Ο ρόλος του ανθρώπινου παράγοντα στην πρόληψη ατυχημάτων. Γεώργιος Ηλιάδης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ρόλος του ανθρώπινου παράγοντα στην πρόληψη ατυχημάτων. Γεώργιος Ηλιάδης"

Transcript

1 Ο ρόλος του ανθρώπινου παράγοντα στην πρόληψη ατυχημάτων Γεώργιος Ηλιάδης

2 Οδικά ατυχήματα Η Ελλάδα καταλαμβάνει την χειρότερη θέση στην Ευρώπη σε αριθμό συγκρούσεων, θανάτων και τραυματισμών από τροχαία. πιθανότητα θανάτου ή τραυματισμού 2πλάσια σε σχέση με τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο 5πλάσια σε σχέση με όσους κυκλοφορούν στην Σουηδία Μέσος όρος Ευρώπης: 69 θάνατοι / εκατομμύριο κατοίκους Μέσος όρος Ελλάδας & Ρουμανίας: 130 θάνατοι / εκατομμύριο κατοίκους. Συνολικά στην Ελλάδα (δεκαετία ) θάνατοι σε τροχαία ατυχήματα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την Ασφάλεια στις Μεταφορές (ETSC)

3 Ελλάδα οδικά ατυχήματα / έτος νεκροί τραυματίες Σημαντικές υλικές ζημίες οδικά ατυχήματα / έτος Υλικές ζημίες

4 Παγκοσμίως Σε οδικά ατυχήματα ετησίως θάνατοι τραυματίες Συνεχής αύξηση ατυχημάτων Αύξηση πληθυσμού Αύξηση οχημάτων Κυριότερη αιτία θανάτου (κυρίως νέων) Έως 2030 τα οδικά ατυχήματα 5 ος κατά σειρά παράγοντας θανάτου να ανέρχεται σε 2.4 εκατομμύρια / έτος Χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος 90% παγκοσμίων θανάτων 48% παγκόσμιου στόλου οχημάτων (60% το 2020)

5 Η παγκόσμια πραγματικότητα

6

7 (2009)

8 Χαρακτηριστικά οδικών ατυχημάτων σε Ευρωπαϊκές χώρες Θάνατοι άτομα Τραυματισμοί άτομα Τροχαία ατυχήματα: κύρια αιτία θανάτου εφήβων και νεαρών ενηλίκων Πεζοί, ποδηλάτες, μοτοσικλετιστές: 39% του συνόλου των θανάτων Το ένα τρίτο των χωρών της περιοχής δεν έχουν εθνική στρατηγική οδικής ασφάλειας, (παρότι το κόστος μπορεί να υπερβαίνει το 3% του ΑΕΠ).

9 Παράγοντες που επιδρούν στην οδική ασφάλεια Κύριοι Ο οδηγός Το όχημα Η οδός και το λειτουργικό περιβάλλον Συνήθως συνδυάζονται 2 ή 3 παράγοντες Δευτερεύοντες Μηχανικές βλάβες ανεπαρκής συντήρηση, παλαιότητα, υπερφόρτωση. Ο άνθρωπος αποτελεί το συνηθέστερο και καθοριστικότερο παράγοντα πρόκλησης ή αποτροπής ατυχήματος

10 Ο ανθρώπινος παράγοντας στο οδικό ατύχημα 85.2% Human factors Technical Failure 4.4% 5.1% 5.3% Infrastructure condition Weather condition

11 Ο άνθρωπος ως χρήστης της οδού Πεζός Οδηγός οχήματος Δίκυκλο Με ή χωρίς κινητήρα Επιβατικό Ι.Χ ή Δ.Χ. Φορτηγό Λεωφορείο Επιβάτης Συνηθέστερος Καθοριστικός Παράγοντας Πρόκλησης Αποτροπής Ατυχήματος

12

13 Αίτια οδικών ατυχημάτων Παραβίαση διατάξεων Κ.Ο.Κ. Σωστή συμπεριφορά Υπεύθυνη συμπεριφορά Αμυντική οδήγηση Εμπειρία Εξοικείωση με οδικό περιβάλλον

14 Number of road traffic accidents Speeding No giving w ay Wrong turning Wrong direction or driving Number of people killed Speeding No giving w ay Wrong turning Wrong direction or driving

15 Reasons for traffic accidents in Speeding Not giving way Pedestrians mistakes Side and direction of driving Irregular overtaking Driving under alcohol Others Reasons for traffic accidents in 2007

16 Παράγοντες ατυχημάτων Οδός Λειτουργικό περιβάλλον Ανεπαρκή χαρακτηριστικά δρόμων Κακή οργάνωση κυκλοφορίας Δυσμενείς καιρικές συνθήκες

17 See and be seen Visibility

18 Predictability: Road signing Which one tells you most?

19 Road surface: paving

20 Road surface: maintenance of standards

21 Traffic management?

22 What you can hit

23 Protected protective barriers

24 Separation: a helpful concept

25 Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας Aυτoί πoυ χρησιμoπoιoύν τις oδoύς πρέπει να απoφεύγoυν oπoιαδήπoτε συμπεριφoρά πoυ είναι ενδεχόμενo να εκθέσει σε κίνδυνo ή να παρεμβάλλει εμπόδια στην κυκλoφoρία, να εκθέσει σε κίνδυνo πρόσωπα ή ζώα ή να πρoκαλέσει ζημιές σε δημόσιες ή ιδιωτικές περιoυσίες.

26 Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας Oι oδηγoί υπoχρεoύνται να oδηγoύν με σύνεση και με διαρκώς τεταμένη την πρoσoχή,να επιδεικνύoυν ιδιαίτερη πρoσoχή στα παιδιά, στους υπερήλικες, στα Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ) και γενικώς στα πρόσωπα που χρειάζονται βοήθεια και να μην πρoκαλoύν γενικά με τη συμπεριφoρά τoυς τρόμo, ανησυχία ή παρενόχληση στoυς λoιπoύς χρήστες των oδών, στους παρόδιους ή στoυς κατoικoύντες πλησίoν αυτών.

27 Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας O oδηγός επιβάλλεται να έχει την, κατά τις σχετικές διατάξεις προβλεπόμενη άδεια οδήγησης και την αναγκαία σωματική και διανoητική ικανότητα και να βρίσκεται σε κατάλληλη κατάσταση για να oδηγεί, oφείλει δε κατά τo χρόνo της oδήγησης να είναι σε θέση να ελέγχει τo όχημά τoυ ή τα ζώα τoυ

28 Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας Οι οδηγοί λεωφορείων, επιβατηγών δημόσιας χρήσης και φορτηγών αυτοκινήτων απαγορεύεται να οδηγούν πέραν των χρονικών ορίων τα οποία καθορίζονται από τις κείμενες διατάξεις

29 Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας O oδηγός oδικoύ oχήματoς επιβάλλεται να έχει τoν πλήρη έλεγχo τoυ oχήματός τoυ ώστε να μπoρεί σε κάθε στιγμή να εκτελεί τoυς απαιτoύμενoυς χειρισμoύς. Άρθρo 19

30 Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας O oδηγός επιβάλλεται να ρυθμίζει την ταχύτητα τoυ oχήματός τoυ λαμβάνων συνεχώς υπόψη τoυ τις επικρατoύσες συνθήκες, ιδιαίτερα δε τη διαμόρφωση τoυ εδάφoυς, την κατάσταση και τα χαρακτηριστικά της oδoύ, την κατάσταση και τo φoρτίo τoυ oχήματός τoυ, τις καιρικές συνθήκες και τις συνθήκες κυκλoφoρίας, κατά τρόπoν ώστε να είναι σε θέση να διακόψει την πoρεία τoυ oχήματός τoυ μπρoστά από oπoιoδήπoτε εμπόδιo πoυ μπoρεί να πρoβλεφθεί και τo oπoίo βρίσκεται στo oρατό από αυτόν μπρoστινό τμήμα της oδoύ. Άρθρo 19

31 Ατυχήματα με βαρέα οχήματα Μικρότερη εμπλοκή σε σχέση με άλλα οχήματα Μικρότερη εμπλοκή σε σχέση με διανυόμενα χιλιόμετρα Σοβαρές συνέπειες Μάζα (φορτηγά) Επιβάτες (λεωφορεία)

32 Αίτια σοβαρών ατυχημάτων με φορτηγά (1 τουλάχιστον τραυματίας) Ευρώπη Ανθρώπινος παράγοντας 85,2 % Μηχανική βλάβη 5,3 % Αστοχία υποδομής 5,1 % Καιρικές συνθήκες 4,4 % Διασταυρώσεις Προβλήματα ορατότητας Παραβιάσεις ΚΟΚ Νωτιομετωπικές συγκρούσεις (μεταξύ φορτηγών & άλλων οχημάτων) Ανεπαρκής έλεγχος ταχύτητας κίνησης

33

34 Ελλάδα Εμπλοκή φορτηγού 13 % ατυχημάτων 22 % θυμάτων από οδικά ατυχήματα 15 % σοβαρών τραυματισμών Πλαγιομετωπικές συγκρούσεις 36 % εντός κατοικημένων περιοχών 30 % εκτός κατοικημένων περιοχών Παράσυρση πεζού (εντός κατοικημένων περιοχών) Μετωπικές συγκρούσεις (εκτός κατοικημένων περιοχών)

35

36

37

38 Ατυχήματα με λεωφορεία Τύπος λεωφορείων Σχολικά Τακτικών υπεραστικών γραμμών Τύποι ατυχημάτων Πρόσκρουση σε αντικείμενο επί της οδού Μετωπικές συγκρούσεις σε λεωφορειολωρίδες (κατεύθυνση κυκλοφορίας αντίθετη άλλων οχημάτων) Νωτιομετωπικές συγκρούσεις Ευθύνη οδηγού στο 23% των ατυχηματων

39 Ατυχήματα με εμπλοκή λεωφορείου Μέσος όρος ανά έτος: Ατυχήματα: 450 (3% επί συνόλου) Θάνατοι: 60 άτομα (3,5% επί συνόλου) Βαριά τραυματισμένοι: 65 άτομα (2,8% επί συνόλου) Ελαφρά τραυματισμένοι: 600 άτομα (3,2% επί συνόλου) Μεγαλύτερο ποσοστό θυμάτων: πλαγιομετωπικές συγκρούσεις 41% (κατοικημένες περιοχές) 39%(μη κατοικημένες περιοχές) Παράσυρση πεζού (κατοικημένες περιοχές) Μετωπικές συγκρούσεις (μη κατοικημένες περιοχές)

40 Παθόντες σε οδικά ατυχήματα

41 Νεκροί ανά τύπο ατυχήματος σε κατοικημένη περιοχή, με εμπλοκή λεωφορείου

42 Νεκροί ανά τύπο ατυχήματος σε μη κατοικημένη περιοχή, με εμπλοκή λεωφορείου

43 Τυπολογία ατυχημάτων Χρονική στιγμή Ώρα ημέρας, ημέρα εβδομάδος, μήνας του έτους Είδος σύγκρουσης Μετωπική, νωτιομετωπική Είδος μεταφερόμενου φορτίου Επικίνδυνο ή μη Χαρακτηριστικά Οδηγού Εμπειρία, ηλικία Οχήματος Ηλικία, τύπος, μέγεθος Οδικού δικτύου Αυτοκινητόδρομος, επαρχιακή οδός Συνθήκες Καιρικές Ομίχλη, βροχή, χιόνι Κυκλοφορίας

44 Βασικές κατηγορίες ατυχημάτων με φορτηγά Εκτροχιασμός με χαμηλή ταχύτητα Απαιτήσεις τριβής σε δεξιά στροφή Εκτροχιασμός με υψηλή ταχύτητα Σταθερή επιβάρυνση πέδησης Ανατροπή σε σταθερή στροφή Έλεγχος διεύθυνσης σε σταθερή στροφή Αποφυγή εμποδίου

45 Δευτερεύουσες κατηγορίες ατυχημάτων με φορτηγά Απότομες κλίσεις Διαφορές στην ταχύτητα κίνησης ομάδας οχημάτων Μη σηματοδοτούμενοι κόμβοι Αεροδυναμικές επιδράσεις Απορρίμματα οχημάτων

46 Συνέπειες πρόκλησης ατυχημάτων Συνέπειες ατυχημάτων Άμεσα εμπλεκόμενοι Έμμεσα εμπλεκόμενοι (Οικογένειες εμπλεκομένων, κοινωνικό περιβάλλον) Πόνος απώλειας ή τραυματισμού φιλικών ή συγγενικών προσώπων Απώλεια πολύτιμου ανθρώπινου δυναμικού Κόστος νοσηλειών Κρατικός προϋπολογισμός Ασφαλιστικές εταιρίες Μετακίλυση στον πολίτη Κυκλοφοριακή συμφόρηση Κόστος Περιβαλλοντική ρύπανση Σπατάλη ενέργειας

47 Οδηγία 2003/59/ΕΚ Π.Δ. 74/2008 Υποχρέωση κατοχής Π.Ε.Ι. Οδηγοί που απασχολούνται ή χρησιμοποιούνται από επιχείρηση εγκατεστημένη σε κράτος μέλος της Ε.Ε. Υπήκοοι κρατών μελών Ε.Ε. Υπήκοοι τρίτων χωρών

48 Οδηγία 2003/59/ΕΚ Π.Δ. 74/2008 Υποχρεωτική για οδηγούς βαρέων οχημάτων φορτηγών από 10/09/2009 λεωφορείων από 10/09/2008 α. Αρχική Επιμόρφωση β. Περιοδική Κατάρτιση

49 Σκοπός: Οδηγία 2003/59/ΕΚ Π.Δ. 74/2008 Διασφάλιση της ποιότητας του οδηγού οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων ή επιβατών τόσο για την πρόσβαση στο επάγγελμα όσο και κατά την άσκηση της δραστηριότητας του οδηγού

50 Στόχος: Οδηγία 2003/59/ΕΚ Π.Δ. 74/ Βελτίωση οδικής ασφάλειας 2.Βελτίωση ασφάλειας οδηγού (και εν στάσει) 3.Ορθολογική οδήγηση 4.Αμυντική οδήγηση 5.Εμβάθυνση, επανάληψη, επικαιροποίηση γνώσεων αρχικής κατάρτισης

51 Οδηγία 2003/59/ΕΚ Π.Δ. 74/2008 Οφέλη: Μείωση ατυχημάτων Εξοικονόμηση καυσίμου

52 Οδηγία 2003/59/ΕΚ Π.Δ. 74/2008 Αρχική Επιμόρφωση: 1. Θεωρητική εξέταση 2. Πρακτική εξέταση Χωρίς υποχρέωση παρακολούθησης μαθημάτων

53 Οδηγία 2003/59/ΕΚ Π.Δ. 74/2008 Περιοδική Κατάρτιση: Κάθε 5 χρόνια Χωρίς εξετάσεις Υποχρεωτική παρακολούθηση σεμιναρίου 35 τουλάχιστον ωρών Χορήγηση βεβαίωσης παρακολούθησης Αναθεώρηση άδειας οδήγησης

54 Π.Δ. 74/2008 Έναρξη περιοδικής κατάρτισης Οδηγοί λεωφορείων : Σεπτέμβριος 2013 (ημερομηνία λήξης απαλλαγής) Οδηγοί φορτηγών : Σεπτέμβριος 2014 (ημερομηνία λήξης απαλλαγής)

55 Π.Δ. 74/2008 Οι απαλλασσόμενοι: Οφείλουν να κατέχουν Π.Ε.Ι. περιοδικής κατάρτισης Με υποχρέωση παρακολούθησης Χωρίς εξετάσεις Με τη λήξη του χρόνου απαλλαγής

56 Θεματικά Πεδία Κατάρτισης Ορθολογική οδήγηση Κανονιστικές ρυθμίσεις Οδική ασφάλεια Κίνδυνοι κατά τη μεταφορά Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης Αρχές Υγιεινής Οικονομικό περιβάλλον Μεταφορικές εταιρίες

57 Ορθολογική οδήγηση Βέλτιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του οχήματος Σωστή φόρτωση και ασφάλιση φορτίων Αμυντική οδήγηση Πρόβλεψη δυσλειτουργιών Μείωση φθορών (χαμηλότερο κόστος συντήρησης)

58 Κανονιστικές ρυθμίσεις Ωράριο εργασίας Ταχογράφος Συμβάσεις μεταφορών Σύνταξη εγγράφων Άδειες διεθνών μεταφορών Τελωνειακά έγγραφα

59 Πρόληψη κινδύνων Εγκληματικότητα Λαθρομετανάστευση Εργονομικές αρχές οδήγησης Μέσα ατομικής προστασίας Ατυχήματα

60 Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης Κλατάρισμα ελαστικού Μηχανική βλάβη Αστοχία φρένων Πυρκαγιά Εμπλοκή σε ατύχημα

61 Αρχές Υγιεινής Διατροφή Κατανάλωση οινοπνεύματος Χρήση φαρμάκων Κόπωση Άγχος Ανάπαυση

62 Οικονομικό περιβάλλον Μεταφορικές εταιρίες Εξειδίκευση μεταφορικών επιχειρήσεων Προϋποθέσεις σύστασης Συμπεριφορά του οδηγού και γόητρο εταιρίας Συναλλασσόμενοι με οδηγό Διενέξεις Συντήρηση οχήματος Οργάνωση εργασίας Επικοινωνία Εντοπισμός θέσης οχήματος Παρακολούθηση κατάστασης φορτίου

63 Θάνατοι σε τροχαία ατυχήματα Series S1

64 Think Before You Drive promotes simple road safety messages Follow the advice of our road safety expert a crash test dummy who regularly experiences the crashes we hope you never have... Think. Always Use A Child Seat Think. Always Wear A Seat Belt Think. Adjust Your Head Restraint Think. Check Your Tyre Condition So remember, Think Before You Drive!!!

65

66

67

68 Changing Direction: Projected Global Road Fatalities

69 Changing Direction: Potential of a Decade of Action for Road Safety

70 The Goal for a Decade of Action...Saving 5 Million Lives

71 Support the campaign for a Decade of Action

72 Νέο διεθνές πρότυπο ISO 39001:2012 για την Ασφάλεια της Οδικής Κυκλοφορίας Καθορίζει τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας Οδικής Κυκλοφορίας (road traffic safety -RTS) κάθε οργανισμού που αλληλεπιδρά με το σύστημα οδικής κυκλοφορίας με σκοπό τη μείωση των θανάτων και των σοβαρών τραυματισμών, που συνδέονται με τροχαία. Θεωρείται ως μια σημαντική συμβολή στη Δεκαετία των Ηνωμένων Εθνών Δράσης για την Οδική Ασφάλεια

73 Ευχαριστώ Γεώργιος Ηλιάδης

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4108, 26/1/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4108, 26/1/2007 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Ή ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Κατάταξη Άρθρων ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 13ης Ιουνίου 2003.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 13ης Ιουνίου 2003. L 226/4 10.9.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/59/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 2003 σχετικά µε την αρχική επιµόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισµένων οδικών οχηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας ΧΡΥΣΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας Αρχική επιμόρφωση ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

VOICE Country Sheet. Ευπαθείς χρήστες του οδικού δικτύου στην Ελλάδα. ΜΕΡΟΣ I - Ελλάδα. Πεζοί και άλλοι ευπαθείς χρήστες. Εισαγωγή.

VOICE Country Sheet. Ευπαθείς χρήστες του οδικού δικτύου στην Ελλάδα. ΜΕΡΟΣ I - Ελλάδα. Πεζοί και άλλοι ευπαθείς χρήστες. Εισαγωγή. VOICE Country Sheet December 07 Ευπαθείς χρήστες του οδικού δικτύου στην Ελλάδα του δικτύου αυτοκινητόδρομων και συντήρησης του υπεραστικού 6 οδικού δικτύου. Vulnerable Road User Organisations in cooperation

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

AΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ AΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΒΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Οδηγίες Λειτουργίας Εγνατίας Οδού

ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Οδηγίες Λειτουργίας Εγνατίας Οδού ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Οδηγίες Λειτουργίας Εγνατίας Οδού Φεβρουάριος 2004 ΕΚ ΟΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Α.1 3/2/2004 Αθανάσιος Τσαντσάνογλου Πολιτικός Μηχανικός ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Γεώργιος Ζιάκας Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόβλημα της οδικής ασφάλειας και ο ανθρώπινος παράγοντας: H συμβολή του Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνικής ΑΠΘ

Το πρόβλημα της οδικής ασφάλειας και ο ανθρώπινος παράγοντας: H συμβολή του Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνικής ΑΠΘ ομή ΗΜΕΡΙ Α Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΡΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Το πρόβλημα της οδικής ασφάλειας και ο ανθρώπινος παράγοντας: H συμβολή του Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνικής ΑΠΘ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Οδική Ασφάλεια και Μείωση Ατυχηµάτων 1

Οδική Ασφάλεια και Μείωση Ατυχηµάτων 1 Οδική Ασφάλεια και Μείωση Ατυχηµάτων 1 Για την χρήση του ακόλουθου υλικού: Ο σκοπός του PORTAL είναι η επιτάχυνση της εφαρµογής των ευρηµάτων των ερευνητικών έργων της ΕΕ στον τοµέα των τοπικών και περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια. Μαθητές Γυμνασίου ΘΕΣΜΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια. Μαθητές Γυμνασίου ΘΕΣΜΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΜΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια Μαθητές Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων 1 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Μαθητές Γ Λυκείου. Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΕΣΜΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Μαθητές Γ Λυκείου. Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΕΣΜΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΣΜΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια Μαθητές Γ Λυκείου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Θεσμική Αναβάθμιση της Εκπαίδευσης Οδήγησης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ , 2009 ( ) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Νοέμβριος 2009 Copyright Συγγραφέας - Εκδότης Το παρόν βιβλίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για διδακτικούς σκοπούς 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Θέσεις του ΣΕΣ* για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων στις πόλεις Δεκέμβριος 2010

Οι Θέσεις του ΣΕΣ* για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων στις πόλεις Δεκέμβριος 2010 Οι Θέσεις του ΣΕΣ* για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων στις πόλεις Δεκέμβριος 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ Τα κυκλοφοριακά προβλήματα στις πόλεις της Ελλάδας είναι πολλά και συνεχώς επιδεινώνονται,

Διαβάστε περισσότερα

hυgeίa εργασiα hυgeίa@εργασiα 5 (1) ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ

hυgeίa εργασiα hυgeίa@εργασiα 5 (1) ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ OCCUPATIONAL ACCIDENTS OF COURIER AND FOOD DELIVERY RIDERS (MOTORCYCLISTS) EMPLOYEE ASSISTANCE PROGRAMS (EAP): STRATEGIC CONTRIBUTION IN PROMOTING HEALTH AND SAFETY IN THE WORKPLACE AND CREATING PRODUCTIVE

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Σεμινάριο μετεκπαίδευσης εκπαιδευτών οδήγησης Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2014 Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Γιώργος Γιαννής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Tην

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα

Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα Γιάννης Τόσκας Συγκοινωνιολόγος (ΜS-MUP) Πρόεδρος Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης Ι. Πολιτικές αστικών μεταφορών στην Ευρώπη Tο βασικότερο

Διαβάστε περισσότερα

Ένα εργαλείο Πρόληψης ατυχημάτων

Ένα εργαλείο Πρόληψης ατυχημάτων Ένα εργαλείο Πρόληψης ατυχημάτων 2η έκδοση - ριζικά ανανεωμένη και συμπληρωμένη Ι.Στ. Παπαδόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Υπεύθυνος του τομέα Πρόληψης Ατυχημάτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1667 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 18 Ιουνίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 74 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδη γία 2003/59/ΕK του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συσχετίσεις Χρονοσειρών Οδικών Ατυχηµάτων και Μετεωρολογικών Συνθηκών

Συσχετίσεις Χρονοσειρών Οδικών Ατυχηµάτων και Μετεωρολογικών Συνθηκών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ Συσχετίσεις Χρονοσειρών Οδικών Ατυχηµάτων και Μετεωρολογικών Συνθηκών ιπλωµατική Εργασία ηµήτριος Β. Μπιλιώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6)

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6) Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6) (Υπόθεση 984/11.02.1999) ΘΕΜΑ: Η ΠΑΡΑΚΩΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παπακαλοδούκας Κων. Χρήστος Πτυχίο Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιώς

Παπακαλοδούκας Κων. Χρήστος Πτυχίο Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιώς «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ»: Συγκριτική έρευνα νοσηρότητας ασφαλισμένων στο ΝΑΤ και ασφαλισμένων στο ΙΚΑ (περιφέρεια Αθήνας) Παπακαλοδούκας Κων. Χρήστος Πτυχίο

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορές. Συνδέοντας τους ευρωπαίους πολίτες και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ

Μεταφορές. Συνδέοντας τους ευρωπαίους πολίτες και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Μεταφορές Συνδέοντας τους ευρωπαίους πολίτες και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις Είναι ζωτικής σημασίας να έχουμε ανταγωνιστικά συστήματα μεταφορών για να διασφαλίζεται η ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πεζόδροµοι Πεζοί Οι προσβάσεις στα σχολικά κτίρια, αθλητικά κέντρα, ΚΑΠΗ στο Πολεοδοµικό συγκρότηµα της Χίου 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 2

Πεζόδροµοι Πεζοί Οι προσβάσεις στα σχολικά κτίρια, αθλητικά κέντρα, ΚΑΠΗ στο Πολεοδοµικό συγκρότηµα της Χίου 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 2 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.. 3 3. ΠΕΖΟΙ.. 5 3.1. Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της κινητικότητας... 6 3.2. Κυκλοφοριακή Αγωγή 7 4. ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΙ 8 4.1. Οι πεζόδροµοι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ecoνομική ecoλογική Ασφαλής Οδήγηση Ecodriving Μαρία Ζαρκαδούλα Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

ecoνομική ecoλογική Ασφαλής Οδήγηση Ecodriving Μαρία Ζαρκαδούλα Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ecoνομική ecoλογική Ασφαλής Οδήγηση Ecodriving Μαρία Ζαρκαδούλα Υπεύθυνη Τμήματος Περιβάλλοντος & Μεταφορών Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Πολιτική Ε.Ε Λευκή Βίβλος για τις Μεταφορές (2006) Ανανεωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 52 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ- ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ελληνικές Θαλασσοκαλλιέργειες: τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση. Ακολουθεί η αιτιολόγηση των προτεινόμενων τροπολογιών.

Εισηγητική Έκθεση. Ακολουθεί η αιτιολόγηση των προτεινόμενων τροπολογιών. Εισηγητική Έκθεση Λόγω της παρατηρούμενης αύξησης των ποδηλατών, ιδίως στις πόλεις, κρίνεται αναγκαίο ο ισχύων Κ.Ο.Κ. να προσαρμοστεί και να επικαιροποιηθεί ώστε να ρυθμιστούν συνολικά τα ζητήματα που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Φοιτήτρια: Νικολάου Ζωή Α.Μ. 6763 Επόπτης καθηγητής: Στράνης Δημήτριος Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα