Η διερεύνηση της οδικής συµπεριφοράς των φοιτητών ΤΕΙ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η διερεύνηση της οδικής συµπεριφοράς των φοιτητών ΤΕΙ."

Transcript

1 ιεπιστηµονική Φροντίδα Υγείας(2012) Τόµος 4,Τεύχος 4, ISSN Η διερεύνηση της οδικής συµπεριφοράς των φοιτητών ΤΕΙ. Ζωγραφάκης- Σφακιανάκης M 1, Βρούζου Μ 2, Μπλεµένου Α 2, Παπαγεωργή Ε 2, Μεσσαριτάκη Α 3, Ροβίθης Μ 1 1. Καθηγητής Εφαρµογών, Τµήµα Νοσηλευτικής ΤΕΙ Κρήτης 2. Νοσηλεύτρια ΤΕ 3. Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι τροχαίες συγκρούσεις εκλαµβάνονται πλέον ως ένα πρόβληµα δηµοσίας υγείας αφού έχουν αρνητικότατες συνέπειες στην δηµογραφία, καθώς οι απώλειες κυρίως νέων ανθρώπων επηρεάζουν σε ένα ικανό ποσοστό την αναπαραγωγική και παραγωγική βάση της κοινωνίας. Ο παράγοντας άνθρωπος (είτε µόνος, είτε σε συνδυασµό µε άλλους παράγοντες) αποτελεί τη σηµαντικότερη αιτία των οδικών ατυχηµάτων σε ποσοστό περίπου 65% έως 95%. Σκοπός Η διερεύνηση της οδηγικής συµπεριφοράς (κουλτούρας) των φοιτητών του ΤΕΙ Κρήτης και σε τι βαθµό συµβάλλουν οι ίδιοι στην πρόληψη των τροχαίων ατυχηµάτων. Μεθοδολογία Συµπληρώθηκαν Ν=400 ερωτηµατολόγια. Χρησιµοποιήθηκε ερωτηµατολόγιο 18 ερωτήσεων κλειστού τύπου που κατασκευάστηκε από την ερευνητική οµάδα µε χρήση βιβλιογραφικών πηγών. Για την εύρεση των στατιστικά σηµαντικών σχέσεων µεταξύ φοιτητών διαφορετικού φύλου και σχολής χρησιµοποιήθηκε η x 2 -δοκιµασία (µε διόρθωση Yates όπου χρειαζόταν), και αυτές αποτυπώθηκαν τόσο µε πίνακες διπλής εισόδου όσο και µε ραβδογράµµατα. Σε όλες την περιπτώσεις, στατιστικά σηµαντική θεωρήθηκε η (two-tailed) τιµή του p<0,05.αποτελέσµατα Ποσοστό 21,7% των φοιτητών οδήγησε τις προηγούµενες επτά ηµέρες έχοντας καταναλώσει αλκοόλ ενώ, το 57% είχε και συνεπιβάτες. Στη χρήση αλκοόλ οι άνδρες εµφάνισαν εντονότατη παραβατικότητα (93,3%) σε σχέση µε τις γυναίκες (6,7%). (x 2 =53,983; P<0,001). Σε άλλες κρίσιµες διατάξεις του ΚΟΚ βρέθηκε παραβατικότητα που υπερβαίνει το 50% (υπέρβαση ταχύτητας, υπέρβαση διαχωριστικής λουρίδας κ.α.). Το µεγαλύτερο ποσοστό που δεν φορά ζώνη ή κράνος -ποτέ ή και σπάνια- είναι οι άνδρες οδηγοί (x 2 =12,074; P=0,017). Βρέθηκε ότι ένα ιδιαίτερα µεγάλο ποσοστό των σπουδαστών (61%) έχει εµπλακεί σε τροχαίο ατύχηµα. Από αυτούς που έχουν εµπλακεί σε τροχαίο ως οδηγοί (97 φοιτητές), ως υπαίτιοι του τροχαίου ατυχήµατος δήλωσαν το 26,8% ενώ, µη υπαίτιοι το 73,2%. Προέκυψε µια στατιστικά σηµαντική υπεροχή εµπλοκής σε τροχαίο ατύχηµα στους άνδρες (x 2 =23,425; P<0,001). Το τροχαίο ατύχηµα συνέβη κατά τη διάρκεια της φοιτητικής ιδιότητας σε ποσοστό 47,5%. Μάλιστα ένα ποσοστό των φοιτητών 18,8% έχει µεταφερθεί στο νοσοκοµείο ως τραυµατίας κάποιου τροχαίου. Συµπεράσµατα Επιβεβαιώνεται για άλλη µια φορά ότι οι έννοιες «επικίνδυνη οδηγική συµπεριφορά» και «νέοι» συµβαδίζουν. Οι άνδρες φοιτητές εκτίθενται πιο έντονα στην κυκλοφορία, ενεργητικά ως οδηγοί. Επίσης συµπεριφέρονται πιο επικίνδυνα κατά την οδήγηση σε σχέση µε τις γυναίκες, που επιδεικνύουν συντριπτικά πιο ώριµη συµπεριφορά.η οδηγική συµπεριφορά είναι ένα πεδίο που µπορεί η ακαδηµαϊκή κοινότητα να λάβει συγκεκριµένες πρωτοβουλίες στα πλαίσια της αγωγής υγείας είτε µε έντυπη, είτε ηλεκτρονική ενηµέρωση, είτε βιωµατικού χαρακτήρα σεµινάρια, είτε προβολή ειδικών αρχείων. Λέξεις Κλειδιά: Οδηγική συµπεριφορά, οδική ασφάλεια, τροχαίες συγκρούσεις 141

2 Interscientific Health Care (2012) Vol 4, Issue 4, ISSN Students driving behaviour as a risk factor of road accidents Zografakis Sfakianakis M 1, Vrouzou M 2, Blemenou A 2, Papageorgi E 2, Messaritaki 3 A, Rovithis M 1 1. RN, MSc, Lecturer. Department of Nursing, Technological Educational Institute of Crete 2. RN 3. RN, MSc. IntroductionRoad accidents are considered to be a public health problem since they have been massively adverse consequences in demography. Since there is a human loss, especially of young people, the problem should be investigated extensively. The driving behaviour (either alone or in combination with other factors) is the most important cause of road accidents for 80-90%.Purpose Investigating students driving behaviour (culture) of a technological educational institute and how positively or negatively they take actions, preventing themselves of accidents.material and Method400 questionnaires were supplemented. The questionnaire was consisted of 18 closed type questions, created by the research group using bibliographical sources. The data were analyzed using the x 2 test, in all cases, statistical significant was considered the two-tailed P<0,05.Results A 21,7% of students has driven the previous 7 days having consumed alcohol while 57% has been passengers. Men s alcohol consumption has showed increased infringement (93,3%) in relation to women (6,7%). (x 2 =53,983; p <0,001). In other crucial provisions of road traffic regulation, violation was found which exceeds 50% (speeding, wrong lane driving, etc.). The highest percentage, without a safety belt or a helmet -never or and rarely - are male drivers (x 2 =12,074; P=0,017).It was found that a particularly large percentage of students (61%) were involved in a traffic accident. From those, who have been involved in a traffic accident, as drivers (97 students), as guilty pleaded 26,8%, while non-guilty 73,2%. Statistically males were a high majority (x 2 =23,425; p <0,001). The traffic accident occurred during their student years in percentage of 47,5%. 18,8% of students have been transferred to hospital as a casualty of a traffic accident. ConclusionIt is confirmed once again that the concepts of 'dangerous driving behaviour" and "young" are compatible. Male students have increased risk behaviour, mainly as drivers. They also behave more dangerously during driving in relation to female, who behave significantly more maturely. Driving behaviour is a field which the academic community must consider taking specific actions in relation of primary health education either with printed or electronic information, or integrated seminars, or even by relevant film projections. Keywords: Driving behaviour, road safety, road traffic accidents ΕΙΣΑΓΩΓΗ O συνολικός αριθµός θανάτων και τραυµατιών από τροχαίες συγκρούσεις προβλέπεται να αυξηθεί περίπου 65% µέχρι το 2020 παγκοσµίως. Ιδιαίτερα στις χώρες χαµηλού και µεσαίου εισοδήµατος η αύξηση εκτιµάται ότι θα φτάσει το 80% 1. Σύµφωνα µε την παραπάνω πρόβλεψη του ΠΟΥ, το φαινόµενο πρέπει να απασχολήσει σοβαρά τα κράτη και να ληφθούν συγκριµένες στοχευµένες πολιτικές ελέγχου και πρόληψης των τροχαίων ατυχηµάτων. Από την ανθρώπινη διάσταση και οπτική γωνία µακριά από τους αριθµούς και τα στατιστικά τα τροχαία ατυχήµατα απειλούν άµεσα την οικογενειακή και κοινωνική συνοχή λόγω της ξαφνικής και απροσδόκητης απώλειας αγαπηµένων προσώπων ή µόνιµης βλάβης-αναπηρίας σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Τελευταία εκλαµβάνεται ως ένα πρόβληµα δηµοσίας υγείας αφού έχει αρνητικότατες συνέπειες στην ιατρική δηµογραφία, καθώς οι απώλειες κυρίως νέων ανθρώπων επηρεάζουν σε ένα ικανό ποσοστό την αναπαραγωγική και παραγωγική βάση των κοινωνιών. Το άµεσο ή έµµεσο κόστος έχει υπολογιστεί σε 160 δις. ευρώ, περίπου το 2% του ΑΕΠ της Ε.Ε 2. Σύµφωνα µε τo Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας (www.erso.eu) τα τροχαία ατυχήµατα ανέρχονταν ετησίως το 1997 σε , ενώ µειώθηκαν στο µέχρι το έτος 2006, ποσοστό µείωσης περίπου 12%. Παρόµοια τάση 142

3 µείωσης καταγράφεται και στους τραυµατίες, όπου από ετησίως το 1997, µειώθηκαν σε το Στους θανάτους καταγράφεται µια µεγαλύτερη µείωση σε ποσοστό 31% (από σε περίπου) κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα γεγονός που αφήνει µια αισιοδοξία για το µέλλον 3. Όλα τα παραπάνω αρνητικά στοιχεία βρίσκουν εµφατική έκφραση στη χώρα µας αφού η Ελλάδα βρίσκεται στη 4 η θέση των 25 της Ε.Ε., πίσω από 3 «πρώην ανατολικές» χώρες (Λιθουανία, Λετονία, Εσθονία) στους πίνακες στατιστικής µε τα µεγαλύτερα ποσοστά τροχαίων ατυχηµάτων καθώς και σε ανθρώπινες απώλειες. Στο διάγραµµα 1. καταγράφονται οι θάνατοι ανά 1 εκ. πληθυσµού από τροχαία ατυχήµατα το 2006 σε σύγκριση µε το Ο γενικός µέσος όρος της Ε.Ε. των 25 κρατών-µελών ήταν 126 νεκροί (1997), ενώ το 2006 ήταν 85. Η Ελλάδα (EL) το 1997 κατατάσσονταν στη 5 η θέση µε 195 νεκρούς ανά 1εκ. πληθυσµού και το 2006 στην 4 η θέση µε 149 νεκρούς. Τουλάχιστον, καταγράφεται µια τάση µείωσης αλλά και πάλι δεν είναι εντός του γενικού στόχου που έχει θεσπιστεί από την Ε.Ε. για µείωση των τροχαίων ατυχηµάτων και θανάτων κατά 50% µέχρι το Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα προς µίµηση της Πορτογαλίας που ενώ ήταν 1 η το 1997 µε 250 θανάτους, κατάφερε µέσα από συγκεκριµένες πολιτικές και δράσεις να επιτύχει θεαµατική µείωση 63%, υποχωρώντας στη 14 η θέση µε 92 θανάτους. 3 Σε έναν πιο πρόσφατο χάρτη (βλ. εικόνα 1) της ΕΕ, η Ελλάδα παρουσιάζεται σταθερά στη 4 η θέση µε 138 θανάτους ανά 1εκ. πληθυσµού µε το γενικό µέσο όρο της Ε.Ε. να ανέρχεται στους 78. Τώρα προηγείται η Πολωνία (143), έπεται η Ρουµανία (142), και µετά η Λετονία (139). Οι ανεπτυγµένες χώρες της δυτικής Ευρώπης κυµαίνονται πολύ χαµηλότερα όπως π.χ. η Γερµανία (54) ή Γαλλία (67) και το Ηνωµ. Βασίλειο µε 43 θανάτους. 4 Από τα παραπάνω δεδοµένα είναι φανερό ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί για τη χώρα µας θέµα µείζονος σηµασίας µε ανυπολόγιστες επιπτώσεις τόσο στην οικονοµική όσο και στην κοινωνική ζωή του τόπου. ΤΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Πολλοί ερευνητές έχουν µελετήσει τους παράγοντες που συντελούν στη τέλεση ενός τροχαίου ατυχήµατος. Η πρόκληση ενός τροχαίου ατυχήµατος θεωρείται πλέον ένα πολυπαραγοντικό φαινόµενο όπου συντελούν µε διαφορετική κάθε φορά βαρύτητα 6,7 : α) το οδικό δίκτυο µε το περιβάλλον του (γεωµετρικά χαρακτηριστικά, κατασκευαστική διαµόρφωση, επίπεδο συντήρησης, εξοπλισµός, τοπικές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, διαµόρφωση της κυκλοφορίας, καιρικές συνθήκες),β) το όχηµα (τεχνική διαµόρφωση και εξοπλισµός, ιδιαίτερα σε σχέση µε την ενεργητική και την παθητική ασφάλεια) γ) ο παράγοντας άνθρωπος (φυσικές, ψυχικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες καθώς επίσης πρότυπα συµπεριφοράς) και δ) η κοινωνία (νοµοθεσία, συστήµατα οδικής διαπαιδαγώγησης, ανταµοιβής και τιµωρίας, οικονοµικές συνθήκες, κοινωνικές τάξεις). Στις περισσότερες περιπτώσεις ο συνδυασµός των παραπάνω παραγόντων συµβάλλουν στην πρόκληση ατυχήµατος, κάνοντας την οδική ασφάλεια ένα πολυσύνθετο ζήτηµα. Συστηµατικές µελέτες και έρευνες καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι ο παράγοντας άνθρωπος (είτε µόνος, είτε σε συνδυασµό µε τους άλλους παράγοντες) αποτελεί τη σηµαντικότερη αιτία των οδικών ατυχηµάτων, σε ποσοστό περίπου 65% έως 95%. Ο παράγοντας άνθρωπος Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι κατά αποκλειστικότητα υπεύθυνος για το 60% των ατυχηµάτων ενώ εµπλέκεται σηµαντικά σε περισσότερες από το 90% των περιπτώσεων. Οι ίδιοι οι οδηγοί παραδέχονται τον ανθρώπινο παράγοντα σαν κύριο αίτιο και παράλληλα τονίζουν πως οι καιρικές συνθήκες και η κατάσταση του οχήµατος συµβάλλουν σηµαντικά στην πρόκληση ατυχήµατος 5. Σε µια έρευνα που έγινε στις ΗΠΑ αναφέρει ότι ο άνθρωπος που οδηγεί έχει την συνήθεια και την τάση να εκδηλώνει διάφορες αδυναµίες όπως τον εγωισµό, θυµό, νευρικότητα και ανυποµονησία. Όταν αυτές οι αδυναµίες εκδηλώνονται στην οδήγηση υποκινούν τον άνθρωπο σε αντικανονική οδηγική συµπεριφορά και η στάθµη για ασφαλή και καλή οδήγηση µειώνεται. Ο άνθρωπος ταυτίζεται µε την δύναµη που απορρέει από το αυτοκίνητο νιώθοντας υπερφυσικός ο ίδιος 8. Υπάρχουν και άλλες έρευνες που δείχνουν ότι ή επιθετική συµπεριφορά έχει αντίκτυπο στην συµµετοχή των νέων οδηγών σε τροχαία ατυχήµατα. Συγκεκριµένα, η ευερεθιστότητα κατά την οδήγηση προέρχεται από τέσσερα αντικείµενα το άγχος, την έλλειψη ανοχής (άσκοπη χρήση κόρνας), το θυµό (κατακρίνω τους άλλους οδηγούς µπροστά), και την εχθρότητα (απρεπείς χειρονοµίες, ύβρεις σε άλλους οδηγούς) 8,9 Ο τρόπος ζωής ιδίως των νέων είναι σηµαντικός παράγοντας στην πρόκληση ή όχι τροχαίων ατυχηµάτων. Έχει διατυπωθεί ή άποψη ότι η κατανάλωση αλκοόλ και τοξικών ουσιών συµβάλλει στη δηµιουργία των υψηλών ποσοστών τροχαίων ατυχηµάτων 10. Η συµµόρφωση στη χρήση προστατευτικών µέσων (ζώνη-κράνος) παρόλο που δεν προκαλεί από µόνη της τροχαία ατυχήµατα συµβάλλει στο φαινόµενο. Υποστηρίζεται ότι όταν ο αναβάτης φορά το κράνος γίνεται πιο ορατός από τους άλλους οδηγούς προλαµβάνοντας έτσι ορισµένα συµβάντα 10. ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση της οδηγικής συµπεριφοράς (κουλτούρας) των φοιτητών ΤΕΙ. Επιλέχθηκαν φοιτητές του Κρήτης στο Ηράκλειο µε κριτήριο τη πολυσυλλεκτικότητα των σχολών, τη γεωγραφική καταγωγή τους και τα ποικίλα µεταφορικά µέσα προσέγγισης στο ΤΕΙ. Βασικό ερευνητικό ερώτηµα που απασχόλησε την έρευνα είναι πως βιώνει καθηµερινά την οδήγηση ο νέος άνθρωπος και σε τι βαθµό συµβάλλει ο ίδιος στην πρόληψη των τροχαίων ατυχηµάτων και κατ επέκταση στην προστασία της ζωής του και των συνανθρώπων του. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΣ Ο συνολικός αριθµός των συµπληρωθέντων ερωτηµατολογίων ήταν 400. Από αυτά σε κάθε σχολή αναλογούν 100 (ΣΤΕΦ, ΣΤΕΓ, Σ Ο, ΣΕΥΠ). ιανεµήθηκαν, µε προσωπική επαφή και συνέντευξη τους µήνες Μάρτιο - Μάιο Ως ερευνητικό εργαλείο χρησιµοποιήθηκε ερωτηµατολόγιο 143

4 18 ερωτήσεων κλειστού τύπου που κατασκευάστηκε από την ερευνητική οµάδα µε χρήση βιβλιογραφικών πηγών. Η δοµή του ερωτηµατολογίου κατανέµεται σε τέσσερις ενότητες (Παράρτηµα Ι): Α Ενότητα: Στοιχεία κατοχής αδειών οδήγησης και µεταφορικών µέσων, τρόποι µετάβασης στο ΤΕΙ. Β Ενότητα: Στοιχεία περί εµπλοκής-συµµετοχής σε τροχαίο ατύχηµα Γ Ενότητα: Στοιχεία για κατανάλωση οινοπνεύµατοςουσιών τήρηση ΚΟΚ κατά την οδήγηση Ενότητα: Προσωπικά στοιχεία των ερωτηθέντων (φύλο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, κλπ) Η στατιστική ανάλυση των δεδοµένων έγινε µε το πρόγραµµα SPSS. Για την περιγραφή όλων των µεταβλητών χρησιµοποιήθηκαν εκατοστιαίες συχνότητες και ποσοστά. Για την εύρεση των στατιστικά σηµαντικών σχέσεων µεταξύ του φύλου και της σχολής χρησιµοποιήθηκε η x 2 -δοκιµασία (µε διόρθωση Yates όπου χρειαζόταν), και αυτές αποτυπώθηκαν τόσο µε πίνακες διπλής εισόδου όσο και µε ραβδογράµµατα. Σε όλες την περιπτώσεις, στατιστικά σηµαντική θεωρήθηκε η (two-tailed) τιµή του p<0,05. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α) Περιγραφική στατιστική ανάλυση: Από τους 400 φοιτητές που συµµετείχαν στην έρευνα οι 211 (52,8%) ήταν άνδρες και οι 189 (47,3%) γυναίκες. Το 77,8% των ερωτηθέντων δήλωσε πως ζει στο Ηράκλειο ανεξάρτητα από την οικογένεια τους και µόνο το 22,2% µένει στο πατρικό τους σπίτι. Η ηλικιακή κατανοµή του δείγµατος έχει ελάχιστη τιµή 18ετών και µέγιστη 40, µε µέση τιµή 22,18 και τυπική απόκλιση 3,03. Στον Πίνακα 1. παρατίθενται περιγραφικά αποτελέσµατα γενικών ερωτήσεων διαµόρφωσης προφίλ των δείγµατος ως οδηγοί. ιερευνήθηκαν θέµατα που αφορούν την εµπλοκή σε τροχαίο ατύχηµα και βρέθηκε ότι ένα ιδιαίτερα µεγάλο ποσοστό των σπουδαστών (61%) έχει εµπλακεί σε τροχαίο ατύχηµα (είτε ως οδηγός, είτε ως συνεπιβάτης) και µόνο το 39% δεν έχει ζήσει τέτοια επικίνδυνη κατάσταση. Από αυτούς που έχουν εµπλακεί σε τροχαίο ως οδηγοί (97 φοιτητές), ως υπαίτιοι του τροχαίου ατυχήµατος δήλωσαν το 26,8% ενώ µη υπαίτιοι το 73,2%. Το οδικό δίκτυο που συνέβη το τροχαίο ατύχηµα ήταν αστικό (52,8%), επαρχιακό δίκτυο (29,7%) και η εθνική οδός (13,4%). Ορισµένοι εξ αυτών (4%) απάντησαν µε κάποιο συνδυασµό οδικών δικτύων, προφανώς λόγω πολλών συµβάντων στα οποία συµµετείχαν. Οι ώρες που έλαβαν χώρα τα συµβάντα ήταν κατά κύριο λόγο οι απογευµατινές (38,2%), ακολούθως οι βραδινές και µεταµεσονύκτιες (33,7%), έπειτα οι πρωινές (25,6%) και τέλος, συνδυασµοί των παραπάνω (2,4%). Ένα πολύ ανησυχητικό εύρηµα είναι ότι το τροχαίο ατύχηµα συνέβη κατά τη διάρκεια της φοιτητικής ιδιότητας σε ποσοστό 47,5%. Μάλιστα ένα ποσοστό των φοιτητών 18,8% έχει µεταφερθεί στο νοσοκοµείο ως τραυµατίας κάποιου τροχαίου. Στους Πίνακες 2 και 3 καταγράφεται η παραβατικότητα κατά τη διάρκεια της οδήγησης την αµέσως προηγούµενη εβδοµάδα της συνέντευξης και την ηµέρα της συνέντευξης. Οι ερωτήσεις στόχευαν να 144 καταγράψουν γεγονότα και όχι συνήθειες ή πεποιθήσεις. Μια άλλη παράµετρος που αξίζει περαιτέρω διερεύνηση είναι ότι ένα ποσοστό 40,2% δήλωσε ότι έχει χάσει στενό συγγενή ή φίλο από τροχαίο ατύχηµα, ενώ σε ποσοστό 24,2% των φοιτητών αντιστοιχεί κάποιος τραυµατίας στο περιβάλλον του (συγγενής ή στενός φίλος) µε µόνιµες βλάβες (π.χ. νευρολογικές, ορθοπεδικές) από τροχαίο ατύχηµα. Β) Στατιστική διερεύνηση των παραπάνω απαντήσεων κατά φύλο και σχολή Από το δείγµα 400 φοιτητών του ΤΕΙ Κρήτης το 66,3% έχουν άδεια οδήγησης ενώ το 33,8% δεν κατέχει άδεια οδήγησης. Από αυτούς που έχουν άδεια (265), το 61,5% είναι άνδρες και το 38,5% είναι γυναίκες. Το φύλο επηρεάζει στατιστικά σηµαντικά την κατοχή διπλώµατος οδήγησης, µε τους άνδρες να υπερτερούν (Πίνακας 4). Σε µια πιο αναλυτική προσέγγιση φαίνεται ότι στον πληθυσµό των ανδρών το 77,3% έχει άδεια ενώ το 22,7% δεν έχει. Στις γυναίκες το 54% έχει άδεια ενώ το 46% δεν έχει. Στη διερεύνηση κατά σχολή δεν βρέθηκε κάποια σηµαντική διαφορά, µε τους φοιτητές της ΣΤΕΦ να απάντησαν σε ποσοστό 75% πως είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης και το 25% πως δεν είναι. Στη Σ Ο έχει δίπλωµα οδήγησης το 65% και το 35% δεν έχει. Στη ΣΕΥΠ έχει άδεια το 56% και το 44% δεν έχει και στη ΣΤΕΓ έχει δίπλωµα το 69% και το 31% δεν έχει. Στην ερώτηση «τι είδος άδειας οδήγησης κατέχουν» ένα ποσοστό 57,2% απάντησε µόνο αυτοκινήτου, και το 5,3% έχει µόνο δικύκλου. Επίσης ένα ποσοστό 37,5% έχει και τα δύο. Στη στατιστική διερεύνηση κατά φύλο βρέθηκε ότι δίπλωµα δικύκλου έχουν µε σηµαντική διαφοροποίηση οι άνδρες. Επίσης οι άνδρες προτιµούν να έχουν και τα 2 είδη διπλώµατος (46,9%) ενώ οι γυναίκες κυµαίνονται σε πολύ χαµηλότερα ποσοστά (22,5%). x 2 =20,367; df=2; P<0,001.Στην ερώτηση «έχετε δικό σας µεταφορικό µέσο» το 50,3% απάντησε ότι έχει και το 49,7 πως δεν έχει. Βρέθηκε ότι ενώ 1 στους 2 φοιτητές έχουν µεταφορικό µέσο, όταν προσεγγίστηκε η ανάλυση κατά φύλο, υπερτερούν στατιστικά σηµαντικά οι άνδρες µε ποσοστό 64,2% έναντι 35,8% των γυναικών (x 2 =23,010; df=1; P<0,001). Από τους 359 που απάντησαν στην ερώτηση «εφόσον ήρθατε σήµερα µε αυτοκίνητο ή µοτοσικλέτα σηµειώστε αν ήσασταν οδηγός ή συνεπιβάτης» το 39,8% απάντησε ως οδηγός, το 17,8% ως συνεπιβάτης και το 42,3% κανένα από τα δύο. Αναλύοντας την ερώτηση κατά φύλο φαίνεται ότι οι άνδρες έρχονται πολύ περισσότερο µε το Ι.Χ., δευτερευόντως µε λοιπά µέσα και λιγότερο από όλα ως συνεπιβάτες. Αντιθέτως -µε στατιστικά σηµαντική διαφοροποίηση- οι γυναίκες προτιµούν τα λοιπά µέσα, έπειτα το ΙΧ, και τέλος να έρχονται ως συνεπιβάτες (x 2 =20,315; df=2; P<0,001) Στην κατά φύλο ανάλυση φαίνεται ότι οι άνδρες προτιµούν πρωτίστως το ΙΧ (38,3%), το λεωφορείο (23,4%), πεζή (19,1%) και το δίκυκλο (17,7%) ενώ, οι γυναίκες το λεωφορείο (38,6%), το ΙΧ (30,7%), πεζή (21,2%) και το δίκυκλο (5,3%). Πέραν των άλλων διαφοροποιήσεων που είναι σηµαντικές, φαίνεται ότι ως πεζοί έρχονται σχεδόν το ίδιο ποσοστό φοιτητών περίπου 20% (x 2 =27,403; df=5; P<0,001). Στην ερώτηση «αν συνηθίζουν οι φοιτητές/τριες να φοράνε ζώνη ή κράνος» το 48,7% απάντησε «πάντα»,

5 το 21,4% «συχνά», το 16,8% δήλωσε «µερικές φορές», το 8% «σπάνια» και το 5% απάντησε «καθόλου». Με βάση το φύλο οι άντρες φοράνε ζώνη ή κράνος πάντα 43,6%, συχνά 23,7%, µερικές φορές 16,1%, σπάνια 8,5% και καθόλου 8,1%. Ενώ στις γυναίκες το 54,5% φοράει πάντα, το 18,7% φοράει συχνά, το 17,6% µερικές φορές, το 7,5% σπάνια και το 1,6% καθόλου. Αν θεωρήσουµε ότι το άθροισµα όσων απάντησαν «ποτέ» και «σπάνια» αποτελεί ιδιαίτερα κακό οιωνό στην οδήγηση, τότε, µε στατιστικά σηµαντική διαφορά το µεγαλύτερο ποσοστό που δεν φορά ζώνη ή κράνος -ποτέ ή και σπάνια- είναι οι άνδρες οδηγοί (x 2 =12,074; df=4; P=0,017). Στην ερώτηση «εφόσον ήρθες σήµερα µε ΙΧ ή δίκυκλο φόρεσες ζώνη ή κράνος», το ποσοστό συµµόρφωσης ήταν 58,6% ενώ παραβατική συµπεριφορά επέδειξαν ποσοστό 41,4%. Στην ερώτηση «αν έχουν εµπλακεί σε τροχαίο ατύχηµα», αναλύοντας ανά φύλο, οι άνδρες έχουν εµπλακεί ως οδηγοί σε ποσοστό 35,1%, ως συνεπιβάτες 28% και ως οδηγοί και συνεπιβάτες 6,2% ενώ δεν έχει εµπλακεί ποσοστό 30,8%. Στις γυναίκες το 16,9% έχουν εµπλακεί ως οδηγοί, το 32,3% ως συνεπιβάτες, το 2,6% ως οδηγοί και συνεπιβάτες. ενώ, το 48,1% δεν έχει εµπλακεί. Προκύπτει µια στατιστικά σηµαντική υπεροχή εµπλοκής σε τροχαίο ατύχηµα στους άνδρες (x 2 =23,425; df=3; P<0,001). Στην ερώτηση αν το τροχαίο συνέβη κατά τη φοιτητική ιδιότητα το 47,5% απάντησε θετικά. Ακολουθεί η οµάδα των ερωτήσεων περί αλκοόλ και ουσιών: και βρέθηκε ότι τις προηγούµενες 7 ηµέρες είχε οδηγήσει έχοντας καταναλώσει αλκοόλ το 21,7% ενώ, το 78,3% δεν είχε οδηγήσει. Φαίνεται ότι το φύλλο επηρεάζει στατιστικά σηµαντικά την οδήγηση έχοντας καταναλώσει αλκοόλ µε τους άνδρες να εµφανίζουν εντονότατη παραβατικότητα (93,3%) σε σχέση µε τις γυναίκες (6,7%). (x 2 =53,983; df=1; P<0,001) Ανά σχολή φαίνεται ότι στη ΣΤΕΦ το 37,5% των φοιτητών της απάντησε «ναι» και το 62,5% «όχι», στη Σ Ο το 12,9% απάντησε «ναι» και το 87,1% «όχι», στη ΣΕΥΠ το 11% απάντησε «ναι» και το 89% «όχι» και στη ΣΤΕΓ το 25,3% οδήγησε ενώ το 74,7% δεν οδήγησε έχοντας πιει αλκοόλ. Σε µια πιο αναλυτική προσέγγιση ανά σχολή φαίνεται ότι το 44% των παραβατών προέρχεται από τη ΣΤΕΦ, το 28 % από τη ΣΤΕΓ, το 16% από τη Σ Ο, ενώ µόλις το 12% από τη ΣΕΥΠ. Από το δείγµα 400 φοιτητών του ΤΕΙ Κρήτης το 4,8% έχει οδηγήσει υπό την επήρεια εθιστικών ουσιών ενώ το 95,2% «όχι». Γενικά η παραβατικότητα δεν είναι εκτεταµένη αλλά έστω και τα µικρά ποσοστά αποτελούν δηµόσιο κίνδυνο για τους ίδιους αλλά και για τους άλλους στο δρόµο. Βέβαια η συντριπτική επικράτηση των ανδρών είναι λίγο πολύ αναµενόµενη (x 2 =5,152; df=1; P=0,023). Από όλους όσους δήλωσαν «ναι, οδηγούν υπό την επήρεια ουσιών» το 50% προέρχεται από τη ΣΤΕΦ, το 37,5% από τη ΣΤΕΓ, το 6,3% από τη Σ Ο και οµοίως 6,3% από τη ΣΕΥΠ. Αν υπολογιστεί ένα γενικό ποσοστό ανά σχολή, τότε, το 9% (ΣΤΕΦ), το 7,8% (ΣΤΕΓ), το 1,1% (Σ Ο) και το 1,3% (ΣΕΥΠ) οδήγησαν υπό την επήρεια εθιστικών ουσιών την προηγούµενη εβδοµάδα (x 2 =9,438; df=3; P=0,024). Ακολουθεί η ανάλυση της παραβατικότητας στον ΚΟΚ. Στην ερώτηση «τηρήσατε το (ΣΤΟΠ)» το ποσοστό συµµόρφωσης ήταν 89,3% ενώ παραβατική συµπεριφορά επέδειξαν ποσοστό 10,7%. Από τον ανδρικό πληθυσµό του δείγµατος το 85,4% απάντησε «ναι» και το 14,6% «όχι». Ενώ οι γυναίκες σε ποσοστό 97,8% απάντησαν ναι και το 2,2% απάντησαν όχι. ηλαδή οι άνδρες φοιτητές δεν προσέχουν τη σηµατοδότηση STOP σε σχέση µε τις γυναίκες (χ2=3,882; df=1; P=0,049 ιάγραµµα 2). Στην ερώτηση «αν τηρήσατε το ερυθρό σηµατοδότη» το ποσοστό συµµόρφωσης ήταν 92,6%. Στην ερώτηση «αν οδηγήσατε αντίθετα σε µονόδροµο» το ποσοστό συµµόρφωσης ήταν 61%. Στην ερώτηση «αν έκαναν αντικανονική προσπέραση» το ποσοστό συµµόρφωσης ήταν 49%. Στην ερώτηση «αν σηµειώθηκε υπέρβαση ορίου ταχύτητας» το ποσοστό συµµόρφωσης ήταν 47,6%. Στην ερώτηση αν «έγινε χρήση κινητού» το ποσοστό συµµόρφωσης ήταν 56,6%. Στην ερώτηση «αν χρησιµοποίησαν τη διάβαση πεζών όταν χρειάστηκε» το ποσοστό συµµόρφωσης ήταν 80,9%. Στις παραπάνω µεταβλητές πραγµατοποιήθηκε δοκιµασία x2 και δεν βρέθηκε στατιστικά σηµαντική σχέση µεταξύ φύλου ή σχολής. Είναι όµως έκδηλο το φαινόµενο να µην συµµορφώνεται σχεδόν ένας στους δύο στις διατάξεις του ΚΟΚ µε µικρές διακυµάνσεις αναλόγως του είδους της παράβασης. Στην ερώτηση «έχει χαθεί δικός σας άνθρωπος από τροχαίο ατύχηµα» το 40,2% απάντησε πως έχει χάσει δικό του άνθρωπο και το 59,8% ότι δεν έχει χάσει. Στην ερώτηση «υπάρχει τραυµατίας στο περιβάλλον σας µε µόνιµες βλάβες από τροχαίο ατύχηµα» το 24,2% είπε πως έχει και το 75,8% ότι δεν έχει. ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στην παρούσα µελέτη έγινε προσπάθεια διερεύνησης της οδηγικής συµπεριφοράς των φοιτητών του ΤΕΙ Ηρακλείου και το πώς βιώνουν καθηµερινά οι φοιτητές τη µετάβαση τους προς το ΤΕΙ. Η µελέτη επιβεβαίωσε για άλλη µια φορά το µέγεθος του κοινωνικού προβλήµατος που αποτελεί η επικίνδυνη οδηγική συµπεριφορά η οποία οδηγεί σε αύξηση των τροχαίων ατυχηµάτων σε τοπικό αλλά και εθνικό επίπεδο. Είναι φανερό από τα αποτελέσµατα της µελέτης ότι οι άνδρες φοιτητές εκτίθενται πιο έντονα στην κυκλοφορία ενεργητικά (ως οδηγοί). Η χρήση του ΙΧ (38,3%) είναι χαµηλότερη συγκριτικά µε άλλη µελέτη (59,9%) 12. Αυτό ίσως αιτιολογείται λόγω της ηλικίας και της φοιτητικής ιδιότητας όπου πολλοί διαµένουν αρκετά κοντά στο ΤΕΙ. Επίσης συµπεριφέρονται πιο επικίνδυνα κατά την οδήγηση. Οι γυναίκες στην παρούσα µελέτη πραγµατικά επιδεικνύουν συντριπτικά πιο ώριµη συµπεριφορά κατά την οδήγηση. Αυτό συµβαδίζει µε πλήθος άλλων µελετών 5,11. Στα πλαίσια της οδηγικής τους συµπεριφοράς παρατηρήθηκε όσον αφορά τη χρήση ζώνης και ικανοποιητική συµµόρφωση πάντα όµως µε µεγάλα περιθώρια βελτίωσης. Αυτό συµφωνεί µε άλλες µελέτες όπου καταγράφεται ότι οι νέοι οδηγοί είναι πιο συνεπείς από τους ενήλικες και ιδίως όταν ανεβαίνει το µορφωτικό επίπεδο (πέρα του λυκείου) 11,12. Ανησυχητικό είναι επίσης ότι παρατηρείται παραβατική συµπεριφορά όσον αφορά την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και εθιστικών ουσιών µε ή χωρίς συνεπιβάτες, όπου το µεγαλύτερο ποσοστό παραβατικότητας παρατηρείται στους άνδρες κυρίως 145

6 στις σχολές ΣΤΕΦ και ΣΤΕΓ. Από την άλλη είναι ενθαρρυντικό ότι το ποσοστό είναι χαµηλότερο άλλης µελέτης που βρίσκει πιο ψηλά (περίπου 35%) σε σύγκριση µε το 21,7% της παρούσας µελέτης 12. Ακόµη, παραβατική συµπεριφορά παρατηρήθηκε όσον αφορά τη µη τήρηση βασικών σηµείων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας (παραβίαση stop και χρήση διάβαση πεζών) κυρίως από τους άνδρες φοιτητές του ΤΕΙ και στη σύγκριση ανά σχολή υπερτερεί η ΣΤΕΦ. Μια ερµηνεία που µπορεί να δοθεί είναι ότι η ΣΤΕΦ είναι µια σχολή που υποδέχεται στην συντριπτική πλειοψηφία άνδρες φοιτητές λόγω των Τµηµάτων θετικών επιστηµών που λειτουργούν σε αυτή. Η παραβατική συµπεριφορά είναι ένα πεδίο που µπορεί η ακαδηµαϊκή κοινότητα να λάβει συγκεκριµένες πρωτοβουλίες στα πλαίσια της αγωγής υγείας είτε είναι µε έντυπη ή ηλεκτρονική ενηµέρωση, είτε βιωµατικού χαρακτήρα σεµινάρια, είτε προβολή ειδικών αρχείων µεταξύ πολλών άλλων επιλογών. Συνέπεια του µεγάλου ποσοστού παραβατικής συµπεριφοράς που παρατηρήθηκε είναι εµπλοκή σε τροχαίο ατύχηµα κατά τη φοιτητική ιδιότητα είτε ως οδηγός είτε ως συνεπιβάτης όπου το ποσοστό ανέρχεται σε 26.5% και 30% αντίστοιχα, µε στατιστικά σηµαντική υπεροχή των ανδρών. Το γεγονός αυτό συµφωνεί µε πλήθος άλλων µελετών, όπου οι νέοι κυρίως ετών αποτελούν το κυρίαρχο ποσοστό τραυµατιών στα τροχαία ατυχήµατα 5,14,15. Αυτή η δυσάρεστη πραγµατικότητα πρέπει να απασχολήσει την εκπαιδευτική κοινότητα ώστε να ληφθούν οι κατάλληλες δράσεις µε σκοπό την µείωση ή και εξάλειψη αυτού του µεγάλου ποσοστού. Είναι επίσης ανησυχητικό ότι, παρόλο που µεγάλος αριθµός φοιτητών έχει χάσει δικούς του ανθρώπους ή έχει τραυµατίες µε µόνιµες βλάβες στο περιβάλλον του από κάποιο τροχαίο ατύχηµα, δεν φαίνεται από την έρευνα να αποτελεί παράγοντα ανάσχεσης της παραβατικής συµπεριφοράς. Αν λοιπόν ούτε ο παραδειγµατισµός -πέρα της νοµοθεσίας- δεν συµβάλλει στη συµµόρφωση των φοιτητών ως προς τον τρόπο οδήγησης, αυτό πρέπει να ληφθεί υπ όψιν σε µελλοντικές δράσεις από οποιονδήποτε φορέα στις ιδιαίτερες δυσκολίες να ευαισθητοποιήσει τους φοιτητές για ενηµέρωση. Αυτό το γεγονός πρέπει να λαµβάνεται υπ όψιν από τους υπεύθυνους σχεδιασµού και υλοποίησης προγραµµάτων και δράσεων για την οδηγική συµπεριφορά κατά την αξιολόγηση των παρεµβάσεων ώστε να µην αναµένουν θεαµατικά αποτελέσµατα από µια και µόνο δράση. Χρειάζεται επίµονη, µεθοδευµένη προσπάθεια και υποµονή για την επίτευξη των στόχων τέτοιων προγραµµάτων επιµόρφωσης. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Για την πρόληψη των τροχαίων συγκρούσεων και την αλλαγή της οδηγικής συµπεριφοράς πρέπει να συνεργαστούν στενά πολλοί διαφορετικοί φορείς χαράζοντας έναν κοινό στρατηγικό σχεδιασµό σχετικά µε την µετάβαση των φοιτητών από και προς το ΤΕΙ. Εκπρόσωποι του ΤΕΙ, τοπικών φορέων, συλλόγων ενεργών πολιτών, των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, της αστυνοµίας, πρέπει να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι θέτοντας κοινούς στόχους για τη διαµόρφωση σωστής συµπεριφοράς κατά την οδήγηση 16. Προτεινόµενες δράσεις µπορεί να είναι η 146 εφαρµογή νέων διατάξεων του ΚΟΚ και αυστηρή αντιµετώπιση των παραβάσεων, ο εντοπισµός επικινδύνων σηµείων και βελτίωση οδικού δικτυού, η διαρκής παρουσία της τροχαίας στο δίκτυο και κυρίως στα επικίνδυνα σηµεία, η αύξηση της ηλεκτρονικής αστυνόµευσης µε τοποθέτηση φωτογραφικών RADAR, η αύξηση των ελέγχων για µέθη και εθιστικές ουσίες, η πρακτική εκπαίδευση µαθητών σε πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής, τα µαθήµατα κυκλοφοριακής αγωγής σε σχολεία πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, η βελτίωση φωτισµού, σήµανσης και καθαριότητας 17. Απ όλα όσα έχουν αναφερθεί παραπάνω το κέντρο βάρους της όλης προσπάθειας πρέπει να επικεντρωθεί στη δηµιουργία οδηγικής συνείδησης. Γιατί όταν ο κάθε οδηγός την αποκτήσει, θα δρα µε τέτοιο τρόπο ώστε εκτός από τον εαυτό του θα προστατεύει και τους συνανθρώπους του. Περιορισµοί έρευνας Στη παρούσα µελέτη υπήρχαν περιορισµοί λόγω της πρωτογενούς κατασκευής του ερωτηµατολογίου από την ερευνητική οµάδα και της χρήσης του για πρώτη φορά, παρόλο που βασίστηκε σε βιβλιογραφικές πηγές. Επίσης η απάντηση ερωτήσεων που καταδεικνύουν παραβατικότητα πολλές φορές, φέρνει σε δύσκολη θέση τον ερωτώµενο εφόσον συνειδητοποιεί ότι έχει παραβεί κανονισµούς. Για την αντιµετώπιση του φαινοµένου εφαρµόστηκε η ανωνυµία, καθώς και στη θέση του συνεντευξιαστή ήταν συνάδερφοι φοιτητές τους. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. World Health Organization (WHO), Preventing road traffic injury: a public health perspective for Europe Τσώχος Γ, Χαυτόπουλος Κ, Μοντέλο εκτίµησης οικονοµικού κόστους τροχαίων ατυχηµάτων» 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας, pp 255, Θεσσαλονίκη, European Road Safety Obsevatory, «SafetyNet Annual Statistical Report 2008», διαθέσιµο στο - προσπελάστηκε 15/4/ European Commission, EuroGeographics 2008 for the administrative boundaries, - DG MOVE - June Παχούµη. «Επιδηµιολογική µελέτη των τροχαίων ατυχηµάτων στο Νοµό Ηρακλείου κατά τη θερινή περίοδο 1 Απριλίου 30 Σεπτεµβρίου 2004». Πανεπιστήµιο Κρήτης τµήµα Ιατρικής, Ηράκλειο Φεβρουάριος Φραντζεσκάκη Ι, Γκόλια Ι, Οδική Ασφάλεια, εκδ. Παπασωτηρίου, Petridou E, Moustaki M. Human factors in the causation of road traffic crashes. Eur J Epidemiol, 2000;16(9): Arnett, J. J., Offer, D., & Fine, M. A. (1997). Reckless driving in adolescence: state and trait factors. Accident Analysis and Prevention, 29, Deffenbacher, J, Oetting, E, & Lynch R. (1994). Development of a driving anger scale. Psychological Reports,74, J. El. Chliaoutakis, C. Darviri, P. Th. Demakakos. The impact of young drivers lifestyle on their road traffic accident risk in greater Athens area. Accident Analysis and Prevention 31 (1999), Χλιαουτάκης Ι. Μελέτη των συµπεριφορών διακινδύνευσης των οδηγών µε εστίαση στην οδήγηση δικύκλων χωρίς κράνος. Ενηµέρωση, 2010; 2: Τσουκαλά Α, Ταξιλτάρης Χ, Μίντσης Γ, Μπάσµπας Σ. ιερεύνηση της καθηµερινής κινητικότητας στο πλαίσιο πρότυπου σχεδίου αστικών µετακινήσεων, ιδακτορική

7 ιατριβή, ΑΠΘ, Πολυτεχνική Σχολή, Τµήµα Αγρονόµων Τοπογράφων, Τσώχος Γ, Κεχαγιά Φ, Σατραζέµης Α, Η οδηγική συµπεριφορά των Ελλήνων οδηγών και οι επιπτώσεις στην οδική ασφάλεια, Τεύχος Πρακτικών 3ου Πανελλήνιου συνεδρίου οδικής ασφάλειας, Πάτρα, Οκτ., Petridou E, Askitopoulou H, Vourvahakis D, Skalkidis Y, Trichopoulos D Epidemiology of road traffic accidents during pleasure travelling; The evidence from the island of Crete. Accid. Anal. And Prev,1997; 29(5): Kandara M, Kandakis X. Road traffic accidents in Greece: recent trends ( ). Eur J of Epidemiology, 1997; 13: Σωτηριάδου Κ, Σαράφης Π, Μαλλιαρού Μ. Οδηγητική συµπεριφορά και τροχαία ατυχήµατα ως πρόβληµα δηµόσιας υγείας. Ελληνικό περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήµης, 2011; 4(2): Εθελοντικός Σύλλογος Πρόληψης Τροχαίων Ατυχηµάτων (ΕΣΥΠΡΟΤΑ), Ηράκλειο Κρήτης, διαθέσιµο στο: προσπελάστηκε στις 17/9/2010 ιάγραµµα 1. Θάνατοι ανά 1 εκατ. πληθυσµού το 2006 σε σύγκριση µε το Πηγή: Care Database, Annual Statistical Report 2008, ιάγραµµα 2. Τήρηση του «ΣΤΟΠ» κατά φύλο (1: άνδρες, 2: γυναίκες, µπλε: το τήρησα σήµερα, πράσινο: δεν το τήρησα σήµερα). 147

8 Εικόνα 1. Χάρτης µε τον αριθµό θανάτων από τροχαίο ατύχηµα στην ΕΕ-25 το 2008 Πηγή: Care Database, Annual Statistical Report 2008, 148

9 Ερωτήσεις 1. Είστε κάτοχος διπλώµατος οδήγησης; Ναι 265(66,3%) Όχι 135(33,8%) Τιµές µεταβλητών 1.1 Εάν ναι; Τι είδους άδεια; Αυτοκίνητο ΙΧ & δίκυκλο δίκυκλο 151(57%) 99 (38%) 15(6%) 2. Έχετε δικό σας µεταφορικό µέσο; Ναι Όχι 50,3% 49,7% 3. Με ποιο µεταφορικό µέσο ήρθατε σήµερα στο ΤΕΙ; Αυτοκίνητο Λεωφορείο Πεζός Μοτοσικλέτα Άλλο 34,7% 30,7% 20,1 % 11,8% 2,8% 4. Εφόσον ήρθατε σήµερα µε αυτοκίνητο ή µοτοσικλέτα, ήσασταν οδηγός ή συνεπιβάτης; Οδηγός 39,8%% Συνεπιβάτης 17,8% 5. Συνηθίζεις να φοράς ζώνη ή κράνος είτε ως οδηγός είτε ως Πάντα Συχνά Μερικές Σπάνια καθόλου συνεπιβάτης; 194(48,7%) 85 (21,4%) φορές 32 (8,0%) 20(5,0%) 67(16,8%) 6. Εφόσον ήρθες σήµερα στο ΤΕΙ µε ΙΧ φόρεσες ζώνη ή κράνος; Ναι 58,6% Όχι 41,4% Πίνακας 1. Γενικές ερωτήσεις για τα µεταφορικά µέσα. Πίνακας 2. Χρήση αλκοόλ / ουσιών και παραβατικότητα στην οδήγηση Ερωτήσεις Ναι % Όχι % Α.«Τις προηγούµενες 7 ηµέρες οδηγήσατε έχοντας καταναλώσει αλκοόλ (πάνω από 2 ποτήρια);» Α.1«Εάν «Ναι», είχατε και συνεπιβάτες στο αυτοκίνητο ή τη µοτοσικλέτα;» Σηµ.: (απάντησε το 21,7%) 21,7 78,3 57,0 43,0 Β. «Τις προηγούµενες 7 ηµέρες οδηγήσατε υπό την επήρεια εθιστικών ουσιών;» 4,8 95,2 Β.1 «Εάν ναι, είχατε και συνεπιβάτες στο αυτοκίνητο ή τη µοτοσικλέτα;» Σηµ.: (απάντησε το 4,8%) 38,1 61,9 149

10 Πίνακας 3. Τήρηση ΚΟΚ την συγκεκριµένη µέρα µετάβασης στο ΤΕΙ % % «Τηρήσατε σήµερα ερχόµενοι στο ΤΕΙ τα 7 κυριότερα σηµεία του Κ.Ο.Κ.;» Ναι Όχι STOP ; 89,3 10,7 Ερυθρό σηµατοδότη; 92,6 7,4 Οδήγηση αντίθετα σε µονόδροµο; 61,0 39,0 Αντικανονική προσπέραση; 49,0 51,0 Υπέρβαση ορίου ταχύτητας; 47,6 52,4 Χρήση κινητού οδηγώντας; 56,6 43,4 Χρήση διάβασης πεζών εφόσον ήρθατε πεζός/ή; 80,9 19,1 Πίνακας 4. Κατοχή Άδειας Οδήγησης ανά φύλο x 2 =24,171; Df=1; P<0,001 Στατιστικά σηµαντική Ναι Όχι Σύνολο Άνδρες Πλήθος Γυναίκες Πλήθος Σύνολο Πλήθος

Η οδηγική συμπεριφορά των φοιτητών του ΤΕΙ Κρήτης

Η οδηγική συμπεριφορά των φοιτητών του ΤΕΙ Κρήτης Η οδηγική συμπεριφορά των φοιτητών του ΤΕΙ Κρήτης του Μιχάλη Ζωγραφάκη - Σφακιανάκη* Οι κκ. Α. Μπλεμμένου, Μ. Βρούζου και Ε. Παπαγεωργή. Σε παγκόσμιο επίπεδο ο αριθμός των ανθρώπων που σκοτώνονται σε τροχαία

Διαβάστε περισσότερα

Οδικό τροχαίο ατύχηµα είναι αιφνίδιο και ζηµιογόνο γεγονός, που προκαλείται από τη λειτουργία του οχήµατος και προξενεί βλάβη σε πρόσωπα ή πράγµατα.

Οδικό τροχαίο ατύχηµα είναι αιφνίδιο και ζηµιογόνο γεγονός, που προκαλείται από τη λειτουργία του οχήµατος και προξενεί βλάβη σε πρόσωπα ή πράγµατα. Το θέµα στο οποίο θα αναφερθούµε σήµερα, είναι τα τροχαία ατυχήµατα, τα αίτια που τα προκαλούν, οι συνέπειες από αυτά και οι προτάσεις της Τροχαίας για τη µείωση των τροχαίων ατυχηµάτων. Πριν µπούµε στην

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Σεμινάριο μετεκπαίδευσης εκπαιδευτών οδήγησης Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2014 Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Γιώργος Γιαννής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Tην

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Σεμινάριο μετεκπαίδευσης εκπαιδευτών οδήγησης Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2014 Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Γιώργος Γιαννής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Tην

Διαβάστε περισσότερα

εργασία στην οικιακή οικονομία Κυκλοφοριακή Αγωγή- Οδική Ασφάλεια Βασίλης Λενακάκης Β 2

εργασία στην οικιακή οικονομία Κυκλοφοριακή Αγωγή- Οδική Ασφάλεια Βασίλης Λενακάκης Β 2 εργασία στην οικιακή οικονομία Κυκλοφοριακή Αγωγή- Οδική Ασφάλεια Βασίλης Λενακάκης Β 2 Εισαγωγή Τα οδικά ατυχήματα αποτελούν ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα σε παγκόσμια κλίμακα. Το τίμημα της ολοένα

Διαβάστε περισσότερα

Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα. Συµβολή στην Έρευνα Συµπεριφοράς των Οδηγών

Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα. Συµβολή στην Έρευνα Συµπεριφοράς των Οδηγών Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα Συµβολή στην Έρευνα Συµπεριφοράς των Οδηγών Α. Κιµούνδρης Λέκτορας, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, ΑΠΘ Φ. Κεχαγιά ιπλωµατούχος Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, υποψήφια διδάκτορας Α. Σατραζέµης

Διαβάστε περισσότερα

Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα

Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Νικόλαος Ηλιού Αναπλ. Καθηγητής Πανεπ. Θεσσαλίας neliou@civ.uth.gr Το πρόβλημα την τελευταία δεκαετία, η Ελλάδα καταλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Γιώργος Μιχαήλ Κλήµης, ΜΒΑ, PhD ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ι.Ο.Α.Σ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. 1 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Το συνολικό δείγµα απαριθµεί 918 ερωτηµατολόγια που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ-Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ-Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1 ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ-Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Το θέµα στο οποίο θα αναφερθούµε σήµερα, είναι τα τροχαία ατυχήµατα, τα αίτια που τα προκαλούν, οι συνέπειες από αυτά και οι προτάσεις της Τροχαίας για τη µείωση των

Διαβάστε περισσότερα

Μακροσκοπική διερεύνηση της επιρροής της αστυνόµευσης στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας

Μακροσκοπική διερεύνηση της επιρροής της αστυνόµευσης στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ Μακροσκοπική διερεύνηση της επιρροής της αστυνόµευσης στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας Ιωάννης Κ. Αγαπάκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠάνταστηνυπηρεσίατουΠολίτη

ΠάνταστηνυπηρεσίατουΠολίτη ΠάνταστηνυπηρεσίατουΠολίτη 1 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Η ΠΡΟΛΗΨΗ των ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ είναι ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ 2 ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝΤΑΣ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η οδηγική συµπεριφορά των Ελλήνων οδηγών και οι επιπτώσεις στην οδική ασφάλεια.

Η οδηγική συµπεριφορά των Ελλήνων οδηγών και οι επιπτώσεις στην οδική ασφάλεια. 1 Η οδηγική συµπεριφορά των Ελλήνων οδηγών και οι επιπτώσεις στην οδική ασφάλεια. Γεώργιος Τσώχος Καθηγητής Α.Π.Θ Φωτεινή Κεχαγιά ιδ. Πολιτικός Μηχανικός, ΑΠΘ Αστέριος Σατραζέµης Προπτ. φοιτητής Τµήµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1 ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΜΑΝΤΑΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 2 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA08: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA08: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο υπολογισμός των δεικτών οδικής ασφάλειας αφορά στην παρακολούθηση των συνθηκών ασφαλείας του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας Οδού. Ο υπολογισμός των δεικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ» Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ» ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΝΑΤΣΙΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ

Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ Ελληνική Λέσχη Περιήγησης και Αυτοκινήτου (ΕΛΠΑ) Εταιρεία Υποστήριξης Θυµάτων Τροχαίων Ατυχηµάτων (ΕΥΘΥΤΑ) Συµπόσιο Οδική Ασφάλεια και Τουρισµός 12 Μαΐου 2000 Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ ρ. Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια

Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια Ημερίδα για την Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας Αθήνα, 19 Μαρτίου 2013 Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια Γιώργος Γιαννής, Κώστας Αντωνίου, Ματθαίος Καρλαύτης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ Α. Ανάλυση Υφιστάμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΚΡΑΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΧΡΗΣΗ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΚΡΑΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας Αθήνα, 5-6 Νοεµβρίου 2009 ΧΡΗΣΗ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΚΡΑΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Γ. Γιαννής, Α. Λαΐου, Σ. Βαρδάκη, Α. ραγοµάνοβιτς, Ε. Παπαδηµητρίου, Γ. Κανελλαΐδης Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Ι.Ο.ΑΣ. Πάνος Μυλωνάς

Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Ι.Ο.ΑΣ. Πάνος Μυλωνάς Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Ι.Ο.ΑΣ. Πάνος Μυλωνάς Οδική Ασφάλεια & Υπεύθυνη Κατανάλωση Αλκοόλ στην Ελλάδα «Οδική Ασφάλεια & Αλκοόλ - Δράσεις του Ι.Ο.ΑΣ.» Β. Δανέλλη-Μυλωνά, Πρόεδρος.Σ. Αίγλη Ζαππείου,

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΡΟΜΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΤΗΖΩΗ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ» Ο Ευρωπαϊκός κώδικας κατά των ατυχηµάτων και δυνατότητες πρόληψης των ατυχηµάτων σε δικυκλιστές στο αστικό περιβάλλον Ιωάννης Ματσούκης Ιατρός, Υποψήφιος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2010

ΘΕΜΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2010 ΘΕΜΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2010 Στρατηγικός Στόχος 2010: Η μείωση των νεκρών κατά 100. Τακτικές επίτευξης στόχου: Αναδιάταξη τοπικών (ανά Νομό) προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΜΕ Ι Ηµερίδα «Ασφάλεια στο δρόµο, ασφάλεια στη ζωή» Αθήνα, 6 Απριλίου 2012 Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Γ. Κανελλαΐδης, Καθηγητής ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγήτρια Αμαλία Πολυδωροπούλου

Καθηγήτρια Αμαλία Πολυδωροπούλου Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Εργαστήριο Μεταφορών και Λήψης Αποφάσεων Αθήνα 12 Μαρτίου 2015 6 o Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας «Χρήστης της Οδού» Καθηγήτρια Αμαλία Πολυδωροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Carlos Martín Ruiz de Gordejuela Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Αθήνα, 19/03/2010

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Carlos Martín Ruiz de Gordejuela Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Αθήνα, 19/03/2010 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Carlos Martín Ruiz de Gordejuela Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Αθήνα, 19/03/2010 Η Πολιτική της ΕΕ για την Οδική Ασφάλεια Λευκή Βίβλος για τις Μεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισµός του βαθµού ελλιπούς καταγραφής των παθόντων οδικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα

Υπολογισµός του βαθµού ελλιπούς καταγραφής των παθόντων οδικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα Υπολογισµός του βαθµού ελλιπούς καταγραφής των παθόντων οδικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα Γ.Γιαννής, N. εσσύπρης, Π.Ευγενικός, A.Χαζίρης, Η. Σκαλκίδης, Ε.Πετρίδου Βόλος, 27-28 Σεπτεµβρίου, 2010 Στόχος 1. Εκτίµηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΗΣ Ε ΗΛΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΗΣ Ε ΗΛΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΗΣ Ε ΗΛΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Ο ΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αλεφαντινός Λαϊς Ιωάννης. Επιβλέπων: Γεώργιος Γιαννής

Αλεφαντινός Λαϊς Ιωάννης. Επιβλέπων: Γεώργιος Γιαννής ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Ο ΗΓΩΝ, ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΜΠΛΟΚΗΣ ΣΕ Ο ΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Αλεφαντινός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

1o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΞΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΚΟΛΑΡΙΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιµες ληροφορίες σε εφήβους 12-15 ετών γιατο ώς να κυκλοφορούν µε ασφάλεια στους δρόµους

Χρήσιµες ληροφορίες σε εφήβους 12-15 ετών γιατο ώς να κυκλοφορούν µε ασφάλεια στους δρόµους Χρήσιµες ληροφορίες σε εφήβους 12-15 ετών γιατο ώς να κυκλοφορούν µε ασφάλεια στους δρόµους Γραμματεία Διυπουργικής Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας 19/03/2014 Πόσα παιδιά (

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Μαρτίου 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τα αποτελέσµατα της Έρευνας Εκπαίδευσης Ενηλίκων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Προσδόκιµο Ζωής και Υγείας 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Προσδόκιµο Ζωής και Υγείας 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 03 / 07 / 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Προσδόκιµο και Υγείας 2012 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Κοινή ράση για την καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικοποίηση και Παρακολούθηση Τεχνικών Λύσεων για την Οδική Ασφάλεια

Ποσοτικοποίηση και Παρακολούθηση Τεχνικών Λύσεων για την Οδική Ασφάλεια Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών Σεµινάριο Οδικής Ασφάλειας Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2001 Ποσοτικοποίηση και Παρακολούθηση Τεχνικών Λύσεων για την Οδική Ασφάλεια ρ. Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

Επιτήρηση οδικής ασφάλειας

Επιτήρηση οδικής ασφάλειας Επιτήρηση οδικής ασφάλειας «Πρώτη Προτεραιότητα: Οδική Ασφάλεια» Κρήτη, 9-18 Νοεμβρίου 2013 Γιώργος Γιαννής, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Αλεξάνδρα Λαΐου, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΜΠ Πέτρος Ευγενικός, Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣ

ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικό Προφίλ. ραστηριότητες. Στόχος. Νέες ράσεις. e-mail: info@youngsafedrivers.com web site: www.youngsafedrivers.com

Κοινωνικό Προφίλ. ραστηριότητες. Στόχος. Νέες ράσεις. e-mail: info@youngsafedrivers.com web site: www.youngsafedrivers.com Ελληνική Εταιρία Νέων Σωστής Οδικής Συµπεριφοράς Αστική µη κερδοσκοπική εταιρία 2011 Ελληνική Εταιρία Νέων Σωστής Οδικής Συµπεριφοράς All Rights Reserved Ελληνική Εταιρία Νέων Σωστής Οδικής Συµπεριφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Safe & Sober 21 Μαρτίου Οδική ασφάλεια και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Safe & Sober 21 Μαρτίου Οδική ασφάλεια και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ Safe & Sober 21 Μαρτίου 2016 Οδική ασφάλεια και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ Ιωάννης Αλεξάκης Προϊστάμενος Τμήματος Οδικής Ασφάλειας & Κανόνων Κυκλοφορίας Διεύθυνση Οδικής Κυκλοφορίας & Ασφάλειας Γεν.

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, Φεβρουαρίου 2002

Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, Φεβρουαρίου 2002 Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, 21-22 Φεβρουαρίου 2002 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices

Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices Ημερίδα Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices Κυριακή 7/4/2013 13.30 16.30 Metropolitan Expo Παρουσίαση για το ISO 39001:2012 (Road Traffic Safety)...Making our world safer

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία. Εφηβεία και χρήση αλκοόλ. Νάνσυ Σταματοπούλου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία. Εφηβεία και χρήση αλκοόλ. Νάνσυ Σταματοπούλου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Εφηβεία και χρήση αλκοόλ Νάνσυ Σταματοπούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιδηµιολογικά δεδοµένα τροχαίων ατυχηµάτων σε παιδιά, εφήβους και νέους στην Ελλάδα.

Επιδηµιολογικά δεδοµένα τροχαίων ατυχηµάτων σε παιδιά, εφήβους και νέους στην Ελλάδα. 1 Επιδηµιολογικά δεδοµένα τροχαίων ατυχηµάτων σε παιδιά, εφήβους και νέους στην Ελλάδα. ιονύσης Παπαδάτος 1, Άγης Τερζίδης 1, Ελένη Πετρίδου 1,2 1 Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδηµιολογίας, Ιατρική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA08: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA08: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο υπολογισμός των δεικτών οδικής ασφάλειας αφορά στην παρακολούθηση των συνθηκών ασφαλείας του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας Οδού. Ο υπολογισμός των δεικτών

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο δηµιουργίας «Ατυχήµατα»

Μοντέλο δηµιουργίας «Ατυχήµατα» Μοντέλο δηµιουργίας «Ατυχήµατα» Τα τροχαία ατυχήµατα αποτελούν ένα από τα µελανά σηµεία της καθηµερινής ζωής του σύγχρονου ανθρώπου. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, χιλιάδες άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους καθηµερινά,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Μεταφορών & Συγκοινωνιακής Υποδοµής ΚΑΛΛΙΑ ΑΓΓΕΛΟΥΣΗ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Μεταφορών & Συγκοινωνιακής Υποδοµής ΚΑΛΛΙΑ ΑΓΓΕΛΟΥΣΗ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Μεταφορών & Συγκοινωνιακής Υποδοµής ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Ο ΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ & ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

διαχείριση ατυχημάτων

διαχείριση ατυχημάτων Ο ρόλος της Τροχαίας Αττικής Οδού στη διαχείριση ατυχημάτων Ελευθεράκης Γεώργιος Αστυνόμος Α Διοικητής Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού Μάιος 2007 1η Ημερίδα Οδικής Ασφάλειας- Διαχείριση Ατυχημάτων σε Οδικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΗΦΘΗΚΑΝ Γιώργος Μορφάκης Προϊστάμενος Μονάδας Οδικής Ασφάλειας Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

Πεζοί και Περιβάλλον. 4o Business Forum ECO FORUM ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ»

Πεζοί και Περιβάλλον. 4o Business Forum ECO FORUM ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» 4o Business Forum ECO FORUM ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» Πεζοί και Περιβάλλον Σωκράτης Μπάσμπας Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΟΔΗΛΑΤΑ

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΟΔΗΛΑΤΑ Αδαμαντία Μπαλαφούτα Προϊσταμένη χειρουργικής κλινικής Γ.Ν. Κορίνθου Τα τελευταία χρόνια η οδήγηση ποδηλάτου έχει αυξηθεί µεταξύ των κατοίκων του αναπτυγµένου κόσµου. Λόγω της συνεχιζόµενης

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι και τροχαία δυστυχήματα

Νέοι και τροχαία δυστυχήματα Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» και η ΑΧΑ Ασφαλιστική, μέλος της Συμμαχίας «Δρόμοι στο Μέλλον», ενημερώνουν τους νέους για θέματα ασφαλούς οδήγησης Νέοι και τροχαία δυστυχήματα Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ & ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ & ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ» ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συγγραφείς: Βασιλική Δανέλλη Μυλωνά, BA, MBA, Υπ. Δρ. Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς».

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2), σελ. 11-1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδική ασφάλεια ευάλωτων χρηστών της οδού

Οδική ασφάλεια ευάλωτων χρηστών της οδού Οδική ασφάλεια ευάλωτων χρηστών της οδού «Πρώτη Προτεραιότητα: Οδική Ασφάλεια» Κρήτη, 9-18 Νοεμβρίου 2013 Γιώργος Γιαννής, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Αλεξάνδρα Λαΐου, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΜΠ Πέτρος

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου

Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου Τι εξυπακούει ο τραγικός αριθμός των 26000 νεκρών στην Ε.Ε.; 14 Αυγούστου 2005 η πτώση του αεροπλάνου της εταιρείας Ήλιος, επέφερε το θάνατο σε 121 ανθρώπους και βύθισε την Κύπρο

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλειαστοδρόµο, ασφάλειαστηζωή αφιέρωµα στους νέους

Ασφάλειαστοδρόµο, ασφάλειαστηζωή αφιέρωµα στους νέους Ασφάλειαστοδρόµο, ασφάλειαστηζωή αφιέρωµα στους νέους Καλές πρακτικές για ασφαλείς µετακινήσεις Ευη Μπλάνα Γραµµατεία ιυπουργικής Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας 1 6 Απριλίου 2012 Τροχαία ατυχήµατα και νέοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ Ονοματεπώνυμο: Λοϊζιά Ελένη Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η οδική ασφάλεια στην Ελλάδα. ΗσυμβολήκαιοιπροτάσειςτουΣΕΣ

Η οδική ασφάλεια στην Ελλάδα. ΗσυμβολήκαιοιπροτάσειςτουΣΕΣ Παρουσίαση ενώπιον της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής του Κοινοβουλίου για την Οδική Ασφάλεια. Η οδική ασφάλεια στην Ελλάδα. ΗσυμβολήκαιοιπροτάσειςτουΣΕΣ Βασίλης Μ. Χαλκιάς Πρόεδρος Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010 Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας Μάρτιος 2010 Περιεχόµενα Ταυτότητα έρευνας 4 Συµπεράσµατα 5 Συνοπτικά αποτελέσµατα Μέρος Α: Απόψεις εργαζοµένων 10 1. Γενικά χαρακτηριστικά εταιρείας 11 Προφίλ εργατικού

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατείες οδικής ασφάλειας για την αφύπνιση του κοινού

Εκστρατείες οδικής ασφάλειας για την αφύπνιση του κοινού Εκστρατείες οδικής ασφάλειας για την αφύπνιση του κοινού 2 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική ιεύθυνση Ενέργειας και Μεταφορών 6 ο Πρόγραµµα Πλαίσιο 2006-2009 2009 Campaigns and Awareness-raising raising Strategies

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν. ΠΙΤΕΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ Φίλιππος Λουκά Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ þÿµºà±¹ µåä¹ºì ¹ ¹º ĹºÌ ÃÍÃÄ ¼± þÿãä ½ º±Ä±½µ¼

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Παιδεία Οδικής Ασφάλειας

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Παιδεία Οδικής Ασφάλειας Εσπερίδα «Προτάσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα» Ρόδος, 22 Μαρτίου 2012 Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Παιδεία Οδικής Ασφάλειας Γ. Κανελλαΐδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Αγωγή- Οδική Συμπεριφορά

Κυκλοφοριακή Αγωγή- Οδική Συμπεριφορά Εργασία Οικιακής Οικονομίας Κυκλοφοριακή Αγωγή- Οδική Συμπεριφορά Τάσος Ανυφαντάκης Β 1 Α. Οδική συμπεριφορά H λέξη νοοτροπία είναι ντεμοντέ- όταν, όμως, αυτή χρησιμοποιείται δίπλα στο επίθετο «κακή» (για

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ Βασιλική Αλκιβιαδου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

B Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΤΕΙ Κρήτης [ ]

B Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΤΕΙ Κρήτης [ ] B Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΤΕΙ Κρήτης [2006 2009] Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Κρήτης τον Αύγουστο του 2013, ολοκλήρωσε την B Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων για τους απόφοιτους 2006 2009. Για την διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα ΥΜΕ 2009

Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα ΥΜΕ 2009 Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα ΥΜΕ 2009 Παρουσίαση Αρµοδιοτήτων και ράσεων του Τµήµατος Οδικής Ασφάλειας του ΥΜΕ Ευαγγελία Τσάγκα Γενική ιευθύντρια Μεταφορών 1 Πρωταρχικό µέληµα του ΥΜΕ αποτελεί η προαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΠΤΔΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην έρευνα χρησιµοποίησης υπηρεσιών υγείας χρησιµοποιούνται επιδηµιολογικές, κοινωνιολογικές, οικονοµετρικές, καθώς και καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Μείωση του ορίου ηλικίας των βαρέων φορτηγών θα οδηγήσει σε άμεση και δραστική μείωση του αριθμού ατυχημάτων και νεκρών στην Ελλάδα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Μείωση του ορίου ηλικίας των βαρέων φορτηγών θα οδηγήσει σε άμεση και δραστική μείωση του αριθμού ατυχημάτων και νεκρών στην Ελλάδα Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 7 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μελέτη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου αποδεικνύει ότι τα βαρέα οχήματα: εμπλέκονται σε ατυχήματα που προκαλούν το % των νεκρών στο σύνολο των τροχαίων ατυχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΑΕΕ (1990-2011)

Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΑΕΕ (1990-2011) Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΑΕΕ (1990-2011) Η πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα για τη χώρα μας, καθώς μας αφορά όλους είτε είμαστε οδηγοί, συνοδηγοί ή απλά κυκλοφορούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ονοματεπώνυμο Αγγελική Παπαπαύλου Αριθμός Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας εναλλακτικών και συμπληρωματικών τεχνικών στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής σε άτομα με καρκίνο

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ. Palmos Analysis Ltd.

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ. Palmos Analysis Ltd. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ Palmos Analysis Ltd. Μάρτιος 2016 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ (Executive Summary) Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τις απόψεις των μαθητών σε σχέση με το μικρόκλιμα μιας περιοχής Ομάδα Μαθητών: Συντονιστής καθηγητής:

Έρευνα για τις απόψεις των μαθητών σε σχέση με το μικρόκλιμα μιας περιοχής Ομάδα Μαθητών: Συντονιστής καθηγητής: 1 Έρευνα για τις απόψεις των μαθητών σε σχέση με το μικρόκλιμα μιας περιοχής Ομάδα Μαθητών: Παναρέτου Κατερίνα, Παρεκκλησίτης Ορέστης, Ιωάννου Γιώργος Συντονιστής καθηγητής: Νικόλας Νικολάου Λύκειο Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Τα δηµογραφικά δεδοµένα τα οποία προέρχονται από τις απογραφές πληθυσµού, τις καταγραφές της φυσικής και µεταναστευτικής κίνησης του πληθυσµού

Διαβάστε περισσότερα

Το σεμινάριο ΚΑΡΤ & ΟΔΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 7 ετών ως και ενήλικες οποιαδήποτε ηλικίας.

Το σεμινάριο ΚΑΡΤ & ΟΔΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 7 ετών ως και ενήλικες οποιαδήποτε ηλικίας. H AΚΑΔΗΜΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ MARANELLO KART ιδρύθηκε με σκοπό να διαπαιδαγωγήσει και να ευαισθητοποιήσει τα παιδιά βοηθώντας τους να διαμορφώσουν οδηγικό χαρακτήρα από μικρή ηλικία έτσι ώστε όταν ενηλικιωθούν και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόβλημα της οδικής ασφάλειας και ο ανθρώπινος παράγοντας: H συμβολή του Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνικής ΑΠΘ

Το πρόβλημα της οδικής ασφάλειας και ο ανθρώπινος παράγοντας: H συμβολή του Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνικής ΑΠΘ ομή ΗΜΕΡΙ Α Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΡΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Το πρόβλημα της οδικής ασφάλειας και ο ανθρώπινος παράγοντας: H συμβολή του Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνικής ΑΠΘ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ Ραφαέλα Χριστοδούλου Α.Φ.Τ.: 2010335637 Λεμεσός,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος της Ηλικίας στα Τροχαία Ατυχήματα και στην Σοβαρότητά τους

Ο Ρόλος της Ηλικίας στα Τροχαία Ατυχήματα και στην Σοβαρότητά τους Ο Ρόλος της Ηλικίας στα Τροχαία Ατυχήματα και στην Σοβαρότητά τους Ευαγγελία Μαντζούφα, ΑΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ, evaggelia91@hotmail.com Γιάννης Τυρινόπουλος, ΑΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ, yannist@teiath.gr Περίληψη Σκοπός της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενες δράσεις προαγωγής της οδικής ασφάλειας χαμηλού κόστους και υψηλής απόδοσης

Προτεινόμενες δράσεις προαγωγής της οδικής ασφάλειας χαμηλού κόστους και υψηλής απόδοσης Προτεινόμενες δράσεις προαγωγής της οδικής ασφάλειας χαμηλού κόστους και υψηλής απόδοσης Ημερίδα Πρωτοβουλίες-Δράσεις Οδικής Ασφάλειας σε περίοδο οικονομικής κρίσης 6/6/2012 Στατιστικά o Την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. Πέµπτη, 25 Ιουνίου, 2009

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. Πέµπτη, 25 Ιουνίου, 2009 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Τηλ. : 2310 539817, Fax : 2310 541933 URL www.sbbe.gr Με την παράκληση να δηµοσιευθεί Πέµπτη, 25 Ιουνίου, 2009 Θέµα: Έρευνα ΣΒΒΕ σχετικά µε την

Διαβάστε περισσότερα