ΓΔΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΔΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ 2009-2010"

Transcript

1 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΚΑΙ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΔΔ Π Ρ Ο Κ Λ Η Η Τ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Α Δ Ω Ν Σ Ο Π Λ Α Ι Ι Ο Σ Η ΓΔΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ Σ Ο Τ Ι Γ Ρ Τ Μ Α Σ Ο Π Ρ Ο Ω Θ Η Η Δ Ρ Δ Τ Ν Α ΓΡΑH «Κύπξνο - Ρνπκαλία» ΚΩΓΙΚΟ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑΚΡΑΣΙΚΔ/ΚΤ-ΡΟΤ/0311

2 Π Δ Ρ Ι Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α Π Ρ Ο Κ Λ Η Η Τ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Α Δ Ω Ν... 2 Γ Δ Ν Ι Κ Α Σ Ο Ι Υ Δ Ι Α Π Ρ Ο Κ Λ Η Η... 3 Δ Ι Α Γ Ω Γ Η... 3 Σ Ο Υ Ο Ι... 3 Θ Δ Μ Α Σ Ι Κ Δ Δ Ν Ο Σ Η Σ Δ... 4 Υ Α Ρ Α Κ Σ Η Ρ Ι Σ Ι Κ Α Δ Ρ Γ Ω Ν... 5 Γ Ι Κ Σ Τ Ο Τ Ν Δ Ρ Γ Α Ι Α... 5 Υ Ρ Η Μ Α Σ Ο Γ Ο Σ Η Η Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Μ Ο... 6 Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η Π Ρ Ο Σ Α Δ Ω Ν... 8 Γ Ι Α Π Ρ Α Γ Μ Α Σ Δ Τ Η - Τ Μ Β Ο Λ Α Ι Α Γ Ι Α Υ Δ Ι Ρ Ι Η - Π Α Ρ Α Κ Ο Λ Ο Τ Θ Η Η Γ Ι Α Γ Ι Κ Α Ι Α Τ Π Ο Β Ο Λ Η Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Δ Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α Ι Π Ρ Ο Κ Λ Η Η Τ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Α Δ Ω Ν Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (Γ) ηνπ Ιδξχκαηνο Πξνψζεζεο Έξεπλαο (ΙΠΔ), θαηά ηε ζπλεδξία ηεο 15 εο Φεβ απνθάζηζε ηελ αλαθνίλσζε Πξνζθιήζεσλ Τπνβνιήο Πξνηάζεσλ (Πξνζθιήζεηο) ζην πιαίζην ηεο Πξνθήξπμεο ηεο «ΓΔΜΗ Πξνγξακκάησλ γηα Έξεπλα, Σερλνινγηθή Αλάπηπμε θαη Καηλνηνκία » (ΓΔΜΗ ), ε νπνία είρε εγθξηζεί απφ ην Γ ζηηο 26 εο Ιαλνπαξίνπ χκθσλα κε ηελ Πξνθήξπμε ηεο ΓΔΜΗ , νη πξνηάζεηο έξγσλ ππνβάιινληαη ζην πιαίζην Πξνζθιήζεσλ Τπνβνιήο Πξνηάζεσλ, πνπ αλαθνηλψλεη ην Ίδξπκα. Η παξνχζα Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Πξνηάζεσλ (Πξφζθιεζε) αθνξά ζηε Γξάζε «Κύπξνο Ρνπκαλία» ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Γηαθξαηηθέο πλεξγαζίεο». Η Πξφζθιεζε πεξηέρεη, αλάκεζα ζε άιια, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο ζηφρνπο, ηνλ πξνυπνινγηζκφ, ηηο επηιέμηκεο θαηεγνξίεο δαπαλψλ, ηνπο δηθαηνχρνπο, θαζψο επίζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ππνβνιήο, αμηνιφγεζεο, δηαπξαγκάηεπζεο, ρξεκαηνδφηεζεο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ έξγσλ. Σν ΙΠΔ θαιεί ηνπο ελδηαθεξόκελνπο θνξείο, νξγαληζκνύο, επηρεηξήζεηο θαη πξόζσπα πνπ ηθαλνπνηνύλ ηηο απαηηήζεηο ηεο Πξόζθιεζεο λα ππνβάινπλ πξνηάζεηο γηα εθπφλεζε πςεινχ επηπέδνπ έξγσλ ζην πιαίζην ησλ ζηφρσλ θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο, ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηεο ΓΔΜΗ Σελ. 2 από 14

3 Γ Δ Ν Ι Κ Α Σ Ο Ι Υ Δ Ι Α Π Ρ Ο Κ Λ Η Η Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο Πξφγξακκα Γξάζε Κσδηθφο Πξφζθιεζεο : V. Αλάπηπμε Γηεζλνύο Γηθηύσζεο θαη πλεξγαζίαο : Γηαθξαηηθέο πλεξγαζίεο : Κύπξνο - Ρνπκαλία : ΓΙΑΚΡΑΣΙΚΔ/ΚΤ-ΡΟΤ/0311 Ηκεξ. Γεκνζίεπζεο : 14 Μαξηίνπ 2011 Καηαιεθηηθή Ηκεξνκελία : 17 Ινπλίνπ 2011, ώξα πλ. Πξνυπνινγηζκφο Αξκφδην ηέιερνο : Δπξώ (ζχλνιν ρξεκαηνδφηεζεο ΙΠΔ) : Γεσξγία Κιεάλζνπο Δ Ι Α Γ Ω Γ Η Η αθεηεξία ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Γηαθξαηηθέο πλεξγαζίεο» είλαη νη Γηαθξαηηθέο πκθσλίεο ή ηα Πξσηφθνιια πλεξγαζίαο γηα Έξεπλα θαη Αλάπηπμε πνπ ζπλππνγξάθεη ε Κππξηαθή Κπβέξλεζε θαη ε θπβέξλεζε κηαο άιιεο ρψξαο. Σν ΙΠΔ εθ κέξνπο ηεο Κχπξνπ θαη έλαο νξγαληζκφο / ππεξεζία απφ ηελ άιιε ρψξα, αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε πινπνίεζεο ησλ πξνλνηψλ πνπ πξνβιέπεη ε θάζε πκθσλία ή Πξσηφθνιιν πλεξγαζίαο. Μία απφ ηηο βαζηθέο πξφλνηεο ησλ Γηαθξαηηθψλ πκθσληψλ είλαη ζπλήζσο ε πξνθήξπμε Κνηλνχ Πξνγξάκκαηνο πλεξγαζίαο ζε Θέκαηα Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο, βάζεη ηνπ νπνίνπ θαινχληαη νκάδεο απφ ελδηαθεξφκελνπο εξεπλεηηθνχο θνξείο θαη επηρεηξήζεηο απφ ηηο δχν ρψξεο λα ππνβάινπλ απφ θνηλνχ πξνηάζεηο γηα εθπφλεζε ζπγθεθξηκέλσλ εξεπλεηηθψλ έξγσλ. Οη θππξηαθνί θνξείο πνπ ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζην Πξφγξακκα «Γηαθξαηηθέο πλεξγαζίεο» ππνβάιινπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο ζην ΙΠΔ, ελψ νη θνξείο απφ ηε ρψξα ζπλεξγαζίαο ζηνλ νηθείν αξκφδην νξγαληζκφ / ππεξεζία. Σν ΙΠΔ ζα θαιχςεη κέξνο ησλ δαπαλψλ πινπνίεζεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ θαη ηεο δηθηχσζεο πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηνλ θππξηαθφ θνξέα, ελψ νη εκπιεθφκελνη θνξείο ηνπ εμσηεξηθνχ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ ηεο ρψξαο ηνπο. Σ Ο Υ Ο Ι Κχξηνο ζηφρνο ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο είλαη ε αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο θαη ε δηθηχσζε εξεπλεηηθψλ νξγαληζκψλ θαη επηρεηξήζεσλ ηεο Κχπξνπ κε νξγαληζκνχο απφ ηε Ρνπκαλία, κέζσ ηεο αληαιιαγήο επηζθέςεσλ ζην πιαίζην πινπνίεζεο θνηλψλ εξεπλεηηθψλ έξγσλ ζηηο επηιεγκέλεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ νξίδνληαη θαη αληηθαηνπηξίδνπλ ηα θνηλά ελδηαθέξνληα ησλ δχν κεξψλ. Σελ. 3 από 14

