce, βασισμένα στο ενιαίο λογισμικό Entersoft Business Suite, επέλεξε η ΚΟΥ-ΚΟΥ Α.Ε., για την υλοποίηση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού της συστήματος, που αφορά στη συνολική οργάνωση της εταιρείας και της επιτρέπει την κεντρική παρακολούθηση και διαχείριση του δικτύου των καταστημάτων της. Η Εταιρεία ΚΟΥ-ΚΟΥ Α.Ε. αποτελεί την πρώτη σε μέγεθος αλυσίδα καταστημάτων πώλησης παιχνιδιών και ειδών be-be στην Βόρεια Ελλάδα και την δεύτερη στην επικράτεια, με έδρα την Θεσσαλονίκη. Η δραστηριότητα της εταιρείας είναι αμιγώς εμπορική, διαθέτοντας 39 καταστήματα σε 27 πόλεις καθώς και σύγχρονες αποθηκευτικές εγκαταστάσεις. Στόχος της είναι η επέκτασή της και στις μεγάλες πόλεις της Ν. Ελλάδος. Η εταιρεία διέθετε ετερογενή συστήματα λογισμικού, με αποτέλεσμα τις χρονοβόρες διαδικασίες ενημέρωσης και την έλλειψη ουσιαστικής πληροφόρησης. Προκειμένου να υποστηρίξει τους υψηλούς της στόχους, η ΚΟΥ-ΚΟΥ Α.Ε. επένδυσε στην αναδιάρθρωση του πληροφοριακού της περιβάλλοντος, διασφαλίζοντας την ομοιογένεια των διαδικασιών και των δεδομένων της, την ταχύτητα και την ασφάλεια στις συναλλαγές, την ευελιξία στη χρήση και την επεκτασιμότητα του συστήματος. Επιπλέον, το σύστημα εξασφάλισε στην εταιρεία την απρόσκοπτη λειτουργία και τη μόνιμη σύνδεση των σημείων λιανικής με τα κεντρικά, καθώς και τον έλεγχο των πωλήσεων με ενοποιημένο σύστημα Loyalty - CRM που λειτουργεί στα ταμεία των καταστημάτων, ενισχύοντας την πελατοκεντρική φιλοσοφία της. Ο κ. Όθων Πυλαρινός, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας δήλωσε «Το Entersoft Business Suite, είναι ένα πανίσχυρο πληροφοριακό σύστημα με ομοιογενές και εύχρηστο περιβάλλον εργασίας και εντυπωσιακές δυνατότητες, που θα ενοποιήσει τα δεδομένα της εταιρείας μας κάτω από μια κοινή πλατφόρμα. Είμαστε βέβαιοι πως θα αποτελέσει έναν ικανότατο σύμμαχο για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας και την αξιοποίηση των ευκαιριών της αγοράς.» Το Livemedia.gr (τμήμα της Inventics A.E.), που εξειδικεύεται στον τομέα των ζωντανών μεταδόσεων και στην αποθήκευση / διαχείριση ψηφιακών αρχείων μέσω internet, θα καλύψει για πρώτη φορά ζωντανά τρεις εκδηλώσεις παράλληλα: 3ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο Ειδικευομένων Καρδιολογίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, Νοεμβρίου, Crowne Plaza Hotel, Αθήνα. 15ο Συνέδριο Εφαρμογών Πληροφορικής, 27 Νοεμβρίου, HELEXPO, Θεσσαλονίκη. Σχετικά με την Entersoft A.E. Η Entersoft A.E. είναι μία καινοτομική εταιρεία πληροφορικής ειδικευμένη στην παραγωγή λογισμικού και την παροχή υπηρεσιών για φιλόδοξες επιχειρήσεις. Η Entersoft A.E. πρωταγωνιστεί στην εγχώρια αγορά, καθώς είναι η μοναδική ελληνική εταιρεία που προσφέρει ενοποιημένο περιβάλλον ERP, CRM και E-Commerce στο πιο σύγχρονο τεχνολογικά περιβάλλον Microsoft.NET. Τα συστήματά της απευθύνονται σε όλο το εύρος και μέγεθος των επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαδικασιών Οικονομικής και ΧρηματοΟικονομικής Διαχείρισης, Αποθηκών, Αποθεμάτων και Διανομών, Αγορών και Προμηθειών, Βιομηχανικής Παραγωγής, Marketing, Πωλήσεων και Service σε ενοποιημένο περιβάλλον λειτουργίας. Συμπεριλαμβάνουν επίσης λειτουργικότητα για συναλλαγές με εμπορικούς εταίρους (B2B E-Commerce) και καταναλωτικό κοινό (B2C E-Shop) μέσω του Internet, ενώ ενσωματώνουν τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες για MIS πληροφόρηση της διοίκησης. Η εταιρεία παρουσιάζει αλματώδη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, τριπλασιάζοντας τον κύκλο εργασιών της από το 2004 έως το 2008 και πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των πελατών και των συνεργατώνμεταπωλητών της. Υποστηρίζει καθημερινά τη λειτουργία πολλών σημαντικών επιχειρήσεων σε σχεδόν όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Η ανάλογη πορεία αποτυπώνεται και στα δημοσιευμένα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του Η Entersoft A.E., είναι εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και διαθέτει θυγατρικές εταιρείες στη Βουλγαρία και Ρουμανία, καθώς και εξαγωγική δραστηριότητα στην Κύπρο. livemedia.gr 23η Μετεκπαιδευτική Συνάντηση Ενδοκρινολογίας που διοργανώνει η Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία, Νοεμβρίου, Πορταριά Πηλίου. Η παρακολούθηση των παραπάνω εκδηλώσεων μπορεί να γίνει μέσω της νέας ιστοσελίδας Στη νέα ιστοσελίδα προσφέρονται συνεχείς ζωντανές ενημερώσεις μέσω twitter, κοινωνική σύνδεση μέσω facebook και RSS feed. 5 /

6

7 space hellas ΔΥΝΑΜΙΚΗ, ΔΙΠΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ SPACE HELLAS ΣΕ INFOSYSTEM ΚΑΙ 15ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Από τις 26 έως και τις 29 Νοεμβρίου, η καρδιά της Space Hellas θα κτυπάει στη Βόρεια Ελλάδα! Η Space Hellas, συμμετέχει δυναμικά τόσο στην έκθεση Infosystem ως εκθέτης, όσο και στο 15Ο Συνέδριο Πληροφορικής, ως χορηγός. Στην 23η Διεθνή Έκθεση Πληροφορικής Τηλεπικοινωνιών και Ψηφιακής Τεχνολογίας Infosystem, μέσα από ένα πολύ ενδιαφέρον περίπτερο (περίπτερο 12, stand 13), η Space Hellas με τη συνεργασία της Cisco Systems θα παρουσιάσει το σύνολο των τεχνολογικών λύσεων που διαθέτει ενώ θα εστιάσει περισσότερο σε: Λύσεις εκσυγχρονισμού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέσω του ΕΣΠΑ Λύσεις για Unified Communications Ολοκληρωμένες λύσεις ασφάλειας Λύσεις IT & Storage, Virtualization & IT Monitoring Παράλληλα, η Space Hellas θα είναι χορηγός και θα συμμετέχει στο 15ο Συνέδριο Πληροφορικής, με ομιλία του κου Γ. Λαγογιάννη, Γεν. Διευθυντή της εταιρίας, με θέμα Νέες τάσεις στις τηλεπικοινωνίες στη θεματική ενότητα Καινοτόμες Τεχνολογίες και Εφαρμογές. Η Space Hellas, διαθέτει στην Ελληνική αγορά πρωτοποριακές λύσεις πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων. Η μεγάλη τεχνογνωσία, το άρτια καταρτισμένο προσωπικό, καθώς και η αποδεδειγμένη εμπειρία της στην επιτυχημένη ολοκλήρωση σύνθετων έργων, προσφέρουν την απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχημένη εφαρμογή τους σε κάθε επιχείρηση ή οργανισμό του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα. Η DCS είναι εταιρεία που ασχολείται με την συλλογή επεξεργασία δεδομένων και υλοποίηση εφαρμογών νέας τεχνολογίας και διαδικασιών logistics με στόχο την ορθολογικοποίηση και εξοικονόμηση πόρων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της, ολοκλήρωσε εμπειρογνωμοσύνη (σε συνεργασία με τον Ευθύμιο Σταυρόπουλο οικονομολόγο) στον Δήμο Άργους Ορεστικού για την βέλτιστη διαχείριση του ηλεκτροφωτισμού του Δήμου. Μέρος αυτής αναφέρονταν και στον Οδοφωτισμό μόνο του αστικού ιστού, που προσεγγίστηκε με την χρήση GIS, GPS και 3D τεχνολογιών (προσομοίωση φωτο, συνεργασία DCS-MDS). Ένα από τα αποτελέσματα για τον οδοφωτισμό είναι ότι μόνο η αντικατάσταση περίπου 220 λαμπτήρων θα εξοικονομήσει ετήσια οικονομικούς πόρους (χρήματα που πληρώνει ο Δήμος στην ΔΕΗ) της τάξης του 27 35%, ικανούς μόνο από αυτήν data consulting services 3D απεικόνιση στάθμης φωτισμού μέρους της οδού Γιαγκοπούλου την ενέργεια να χρηματοδοτήσουν μια θέση εργασίας στον μικρό αυτόν Δήμο (~ κάτοικοι φανταστείτε τα μεγέθη για τους μεγάλους Δήμους) ή/και ενδεχόμενη μείωση των μη ορθολογικά αποτιμώμενων από τις δημοτικές αρχές δημοτικών τελών & φόρων που πληρώνουμε πανελλαδικά σαν Δημότες στους Δήμους μας. Η συνέχεια αυτής της προσπάθειας περιλαμβάνει και την συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες (ΕΜΠ) για την προϋπολογιστική αποτίμηση μιας ολοκληρωμένης παρέμβασης σε επίπεδο Δήμου. (χαρτογραφικό υπόβαθρο: GIS Δήμου με συνεργασία DCS-INFOΔΗΜ / δορυφορική απεικόνιση IKONOS,). 7 /

8 intec systems EXPRESSNEWS Εάν η εταιρεία σας εμφανίζει αριστεία στο marketing της καινοτομίας, εάν η εταιρεία σας θέλει να διευρύνει το επιχειρηματικό της δίκτυο στην Ευρώπη και παγκοσμίως, δηλώστε τώρα συμμετοχή στο European Seal of e- Excellence Ο σκοπός του European Seal of e- Excellence είναι να ανταμείψει τις επιχειρήσεις ΤΠΕ με ιστορικό και δραστηριότητες στο marketing της καινοτομίας. Απονέμεται ετησίως από το 2003 από το EMF (European Multimedia Forum) και τους συνδέσμους-συνεργάτες του. Το European Seal of e- Excellence είναι ευρέως γνωστό για την διάκριση επιχειρήσεων με καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες καθώς και άριστες μεθόδους marketing για την προώθησή τους. Σχετικό δελτίο τύπου από τους διοργανωτές. Για να δηλώστε συμμετοχή μπορείτε να επισκεφθείτε το European Seal of e- Excellence Η προθεσμία για τις αιτήσεις υποβολής είναι η 31/12/09. Η απονομή θα πραγματοποιηθεί στις 2 Μαρτίου στην CeBIT Η εταιρία Intec Systems ιδρύθηκε το 2003 από μια ομάδα στελεχών με πάνω από είκοσι χρόνια εμπειρία στον χώρο της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών. Από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας της διαθέτει παρουσία τόσο στην Καβάλα όσο και στην Θεσσαλονίκη μέσω άρτια στελεχωμένων γραφείων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της σε όλη την Β. Ελλάδα. Οι βασικοί τομείς δραστηριότητας της εταιρίας είναι οι Ολοκληρωμένες λύσεις Πληροφορικής για τον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα, η διάθεση και υποστήριξη προγραμμάτων Οικονομικής Διαχείρισης και Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων για Δημόσιους Οργανισμούς (Δήμους, Νοσοκομεία), η διάθεση και υποστήριξη προγραμμάτων Δημοτολογίου - Μητρώου Αρρένων και Πρωτοκόλλου σε Δήμους, η υποστήριξη προγραμμάτων Οικονομικής Διαχείρισης, Συστημάτων μέτρησης ενδείξεων υδρομέτρων και η έκδοση λογαριασμών για Δ.Ε.Υ.Α., τα Συστήματα Τηλεποπτείας και Τηλεχειρισμού Η Isosoft ΑΕ ιδρύθηκε με στόχο την ανάπτυξη, διάθεση και υποστήριξη εξειδικευμένου λογισμικού, παρέχοντας καινοτόμες λύσεις στην Οργάνωση Διαχείριση και Διοίκηση Διαδικασιών για το Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα. Η τεχνολογική πλατφόρμα ανάπτυξης των εφαρμογών, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες βάσεις δεδομένων, την ευελιξία του Διαδικτύου(Internet) και την συνεχή επιστημονική εκπαίδευση εξασφαλίζουν τη σταθερότητα, ασφάλεια-ταχύτητα δεδομένων και συντελούν στην προοπτική εξέλιξης της Isosoft. Αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρίας είναι η ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού «κατά παραγγελία» για έργα που παρουσιάζουν ξεχωριστές ιδιαιτερότητες, τόσο στο σχεδιασμό τους, όσο και τη λειτουργία τους. Το τμήμα ανάπτυξης λογισμικού μέσα από ειδικές φόρμες ανάπτυξης εγγυάται την Δικτύων Ύδρευσης των Δημοτικών Υπηρεσιών, η Ψηφιοποίηση Ληξιαρχικών Πράξεων, Χαρτών, Πράξεων Εφαρμογής και ο σχεδιασμός και ανάπτυξη ιστοσελίδων. Επίσης η εταιρεία δραστηριοποιείται και στον τομέα της εμπορίας και τεχνικής υποστήριξης εμφακελωτικών και διπλωτικών μηχανημάτων. Η Intec Systems είναι μία ολοκληρωμένη και σύγχρονη εταιρία στον Τομέα της Πληροφορικής, έχοντας τη δυνατότητα να προσφέρει στους πελάτες της τα τελειότερα και πλέον κατάλληλα συστήματα Hardware και Software για την περίπτωσή τους, εξασφαλίζοντας συγχρόνως την πλήρη υποστήριξη των προϊόντων τους. Η Εταιρεία Intec Systems συμμετέχει στην έκθεση POLIS στην Θεσσαλονίκη, από 26 έως 29 Νοεμβρίου, στο Περίπτερο 9 Stand 10 για την παρουσίαση των προϊόντων και των υπηρεσιών της. isosoft áå αξιοπιστία των εφαρμογών που αναπτύσσει. Από το ξεκίνημα της εταιρίας μέχρι και σήμερα, η Isosoft έχει υλοποιήσει και υλοποιεί την Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας την αναδιοργάνωση Διαδικασιών και την εκπαίδευση των υπαλλήλων των Δήμων στις εμπλεκόμενες υπηρεσιακές μονάδες. Έχει αναλάβει την μελέτη και την εκπόνηση στρατηγικού σχεδιασμού των Δήμων για την περίοδο Τέλος, διεκπεραίωσε με επιτυχία μελέτες για την Επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας Δικαιούχων ΕΣΠΑ. Ενδεικτικά έχουν υλοποιηθεί έργα στους εξής Δήμους: Δήμος Αμυνταίου Δήμους Αγίας Τριάδας Καστοριάς Δήμος Συκεών Δήμος Σκιάθου 8 /

9 1.Υπεγράφη στις 30/10/2009 η σύμβαση ανάθεσης (μετά από διεθνή-δημόσιο διαγωνισμό) για το έργο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ/ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» με τον δήμαρχο Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδη και τους εκπροσώπους της αναδόχου ένωσης εταιριών Dotsoft-Infotrip AE κ. Ευάγγελο Κοσμίδη και κ. Βασίλειο Μιζάρα. Τo έργο ύψους ,00 θα δώσει νέα πνοή στις ευρυζωνικές ασύρματες προσβάσεις στον Δήμο Ξάνθης και αναμένεται να βοηθήσει την τουριστική προβολή του Δήμου. Η Εταιρία Dotsoft δραστηριοποιείται στο χώρο των εφαρμογών Internet τα τελευταία 10 χρόνια και έχει μεγάλη εμπειρία στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. dotsoft & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - INFO TRIP A.E.» - «ΚΟΣΜΙΔΗΣ Ε. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.- DOTSOFT» για το έργο με τίτλο ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. Οι εταιρίες Dotsoft και Infotrip έχοντας μεγάλη εμπειρία σε έργα ολοκληρωμένων υπηρεσιών συνεργάζονται τόσο σε αυτό όσο και σε άλλα παρόμοια έργα της πρόσκλησης 192 προκειμένου να δώσουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στα μκρότερα δυνατά χρονικά περιθώρια ώστε οι δημόσιοι φορείς να εκμεταλευτούν πλήρως τις δυνατότητες χρηματοδότησης από το 3ο και 4ο ΚΠΣ. 2. Υπεγράφη στις 05/11/2009 η σύμβαση μεταξύ της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Καστοριάς και της ένωσης εταιριών «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΞΥΠΝΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ draxis Στην εταιρία ΔΡΑΞΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κατακυρώθηκε στις 11/11/2009 ο διαγωνισμός με τίτλο: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΣΩΝΙΑΣ». Η ΔΡΑΞΙΣ δραστηριοποιείται στο χώρο περιβαλλοντικού λογισμικού και των εφαρμογών γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων τα τελευταία 8 χρόνια με απόλυτη επιτυχία τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Περισσότερα στο site softworks Με επιτυχία έγινε την Τρίτη 3 Νοεμβρίου στο Ξενοδοχείο Nikopolis εκδήλωση της Softworks και της Oracle Hellas στην οποία παρουσιάστηκαν τα «Oracle Business Intelligence Suite» και «Oracle Real Application Clusters» από στελέχη των εταιριών. Επίσης στελέχη της εταιρίας ΜΑΚΙΟΣ Α.Ε. παρουσίασαν την υλοποίηση του Oracle Business Intelligence Suite στην επιχείρηση τους. Το Oracle BI είναι η απόλυτη πλατφόρμα επιχειρηματικής πληροφόρησης και ευφυΐας. Αντλεί και επεξεργάζεται τα δεδομένα από τα πληροφοριακά συστήματα των επιχειρήσεων (ERP, CRM κλπ) ανεξάρτητα της χρησιμοποιούμενης database (Οracle, SQL server, IBM DB2 κλπ) και παράγει πολύτιμες πληροφορίες χρήσιμες για την λήψη κρίσιμων επιχειρηματικών αποφάσεων. Το Oracle BI που είναι το κορυφαίο σύστημα επιχειρηματικής ευφυΐας μπορεί ακόμα να συνδυάσει δεδομένα από διαφορετικά και ετερογενή συστήματα. Η τεχνολογία «Real Application Clusters» δίνει τη δυνατότητα σε Oracle Database να λειτουργούν χωρίς καμία απολύτως διακοπή ακόμα και σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού (hardware) ή αναβάθμισης του λογισμικού ή του λειτουργικού συστήματος. Είναι απόλυτα συμβατό με όλες τις εφαρμογές λογισμικού για Oracle database χωρίς καμία τροποποίηση. Η Softworks ΑΕ που είναι ο μοναδικός πιστοποιημένος συνεργάτης της Oracle με έδρα την Βόρεια Ελλάδα διαθέτει, υποστηρίζει και αναπτύσσει εφαρμογές βασισμένες στα προϊόντα της Oracle. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το ή καλέστε το /

10 infoäçì Η εταιρεία «Π. ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ Κ. ΛΙΟΔΑΚΗ ΟΕ» με διακριτικό τίτλο «ΙNFOΔΗΜ» είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που ιδρύθηκε (το 1992) με αποκλειστικό αντικείμενο τις εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών. Έκτοτε, δραστηριοποιούμενη σε διάφορες περιοχές της χώρας, έχει εκπονήσει μεγάλο αριθμό εφαρμογών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και διαχείρισης χωρικών δεδομένων και πολύ συχνά με καινοτόμο χαρακτήρα. Κύριοι εντολείς της είναι φορείς του Δημόσιου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Μερικές από τις εφαρμογές που έχει υλοποιήσει είναι στην σύνταξη εφαρμογών με την χρήση ΣΓΠ σε πολεοδομικές, κτηματολογικές, περιβαλλοντικές, αναπτυξιακές εφαρμογές, διαχείρισης οδικών έργων, εφαρμογές διαχείρισης του τέλους ακίνητης περιουσίας, εφαρμογές ΣΓΠ στο διαδίκτυο, διαχείρισης στόλου οχημάτων, βελτιστοποίησης δρομολογίων, πυροπροστασίας δασών, διαχείρισης τεχνικών έργων κλπ. Η Εταιρεία INFOΔΗΜ, έχει σημαντική εμπειρία στην υλοποίηση έργων πυροπροστασίας, αφού είναι η ΜΟΝΑΔΙΚΗ εταιρεία που έχει αναπτύξει και εγκαταστήσει ειδικό λογισμικό πυροπροστασίας και προσομοίωσης πυρκαγιάς (λογισμικό IN- FOFIRE) σε τρεις ορεινούς όγκους της χώρας, το οποίο με ένα σύνολο εφαρμογών καθώς επίσης και με την εγκατάσταση λογισμικών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, αποτελούν ένα ολοκληρωμένο σύνολο για την πυροπροστασία των δασικών εκτάσεων στα όρη Όλυμπος (Νομός Πιερίας), Βόρας (Νομός Πέλλας), Γράμμος (Νομός Καστοριάς), Μενοίκιο (Νομός Δράμας), στα δάση του Ρούβα και της Πρέβελης (Ηράκλειο Κρήτης) ενώ είναι σε φάση υλοποίηση το έργο πυροπροστασίας των Νομών Άρτας, Χανίων, Θεσπρωτίας και Δυτικής Αττικής. Τα έργα αυτά, αποτελούν τα μοναδικά ολοκληρωμένα έργα πυροπροστασίας στην Ελλάδα, τα οποία είναι λειτουργικά και παρέχουν με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών καινοτόμες τεχνολογικές υπηρεσίες για την πυροπροστασία των δασών. Επίσης, η εταιρεία INFOΔΗΜ Ο.Ε. έχει αναπτύξει Εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών σε αστικό επίπεδο στους Δήμους Καβάλας, Γαλατσίου (Αττικής) και Σερρών. Τέλος, η εταιρεία INFOΔΗΜ Ο.Ε. είναι επίσημο μέλος της Ευρωπαϊκής Ομάδας Εμπειρογνωμόνων ΙNSPIRE (http://inspire. jrc.ec.europa.eu/ir/ sdic view_step1_only.cfm?id =17986) και συνεργάζεται επίσημα με τα 285 μέλη που συμμετέχουν στην Ομάδα από τις 25 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. infotrip - dotsoft - draxis Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων των εταιριών INFOTRIP, DOT- SOFT και DRAXIS για την παροχή καινοτόμων λύσεων λογισμικού και τηλεματικής στους φορείς της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η ανέλαβαν ως κοινοπραξία, το έργο με τίτλο Εγκατάσταση ασύρματου ευρυζωνικού δικτύου και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας ηλεκτρονικού τουρισμού στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ροδόπης. Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη και αξιολόγηση προηγμένων υπηρεσιών, πληροφόρησης και τηλεπικοινωνιών που θα παρέχονται σύμφωνα με την τοποθεσία των χρηστών (location-based services) πάνω από τα ασύρματα δίκτυα πρόσβασης (hotspots) που θα εγκατασταθούν στο νομό Ροδόπης. Στα πλαίσια του έργου η κοινοπραξία έχει αναλάβει ν αναπτύξει υπηρεσίες καινοτόμου χαρακτήρα, οι οποίες θα διασφαλίζουν την πλήρη και αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών των χρηστών, αλλά και τη δυνατότητα ευελιξίας και προσαρμογής αυτών, που ουσιαστικά στοχεύουν στην αναβάθμιση του τουριστικού και πολιτισμικού προϊόντος του νομού, αξιοποιώντας τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Για την υλοποίηση του έργου η κοινοπραξία έχει αναλάβει την ανάπτυξη εφαρμογών πληροφόρησης και ενημέρωσης, μέσα από την χρήση των γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων που αξιοποιούν τεχνολογίες συμβατές με ανοικτά πρότυπα και βασίζονται στην αρχιτεκτονική πολλαπλών επιπέδων (3-tier/ multi-tier architecture), ώστε να επιτυγχάνεται η διευκόλυνση της πρόσβασης των χρηστών στο σύνολο των διαθέσιμων πληροφοριών και υπηρεσιών μέσα από ένα φιλικό περιβάλλον διεπαφής, ούτως ώστε να διασφαλίζεται σε βάθος χρόνου η βέλτιστη αξιοποίηση της επένδυσης του νομού. Η κοινοπραξία στα πλαίσια του έργου στηρίζει την σημαντική αυτή πρωτοβουλία της Αναθέτουσας Αρχής για την βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών, τοπικών επιχειρήσεων και λοιπών φορέων, και έρχεται να συμπληρώσει την εσωτερική τεχνολογική & πληροφοριακή υποδομή του νομού Ροδόπης. 10 /

11 new media Η εταιρεία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΣΩΝ Α.Ε (NEW MEDIA) προήλθε από τη συγχώνευση της Magnet Internet Services και της DOTSOFT, δύο δυναμικές εταιρίες παροχής λογισμικού και λύσεων στο χώρο του Internet. Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό Α. Θεοδώρας 1, (τηλ.: , όπου στεγάζονται αυτή τη στιγμή όλες οι δραστηριότητες της. Έχει μόνιμους συνεργάτες στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις για την παρακολούθηση των έργων που προέρχονται από εκεί. Όλες οι θέσεις εργασίας στην NEW MEDIA στελεχώνονται από εξειδικευμένους επιστήμονες (κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών διπλωμάτων) στο χώρο του Internet, των εφαρμογών λογισμικού και του περιβάλλοντος. Η NEW MEDIA εξειδικεύεται στην ανάπτυξη, λειτουργία και υποστήριξη εφαρμογών internet (βάσεις δεδομένων, διαχείριση διαδικτυακού περιεχομένου, e-shop). Κύριο μέλημα και ουσιαστικό αντικείμενο της NEW MEDIA είναι η αξιοποίηση και η ομαλή ενσωμάτωση των εφαρμογών internet στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης του κάθε πελάτη της. Ενδεικτικά αναφέρονται οι υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρία: Ανάπτυξη - Υποστήριξη Δυναμικών Ιστοσελίδων, Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Ανάπτυξη και Υποστήριξη Εφαρμογών Web, Ανάπτυξη Εφαρμογών βάσεων δεδομένων, Φιλοξενία site και server, Καταχώριση ονομάτων internet, Search engines optimization. Η εταιρία έχει πραγματοποιήσει την κατασκευή πολύ μεγάλου αριθμού δικτυακών τόπων, ενώ φιλοξενεί και υποστηρίζει καθημερινά μεγάλο αριθμό από sites εταιριών και οργανισμών. Η μακρόχρονη ενασχόληση της εταιρίας με τη φιλοξενία sites έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη μιας ιδιαίτερα εποικοδομητικής συνεργασίας με εταιρίες όπως οι Liquid Web, Servint, Keyweb, και πολλές άλλες που ηγούνται στο χώρο της διαδικτυακής φιλοξενίας και αποτελούν μερικούς από τους μεγαλύτερους hosting providers στην Αμερική και τη Ευρώπη. Παράλληλα η εταιρεία δραστηριοποιείται στην εφαρμογή προηγμένων λειτουργιών βελτιστοποίησης κώδικα σε συνδυασμό με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση διαφημιστικών ενεργειών για την προώθηση δικτυακών τόπων και του περιεχομένου τους, για την βέλτιστη εμφάνιση του site σε αναζητήσεις χρηστών στις μηχανές αναζήτησης και ιδιαίτερα στο Google. emetris Η Emetris AE σε συνεργασία με το ερευνητικό ινστιτούτο Urenio του ΑΠΘ ολοκλήρωσαν πρόσφατα ένα νέο portal του Δήμου Θέρμης. Πρόκειται για την εφαρμογή «Digital city»: ανοιχτή πλατφόρμα ψηφιακών πόλεων η οποία παρέχει σε Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης υπηρεσίες Ψηφιακών Πόλεων, αποσκοπώντας στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, των επισκεπτών και των επιχειρήσεων της πόλης, στοχεύοντας τελικά στην υποστήριξη και διευκόλυνση της λειτουργίας των πόλεων. Η πλατφόρμα είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας των δύο φορέων στα πλαίσια του Πόλου Καινοτομίας. Ενδεικτικά εργαλεία: Ψηφιακές υπηρεσίες (πιστοποιητικά, μεταβολές, εγγραφές, κ.α.), On-line παρακολούθηση των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, On-line φόρουμ συζητήσεων και δημοσκοπήσεις, On-line εργαλεία (δημιουργία επιχειρηματικού σχεδίου, σχεδίου μάρκετινγκ, κτλ), Προβολή Επιχειρήσεων e-marketplace, Πληροφόρηση για τα δρώμενα της πόλης: εκθέσεις, θέατρα, συναυλίες, Εικονική περιήγηση στην πόλη με τη χρήση ψηφιακών χαρτών και πανοραμικών φωτογραφιών. κ.α. Η πλατφόρμα καλύπτει πέντε βασικές συνιστώσες μιας πόλης: Ψηφιακή Δημοκρατία, Ψηφιακή Διακυβέρνηση, Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα, Πληροφόρηση και Τουριστική Προβολή προσφέροντας αντίστοιχες ψηφιακές υπηρεσίες μέσα από πέντε διακριτά υποσυστήματα. 11 /

12 Η ΜΙΚ3 ΑΕ ιδρύθηκε το 1997 στην Θεσσαλονίκη, από στελέχη με μακρόχρονη εμπειρία στα συστήματα πληροφορικής. Είναι μια δυναμική και ευέλικτη εταιρία πληροφορικής με πανελλαδική παρουσία. Αντιμετωπίζει τις σύγχρονες προκλήσεις της αγοράς στηριζόμενη στο διαρκώς εξελισσόμενο ανθρώπινο δυναμικό της, που λειτουργεί πάντα σαν ομάδα με τον πελάτη, σε μια διαχρονική σχέση αμοιβαίας ωφέλειας. Τα στελέχη της ΜΙΚ3, διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στην έρευνα, σχεδίαση και υλοποίηση συστημάτων πληροφορικής ενώ οι επενδύσεις της ΜΙΚ3 ΑΕ σε απόκτηση τεχνογνωσίας έχουν ξεπεράσει τις πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ. Οι δραστηριότητες της ΜΙΚ3 είναι Εμπορικές, Έρευνας και Ανάπτυξης Λογισμικού και φυσικά Παροχής Υπηρεσιών. H εμπορική δραστηριότητα της ασκείται μέσα από συνεργασίες και εκπροσωπήσεις διαφόρων οίκων του εξωτερικού, όπως η ΙΒΜ, η VISION, η HELPSYSTEM κα.. Στο χώρο της ανάπτυξης Λογισμικού έχει να παρουσιάσει προϊόντα όπως το Food Control Management (FCM) ένα μοναδικό σύστημα για την διαχείριση των υγρών τροφίμων σαν πρώτη ύλη (γάλα, λάδι, κρασί), το mik3 áå Personnel Budjet Information System (PΒIS) ένα πλήρες σύστημα για τον προϋπολογισμό του κόστους του ανθρώπινου δυναμικού ενός οργανισμού, το Entrprise Content Management (ECM) σε συνεργασία με την ΙΒΜ έχει ολοκληρώσει ένα σύστημα για την διαχείριση του περιεχομένου αλλά και των επιχειρηματικών ροών ενός οργανισμού και τέλος το DIGI ένα σύστημα για την ψηφιοποίηση περιεχομένου ηχογραφημάτων (cd s) αλλά και των συνοδευτικών υλικών. Στον χώρο της έρευνας έχει συμμετέχει με επιτυχία σε συνεργασία με το ΑΠΘ στο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΒΕΤ-2005)» με θέμα «Σχεδιασμός και ανάπτυξη ολοκληρωμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας ιχνηλασιμότητας στην Βιομηχανία Τροφίμων» και στο «ΠΟΛΛΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» με θέμα «Ανάπτυξη Λογισμικού για τον έλεγχο της ποιότητας και της ιχνηλασιμότητας στην Βιομηχανία Γάλακτος». olympia electronics áå Η OLYMPIA ELECTRONICS A.E. θα συμμετέχει στην Διεθνή Έκθεση INTERSEC 2010 ( ) Η OLYMPIA ELECTRONICS A.E. θα συμμετέχει για 5η συνεχόμενη φορά στην Διεθνή Έκθεση INTERSEC 2010, που θα πραγματοποιηθεί από τις 17 έως τις 19 Ιανουαρίου 2010 στο Ντουμπάι. Με το περίπτερο της η OLYMPIA ELECTRONICS A.E. έχει ως κύριο σκοπό να ενημερώσει το πελατολόγιο της και το κοινό για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της στην παραγωγή ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας. Συγκεκριμένα οι επισκέπτες στο περίπτερο της OLYMPIA ELECTRONICS A.E. θα έχουν την δυνατότητα μεταξύ των άλλων: 1) Να ενημερωθούν για την χρήση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των βασικών ομάδων των προϊόντων της. 2) Να παρακολουθήσουν την επίδειξη λειτουργίας του νέου ασύρματου συναγερμού της εταιρείας. 3) Να πλοηγηθούν στον ανανεωμένο δικτυακό τόπο της OLYMPIA ELECTRONICS A.E.: 4) Να δουν την παρουσίαση του 1ου Ελληνικού Διευθυνσιοδοτούμενου Συστήματος Πυρανίχνευσης 2, 4, 6 ή 8 βρόχων, το οποίο αποτελεί αποκλειστικότητα της OLYMPIA ELECTRONIC A.E. Τα προϊόντα της OLYMPIA ELECTRONICS A.E. είναι δοκιμασμένα εδώ και πολλά χρόνια στην απαιτητική αγορά του Ντουμπάι και των χωρών της ευρύτερης αγοράς της Μέσης Ανατολής, αλλά και σε πολλές χώρες του κόσμου και κυρίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνδυάζουν πλεονεκτήματα, με κυριότερο αυτό της πιστοποιημένης ποιότητας, ώστε να προσφέρουν την πιο ανταγωνιστική τιμή. Η έκθεση INTERSEC αποτελεί πόλο έλξης επισκεπτών από όλο τον κόσμο, γεγονός που επιβεβαιώνει το ολοένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για την χρησιμοποίηση νέων καινοτόμων προϊόντων στον κλάδο του ηλεκτρολογικού υλικού. 12 /

13 tredit ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ East Mediterranean MoS Master Plan ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ Η TREDIT Α.Ε. Το έργο, το οποίο πρόσφατα ολοκλήρωσε ένωση εταιρειών από τις χώρες Ελλάδα, Ιταλία, Σλοβενία, Μάλτα & Κύπρο, μεταξύ των οποίων & η TREDIT Α.Ε., αποτελεί μία από τις πρωτοβουλίες της ΕΕ στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Μεταφορών για το 2010 που εστιάζει στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων δικτύων συνδυασμένων μεταφορών, μέσω της εισαγωγής της έννοιας των Θαλάσσιων Αυτοκινητόδρομων (Motorways of the Sea MoS) στη Λευκή Βίβλο του Ο όρος MoS αναφέρεται στην ανάπτυξη κύριων θαλάσσιων διαδρομών μεταξύ Κρατών Μελών της ΕΕ (και πιθανώς γειτονικών τρίτων χωρών), οι οποίες θα προσφέρουν υψηλής ποιότητας, τακτικές θαλάσσιες ζεύξεις, με στόχο την εισαγωγή νέων, ολοκληρωμένων εφοδιαστικών αλυσίδων, που θα βασίζονται στις συνδυασμένες μεταφορές και στη ναυτιλία, με σκοπό τη μετάθεση της εμπορευματικής κίνησης από τις συμφορημένες οδικές διαδρομές σε κύριες συνδυασμένες «χερσαίες-θαλάσσιες» διαδρομές. Ως τμήμα του Priority Project No. 21 του TEN-T, ορίσθηκαν τέσσερεις διάδρομοι μεταφοράς για τους οποίους εκπονήθηκαν σχετικά Master Plans, ένα εκ των οποίων και το εν λόγω έργο, το οποίο αφορά στο διάδρομο της Νότιο - Ανατολικής Ευρώπης. Το έργο αυτό είναι μείζονος σημασίας, τόσο για την επίτευξη βασικών στόχων, όσο και για την ικανοποίηση βασικών απαιτήσεων της πολιτικής της ΕΕ για τις μεταφορές στην περιοχή, η οποία αναγνωρίζεται ως σημαντικός χώρος διεθνών θαλάσσιων μεταφορών, με «κόμβους» και άξονες πραγματικά παγκόσμιας σημασίας, εξυπηρετώντας ένα τεράστιο αριθμό συγκλινουσών παγκόσμιων θαλάσσιων ζεύξεων και δρομολογίων. Η ύπαρξη λιμένων και συνδέσεων συνδυασμένων μεταφορών παγκόσμιας σημασίας, σε συνδυασμό με τις σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής, προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες για την ανάπτυξη της έννοιας των MoS. Ειδικά για την Ελλάδα αναμένεται να συμβάλλουν σημαντικά στην προσπάθεια για την μετατροπή της χώρας σε «διαβαλκανική πύλη» συνδυασμένων μεταφορών αξιοποιώντας το εξαιρετικό γεωγραφικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημά της. 13 /

14 ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ Στο νεόδμητο κτίριο της Θερμοκοιτίδας η τεχνολογικά άρτια εξοπλισμένη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Τεχνόπολης, ενδείκνυται για την φιλοξενία παρουσιάσεων, συνεδρίων, Γενικών Συνελεύσεων και συναντήσεων. Το σύγχρονο περιβάλλον και η πλήρης υποστήριξη εγγυώνται την επιτυχία κάθε επαγγελματικής εκδήλωσης. Στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία στο ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΕΠΕ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ ΤΗΛ: FAX: ΠΥΛΑΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠΒΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΣΕΠΒΕ 2007-2009 Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Αναστάσιος Τζήκας Α Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

business technology news

business technology news business technology news Προαναγγελία Νέων Προκηρύξεων, 101 εκατ. ευρώ, για Συνεργασία Επιχειρήσεων και Ερευνητικών Φορέων Δύο νέες προκηρύξεις, προϋπολογισμού 101 εκατ. ευρώ, που αφορούν τη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 1. (ΝΕΟ) Μείωση του κόστους προμηθειών μέσω του etender.gr...2 2. (ΝΕΟ) Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠΒΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 27 ΙΟΥΝΙOY 2011 ΣΕΠΒΕ 2009-2011 Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Αναστάσιος Τζήκας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ FORTHnet ΚΑΙ OTEnet ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΟΧΕΙΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ FORTHnet ΚΑΙ OTEnet ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΟΧΕΙΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ FORTHnet ΚΑΙ OTEnet ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΟΧΕΙΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΑΓΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΡΚΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

business technology news

business technology news business technology news Labs.OpenGov για τον Ανασχεδιασμό των Κρατικών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Δεκαπέντε προτάσεις ανασχεδιασμού των κρατικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών παρουσιάστηκαν στην ημερίδα «Labs. OpenGov»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Ιουνίου 2013 ΤΕΥΧΟΣ 222

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Ιουνίου 2013 ΤΕΥΧΟΣ 222 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Ιουνίου 2013 ΤΕΥΧΟΣ 222 1. Ψηφίσθηκαν οι αλλαγές στον Επενδυτικό Νόμο 3908/2011 & στον Αναπτυξιακό 3299/2004 από τη Βουλή των Ελλήνων,

Διαβάστε περισσότερα

business technology news

business technology news Νέα προγράμματα προϋπολογισμού 53 εκ. ευρώ για το 2010 από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», παρουσίασε πρόσφατα σε συνέντευξη τύπου, η υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά για τη σχεδίαση και ανάπτυξη ολοκληρωμένης λύσης ηλεκτρονικού καταστήματος, για την εταιρεία [ΕΤΑΙΡΕΙΑ]

Προσφορά για τη σχεδίαση και ανάπτυξη ολοκληρωμένης λύσης ηλεκτρονικού καταστήματος, για την εταιρεία [ΕΤΑΙΡΕΙΑ] Προς:- Υπόψη:- Κοινοποίηση:- - Θέμα:- Συνημμένα:- Αξιότιμε κ. [CONTACT], [ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ] Τ: [ΤΗΛ.], F: [ΦΑΞ], E: [EMAIL] [CONTACT] Θεσσαλονίκη, [DATE]. Αναγνωριστικό προσφοράς: [QUOTE_ID] Προσφορά για τη σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

6. Πληροφορική και Κοινωνία

6. Πληροφορική και Κοινωνία 6. Πληροφορική και Κοινωνία 6.1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να οριστεί, να καταγραφεί και να οριοθετηθεί, ο ρόλος της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην Ελληνική κοινωνία του

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (53ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (53ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΗΦΟΡΙΝ-ΓΜΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 04-04-2014 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 728/04-04-2014 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 516/04-04-2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (53ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ Α.Ε. ΟΤΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: Φ4-4056 / 18-03-2015)

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: Φ4-4056 / 18-03-2015) ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ:ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ-ΤΑΣΕΙΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ:ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ-ΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών Θέμα πτυχιακής εργασίας: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ:ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ-ΤΑΣΕΙΣ υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY Κωδ. ΟΠΣ: Προϋπολογισμός: (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας: 3.546.180,00 ΗΗ-ΜΜ-200Ε

Διαβάστε περισσότερα

«Broadcenter Προώθηση της Ευρυζωνικότητας. στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»

«Broadcenter Προώθηση της Ευρυζωνικότητας. στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ «Broadcenter Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» Υποέργο 1: Αυτεπιστασία Π 1.3.1: Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΟΥΣΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α.Μ.: 6674

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΟΥΣΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α.Μ.: 6674 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΟΥΣΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α.Μ.: 6674 ΤΙΤΛΟΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Θεσσαλονίκης (ATΕΙΘ) ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. Πτυχιακή Εργασία:

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Θεσσαλονίκης (ATΕΙΘ) ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. Πτυχιακή Εργασία: Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Θεσσαλονίκης (ATΕΙΘ) ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Η Chipita International S.A. και η εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-commerce) στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» Πληροφορίες: Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΕΣΩ ΕΞΥΠΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Awards 2012. www.businessitawards.gr. Με την Υποστήριξη

Awards 2012. www.businessitawards.gr. Με την Υποστήριξη Awards B u s i n e s s I. T. E x c e l l e n c e 2012 www.businessitawards.gr Με την Υποστήριξη Επιβράβευση της καινοτόµου χρήσης και επιχειρηµατικής αριστείας της Πληροφορικής Σε ένα ιδιαίτερα εορταστικό

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Logistics ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 ΕΞΩΦΥΛΛΟ Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 1. Προφίλ 06 1.1 Παρουσίαση Εταιρίας 10 1.2 Σημαντικοί Σταθμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΧΑΛΚΟΡ 12

Διαβάστε περισσότερα