ΤΜΒΑΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ (αξηζκ. 1/ )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΒΑΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ (αξηζκ. 1/29.11.2013)"

Transcript

1 ΤΜΒΑΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ (αξηζκ. 1/ ) ηελ Αζήλα ζήκεξα 29 Ννεκβξίνπ 2013 νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: α) Η Τπηπεζία Ππώηηρ Τποδοσήρ ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε (First Reception Service-Ministry of Public Order and itizen Protection), πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα, Λεσθφξνο πγγξνχ 83 θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ Γηεπζπληή, κ. Παναγιώηη Νίκα, ε νπνία έρεη σο απνζηνιή ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ θαη αληζαγελψλ πνπ εηζέξρνληαη παξαλφκσο ζηε ρψξα, ζε ζπλζήθεο ζεβαζκνχ ηεο αμηνπξέπεηαο ηνπο, κε ηελ ππαγσγή ηνπο ζε δηαδηθαζίεο πξψηεο ππνδνρήο θαη ε νπνία ζα θαιείηαη ζην εμήο «Σειηθφο Απνδέθηεο», β) Σν σκαηείν κε Κεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα ΓΙΑΣΡΟΙ ΣΟΤ ΚΟΜΟΤ-ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΔΙΑ (Medecins du Monde- established in Greece) πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα, νδφο απθνχο 12, θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηελ κ. Άννα Μαΐλλη, ην νπνίν ζα θαιείηαη ζην εμήο «πκπξάηησλ θνξέαο», έσονηαρ ςπότη : 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3907/2011 (ΦΔΚ 7 Α ) «Ίδξπζε ηεο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο». 2. Σν ΠΓ 102/2012 (ΦΔΚ 169 Α ) «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο ζην Τπνπξγείν Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ην αξ. 110 ηνπ λ.4172/2013 (ΦΔΚ 167 Α ). 3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1481/1984 (ΦΔΚ 152 Α ) «Πεξί Οξγαληζκνχ Τ.Γ.Σ». 4. Σνπ Π.Γ. 184/2009 «χζηαζε Τπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη θαζνξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ» (ΦΔΚ 213 Α ). 5. Σα ππ αξ. 85/2012 (ΦΔΚ 141 Α ) θαη 119/2013 (ΦΔΚ 153 Α ) Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα πεξί κεηνλνκαζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε ζε «Τπνπξγείν Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε» θαη πεξί νξηζκνχ ηνπ Νηθνιάνπ Γεσξγίνπ Γέλδηα σο Τπνπξγνχ ζηε ζέζε ηνπ Τπνπξγνχ Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε αληίζηνηρα. 6. Σελ απφθαζε κε αξηζκφ ΔΜ/1-Β/89/ «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ Τπνπξγνχ Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε ζην Γηεπζπληή ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο» (ΦΔΚ 2420 Β ). 7. Σελ κε αξηζκφ 7001/2/1454-ε / (ΦΔΚ 64/Β ) θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη Γεκνζίαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε «Γεληθφο Καλνληζκφο ιεηηνπξγίαο πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ Πξψηεο Τπνδνρήο». 8. Σελ κε αξηζκφ πξση. 7001/2/1454-θδ / θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Δξγαζίαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο θαη Γεκνζίαο Σάμεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε «Καζνξηζκφο πξνδηαγξαθψλ πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο θνξέσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ πξνο δηεθπεξαίσζε δηαδηθαζηψλ πξψηεο ππνδνρήο» (ΦΔΚ 2491, Β ). 1

2 9. Σελ κε αξηζκφ πξση. νηθ. 15.1/1264/ απφθαζε γηα ηε ζχζηαζε Μεηξψνπ θνξέσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ πξνθεηκέλνπ λα δχλαηαη λα δηεθπεξαηψλνπλ επί κέξνπο αξκνδηφηεηεο Κέληξνπ ή Μνλάδαο Πξψηεο Τπνδνρήο. 10. Σελ κε αξηζκφ πξση. 15/1337/ πξφζθιεζε ηεο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο ζηνπο θνξείο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ πνπ επηζπκνχλ λα εγγξαθνχλ ζην κεηξψν ηνπ άξζξνπ 9 παξ. 5 ηνπ λ. 3907/2011 λα ην δειψζνπλ κε ζρεηηθή αίηεζε ηνπο ζην ηκήκα ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Ννκνζεηηθνχ Έξγνπ ηεο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο ηνπ ΤΓΣΠΠ. 11. Σελ κε αξηζκφ πξση. 15/1657/ αίηεζε ηνπ Νηθήηα Καλάθε, λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηεο ΜΚΟ «Γηαηξνί ηνπ Κφζκνπ» γηα εγγξαθή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ΜΚΟ ζην Μεηξψν ηνπ άξζξνπ 9 παξ. 5 ηνπ λ.3907/ Σελ απφθαζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο κε αξηζκ. πξση. 15.1/233/ (ΑΓΑ:ΒΔΤΥΙ-ΡΓΧ) γηα ηελ εγγξαθή ηνπ θνξέα «Γηαηξνί ηνπ Κφζκνπ» ζην κεηξψν ηνπ άξζξνπ 9 παξ. 5 ηνπ λ.3907/2011, κε αξηζκ. κεηξψνπ ΤΠΤ/02/ΚΣΠ, θαζψο πιεξνί ηηο απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο θαη πξνδηαγξαθέο. 13. Σελ Τπνπξγηθή Απφθαζε 11.1/ /04/2013 (ΦΔΚ1066/ /Β ) «χζηαζε Κηλεηψλ Μνλάδσλ Πξψηεο Τπνδνρήο». 14. Σελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε κε ηίηιν «Γεληθφο Καλνληζκφο ιεηηνπξγίαο πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ Πξψηεο Τπνδνρήο» (κε αξηζκφ απφθαζεο 7001/2/1454-ε, ΦΔΚ 64/ Β ). 15. Σν Πξφγξακκα ηαηξηθνχ ειέγρνπ, ςπρνθνηλσληθήο δηάγλσζεο θαη ππνζηήξημεο θαη παξαπνκπήο ησλ εηζεξρνκέλσλ ρσξίο λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ζε δνκέο πξψηεο ππνδνρήο (αξηζκ. Τ1.Γ.Π. νηθ / ΦΔΚ 2745/ Β ) 16. Σελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε πεξί «χζηαζεο Κέληξνπ Πξψηεο Τπνδνρήο ζην Γ.Γ. Φπιαθίνπ, Γήκνπ Οξεζηηάδαο, Π.Δ. Έβξνπ» (ΦΔΚ 3543/ / Β ) 17. Σν Π.Γ. 60/2007 «Πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», ΦΔΚ 64/ , Α. 18. Σν Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (ΚΠΓ)», ΦΔΚ 150/ , Α. 19. Σνλ Ν «Πεξί Γεκφζηνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θη άιιεο δηαηάμεηο», ΦΔΚ 247/ , Α. 20. Σνλ Ν «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ, ΦΔΚ 19/ , Α. 21. Σηο άμεζερ κι επιηακηικέρ αλάγθεο θάιπςεο ησλ ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο θαη ςπρνθνηλσληθήο ζηήξημεο πνπ πξέπεη λα θαιχπηεη ην Κιηκάθην Ιαηξηθνχ Διέγρνπ θαη Φπρνθνηλσληθήο ηήξημεο ησλ Κέληξσλ θαη ησλ Κηλεηψλ Μνλάδσλ Πξψηεο Τπνδνρήο. 22. Σελ χκβαζε Δπηρνξήγεζεο κε Αξηζκφ χκβαζεο HOM/2012/FX/A/A/3000 (AA NUMR /00-28) πνπ ππνγξάθεθε ζηηο κεηαμχ ηεο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε δηαζέηνληαο ηελ ελππφγξαθε εμνπζηνδφηεζε ηνπ πκπξάηηνληνο Φνξέα γηα εθπξνζψπεζε θαη ππνγξαθή- θαη ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο σο εθπξφζσπνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 23. Manual of the ligibility Rules of costs reported for U support in the context of the General Programme Solidarity and Management of Migration Flows (uropean ommission, irectorate-general for Home Affairs, Version ), δηλώνοςν, ζςνομολογούν και ζςναποδέσονηαι ηα εξήρ, ζςμπεπιλαμβανομένυν ηυν 2

3 Παπάπηημα I : GRANT AGRMNT FOR AN MRGNY ATION WITH MULTIPL NFIIARIS (AGRMNT NUMR-HOM/2012/FX/A/A/3000 (AA NUMR /00-28), Παπάπηημα ΙΙ : FORAST UGT ALULATION ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ και Παπάπηημα ΙΙΙ : FINAL RPORT ΣΔΛΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ηα οποία αποηελούν ενιαίο κείμενο με ηην παπούζα ύμβαζη: ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Τπεξεζία Πξψηεο Τπνδνρήο ηνπ Τπνπξγείν Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξψηεο ππνδνρήο ζε ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ πνπ ζπιιακβάλνληαη λα εηζέξρνληαη ρσξίο ηηο λφκηκεο δηαηππψζεηο ζηε ρψξα, θαζψο θαη ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ νη νπνίνη ζπιιακβάλνληαη λα δηακέλνπλ ζηε ρψξα παξάλνκα θαη δελ απνδεηθλχνπλ ηελ ηζαγέλεηα θαη ηελ ηαπηφηεηα ηνπο κε έγγξαθν δεκφζηαο αξρήο. ηηο δηαδηθαζίεο απηέο πεξηιακβάλεηαη θαη ν ηαηξηθφο έιεγρνο θαη ε παξνρή ηπρφλ αλαγθαίαο πεξίζαιςεο θαη ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο, ηα νπνία κπνξνχλ λα παξέρνληαη απφ ζπλεξγαδφκελνπο Με Κπβεξλεηηθνχο Οξγαληζκνχο (ΜΚΟ), έπεηηα απφ ηελ ππνγξαθή ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ ζπλεξγαζίαο κε απηνχο. Οη ππεξεζίεο απηέο παξέρνληαη ζηα πιαίζηα ησλ Κέληξσλ θαη ησλ Κηλεηψλ Μνλάδσλ Πξψηεο Τπνδνρήο πνπ ζπζηήλνληαη ζε ζεκεία ηεο Διιεληθήο επηθξάηεηαο, ζηα νπνία ππάξρνπλ ζηαζεξέο ή έθηαθηεο κεηθηέο κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο. Η Διιάδα εμαθνινπζεί λα απνηειεί ηε βαζηθή πχιε εηζφδνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ θαη αληζαγελείο (πξφζθπγεο θαη νηθνλνκηθνχο κεηαλάζηεο). Λφγσ ησλ πςειψλ πηέζεσλ θαη αλαγθψλ γηα παξνρή ππεξεζηψλ πξψηεο ππνδνρήο, ε Τπεξεζία Πξψηεο Τπνδνρήο ζα πινπνηήζεη ηε δξάζε (πξφγξακκα) κε ηίηιν «Ενίζτσζη ηης λειηοσργίας ηφν Κινηηών Μονάδφν Πρώηης Υποδοτής, για ηις διαδικαζίες πρώηης σποδοτής, ζε περιοτές σπό συηλή πίεζη μεηαναζηεσηικών ροών» ( Support of the First Reception Mobile Unites operation for the first reception procedures in areas that are under pressure by high migration flows ), ε νπνία είλαη ζπγρξεκαηνδνηνχκελε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ην Σακείν Δμσηεξηθψλ πλφξσλ (ζε πνζνζηφ 89,72%) θαη ε νπνία εληάζζεηαη ζηηο καηεπείγοςζερ δπάζειρ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. ην πξφγξακκα απηφ δηθαηνχρνο θαη ζςνηονιζηήρ είλαη ε Τπεξεζία Πξψηεο Τπνδνρήο θαη ζπλδηθαηνχρνη θαη ζπλεξγάηεο είλαη νη θνξείο ηεο Κνηλσλία ησλ Πνιηηψλ (ΜΚΟ) «Γηαηξνί ηνπ Κφζκνπ- Διιεληθή Αληηπξνζσπία» θαη «Ιαηξηθή Παξέκβαζε». ΑΡΘΡΟ 1 Ανηικείμενο ηηρ ςμθυνίαρ 3

4 Με απηή ηε ζπκθσλία ν Σειηθφο Απνδέθηεο αλαζέηεη ζηνλ πκπξάηηνληα Φνξέα ηνλ ηαηξηθφ έιεγρν θαη ηελ ςπρνθνηλσληθή ππνζηήξημε ζηα Κέληξα θαη ηηο Κηλεηέο Μνλάδεο Πξψηεο Τπνδνρήο (παξαγξ. 4 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 11.1/ /04/2013, ΦΔΚ1066/ /Β ), ηα νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο. Η ΜΚΟ Γηαηξνί ηνπ Κφζκνπ γηα ην ζθνπφ απηφ ζα ζπκπξάηηεη κε δηθφ ηεο Κιηκάθην Ιαηξηθνχ Διέγρνπ θαη Φπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο (πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 5, άξζξν 9 θαη άξζξν 10 ηνπ λ. 3907/2011). ΑΡΘΡΟ 2 κοπόρ ηηρ ςμθυνίαρ θνπφο ηεο παξνχζαο ζπκθσλίαο είλαη ε ακνηβαία ζπλεξγαζία θαη αιιεινυπνζηήξημε ησλ ζπκβαιιφκελσλ γηα ηελ θάιπςε πξσηνβάζκηαο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη ςπρνθνηλσληθήο ζηήξημεο ζε εηζεξρφκελνπο ρσξίο ηηο λφκηκεο δηαηππψζεηο ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ θαη αληζαγελείο, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξακνλή ηνπο ζηα Κέληξα ή ζηνπο ρψξνπο πνπ επηρεηξνχλ νη Κηλεηέο Μνλάδεο Πξψηεο Τπνδνρήο. ΑΡΘΡΟ 3 Πποζδιοπιζμόρ ςποσπεώζευν και λειηοςπγικών απμοδιοηήηυν α)ο Σειηθφο Απνδέθηεο Αλαιακβάλεη ηελ ηήξεζε φισλ ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην ξφιν ηεο σο Σειηθνχ Απνδέθηε κε βάζε ην ζρεηηθφ ζεζκηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην. Έρεη ην ξφιν ηνπ ζπληνληζηή (θαζ νινθιεξία), ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο «Ενίζτσζη ηης λειηοσργίας ηφν Κινηηών Μονάδφν Πρώηης Υποδοτής, για ηις διαδικαζίες πρώηης σποδοτής, ζε περιοτές σπό συηλή πίεζη μεηαναζηεσηικών ροών», καθώς κι όλφν ηφν σποτρεώζεφν και απαιηήζεφν ποσ απορρέοσν από ηην Σύμβαζη Επιτορήγηζης (A.N.- HOM/2012/FX/A/A/3000- AA NUMR /00-28). ηα πιαίζηα ηνπ ξφινπ ηνπ ζπληνληζηή ζην παξαπάλσ ζπγρξεκαηνδνηνχκελν έξγν, έρεη ηελ ππνρξέσζε θαη ην δηθαίσκα λα δηαζθαιίδεη ηελ εθαξκνγή ησλ φξσλ ηεο Σύμβαζη Επιτορήγηζης, λα ζπληζηά ηνλ ελδηάκεζν θνξέα ζηελ επηθνηλσλία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηνπ πκπξάηηνληνο Φνξέα (ζπλδηθαηνχρνο, ζπλεξγάηεο), λα αλαδεηά θαη λα ιακβάλεη απφ ηνλ πκπξάηηνληα Φνξέα φια ηα έγγξαθα θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δεηά ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ή πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ Σύμβαζη Επιτορήγηζης (Αξηζκφο χκβαζεο HOM/2012/FX/A/A/3000 AA NUMR /00-28), λα πιεξνθνξεί ηνλ πκπξάηηνληα Φνξέα γηα θάζε ζέκα πνπ θξίλεη ζεκαληηθφ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο Σύμβαζης Επιτορήγηζης, λα πξαγκαηνπνηεί φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο πιεξσκέο (κεηαθνξέο πνζψλ) πξνο ηνλ πκπξάηηνληα Φνξέα θαη εληφο ησλ νξηδφκελσλ απφ ηελ Σύμβαζη Επιτορήγηζης εκεξνκεληψλ, ελεκεξψλνληαο παξάιιεια ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, λα ζπλαπνθαζίδεη κε ηνπο ζπλδηθαηνχρνπο ηνπ παξαπάλσ πξνγξάκκαηνο θαη λα ελεκεξψλεη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα κεηαθνξέο πνζψλ κεηαμχ επηιέμηκσλ 4

5 δαπαλψλ (κε ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε Σύμβαζη Επιτορήγηζης), έρεη ηελ επζχλε ζε πεξίπησζε ειέγρσλ θη αμηνινγήζεσλ λα παξέρεη φια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα θαη ηνπ πκπξάηηνληνο Φνξέα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξσηφηππσλ ινγηζηηθψλ εγγξάθσλ, ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ θαη ππνγεγξακκέλσλ αληηγξάθσλ ησλ επηκέξνπο ζπκβάζεσλ πνπ πηζαλφλ έρεη ζπλάςεη ν πκπξάηηνληαο Φνξέαο (ζπλδηθαηνχρνο, ζπλεξγάηεο). Δμαζθαιίδεη ηνπο ρψξνπο φπνπ ζα ζηεγάδνληαη ηα Κέληξα θαη νη Κηλεηέο Μνλάδεο Πξψηεο Τπνδνρήο. Γελ θέξεη επζχλε ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζπκπξάηηνληνο θνξέα θη σο εθ ηνχηνπ δελ επσκίδεηαη ηπρφλ θφζηνο απνδεκίσζεο. Γελ θέξεη θακία επζχλε θαη δελ επσκίδεηαη ηπρφλ θφζηνο απνδεκίσζεο γηα νπνηαδήπνηε ηαηξηθή ακέιεηα ή ηαηξηθφ ζθάικα ησλ κειψλ ηνπ ηαηξηθνχ θαη ςπρνθνηλσληθνχ θιηκαθίνπ, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο χκβαζεο. Γχλαηαη λα δεηήζεη αληηθαηάζηαζε πξνζσπηθνχ ηνπ ζπκπξάηηνληνο θνξέα ζε πεξίπησζε πνπ παξαηεξεζεί αλεπάξθεηα θη αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά ή γηα ιφγνπο πνπ ν Σειηθφο Απνδέθηεο νθείιεη λα εμεγήζεη εγγξάθσο επαξθψο αηηηνινγεκέλα. β)ο πκπξάηησλ Φνξέαο Πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο πνπ ηνπ αλαινγνχλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζθνπνχ ηεο ζπκθσλίαο. Γηαζέηεη φιν ην απαξαίηεην εμεηδηθεπκέλν αλζξψπηλν δπλακηθφ, ηα αλαιψζηκα πιηθά ηαηξείνπ θαη ηα θάξκαθα, θαζψο θαη ηνλ ηαηξηθφ εμνπιηζκφ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ν ηαηξηθφο έιεγρνο, ε πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε θαη ε ςπρνθνηλσληθή ζηήξημε ησλ λενεηζεξρφκελσλ ζηε ρψξα πνπ θαηαγξάθνληαη θαη δηαρσξίδνληαη ζηα Κέληξα θαη ηηο Κηλεηέο Μνλάδεο Πξψηεο Τπνδνρήο, θαζψο θαη φζσλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ζπιιακβάλνληαη λα δηακέλνπλ ζηε ρψξα παξάλνκα θαη δελ απνδεηθλχνπλ ηελ ηζαγέλεηα θαη ηελ ηαπηφηεηά ηνπο κε έγγξαθν δεκφζηαο αξρήο θαη κε βάζε φια φζα απνξξένπλ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο φξνπο ηεο παξνχζαο χκβαζεο (άξζξν 5) θαη ππφ ην πξίζκα θάιπςεο άκεζσλ θαη επηηαθηηθψλ αλαγθψλ. Γηαζέηεη Κιηκάθην Ιαηξηθνχ Διέγρνπ θαη Φπρνθνηλσληθήο Τπνζηήξημεο, ην νπνίν ζα πξέπεη, καηά ελάτιζηο, λα έρεη ην πξνζσπηθφ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 2γ, ηνπ άξζξν 2 ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 11.1/ /04/2013, ΦΔΚ 1066/ /Β. ηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Ενίζτσζη ηης λειηοσργίας ηφν Κινηηών Μονάδφν Πρώηης Υποδοτής, για ηις διαδικαζίες πρώηης σποδοτής, ζε περιοτές σπό συηλή πίεζη μεηαναζηεσηικών ροών», επηδησθφκελνο ζηφρνο είλαη ην πξνζσπηθφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Κιηκαθίνπ λα απνηειείηαη απφ φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ έξγνπ (Παξάξηεκα ΙΙ). Με ην Κιηκάθην Ιαηξηθνχ Διέγρνπ θαη Φπρνθνηλσληθήο Τπνζηήξημεο ζα εμαζθαιίδεη θαη ζα ηεξεί φια ηα πξνβιεπφκελα ζην «Γεληθφ Καλνληζκφ ιεηηνπξγίαο πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ Πξψηεο Τπνδνρήο» (θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε κε αξηζκφ 7001/2/1454-ε / , ΦΔΚ 64/Β ), θαζψο θαη φια φζα πξνβιέπνληαη ζην Πξφγξακκα ηαηξηθνχ ειέγρνπ, ςπρνθνηλσληθήο δηάγλσζεο θαη ππνζηήξημεο θαη παξαπνκπήο ησλ εηζεξρνκέλσλ ρσξίο λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ζε δνκέο πξψηεο ππνδνρήο (αξηζκ. Τ1.Γ.Π. νηθ / ΦΔΚ 2745/ Β ). 5

6 Δθπιεξψλεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ χκβαζε Δπηρνξήγεζεο (Αξηζκφο χκβαζεο HOM/2012/FX/A/A/ AA NUMR /00-28), ε νπνία ππνγξάθηεθε, κεηά ηελ ελππφγξαθε εμνπζηνδφηεζε ηνπ πκπξάηηνληνο Φνξέα γηα εθπξνζψπεζε θαη ππνγξαθή, απφ ηελ Τπεξεζία Πξψηεο Τπνδνρήο κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Πην ζπγθεθξηκέλα: λα ηεξεί φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο φξνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο αλσηέξσ χκβαζεο, λα δηαβηβάδεη ζηνλ Σειηθφ Απνδέθηε ηα δεδνκέλα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθπφλεζε ηειηθψλ εθζέζεσλ (ηερληθψλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ) ή γηα ηελ δηεμαγσγή ειέγρσλ (ελδηάκεζσλ ή ηειηθψλ), ήηνη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αληίγξαθα ινγαξηαζκψλ, πξσηφηππα ινγηζηηθά θχιια, ππνγεγξακκέλα αληίγξαθα ησλ επηκέξνπο ζπκβάζεσλ πνπ έρεη ζπλάςεη ή νπνηαδήπνηε άιια ζηνηρεία πξνβιέπνληαη απφ ηελ χκβαζε Δπηρνξήγεζεο, λα ελεκεξψλεη άκεζα ηνλ Σειηθφ Απνδέθηε γηα θάζε πεξίπησζε πνπ πξφθεηηαη λα επεξεάζεη νπζηαζηηθά ή λα θαζπζηεξήζεη ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ χκβαζε δξάζεηο, λα δεηά εγθαίξσο ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Σειηθνχ Απνδέθηε γηα αλαγθαίεο κεηαθνξέο πνζψλ κεηαμχ επηιέμηκσλ δαπαλψλ (κε ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε χκβαζε Δπηρνξήγεζεο), λα απεπζχλεηαη ζηνλ Σειηθφ Απνδέθηε, σο ελδηάκεζν θνξέα, ζε θάζε πεξίπησζε αλαγθαίαο επηθνηλσλίαο κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, λα πξνβαίλεη ζε επηιέμηκεο δαπάλεο, κε βάζε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δεκνζηνλνκηθέο δηαηάμεηο θαη δηαδηθαζίεο πνπ αλαιχνληαη δηεμνδηθά ζην Παξάξηεκα Ι ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο (χκβαζεο Δπηρνξήγεζεο κε Αξηζκφ χκβαζεο HOM/2012/FX/A/A/3000-AA NUMR /00-28 θαη εκεξνκελία ππνγξαθήο ) θαη κε βάζε ηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ πνπ απνηειεί ην Παξάξηεκα ΙΙ ηεο παξνχζαο. Γηαζθαιίδεη φηη φια ηα κέιε ηνπ Κιηκαθίνπ θηλνχληαη θαη παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο κφλν εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηεο Μνλάδαο ή ηνπ Κέληξνπ Πξψηεο Τπνδνρήο. ε θακία πεξίπησζε δελ απηνλνκείηαη ε δξάζε ηνπ πκπξάηηνληα Φνξέα ή θαη κεκνλσκέλα ησλ εξγαδνκέλσλ ή ζπλεξγαηψλ ηνπ, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε ελεκέξσζε θαη ζχκθσλε γλψκε ηνπ Σειηθνχ Απνδέθηε, πνπ ζα δηαηππψλεηαη εγγξάθσο. Δμαζθαιίδεη ηε ζπλερή ηαηξηθή θξνληίδα θαη ςπρνθνηλσληθή ζηήξημε ησλ λενεηζεξρφκελσλ ρσξίο ηηο λφκηκεο δηαηππψζεηο ζηε ρψξα, γηα φιε ηε δηάξθεηα παξακνλήο ηνπο ζηα Κέληξα θαη ζηνπο ρψξνπο πνπ επηρεηξνχλ νη Κηλεηέο Μνλάδεο Πξψηεο Τπνδνρήο, θαζψο θαη φζσλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ζπιιακβάλνληαη λα δηακέλνπλ ζηε ρψξα παξάλνκα θαη δελ απνδεηθλχνπλ ηελ ηζαγέλεηα θαη ηελ ηαπηφηεηά ηνπο κε έγγξαθν δεκφζηαο αξρήο. Δλεξγεί θη ελεκεξψλεη ηνπο λενεηζεξρφκελνπο ρσξίο ηηο λφκηκεο δηαηππψζεηο ζηε ρψξα, θαζψο θη φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ζπλεξγάηεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη εληφο ησλ ρψξσλ ησλ Κέληξσλ θαη ησλ Κηλεηψλ Μνλάδσλ Πξψηεο Τπνδνρήο, κε ζηφρν ηε δηαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο ηεο ρψξαο. Δλεκεξψλεη ηνλ επηθεθαιήο ηνπ Κέληξνπ ή ηεο Κηλεηήο Μνλάδαο γηα ηηο αλαγθαίεο παξαπνκπέο ζε δεπηεξνβάζκηα πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, φζσλ πεξηπηψζεσλ θξίλεη επηβεβιεκέλεο. Πξνβαίλεη ζε έγγξαθεο εηζεγήζεηο πξνο ηνλ Δπηθεθαιήο ησλ Κέληξσλ θαη ησλ Κηλεηψλ Μνλάδσλ Πξψηεο Τπνδνρήο γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ θαη ηελ παξαπνκπή αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε επάισηεο νκάδεο, ήηνη : 6

7 αζπλφδεπηνη αλήιηθνη, άηνκα κε αλαπεξία ή αλίαηε αζζέλεηα, ππεξήιηθεο, γπλαίθεο ζε θχεζε ή ινρεία, κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο κε αλήιηθα ηέθλα ζχκαηα βαζαληζηεξίσλ, βηαζκνχ ή άιιεο ζνβαξήο κνξθήο ςπρνινγηθήο, ζσκαηηθήο ή ζεμνπαιηθήο βίαο θη εθκεηάιιεπζεο ζχκαηα εκπνξίαο αλζξψπσλ Λακβάλεη ηα απαξαίηεηα κέηξα ψζηε ην πξνζσπηθφ θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ πκπξάηηνληνο Φνξέα: α)λα είλαη πιήξσο εκβνιηαζκέλνη, β)λα είλαη θαηαξηηζκέλνη γηα ηελ απνζηνιή ηνπο, γ) λα δηαζέηνπλ ηνπο πξνβιεπφκελνπο ηίηινπο ζπνπδψλ γηα ηελ αληίζηνηρε ζέζε εξγαζίαο ή γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο, άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο ή εγγξαθή ζε ζπιιφγνπο θαη επηκειεηήξηα, φπνπ απαηηείηαη, θαη γεληθά λα θαιχπηνπλ φια ηα πξνβιεπφκελα ζηελ θείκελε λνκνζεζία γηα παξέρνπλ λφκηκα ηηο ππεξεζίεο ηνπο, δ) λα έρνπλ ιάβεη φια ηα απαξαίηεηα πξνζσπηθά πξνιεπηηθά κέηξα, ε)λα κε ιακβάλνπλ νηαδήπνηε κνξθήο απνδεκίσζε απφ ηνπο θηινμελνχκελνπο ζηα Κέληξα θαη ηηο Κηλεηέο Μνλάδεο Πξψηεο Τπνδνρήο γηα ηηο παξερφκελεο ζε απηνχο ππεξεζίεο ηνπο, ζη)λα ηεξνχλ εκπηζηεπηηθφηεηα γηα φια ηα γεγνλφηα, έγγξαθα ζηνηρεία, δηαδηθαζίεο, ζηαηηζηηθά δεδνκέλα θαη νηηδήπνηε αθνξά ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξψηεο ππνδνρήο εληφο ησλ Κέληξσλ θαη ησλ ρψξσλ πνπ επηρεηξνχλ νη Κηλεηέο Μνλάδεο Πξψηεο Τπνδνρήο, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο δξάζεο φζν θαη κεηά ην πέξαο απηήο θαη δ) λα ελεκεξψλνπλ ηνλ Δπηθεθαιήο ηνπ Κέληξνπ ή ηεο θηλεηήο Μνλάδαο Πξψηεο Τπνδνρήο, θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ ππεξεηνχλησλ ζε απηήλ, γηα ηελ πηζαλή αλάγθε εκβνιηαζκνχ πξνβαίλνληαο ζε απηφλ, εθφζνλ θξίλεηαη αλαγθαίν, θαζψο θαη γηα ηελ αλάγθε ιήςεο άιισλ πξφζζεησλ κέηξσλ πγεηνλνκηθήο πξφιεςεο. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, ηα ελδεηθλπφκελα εκβφιηα, ή φπνην άιιν πγεηνλνκηθφ πιηθφ, ζα εμαζθαιίδνληαη απφ ηνλ ίδην ηνλ εξγαδφκελν ή ηελ ππεξεζία ηνπ. Φέξεη ηελ επζχλε θαη επσκίδεηαη ηπρφλ θφζηνο απνδεκίσζεο γηα νπνηαδήπνηε ηαηξηθή ακέιεηα ή ηαηξηθφ ζθάικα ησλ κειψλ ηνπ ηαηξηθνχ θαη ςπρνθνηλσληθνχ θιηκαθίνπ, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο χκβαζεο. Υξεζηκνπνηεί γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ ησλ λενεηζεξρφκελσλ ζηε ρψξα ηελ ειεθηξνληθή εθαξκνγή ηεο Πξψηεο Τπνδνρήο ή θάπνηα ελαιιαθηηθή βάζε δεδνκέλσλ, κε βάζε ηελ ππφδεημε ηνπ Σειηθνχ Απνδέθηε. ε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηεζεί ε εθαξκνγή ηεο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο, ζα απαηηεζεί έθδνζε εηδηθψλ θαξηψλ απφ ηηο ππεξεζίαο ηεο ΔΛ.Α., θαηφπηλ αηηήκαηνο ζηνλ Σειηθφ Απνδέθηε, ζηελ νπνία ν πκπξάηησλ Φνξέαο ζα γλσζηνπνίεη φια ηα πξνβιεπφκελα ζηνηρεία ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ηελ εθαξκνγή. Σεξεί ζηαηηζηηθά δεδνκέλα θαη ηα νπνία ζα δηαζέηεη κφλν ζηνλ Σειηθφ Απνδέθηε (αξηζκφο εμεηαζκέλσλ, αξηζκφο θαη είδνο πξαγκαηνπνηεζέλησλ εμεηάζεσλ θ.α.). Γέρεηαη επηηφπνπ ειέγρνπο θαη επηζεσξήζεηο απφ ηκήκαηα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ Δπξσπατθή Τπεξεζία Καηαπνιέκεζεο ηεο Απάηεο θαη ην Δπξσπατθφ Διεγθηηθφ πλέδξην. Πξνβαίλεη ζε αγνξά ηνπ ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ (Laptops), φπσο πξνβιέπεηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ έξγνπ «Ενίζτσζη ηης λειηοσργίας ηφν Κινηηών Μονάδφν Πρώηης Υποδοτής, για ηις διαδικαζίες πρώηης σποδοτής, ζε περιοτές σπό συηλή πίεζη μεηαναζηεσηικών ροών», αθνχ πξψηα έξζεη ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ Σειηθφ Απνδέθηε γηα ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ απαηηνχληαη, 7

8 πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπκβαηφηεηα κε ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηνπ Σειηθνχ Απνδέθηε. Δλεκεξψλεη, γηα θάζε αιιαγή δηεχζπλζεο, λφκηκνπ εθπξφζσπνπ ή ηνπ πξνζψπνπ επαθήο, γραπηώς πξνθεηκέλνπ ν Σειηθφο Απνδέθηεο λα ελεκεξψζεη εγγξάθσο θαη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. ΑΡΘΡΟ 4 Γιάπκεια ηηρ ςμθυνίαρ- Σόπορ Τλοποίηζηρ Η δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ζπκθσλίαο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ δξάζεσλ, νξίδεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ έλαξμε ηεο επηιέμηκεο πεξηφδνπ ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο, δειαδή απφ 01/11/2013, έσο θαη 31/10/2015 (24 κήλεο), φπσο νξίδεηαη θαη ζηε χκβαζε Δπηρνξήγεζεο (Αξηζκφο χκβαζεο HOM/2012/FX/A/A/3000-AA NUMR /00-28). Ο ηφπνο εθηέιεζεο φισλ ησλ δξάζεσλ θαη ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηεο παξνχζαο χκβαζεο πλεξγαζίαο είλαη φιε ε Δπηθξάηεηα (παξαγξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 11.1/ /04/2013, ΦΔΚ1066/ /Β ) θαη ζπγθεθξηκέλα ν ηφπνο πνπ θάζε θνξά επηρεηξεί ε Κηλεηή Μνλάδα Β, θαηφπηλ απφθαζεο ηνπ Γηεπζπληή ηεο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο. ΑΡΘΡΟ 5 Οικονομικοί όποι Ο πκπξάηησλ Φνξέαο σο ζπλδηθαηνχρνο θαη ζπλεξγάηεο ζην πξφγξακκα «Ενίζτσζη ηης λειηοσργίας ηφν Κινηηών Μονάδφν Πρώηης Υποδοτής, για ηις διαδικαζίες πρώηης σποδοτής, ζε περιοτές σπό συηλή πίεζη μεηαναζηεσηικών ροών», έρεη φιεο ηηο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ χκβαζε Δπηρνξήγεζεο (Αξηζκφο χκβαζεο HOM/2012/FX/A/A/3000, AA NUMR / Παξάξηεκα Ι) θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ παξαπάλσ έξγνπ (Παξάξηεκα ΙΙ). Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ 2.228,774,00. Η ζπκκεηνρή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ,00 (πνζνζηφ 89,72%) θαη ε ίδηα ζπκκεηνρή ησλ ζπλδηθαηνχρσλ-ζπλεξγαηψλ είλαη ,00 (πνζνζηφ 10,28%). Σν πνζφ ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ πνπ αθνξά ηηο επηιέμηκεο δαπάλεο ηνπ πκπξάηηνληα Φνξέα αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ (επηαθφζηεο εμήληα ηέζζεξηο ρηιηάδεο επηαθφζηα νγδφληα επξψ- Παξάξηεκα ΙΙ). Η ίδηα ζπκκεηνρή ηνπ πκπξάηηνληα Φνξέα αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ (δεθαεπηά ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ επξψ) θαη ζα θαιχπηεη κέξνο δαπαλψλ απφ φιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ. Όιεο νη δαπάλεο ζα πξέπεη λα απνδεηθλχνληαη κε εμνθιεκέλα ηηκνιφγηα ή αλ απηφ δελ είλαη δπλαηφ κε ινγηζηηθά έγγξαθα ή άιια δηθαηνινγεηηθά ηζνδχλακεο απνδεηθηηθήο ηζρχνο. Οη επηιέμηκεο δαπάλεο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη κε βάζε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ επξσπατθή θη ειιεληθή λνκνζεζία γηα ηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα. 8

9 Γηα ηνλ ηξφπν νηθνλνκηθήο παξαθνινχζεζεο ηνπ έξγνπ (δξάζεο), ηελ ηήξεζε ηνπ θπζηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ θαθέινπ, ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα πνπ ζα ζπλνδεχνπλ ηηο επηιέμηκεο δαπάλεο, ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ησλ πξνκεζεηψλ, ηνλ ηξφπν έληαμεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζηε δξάζε θαη ζπλνιηθά γηα φιεο νη πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο θαη ελέξγεηεο πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ν πκπξάηηνληαο Φνξέαο, ζα αηηείηαη ε πξνγελέζηεξε ελεκέξσζε θαη έγθξηζε ηνπο απφ ηνλ Σειηθνχ Απνδέθηε. Με βάζε ηελ θνηλνηηθή θαη εζληθή λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηελ ζπγθεθξηκέλε δξάζε, ν Σειηθφο Απνδέθηεο ζα πξνζδηνξίδεη εθ ησλ πξνηέξσλ ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο θαη δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα εθηειεζηεί ην ζπγρξεκαηνδνηνχκελν έξγν θαη νη επηιέμηκεο δαπάλεο γηα ηνλ ζπλδηθαηνχρν πκπξάηηνληα Φνξέα. ε πεξίπησζε πνπ ν πκπξάηησλ Φνξέαο πξνβαίλεη ζε πξάμεηο ή δαπάλεο, ρσξίο ηελ πξνγελέζηεξε ελεκέξσζε θαη ζχκθσλε γλψκε ηνπ Σειηθνχ Απνδέθηε, δελ ζα είλαη επηιέμηκεο. Όιν ην πεξηερφκελν ηνπ θπζηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ θαθέινπ ηνπ έξγνπ θαζψο θη φια ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη ζην αξρείν ηνπ πκπξάηηνληνο Φνξέα γηα ηνπιάρηζηνλ κηα πεληαεηία κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δξάζεο (31/10/2020). Σαπηφρξνλα κε ηελ εθηέιεζε ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ, ν πκπξάηησλ Φνξέαο ζα πξέπεη λα ζηέιλεη αληίγξαθν ηνπ ελ ιφγσ αξρείνπ θαη ζηνλ Σειηθφ Απνδέθηε, πνπ σο ζπληνληζηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ην ειέγρεη θαη λα ην αξρεηνζεηεί. ε θάζε πεξίπησζε πνπ ν Σειηθφο Απνδέθηεο ή ν Τπφινγνο ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ έξγνπ θξίλεη απαξαίηεηα θάπνηα ζπκπιεξσκαηηθά έγγξαθα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ, ν πκπξάηησλ Φνξέαο ππνρξενχηαη λα ηα πξνζθνκίζεη. ε πεξίπησζε πνπ νη επηιέμηκεο πξαγκαηηθέο δαπάλεο θαηά ηε ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ρακειφηεξεο ησλ ζπλνιηθψλ πξνεθηηκψκελσλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ, πεξηνξίδεηαη ε θνηλνηηθή ζπκκεηνρή. Όηαλ νη ζπλνιηθέο επηιέμηκεο πξαγκαηηθέο δαπάλεο ππεξβαίλνπλ ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ πξνεθηηκψκελσλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ εγθξηζέληα πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ, δελ θαιχπηνληαη απφ απηφλ. Ο Σειηθφο Απνδέθηεο δχλαηαη λα ζπκθσλεί κε ηνλ πκπξάηηνληα θνξέα λα αλαπξνζαξκφδεη ηνλ πξνβιεπφκελν πξνυπνινγηζκφ κε κεηαθνξέο κεηαμχ ησλ θαηεγνξηψλ ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηή ε κεηαθνξά κεηαμχ ηνκέσλ (θαηεγνξηψλ) δελ επηδξά ζηελ εθηέιεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ δξάζεσλ θαη δελ ππεξβαίλεη ην 10% ηνπ πνζνχ θάζε θαηεγνξίαο επηιέμηκσλ δαπαλψλ γηα ηηο νπνίεο ε κεηαθνξά πξννξίδεηαη θαη ρσξίο λα ππεξβαίλεη ηηο ζπλνιηθέο επηιέμηκεο δαπάλεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. ε ηέηνηα πεξίπησζε απαηηείηαη ε έγγξαθε ελεκέξσζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο απφ ηνλ Σειηθφ Απνδέθηε. Ο Σειηθφο Απνδέθηεο ππνρξενχηαη εληφο 45 εκεξψλ απφ ηελ εκέξα θαηά ηελ νπνία ν ηξαπεδηθφο ινγαξηαζκφο ηνπ έρεη πηζησζεί κε ρξεκαηηθφ πνζφ απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή λα κεηαθέξεη ζην ινγαξηαζκφ ηνπ πκπξάηηνληα Φνξέα ηα πνζά πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δξάζε, ζχκθσλα κε ην θαηά αλαινγία κεξίδην ησλ εθηηκψκελσλ δαπαλψλ φπσο νξίδεηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ζην Παξάξηεκα ΙΙ θαη θαηά αλαινγία ησλ πξαγκαηνπνηνχκελσλ πηζηνπνηεκέλσλ δαπαλψλ πνπ ππνβάιινληαη ζηνλ Σειηθφ Απνδέθηε. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηηο κεηαθνξέο πηζηψζεσλ είλαη ε πξνεγνχκελε έληαμε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο, «Ενίζτσζη ηης λειηοσργίας ηφν Κινηηών Μονάδφν Πρώηης Υποδοτής, για ηις διαδικαζίες πρώηης 9

10 σποδοτής, ζε περιοτές σπό συηλή πίεζη μεηαναζηεσηικών ροών», ζην ΠΓΔ θαη ε έγθξηζε ησλ ζρεηηθψλ πηζηψζεσλ. Οη κε επηιέμηκεο δαπάλεο δελ θαιχπηνληαη απφ ηνπο πφξνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο. ε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη θέξδνο. Οη έκκεζεο δαπάλεο (Indirect cost) πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δξάζεο (Παξάξηεκα ΙΙ), ζα θαζνξίδνληαη σο πξνο ην είδνο θαη ηηο δηαδηθαζίεο εθηέιεζεο απφ ηνλ Σειηθφ Απνδέθηε, πξηλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπο. Ο θεθαιαηνπρηθφο εμνπιηζκφο πνπ ζα απνθηεζεί κέζσ ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ πξνγξάκκαηνο (δξάζεο) «Ενίζτσζη ηης λειηοσργίας ηφν Κινηηών Μονάδφν Πρώηης Υποδοτής, για ηις διαδικαζίες πρώηης σποδοτής, ζε περιοτές σπό συηλή πίεζη μεηαναζηεσηικών ροών», κεηά ην πέξαο ηεο παξνχζαο χκβαζεο πλεξγαζίαο, ζα απνηειεί ηδηνθηεζία ησλ Κηλεηψλ Μνλάδσλ ηεο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο. Ο πκπξάηησλ θνξέο θαη ην πξνζσπηθφ-ζπλεξγάηεο ηνπ, ζα θξνληίδεη ν εμνπιηζκφο απηφο λα δηαηεξείηαη ζε θαιή θαηάζηαζε. Οη αθξηβείο δεκνζηνλνκηθέο δηαηάμεηο θαη δηαδηθαζίεο πνπ ηζρχνπλ κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ, είλαη απηέο πνπ αλαιχνληαη δηεμνδηθά ζην Παξάξηεκα Ι ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. Σν Παξάξηεκα Ι πνπ επηζπλάπηεηαη πεξηιακβάλεη ην πιήξεο θείκελν ηεο χκβαζεο Δπηρνξήγεζεο κε Αξηζκφ HOM/2012/FX/A/A/ AA NUMR /00-28 θαη εκεξνκελία ππνγξαθήο 29/11/2013, ε νπνία ππνγξάθηεθε, κεηά ηελ ελππφγξαθε εμνπζηνδφηεζε ηνπ πκπξάηηνληνο Φνξέα γηα εθπξνζψπεζε θαη ππνγξαθή, απφ ηελ Τπεξεζία Πξψηεο Τπνδνρήο κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη ζπκκεηνρέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ ζπλδηθαηνχρσλ-ζπλεξγαηψλ, ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο αλά είδνο επηιέμηκεο δαπάλεο θαζψο θαη νη επηκέξνπο κεκνλσκέλεο επηιέμηκεο δαπάλεο αλά δηθαηνχρν, αλαιχνληαη δηεμνδηθά ζην Παξάξηεκα ΙΙ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. Σν Παξάξηεκα ΙΙ πνπ επηζπλάπηεηαη είλαη ν αλαιπηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ έξγνπ θαη ζπλππνγξάθεηαη απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο, σο αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο ζπκθσλίαο. ΑΡΘΡΟ 6 Κοινοποιήζειρ Οη πξνζθιήζεηο, νη εηδνπνηήζεηο, νη θνηλνπνηήζεηο θη φιεο νη απνζηνιέο δηθαηνινγεηηθψλ, παξαζηαηηθψλ θη εγγξάθσλ, ηα νπνία θξίλνληαη απαξαίηεηα κε ηελ παξνχζα χκβαζε, ζα απνζηέιινληαη εγγξάθσο ζηελ δηεχζπλζε ηνπ παξαιήπηε, φπσο απηή νξίδεηαη ζηελ αξρή ηεο παξνχζαο. Οη απνζηνιέο απηέο δχλαληαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ: Με ρξήζε ζπζηεκέλσλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ, νπφηε ζα ζεσξνχληαη φηη παξειήθζεζαλ ζε 3 (ηξεηο) εξγάζηκεο εκέξεο, εθηφο αληίζεηεο απφδεημεο ηνπ παξαιήπηε. Με ηειενκνηνηππία (fax) ή ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ( ), εθφζνλ δελ απαηηείηαη πξσηφηππν παξαζηαηηθφ, ηα νπνία ζα ζεσξνχληαη φηη παξειήθζεζαλ απζεκεξφλ. Με δηα ρεηξφο επίδνζε ζηνλ αληηζπκβαιιφκελν, κε ρξήζε απνδεηθηηθνχ παξαιαβήο, ηα νπνία ζα ζεσξνχληαη φηη παξειήθζεζαλ απζεκεξφλ ΑΡΘΡΟ 7 10

11 Δθαπμογή ηηρ απσήρ ηηρ καλήρ πίζηηρ Οη ζπκβαιιφκελνη αλαγλσξίδνπλ φηη δελ είλαη πξαγκαηηθά εθηθηφ λα πξνβιεθζνχλ ζηελ παξνχζα χκβαζε φιεο νη πηζαλέο πεξηπηψζεηο πνπ είλαη δπλαηφλ λα πξνθχςνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πκθσλίαο, ζρεηηθά κε ην αληηθείκελφ ηεο. Γηα ην ιφγν απηφ, νη ζπκβαιιφκελνη απφ θνηλνχ απνδέρνληαη ηε βαζηθή αξρή φηη ε ζχκβαζε ζα ιεηηνπξγήζεη κεηαμχ ηνπο ζχκθσλα κε ηελ θαιή πίζηε θαη ρσξίο βιάβε ησλ εθαηέξσζελ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ, θαζψο θαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο πκθσλίαο παξαηεξεζεί ζεκαληηθή παξέθθιηζε απφ ηε βαζηθή απηή αξρή, ν θάζε ζπκβαιιφκελνο ζα ελεκεξψζεη ηνλ άιινλ θαη ακθφηεξνη κε θαιή πίζηε ζα πξνζπαζήζνπλ λα ζπκθσλήζνπλ επί ησλ ελεξγεηψλ πνπ απαηηνχληαη, πξνθεηκέλνπ λα εμαιείςνπλ ηηο αηηίεο πνπ δεκηνπξγνχλ ηέηνηεο παξεθθιίζεηο. ΑΡΘΡΟ 8 Ανυηέπα βία- Δςθύνη 1. Χο αλσηέξα βία λνείηαη θάζε απξφβιεπηε θαη εμαηξεηηθή θαηάζηαζε ή ζπκβάλ, ην νπνίν είλαη αλεμάξηεην ηεο βνχιεζεο ησλ κεξψλ ηεο ζπκθσλίαο θαη δελ είλαη δπλαηφλ λα απνδνζεί ζε ζθάικα ή παξάιεηςε εθ κέξνπο ηνπο, ην νπνίν εκπνδίδεη έλα απφ ηα κέξε ηεο ζπκθσλίαο λα εθπιεξψζεη θάπνηεο απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη ην νπνίν δελ θαηέζηε δπλαηφλ λα ππεξβιεζεί παξά ηελ επηδεηρζείζα απφ ηα κέξε επηκέιεηα. 2. Δάλ έλα απφ ηα κέξε ηεο ζπκθσλίαο αληηκεησπίδεη πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, εηδνπνηεί άκεζα ην έηεξν κέξνο εγγξάθσο, δηεπθξηλίδνληαο ηε θχζε, ηελ πηζαλή δηάξθεηα θαη ηα πξνβιεπφκελα απνηειέζκαηα ηεο πεξίπησζεο απηήο. 3. Καλέλα απφ ηα κέξε δελ ζεσξείηαη φηη δελ έρεη εθπιεξψζεη θάπνηα απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ εάλ εκπνδίδεηαη ζε απηφ απφ αλσηέξα βία. Σα κέξε ηεο ζπκθσλίαο ιακβάλνπλ θάζε κέηξν γηα λα ειαρηζηνπνηνχλ ηηο δεκίεο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ απφ αλσηέξα βία. Ο πκπξάηησλ Φνξέαο, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ αλσηέξαο βίαο, έρεη ηελ ππνρξέσζε λα επαλνξζψζεη θάζε βιάβε πνπ ζα πξνθαιέζεη, ζηνλ ζπκβαιιφκελν ή θαη ζε ηξίηνπο, απφ ηελ εθηέιεζε ή ηελ πιεκκειή εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ. ΑΡΘΡΟ 9 Δμπιζηεςηικόηηηα Κάζε έγγξαθν ή πιεξνθνξία ε νπνία αληαιιάζζεηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο πλεξγαζίαο, θαζψο θαη θάζε αξρείν, βάζε δεδνκέλσλ, θσηνγξαθίεο, ζρέδηα, ηαηξηθά δεδνκέλα, πξνηάζεηο, εθηηκήζεηο θαη παληφο ηχπνπ ζηνηρεία, γεγνλφηα, πιεξνθνξίεο θαη πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο χκβαζεο, θαζψο θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξψηεο ππνδνρήο ζηα Κέληξα θαη ηνπο ρψξνπο πνπ επηρεηξνχλ νη Κηλεηέο Μνλάδεο Πξψηεο Τπνδνρήο, ζεσξνχληαη άθξσο εκπηζηεπηηθά θαη απαγνξεχεηαη ξεηά θάζε δηάδνζε ή παξάδνζε ηνπο ρσξίο, ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε έγθξηζε ηνπ Σειηθνχ Απνδέθηε. Σν πξνζσπηθφ θαη ζπλεξγάηεο θαη θάζε άιιν πξφζσπν ηνπ πκπξάηηνληνο Φνξέα πνπ εκπιέθεηαη ζηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο χκβαζεο, ππνρξενχηαη λα ηεξεί ερεκχζεηα γηα φια 11

12 ηα ζηνηρεία, γεγνλφηα θαη πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ πεξηέξρνληαη ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ή επ επθαηξία απηψλ. Οη ελ ιφγσ ππνρξεψζεηο ηζρχνπλ ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο χκβαζεο φζν θαη κεηά ηε ιήμε απηήο. ΑΡΘΡΟ 10 Σποποποίηζη και ζςμπλήπυζη 1. Η παξνχζα ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ή λα ζπκπιεξσζεί κφλν εγγξάθσο. 2. Σπρφλ πξφηαζε ηξνπνπνίεζεο ππνβάιιεηαη εγγξάθσο ζην άιιν κέξνο ην νπνίν νθείιεη λα απαληήζεη εγγξάθσο εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα εκεξψλ. ΑΡΘΡΟ 11 Απαγόπεςζη ςποκαηάζηαζηρ Ο πκπξάηησλ Φνξέαο δελ επηηξέπεηαη λα ππνθαηαζηαζεί απφ άιινλ ή λα κεηαβηβάζεη ηα δηθαηψκαηα ή ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ή κέξνο απηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα πκθσλία- ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην. ΑΡΘΡΟ 12 Λύζη-Καηαγγελία ηηρ ύμβαζηρ Οη ζπκβαιιφκελνη δηθαηνχληαη λα θαηαγγείινπλ εγγξάθσο ηελ παξνχζα χκβαζε γηα παξάβαζε νπζησδψλ φξσλ απηήο. Η θαηαγγειία νθείιεη λα είλαη ζαθήο θαη επαξθψο αηηηνινγεκέλε. Σα απνηειέζκαηα ηεο θαηαγγειίαο αξρίδνπλ εμήληα κέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνο ην άιιν κέξνο. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ν Σειηθφο Απνδέθηεο νθείιεη λα δηαβηβάζεη άκεζα ηελ θαηαγγειία ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Πεξαηηέξσ, ε παξνχζα χκβαζε ιχεηαη κε ηελ θαηαγγειία ηεο απφ ηνλ Σειηθφ Απνδέθηε, ρσξίο λα ππνρξενχηαη ζε θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: α. φηαλ ν πκπξάηησλ Φνξέαο δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα χκβαζε θαη ηα Παξαξηήκαηα ηεο, β. ζε πεξίπησζε κηαο λνκηθήο, νηθνλνκηθήο, ηερληθήο, νξγαλσηηθήο ή ειεγθηηθήο κεηαβνιήο ζηελ θαηάζηαζε ηνπ πκπξάηηνληνο Φνξέα, ε νπνία κπνξεί λα επεξεάζεη νπζηαζηηθά ηε ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο ησλ ζπκβαιινκέλσλ, γ. ζε πεξίπησζε πνπ ν πκπξάηησλ Φνξέαο δελ ηεξεί φζα έρεη αλαιάβεη ελππφγξαθα -δηα ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ -ζηε Γήισζε πλεξγάηε θαη πλ-δηθαηνχρνπ πνπ ππέβαιε ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο «Ενίζτσζη ηης λειηοσργίας ηφν Κινηηών Μονάδφν Πρώηης Υποδοτής, για ηις διαδικαζίες πρώηης σποδοτής, ζε περιοτές σπό συηλή πίεζη μεηαναζηεσηικών ροών» θαη ηα νπνία απνηεινχλ ηνπο φξνπο ηεο χκβαζε Δπηρνξήγεζεο (Αξηζκφο χκβαζεο HOM/2012/FX/A/A/3000 -AA NUMR / Παξαξηήκαηα Ι,ΙΙ,ΙΙΙ) δ. φηαλ ππάξρνπλ απνδείμεηο φηη ν πκπξάηησλ Φνξέαο ή θάζε άιινο ζρεηηδφκελνο κε απηφλ θνξέαο ή πξφζσπν έρεη ππνπέζεη ζε ζνβαξά ζθάικαηα, παξαηππίεο ή απάηε θαηά ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ή εθηέιεζεο ησλ επηδνηνχκελσλ δξάζεσλ, 12

13 ε. ζε πεξίπησζε πνπ ν Σειηθφο Απνδέθηεο έρεη απνδείμεηο φηη ν πκπξάηησλ Φνξέαο ή θάζε άιινο ζρεηηδφκελνο κε απηφλ θνξέαο ή πξφζσπν θαηεγνξείηαη γηα απάηε, δσξνδνθία, ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε ή νπνηαδήπνηε άιιε παξάλνκε δξαζηεξηφηεηα πνπ ζίγεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ Σειηθνχ Απνδέθηε, ζη. φηαλ ν πκπξάηησλ Φνξέαο δελ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ή ηελ θαηαβνιή θφξσλ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, δ. ζε πεξίπησζε πνπ ν πκπξάηησλ Φνξέαο έρεη πξνβεί ζε ςεπδείο δειψζεηο ή έρεη ππνβάιιεη εθζέζεηο θαη ζηνηρεία πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη ηελ επηρνξήγεζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηε ζχκβαζε, ε. ζε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ηεο πξνβιεπφκελεο εκπηζηεπηηθφηεηαο. Η παξνχζα χκβαζε ιχεηαη απηνδηθαίσο ζε πεξίπησζε νινθιήξσζεο ηεο ιήμεο ηεο ζπκκεηνρήο ελφο ηνπιάρηζηνλ εθ ησλ ζπκβαιινκέλσλ ζηελ χκβαζε πλεξγαζίαο (Αξηζκφο χκβαζεο HOM/2012/FX/A/A/3000 -AA NUMR /00-28), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζε απηή. ΑΡΘΡΟ 13 Πποβολή και Γημοζιόηηηα ηα πιαίζηα εθηέιεζεο ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ πξνγξάκκαηνο «Ενίζτσζη ηης λειηοσργίας ηφν Κινηηών Μονάδφν Πρώηης Υποδοτής, για ηις διαδικαζίες πρώηης σποδοτής, ζε περιοτές σπό συηλή πίεζη μεηαναζηεσηικών ροών», ν πκπξάηησλ Φνξέαο ζα πξέπεη λα κεξηκλά γηα ηελ πιεξνθφξεζε ηεο θνηλήο γλψκεο ζε θεληξηθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν- γηα ηνπο ζθνπνχο, ηνπο ζηφρνπο, ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηηο δξάζεηο ηνπ Σακείνπ Δμσηεξηθψλ πλφξσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηεο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο θαη ηνπ δηθνχ ηνπ ξφινπ, ζηα πιαίζηα επηιεγκέλσλ επηθνηλσληαθψλ θαη πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαιέμεσλ θαη ησλ ζεκηλαξίσλ. Ο πκπξάηησλ Φνξέαο ζα πξέπεη λα δεκνζηεχζεη ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ ην παξαπάλσ εθηεινχκελν πξφγξακκα, ηνλίδνληαο ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε απηνχ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ην Σακείν Δμσηεξηθψλ πλφξσλ, παξάιιεια κε ηελ αλαθνξά ηνπ ζηνπο ζπλδηθαηνχρνπο θαη ζπλεξγάηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Κάζε επηθνηλσληαθή δξάζε ή δεκνζίεπζε, δεκφζηα δήισζε ή εθδήισζε, πιεξνθφξεζε ή ελεκέξσζε, ζηα πιαίζηα ηνπ παξαπάλσ πξνγξάκκαηνο, ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ζαθή αλαθνξά ζηε ζπκκεηνρή θαη ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ Σακείνπ Δμσηεξηθψλ πλφξσλ -κε ηαπηφρξνλε ρξήζε ηνπ εκβιήκαηνο/ινγφηππνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο- θαη ηαπηφρξνλα λα μεθαζαξίδεη κε ζαθήλεηα ην ξφιν ηεο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο σο ζπληνληζηή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη σο αλαζέηνληα ησλ αξκνδηνηήησλ απηψλ ζηνλ πκπξάηηνληα Φνξέα (παξαγξ. 4 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 11.1/ /04/2013, ΦΔΚ1066/ /Β ). Όινο ν εμνπιηζκφο θαη νη ππνδνκέο πνπ ζα αγνξαζηνχλ ζηα πιαίζην ηνπ παξαπάλσ πξνγξάκκαηνο, ζα θέξνπλ εηδηθή ζήκαλζε πνπ ζα ζεκαηνδνηεί αθελφο ηελ ζπλδξνκή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη εηδηθφηεξα ηνπ Σακείνπ Δμσηεξηθψλ πλφξσλ κε γξαπηφ ιφγν θη αθεηέξνπ ηελ Διιεληθή ζεκαία θαη ην έκβιεκα/ινγφηππν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Οη Κάξηεο Τγείαο (άξζξν 8, αξηζκ. Τ1.Γ.Π. νηθ / ΦΔΚ 2745/ Β ) πνπ ζα εθδίδεη ν πκπξάηησλ Φνξέαο ζα πξέπεη λα θέξνπλ ηελ Διιεληθή ζεκαία θαη ην έκβιεκα/ινγφηππν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαζψο θαη λα αλαθέξνπλ ηελ ζπλδξνκή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ Σακείνπ Δμσηεξηθψλ πλφξσλ. Ο πκπξάηησλ Φνξέαο δελ ζα πξέπεη λα πξνσζεί κνλνκεξψο ηε δηθή ηνπ πξνβνιή θαη δεκνζηφηεηα ζηελ ηνπηθή θνηλσλία ή θαη επξχηεξα. 13

14 ΑΡΘΡΟ 14 Δθαπμοζηέο Γίκαιο και Απμόδια Γικαζηήπια Η χκβαζε δηέπεηαη απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ζπκθσλίαο, απφ ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο Δπηρνξήγεζεο (Αξηζκφο χκβαζεο HOM/2012/FX/A/A/3000 -AA NUMR /00-28) πνπ ζπλνκνιφγεζε ν Σειηθφο Απνδέθηεο -δηαζέηνληαο ηελ ελππφγξαθε εμνπζηνδφηεζε ηνπ πκπξάηηνληνο Φνξέα γηα εθπξνζψπεζε θαη ππνγξαθήκε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ έξγνπ, ηνπο θαλφλεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηελ ειιεληθή λνκνζεζία θαη, ζε επηθνπξηθή βάζε, απφ ην δίθαην ηνπ Βειγίνπ φζνλ αθνξά ηηο επηδνηήζεηο. Οη ζπκβαιιφκελνη ζπκθσλνχλ φηη αξκφδηα δηθαζηήξηα γηα ηηο ηπρφλ κεηαμχ ηνπο δηαθνξέο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ παξνχζα χκβαζε είλαη ηα ειιεληθά. Γηα ηελ απφδεημε ησλ παξαπάλσ φξσλ ζπληάρζεθε ε πκθσλία απηή ζε ηξία (3) αληίγξαθα, θαη αθνχ αλαγλψζζεθε, ππνγξάθεηαη απφ ηνπο πκβαιιφκελνπο. Οι ςμβαλλόμενοι Γηα ηελ Τπεξεζία Πξψηεο Τπνδνρήο Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ Γηα ηνλ πκπξάηηνληα Φνξέα ηεο Κνηλσλίαο ησλ Πνιηηψλ, ήηνη «Γηαηξνί ηνπ Κφζκνπ»-Διιεληθή Αληηπξνζσπεία Η ΝΟΜΙΜΟ ΔΚΠΡΟΩΠΟ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΝΙΚΑ ΑΝΝΑ ΜΑΪΛΛΗ 14

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι UROPAN OMMISSION IRTORAT-GNRAL HOM AFFAIRS irectorate : Schengen GRANT AGRMNT FOR AN MRGNY ATION WITH MULTIPL NFIIARIS AGRMNT NUMR HOM/2012/FX/A/A/3000 AA NUMR - The uropean Union (hereinafter referred to as "the Union"), represented by the uropean ommission (hereinafter referred to as the ommission ), itself represented for the purposes of signature of the agreement by Ms elinda Pyke, irector, irectorate, irectorate-general Home Affairs, of the one part, and First Reception Service Ministry of Public Order and itizen Protection 83 Siggroy street Athens Greece hereinafter called the co-ordinator, represented for the purposes of signature of the agreement by Mr Nikas Panagiotis, irector, First Reception Service and the following co-beneficiaries : Medecins du Monde Grèce established in Greece Medical Intervention established in Greece who have conferred powers of attorney for the purposes of the signature of the agreement to the representative of the co-ordinator in the terms set out in Annex IV, 15

4. ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, λφκηκα εθπξνζσπνχκελεο απφ ηνλ θ. Γεψξγην Αινγνζθνχθε, Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, (ε "Κπβέξλεζε"),

4. ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, λφκηκα εθπξνζσπνχκελεο απφ ηνλ θ. Γεψξγην Αινγνζθνχθε, Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, (ε Κπβέξλεζε), ρέδην Νφκνπ «Κχξσζε πκθσλίαο ηξαηεγηθήο πλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ησλ Δηαηξεηψλ Microsoft Corporation, Microsoft Ireland Operation Limited θαη Μάηθξνζνθη Διιάο Αλψλπκε Βηνκεραληθή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

FREDERICK INSTITUTE OF TECHNOLOGY

FREDERICK INSTITUTE OF TECHNOLOGY ΓΗΛΩΗ ΓΙΑ ΜΔΣΑΒΟΛΗ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΣΟΤ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ FREDERICK INSTITUTE OF TECHNOLOGY Αύγουστος 2009 ΔΣΟΙΜΑΣΗΚΔ ΑΠΟ ΣΟ FREDERICK INSTITUTE OF TECHNOLOGY

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOAM «Τπνζηεξίδνληαο Οξγαλψζεηο πνπ βνεζνχλ κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ ζε αλαδήηεζε αζχινπ ζηελ Διιάδα»

ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOAM «Τπνζηεξίδνληαο Οξγαλψζεηο πνπ βνεζνχλ κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ ζε αλαδήηεζε αζχινπ ζηελ Διιάδα» ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΓΗΑ ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΡΑΠΔΩΛ ΓΗΑ ΚΖ ΘΒΔΟΛΖΡΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ «SOAM» ΞΝΠΡΖΟΗΕΝΛΡΑΠ ΝΟΓΑΛΩΠΔΗΠ ΞΝ ΒΝΖΘΝΛ ΚΔΡΑΛΑΠΡΔΡΗΘΝ ΞΙΖΘΠΚΝ ΠΔ ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΑΠΙΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Χρηματοδοτικός

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ)

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Σηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α.) Α.Δ. Αζήλα, 16/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα : Σα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα IDA θαη IDABC γηα ηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηώλ θαη επηθνηλσληώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΘΝΙΚΟ ΔΠΗΥΔ ΣΡΑΣΗ ΡΖΗΑΚΟ ΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ»

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ»2007-2013 (ΔΞΑΛ ΗΗ) Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» Νδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΤΔΑΣΡΙΑ : ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΫκα: Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΧΝ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΔΠΑ ΔπηβιΫπνπζα: ΑΝΣΙΓΟΝΗ ΜΑΚΡΤΓΙΑΝΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 23 Γεθεκβξίνπ 2014 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/98002/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 ΖΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤΠΟΛΖ ΕΩΓΡΑΦΟΤ, 157 80, ΑΘΖΝΑ. ΔΠΗΔΤ, (ΝΠΗΓ : ΠΓ 271/89 Ν2083/92 ΠΓ 13/98) 210-7723847, 210-772 2456 _ e-mail: iccs@iccs.gr ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 Δγκπίθηκε από ηο Γ.. ηος

Διαβάστε περισσότερα

Οη άδεηεο δηεπθνιχλζεσλ ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ: πγθξηηηθή κειέηε κε ηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα θαη κε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Γεσξγνπνχινπ Λακπξηλή

Οη άδεηεο δηεπθνιχλζεσλ ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ: πγθξηηηθή κειέηε κε ηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα θαη κε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Γεσξγνπνχινπ Λακπξηλή ΠΔΡΙΛΗΦΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ αδεηψλ δηεπθνιχλζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ κε ηηο αληίζηνηρεο ηνπ Ηδησηηθνχ Σνκέα θαη ρσξψλ ηεο Δ.Δ. Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε πεξηιακβάλεη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97 Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Ζ έλλνηα θαη ζηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ. πξση: Γ3δ/Γ.Φ. 14/Γ.Π.νηθ.58490. Πξνο: Όπσο o Πίλαθαο Απνδεθηψλ

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ. πξση: Γ3δ/Γ.Φ. 14/Γ.Π.νηθ.58490. Πξνο: Όπσο o Πίλαθαο Απνδεθηψλ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ ΣΜΖΜΑ Γ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ.

Διαβάστε περισσότερα

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Σο δίκηςο «ύδεςξιρ» ωρ επγαλείο βεληίωζερ ηερ λειηοςπγίαρ ηερ Γιοίκεζερ. Η πποζαπμογή ηων Γεμοζίων Τπεπεζιών.

Διαβάστε περισσότερα