4 Θ Δ Μ Α Σ Ι Κ Δ Δ Ν Ο Σ Η Σ Δ Οη πξνηάζεηο έξγσλ ζα πξέπεη λα εληάζζνληαη, γηα ζηαηηζηηθνχο ιφγνπο, ζε κηα απφ ηηο αθφινπζεο Θεκαηηθέο Δλφηεηεο: Θεκαηηθή Δλόηεηα 1. «Σερλνινγία» Θα ππνζηεξηρζνχλ έξγα ζηηο πην θάησ επηζηεκνληθέο πεξηνρέο: Τιηθά Ναλνεπηζηήκεο Ναλνηερλνινγία Δλέξγεηα Θεηηθέο Δπηζηήκεο Δθαξκνγέο Μεραληθήο Θεκαηηθή Δλόηεηα 2. «Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ» Θα ππνζηεξηρζνχλ έξγα ζηηο πην θάησ επηζηεκνληθέο πεξηνρέο: Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο Σερλνινγίεο Δπηθνηλσληψλ Οξηδφληηεο Δθαξκνγέο ΣΠΔ Θεκαηηθή Δλόηεηα 3. «Αεηθόξνο Αλάπηπμε» Θα ππνζηεξηρζνχλ έξγα ζηηο πην θάησ επηζηεκνληθέο πεξηνρέο: Φπζηθφ Πεξηβάιινλ Αζηηθφ θαη Γνκεκέλν Πεξηβάιινλ Γεσξγνθηελνηξνθία, Αιηεία θαη Τδαηνθαιιηέξγεηεο Κνηλσληθή θαη Οηθνλνκηθή Αεηθνξία Θεκαηηθή Δλόηεηα 4. «Τγεία θαη Βηνινγηθέο Δπηζηήκεο» Θα ππνζηεξηρζνχλ έξγα ζηηο πην θάησ επηζηεκνληθέο πεξηνρέο: Γεκφζηα Τγεία Βηνταηξηθέο Δπηζηήκεο θαη Βηνηερλνινγία Δπηζηήκε θαη Βηνηερλνινγία Σξνθίκσλ Θεκαηηθή Δλόηεηα 5. «Κνηλσληθέο θαη Αλζξσπηζηηθέο Δπηζηήκεο» Θα ππνζηεξηρζνχλ έξγα ζηηο πην θάησ επηζηεκνληθέο πεξηνρέο: Παηδεία Οηθνλνκία Κνηλσλία Αλζξσπηζηηθέο Δπηζηήκεο Σελ. 4 από 14

5 Υ Α Ρ Α Κ Σ Η Ρ Ι Σ Ι Κ Α Δ Ρ Γ Ω Ν Γξαζηεξηόηεηεο Έξγσλ Οη πξνηάζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ πξέπεη λα αθνξνχλ ζε έξγα κε: 100% δξαζηεξηφηεηεο Βαζηθήο Έξεπλαο ή 100% δξαζηεξηφηεηεο Βηνκεραληθήο (Δθαξκνζκέλεο) Έξεπλαο. Σν πεξηερφκελν ησλ επηιέμηκσλ δξαζηεξηνηήησλ αλαιχεηαη ζην Κεθ. 20 ηεο Πξνθήξπμεο ηεο ΓΔΜΗ Γηάξθεηα Έξγσλ Η δηάξθεηα ησλ έξγσλ κπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ δώδεθα (12) έσο είθνζη ηέζζεξηο (24) κήλεο. Απνηειέζκαηα Έξγσλ Σα απνηειέζκαηα ησλ έξγσλ Βαζηθήο Έξεπλαο αλακέλεηαη λα αθνξνχλ ζηελ αλάπηπμε λέαο γλψζεο ε νπνία ζα κπνξεί λα αλαθνηλσζεί ζε δηεζλή επηζηεκνληθά ζπλέδξηα θαη δεκνζηεπηεί ζε έγθξηηα δηεζλή πεξηνδηθά. Σα απνηειέζκαηα ησλ έξγσλ Βηνκεραληθήο Έξεπλαο αλακέλεηαη λα αθνξνχλ ζηελ απφθηεζε λέσλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ ή ηε ζεκαληηθή βειηίσζε πθηζηάκελσλ πξντφλησλ, κεζφδσλ, ππεξεζηψλ ή/θαη πνιηηηθψλ. Ο ρξνληθφο νξίδνληαο αμηνπνίεζήο ηνπο ή/θαη εηζαγσγή ηνπο ζηελ αγνξά δελ ζα μεπεξλά ηα ηξία (3) ρξφληα. Γ Ι Κ Σ Τ Ο Τ Ν Δ Ρ Γ Α Ι Α Οη γεληθνί θαλνληζκνί θαη νη νξηζκνί πνπ αθνξνχλ ζην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ππνβνιήο πξφηαζεο, νη θαηεγνξίεο θνξέσλ θαη πξνζψπσλ θαη νη ξφινη ησλ ζπκκεηερφλησλ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην Κεθ.19 ηεο Πξνθήξπμεο ηεο ΓΔΜΗ Γηθαηνύρνη Αλάδνρνο Φνξέαο (ΑΦ) ελφο έξγνπ κπνξεί λα είλαη Δξεπλεηηθφο / Αθαδεκατθφο Οξγαληζκφο (θαη. Α.1 θαη Α.2), Δπηρείξεζε (θαη. Β.1, Β,2 θαη Β.3) ή Κνηλσθειήο Οξγαληζκφο (θαη. Γ.1 θαη Γ.2) κε κφληκε έδξα ζηηο πεξηνρέο πνπ ειέγρεη ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία (εμαηξνχληαη νη πεξηνρέο ησλ Βξεηαληθψλ Βάζεσλ). Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο σο πλεξγαδφκελνη Φνξείο (Φ) έρνπλ Δξεπλεηηθνί θαη Αθαδεκατθνί Οξγαληζκνί (θαη. Α.1 θαη Α.2), Δπηρεηξήζεηο (θαη. Β.1, Β,2, Β.3 θαη Β.4) θαη Κνηλσθειείο Οξγαληζκνί (θαη. Γ.1 θαη Γ.2) απφ ηελ Κύπξν ή ηε Ρνπκαλία. Γίθηπν πλεξγαζίαο Σν Γίθηπν πλεξγαζίαο εθθξάδεη ηελ απαξαίηεηε ζχλζεζε θνξέσλ θαη πξνζψπσλ πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θάζε πξφηαζε. Γηα ηελ παξνχζα Πξφζθιεζε ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: Σελ. 5 από 14

6 είλαη ππνρξεσηηθή ε ζπκκεηνρή ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) Φ κε έδξα ηε Ρνπκαλία, θαη ζε θάζε έξγν κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ απφ ηελ θππξηαθή πιεπξά κέρξη δχν (2) Φ. Πξνϋπνζέζεηο πκκεηνρήο Φνξέσλ θαη Πξνζώπσλ Οη θπξηφηεξεο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζε πξνηάζεηο έξγσλ είλαη: θάζε πξφζσπν επηηξέπεηαη λα ζπκκεηέρεη κφλν ζε δχν (2) πξνηάζεηο έξγσλ, ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο, αλεμάξηεηα απφ ην ξφιν πνπ αλαιακβάλεη, θάζε πξφζσπν κπνξεί λα ζπκκεηέρεη κφλν κε έλα θνξέα απαζρφιεζεο, αλεμάξηεηα εάλ εξγάδεηαη ζε πεξηζζφηεξνπο θνξείο, δελ επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή θνξέα θαη πξνζψπνπ, γηα ην νπνίν ην Γ ηνπ ΙΠΔ έρεη ιάβεη απφθαζε απνθιεηζκνχ ηνπ απφ ηα Πξνγξάκκαηα ηνπ Ιδξχκαηνο, δελ επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή Ιδηψηε Δξεπλεηή (ΙΔ), ηα βαζηθά κέιε ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο νξίδνληαη νλνκαζηηθά ψζηε λα αμηνινγεζνχλ ηα πξνζφληα θαη ε εκπεηξία ηνπο, θαη ε ζπκπεξίιεςε εξεπλεηψλ πνπ δελ έρνπλ επηιεγεί ζην ζηάδην ηεο επεμεξγαζίαο ηεο πξφηαζεο ζα δειψλεηαη κε βάζε ηελ επηζηεκνληθή ηνπο εηδηθφηεηα. Υ Ρ Η Μ Α Σ Ο Γ Ο Σ Η Η Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Μ Ο Πξνϋπνινγηζκόο Πξόζθιεζεο Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο Πξφζθιεζεο αλέξρεηαη ζε Δπξώ από θάζε ρώξα. Υξεκαηνδόηεζε Έξγσλ Σν Αλψηαην Πνζφ Υξεκαηνδφηεζεο γηα θάζε Έξγν νξίδεηαη ζηηο Δπξώ από θάζε ρώξα. Σξόπνο Υξεκαηνδόηεζεο Η Υξεκαηνδφηεζε ζα δίλεηαη θαηά θαλφλα ζε ηξεηο δφζεηο. Πξνθαηαβνιή Δλδηάκεζε Γφζε Σειηθή Γφζε : 35% κε ηελ ππνγξαθή ηνπ πκβνιαίνπ Έξγνπ : κέρξη 45% κε ηελ απνδνρή ηεο Δλδηάκεζεο Έθζεζεο (κε ηελ πξνυπφζεζε ηθαλνπνηεηηθήο πινπνίεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ) : ππφινηπν επηιέμηκσλ δαπαλψλ κε ηελ απνδνρή ηεο Σειηθήο Έθζεζεο εκεηψλεηαη φηη θαηά ηε Γηαπξαγκάηεπζε ελδέρεηαη λα θαζνξηζζεί άιιε θαηαλνκή δφζεσλ. Δπηπξφζζεηα, εθφζνλ δηαπηζησζεί γηα ΑΦ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα φηη: Σελ. 6 από 14

7 (α) ην χςνο ηνπ εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπ, κε βάζε ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ησλ δχν (2) ηειεπηαίσλ εηψλ, είλαη κηθξφηεξν απφ ην κηζφ ηεο πξνθαηαβνιήο (35%) πνπ ζα ιάβεη απφ ην Ίδξπκα, ή /θαη (β) ε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηά ηνπ, κε βάζε ηνπο εηήζηνπο ηζνινγηζκνχο ησλ δχν (2) ηειεπηαίσλ εηψλ, θξίλεηαη σο κε επαξθήο, ηφηε ν ΑΦ ζα έρεη ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο πξνο ην ΙΠΔ Σξαπεδηθήο Δγγχεζεο ε νπνία ζα θαιχπηεη ην 25% ηεο ζπλνιηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Έξγνπ. Δλαιιαθηηθά, αλ ν ΑΦ δελ επηζπκεί ηελ ππνβνιή Σξαπεδηθήο Δγγχεζεο ζην Ίδξπκα, ζα κπνξεί λα ιάβεη σο πξνθαηαβνιή ην 10% ηεο ζπλνιηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ΙΠΔ θαη ε θαηαβνιή ησλ επφκελσλ Γφζεσλ ζα γίλεηαη ζην ζηάδην ηεο Δλδηάκεζεο / Σειηθήο Έθζεζεο κε βάζε ηηο επηιέμηκεο δαπάλεο ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ. Έληαζε Δλίζρπζεο Η επηηξεπφκελε Έληαζε Δλίζρπζεο ππνινγίδεηαη γηα θάζε θνξέα μερσξηζηά θαη αλάινγα κε ην είδνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζχκθσλα κε ην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι θαη ηηο πξφλνηεο ηνπ Κεθ. 21 ηεο Πξνθήξπμεο ηεο ΓΔΜΗ Δπηιέμηκεο Γαπάλεο Οη επηιέμηκεο δαπάλεο (βι. Κεθ. 20 Πξνθήξπμεο ΓΔΜΗ ) θαη ηα ππνρξεσηηθά φξηα γηα θάζε δαπάλε γηα ηα έξγα ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο είλαη: Δαπάνερ Πποσωπικού: ακνηβέο γηα Νένπο Δξεπλεηέο (βι. Κεθ. 19 Πξνθήξπμεο Γέζκεο ). Οη δαπάλεο πξνζσπηθνχ θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο ζπλήζεηο πξαθηηθέο ηνπ θνξέα. Όπγανα και Εξοπλισμόρ: δαπάλεο γηα φξγαλα θαη εμνπιηζκφ πνπ αγνξάδεηαη ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ. Δπηιέμηκεο ζεσξνχληαη κφλν νη δαπάλεο απφζβεζεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ θαη ζην πνζνζηφ ρξήζεο ηνπ εμνπιηζκνχ γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ έξγνπ. Η θαηεγνξία πεξηιακβάλεη δχν ππνθαηεγνξίεο: «Πάγηνο Δμνπιηζκφο» (ρξφλνο απφζβεζεο: 5 ρξφληα). «Δμνπιηζκφο ζε Η/Τ θαη Λνγηζκηθά Πξνγξάκκαηα» (ρξφλνο απφζβεζεο: 3 ρξφληα). Διάσςση (τοςλάσιστον 2%): δαπάλεο γηα δηάρπζε απνηειεζκάησλ πξνο ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα θαη ηελ θνηλσλία (δεκνζίεπζε ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, ζπλέδξηα, εκεξίδεο θα). ε θάζε έξγν ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ηνπιάρηζηνλ κία (1) δξαζηεξηφηεηα δηάρπζεο απνηειεζκάησλ ζηελ Κχπξν. εκεηψλεηαη φηη δελ θαιχπηνληαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ εκπνξηθή αμηνπνίεζε πξντφληνο ή ηελ θαηνρχξσζε πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ. Μετακινήσειρ: αθνξά αεξνπνξηθφ εηζηηήξην Κχπξησλ εξεπλεηψλ πνπ ζα επηζθεθζνχλ ηε Ρνπκαλία θαη ηα έμνδα δηακνλήο θαη δηαηξνθήο ηνπο (665 Ρνπκάληθα Leu ή ~ 159 / κέξα γηα επηζθέςεηο έσο 10 κέξεο / γηα κεγαιχηεξε δηάξθεηα ε εκεξήζηα απνδεκίσζε κεηψλεηαη θαηά Σελ. 7 από 14

8 20%). Σα έμνδα δηακνλήο/δηαηξνθήο ησλ Ρνπκάλσλ εξεπλεηψλ ζηελ Κχπξν ζα θαιπθζνχλ απφ ηε ξνπκαληθή πιεπξά. ε θάζε έξγν αλακέλεηαη φηη ν Κππξηαθφο Φνξέαο ζα ζπκπεξηιάβεη ηνπιάρηζηνλ έλα ηαμίδη αλά έηνο ζηελ έδξα ηνπ πλεξγαδφκελνπ Φνξέα ζηε Ρνπκαλία. Αναλώσιμα: δαπάλεο γηα αλαιψζηκα αλαγθαία γηα ηελ πινπνίεζε πεηξακαηηθψλ δηεξγαζηψλ. Γελ πεξηιακβάλνληαη γξαθεηαθή χιε, ραξηί, κειάληα, ςεθηαθνί δίζθνη θνθ. Υπεπκευαλικά (μέσπι 20%): γεληθά ιεηηνπξγηθά έμνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ (πρ ειεθηξηζκφο, ηειέθσλα, γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε) θαη ηε ζπληήξεζε πάγηνπ εμνπιηζκνχ. Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η Π Ρ Ο Σ Α Δ Ω Ν Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο ε θάζε ρψξα αθνινπζεί αλεμάξηεηε δηαδηθαζία. Σν ΙΠΔ ζα αθνινπζεί δηαδηθαζία Πξνθαηαξθηηθνχ Διέγρνπ θαη Δπηζηεκνληθήο Αμηνιφγεζεο, ζχκθσλα κε ην Κεθ. 22 ηεο Πξνθήξπμεο ηεο ΓΔΜΗ Πξνθαηαξθηηθόο Έιεγρνο Ο Πξνθαηαξθηηθφο Έιεγρνο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηα αξκφδηα ζηειέρε ηνπ ΙΠΔ κε βάζε ηα αθφινπζα θξηηήξηα: Εγκςπότητα Υποβολήρ: ειέγρεηαη θαηά πφζν ε πξφηαζε (α) ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα θαη ζχκθσλα κε ηελ πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία ππνβνιήο, θαη (β) πεξηιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα έληππα, ζπλνδεπηηθά έγγξαθα θαη ςεθηαθνχο δίζθνπο πνπ απαηηνχληαη. Έντςπα Έκταση: ειέγρεηαη θαηά πφζν ρξεζηκνπνηνχληαη ηα πξνβιεπφκελα έληππα θαη ηεξνχληαη νη πξφλνηεο ζε ζρέζε κε ηελ έθηαζε θαη κνξθνπνίεζε ηνπ θεηκέλνπ. Γλώσσα: ειέγρεηαη θαηά πφζν ε πξφηαζε ππνβιήζεθε ζε θαζνξηζκέλε γιψζζα. Δίκτςο Σςνεπγασίαρ: ειέγρεηαη θαηά πφζν (α) θαιχπηνληαη νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο ζε ζρέζε κε ην Γίθηπν πλεξγαζίαο θαη (β) ηεξνχληαη νη θαλνληζκνί / πξνυπνζέζεηο ηεο Πξνθήξπμεο θαη ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο, ζε φηη αθνξά ζηε ζπκκεηνρή πξνζψπσλ θαη θνξέσλ. Διάπκεια: ειέγρεηαη εάλ ε δηάξθεηα έξγνπ είλαη εληφο ησλ πξνβιεπφκελσλ νξίσλ. Πποϋπολογισμόρ: ειέγρεηαη θαηά πφζν ε αηηνχκελε ρξεκαηνδφηεζε δελ μεπεξλά ην αλψηαην πνζφ ρξεκαηνδφηεζεο, φπσο νξίδεηαη ζηελ Πξφζθιεζε. Κανονισμοί-Νομοθεσία: ειέγρεηαη θαηά πφζν νη Γηθαηνχρνη δεζκεχνληαη γηα ηελ ηήξεζε ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ θνηλνηηθψλ θαλνληζκψλ γηα ην πεξηβάιινλ, ηελ ηζφηεηα θαη ηε κε δηάθξηζε ησλ δχν θχισλ, ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ πιεξνθφξεζε / δεκνζηφηεηα. Σελ. 8 από 14

9 Δπηζηεκνληθή Αμηνιόγεζε Η Δπηζηεκνληθή Αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ εθ κέξνπο ηνπ ΙΠΔ γίλεηαη απφ αλεμάξηεηνπο θξηηέο πνπ επηιέγνληαη κε βάζε ην αληηθείκελν θάζε πξφηαζεο ζχκθσλα κε ην Κεθ. 22 ηεο Πξνθήξπμεο ηεο ΓΔΜΗ Αληίζηνηρε δηαδηθαζία αθνινπζείηαη απφ ηε ξνπκαληθή πιεπξά. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ ρξεζηκνπνηνχληαη ηα πην θάησ θξηηήξηα ζηα νπνία νη θξηηέο δίλνπλ αηηηνινγεκέλν βαζκφ κε βάζε ηνλ νπνίν θαζνξίδεηαη ε ζεηξά θαηάηαμεο κηαο πξφηαζεο ζηνλ Πίλαθα Απνηειεζκάησλ. Κξηηήξηα Αμηνιόγεζεο Έξγσλ α/α Κξηηήξην Βαξύηεηα 1. Πξνζόληα θαη εκπεηξία ησλ εξεπλεηηθώλ νκάδσλ 20% 2. Μεζνδνινγία, πξνζέγγηζε, ζηξαηεγηθή, δνκή θαη ηεθκεξίσζε 20% 3. Δπάξθεηα ηεο πθηζηάκελεο θαη ηεο πξνηεηλόκελεο ππνδνκήο 5% 4. Δπίπεδν θαηλνηνκίαο θαη πξσηνηππίαο 15% 5. Κνηλσληθή θαη αλαπηπμηαθή πξνζηηζέκελε αμία γηα ηελ Κύπξν θαη ηε Ρνπκαλία 15% 6. θνπηκόηεηα ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ εξεπλεηηθώλ νκάδσλ 15% 7. Δθκεηάιιεπζε ησλ απνηειεζκάησλ 5% 8. Γηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ 5% Δπηπξφζζεηα, δεηείηαη ε γλψκε (ρσξίο βαζκφ) ησλ θξηηψλ, ζε ζρέζε κε ηελ: θαηαλνκή, ην χςνο θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, αλάγθε βηνεζηθήο αμηνιφγεζεο ηεο πξφηαζεο, θαη χπαξμε αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ή/θαη θηλδχλσλ ζην πεξηβάιινλ απφ ηηο πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο ή ηα απνηειέζκαηα / πξντφληα ηνπ έξγνπ. Δπηιέμηκε Πξόηαζε Μηα πξφηαζε ζεσξείηαη επηιέμηκε γηα ρξεκαηνδφηεζε εθφζνλ ιάβεη ηνπιάρηζηνλ ην 50% ηεο βαζκνινγίαο ζε θάζε έλα απφ ηα νθηψ βαζηθά θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη πην πάλσ θαη ζπλνιηθή βαζκνινγία πέξαλ ηνπ 8,00/10,00. Παξά ηαχηα ζεκεηψλεηαη φηη ε ηειηθή επηινγή ησλ πξνηάζεσλ πνπ ζα θιεζνχλ ζε δηαπξαγκάηεπζε γίλεηαη απφ ηε Μηθηή Δπηηξνπή Κχπξνπ Ρνπκαλίαο κε βάζε ηηο αμηνινγήζεηο ησλ δχν πιεπξψλ. Σελ. 9 από 14

10 Αλαθνίλσζε Απνηειεζκάησλ Σα απνηειέζκαηα ηνπ Πξνθαηαξθηηθνχ Διέγρνπ θαη ηεο Δπηζηεκνληθήο Αμηνιφγεζεο, δεκνζηεχνληαη ζηνλ ηζηνρψξν ηνπ ΙΠΔ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο. Ο Πίλαθαο Απνηειεζκάησλ παξνπζηάδεη ηελ θαηάηαμε φισλ ησλ πξνηάζεσλ έξγσλ θαη ηηο βαζκνινγίεο αλψλπκα θαη κε βάζε ηνλ Αξηζκφ Πξσηνθφιινπ. ην πιαίζην ησλ δηαδηθαζηψλ πιήξνπο δηαθάλεηαο πνπ αθνινπζεί ην ΙΠΔ, ηα δειηία αμηνιφγεζεο κε ηα αλαιπηηθά ζρφιηα θαη ηηο επηκέξνπο βαζκνινγίεο θνηλνπνηνχληαη ζηνπο δηθαηνχρνπο γξαπηψο. Δλζηάζεηο Αλάδνρνο Φνξέαο πξφηαζεο έξγνπ πνπ απνξξίθζεθε θαηά ην ζηάδην ηνπ Πξνθαηαξθηηθνχ Διέγρνπ έρεη ην δηθαίσκα λα ππνβάιεη γξαπηή έλζηαζε, κέζα ζε 20 κέξεο απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηεο επηζηνιήο ηνπ ΙΠΔ πνπ αθνξά ζηελ ελεκέξσζή ηνπ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο εμέηαζεο ησλ ελζηάζεσλ νη ελδηαθεξφκελνη ελεκεξψλνληαη γξαπηψο γηα ην απνηέιεζκα. Γ Ι Α Π Ρ Α Γ Μ Α Σ Δ Τ Η - Τ Μ Β Ο Λ Α Ι Α Η δηαδηθαζία Γηαπξαγκάηεπζεο γίλεηαη κε βάζε ηηο πξφλνηεο ηνπ Κεθ. 22 ηεο Πξνθήξπμεο ηεο ΓΔΜΗ Κιήζε ζε Γηαπξαγκάηεπζε ε δηαπξαγκάηεπζε θαινχληαη νη πξνηάζεηο πνπ ζα επηιεγνχλ απφ ηε Μηθηή Δπηηξνπή Κχπξνπ Ρνπκαλίαο κε βάζε ηηο αμηνινγήζεηο ησλ δχν πιεπξψλ. Γηαδηθαζία Γηαπξαγκάηεπζεο Μεηά ηελ θιήζε γηα δηαπξαγκάηεπζε ν Δ ππνβάιιεη ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία, δηθαηνινγεηηθά θαη έγγξαθα, νχησο ψζηε λα είλαη δπλαηφο ν έιεγρνο θαηά πφζν: νη ζπκκεηέρνληεο ζην έξγν θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ηεο Πξφζθιεζεο (δεηνχληαη ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο ηεο εγθπξφηεηαο ζπκκεηνρήο ησλ δηθαηνχρσλ, φπσο θαηαζηαηηθφ, εγγξαθή ζηνλ Έθνξν Δηαηξεηψλ, ηζνινγηζκνί ηειεπηαίσλ εηψλ, βεβαηψζεηο γηα αξηζκφ εξγαδνκέλσλ θα), ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπκκεηνρή πξνζψπσλ είλαη έγθπξα θαη αθξηβή (φπσο βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα, ζπκβάζεηο εξγαζίαο, απνθφκκαηα κηζζνδνζίαο, απφζπαζκα κηζζνινγίνπ, θαηάζηαζε απνδνρψλ θαη εηζθνξψλ, έληππν ΔΠΡ7 θα), ε αηηνχκελε έληαζε ελίζρπζεο γηα θάζε θνξέα είλαη ζπκβαηή κε ηηο ζρεηηθέο πξφλνηεο θαη νη δαπάλεο πνπ πξνβιέπνληαη είλαη αλαγθαίεο θαη επηιέμηκεο, νη κεζνδνινγηθέο ηξνπνπνηήζεηο πνπ ηπρφλ εηζεγήζεθαλ νη θξηηέο έρνπλ ελζσκαησζεί ζην θείκελν ηεο κεζφδνπ εξγαζίαο, έρεη εηνηκαζηεί, ππνγξαθεί θαη ππνβιεζεί ην πκθσλεηηθφ Γηθηχνπ πλεξγαζίαο, θαη Σελ. 10 από 14

11 έρνπλ εμαζθαιηζηεί φιεο νη απαξαίηεηεο εγθξίζεηο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία θαη ζρεηίδνληαη κε ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ (βι. Κεθ. 25 Πξνθήξπμεο). Σειηθή Απόθαζε Η ηειηθή απφθαζε γηα ηα έξγα πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ γίλεηαη κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο Γηαπξαγκάηεπζεο θαη εθφζνλ επέιζεη ζπκθσλία ζε φια ηα ππφ εμέηαζε ζέκαηα. Τπνγξαθή πκβνιαίσλ Γηα θάζε έξγν πνπ επηιέγεηαη γηα ρξεκαηνδφηεζε ππνγξάθεηαη πκβφιαην Έξγνπ. Σν πκβφιαην ππνγξάθνπλ εθπξφζσπνη ηνπ ΙΠΔ θαη ηνπ ΑΦ, θαζψο επίζεο ν Δ. Γ Ι Α Υ Δ Ι Ρ Ι Η - Π Α Ρ Α Κ Ο Λ Ο Τ Θ Η Η Η δηαρείξηζε θαη παξαθνινχζεζε ησλ έξγσλ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηεο Πξνθήξπμεο ηεο ΓΔΜΗ (Κεθ. 23) θαη ηεο Δγθπθιίνπ Γηαρείξηζεο Έξγνπ. Δθζέζεηο Πξνόδνπ Γηα ηα έξγα ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο ζα ππνβάιινληαη: Δλδηάκεζε Έθζεζε Πξνφδνπ θαηά ηε ζπκπιήξσζε ηεο κηζήο δηάξθεηαο ηνπ έξγνπ. Σειηθή Έθζεζε Πξνφδνπ θαηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. Αμηνπνίεζε θαη Γηάρπζε Γλώζεο Οη φξνη αμηνπνίεζεο θαη δηάρπζεο ηεο παξαγφκελεο γλψζεο πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηα έξγα πεξηγξάθνληαη ζην Κεθ.24 ηεο Πξνθήξπμεο ηεο ΓΔΜΗ Γ Ι Α Γ Ι Κ Α Ι Α Τ Π Ο Β Ο Λ Η Έληππα - Γιώζζα Γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απαξαίηεηα ηα έληππα «Δ.V- ΓΙΑΚΡΑΣΙΚΔ» ηεο ΓΔΜΗ Γηα ηε ζπκπιήξσζή ηνπο ζπζηήλεηαη λα αθνινπζνχληαη πηζηά νη ζρεηηθέο νδεγίεο. Οη πξνηάζεηο έξγσλ κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ ζηελ ειιεληθή ή αγγιηθή γιψζζα. Υξόλνο Οη πξνηάζεηο πξέπεη λα επηδίδνληαη «δηά ρεηξφο» ζηα γξαθεία ηνπ ΙΠΔ ή λα θζάλνπλ ζην ηαρπδξνκηθφ θηβψηην ηνπ ΙΠΔ κέρξη ηελ 17 ε Ινπλίνπ 2011, ώξα Πεξηερόκελν Κάζε πξφηαζε ππνβάιιεηαη ζε δύν (2) εθηππσκέλα αληίγξαθα ηα νπνία ζα πξέπεη λα είλαη δεκέλα (ζπηξάι, ζεξκνθφιιεζε) ζε μερσξηζηά ηεχρε. Σελ. 11 από 14

12 Δπηπξφζζεηα, ππνβάιιεηαη έλαο (1) ςεθηαθόο δίζθνο (CD-ROM) πνπ ζα πεξηιακβάλεη φιν ην πεξηερφκελν ηεο πξφηαζεο ζε δύν κόλν αξρεία, έλα αξρείν κε ην θείκελν ηεο πξφηαζεο ζε κνξθή pdf ή Word ή Word 2007 θαη έλα κε ηνλ πίλαθα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζε κνξθή Excel ή Excel Σν ζπλνιηθφ κέγεζνο ησλ αξρείσλ δελ πξέπεη λα μεπεξλά ην 2Mb. πζηήλεηαη φπσο (α) ε εγγξαθή ηνπ ςεθηαθνχ δίζθνπ γίλεη κε ζπκβαηηθή κέζνδν (UDF ζπκβαηφ κε WINDOWS XP ή WINDOWS VISTA ή WINDOWS 7) θαη (β) πξηλ ηελ ππνβνιή γίλεηαη έιεγρνο γηα ηε ζσζηή αληηγξαθή ηνπ αξρείνπ ζην ςεθηαθφ δίζθν. εκεηψλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ςεθηαθφο δίζθνο δελ είλαη αλαγλψζηκνο, ηφηε ε πξφηαζε δελ κπνξεί λα πξνσζεζεί γηα επηζηεκνληθή αμηνιφγεζε θαη σο εθ ηνχηνπ απνθιείεηαη ζηε θάζε ηνπ Πξνθαηαξθηηθνχ Διέγρνπ. Πξνο ηνχην, ζπζηήλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ ςεθηαθνχ δίζθνπ θαη ηνλ έιεγρν πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπ ζην ΙΠΔ. πιινγή θαη Δπεμεξγαζία Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα Η ζπιινγή θαη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ πεξηέρνληαη ζηηο πξνηάζεηο νη νπνίεο ζα ππνβιεζνχλ ζην ΙΠΔ, γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα (Πξνζηαζία ηνπ Αηφκνπ) Νφκν ηνπ 2001 θαη ηνλ Καλνληζκφ ηνπ ΙΠΔ ζε ρέζε κε ηε πιινγή, Δπεμεξγαζία θαη Υξήζε Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα. Ο ελ ιφγσ Καλνληζκφο βξίζθεηαη αλαξηεκέλνο ζηνλ ηζηνρψξν ηνπ Ιδξχκαηνο. Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Δ Όια ηα αλαγθαία έγγξαθα θαη έληππα, φπσο επίζεο θαη άιιν πιεξνθνξηαθφ πιηθφ δηαηίζεληαη ζηνλ ηζηνρψξν ( θαζψο θαη ζηα γξαθεία ηνπ ΙΠΔ. Πιεξνθνξίεο Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα δεηνχλ πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο θαη ππνζηήξημε απφ ην ΙΠΔ. Γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζή ηνπο νη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα επηθνηλσλνχλ κε ην αξκφδην ζηέιερνο ηνπ ΙΠΔ γηα ην ρεηξηζκφ ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο, κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ή/θαη ηειεθψλνπ θαηά ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ιδξχκαηνο. Καη ηδίαλ ζπλαληήζεηο ζηα γξαθεία ηνπ Ιδξχκαηνο ή παξνπζίαζε ησλ Πξνζθιήζεσλ ζε κεγάιε νκάδα ελδηαθεξνκέλσλ ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπο είλαη δπλαηφ λα δηεπζεηεζεί κεηά απφ ζρεηηθή ζπλελλφεζε. εκεηψλεηαη φηη, ηε δηαρείξηζε ηεο Πξφζθιεζεο εθ κέξνπο ηεο ξνπκαληθήο πιεπξάο έρεη αλαιάβεη ε θα Madalina Alionte, απφ ηελ Αξρή Δπηζηεκνληθήο Έξεπλαο ηεο Ρνπκαλίαο (ηει: , ηει/ηππν: , Σελ. 12 από 14

13 Υξήζηκα Έγγξαθα Γηα ηελ θαιχηεξε πξνεηνηκαζία ησλ πξνηάζεσλ ηνπο, νη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη φπσο κειεηήζνπλ επίζεο: ηελ «Πξνθήξπμε ηεο ΓΔΜΗ », ηα «Έληππα ΓΔΜΗ » θαη ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο ζπκπιήξσζήο ηνπο, θαη ηελ «Δγθχθιην Γηαρείξηζεο Έξγσλ ΓΔΜΗ ». ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο Γηα πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε ην ΙΠΔ: Σειέθσλν : Σειενκνηφηππν : Ηιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν : Γηεύζπλζε Τπνβνιήο Πξνηάζεσλ Σα γξαθεία ηνπ ΙΠΔ βξίζθνληαη ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε: Λεσθφξνο ηξνβφινπ 123, ηξφβνινο, 2042 Λεπθσζία, Κχπξνο. Η ηαρπδξνκηθή ζπξίδα ηνπ ΙΠΔ είλαη: Σ.Θ Λεπθσζία, Κχπξνο Σελ. 13 από 14

14 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α Ι Τπνινγηζκόο Έληαζεο Δλίζρπζεο γηα Γξαζηεξηόηεηεο Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο Α. ΒΑΙΚΗ ΔΝΣΑΗ ΔΝΙΥΤΗ Τπνινγίδεηαη ζύκθσλα κε ηνλ εξεπλεηηθό ραξαθηήξα ηνπ έξγνπ Δξεπλεηηθόο Υαξαθηήξαο Έξγνπ Μηθξή Δπηρείξεζε (Β1) Μεζαία Δπηρείξεζε (Β2) Α.1 Γξαζηεξηόηεηεο Βαζηθήο Έξεπλαο 100% Μεγάιε Δπηρείξεζε (Β3) Δξεπλεηηθόο Φνξέαο / Γεκόζηνο Κνηλσθειήο Οξγαληζκόο (Α1 θαη Γ1) Α.2 Γξαζηεξηόηεηεο Βηνκεραληθήο (Δθαξκνζκέλεο) Έξεπλαο 70% 60% 50% 100% 1 Α.3 Γξαζηεξηόηεηεο Πεηξακαηηθήο Αλάπηπμεο 45% 35% 25% Β. ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΔΝΣΑΗ ΔΝΙΥΤΗ Πξνζηίζεηαη ζηε Βαζηθή Έληαζε ζε πεξίπησζε πνπ ην έξγν θαιύπηεη κηα από ηηο πην θάησ εηδηθέο πξόλνηεο: Δπηρείξεζε (Β1, Β2, Β3) Σν έξγν πξνβιέπεη πξαγκαηηθή ζπλεξγαζία 2 κεηαμχ δχν ηνπιάρηζηνλ αλεμάξηεησλ κεηαμχ ηνπο επηρεηξήζεσλ θαη πιεξνχληαη νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: θακία κεκνλσκέλε επηρείξεζε δελ επσκίδεηαη πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ ην 70% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηνπ έξγνπ, ην έξγν πεξηιακβάλεη ζπλεξγαζία κε ηνπιάρηζηνλ κηα ΜΜΔ ή δηεμάγεηαη ζε δχν, ηνπιάρηζηνλ, δηαθνξεηηθά θξάηε κέιε ηεο ΔΔ. Σν έξγν πξνβιέπεη πξαγκαηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ κίαο επηρείξεζεο θαη ελφο εξεπλεηηθνχ θνξέα, εθφζνλ ν εξεπλεηηθφο θνξέαο επσκίδεηαη ηνπιάρηζηνλ ην 10% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηνπ έξγνπ θαη έρεη ην δηθαίσκα δεκνζίεπζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ, ζην βαζκφ πνπ απηά απνξξένπλ απφ έξεπλα δηεμαρζείζα απφ ηνλ ελ ιφγσ θνξέα. 15% ηελ πεξίπησζε βηνκεραληθήο έξεπλαο, ηα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ ηπγράλνπλ επξείαο δηάδνζεο κέζσ ηερληθψλ θαη επηζηεκνληθψλ δηαιέμεσλ ή κέζσ ηεο δεκνζίεπζήο ηνπο ζε επηζηεκνληθά θαη ηερληθά πεξηνδηθά ή δηαηίζεληαη ζε αξρεία απνζήθεπζεο θαη ειεχζεξε πξφζβαζε (βάζεηο δεδνκέλσλ, νη νπνίεο πξνζθέξνπλ ζε φινπο πξφζβαζε ζε αλεπεμέξγαζηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα), ή κέζσ δσξεάλ ινγηζκηθνχ ή ινγηζκηθνχ αλνηθηήο πεγήο. 1 Σν πνζνζηφ ηζρχεη δεδνκέλνπ φηη ε ρξεκαηνδφηεζε δελ αθνξά νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηνλ ελ ιφγσ θνξέα (π.ρ. κίζζσζε ππνδνκψλ, παξνρή ππεξεζηψλ ζε επηρεηξήζεηο, πξαγκαηνπνίεζε έξεπλαο βάζεη ζπκβάζεσλ). ε πεξίπησζε πνπ ε ρξεκαηνδφηεζε αθνξά νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ν θνξέαο ζα αληηκεησπίδεηαη ζρεηηθά κε ην πνζνζηφ ηεο έληαζεο ελίζρπζεο σο Δπηρείξεζε. 2 Γηα ηνπο ζθνπνχο ππνινγηζκνχ ηεο Έληαζεο Δλίζρπζεο, ε ππεξγνιαβία δελ ζεσξείηαη πξαγκαηηθή ζπλεξγαζία. Σελ. 14 από 14

ΓΔΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ 2009-2010

ΓΔΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ 2009-2010 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΔΝΩΗ Π Ρ Ο Κ Λ Η Η Τ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Α Δ Ω Ν Σ Ο Π Λ Α Ι Ι Ο Σ Η ΓΔΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ 2009-2010 Σ Ο Τ Ι Γ Ρ Τ Μ Α Σ Ο Π Ρ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΝΔΡΓΑΙΑ 2011 - πκπξάμεηο Παξαγσγηθψλ θαη Δξεπλεηηθψλ Φνξέσλ ζε Δζηηαζκέλνπο Δξεπλεηηθνχο & Σερλνινγηθνχο Σνκείο»

«ΤΝΔΡΓΑΙΑ 2011 - πκπξάμεηο Παξαγσγηθψλ θαη Δξεπλεηηθψλ Φνξέσλ ζε Δζηηαζκέλνπο Δξεπλεηηθνχο & Σερλνινγηθνχο Σνκείο» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ «ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΚΑΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΧΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΔΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΔΙ Δ ΤΥΝΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ. 1. Ο ρξφλνο ηεο ηειηθήο Αμηνιφγεζεο ελφο θαθέινπ ππνςεθίνπ γηα ηελ έληαμε ζην πξφγξακκα πφηε αξρίδεη;

ΑΠΑΝΣΗΔΙ Δ ΤΥΝΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ. 1. Ο ρξφλνο ηεο ηειηθήο Αμηνιφγεζεο ελφο θαθέινπ ππνςεθίνπ γηα ηελ έληαμε ζην πξφγξακκα πφηε αξρίδεη; ΑΠΑΝΣΗΔΙ Δ ΤΥΝΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ 1. Ο ρξφλνο ηεο ηειηθήο Αμηνιφγεζεο ελφο θαθέινπ ππνςεθίνπ γηα ηελ έληαμε ζην πξφγξακκα πφηε αξρίδεη; Η αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ ζα γίλεη κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Οξηζηηθνπνηήζεθαλ νη εληάμεηο ζην πξόγξακκα «Ελίζρπζε Μηθξνκεζαίσλ Επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο, Σνπξηζκνύ, Εκπνξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΩΝ 2012-2013

ΜΟΝΟΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΩΝ 2012-2013 ΜΟΝΟΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΩΝ 2012-2013 ΑΡΥΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2012 Π Ρ Ο Ο Η Μ Η Ο Η ζεκαζία ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ταχ. Δν/ση : Τηλέφωνο : 210 8846852 Fax : 210 8846853 Ιστοσελίδα: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα www.imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOAM «Τπνζηεξίδνληαο Οξγαλψζεηο πνπ βνεζνχλ κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ ζε αλαδήηεζε αζχινπ ζηελ Διιάδα»

ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOAM «Τπνζηεξίδνληαο Οξγαλψζεηο πνπ βνεζνχλ κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ ζε αλαδήηεζε αζχινπ ζηελ Διιάδα» ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΓΗΑ ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΡΑΠΔΩΛ ΓΗΑ ΚΖ ΘΒΔΟΛΖΡΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ «SOAM» ΞΝΠΡΖΟΗΕΝΛΡΑΠ ΝΟΓΑΛΩΠΔΗΠ ΞΝ ΒΝΖΘΝΛ ΚΔΡΑΛΑΠΡΔΡΗΘΝ ΞΙΖΘΠΚΝ ΠΔ ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΑΠΙΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Χρηματοδοτικός

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΗΑ ΣΖ ΥΟΡΖΓΖΖ ΣΖ ΔΗΓΗΚΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 68 ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ (ΔΚ) 73/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΝΔΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΝΔΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΚΑΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΔΝΙΥΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΟ ΕΝΙΧΤΗ ΣΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

ΧΕΔΙΟ ΕΝΙΧΤΗ ΣΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2013 «ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΧΕΔΙΟ ΕΝΙΧΤΗ ΣΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 3 ε Πξνθήξπμε ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΜΠΟΡΗΟΤ, ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα