ΠΡΟΔΓΡΗΚΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ ΤΠ ΑΡΗΘΜ. 146 «Οξγαληζκφο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο» Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΔΓΡΗΚΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ ΤΠ ΑΡΗΘΜ. 146 «Οξγαληζκφο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο» Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ"

Transcript

1 ΠΡΟΔΓΡΗΚΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ ΤΠ ΑΡΗΘΜ. 146 «Οξγαληζκφο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο» Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α. Σεο παξαγξάθνπ 7, ηνπ άξζξνπ 241 ηνπ λ.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (Α 87), θαζψο θαη ησλ άξζξσλ 186, 204, 205 θαη 283 παξ. 3 ηνπ ίδηνπ λφκνπ. β. Σνπ άξζξνπ 90 ηνπ Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά φξγαλα, φπσο θσδηθνπνηήζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ Π.Γ/ηνο 63/2005 (Α 98). 2. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο ξπζκίζεηο ηνπ δηαηάγκαηνο απηνχ πξνθαιείηαη ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ εηήζηα δαπάλε χςνπο εθαηφλ πελήληα ελλέα ρηιηάδεο επηαθφζηα έληεθα επξψ θαη ηξηάληα έμη ιεπηά ( ,36 ), πεξίπνπ, ε νπνία ζα θαιχπηεηαη απφ ηηο πηζηψζεηο, πνπ ζα εγγξάθνληαη, θαη έηνο, πξνο ηνχην, ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. 3. Σελ γλσκνδφηεζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, α π ν θ α ζ ί δ ν π κ ε ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ Γηάξζξσζε-Αξκνδηφηεηεο ΣΜΖΜΑ Α Κεληξηθή Τπεξεζία - Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Βαζηθή Γηάξζξσζε Άξζξν 1 Γηάξζξσζε Τπεξεζηψλ 1. Οη ππεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο δηαξζξψλνληαη ζε θεληξηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. 2. Οη πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο νξγαλψλνληαη ζην πιαίζην ηεο νηθείαο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο θαη ππάγνληαη ζε νξγαληθή κνλάδα ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο. 3. Ζ Κεληξηθή Τπεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο δηαξζξψλεηαη σο θαησηέξσ: 1

2 α) Γξαθείν Πεξηθεξεηάξρε. β) Γξαθεία Αληηπεξηθεξεηαξρψλ. γ) Γεληθή Γηεχζπλζε Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο θαη Τπνδνκψλ. δ) Γεληθή Γηεχζπλζε Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο. ε) Γεληθή Γηεχζπλζε Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο. ζη) Γεληθή Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο. δ) Γεληθή Γηεχζπλζε Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ. ε) Γεληθή Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Μέξηκλαο. 4. ηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ιεηηνπξγνχλ επίζεο θαη νη παξαθάησ Τπεξεζίεο: α) Ννκηθή Τπεξεζία. β) Απηνηειέο Σκήκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. γ) Απηνηειέο Σκήκα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. δ) Απηνηειέο Σκήκα ΠΑΜ ΠΔΑ. ε) Απηνηειέο Γξαθείν Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ. Άξζξν 2 Σν Γξαθείν ηνπ Πεξηθεξεηάξρε θαη ηα Γξαθεία ησλ Αληηπεξηθεξεηαξρψλ ζπγθεληξψλνπλ ηα αλαγθαία ζηνηρεία γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ νξγάλσλ απηψλ θαηά ηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, επηκεινχληαη γηα ηελ αιιεινγξαθία ηνπο θαη νξγαλψλνπλ ηελ επηθνηλσλία απηψλ κε ηηο ππεξεζίεο θαη ην θνηλφ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β Γηάξζξσζε νξγαληθψλ κνλάδσλ Αξκνδηφηεηεο Άξζξν 3 Γεληθή Γηεχζπλζε Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο θαη Τπνδνκψλ Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο θαη Τπνδνκψλ είλαη αξκφδηα γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ πνπ ππάγνληαη ζ' απηή, ηελ εμαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ ππνζέζεσλ αξκνδηφηεηάο ηνπο. Οθείιεη λα βξίζθεηαη ζε ζπλερή ζπλεξγαζία κε ηα θαζ χιελ αξκφδηα Τπνπξγεία γηα ηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ ππνζέζεσλ αξκνδηφηεηάο ηνπο. Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο θαη Τπνδνκψλ ζπγθξνηείηαη απφ ηηο εμήο νξγαληθέο κνλάδεο: α. Γηεχζπλζε Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, κε έδξα ηε Κνδάλε θαη ηνπηθή αξκνδηφηεηα ζε φιε ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. β. Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ, κε έδξα ηε Κνδάλε θαη ηνπηθή αξκνδηφηεηα ζε φιε ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. γ. Γηεχζπλζε Σερληθψλ Έξγσλ, κε έδξα ηε Κνδάλε θαη ηνπηθή αξκνδηφηεηα ζε φιε ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. 2

3 δ. Γηεχζπλζε Σερληθψλ Έξγσλ Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Γξεβελψλ, κε έδξα ηα Γξεβελά θαη ηνπηθή αξκνδηφηεηα ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Γξεβελψλ. ε. Γηεχζπλζε Σερληθψλ Έξγσλ Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Καζηνξηάο, κε έδξα ηελ Καζηνξηά θαη ηνπηθή αξκνδηφηεηα ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Καζηνξηάο. ζη. Γηεχζπλζε Σερληθψλ Έξγσλ Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Κνδάλεο, κε έδξα ηε Κνδάλε θαη ηνπηθή αξκνδηφηεηα ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Κνδάλεο. δ. Γηεχζπλζε Σερληθψλ Έξγσλ Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Φιψξηλαο, κε έδξα ηελ Φιψξηλα θαη ηνπηθή αξκνδηφηεηα ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Φιψξηλαο. Άξζξν 4 Γηάξζξσζε Αξκνδηφηεηεο Γηεχζπλζεο Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ 1. Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ αλάγνληαη ηδίσο ζηνλ πεξηθεξεηαθφ αλαπηπμηαθφ ζρεδηαζκφ, ηελ πξνψζεζε ησλ εζληθψλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ, ηνλ επηρεηξεζηαθφ πξνγξακκαηηζκφ, ηελ παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ δξάζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο αλαπηπμηαθήο πνξείαο ηεο Πεξηθέξεηαο. 2. Σε Γηεχζπλζε Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ απαξηίδνπλ ηα εμήο Σκήκαηα: α. Σκήκα ρεδηαζκνχ Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο. β. Σκήκα Δθαξκνγήο Πξνγξακκάησλ θαη Έξγσλ. γ. Σκήκα Κηλήηξσλ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο. δ. Σκήκα Σεθκεξίσζεο. 3. Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ θαηαλέκνληαη ζηα ππαγφκελα ζε απηή ηκήκαηα, σο εμήο: α. ην Σκήκα ρεδηαζκνχ Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο ππάγνληαη ηδίσο νη αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο: 1) Ζ εμεηδίθεπζε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θαηεπζχλζεσλ ηεο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο, ζην επίπεδν ηεο Πεξηθέξεηαο. 2) Ζ ππνζηήξημε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο, ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο, ησλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαηά ηε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο θαη ησλ εηεζίσλ πξνγξακκάησλ δξάζεο. 3) Ζ ζπγθέληξσζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο πεξηθέξεηαο θαη ησλ λνκηθψλ ηεο πξνζψπσλ γηα ηελ ζχληαμε ηνπ ζρεδίνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. 4) Ζ ππνζηήξημε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηε ζχληαμε ζρεδίνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη επηρεηξεζηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, θαζψο επίζεο θαη ηνπ ζρεδίνπ ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο, ην νπνίν εμεηδηθεχεη ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα θαη έηνο. 5) Ζ ζχληαμε πξνηάζεσλ γηα ηε δηακφξθσζε ηεο πεξηθεξεηαθήο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο. Γηα ηα πξνγξάκκαηα πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ πφξνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, εηζεγείηαη ζρεηηθά ζηελ Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηεο Πεξηθέξεηαο. 6) Ζ πξνψζεζε ησλ εζληθψλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ. 7) Ζ άζθεζε θαζεθφλησλ εθαξκνγήο σο Γηθαηνχρνπ ζην πιαίζην ησλ αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ, γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν , φπσο απηή 3

4 νξηνζεηείηαη απφ ην Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο (Δ..Π.Α.), πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ππνζηήξημεο ηνπ ζπλφινπ ησλ θνξέσλ ηεο Απηνδηνίθεζεο. 8) Ζ θαηάξηηζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο Πεξηθέξεηαο πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ εζληθνχο πφξνπο. 9) Ζ έγθξηζε ησλ κεζνρξφλησλ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ, πνπ εθπνλνχληαη ζην πιαίζην ησλ αληίζηνηρσλ πεξηθεξεηαθψλ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ θαη ρξεκαηνδνηνχληαη απφ εζληθνχο πφξνπο. 10) Ο ζπληνληζκφο ησλ θνξέσλ εθηέιεζεο θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο εθαξκνγήο ηνπ αλαπηπμηαθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο Πεξηθέξεηαο πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ εζληθνχο πφξνπο. 11) Ζ δηαηχπσζε πξνο ηνπο θεληξηθνχο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πξνηάζεσλ γηα έξγα θαη κέηξα πνιηηηθήο, εζληθήο ζεκαζίαο, πνπ αθνξνχλ ηελ Πεξηθέξεηα, αιιά εληάζζνληαη ζην κεζνρξφλην εζληθφ αλαπηπμηαθφ πξφγξακκα. β. ην Σκήκα Δθαξκνγήο Πξνγξακκάησλ θαη Έξγσλ ππάγνληαη ηδίσο νη αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο: 1) Ζ ππνζηήξημε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο θαηά ηελ πινπνίεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. 2) Ζ ζπλεξγαζία κε ηηο ππεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηα λνκηθά ηεο πξφζσπα γηα ηε ζχληαμε ελδηάκεζσλ θαη ηειηθψλ εθζέζεσλ αμηνιφγεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. 3) Ο ζρεδηαζκφο θαη ε εηζήγεζε ζπζηεκάησλ θαη κεζφδσλ κέηξεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ησλ λνκηθψλ ηεο πξνζψπσλ (δηαδηθαζίεο, δείθηεο θιπ.). 4) Ζ δηακφξθσζε θαη εηζήγεζε πεξηνδηθψλ ζηφρσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ησλ λνκηθψλ ηεο πξνζψπσλ. 5) Ζ ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ απνδνηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ θαη ζηελ επίηεπμε ησλ ζρεηηθψλ πεξηνδηθψλ ηνπο ζηφρσλ, ε παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημήο ηνπο, ε επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ θαη ε έθδνζε ελεκεξσηηθψλ αλαθνξψλ. 6) Ζ δηαηχπσζε εηεζίσο ησλ εθζέζεσλ απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ. 7) Ζ εθπφλεζε γεληθψλ θαη εηδηθψλ αλαπηπμηαθψλ κειεηψλ πνπ αθνξνχλ ηε ρσξηθή αξκνδηφηεηα ηεο Πεξηθέξεηαο. 8) Ζ ηειηθή δηακφξθσζε, ε κέξηκλα γηα ηελ έγθξηζε θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ησλ εηήζησλ Πξνγξακκάησλ Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ πεξηθεξεηαθνχ επηπέδνπ. 9) Ζ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο πινπνίεζεο, ε δηελέξγεηα ειέγρσλ ζηνπο θνξείο πινπνίεζεο έξγσλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη κε εζληθνχο πφξνπο γηα ηελ ηήξεζε ησλ δεζκεχζεσλ, ηε λνκηκφηεηα θαη θαλνληθφηεηα ησλ δαπαλψλ, ηελ πινπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ. 10) Ζ παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη κε εζληθνχο πφξνπο απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ή άιινπο πφξνπο θαη ε θαηαλνκή ησλ πηζηψζεσλ απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ. 11) Ζ θαηαλνκή ησλ αληίζηνηρσλ πνζψλ θαη ε έγθξηζε ηεο εθηακίεπζήο ηνπο απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο, πνπ ηεξεί ην Πεξηθεξεηαθφ Σακείν Αλάπηπμεο ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. 4

5 12) Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ δηθαηνχρσλ ησλ πηζηψζεσλ ησλ έξγσλ πνπ εγθξίλνληαη, φπνπ απηφ απαηηείηαη. 13) Ζ παξαθνινχζεζε θαη ε αμηνιφγεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο πινπνίεζεο φισλ ησλ αλαπηπμηαθψλ θαη ζεζκηθψλ παξεκβάζεσλ ζηε ρσξηθή αξκνδηφηεηά ηεο. γ. ην Σκήκα Κηλήηξσλ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ππάγνληαη ηδίσο νη αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο: 1) Ζ ζπλεξγαζία κε θνξείο ηεο Πεξηθέξεηαο γηα ηε ζχληαμε θαη ππνβνιή πξνηάζεσλ πινπνίεζεο έξγσλ, πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ πξνγξάκκαηα ζην πιαίζην ηνπ ζηφρνπ Δπξσπατθή Δδαθηθή πλεξγαζία. 2) Ζ ζχζηαζε Πεξηθεξεηαθήο Γλσκνδνηηθήο Δπηηξνπήο, ε νπνία γλσκνδνηεί γηα ηηο αηηήζεηο ππαγσγήο επελδχζεσλ ή πξνγξακκάησλ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο εμνπιηζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 3) Ζ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ππνρξεψζεσλ Δλδηάκεζνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο γηα πξάμεηο ηδησηηθψλ επελδχζεσλ πνπ εληάζζνληαη ζε επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ πφξνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 4) Ζ παξαιαβή ησλ αηηήζεσλ ππαγσγήο επελδχζεσλ, ν έιεγρνο ησλ ζηνηρείσλ, ε αμηνιφγεζή ηνπο, ε εηζήγεζε ζηελ Πεξηθεξεηαθή Γλσκνδνηηθή Δπηηξνπή, ε έθδνζε ηεο απφθαζεο ππαγσγήο, νη απνθάζεηο ηξνπνπνίεζεο θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, αλάθιεζεο ππαγσγήο θαη επηζηξνθήο εληζρχζεσλ πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Ζ ζπγθξφηεζε ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Οξγάλσλ Διέγρνπ ησλ επελδχζεσλ γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ δαπαλψλ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ εγθεθξηκέλσλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 5) Ζ θαηαβνιή ηεο επηρνξήγεζεο ηνπ θφζηνπο επέλδπζεο θαη ε νινθιήξσζε θαη πηζηνπνίεζε έλαξμεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο. 6) Ζ θαηαγξαθή ησλ λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ πινπνίεζε ησλ εγθεθξηκέλσλ επελδχζεσλ. 7) Ζ δηαηχπσζε πξνηάζεσλ πνιηηηθήο θαη κέηξσλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ πξνο ην αξκφδην Τπνπξγείν. 8) Ζ πιεξνθφξεζε θαη ππνβνήζεζε ησλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζε θιαδηθφ ή άιιν επίπεδν, κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηθαλφηεηαο θαη αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπο. 9) Ζ παξαθνινχζεζε θαη ε επηζήκαλζε ζηνπο αξκφδηνπο θνξείο δεηεκάησλ, πνπ αλαθέξνληαη ζηε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ πξνο βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ δσήο ησλ πνιηηψλ. 10) Ζ γλσκνδφηεζε γηα θάζε ζέκα ηνπηθνχ ή επξχηεξνπ ελδηαθέξνληνο, γηα ην νπνίν δεηείηαη ε παξνρή γλψκεο. δ. ην Σκήκα Σεθκεξίσζεο ππάγνληαη ηδίσο νη αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο: 1) Ζ ζπγθέληξσζε, επεμεξγαζία θαη ηεθκεξίσζε γεσγξαθηθψλ, δεκνγξαθηθψλ, νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πεξηθέξεηα. 2) Ζ ιεηηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ γηα ηελ ελίζρπζε, παξαθνινχζεζε θαη εμέιημε ησλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ηεο πεξηθέξεηαο, θαηά θιάδν θαη ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο. 3) Ζ παξνρή ζηνηρείσλ γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ησλ εληζρπφκελσλ επελδχζεσλ ζε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ αξκφδηνπ θξαηηθνχ θνξέα. 4) Ζ επζχλε εθπιήξσζεο ηνπ έξγνπ ησλ ΚΟ..Δ. (Κνκβηθά εκεία Δπαθήο) ηεο Πεξηθέξεηαο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 19 ηνπ λ. 3882/2010 (Α 166). 5

6 Άξζξν 5 Γηάξζξσζε Αξκνδηφηεηεο Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο θαη Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ 1. Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο θαη Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ αλάγνληαη ηδίσο ζηνλ έιεγρν ηήξεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γηα δξαζηεξηφηεηεο θαη έξγα ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ θαηάξηηζε θαη έγθξηζε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζρεδηαζκνχ δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ζην πιαίζην ηνπ αληίζηνηρνπ εζληθνχ ζρεδηαζκνχ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ζηελ εθαξκνγή κέηξσλ, πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ ηεο πεξηθέξεηαο, θαζψο θαη ζηε κέξηκλα γηα ηε κειέηε θαη αλάπηπμε ηεο ρσξνηαμηθήο θαηαλνκήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζην πιαίζην ηεο πεξηθέξεηαο. 2. ηε Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ ππάγνληαη ηα αθφινπζα ηκήκαηα: α. Σκήκα Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ, κε έδξα ηε Κνδάλε θαη ηνπηθή αξκνδηφηεηα ζε φιε ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. β. Σκήκα Πεξηβάιινληνο, κε έδξα ηε Κνδάλε θαη ηνπηθή αξκνδηφηεηα ζε φιε ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. γ. Σκήκα Τδξννηθνλνκίαο, κε έδξα ηε Κνδάλε θαη ηνπηθή αξκνδηφηεηα ζε φιε ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. δ. Σκήκα Πεξηβάιινληνο θαη Τδξννηθνλνκίαο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Γξεβελψλ, κε έδξα ηα Γξεβελά θαη ηνπηθή αξκνδηφηεηα ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Γξεβελψλ. ε. Σκήκα Πεξηβάιινληνο θαη Τδξννηθνλνκίαο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Καζηνξηάο, κε έδξα ηελ Καζηνξηά θαη ηνπηθή αξκνδηφηεηα ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Καζηνξηάο. ζη. Σκήκα Πεξηβάιινληνο θαη Τδξννηθνλνκίαο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Κνδάλεο, κε έδξα ηε Κνδάλε θαη ηνπηθή αξκνδηφηεηα ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Κνδάλεο. δ. Σκήκα Πεξηβάιινληνο θαη Τδξννηθνλνκίαο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Φιψξηλαο, κε έδξα ηελ Φιψξηλα θαη ηνπηθή αξκνδηφηεηα ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Φιψξηλαο. 3. Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο θαη Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ θαηαλέκνληαη ζηα ηκήκαηα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ σο αθνινχζσο: α. ην Σκήκα Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ ππάγνληαη ηδίσο νη αξκνδηφηεηεο ηνπ ηνκέα ηεο ρσξνηαμίαο νη νπνίεο έρνπλ αλαηεζεί ζηηο πεξηθέξεηεο, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, ζρεηηθέο κε ηε κέξηκλα γηα ηε κειέηε θαη αλάπηπμε ηεο ρσξνηαμηθήο θαηαλνκήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζην πιαίζην ηεο πεξηθέξεηαο θαη εηδηθφηεξα, ε αλάζεζε εθπφλεζεο θαη ε παξαθνινχζεζε εθαξκνγήο ησλ Γεληθψλ Πνιενδνκηθψλ ρεδίσλ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, ε παξαθνινχζεζε εθαξκνγήο Δηδηθψλ Υσξνηαμηθψλ κειεηψλ θαη ΕΟΔ, θαζψο θαη ν ζπληνληζκφο ηεο πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ εθηέιεζεο έξγσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα γεληθά πνιενδνκηθά ζρέδηα θαη ηηο πνιενδνκηθέο κειέηεο. β. ην Σκήκα Πεξηβάιινληνο ππάγνληαη ηδίσο νη αξκνδηφηεηεο ηνπ ηνκέα πεξηβάιινληνο, νη νπνίεο έρνπλ αλαηεζεί ζηηο Πεξηθέξεηεο ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη αλάγνληαη ηδίσο ζηνλ έιεγρν ηήξεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γηα δξαζηεξηφηεηεο θαη έξγα ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ζηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηελ εθαξκνγή κέηξσλ, πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο. 6

7 γ. ην Σκήκα Τδξννηθνλνκίαο ππάγνληαη νη αξκνδηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηδίσο ηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πδάησλ, φπσο, ε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα δηαπεξηθεξεηαθψλ ή δηκεξψλ ζπκθσληψλ, ζε ζπλεξγαζία κε ην αξκφδην Τπνπξγείν γηα ηε δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ησλ πδάησλ, ε ιήςε φισλ ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα επηκέξνπο ζρέδηα δηαρείξηζεο θαη πξνγξάκκαηα, ε έθδνζε απνθάζεσλ ηνπ Πεξηθεξεηάξρε γηα ηελ επηβνιή πεξηνξηζκψλ ή άιισλ κέηξσλ γηα ηε ρξήζε ησλ πδάησλ θαη ηελ εθηέιεζε έξγσλ αμηνπνίεζήο ηνπο, ε δηνξγάλσζε ελεκεξσηηθψλ ζπλαληήζεσλ γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ησλ πδάηηλσλ νηθνζπζηεκάησλ, ε κέξηκλα γηα ηνλ έιεγρν ησλ ζεκεηαθψλ θαη δηάρπησλ εθπνκπψλ ξχπσλ ζηα επηθαλεηαθά, ππφγεηα θαη παξάθηηα χδαηα, ε εθαξκνγή θαη ε επηβνιή φισλ ησλ αλαγθαίσλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ, ε επηβνιή κέηξσλ θαη θπξψζεσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πδάησλ θαη ηελ αληηκεηψπηζε απμεηηθψλ ηάζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο ζπγθεληξψζεηο νπζηψλ ζηα ππφγεηα χδαηα θαη ε δηελέξγεηα δεηγκαηνιεπηηθψλ ειέγρσλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε πνηφηεηα ησλ πιαζηηθψλ ζσιήλσλ θαη ησλ εμαξηεκάησλ απφ κε πιαζηηθνπνηεκέλν πνιπβηλπινρισξίδην (ζθιεξφ PVC), πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά πφζηκνπ λεξνχ θαη απνρεηεπηηθψλ ιπκάησλ, θαζψο θαη γηα ζπζηήκαηα απνρεηεχζεσο ζηα θηίξηα. δ. ηα Σκήκαηα Πεξηβάιινληνο θαη Τδξννηθνλνκίαο ησλ πεξηθεξεηαθψλ ελνηήησλ ππάγνληαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο, νη νπνίεο αλάγνληαη ηδίσο ζηνλ έιεγρν ηεο ηήξεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γηα δξαζηεξηφηεηεο θαη έξγα, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ζηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ζηελ εθαξκνγή κέηξσλ, πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ, θαζψο θαη αξκνδηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πδάησλ ζηελ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα. Άξζξν 6 Γηάξζξσζε Αξκνδηφηεηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Έξγσλ 1. Ζ Γηεχζπλζε Σερληθψλ Έξγσλ έρεη σο απνζηνιή ην ζρεδηαζκφ, πξνγξακκαηηζκφ, ζπληνληζκφ ησλ ηερληθψλ έξγσλ φιεο ηεο Πεξηθέξεηαο, ηε κειέηε, εθηέιεζε, επίβιεςε, παξαιαβή θαη ζπληήξεζε ησλ ηερληθψλ έξγσλ πνπ εθηεινχληαη ζε πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο. πλεξγάδεηαη κε ηα θαζ χιελ αξκφδηα Τπνπξγεία γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πθηζηάκελεο λνκνζεζίαο θαηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο, παξέρεη νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο ζηηο αληίζηνηρεο δηεπζχλζεηο ησλ πεξηθεξεηαθψλ ελνηήησλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο απνζηνιήο ηνπο. 2.Σε Γηεχζπλζε Σερληθψλ Έξγσλ απαξηίδνπλ ηα εμήο ηκήκαηα: α. Σκήκα πγθνηλσληαθψλ Έξγσλ. β. Σκήκα Δξγαζηεξίσλ. γ. Σκήκα Γνκψλ Πεξηβάιινληνο. 3. Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Έξγσλ θαηαλέκνληαη ζηα ππαγφκελα ζε απηή ηκήκαηα, σο εμήο: 7

8 α. ην Σκήκα πγθνηλσληαθψλ Έξγσλ ππάγνληαη ηδίσο νη αξκνδηφηεηεο πνπ αλάγνληαη ζηε κειέηε θαη ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ νδνπνηίαο θαη ησλ ιηκεληθψλ έξγσλ πνπ θαη αξκνδηφηεηα αλήθνπλ ζηελ Πεξηθέξεηα. β. ην Σκήκα Δξγαζηεξίσλ ππάγνληαη ηδίσο νη αξκνδηφηεηεο πνπ αλάγνληαη ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο γηα ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ πιηθψλ θαη ηνπο ηξφπνπο θαηαζθεπήο ησλ δεκνζίσλ έξγσλ. γ. ην Σκήκα Γνκψλ Πεξηβάιινληνο ππάγνληαη ηδίσο νη αξκνδηφηεηεο πνπ αλάγνληαη ζηελ εθηέιεζε θαη κειέηε εγγεηνβειηησηηθψλ έξγσλ, έξγσλ πεξηβάιινληνο θαη πδξαπιηθψλ έξγσλ πνπ θαηά αξκνδηφηεηα αλήθνπλ ζηελ Πεξηθέξεηα. Άξζξν 7 Γηάξζξσζε - Αξκνδηφηεηεο Γηεπζχλζεσλ Σερληθψλ Έξγσλ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ 1. Οη Γηεπζχλζεηο Σερληθψλ Έξγσλ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ, έρνπλ σο απνζηνιή ηε κειέηε, εθηέιεζε, επίβιεςε, παξαιαβή θαη ζπληήξεζε ησλ πάζεο θχζεσο ηερληθψλ έξγσλ πνπ εθηεινχληαη ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο. 2. ηηο Γηεπζχλζεηο Σερληθψλ Έξγσλ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ ππάγνληαη ηα αθφινπζα ηκήκαηα: α. Σκήκα πγθνηλσληαθψλ Έξγσλ β. Σκήκα Δξγαζηεξίσλ γ. Σκήκα Γνκψλ Πεξηβάιινληνο 3. Οη αξκνδηφηεηεο ησλ Γηεπζχλζεσλ Σερληθψλ Έξγσλ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ θαηαλέκνληαη ζηα ππαγφκελα ζε απηέο ηκήκαηα, σο εμήο: α. ην Σκήκα πγθνηλσληαθψλ Έξγσλ ππάγνληαη ηδίσο νη αξκνδηφηεηεο πνπ αλάγνληαη ζηε κειέηε θαη ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ νδνπνηίαο θαη ησλ ιηκεληθψλ έξγσλ πνπ θαη αξκνδηφηεηα αλήθνπλ ζηελ Πεξηθέξεηα, ζε επίπεδν πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο. β. ην Σκήκα Δξγαζηεξίσλ ππάγνληαη ηδίσο νη αξκνδηφηεηεο πνπ αλάγνληαη ζηνλ έιεγρν ηήξεζεο εθαξκνγήο ησλ πξνδηαγξαθψλ θαη θαλνληζκψλ πνπ αθνξνχλ ηα πιηθά θαη ηνπο ηξφπνπο θαηαζθεπήο ησλ δεκνζίσλ έξγσλ. γ. ην Σκήκα Γνκψλ Πεξηβάιινληνο ππάγνληαη ηδίσο νη αξκνδηφηεηεο πνπ αλάγνληαη ζηελ εθηέιεζε θαη κειέηε εγγεηνβειηησηηθψλ έξγσλ, έξγσλ πεξηβάιινληνο θαη πδξαπιηθψλ έξγσλ πνπ θαηά αξκνδηφηεηα αλήθνπλ ζηελ Πεξηθέξεηα θαη αζθνχληαη ζην επίπεδν ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο, θαζψο θαη ζηελ άζθεζε επνπηείαο επί ησλ Γεληθψλ Οξγαληζκψλ Δγγείσλ Βειηηψζεσλ (Γ.Ο.Δ.Β.), ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 8

9 Άξζξν 8 Γεληθή Γηεχζπλζε Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο είλαη αξκφδηα γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ πνπ ππάγνληαη ζε απηή, ηελ εμαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ ππνζέζεσλ αξκνδηφηεηάο ηνπο. Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο ζπγθξνηείηαη απφ ηηο εμήο νξγαληθέο κνλάδεο: α. Γηεχζπλζε Γηαθάλεηαο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο κε έδξα ηε Κνδάλε θαη ηνπηθή αξκνδηφηεηα ζε φιε ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. β. Γηεχζπλζε Δμππεξέηεζεο ηνπ Πνιίηε κε έδξα ηε Κνδάλε θαη ηνπηθή αξκνδηφηεηα ζε φιε ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. γ. Γηεχζπλζε Γηνίθεζεο κε έδξα ηε Κνδάλε θαη ηνπηθή αξκνδηφηεηα ζε φιε ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. δ. Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθνχ κε έδξα ηε Κνδάλε θαη ηνπηθή αξκνδηφηεηα ζε φιε ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. ε. Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθνχ Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Γξεβελψλ κε έδξα ηα Γξεβελά θαη αξκνδηφηεηα ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Γξεβελψλ. ζη. Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθνχ Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Καζηνξηάο, κε έδξα ηελ Καζηνξηά θαη αξκνδηφηεηα ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Καζηνξηάο. δ. Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθνχ Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Φιψξηλαο, κε έδξα ηελ Φιψξηλα θαη αξκνδηφηεηα ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Φιψξηλαο. Άξζξν 9 Γηάξζξσζε Αξκνδηφηεηεο Γηεχζπλζεο Γηαθάλεηαο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 1. Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο Γηαθάλεηαο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο αλάγνληαη ηδίσο ζηελ εμαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο ησλ πξάμεσλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ νξγάλσλ, ζην ζρεδηαζκφ, ηελ αλάπηπμε θαη ππνζηήξημε ηεο εχξπζκεο θαη απνδνηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ ηνπ θνξέα θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ ηνπ, ηε δηαζθάιηζε ηεο ηερληθήο θαη νξγαλσηηθήο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ ηεο Πεξηθέξεηαο κε αληίζηνηρα ζπζηήκαηα εζληθήο εκβέιεηαο θεληξηθψλ θνξέσλ ηεο Γηνίθεζεο θαη ηε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ ηεο Πεξηθέξεηαο, θαζψο θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ ηεο. 2. Σε Γηεχζπλζε Γηαθάλεηαο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο απαξηίδνπλ ηα εμήο ηκήκαηα: α. Σκήκα Γηαθάλεηαο. β. Σκήκα ρεδηαζκνχ θαη Τπνζηήξημεο πζηεκάησλ Φνξέα. γ. Σκήκα Τπνζηήξημεο Πεξηθεξεηαθψλ πζηεκάησλ. δ. Σκήκα ρεδηαζκνχ Ζιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ γηα ηνλ Πνιίηε. 9

10 3. Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο Γηαθάλεηαο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο αλάγνληαη αλαιπηηθφηεξα ζηα παξαθάησ ζέκαηα πνπ θαηαλέκνληαη ζηα ηκήκαηά ηεο, σο εμήο: α. Σν Σκήκα Γηαθάλεηαο είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηελ αλάξηεζε φισλ ησλ αηνκηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο ζην δηαδίθηπν γηα ηε δηαθάλεηα θαη ηελ έγθαηξε ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ ζρεηηθά κε ηηο πξάμεηο ησλ νξγάλσλ ηεο Πεξηθέξεηαο, ζην πιαίζην θαη ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ λ. 3861/2010 (Α 112). β. Σν Σκήκα ρεδηαζκνχ θαη Τπνζηήξημεο πζηεκάησλ Φνξέα θαζνξίδεη ηε ζηξαηεγηθή ππνδνκψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ ηεο Πεξηθέξεηαο, κεξηκλά γηα ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ, ππνζηεξίδεη ηερληθά ηνπο ρξήζηεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηεο Πεξηθέξεηαο, ζρεδηάδεη ηελ πνιηηηθή αζθάιεηαο ησλ ζπζηεκάησλ θαη κεξηκλά γηα ηελ αθεξαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηαθψλ δεδνκέλσλ, δηαζθαιίδεη ηελ ηερληθή θαη νξγαλσηηθή δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηεο Πεξηθέξεηαο κε αληίζηνηρα ζπζηήκαηα εζληθήο εκβέιεηαο θεληξηθψλ θνξέσλ δηνίθεζεο, ππνζηεξίδεη ηελ εζληθή ππνδνκή ηεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο, ζρεδηάδεη θαη εθηειεί έξγα πιεξνθνξηθήο κε ηελ αμηνπνίεζε θάζε δηαζέζηκνπ νηθνλνκηθνχ πφξνπ, φπσο επξσπατθά θαη εζληθά πξνγξάκκαηα, αλαπηχζζεη θαη ζπληεξεί ηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ θνξέα, δηαρεηξίδεηαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ (ηνπηθνχ) δηθηχνπ θαη ππνζηεξίδεη ηελ απξφζθνπηε εμσηεξηθή ηνπ επηθνηλσλία (κε ην δηαδίθηπν). γ. Σν Σκήκα Τπνζηήξημεο Πεξηθεξεηαθψλ πζηεκάησλ ζπληνλίδεη θαη επνπηεχεη ηελ απξφζθνπηε επηθνηλσλία θαη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηηο πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο, θαηαξηίδεη ηα αλαγθαία ιεηηνπξγηθά πξφηππα ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ, ππνζηεξίδεη ηερληθά ηνπο ρξήζηεο ησλ απνθεληξσκέλσλ ζπζηεκάησλ θαη κεξηκλά γηα ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ εθπαίδεπζή ηνπο θαη εμαζθαιίδεη ηηο αλαγθαίεο ππνδνκέο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ απνθεληξσκέλσλ ζπζηεκάησλ. δ. Σν Σκήκα ρεδηαζκνχ Ζιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ γηα ηνλ Πνιίηε ζρεδηάδεη, αλαπηχζζεη θαη ππνζηεξίδεη λέεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ζηνλ πνιίηε, νξγαλψλεη θαη αλαπαξηζηά ηα πιεξνθνξηαθά δεδνκέλα ηεο Πεξηθέξεηαο πνπ είλαη αλαγθαία ή δεηνχληαη απφ άιινπο δεκφζηνπο θνξείο γηα ηελ παξνρή ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ή/θαη ππεξεζηψλ κίαο ζηάζεο ζηνλ πνιίηε θαη ηηο επηρεηξήζεηο, κεξηκλά ζε ζπλεξγαζία κε ηηο θαζ χιελ αξκφδηεο δηεπζχλζεηο γηα ηε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) ζην κεηαζρεκαηηζκφ θαη ηελ απινχζηεπζε δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, κέζσ ησλ νπνίσλ παξέρνληαη πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν ππεξεζίεο θαη παξνρέο πξνο ηνλ πνιίηε θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Άξζξν 10 Γηάξζξσζε Αξκνδηφηεηεο Γηεχζπλζεο Δμππεξέηεζεο ηνπ Πνιίηε 1. Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο Δμππεξέηεζεο ηνπ Πνιίηε αλάγνληαη ηδίσο ζην ζρεδηαζκφ θαη ην ζπληνληζκφ δξάζεσλ γηα ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε, θαζψο θαη ζηελ εηζήγεζε νξγαλσηηθψλ κέηξσλ πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο 10

11 ησλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο. ηα θαζήθνληα ηεο δηεχζπλζεο είλαη ε επηηφπηα παξαθνινχζεζε φισλ ησλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ε θαηάζεζε αλαιπηηθήο έθζεζεο αλά ηξεηο κήλεο ζηνλ Πεξηθεξεηάξρε, γηα θάζε κία ππεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο κε αληίζηνηρεο πξνηάζεηο βειηίσζεο. 2. Σε Γηεχζπλζε Δμππεξέηεζεο ηνπ Πνιίηε απαξηίδνπλ ηα εμήο Σκήκαηα: α. Σκήκα πληνληζκνχ β. Σκήκα ρεδηαζκνχ 3. Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζε Δμππεξέηεζεο ηνπ Πνιίηε θαηαλέκνληαη ζηα ππαγφκελα ζε απηή ηκήκαηα, σο εμήο: α. Σν Σκήκα πληνληζκνχ είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο, έρεη ππνρξέσζε λα επηθνηλσλεί κε φιεο ηηο ππεξεζίεο, λα παξαθνινπζεί ηε ξνή ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη λα θαηαζέηεη πξνηάζεηο γηα ηε δεκηνπξγία γξαθείσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζηαθήο αλάγθεο. Σν Σκήκα πληνληζκνχ νθείιεη λα εθαξκφδεη ηελ πνιηηηθή ηεο Πεξηθέξεηαο ζε ζέκαηα εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε, λα ζπληάζζεη έθζεζε θάζε ηξίκελν πξνο ηνλ πεξηθεξεηάξρε, λα εθαξκφδεη πηινηηθά ζρέδηα γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εηζεγήζεσλ γηα πξνζσπηθφ γηα ηελ θάιπςε ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ. Ο πξντζηάκελνο ηνπ ηκήκαηνο νθείιεη λα επηζθέπηεηαη φιεο ηηο πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο ζε ηαθηά δηαζηήκαηα γηα λα δηακνξθψζεη πξνζσπηθή άπνςε γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ πξνο ηνπο πνιίηεο. Σν ίδην δχλαηαη λα πξάμεη θαη ν πξντζηάκελνο ηεο δηεχζπλζεο. β. Σν Σκήκα ρεδηαζκνχ είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηελ νξγάλσζε θαη ην ζρεδηαζκφ δξάζεσλ γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε θαη εηζεγείηαη ζηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Πεξηθέξεηαο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ ζε ζέκαηα εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε. Άξζξν 11 Γηάξζξσζε Αξκνδηφηεηεο Γηεχζπλζεο Γηνίθεζεο 1. Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο Γηνίθεζεο αλάγνληαη ηδίσο ζηε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ησλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο, ζηε ζπλδξνκή ησλ νξγάλσλ ησλ ππεξεζηψλ απηψλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηνπο θαη ηεο απνζηνιήο ηνπο, ζηελ επεμεξγαζία ζηνηρείσλ γηα ηελ εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ ησλ ππεξεζηψλ ζε πξνζσπηθφ, ζηε δηαρείξηζε φισλ ησλ ζεκάησλ δηνίθεζεο πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη ζηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε δηελέξγεηα ησλ εθινγψλ θαη ηέινο ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο Πεξηθέξεηαο. 2. Ζ Γηεχζπλζε Γηνίθεζεο απαξηίδεηαη απφ ηα αθφινπζα ηκήκαηα: α. Σκήκα Πξνζσπηθνχ β. Σκήκα πιινγηθψλ Οξγάλσλ γ. Σκήκα Γξακκαηείαο 3. Δηδηθφηεξα, νη αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο Γηνίθεζεο θαηαλέκνληαη σο αθνινχζσο ζηα παξαπάλσ ηκήκαηα: 11

12 α. Σν Σκήκα Πξνζσπηθνχ είλαη αξκφδην ηδίσο γηα φια ηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Πεξηθέξεηαο θαη εθδίδεη ηηο ζρεηηθέο πξάμεηο γηα ην πξνζσπηθφ απηφ, γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη γλψκε ζπιινγηθνχ νξγάλνπ, θαζψο θαη φιεο ηηο αηνκηθέο πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ην πξνζσπηθφ ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο ηεο Κνδάλεο. β. Σν Σκήκα πιινγηθψλ Οξγάλσλ είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηελ ηήξεζε κεηξψνπ θαη αξρείνπ ησλ πξάμεψλ ηνπο. γ. ην Σκήκα Γξακκαηείαο νξγαλψλεηαη, ηαμηλνκείηαη θαη ηεξείηαη ην θεληξηθφ πξσηφθνιιν, θαζψο θαη ην θπζηθφ θαη ειεθηξνληθφ αξρείν ησλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο, πιελ ησλ ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ ηδηαίηεξν ηκήκα γξακκαηείαο. Σν Σκήκα Γξακκαηείαο είλαη αξκφδην γηα ηε δηαθίλεζε ηεο αιιεινγξαθίαο ηεο Πεξηθέξεηαο, ηελ επηθχξσζε αληηγξάθσλ θαη θσηναληηγξάθσλ ζχκθσλα κε ηε θείκελε λνκνζεζία, ηε βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο, θαζψο θαη γηα ηε ρνξήγεζε ηεο επηζεκείσζεο ηεο χκβαζεο ηεο Υάγεο ζε έγγξαθα ησλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο. Άξζξν 12 Γηάξζξσζε Αξκνδηφηεηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθνχ 1. ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθνχ αλάγνληαη ηδίσο ε ζπγθέληξσζε θαη επεμεξγαζία ησλ αλαγθαίσλ ζηνηρείσλ γηα ηελ θαηάξηηζε, ηξνπνπνίεζε θαη παξαθνινχζεζε εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο, ηνπ απνινγηζκνχ θαη θάζε νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο. Ζ Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθνχ έρεη επίζεο αξκνδηφηεηα ηελ θαηαγξαθή, αμηνπνίεζε θαη πξνζηαζία ηεο πεξηνπζίαο ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο, ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε έδξα ηεο Πεξηθέξεηαο, ηελ αμηνπνίεζε φισλ ησλ δπλαηνηήησλ δεκηνπξγίαο θαη απφθηεζεο εζφδσλ, ηελ πιεξσκή θάζε είδνπο δαπάλεο θαη ηε ινγηζηηθή θαη ηακεηαθή δηαρείξηζε, ηελ εθθαζάξηζε ηεο κηζζνδνζίαο θαη ησλ πάζεο θχζεσο απνδνρψλ ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηεο αληηκηζζίαο ησλ αηξεηψλ εθπξνζψπσλ, ηελ θαηάξηηζε θαη εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνκεζεηψλ θαη ηελ ηήξεζε ησλ απαηηνχκελσλ αξρείσλ, βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ. 2. Σε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθνχ απαξηίδνπλ ηα εμήο Σκήκαηα: α. Σκήκα Πξνυπνινγηζκνχ θαη Λνγηζηηθήο Γηαρείξηζεο. β. Σκήκα Σακεηαθήο Τπεξεζίαο. γ. Σκήκα Πξνζφδσλ θαη Πεξηνπζίαο. δ. Σκήκα Πξνκεζεηψλ. ε. Σκήκα Μηζζνδνζίαο. 3. Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθνχ θαηαλέκνληαη ζηα ππαγφκελα ζε απηή ηκήκαηα, σο εμήο: α. Σν Σκήκα Πξνυπνινγηζκνχ θαη Λνγηζηηθήο Γηαρείξηζεο είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηε ζπγθέληξσζε θαη επεμεξγαζία ησλ αλαγθαίσλ ζηνηρείσλ, πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηάξηηζε, ηξνπνπνίεζε θαη παξαθνινχζεζε εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ζηε ζχληαμε ηνπ απνινγηζκνχ θαη ησλ ινηπψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ζηε κειέηε 12

13 ηεο δαλεηνιεπηηθήο δπλαηφηεηαο ηεο Πεξηθέξεηαο. Δηδηθφηεξα, γηα ηελ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα, ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε έδξα ηεο Πεξηθέξεηαο, ηελ εθθαζάξηζε θαη εληνιή δαπαλψλ, απφ ηεο εθδφζεσο ηεο θαλνληζηηθήο πξάμεσο ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 268 ηνπ λ.3852/2010 θαη κέρξη εθδφζεσο απηήο, γηα ηε ζπγθέληξσζε θαη έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πιεξσκήο θαη πξνψζεζεο απηψλ ζηελ Τπεξεζία Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ θαη εθφζνλ απαηηείηαη ζηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ηφζν ησλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πιεξσκήο, φζν θαη ησλ ζπκβάζεσλ πνπ ππάγνληαη ζηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν απηνχ. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν είλαη αξκφδην γηα ηελ έθδνζε ησλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πξνπιεξσκήο θαη πάγηαο πξνθαηαβνιήο, γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο απφδνζήο ηνπο, ηνλ έιεγρν φισλ ησλ ζπκβάζεσλ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ θαζψο θαη ηελ ηήξεζε δηθαηνινγεηηθψλ, αξρείσλ θαη βηβιίσλ, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. β. Σν Σκήκα Σακεηαθήο Τπεξεζίαο είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηε δηεμαγσγή φισλ ησλ ζπλαθψλ κε ηε ηακεηαθή δηαρείξηζε ππνζέζεσλ θαη ηδίσο γηα ηε δηελέξγεηα ησλ πιεξσκψλ θαη εμφθιεζεο ησλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πιεξσκήο γηα θάζε είδνπο δαπάλε, γηα ηελ είζπξαμε φισλ ησλ εζφδσλ θαη ηελ ηήξεζε αξρείσλ, παξαζηαηηθψλ θαη βηβιίσλ, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ζρεηηθέο δηαηάμεηο πεξί ηακεηαθήο δηαρείξηζεο θαη αθνξνχλ ηελ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα, ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε έδξα ηεο Πεξηθέξεηαο, ηεξεί ην θπζηθφ ηακείν θαη δηελεξγεί ηηο ρξεκαηηθέο δνζνιεςίεο κε ηηο ηξάπεδεο. γ. Σν Σκήκα Πξνζφδσλ θαη Πεξηνπζίαο είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηε κειέηε θαη αμηνπνίεζε φισλ ησλ δπλαηνηήησλ δεκηνπξγίαο θαη απφθηεζεο εζφδσλ απφ ηελ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα, ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε έδξα ηεο Πεξηθέξεηαο. Δπηκειείηαη γηα ηνλ έιεγρν θαη ηε βεβαίσζε ησλ εζφδσλ απφ θφξνπο, ηέιε, δηθαηψκαηα, εηζθνξέο, έζνδα απφ αθίλεηα θαη άιιεο πεγέο θαη παξαθνινπζεί ηελ απφδνζή ηνπο. Δπηκειείηαη ησλ θνξνινγηθψλ δηαθνξψλ, θαζψο θαη ηεο δηαγξαθήο θαη επηζηξνθήο εζφδσλ. Πξνζηαηεχεη θαη δηαρεηξίδεηαη ηελ πεξηνπζία θαη ηεξεί ηα πξνβιεπφκελα κε ην αληηθείκελφ ηνπ αξρεία θαη βηβιία. δ. Σν Σκήκα Πξνκεζεηψλ είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηελ θαηάξηηζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνκεζεηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ θαη αλαζέζεσλ πξνκεζεηψλ, εξγαζηψλ θαη ππεξεζηψλ, πνπ αθνξνχλ ηελ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα, ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε έδξα ηεο Πεξηθέξεηαο, ή πιείνλεο ηεο κίαο ησλ ινηπψλ πεξηθεξεηαθψλ ελνηήησλ. Σν ηκήκα απηφ δηεμάγεη ηε δηαδηθαζία εμεχξεζεο ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, ζηελ πεξίπησζε πξφζεζεο ηεο Πεξηθέξεηαο λα ζπλνκνινγήζεη δάλεην, κεξηκλά γηα ηε ζηέγαζε θαη κεηαζηέγαζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο, ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε έδξα ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηελ εμαζθάιηζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ ιεηηνπξγηθψλ ππνδνκψλ ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κηζζψζεσλ, ηεξεί απνζήθε πξνκεζεπνκέλσλ εηδψλ θαη πιηθψλ θαη κεξηκλά γηα ηελ εθπνίεζε άρξεζησλ θαη αθαηάιιεισλ πιηθψλ θαη εμνπιηζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. ε. Σν Σκήκα Μηζζνδνζίαο είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηελ εθθαζάξηζε ηεο κηζζνδνζίαο θαη ησλ πάζεο θχζεσο απνδνρψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο, ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε έδξα ηεο Πεξηθέξεηαο, αλεμαξηήησο ζρέζεσο εξγαζίαο, θαζψο θαη ηεο αληηκηζζίαο, ησλ εμφδσλ θίλεζεο θαη ησλ απνδεκηψζεσλ απφ ηε ζπκκεηνρή ζε ζπλεδξηάζεηο ησλ αηξεηψλ νξγάλσλ φιεο ηεο Πεξηθέξεηαο. Σν ηκήκα Μηζζνδνζίαο κεξηκλά γηα ηελ απφδνζε ησλ αζθαιηζηηθψλ θξαηήζεσλ, ηεξεί ζρεηηθά αξρεία θαη 13

14 εθδίδεη θάζε κνξθήο βεβαίσζε κηζζνδνζίαο θαη κηζζνδνηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ζπληάζζεη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπληαμηνδφηεζεο. Άξζξν 13 Γηάξζξσζε Αξκνδηφηεηεο Γηεπζχλζεσλ Γηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθνχ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ 1. Οη αξκνδηφηεηεο ησλ Γηεπζχλζεσλ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ Γξεβελψλ, Καζηνξηάο θαη Φιψξηλαο αλάγνληαη ηδίσο ζηε ζπλδξνκή ησλ νξγάλσλ ησλ ππεξεζηψλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ ελνηήησλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηνπο θαη ηεο απνζηνιήο ηνπο, ζηελ ηήξεζε ηνπ πξνζσπηθνχ κεηξψνπ ησλ ππαιιήισλ ησλ ππεξεζηψλ θάζε πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο, ζηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ ππεξεζηαθψλ κεηαβνιψλ ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ, ζηελ έθδνζε νπνηαζδήπνηε αηνκηθήο πξάμεο γηα ην πξνζσπηθφ απηφ εθηφο εθείλσλ γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη γλψκε ζπιινγηθνχ νξγάλνπ θαη νη νπνίεο ζα εθδίδνληαη απφ ηε Γηεχζπλζε Γηνίθεζεο ζηελ έδξα ηεο Πεξηθέξεηαο, ζηελ άζθεζε αξκνδηνηήησλ ζρεηηθά κε ηε δηελέξγεηα ησλ εθινγψλ, ζηελ θαηαγξαθή, αμηνπνίεζε θαη πξνζηαζία ηεο πεξηνπζίαο ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο, ζηελ αμηνπνίεζε φισλ ησλ δπλαηνηήησλ δεκηνπξγίαο θαη απφθηεζεο εζφδσλ, ζηελ πιεξσκή θάζε είδνπο δαπάλεο θαη ζηε ινγηζηηθή θαη ηακεηαθή δηαρείξηζε, ζηελ εθθαζάξηζε ηεο κηζζνδνζίαο θαη ησλ πάζεο θχζεσο απνδνρψλ ηνπ πξνζσπηθνχ, ζηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνκεζεηψλ, εξγαζηψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα θαη εληφο ησλ νξίσλ πνπ ζέηεη ν πξνυπνινγηζκφο ηεο Πεξηθέξεηαο, θαζψο θαη ζηελ ηήξεζε ησλ απαηηνχκελσλ αξρείσλ, βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ. 2. Σηο Γηεπζχλζεηο Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ ησλ σο άλσ πεξηθεξεηαθψλ ελνηήησλ απαξηίδνπλ ηα αθφινπζα ηκήκαηα: α. Σκήκα Πξνζσπηθνχ θαη Μηζζνδνζίαο β. Σκήκα Λνγηζηηθήο Γηαρείξηζεο γ. Σκήκα Σακεηαθήο Τπεξεζίαο δ. Σκήκα Πξνκεζεηψλ ε. Σκήκα Γξακκαηείαο 3. Οη αξκνδηφηεηεο ησλ Γηεπζχλζεσλ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαηαλέκνληαη ζηα ππαγφκελα ζε απηέο ηκήκαηα ελδεηθηηθά, σο εμήο: α. Σν Σκήκα Πξνζσπηθνχ θαη Μηζζνδνζίαο είλαη αξκφδην ηδίσο γηα φια ηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο. Δθδίδεη ηηο ζρεηηθέο αηνκηθέο πξάμεηο γηα ην πξνζσπηθφ απηφ, γηα ηηο νπνίεο δελ απαηηείηαη γλψκε ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. Γηελεξγεί ηελ εθθαζάξηζε ηεο κηζζνδνζίαο θαη ησλ πάζεο θχζεσο απνδνρψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο, αλεμαξηήησο ζρέζεο εξγαζίαο. Μεξηκλά γηα ηελ απφδνζε ησλ αζθαιηζηηθψλ θξαηήζεσλ, ηεξεί ζρεηηθά αξρεία θαη εθδίδεη θάζε κνξθήο βεβαίσζε κηζζνδνζίαο θαη κηζζνδνηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ζπληάζζεη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπληαμηνδφηεζεο. β. Σν Σκήκα Λνγηζηηθήο Γηαρείξηζεο είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηελ εθθαζάξηζε θαη εληνιή δαπαλψλ, απφ ηεο εθδφζεσο ηεο θαλνληζηηθήο πξάμεσο ηεο παξ. 12 ηνπ 14

15 άξζξνπ 268 ηνπ λ.3852/2010 θαη κέρξη εθδφζεσο απηήο, γηα ηε ζπγθέληξσζε θαη έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πιεξσκήο πνπ αθνξνχλ ζηελ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα θαη πξνψζεζεο απηψλ ζηελ νηθεία Τπεξεζία Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ θαη εθφζνλ απαηηείηαη ζηα νηθεία αξκφδηα φξγαλα ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ηφζν ησλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πιεξσκήο, φζν θαη ησλ ζπκβάζεσλ πνπ ππάγνληαη ζηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν απηνχ. Σν ηκήκα απηφ είλαη αξκφδην γηα ηελ έθδνζε ησλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πξνπιεξσκήο θαη πάγηαο πξνθαηαβνιήο, θαζψο θαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο απφδνζήο ηνπο. Μειεηά θαη αμηνπνηεί φιεο ηηο δπλαηφηεηεο δεκηνπξγίαο θαη απφθηεζεο εζφδσλ απφ ηελ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα θαη επηκειείηαη γηα ηνλ έιεγρν θαη ηε βεβαίσζε ησλ εζφδσλ απφ θφξνπο, ηέιε, δηθαηψκαηα, εηζθνξέο, έζνδα απφ αθίλεηα θαη άιιεο πεγέο θαη παξαθνινπζεί ηελ απφδνζή ηνπο. Δπηκειείηαη ησλ θνξνινγηθψλ δηαθνξψλ, θαζψο θαη ηεο δηαγξαθήο θαη επηζηξνθήο εζφδσλ. Πξνζηαηεχεη θαη δηαρεηξίδεηαη ηελ πεξηνπζία ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο θαη ηεξεί ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο δηθαηνινγεηηθά, αξρεία θαη βηβιία. γ. Σν Σκήκα Σακεηαθήο Τπεξεζίαο είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηελ δηεμαγσγή φισλ ησλ ζπλαθψλ κε ηελ ηακεηαθή δηαρείξηζε ππνζέζεσλ ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο, γηα ηε δηελέξγεηα ησλ πιεξσκψλ θαη ηελ εμφθιεζε ησλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πιεξσκήο γηα θάζε είδνπο δαπάλε, γηα ηελ είζπξαμε φισλ ησλ εζφδσλ θαη ηελ ηήξεζε αξρείσλ, παξαζηαηηθψλ θαη βηβιίσλ, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ζρεηηθέο δηαηάμεηο πεξί ηακεηαθήο δηαρείξηζεο. Σεξεί ην θπζηθφ ηακείν θαη δηελεξγεί ηηο ρξεκαηηθέο δνζνιεςίεο κε ηηο ηξάπεδεο. δ. Σν Σκήκα Πξνκεζεηψλ είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ θαη αλαζέζεσλ πξνκεζεηψλ, εξγαζηψλ θαη ππεξεζηψλ, πνπ αθνξνχλ ηελ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα θαη εληφο ησλ νξίσλ πνπ ζέηεη ν πξνυπνινγηζκφο ηεο Πεξηθέξεηαο. Μεξηκλά γηα ηε ζηέγαζε θαη κεηαζηέγαζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο θαη ηελ εμαζθάιηζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ ιεηηνπξγηθψλ ππνδνκψλ ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κηζζψζεσλ. Σεξεί Απνζήθε πξνκεζεπφκελσλ εηδψλ θαη πιηθψλ θαη κεξηκλά γηα ηελ εθπνίεζε άρξεζησλ θαη αθαηάιιεισλ πιηθψλ θαη εμνπιηζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. ε. ην Σκήκα Γξακκαηείαο νξγαλψλεηαη, ηαμηλνκείηαη θαη ηεξείηαη ην πξσηφθνιιν θαζψο θαη ην θπζηθφ θαη ειεθηξνληθφ αξρείν ησλ ππεξεζηψλ ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο, πιελ ησλ ππεξεζηψλ νη νπνίεο δηαζέηνπλ ηδηαίηεξν ηκήκα γξακκαηείαο. Σν Σκήκα Γξακκαηείαο είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηε δηαθίλεζε ηεο αιιεινγξαθίαο ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο, γηα ηελ επηθχξσζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, αληηγξάθσλ θαη θσηναληηγξάθσλ, νπνηνλδήπνηε εγγξάθσλ ή δηθαηνινγεηηθψλ, ηα νπνία ηεξνχληαη ζην αξρείν ή επηδεηθλχνληαη απφ ηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο κε ηηο ππεξεζίεο ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο πνιίηεο, θαζψο θαη γηα ηε ρνξήγεζε ηεο επηζεκείσζεο ηεο χκβαζεο ηεο Υάγεο ζε έγγξαθα ησλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο. Άξζξν 14 Γεληθή Γηεχζπλζε Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο είλαη αξκφδηα γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ πνπ ππάγνληαη ζε απηή θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Οθείιεη λα βξίζθεηαη ζε ζπλερή ζπλεξγαζία κε ην θαζ χιελ 15

16 αξκφδην Τπνπξγείν γηα ηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ ππνζέζεσλ αξκνδηφηεηάο ηνπο. Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ζπγθξνηείηαη απφ ηηο εμήο νξγαληθέο κνλάδεο: α. Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, κε έδξα ηε Κνδάλε θαη ηνπηθή αξκνδηφηεηα ζε φιε ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. β. Γηεχζπλζε Κηεληαηξηθήο, κε έδξα ηε Κνδάλε θαη ηνπηθή αξκνδηφηεηα ζε φιε ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. γ. Γηεχζπλζε Πνιηηηθήο Γεο, κε έδξα ηε Κνδάλε θαη ηνπηθή αξκνδηφηεηα ζε φιε ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. δ. Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Γξεβελψλ, κε έδξα ηα Γξεβελά θαη ηνπηθή αξκνδηφηεηα ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Γξεβελψλ. ε. Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Καζηνξηάο, κε έδξα ηελ Καζηνξηά θαη ηνπηθή αξκνδηφηεηα ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Καζηνξηάο. ζη. Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Κνδάλεο, κε έδξα ηε Κνδάλε θαη ηνπηθή αξκνδηφηεηα ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Κνδάλεο. δ. Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Φιψξηλαο, κε έδξα ηελ Φιψξηλα θαη ηνπηθή αξκνδηφηεηα ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Φιψξηλαο. Άξζξν 15 Γηάξζξσζε Αξκνδηφηεηεο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο 1. Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο αλάγνληαη ηδίσο ζηελ θαηάξηηζε εηήζησλ θαη πνιπεηψλ πεξηθεξεηαθψλ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηε γεσξγία, ηελ θηελνηξνθία θαη ηελ αιηεία, ζηελ εθπφλεζε θαη αμηνιφγεζε ζρεηηθψλ κειεηψλ θαη κέηξσλ πνιηηηθήο, θαζψο θαη ζηε κέξηκλα γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ πνηνηηθή βειηίσζε ηεο γεσξγίαο θαη ηεο θηελνηξνθίαο ζηνλ ηνκέα ηεο θπηηθήο θαη δσηθήο παξαγσγήο αληίζηνηρα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ. Δπηθνηλσλεί κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ θαζ χιελ αξκφδησλ Τπνπξγείσλ θαη εθαξκφδεη ηηο εζληθέο πνιηηηθέο ζηα ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηεο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπο, ζπλεξγάδεηαη, επηθνηλσλεί θαη παξέρεη πιεξνθνξίεο ζηνπο Γήκνπο ηεο πεξηνρήο ηεο πεξηθέξεηαο γηα ηα ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηεο θαη παξέρεη ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ζηηο πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο, πνπ αζθνχλ αξκνδηφηεηεο γεσξγίαο, θηελνηξνθίαο θαη αιηείαο ζε επίπεδν πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο. ην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ πξνεγνπκέλνπ εδαθίνπ είλαη δπλαηή ε πξαγκαηνπνίεζε θνηλψλ εθδειψζεσλ κε ηνπο πξσηνβάζκηνπο ΟΣΑ ή θαη άιινπο θνξείο γηα ηελ θαιχηεξε ελεκέξσζε ησλ αγξνηψλ θαη ηελ ελ γέλεη εμππεξέηεζή ηνπο. 2. Σε Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο απαξηίδνπλ ηα εμήο ηκήκαηα: α. Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ β. Σκήκα Φπηηθήο θαη Εσηθήο Παξαγσγήο γ. Σκήκα Αιηείαο 16

17 3. Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαηαλέκνληαη ζηα ππαγφκελα ζε απηή ηκήκαηα, σο εμήο: α. Σν Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηελ θαηάξηηζε εηήζησλ θαη πνιπεηψλ πεξηθεξεηαθψλ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηε γεσξγία, ηελ θηελνηξνθία θαη ηελ αιηεία, θαζψο θαη γηα ηελ εθπφλεζε θαη αμηνιφγεζε ζρεηηθψλ κειεηψλ θαη κέηξσλ πνιηηηθήο, γηα ηελ παξαθνινχζεζε εθηέιεζεο ησλ αλσηέξσ πξνγξακκάησλ, ηελ έγθξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ παξαιαβή έξγσλ θαη εξγαζηψλ πεξηθεξεηαθνχ επηπέδνπ, ηε δηαθχιαμε θαη πξνζηαζία ηεο γεσξγηθήο γεο απφ αιιαγή ρξήζεο ηεο θαη ηδηαίηεξα ηεο γεσξγηθήο γεο κε πςειή παξαγσγηθφηεηα, ηε ζχληαμε ηνκεαθψλ θαη ινηπψλ πξνγξακκάησλ έξγσλ ππνδνκήο γηα ηε κεηαπνίεζε αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ηελ πξφηαζε γηα ηελ έληαμή ηνπο ζε ηνκεαθά εζληθά πξνγξάκκαηα, ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ηερληθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη δηαξζξσηηθψλ πξνβιεκάησλ ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, ηελ θαηάξηηζε κειεηψλ θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ αλάπηπμεο ηνπ ηρζπνπνληθνχ πινχηνπ ησλ νξεηλψλ ξεφλησλ πδάησλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο δαζηθέο ππεξεζίεο, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, θαζψο θαη ηελ θαηάξηηζε κειεηψλ αλάπηπμεο ηνπ ηρζπνπνληθνχ ελ γέλεη πινχηνπ. β. Σν Σκήκα Φπηηθήο θαη Εσηθήο Παξαγσγήο είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ θαη ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο δελδξνθνκίαο, ηεο ακπεινπξγίαο, ησλ θπηψλ κεγάιεο θαιιηέξγεηαο, ησλ θεπεπηηθψλ θαζψο θαη ησλ θαιισπηζηηθψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ, ηε κειέηε θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ δηαηήξεζεο ηεο γνληκφηεηαο θαη βειηίσζεο ησλ γεσξγηθψλ εδαθψλ, ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ αγξνπεξηβαιινληηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζήο ηνπο, θαζψο θαη ηνλ έιεγρν θαη παξαθνινχζεζε παξαγσγήο πξντφλησλ ΠΟΠ θαη ΠΓΔ θπηηθήο θαη δσηθήο πξνέιεπζεο, ηε ξχζκηζε ζεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρσξνζέηεζε ηεο γεσξγηθήο γεο θαη ησλ βνζθνηφπσλ, ηελ αιιαγή ηεο ρξήζεο ηνπο θαη εγγεηνδηαξζξσηηθέο επεκβάζεηο ζηηο ηδησηηθέο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο θαη ηε κειέηε ησλ ζρεηηθψλ πξνβιεκάησλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ινηπέο ππεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο, θαζψο θαη γηα θάζε άιιν ζέκα πνπ αθνξά ηελ αλάπηπμε ηεο γεσξγηθήο θαη δσηθήο παξαγσγήο ζηελ πεξηνρή ηεο πεξηθέξεηαο πνπ δελ αλαηίζεηαη ζε άιιε δηεχζπλζε ή ηκήκα. γ. Σν Σκήκα Αιηείαο είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηε δηνίθεζε, δηαρείξηζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ ηρζπνηξφθσλ ελ γέλεη πδάησλ, ηνλ θαζνξηζκφ πξνζηαηεπηηθήο δψλεο εθκηζζσκέλνπ ηρζπνηξνθείνπ, ηνλ ραξαθηεξηζκφ σο γεσξγηθψλ επηρεηξήζεσλ βηνηερληθψλ θαη βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ αθνξνχλ πδαηνθαιιηεξγεηηθέο εθκεηαιιεχζεηο, ηελ απφθαζε επηινγήο ηνπ ηξφπνπ εθκεηάιιεπζεο ησλ ηρζπνηξφθσλ πδάησλ, θαζψο θαη ηελ έθδνζε απφθαζεο εθκίζζσζεο, ρσξίο δεκνπξαζία, εθαπηφκελνπ ησλ ζπλφξσλ ηρζπνηξφθνπ χδαηνο θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. Άξζξν 16 Γηάξζξσζε Αξκνδηφηεηεο Γηεχζπλζεο Κηεληαηξηθήο 1. Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο Κηεληαηξηθήο αλάγνληαη ηδίσο ζηε κέξηκλα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ ζε φιε ηελ Πεξηθέξεηα, ηελ εμαζθάιηζε ηεο πγείαο ησλ δψσλ, ηε ιήςε απνθάζεσλ γηα αζζέλεηεο δψσλ πνπ κπνξεί λα έρνπλ 17

18 επηδεκηθφ ραξαθηήξα θαζψο θαη ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο. 2. Ζ Γηεχζπλζε Κηεληαηξηθήο επηθνηλσλεί κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ θαζ χιελ αξκφδησλ Τπνπξγείσλ, εθαξκφδεη ηηο εζληθέο θαη θνηλνηηθέο πνιηηηθέο ζηα ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηεο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπο. 3. Ζ Γηεχζπλζε Κηεληαηξηθήο ζπλεξγάδεηαη, επηθνηλσλεί θαη παξέρεη πιεξνθνξίεο ζηνπο ΟΣΑ α βαζκνχ ηεο πεξηθέξεηαο γηα ηα ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηεο θαη παξέρεη ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ζηηο πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο, πνπ αζρνινχληαη κε ζέκαηα Κηεληαηξηθήο ζε επίπεδν πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο. 4. Σε Γηεχζπλζε Κηεληαηξηθήο απαξηίδνπλ ηα εμήο Σκήκαηα: α. Σκήκα Τγείαο ησλ Εψσλ. β. Σκήκα Κηεληαηξηθήο Γεκφζηαο Τγείαο. γ. Σκήκα Κηεληαηξηθήο Αληίιεςεο Φαξκάθσλ. 5. Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο Κηεληαηξηθήο θαηαλέκνληαη ζηα ππαγφκελα ζε απηή ηκήκαηα, σο εμήο: α. Σν Σκήκα Τγείαο ησλ Εψσλ είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηελ έξεπλα θαη ηε κειέηε θάζε ζέκαηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πγηεηλή θαηάζηαζε ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ, ρεξζαίνπ, πδξφβηνπ θαη ακθίβηνπ θαη ηελ πξνζηαζία γεληθά ηεο πγείαο ησλ δψσλ, ηελ εθηέιεζε πξνγξάκκαηνο παξαγσγήο δσνηξνθψλ, ηνλ νξηζκφ ζθαγείσλ ζηα νπνία ζα νδεγνχληαη ηα αθηθλνχκελα ζηε ρψξα καο δψα ζθαγήο, ηε δηελέξγεηα αλαγθαζηηθψλ πξνιεπηηθψλ εκβνιηαζκψλ θαηά ινηκσδψλ λνζεκάησλ δηαθφξσλ δψσλ, θαζψο θαη γηα ηε ιήςε κέηξσλ ζε πεξίπησζε ππνςίαο θαη βεβαησκέλεο εκθάληζεο γξίπεο ησλ νξλίζσλ. β. Σν Σκήκα Κηεληαηξηθήο Γεκφζηαο Τγείαο είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηε ρνξήγεζε ή αλάθιεζε άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζε ζθαγεία γηα ηε ζθαγή φισλ ησλ εηδψλ ησλ δψσλ, γηα ηελ εθαξκνγή ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο ζε ζέκαηα αξκνδηφηεηάο ηνπ, γηα ηε ρνξήγεζε αδεηψλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο εξγαζηεξίσλ θαη κνλάδσλ ηππνπνίεζεο, επεμεξγαζίαο, ηεκαρηζκνχ θξέαηνο, γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο θαη ιεηηνπξγίαο ηρζπνζθάισλ, ζπζθεπαζηεξίσλ λσπψλ αιηεπκάησλ θαη εξγαζηεξίσλ κεηαπνίεζεο θαη ζπζθεπαζίαο θαηεςπγκέλσλ αιηεπκάησλ, ηελ ηήξεζε κεηξψνπ εκπφξσλ εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ ηξνθίκσλ δσηθήο πξνέιεπζεο, θαζψο θαη γηα θάζε είδνπο αδεηνδφηεζε, ζχκθσλα κε ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία, ε νπνία έρεη αλαηεζεί ζηελ Πεξηθέξεηα απφ ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε. γ. Σν Σκήκα Κηεληαηξηθήο Αληίιεςεο Φαξκάθσλ είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηελ ελ γέλεη παξαθνινχζεζε ηεο άζθεζεο ηνπ ειεχζεξνπ θηεληαηξηθνχ επαγγέικαηνο ζηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηάο ηνπ, ηε ρνξήγεζε άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θιηληθήο κηθξψλ δψσλ, θηεληαηξηθψλ θιηληθψλ θαη ελδηαηηεκάησλ δψσλ, ηε κέξηκλα εθαξκνγήο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ θαη ηελ εκπνξία ησλ δψσλ ζπληξνθηάο θαζψο θαη γηα ηε δηαρείξηζε θαη θαηαγξαθή κεηξψνπ θηελνηξφθσλ. 18

19 Άξζξν 17 Γηάξζξσζε Αξκνδηφηεηεο Γηεχζπλζεο Πνιηηηθήο Γεο 1. Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο Πνιηηηθήο Γεο αλάγνληαη ηδίσο ζηελ παξαρψξεζε εθηάζεσλ ζε λνκηθά ή θπζηθά πξφζσπα θαη ΟΣΑ, ηελ εθπνίεζε, αληαιιαγή θαη πξνζηαζία επνηθηζηηθψλ εθηάζεσλ θαη ηελ έθδνζε, δηφξζσζε θαη αθχξσζε ηίηισλ θπξηφηεηαο, ηε ζχληαμε ηνπνγξαθηθψλ πξνγξακκάησλ, ηε ζπγθξφηεζε ηνπνγξαθηθψλ ζπλεξγείσλ απφ ηερληθνχο ππαιιήινπο, ηε ζχληαμε, ηήξεζε, ζπκπιήξσζε θαη νινθιήξσζε ζεκαηηθψλ ραξηψλ κε ζηνηρεία πνπ ζπιιέγνληαη επηηφπνπ, θαζψο θαη ηελ πεξηνδηθή ελεκέξσζε ησλ ηνπηθψλ ζεκαηηθψλ ραξηψλ κε ηηο κεηαβνιέο πνπ έρνπλ ζεκεησζεί, ηε ρνξήγεζε βεβαηψζεσλ θαη δηαγξακκάησλ γηα ηελ εμππεξέηεζε πνιηηψλ θαζψο θαη ηελ έξεπλα ησλ θαθέισλ ησλ εξγαζηψλ γηα ηνλ έιεγρν αηηεκάησλ. 2. Σε Γηεχζπλζε Πνιηηηθήο Γεο απαξηίδνπλ ηα εμήο Σκήκαηα: α. Σκήκα Σνπνγξαθίαο. β. Σκήκα Δπνηθηζκνχ θαη Αλαδαζκνχ. 3. Οη αξκνδηφηεηεο ησλ Σκεκάησλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ είλαη νη αθφινπζεο: α. ην Σκήκα Σνπνγξαθίαο αλήθνπλ ηδίσο νη εμήο αξκνδηφηεηεο: 1) ε αλαγλψξηζε θαη εθηίκεζε ησλ θπζηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ ησλ πεξηνρψλ ζηηο νπνίεο ζα εθηειεζηνχλ εξγαζίεο θαη ε ζχληαμε νηθνλνκνηερληθήο κειέηεο γηα θάζε πεξίπησζε. 2) ε ζχληαμε ζε ζπλεξγαζία κε αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη θνξείο πξνγξακκάησλ εξγαζηψλ αλαδαζκνχ δηαρσξηζκψλ, δηαλνκψλ, θηεκαηνινγίσλ θαη γεσηνπνγξαθήζεσλ, ε κέξηκλα γηα ηελ έγθξηζή ηνπο θαη ε εθηέιεζε απηψλ. 3) ε εθηέιεζε εξγαζηψλ αλαδαζκνχ, δηαρσξηζκψλ, δηαλνκψλ, θηεκαηνινγίσλ θαη γεσηνπνγξαθήζεσλ θαη ε κέξηκλα έγθξηζήο ηνπο. 4) ε αλάζεζε θάζε είδνπο εξγαζηψλ θαη κειεηψλ αλαδαζκνχ θαη δηαλνκψλ εθηάζεσλ ή επί κέξνπο θάζεσλ απηψλ ζε ηδησηηθά, ηερληθά ή άιια κειεηεηηθά γξαθεία ή εηαηξείεο ή θνξείο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί κειεηψλ. 5) Ζ ζπκκεηνρή ππαιιήισλ ηνπ ηκήκαηνο απηνχ ζηηο επηηξνπέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία (αλαδαζκνί, επνηθηζκφο θιπ.), νη νπνίεο ζπγθξνηνχληαη κε απνθάζεηο ηεο πεξηθέξεηαο. 6) ε ζπγθξφηεζε ηνπνγξαθηθψλ ζπλεξγείσλ απφ ηερληθνχο ππαιιήινπο, ε θαηαλνκή ηνπο ζηελ Πεξηθέξεηα θαη ε αλάζεζε ζε απηά εξγαζηψλ ππαίζξνπ ησλ πξνγξακκάησλ ηεο ηνπνγξαθηθήο ππεξεζίαο. 7) ν ζπληνληζκφο, ε παξαθνινχζεζε θαη ηερληθνδηνηθεηηθή θαζνδήγεζε απφ ηνπο ειεγθηέο ησλ ηνπνγξαθηθψλ ζπλεξγείσλ, ησλ ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ, κέρξη ηελ παξαγσγή ηνπ ηειηθνχ (ηειηθνχ θαη θηεκαηνινγηθνχ) απνηειέζκαηνο. 8) νη ππνινγηζκνί ησλ ηξηγσλνκεηξηθψλ δηθηχσλ φισλ ησλ εξγαζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο. 9) ε ρξεζηκνπνίεζε κηθξνυπνινγηζηψλ γηα ηελ επίιπζε ησλ ηερληθψλ πξνβιεκάησλ ησλ εθηεινχκελσλ εξγαζηψλ θαη ε πξνεηνηκαζία ζηνηρείσλ γηα κεραλνγξαθηθή επεμεξγαζία. 10) ε ζπιινγή, ηαμηλφκεζε, αμηνιφγεζε θαη παξάδνζε ζην αξρείν φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηε γε (θηεκαηνινγηθψλ, θπζηθψλ δηαζέζηκσλ θιπ. πνπ ζπιιέγνληαη ζε θάζε εξγαζία ππαίζξνπ). 19

20 11) ε ηερληθή κειέηε ησλ ζεκάησλ πνπ αλαθχνληαη ζηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηαο ηεο δηεχζπλζεο, ε κεηαθνξά θαη ρξεζηκνπνίεζε λέαο ηερλνινγίαο θαη κεζφδσλ, ε κέξηκλα γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε λέσλ κεζφδσλ εξγαζίαο θαη νξγάλσλ κεηξήζεσλ. 12) ε ηήξεζε ηερληθνχ αξρείνπ, κε φια ηα πξσηφηππα θαη θπξσκέλα ηερληθά θαη θηεκαηνινγηθά ζηνηρεία ησλ εθηεινχκελσλ εξγαζηψλ, ε αλαπαξαγσγή δηαγξακκάησλ θαη θηεκαηνινγηθψλ πηλάθσλ θαη ε δηάζεζή ηνπο ζε ππεξεζίεο, νξγαληζκνχο θαη ηδηψηεο. 13) ε ηήξεζε αξρείνπ ηξηγσλνκεηξηθνχ, πνιπγσλνκεηξηθνχ θαη πςνκεηξηθνχ δηθηχνπ. 14) ε ηήξεζε αξρείνπ δεκνζίσλ εθηάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. 15) ε κέξηκλα γηα ηελ θχξσζε θαη πξνψζεζε ησλ εθηεινχκελσλ θηεκαηνινγηθψλ εξγαζηψλ, ε ελεκέξσζε ησλ θηεκαηνινγηθψλ πηλάθσλ θαη δηαγξακκάησλ κε ηηο επεξρφκελεο κεηαβνιέο θαη ε ηήξεζε ηνπ κεηξψνπ ησλ εξγαζηψλ. 16) ε ζπλεξγαζία κε αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη θνξείο γηα ηελ ελνπνίεζε ζρεδίσλ θαη ηελ παξαγσγή ηνπο ζε δηάθνξεο θιίκαθεο θαη ε ζε ζπλεξγαζία κε αξκφδηεο ππεξεζίεο κειέηε θαη ράξαμε παξάιιεισλ έξγσλ ζε εθνχζηνπο αλαδαζκνχο. 17) Ζ ζπλεξγαζία κε ηνπο αξκφδηνπο γηα ηε ζχληαμε ηνπ Δζληθνχ Κηεκαηνινγίνπ θνξείο γηα ηελ ηήξεζε εληαίσλ πξνδηαγξαθψλ παξαγσγήο θηεκαηνινγηθνχ πξντφληνο, ηελ ακθίδξνκε δηαθίλεζε ησλ θηεκαηνινγηθψλ δηαγξακκάησλ θαη αλαγσγή ηνπο ζε εληαίν πξνβνιηθφ ζχζηεκα γηα ηνλ έιεγρν ρξήζεσλ ηεο γεο θαη ηελ επνπηηθή παξνπζίαζε ησλ δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ ζην γεσγξαθηθφ ρψξν. 18) ε ζχληαμε, ηήξεζε, ζπκπιήξσζε θαη νινθιήξσζε ζεκαηηθψλ ραξηψλ, κε ζηνηρεία πνπ ζα ζπιιέγνληαη επηηφπνπ, θαζψο θαη ε πεξηνδηθή ελεκέξσζε ησλ ηνπηθψλ ζεκαηηθψλ ραξηψλ κε ηηο κεηαβνιέο πνπ έρνπλ ζεκεησζεί. 19) ε ρνξήγεζε βεβαηψζεσλ θαη δηαγξακκάησλ γηα ηελ εμππεξέηεζε πνιηηψλ θαη ε έξεπλα ησλ θαθέισλ ησλ εξγαζηψλ γηα ηνλ έιεγρν αηηεκάησλ θαη παξαπφλσλ. 20) ν ηερληθνδηνηθεηηθφο έιεγρνο γξαθείνπ ησλ εξγαζηψλ αλαδαζκνχ θαη δηαλνκψλ, ε ζχληαμε πηλάθσλ θαη ζρεδηαγξακκάησλ ησλ εξγαζηψλ απηψλ θαη ε πξνψζεζή ηνπο. 21) ε ζρεδίαζε φισλ ησλ εθηεινχκελσλ εξγαζηψλ, ε ζρεδίαζε απνζπαζκάησλ δηαγξακκάησλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ππεξεζηψλ θαη πνιηηψλ θαη γεληθά θάζε ζρεδηαζηηθή εξγαζία ηεο δηεχζπλζεο. 22) ε κέξηκλα γηα ηελ ηήξεζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ θαη ε έθδνζε πξνο ηνχην ησλ αλαγθαίσλ ηερληθψλ εγθπθιίσλ, ε επζχλε ρξήζεο θαη πξνζαξκνγήο ζε ζχγρξνλα φξγαλα θαη ηερλνινγία, ε εθαξκνγή κεζφδσλ πιεξνθνξηθήο θαη θσηνγξακκεηξίαο θαηά ηελ εθηέιεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ εξγαζηψλ. 23) ε παξαιαβή θαη θχιαμε ησλ γεσδαηηηθψλ θαη ηνπνγξαθηθψλ νξγάλσλ θαη ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ εξγαιείσλ, πιηθψλ θαη κεραλεκάησλ ηεο Γηεχζπλζεο, ε κέξηκλα γηα ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζή ηνπο θαη ε ηήξεζε βηβιίνπ Απνζήθεο νξγάλσλ θαη πιηθνχ. β. ην Σκήκα Δπνηθηζκνχ θαη Αλαδαζκνχ αλήθνπλ ηδίσο νη εμήο αξκνδηφηεηεο: 1) ε παξαρψξεζε εθηάζεσλ ζε λνκηθά ή θπζηθά πξφζσπα γηα ηελ ίδξπζε ή επέθηαζε επαξρηαθψλ βηνκεραληψλ ή βηνηερληθψλ θαη θηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ. 2) ε εθπνίεζε θνηλφρξεζησλ θαη δηαζέζηκσλ επνηθηζηηθψλ εθηάζεσλ. 20

Η Κενηρική Υπηρεζία ηης Περιθέρειας Δσηικής Ελλάδας διαρθρώνεηαι ως καηωηέρω:

Η Κενηρική Υπηρεζία ηης Περιθέρειας Δσηικής Ελλάδας διαρθρώνεηαι ως καηωηέρω: Η Κενηρική Υπηρεζία ηης Περιθέρειας Δσηικής Ελλάδας διαρθρώνεηαι ως καηωηέρω: α) Γραφείο Περιφερειάρχθ. β) Γραφεία Αντιπεριφερειαρχών. γ) Γενικι Διεφκυνςθ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ, Περιβάλλοντοσ και

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνθεληξωκέλε Γηνίθεζε Έδξα Πεξηθέξεηεο. Μαθεδνλίαο - Θξάθεο Θεζζαινλίθε Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο

Απνθεληξωκέλε Γηνίθεζε Έδξα Πεξηθέξεηεο. Μαθεδνλίαο - Θξάθεο Θεζζαινλίθε Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο ΥΑΡΣΖ ΝΔΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΗΡΔΖ ΑΠΟΚΔΝΣΩΜΔΝΔ ΓΗΟΗΚΖΔΗ Η Απνθεληξσκέλε Δηνίθεζε απνηειεί βαζκίδα ηεο Eιιεληθήο Δεκφζηαο Δηνίθεζεο, ε νπνία ζπζηάζεθε ην 2011, φηαλ ηέζεθε ζε ηζρχ ε λέα δηνηθεηηθή δηαίξεζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΔΛΟ ΝΔΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΤΠ. Δ. Α. Ζ. Γ. 1. ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΔΓΡΗΚΟΤ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΟ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟΤ (ει. 2 79)

ΦΑΚΔΛΟ ΝΔΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΤΠ. Δ. Α. Ζ. Γ. 1. ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΔΓΡΗΚΟΤ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΟ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟΤ (ει. 2 79) ΦΑΚΔΛΟ ΝΔΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΤΠ. Δ. Α. Ζ. Γ. 1. ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΔΓΡΗΚΟΤ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΟ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟΤ (ει. 2 79) 2. ΔΗΖΓΖΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΝΔΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟ 4 Ο ΣΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ (11 & 12 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2011) (ει. 80 82) 1 3. ΠΡΟΔΓΡΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ

ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΚΔΟΝΠ 1 : ΓΗΑΟΘΟΥΠΖ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΡΝ ΠΛΓΔΠΚΝ Άξζξν 1 : Γηάξζξσζε Υπεξεζηψλ ΚΔΟΝΠ 2 : ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες

Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες Δρ. πύρος Μπόιες 1 Δράζεης Αλάπηπμε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ ζηελ Γ ζκηα Δθπαίδεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΩΝ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΩΝ Ο.Σ.Α.

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΩΝ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΩΝ Ο.Σ.Α. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΩΝ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΩΝ Ο.Σ.Α. ΑΝΑΛΤΗ ΣΡΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ (23-24/01/2010) 24/1/2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ (23-24/01/2010) 24/1/2010 24/1/2010 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ (23-24/01/2010) Διέλε Θνπκνχηζνπ Φνξέαο Γηαρείξηζεο Υεικνχ Βνπξατθνχ Αληψλεο Κπαξληάο Φνξέαο Γηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΚΔΡΟΝ 123A: ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΩΛ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΚΔΡΟΝ 123A: ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΩΛ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΑΜΝΛΑΠ 1: ΒΔΙΡΗΩΠΖ ΡΖΠ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΡΝ ΡΝΚΔΑ ΓΔΩΟΓΗΑΠ & ΓΑΠΝΘΝΚΗΑΠ ΚΔΡΟΝ 123A: ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΩΛ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ) Μαξνύζη, 17-02-2011 ΑΠ.: 593/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Τξνπνπνίεζε δηαδηθαζηώλ ηνπ Σπζηήκαηνο Δηαρεηξηζηηθήο Επάξθεηαο ηεο ΕΕΤΤ γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ταχ. Δν/ση : Τηλέφωνο : 210 8846852 Fax : 210 8846853 Ιστοσελίδα: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα www.imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΤΒ-ΚΣΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΗΤΒ-ΚΣΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ Γ/ΝΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΑΠΑ ΣΜΖΜΑ Δ Μειηζζνθνκίαο & εξνηξνθίαο Σαρ. Γ/λζε: Βεξαλδέξνπ 46 Σ. Κ.: 104 38, Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο»

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» Κεθάιαην 1ν χζηεκα Πξνκεζεηψλ Τγείαο ʼξζξν 1 - Πεδίν εθαξκνγήο - Οξηζκνί 1. ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ππάγνληαη νη ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 52- Αναδιάρθρωζη ηης Γενικής Διεύθσνζης Δημόζιας Υγείας 1. Ζ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 3370/2005 (ΦΔΚ Α 176) ηξνπνπνηείηαη σο πξνο ηελ

Άρθρο 52- Αναδιάρθρωζη ηης Γενικής Διεύθσνζης Δημόζιας Υγείας 1. Ζ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 3370/2005 (ΦΔΚ Α 176) ηξνπνπνηείηαη σο πξνο ηελ Άρθρο 52- Αναδιάρθρωζη ηης Γενικής Διεύθσνζης Δημόζιας Υγείας 1. Ζ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 3370/2005 (ΦΔΚ Α 176) ηξνπνπνηείηαη σο πξνο ηελ νλνκαζία ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκφζηαο Υγείαο, ε νπνία εθεμήο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΝ8ΩΞΜ-1ΟΩ. Αξηζκφο ζέκαηνο: 5 ν ΦΖΦΗΖ ΟΔΤ ΓΖΜΟΤ ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ. Αξηζκφο Απφθαζεο : 154

ΑΔΑ: ΒΟΝ8ΩΞΜ-1ΟΩ. Αξηζκφο ζέκαηνο: 5 ν ΦΖΦΗΖ ΟΔΤ ΓΖΜΟΤ ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ. Αξηζκφο Απφθαζεο : 154 1 Π Ρ Α Κ Σ Η Κ Ο ηεο 7/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνλ Πνιχγπξν, ζήκεξα εηθνζηελλέα (29) ηνπ κελφο Μαξηίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 19:00 ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Πνιπγχξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΙ ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ

ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΙ ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 1.2.3. ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΙ ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΝΟΜΟ 2742/ΦΕΚ 207/Α /07.10.1999 «Υωξνηαμηθόο ζρεδηαζκόο θαη αεηθόξνο αλάπηπμε & άιιεο δηαηάμεηο» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΣΟΥΟΙ ΚΑΙ ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΑΡΥΔ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Η παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1268/1982 (ΦΔΚ 87 Α ) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

Η παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1268/1982 (ΦΔΚ 87 Α ) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 1 Ν. 3549/07 (ΦΔΚ 69 Α/20-3-2007 Γηνξζ.θαικ. ζην ΦΔΚ-145 Α/5-7-07) : Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ησλ Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ιδξπκάησλ. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΦΤΛΖ

ΥΔΓΗΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΦΤΛΖ ΥΔΓΗΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΦΤΛΖ ΗΟΤΛΗΟ 2011 Σελίδα 1 ΜΔΡΟ 1 Ο ΓΗΑΘΡΧΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ Σελίδα 2 Άξζξν 1 ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΚΔΝΣΡΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Οη Κεληξηθέο Τπεξεζίεο, ηνπ Γήκνπ Φπιήο, είλαη εγθαηεζηεκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΕΔΡΘΚΟ ΔΘΑΣΑΓΜΑ «Ελάσιζηερ απαιηήζειρ για ηην έγκπιζη ζθαγείων μικπήρ δςναμικόηηηορ ζε ελληνικά νηζιά με έκηαζη μικπόηεπη από εξακόζια ηεηπαγωνικά σιλιόμεηπα, ζύμθωνα με ηιρ παπαγπάθοςρ 3 και 4 πεπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 1. Σίηινο καζήκαηνο Αξρέο Γηνίθεζεο θαη ηξαηεγηθήο Τπεξεζηψλ Τγείαο 2. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Νίθνο Μαληαδάθεο 3. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

υπουργική απόφαση Δ2/1938/26-2-1998

υπουργική απόφαση Δ2/1938/26-2-1998 υπουργική απόφαση Δ2/1938/26-2-1998 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΔΤΘΤΝΔΙ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ "Αξιολόγηζη ηος εκπαιδεςηικού έπγος και ηων εκπαιδεςηικών"

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ

ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ Η ζηξαηεγηθή ηνπ Δήκνπ Καζνξηζκόο ηεο ζηξαηεγηθήο Η ζηξαηεγηθή ηνπ Γήκνπ απνηειεί ζπλεθηηθφ ζχλνιν γεληθψλ ζηφρσλ θαη πνιηηηθψλ δξάζεο, πνπ απνζθνπνχλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Αζήλα, 19-07-2011. Α.Π.: Οηθ. 8803/741

ΑΠΟΦΑΗ. Αζήλα, 19-07-2011. Α.Π.: Οηθ. 8803/741 Αζήλα, 19-07-2011 Α.Π.: Οηθ. 8803/741 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ, ΣΜΖΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 10192, Αζήλα Σειέθσλν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 23 Γεθεκβξίνπ 2014 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/98002/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΚΑΛΥΒΙΑ, 17/1/2011. Ο Γήκαξρνο αξσληθνύ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΚΑΛΥΒΙΑ, 17/1/2011. Ο Γήκαξρνο αξσληθνύ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΚΑΛΥΒΙΑ, 17/1/2011 ΓΖΜΟ ΑΡΩΝΗΚΟΤ Αξ. Πξση.506 Αξ. Απνθ. 5 Ο Γήκαξρνο αξσληθνύ Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 20 Γεθεκβξίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/114747/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΘΖΑΤΡΟΦΤΛΑΚΗΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Θαηαγξαθή ησλ κηθξψλ λεζησηηθψλ πγξνηφπσλ ηεο ρψξαο θαη θαζνξηζκφο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζή ηνπο»

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Θαηαγξαθή ησλ κηθξψλ λεζησηηθψλ πγξνηφπσλ ηεο ρψξαο θαη θαζνξηζκφο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζή ηνπο» ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Θαηαγξαθή ησλ κηθξψλ λεζησηηθψλ πγξνηφπσλ ηεο ρψξαο θαη θαζνξηζκφο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζή ηνπο» Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3937/2011 (Α 60) «Γηαηήξεζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέκα: Δηοίθεζε κέζω Σηότωλ: Ο προϋποιογηζκός προγρακκάηωλ ζηο πιαίζηο ηοσ δηαρθούς εθζσγτροληζκού ηες ειιεληθής δεκόζηας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ Αζήλα, 23-12-2011 Α.Π.: Οηθ. 19120/4195 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΜΔ, ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 10192, Αζήλα Πιεξνθνξίεο : Ι. Κσηηάθεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων)

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) ΝΟΜΟΣ 4070/2012 (ΦΕΚ Α 82) Άξζξν 133 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β' ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 1. Η παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 10/4 /2012. Α.Π.: Οηθ. 4097/487 ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Αζήλα, 10/4 /2012. Α.Π.: Οηθ. 4097/487 ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 101 92, Αζήλα Πιεξνθνξίεο :. Αγγειίδνπ Σειέθσλν : 210-6969236

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΔΤΛΙΩΝ ΕΡΕΤΝΑ Οδηγός Χρηματοδότησης Έργων. Περιεχόμενα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΔΤΛΙΩΝ ΕΡΕΤΝΑ Οδηγός Χρηματοδότησης Έργων. Περιεχόμενα Έθδνζε: 06 Έγθξηζε: Σπλεδξίαζε Δπηηξνπήο Δξεπλψλ Αξ.74, 21/10/2008 Σπλεδξίαζε Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο Αξ.105, 21/10/2008 Τξνπνπνίεζε: Έλαξμε Ιζρχνο: Σπλεδξίαζε Δπηηξνπήο Δξεπλψλ Αξ. 115, 28/9/2010 Σπλεδξία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΧΡΓΙΑ

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΧΡΓΙΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΟΛ/ΜΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Ο.Κ.Κ. ΣΜΖΜΑ β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ θαη Σξηθάισλ 36 Σαρ. Κψδηθαο: 11526 Πιεξνθνξίεο : Δ. Γξεγνξίνπ Σειέθσλν : 210 6929903-5 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Σσλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο 16 ης (15-6-2015) ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2545/15-12-97 (ΦΔΚ-254 Α') : Βιομησανικέρ και Δπισειπημαηικέρ Πεπιοσέρ και άλλερ διαηάξειρ

Ν. 2545/15-12-97 (ΦΔΚ-254 Α') : Βιομησανικέρ και Δπισειπημαηικέρ Πεπιοσέρ και άλλερ διαηάξειρ Ν. 2545/15-12-97 (ΦΔΚ-254 Α') : Βιομησανικέρ και Δπισειπημαηικέρ Πεπιοσέρ και άλλερ διαηάξειρ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α. ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Απθπο 1 Καηηγοπίερ Β.Δ.ΠΔ. 1. Γηα ηε βηνκεραληθή, βηνηερληθή θαη γεληθά επηρεηξεκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΙΑ ΣΟ ΝΔΟ ΝΟΜΟΥΔΓΙΟ ΔΠΑ 2014 202027/11/2014 18:24ΤΠΑΑΝ

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΙΑ ΣΟ ΝΔΟ ΝΟΜΟΥΔΓΙΟ ΔΠΑ 2014 202027/11/2014 18:24ΤΠΑΑΝ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΙΑ ΣΟ ΝΔΟ ΝΟΜΟΥΔΓΙΟ ΔΠΑ 2014 202027/11/2014 18:24ΤΠΑΑΝ Πέκπηε, 27 Ννεκβξίνπ 2014 Δλεκεξσηηθφ ζεκείσκα γηα ην λέν λνκνζρέδην ΔΠΑ 2014 2020 1. ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΝΟΜΟΥΔΓΙΟΤ Σν φξακα γηα ηελ Διιάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, / /2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Αριθ. πρωη:. ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ Πιεξ.: Δ. Σζνπξάθε, Κ. ηνπξλάξαο Σει.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002 ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο πιαηζίνπ επίβιεςεο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, αθνχ έιαβε ππφςε: α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ, Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 14εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 14εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ρεκαηάξη, 4 Mατνπ 2015 ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 7287 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Σαρ.Γ/λζε : Πακκεγίζησλ Σαμηαξρψλ 1 Σαρ.Κψδηθαο: 32009 - ρεκαηάξη Πιεξνθνξίεο : Πίθνπ Δπαγγειία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΜΔΖΝΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ.

ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΜΔΖΝΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ. ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΜΔΖΝΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Άξζξν 1 ν Πεπιεσόμενο Οπγανιζμού Ο Οξγαληζκφο Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο (Ο.Δ.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ.

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: Σηο δηαηάμεηο: 1. ησλ άξζξσλ 14 παξ. 4 θαη 15 παξ. 4 θαη παξ. 5 ηνπ Ν. 3979/2011

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

υςτήματα κατανομήσ κρατικών επιχορηγήςεων ςτισ Περιφέρειεσ

υςτήματα κατανομήσ κρατικών επιχορηγήςεων ςτισ Περιφέρειεσ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ υςτήματα κατανομήσ κρατικών επιχορηγήςεων ςτισ Περιφέρειεσ Θεςμικό Πλαίςιο και νομοθεςία για τα οικονομικά των Δευτεροβάθμιων

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Α.Γ.Α.: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΖΠΔΗΡΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓ Α: 4ΑΜΦ1-800 ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΝ, Έρνληαο ππφςε :

ΑΓ Α: 4ΑΜΦ1-800 ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΝ, Έρνληαο ππφςε : A ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΠΡΟΓΡ/ΣΟ& ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟΤ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΗ (Δ17) & Δ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Οξηζηηθνπνηήζεθαλ νη εληάμεηο ζην πξόγξακκα «Ελίζρπζε Μηθξνκεζαίσλ Επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο, Σνπξηζκνύ, Εκπνξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓPΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓPΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΖΜΟΗΔΤΘΖΚΔ ΣΟ ΦΔΚ 1574/Β /27-7-2015 ΑΓΑ: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΜΖΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 2011-2014 ΔΗΜΟ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 2011-2014 Αϋ Φάςθ: τρατθγικόσ χεδιαςμόσ (Τφιςτάμενθ Κατάςταςθ τρατθγικι του ΟΣΑ) Δεκζμβριοσ, 2011 Ζκδοςθ 1.0 ειίδα 1 Πεγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ 475/1991: Πεπί οικονομολογικού επαγγέλμαηορ και άδειαρ αζκήζεώρ ηος. (51026)

ΠΔ 475/1991: Πεπί οικονομολογικού επαγγέλμαηορ και άδειαρ αζκήζεώρ ηος. (51026) ΠΔ 475/1991: Πεπί οικονομολογικού επαγγέλμαηορ και άδειαρ αζκήζεώρ ηος. (51026) Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 6 ηνπ Ν. 1100/1980 "πεξί ηδξχζεσο Οηθνλνκηθνχ Επηζηεκνληθνχ Επηκειεηεξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα