II. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "II. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ"

Transcript

1 II. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ Μέχρι τώρα οι γραπτές δοκιµασίες είχαν συνδεθεί µε την κατανόηση κειµένων και µε τη µέθοδο της γραµµατικής, τουλάχιστον στα πρώτα στάδια της διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται ποικιλία γραπτών ερωτήσεων, συνδυασµό των οποίων καλείται ο καθηγητής Αγγλικών του Λυκείου να χρησιµοποιήσει είτε πρόκειται για ολιγόλεπτες είτε για ωριαίες δοκιµασίες. * Οι ερωτήσεις γραπτών δοκιµασιών κατατάσσονται συνήθως στις εξής δύο κατηγορίες: 1) ΚΛΕΙΣΤΕΣ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 2) ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟ ΙΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΣΕ: α) ερωτήσεις σύντοµης απάντησης β) ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης ή τύπου δοκιµίου 1. ΚΛΕΙΣΤΕΣ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Με τις κλειστές ή αντικειµενικού τύπου ερωτήσεις στα Αγγλικά ελέγχεται η γνώση του λεξιλογίου, της γραµµατικής ή σύνταξης (δοµή της γλώσσας) καθώς και η κατανόηση προτάσεων ή ολόκληρου κειµένου. Οι ερωτήσεις αυτές συνοδεύονται από µια σειρά προτεινόµενων στο µαθητή απαντήσεων, από τις οποίες καλείται να επιλέξει την ορθή ή να συµπληρώσει µια απάντηση, να συσχετίσει διάφορα στοιχεία µεταξύ τους, να τοποθετήσει κάποια δεδοµένα στη σωστή σειρά ή να κάµει κάτι άλλο παρόµοιο. Το πλεονέκτηµα των κλειστών ερωτήσεων είναι ότι οι απαντήσεις που δίνονται αναγνωρίζονται από όλους ως ορθές ή ως εσφαλµένες. Επίσης η διόρθωση και η βαθµολόγηση γίνεται µε ευκολία και ταχύτητα. * Μερικά από τα δείγµατα των ασκήσεων που ακολουθούν εµπεριέχονται στα εγκεκριµένα από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. βιβλία του Λυκείου. 20

2 Είδη κλειστών ερωτήσεων: α) Ερωτήσεις της µορφής «σωστό-λάθος» ή διαζευκτικής απάντησης. β) Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. γ) Ερωτήσεις σύζευξης δ) Ερωτήσεις διάταξης ε) Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού α) Ερωτήσεις της µορφής «Σωστό-Λάθος» ή διαζευκτικής απάντησης Με τις ερωτήσεις αυτές ο εξεταζόµενος καλείται να απαντήσει, αν αυτό που περιέχεται στο στέλεχος της ερώτησης είναι ορθό ή εσφαλµένο. Και οι δύο απαντήσεις πρέπει να είναι αληθοφανείς, ώστε να µην απορρίπτεται η µιά µε την πρώτη µατιά. Αντί των λέξεων «σωστό-λάθος» µπορεί να χρησιµοποιηθούν και άλλου είδους απαντήσεις, όπως «ναι-όχι», «ισχύει-δεν ισχύει». Στόχος: Έλεγχος Λεξιλογίου Παράδειγµα: Tick the right box. Tick «yes» if the answer is right and «no» if the answer is wrong. YES NO 1. reward means something in return for hard work. 2. reinforce means make something stronger. 3. accurate means unsatisfactory. 4. odd means strange. 21

3 β) Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Αποτελούνται από το «στέλεχος» και τις «επιλογές», που είναι συνήθως 4 ή 5. Οι επιλογές περιλαµβάνουν την ορθή απάντηση και τις παρεµβολές που θα πρέπει να έχουν µικρές αποκλίσεις η µια από την άλλη. Οι µαθητές, αφού διαβάσουν προσεκτικά τις εναλλακτικές λύσεις, θα πρέπει να επιλέξουν µια και µοναδική ορθή απάντηση. Σε άλλες περιπτώσεις, όλες οι εναλλακτικές λύσεις είναι σωστές εκτός από µία, την οποία καλείται ο µαθητής να σηµειώσει. Στόχος: Έλεγχος Λεξιλογίου Παράδειγµα 1: Choose the right word that completes the sentence. 1. He doesn t know about life in the country because he was brought ---- in the city. e.g. A. on B. away C. up D. off 2. In my ----, you are unreasonable. A. opinion B. idea C. thought D. aspect 3. Jack has no------that Jill is the girl for him. A. wishes B. doubts C. views D. opinions 4. Breakfast is my favourite A.dessert B. food C. meal D. dish 22

4 Παράδειγµα 2: Choose the odd word out. 1. shine glow sparkle grow 3. good-looking handsome cruel attractive 2. enter abandon leave quit 4. worried upset annoyed pleased e.g. 1. grow Στόχος: Έλεγχος γραµµατικο-συντακτικών φαινοµένων Παράδειγµα 1: Choose the right word that completes the sentence. 1. Shall we ---- tomorrow? e.g. A. to go swimming D. go swim B. go to swim C. go swimming 2. When we reached the top, we see the village below us. A. can B. could C.should D. ought to 3. Susan who has a farm in Kent, explained the fight she had had with her father to prevent him from it because he had no sons. A. sell B. to sell C. selling D. sold 4. I can t write because I my arm. A. break B.am breaking C. had broken D. have broken 23

5 Παράδειγµα 2: Choose the only word which doesn t fit in the sentence. 1. There were people in the shop. e.g. A. much B. some C. many D. a few 2. When it rains, he driving a car. A. avoids B. dislikes C. would rather D. hates 3. I like independent. A. being B. to feel C. feeling D. be 4. You ll suceed, if you A. do as I tell you B. listen to me C. consider my opinion D. will listen to me γ) Ερωτήσεις σύζευξης Οι µαθητές καλούνται να συσχετίσουν ή να αντιστοιχίσουν διάφορα στοιχεία µεταξύ δύο ή περισσοτέρων σειρών. Η σύνδεση µπορεί να γίνει είτε µε γραµµές είτε µε γράµµατα είτε µε αριθµούς. Στόχος: Έλεγχος Λεξιλογίου Παράδειγµα 1: Match the adjectives with their explanation. A B 1. illiterate a. someone who likes being with other people 2. sociable b. someone deserving trust 3. reliable c. someone who is rude and offends people 4. impolite d. someone who can t read or write e.g. 1:d 24

6 Παράδειγµα 2: Match the picture of column A with the appropriate verb of column B. e.g. 1:c 25

7 Στόχος: Κατανόηση πρότασης Παράδειγµα: Match the following to make meaningful sentences: A B 1. He called the police a. may have lived five hundred years ago. 2. He needed a rest b. because he saw the thief. 3.They weren t seriously injured c. because he had been driving for fifteen hours. 4. The people who are buried here d. because they were wearing their safety helmets. e.g. 1:b Στόχος: Έλεγχος γραµµατικού φαινοµένου Παράδειγµα: Match the following to make a conditional sentence: A B 1. If they had known about the a. we would abandon our bomb in time, research. 2. If I had money, b. the accident would not probably have happened. 3. If the experiment failed, c. they could have evacuated the building. 4. If it hadn t been raining, d. I would travel all over the world. e.g. 1:c 26

8 δ) Ερωτήσεις διάταξης Πρόκειται για ερωτήσεις κλιµάκωσης ή ιεράρχησης στις οποίες ο µαθητής καλείται να τοποθετήσει στοιχεία που του δίνονται στη σωστή σειρά. Συνήθως ελέγχεται η σωστή χρήση της δοµής της γλώσσας καθώς και η γνώση του λεξιλογίου. Στόχος: Έλεγχος της δοµής της γλώσσας/σύνταξης Παράδειγµα: Put the words in the correct order so that they make sense. 1. Make/ I / wish/ lot/ a / didn t/ I/ mistakes/ of e.g. I wish I didn t make a lot of mistakes. 2. she/ finger/ cut/ she/ hadn t/ wished /her 3. Ann/ long/ she/ has/ known/ how? 4. often/ home/she/goes/on Fridays/early 5. stolen / the / robbers / car / a/ in / escaped Στόχος: Έλεγχος Λεξιλογίου Παράδειγµα 1: Make two lists of the following adjectives concerning appearance: one with the adjectives having positive meaning and one with those having negative meaning: Adjectives concerning appearance: filthy grubby charming pretty attractive grimy dirty lovely good-looking nice cruel Adjectives with positive meaning: charming... Adjectives with negative meaning: filthy

9 Παράδειγµα 2: Arrange the words concerning weather in order, starting from the coldest to the hottest: Words concerning weather cold mild cool scorching freezing warm hot Start from: freezing,... Στόχος: Κατανόηση συνοχής κειµένου Παράδειγµα 1: A student was asked to write an essay on «How the Braille system was inνented» (The Braille system is a method by which the blind can read by feeling raised dots on a page). Here are some of his notes which are jumbled. Put them in chronological order. a) Braille was accidentally blinded when he was 3 years old. b) Louis Braille was born in France in c) At the age of ten, he was sent to a special school for the blind. d) In his early twenties, he was successful and invented the Braille system, which is still in use today. e) He did not think much of the methods of teaching the blind which were used at the special school. f) Braille decided to see if he could invent a system similar to night-writing to enable the blind to read. g) He met a Captain Barbier who told him about a night-writing system which soldiers could use to read in the dark. Start from: 1. Louis Braille was born in France in 1809 (b)

10 Παράδειγµα 2: Put the following paragraphs in the correct order to produce a coherent text entitled «Fungi». Add a number in the spaces provided, so that it shows the paragraphs correct order In addition, they are valuable in medicine, as they are employed in the production of drugs, vitamins and in the manufacture of antibiotics, such as penicillin. (a) ---- A category of microorganisms actively involved in our everyday life are the fungi. Fungi can be both destructive and beneficial to a man. At some time in our life, all of us have been benefited or harmed by these microorganisms. (b) ---- However, the elements produced by the process of decomposition return to the environment to be used again by living organisms. (c) ---- Concerning the destructive aspect of fungi, they cause plant and animal diseases. Some kinds of fungi are pathogenic to humans and cause diseases known as mycoses. (d) ---- Finally, the mushrooms, a group of fungi, are a source of food. All of us at some time in our life have tasted the delights of a meal garnished with mushrooms. (e) ---- They are also the saprophytic agents responsible for the decomposition of organic matter. As a result, they affect us by destroying food, wood, fabrics, leather and other goods made of raw material. (f) ---- Concerning the beneficial aspect, fungi are important in industry, as they form the basis of processed involving fermentation, for example the production of bread, biscuits, alcohol, wine, beer, whisky and certain kinds of cheese. (g) Start from: 1. A category of microorganisms (b)

11 ε) Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού Ο µαθητής καλείται να συµπληρώσει µε βάση τις γνώσεις του ένα κείµενο στο οποίο υπάρχουν κενά (cloze test). * Πρόκειται για ένα πλήρες κείµενο από το οποίο αφαιρείται µια λέξη σε κανονικά διαστήµατα, π.χ. σε κάθε 5η ή 7η ή 9η ή 12η λέξη, ανάλογα µε τις επιλογές του καθηγητή. Η διαδικασία εκπαιδεύει το µαθητή να παρατηρεί προσεκτικά τα δεδοµένα δοµικά στοιχεία και να τα κατηγοριοποιεί για τον σχηµατισµό εννοιών που συνδέονται µεταξύ τους. Το τεστ είναι πιο δύσκολο, όταν οι λέξεις που αφαιρούνται βρίσκονται σε κοντινή απόσταση µεταξύ τους (π.χ. κενό σε κάθε 5η λέξη). Οι λέξεις που πρόκειται να συµπληρωθούν είτε δίνονται στο µαθητή ανακατεµένες ή µε τη µορφή πολλαπλής επιλογής για κάθε κενό είτε καλείται ο µαθητής να τις επινοήσει (open cloze). Το πλεονέκτηµα αυτής της δοκιµασίας είναι ότι µπορεί να ετοιµασθεί και να βαθµολογηθεί εύκολα. Μπορεί να προσαρµοσθεί και στις απαιτήσεις της γραµµατικής (αφαιρούνται λειτουργικές λέξεις, όπως σύνδεσµοι, αντωνυµίες, βοηθητικά ρήµατα, προθέσεις) και να ελέγξει τη σωστή χρήση της γλώσσας γενικότερα. α) Η συµπλήρωση γίνεται µε λέξεις που δίνονται σε λανθασµένη σειρά: Παράδειγµα: Complete the gaps choosing six of the following words or phrases: sewing walking about rich girl educated inheritance people at last share always * Ο όρος cloze είναι γερµανικός και προέρχεται από τη Μορφολογική Ψυχολογία (Gestalt Psychology). 30

12 After (1) for two days, Jane found refuge at the cottage of some friendly people. She spent a few months there, teaching (2) , reading and writing to the girls off the village. (3) she discovered that the people who had helped her were her cousins. One day there was a letter announcing the death of her uncle, which revealed that she was a (4) As she was generous, she decided to (5) her (6) between her cousins and herself. e.g. 1: walking about. β) Η συµπλήρωση γίνεται µε λέξεις που επιλέγονται: Παράδειγµα: Read the text below and decide which word or phrase A, B, C or D best fits each space.only one answer is correct. Agatha Christie s novels were (1) into over 100 languages so she (2) the most popular writer of crime stories who ever lived.yet it is (3) a mystery to some people that her books (4) so attractive to readers. She did not write very well. She invented a detective, Hercules Poirot, who is (5) to be Belgian and can hardly speak English unless the author (6) it necessary to (7) the reader of a vital clue; then Poirot suddenly becomes fluent and explains (8) how only the murderer (9) known where to get the poison used and why the (10) on the vital document is not the victim s. The police solve almost all crimes in real life but Poirot needs no (11) from them. The reasons for Agatha Christie s success are really quite simple. Her stories are a puzzle we can do just to (12) the time, like a crossword. (13) likeable is ever killed and we are never (14) of how horrible murder really is left to wonder whether the wrong person has been (15) of the crime. e.g. 1:C 31

13 Α Β C D revised had to be already proved expressed realised inform us can be firm assistance pass Anyone reminded condemned transported can have been long happened imagined finds notice it is could be mark attendance spend No one remembered convicted translated was to be still showed meant requires provide to us can have sign auxiliary use None recalled charged transferred must have been yet resulted signified sees remark us of could have signature presence waste Someone memorised blamed γ) Η συµπλήρωση γίνεται µε φράσεις που επιλέγονται: Παράδειγµα: Insert the following pieces of information in the appropriate place in the text below entitled Fur- a dressing material. while in the colder regions many species of animals have a white fur. the essential requirements for food and warmth were met by the killing of furred animals. a kind of fur taken from a very young lamb is called «Persian lamb» and is very expensive. because the hair covering the skin of the animal is thicker during this period. Fur is the dense and soft growth of hair that covers the skin of many mammals. It is usually manufactured into expensive coats, jackets and other valued articles. Since the climate affects its quality, the fur of animals killed in winter is very expensive (1) 32

14 Fur is normally darker on the back of the animals than on their sides or underneath. In tropical zones fur is of various shades of brown to black, (2) The fur may vary in colour in the two sexes, that of young animals usually differs from that of adults and is often more highly valued. For example, (3) The intensive hunting of animals for fur has greatly reduced their numbers. As a result, to produce enough furs for the ever-increasing market, the mink, fox and other fur animals are now bred on special farms. Furs have been used for dressing from the earlier stages of human development. In cold regions (4) Nowadays, furs have become indispensable for richer classes and therefore their commerce has been extended over the whole world. δ) Η συµπλήρωση γίνεται µε λέξεις που ταιριάζουν νοηµατικά: Παράδειγµα (Open cloze): Think of one word which best fits each space: Every day thousands of people jog. Why has jogging become so popular? Donald Robbins, who is forty-two years old (1) works in an office, began jogging (2) few years ago because he felt (3) was too fat. At first he (4) only run about 100 yards, and (5) took him almost three months to (6) able to run a full mile. (7) two years he ran in (8) eastern marathon race-over twenty -six miles. (9) you jog too? If you decide (10) , be sure to ask your doctor (11) advice. Does jogging cost much? No, (12) costs almost nothing. But most agree (13) good running shoes are very important (14) protect your feet and legs from (15) shock of running on hard surfaces. If you start jogging, it could make your heart stronger and also help you to feel better about yourself. e.g. 1: and 33

15 2. ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ α) Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης Οι µαθητές κατά την εξέταση ενός κειµένου καλούνται να δώσουν απάντηση περιορισµένης έκτασης. Έτσι διαπιστώνεται η γνώση του λεξιλογίου, η γνώση της δοµής της γλώσσας και η δυνατότητα κατανόησης προτάσεων, παραγράφων ή ολόκληρων κειµένων. Με τις ερωτήσεις σύντοµης απάντησης (συχνά δίνεται ο αριθµός των λέξεων που απαιτείται) επιτυγχάνεται ο έλεγχος ενός ευρέος φάσµατος διδακτικών στόχων και επιδιώκεται να εξακριβωθεί η ικανότητα των µαθητών να διαχωρίζουν το ουσιώδες από το επουσιώδες. Τα ερωτήµατα που αφορούν την κατανόηση ενός κειµένου θα µπορούσαν να καταταγούν στις εξής υποκατηγορίες: α. ερωτήµατα κυριολεκτικά (literal questions) β. ερωτήµατα των οποίων η απάντηση απαιτεί διαίσθηση, κρίση, πρόβλεψη ή εξαγωγή συµπεράσµατος (inferential questions) γ. ερωτήµατα των οποίων η απάντηση απαιτεί ανακατάταξη (reorganization questions) δ. ερωτήµατα που απαιτούν εκτίµηση ή αξιολόγηση (evaluative questions or appreciative questions). α) Ερωτήµατα κυριολεκτικά (literal questions) Επικεντρώνονται στην πληροφόρηση, ζητούν την απλή και µηχανική επανάληψη (κατά κυριολεξία) του κειµένου. Τα ερωτήµατα αυτά αρχίζουν συνήθως µε λέξεις όπως who, which, where, when και διατυπώνονται από τον καθηγητή σε τάξεις µε λίγες γνώσεις Αγγλικής. β) Ερωτήµατα των οποίων η απάντηση απαιτεί διαίσθηση, κρίση, πρόβλεψη ή εξαγωγή συµπεράσµατος (inferential questions) Απαιτείται από το µαθητή «να ξεπεράσει» το κείµενο και να χρησιµοποιήσει την πείρα και τη διαίσθηση του και πιθανώς να προβλέψει γεγονότα. Π.χ. οι ερωτήσεις να είναι του τύπου, «From what you have read do you think that Mr X really wants to sell the house or is he possibly being forced into it?» 34

16 γ) Ερωτήµατα των οποίων η απάντηση απαιτεί ανακατάταξη (reorganization questions) Ο µαθητής καλείται να οργανώσει µόνος του την πληροφόρηση που παρέχεται εµφανώς στο κείµενο. Του ζητείται δηλαδή να συνοψίσει πληροφορίες, ή να τις παρουσιάσει µε ξεχωριστή σειρά. Π.χ. αν του δοθεί ότι το Β συνέβη πριν από το Α, µπορεί να του ζητηθεί τι συνέβη πριν από το Β. δ) Ερωτήµατα που απαιτούν εκτίµηση ή αξιολόγηση (evaluative or appreciative questions) Ζητείται από το µαθητή να ασκήσει κριτική ή να χρησιµοποιήσει τις προσωπικές του γνώσεις και εµπειρίες. Π.χ. «To what extent / from your experience / do you think the writer has provided adequate support for his conclusion that...». Σε πιο προχωρηµένο επίπεδο, ο µαθητής θα πρέπει να έχει αισθητική και συναισθηµατική ωριµότητα αυτού που διαβάζει, καθώς και να είναι σε θέση να εκτιµήσει το λογοτεχνικό ύφος. Καλό είναι στην κατανόηση κειµένου, να αποφεύγει ο εκπαιδευτικός τα κυριολεκτικά ερωτήµατα, που απαιτούν µια µηχανική απάντηση, συχνά αντιγραφή µιας φράσης από το βιβλίο. Αντίθετα ενθαρρύνεται να θέτει, εφόσον βέβαια το επίπεδο της τάξης του το επιτρέπει, ερωτήµατα που απαιτούν σκέψη, κρίση, φαντασία και δηµιουργική ικανότητα. Παράδειγµα: I HAVE A DREAM I say to you today, my friends, that in spite of the difficulties and frustrations of the moment I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed: «We hold these truths to be self-evident: that all men are created equal». I have a dream that one day on the red hills of Georgia the sons of former slaves and the sons of former slave- owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. 35

17 I have a dream that one day the state of Mississipi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. I have a dream today. I have a dream that one day down in Alabama with its racists, with its governor having his lips dripping into the words of interposition and nullification, one day right there in Alabama little Black boys and Black girls will be able to join their hands with little White boys and White girls as sisters and brothers. Martin Luther King Inferential questions: 1. What do you think was Martin Luther King s dream? 2. Why do you think freedom and justice were important at the time of the author? Evaluative questions: 1. Do you believe that his dream can be realized? 2. According to your opinion is it important to believe in brotherhood and why? 36

18 β) Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης ή τύπου δοκιµίου Είναι οι ερωτήσεις τύπου δοκιµίου που χρησιµοποιούνται για πολλά χρόνια σε όλα τα µαθήµατα, έχουν το µειονέκτηµα της υποκειµενικότητας κατά τη βαθµολόγηση, είναι όµως πολύ χρήσιµες και αναγκαίες στη διδακτική πράξη. Με τις ανοικτές ερωτήσεις ελέγχεται όχι µόνο η κατάκτηση των δεξιοτήτων της Ξένης Γλώσσας από το µαθητή, αλλά αξιολογείται γενικότερα η κριτική και συνθετική ικανότητα καθώς και η δυνατότητά του να δηµιουργεί και να παρουσιάζει µε πρωτοτυπία τη σκέψη του και να παράγει σύνθετο γραπτό λόγο. Η παραγωγή γραπτού λόγου ακολουθεί συνήθως τρία στάδια: 1. το στάδιο που προηγείται της παραγωγής γραπτού λόγου (pre-writing), 2. το στάδιο κατά το οποίο υπάρχει καθοδήγηση στο γράψιµο (guided writing), 3. το στάδιο κατά το οποίο ο µαθητής εκφράζεται ελεύθερα (free-writing), απαντώντας σε µια ανοικτή ερώτηση. Οι εκθέσεις καθώς και ορισµένου τύπου συνθετικές δηµιουργικές εργασίες µπορούν να συµπεριληφθούν σε αυτή την κατηγορία δοκιµασιών για την αξιολόγηση. 1. Προεργασία γραπτού λόγου (pre-writing) Πρόκειται για ασκήσεις που απαιτούν σύνδεση προτάσεων ή παραγράφων, επέκταση προτάσεων ή περίληψη και προετοιµάζουν τη γραπτή έκφραση. Στόχος: Παραγωγή γραπτού λόγου µε σύνδεση προτάσεων Παράδειγµα 1: Join the following sentences into one using the linking words in parenthesis. 1. The man was hungry. He was also tired. (not only...but...as well) e.g. Not only was the man hungry, but he was tired as well. 2. He could not drive the old car. He could not sell it. He could not give it away. (neither...nor...nor). 3. The pretty girl is called Julia. You just saw her coming down the stairs. (who) 4. The Thames was polluted for over a hundred years. It is now clean enough to swim in. (which) 5. His wife tells him he must sell the pictures. He must give them away to a museum. (either...or) 37

19 Στόχος: Σύνταξη παραγράφων µε καθοδήγηση Παράδειγµα 2: Construct a paragraph joining the following sentences with the linking words in parenthesis: 1. I was extremely shocked. I thought the dentist had made a terrible mistake (because). 2. He smiled. He showed me the tooth. (however, and). 3. He had pulled out the right one. I had not realized it (but). 4. I had made a mistake. I had unconsciously criticized his work (not only... but... as well). Paragraph: I was extremely shocked, because I thought the dentist had made a terrible mistake. However, he smiled and showed me the tooth. He had pulled out the right one, but I had not realized it. Not only had I made a mistake, but I had unconsciously criticized his work as well. Στόχος: Μετατροπή και επέκταση προτάσεων. Παράδειγµα: Rephrase the following sentences starting with the words given. 1. I expect that he will get there by lunch- time. e.g. I expect him to get there by lunch- time. 2. Our French exam was much easier than our German one. Our French exam was not I tried as hard as I could, but I just couldn t get the money. No matter I really think you ought to acquire a few manners. It s high time I am not sure abour the price, but I think it s As far as... Στόχος: Περίληψη κειµένου. Έλεγχος της ικανότητας των µαθητών να διακρίνουν το ουσιώδες από το επουσιώδες. 38

20 Παράδειγµα: Write a summary of about 50 words using the information of the text below. A Russian scientist believes that a space-ship from another planet may have crashed and exploded in Russia in At the time, the explosion was so great, that it was heard 1,200 kilometres away. The earth shook so violently that horses pulling a plough 400 kilometres away were thrown to the ground. Scientists say that the force of the explosion was 2,000 times greater than the first atomic bomb. Although some other scientists believe that a huge meteorite hit the earth, the Russian scientist argues that the explosion was of nuclear origin and was probably caused by a space-ship from another world. Summary: A scientist in Russia, now, thinks that the violent explosion in 1908 could have been caused by a space-ship. Not all scientists agree, however, and others think the cause was a huge meteorite. The object hit the earth with a much more powerful force than the first atomic bomb. 2. Καθοδήγηση στο γραπτό λόγο (guided-writing) Κατάλληλες ασκήσεις που οδηγούν στην ορθή παραγωγή γραπτού λόγου είναι εκείνες που ελέγχουν την ορθογραφία, τη στίξη, τη χρήση κεφαλαίων γραµµάτων καθώς και εκείνες που αφορούν τη µετατροπή ή συµπλήρωση ενός κειµένου. Σύµφωνα µε ένα δεδοµένο σχεδιάγραµµα, σειρά λέξεων ή εικόνων, o µαθητής καθοδηγείται στο να γράψει ένα κείµενο, να συµπληρώσει ένα διάλογο, ή να συντάξει µια επιστολή. Παραδοσιακή δοκιµασία που προετοιµάζει τη γραπτή δεξιότητα είναι η ορθή επαναγραφή από τους µαθητές κειµένου που δίνεται χωρίς σηµεία στίξης και παραγράφους, µέθοδος που µπορεί να συνδυασθεί µε τη δοκιµασία της ορθογραφίας. α) ίνεται σχεδιάγραµµα: 39

21 Παράδειγµα: You are about to come back to Athens after a year of studying at a British University. Write a letter to an English speaking friend describing some of the presents you have bought for your friends and family. The following notes will help you: Say why you are writing and add that you have been shopping. Give details of what you have bought (clothes, food, souvenirs, books etc.) Finish the letter in a suitable way, saying you hope to see your friend before your departure. β) ίνoνται φράσεις ή λέξεις-κλειδιά: Παράδειγµα 1: Use the following outline to write a story which should contain about words: going home from school friend suggests take an unusual road see smoke from a window fire brigade Παράδειγµα 2: Use the words below as an outline to make up a story of about words. Title: My first Flight crew-passenger aboard- boarding overcome-refreshments disembarking aircraft relief via γ) ίνεται εικόνα ή σειρά εικόνων: Παράδειγµα 1: 40

22 Describe the atmosphere of this scene. - What is the relationship between these people? - Describe their physical appearance (age, facial features, clothing), behaviour, feelings etc. 41

23 Παράδειγµα 2: Look carefully at the pictures that follow and write instructions about the use of a coffee-maker. The following words can help you: coffee-maker s tank jar filter lid plug (A)... (B)... (C)... (D)... (Ε)... 42

24 δ) Συµπλήρωση διαλόγων: Η επαναγραφή κειµένου σε διαλογική µορφή είναι τύπος ασκήσεων που εκτός των άλλων ελέγχει τη χρήση του ορθού και πλάγιου λόγου. Παράδειγµα: June was late last night because she went to the disco. Now her father asks her a lot of questions and she...lies a bit. Complete June s words: Father: What time did you come home last night, June? June:...(1) Father: Half past twelve? I didn t hear you. June:...(2) Father: You didn t go to that damned disco, did you? June:...(3) Father: Why did you come back so late? The concert didn t go on till midnight, did it? June:...(4) ε) Επιστολές (Transactional letters): Οι µαθητές καλούνται να γράψουν µια επιστολή, που αποτελεί απάντηση ή ανταπόκριση σε κάποιο άλλο γραπτό κείµενο, είτε πρόκειται για αγγελία ή ανακοίνωση ή άλλο γράµµα. Παράδειγµα: Write a letter in which you introduce yourself to a prospective employer on the basis of an advertisement you have seen in the newspaper. The following will help you. mention your field of work, your education, your experience ask for further information about the job. ADVERTISEMENT English speaking young man or lady wanted to work as a sales person in tourist shop, full time. Experience and references στ) Ορθογραφία required. Excellent (προαιρετικά): working conditions. High salary

25 Ως παραδοσιακός αλλά και αµφιλεγόµενος τρόπος αξιολόγησης θεωρήθηκε κατά καιρούς η ορθογραφία. Η ορθογραφία χρησιµοποιήθηκε ευρέως σε γλωσσικές δοκιµασίες παραδοσιακών εξετάσεων. Οι µαθητές διάβαζαν ένα κείµενο στην τάξη, έπρεπε να το µελετήσουν στο σπίτι και κατόπιν να εξεταστούν στην ορθογραφία. Αν και η µέθοδος σχολιάστηκε αρνητικά κατά τη δεκαετία του 1960 αργότερα γίνεται επανεκτίµηση της αξίας της. Οι υποστηρικτές της θεωρούν ότι µε την ορθογραφία δίνεται λεκτικό νόηµα αυτού που στην πραγµατικότητα είναι ένας απλός ήχος. Ο διδασκόµενος θα πρέπει να αντιληφθεί τα ηχητικά ακούσµατα και να χρησιµοποιήσει όλες του τις γνώσεις και την εµπειρία για να τα καταγράψει γλωσσικά. Επίσης η ορθογραφία αποτελεί τη σύνδεση µεταξύ προφορικού και γραπτού λόγου υποβοηθώντας τους µαθητές να εµπεδώσουν γραπτά, τις δοµές της γλώσσας, τους ιδιωµατισµούς, το λεξιλόγιο που έχουν ήδη µάθει να προφέρουν και αποτελούν χρήσιµη προεργασία για την «κατανόηση προφορικού λόγου» (listening comprehension). Η ορθογραφία, σύµφωνα µε το Π.. 465/81 και τη διευκρινιστική εγκύκλιο 241/ είναι υποχρεωτική για τη Β και Γ Γυµνασίου. Για το Λύκειο (τάξεις Α, Β και Γ ), σύµφωνα µε το Π.. 452/81 και τη διευκρινιστική εγκύκλιο 240/ η ορθογραφία στην τελική αξιολόγηση έχει αντικατασταθεί από την παραγωγή γραπτού λόγου λέξεων. Η χρησιµοποίησή της στους διάφορους τύπους δοκιµασιών είναι προαιρετική. Ωστόσο, ο καθηγητής θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι το κείµενο θα πρέπει να έχει ενδιαφέρον ως προς το περιεχόµενο και η υπαγόρευση να ακολουθεί τα εξής τρία στάδια: ανάγνωση του κειµένου µε φυσιολογική ταχύτητα, ενώ οι µαθητές µόνο ακούνε. αργή υπαγόρευση (φράσεις ή µικρές προτάσεις) τρίτη ανάγνωση του κειµένου, σε ρυθµό λίγο πιο γρήγορο από το φυσιολογικό, ώστε να έχει ο µαθητής την ευκαιρία να διορθώσει τυχόν λάθη και να έχει µια ολοκληρωµένη κατανόηση 3. Ελεύθερη έκφραση στο γραπτό λόγο (free- writing) 44

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 Name: Surname: Date: Class: 1. Write these words in the correct order. /Γράψε αυτέσ τισ λέξεισ ςτη ςωςτή ςειρά. 1) playing / his / not /

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV. 14 January 2014

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV. 14 January 2014 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV 14 January 2014 Nobody/No-one Κανένας/καμία/κανένα What s the matter?/what s happening? Τι συμβαίνει; (simvenee) All right/ok εντάξει Moment η στιγμή (stigmee)

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Day one I. Word Study and Grammar 1. Most Greek verbs end in in the first person singular. 2. The present tense is formed by adding endings to the present stem.

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV 4 March 2014 Immediately/At once I arrive/reach αμέσως φτάνω I arrive I start/begin Present : φτάνω ξεκινάω (ξεκινώ) S.Past : έφτασα ξεκίνησα S.Future :

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι Μυστηρίου: Η χαμένη βαλίτσα Mystery Game: The missing luggage (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 2, Αγγλικά ΣΤ Δημοτικού)

Παιχνίδι Μυστηρίου: Η χαμένη βαλίτσα Mystery Game: The missing luggage (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 2, Αγγλικά ΣΤ Δημοτικού) Παιχνίδι Μυστηρίου: Η χαμένη βαλίτσα Mystery Game: The missing luggage (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 2, Αγγλικά ΣΤ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικές λειτουργίες

Συντακτικές λειτουργίες 2 Συντακτικές λειτουργίες (Syntactic functions) A. Πτώσεις και συντακτικές λειτουργίες (Cases and syntactic functions) The subject can be identified by asking ποιος (who) or τι (what) the sentence is about.

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014 LESSON 19 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ) REF : 203/062/39-ADV 25 March 2014 Married Free/single Unfortunately Fortunately Strong Weak/thin/slim More than Older Younger Παντρεμένος-η Ελεύθερος-η Δυστυχώς Ευτυχώς Δυνατός-η-ο

Διαβάστε περισσότερα

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014 1 Εκεί που η ποιότητα συναντά την επιτυχία Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 7, Αρεδιού Τηλ. 22874368/9 2 ENGLISH INSTITUTE A Place where quality meets success 7, Makarios Avenue, Arediou, Tel. 22874368/9 99606442 Anglia

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can.

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can. BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN Name GRADE Science Teacher A. What do I think about School? bit I try hard to do well in school. I look forward to coming to school.

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε.

Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε. THE PASSIVE VOICE ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε. Είναι επίσης πιθανό είτε κάποιος να αγνοεί το άτομο που έκανε κάτι (το ποιητικό αίτιο agent) είτε

Διαβάστε περισσότερα

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska Living and Nonliving Created by: Maria Okraska http://enchantingclassroom.blogspot.com Living Living things grow, change, and reproduce. They need air, water, food, and a place to live in order to survive.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 11: The Unreal Past Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα)

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) CAN-COULD To βοηθητικό ρήµα can δείχνει: α. δυνατότητα-ικανότητα β. πιθανότητα - άδεια Π.χ. I can lift this box (ικανότητα) can I go out? (άδεια) You

Διαβάστε περισσότερα

36 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ. ΤΙΤΛΟΣ: ΠΑΙΔΙ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-Μάθε τα Δικαιώματά σου

36 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ. ΤΙΤΛΟΣ: ΠΑΙΔΙ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-Μάθε τα Δικαιώματά σου 36 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών 2013-2014 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΑΙΔΙ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-Μάθε τα Δικαιώματά σου ΤΑΞΗ: ΣΤ2 Αριθμός Μαθητών: 14 Ηλικία: 11-12 Διάρκεια προγράμματος: 4 δίωρα (90 λεπτά) Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 2: TIPS FOR A SUCCESFULL INTERVIEW Σταυρούλα Ταβουλτζίδου ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛ.&ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡ.ΤΕ-ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 4: English a Language of Economy Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014 LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV 25 February 2014 Often/frequently Συχνά (sihna) Seldom Σπάνια (spania) Early Νωρίς (noris) Late (adv)/slowly Αργά (arga) I am having a bath When/whenever

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.  Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 2 ειδήσεις από ελληνικές εφημερίδες: 1. Τα Νέα, 13-4-2010, Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν τη συντριβή του αεροσκάφους, http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4569526&ct=2 2. Τα Νέα,

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014 LESSON 8 (ΜΑΘΗΜΑ ΟΧΤΩ) REF : 202/047/28-ADV 7 January 2014 Εκατό (Εκατόν) (Ekato, Ekaton) 100 Διακόσια (Diakosia) 200 Τριακόσια (Triakosia) 300 Τετρακόσια (Tetrakosia) 400 Πεντακόσια (Pendakosia) 500 Εξακόσια

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013 LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV 17 December 2013 Sometimes Other times I start/begin Never Always/every time Supper Μερικές φορές (merikes) Άλλες φορές Αρχίζω (arheezo) Ποτέ Πάντα (Panda) Ο

Διαβάστε περισσότερα

I. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

I. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ I. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η επιλογή του κατάλληλου τύπου ερωτήσεων και ασκήσεων είναι συνάρτηση της παιδαγωγικής κατάρτισης, της διδακτικής εµπειρίας και της εφευρετικότητας του εκπαιδευτικού. Οι προφορικές

Διαβάστε περισσότερα

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get)

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Νόμος περί Αναπηριών 2006 (Disability Act 2006) Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Greek Νόμος περί Αναπηριών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 3: Phrases to use in business letters and e-mails Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951)

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) 1 Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) Αναγνώσματα από το βιβλίο Η Απόλαυση της Μουσικής (Machlis, Forney), για τους μαθητές που θα μελετήσουν το έργο: «Ο Σαίνμπεργκ

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η προβολή επιστημονικών θεμάτων από τα ελληνικά ΜΜΕ : Η κάλυψή τους στον ελληνικό ημερήσιο τύπο Σαραλιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level. Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours

Paper Reference. Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level. Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours Centre No. Candidate No. Paper Reference 7 6 1 5 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours Initial(s)

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV. 3 December 2013

LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV. 3 December 2013 LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV 3 December 2013 Place/seat η θέση (thesi) Right (noun) το δίκιο (dikio) I am right έχω δίκιο (eho dikio) Wrong (noun) άδικο (adiko) I am wrong έχω άδικο δεν

Διαβάστε περισσότερα

Read each question carefully before you start to answer it. Try to answer every question. Check your answers if you have time at the end.

Read each question carefully before you start to answer it. Try to answer every question. Check your answers if you have time at the end. Write your name here Surname Other names Pearson Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Monday 22 June 2015 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS www.scooltime.gr [- 2 -] The Project Gutenberg EBook of Iliad, by Homer This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 1: Elements of Syntactic Structure Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014 -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» Dr Caroline Linse Queens University, Belfast, Northern Ireland Objectives-Στόχοι:

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Σ. ΛΑΠΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ian the Thorpedo Ian Thorpe (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 7, Lesson 1, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Ian the Thorpedo Ian Thorpe (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 7, Lesson 1, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Ian the Thorpedo Ian Thorpe (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 7, Lesson 1, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες Εκπαιδευτικό Υλικό Οι µαθητές επιδιώκεται:

Διαβάστε περισσότερα

On a four-dimensional hyperbolic manifold with finite volume

On a four-dimensional hyperbolic manifold with finite volume BULETINUL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA. MATEMATICA Numbers 2(72) 3(73), 2013, Pages 80 89 ISSN 1024 7696 On a four-dimensional hyperbolic manifold with finite volume I.S.Gutsul Abstract. In

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μελέτη των υλικών των προετοιμασιών σε υφασμάτινο υπόστρωμα, φορητών έργων τέχνης (17ος-20ος αιώνας). Διερεύνηση της χρήσης της τεχνικής της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;.

Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;. Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;. γιατρο;ω, στρατιϖτικο;ω, πψροσβε;στηω, τραγοψδιστη;ω, πολιτικο;ω, κηποψρο;ω, ποδοσφαιριστη;ω, καυαριστη;ω, ψπα;λληλοω, τροξονο;µοω

Διαβάστε περισσότερα

HISTOGRAMS AND PERCENTILES What is the 25 th percentile of a histogram? What is the 50 th percentile for the cigarette histogram?

HISTOGRAMS AND PERCENTILES What is the 25 th percentile of a histogram? What is the 50 th percentile for the cigarette histogram? HISTOGRAMS AND PERCENTILES What is the 25 th percentile of a histogram? The point on the horizontal axis such that of the area under the histogram lies to the left of that point (and to the right) What

Διαβάστε περισσότερα

þÿ»±íº »¹ Áà  : É º±¹ Ä þÿ Á³ Ä Å : ¼¹± ºÁ¹Ä¹º ±À Ä ¼

þÿ»±íº »¹ Áà  : É º±¹ Ä þÿ Á³ Ä Å : ¼¹± ºÁ¹Ä¹º ±À Ä ¼ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Health Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ»±íº »¹ Áà  : É º±¹ Ä þÿ Á³ Ä Å : ¼¹± ºÁ¹Ä¹º ±À Ä ¼ þÿ Ä Æ Á Â, Á ÃÄ Â þÿ Á̳Á±¼¼±

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

I haven t fully accepted the idea of growing older

I haven t fully accepted the idea of growing older I haven t fully accepted the idea of growing older 1 Peter Authorship Questions Πέτρος ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκλεκτοῖς παρεπιδήμοις διασπορᾶς Πόντου, Γαλατίας, Καππαδοκίας, Ἀσίας 1 Peter Authorship

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Centre No. Candidate No. Paper Reference 1 7 7 6 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Thursday 24 May 2007 Morning Time: 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Write your name here Surname Other names Edexcel GCE Centre Number Candidate Number Greek Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Thursday 9 June 2011 Morning Time: 3 hours Paper

Διαβάστε περισσότερα

TMA4115 Matematikk 3

TMA4115 Matematikk 3 TMA4115 Matematikk 3 Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Trondheim Spring 2010 Lecture 12: Mathematics Marvellous Matrices Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Ελληνικά Ι English 1/7 Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Επιχειρηματικής Τηλεφωνίας μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗ ΑΘ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΙΩΑΝΝΗ ΑΘ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗ ΑΘ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Πτυχιούχου Γεωπόνου Κατόχου Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

Example of the Baum-Welch Algorithm

Example of the Baum-Welch Algorithm Example of the Baum-Welch Algorithm Larry Moss Q520, Spring 2008 1 Our corpus c We start with a very simple corpus. We take the set Y of unanalyzed words to be {ABBA, BAB}, and c to be given by c(abba)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών/τριών γενικών τάξεων σχετικά με τα ΑμεΑ How can a teacher inform and sensitize his/her students about disability

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών/τριών γενικών τάξεων σχετικά με τα ΑμεΑ How can a teacher inform and sensitize his/her students about disability Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών/τριών γενικών τάξεων σχετικά με τα ΑμεΑ How can a teacher inform and sensitize his/her students about disability Δημοτικό Σχολείο Πευκοχωρίου Χαλκιδικής 1 ος μήνας

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 9: Transactions - part 1 Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Tutorial on Undo, Redo and Undo/Redo

Διαβάστε περισσότερα

LN794 Greek: Level 1 (Standard)

LN794 Greek: Level 1 (Standard) 2008 Examination (Language Centre) LN794 Greek: Level 1 (Standard) Instructions to candidates Time allowed: 1 hour 50 minutes This paper contains 3 sections: Listening (15%) Reading (15%) Writing (15%)

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία στο μάθημα «ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΛΟΓΙΑ -ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΟΡΟΛΟΓΙΑ -ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ -ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 3: Relatives Σταυρούλα Ταβουλτζίδου ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛ.&ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡ.ΤΕ-ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing

Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing Γιώργος Μπορμπουδάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Procedure 1. Form the null (H 0 ) and alternative (H 1 ) hypothesis 2. Consider

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Άνοιξη 2009. HΥ463 - Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών Information Retrieval (IR) Systems

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Άνοιξη 2009. HΥ463 - Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών Information Retrieval (IR) Systems Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Άνοιξη 2009 HΥ463 - Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών Information Retrieval (IR) Systems Στατιστικά Κειμένου Text Statistics Γιάννης Τζίτζικας άλ ιάλεξη :

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΑΛΑΞΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙ Η ΤΗΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

Η ΜΑΛΑΞΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙ Η ΤΗΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑΣ Η ΜΑΛΑΞΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙ Η ΤΗΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Σταµάτη Κωνσταντίνα Φεβρουάριος 2012 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Όλοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι του 10000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Door Hinge replacement (Rear Left Door)

Door Hinge replacement (Rear Left Door) Door Hinge replacement (Rear Left Door) We will continue the previous article by replacing the hinges of the rear left hand side door. I will use again the same procedure and means I employed during the

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Write your name here Surname Other names Edexcel GCE Centre Number Candidate Number Greek Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Tuesday 18 June 2013 Afternoon Time: 3 hours Paper

Διαβάστε περισσότερα