ΛΔΑΛΗΘΖ ΞΑΟΑΒΑΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΡΟΝΣΑΗΑ ΠΚΒΑΛΡΑ: Ν ΟΝΙΝΠ ΘΑΗ Ζ ΓΟΑΠΖ ΡΝ Η.Ν.ΑΠ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΔΑΛΗΘΖ ΞΑΟΑΒΑΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΡΟΝΣΑΗΑ ΠΚΒΑΛΡΑ: Ν ΟΝΙΝΠ ΘΑΗ Ζ ΓΟΑΠΖ ΡΝ Η.Ν.ΑΠ."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΡΕΤΝΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΦΗ & ΜΕΙΧΗ ΣΧΝ ΣΡΟΥΑΙΧΝ ΑΣΤΥΗΜΑΣΧΝ Ηλζηηηνχην Νδηθήο Αζθάιεηαο (Η.Ν.ΑΠ.) «Ξάλνο Κπισλάο» ΛΔΑΛΗΘΖ ΞΑΟΑΒΑΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΡΟΝΣΑΗΑ ΠΚΒΑΛΡΑ: Ν ΟΝΙΝΠ ΘΑΗ Ζ ΓΟΑΠΖ ΡΝ Η.Ν.ΑΠ. ΒΑΠΗΙΗΘΖ ΓΑΛΔΙΙΖ ΚΙΥΛΑ, ΞΟΝΔΓΟΝΠ Γ.Π. ΗΘΑΘΖ, Ν ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΝ ΠΛΔΓΟΗΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΔΡΑΗΟΗΑΠ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΞΑΗΓΗΑΡΟΗΘΖΠ ΘΑΗ ΞΟΝΑΓΥΓΖΠ ΡΖΠ ΓΔΗΑΠ

2 ΡΟΝΣΑΗΑ ΓΠΡΣΖΚΑΡΑ: ΘΟΗΑ ΑΗΡΗΑ ΘΑΛΑΡΝ ΠΡΝΠ ΛΔΝΠ Επηδεκηνινγηθά ηνηρεία: 1 ε αηηία ζαλάηνπ γηα ηηο ειηθίεο 15 έσο 29 2 ε αηηία ζαλάηνπ γηα ηηο ειηθίεο 5 έσο 14 3 ε αηηία ζαλάηνπ γηα ηηο ειηθίεο 30 έσο 44 (Πεγή: WHO,2008,Global Burden of Disease: 2004 update)

3 ΡΟΝΣΑΗΑ ΓΠΡΣΖΚΑΡΑ: Ζ ΠΓΣΟΝΛΖ ΞΑΓΘΝΠΚΗΑ ΚΑΠΡΗΓΑ Ξαγθφζκηα: 1,3 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη ράλνληαη ζηελ άζθαιην εηεζίσο, ην 1/5 ησλ νπνίσλ είλαη παηδηά (Πεγή: FEVR) Δπξψπε: πάλσ από παηδηά θάησ ησλ 15 εηψλ ζθνηψλνληαη ζηνπο Επξσπατθνύο δξόκνπο θαη ηξαπκαηίδνληαη (WHO, 2004) Διιάδα: 5 ε αηηία ζλεζηκόηεηαο αθνινπζώληαο αζζέλεηεο όπσο ηα θαξδηαγγεηαθά, ν θαξθίλνο, λόζνη ηνπ αλαπλεπζηηθνύ θαη ηνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο.

4 Θαλάζηκνη ηξαπκαηηζκνί ζηελ Δπξψπε (EU in 2001) (EU in 2010) 50 0

5 Κείσζε ζαλάζηκσλ ηξαπκαηηζκψλ απφ ηξνραία 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% -35% -40% -45% -43% (EU 27) -50% -55% -60% -65%

6 Θαλάζηκνη ηξαπκαηηζκνί αλά ειηθηαθή νκάδα Road mortality for people EU average 103 Road mortality at all other ages. EU average

7 Θαλάζηκνη ηξαπκαηηζκνί αλά θχιν Males EU average 164 Both Sexes EU average 103 Females EU average

8 H Δπξσπατθή «Γηάθξηζε» ηεο Διιάδαο 8 απφ ηηο 13 ειιεληθέο πεξηθέξεηεο, ζηνλ θαηάινγν ησλ 20 πην επηθίλδπλσλ επξσπατθώλ πεξηνρώλ 7 απφ απηέο, ζηηο 10 πξψηεο

9 Ρξνραία Αηπρήκαηα θαη παζφληεο 2011 θαη 2012 Σσγκριτικός πίνακας τροταίων ατστημάτων & παθόντων 2012 και 2011 (Δπικράτεια). ΑΤΥΦΗΜΑΤΑ (Γιαυορά) Ποσοστό Θανατηυόρα Σοβαρά Δλαυρά ΣΥΝΟΛΟ ,6% ,4% ,0% ,6% ΠΑΘΟΝΤΔΣ (Γιαυορά) Ποσοστό Νεκροί Βαριά τρασματίες Δλαυρά τρασματίες ΣΥΝΟΛΟ ,1% ,4% ,6% ,0%

10 Πηελ Διιάδα νη ηξαπκαηηζκνί απφ ηξνραία απνηεινχλ ηελ 1 ε αηηία ζαλάηνπ γηα παηδηά & εθήβνπο Αγφξηα Θνξίηζηα 0-14 εηψλ εηψλ 0-14 εηψλ εηψλ ΡΟΝΣΑΗΑ ΞΛΗΓΚΝΗ ΞΡΥΠΔΗΠ ΔΓΘΑΚΑΡΑ ΓΖΙΖΡΖΟΗΑΠΖ Injury death rate /100,000 Πεγή: WHO Mortality database

11 ΝΗ ΑΛΓΟΔΠ ΔΣΝΛ ΑΜΖΚΔΛΑ ΞΝΠΝΠΡΑ ΘΛΖΠΗΚΝΡΖΡΑΠ ΑΞΝ ΡΟΝΣΑΗΑ ΓΠΡΣΖΚΑΡΑ ηηο έξεπλεο ην θύιν θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε ηα ηξνραία δπζηπρήκαηα. πγθεθξηκέλα νη άλδξεο παξνπζηάδνπλ: ζπρλφηεξεο ηξνραίεο παξαβάζεηο έλαξμε ηεο νδήγεζεο ακέζσο κεηά ηελ ελειηθίσζε (αθφκα θαη λσξίηεξα) ζπρλφηεξα ξηςνθίλδπλεο ζπκπεξηθνξέο.

12 Ζ ΔΘΛΖ ΔΗΛΑΗ ΓΗΘΖ ΚΑΠ Σα ηξνραία δπζηπρήκαηα νθείινληαη ζε έλα ζπλδπαζκό παξαγόλησλ πνπ εκπιέθνπλ ηνλ νδεγφ, ηελ θαηάζηαζε ηεο νδνχ θαη ηνπ νρήκαηνο. a shared responsibility Πεγή: EuroRAP/iRAP Ο αλζξψπηλνο παξάγνληαο ζπκκεηέρεη ζηελ πξόθιεζε Πεγή: EuroRap/iRaP ηξνραίσλ αηπρεκάησλ ζε πνζνζηό πνπ πξνζεγγίδεη ην 95%!!!

13 Αίηηα Ξξφθιεζεο Ρξνραίσλ Ππκβάλησλ 2010 Ξεγή: Δ.Π.Ν.Α., Διιεληθή Αζηπλνκία 1 ε αηηία ε πεξβνιηθή Ραρχηεηα!!!

14 Ν ΟΝΙΝΠ ΡΖΠ ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΑΠ ΠΡΖΛ ΞΟΝΙΖΤΖ ΡΥΛ ΡΟΝΣΑΗΥΛ ΓΠΡΣΖΚΑΡΥΛ ΡΥΛ ΛΔΥΛ Έξεπλεο δείρλνπλ όηη ε ελδπλάκσζε ηνπ γνλετθνχ ξφινπ ζπκβάιιεη: ηεο λεαληθήο παξαβαηηθφηεηαο ηεο πηζαλφηεηαο εκπινθήο ησλ λέσλ ζε ηξνραία αηπρήκαηα ησλ ζεηηθψλ πξνηχπσλ γηα ηα παηδηά *Πεγή: Rebecca Lawton et al. Predicting road traffic accidents. The role of social Deviance and violations. British Journal of Psychology

15 ΡΑ ΞΑΗΓΗΑ ΚΗΚΝΛΡΑΗ ΡΝΠ ΓΝΛΔΗΠ Ξξάγκαηη! Έξεπλεο δείρλνπλ όηη ηα παηδηά κηκνχληαη ηνπο γνλείο ηνπο όρη κόλν σο πξνο ηηο ζπλήζεηεο αιιά θαη ζηε γεληθόηεξε ζηάζε πνπ έρνπλ ζε ζεκαληηθά ζέκαηα. Νη γνλείο δηακνξθψλνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ ηνπο, δηφηη απνηεινχλ πξφηππα πξνο κίκεζε γηα ηα παηδηά ηνπο (Kandel & Andrews, 1987)

16 Ζ ΔΞΗΓΟΑΠΖ ΡΖΠ ΓΝΛΔΗΘΖΠ ΘΘΙΝΦΝΟΗΑΘΖΠ ΠΚΞΔΟΗΦΝΟΑΠ ΠΡΝΠ ΛΔΝΠ Οη εηδηθνί επηζεκαίλνπλ όηη: ε ζηάζε ησλ λέσλ γηα ηελ Θπθινθνξηαθή Αζθάιεηα επεξεάδεηαη απφ ηελ αληίζηνηρε ζηάζε ησλ γνληψλ ηνπο. Ν ζεβαζκφο ζηνπο θαλφλεο μεθηλάεη απφ ην ζπίηη! Οη γνλείο πνπ ηεξνύλ ηνπο θαλόλεο ηνπο Κ.Ο.Κ. καζαίλνπλ ζηα παηδηά ηνπο ην ζεβαζκό θαη ηελ ππεπζπλόηεηα. Νη ηξνραίεο παξαβάζεηο ησλ λέσλ θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε ηηο ηξνραίεο παξαβάζεηο ησλ γνληψλ ηνπο. (Bianchi and Summala, 2004) Ρα παηδηά κηκνχληαη ην ζηπι νδήγεζεο ησλ γνληψλ ηνπο. Σν επηζεηηθό θαη απξόζεθην ζηπι νδήγεζεο ησλ γνληώλ θαίλεηαη λα είλαη παξάγνλ πνπ νδεγεί πνιινύο λένπο λα εκπιαθνύλ ζε ηξνραία αηπρήκαηα. (Taubman-Ben-Ari et al., 2004)

17 Ζ 'ΘΘΙΝΦΝΟΗΑΘΖ ΞΑΗΓΔΗΑ' ΜΔΘΗΛΑ ΑΞΝ ΡΝΠ ΓΝΛΔΗΠ Ξαηδί θαη απηνθίλεην Ρν αιθνφι θαη ε νδήγεζε ΓΔΛ πάλε καδί. Μελ πηείηε θαη νδεγείζηε ηελ νηθνγέλεηα ζαο ζην ζπίηη κε αζθάιεηα. Πείηε φρη ζηε ρξήζε ηνπ θηλεηνχ θαηά ηελ νδήγεζε. Η απόζπαζε ηεο πξνζνρήο ζθνηώλεη!

18 Ζ 'ΘΘΙΝΦΝΟΗΑΘΖ ΞΑΗΓΔΗΑ' ΜΔΘΗΛΑ ΑΞΝ ΡΝΠ ΓΝΛΔΗΠ Ξαηδί θαη απηνθίλεην Δείμηε ζεβαζκφ ζηνπο θαλφλεο ηνπ Θ.Ν.Θ θαη εμεγήζηε ζην παηδί ζαο ηνπο θηλδύλνπο ζηελ αζθάιεηα ζαο ζηελ πεξίπησζε κε ζπκκόξθσζεο. Μελ είζηε λεπξηθνί. Δηδάμηε πξώηνο/ε ηελ επγέλεηα ζην παηδί ζαο θαη αληηκεησπίζηε κε ςπρξαηκία ηηο θαηαζηάζεηο. Να ζπκάζηε όηη ηα παηδηά κηκνύληαη ηνπο θαινύο αιιά θαη ηνπο θαθνύο ζαο ηξόπνπο, νπόηε λα είζηε πξνζεθηηθνί!

19 Ξαηδί θαη πνδήιαην

20 ΞΟΝΙΖΤΖ ΡΟΝΣΑΗΥΛ ΓΠΡΣΖΚΑΡΥΛ ΣΟ ΓΡΟΜΟ ΣΟ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΣΟ ΠΟΓΗΛΑΣΟ

21 ΜΔΘΗΛΑΚΔ ΑΞΝ ΛΥΟΗΠ

22 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝΠ ΑΛΡΗΘΡΞΝΠ ΡΟΝΣΑΗΥΛ ΑΡΣΖΚΑΡΥΛ Η εηήζηα εζληθή επηβάξπλζε από ην θόζηνο ησλ αηπρεκάησλ θπκαίλεηαη κεηαμύ 0,4 θαη 3,1 % ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δζληθνχ Ξξντφληνο (ΑΕΠ) : ππεξβαίλεη ην 2% ηνπ ΑΕΠ γηα ηηο αλεπηπγκέλεο ρώξεο, ελώ ζηηο ρώξεο ρακεινύ θαη κεζαίνπ εηζνδήκαηνο αγγίδεη ην 1% θαη 1,5% ηνπ AEΠ αληίζηνηρα. ύκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Επξσπατθήο Επηηξνπήο, γηα θάζε 1 άλζξσπν πνπ ράλεηαη, άιια 7 άηνκα ζα ρξεηαζηνύλ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε θαη παξαθνινύζεζε!!! Σν παγθφζκην νηθνλνκηθφ θνξηίν ησλ νδηθώλ ζπκβάλησλ ππνινγίδεηαη ζηα 518 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ην ρξφλν Peden, M., Scurfield, R., Sleet, D., Mohan, D., Hyder, A.A., Eva Jarawan, E., & Mathers, C., (Eds). (2004). The world report on road traffic injury prevention. Geneva: World Health Organization

23 Πθνπφο - Πηξαηεγηθνί Άμνλεο & Ξεδία Γξάζεσλ

24 Ζ αξρή

25 Ρν ηέινο

26 ΌΟΑΚΑ - ΑΞΝΠΡΝΙΖ Λα εληείλνπκε ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ, αιιά θαη λα θηλεηνπνηήζνπκε φινπο ηνπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ & ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα γηα ηελ ΞΟΝΙΖΤΖ θαη εμάιεηςε ησλ ηξνραίσλ δπζηπρεκάησλ...

27 ΞΟΝΙΖΤΖ Ξξνυπνζέζεηο: Δπαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ ζε ζέκαηα Νδηθήο Αζθάιεηαο Δλεξγνπνίεζε ΝΙΥΛ ησλ δπλάκεσλ ηνπ ηδησηηθνχ θαη ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα Δθπαίδεπζε, ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ, ησλ νδεγψλ θαη γεληθφηεξα φισλ ησλ πνιηηψλ ηεο ρψξαο καο Αιιαγή λννηξνπίαο

28 Πηξαηεγηθνί Άμνλεο & πεδία δξάζεσλ Αλαθνξηθά κε: Α. Γεληθή Ξνιηηηθή Νδηθήο Αζθάιεηαο Ππκβνιή ζηελ πηνζέηεζε ηεο Νδεγίαο (2008/96/ΔΘ) γηα ηε Γηαρείξηζε ηεο Αζθάιεηαο ησλ Νδηθψλ πνδνκψλ - Ξξσηνβνπιίεο ζπληνληζκνχ φισλ ησλ δεκνζίσλ θνξέσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηα ζέκαηα ηεο νδηθήο αζθάιεηαο, ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή, αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε ησλ ζηνηρείσλ & ησλ εθαξκνδφκελσλ κέηξσλ νδηθήο αζθάιεηαο Β. Νδεγηθή Ππκπεξηθνξά Δθπαίδεπζε & ζπζηεκαηηθή ελεκέξσζε κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ νδεγψλ, εθαξκνγή ηνπ λφκνπ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ εππαζψλ ρξεζηψλ ηνπ δξφκνπ (πεδνί, ΑκεΑ., δηθπθιηζηέο), έξεπλεο θαη αμηνιφγεζε ελεξγεηψλ Γ. πνδνκέο Δθαξκνγή δηεζλψλ πξαθηηθψλ γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ πθηζηάκελνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαη πινπνίεζε έξγσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηθίλδπλσλ ζέζεσλ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, πηνζέηεζε-εθαξκνγή Νδεγίαο 2008/96/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 19 εο Λνεκβξίνπ 2008 γηα δηαρείξηζε ηεο Αζθάιεηαο ησλ νδηθψλ ππνδνκψλ RSI Panos Mylonas has a United Nations ECOSOC Consultative Status.

29 Αμηνπνίεζε ηεο Δπηζηεκνληθήο Βηβιηνγξαθίαο «Νη πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ πνπ επζχλνληαη γηα ηε κλήκε, ηελ πξνζνρή, ηε κάζεζε θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ είλαη πνιχ αλαπηπγκέλεο ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία θαη ηελ εθεβεία» ( πεγή: Kandel, Eric R. 2000). «Ρν έληνλν ζηξεο θαη ε ηηκσξία κπνξεί λα ζηακαηήζνπλ ηελ αλάπηπμε λέσλ λεπξηθψλ θπηηάξσλ ζηνλ εγθέθαιν κε απνηέιεζκα λα πξνθχςνπλ ζεκαληηθέο δηαηαξαρέο ζηε καζεζηαθή ηθαλφηεηα ησλ λέσλ» ( πεγή: Van der Borght K.2005) Ζ δηθή καο πξφηαζε είλαη λα δνζεί ηδηαίηεξε βάζε ζηε δεκηνπξγία ελφο ππνζηεξηθηηθνχ πεξηβάιινληνο φπνπ γνλείο, εθπαηδεπηηθνί θαη εηδηθνί ζα ζπκβάιινπλ ζηελ εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ πξνγξακκάησλ Θπθινθνξηαθήο αγσγήο ζηνπο λένπο.

30 Έθεβνη θαη Οηςνθίλδπλε Ππκπεξηθνξά Οη εθεβηθνί ζάλαηνη είλαη πην ζπρλά ην απνηέιεζκα ζπληξηβώλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ ζε πνζνζηό 30% κε ηηο αλζξσπνθηνλίεο θαη ηηο απηνθηνλίεο λα ζπγθεληξώλνπλ πνζνζηά 15% θαη 12% αληίζηνηρα. Σν αιθνφι θαη ρξήζε λαξθσηηθψλ νπζηψλ είλαη παξόληα ζε πεξίπνπ 41% ηνπ ζπλόινπ ησλ ζαλαηεθόξσλ ηξνραίσλ. ΕΙΝΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΣΤΧΑΙΕ ΟΙ ΡΙΨΟΚΙΝΔΤΝΕ ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΕ ΣΟ ΗΛΙΚΙΑΚΟ ΦΑΜΑ ΕΣΩΝ ΜΕ ΚΤΡΙΑ ΑΙΣΙΑ ΘΑΝΑΣΟΤ ΣΑ ΣΡΟΧΑΙΑ ΔΤΣΤΧΗΜΑΣΑ??? s/index.htm.

31 Δπηζεηηθή νδήγεζε (Αggessive Driving / Driving anger) Οη νξγηζκέλνη νδεγνί είλαη πην πηζαλφ λα επηιέμνπλ ξηςνθίλδπλεο ηαθηηθέο, όπσο : νδήγεζε ζε πςειή ηαρύηεηα, γξήγνξε ελαιιαγή ισξίδσλ θπθινθνξίαο, παξαβίαζε θόθθηλνπ ζεκαηνδόηε, επηθίλδπλε νδήγεζε ζε ειάρηζηε απόζηαζε από ηνλ πξνπνξεπόκελν (tailgating). Deffenbacher, J.L., Filetti, L.B., Richards, T.L., Lynch, R.S., & Oetting, E.R. (2003). Characteristics of two groups of angry drivers. Journal of Counseling Psychology, 50(2), Αγρψδεο νδεγηθή ζπκπεξηθνξά Οη Clapp et al. (2011a) ηαπηνπνίεζαλ ηξεηο δηαθξηηέο δηαζηάζεηο πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζηελ νδήγεζε : α) ηεο ππέξκεηξεο αζθάιεηαο / πξνζνρήο, β) ησλ ζρεηηδφκελσλ κε ην άγρνο ειιεηκκάησλ απφδνζεο θαη γ) ηεο ερζξηθήο/επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Θαη νη ηξεηο απηέο ζπκπεξηθνξέο θαίλεηαη λα ζπκβάιινπλ ζε δπζκελή απνηειέζκαηα θαηά ηελ νδήγεζε, κε ηηο δύν πξώηεο λα είλαη ζπρλόηεξεο κεηαμύ ησλ γπλαηθώλ Clapp, J. D., Olsen, S. A., Beck, J. G., Palyo, S. A., Grant, D.M., Gudmundsdottir, B., et al.(2011). The Driving Behavior Survey: scale development and validation. Journal of Anxiety Disorders, 25,

32 Διερεύνηςη υμπεριφοράσ Οδηγών To Ελληνικό Ινζηιηούηο Έπεςναρ και Εκπαίδεςζηρ για ηην Οδική Αζθάλεια και ηην Ππόλητη & Μείυζη ηυν ηποσαίυν αηςσημάηυν «Πάνορ Μςλυνάρ» δηεξεύλεζε ην ζέκα ηεο ζςμπεπιθοπάρ ηυν Ελλήνυν Οδηγών, δηελεξγώληαο δύν ζρεηηθέο έξεπλεο «Εςγένεια ζηο Δπόμο» θαη «Απότειρ ηυν Ελλήνυν οδηγών για ηι αιηίερ ππόκληζηρ ηυν αηςσημάηυν ζηοςρ δπόμοςρ». Η πξώηε έξεπλα ζηα ζπγθξηηηθά κε άιιεο 11 επξωπαϊθέο ρώξεο απνηειέζκαηα, παξνπζίαζε ηνπο Έιιελεο καδί κε ηνπ Γάιινπο θαη ηνπο Πνιωλνύο λα εθηηκνύλ όηη βξίζθνληαη ζηα ρακειόηεξα επίπεδα επγέλεηαο κε 41%, 41% θαη 40% αληίζηνηρα. πλνπηηθά, νη δύν έξεπλεο θαηέδεημαλ όηη ε πην ζπλεζηζκέλε εθδήιωζε επηζεηηθήο νδεγηθήο ζπκπεξηθνξάο γηα ηελ Δπξώπε είλαη ην επηζεηηθό αλαβνζβήζηκν ηωλ θώηωλ ζε πνζνζηό 57%. Η εξύβπιζη είναι η πλέον διαδεδομένη ππακηική επιθεηικόηηηαρ ζηο 58% ηυν Ελλήνυν πολιηών, ελώ νη ηειεπηαίνη παξνπζηάδνπλ ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ζπκπεξηθνξάο ζην νδηθό δίθηπν κε επίζεζε ή πξνζπάζεηα ζωκαηηθήο επίζεζεο (9%) ζηελ Δπξώπε.

33 ΡΟΝΞΝΗ ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖΠ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΡΟΝΣΑΗΥΛ ΑΡΣΖΚΑΡΥΛ O ρξήζηεο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ απνηειεί ηνλ πξώην θξίθν ηεο αιπζίδαο ηεο νδηθήο αζθάιεηαο. Αλεμάξηεηα από ηα πθηζηάκελα ηερληθά κέηξα, ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα εμαξηάηαη από ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ρξεζηψλ. Εύινγα, ινηπόλ, ε εθπαίδεπζε, ε θαηάξηηζε θαη ε επηβνιή ηεο λνκνζεζίαο παίδνπλ θαζνξηζηηθό ξόιν ζε ζπλδπαζκό κε ηνλ πξνζηαηεπηηθό ξόιν ησλ νρεκάησλ θαη ηνπ πνηνηηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ, γηα ηνλ πεξηνξηζκό ησλ ζπλεπεηώλ από ηηο παξαιείςεηο ησλ ρξεζηώλ, ηδηαίηεξα ησλ πην επάισησλ. 924_el.pdf Page 33

34 Page 34 ΑΞΙΑ ΚΔΡΟΑ, ΑΙΙΑ ΝΣΗ ΔΟΔΥΠ ΔΦΑΟΚΝΠΗΚΑ Η ρξήζε ηεο δώλεο αζθαιείαο θαη θξάλνπο, ε ηνπνζέηεζε θαηάιιεινπ παηδηθνύ θαζίζκαηνο, ν πεξηνξηζκόο ηεο ηαρύηεηαο θαη ν έιεγρνο θαηαλάισζεο αιθνόι, ε νξζή ρξήζε ηνπ θηλεηνύ ηειεθώλνπ είλαη κεξηθνί από ηνπο επηκέξνπο ζηόρνπο ησλ εθαξκνδόκελσλ πξνγξακκάησλ αλά ηνλ θόζκν. Είλαη ραξαθηεξηζηηθό, πσο έλα απινύζηαην πξνιεπηηθό κέηξν, ε δψλε αζθαιείαο κπνξεί λα ειαηηψζεη ηνλ θίλδπλν ζαλάηνπ νδεγνχ θαη ζπλνδεγνχ θαηά 45% θαη ηελ πηζαλφηεηα ζνβαξνχ ηξαπκαηηζκνχ κέρξη θαη 50%. Έηζη, δελ είλαη πεξίεξγν ην γεγνλόο όηη νη δψλεο αζθαιείαο έζσζαλ δσέο ην

35 Ρν Διιεληθφ Ηλζηηηνχην Νδηθήο Αζθάιεηαο (ΗΝΑΠ) «Πάλνο Μπισλάο» έρεη ήδε ελεξγό ξόιν ζηελ επξύηεξε πξνζπάζεηα δηεπξύλνληαο ην έξγν ηνπ ζηνλ ηνκέα ηεο πξόιεςεο κε δξάζεηο ζηελ Ειιάδα ζπκκεηέρνληαο ζε ζεζκηθά Όξγαλα όπσο ην Εζληθό πκβνύιην Οδηθήο Αζθάιεηαο (ΕΟΑ) θαη αλαιακβάλνληαο πξσηνβνπιίεο ελεκέξσζεο, επαηζζεηνπνίεζεο αιιά θαη δξάζεηο γηα λα ελεξγνπνηήζεη ηνπο πνιίηεο θαη ηελ Πνιηηεία ζην δήηεκα ηεο αιιαγήο λννηξνπίαο θαη ζπκπεξηθνξάο. Μεξηθέο από ηηο πινύζηεο δξαζηεξηόηεηέο ηνπ είλαη : Ξξσηνβνπιία Δπξσπατθνχ Ξξνγξάκκαηνο AVENUE (Actions for Vulnerable, Elderly, Novice Drivers and Road Users in Europe) ππόγπαμμα κςκλοθοπιακήρ αγυγήρ «Κςκλοθοπώ με Αζθάλεια» γηα ηελ Α βάζκηα θαη Β βάζκηα εθπαίδεπζε Δπξσπατθφ Ξξφγξακκα (Preventing Road Accidents and Injuries for the Safety of Employees) ζε ζπλεξγαζία κε ην ΔΡSC (Εuropean Transport Safety Council), ζπγθξόηεζε Ππκκαρίαο γηα ηελ Αζθάιεηα θαη ηνλ Ξνιηηηζκφ ζην Γξφκν

36 Ξξφγξακκα Θπθινθνξηαθήο Αγσγήο ζηελ πξνζρνιηθή θαη ζρνιηθή Ζιηθία «Θπθινθνξψ κε Αζθάιεηα» Δλεκέξσζε θαη πξφιεςε ζε ζέκαηα Οδηθήο Αζθάιεηαο ησλ καζεηψλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε ζηφρν: δεκηνπξγία ππεύζπλσλ πνιηηώλ δηακφξθσζε πξνηύπσλ ζπκπεξηθνξάο ζεβαζκφο ζηελ ίδηα ηε δσή

37

38 Έλαο Ηππφηεο, παξάδεηγκα γηα ηα παηδηά.. Δθπαηδεπηηθφ Ξξφγξακκα Θπθινθνξηαθήο Αγσγήο: «Ξαηρλίδη κε ηνλ Ηππφηε ηεο Νδηθήο Αζθάιεηαο, Δπγέλην» Γηδαθηηθφ παηρλίδη θαη βησκαηηθή εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ θαη ησλ γνλέσλ ηνπο γηα ζέκαηα Νδηθήο Αζθάιεηαο Πηφρνο πξνγξάκκαηνο: Ξξνψζεζε ζεηηθψλ πξνηχπσλ ζηα παηδηά κε ζθνπφ ηελ αζθαιή κεηαθίλεζε ηνπο θαη ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ γνληψλ ψζηε λα απνηειέζνπλ νη ίδηνη ζεηηθφ παξάδεηγκα γηα ηα παηδηά ηνπο.

39 Ξξφγξακκα Δλεκέξσζεο θαη Δθπαίδεπζεο γηα παηδηά γπκλαζίνπ θαη Ιπθείνπ Ρν πξφγξακκα πεξηιακβάλεη : Πξνβνιή ζρεηηθνύ βίληεν πδήηεζε θαη εξγαζηήξηα ( workshops) Θεσξεηηθή παξνπζίαζε ζεκάησλ Οδηθήο Αζθάιεηαο θαη πξόιεςε ηξνραίσλ δπζηπρεκάησλ Υξήζε εξσηεκαηνινγίνπ ζε on-line πιαηθόξκα

40 Page 40 Ξξφγξακκα Θπθινθνξηαθήο Αγσγήο ζε έθεβνπο θαη ελήιηθεο «Δξκήο» Οινθιεξσκέλν εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα γηα ηελ ελεκέξσζε, ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ λέσλ κε ζηφρν: ηε κείσζε ησλ ηξνραίσλ δπζηπρεκάησλ ηελ πξνψζεζε ηεο θπθινθνξηαθήο παηδείαο ηε δεκηνπξγία ππεχζπλσλ ρξεζηψλ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ

41 N E S Ts Networks & Education for Safety in Traffic Ξαξαδείγκαηα θαιψλ πξαθηηθψλ Ξξφγξακκα Θπθινθνξηαθήο Αγσγήο (ΗΝΑΠ Διιάδα) Γίπισκα πνδειάηνπ (Γεξκαλία) Αιθνφι & Νδήγεζε (Βέιγην) Δμνκνησηήο νδήγεζεο (Ηζιαλδία) Ξξνζνκνησηήο αλαηξνπήο Roll over car (Πνπεδία) Ξξνζνκνίσζε πξφζθξνπζεο κε δψλε (7kmh) - Belt Sledge (Γαιιία) Δθπαίδεπζε ηνπνζέηεζεο παηδηθνχ θαζίζκαηνο (Γεξκαλία) Βάξνο ζχγθξνπζεο Collision weight

42 Δζληθφ Θέληξν Νδηθήο Αζθάιεηαο - NEST ΑΘΖΛΑ: Θέληξν Ξνιηηηζκνχ «Διιεληθφο Θφζκνο», (Θηίξην 56) Ρνπηθφ Θέληξν Νδηθήο Αζθάιεηαο- local NEST Ξάηξα: Κνπζείν Δπηζηεκψλ θαη Ρερλνινγίαο-Ξαλεπηζηήκην Ξαηξψλ Θηλεηή Κνλάδα Νδηθήο Αζθάιεηαο Mobile NEST Καιάβξπηα Εθθίλεζε Ράιιπ Αθξόπνιηο Γέθπξα Ρίνπ - Αληηξξίνπ

43 PROJECT AVENUE NEST APPLICATIONS Mobile NEST Roll Over Car Driving Simulator Belt Sledge Distraction Activity Collision weight scale Reaction Test Reflective material βάρος (κιλά) : 52 Βάρος καηά ηη διάρκεια ηης ζύγκροσζης με ηατύηηηα: 749 kg kg kg kg kg kg

44 Ξαλειιαδηθή Δβδνκάδα Νδηθήο Αζθάιεηαο Δλέξγεηεο Ξαλειιαδηθά Ππλδηνξγάλσζε: Ιλζηηηνύην Οδηθήο Αζθάιεηαο «Πάλνο Μπισλάο» ύιινγνο Ειιήλσλ πγθνηλσληνιόγσλ

45 Άιιεο Γξάζεηο Γξάζεηο γηα ηελ Ξαγθφζκηα Δβδνκάδα Νδηθήο Αζθάιεηα ηνπ ΝΖΔ, Κάηνο 2013, Πχληαγκα FLASH MOB

46 Άιιεο Γξάζεηο Ξξνζθνπηζκφο θαη Νδηθή Αζθάιεηα «22ν Ξαγθφζκην Ξξνζθνπηθφ Ρδακπνξή» 2011 Πνπεδία

47 Άιιεο Γξάζεηο Ξξνζθνπηζκφο θαη Νδηθή Αζθάιεηα Ππκκεηνρή ηνπ Ηλζηηηνχηνπ ζηελ 28 ε ΞΑΞΔ ζηελ Ξάηξα, Απξίιηνο 2012

48 Άιιεο Γξάζεηο Ξξνζθνπηζκφο θαη Νδηθή Αζθάιεηα Δξγαζηήξηα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ ζηε Γηεζλή δηνξγάλσζε MOOT 2013, 8-18 Απγνχζηνπ 2013, Θαλαδάο Κηα πξσηνβνπιία ηνπ Η.Ν.ΑΠ. (Scouting for Global Road Safety) ππφ ηελ αηγίδα ηνπ ΝΖΔ

49 Άιιεο Γξάζεηο Γηεζλή Ζκέξα γηα Λένπο Ππκκεηνρή ηνπ Ηλζηηηνχηνπ κε βησκαηηθέο δξάζεηο γηα ηελ Νδηθή Αζθάιεηα, Αχγνπζηνο 2013, Βνπιγαξία

50 Άιιεο Γξάζεηο πνηξνθία

51 Δθδφζεηο Η.Ν.ΑΠ. Άιιεο Γξάζεηο

52 Άιιεο Γξάζεηο Λέα Δλεκεξσηηθή Θακπάληα Ι.Ο.Α. «Πάλνο Μπισλάο» θαη Αληηπξνζσπεία ηεο Επξσπατθήο Επηηξνπήο ζηελ Ειιάδα Δπηζεηηθή Νδήγεζε & Απφζπαζε Ξξνζνρήο

53 Ρν έξγν ηνπ Ηλζηηηνχηνπ επηβξαβεχεηαη κε ην «Βξαβείν ηνπ Δπξσπαίνπ Ξνιίηε»

54 Αο γίλεη... ν άδηθνο ρακφο ελφο λένπ αλζξψπνπ κε εζηθέο αμίεο, κε ζεβαζκφ ζηνλ άλζξσπν θαη αγάπε γηα ηε δσή ε αξρή ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο.» Ζ Νδηθή Αζθάιεηα καο αθνξά Όινπο! Δίλαη δήηεκα δσήο, είλαη δήηεκα παηδείαο! Αο πξνζπαζήζνπκε ΝΙΝΗ ΚΑΕΗ

55

Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος

Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος Εσρωπαϊκή Επιηροπή Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος (Ιζτύει από ηην 1 Ιανοσαρίοσ 2011) e cdc.e uropa.e u 1 ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ... ΔΗΠΑΓΥΓΖ... ΚΔΟΝΠ A ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγή σγείας και διατροφή

Αγωγή σγείας και διατροφή Γηεπηζηεκνληθή Φξνληίδα Υγείαο(2015) Τόκνο 7,Τεύρνο 2, 50-57 ISSN 1791-9649 Αγωγή σγείας και διατροφή Μπηηζψξε Ε 1, Μπαιάζθα Γ 2, Φάξνο Γ 3 1 ΤΔ Ννζειεχηξηα (ΜΔΘ/ΔΛΠΗΣ), MSC, ΔΠΠΑΗΚ, Δθπαηδεχηξηα BLS/AED,

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα.

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Απηφ ην εγρεηξίδην απεπζχλεηαη ζε δαζθάινπο θαη φινπο φζνη δνπιεχνπλ κε λένπο αλζξψπνπο θαη επηζπκνχλ εηζάγνπλ ηα

Διαβάστε περισσότερα

Εθιζμόρ ζηο Διαδίκηςο Έπεςνα ζηην Ελλάδα

Εθιζμόρ ζηο Διαδίκηςο Έπεςνα ζηην Ελλάδα 2ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 825 Εθιζμόρ ζηο Διαδίκηςο Έπεςνα ζηην Ελλάδα Α. Σοθόρ 1, Η. Αθαναζιάδηρ 2, Κ. Διάκορ 3, Α. Δούκα 4 1 Π.Σ.Γ.Δ., Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, lsofos@rhodes.aegean.gr 2 Π.Σ.Γ.Δ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΗΔΗΝΖ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΝΔΟΗ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΟΗ ΚΗΝΓΤΝΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ

ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ: «Ν εηδηθφο παηδαγσγφο ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΝΔΟΛΑΙΑ Δπηβιέπσλ: Γξ. Γεώξγηνο Μηανύιεο πνπδαζηήο: Κσλζηαληίλνο

Διαβάστε περισσότερα

Σεύσορ 1: Γενικό Μέπορ

Σεύσορ 1: Γενικό Μέπορ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

ΤπρηθΪ γεϋα Ξαηδηνύ & ΔθΪβνπ ζηε ζύγρξνλε ΔιιΨδα

ΤπρηθΪ γεϋα Ξαηδηνύ & ΔθΪβνπ ζηε ζύγρξνλε ΔιιΨδα ΤπρηθΪ γεϋα Ξαηδηνύ & ΔθΪβνπ ζηε ζύγρξνλε ΔιιΨδα ΛΩεο κνξθωο ΤπρνπαζνινγΫαο ΘεξαπεπηηθΩο ΞξνζεγγΫζεηο ΝξγΨλσζε πεξεζηώλ ΔηζεγΪζεηο από ην 6ν ΞαλειιΪλην ΠπλΩδξην ΞαηδνςπρηαηξηθΪο ΑΫγιε ΕαππεΫνπ, 15-17 Καΐνπ

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2 ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Η Κρίση ως Ευκαιρία για Αφύπνιση ΕΚΕ : Πολυτέλεια η Αναγκαιότητα;» Χορηγός Λευκώματος 26/04/2012 ΑΘήνα Τα τελευταία χρόνια σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

Έπεςνα Σύνηαξη Σςγγπαθή Εςγενία Κοςή, Κοινωνιολόγορ

Έπεςνα Σύνηαξη Σςγγπαθή Εςγενία Κοςή, Κοινωνιολόγορ Έπεςνα Σύνηαξη Σςγγπαθή Εςγενία Κοςή, Κοινωνιολόγορ Πρακτικόσ οδηγόσ για Άτομα με Αυτιςμό ςτην Κφπρο: Δικαιώματα και παροχζσ από Κρατικζσ και μη Κρατικζσ υπηρεςίεσ Έπεςνα Σύνηαξη Φπιζηιάνα Βπςωνίδος, Κοινωνιολόγορ

Διαβάστε περισσότερα

NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Εργαστήριο Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών & Ποιότητας Ζωής NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Σεύσορ 1 Μάπηιορ 2013 Πεπιεσόμενα Θεμαηικέρ πεπιοσέρ Γηεζλείο Δθπαηδεπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ «Απηνθηνλίεο Μαδηθή Βία» ΓΔΤΣΔΡΑ 17 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2007 ΑΜΦΗΘΔΑΣΡΟ ΠΟΛΔΜΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

"Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή."

Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή. ΟΙ ΖΩΝΕ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΡΑΜΤΘΙΑ "Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή." Αλ πηζηεύακε ζε θάζε ηζηνξία πνπ ιέγεηαη ζηηο κέξεο καο! Η αιήζεηα είλαη όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ. Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ. Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ ησλ εθήβσλ ζην Διιεληθό ζρνιείν: Σν παξάδεηγκα ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ

Διαβάστε περισσότερα

1 o ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΜΔ ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΓΗΑ ΣΗ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖ ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

1 o ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΜΔ ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΓΗΑ ΣΗ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖ ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 o ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΜΔ ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΓΗΑ ΣΗ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖ ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ K;apoia θθ 24-25 Mαίνπ 2008 Θεζζαινλίθε Πξαθηηθά Τπό ηελ Aηγίδα: Σνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύτος 1, 27-35 ISSN 1791-9649 Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Περιυέρειας Θεσσαλίας «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Ινστιτούτο Έρεσνας και Σετνολογίας Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ Δηζήγεζε Θεαλώο Βξέληδνπ θνξδαιάθε Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, Κηεληαηξηθήο θαη Αιηείαο

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή εξγαζία ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

Γηπισκαηηθή εξγαζία ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γηπισκαηηθή εξγαζία «Γξάζεηο ησλ Τπεξεζηψλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζε Ννκαξρηαθφ επίπεδν δηνίθεζεο αλαθνξηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ Γεληθή Γξακκαηεία - Μεηαθνξέο ΟΚΣΧΒΡΗΟ 2009 ΑΠΡΗΛΗΟ 2011 ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ Γημιοςπγούμε μία Δλλάδα ηυν ζςνδςαζμένυν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ Πεξηερόκελα ειίδα ΔΙΑΓΩΓΗ 3 Ι. ΓΔΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙO 8 1. Γηαηί μεθηλάκε από ηελ Απηναμηνιόγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ηεο ρ. Μνλάδαο; 8 2. θνπόο θαη ηόρνη 8 3. Δπηά θξίζηκα εξσηήκαηα 8 4. Αλαγθαηόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε

Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε Πεηξνχια Υαηδεπαληαδή MD, MPH, MFTM- RCPS(Glasg), CTH Δκπεηξνγλψκσλ Διιεληθνχ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ Αζήλα 2011-1 -

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΔΓΙΑΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΜΔΑ ΔΠΙΒΛΔΠΟΜΔΝΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ -DOT-

ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΔΓΙΑΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΜΔΑ ΔΠΙΒΛΔΠΟΜΔΝΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ -DOT- ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Α ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΝΟΗΜΑΣΩΝ ΘΩΡΑΚΟ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΩΣΗΡΙΑ» ΜΔΟΓΔΙΩΝ 152 Σ.Κ. 11527 Ανηιθςμαηικό Σμήμα, Καη' οίκον Νοζηλεία ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΔΓΙΑΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΜΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγά... 3 2. Θεζκηθφ πιαέζην ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα