ΤΜΒΑΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ (αξηζκ. 1/ )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΒΑΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ (αξηζκ. 1/29.11.2013)"

Transcript

1 ΤΜΒΑΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ (αξηζκ. 1/ ) ηελ Αζήλα ζήκεξα 29 Ννεκβξίνπ 2013 νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: α) Η Τπηπεζία Ππώηηρ Τποδοσήρ ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε (First Reception Service-Ministry of Public Order and itizen Protection), πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα, Λεσθφξνο πγγξνχ 83 θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ Γηεπζπληή, κ. Παναγιώηη Νίκα, ε νπνία έρεη σο απνζηνιή ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ θαη αληζαγελψλ πνπ εηζέξρνληαη παξαλφκσο ζηε ρψξα, ζε ζπλζήθεο ζεβαζκνχ ηεο αμηνπξέπεηαο ηνπο, κε ηελ ππαγσγή ηνπο ζε δηαδηθαζίεο πξψηεο ππνδνρήο θαη ε νπνία ζα θαιείηαη ζην εμήο «Σειηθφο Απνδέθηεο», β) Σν σκαηείν κε Κεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα ΓΙΑΣΡΟΙ ΣΟΤ ΚΟΜΟΤ-ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΔΙΑ (Medecins du Monde- established in Greece) πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα, νδφο απθνχο 12, θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηελ κ. Άννα Μαΐλλη, ην νπνίν ζα θαιείηαη ζην εμήο «πκπξάηησλ θνξέαο», έσονηαρ ςπότη : 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3907/2011 (ΦΔΚ 7 Α ) «Ίδξπζε ηεο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο». 2. Σν ΠΓ 102/2012 (ΦΔΚ 169 Α ) «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο ζην Τπνπξγείν Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ην αξ. 110 ηνπ λ.4172/2013 (ΦΔΚ 167 Α ). 3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1481/1984 (ΦΔΚ 152 Α ) «Πεξί Οξγαληζκνχ Τ.Γ.Σ». 4. Σνπ Π.Γ. 184/2009 «χζηαζε Τπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη θαζνξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ» (ΦΔΚ 213 Α ). 5. Σα ππ αξ. 85/2012 (ΦΔΚ 141 Α ) θαη 119/2013 (ΦΔΚ 153 Α ) Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα πεξί κεηνλνκαζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε ζε «Τπνπξγείν Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε» θαη πεξί νξηζκνχ ηνπ Νηθνιάνπ Γεσξγίνπ Γέλδηα σο Τπνπξγνχ ζηε ζέζε ηνπ Τπνπξγνχ Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε αληίζηνηρα. 6. Σελ απφθαζε κε αξηζκφ ΔΜ/1-Β/89/ «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ Τπνπξγνχ Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε ζην Γηεπζπληή ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο» (ΦΔΚ 2420 Β ). 7. Σελ κε αξηζκφ 7001/2/1454-ε / (ΦΔΚ 64/Β ) θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη Γεκνζίαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε «Γεληθφο Καλνληζκφο ιεηηνπξγίαο πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ Πξψηεο Τπνδνρήο». 8. Σελ κε αξηζκφ πξση. 7001/2/1454-θδ / θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Δξγαζίαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο θαη Γεκνζίαο Σάμεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε «Καζνξηζκφο πξνδηαγξαθψλ πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο θνξέσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ πξνο δηεθπεξαίσζε δηαδηθαζηψλ πξψηεο ππνδνρήο» (ΦΔΚ 2491, Β ). 1

2 9. Σελ κε αξηζκφ πξση. νηθ. 15.1/1264/ απφθαζε γηα ηε ζχζηαζε Μεηξψνπ θνξέσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ πξνθεηκέλνπ λα δχλαηαη λα δηεθπεξαηψλνπλ επί κέξνπο αξκνδηφηεηεο Κέληξνπ ή Μνλάδαο Πξψηεο Τπνδνρήο. 10. Σελ κε αξηζκφ πξση. 15/1337/ πξφζθιεζε ηεο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο ζηνπο θνξείο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ πνπ επηζπκνχλ λα εγγξαθνχλ ζην κεηξψν ηνπ άξζξνπ 9 παξ. 5 ηνπ λ. 3907/2011 λα ην δειψζνπλ κε ζρεηηθή αίηεζε ηνπο ζην ηκήκα ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Ννκνζεηηθνχ Έξγνπ ηεο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο ηνπ ΤΓΣΠΠ. 11. Σελ κε αξηζκφ πξση. 15/1657/ αίηεζε ηνπ Νηθήηα Καλάθε, λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηεο ΜΚΟ «Γηαηξνί ηνπ Κφζκνπ» γηα εγγξαθή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ΜΚΟ ζην Μεηξψν ηνπ άξζξνπ 9 παξ. 5 ηνπ λ.3907/ Σελ απφθαζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο κε αξηζκ. πξση. 15.1/233/ (ΑΓΑ:ΒΔΤΥΙ-ΡΓΧ) γηα ηελ εγγξαθή ηνπ θνξέα «Γηαηξνί ηνπ Κφζκνπ» ζην κεηξψν ηνπ άξζξνπ 9 παξ. 5 ηνπ λ.3907/2011, κε αξηζκ. κεηξψνπ ΤΠΤ/02/ΚΣΠ, θαζψο πιεξνί ηηο απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο θαη πξνδηαγξαθέο. 13. Σελ Τπνπξγηθή Απφθαζε 11.1/ /04/2013 (ΦΔΚ1066/ /Β ) «χζηαζε Κηλεηψλ Μνλάδσλ Πξψηεο Τπνδνρήο». 14. Σελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε κε ηίηιν «Γεληθφο Καλνληζκφο ιεηηνπξγίαο πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ Πξψηεο Τπνδνρήο» (κε αξηζκφ απφθαζεο 7001/2/1454-ε, ΦΔΚ 64/ Β ). 15. Σν Πξφγξακκα ηαηξηθνχ ειέγρνπ, ςπρνθνηλσληθήο δηάγλσζεο θαη ππνζηήξημεο θαη παξαπνκπήο ησλ εηζεξρνκέλσλ ρσξίο λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ζε δνκέο πξψηεο ππνδνρήο (αξηζκ. Τ1.Γ.Π. νηθ / ΦΔΚ 2745/ Β ) 16. Σελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε πεξί «χζηαζεο Κέληξνπ Πξψηεο Τπνδνρήο ζην Γ.Γ. Φπιαθίνπ, Γήκνπ Οξεζηηάδαο, Π.Δ. Έβξνπ» (ΦΔΚ 3543/ / Β ) 17. Σν Π.Γ. 60/2007 «Πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», ΦΔΚ 64/ , Α. 18. Σν Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (ΚΠΓ)», ΦΔΚ 150/ , Α. 19. Σνλ Ν «Πεξί Γεκφζηνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θη άιιεο δηαηάμεηο», ΦΔΚ 247/ , Α. 20. Σνλ Ν «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ, ΦΔΚ 19/ , Α. 21. Σηο άμεζερ κι επιηακηικέρ αλάγθεο θάιπςεο ησλ ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο θαη ςπρνθνηλσληθήο ζηήξημεο πνπ πξέπεη λα θαιχπηεη ην Κιηκάθην Ιαηξηθνχ Διέγρνπ θαη Φπρνθνηλσληθήο ηήξημεο ησλ Κέληξσλ θαη ησλ Κηλεηψλ Μνλάδσλ Πξψηεο Τπνδνρήο. 22. Σελ χκβαζε Δπηρνξήγεζεο κε Αξηζκφ χκβαζεο HOM/2012/FX/A/A/3000 (AA NUMR /00-28) πνπ ππνγξάθεθε ζηηο κεηαμχ ηεο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε δηαζέηνληαο ηελ ελππφγξαθε εμνπζηνδφηεζε ηνπ πκπξάηηνληνο Φνξέα γηα εθπξνζψπεζε θαη ππνγξαθή- θαη ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο σο εθπξφζσπνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 23. Manual of the ligibility Rules of costs reported for U support in the context of the General Programme Solidarity and Management of Migration Flows (uropean ommission, irectorate-general for Home Affairs, Version ), δηλώνοςν, ζςνομολογούν και ζςναποδέσονηαι ηα εξήρ, ζςμπεπιλαμβανομένυν ηυν 2

3 Παπάπηημα I : GRANT AGRMNT FOR AN MRGNY ATION WITH MULTIPL NFIIARIS (AGRMNT NUMR-HOM/2012/FX/A/A/3000 (AA NUMR /00-28), Παπάπηημα ΙΙ : FORAST UGT ALULATION ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ και Παπάπηημα ΙΙΙ : FINAL RPORT ΣΔΛΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ηα οποία αποηελούν ενιαίο κείμενο με ηην παπούζα ύμβαζη: ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Τπεξεζία Πξψηεο Τπνδνρήο ηνπ Τπνπξγείν Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξψηεο ππνδνρήο ζε ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ πνπ ζπιιακβάλνληαη λα εηζέξρνληαη ρσξίο ηηο λφκηκεο δηαηππψζεηο ζηε ρψξα, θαζψο θαη ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ νη νπνίνη ζπιιακβάλνληαη λα δηακέλνπλ ζηε ρψξα παξάλνκα θαη δελ απνδεηθλχνπλ ηελ ηζαγέλεηα θαη ηελ ηαπηφηεηα ηνπο κε έγγξαθν δεκφζηαο αξρήο. ηηο δηαδηθαζίεο απηέο πεξηιακβάλεηαη θαη ν ηαηξηθφο έιεγρνο θαη ε παξνρή ηπρφλ αλαγθαίαο πεξίζαιςεο θαη ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο, ηα νπνία κπνξνχλ λα παξέρνληαη απφ ζπλεξγαδφκελνπο Με Κπβεξλεηηθνχο Οξγαληζκνχο (ΜΚΟ), έπεηηα απφ ηελ ππνγξαθή ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ ζπλεξγαζίαο κε απηνχο. Οη ππεξεζίεο απηέο παξέρνληαη ζηα πιαίζηα ησλ Κέληξσλ θαη ησλ Κηλεηψλ Μνλάδσλ Πξψηεο Τπνδνρήο πνπ ζπζηήλνληαη ζε ζεκεία ηεο Διιεληθήο επηθξάηεηαο, ζηα νπνία ππάξρνπλ ζηαζεξέο ή έθηαθηεο κεηθηέο κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο. Η Διιάδα εμαθνινπζεί λα απνηειεί ηε βαζηθή πχιε εηζφδνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ θαη αληζαγελείο (πξφζθπγεο θαη νηθνλνκηθνχο κεηαλάζηεο). Λφγσ ησλ πςειψλ πηέζεσλ θαη αλαγθψλ γηα παξνρή ππεξεζηψλ πξψηεο ππνδνρήο, ε Τπεξεζία Πξψηεο Τπνδνρήο ζα πινπνηήζεη ηε δξάζε (πξφγξακκα) κε ηίηιν «Ενίζτσζη ηης λειηοσργίας ηφν Κινηηών Μονάδφν Πρώηης Υποδοτής, για ηις διαδικαζίες πρώηης σποδοτής, ζε περιοτές σπό συηλή πίεζη μεηαναζηεσηικών ροών» ( Support of the First Reception Mobile Unites operation for the first reception procedures in areas that are under pressure by high migration flows ), ε νπνία είλαη ζπγρξεκαηνδνηνχκελε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ην Σακείν Δμσηεξηθψλ πλφξσλ (ζε πνζνζηφ 89,72%) θαη ε νπνία εληάζζεηαη ζηηο καηεπείγοςζερ δπάζειρ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. ην πξφγξακκα απηφ δηθαηνχρνο θαη ζςνηονιζηήρ είλαη ε Τπεξεζία Πξψηεο Τπνδνρήο θαη ζπλδηθαηνχρνη θαη ζπλεξγάηεο είλαη νη θνξείο ηεο Κνηλσλία ησλ Πνιηηψλ (ΜΚΟ) «Γηαηξνί ηνπ Κφζκνπ- Διιεληθή Αληηπξνζσπία» θαη «Ιαηξηθή Παξέκβαζε». ΑΡΘΡΟ 1 Ανηικείμενο ηηρ ςμθυνίαρ 3

4 Με απηή ηε ζπκθσλία ν Σειηθφο Απνδέθηεο αλαζέηεη ζηνλ πκπξάηηνληα Φνξέα ηνλ ηαηξηθφ έιεγρν θαη ηελ ςπρνθνηλσληθή ππνζηήξημε ζηα Κέληξα θαη ηηο Κηλεηέο Μνλάδεο Πξψηεο Τπνδνρήο (παξαγξ. 4 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 11.1/ /04/2013, ΦΔΚ1066/ /Β ), ηα νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο. Η ΜΚΟ Γηαηξνί ηνπ Κφζκνπ γηα ην ζθνπφ απηφ ζα ζπκπξάηηεη κε δηθφ ηεο Κιηκάθην Ιαηξηθνχ Διέγρνπ θαη Φπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο (πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 5, άξζξν 9 θαη άξζξν 10 ηνπ λ. 3907/2011). ΑΡΘΡΟ 2 κοπόρ ηηρ ςμθυνίαρ θνπφο ηεο παξνχζαο ζπκθσλίαο είλαη ε ακνηβαία ζπλεξγαζία θαη αιιεινυπνζηήξημε ησλ ζπκβαιιφκελσλ γηα ηελ θάιπςε πξσηνβάζκηαο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη ςπρνθνηλσληθήο ζηήξημεο ζε εηζεξρφκελνπο ρσξίο ηηο λφκηκεο δηαηππψζεηο ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ θαη αληζαγελείο, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξακνλή ηνπο ζηα Κέληξα ή ζηνπο ρψξνπο πνπ επηρεηξνχλ νη Κηλεηέο Μνλάδεο Πξψηεο Τπνδνρήο. ΑΡΘΡΟ 3 Πποζδιοπιζμόρ ςποσπεώζευν και λειηοςπγικών απμοδιοηήηυν α)ο Σειηθφο Απνδέθηεο Αλαιακβάλεη ηελ ηήξεζε φισλ ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην ξφιν ηεο σο Σειηθνχ Απνδέθηε κε βάζε ην ζρεηηθφ ζεζκηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην. Έρεη ην ξφιν ηνπ ζπληνληζηή (θαζ νινθιεξία), ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο «Ενίζτσζη ηης λειηοσργίας ηφν Κινηηών Μονάδφν Πρώηης Υποδοτής, για ηις διαδικαζίες πρώηης σποδοτής, ζε περιοτές σπό συηλή πίεζη μεηαναζηεσηικών ροών», καθώς κι όλφν ηφν σποτρεώζεφν και απαιηήζεφν ποσ απορρέοσν από ηην Σύμβαζη Επιτορήγηζης (A.N.- HOM/2012/FX/A/A/3000- AA NUMR /00-28). ηα πιαίζηα ηνπ ξφινπ ηνπ ζπληνληζηή ζην παξαπάλσ ζπγρξεκαηνδνηνχκελν έξγν, έρεη ηελ ππνρξέσζε θαη ην δηθαίσκα λα δηαζθαιίδεη ηελ εθαξκνγή ησλ φξσλ ηεο Σύμβαζη Επιτορήγηζης, λα ζπληζηά ηνλ ελδηάκεζν θνξέα ζηελ επηθνηλσλία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηνπ πκπξάηηνληνο Φνξέα (ζπλδηθαηνχρνο, ζπλεξγάηεο), λα αλαδεηά θαη λα ιακβάλεη απφ ηνλ πκπξάηηνληα Φνξέα φια ηα έγγξαθα θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δεηά ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ή πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ Σύμβαζη Επιτορήγηζης (Αξηζκφο χκβαζεο HOM/2012/FX/A/A/3000 AA NUMR /00-28), λα πιεξνθνξεί ηνλ πκπξάηηνληα Φνξέα γηα θάζε ζέκα πνπ θξίλεη ζεκαληηθφ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο Σύμβαζης Επιτορήγηζης, λα πξαγκαηνπνηεί φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο πιεξσκέο (κεηαθνξέο πνζψλ) πξνο ηνλ πκπξάηηνληα Φνξέα θαη εληφο ησλ νξηδφκελσλ απφ ηελ Σύμβαζη Επιτορήγηζης εκεξνκεληψλ, ελεκεξψλνληαο παξάιιεια ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, λα ζπλαπνθαζίδεη κε ηνπο ζπλδηθαηνχρνπο ηνπ παξαπάλσ πξνγξάκκαηνο θαη λα ελεκεξψλεη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα κεηαθνξέο πνζψλ κεηαμχ επηιέμηκσλ 4

5 δαπαλψλ (κε ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε Σύμβαζη Επιτορήγηζης), έρεη ηελ επζχλε ζε πεξίπησζε ειέγρσλ θη αμηνινγήζεσλ λα παξέρεη φια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα θαη ηνπ πκπξάηηνληνο Φνξέα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξσηφηππσλ ινγηζηηθψλ εγγξάθσλ, ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ θαη ππνγεγξακκέλσλ αληηγξάθσλ ησλ επηκέξνπο ζπκβάζεσλ πνπ πηζαλφλ έρεη ζπλάςεη ν πκπξάηηνληαο Φνξέαο (ζπλδηθαηνχρνο, ζπλεξγάηεο). Δμαζθαιίδεη ηνπο ρψξνπο φπνπ ζα ζηεγάδνληαη ηα Κέληξα θαη νη Κηλεηέο Μνλάδεο Πξψηεο Τπνδνρήο. Γελ θέξεη επζχλε ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζπκπξάηηνληνο θνξέα θη σο εθ ηνχηνπ δελ επσκίδεηαη ηπρφλ θφζηνο απνδεκίσζεο. Γελ θέξεη θακία επζχλε θαη δελ επσκίδεηαη ηπρφλ θφζηνο απνδεκίσζεο γηα νπνηαδήπνηε ηαηξηθή ακέιεηα ή ηαηξηθφ ζθάικα ησλ κειψλ ηνπ ηαηξηθνχ θαη ςπρνθνηλσληθνχ θιηκαθίνπ, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο χκβαζεο. Γχλαηαη λα δεηήζεη αληηθαηάζηαζε πξνζσπηθνχ ηνπ ζπκπξάηηνληνο θνξέα ζε πεξίπησζε πνπ παξαηεξεζεί αλεπάξθεηα θη αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά ή γηα ιφγνπο πνπ ν Σειηθφο Απνδέθηεο νθείιεη λα εμεγήζεη εγγξάθσο επαξθψο αηηηνινγεκέλα. β)ο πκπξάηησλ Φνξέαο Πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο πνπ ηνπ αλαινγνχλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζθνπνχ ηεο ζπκθσλίαο. Γηαζέηεη φιν ην απαξαίηεην εμεηδηθεπκέλν αλζξψπηλν δπλακηθφ, ηα αλαιψζηκα πιηθά ηαηξείνπ θαη ηα θάξκαθα, θαζψο θαη ηνλ ηαηξηθφ εμνπιηζκφ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ν ηαηξηθφο έιεγρνο, ε πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε θαη ε ςπρνθνηλσληθή ζηήξημε ησλ λενεηζεξρφκελσλ ζηε ρψξα πνπ θαηαγξάθνληαη θαη δηαρσξίδνληαη ζηα Κέληξα θαη ηηο Κηλεηέο Μνλάδεο Πξψηεο Τπνδνρήο, θαζψο θαη φζσλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ζπιιακβάλνληαη λα δηακέλνπλ ζηε ρψξα παξάλνκα θαη δελ απνδεηθλχνπλ ηελ ηζαγέλεηα θαη ηελ ηαπηφηεηά ηνπο κε έγγξαθν δεκφζηαο αξρήο θαη κε βάζε φια φζα απνξξένπλ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο φξνπο ηεο παξνχζαο χκβαζεο (άξζξν 5) θαη ππφ ην πξίζκα θάιπςεο άκεζσλ θαη επηηαθηηθψλ αλαγθψλ. Γηαζέηεη Κιηκάθην Ιαηξηθνχ Διέγρνπ θαη Φπρνθνηλσληθήο Τπνζηήξημεο, ην νπνίν ζα πξέπεη, καηά ελάτιζηο, λα έρεη ην πξνζσπηθφ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 2γ, ηνπ άξζξν 2 ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 11.1/ /04/2013, ΦΔΚ 1066/ /Β. ηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Ενίζτσζη ηης λειηοσργίας ηφν Κινηηών Μονάδφν Πρώηης Υποδοτής, για ηις διαδικαζίες πρώηης σποδοτής, ζε περιοτές σπό συηλή πίεζη μεηαναζηεσηικών ροών», επηδησθφκελνο ζηφρνο είλαη ην πξνζσπηθφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Κιηκαθίνπ λα απνηειείηαη απφ φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ έξγνπ (Παξάξηεκα ΙΙ). Με ην Κιηκάθην Ιαηξηθνχ Διέγρνπ θαη Φπρνθνηλσληθήο Τπνζηήξημεο ζα εμαζθαιίδεη θαη ζα ηεξεί φια ηα πξνβιεπφκελα ζην «Γεληθφ Καλνληζκφ ιεηηνπξγίαο πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ Πξψηεο Τπνδνρήο» (θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε κε αξηζκφ 7001/2/1454-ε / , ΦΔΚ 64/Β ), θαζψο θαη φια φζα πξνβιέπνληαη ζην Πξφγξακκα ηαηξηθνχ ειέγρνπ, ςπρνθνηλσληθήο δηάγλσζεο θαη ππνζηήξημεο θαη παξαπνκπήο ησλ εηζεξρνκέλσλ ρσξίο λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ζε δνκέο πξψηεο ππνδνρήο (αξηζκ. Τ1.Γ.Π. νηθ / ΦΔΚ 2745/ Β ). 5

6 Δθπιεξψλεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ χκβαζε Δπηρνξήγεζεο (Αξηζκφο χκβαζεο HOM/2012/FX/A/A/ AA NUMR /00-28), ε νπνία ππνγξάθηεθε, κεηά ηελ ελππφγξαθε εμνπζηνδφηεζε ηνπ πκπξάηηνληνο Φνξέα γηα εθπξνζψπεζε θαη ππνγξαθή, απφ ηελ Τπεξεζία Πξψηεο Τπνδνρήο κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Πην ζπγθεθξηκέλα: λα ηεξεί φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο φξνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο αλσηέξσ χκβαζεο, λα δηαβηβάδεη ζηνλ Σειηθφ Απνδέθηε ηα δεδνκέλα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθπφλεζε ηειηθψλ εθζέζεσλ (ηερληθψλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ) ή γηα ηελ δηεμαγσγή ειέγρσλ (ελδηάκεζσλ ή ηειηθψλ), ήηνη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αληίγξαθα ινγαξηαζκψλ, πξσηφηππα ινγηζηηθά θχιια, ππνγεγξακκέλα αληίγξαθα ησλ επηκέξνπο ζπκβάζεσλ πνπ έρεη ζπλάςεη ή νπνηαδήπνηε άιια ζηνηρεία πξνβιέπνληαη απφ ηελ χκβαζε Δπηρνξήγεζεο, λα ελεκεξψλεη άκεζα ηνλ Σειηθφ Απνδέθηε γηα θάζε πεξίπησζε πνπ πξφθεηηαη λα επεξεάζεη νπζηαζηηθά ή λα θαζπζηεξήζεη ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ χκβαζε δξάζεηο, λα δεηά εγθαίξσο ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Σειηθνχ Απνδέθηε γηα αλαγθαίεο κεηαθνξέο πνζψλ κεηαμχ επηιέμηκσλ δαπαλψλ (κε ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε χκβαζε Δπηρνξήγεζεο), λα απεπζχλεηαη ζηνλ Σειηθφ Απνδέθηε, σο ελδηάκεζν θνξέα, ζε θάζε πεξίπησζε αλαγθαίαο επηθνηλσλίαο κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, λα πξνβαίλεη ζε επηιέμηκεο δαπάλεο, κε βάζε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δεκνζηνλνκηθέο δηαηάμεηο θαη δηαδηθαζίεο πνπ αλαιχνληαη δηεμνδηθά ζην Παξάξηεκα Ι ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο (χκβαζεο Δπηρνξήγεζεο κε Αξηζκφ χκβαζεο HOM/2012/FX/A/A/3000-AA NUMR /00-28 θαη εκεξνκελία ππνγξαθήο ) θαη κε βάζε ηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ πνπ απνηειεί ην Παξάξηεκα ΙΙ ηεο παξνχζαο. Γηαζθαιίδεη φηη φια ηα κέιε ηνπ Κιηκαθίνπ θηλνχληαη θαη παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο κφλν εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηεο Μνλάδαο ή ηνπ Κέληξνπ Πξψηεο Τπνδνρήο. ε θακία πεξίπησζε δελ απηνλνκείηαη ε δξάζε ηνπ πκπξάηηνληα Φνξέα ή θαη κεκνλσκέλα ησλ εξγαδνκέλσλ ή ζπλεξγαηψλ ηνπ, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε ελεκέξσζε θαη ζχκθσλε γλψκε ηνπ Σειηθνχ Απνδέθηε, πνπ ζα δηαηππψλεηαη εγγξάθσο. Δμαζθαιίδεη ηε ζπλερή ηαηξηθή θξνληίδα θαη ςπρνθνηλσληθή ζηήξημε ησλ λενεηζεξρφκελσλ ρσξίο ηηο λφκηκεο δηαηππψζεηο ζηε ρψξα, γηα φιε ηε δηάξθεηα παξακνλήο ηνπο ζηα Κέληξα θαη ζηνπο ρψξνπο πνπ επηρεηξνχλ νη Κηλεηέο Μνλάδεο Πξψηεο Τπνδνρήο, θαζψο θαη φζσλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ζπιιακβάλνληαη λα δηακέλνπλ ζηε ρψξα παξάλνκα θαη δελ απνδεηθλχνπλ ηελ ηζαγέλεηα θαη ηελ ηαπηφηεηά ηνπο κε έγγξαθν δεκφζηαο αξρήο. Δλεξγεί θη ελεκεξψλεη ηνπο λενεηζεξρφκελνπο ρσξίο ηηο λφκηκεο δηαηππψζεηο ζηε ρψξα, θαζψο θη φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ζπλεξγάηεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη εληφο ησλ ρψξσλ ησλ Κέληξσλ θαη ησλ Κηλεηψλ Μνλάδσλ Πξψηεο Τπνδνρήο, κε ζηφρν ηε δηαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο ηεο ρψξαο. Δλεκεξψλεη ηνλ επηθεθαιήο ηνπ Κέληξνπ ή ηεο Κηλεηήο Μνλάδαο γηα ηηο αλαγθαίεο παξαπνκπέο ζε δεπηεξνβάζκηα πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, φζσλ πεξηπηψζεσλ θξίλεη επηβεβιεκέλεο. Πξνβαίλεη ζε έγγξαθεο εηζεγήζεηο πξνο ηνλ Δπηθεθαιήο ησλ Κέληξσλ θαη ησλ Κηλεηψλ Μνλάδσλ Πξψηεο Τπνδνρήο γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ θαη ηελ παξαπνκπή αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε επάισηεο νκάδεο, ήηνη : 6

7 αζπλφδεπηνη αλήιηθνη, άηνκα κε αλαπεξία ή αλίαηε αζζέλεηα, ππεξήιηθεο, γπλαίθεο ζε θχεζε ή ινρεία, κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο κε αλήιηθα ηέθλα ζχκαηα βαζαληζηεξίσλ, βηαζκνχ ή άιιεο ζνβαξήο κνξθήο ςπρνινγηθήο, ζσκαηηθήο ή ζεμνπαιηθήο βίαο θη εθκεηάιιεπζεο ζχκαηα εκπνξίαο αλζξψπσλ Λακβάλεη ηα απαξαίηεηα κέηξα ψζηε ην πξνζσπηθφ θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ πκπξάηηνληνο Φνξέα: α)λα είλαη πιήξσο εκβνιηαζκέλνη, β)λα είλαη θαηαξηηζκέλνη γηα ηελ απνζηνιή ηνπο, γ) λα δηαζέηνπλ ηνπο πξνβιεπφκελνπο ηίηινπο ζπνπδψλ γηα ηελ αληίζηνηρε ζέζε εξγαζίαο ή γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο, άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο ή εγγξαθή ζε ζπιιφγνπο θαη επηκειεηήξηα, φπνπ απαηηείηαη, θαη γεληθά λα θαιχπηνπλ φια ηα πξνβιεπφκελα ζηελ θείκελε λνκνζεζία γηα παξέρνπλ λφκηκα ηηο ππεξεζίεο ηνπο, δ) λα έρνπλ ιάβεη φια ηα απαξαίηεηα πξνζσπηθά πξνιεπηηθά κέηξα, ε)λα κε ιακβάλνπλ νηαδήπνηε κνξθήο απνδεκίσζε απφ ηνπο θηινμελνχκελνπο ζηα Κέληξα θαη ηηο Κηλεηέο Μνλάδεο Πξψηεο Τπνδνρήο γηα ηηο παξερφκελεο ζε απηνχο ππεξεζίεο ηνπο, ζη)λα ηεξνχλ εκπηζηεπηηθφηεηα γηα φια ηα γεγνλφηα, έγγξαθα ζηνηρεία, δηαδηθαζίεο, ζηαηηζηηθά δεδνκέλα θαη νηηδήπνηε αθνξά ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξψηεο ππνδνρήο εληφο ησλ Κέληξσλ θαη ησλ ρψξσλ πνπ επηρεηξνχλ νη Κηλεηέο Μνλάδεο Πξψηεο Τπνδνρήο, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο δξάζεο φζν θαη κεηά ην πέξαο απηήο θαη δ) λα ελεκεξψλνπλ ηνλ Δπηθεθαιήο ηνπ Κέληξνπ ή ηεο θηλεηήο Μνλάδαο Πξψηεο Τπνδνρήο, θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ ππεξεηνχλησλ ζε απηήλ, γηα ηελ πηζαλή αλάγθε εκβνιηαζκνχ πξνβαίλνληαο ζε απηφλ, εθφζνλ θξίλεηαη αλαγθαίν, θαζψο θαη γηα ηελ αλάγθε ιήςεο άιισλ πξφζζεησλ κέηξσλ πγεηνλνκηθήο πξφιεςεο. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, ηα ελδεηθλπφκελα εκβφιηα, ή φπνην άιιν πγεηνλνκηθφ πιηθφ, ζα εμαζθαιίδνληαη απφ ηνλ ίδην ηνλ εξγαδφκελν ή ηελ ππεξεζία ηνπ. Φέξεη ηελ επζχλε θαη επσκίδεηαη ηπρφλ θφζηνο απνδεκίσζεο γηα νπνηαδήπνηε ηαηξηθή ακέιεηα ή ηαηξηθφ ζθάικα ησλ κειψλ ηνπ ηαηξηθνχ θαη ςπρνθνηλσληθνχ θιηκαθίνπ, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο χκβαζεο. Υξεζηκνπνηεί γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ ησλ λενεηζεξρφκελσλ ζηε ρψξα ηελ ειεθηξνληθή εθαξκνγή ηεο Πξψηεο Τπνδνρήο ή θάπνηα ελαιιαθηηθή βάζε δεδνκέλσλ, κε βάζε ηελ ππφδεημε ηνπ Σειηθνχ Απνδέθηε. ε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηεζεί ε εθαξκνγή ηεο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο, ζα απαηηεζεί έθδνζε εηδηθψλ θαξηψλ απφ ηηο ππεξεζίαο ηεο ΔΛ.Α., θαηφπηλ αηηήκαηνο ζηνλ Σειηθφ Απνδέθηε, ζηελ νπνία ν πκπξάηησλ Φνξέαο ζα γλσζηνπνίεη φια ηα πξνβιεπφκελα ζηνηρεία ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ηελ εθαξκνγή. Σεξεί ζηαηηζηηθά δεδνκέλα θαη ηα νπνία ζα δηαζέηεη κφλν ζηνλ Σειηθφ Απνδέθηε (αξηζκφο εμεηαζκέλσλ, αξηζκφο θαη είδνο πξαγκαηνπνηεζέλησλ εμεηάζεσλ θ.α.). Γέρεηαη επηηφπνπ ειέγρνπο θαη επηζεσξήζεηο απφ ηκήκαηα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ Δπξσπατθή Τπεξεζία Καηαπνιέκεζεο ηεο Απάηεο θαη ην Δπξσπατθφ Διεγθηηθφ πλέδξην. Πξνβαίλεη ζε αγνξά ηνπ ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ (Laptops), φπσο πξνβιέπεηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ έξγνπ «Ενίζτσζη ηης λειηοσργίας ηφν Κινηηών Μονάδφν Πρώηης Υποδοτής, για ηις διαδικαζίες πρώηης σποδοτής, ζε περιοτές σπό συηλή πίεζη μεηαναζηεσηικών ροών», αθνχ πξψηα έξζεη ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ Σειηθφ Απνδέθηε γηα ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ απαηηνχληαη, 7

8 πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπκβαηφηεηα κε ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηνπ Σειηθνχ Απνδέθηε. Δλεκεξψλεη, γηα θάζε αιιαγή δηεχζπλζεο, λφκηκνπ εθπξφζσπνπ ή ηνπ πξνζψπνπ επαθήο, γραπηώς πξνθεηκέλνπ ν Σειηθφο Απνδέθηεο λα ελεκεξψζεη εγγξάθσο θαη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. ΑΡΘΡΟ 4 Γιάπκεια ηηρ ςμθυνίαρ- Σόπορ Τλοποίηζηρ Η δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ζπκθσλίαο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ δξάζεσλ, νξίδεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ έλαξμε ηεο επηιέμηκεο πεξηφδνπ ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο, δειαδή απφ 01/11/2013, έσο θαη 31/10/2015 (24 κήλεο), φπσο νξίδεηαη θαη ζηε χκβαζε Δπηρνξήγεζεο (Αξηζκφο χκβαζεο HOM/2012/FX/A/A/3000-AA NUMR /00-28). Ο ηφπνο εθηέιεζεο φισλ ησλ δξάζεσλ θαη ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηεο παξνχζαο χκβαζεο πλεξγαζίαο είλαη φιε ε Δπηθξάηεηα (παξαγξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 11.1/ /04/2013, ΦΔΚ1066/ /Β ) θαη ζπγθεθξηκέλα ν ηφπνο πνπ θάζε θνξά επηρεηξεί ε Κηλεηή Μνλάδα Β, θαηφπηλ απφθαζεο ηνπ Γηεπζπληή ηεο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο. ΑΡΘΡΟ 5 Οικονομικοί όποι Ο πκπξάηησλ Φνξέαο σο ζπλδηθαηνχρνο θαη ζπλεξγάηεο ζην πξφγξακκα «Ενίζτσζη ηης λειηοσργίας ηφν Κινηηών Μονάδφν Πρώηης Υποδοτής, για ηις διαδικαζίες πρώηης σποδοτής, ζε περιοτές σπό συηλή πίεζη μεηαναζηεσηικών ροών», έρεη φιεο ηηο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ χκβαζε Δπηρνξήγεζεο (Αξηζκφο χκβαζεο HOM/2012/FX/A/A/3000, AA NUMR / Παξάξηεκα Ι) θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ παξαπάλσ έξγνπ (Παξάξηεκα ΙΙ). Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ 2.228,774,00. Η ζπκκεηνρή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ,00 (πνζνζηφ 89,72%) θαη ε ίδηα ζπκκεηνρή ησλ ζπλδηθαηνχρσλ-ζπλεξγαηψλ είλαη ,00 (πνζνζηφ 10,28%). Σν πνζφ ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ πνπ αθνξά ηηο επηιέμηκεο δαπάλεο ηνπ πκπξάηηνληα Φνξέα αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ (επηαθφζηεο εμήληα ηέζζεξηο ρηιηάδεο επηαθφζηα νγδφληα επξψ- Παξάξηεκα ΙΙ). Η ίδηα ζπκκεηνρή ηνπ πκπξάηηνληα Φνξέα αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ (δεθαεπηά ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ επξψ) θαη ζα θαιχπηεη κέξνο δαπαλψλ απφ φιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ. Όιεο νη δαπάλεο ζα πξέπεη λα απνδεηθλχνληαη κε εμνθιεκέλα ηηκνιφγηα ή αλ απηφ δελ είλαη δπλαηφ κε ινγηζηηθά έγγξαθα ή άιια δηθαηνινγεηηθά ηζνδχλακεο απνδεηθηηθήο ηζρχνο. Οη επηιέμηκεο δαπάλεο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη κε βάζε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ επξσπατθή θη ειιεληθή λνκνζεζία γηα ηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα. 8

9 Γηα ηνλ ηξφπν νηθνλνκηθήο παξαθνινχζεζεο ηνπ έξγνπ (δξάζεο), ηελ ηήξεζε ηνπ θπζηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ θαθέινπ, ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα πνπ ζα ζπλνδεχνπλ ηηο επηιέμηκεο δαπάλεο, ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ησλ πξνκεζεηψλ, ηνλ ηξφπν έληαμεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζηε δξάζε θαη ζπλνιηθά γηα φιεο νη πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο θαη ελέξγεηεο πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ν πκπξάηηνληαο Φνξέαο, ζα αηηείηαη ε πξνγελέζηεξε ελεκέξσζε θαη έγθξηζε ηνπο απφ ηνλ Σειηθνχ Απνδέθηε. Με βάζε ηελ θνηλνηηθή θαη εζληθή λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηελ ζπγθεθξηκέλε δξάζε, ν Σειηθφο Απνδέθηεο ζα πξνζδηνξίδεη εθ ησλ πξνηέξσλ ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο θαη δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα εθηειεζηεί ην ζπγρξεκαηνδνηνχκελν έξγν θαη νη επηιέμηκεο δαπάλεο γηα ηνλ ζπλδηθαηνχρν πκπξάηηνληα Φνξέα. ε πεξίπησζε πνπ ν πκπξάηησλ Φνξέαο πξνβαίλεη ζε πξάμεηο ή δαπάλεο, ρσξίο ηελ πξνγελέζηεξε ελεκέξσζε θαη ζχκθσλε γλψκε ηνπ Σειηθνχ Απνδέθηε, δελ ζα είλαη επηιέμηκεο. Όιν ην πεξηερφκελν ηνπ θπζηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ θαθέινπ ηνπ έξγνπ θαζψο θη φια ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη ζην αξρείν ηνπ πκπξάηηνληνο Φνξέα γηα ηνπιάρηζηνλ κηα πεληαεηία κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δξάζεο (31/10/2020). Σαπηφρξνλα κε ηελ εθηέιεζε ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ, ν πκπξάηησλ Φνξέαο ζα πξέπεη λα ζηέιλεη αληίγξαθν ηνπ ελ ιφγσ αξρείνπ θαη ζηνλ Σειηθφ Απνδέθηε, πνπ σο ζπληνληζηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ην ειέγρεη θαη λα ην αξρεηνζεηεί. ε θάζε πεξίπησζε πνπ ν Σειηθφο Απνδέθηεο ή ν Τπφινγνο ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ έξγνπ θξίλεη απαξαίηεηα θάπνηα ζπκπιεξσκαηηθά έγγξαθα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ, ν πκπξάηησλ Φνξέαο ππνρξενχηαη λα ηα πξνζθνκίζεη. ε πεξίπησζε πνπ νη επηιέμηκεο πξαγκαηηθέο δαπάλεο θαηά ηε ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ρακειφηεξεο ησλ ζπλνιηθψλ πξνεθηηκψκελσλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ, πεξηνξίδεηαη ε θνηλνηηθή ζπκκεηνρή. Όηαλ νη ζπλνιηθέο επηιέμηκεο πξαγκαηηθέο δαπάλεο ππεξβαίλνπλ ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ πξνεθηηκψκελσλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ εγθξηζέληα πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ, δελ θαιχπηνληαη απφ απηφλ. Ο Σειηθφο Απνδέθηεο δχλαηαη λα ζπκθσλεί κε ηνλ πκπξάηηνληα θνξέα λα αλαπξνζαξκφδεη ηνλ πξνβιεπφκελν πξνυπνινγηζκφ κε κεηαθνξέο κεηαμχ ησλ θαηεγνξηψλ ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηή ε κεηαθνξά κεηαμχ ηνκέσλ (θαηεγνξηψλ) δελ επηδξά ζηελ εθηέιεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ δξάζεσλ θαη δελ ππεξβαίλεη ην 10% ηνπ πνζνχ θάζε θαηεγνξίαο επηιέμηκσλ δαπαλψλ γηα ηηο νπνίεο ε κεηαθνξά πξννξίδεηαη θαη ρσξίο λα ππεξβαίλεη ηηο ζπλνιηθέο επηιέμηκεο δαπάλεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. ε ηέηνηα πεξίπησζε απαηηείηαη ε έγγξαθε ελεκέξσζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο απφ ηνλ Σειηθφ Απνδέθηε. Ο Σειηθφο Απνδέθηεο ππνρξενχηαη εληφο 45 εκεξψλ απφ ηελ εκέξα θαηά ηελ νπνία ν ηξαπεδηθφο ινγαξηαζκφο ηνπ έρεη πηζησζεί κε ρξεκαηηθφ πνζφ απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή λα κεηαθέξεη ζην ινγαξηαζκφ ηνπ πκπξάηηνληα Φνξέα ηα πνζά πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δξάζε, ζχκθσλα κε ην θαηά αλαινγία κεξίδην ησλ εθηηκψκελσλ δαπαλψλ φπσο νξίδεηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ζην Παξάξηεκα ΙΙ θαη θαηά αλαινγία ησλ πξαγκαηνπνηνχκελσλ πηζηνπνηεκέλσλ δαπαλψλ πνπ ππνβάιινληαη ζηνλ Σειηθφ Απνδέθηε. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηηο κεηαθνξέο πηζηψζεσλ είλαη ε πξνεγνχκελε έληαμε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο, «Ενίζτσζη ηης λειηοσργίας ηφν Κινηηών Μονάδφν Πρώηης Υποδοτής, για ηις διαδικαζίες πρώηης 9

10 σποδοτής, ζε περιοτές σπό συηλή πίεζη μεηαναζηεσηικών ροών», ζην ΠΓΔ θαη ε έγθξηζε ησλ ζρεηηθψλ πηζηψζεσλ. Οη κε επηιέμηκεο δαπάλεο δελ θαιχπηνληαη απφ ηνπο πφξνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο. ε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη θέξδνο. Οη έκκεζεο δαπάλεο (Indirect cost) πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δξάζεο (Παξάξηεκα ΙΙ), ζα θαζνξίδνληαη σο πξνο ην είδνο θαη ηηο δηαδηθαζίεο εθηέιεζεο απφ ηνλ Σειηθφ Απνδέθηε, πξηλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπο. Ο θεθαιαηνπρηθφο εμνπιηζκφο πνπ ζα απνθηεζεί κέζσ ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ πξνγξάκκαηνο (δξάζεο) «Ενίζτσζη ηης λειηοσργίας ηφν Κινηηών Μονάδφν Πρώηης Υποδοτής, για ηις διαδικαζίες πρώηης σποδοτής, ζε περιοτές σπό συηλή πίεζη μεηαναζηεσηικών ροών», κεηά ην πέξαο ηεο παξνχζαο χκβαζεο πλεξγαζίαο, ζα απνηειεί ηδηνθηεζία ησλ Κηλεηψλ Μνλάδσλ ηεο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο. Ο πκπξάηησλ θνξέο θαη ην πξνζσπηθφ-ζπλεξγάηεο ηνπ, ζα θξνληίδεη ν εμνπιηζκφο απηφο λα δηαηεξείηαη ζε θαιή θαηάζηαζε. Οη αθξηβείο δεκνζηνλνκηθέο δηαηάμεηο θαη δηαδηθαζίεο πνπ ηζρχνπλ κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ, είλαη απηέο πνπ αλαιχνληαη δηεμνδηθά ζην Παξάξηεκα Ι ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. Σν Παξάξηεκα Ι πνπ επηζπλάπηεηαη πεξηιακβάλεη ην πιήξεο θείκελν ηεο χκβαζεο Δπηρνξήγεζεο κε Αξηζκφ HOM/2012/FX/A/A/ AA NUMR /00-28 θαη εκεξνκελία ππνγξαθήο 29/11/2013, ε νπνία ππνγξάθηεθε, κεηά ηελ ελππφγξαθε εμνπζηνδφηεζε ηνπ πκπξάηηνληνο Φνξέα γηα εθπξνζψπεζε θαη ππνγξαθή, απφ ηελ Τπεξεζία Πξψηεο Τπνδνρήο κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη ζπκκεηνρέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ ζπλδηθαηνχρσλ-ζπλεξγαηψλ, ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο αλά είδνο επηιέμηκεο δαπάλεο θαζψο θαη νη επηκέξνπο κεκνλσκέλεο επηιέμηκεο δαπάλεο αλά δηθαηνχρν, αλαιχνληαη δηεμνδηθά ζην Παξάξηεκα ΙΙ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. Σν Παξάξηεκα ΙΙ πνπ επηζπλάπηεηαη είλαη ν αλαιπηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ έξγνπ θαη ζπλππνγξάθεηαη απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο, σο αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο ζπκθσλίαο. ΑΡΘΡΟ 6 Κοινοποιήζειρ Οη πξνζθιήζεηο, νη εηδνπνηήζεηο, νη θνηλνπνηήζεηο θη φιεο νη απνζηνιέο δηθαηνινγεηηθψλ, παξαζηαηηθψλ θη εγγξάθσλ, ηα νπνία θξίλνληαη απαξαίηεηα κε ηελ παξνχζα χκβαζε, ζα απνζηέιινληαη εγγξάθσο ζηελ δηεχζπλζε ηνπ παξαιήπηε, φπσο απηή νξίδεηαη ζηελ αξρή ηεο παξνχζαο. Οη απνζηνιέο απηέο δχλαληαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ: Με ρξήζε ζπζηεκέλσλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ, νπφηε ζα ζεσξνχληαη φηη παξειήθζεζαλ ζε 3 (ηξεηο) εξγάζηκεο εκέξεο, εθηφο αληίζεηεο απφδεημεο ηνπ παξαιήπηε. Με ηειενκνηνηππία (fax) ή ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ( ), εθφζνλ δελ απαηηείηαη πξσηφηππν παξαζηαηηθφ, ηα νπνία ζα ζεσξνχληαη φηη παξειήθζεζαλ απζεκεξφλ. Με δηα ρεηξφο επίδνζε ζηνλ αληηζπκβαιιφκελν, κε ρξήζε απνδεηθηηθνχ παξαιαβήο, ηα νπνία ζα ζεσξνχληαη φηη παξειήθζεζαλ απζεκεξφλ ΑΡΘΡΟ 7 10

11 Δθαπμογή ηηρ απσήρ ηηρ καλήρ πίζηηρ Οη ζπκβαιιφκελνη αλαγλσξίδνπλ φηη δελ είλαη πξαγκαηηθά εθηθηφ λα πξνβιεθζνχλ ζηελ παξνχζα χκβαζε φιεο νη πηζαλέο πεξηπηψζεηο πνπ είλαη δπλαηφλ λα πξνθχςνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πκθσλίαο, ζρεηηθά κε ην αληηθείκελφ ηεο. Γηα ην ιφγν απηφ, νη ζπκβαιιφκελνη απφ θνηλνχ απνδέρνληαη ηε βαζηθή αξρή φηη ε ζχκβαζε ζα ιεηηνπξγήζεη κεηαμχ ηνπο ζχκθσλα κε ηελ θαιή πίζηε θαη ρσξίο βιάβε ησλ εθαηέξσζελ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ, θαζψο θαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο πκθσλίαο παξαηεξεζεί ζεκαληηθή παξέθθιηζε απφ ηε βαζηθή απηή αξρή, ν θάζε ζπκβαιιφκελνο ζα ελεκεξψζεη ηνλ άιινλ θαη ακθφηεξνη κε θαιή πίζηε ζα πξνζπαζήζνπλ λα ζπκθσλήζνπλ επί ησλ ελεξγεηψλ πνπ απαηηνχληαη, πξνθεηκέλνπ λα εμαιείςνπλ ηηο αηηίεο πνπ δεκηνπξγνχλ ηέηνηεο παξεθθιίζεηο. ΑΡΘΡΟ 8 Ανυηέπα βία- Δςθύνη 1. Χο αλσηέξα βία λνείηαη θάζε απξφβιεπηε θαη εμαηξεηηθή θαηάζηαζε ή ζπκβάλ, ην νπνίν είλαη αλεμάξηεην ηεο βνχιεζεο ησλ κεξψλ ηεο ζπκθσλίαο θαη δελ είλαη δπλαηφλ λα απνδνζεί ζε ζθάικα ή παξάιεηςε εθ κέξνπο ηνπο, ην νπνίν εκπνδίδεη έλα απφ ηα κέξε ηεο ζπκθσλίαο λα εθπιεξψζεη θάπνηεο απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη ην νπνίν δελ θαηέζηε δπλαηφλ λα ππεξβιεζεί παξά ηελ επηδεηρζείζα απφ ηα κέξε επηκέιεηα. 2. Δάλ έλα απφ ηα κέξε ηεο ζπκθσλίαο αληηκεησπίδεη πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, εηδνπνηεί άκεζα ην έηεξν κέξνο εγγξάθσο, δηεπθξηλίδνληαο ηε θχζε, ηελ πηζαλή δηάξθεηα θαη ηα πξνβιεπφκελα απνηειέζκαηα ηεο πεξίπησζεο απηήο. 3. Καλέλα απφ ηα κέξε δελ ζεσξείηαη φηη δελ έρεη εθπιεξψζεη θάπνηα απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ εάλ εκπνδίδεηαη ζε απηφ απφ αλσηέξα βία. Σα κέξε ηεο ζπκθσλίαο ιακβάλνπλ θάζε κέηξν γηα λα ειαρηζηνπνηνχλ ηηο δεκίεο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ απφ αλσηέξα βία. Ο πκπξάηησλ Φνξέαο, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ αλσηέξαο βίαο, έρεη ηελ ππνρξέσζε λα επαλνξζψζεη θάζε βιάβε πνπ ζα πξνθαιέζεη, ζηνλ ζπκβαιιφκελν ή θαη ζε ηξίηνπο, απφ ηελ εθηέιεζε ή ηελ πιεκκειή εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ. ΑΡΘΡΟ 9 Δμπιζηεςηικόηηηα Κάζε έγγξαθν ή πιεξνθνξία ε νπνία αληαιιάζζεηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο πλεξγαζίαο, θαζψο θαη θάζε αξρείν, βάζε δεδνκέλσλ, θσηνγξαθίεο, ζρέδηα, ηαηξηθά δεδνκέλα, πξνηάζεηο, εθηηκήζεηο θαη παληφο ηχπνπ ζηνηρεία, γεγνλφηα, πιεξνθνξίεο θαη πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο χκβαζεο, θαζψο θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξψηεο ππνδνρήο ζηα Κέληξα θαη ηνπο ρψξνπο πνπ επηρεηξνχλ νη Κηλεηέο Μνλάδεο Πξψηεο Τπνδνρήο, ζεσξνχληαη άθξσο εκπηζηεπηηθά θαη απαγνξεχεηαη ξεηά θάζε δηάδνζε ή παξάδνζε ηνπο ρσξίο, ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε έγθξηζε ηνπ Σειηθνχ Απνδέθηε. Σν πξνζσπηθφ θαη ζπλεξγάηεο θαη θάζε άιιν πξφζσπν ηνπ πκπξάηηνληνο Φνξέα πνπ εκπιέθεηαη ζηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο χκβαζεο, ππνρξενχηαη λα ηεξεί ερεκχζεηα γηα φια 11

12 ηα ζηνηρεία, γεγνλφηα θαη πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ πεξηέξρνληαη ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ή επ επθαηξία απηψλ. Οη ελ ιφγσ ππνρξεψζεηο ηζρχνπλ ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο χκβαζεο φζν θαη κεηά ηε ιήμε απηήο. ΑΡΘΡΟ 10 Σποποποίηζη και ζςμπλήπυζη 1. Η παξνχζα ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ή λα ζπκπιεξσζεί κφλν εγγξάθσο. 2. Σπρφλ πξφηαζε ηξνπνπνίεζεο ππνβάιιεηαη εγγξάθσο ζην άιιν κέξνο ην νπνίν νθείιεη λα απαληήζεη εγγξάθσο εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα εκεξψλ. ΑΡΘΡΟ 11 Απαγόπεςζη ςποκαηάζηαζηρ Ο πκπξάηησλ Φνξέαο δελ επηηξέπεηαη λα ππνθαηαζηαζεί απφ άιινλ ή λα κεηαβηβάζεη ηα δηθαηψκαηα ή ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ή κέξνο απηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα πκθσλία- ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην. ΑΡΘΡΟ 12 Λύζη-Καηαγγελία ηηρ ύμβαζηρ Οη ζπκβαιιφκελνη δηθαηνχληαη λα θαηαγγείινπλ εγγξάθσο ηελ παξνχζα χκβαζε γηα παξάβαζε νπζησδψλ φξσλ απηήο. Η θαηαγγειία νθείιεη λα είλαη ζαθήο θαη επαξθψο αηηηνινγεκέλε. Σα απνηειέζκαηα ηεο θαηαγγειίαο αξρίδνπλ εμήληα κέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνο ην άιιν κέξνο. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ν Σειηθφο Απνδέθηεο νθείιεη λα δηαβηβάζεη άκεζα ηελ θαηαγγειία ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Πεξαηηέξσ, ε παξνχζα χκβαζε ιχεηαη κε ηελ θαηαγγειία ηεο απφ ηνλ Σειηθφ Απνδέθηε, ρσξίο λα ππνρξενχηαη ζε θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: α. φηαλ ν πκπξάηησλ Φνξέαο δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα χκβαζε θαη ηα Παξαξηήκαηα ηεο, β. ζε πεξίπησζε κηαο λνκηθήο, νηθνλνκηθήο, ηερληθήο, νξγαλσηηθήο ή ειεγθηηθήο κεηαβνιήο ζηελ θαηάζηαζε ηνπ πκπξάηηνληνο Φνξέα, ε νπνία κπνξεί λα επεξεάζεη νπζηαζηηθά ηε ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο ησλ ζπκβαιινκέλσλ, γ. ζε πεξίπησζε πνπ ν πκπξάηησλ Φνξέαο δελ ηεξεί φζα έρεη αλαιάβεη ελππφγξαθα -δηα ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ -ζηε Γήισζε πλεξγάηε θαη πλ-δηθαηνχρνπ πνπ ππέβαιε ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο «Ενίζτσζη ηης λειηοσργίας ηφν Κινηηών Μονάδφν Πρώηης Υποδοτής, για ηις διαδικαζίες πρώηης σποδοτής, ζε περιοτές σπό συηλή πίεζη μεηαναζηεσηικών ροών» θαη ηα νπνία απνηεινχλ ηνπο φξνπο ηεο χκβαζε Δπηρνξήγεζεο (Αξηζκφο χκβαζεο HOM/2012/FX/A/A/3000 -AA NUMR / Παξαξηήκαηα Ι,ΙΙ,ΙΙΙ) δ. φηαλ ππάξρνπλ απνδείμεηο φηη ν πκπξάηησλ Φνξέαο ή θάζε άιινο ζρεηηδφκελνο κε απηφλ θνξέαο ή πξφζσπν έρεη ππνπέζεη ζε ζνβαξά ζθάικαηα, παξαηππίεο ή απάηε θαηά ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ή εθηέιεζεο ησλ επηδνηνχκελσλ δξάζεσλ, 12

13 ε. ζε πεξίπησζε πνπ ν Σειηθφο Απνδέθηεο έρεη απνδείμεηο φηη ν πκπξάηησλ Φνξέαο ή θάζε άιινο ζρεηηδφκελνο κε απηφλ θνξέαο ή πξφζσπν θαηεγνξείηαη γηα απάηε, δσξνδνθία, ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε ή νπνηαδήπνηε άιιε παξάλνκε δξαζηεξηφηεηα πνπ ζίγεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ Σειηθνχ Απνδέθηε, ζη. φηαλ ν πκπξάηησλ Φνξέαο δελ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ή ηελ θαηαβνιή θφξσλ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, δ. ζε πεξίπησζε πνπ ν πκπξάηησλ Φνξέαο έρεη πξνβεί ζε ςεπδείο δειψζεηο ή έρεη ππνβάιιεη εθζέζεηο θαη ζηνηρεία πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη ηελ επηρνξήγεζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηε ζχκβαζε, ε. ζε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ηεο πξνβιεπφκελεο εκπηζηεπηηθφηεηαο. Η παξνχζα χκβαζε ιχεηαη απηνδηθαίσο ζε πεξίπησζε νινθιήξσζεο ηεο ιήμεο ηεο ζπκκεηνρήο ελφο ηνπιάρηζηνλ εθ ησλ ζπκβαιινκέλσλ ζηελ χκβαζε πλεξγαζίαο (Αξηζκφο χκβαζεο HOM/2012/FX/A/A/3000 -AA NUMR /00-28), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζε απηή. ΑΡΘΡΟ 13 Πποβολή και Γημοζιόηηηα ηα πιαίζηα εθηέιεζεο ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ πξνγξάκκαηνο «Ενίζτσζη ηης λειηοσργίας ηφν Κινηηών Μονάδφν Πρώηης Υποδοτής, για ηις διαδικαζίες πρώηης σποδοτής, ζε περιοτές σπό συηλή πίεζη μεηαναζηεσηικών ροών», ν πκπξάηησλ Φνξέαο ζα πξέπεη λα κεξηκλά γηα ηελ πιεξνθφξεζε ηεο θνηλήο γλψκεο ζε θεληξηθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν- γηα ηνπο ζθνπνχο, ηνπο ζηφρνπο, ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηηο δξάζεηο ηνπ Σακείνπ Δμσηεξηθψλ πλφξσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηεο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο θαη ηνπ δηθνχ ηνπ ξφινπ, ζηα πιαίζηα επηιεγκέλσλ επηθνηλσληαθψλ θαη πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαιέμεσλ θαη ησλ ζεκηλαξίσλ. Ο πκπξάηησλ Φνξέαο ζα πξέπεη λα δεκνζηεχζεη ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ ην παξαπάλσ εθηεινχκελν πξφγξακκα, ηνλίδνληαο ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε απηνχ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ην Σακείν Δμσηεξηθψλ πλφξσλ, παξάιιεια κε ηελ αλαθνξά ηνπ ζηνπο ζπλδηθαηνχρνπο θαη ζπλεξγάηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Κάζε επηθνηλσληαθή δξάζε ή δεκνζίεπζε, δεκφζηα δήισζε ή εθδήισζε, πιεξνθφξεζε ή ελεκέξσζε, ζηα πιαίζηα ηνπ παξαπάλσ πξνγξάκκαηνο, ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ζαθή αλαθνξά ζηε ζπκκεηνρή θαη ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ Σακείνπ Δμσηεξηθψλ πλφξσλ -κε ηαπηφρξνλε ρξήζε ηνπ εκβιήκαηνο/ινγφηππνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο- θαη ηαπηφρξνλα λα μεθαζαξίδεη κε ζαθήλεηα ην ξφιν ηεο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο σο ζπληνληζηή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη σο αλαζέηνληα ησλ αξκνδηνηήησλ απηψλ ζηνλ πκπξάηηνληα Φνξέα (παξαγξ. 4 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 11.1/ /04/2013, ΦΔΚ1066/ /Β ). Όινο ν εμνπιηζκφο θαη νη ππνδνκέο πνπ ζα αγνξαζηνχλ ζηα πιαίζην ηνπ παξαπάλσ πξνγξάκκαηνο, ζα θέξνπλ εηδηθή ζήκαλζε πνπ ζα ζεκαηνδνηεί αθελφο ηελ ζπλδξνκή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη εηδηθφηεξα ηνπ Σακείνπ Δμσηεξηθψλ πλφξσλ κε γξαπηφ ιφγν θη αθεηέξνπ ηελ Διιεληθή ζεκαία θαη ην έκβιεκα/ινγφηππν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Οη Κάξηεο Τγείαο (άξζξν 8, αξηζκ. Τ1.Γ.Π. νηθ / ΦΔΚ 2745/ Β ) πνπ ζα εθδίδεη ν πκπξάηησλ Φνξέαο ζα πξέπεη λα θέξνπλ ηελ Διιεληθή ζεκαία θαη ην έκβιεκα/ινγφηππν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαζψο θαη λα αλαθέξνπλ ηελ ζπλδξνκή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ Σακείνπ Δμσηεξηθψλ πλφξσλ. Ο πκπξάηησλ Φνξέαο δελ ζα πξέπεη λα πξνσζεί κνλνκεξψο ηε δηθή ηνπ πξνβνιή θαη δεκνζηφηεηα ζηελ ηνπηθή θνηλσλία ή θαη επξχηεξα. 13

14 ΑΡΘΡΟ 14 Δθαπμοζηέο Γίκαιο και Απμόδια Γικαζηήπια Η χκβαζε δηέπεηαη απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ζπκθσλίαο, απφ ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο Δπηρνξήγεζεο (Αξηζκφο χκβαζεο HOM/2012/FX/A/A/3000 -AA NUMR /00-28) πνπ ζπλνκνιφγεζε ν Σειηθφο Απνδέθηεο -δηαζέηνληαο ηελ ελππφγξαθε εμνπζηνδφηεζε ηνπ πκπξάηηνληνο Φνξέα γηα εθπξνζψπεζε θαη ππνγξαθήκε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ έξγνπ, ηνπο θαλφλεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηελ ειιεληθή λνκνζεζία θαη, ζε επηθνπξηθή βάζε, απφ ην δίθαην ηνπ Βειγίνπ φζνλ αθνξά ηηο επηδνηήζεηο. Οη ζπκβαιιφκελνη ζπκθσλνχλ φηη αξκφδηα δηθαζηήξηα γηα ηηο ηπρφλ κεηαμχ ηνπο δηαθνξέο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ παξνχζα χκβαζε είλαη ηα ειιεληθά. Γηα ηελ απφδεημε ησλ παξαπάλσ φξσλ ζπληάρζεθε ε πκθσλία απηή ζε ηξία (3) αληίγξαθα, θαη αθνχ αλαγλψζζεθε, ππνγξάθεηαη απφ ηνπο πκβαιιφκελνπο. Οι ςμβαλλόμενοι Γηα ηελ Τπεξεζία Πξψηεο Τπνδνρήο Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ Γηα ηνλ πκπξάηηνληα Φνξέα ηεο Κνηλσλίαο ησλ Πνιηηψλ, ήηνη «Γηαηξνί ηνπ Κφζκνπ»-Διιεληθή Αληηπξνζσπεία Η ΝΟΜΙΜΟ ΔΚΠΡΟΩΠΟ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΝΙΚΑ ΑΝΝΑ ΜΑΪΛΛΗ 14

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι UROPAN OMMISSION IRTORAT-GNRAL HOM AFFAIRS irectorate : Schengen GRANT AGRMNT FOR AN MRGNY ATION WITH MULTIPL NFIIARIS AGRMNT NUMR HOM/2012/FX/A/A/3000 AA NUMR - The uropean Union (hereinafter referred to as "the Union"), represented by the uropean ommission (hereinafter referred to as the ommission ), itself represented for the purposes of signature of the agreement by Ms elinda Pyke, irector, irectorate, irectorate-general Home Affairs, of the one part, and First Reception Service Ministry of Public Order and itizen Protection 83 Siggroy street Athens Greece hereinafter called the co-ordinator, represented for the purposes of signature of the agreement by Mr Nikas Panagiotis, irector, First Reception Service and the following co-beneficiaries : Medecins du Monde Grèce established in Greece Medical Intervention established in Greece who have conferred powers of attorney for the purposes of the signature of the agreement to the representative of the co-ordinator in the terms set out in Annex IV, 15

16 collectively the beneficiaries, and each individually identified as beneficiary for purposes of this agreement where a provision applies without distinction to the coordinator or a co-beneficiary, of the other part, HAV AGR the Special onditions, General onditions and Annexes below: Annex I escription of the action and Timetable Annex II stimated budget of the action (comprising a consolidated version together with a breakdown of costs and receipts between each beneficiary) including financial statements to be submitted Annex III Technical implementation report Annex IV Mandate conferring powers of attorney from the co-beneficiary to the coordinator Annex V Model audit certificate which form an integral part of this agreement ("the agreement"). The terms set out in the Special onditions shall take precedence over those in the other parts of the agreement. The terms of the General onditions shall take precedence over those in the Annexes. 16

17 I SPIAL ONITIONS ARTIL I.1 PURPOS OF TH GRANT I.1.1 I.1.2 The ommission has decided to award a grant, under the terms and conditions set out in the Special onditions, the General onditions and the Annexes to the agreement, which the beneficiaries hereby declare that they have taken note of and accept, for the action entitled "Support of the First Reception Mobile Units operation for the first reception procedures in areas that are under pressure by high migration flows" ("the action"). y signing this grant agreement beneficiaries confirm that all information provided at the time of the electronic application and any subsequent changes to it were verified and are correct. The beneficiaries accept the grant and undertake to do everything in their power to carry out the action as described in Annex I, acting on their own responsibility. ARTIL I.2 URATION I.2.1 The agreement shall enter into force on the date when the last party signs. I.2.2 The action shall run for 24 months from 1 November 2013, (the "starting date" of the action). ARTIL I.3 ROL OF TH NFIIARIS I.3.1 The co-ordinator shall: a) have full responsibility for ensuring that the action is implemented in accordance with the agreement; b) be the intermediary for all communication between the co-beneficiaries and the ommission in accordance with Article I.8. Any claims that the ommission might have in respect of the agreement shall be addressed to, and answered by, the co-ordinator, save where specifically stated otherwise in the agreement; c) be responsible for supplying all documents and information to the ommission which may be required under the agreement, in particular in relation to the requests for payment. The co-ordinator shall not delegate any part of this task to the co-beneficiaries or to any other party. Where information from the co-beneficiaries is required, the co-ordinator shall be responsible for obtaining and verifying this information and for passing it on to the ommission; d) inform the co-beneficiaries of any event of which the co-ordinator is aware that is liable to substantially affect the implementation of the action; e) inform the ommission of transfers between headings of eligible costs, as provided in Article I.4.4; 17

18 f) make the appropriate arrangements for providing the financial guarantee or the joint guarantee of the beneficiaries participating in the action, when requested, under the provisions of Article I.5; g) establish the payment requests on behalf of the beneficiaries, detailing the exact share and amount assigned to each beneficiary, in accordance with the agreement, the estimated eligible costs as foreseen in Annex II, and the actual costs incurred. All payments by the ommission are made to the bank account(s) referred to in paragraph 1 of Article I.7; h) where designated the sole recipient of payments on behalf of all of the beneficiaries, ensure that all the appropriate payments are made to the cobeneficiaries without unjustified delay in accordance with paragraph 3 of Article I.7 and shall inform the ommission of the distribution of the Union financial contribution between the co-beneficiaries and of the date of transfer; I.3.2 i) be responsible, in the event of audits, checks or evaluations, as described in Articles II.20 and II.6, for providing all the necessary documents, including the accounts of the co-beneficiaries, the original accounting documents and signed copies of sub-contracts, if any have been concluded by the beneficiaries in accordance with Article II.9. The co-beneficiaries shall: a) agree upon appropriate arrangements between themselves for the proper performance of the action; b) forward to the co-ordinator the data needed to draw up the reports, financial statements and other documents provided for in the agreement including its Annexes; c) ensure that all information to be provided to the ommission is sent via the co-ordinator, save where the agreement specifically stipulates otherwise; d) inform the co-ordinator immediately of any event liable to substantially affect or delay the implementation of the action of which they are aware; e) inform the co-ordinator of transfers between headings of eligible costs, as provided in Article I.4.4; f) provide the co-ordinator with all the necessary documents in the event of audits, checks of evaluations, as described in Articles II.20 and II.6. ARTIL I.4 RAKOWN OF OSTS FINANING TH ATION I.4.1 The total eligible cost of the action for which the Union grant is awarded are estimated at UR ,00, as shown in the estimated budget in Annex II. The estimated budget shall give a detailed breakdown of the costs that are eligible for Union funding under the terms of Article II.14, of any other costs that the action may entail, and of all receipts, so that receipts and costs balance. 18

19 The estimated budget in Annex II shall include a table indicating the breakdown of estimated eligible costs and receipts between each beneficiary. The table shall be agreed collectively by the beneficiaries and shall be deemed to form an integral part of the estimated budget of the agreement. I.4.2 Indirect costs are eligible for flat-rate funding up to a maximum of 7,00% of the total eligible direct costs, subject to the conditions laid down in Article II I.4.3 The ommission shall contribute a maximum of UR ,00 equivalent to 90.00% of the estimated total eligible costs indicated in Article I.4.1. The final amount of the grant shall be determined as specified in Article II.17, without prejudice to Article II.19. The Union grant may not finance the entire costs of the action. The amounts and sources of co-financing other than from Union funds shall be set out in the estimated budget referred to in Article I.4.1. I.4.4 y way of derogation from Article II.13, the co-ordinator may, in agreement with the co-beneficiaries, when carrying out the action, adjust the estimated budget by transfers between headings of eligible costs, provided that this adjustment of expenditure does not affect implementation of the action and the transfer between headings does not exceed 10% of the amount of each heading of estimated eligible costs for which the transfer is intended, and without exceeding the total eligible costs indicated in Article I.4.1. The coordinator shall inform the ommission in writing. ARTIL I.5 PAYMNT ARRANGMNTS I.5.1 Pre-financing: Within 30 calendar days of the date when the last of the two parties signs the agreement a pre-financing payment of UR ,50 shall be made to the co-ordinator, representing 75% of the amount specified in Article I.4.3. I.5.2. Payment of the balance The request for payment of the balance shall be accompanied by the final technical implementation report and financial statement, including a consolidated statement and a breakdown between each beneficiary, specified in Article II.15.4 and by an audit certificate on the action's financial statements and underlying accounts produced by a certified auditor/a competent and independent public officer (in case of public bodies). The ommission shall have 90 days to approve or reject the report and to pay the balance in accordance with Article II.17, or to request additional supporting documents or information under the procedure laid down in Article II The co-ordinator shall have 30 days in which to submit additional information or a new report. 19

20 The ommission may suspend the period for payment in accordance with the procedure in Article II ARTIL I.6 SUMISSION OF RPORTS AN OTHR OUMNTS The provisions relating to the submission of the technical implementation report, financial statements and other documents referred to in Article I.5 are contained in Annexes II, III and V. The technical implementation report, financial statements, including a consolidated statement and a breakdown between each beneficiary as specified in Article II.15.4, and other documents referred to in Article I.5 must be submitted by the co-ordinator in one paper copy and one electronic version, in nglish, within three months following the closing date specified in Article I.2.2. An electronic version of all reports, surveys, -ROMs, Vs and other documents produced within the framework of the project must also be provided. The financial statement shall follow the structure of the estimated budget and use the same description of the headings. ARTIL I.7 ANK AOUNT I.7.1 All payments shall be made to the co-ordinator's bank account or sub-account denominated in euros, as indicated below: Name of bank: ank of Greece Address of branch: 21. Venizelou street Precise denomination of the account holder: Ministry of Public Order and itizen Protection, First Reception Service IAN code: GR I.7.2. This account or sub-account must identify the payments made by the ommission. y the way of derogation from Article II.16.4 interest yielded by pre-financing is not due to the ommission. I.7.3. Within 45 days of the day on which the bank account under I.7.1 has been credited, the co-ordinator shall transfer to each co-beneficiary the amounts corresponding to their participation in the action in accordance with their pro rata share of the estimated costs as defined in the breakdown in Annex II when pre-financing payments are made, and their share of validated costs actually incurred when other payments are made. ARTIL I.8 GNRAL AMINISTRATIV PROVISIONS I.8.1. Any communication addressed to the ommission in connection with the agreement shall be in writing, indicating the number of the agreement, and shall be sent to the following addresses: 20

ΤΜΒΑΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ (αξηζκ. 2/29.11.2013)

ΤΜΒΑΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ (αξηζκ. 2/29.11.2013) ΤΜΒΑΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ (αξηζκ. 2/29.11.2013) Σηελ Αζήλα ζήκεξα 29 Ννεκβξίνπ 2013 νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: α) Η Τπεξεζία Πξώηεο Τπνδνρήο ηνπ Υπνπξγείνπ Γεκφζηαο Τάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε (First Reception

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details. Οργανισμός - Organisation. Όνομα οργανισμού Name of organisation. Διεύθυνση - Address

Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details. Οργανισμός - Organisation. Όνομα οργανισμού Name of organisation. Διεύθυνση - Address Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details Οργανισμός - Organisation Όνομα οργανισμού of organisation Διεύθυνση - Address Ταχυδρομική θυρίδα P.O.Box Ταχυδρομικός τομέας Postal Code Οδός και αριθμός Street

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34769 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2876 29 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των μειζόνων κατηγοριών δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΔΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Οικονομική Αναφορά (Financial Reporting) Τχης(ΕΜ) Σωτήριος Α. Γλυκοφρύδης ΔΙΔΕΑΠ/Τμήμα Β Θέματα Ενότητας 1. Υποχρεώσεις Αναφοράς 2. Τυποποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς: Όλα τα Μέλη Από : Γενικό Γραμματέα. Αγαπητά Μέλη,

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς: Όλα τα Μέλη Από : Γενικό Γραμματέα. Αγαπητά Μέλη, Προς: Όλα τα Μέλη Από : Γενικό Γραμματέα Αγαπητά Μέλη, ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/1148 του Συμβουλίου της Ε.Ε. της 14 ης Ιουλίου 2015 για την τροποποίηση της απόφασης 2010/413/ΚΕΠΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις επί των συστάσεων: Competent Authority response received on 2 June 2008

Παρατηρήσεις επί των συστάσεων: Competent Authority response received on 2 June 2008 Παρατηρήσεις επί των συστάσεων: Competent Authority response received on 2 June 2008 No. Recommendation 1 2 To ensure efficient and effective coordination between the competent authorities involved in

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ.

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ. Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο The time integral of a force is referred to as impulse, is determined by and is obtained from: Newton s 2 nd Law of motion states that the action

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions.

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions. Luevorasirikul, Kanokrat (2007) Body image and weight management: young people, internet advertisements and pharmacists. PhD thesis, University of Nottingham. Access from the University of Nottingham repository:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 9ης ΙΟΥΛΊΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 9ης ΙΟΥΛΊΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 11(ΙΠ)/99 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3337 της 9ης ΙΟΥΛΊΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και θεμελιωδών

Διαβάστε περισσότερα

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC CIVIL AVIATION AUTHORITY MEMBER OF EASA HCAA REFERENCE No.: FSD REFERENCE No.: (HCAA USE ONLY- Αριθμοί Πρωτοκόλλου /Χρήση ΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2010 (17.02) (OR. en) 5734/10 INF 13 API 13 JUR 47

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2010 (17.02) (OR. en) 5734/10 INF 13 API 13 JUR 47 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2010 (17.02) (OR. en) 5734/10 INF 13 API 13 JUR 47 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της : Ομάδας «Πληροφόρηση» προς : την ΕΜΑ (2ο Τμήμα)/το Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18/4/2016 Α.Π. 2/25847/0025 ΣΧΕΤ. 2/32003/0025 2/51648/0025 2/52388/0025, 2/59021/0025 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Δημοπράτησης S_7/2015 Επαναπροκήρυξη Πρόχειρος Διαγωνισμός Ειδών Ρουχισμού και υπόδησης

Τεύχος Δημοπράτησης S_7/2015 Επαναπροκήρυξη Πρόχειρος Διαγωνισμός Ειδών Ρουχισμού και υπόδησης ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ Τεύχος Δημοπράτησης S_7/2015 Επαναπροκήρυξη Πρόχειρος Διαγωνισμός Ειδών Ρουχισμού και υπόδησης 31 Μαρτίου 2015 Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για «Προμήθεια ειδών ρουχισμού

Διαβάστε περισσότερα

Case 1: Original version of a bill available in only one language.

Case 1: Original version of a bill available in only one language. currentid originalid attributes currentid attribute is used to identify an element and must be unique inside the document. originalid is used to mark the identifier that the structure used to have in the

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΥΠΡΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΥΠΡΟΣ Τα πεδία που σημειώνονται με * είναι απαραίτητα Μέρος Α'- Προσωπικά Στοιχεία Επώνυμο: * Όνομα:* Surname:* Name:* Ημερομηνία Γεννήσεως:* Υπηκοότητα:*

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικές λειτουργίες

Συντακτικές λειτουργίες 2 Συντακτικές λειτουργίες (Syntactic functions) A. Πτώσεις και συντακτικές λειτουργίες (Cases and syntactic functions) The subject can be identified by asking ποιος (who) or τι (what) the sentence is about.

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE

E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE '80 - CMAS.,,. EOUDATK - CMAS GREECE........ 2118,3/101/07/10-8-2007.,,......., EOUDATK - CMAS GREECE. 1. 1.1 EOUDATK - CMAS GREECE......... (.... ) 1.2, EOUDATK - CMAS GREECE,

Διαβάστε περισσότερα

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology Setting the Standard since 1977 Quality and Timely Reports Med-Legal Evaluations Newton s Pyramid of Success AME SAMPLE REPORT Locations: Oakland & Sacramento SCHEDULING DEPARTMENT Ph: 510-208-4700 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό.

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό. UΓενικές Επισημάνσεις 1. Παρακάτω θα βρείτε απαντήσεις του Υπουργείου, σχετικά με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας. Διευκρινίζεται ότι στα περισσότερα θέματα οι απαντήσεις ήταν προφορικές (τηλεφωνικά),

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση για Εκχώρηση Άδειας Χρήσης Δικτυακού Ονόματος με κατάληξη.cy

Αίτηση για Εκχώρηση Άδειας Χρήσης Δικτυακού Ονόματος με κατάληξη.cy ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Για Επίσημη Χρήση A/A. Αίτηση για Εκχώρηση Άδειας Χρήσης Δικτυακού Ονόματος με κατάληξη.cy A1. Στοιχεία Καταχωρουμένου Όνομα Προσώπου: Αρ. Ταυτότητας: Διεύθυνση: Αρ. Τηλεφώνου: Αρ. Φαξ: Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word 2007/2010 Basic Level

Microsoft Word 2007/2010 Basic Level Το Microsoft Word είναι το απαραίτητο εργαλείο κειμενογραφίας. Με την χρήση αυτού οι υποψήφιοι θα μπορούν να δημιουργούν τις επιστολές τους,να τις μορφοποιούν να προσθέτουν σε αυτές πίνακές και εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

υπόκειται στο μηδενικό συντελεστή Ο Έφορος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ασκώντας τις εξουσίες που του

υπόκειται στο μηδενικό συντελεστή Ο Έφορος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ασκώντας τις εξουσίες που του Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4236 Κ.Δ.Π. 555/2005 Αρ. 4055, 2.12.2005 Αριθμός 555 ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2000 ΜΕΧΡΙ 2005 ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΓΕΝΙΚΟΙ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2001 ΜΕΧΡΙ2004)

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Kill) 16 Ν. 3(ΙΙΙ)/97 Αρ. 3117,

E.E. Παρ. Kill) 16 Ν. 3(ΙΙΙ)/97 Αρ. 3117, E.E. Παρ. Kill) 16 Ν. 3(ΙΙΙ)/97 Αρ. 3117, 24.1.97 Ο περί της Σύμβασης Ίδρυσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δορυφορικών Τηλεπικοινωνιών (Κυρωτικός Τροποποιήσεων) Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην

Διαβάστε περισσότερα

Γκορόγιας Άρης Χημικός Μηχανικός

Γκορόγιας Άρης Χημικός Μηχανικός ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ειδικά θέματα: Ανακύκλωση Γκορόγιας Άρης Χημικός Μηχανικός Guidance on waste and recovered substances Το άρθρο 2 παρ. 2 του κανονισμού REACH προβλέπει ότι «Τα απόβλητα, όπως ορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

8.2.9.2. General description of the measure including its intervention logic and contribution to focus areas and cross-cutting objectives

8.2.9.2. General description of the measure including its intervention logic and contribution to focus areas and cross-cutting objectives 8.2.9. M09 - Setting-up of producer groups and organisations (art 27) 8.2.9.1. Legal basis Άρθρο 27 και Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του παρόντος δικτυακού τόπου διέπεται από τους κατωτέρω όρους, από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL SAILING SCHOOLS ASSOCIATION - ISSA ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ APPLICATION FORM. Διεύθυνση / Address:... ...

INTERNATIONAL SAILING SCHOOLS ASSOCIATION - ISSA ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ APPLICATION FORM. Διεύθυνση / Address:... ... INTERNATIONAL SAILING SCHOOLS ASSOCIATION - ISSA ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ APPLICATION FORM Επώνυμο / Surname:... Όνομα / Name:.. Ημερομηνία Γέννησης / Date of birth: Διεύθυνση / Address:........... ΤΤ /

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS COMPETENT AUTHORITY, MODELS OF MEANS OF IDENTIFICATION, HOLDING REGISTER AND MOVEMENT DOCUMENT

CYPRUS COMPETENT AUTHORITY, MODELS OF MEANS OF IDENTIFICATION, HOLDING REGISTER AND MOVEMENT DOCUMENT CYPRUS COMPETENT AUTHORITY, MODELS OF MEANS OF IDENTIFICATION, HOLDING REGISTER AND MOVEMENT DOCUMENT 1 COMPETENT AUTHORITY: Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment Veterinary Services

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATINAL SAILING SCHOOLS ASSOCIATION - ISSA ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ APPLICATION FORM

INTERNATINAL SAILING SCHOOLS ASSOCIATION - ISSA ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ APPLICATION FORM INTERNATINAL SAILING SCHOOLS ASSOCIATION - ISSA ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ APPLICATION FORM Επώνυμο / Surname:... Όνομα / Name:.. Ημερομηνία Γέννησης / Date of birth: Διεύθυνση / Address:........... ΤΤ /

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2012

Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2012 Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2012 Αριβμός 2885 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ή ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1.1} ΕΠΩΝΥΜΙΑ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Υπουργείο Υγείας,,

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Based on the provisions of paragraph (2) of section 10D of the Streets and Buildings Regulation (Amendment) Law of 2011

Based on the provisions of paragraph (2) of section 10D of the Streets and Buildings Regulation (Amendment) Law of 2011 REPUBLIC OF CYPRUS THE STREETS AND BUILDINGS REGULATION LAW STATEMENT OF INTENT FOR THE LEGALISATION OF EXISTING BUILDINGS OR / AND BUILDING PLOTS UNDER DEVELOPMENT Based on the provisions of paragraph

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 1 η Ιουνίου 2010 Σχετικά με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο «Σχέδιο Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης» της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR From: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor [mailto:dtati@otenet.gr] Sent: Tuesday, April 12, 2011 1:17 PM To: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor Subject: FAIR ANNOUNCEMENT AND

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται: Σχετική Απόφαση ΙΜΟ (Φ.06) Ο ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ α.α. ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ.ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗΣ Κων/νος

Επισυνάπτεται: Σχετική Απόφαση ΙΜΟ (Φ.06) Ο ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ α.α. ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ.ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗΣ Κων/νος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τμήμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης Περιστατικών Ρύπανσης και Εφαρμογής Σχεδιασμού Έκτακτης

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Ο.Ε. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΔΕΜΕΤΖΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280)

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280) «Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια» Παραδοτέο Π1.36 Έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων Υπεύθυνος φορέας: Κέντρο Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΤΝΑΜΙΚΗ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΓΡΔΒΔΝΧΝ ΜΔ ΣΗ ΒΟΗΘΔΙΑ PHP MYSQL Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Υξήζηνπ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

FSD REFERENCE No.: (HCAA USE ONLY- Αριθμοί Πρωτοκόλλου /Χρήση ΥΠΑ μόνο ) Place of birth: Τόπος γέν.: Post code: Ταχ. Κώδ.: Signature of applicant:

FSD REFERENCE No.: (HCAA USE ONLY- Αριθμοί Πρωτοκόλλου /Χρήση ΥΠΑ μόνο ) Place of birth: Τόπος γέν.: Post code: Ταχ. Κώδ.: Signature of applicant: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC CIVIL AVIATION AUTHORITY MEMBER OF EASA HCAA REFERENCE No.: FSD REFERENCE No.: (HCAA USE ONLY- Αριθμοί Πρωτοκόλλου /Χρήση ΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved. Connectionless transmission with datagrams. Connection-oriented transmission is like the telephone system You dial and are given a connection to the telephone of fthe person with whom you wish to communicate.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ :ΤΥΠΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΕΥΘΥΜΙΑ ΟΥ ΣΩΣΑΝΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Προοπτικές Εναρμόνισης της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με τις Προδιαγραφές του Μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ Ε.Σ.Υ., ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ Ν. 2889/2001 & 3329/2005»

«Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ Ε.Σ.Υ., ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ Ν. 2889/2001 & 3329/2005» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙA ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Σ. ΣΗΜΑΝΤΗΡΗΣ «Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ Ε.Σ.Υ., ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ Ν. 2889/2001

Διαβάστε περισσότερα

European Constitutional Law

European Constitutional Law ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI OPEN ACADEMIC COURSES Unit 7: Judicial protection of individuals Lina Papadopoulou Ass. Prof. of Constitutional Law, Jean Monnet Chair for European Constitutional Law

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΝΕΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την προμήθεια «Τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού» συνολικού προϋπολογισμού 4.

ΕΚ ΝΕΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την προμήθεια «Τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού» συνολικού προϋπολογισμού 4. Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου Ελληνική Αντιπροσωπεία» Αχ. Διεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα Ταχ. Κώδικας: 105 53 Τηλέφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά 6 th 6 th MONITORING COMMITTEE MEETING BANSKO, 26.5.2015 Priority Axis 4: TECHNICAL ASSISTANCE State of Play Aphrodite LIOLIOU Unit D Administration and Informatics T.A. contributes to the effective implementation

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2016/2114(REG) 16.9.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού προς την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Περί γκρίζων ζωνών και άλλων καινών δαιμονίων: Η οριοθέτηση στον Κόλπο της Βεγγάλης Μαρία Γαβουνέλη

Περί γκρίζων ζωνών και άλλων καινών δαιμονίων: Η οριοθέτηση στον Κόλπο της Βεγγάλης Μαρία Γαβουνέλη Περί γκρίζων ζωνών και άλλων καινών δαιμονίων: Η οριοθέτηση στον Κόλπο της Βεγγάλης Μαρία Γαβουνέλη Επίκουρη καθηγήτρια Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών Μια συνολική ρύθμιση: q Bangladesh/Myanmar: ITLOS

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 2014 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME Pristina UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME Vienna JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 1 ASSESSMENT REPORT 2 ACKNOWLEDGMENTS Jason

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ. ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ:

ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ. ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ: ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ: Αθελφο ηεο νκφξξπζκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία., κηαο εηαηξείαο εγγεγξακκέλεο ζχκθσλα κε ην δίθαην ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, πνπ εδξεχεη

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματική ιδιοκτησία και ιατρικά επιστημονικά έργα

Πνευματική ιδιοκτησία και ιατρικά επιστημονικά έργα 8 ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE 25(1), 2008 Moreover, a letter of appreciation should be sent to all corresponding authors who decide to submit their work to the Journal, even in cases when regrettably

Διαβάστε περισσότερα

Technical Specifications Packing Code Index Τεχνικά Χαρακτηριστικά Συσκευασία Ευρετήριο Κωδικών

Technical Specifications Packing Code Index Τεχνικά Χαρακτηριστικά Συσκευασία Ευρετήριο Κωδικών Technical Specifications Packing Index 0 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Συσκευασία Ευρετήριο Κωδικών Thechnical Specifications Special Indented Fittings Σπέσιαλ Σύνδεσμοι Φις Τεχνικά Χαρακτηριστικά Grip Fittings

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS Ονομα εταιρείας / Company name Περίοδος άδειας: Start End Τίτλος έργου / Project title Permit duration Αριθμός εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΘΔΜΟΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΧΝ ΑΘΔΝΧΝ Δπηβιέπωλ: Γρ. Γεώργηος Ν. Σράληας ποσδάζηρηα: Κάληδηοσ Υρσζάλζε

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η προβολή επιστημονικών θεμάτων από τα ελληνικά ΜΜΕ : Η κάλυψή τους στον ελληνικό ημερήσιο τύπο Σαραλιώτου

Διαβάστε περισσότερα