business technology news

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "business technology news"

Transcript

1 2 óõíüíôçóç ΤΕΥΧΟΣ 2 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την δυνατότητα που έχετε να δημοσιεύσετε νέα σας και καταχώρησή σας μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Πετμεζά Φωτεινή (τηλέφωνο επικοινωνίας , business technology news ä.ó. ÓÅÐÂÅ êáé Ôå íüðïëéò ìå ôïí õöõðïõñãü ïéêïíïìßáò, áíôáãùíéóôéêüôçôáò êáé íáõôéëßáò ê. ÌÜñêï Ìðüëáñç Συνάντηση με τον υφυπουργό Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Μάρκο Μπόλαρη, πραγματοποίησαν τα διοικητικά συμβούλια του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος και της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης. Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στους νέους χώρους της Θερμοκοιτίδας της Τεχνόπολης στην ΒΕΠΕ Τεχνόπολης, τα διοικητικά συμβούλια των δύο φορέων είχαν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τις δράσεις και τις προτάσεις, καθώς επίσης και το όραμα του κλάδου. Το όραμα αυτό στόχο έχει να γίνει η πληροφορική στρατηγικός κλάδος για την εθνική οικονομία και να αναδειχθούν οι επιχειρήσεις πληροφορικής σε μοχλό για την ανάπτυξη της οικονομίας και την ποιότητα της καθημερινότητας του πολίτη. Παράλληλα παρουσιάστηκε στον υφυπουργό πακέτο αναπτυξιακών προτάσεων, για την προώθηση και ενίσχυση της περιφερειακής οικονομίας και συγκεκριμένα μια σειρά δράσεων που θα αποτελέσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την ανάπτυξη των εταιρειών του κλάδου αλλά και νέων άμεσων μέτρων προτεραιότητας με μεγάλη αποτελεσματικότητα από την εφαρμογή προς τις τοπικές οικονομίες και τον πολίτη όπως Ψηφιακή Εγνατία, που αφορά την πληροφοριακή και τεχνολογική ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων όλων των κλάδων στη Βόρεια Ελλάδα, στοχεύοντας κυρίως στην εξωστρέφειά τους. Εγνατία της Αριστείας, που αφορά την ανάπτυξη τεχνογνωσίας, καινοτομίας στις επιχειρήσεις του κλάδου, βραβεύοντας τα πλέον καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια νέων τεχνολογιών. Ψηφιακή Τεχνόπολη, που αφορά τη χρηματοδότηση ΜΜΕ πληροφορικής για την ανάπτυξη καινοτόμου λογισμικού και υπηρεσιών, οι οποίες επιθυμούν να μπουν στη Τεχνόπολη. Εγνατία Πληροφορικής ΙΙ, η οποία είναι η συνέχεια της επιτυχημένης δράσης «Εγνατία Πληροφορικής» που αφορά τη χρηματοδότηση ΜΜΕ πληροφορικής στον άξονα της Εγνατίας για τη σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων/business plans. Η Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης, εργαλείο για την ανάδειξη της Θεσσαλονίκης σε πόλη της Καινοτομίας και των Νέων Τεχνολογιών, εξωστρέφεια εξωτερίκευση επιχειρήσεων διεθνείς σχέσεις. Ο κ. Μπόλαρης παρουσίασε τους κύριους άξονες πολιτικής που θα εφαρμόσει το υπουργείο, ενώ έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις πρωτοβουλίες και δραστηριότητες του συνδέσμου. Παράλληλα, σημείωσε ότι η υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών αποτελεί μονόδρομο για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, ενώ η υιοθέτησή τους από το Δημόσιο αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχία του κυβερνητικού έργου. ΒΕΠΕ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΘ ΤΚ ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2 óôï 16% ç äéåßóäõóç ôçò åõñõæùíéêüôçôáò óôçí åëëüäá, óôï ôýëïò ôïõ ã` ôñéìþíïõ ôïõ 2009 Νέα στοιχεία για τη διείσδυση της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα παρουσιάστηκαν πρόσφατα από την Πρόεδρο του Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ, κα Έλλη Παγουρτζή, στο πλαίσιο του 11ου συνεδρίου Τηλεπικοινωνιών Infocom με τίτλο «Live, Work, Play the Broadband Way: Η ευρυζωνικότητα είναι μόνο η αρχή». Ειδικότερα, η ευρυζωνική διείσδυση στην Ελλάδα ανέρχεται στα επίπεδα του 16% την 1η Οκτωβρίου 2009 (σχήμα 1). Το συνολικό μέγεθος των σταθερών ευρυζωνικών γραμμών ανέρχεται σε (Πηγή ΕΕΤΤ) παρουσιάζοντας αύξηση κατά 44% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και κατά 19% σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο. Η συντριπτική πλειοψηφία των ευρυζωνικών γραμμών είναι τεχνολογίας DSL, ήτοι Ακόμη, υπάρχουν περί των 8408 ευρυζωνικών συνδέσεων λοιπών τεχνολογιών (π.χ. μισθωμένες γραμμές). Οι συνδέσεις ΑΠΤΒ, αντιστοιχούν στο 40,1% του συνόλου των ευρυζωνικών συνδέσεων και ανέρχονται σε Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Βίκυ Κωστοπούλου Παρατηρητήριο για την ΚτΠ, στο τηλ Σχήμα 1: Βαθμός Διείσδυσης και Πλήθος Ευρυζωνικών Συνδέσεων 1η Ιουλίου η Οκτωβρίου 2009 äçìéïõñãßá - õðïóôþñéîç íýùí êáéíïôüìùí åðé åéñþóåùí, êõñßùò õøçëþò Ýíôáóçò ãíþóçò (spin-off, spin-out) Η δράση αποσκοπεί στην ενίσχυση της δημιουργίας και της εξέλιξης επιχειρηματικών καινοτόμων δραστηριοτήτων, στην αξιοποίηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας με δυνατότητες εμπορικής εκμετάλλευσης, στην εφαρμογή καινοτόμων επενδυτικών σχεδίων και στην αξιοποίηση της γνώσης που παράγεται από ερευνητές και από επιχειρήσεις με καινοτόμες δραστηριότητες της Ελλάδας και του εξωτερικού ώστε να ευνοηθεί τελικά η παραγωγή νέων προϊόντων, διεργασιών και διαδικασιών υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης που θα συμβάλουν μεσομακροπρόθεσμα στην ανάπτυξη της χώρας. Η δράση είναι εθνικής εμβέλειας και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ), Άξονα Προτεραιότητας 1 «Δημιουργία και αξιοποίηση της Καινοτομίας υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη» και από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ). Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της δράσης για την παρούσα Προκήρυξη εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε Επιλέξιμες Επιχειρήσεις: Νέες καινοτόμες επιχειρήσεις (δηλ. καινοτόμες επιχειρήσεις οι οποίες είναι υπό σύσταση ή συστάθηκαν το πολύ έξι έτη πριν από την ημερομηνία υποβολής της πρότασης για υπαγωγή στην παρούσα δράση) μικρού μεγέθους (σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων). Ο αναμενόμενος μέσος προϋπολογισμός των έργων θα 2 /

3 είναι της τάξης των (Δημόσια Δαπάνη + Ιδιωτική Συμμετοχή). Το ύψος της ενίσχυσης για κάθε επιχείρηση δε θα υπερβαίνει το ποσό του Η μέγιστη ένταση ενίσχυσης σε καμία περίπτωση δε θα υπερβαίνει το 70% των συνολικά επιλέξιμων δαπανών. Η ιδία συμμετοχή δε μπορεί να είναι λιγότερη του 25% των συνολικά επιλέξιμων δαπανών Επιλέξιμες Δαπάνες: α) Δαπάνες δημιουργίας ή επέκτασης υπαρχουσών υποδομών β) Γενικές Λειτουργικές Δαπάνες γ) Δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη δ) Λοιπές Δαπάνες που η επιχείρηση κρίνει ως απαραίτητες την υλοποίηση του έργου και δεν περιλαμβάνονται στις προαναφερθείσες κατηγορίες. Η διαδικασία υποβολής των προτάσεων για την παρούσα προκήρυξη θα είναι συνεχώς ανοιχτή από την δημοσίευση της παρούσης, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 30/6/2010 (εφόσον υπάρχουν ακόμα διαθέσιμα κονδύλια). Ανά 3 μήνες από την ημερομηνία της προκήρυξης της δράσης θα σχηματίζονται ομάδες προς αξιολόγηση προτάσεων και με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης θα ορίζονται οι δικαιούχοι χρηματοδότησης στο πλαίσιο της δράσης. Οι προτάσεις υποβάλλονται σε ένα πρωτότυπο και 1 ισόκυρο αντίγραφο, στην ΕΥΣΕΔ/ΕΤΑΚ από την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης έως και την 30/6/2010, ή οποιαδήποτε άλλη προγενέστερη ημερομηνία που θα έχει αναλωθεί ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης. MLS Πληροφορική: Δυναμικό παρών στην 23η Ιnfosystem mls Δυναμικό παρών στην 23η Infosystem η οποία θα πραγματοποιηθεί από 26 έως 29 Νοεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της Helexpo στη Θεσσαλονίκη θα δώσει και φέτος η MLS Πληροφορική, συνεπής στο ραντεβού της με το καταναλωτικό κοινό και τους συνεργάτες της. Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της εταιρίας στο περίπτερο 12, stand 12 θα παρουσιάζονται όλα τα νέα, καινοτόμα προϊόντα και οι υπηρεσίες της MLS Πληροφορική με αιχμή του δόρατος το κορυφαίο σύστημα πλοήγησης στην ελληνική αγορά MLS Destinator. Οι επισκέπτες της έκθεσης θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν όλους τους νέους πλοηγούς της οικογένειας MLS Destinator και φυσικά το καινοτόμο MLS Talk Talk&DriveTM με το οποίο απλά μιλάμε στον πλοηγό, του λέμε που θέλουμε να πάμε και αυτός μας οδηγεί στον προορισμό μας με τις πιο απλές και κατανοητές οδηγίες. Ξεχωριστή θέση μεταξύ των συστημάτων που θα παρουσιαστούν κατέχουν οι σειρές MLS Destinator Talk&Drive SL με τις υψηλής αισθητικής slim συσκευές, MLS Destinator Pro με πλοηγούς που προφέρουν και τα ονόματα των δρόμων και MLS Destinator 3D-Real View για μια συναρπαστική εμπειρία πλοήγησης σε πραγματική διάσταση. Επίσης, στην 23η Infosystem θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά ο διαδραστικός πίνακας MLS-board, το νέο προϊόν της MLS που ήρθε να καλύψει τις σύγχρονες και διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες στην εκπαίδευση. Με ένα απλό άγγιγμα στην επιφάνεια του πίνακα MLS-board ο χρήστης μπορεί να γράψει με το χέρι του, έναν κανονικό μαρκαδόρο ή και με ψηφιακή μελάνη. Το εύκολο περιβάλλον λειτουργίας του λογισμικού MLS-board Software δίνει απεριόριστες δυνατότητες στον χρήστη να εκμεταλλευτεί τις μοναδικές, προηγμένες λειτουργίες του πίνακα. Με το MLSboard μπορεί εύκολα κάποιος να δημιουργήσει διαδραστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες και παρουσιάσεις, να εμπλουτίσει το μάθημα ή την παρουσίαση με ψηφιακό περιεχόμενο και να αποθηκεύσει την όλη διαδικασία, ή ακόμη και να τη μοιράσει στους άλλους. Ο MLSBoard συνοδεύεται από ειδικά ανεπτυγμένα για διαδραστικό πίνακα εκπαιδευτικά λογισμικά της MLS Πληροφορική, της πρώτης εταιρίας στη Ελλάδα στον χώρο του εκπαιδευτικού λογισμικού και των multimedia εφαρμογών. 3 /

4 oktabit ΟΚΤΑΒΙΤ & Mio Technology ανακοινώνουν τη συνεργασία τους Η συμφωνία αφορά στην αντιπροσώπευση και προώθηση των φορητών συστημάτων πλοήγησης Mio στην ελληνική αγορά Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2009 Η Mio Technology, κορυφαία εταιρεία διεθνώς στην ανάπτυξη προϊόντων mobile services και συστημάτων πλοήγησης και η OKTABIT, διακεκριμένη εταιρεία στη διάθεση επώνυμων προϊόντων πληροφορικής στους εγχώριους κατασκευαστές και μεταπωλητές, ανακοινώνουν την έναρξη της συνεργασία τους. Το κύριο αντικείμενο της συμφωνίας αφορά στην αντιπροσώπευση & προώθηση των φορητών συστημάτων πλοήγησης Mio στην ελληνική αγορά. Ειδικότερα, στόχος της νέας συμφωνίας είναι η εξάπλωση του δικτύου διάθεσης των προϊόντων Mio και η ανταγωνιστική τοποθέτησή τους, με άξονα την πρωτοπορία και την τεχνολογική τους υπεροχή. Παράλληλα, η αξιοποίηση του εκτεταμένου δικτύου και της πολύχρονης εμπειρίας της OKTABIT, αναμένεται να συνεισφέρει στην ενίσχυση της εικόνας των προϊόντων και των υπηρεσιών των δύο εταιρειών, καθώς και της αξίας που δημιουργούν για τον τελικό χρήστη. Η κα Νατάσσα Γεωργίου, Channel Manager της Mio για την Ελλάδα, δήλωσε: «Η συνεργασία με την OKTABIT υλοποιείται με στόχο τη διεύρυνση των συνεργατών μας και τη μέγιστη αξιοποίηση των ευκαιριών της εγχώριας αγοράς. Ευχόμαστε δε αυτή η συμπόρευση να είναι μακροχρόνια, δημιουργική και αμοιβαία επωφελής». Ο κος Αλέξανδρος Παπαϊωάννου, Γενικός Διευθυντής της Οktabit, δήλωσε: «Με τη συνεργασία αυτή, η ΟΚΤΑΒΙΤ διευρύνει ακόμα περισσότερο την γκάμα των επώνυμων προϊόντων της στο δίκτυο των συνεργατών της, στοχεύει σε σημαντική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της και ενισχύει την ικανότητα της να απευθύνεται σε πολλά και διαφορετικά τμήματα της αγοράς» και δραστηριοποιείται στις αγορές της Ταϊβάν, της Κίνας, της Ευρώπης, της Βόρειας Αμερικής, της Αυστραλίας, της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας. Η Mio Technology απασχολεί περισσότερους από υπαλλήλους σε ολόκληρο τον κόσμο και διαθέτει τα προϊόντα της σε περισσότερες από 58 χώρες. Η Mio προβλέπει ότι η αγορά των mobile συσκευών και η ζωή εν κινήσει θα αποτελεί όλο και περισσότερο - το μέλλον της τεχνολογίας και της καθημερινότητας μας. Προϊόντα όπως, Συστήματα Πλοήγησης στο αυτοκίνητο, φορητά συστήματα καθοδήγησης και συστήματα PDA, αναπτύχθηκαν με γνώμονα τις ανάγκες των καταναλωτών. Το κεντρικό μήνυμα της Mio, Explore More, εκφράζει τη φιλοσοφία της εταιρείας και εστιάζει στην αλλαγή του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι βλέπουν τον κόσμο και στη δυνατότητα να ανακαλύπτουν και να εξερευνούν τον κόσμο εύκολα και ελεύθερα. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση Σχετικά με την OKTABIT Η ΟΚΤΑΒΙΤ Α.Ε. δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1992 και εξειδικεύεται στη διάθεση επώνυμων προϊόντων πληροφορικής στους τοπικούς κατασκευαστές και μεταπωλητές. Μέσα από ευέλικτες διαδικασίες, τεχνογνωσία, ψηφιοποιημένη πληροφορία και συνεχή βελτίωση στις προσφερόμενες υπηρεσίες, η εταιρεία ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες των συνεργατών της και αποτελεί σημείο αναφοράς ανάμεσα στις εταιρείες του κλάδου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση Σχετικά με τη Mio Technology Η Mio Technology αναπτύσσει και διαθέτει προϊόντα που επιτρέπουν στους χρήστες να αξιοποιούν τις εξελίξεις στην αγορά των Mobile services. Η εταιρεία ιδρύθηκε το Μάιο του 4 /

5 entersoft H μεγαλύτερη αλυσίδα καταστημάτων πώλησης παιχνιδιών και ειδών be-be στην Βόρεια Ελλάδα, επέλεξε τη νέα λύση Λιανικής της Entersoft. Την νέα λύση Λιανικής της Entersoft μαζί με ERP, CRM και e-commerce, βασισμένα στο ενιαίο λογισμικό Entersoft Business Suite, επέλεξε η ΚΟΥ-ΚΟΥ Α.Ε., για την υλοποίηση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού της συστήματος, που αφορά στη συνολική οργάνωση της εταιρείας και της επιτρέπει την κεντρική παρακολούθηση και διαχείριση του δικτύου των καταστημάτων της. Η Εταιρεία ΚΟΥ-ΚΟΥ Α.Ε. αποτελεί την πρώτη σε μέγεθος αλυσίδα καταστημάτων πώλησης παιχνιδιών και ειδών be-be στην Βόρεια Ελλάδα και την δεύτερη στην επικράτεια, με έδρα την Θεσσαλονίκη. Η δραστηριότητα της εταιρείας είναι αμιγώς εμπορική, διαθέτοντας 39 καταστήματα σε 27 πόλεις καθώς και σύγχρονες αποθηκευτικές εγκαταστάσεις. Στόχος της είναι η επέκτασή της και στις μεγάλες πόλεις της Ν. Ελλάδος. Η εταιρεία διέθετε ετερογενή συστήματα λογισμικού, με αποτέλεσμα τις χρονοβόρες διαδικασίες ενημέρωσης και την έλλειψη ουσιαστικής πληροφόρησης. Προκειμένου να υποστηρίξει τους υψηλούς της στόχους, η ΚΟΥ-ΚΟΥ Α.Ε. επένδυσε στην αναδιάρθρωση του πληροφοριακού της περιβάλλοντος, διασφαλίζοντας την ομοιογένεια των διαδικασιών και των δεδομένων της, την ταχύτητα και την ασφάλεια στις συναλλαγές, την ευελιξία στη χρήση και την επεκτασιμότητα του συστήματος. Επιπλέον, το σύστημα εξασφάλισε στην εταιρεία την απρόσκοπτη λειτουργία και τη μόνιμη σύνδεση των σημείων λιανικής με τα κεντρικά, καθώς και τον έλεγχο των πωλήσεων με ενοποιημένο σύστημα Loyalty - CRM που λειτουργεί στα ταμεία των καταστημάτων, ενισχύοντας την πελατοκεντρική φιλοσοφία της. Ο κ. Όθων Πυλαρινός, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας δήλωσε «Το Entersoft Business Suite, είναι ένα πανίσχυρο πληροφοριακό σύστημα με ομοιογενές και εύχρηστο περιβάλλον εργασίας και εντυπωσιακές δυνατότητες, που θα ενοποιήσει τα δεδομένα της εταιρείας μας κάτω από μια κοινή πλατφόρμα. Είμαστε βέβαιοι πως θα αποτελέσει έναν ικανότατο σύμμαχο για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας και την αξιοποίηση των ευκαιριών της αγοράς.» Το Livemedia.gr (τμήμα της Inventics A.E.), που εξειδικεύεται στον τομέα των ζωντανών μεταδόσεων και στην αποθήκευση / διαχείριση ψηφιακών αρχείων μέσω internet, θα καλύψει για πρώτη φορά ζωντανά τρεις εκδηλώσεις παράλληλα: 3ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο Ειδικευομένων Καρδιολογίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, Νοεμβρίου, Crowne Plaza Hotel, Αθήνα. 15ο Συνέδριο Εφαρμογών Πληροφορικής, 27 Νοεμβρίου, HELEXPO, Θεσσαλονίκη. Σχετικά με την Entersoft A.E. Η Entersoft A.E. είναι μία καινοτομική εταιρεία πληροφορικής ειδικευμένη στην παραγωγή λογισμικού και την παροχή υπηρεσιών για φιλόδοξες επιχειρήσεις. Η Entersoft A.E. πρωταγωνιστεί στην εγχώρια αγορά, καθώς είναι η μοναδική ελληνική εταιρεία που προσφέρει ενοποιημένο περιβάλλον ERP, CRM και E-Commerce στο πιο σύγχρονο τεχνολογικά περιβάλλον Microsoft.NET. Τα συστήματά της απευθύνονται σε όλο το εύρος και μέγεθος των επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαδικασιών Οικονομικής και ΧρηματοΟικονομικής Διαχείρισης, Αποθηκών, Αποθεμάτων και Διανομών, Αγορών και Προμηθειών, Βιομηχανικής Παραγωγής, Marketing, Πωλήσεων και Service σε ενοποιημένο περιβάλλον λειτουργίας. Συμπεριλαμβάνουν επίσης λειτουργικότητα για συναλλαγές με εμπορικούς εταίρους (B2B E-Commerce) και καταναλωτικό κοινό (B2C E-Shop) μέσω του Internet, ενώ ενσωματώνουν τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες για MIS πληροφόρηση της διοίκησης. Η εταιρεία παρουσιάζει αλματώδη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, τριπλασιάζοντας τον κύκλο εργασιών της από το 2004 έως το 2008 και πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των πελατών και των συνεργατώνμεταπωλητών της. Υποστηρίζει καθημερινά τη λειτουργία πολλών σημαντικών επιχειρήσεων σε σχεδόν όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Η ανάλογη πορεία αποτυπώνεται και στα δημοσιευμένα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του Η Entersoft A.E., είναι εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και διαθέτει θυγατρικές εταιρείες στη Βουλγαρία και Ρουμανία, καθώς και εξαγωγική δραστηριότητα στην Κύπρο. livemedia.gr 23η Μετεκπαιδευτική Συνάντηση Ενδοκρινολογίας που διοργανώνει η Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία, Νοεμβρίου, Πορταριά Πηλίου. Η παρακολούθηση των παραπάνω εκδηλώσεων μπορεί να γίνει μέσω της νέας ιστοσελίδας Στη νέα ιστοσελίδα προσφέρονται συνεχείς ζωντανές ενημερώσεις μέσω twitter, κοινωνική σύνδεση μέσω facebook και RSS feed. 5 /

6

7 space hellas ΔΥΝΑΜΙΚΗ, ΔΙΠΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ SPACE HELLAS ΣΕ INFOSYSTEM ΚΑΙ 15ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Από τις 26 έως και τις 29 Νοεμβρίου, η καρδιά της Space Hellas θα κτυπάει στη Βόρεια Ελλάδα! Η Space Hellas, συμμετέχει δυναμικά τόσο στην έκθεση Infosystem ως εκθέτης, όσο και στο 15Ο Συνέδριο Πληροφορικής, ως χορηγός. Στην 23η Διεθνή Έκθεση Πληροφορικής Τηλεπικοινωνιών και Ψηφιακής Τεχνολογίας Infosystem, μέσα από ένα πολύ ενδιαφέρον περίπτερο (περίπτερο 12, stand 13), η Space Hellas με τη συνεργασία της Cisco Systems θα παρουσιάσει το σύνολο των τεχνολογικών λύσεων που διαθέτει ενώ θα εστιάσει περισσότερο σε: Λύσεις εκσυγχρονισμού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέσω του ΕΣΠΑ Λύσεις για Unified Communications Ολοκληρωμένες λύσεις ασφάλειας Λύσεις IT & Storage, Virtualization & IT Monitoring Παράλληλα, η Space Hellas θα είναι χορηγός και θα συμμετέχει στο 15ο Συνέδριο Πληροφορικής, με ομιλία του κου Γ. Λαγογιάννη, Γεν. Διευθυντή της εταιρίας, με θέμα Νέες τάσεις στις τηλεπικοινωνίες στη θεματική ενότητα Καινοτόμες Τεχνολογίες και Εφαρμογές. Η Space Hellas, διαθέτει στην Ελληνική αγορά πρωτοποριακές λύσεις πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων. Η μεγάλη τεχνογνωσία, το άρτια καταρτισμένο προσωπικό, καθώς και η αποδεδειγμένη εμπειρία της στην επιτυχημένη ολοκλήρωση σύνθετων έργων, προσφέρουν την απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχημένη εφαρμογή τους σε κάθε επιχείρηση ή οργανισμό του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα. Η DCS είναι εταιρεία που ασχολείται με την συλλογή επεξεργασία δεδομένων και υλοποίηση εφαρμογών νέας τεχνολογίας και διαδικασιών logistics με στόχο την ορθολογικοποίηση και εξοικονόμηση πόρων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της, ολοκλήρωσε εμπειρογνωμοσύνη (σε συνεργασία με τον Ευθύμιο Σταυρόπουλο οικονομολόγο) στον Δήμο Άργους Ορεστικού για την βέλτιστη διαχείριση του ηλεκτροφωτισμού του Δήμου. Μέρος αυτής αναφέρονταν και στον Οδοφωτισμό μόνο του αστικού ιστού, που προσεγγίστηκε με την χρήση GIS, GPS και 3D τεχνολογιών (προσομοίωση φωτο, συνεργασία DCS-MDS). Ένα από τα αποτελέσματα για τον οδοφωτισμό είναι ότι μόνο η αντικατάσταση περίπου 220 λαμπτήρων θα εξοικονομήσει ετήσια οικονομικούς πόρους (χρήματα που πληρώνει ο Δήμος στην ΔΕΗ) της τάξης του 27 35%, ικανούς μόνο από αυτήν data consulting services 3D απεικόνιση στάθμης φωτισμού μέρους της οδού Γιαγκοπούλου την ενέργεια να χρηματοδοτήσουν μια θέση εργασίας στον μικρό αυτόν Δήμο (~ κάτοικοι φανταστείτε τα μεγέθη για τους μεγάλους Δήμους) ή/και ενδεχόμενη μείωση των μη ορθολογικά αποτιμώμενων από τις δημοτικές αρχές δημοτικών τελών & φόρων που πληρώνουμε πανελλαδικά σαν Δημότες στους Δήμους μας. Η συνέχεια αυτής της προσπάθειας περιλαμβάνει και την συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες (ΕΜΠ) για την προϋπολογιστική αποτίμηση μιας ολοκληρωμένης παρέμβασης σε επίπεδο Δήμου. (χαρτογραφικό υπόβαθρο: GIS Δήμου με συνεργασία DCS-INFOΔΗΜ / δορυφορική απεικόνιση IKONOS,). 7 /

8 intec systems EXPRESSNEWS Εάν η εταιρεία σας εμφανίζει αριστεία στο marketing της καινοτομίας, εάν η εταιρεία σας θέλει να διευρύνει το επιχειρηματικό της δίκτυο στην Ευρώπη και παγκοσμίως, δηλώστε τώρα συμμετοχή στο European Seal of e- Excellence Ο σκοπός του European Seal of e- Excellence είναι να ανταμείψει τις επιχειρήσεις ΤΠΕ με ιστορικό και δραστηριότητες στο marketing της καινοτομίας. Απονέμεται ετησίως από το 2003 από το EMF (European Multimedia Forum) και τους συνδέσμους-συνεργάτες του. Το European Seal of e- Excellence είναι ευρέως γνωστό για την διάκριση επιχειρήσεων με καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες καθώς και άριστες μεθόδους marketing για την προώθησή τους. Σχετικό δελτίο τύπου από τους διοργανωτές. Για να δηλώστε συμμετοχή μπορείτε να επισκεφθείτε το European Seal of e- Excellence Η προθεσμία για τις αιτήσεις υποβολής είναι η 31/12/09. Η απονομή θα πραγματοποιηθεί στις 2 Μαρτίου στην CeBIT Η εταιρία Intec Systems ιδρύθηκε το 2003 από μια ομάδα στελεχών με πάνω από είκοσι χρόνια εμπειρία στον χώρο της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών. Από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας της διαθέτει παρουσία τόσο στην Καβάλα όσο και στην Θεσσαλονίκη μέσω άρτια στελεχωμένων γραφείων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της σε όλη την Β. Ελλάδα. Οι βασικοί τομείς δραστηριότητας της εταιρίας είναι οι Ολοκληρωμένες λύσεις Πληροφορικής για τον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα, η διάθεση και υποστήριξη προγραμμάτων Οικονομικής Διαχείρισης και Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων για Δημόσιους Οργανισμούς (Δήμους, Νοσοκομεία), η διάθεση και υποστήριξη προγραμμάτων Δημοτολογίου - Μητρώου Αρρένων και Πρωτοκόλλου σε Δήμους, η υποστήριξη προγραμμάτων Οικονομικής Διαχείρισης, Συστημάτων μέτρησης ενδείξεων υδρομέτρων και η έκδοση λογαριασμών για Δ.Ε.Υ.Α., τα Συστήματα Τηλεποπτείας και Τηλεχειρισμού Η Isosoft ΑΕ ιδρύθηκε με στόχο την ανάπτυξη, διάθεση και υποστήριξη εξειδικευμένου λογισμικού, παρέχοντας καινοτόμες λύσεις στην Οργάνωση Διαχείριση και Διοίκηση Διαδικασιών για το Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα. Η τεχνολογική πλατφόρμα ανάπτυξης των εφαρμογών, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες βάσεις δεδομένων, την ευελιξία του Διαδικτύου(Internet) και την συνεχή επιστημονική εκπαίδευση εξασφαλίζουν τη σταθερότητα, ασφάλεια-ταχύτητα δεδομένων και συντελούν στην προοπτική εξέλιξης της Isosoft. Αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρίας είναι η ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού «κατά παραγγελία» για έργα που παρουσιάζουν ξεχωριστές ιδιαιτερότητες, τόσο στο σχεδιασμό τους, όσο και τη λειτουργία τους. Το τμήμα ανάπτυξης λογισμικού μέσα από ειδικές φόρμες ανάπτυξης εγγυάται την Δικτύων Ύδρευσης των Δημοτικών Υπηρεσιών, η Ψηφιοποίηση Ληξιαρχικών Πράξεων, Χαρτών, Πράξεων Εφαρμογής και ο σχεδιασμός και ανάπτυξη ιστοσελίδων. Επίσης η εταιρεία δραστηριοποιείται και στον τομέα της εμπορίας και τεχνικής υποστήριξης εμφακελωτικών και διπλωτικών μηχανημάτων. Η Intec Systems είναι μία ολοκληρωμένη και σύγχρονη εταιρία στον Τομέα της Πληροφορικής, έχοντας τη δυνατότητα να προσφέρει στους πελάτες της τα τελειότερα και πλέον κατάλληλα συστήματα Hardware και Software για την περίπτωσή τους, εξασφαλίζοντας συγχρόνως την πλήρη υποστήριξη των προϊόντων τους. Η Εταιρεία Intec Systems συμμετέχει στην έκθεση POLIS στην Θεσσαλονίκη, από 26 έως 29 Νοεμβρίου, στο Περίπτερο 9 Stand 10 για την παρουσίαση των προϊόντων και των υπηρεσιών της. isosoft áå αξιοπιστία των εφαρμογών που αναπτύσσει. Από το ξεκίνημα της εταιρίας μέχρι και σήμερα, η Isosoft έχει υλοποιήσει και υλοποιεί την Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας την αναδιοργάνωση Διαδικασιών και την εκπαίδευση των υπαλλήλων των Δήμων στις εμπλεκόμενες υπηρεσιακές μονάδες. Έχει αναλάβει την μελέτη και την εκπόνηση στρατηγικού σχεδιασμού των Δήμων για την περίοδο Τέλος, διεκπεραίωσε με επιτυχία μελέτες για την Επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας Δικαιούχων ΕΣΠΑ. Ενδεικτικά έχουν υλοποιηθεί έργα στους εξής Δήμους: Δήμος Αμυνταίου Δήμους Αγίας Τριάδας Καστοριάς Δήμος Συκεών Δήμος Σκιάθου 8 /

9 1.Υπεγράφη στις 30/10/2009 η σύμβαση ανάθεσης (μετά από διεθνή-δημόσιο διαγωνισμό) για το έργο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ/ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» με τον δήμαρχο Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδη και τους εκπροσώπους της αναδόχου ένωσης εταιριών Dotsoft-Infotrip AE κ. Ευάγγελο Κοσμίδη και κ. Βασίλειο Μιζάρα. Τo έργο ύψους ,00 θα δώσει νέα πνοή στις ευρυζωνικές ασύρματες προσβάσεις στον Δήμο Ξάνθης και αναμένεται να βοηθήσει την τουριστική προβολή του Δήμου. Η Εταιρία Dotsoft δραστηριοποιείται στο χώρο των εφαρμογών Internet τα τελευταία 10 χρόνια και έχει μεγάλη εμπειρία στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. dotsoft & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - INFO TRIP A.E.» - «ΚΟΣΜΙΔΗΣ Ε. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.- DOTSOFT» για το έργο με τίτλο ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. Οι εταιρίες Dotsoft και Infotrip έχοντας μεγάλη εμπειρία σε έργα ολοκληρωμένων υπηρεσιών συνεργάζονται τόσο σε αυτό όσο και σε άλλα παρόμοια έργα της πρόσκλησης 192 προκειμένου να δώσουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στα μκρότερα δυνατά χρονικά περιθώρια ώστε οι δημόσιοι φορείς να εκμεταλευτούν πλήρως τις δυνατότητες χρηματοδότησης από το 3ο και 4ο ΚΠΣ. 2. Υπεγράφη στις 05/11/2009 η σύμβαση μεταξύ της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Καστοριάς και της ένωσης εταιριών «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΞΥΠΝΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ draxis Στην εταιρία ΔΡΑΞΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κατακυρώθηκε στις 11/11/2009 ο διαγωνισμός με τίτλο: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΣΩΝΙΑΣ». Η ΔΡΑΞΙΣ δραστηριοποιείται στο χώρο περιβαλλοντικού λογισμικού και των εφαρμογών γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων τα τελευταία 8 χρόνια με απόλυτη επιτυχία τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Περισσότερα στο site softworks Με επιτυχία έγινε την Τρίτη 3 Νοεμβρίου στο Ξενοδοχείο Nikopolis εκδήλωση της Softworks και της Oracle Hellas στην οποία παρουσιάστηκαν τα «Oracle Business Intelligence Suite» και «Oracle Real Application Clusters» από στελέχη των εταιριών. Επίσης στελέχη της εταιρίας ΜΑΚΙΟΣ Α.Ε. παρουσίασαν την υλοποίηση του Oracle Business Intelligence Suite στην επιχείρηση τους. Το Oracle BI είναι η απόλυτη πλατφόρμα επιχειρηματικής πληροφόρησης και ευφυΐας. Αντλεί και επεξεργάζεται τα δεδομένα από τα πληροφοριακά συστήματα των επιχειρήσεων (ERP, CRM κλπ) ανεξάρτητα της χρησιμοποιούμενης database (Οracle, SQL server, IBM DB2 κλπ) και παράγει πολύτιμες πληροφορίες χρήσιμες για την λήψη κρίσιμων επιχειρηματικών αποφάσεων. Το Oracle BI που είναι το κορυφαίο σύστημα επιχειρηματικής ευφυΐας μπορεί ακόμα να συνδυάσει δεδομένα από διαφορετικά και ετερογενή συστήματα. Η τεχνολογία «Real Application Clusters» δίνει τη δυνατότητα σε Oracle Database να λειτουργούν χωρίς καμία απολύτως διακοπή ακόμα και σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού (hardware) ή αναβάθμισης του λογισμικού ή του λειτουργικού συστήματος. Είναι απόλυτα συμβατό με όλες τις εφαρμογές λογισμικού για Oracle database χωρίς καμία τροποποίηση. Η Softworks ΑΕ που είναι ο μοναδικός πιστοποιημένος συνεργάτης της Oracle με έδρα την Βόρεια Ελλάδα διαθέτει, υποστηρίζει και αναπτύσσει εφαρμογές βασισμένες στα προϊόντα της Oracle. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το ή καλέστε το /

10 infoäçì Η εταιρεία «Π. ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ Κ. ΛΙΟΔΑΚΗ ΟΕ» με διακριτικό τίτλο «ΙNFOΔΗΜ» είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που ιδρύθηκε (το 1992) με αποκλειστικό αντικείμενο τις εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών. Έκτοτε, δραστηριοποιούμενη σε διάφορες περιοχές της χώρας, έχει εκπονήσει μεγάλο αριθμό εφαρμογών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και διαχείρισης χωρικών δεδομένων και πολύ συχνά με καινοτόμο χαρακτήρα. Κύριοι εντολείς της είναι φορείς του Δημόσιου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Μερικές από τις εφαρμογές που έχει υλοποιήσει είναι στην σύνταξη εφαρμογών με την χρήση ΣΓΠ σε πολεοδομικές, κτηματολογικές, περιβαλλοντικές, αναπτυξιακές εφαρμογές, διαχείρισης οδικών έργων, εφαρμογές διαχείρισης του τέλους ακίνητης περιουσίας, εφαρμογές ΣΓΠ στο διαδίκτυο, διαχείρισης στόλου οχημάτων, βελτιστοποίησης δρομολογίων, πυροπροστασίας δασών, διαχείρισης τεχνικών έργων κλπ. Η Εταιρεία INFOΔΗΜ, έχει σημαντική εμπειρία στην υλοποίηση έργων πυροπροστασίας, αφού είναι η ΜΟΝΑΔΙΚΗ εταιρεία που έχει αναπτύξει και εγκαταστήσει ειδικό λογισμικό πυροπροστασίας και προσομοίωσης πυρκαγιάς (λογισμικό IN- FOFIRE) σε τρεις ορεινούς όγκους της χώρας, το οποίο με ένα σύνολο εφαρμογών καθώς επίσης και με την εγκατάσταση λογισμικών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, αποτελούν ένα ολοκληρωμένο σύνολο για την πυροπροστασία των δασικών εκτάσεων στα όρη Όλυμπος (Νομός Πιερίας), Βόρας (Νομός Πέλλας), Γράμμος (Νομός Καστοριάς), Μενοίκιο (Νομός Δράμας), στα δάση του Ρούβα και της Πρέβελης (Ηράκλειο Κρήτης) ενώ είναι σε φάση υλοποίηση το έργο πυροπροστασίας των Νομών Άρτας, Χανίων, Θεσπρωτίας και Δυτικής Αττικής. Τα έργα αυτά, αποτελούν τα μοναδικά ολοκληρωμένα έργα πυροπροστασίας στην Ελλάδα, τα οποία είναι λειτουργικά και παρέχουν με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών καινοτόμες τεχνολογικές υπηρεσίες για την πυροπροστασία των δασών. Επίσης, η εταιρεία INFOΔΗΜ Ο.Ε. έχει αναπτύξει Εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών σε αστικό επίπεδο στους Δήμους Καβάλας, Γαλατσίου (Αττικής) και Σερρών. Τέλος, η εταιρεία INFOΔΗΜ Ο.Ε. είναι επίσημο μέλος της Ευρωπαϊκής Ομάδας Εμπειρογνωμόνων ΙNSPIRE (http://inspire. jrc.ec.europa.eu/ir/ sdic view_step1_only.cfm?id =17986) και συνεργάζεται επίσημα με τα 285 μέλη που συμμετέχουν στην Ομάδα από τις 25 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. infotrip - dotsoft - draxis Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων των εταιριών INFOTRIP, DOT- SOFT και DRAXIS για την παροχή καινοτόμων λύσεων λογισμικού και τηλεματικής στους φορείς της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η ανέλαβαν ως κοινοπραξία, το έργο με τίτλο Εγκατάσταση ασύρματου ευρυζωνικού δικτύου και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας ηλεκτρονικού τουρισμού στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ροδόπης. Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη και αξιολόγηση προηγμένων υπηρεσιών, πληροφόρησης και τηλεπικοινωνιών που θα παρέχονται σύμφωνα με την τοποθεσία των χρηστών (location-based services) πάνω από τα ασύρματα δίκτυα πρόσβασης (hotspots) που θα εγκατασταθούν στο νομό Ροδόπης. Στα πλαίσια του έργου η κοινοπραξία έχει αναλάβει ν αναπτύξει υπηρεσίες καινοτόμου χαρακτήρα, οι οποίες θα διασφαλίζουν την πλήρη και αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών των χρηστών, αλλά και τη δυνατότητα ευελιξίας και προσαρμογής αυτών, που ουσιαστικά στοχεύουν στην αναβάθμιση του τουριστικού και πολιτισμικού προϊόντος του νομού, αξιοποιώντας τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Για την υλοποίηση του έργου η κοινοπραξία έχει αναλάβει την ανάπτυξη εφαρμογών πληροφόρησης και ενημέρωσης, μέσα από την χρήση των γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων που αξιοποιούν τεχνολογίες συμβατές με ανοικτά πρότυπα και βασίζονται στην αρχιτεκτονική πολλαπλών επιπέδων (3-tier/ multi-tier architecture), ώστε να επιτυγχάνεται η διευκόλυνση της πρόσβασης των χρηστών στο σύνολο των διαθέσιμων πληροφοριών και υπηρεσιών μέσα από ένα φιλικό περιβάλλον διεπαφής, ούτως ώστε να διασφαλίζεται σε βάθος χρόνου η βέλτιστη αξιοποίηση της επένδυσης του νομού. Η κοινοπραξία στα πλαίσια του έργου στηρίζει την σημαντική αυτή πρωτοβουλία της Αναθέτουσας Αρχής για την βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών, τοπικών επιχειρήσεων και λοιπών φορέων, και έρχεται να συμπληρώσει την εσωτερική τεχνολογική & πληροφοριακή υποδομή του νομού Ροδόπης. 10 /

11 new media Η εταιρεία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΣΩΝ Α.Ε (NEW MEDIA) προήλθε από τη συγχώνευση της Magnet Internet Services και της DOTSOFT, δύο δυναμικές εταιρίες παροχής λογισμικού και λύσεων στο χώρο του Internet. Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό Α. Θεοδώρας 1, (τηλ.: , όπου στεγάζονται αυτή τη στιγμή όλες οι δραστηριότητες της. Έχει μόνιμους συνεργάτες στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις για την παρακολούθηση των έργων που προέρχονται από εκεί. Όλες οι θέσεις εργασίας στην NEW MEDIA στελεχώνονται από εξειδικευμένους επιστήμονες (κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών διπλωμάτων) στο χώρο του Internet, των εφαρμογών λογισμικού και του περιβάλλοντος. Η NEW MEDIA εξειδικεύεται στην ανάπτυξη, λειτουργία και υποστήριξη εφαρμογών internet (βάσεις δεδομένων, διαχείριση διαδικτυακού περιεχομένου, e-shop). Κύριο μέλημα και ουσιαστικό αντικείμενο της NEW MEDIA είναι η αξιοποίηση και η ομαλή ενσωμάτωση των εφαρμογών internet στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης του κάθε πελάτη της. Ενδεικτικά αναφέρονται οι υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρία: Ανάπτυξη - Υποστήριξη Δυναμικών Ιστοσελίδων, Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Ανάπτυξη και Υποστήριξη Εφαρμογών Web, Ανάπτυξη Εφαρμογών βάσεων δεδομένων, Φιλοξενία site και server, Καταχώριση ονομάτων internet, Search engines optimization. Η εταιρία έχει πραγματοποιήσει την κατασκευή πολύ μεγάλου αριθμού δικτυακών τόπων, ενώ φιλοξενεί και υποστηρίζει καθημερινά μεγάλο αριθμό από sites εταιριών και οργανισμών. Η μακρόχρονη ενασχόληση της εταιρίας με τη φιλοξενία sites έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη μιας ιδιαίτερα εποικοδομητικής συνεργασίας με εταιρίες όπως οι Liquid Web, Servint, Keyweb, και πολλές άλλες που ηγούνται στο χώρο της διαδικτυακής φιλοξενίας και αποτελούν μερικούς από τους μεγαλύτερους hosting providers στην Αμερική και τη Ευρώπη. Παράλληλα η εταιρεία δραστηριοποιείται στην εφαρμογή προηγμένων λειτουργιών βελτιστοποίησης κώδικα σε συνδυασμό με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση διαφημιστικών ενεργειών για την προώθηση δικτυακών τόπων και του περιεχομένου τους, για την βέλτιστη εμφάνιση του site σε αναζητήσεις χρηστών στις μηχανές αναζήτησης και ιδιαίτερα στο Google. emetris Η Emetris AE σε συνεργασία με το ερευνητικό ινστιτούτο Urenio του ΑΠΘ ολοκλήρωσαν πρόσφατα ένα νέο portal του Δήμου Θέρμης. Πρόκειται για την εφαρμογή «Digital city»: ανοιχτή πλατφόρμα ψηφιακών πόλεων η οποία παρέχει σε Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης υπηρεσίες Ψηφιακών Πόλεων, αποσκοπώντας στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, των επισκεπτών και των επιχειρήσεων της πόλης, στοχεύοντας τελικά στην υποστήριξη και διευκόλυνση της λειτουργίας των πόλεων. Η πλατφόρμα είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας των δύο φορέων στα πλαίσια του Πόλου Καινοτομίας. Ενδεικτικά εργαλεία: Ψηφιακές υπηρεσίες (πιστοποιητικά, μεταβολές, εγγραφές, κ.α.), On-line παρακολούθηση των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, On-line φόρουμ συζητήσεων και δημοσκοπήσεις, On-line εργαλεία (δημιουργία επιχειρηματικού σχεδίου, σχεδίου μάρκετινγκ, κτλ), Προβολή Επιχειρήσεων e-marketplace, Πληροφόρηση για τα δρώμενα της πόλης: εκθέσεις, θέατρα, συναυλίες, Εικονική περιήγηση στην πόλη με τη χρήση ψηφιακών χαρτών και πανοραμικών φωτογραφιών. κ.α. Η πλατφόρμα καλύπτει πέντε βασικές συνιστώσες μιας πόλης: Ψηφιακή Δημοκρατία, Ψηφιακή Διακυβέρνηση, Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα, Πληροφόρηση και Τουριστική Προβολή προσφέροντας αντίστοιχες ψηφιακές υπηρεσίες μέσα από πέντε διακριτά υποσυστήματα. 11 /

12 Η ΜΙΚ3 ΑΕ ιδρύθηκε το 1997 στην Θεσσαλονίκη, από στελέχη με μακρόχρονη εμπειρία στα συστήματα πληροφορικής. Είναι μια δυναμική και ευέλικτη εταιρία πληροφορικής με πανελλαδική παρουσία. Αντιμετωπίζει τις σύγχρονες προκλήσεις της αγοράς στηριζόμενη στο διαρκώς εξελισσόμενο ανθρώπινο δυναμικό της, που λειτουργεί πάντα σαν ομάδα με τον πελάτη, σε μια διαχρονική σχέση αμοιβαίας ωφέλειας. Τα στελέχη της ΜΙΚ3, διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στην έρευνα, σχεδίαση και υλοποίηση συστημάτων πληροφορικής ενώ οι επενδύσεις της ΜΙΚ3 ΑΕ σε απόκτηση τεχνογνωσίας έχουν ξεπεράσει τις πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ. Οι δραστηριότητες της ΜΙΚ3 είναι Εμπορικές, Έρευνας και Ανάπτυξης Λογισμικού και φυσικά Παροχής Υπηρεσιών. H εμπορική δραστηριότητα της ασκείται μέσα από συνεργασίες και εκπροσωπήσεις διαφόρων οίκων του εξωτερικού, όπως η ΙΒΜ, η VISION, η HELPSYSTEM κα.. Στο χώρο της ανάπτυξης Λογισμικού έχει να παρουσιάσει προϊόντα όπως το Food Control Management (FCM) ένα μοναδικό σύστημα για την διαχείριση των υγρών τροφίμων σαν πρώτη ύλη (γάλα, λάδι, κρασί), το mik3 áå Personnel Budjet Information System (PΒIS) ένα πλήρες σύστημα για τον προϋπολογισμό του κόστους του ανθρώπινου δυναμικού ενός οργανισμού, το Entrprise Content Management (ECM) σε συνεργασία με την ΙΒΜ έχει ολοκληρώσει ένα σύστημα για την διαχείριση του περιεχομένου αλλά και των επιχειρηματικών ροών ενός οργανισμού και τέλος το DIGI ένα σύστημα για την ψηφιοποίηση περιεχομένου ηχογραφημάτων (cd s) αλλά και των συνοδευτικών υλικών. Στον χώρο της έρευνας έχει συμμετέχει με επιτυχία σε συνεργασία με το ΑΠΘ στο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΒΕΤ-2005)» με θέμα «Σχεδιασμός και ανάπτυξη ολοκληρωμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας ιχνηλασιμότητας στην Βιομηχανία Τροφίμων» και στο «ΠΟΛΛΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» με θέμα «Ανάπτυξη Λογισμικού για τον έλεγχο της ποιότητας και της ιχνηλασιμότητας στην Βιομηχανία Γάλακτος». olympia electronics áå Η OLYMPIA ELECTRONICS A.E. θα συμμετέχει στην Διεθνή Έκθεση INTERSEC 2010 ( ) Η OLYMPIA ELECTRONICS A.E. θα συμμετέχει για 5η συνεχόμενη φορά στην Διεθνή Έκθεση INTERSEC 2010, που θα πραγματοποιηθεί από τις 17 έως τις 19 Ιανουαρίου 2010 στο Ντουμπάι. Με το περίπτερο της η OLYMPIA ELECTRONICS A.E. έχει ως κύριο σκοπό να ενημερώσει το πελατολόγιο της και το κοινό για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της στην παραγωγή ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας. Συγκεκριμένα οι επισκέπτες στο περίπτερο της OLYMPIA ELECTRONICS A.E. θα έχουν την δυνατότητα μεταξύ των άλλων: 1) Να ενημερωθούν για την χρήση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των βασικών ομάδων των προϊόντων της. 2) Να παρακολουθήσουν την επίδειξη λειτουργίας του νέου ασύρματου συναγερμού της εταιρείας. 3) Να πλοηγηθούν στον ανανεωμένο δικτυακό τόπο της OLYMPIA ELECTRONICS A.E.: 4) Να δουν την παρουσίαση του 1ου Ελληνικού Διευθυνσιοδοτούμενου Συστήματος Πυρανίχνευσης 2, 4, 6 ή 8 βρόχων, το οποίο αποτελεί αποκλειστικότητα της OLYMPIA ELECTRONIC A.E. Τα προϊόντα της OLYMPIA ELECTRONICS A.E. είναι δοκιμασμένα εδώ και πολλά χρόνια στην απαιτητική αγορά του Ντουμπάι και των χωρών της ευρύτερης αγοράς της Μέσης Ανατολής, αλλά και σε πολλές χώρες του κόσμου και κυρίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνδυάζουν πλεονεκτήματα, με κυριότερο αυτό της πιστοποιημένης ποιότητας, ώστε να προσφέρουν την πιο ανταγωνιστική τιμή. Η έκθεση INTERSEC αποτελεί πόλο έλξης επισκεπτών από όλο τον κόσμο, γεγονός που επιβεβαιώνει το ολοένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για την χρησιμοποίηση νέων καινοτόμων προϊόντων στον κλάδο του ηλεκτρολογικού υλικού. 12 /

13 tredit ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ East Mediterranean MoS Master Plan ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ Η TREDIT Α.Ε. Το έργο, το οποίο πρόσφατα ολοκλήρωσε ένωση εταιρειών από τις χώρες Ελλάδα, Ιταλία, Σλοβενία, Μάλτα & Κύπρο, μεταξύ των οποίων & η TREDIT Α.Ε., αποτελεί μία από τις πρωτοβουλίες της ΕΕ στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Μεταφορών για το 2010 που εστιάζει στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων δικτύων συνδυασμένων μεταφορών, μέσω της εισαγωγής της έννοιας των Θαλάσσιων Αυτοκινητόδρομων (Motorways of the Sea MoS) στη Λευκή Βίβλο του Ο όρος MoS αναφέρεται στην ανάπτυξη κύριων θαλάσσιων διαδρομών μεταξύ Κρατών Μελών της ΕΕ (και πιθανώς γειτονικών τρίτων χωρών), οι οποίες θα προσφέρουν υψηλής ποιότητας, τακτικές θαλάσσιες ζεύξεις, με στόχο την εισαγωγή νέων, ολοκληρωμένων εφοδιαστικών αλυσίδων, που θα βασίζονται στις συνδυασμένες μεταφορές και στη ναυτιλία, με σκοπό τη μετάθεση της εμπορευματικής κίνησης από τις συμφορημένες οδικές διαδρομές σε κύριες συνδυασμένες «χερσαίες-θαλάσσιες» διαδρομές. Ως τμήμα του Priority Project No. 21 του TEN-T, ορίσθηκαν τέσσερεις διάδρομοι μεταφοράς για τους οποίους εκπονήθηκαν σχετικά Master Plans, ένα εκ των οποίων και το εν λόγω έργο, το οποίο αφορά στο διάδρομο της Νότιο - Ανατολικής Ευρώπης. Το έργο αυτό είναι μείζονος σημασίας, τόσο για την επίτευξη βασικών στόχων, όσο και για την ικανοποίηση βασικών απαιτήσεων της πολιτικής της ΕΕ για τις μεταφορές στην περιοχή, η οποία αναγνωρίζεται ως σημαντικός χώρος διεθνών θαλάσσιων μεταφορών, με «κόμβους» και άξονες πραγματικά παγκόσμιας σημασίας, εξυπηρετώντας ένα τεράστιο αριθμό συγκλινουσών παγκόσμιων θαλάσσιων ζεύξεων και δρομολογίων. Η ύπαρξη λιμένων και συνδέσεων συνδυασμένων μεταφορών παγκόσμιας σημασίας, σε συνδυασμό με τις σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής, προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες για την ανάπτυξη της έννοιας των MoS. Ειδικά για την Ελλάδα αναμένεται να συμβάλλουν σημαντικά στην προσπάθεια για την μετατροπή της χώρας σε «διαβαλκανική πύλη» συνδυασμένων μεταφορών αξιοποιώντας το εξαιρετικό γεωγραφικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημά της. 13 /

14 ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ Στο νεόδμητο κτίριο της Θερμοκοιτίδας η τεχνολογικά άρτια εξοπλισμένη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Τεχνόπολης, ενδείκνυται για την φιλοξενία παρουσιάσεων, συνεδρίων, Γενικών Συνελεύσεων και συναντήσεων. Το σύγχρονο περιβάλλον και η πλήρης υποστήριξη εγγυώνται την επιτυχία κάθε επαγγελματικής εκδήλωσης. Στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία στο ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΕΠΕ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ ΤΗΛ: FAX: ΠΥΛΑΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ»

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ)» ΤΟΥ ΕΣΠΑ 201-2020 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

www.rethymno.gr Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης Τηλ: 28313 41310 e-mail: mathinos@rethymno.

www.rethymno.gr Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης Τηλ: 28313 41310 e-mail: mathinos@rethymno. Ο Δήμος Ρεθύμνου στην Ψηφιακή Εποχή Έργα Τεχνολογιών Πληροφορικής& Επικοινωνιών με γνώμονα την βέλτιστη παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι Τ.Π.Ε. στο Γ ΚΠΣ (1)

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι Τ.Π.Ε. στο Γ ΚΠΣ (1) Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι Τ.Π.Ε. στο Γ ΚΠΣ (1) Πρωτοβουλίες για μια ισχυρή παρουσία των Δήμων στην Κοινωνία της Πληροφορίας: Ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο και διάθεσή τους με πολλαπλά μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα στην ψηφιακή εποχή. Γιώργος Τσακογιάννης Διευθύνων Σύμβουλος Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ 21 Οκτωβρίου 2014

Η Ελλάδα στην ψηφιακή εποχή. Γιώργος Τσακογιάννης Διευθύνων Σύμβουλος Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ 21 Οκτωβρίου 2014 Η Ελλάδα στην ψηφιακή εποχή Γιώργος Τσακογιάννης Διευθύνων Σύμβουλος Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ 21 Οκτωβρίου 2014 Διαχρονικός Συνεργάτης 3 ο ΚΠΣ ΕΠ «Κοινωνία της Πληροφορίας» ΕΣΠΑ ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη στην ΙΩΑΝΝΑ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ. Ποιος κατά τη γνώμη σας ήταν ο λόγος που ξεχωρίσατε και βραβευτήκατε από το ΕΒΕΑ ως ο καλύτερος νέος επιχειρηματίας;

Συνέντευξη στην ΙΩΑΝΝΑ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ. Ποιος κατά τη γνώμη σας ήταν ο λόγος που ξεχωρίσατε και βραβευτήκατε από το ΕΒΕΑ ως ο καλύτερος νέος επιχειρηματίας; Π. ΓΕΩΡΓΟΛΙΟΣ «Το βραβείο του ΕΒΕΑ είναι μεγάλη ευθύνη» (14/7 1:22 μμ) Βραβεύτηκε από το ΕΒΕΑ ως ο καλύτερος νέος επιχειρηματίας. Ο κ. Παναγιώτης Πέτρος Γεωργολιός, διευθύνων σύμβουλος της IMC, εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου

Γιώργος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου 1 Ο Δήμος Αμαρουσίου προσφέρει καθημερινά, μια σειρά από χρήσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, σε χιλιάδες πολίτες. Αναλαμβάνει σημαντικές πρωτοβουλίες, που βελτιώνουν την καθημερινότητα τους. Διεκδικεί

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc)

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc) Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc) Γιατί να συμμετάσχετε στη δράση digi-mobile; Η δράση digi-mobile

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα ομιλίας: Ευκαιρίες και Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Ψηφιακής Οικονομίας

Θέμα ομιλίας: Ευκαιρίες και Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Ψηφιακής Οικονομίας Θέμα ομιλίας: Ευκαιρίες και Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Ψηφιακής Οικονομίας Εισηγητής: Γιάννης Νάνος Εκπρόσωπος Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Η εταιρία H Data Communication ΑΕ ιδρύθηκε το 1987 στην Αθήνα µε αντικείµενο την ανάπτυξη λογισµικού για επιχειρήσεις και την παροχή ολοκληρωµένων λύσεων πληροφορικής.

Διαβάστε περισσότερα

DIGI - RETAIL ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

DIGI - RETAIL ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ DIGI - RETAIL ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι προκηρύχθηκε το πρόγραμμα «Digi - Retail» στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα για τις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τα συνέδρια που έχει διοργανώσει τα προηγούμενα χρόνια το Ινστιτούτο αποτελούν την αιτία για:

Τα συνέδρια που έχει διοργανώσει τα προηγούμενα χρόνια το Ινστιτούτο αποτελούν την αιτία για: Η Ιδέα Το Ινστιτούτο Πωλήσεων Ελλάδος πιστό στην αποστολή του και στους στόχους του για την προώθηση του επαγγέλματος των Πωλήσεων, την συνεχή ενημέρωση σε επίκαιρα θέματα Πωλήσεων, την εκπαίδευση σε Τεχνολογίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ , FAX Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΗΛ , FAX Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ. 213.131.3636, 213.131.3605 FAX. 210.3389197 Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

U T C C R E A T I V E L A B. Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας

U T C C R E A T I V E L A B. Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας U T C C R E A T I V E L A B Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας Ποιοι είμαστε Σχετικά με εμάς Η UTC Creative Lab είναι εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στους τομείς της καινοτομίας, της

Διαβάστε περισσότερα

«Digi-Retail : Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον κλάδο του Λιανικού Εμπορίου»

«Digi-Retail : Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον κλάδο του Λιανικού Εμπορίου» «Digi-Retail : Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον κλάδο του Λιανικού Εμπορίου» Σκοπός του Προγράμματος Η δράση Digi-retail εντάσσεται σε μία ευρύτερη κατηγορία πρωτοβουλιών του

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σήµερα η ανταγωνιστικότητα δεν είναι πλέον θέµα κόστους, αλλά θέµα ποιότητας και υψηλής προστιθέµενης αξίας.

Κυρίες και Κύριοι, Σήµερα η ανταγωνιστικότητα δεν είναι πλέον θέµα κόστους, αλλά θέµα ποιότητας και υψηλής προστιθέµενης αξίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά απευθύνοµαι σε ένα τόσο εκλεκτό ακροατήριο και θέλω να συγχαρώ τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία τους. Είναι πράγµατι

Διαβάστε περισσότερα

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες:

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες: Διάδρασις Ο.Ε. Υπηρεσίες Συμβουλευτικής & Πληροφορικής Ζήνωνος 18 104 37 Αθήνα 210 5233244 - info@diadrasis.gr - www.diadrasis.gr Εταιρική Παρουσίαση ποιοι είμαστε η Διάδρασις είναι εταιρία που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Σειρά Σεμιναρίων 2013 «Ηλεκτρονικό εμπόριο η επιχείρηση στη νέα ψηφιακή εποχή» Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Δρ. Μάρκος Κουργιαντάκης Διδάκτορας Τμ. Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας για την παρουσία σας στη σημερινή μας εκδήλωση.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας για την παρουσία σας στη σημερινή μας εκδήλωση. Εισαγωγή-χαιρετισμός Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας για την παρουσία σας στη σημερινή μας εκδήλωση. Το 2015 ήταν μια ιστορική και εξαιρετικά δύσκολη χρονιά για τη χώρα μας, για τον λαό μας, για όλους

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Πελατολόγιο... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Υπηρεσίες Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών «Περιεχόµενα 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών 05 Χαρακτηριστικά Τι περιλαµβάνει το epolis 06 Πλεονεκτήµατα Λύσεις και οφέλη του προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152442/ΨΣ3509-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152442/ΨΣ3509-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Το ERP είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Διαχειρίζεται και συντονίζει όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε μια επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύμβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Η Oracle ανακοίνωσε την πιο ολοκληρωμένη λύση στον τομέα της Ανάλυσης δεδομένων στο Cloud

Η Oracle ανακοίνωσε την πιο ολοκληρωμένη λύση στον τομέα της Ανάλυσης δεδομένων στο Cloud Η Oracle ανακοίνωσε την πιο ολοκληρωμένη λύση στον τομέα της Ανάλυσης δεδομένων στο Cloud Το Oracle Analytics Cloud αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύνολο δυνατοτήτων που περιλαμβάνει έτοιμο περιεχόμενο, εξειδικευμένα

Διαβάστε περισσότερα

στήριξη της ανάπτυξης καινοτόμων υπηρεσιών μέσα από τις δράσεις του Γ ΚΠΣ

στήριξη της ανάπτυξης καινοτόμων υπηρεσιών μέσα από τις δράσεις του Γ ΚΠΣ Καινοτόμες Εφαρμογές του Ευρυζωνικού Διαδικτύου στήριξη της ανάπτυξης καινοτόμων υπηρεσιών μέσα από τις δράσεις του Γ ΚΠΣ Κωνσταντίνος Δούκας Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 09/07/2010 Α.Π. : /ΨΣ2904-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 09/07/2010 Α.Π. : /ΨΣ2904-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / ICT Η στροφή προς τις υψηλές τεχνολογίες, κυρίως στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής (2006-2013) έχει οδηγήσει στην βελτίωση των περισσότερων δεικτών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

«Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» Β Κυκλος Οι παρακάτω πληροφορίες αφορούν την προκήρυξη του Α' κύκλου - Η προκήρυξη του Β' κύκλου αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

ευφυών μεταφορών στην Ελλάδα:

ευφυών μεταφορών στην Ελλάδα: «Εφαρμογές ευφυών μεταφορών στην Ελλάδα: Η μετάβαση από την υλοποίηση συστημάτων στην δημιουργία υπηρεσιών για τον πολίτη» ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΖΑΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ vmizaras@infotrip.gr Συστήματα ευφυών μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Cloud ERP Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας για µια ανοικτή επιχείρηση... Με τις προκλήσεις της αγοράς να αυξάνονται διαρκώς, κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου δραστηριοποίησης,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ,

Διαβάστε περισσότερα

«Η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε μία χώρα start up»

«Η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε μία χώρα start up» «Η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε μία χώρα start up» Σπύρος Ιγνατιάδης Γ. Διευθυντής Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος Ο ΣΕΠΒΕ ιστορικό Ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1994. Έχει έδρα στην Θεσσαλονίκη.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» αποτελεί μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ) Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

Για να φτάσεις ψηλά, στοχεύεις ψηλότερα

Για να φτάσεις ψηλά, στοχεύεις ψηλότερα Cloud ERP Για να φτάσεις ψηλά, στοχεύεις ψηλότερα Για µια «ανοικτή» επιχείρηση Μπροστά στις σηµερινές απαιτήσεις και προκλήσεις Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση προγράμματος "Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές"

Πρόσκληση προγράμματος Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές Πρόσκληση προγράμματος "Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές" Μπορούν να συμμετέχουν Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β' και Γ'

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΕΤΤ αξιοποιεί την τεχνολογία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS)

Η ΕΕΤΤ αξιοποιεί την τεχνολογία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) Η ΕΕΤΤ αξιοποιεί την τεχνολογία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) Στην πορεία της τεχνολογικής ανάπτυξης της Χώρας οι υποδομές των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών αποκτούν ιδιαίτερα σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική συνεργασία UCB και Pharmathen για την προώθηση των προϊόντων αλλεργίας

Στρατηγική συνεργασία UCB και Pharmathen για την προώθηση των προϊόντων αλλεργίας ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Στρατηγική συνεργασία UCB και Pharmathen για την προώθηση των προϊόντων αλλεργίας Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2014. Μία νέα στρατηγική συμμαχία δημιουργείται στην ελληνική φαρμακευτική αγορά μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών

Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών Η LINK Technologies Α.Ε. ιδρύθηκε το 2002 με στόχο να καταστεί πυρήνας καινοτομικών λύσεων Τηλεματικής αναβαθμίζοντας καθημερινά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ^ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου. Ενώ οι υπόλοιπες εκθέσεις ασχολούνται μόνο με επιμέρους τομείς της. No. 020/2015 101-HvS/Breu 1/6

Δελτίο Τύπου. Ενώ οι υπόλοιπες εκθέσεις ασχολούνται μόνο με επιμέρους τομείς της. No. 020/2015 101-HvS/Breu 1/6 Δελτίο Τύπου 28 Σεπτεμβρίου 2015 CeBIT 2016 (14 18 Μαρτίου, Δευτ. Παρ.): Η CeBIT προωθεί την ψηφιοποίηση στην επιχειρηματική δραστηριότητα, την δημόσια διοίκηση και την κοινωνία - Ισχυρή ώθηση για την

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ Λ. Συγγρού 310 & Σπάρτης 1, 17673 Καλλιθέα τηλ.: 210 4838714 & 706 // fax: 210 4822091 e-mail: info@excellence-lean.gr // www.excellence-lean.gr - ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

memo 3 Μαΐου 2014 Αξιότιμο ήμαρχο Πειραιά κ. Μιχαλολιάκο Άγγελο Κολοκούρη ΘΕΜΑ: ιεθνές Επιχειρηματικό Πάρκο στον Πύργο Πειραιά

memo 3 Μαΐου 2014 Αξιότιμο ήμαρχο Πειραιά κ. Μιχαλολιάκο Άγγελο Κολοκούρη ΘΕΜΑ: ιεθνές Επιχειρηματικό Πάρκο στον Πύργο Πειραιά memo 3 Μαΐου 2014 Προς: Από: Αξιότιμο ήμαρχο Πειραιά κ. Μιχαλολιάκο Άγγελο Κολοκούρη ΘΕΜΑ: ιεθνές Επιχειρηματικό Πάρκο στον Πύργο Πειραιά Ακολουθεί ένα συνοπτικό σχέδιο πολιτικής επικοινωνίας με θέμα τη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική περιφέρεια στο επίκεντρο των έργων ανάπτυξης υποδομών και υπηρεσιών Ευρυζωνικότητας

Η Ελληνική περιφέρεια στο επίκεντρο των έργων ανάπτυξης υποδομών και υπηρεσιών Ευρυζωνικότητας Η Ελληνική περιφέρεια στο επίκεντρο των έργων ανάπτυξης υποδομών και υπηρεσιών Ευρυζωνικότητας Γιώργος Μουζακίτης Strategic Marketing Manager Forthnet A.E. Η Ευρυζωνικότητα στη περιφέρεια σήμερα Δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Παράθυρο στη γνώση. Ευρυζωνικότητα για όλους. Συνδέσου ασύρματα και δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα www.broadbandcity.

Παράθυρο στη γνώση. Ευρυζωνικότητα για όλους. Συνδέσου ασύρματα και δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα www.broadbandcity. Παράθυρο στη γνώση Ευρυζωνικότητα για όλους Συνδέσου ασύρματα και δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα www.broadbandcity.gr 0101011011101010000000010101010101 010000101010000101010101010101011111111111010101010101010000001010101010101011111111111110101010101010

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας,

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, Παρέμβαση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χριστόδουλου Αντωνιάδη, στο συνέδριο «Αριστοτέλης» της ΕΕΔΕ, στις 28 Νοεμβρίου 2014, στη Θεσσαλονίκη Χρηματοδοτικά Νέα Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΔΥΣΗ & ΥΠΟΔΗΣΗ - ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»

«ΕΝΔΥΣΗ & ΥΠΟΔΗΣΗ - ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» «ΕΝΔΥΣΗ & ΥΠΟΔΗΣΗ - ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» Αφορά Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας, της ένδυσης και της υπόδησης, καθώς επίσης

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Α.Μ.Θ. : καθορισμός προτεραιοτήτων και πιλοτικές προσκλήσεις χρηματοδότησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Α.Μ.Θ. 2014 2020 Καβάλα, 23

Διαβάστε περισσότερα

Το Corallia ως καταλύτης Καινοτομία Επιχειρηματικότητα Εξωστρέφεια

Το Corallia ως καταλύτης Καινοτομία Επιχειρηματικότητα Εξωστρέφεια Το Corallia ως καταλύτης Καινοτομία Επιχειρηματικότητα Εξωστρέφεια Εισαγωγική τοποθέτηση καθ. Β. Μακιού στο panel με θέμα Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα Οι θέσειςτωνφορέων 4 ο Συνέδριο Καινοτομίας και

Διαβάστε περισσότερα

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO 19thRoundtable with the Government of Greece-The Economist Kυρίες και Κύριοι Πριν ξεκινήσω

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρώθηκε με Επιτυχία το Πρόγραμμα Κατάρτισης Καθ οδόν προς τον Σύγχρονο Δήμο Ενισχύοντας τον εκσυγχρονισμό της Αυτοδιοίκησης

Ολοκληρώθηκε με Επιτυχία το Πρόγραμμα Κατάρτισης Καθ οδόν προς τον Σύγχρονο Δήμο Ενισχύοντας τον εκσυγχρονισμό της Αυτοδιοίκησης Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2009 Δελτίο Τύπου Ολοκληρώθηκε με Επιτυχία το Πρόγραμμα Κατάρτισης Καθ οδόν προς τον Σύγχρονο Δήμο Ενισχύοντας τον εκσυγχρονισμό της Αυτοδιοίκησης Η εταιρεία Πληροφόρηση Επιμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέξιμες Δαπάνες είναι εκείνες που θα ξεκινήσουν μετά την ημερομηνία έγκρισης του Επενδυτικού Σχεδίου.

Επιλέξιμες Δαπάνες είναι εκείνες που θα ξεκινήσουν μετά την ημερομηνία έγκρισης του Επενδυτικού Σχεδίου. ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ICT4Growth Υποστήριξη Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων που αφορούν Ανάπτυξη και Παροχή Καινοτόμων Προϊόντων & Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας Ημερομηνία Λήξης 1 ου

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ PHARMATHEN ΑΒΕΕ... 3 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΓΡΗΓΟΡΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ Α.Μ.: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Καθηγητής Γιαννακόπουλος Διονύσης

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΓΡΗΓΟΡΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ Α.Μ.: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Καθηγητής Γιαννακόπουλος Διονύσης ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΓΡΗΓΟΡΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ Α.Μ.: 6709 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Καθηγητής Γιαννακόπουλος Διονύσης Εξέλιξη Τεχνολογίας Ανάπτυξη Πληροφορικής Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Διαδίκτυο Τέλος βιομηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση πλατφόρμας WebGIS. 8 June 2016

Παρουσίαση πλατφόρμας WebGIS. 8 June 2016 Παρουσίαση πλατφόρμας WebGIS 8 June 2016 Η ΕΤΑΙΡΙΑ Δομή παρουσίασης Προφίλ Υπηρεσίες Περιγραφή Χρήση Εφαρμογές Πλεονεκτήματα Εργαλεία I IΙ ΙΙΙ IV Η εταιρία Web GIS Επικοινωνία Θέματα προς συζήτηση 2 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

INTRAKAT. της Ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα. Βασίλειος Θεογιάννης

INTRAKAT. της Ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα. Βασίλειος Θεογιάννης Η συμβολή της ΙΝΤΡΑΚΑΤ στην διείσδυση της Ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα Βασίλειος Θεογιάννης INTRAKAT & Ευρυζωνικότητα Η INTRAKAT, διαβλέποντας τις υψηλές προοπτικές ανάπτυξης στον τομέατωνευρυζωνικώνδικτύων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 22/05/2009 Α.Π. : Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 22/05/2009 Α.Π. : Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο 2 παρουσίαση Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο Ένας συνεταιρισμός, μία φιλοσοφία και 70 καταστήματα μέλη σε όλη την Ελλάδα. Τι σημαίνουν αυτά; Όμιλος Sinialo! Γνωρίστε τον! Επιμέλεια Γεωργία Αλεξίου Στη σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Παραγωγούς Τροφίμων & Ποτών Μέλη Επιμελητηρίου Κυκλάδων

Προς: Παραγωγούς Τροφίμων & Ποτών Μέλη Επιμελητηρίου Κυκλάδων Προς: Παραγωγούς Τροφίμων & Ποτών Μέλη Επιμελητηρίου Κυκλάδων 1 Ερμούπολη, 17 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτoκόλλου: 4165 ΘΕΜΑ: Παροχές και πρόσθετα οφέλη για τις επιχειρήσεις που θα δηλώσουν συμμετοχή στη διοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές ως εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στον κλάδο της Πληροφορικής

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές ως εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στον κλάδο της Πληροφορικής Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές ως εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στον κλάδο της Πληροφορικής Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΠΕ (Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Περιγραφή της Δράσης - Σύνδεση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του ΕΠΑΝΕΚ

1. ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Περιγραφή της Δράσης - Σύνδεση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του ΕΠΑΝΕΚ 1. ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Περιγραφή της Δράσης - Σύνδεση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του ΕΠΑΝΕΚ2014-20 Η Δράση απευθύνεται σε υφιστάμενες μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματικότητα; Γιάννης Καβακλής, Director Broadband Unit

Πραγματικότητα; Γιάννης Καβακλής, Director Broadband Unit Η Καινοτομία στο Ευρυζωνικό Διαδίκτυο στην Ελλάδα: Μύθος ή Πραγματικότητα; Γιάννης Καβακλής, Director Broadband Unit Ένας Πάροχος έφερε το Internet στην Ελλάδα o ΗιστορίατηςForthnet ξεκινά, το 1984, στο

Διαβάστε περισσότερα

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ πρόσκληση υπό ανάπτυξη & διαβούλευση Συνάντηση Πλατφόρμας «ΕΝΕΡΓΕΙΑ» Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας Έξυπνη Εξειδίκευση 2014 2020 Σταυρούλα Πούλου, Μονάδα Α, ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική xline ERP xline ERP xline ERP

Στρατηγική xline ERP xline ERP xline ERP Στρατηγική Επιλογή Οι ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης απαιτούν την ύπαρξη στρατηγικών στόχων και επιλογών, τόσο σε επιχειρηματικό, όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο. Κινητήριος δύναμη και των δύο αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία µας στελεχώνεται από: Μηχανικούς Πληροφορικής. ιδάκτορες Πληροφορικής. Επιµελητές κειµένων και Marketing υλικού

Η εταιρία µας στελεχώνεται από: Μηχανικούς Πληροφορικής. ιδάκτορες Πληροφορικής. Επιµελητές κειµένων και Marketing υλικού ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Η Silicontech ιδρύθηκε πρόσφατα (Νοέµβριο 2004) πραγµατοποιώντας το όραµα µιας ολοκληρωµένης οµάδας συνεργατών, ειδικευµένων στον τοµέα της πληροφορικής και των επικοινωνιών. Μετά από µια

Διαβάστε περισσότερα

Company Profile TOP ELECTRONIC COMPONENTS Α.Ε.

Company Profile TOP ELECTRONIC COMPONENTS Α.Ε. Company Profile TOP ELECTRONIC COMPONENTS Α.Ε. TOP Electronic Components Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Ιστορία Η εταιρία TOP Electronic Components Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών Προτεραιοποίηση Δράσεων του Τομέα σε σχέση με την επικείμενη Πρόσκληση Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Πρόσκληση υπό Ανάπτυξη και Διαβούλευση Τεχνολογίες Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων»

Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» Ανθέων 34-36 - 111 43 Αθήνα Τ 210 2512701 F 210 2512701 U www.kontokolias.gr email info@kontokolias.gr Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι προκηρύχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα Εισηγητής: Γιώργος Καλπάκης MSc Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα 1 Θέµατα Κίνητρο της Ε1 Παρούσα Κατάσταση στην Ευρώπη Παρούσα Κατάσταση στην Ελλάδα Προϋποθέσεις Προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.ΣΤΟΙΕΙΑ ΕΠΙΕΙΡΗΣΗΣ Επωνυμία επιχείρησης ΒΑΓΕΝΑΣ ΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Εμπορικός τίτλος ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξελιγμένα συστήματα τηλεματικής για την διαχείριση τερματικών σταθμών, αλυσίδων συνδυασμένων μεταφορών και επιβατικών διατροπικών μεταφορών

Εξελιγμένα συστήματα τηλεματικής για την διαχείριση τερματικών σταθμών, αλυσίδων συνδυασμένων μεταφορών και επιβατικών διατροπικών μεταφορών Εξελιγμένα συστήματα τηλεματικής για την διαχείριση τερματικών σταθμών, αλυσίδων συνδυασμένων μεταφορών και επιβατικών διατροπικών μεταφορών Έλσα Κουκουλούδη Υπεύθυνη Τμήματος Μελετών Logistics Οργάνωσης-Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα

Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα ERP Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα Σήμερα, κάθε επιχείρηση, για να αναπτυχθεί, οφείλει να βελτιώσει την αποδοτικότητα των διαδικασιών της, να μειώσει το λειτουργικό κόστος και να αυξήσει

Διαβάστε περισσότερα

Μέλη, Δράσεις & Ομάδες Εργασίας της ΕΕΛ/ΛΑΚ. www.eellak.gr

Μέλη, Δράσεις & Ομάδες Εργασίας της ΕΕΛ/ΛΑΚ. www.eellak.gr Μέλη, Δράσεις & Ομάδες Εργασίας της ΕΕΛ/ΛΑΚ Δρ Νίκος Χούσος Υπεύθυνος Ανάπτυξης Εφαρμογών Λογισμικού Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / ΕΙΕ Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής ΕΕΛ/ΛΑΚ www.eellak.gr Open Data Day, ΥΔΙΜΗΔ,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Digi Mobile

Πρόγραμμα Digi Mobile ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ επίσημα το Πρόγραμμα Digi Mobile, το οποίο αποτελεί σημαντική ευκαιρία για προβολή προϊόντων ή υπηρεσιών σε «έξυπνα» κινητά τηλέφωνα (smartphones) και σε μικρούς φορητούς υπολογιστές tablets

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά REFLEXIS RETAIL: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

Telecoms. Retail. Τοµείς δραστηριοποίησης: Wholesale. στο χώρο της διανοµής προϊόντων τεχνολογίας µέσω της εταιρείας WestNet Distribution

Telecoms. Retail. Τοµείς δραστηριοποίησης: Wholesale. στο χώρο της διανοµής προϊόντων τεχνολογίας µέσω της εταιρείας WestNet Distribution Ο Όµιλος Εταιριών Olympia, του επιχειρηµατία Πάνου Γερµανού, αποτελεί σηµείο αναφοράς για την ελληνική επιχειρηµατική σκηνή ήδη από τη δεκαετία του 1980 και συνεχίζει αδιάλειπτα να στηρίζει την εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η

Διαβάστε περισσότερα

9 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα

9 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα 9 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα Αύγουστος 2009 Περιεχόμενα Εξέλιξη Λιανικού Κόστους Πρόσβασης 3 Εξέλιξη Ευρυζωνικών Συνδέσεων 5 Εξέλιξη Συνδέσεων ΑΠΤΒ (LLU) και ΑΡΥΣ 7 Εκτίμηση Βραχυχρόνιας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 15 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ , Τηλ: , Fax: ,

ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 15 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ , Τηλ: , Fax: , ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 15 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 115 26, Τηλ: 213-2144700, Fax: 210-7778992, E-mail:info@enpe.gr Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠ: 1037 Προς Την Υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα