ΒΛΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Βιολογψ (Ηυµαν Βιολογψ) ΒΙΟΛΟΓΨ. ατε ανδ Τιµε. Τιµε αλλοωεδ: 30 µινυτεσ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΛΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Βιολογψ (Ηυµαν Βιολογψ) ΒΙΟΛΟΓΨ. ατε ανδ Τιµε. Τιµε αλλοωεδ: 30 µινυτεσ"

Transcript

1 Version 1.0 Συρναµε Χεντρε Νυµβερ Οτηερ Ναµεσ Χανδιδατε Νυµβερ Χανδιδατε σιγνατυρε Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ ΣΧΙΕΝΧΕ Α Υνιτ 1α Βιολογψ (Ηυµαν Βιολογψ) ΒΛΨ1Α ΒΙΟΛΟΓΨ Υνιτ 1α Βιολογψ (Ηυµαν Βιολογψ) ατε ανδ Τιµε Φορ τηισ παπερ ψου µυστ ηαϖε: α βλαχκ βαλλ ποιντ πεν αν οβϕεχτιϖε τεστ ανσωερ σηεετ. Ψου µαψ υσε α χαλχυλατορ. Τιµε αλλοωεδ: 30 µινυτεσ Ινστρυχτιονσ Φιλλ ιν τηε βοξεσ ατ τηε τοπ οφ τηισ παγε. Χηεχκ τηατ ψουρ ναµε, χανδιδατε νυµβερ ανδ χεντρε νυµβερ αρε πριντεδ ον τηε σεπαρατε ανσωερ σηεετ. Χηεχκ τηατ τηε σεπαρατε ανσωερ σηεετ ηασ τηε τιτλε Ηυµαν Βιολογψ πριντεδ ον ιτ. Αττεµπτ ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον Τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Μακε συρε τηατ ψου υσε τηε χορρεχτ σιδε οφ τηε σεπαρατε ανσωερ σηεετ; τηε Φουνδατιον Τιερ ισ πριντεδ ον ονε σιδε ανδ τηε Ηιγηερ Τιερ ον τηε οτηερ. Ανσωερ αλλ τηε θυεστιονσ φορ τηε Τιερ ψου αρε αττεµπτινγ. Ρεχορδ ψουρ ανσωερσ ον τηε σεπαρατε ανσωερ σηεετ ονλψ. ο αλλ ρουγη ωορκ ιν τηισ βοοκ, νοτ ον ψουρ ανσωερ σηεετ. Ινστρυχτιονσ φορ ρεχορδινγ ανσωερσ Υσε α βλαχκ βαλλ ποιντ πεν. Φορ εαχη ανσωερ χοµπλετελψ φιλλ ιν τηε χιρχλε ασ σηοων: ο νοτ εξτενδ βεψονδ τηε χιρχλεσ. Ιφ ψου ωαντ το χηανγε ψουρ ανσωερ, ψου µυστ χροσσ ουτ ψουρ οριγιναλ ανσωερ, ασ σηοων: Ιφ ψου χηανγε ψουρ µινδ αβουτ αν ανσωερ ψου ηαϖε χροσσεδ ουτ ανδ νοω ωαντ το χηοοσε ιτ, δραω α ρινγ αρουνδ τηε χροσσ ασ σηοων: Ινφορµατιον Τηε µαξιµυµ µαρκ φορ τηισ παπερ ισ 36. Αδϖιχε ο νοτ χηοοσε µορε ρεσπονσεσ τηαν ψου αρε ασκεδ το. Ψου ωιλλ λοσε µαρκσ ιφ ψου δο. Μακε συρε τηατ ψου ηανδ ιν βοτη ψουρ ανσωερ σηεετ ανδ τηισ θυεστιον παπερ ατ τηε ενδ οφ τηε τεστ. Ιφ ψου σταρτ το ανσωερ ον τηε ωρονγ σιδε οφ τηε ανσωερ σηεετ βψ µιστακε, µακε συρε τηατ ψου χροσσ ουτ χοµπλετελψ τηε ωορκ τηατ ισ νοτ το βε µαρκεδ. ΒΛΨ1Α

2 2 Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Ηιγηερ Τιερ σταρτσ ον παγε 16 οφ τηισ βοοκλετ. ΦΟΥΝ ΑΤΙΟΝ ΤΙΕΡ ΣΕΧΤΙΟΝ ΟΝΕ Θυεστιονσ ΟΝΕ το ΣΙΞ. Ιν τηεσε θυεστιονσ, µατχη τηε λεττερσ, Α, Β, Χ ανδ, ωιτη τηε νυµβερσ 1 4. Υσε εαχη ανσωερ ονλψ ονχε. Μαρκ ψουρ χηοιχεσ ον τηε ανσωερ σηεετ. ΘΥΕΣΤΙΟΝ ΟΝΕ Τηε δραωινγ σηοωσ α σκατερ. Τηε σκατερ ηασ οργανσ ωηιχη χονταιν διφφερεντ ρεχεπτορσ. Ματχη στατεµεντσ, Α, Β, Χ ανδ, ωιτη τηε λαβελσ 1 4 ον τηε δραωινγ. Α Β Χ χονταινσ λιγητ ρεχεπτορσ χονταινσ ρεχεπτορσ σενσιτιϖε το χηεµιχαλσ χονταινσ σουνδ ρεχεπτορσ χονταινσ τεµπερατυρε ρεχεπτορσ

3 3 ΘΥΕΣΤΙΟΝ ΤΩΟ Τηε ταβλε ισ αβουτ τηε εφφεχτσ οφ σοµε συβστανχεσ ον τηε βοδψ. Ματχη ωορδσ, Α, Β, Χ ανδ, ωιτη τηε στατεµεντσ 1 4 ιν τηε ταβλε. Α Β Χ αλχοηολ χαρβον µονοξιδε χανναβισ νιχοτινε Συβστανχε Εφφεχτ ον βοδψ 1 ισ τηε αδδιχτιϖε συβστανχε ιν χιγαρεττεσ 2 ισ τηουγητ το χαυσε πσψχηολογιχαλ προβλεµσ ιν µανψ πεοπλε 3 ρεδυχεσ τηε αµουντ οφ οξψγεν ωηιχη τηε βλοοδ χαρριεσ 4 σλοωσ δοων ρεαχτιον τιµε Τυρν οϖερ φορ τηε νεξτ θυεστιον Τυρν οϖερ

4 4 ΘΥΕΣΤΙΟΝ ΤΗΡΕΕ Τηε ταβλε ισ αβουτ συβστανχεσ ωηιχη αρε εφφεχτιϖε αγαινστ µιχροοργανισµσ. Ματχη ωορδσ, Α, Β, Χ, ανδ, ωιτη τηε στατεµεντσ 1 4 ιν τηε ταβλε. Α Β Χ αντιβοδψ αντιτοξιν βλοοδ χλοτ πενιχιλλιν Συβστανχε Φεατυρε 1 κιλλσ βαχτερια βυτ νοτ ϖιρυσεσ 2 κιλλσ βοτη βαχτερια ανδ ϖιρυσεσ 3 νευτραλισεσ ποισονσ προδυχεδ βψ µιχροοργανισµσ 4 σεαλσ χυτσ το πρεϖεντ εντρψ οφ µιχροοργανισµσ ΘΥΕΣΤΙΟΝ ΦΟΥΡ Μανψ πεοπλε αρε οβεσε. Ματχη ωορδσ, Α, Β, Χ, ανδ, ωιτη τηε νυµβερσ 1 4 ιν τηε σεντενχεσ. Α Β Χ αρτηριτισ εξερχισε φοοδ µασσ Οβεσιτψ ισ χαυσεδ βψ δοινγ λεσσ ανδ τακινγ ιν µορε Τηισ χαυσεσ αν ινχρεασε ιν βοδψ ωηιχη χαν λεαδ το

5 5 ΘΥΕΣΤΙΟΝ ΦΙςΕ Τηε διαγραµ σηοωσ σοµε οφ τηε εϖεντσ ιν α ωοµαν σ µοντηλψ χψχλε. Ματχη νυµβερσ, Α, Β, Χ, ανδ, ωιτη τηε στατεµεντσ 1 4 ιν τηε ταβλε. Α 4 Β 14 Χ α δαψ ωηεν αν εγγ χουλδ βε ρελεασεδ 2 α δαψ ωηεν αν ολδ εγγ ισ λεαϖινγ τηε βοδψ 3 α δαψ ωηεν τηε ωοµβ λινινγ ισ βρεακινγ δοων 4 τηε δαψ ωηεν τηε ωοµβ λινινγ ισ τηιχκεστ Τυρν οϖερ

6 6 ΘΥΕΣΤΙΟΝ ΣΙΞ Τηε παρτσ οφ βλοοδ ηελπ το κεεπ υσ ηεαλτηψ ιν διφφερεντ ωαψσ. Ταβλε 1 σηοωσ τηε νυµβερ οφ τηεσε παρτσ ιν α ηεαλτηψ περσον. Ταβλε 1 Παρτ οφ βλοοδ Νυµβερ περ µµ 3 ιν ηεαλτηψ περσον Ωηιτε βλοοδ χελλσ 4000 το Ρεδ βλοοδ χελλσ 4.5 το 6.5 µιλλιον Πλατελετσ το Ταβλε 2 σηοωσ τηε βλοοδ τεστ ρεσυλτσ φορ φουρ πεοπλε. Ταβλε 2 Τεστ ϑαµεσ ϑοην Μιχηαελ Παυλ Ωηιτε βλοοδ χελλσ Ρεδ βλοοδ χελλσ 5.3 µιλλιον 5.2 µιλλιον 3.0 µιλλιον 5.5 µιλλιον Πλατελετσ Ματχη ωορδσ, Α, Β, Χ, ανδ, ωιτη τηε νυµβερσ 1 4 ιν τηε σεντενχεσ. Α Β Χ ϑαµεσ ϑοην Μιχηαελ Παυλ Τηε περσον ωιτη τηε λεαστ ρεδ βλοοδ χελλσ ισ Τηε περσον ωηοσε βλοοδ ωουλδ χλοτ µοστ σλοωλψ ισ Τηε περσον ωηο ωουλδ βε µοστ λικελψ το χατχη αν ινφεχτιον ισ Ονε οφ τηε σψµπτοµσ οφ λευκαεµια ισ α λαργε ινχρεασε ιν τηε νυµβερ οφ ωηιτε βλοοδ χελλσ. Τηε περσον µοστ λικελψ το βε συφφερινγ φροµ λευκαεµια ισ

7 7 Τυρν οϖερ φορ τηε νεξτ θυεστιον Τυρν οϖερ

8 8 ΣΕΧΤΙΟΝ ΤΩΟ Θυεστιονσ ΣΕςΕΝ το ΝΙΝΕ. Εαχη οφ τηεσε θυεστιονσ ηασ φουρ παρτσ. Ιν εαχη παρτ χηοοσε ονλψ ονε ανσωερ. Μαρκ ψουρ χηοιχεσ ον τηε ανσωερ σηεετ. ΘΥΕΣΤΙΟΝ ΣΕςΕΝ Α µαν ηαδ σοµε αλχοηολιχ δρινκ ατ ηοµε. Λατερ ηε ωεντ ουτ ανδ ηαδ σοµε µορε αλχοηολιχ δρινκ. Τηε γραπη σηοωσ τηε χονχεντρατιον οφ αλχοηολ ιν τηε µαν σ βλοοδ οϖερ τηισ περιοδ ανδ τηε φολλοωινγ φεω ηουρσ.

9 9 7Α Ωηατ ωασ τηε ηιγηεστ χονχεντρατιον οφ αλχοηολ ιν τηε µαν σ βλοοδ? µγ περ 100 χµ µγ περ 100 χµ µγ περ 100 χµ µγ περ 100 χµ 3 7Β Τηε λεγαλ λιµιτ φορ δριϖινγ ιν Βριταιν ισ 80 µγ αλχοηολ περ 100 χµ 3 οφ βλοοδ. υρινγ ωηιχη οφ τηε φολλοωινγ χοµπλετε περιοδσ ωουλδ ιτ βε ιλλεγαλ φορ τηε µαν το δριϖε? το το το το Χ Ιτ ισ δανγερουσ το δριϖε α χαρ αφτερ δρινκινγ αλχοηολ βεχαυσε... 1 αλχοηολ χαυσεσ πσψχηολογιχαλ προβλεµσ. 2 αλχοηολ ισ α δρυγ. 3 αλχοηολ ισ αδδιχτιϖε. 4 αλχοηολ σλοωσ ρεαχτιονσ. 7 Ωηιχη ονε οφ τηε φολλοωινγ ισ µοστ λικελψ το βε χαυσεδ βψ δρινκινγ τοο µυχη αλχοηολ? 1 βαβιεσ ωιτη λοω βιρτη µασσ 2 ηεαρτ δισεασε 3 λιϖερ δισεασε 4 οβεσιτψ Τυρν οϖερ

10 10 ΘΥΕΣΤΙΟΝ ΕΙΓΗΤ Σχιεντιστσ στυδψ τηε εφφεχτ οφ σµοκινγ ον τηε νυµβερ οφ πεοπλε δψινγ φροµ λυνγ χανχερ. Γραπη 1 σηοωσ τηε νυµβερ οφ πεοπλε αγεδ ωηο διεδ φροµ λυνγ χανχερ ιν τηισ χουντρψ βετωεεν 1950 ανδ Γραπη 1

11 11 8Α Ηοω διδ τηε νυµβερ οφ µεν, αγεδ ωηο διεδ φροµ λυνγ χανχερ, χηανγε βετωεεν 1960 ανδ 2000? 1 Ιτ ροσε τηεν φελλ. 2 Ιτ ροσε το 11 περ Ιτ φελλ το Ιτ φελλ βψ 37 περ Β Α τοων ιν τηισ χουντρψ ηαδ ινηαβιταντσ ιν Ηοω µανψ µεν αγεδ φροµ τηατ τοων αρε λικελψ το ηαϖε διεδ φροµ λυνγ χανχερ ιν 1955? Θυεστιον 8 χοντινυεσ ον τηε νεξτ παγε Τυρν οϖερ

12 12 Γραπη 2 σηοωσ τηε περχενταγε οφ τηε ποπυλατιον ωηο σµοκεδ βετωεεν 1950 ανδ Γραπη 2 8Χ Ωηατ χονχλυσιον χαν βε δραων φροµ τηε δατα ιν Γραπησ 1 ανδ 2? 1 Σµοκινγ χαυσεσ λυνγ χανχερ. 2 Τηε µορε χιγαρεττεσ ψου σµοκε, τηε µορε λικελψ ψου αρε το γετ λυνγ χανχερ. 3 Τηε ψουνγερ ψου σταρτ σµοκινγ, τηε µορε λικελψ ψου αρε το γετ λυνγ χανχερ. 4 Τηερε ισ α χορρελατιον βετωεεν τηε περχενταγε οφ πεοπλε ωηο σµοκε ανδ τηε νυµβερ οφ δεατησ φροµ λυνγ χανχερ. 8 Ηοω ωασ τηε δατα ιν Γραπησ 1 ανδ 2 µοστ λικελψ το ηαϖε βεεν χολλεχτεδ? 1 Σχιεντιστσ χαρριεδ ουτ τελεπηονε συρϖεψσ. 2 Σχιεντιστσ χολλατεδ ινφορµατιον φροµ µεδιχαλ δαταβασεσ. 3 Σχιεντιστσ διδ εξπεριµεντσ. 4 Σχιεντιστσ διδ ιντερνετ σεαρχηεσ.

13 13 Τυρν οϖερ φορ τηε νεξτ θυεστιον Τυρν οϖερ

14 14 ΘΥΕΣΤΙΟΝ ΝΙΝΕ Ωηεν τηε τενδον βελοω τηε κνεε ισ ταππεδ ωιτη α ηαµµερ, τηε λοωερ λεγ ϕερκσ υπωαρδσ ιν α ρεφλεξ αχτιον. Α γρουπ οφ στυδεντσ ωαντεδ το φινδ ουτ ηοω τηε σπεεδ οφ τηε ηαµµερ αφφεχτεδ τηε διστανχε τηε λοωερ λεγ µοϖεδ. Τηε διαγραµ σηοωσ ηοω τηε εξπεριµεντ ωασ σετ υπ. Εαχη τριαλ ωασ ρεχορδεδ ον α ϖιδεο. Α φραµε ωασ τακεν εϖερψ 33 µιλλισεχονδσ. Τηε ϖιδεο ωασ τηεν πλαψεδ υσινγ σινγλε φραµε αδϖανχε. Τηε νυµβερ οφ φραµεσ φορ τηε ηαµµερ το µοϖε το τηε κνεε ωασ φουνδ. Τηε φαστερ τηε σπεεδ, τηε σµαλλερ ωασ τηε νυµβερ οφ φραµεσ. Τηε ϖιδεο ωασ αλσο υσεδ το φινδ τηε διστανχε µοϖεδ βψ τηε τοε. Ιν εαχη τριαλ, τηε εξπεριµεντερ ηελδ τηε ηαµµερ 20 χµ φροµ τηε συβϕεχτ σ κνεε τηεν ηιτ τηε συβϕεχτ σ τενδον. Φορ εαχη τριαλ τηε εξπεριµεντερ υσεδ τηε ηαµµερ ατ α διφφερεντ σπεεδ. Τηε ταβλε σηοωσ σοµε οφ τηε ρεσυλτσ. Τριαλ νυµβερ ιστανχε ηαµµερ µοϖεδ το κνεε (ιν χµ) Νυµβερ οφ φραµεσ ιτ τοοκ τηε ηαµµερ το µοϖε το τηε κνεε ιστανχε µοϖεδ βψ τοε (ιν χµ)

15 15 9Α Ωηατ ωασ τηε χοντρολ ϖαριαβλε ιν τηισ εξπεριµεντ? 1 τηε διστανχε µοϖεδ βψ τηε ηαµµερ 2 τηε διστανχε µοϖεδ βψ τηε τοε 3 τηε νυµβερ οφ φραµεσ 4 τηε σπεεδ οφ τηε ηαµµερ 9Β Ονε αδϖανταγε οφ υσινγ τηε ϖιδεο το ρεχορδ τηε ρεσυλτσ ωασ τηατ... 1 ιτ τοοκ λεσσ τιµε το ρεχορδ τηε ρεσυλτσ. 2 ιτ ωασ εασιερ το ωορκ ουτ αν αϖεραγε. 3 τηε διστανχε µοϖεδ βψ τηε ηαµµερ χουλδ βε µεασυρεδ µορε αχχυρατελψ. 4 τηε σπεεδ οφ τηε ηαµµερ χουλδ βε µεασυρεδ µορε αχχυρατελψ. 9Χ Ωηιχη ισ τηε βεστ χονχλυσιον τηατ χαν βε δραων φροµ τηε ρεσυλτσ? 1 Τηε φαστερ τηε ηαµµερ µοϖεσ, τηε φυρτηερ τηε φοοτ µοϖεσ. 2 Τηε διστανχε τηε φοοτ µοϖεσ ισ ρελατεδ το τηε σπεεδ οφ τηε ηαµµερ. 3 Τηε σπεεδ ατ ωηιχη τηε φοοτ µοϖεσ ισ διρεχτλψ προπορτιοναλ το τηε σπεεδ οφ τηε ηαµµερ. 4 Τηε σλοωερ τηε ηαµµερ µοϖεσ, τηε φυρτηερ τηε φοοτ µοϖεσ. 9 Τηε πρεχισιον οφ τηε εξπεριµεντ χουλδ βε ιµπροϖεδ βψ... 1 υσινγ α 1 χµ γριδ ρατηερ τηαν α 5 χµ γριδ. 2 υσινγ α γρεατερ ρανγε οφ ηαµµερ σπεεδσ. 3 υσινγ α στοπωατχη ινστεαδ οφ α ϖιδεο. 4 υσινγ α ταπε µεασυρε ρατηερ τηαν α µετρε ρυλε. ΕΝ ΟΦ ΤΕΣΤ

Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ.

Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ. 14 Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ. ΗΙΓΗΕΡ ΤΙΕΡ ΣΕΧΤΙΟΝ ΟΝΕ Θυεστιονσ ΟΝΕ ανδ ΤΩΟ Ιν τηεσε θυεστιονσ, µατχη τηε

Διαβάστε περισσότερα

URL: http://www.eeg.uminho.pt/economia/nipe

URL: http://www.eeg.uminho.pt/economia/nipe The Continuous Wavelet Transform: A Primer Luís Aguiar-Conraria Maria Joana Soares 16/ 2011 The Continuous Wavelet Transform: A Primer Luís Aguiar-Conraria Maria Joana Soares NIPE * WP 16/ 2011 URL: http://www.eeg.uminho.pt/economia/nipe

Διαβάστε περισσότερα

Transnational Legal Environment

Transnational Legal Environment Sustainable and Innovative European Biogas Environment Transnational Legal Environment End Version Finalized on the 28 th of February 2012 Elaborated by PP7 Universität Stuttgart 70569 Stuttgart, Germany

Διαβάστε περισσότερα

Α ΧΟΜΠΑΡΑΤΙςΕ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΟΦ ΡΥΣΣΙΑΝ ΑΝ ΗΥΝΓΑΡΙΑΝ ΣΟΜΑΤΙΧ ΠΗΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΣ

Α ΧΟΜΠΑΡΑΤΙςΕ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΟΦ ΡΥΣΣΙΑΝ ΑΝ ΗΥΝΓΑΡΙΑΝ ΣΟΜΑΤΙΧ ΠΗΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΣ Πη.. ισσερτατιον Τηεσεσ Α ΧΟΜΠΑΡΑΤΙςΕ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΟΦ ΡΥΣΣΙΑΝ ΑΝ ΗΥΝΓΑΡΙΑΝ ΣΟΜΑΤΙΧ ΠΗΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΣ Ωριττεν βψ ρ. Ζολτ ν Γψ ρκε ΕΒΡΕΧΕΝ 2002 Ι Ιντροδυχτιον 1. ισσερτατιον Συβϕεχτ ανδ ιτσ Πλαχε ιν Λινγυιστιχ

Διαβάστε περισσότερα

Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance

Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance Scope of Presentation Τηισ πρεσεντατιον ισ ιντενδεδ φορ βοτη εξπεριενχεδ φιελδ περσοννελ φαμιλιαρ ωιτη λαυνδρψ ινσταλλατιονσ, ασ ωελλ

Διαβάστε περισσότερα

Σεαρχηινγ φορ στρανγε θυαρκ µαττερ. Α γλιµπσε ατ ηοω σεξ εϖολϖεδ. Τηε ωαρ ον χανχερ: ιτ σ βεινγ λοστ.

Σεαρχηινγ φορ στρανγε θυαρκ µαττερ. Α γλιµπσε ατ ηοω σεξ εϖολϖεδ. Τηε ωαρ ον χανχερ: ιτ σ βεινγ λοστ. ϑανυαρψ 1994 3.95 Σεαρχηινγ φορ στρανγε θυαρκ µαττερ. Α γλιµπσε ατ ηοω σεξ εϖολϖεδ. Τηε ωαρ ον χανχερ: ιτ σ βεινγ λοστ. Αν εϖεν βρεακ οφ τηε ραχκ χρεατεσ αν ιντραχταβλε προβλεµ: χαλχυλατινγ τηε πατησ τηε

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1399. Week ending 14th August 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1399. Week ending 14th August 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1399 Week ending 14th August 2009 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ ον

Διαβάστε περισσότερα

Langara College Spring 2009 - archived

Langara College Spring 2009 - archived Τεντατιϖε Λεχτυρε Σχηεδυλε φορ ΠηοτοΙμαγινγ 1215 (2009) Δατε: Λεχτυρε Συβϕεχτσ: Ρεαδινγσ: Πραχτιχαλ Ασσιγνμεντσ Δυε: Ωριττεν Ασσιγνμεντσ Δυε: ϑαν. 9 Οριεντατιον, Χονσιστενχψ, Ωηψ τηε Νεεδ φορ Στανδαρδσ

Διαβάστε περισσότερα

Poverty in Egypt: 1974-1996

Poverty in Egypt: 1974-1996 Copyright License Agreement Presentation of the articles in the Topics in Middle Eastern and North African Economies was made possible by a limited license granted to Loyola University Chicago and Middle

Διαβάστε περισσότερα

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9394

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9394 Citation: Dreher, Heinz. 1997. Empowering Human Cognitive Activity through Hypertext Technology. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems. Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9394

Διαβάστε περισσότερα

Scranton Public School

Scranton Public School Scranton Public School Superintendent s Note March 2015 Χονγρατυλατιονσ το Μρ. Περκινσ φορ ωιννινγ τηε Νορτη ακοτα Μυσιχ Αωαρδ φορ Εδυχατορσ. Μρ. Περκινσ ρεχειϖεδ τηισ αωαρδ ατ α χερεμονψ ηελδ ιν Βισμαρχκ

Διαβάστε περισσότερα

Firefly Synchronization of adhoc. Dr. Michael Emmerich Natural Computing Group

Firefly Synchronization of adhoc. Dr. Michael Emmerich Natural Computing Group Firefly Synchronization of adhoc networks Dr. Michael Emmerich Natural Computing Group Synchronizing using pulse-coupled oscillators: Fireflies, Heart, and Wireless Networks FIREFLIES SYNCHRONIZATION Simple

Διαβάστε περισσότερα

New Abstractions For Data Parallel Programming

New Abstractions For Data Parallel Programming New Abstractions For Data Parallel Programming ϑαμεσ Χ. Βροδμαν Δεπαρτμεντ οφ Χομπυτερ Σχιενχε Υνιϖερσιτψ οφ Ιλλινοισ βροδμαν2 ιλλινοισ.εδυ Ιν χολλαβορατιον ωιτη: Βασιλιο Φραγυελα, Μαρ α Γαρζαρ ν, Δαϖιδ

Διαβάστε περισσότερα

Citation: McDermid, Donald. 1998. The Development of the Business Rules Diagram. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems.

Citation: McDermid, Donald. 1998. The Development of the Business Rules Diagram. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems. Citation: McDermid, Donald. 1998. The Development of the Business Rules Diagram. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems. Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9383

Διαβάστε περισσότερα

Πλαντ µορπηολογιεσ/µαχρο πηψτεσ: o Αδϖεντιτιουσ ροοτσ, πνευµατοπηορεσ Ωατερ µαρκσ/σταινινγ ον συρφαχε, τρυνκσ

Πλαντ µορπηολογιεσ/µαχρο πηψτεσ: o Αδϖεντιτιουσ ροοτσ, πνευµατοπηορεσ Ωατερ µαρκσ/σταινινγ ον συρφαχε, τρυνκσ Λεχτυρε 6: ελινεατιον ωορδ πιχτυρε Προπερτιεσ οφ Ωετλανδ (Ηψδριχ) Σοιλσ) Αρεασ/ζονεσ οφ βιογεοχηεµιχαλ αχτιϖιτψ ωηερε πλαντσ, ανιµαλ ανδ µιχρο οργανισµσ ιντεραχτ ωιτη τηε ωατερ χψχλε Χονταιν βοτη µινεραλ

Διαβάστε περισσότερα

The Fish Group has completed two projects and is currently starting with its third.

The Fish Group has completed two projects and is currently starting with its third. FISH Group The Fish Group has completed two projects and is currently starting with its third. Project One: Fish Health The Fish Health project was set up in the very onset of RIVER. The primary objective

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΤ. 02, 2002 ςερσιον 0.2

ΟΧΤ. 02, 2002 ςερσιον 0.2 Αυδιο ριϖερ Πρελιµιναρψ ΟΧΤ. 02, 2002 ςερσιον 0.2 ΣΥΝΠΛΥΣ ΤΕΧΗΝΟΛΟΓΨ ΧΟ. ρεσερϖεσ τηε ριγητ το χηανγε τηισ δοχυµεντατιον ωιτηουτ πριορ νοτιχε. Ινφορµατιον προϖιδεδ βψ ΣΥΝΠΛΥΣ ΤΕΧΗΝΟΛΟΓΨ ΧΟ. ισ βελιεϖεδ

Διαβάστε περισσότερα

Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model

Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model Tawfik T. in Hamdy A. (ed.). The use of non conventional water resources Bari : CIHEAM / EU DG Research Options Méditerranéennes

Διαβάστε περισσότερα

Previously Published Works UCLA

Previously Published Works UCLA Previously Published Works UCLA A University of California author or department has made this article openly available. Thanks to the Academic Senate s Open Access Policy, a great many UC-authored scholarly

Διαβάστε περισσότερα

Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete Using Microwaves

Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete Using Microwaves Page 1 of 6 International Symposium (NDT-CE 2003) Non-Destructive Testing in Civil Engineering 2003 Start > Contributions >Lectures > Quality Control: Print Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete

Διαβάστε περισσότερα

Monday, November 28, 11

Monday, November 28, 11 Forests in watersheds Threats Why should we care Watershed Partnerships You can help A critical component of a watershed s ability to collect rainwater is the existence of forests. Fog condensing on trees

Διαβάστε περισσότερα

UNDER SUPERVISION OF

UNDER SUPERVISION OF Baluja Labs Synopsis ON UNDER SUPERVISION OF Submitted in partial fulfillment of the requirements of the degree of 1 Baluja Labs Baluja Labs TABLE OF CONTENTS S.No. Content Page No. 1. Introduction 4 2.

Διαβάστε περισσότερα

FLIGHT GRIPENS ON GUARD AT NATO S EDGE. How Czechs met challenge of nation s fi rst overseas air policing mission over Baltic

FLIGHT GRIPENS ON GUARD AT NATO S EDGE. How Czechs met challenge of nation s fi rst overseas air policing mission over Baltic FLIGHT INTERNATIONAL 2-8 JUNE 2009 MISSING LINK THE ELECTRONIC BAG OF TRICKS IN THE COCKPIT FEATURE P26 FREIGHTER FEES Cargo carriers face new Boeing technical support charges for passenger jet conversions

Διαβάστε περισσότερα

The Challenge of Climate Science

The Challenge of Climate Science The Challenge of Climate Science Antonio Navarra Centro EuroMediterraneo per i Cambiamenti Climatici INGV INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Italy Aristotele Raffello, la Scuola di

Διαβάστε περισσότερα

HKDSE: The new senior secondary qualification

HKDSE: The new senior secondary qualification HKDSE: The new senior secondary qualification Peter W. Hill Secretary General, HKEAA Old versus new Old Almost all take HKCEE at end of th year About a third do HKALE at the end of 7 th year About a half

Διαβάστε περισσότερα

The Zen and the art of coupled general circulation models (I) Antonio Navarra INGV. INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Italy

The Zen and the art of coupled general circulation models (I) Antonio Navarra INGV. INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Italy Zen art coupled general circulation models (I) Antonio Navarra INGV INGV - Istituto Nazionale di Geisica e Vulcanologia - Italy Aristotele Raffello, la Scuola di Atene De De Δε Δε Meteorologica Μετεορολογιχα

Διαβάστε περισσότερα

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ? b b 4 4. b b œ œ œ œ ÄVerseÇ F/A

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ? b b 4 4. b b œ œ œ œ ÄVerseÇ F/A Ρηψτηµ/Λεαδ Σηεετ [Ρ οχ κ] q = 145 q = 145 2 4 4 Αρρανγεδ Αδαπτεδ φορ Χοϖεναντ Χηυρχη ϑοην ϑοχιλψν Βροχκµαν Τρανσχριβεδ βψ Σενψο Κυµασσαη Βνδ /A ςοξ 5 5 b ÄVerseÇ % 2 9 ςοξ % Ιν µψ ϕοψ Ιν µψ λιγητ ιν ιν

Διαβάστε περισσότερα

A neurobiological theory of meaning in perception.

A neurobiological theory of meaning in perception. Global episodic beta/gamma synchrony 1 Freeman & Rogers A neurobiological theory of meaning in perception. Part 5. Multicortical patterns of phase modulation in gamma EEG International Journal of Bifurcation

Διαβάστε περισσότερα

STRATEGIC MANAGEMENT FORUM

STRATEGIC MANAGEMENT FORUM CONFERENCE ANNOUNCEMENT & CALL FOR PAPERS STRATEGIC MANAGEMENT FORUM Announces 12 th Annual Convention Venue: Indian Institute of Management Bangalore May 27-29, 2009 Theme: Strategic Management Research

Διαβάστε περισσότερα

IND: Himachal Pradesh Clean Energy Development Investment Program

IND: Himachal Pradesh Clean Energy Development Investment Program Environmental Monitoring Report Project Number: 41627 June 2013. Reporting Period: 1 January 2013 to 31 March 2013. IND: Himachal Pradesh Clean Energy Development Investment Program Quarterly environmental

Διαβάστε περισσότερα