Η διερεύνηση της οδικής συµπεριφοράς των φοιτητών ΤΕΙ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η διερεύνηση της οδικής συµπεριφοράς των φοιτητών ΤΕΙ."

Transcript

1 ιεπιστηµονική Φροντίδα Υγείας(2012) Τόµος 4,Τεύχος 4, ISSN Η διερεύνηση της οδικής συµπεριφοράς των φοιτητών ΤΕΙ. Ζωγραφάκης- Σφακιανάκης M 1, Βρούζου Μ 2, Μπλεµένου Α 2, Παπαγεωργή Ε 2, Μεσσαριτάκη Α 3, Ροβίθης Μ 1 1. Καθηγητής Εφαρµογών, Τµήµα Νοσηλευτικής ΤΕΙ Κρήτης 2. Νοσηλεύτρια ΤΕ 3. Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι τροχαίες συγκρούσεις εκλαµβάνονται πλέον ως ένα πρόβληµα δηµοσίας υγείας αφού έχουν αρνητικότατες συνέπειες στην δηµογραφία, καθώς οι απώλειες κυρίως νέων ανθρώπων επηρεάζουν σε ένα ικανό ποσοστό την αναπαραγωγική και παραγωγική βάση της κοινωνίας. Ο παράγοντας άνθρωπος (είτε µόνος, είτε σε συνδυασµό µε άλλους παράγοντες) αποτελεί τη σηµαντικότερη αιτία των οδικών ατυχηµάτων σε ποσοστό περίπου 65% έως 95%. Σκοπός Η διερεύνηση της οδηγικής συµπεριφοράς (κουλτούρας) των φοιτητών του ΤΕΙ Κρήτης και σε τι βαθµό συµβάλλουν οι ίδιοι στην πρόληψη των τροχαίων ατυχηµάτων. Μεθοδολογία Συµπληρώθηκαν Ν=400 ερωτηµατολόγια. Χρησιµοποιήθηκε ερωτηµατολόγιο 18 ερωτήσεων κλειστού τύπου που κατασκευάστηκε από την ερευνητική οµάδα µε χρήση βιβλιογραφικών πηγών. Για την εύρεση των στατιστικά σηµαντικών σχέσεων µεταξύ φοιτητών διαφορετικού φύλου και σχολής χρησιµοποιήθηκε η x 2 -δοκιµασία (µε διόρθωση Yates όπου χρειαζόταν), και αυτές αποτυπώθηκαν τόσο µε πίνακες διπλής εισόδου όσο και µε ραβδογράµµατα. Σε όλες την περιπτώσεις, στατιστικά σηµαντική θεωρήθηκε η (two-tailed) τιµή του p<0,05.αποτελέσµατα Ποσοστό 21,7% των φοιτητών οδήγησε τις προηγούµενες επτά ηµέρες έχοντας καταναλώσει αλκοόλ ενώ, το 57% είχε και συνεπιβάτες. Στη χρήση αλκοόλ οι άνδρες εµφάνισαν εντονότατη παραβατικότητα (93,3%) σε σχέση µε τις γυναίκες (6,7%). (x 2 =53,983; P<0,001). Σε άλλες κρίσιµες διατάξεις του ΚΟΚ βρέθηκε παραβατικότητα που υπερβαίνει το 50% (υπέρβαση ταχύτητας, υπέρβαση διαχωριστικής λουρίδας κ.α.). Το µεγαλύτερο ποσοστό που δεν φορά ζώνη ή κράνος -ποτέ ή και σπάνια- είναι οι άνδρες οδηγοί (x 2 =12,074; P=0,017). Βρέθηκε ότι ένα ιδιαίτερα µεγάλο ποσοστό των σπουδαστών (61%) έχει εµπλακεί σε τροχαίο ατύχηµα. Από αυτούς που έχουν εµπλακεί σε τροχαίο ως οδηγοί (97 φοιτητές), ως υπαίτιοι του τροχαίου ατυχήµατος δήλωσαν το 26,8% ενώ, µη υπαίτιοι το 73,2%. Προέκυψε µια στατιστικά σηµαντική υπεροχή εµπλοκής σε τροχαίο ατύχηµα στους άνδρες (x 2 =23,425; P<0,001). Το τροχαίο ατύχηµα συνέβη κατά τη διάρκεια της φοιτητικής ιδιότητας σε ποσοστό 47,5%. Μάλιστα ένα ποσοστό των φοιτητών 18,8% έχει µεταφερθεί στο νοσοκοµείο ως τραυµατίας κάποιου τροχαίου. Συµπεράσµατα Επιβεβαιώνεται για άλλη µια φορά ότι οι έννοιες «επικίνδυνη οδηγική συµπεριφορά» και «νέοι» συµβαδίζουν. Οι άνδρες φοιτητές εκτίθενται πιο έντονα στην κυκλοφορία, ενεργητικά ως οδηγοί. Επίσης συµπεριφέρονται πιο επικίνδυνα κατά την οδήγηση σε σχέση µε τις γυναίκες, που επιδεικνύουν συντριπτικά πιο ώριµη συµπεριφορά.η οδηγική συµπεριφορά είναι ένα πεδίο που µπορεί η ακαδηµαϊκή κοινότητα να λάβει συγκεκριµένες πρωτοβουλίες στα πλαίσια της αγωγής υγείας είτε µε έντυπη, είτε ηλεκτρονική ενηµέρωση, είτε βιωµατικού χαρακτήρα σεµινάρια, είτε προβολή ειδικών αρχείων. Λέξεις Κλειδιά: Οδηγική συµπεριφορά, οδική ασφάλεια, τροχαίες συγκρούσεις 141

2 Interscientific Health Care (2012) Vol 4, Issue 4, ISSN Students driving behaviour as a risk factor of road accidents Zografakis Sfakianakis M 1, Vrouzou M 2, Blemenou A 2, Papageorgi E 2, Messaritaki 3 A, Rovithis M 1 1. RN, MSc, Lecturer. Department of Nursing, Technological Educational Institute of Crete 2. RN 3. RN, MSc. IntroductionRoad accidents are considered to be a public health problem since they have been massively adverse consequences in demography. Since there is a human loss, especially of young people, the problem should be investigated extensively. The driving behaviour (either alone or in combination with other factors) is the most important cause of road accidents for 80-90%.Purpose Investigating students driving behaviour (culture) of a technological educational institute and how positively or negatively they take actions, preventing themselves of accidents.material and Method400 questionnaires were supplemented. The questionnaire was consisted of 18 closed type questions, created by the research group using bibliographical sources. The data were analyzed using the x 2 test, in all cases, statistical significant was considered the two-tailed P<0,05.Results A 21,7% of students has driven the previous 7 days having consumed alcohol while 57% has been passengers. Men s alcohol consumption has showed increased infringement (93,3%) in relation to women (6,7%). (x 2 =53,983; p <0,001). In other crucial provisions of road traffic regulation, violation was found which exceeds 50% (speeding, wrong lane driving, etc.). The highest percentage, without a safety belt or a helmet -never or and rarely - are male drivers (x 2 =12,074; P=0,017).It was found that a particularly large percentage of students (61%) were involved in a traffic accident. From those, who have been involved in a traffic accident, as drivers (97 students), as guilty pleaded 26,8%, while non-guilty 73,2%. Statistically males were a high majority (x 2 =23,425; p <0,001). The traffic accident occurred during their student years in percentage of 47,5%. 18,8% of students have been transferred to hospital as a casualty of a traffic accident. ConclusionIt is confirmed once again that the concepts of 'dangerous driving behaviour" and "young" are compatible. Male students have increased risk behaviour, mainly as drivers. They also behave more dangerously during driving in relation to female, who behave significantly more maturely. Driving behaviour is a field which the academic community must consider taking specific actions in relation of primary health education either with printed or electronic information, or integrated seminars, or even by relevant film projections. Keywords: Driving behaviour, road safety, road traffic accidents ΕΙΣΑΓΩΓΗ O συνολικός αριθµός θανάτων και τραυµατιών από τροχαίες συγκρούσεις προβλέπεται να αυξηθεί περίπου 65% µέχρι το 2020 παγκοσµίως. Ιδιαίτερα στις χώρες χαµηλού και µεσαίου εισοδήµατος η αύξηση εκτιµάται ότι θα φτάσει το 80% 1. Σύµφωνα µε την παραπάνω πρόβλεψη του ΠΟΥ, το φαινόµενο πρέπει να απασχολήσει σοβαρά τα κράτη και να ληφθούν συγκριµένες στοχευµένες πολιτικές ελέγχου και πρόληψης των τροχαίων ατυχηµάτων. Από την ανθρώπινη διάσταση και οπτική γωνία µακριά από τους αριθµούς και τα στατιστικά τα τροχαία ατυχήµατα απειλούν άµεσα την οικογενειακή και κοινωνική συνοχή λόγω της ξαφνικής και απροσδόκητης απώλειας αγαπηµένων προσώπων ή µόνιµης βλάβης-αναπηρίας σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Τελευταία εκλαµβάνεται ως ένα πρόβληµα δηµοσίας υγείας αφού έχει αρνητικότατες συνέπειες στην ιατρική δηµογραφία, καθώς οι απώλειες κυρίως νέων ανθρώπων επηρεάζουν σε ένα ικανό ποσοστό την αναπαραγωγική και παραγωγική βάση των κοινωνιών. Το άµεσο ή έµµεσο κόστος έχει υπολογιστεί σε 160 δις. ευρώ, περίπου το 2% του ΑΕΠ της Ε.Ε 2. Σύµφωνα µε τo Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας (www.erso.eu) τα τροχαία ατυχήµατα ανέρχονταν ετησίως το 1997 σε , ενώ µειώθηκαν στο µέχρι το έτος 2006, ποσοστό µείωσης περίπου 12%. Παρόµοια τάση 142

3 µείωσης καταγράφεται και στους τραυµατίες, όπου από ετησίως το 1997, µειώθηκαν σε το Στους θανάτους καταγράφεται µια µεγαλύτερη µείωση σε ποσοστό 31% (από σε περίπου) κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα γεγονός που αφήνει µια αισιοδοξία για το µέλλον 3. Όλα τα παραπάνω αρνητικά στοιχεία βρίσκουν εµφατική έκφραση στη χώρα µας αφού η Ελλάδα βρίσκεται στη 4 η θέση των 25 της Ε.Ε., πίσω από 3 «πρώην ανατολικές» χώρες (Λιθουανία, Λετονία, Εσθονία) στους πίνακες στατιστικής µε τα µεγαλύτερα ποσοστά τροχαίων ατυχηµάτων καθώς και σε ανθρώπινες απώλειες. Στο διάγραµµα 1. καταγράφονται οι θάνατοι ανά 1 εκ. πληθυσµού από τροχαία ατυχήµατα το 2006 σε σύγκριση µε το Ο γενικός µέσος όρος της Ε.Ε. των 25 κρατών-µελών ήταν 126 νεκροί (1997), ενώ το 2006 ήταν 85. Η Ελλάδα (EL) το 1997 κατατάσσονταν στη 5 η θέση µε 195 νεκρούς ανά 1εκ. πληθυσµού και το 2006 στην 4 η θέση µε 149 νεκρούς. Τουλάχιστον, καταγράφεται µια τάση µείωσης αλλά και πάλι δεν είναι εντός του γενικού στόχου που έχει θεσπιστεί από την Ε.Ε. για µείωση των τροχαίων ατυχηµάτων και θανάτων κατά 50% µέχρι το Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα προς µίµηση της Πορτογαλίας που ενώ ήταν 1 η το 1997 µε 250 θανάτους, κατάφερε µέσα από συγκεκριµένες πολιτικές και δράσεις να επιτύχει θεαµατική µείωση 63%, υποχωρώντας στη 14 η θέση µε 92 θανάτους. 3 Σε έναν πιο πρόσφατο χάρτη (βλ. εικόνα 1) της ΕΕ, η Ελλάδα παρουσιάζεται σταθερά στη 4 η θέση µε 138 θανάτους ανά 1εκ. πληθυσµού µε το γενικό µέσο όρο της Ε.Ε. να ανέρχεται στους 78. Τώρα προηγείται η Πολωνία (143), έπεται η Ρουµανία (142), και µετά η Λετονία (139). Οι ανεπτυγµένες χώρες της δυτικής Ευρώπης κυµαίνονται πολύ χαµηλότερα όπως π.χ. η Γερµανία (54) ή Γαλλία (67) και το Ηνωµ. Βασίλειο µε 43 θανάτους. 4 Από τα παραπάνω δεδοµένα είναι φανερό ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί για τη χώρα µας θέµα µείζονος σηµασίας µε ανυπολόγιστες επιπτώσεις τόσο στην οικονοµική όσο και στην κοινωνική ζωή του τόπου. ΤΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Πολλοί ερευνητές έχουν µελετήσει τους παράγοντες που συντελούν στη τέλεση ενός τροχαίου ατυχήµατος. Η πρόκληση ενός τροχαίου ατυχήµατος θεωρείται πλέον ένα πολυπαραγοντικό φαινόµενο όπου συντελούν µε διαφορετική κάθε φορά βαρύτητα 6,7 : α) το οδικό δίκτυο µε το περιβάλλον του (γεωµετρικά χαρακτηριστικά, κατασκευαστική διαµόρφωση, επίπεδο συντήρησης, εξοπλισµός, τοπικές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, διαµόρφωση της κυκλοφορίας, καιρικές συνθήκες),β) το όχηµα (τεχνική διαµόρφωση και εξοπλισµός, ιδιαίτερα σε σχέση µε την ενεργητική και την παθητική ασφάλεια) γ) ο παράγοντας άνθρωπος (φυσικές, ψυχικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες καθώς επίσης πρότυπα συµπεριφοράς) και δ) η κοινωνία (νοµοθεσία, συστήµατα οδικής διαπαιδαγώγησης, ανταµοιβής και τιµωρίας, οικονοµικές συνθήκες, κοινωνικές τάξεις). Στις περισσότερες περιπτώσεις ο συνδυασµός των παραπάνω παραγόντων συµβάλλουν στην πρόκληση ατυχήµατος, κάνοντας την οδική ασφάλεια ένα πολυσύνθετο ζήτηµα. Συστηµατικές µελέτες και έρευνες καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι ο παράγοντας άνθρωπος (είτε µόνος, είτε σε συνδυασµό µε τους άλλους παράγοντες) αποτελεί τη σηµαντικότερη αιτία των οδικών ατυχηµάτων, σε ποσοστό περίπου 65% έως 95%. Ο παράγοντας άνθρωπος Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι κατά αποκλειστικότητα υπεύθυνος για το 60% των ατυχηµάτων ενώ εµπλέκεται σηµαντικά σε περισσότερες από το 90% των περιπτώσεων. Οι ίδιοι οι οδηγοί παραδέχονται τον ανθρώπινο παράγοντα σαν κύριο αίτιο και παράλληλα τονίζουν πως οι καιρικές συνθήκες και η κατάσταση του οχήµατος συµβάλλουν σηµαντικά στην πρόκληση ατυχήµατος 5. Σε µια έρευνα που έγινε στις ΗΠΑ αναφέρει ότι ο άνθρωπος που οδηγεί έχει την συνήθεια και την τάση να εκδηλώνει διάφορες αδυναµίες όπως τον εγωισµό, θυµό, νευρικότητα και ανυποµονησία. Όταν αυτές οι αδυναµίες εκδηλώνονται στην οδήγηση υποκινούν τον άνθρωπο σε αντικανονική οδηγική συµπεριφορά και η στάθµη για ασφαλή και καλή οδήγηση µειώνεται. Ο άνθρωπος ταυτίζεται µε την δύναµη που απορρέει από το αυτοκίνητο νιώθοντας υπερφυσικός ο ίδιος 8. Υπάρχουν και άλλες έρευνες που δείχνουν ότι ή επιθετική συµπεριφορά έχει αντίκτυπο στην συµµετοχή των νέων οδηγών σε τροχαία ατυχήµατα. Συγκεκριµένα, η ευερεθιστότητα κατά την οδήγηση προέρχεται από τέσσερα αντικείµενα το άγχος, την έλλειψη ανοχής (άσκοπη χρήση κόρνας), το θυµό (κατακρίνω τους άλλους οδηγούς µπροστά), και την εχθρότητα (απρεπείς χειρονοµίες, ύβρεις σε άλλους οδηγούς) 8,9 Ο τρόπος ζωής ιδίως των νέων είναι σηµαντικός παράγοντας στην πρόκληση ή όχι τροχαίων ατυχηµάτων. Έχει διατυπωθεί ή άποψη ότι η κατανάλωση αλκοόλ και τοξικών ουσιών συµβάλλει στη δηµιουργία των υψηλών ποσοστών τροχαίων ατυχηµάτων 10. Η συµµόρφωση στη χρήση προστατευτικών µέσων (ζώνη-κράνος) παρόλο που δεν προκαλεί από µόνη της τροχαία ατυχήµατα συµβάλλει στο φαινόµενο. Υποστηρίζεται ότι όταν ο αναβάτης φορά το κράνος γίνεται πιο ορατός από τους άλλους οδηγούς προλαµβάνοντας έτσι ορισµένα συµβάντα 10. ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση της οδηγικής συµπεριφοράς (κουλτούρας) των φοιτητών ΤΕΙ. Επιλέχθηκαν φοιτητές του Κρήτης στο Ηράκλειο µε κριτήριο τη πολυσυλλεκτικότητα των σχολών, τη γεωγραφική καταγωγή τους και τα ποικίλα µεταφορικά µέσα προσέγγισης στο ΤΕΙ. Βασικό ερευνητικό ερώτηµα που απασχόλησε την έρευνα είναι πως βιώνει καθηµερινά την οδήγηση ο νέος άνθρωπος και σε τι βαθµό συµβάλλει ο ίδιος στην πρόληψη των τροχαίων ατυχηµάτων και κατ επέκταση στην προστασία της ζωής του και των συνανθρώπων του. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΣ Ο συνολικός αριθµός των συµπληρωθέντων ερωτηµατολογίων ήταν 400. Από αυτά σε κάθε σχολή αναλογούν 100 (ΣΤΕΦ, ΣΤΕΓ, Σ Ο, ΣΕΥΠ). ιανεµήθηκαν, µε προσωπική επαφή και συνέντευξη τους µήνες Μάρτιο - Μάιο Ως ερευνητικό εργαλείο χρησιµοποιήθηκε ερωτηµατολόγιο 143

4 18 ερωτήσεων κλειστού τύπου που κατασκευάστηκε από την ερευνητική οµάδα µε χρήση βιβλιογραφικών πηγών. Η δοµή του ερωτηµατολογίου κατανέµεται σε τέσσερις ενότητες (Παράρτηµα Ι): Α Ενότητα: Στοιχεία κατοχής αδειών οδήγησης και µεταφορικών µέσων, τρόποι µετάβασης στο ΤΕΙ. Β Ενότητα: Στοιχεία περί εµπλοκής-συµµετοχής σε τροχαίο ατύχηµα Γ Ενότητα: Στοιχεία για κατανάλωση οινοπνεύµατοςουσιών τήρηση ΚΟΚ κατά την οδήγηση Ενότητα: Προσωπικά στοιχεία των ερωτηθέντων (φύλο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, κλπ) Η στατιστική ανάλυση των δεδοµένων έγινε µε το πρόγραµµα SPSS. Για την περιγραφή όλων των µεταβλητών χρησιµοποιήθηκαν εκατοστιαίες συχνότητες και ποσοστά. Για την εύρεση των στατιστικά σηµαντικών σχέσεων µεταξύ του φύλου και της σχολής χρησιµοποιήθηκε η x 2 -δοκιµασία (µε διόρθωση Yates όπου χρειαζόταν), και αυτές αποτυπώθηκαν τόσο µε πίνακες διπλής εισόδου όσο και µε ραβδογράµµατα. Σε όλες την περιπτώσεις, στατιστικά σηµαντική θεωρήθηκε η (two-tailed) τιµή του p<0,05. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α) Περιγραφική στατιστική ανάλυση: Από τους 400 φοιτητές που συµµετείχαν στην έρευνα οι 211 (52,8%) ήταν άνδρες και οι 189 (47,3%) γυναίκες. Το 77,8% των ερωτηθέντων δήλωσε πως ζει στο Ηράκλειο ανεξάρτητα από την οικογένεια τους και µόνο το 22,2% µένει στο πατρικό τους σπίτι. Η ηλικιακή κατανοµή του δείγµατος έχει ελάχιστη τιµή 18ετών και µέγιστη 40, µε µέση τιµή 22,18 και τυπική απόκλιση 3,03. Στον Πίνακα 1. παρατίθενται περιγραφικά αποτελέσµατα γενικών ερωτήσεων διαµόρφωσης προφίλ των δείγµατος ως οδηγοί. ιερευνήθηκαν θέµατα που αφορούν την εµπλοκή σε τροχαίο ατύχηµα και βρέθηκε ότι ένα ιδιαίτερα µεγάλο ποσοστό των σπουδαστών (61%) έχει εµπλακεί σε τροχαίο ατύχηµα (είτε ως οδηγός, είτε ως συνεπιβάτης) και µόνο το 39% δεν έχει ζήσει τέτοια επικίνδυνη κατάσταση. Από αυτούς που έχουν εµπλακεί σε τροχαίο ως οδηγοί (97 φοιτητές), ως υπαίτιοι του τροχαίου ατυχήµατος δήλωσαν το 26,8% ενώ µη υπαίτιοι το 73,2%. Το οδικό δίκτυο που συνέβη το τροχαίο ατύχηµα ήταν αστικό (52,8%), επαρχιακό δίκτυο (29,7%) και η εθνική οδός (13,4%). Ορισµένοι εξ αυτών (4%) απάντησαν µε κάποιο συνδυασµό οδικών δικτύων, προφανώς λόγω πολλών συµβάντων στα οποία συµµετείχαν. Οι ώρες που έλαβαν χώρα τα συµβάντα ήταν κατά κύριο λόγο οι απογευµατινές (38,2%), ακολούθως οι βραδινές και µεταµεσονύκτιες (33,7%), έπειτα οι πρωινές (25,6%) και τέλος, συνδυασµοί των παραπάνω (2,4%). Ένα πολύ ανησυχητικό εύρηµα είναι ότι το τροχαίο ατύχηµα συνέβη κατά τη διάρκεια της φοιτητικής ιδιότητας σε ποσοστό 47,5%. Μάλιστα ένα ποσοστό των φοιτητών 18,8% έχει µεταφερθεί στο νοσοκοµείο ως τραυµατίας κάποιου τροχαίου. Στους Πίνακες 2 και 3 καταγράφεται η παραβατικότητα κατά τη διάρκεια της οδήγησης την αµέσως προηγούµενη εβδοµάδα της συνέντευξης και την ηµέρα της συνέντευξης. Οι ερωτήσεις στόχευαν να 144 καταγράψουν γεγονότα και όχι συνήθειες ή πεποιθήσεις. Μια άλλη παράµετρος που αξίζει περαιτέρω διερεύνηση είναι ότι ένα ποσοστό 40,2% δήλωσε ότι έχει χάσει στενό συγγενή ή φίλο από τροχαίο ατύχηµα, ενώ σε ποσοστό 24,2% των φοιτητών αντιστοιχεί κάποιος τραυµατίας στο περιβάλλον του (συγγενής ή στενός φίλος) µε µόνιµες βλάβες (π.χ. νευρολογικές, ορθοπεδικές) από τροχαίο ατύχηµα. Β) Στατιστική διερεύνηση των παραπάνω απαντήσεων κατά φύλο και σχολή Από το δείγµα 400 φοιτητών του ΤΕΙ Κρήτης το 66,3% έχουν άδεια οδήγησης ενώ το 33,8% δεν κατέχει άδεια οδήγησης. Από αυτούς που έχουν άδεια (265), το 61,5% είναι άνδρες και το 38,5% είναι γυναίκες. Το φύλο επηρεάζει στατιστικά σηµαντικά την κατοχή διπλώµατος οδήγησης, µε τους άνδρες να υπερτερούν (Πίνακας 4). Σε µια πιο αναλυτική προσέγγιση φαίνεται ότι στον πληθυσµό των ανδρών το 77,3% έχει άδεια ενώ το 22,7% δεν έχει. Στις γυναίκες το 54% έχει άδεια ενώ το 46% δεν έχει. Στη διερεύνηση κατά σχολή δεν βρέθηκε κάποια σηµαντική διαφορά, µε τους φοιτητές της ΣΤΕΦ να απάντησαν σε ποσοστό 75% πως είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης και το 25% πως δεν είναι. Στη Σ Ο έχει δίπλωµα οδήγησης το 65% και το 35% δεν έχει. Στη ΣΕΥΠ έχει άδεια το 56% και το 44% δεν έχει και στη ΣΤΕΓ έχει δίπλωµα το 69% και το 31% δεν έχει. Στην ερώτηση «τι είδος άδειας οδήγησης κατέχουν» ένα ποσοστό 57,2% απάντησε µόνο αυτοκινήτου, και το 5,3% έχει µόνο δικύκλου. Επίσης ένα ποσοστό 37,5% έχει και τα δύο. Στη στατιστική διερεύνηση κατά φύλο βρέθηκε ότι δίπλωµα δικύκλου έχουν µε σηµαντική διαφοροποίηση οι άνδρες. Επίσης οι άνδρες προτιµούν να έχουν και τα 2 είδη διπλώµατος (46,9%) ενώ οι γυναίκες κυµαίνονται σε πολύ χαµηλότερα ποσοστά (22,5%). x 2 =20,367; df=2; P<0,001.Στην ερώτηση «έχετε δικό σας µεταφορικό µέσο» το 50,3% απάντησε ότι έχει και το 49,7 πως δεν έχει. Βρέθηκε ότι ενώ 1 στους 2 φοιτητές έχουν µεταφορικό µέσο, όταν προσεγγίστηκε η ανάλυση κατά φύλο, υπερτερούν στατιστικά σηµαντικά οι άνδρες µε ποσοστό 64,2% έναντι 35,8% των γυναικών (x 2 =23,010; df=1; P<0,001). Από τους 359 που απάντησαν στην ερώτηση «εφόσον ήρθατε σήµερα µε αυτοκίνητο ή µοτοσικλέτα σηµειώστε αν ήσασταν οδηγός ή συνεπιβάτης» το 39,8% απάντησε ως οδηγός, το 17,8% ως συνεπιβάτης και το 42,3% κανένα από τα δύο. Αναλύοντας την ερώτηση κατά φύλο φαίνεται ότι οι άνδρες έρχονται πολύ περισσότερο µε το Ι.Χ., δευτερευόντως µε λοιπά µέσα και λιγότερο από όλα ως συνεπιβάτες. Αντιθέτως -µε στατιστικά σηµαντική διαφοροποίηση- οι γυναίκες προτιµούν τα λοιπά µέσα, έπειτα το ΙΧ, και τέλος να έρχονται ως συνεπιβάτες (x 2 =20,315; df=2; P<0,001) Στην κατά φύλο ανάλυση φαίνεται ότι οι άνδρες προτιµούν πρωτίστως το ΙΧ (38,3%), το λεωφορείο (23,4%), πεζή (19,1%) και το δίκυκλο (17,7%) ενώ, οι γυναίκες το λεωφορείο (38,6%), το ΙΧ (30,7%), πεζή (21,2%) και το δίκυκλο (5,3%). Πέραν των άλλων διαφοροποιήσεων που είναι σηµαντικές, φαίνεται ότι ως πεζοί έρχονται σχεδόν το ίδιο ποσοστό φοιτητών περίπου 20% (x 2 =27,403; df=5; P<0,001). Στην ερώτηση «αν συνηθίζουν οι φοιτητές/τριες να φοράνε ζώνη ή κράνος» το 48,7% απάντησε «πάντα»,

5 το 21,4% «συχνά», το 16,8% δήλωσε «µερικές φορές», το 8% «σπάνια» και το 5% απάντησε «καθόλου». Με βάση το φύλο οι άντρες φοράνε ζώνη ή κράνος πάντα 43,6%, συχνά 23,7%, µερικές φορές 16,1%, σπάνια 8,5% και καθόλου 8,1%. Ενώ στις γυναίκες το 54,5% φοράει πάντα, το 18,7% φοράει συχνά, το 17,6% µερικές φορές, το 7,5% σπάνια και το 1,6% καθόλου. Αν θεωρήσουµε ότι το άθροισµα όσων απάντησαν «ποτέ» και «σπάνια» αποτελεί ιδιαίτερα κακό οιωνό στην οδήγηση, τότε, µε στατιστικά σηµαντική διαφορά το µεγαλύτερο ποσοστό που δεν φορά ζώνη ή κράνος -ποτέ ή και σπάνια- είναι οι άνδρες οδηγοί (x 2 =12,074; df=4; P=0,017). Στην ερώτηση «εφόσον ήρθες σήµερα µε ΙΧ ή δίκυκλο φόρεσες ζώνη ή κράνος», το ποσοστό συµµόρφωσης ήταν 58,6% ενώ παραβατική συµπεριφορά επέδειξαν ποσοστό 41,4%. Στην ερώτηση «αν έχουν εµπλακεί σε τροχαίο ατύχηµα», αναλύοντας ανά φύλο, οι άνδρες έχουν εµπλακεί ως οδηγοί σε ποσοστό 35,1%, ως συνεπιβάτες 28% και ως οδηγοί και συνεπιβάτες 6,2% ενώ δεν έχει εµπλακεί ποσοστό 30,8%. Στις γυναίκες το 16,9% έχουν εµπλακεί ως οδηγοί, το 32,3% ως συνεπιβάτες, το 2,6% ως οδηγοί και συνεπιβάτες. ενώ, το 48,1% δεν έχει εµπλακεί. Προκύπτει µια στατιστικά σηµαντική υπεροχή εµπλοκής σε τροχαίο ατύχηµα στους άνδρες (x 2 =23,425; df=3; P<0,001). Στην ερώτηση αν το τροχαίο συνέβη κατά τη φοιτητική ιδιότητα το 47,5% απάντησε θετικά. Ακολουθεί η οµάδα των ερωτήσεων περί αλκοόλ και ουσιών: και βρέθηκε ότι τις προηγούµενες 7 ηµέρες είχε οδηγήσει έχοντας καταναλώσει αλκοόλ το 21,7% ενώ, το 78,3% δεν είχε οδηγήσει. Φαίνεται ότι το φύλλο επηρεάζει στατιστικά σηµαντικά την οδήγηση έχοντας καταναλώσει αλκοόλ µε τους άνδρες να εµφανίζουν εντονότατη παραβατικότητα (93,3%) σε σχέση µε τις γυναίκες (6,7%). (x 2 =53,983; df=1; P<0,001) Ανά σχολή φαίνεται ότι στη ΣΤΕΦ το 37,5% των φοιτητών της απάντησε «ναι» και το 62,5% «όχι», στη Σ Ο το 12,9% απάντησε «ναι» και το 87,1% «όχι», στη ΣΕΥΠ το 11% απάντησε «ναι» και το 89% «όχι» και στη ΣΤΕΓ το 25,3% οδήγησε ενώ το 74,7% δεν οδήγησε έχοντας πιει αλκοόλ. Σε µια πιο αναλυτική προσέγγιση ανά σχολή φαίνεται ότι το 44% των παραβατών προέρχεται από τη ΣΤΕΦ, το 28 % από τη ΣΤΕΓ, το 16% από τη Σ Ο, ενώ µόλις το 12% από τη ΣΕΥΠ. Από το δείγµα 400 φοιτητών του ΤΕΙ Κρήτης το 4,8% έχει οδηγήσει υπό την επήρεια εθιστικών ουσιών ενώ το 95,2% «όχι». Γενικά η παραβατικότητα δεν είναι εκτεταµένη αλλά έστω και τα µικρά ποσοστά αποτελούν δηµόσιο κίνδυνο για τους ίδιους αλλά και για τους άλλους στο δρόµο. Βέβαια η συντριπτική επικράτηση των ανδρών είναι λίγο πολύ αναµενόµενη (x 2 =5,152; df=1; P=0,023). Από όλους όσους δήλωσαν «ναι, οδηγούν υπό την επήρεια ουσιών» το 50% προέρχεται από τη ΣΤΕΦ, το 37,5% από τη ΣΤΕΓ, το 6,3% από τη Σ Ο και οµοίως 6,3% από τη ΣΕΥΠ. Αν υπολογιστεί ένα γενικό ποσοστό ανά σχολή, τότε, το 9% (ΣΤΕΦ), το 7,8% (ΣΤΕΓ), το 1,1% (Σ Ο) και το 1,3% (ΣΕΥΠ) οδήγησαν υπό την επήρεια εθιστικών ουσιών την προηγούµενη εβδοµάδα (x 2 =9,438; df=3; P=0,024). Ακολουθεί η ανάλυση της παραβατικότητας στον ΚΟΚ. Στην ερώτηση «τηρήσατε το (ΣΤΟΠ)» το ποσοστό συµµόρφωσης ήταν 89,3% ενώ παραβατική συµπεριφορά επέδειξαν ποσοστό 10,7%. Από τον ανδρικό πληθυσµό του δείγµατος το 85,4% απάντησε «ναι» και το 14,6% «όχι». Ενώ οι γυναίκες σε ποσοστό 97,8% απάντησαν ναι και το 2,2% απάντησαν όχι. ηλαδή οι άνδρες φοιτητές δεν προσέχουν τη σηµατοδότηση STOP σε σχέση µε τις γυναίκες (χ2=3,882; df=1; P=0,049 ιάγραµµα 2). Στην ερώτηση «αν τηρήσατε το ερυθρό σηµατοδότη» το ποσοστό συµµόρφωσης ήταν 92,6%. Στην ερώτηση «αν οδηγήσατε αντίθετα σε µονόδροµο» το ποσοστό συµµόρφωσης ήταν 61%. Στην ερώτηση «αν έκαναν αντικανονική προσπέραση» το ποσοστό συµµόρφωσης ήταν 49%. Στην ερώτηση «αν σηµειώθηκε υπέρβαση ορίου ταχύτητας» το ποσοστό συµµόρφωσης ήταν 47,6%. Στην ερώτηση αν «έγινε χρήση κινητού» το ποσοστό συµµόρφωσης ήταν 56,6%. Στην ερώτηση «αν χρησιµοποίησαν τη διάβαση πεζών όταν χρειάστηκε» το ποσοστό συµµόρφωσης ήταν 80,9%. Στις παραπάνω µεταβλητές πραγµατοποιήθηκε δοκιµασία x2 και δεν βρέθηκε στατιστικά σηµαντική σχέση µεταξύ φύλου ή σχολής. Είναι όµως έκδηλο το φαινόµενο να µην συµµορφώνεται σχεδόν ένας στους δύο στις διατάξεις του ΚΟΚ µε µικρές διακυµάνσεις αναλόγως του είδους της παράβασης. Στην ερώτηση «έχει χαθεί δικός σας άνθρωπος από τροχαίο ατύχηµα» το 40,2% απάντησε πως έχει χάσει δικό του άνθρωπο και το 59,8% ότι δεν έχει χάσει. Στην ερώτηση «υπάρχει τραυµατίας στο περιβάλλον σας µε µόνιµες βλάβες από τροχαίο ατύχηµα» το 24,2% είπε πως έχει και το 75,8% ότι δεν έχει. ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στην παρούσα µελέτη έγινε προσπάθεια διερεύνησης της οδηγικής συµπεριφοράς των φοιτητών του ΤΕΙ Ηρακλείου και το πώς βιώνουν καθηµερινά οι φοιτητές τη µετάβαση τους προς το ΤΕΙ. Η µελέτη επιβεβαίωσε για άλλη µια φορά το µέγεθος του κοινωνικού προβλήµατος που αποτελεί η επικίνδυνη οδηγική συµπεριφορά η οποία οδηγεί σε αύξηση των τροχαίων ατυχηµάτων σε τοπικό αλλά και εθνικό επίπεδο. Είναι φανερό από τα αποτελέσµατα της µελέτης ότι οι άνδρες φοιτητές εκτίθενται πιο έντονα στην κυκλοφορία ενεργητικά (ως οδηγοί). Η χρήση του ΙΧ (38,3%) είναι χαµηλότερη συγκριτικά µε άλλη µελέτη (59,9%) 12. Αυτό ίσως αιτιολογείται λόγω της ηλικίας και της φοιτητικής ιδιότητας όπου πολλοί διαµένουν αρκετά κοντά στο ΤΕΙ. Επίσης συµπεριφέρονται πιο επικίνδυνα κατά την οδήγηση. Οι γυναίκες στην παρούσα µελέτη πραγµατικά επιδεικνύουν συντριπτικά πιο ώριµη συµπεριφορά κατά την οδήγηση. Αυτό συµβαδίζει µε πλήθος άλλων µελετών 5,11. Στα πλαίσια της οδηγικής τους συµπεριφοράς παρατηρήθηκε όσον αφορά τη χρήση ζώνης και ικανοποιητική συµµόρφωση πάντα όµως µε µεγάλα περιθώρια βελτίωσης. Αυτό συµφωνεί µε άλλες µελέτες όπου καταγράφεται ότι οι νέοι οδηγοί είναι πιο συνεπείς από τους ενήλικες και ιδίως όταν ανεβαίνει το µορφωτικό επίπεδο (πέρα του λυκείου) 11,12. Ανησυχητικό είναι επίσης ότι παρατηρείται παραβατική συµπεριφορά όσον αφορά την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και εθιστικών ουσιών µε ή χωρίς συνεπιβάτες, όπου το µεγαλύτερο ποσοστό παραβατικότητας παρατηρείται στους άνδρες κυρίως 145

6 στις σχολές ΣΤΕΦ και ΣΤΕΓ. Από την άλλη είναι ενθαρρυντικό ότι το ποσοστό είναι χαµηλότερο άλλης µελέτης που βρίσκει πιο ψηλά (περίπου 35%) σε σύγκριση µε το 21,7% της παρούσας µελέτης 12. Ακόµη, παραβατική συµπεριφορά παρατηρήθηκε όσον αφορά τη µη τήρηση βασικών σηµείων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας (παραβίαση stop και χρήση διάβαση πεζών) κυρίως από τους άνδρες φοιτητές του ΤΕΙ και στη σύγκριση ανά σχολή υπερτερεί η ΣΤΕΦ. Μια ερµηνεία που µπορεί να δοθεί είναι ότι η ΣΤΕΦ είναι µια σχολή που υποδέχεται στην συντριπτική πλειοψηφία άνδρες φοιτητές λόγω των Τµηµάτων θετικών επιστηµών που λειτουργούν σε αυτή. Η παραβατική συµπεριφορά είναι ένα πεδίο που µπορεί η ακαδηµαϊκή κοινότητα να λάβει συγκεκριµένες πρωτοβουλίες στα πλαίσια της αγωγής υγείας είτε είναι µε έντυπη ή ηλεκτρονική ενηµέρωση, είτε βιωµατικού χαρακτήρα σεµινάρια, είτε προβολή ειδικών αρχείων µεταξύ πολλών άλλων επιλογών. Συνέπεια του µεγάλου ποσοστού παραβατικής συµπεριφοράς που παρατηρήθηκε είναι εµπλοκή σε τροχαίο ατύχηµα κατά τη φοιτητική ιδιότητα είτε ως οδηγός είτε ως συνεπιβάτης όπου το ποσοστό ανέρχεται σε 26.5% και 30% αντίστοιχα, µε στατιστικά σηµαντική υπεροχή των ανδρών. Το γεγονός αυτό συµφωνεί µε πλήθος άλλων µελετών, όπου οι νέοι κυρίως ετών αποτελούν το κυρίαρχο ποσοστό τραυµατιών στα τροχαία ατυχήµατα 5,14,15. Αυτή η δυσάρεστη πραγµατικότητα πρέπει να απασχολήσει την εκπαιδευτική κοινότητα ώστε να ληφθούν οι κατάλληλες δράσεις µε σκοπό την µείωση ή και εξάλειψη αυτού του µεγάλου ποσοστού. Είναι επίσης ανησυχητικό ότι, παρόλο που µεγάλος αριθµός φοιτητών έχει χάσει δικούς του ανθρώπους ή έχει τραυµατίες µε µόνιµες βλάβες στο περιβάλλον του από κάποιο τροχαίο ατύχηµα, δεν φαίνεται από την έρευνα να αποτελεί παράγοντα ανάσχεσης της παραβατικής συµπεριφοράς. Αν λοιπόν ούτε ο παραδειγµατισµός -πέρα της νοµοθεσίας- δεν συµβάλλει στη συµµόρφωση των φοιτητών ως προς τον τρόπο οδήγησης, αυτό πρέπει να ληφθεί υπ όψιν σε µελλοντικές δράσεις από οποιονδήποτε φορέα στις ιδιαίτερες δυσκολίες να ευαισθητοποιήσει τους φοιτητές για ενηµέρωση. Αυτό το γεγονός πρέπει να λαµβάνεται υπ όψιν από τους υπεύθυνους σχεδιασµού και υλοποίησης προγραµµάτων και δράσεων για την οδηγική συµπεριφορά κατά την αξιολόγηση των παρεµβάσεων ώστε να µην αναµένουν θεαµατικά αποτελέσµατα από µια και µόνο δράση. Χρειάζεται επίµονη, µεθοδευµένη προσπάθεια και υποµονή για την επίτευξη των στόχων τέτοιων προγραµµάτων επιµόρφωσης. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Για την πρόληψη των τροχαίων συγκρούσεων και την αλλαγή της οδηγικής συµπεριφοράς πρέπει να συνεργαστούν στενά πολλοί διαφορετικοί φορείς χαράζοντας έναν κοινό στρατηγικό σχεδιασµό σχετικά µε την µετάβαση των φοιτητών από και προς το ΤΕΙ. Εκπρόσωποι του ΤΕΙ, τοπικών φορέων, συλλόγων ενεργών πολιτών, των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, της αστυνοµίας, πρέπει να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι θέτοντας κοινούς στόχους για τη διαµόρφωση σωστής συµπεριφοράς κατά την οδήγηση 16. Προτεινόµενες δράσεις µπορεί να είναι η 146 εφαρµογή νέων διατάξεων του ΚΟΚ και αυστηρή αντιµετώπιση των παραβάσεων, ο εντοπισµός επικινδύνων σηµείων και βελτίωση οδικού δικτυού, η διαρκής παρουσία της τροχαίας στο δίκτυο και κυρίως στα επικίνδυνα σηµεία, η αύξηση της ηλεκτρονικής αστυνόµευσης µε τοποθέτηση φωτογραφικών RADAR, η αύξηση των ελέγχων για µέθη και εθιστικές ουσίες, η πρακτική εκπαίδευση µαθητών σε πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής, τα µαθήµατα κυκλοφοριακής αγωγής σε σχολεία πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, η βελτίωση φωτισµού, σήµανσης και καθαριότητας 17. Απ όλα όσα έχουν αναφερθεί παραπάνω το κέντρο βάρους της όλης προσπάθειας πρέπει να επικεντρωθεί στη δηµιουργία οδηγικής συνείδησης. Γιατί όταν ο κάθε οδηγός την αποκτήσει, θα δρα µε τέτοιο τρόπο ώστε εκτός από τον εαυτό του θα προστατεύει και τους συνανθρώπους του. Περιορισµοί έρευνας Στη παρούσα µελέτη υπήρχαν περιορισµοί λόγω της πρωτογενούς κατασκευής του ερωτηµατολογίου από την ερευνητική οµάδα και της χρήσης του για πρώτη φορά, παρόλο που βασίστηκε σε βιβλιογραφικές πηγές. Επίσης η απάντηση ερωτήσεων που καταδεικνύουν παραβατικότητα πολλές φορές, φέρνει σε δύσκολη θέση τον ερωτώµενο εφόσον συνειδητοποιεί ότι έχει παραβεί κανονισµούς. Για την αντιµετώπιση του φαινοµένου εφαρµόστηκε η ανωνυµία, καθώς και στη θέση του συνεντευξιαστή ήταν συνάδερφοι φοιτητές τους. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. World Health Organization (WHO), Preventing road traffic injury: a public health perspective for Europe Τσώχος Γ, Χαυτόπουλος Κ, Μοντέλο εκτίµησης οικονοµικού κόστους τροχαίων ατυχηµάτων» 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας, pp 255, Θεσσαλονίκη, European Road Safety Obsevatory, «SafetyNet Annual Statistical Report 2008», διαθέσιµο στο - προσπελάστηκε 15/4/ European Commission, EuroGeographics 2008 for the administrative boundaries, - DG MOVE - June Παχούµη. «Επιδηµιολογική µελέτη των τροχαίων ατυχηµάτων στο Νοµό Ηρακλείου κατά τη θερινή περίοδο 1 Απριλίου 30 Σεπτεµβρίου 2004». Πανεπιστήµιο Κρήτης τµήµα Ιατρικής, Ηράκλειο Φεβρουάριος Φραντζεσκάκη Ι, Γκόλια Ι, Οδική Ασφάλεια, εκδ. Παπασωτηρίου, Petridou E, Moustaki M. Human factors in the causation of road traffic crashes. Eur J Epidemiol, 2000;16(9): Arnett, J. J., Offer, D., & Fine, M. A. (1997). Reckless driving in adolescence: state and trait factors. Accident Analysis and Prevention, 29, Deffenbacher, J, Oetting, E, & Lynch R. (1994). Development of a driving anger scale. Psychological Reports,74, J. El. Chliaoutakis, C. Darviri, P. Th. Demakakos. The impact of young drivers lifestyle on their road traffic accident risk in greater Athens area. Accident Analysis and Prevention 31 (1999), Χλιαουτάκης Ι. Μελέτη των συµπεριφορών διακινδύνευσης των οδηγών µε εστίαση στην οδήγηση δικύκλων χωρίς κράνος. Ενηµέρωση, 2010; 2: Τσουκαλά Α, Ταξιλτάρης Χ, Μίντσης Γ, Μπάσµπας Σ. ιερεύνηση της καθηµερινής κινητικότητας στο πλαίσιο πρότυπου σχεδίου αστικών µετακινήσεων, ιδακτορική

7 ιατριβή, ΑΠΘ, Πολυτεχνική Σχολή, Τµήµα Αγρονόµων Τοπογράφων, Τσώχος Γ, Κεχαγιά Φ, Σατραζέµης Α, Η οδηγική συµπεριφορά των Ελλήνων οδηγών και οι επιπτώσεις στην οδική ασφάλεια, Τεύχος Πρακτικών 3ου Πανελλήνιου συνεδρίου οδικής ασφάλειας, Πάτρα, Οκτ., Petridou E, Askitopoulou H, Vourvahakis D, Skalkidis Y, Trichopoulos D Epidemiology of road traffic accidents during pleasure travelling; The evidence from the island of Crete. Accid. Anal. And Prev,1997; 29(5): Kandara M, Kandakis X. Road traffic accidents in Greece: recent trends ( ). Eur J of Epidemiology, 1997; 13: Σωτηριάδου Κ, Σαράφης Π, Μαλλιαρού Μ. Οδηγητική συµπεριφορά και τροχαία ατυχήµατα ως πρόβληµα δηµόσιας υγείας. Ελληνικό περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήµης, 2011; 4(2): Εθελοντικός Σύλλογος Πρόληψης Τροχαίων Ατυχηµάτων (ΕΣΥΠΡΟΤΑ), Ηράκλειο Κρήτης, διαθέσιµο στο: προσπελάστηκε στις 17/9/2010 ιάγραµµα 1. Θάνατοι ανά 1 εκατ. πληθυσµού το 2006 σε σύγκριση µε το Πηγή: Care Database, Annual Statistical Report 2008, ιάγραµµα 2. Τήρηση του «ΣΤΟΠ» κατά φύλο (1: άνδρες, 2: γυναίκες, µπλε: το τήρησα σήµερα, πράσινο: δεν το τήρησα σήµερα). 147

8 Εικόνα 1. Χάρτης µε τον αριθµό θανάτων από τροχαίο ατύχηµα στην ΕΕ-25 το 2008 Πηγή: Care Database, Annual Statistical Report 2008, 148

9 Ερωτήσεις 1. Είστε κάτοχος διπλώµατος οδήγησης; Ναι 265(66,3%) Όχι 135(33,8%) Τιµές µεταβλητών 1.1 Εάν ναι; Τι είδους άδεια; Αυτοκίνητο ΙΧ & δίκυκλο δίκυκλο 151(57%) 99 (38%) 15(6%) 2. Έχετε δικό σας µεταφορικό µέσο; Ναι Όχι 50,3% 49,7% 3. Με ποιο µεταφορικό µέσο ήρθατε σήµερα στο ΤΕΙ; Αυτοκίνητο Λεωφορείο Πεζός Μοτοσικλέτα Άλλο 34,7% 30,7% 20,1 % 11,8% 2,8% 4. Εφόσον ήρθατε σήµερα µε αυτοκίνητο ή µοτοσικλέτα, ήσασταν οδηγός ή συνεπιβάτης; Οδηγός 39,8%% Συνεπιβάτης 17,8% 5. Συνηθίζεις να φοράς ζώνη ή κράνος είτε ως οδηγός είτε ως Πάντα Συχνά Μερικές Σπάνια καθόλου συνεπιβάτης; 194(48,7%) 85 (21,4%) φορές 32 (8,0%) 20(5,0%) 67(16,8%) 6. Εφόσον ήρθες σήµερα στο ΤΕΙ µε ΙΧ φόρεσες ζώνη ή κράνος; Ναι 58,6% Όχι 41,4% Πίνακας 1. Γενικές ερωτήσεις για τα µεταφορικά µέσα. Πίνακας 2. Χρήση αλκοόλ / ουσιών και παραβατικότητα στην οδήγηση Ερωτήσεις Ναι % Όχι % Α.«Τις προηγούµενες 7 ηµέρες οδηγήσατε έχοντας καταναλώσει αλκοόλ (πάνω από 2 ποτήρια);» Α.1«Εάν «Ναι», είχατε και συνεπιβάτες στο αυτοκίνητο ή τη µοτοσικλέτα;» Σηµ.: (απάντησε το 21,7%) 21,7 78,3 57,0 43,0 Β. «Τις προηγούµενες 7 ηµέρες οδηγήσατε υπό την επήρεια εθιστικών ουσιών;» 4,8 95,2 Β.1 «Εάν ναι, είχατε και συνεπιβάτες στο αυτοκίνητο ή τη µοτοσικλέτα;» Σηµ.: (απάντησε το 4,8%) 38,1 61,9 149

10 Πίνακας 3. Τήρηση ΚΟΚ την συγκεκριµένη µέρα µετάβασης στο ΤΕΙ % % «Τηρήσατε σήµερα ερχόµενοι στο ΤΕΙ τα 7 κυριότερα σηµεία του Κ.Ο.Κ.;» Ναι Όχι STOP ; 89,3 10,7 Ερυθρό σηµατοδότη; 92,6 7,4 Οδήγηση αντίθετα σε µονόδροµο; 61,0 39,0 Αντικανονική προσπέραση; 49,0 51,0 Υπέρβαση ορίου ταχύτητας; 47,6 52,4 Χρήση κινητού οδηγώντας; 56,6 43,4 Χρήση διάβασης πεζών εφόσον ήρθατε πεζός/ή; 80,9 19,1 Πίνακας 4. Κατοχή Άδειας Οδήγησης ανά φύλο x 2 =24,171; Df=1; P<0,001 Στατιστικά σηµαντική Ναι Όχι Σύνολο Άνδρες Πλήθος Γυναίκες Πλήθος Σύνολο Πλήθος

Συσχετίσεις Χρονοσειρών Οδικών Ατυχηµάτων και Μετεωρολογικών Συνθηκών

Συσχετίσεις Χρονοσειρών Οδικών Ατυχηµάτων και Μετεωρολογικών Συνθηκών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ Συσχετίσεις Χρονοσειρών Οδικών Ατυχηµάτων και Μετεωρολογικών Συνθηκών ιπλωµατική Εργασία ηµήτριος Β. Μπιλιώνης

Διαβάστε περισσότερα

νεαρού ενήλικου πληθυσμού 31-40 ετών στις ΜΕΘ μετά από τροχαίο ατύχημα.

νεαρού ενήλικου πληθυσμού 31-40 ετών στις ΜΕΘ μετά από τροχαίο ατύχημα. ΕΡΕΥΝΑ Σύγκριση των αιτιών νεαρού ενήλικου πληθυσμού τροχαίο ατύχημα εισαγωγής νέων ηλικίας 18-30 ετών και (31-40 ετών) στις ΜΕΘ μετά από Τζιάλλας Βασίλειος 1, Τζιάλλας Δημήτριος 2, Λίγκα Βασιλική 3, Καστανιώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδική Ασφάλεια και Μείωση Ατυχηµάτων 1

Οδική Ασφάλεια και Μείωση Ατυχηµάτων 1 Οδική Ασφάλεια και Μείωση Ατυχηµάτων 1 Για την χρήση του ακόλουθου υλικού: Ο σκοπός του PORTAL είναι η επιτάχυνση της εφαρµογής των ευρηµάτων των ερευνητικών έργων της ΕΕ στον τοµέα των τοπικών και περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Η μετανάστευση των νέων και η οικονομική κρίση.

Η μετανάστευση των νέων και η οικονομική κρίση. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Η μετανάστευση των νέων και η οικονομική κρίση. Η περίπτωση των νέων της Ελλάδας Υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση των αναγκών και των ενδιαφερόντων σε ένα Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων στο Ηράκλειο Κρήτης

ιερεύνηση των αναγκών και των ενδιαφερόντων σε ένα Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων στο Ηράκλειο Κρήτης ιερεύνηση των αναγκών και των ενδιαφερόντων σε ένα Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων στο Ηράκλειο Κρήτης ΠΑΠΑ ΑΚΑΚΗ Μ. 1, ΠΑΡΛΑΛΗΣ ΣΤ. 2, ΣΤΑΜΕΛΟΣ Σ. 3, ΧΑΡΚΙΑΝΑΚΗ Γ. 4 1 Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΑΜΟΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΙΛΙΓΚΟΥ ΓΚΟΛΦΩ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΑΜΟΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΙΛΙΓΚΟΥ ΓΚΟΛΦΩ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΡΟΥΣΩΝΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η προσβασιµότητα των ατόµων µε δυσκολίες στη µετακίνηση στην περιοχή του ήµου Θεσσαλονίκης

Η προσβασιµότητα των ατόµων µε δυσκολίες στη µετακίνηση στην περιοχή του ήµου Θεσσαλονίκης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ερευνητική Οµάδα Συστηµάτων Μεταφοράς Η προσβασιµότητα των ατόµων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Πρόληψη κακοποίησης και παραµέλησης των παιδιών: καλές πρακτικές

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Πρόληψη κακοποίησης και παραµέλησης των παιδιών: καλές πρακτικές ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πρόληψη κακοποίησης και παραµέλησης των παιδιών: καλές πρακτικές Διονύσης Μπαλούρδος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ Διερεύνηση του Βαθμού Ικανοποίησης στην Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά : Εμπειρικά Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Αίτια εισαγωγής νεαρού ενήλικου πληθυσμού 18 30 ετών σε ΜΕΘ

Αίτια εισαγωγής νεαρού ενήλικου πληθυσμού 18 30 ετών σε ΜΕΘ ΕΡΕΥΝΑ Αίτια εισαγωγής νεαρού ενήλικου πληθυσμού 18 30 ετών σε ΜΕΘ Τζιάλλας Βασίλειος 1, Ρούτση Χριστίνα 2, Μαρβάκη Χριστίνα 3, Πολυκανδριώτη Μαρία 4, Τζιάλλας Δημήτριος 5, Τσαλκάνης Άγγελος 6 1. Νοσηλευτής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τεύχος 8: είκτες Κοινωνικού Αποκλεισµού

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τεύχος 8: είκτες Κοινωνικού Αποκλεισµού Ανάπτυξη περιφερειακών δεικτών κοινωνικού αποκλεισµού και µεθόδων µέτρησης της κοινωνικής ανισότητας για τη υτική Ελλάδα, Πελοπόννησο και τα Ιόνια Νησιά Πρόγραµµα που χρηµατοδοτείται από το Εθνικό Στρατηγικό

Διαβάστε περισσότερα

VOICE Country Sheet. Ευπαθείς χρήστες του οδικού δικτύου στην Ελλάδα. ΜΕΡΟΣ I - Ελλάδα. Πεζοί και άλλοι ευπαθείς χρήστες. Εισαγωγή.

VOICE Country Sheet. Ευπαθείς χρήστες του οδικού δικτύου στην Ελλάδα. ΜΕΡΟΣ I - Ελλάδα. Πεζοί και άλλοι ευπαθείς χρήστες. Εισαγωγή. VOICE Country Sheet December 07 Ευπαθείς χρήστες του οδικού δικτύου στην Ελλάδα του δικτύου αυτοκινητόδρομων και συντήρησης του υπεραστικού 6 οδικού δικτύου. Vulnerable Road User Organisations in cooperation

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ικανοποίησης από την εργασία των φροντιστών υγείας-νοσηλευτών παθολογικών κλινικών του Εθνικού Συστήματος Υγείας

Μελέτη ικανοποίησης από την εργασία των φροντιστών υγείας-νοσηλευτών παθολογικών κλινικών του Εθνικού Συστήματος Υγείας ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2012, 29(1):61-69 Μελέτη ικανοποίησης από την εργασία των φροντιστών υγείας-νοσηλευτών παθολογικών κλινικών του Εθνικού Συστήματος Υγείας ΣΚΟΠΟΣ Ο τομέας υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση επικινδυνότητας οδηγών ΙΧ και δικύκλων στην Ελλάδα

Ανάλυση επικινδυνότητας οδηγών ΙΧ και δικύκλων στην Ελλάδα 1 Ανάλυση επικινδυνότητας οδηγών ΙΧ και δικύκλων στην Ελλάδα Γιώργος Γιαννής Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π. Ιωάννης Γκόλιας Καθηγητής Ε.Μ.Π. Ελεονώρα Παπαδηµητρίου Ερευνήτρια Ε.Μ.Π. Ιωάννα Σπυροπούλου Ερευνήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Χ. Αχίλλας, Ν. Μουσιόπουλος, Χ. Βλαχοκώστας, Γ. Μπανιάς, Ε. Σκερλετίδου Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Βασιλική Δημητρακοπούλου 1, Φώτιος Δρουγκελίδης 2, Ιωάννα Κουτσοβασίλη 3, Δωροθέα Λούκρη 4, Δανάη Παπαχρονοπούλου 5, Μαρία Χρονοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Ευστάθιος Δημητριάδης 1, Πρόδρομος Χατζόγλου 2, Νικόλαος Θερίου 1, Δημήτριος Μαδυτινός 1, Βασίλειος Αγγελίδης 1. 1. Τ.Ε.Ι Καβάλας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Ελληνικός Τουρισµός- Παρούσα κατάσταση, Προβλήµατα, Προτάσεις. Επιβλέπουσα: ρ.

ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Ελληνικός Τουρισµός- Παρούσα κατάσταση, Προβλήµατα, Προτάσεις. Επιβλέπουσα: ρ. Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Ελληνικός Τουρισµός- Παρούσα κατάσταση, Προβλήµατα, Προτάσεις Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11 Αθήνα 117 42, Τηλ. 9211200-10 Fax 9233977, 9228130 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. 9211200-10

Διαβάστε περισσότερα

«Θυματοποίηση, ανασφάλεια και καταγραφή αναγκών των αστέγων του Δήμου Καλλιθέας»

«Θυματοποίηση, ανασφάλεια και καταγραφή αναγκών των αστέγων του Δήμου Καλλιθέας» ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Χριστίνα Ζαραφωνίτου, Καθηγήτρια Εγκληματολογίας & Ερευνητική Ομάδα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών φοιτητριών «Θυματοποίηση, ανασφάλεια και καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα

Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα «Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα» Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας Σταδίου 33, 105 59, Αθήνα Τηλ.: +302103313080, Fax: +302103313086 URL: http://www.observatory.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 3 (1), 64 76 ηµοσιεύτηκε: 20 Μαΐου 2005

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 3 (1), 64 76 ηµοσιεύτηκε: 20 Μαΐου 2005 Επισκόπηση Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 3 (1), 64 76 ηµοσιεύτηκε: 20 Μαΐου 2005 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 3 (1), 64-76 Released: May 20, 2005 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

EUROBAROMETER 61 PUBLIC OPINION IN THE EUROPEAN UNION SPRING 2004 NATIONAL REPORT

EUROBAROMETER 61 PUBLIC OPINION IN THE EUROPEAN UNION SPRING 2004 NATIONAL REPORT Standard Eurobarometer European Commission EUROBAROMETER 61 PUBLIC OPINION IN THE EUROPEAN UNION SPRING 2004 Standard Eurobarometer 61 / Spring 2004 - European Opinion Research Group EEIG NATIONAL REPORT

Διαβάστε περισσότερα

(*) Μεταπτυχιακός Φοιτητής: «Διεθνής Διοικητική των Επιχειρήσεων»

(*) Μεταπτυχιακός Φοιτητής: «Διεθνής Διοικητική των Επιχειρήσεων» Graduate Technological Education Institute of Piraeus Department of Business Administration Marketing Laboratory Director Prof. P.Kyriazopoulos (Ph.D.) Tourist behavior of Greek consumers in the period

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ «ΔΩΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ» του Κέντρου Φιλοξενίας Αρρώστου Παιδιού και Οικογένειας «Ηλιαχτίδα»

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ «ΔΩΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ» του Κέντρου Φιλοξενίας Αρρώστου Παιδιού και Οικογένειας «Ηλιαχτίδα» ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ «ΔΩΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ» του Κέντρου Φιλοξενίας Αρρώστου Παιδιού και Οικογένειας «Ηλιαχτίδα» Περιόδου 2015-2016 Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Σελίδα 2 από 35

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 107 133, 2014 Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Αντώνιος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2014

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2014 ΕΚΘΕΣΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2014 Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στα παιδιά ΑΘΗΝΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ UNICEF ΕΚΘΕΣΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα