Culture Segments. The new segmentation system for arts, culture and heritage organisations

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Culture Segments. The new segmentation system for arts, culture and heritage organisations"

Transcript

1 Culture Segments Το νέο σύστημα κατηγοριοποίησης των οργανισμών τέχνης, πολιτισμού και πολιτιστικής κληρονομιάς The new segmentation system for arts, culture and heritage organisations ελληνικά / Greek

2 is the new international standard segmentation system for arts, culture and heritage organisations. From Sydney Opera House to the British Museum it s driving audience development. It provides a compelling, shared language and deep insight to understand audiences. It can help you to target people more accurately, engage them more deeply, and build lasting relationships. Οι Πολιτιστικές Κατηγορίες αποτελούν το νέο διεθνώς καθιερωμένο σύστημα κατηγοριοποίησης για οργανισμούς τέχνης, πολιτισμού και κληρονομιάς. Καθοδηγούν την ανάπτυξη κοινού από την όπερα του Σίδνεϊ έως και το Βρετανικό Μουσείο. Παρέχουν μια επιβλητική, κοινή γλώσσα και βαθιά γνώση ως προς την κατονοήση του κοινού. Δύναται να σας βοηθήσουν στην πιο στοχευμένη επικέντρωση σε άτομα, στη βαθύτερη δέσμευσή τους και στη δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων. Οι Πολιτιστικές Κατηγορίες θεωρούνται ισχυρότερες από άλλα συστήματα λόγω της επικέντρωσης τους σε τομείς και επειδή βασίζονται στις βαθιά ριζωμένες πολιτιστικές αξίες και πιστεύω των ατόμων ως προς τη θέση του πολιτισμού στη ζωής τους. Φτάνουν στην καρδιά των κινήτρων τους. Υποστηρίζονται από το ισχυρό και διεθνές σύνολο δεδομένων Audience Atlas και αξιοποιούν πρακτική δεκαετούς αιχμής βοηθώντας τους πελάτες μας να κατανοήσουν πραγματικά και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του κοινού ως προς τις τέχνες, τον πολιτισμό και την κληρονομιά. is more powerful than other systems because it s sector-specific and because it s based on people s deep-seated cultural values and their beliefs about the role that culture plays in their lives. It gets to the heart of what motivates them. It s powered by the robust, international Audience Atlas dataset and draws upon a decade s leading-edge practice helping our clients to truly understand and meet the needs of audiences for arts, culture and heritage. is very practical and affordable. The basic system provides useful insight and is published free or charge. For a small fee, you can add to your audience surveys. A simple license allows you to profile every record in your audience database. We offer training to use Culture Segments in your programming and product development, your services, your brand and your communications. Ultimately, we can build completely bespoke Culture Segment profiles for your organisation. If you want to fully meet the needs of your existing audience and to reach out to new audiences, you need. Οι Πολιτιστικές Κατηγορίες αποτελούν ένα πολύ πρακτικό και οικονομικά προσιτό σύστημα. Το βασικό σύστημα παρέχει χρήσιμη γνώση και διατίθεται δωρεάν. Αρκεί ένα μικρό ποσό για να προσθέσετε τις Πολιτιστικές Κατηγορίες στις έρευνες τους κοινού σας. Μπορείτε με μια απλή άδεια να σκιαγραφήσετε το προφίλ κάθε καταχώρησης στη βάση δεδομένων του κοινού σας. Προσφέρουμε τη δυνατότητα εκπαίδευσης στη χρήση των Πολιστικών Κατηγοριών για την ανάπτυξη του προγραμματισμού και του προϊόντος σας, τις υπηρεσίες σας, το εμπορικό σήμα σας και το κομμάτι της επικοινωνίας. Ουσιαστικά, μπορούμε να δημιουργήσουμε απόλυτα προσαρμοσμένα προφίλ Πολιτιστικής Κατηγορίας για τον οργανισμό σας. Εάν επιθυμείτε να ικανοποιήσετε απόλυτα τις ανάγκες του ήδη υπάρχοντος κοινού σας και να αναζητήσετε νέους πελάτες, τότε χρειάζεστε τις Πολιτιστικές Κατηγορίες. 2

3 Why do we need segmentation? One size does not fit all. Our markets are composed of endlessly diverse individuals who are interested in what we offer for many different reasons and are driven by many different needs. In an ideal world we would tailor our offer and our communications specially for each individual person. But this is impractical. Segmentation is a pragmatic solution. It s a way of clustering individual audience members into manageable groups that can be addressed according to their distinctive needs, wants, attitudes and motivations. Segmentation is a fantastic way of reaching different people with different product and different messages. The offer can be matched to the segment s underlying motivations and messages about the offer can be delivered through the segment s preferred media channels. Get it right and segmentation should develop your audiences and grow your income. the evolution of segmentation Early attempts at segmentation in our sector relied on demographics like age, gender and family. Some tried adding geography, income, social status and newspaper readership. These proved to be of limited use. Performing arts organisations tried to segment using audiences past booking behaviour from box office records, but this proved to be a poor indicator of either motivation or of future behaviour and it couldn t tell them anything about the wider market. Later on, many arts, cultural and heritage organisations tried to apply generic, commercial segmentation systems the kind designed to sell cars and refrigerators to our sector but without much success. Even the more attitudinal and lifestyle segmentation systems proved to be far too general to understand cultural audiences. takes a different, more psychographic approach. It works for cultural audiences because it is based on audiences cultural values and beliefs. It gets to the heart of what motivates people to engage with us. ποιος ο λόγος κατηγοριοποίησης? Δεν χωράνε όλα σε ένα μέγεθος. Οι αγορές μας αποτελούνται από ατελείωτα διαφορετικά άτομα τα οποία προσελκύονται από όσα προσφέρουμε για διαφορετικούς λόγους και παρακινούνται από διαφορετικές ανάγκες. Σε έναν ιδεατό κόσμο, θα προσαρμόζαμε την προσφορά μας και τα μηνύματά μας ειδικά για κάθε άτομο. Όμως, αυτό δεν είναι εφικτό. Η κατηγοριοποίηση αποτελεί μια ρεαλιστική λύση. Πρόκειται για έναν τρόπο συγκέντρωσης ξεχωριστών μελών ενός κοινού σε διαχειρίσιμες ομάδες που δύναται να αντιμετωπιστούν σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους, επιθυμίες, συμπεριφορές και κίνητρα. Η κατηγοριοποίηση αποτελεί έναν εξαιρετικό τρόπο προσέγγισης διαφορετικών ατόμων με διαφορετικά προϊόντα και διαφορετικά μηνύματα. Η προσφορά μπορεί να συνδυαστεί με τα υποκείμενα κίνητρα της κατηγορίας και τα μηνύματα αυτής της προσφοράς μπορούν να σταλούν μέσω των προτιμώμενων μέσων επικοινωνίας της κατηγορίας. Εάν το πράξετε σωστά, η κατηγοριοποίηση θα αυξήσει το κοινό σας και το εισόδημά σας. η εξέλιξη της κατηγοριοποίησης Κάποιες πρώιμες προσπάθειες κατηγοριοποίησης στον τομέα μας είχαν ως βάση δημογραφικά στοιχεία όπως η ηλικία, το φύλο και η οικογένεια. Ορισμένοι προσπάθησαν να προσθέσουν τη γεωγραφία, το εισόδημα, την κοινωνική θέση και το αναγνωστικό κοινό εφημερίδων. Αποδείχθηκε, όμως, πως είχαν περιορισμένη χρήση. Οι οργανισμοί ερμηνευτικών τεχνών προσπάθησαν να δημιουργήσουν κατηγορίες με βάση τα στοιχεία των ταμείων εισιτηρίων σχετικά με την παρελθοντική συμπεριφορά του κοινού ως προς την αγορά εισιτηρίων, αλλά αυτό εντέλει αποτέλεσε ασήμαντη ένδειξη του κινήτρου ή της μελλοντικής συμπεριφοράς και δεν παρείχε καμία πληροφορία για την ευρύτερη αγορά. Αργότερα, πολλοί οργανισμοί τέχνης, πολιτισμού και κληρονομιάς προσπάθησαν να εφαρμόσουν γενικευμένα, εμπορικά σύστηματα κατηγοριοποίησης το αντίστοιχο είδος για την πώληση αυτοκινήτων και ψυγείων στον τομέα μας, χωρίς ουσιαστική επιτυχία. Ακόμα και τα συστήματα κατηγοριοποίησης που ήταν πιο επικεντρωμένα στις συμπεριφορές και τον τρόπο ζωής αποδείχτηκαν πολύ γενικά για την κατονόηση του πολιτιστικού κοινού. Οι Πολιτιστικές Κατηγορίες χαρακτηρίζονται από μία διαφορετική, πιο ψυχογραφική προσέγγιση. Εφαρμόζονται στο πολιτιστικό κοινό διότι βασίζονται στις πολιτιστικές αξίες και πιστεύω του εκάστοτε κοινού. Φτάνουν στην καρδιά αυτού που τους κινητοποιεί να δεσμευτούν μαζί μας. 3

4 seven reasons to use culture segments Familiar The segments are recognisable. Everyone in the organisation can see themselves in Culture Segments. They make sense. That s because they were specially developed for the cultural sector by experts in the sector. A common language The segments provide a common language for marketers, programmers, artists, educators, curators, front of house staff and managers. puts audiences at the centre of the discussion and informs strategic choices. επτά λόγοι για να επιλέξετε τις πολιτιστικές κατηγορίες Οικείες Οι κατηγορίες είναι αναγνωρίσιμες. Κάθε μέλος του οργανισμού φαντάζεται τον εαυτό του στις Πολιτιστικές Κατηγορίες. Είναι λογικές. Κι αυτό, διότι σχεδιάστηκαν ειδικά για τον πολιτιστικό τομέα από ειδικούς του τομέα. Κοινή γλώσσα Οι κατηγορίες προσφέρουν μια κοινή γλώσσα για εμπόρους, προγραμματιστές, καλλιτέχνες, εκπαιδευτές, έφορους. προσωπικό γραμματείας και στελέχη. Οι Πολιτιστικές Κατηγορίες τοποθετούν το κοινό στο επίκεντρο της συζήτησης και ενημερώνουν περί των στρατηγικών επιλογών. Comprehensive The segments includes attenders and nonattenders. profiles the whole market, reaching far beyond the usual suspects to help you target your potential audience. Deep The segments add real insight. goes beyond mere profiling and enables you to get inside the minds of your audience to understand what really makes them tick. Easy The segments are easily identified. Culture Segments uses a small number of golden questions that enable you to easily segment respondents to a survey or records on your database. Our simple tools make this easy. Practical The segments improve targeting. Culture Segments helps you choose the most receptive audience, to devise differentiated messages and to select the most effective channels and timing for delivery. Effective The segments grow audiences. is being used from New Zealand to New York by some of the world s most forward-thinking cultural organisations to plan programmes, improve services, devise communications and develop audiences. Why not join them? Κατανοητές Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν παρόντες και μη παρόντες. Οι Πολιτιστικές Κατηγορίες απεικονίζουν το σύνολο της αγοράς, φθάνοντας πολύ πέρα από τους συνήθεις ύποπτους ώστε να σας βοηθήσουν να επικεντρωθείτε στο εν δυνάμει κοινό σας. Βαθιές Οι κατηγορίες προσθέτουν πραγματική γνώση. Οι Πολιτιστικές Κατηγορίες προχωρούν πέρα από την απλή σκιαγράφηση και σας παρέχουν τη δυνατότητα να εισχωρήσετε στο μυαλό του κοινού σας για να κατανοήσετε αυτό που τους ωθεί να επιλέξουν κάτι. Εύκολες Οι κατηγορίες αναγνωρίζονται εύκολα. Οι Πολιτιστικές Κατηγορίες χρησιμοποιούν ένα μικρό αριθμό χρυσών ερωτήσεων οι οποίες σας επιτρέπουν να κατηγοριοποιήσετε εύκολα τους ερωτηθέντες μιας έρευνας ή τα αρχεία στη βάση δεδομένων σας. Τα απλά εργαλεία μας το καθιστούν εύκολο. Πρακτικές Οι κατηγορίες βελτιώνουν τη στόχευση ατόμων. Οι Πολιτιστικές Κατηγορίες συμβάλλουν στην επιλογή ενός πιο δεκτικού ακροατηρίου, στην επινόηση διαφοροποιημένων μηνυμάτων και την επιλογή των πιο αποτελεσματικών μέσων και χρονοδιαγράμματος παράδοσης. Αποτελεσματικές Οι κατηγορίες αυξάνουν το κοινό. Οι Πολιτιστικές Κατηγορίες χρησιμοποιούνται από τη Νέα Ζηλανδία έως τη Νέα Υόρκη από ορισμένους από τους πιο πρωτοπόρους πολιτιστικούς οργανισμούς για το σχεδιασμό προγραμμάτων, τη βελτίωση υπηρεσιών, την επινόηση επικοινωνιακών μηνυμάτων και την ανάπτυξη κοινού. Θέλετε μήπως να συμμετάσχετε κι εσείς; 4

5 ESSENCE Discerning Spontaneous Independent Sophisticated Essence is the segment in which culture is not what people do, but who they are. Culture is like oxygen to Essence and they couldn t imagine life without it. Likely to be well-educated professionals who are highly active cultural consumers, they are leaders rather than followers. Confident and discerning in their own tastes, they will act spontaneously according to their mood and pay little attention to what others think. Rather than a social activity or form of entertainment, culture is a essential source of self-fulfillment and challenge, a means for experiencing life. They are inner-directed and self-sufficient, actively avoiding the mainstream. κατ ουσιαν Οξυδερκής Αυθόρμητος Ανεξάρτητος Εκλεπτυσμένος Στην Κατ ουσίαν κατηγορία, ο πολιτισμός δεν συνδέεται με το τι κάνουν τα άτομα αλλά με το τι είναι. Ο πολιτισμός παρομοιάζεται με το οξυγόνο στην Κατ ουσίαν και τα μέλη της κατηγορίας δεν φαντάζονται τη ζωή τους χωρίς αυτόν. Πολύ πιθανό να πρόκειται για επαγγελματίες με υψηλή εκπαίδευση οι οποίοι είναι πολύ δραστήριοι πολιτιστικοί καταναλωτές, και είναι περισσότερο ηγέτες παρά ακόλουθοι. Γέματοι αυτοπεποίθηση ως προς το γούστο τους, ενεργούν αυθόρμητα ανάλογα με τη διάθεσή τους και δίνουν ελάχιστη σημασία στη γνώμη των άλλων. Ο πολιτισμός αποτελεί βασική πηγή αυτο-ικανοποίησης και προκλήσεων, ένα μέσο για να βιώσουν εμπειρίες, παρά μια κοινωνική δραστηριότητα ή μορφή διασκέδασης. Κατευθύνονται εσωτερικά και είναι αυτάρκεις, αποφεύγοντας ενεργά την επικρατούσα τάση. STIMULATION Active Experimental Discovery Contemporary Stimulation is the segment that is most attracted to unusual, spectacular and experiential cultural events. They like culture that introduces big ideas but they like to consume it socially with friends. They are an active group who live their lives to the full, looking for stimulating experiences and challenges to break away from the crowd. They are open to a wide range of experiences, from culture to sports and music, but they like to be at the forefront in everything they do. They like to be the ones in the know amongst their peer group. κ ινητ ρο Ενεργός Πειραματικός Ανακάλυψη Σύγχρονος Η κατηγορία Κίνητρο είναι αυτή που ελκύεται περισσότερο από ασυνήθιστα, εντυπωσιακά και εμπειρικά πολιτιστικά γεγονότα. Τα μέλη της αρέσκονται στο είδος του πολιτισμού που φέρνει στο προσκήνιο μεγάλες ιδέες, ωστόσο επιθυμούν να τις καταναλώνουν μαζί με φίλους. Πρόκειται για μια ενεργή ομάδα που ζει τη ζωή της στο έπακρο αναζητώντας ενδιαφέρουσες εμπειρίες και προκλήσεις για να ξεφύγει από το πλήθος. Είναι θετικοί σε ένα ευρύ φάσμα εμπειριών, από τον πολιτισμό έως τον αθλητισμό και τη μουσική, αλλά θέλουν να είναι στην πρώτη γραμμή σε ό,τι κάνουν. Θέλουν να είναι οι γνώστες μεταξύ των συνομήλικών τους. 5

6 RELEASE Busy Ambitious Prioritising Wistful Release is the only segment defined by a stage in life: when work and family take priority and drastically reduces time for relaxation, entertainment and socialising with friends. They miss this and aspire to do more of it. The Release segment needs encouragement to view culture as a social activity and an alternative means of taking time out from their busy lives. Arts and culture can offer them a release an antidote to stress and a means of staying connected to things that are current and contemporary keeping them in the loop. απελευθερωση Απασχολημένος Φιλόδοξος Προτεραιότητες Σκεπτικός Η κατηγορία Απελευθέρωση είναι η μοναδική η οποία καθορίζεται από ένα στάδιο της ζωής: όταν η δουλειά και η οικογένεια γίνονται η προτεραιότητα και μειώνεται ουσιαστικά ο χρόνος χαλάρωσης, διασκέδασης και κοινωνικοποίησης με φίλους. Τους λείπει και το επιζητούν περισσότερο. Τα μέλη της κατηγορίας Απελευθέρωση χρειάζονται παρότρυνση ώστε να αντιμετωπίσουν τον πολιτισμό ως μία κοινωνική δραστηριότητα και ένα εναλλακτικό μέσο απόδρασης από την πολυάσχολη ζωή τους. Οι τέχνες και ο πολιτισμός μπορεί να τους προσφέρουν μια αποδέσμευση ένα αντίδοτο στο στρες και ένα μέσο για να κρατούν επαφή με τα επίκαιρα και σύγχρονα πράγματα να είναι ενημερωμένοι. ENRICHMENT Mature Traditional Heritage Nostalgia Enrichment is the segment that most appreciates and admires culture that is acknowledged for its excellence and which has stood the test of time. They choose cultural activities that fit with their interest in nature and heritage and lets them experience nostalgia and awe and wonder. The Enrichment segment likes to spend their leisure time close to the home. They have established tastes and value traditional art forms. They know what they like and their visits to cultural organisations are very much driven by their own interest and not those of others, or what is considered to be new or fashionable. Culture enriches their lives. εμπλουτισμος Ωριμος Παραδοσιακός Κληρονομιά Νοσταλγία Η κατηγορία Εμπλουτισμός είναι αυτή που περισσότερο εκτιμά και θαυμάζει τον πολιτισμό για την υπεροχή και τη διαχρονικότητά του. Τα μέλη της επιλέγουν πολιτιστικές δραστηριότητες που ταιριάζουν με το ενδιαφέρον τους για τη φύση και την πολιτιστική κληρονομιά και τους επιτρέπουν να βιώσουν νοσταλγία, δέος και θαυμασμό. Στην κατηγορία Εμπλουτισμός, τα άτομα θέλουν να περνούν τον ελεύθερό τους χρόνο κοντά στο σπίτι τους. Έχουν καθιερωμένα γούστα και εκτιμούν τα παραδοσιακά είδη τέχνης. Γνωρίζουν τα θέλω τους και οι επισκέψεις τους σε πολιτιστικούς οργανισμούς παρακινούνται κατά πολύ από τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα και όχι αυτά άλλων ή ό,τι θεωρείται να είναι καινούργιο ή της μόδας. Ο πολιτισμός εμπλουτίζει τη ζωή τους. 6

7 EXPRESSION Receptive Confident Community Expressive Expression is the segment that most enjoys shared and communal experiences. They are very busy, cramming as much as possible into their lives and making the most of their free time. They like to feel part of events and organisations, bring other people along and getting involved as supporters. They are self-aware and most in-tune with their creative and spiritual side. They have a wide range of interests, from culture, to community to nature. Open to new ideas, they pursue challenge, debate and intellectual stimulation through their cultural engagement. Arts and culture offer a means of self-expression and connection with like-minded individuals who share their deeply held values about the world. εκφραση Δεκτικός Γεμάτος αυτοπεποίθηση Κοινότητα Εκφραστικός Η κατηγορία Έκφραση είναι αυτή που αρέσκεται περισσότερο σε κοινές και κοινόχρηστες εμπειρίες. Είναι πολυάσχολοι, γεμίζοντας όσο περισσότερο τη ζωή τους και εκμεταλλεύοντας στο έπακρο τον ελεύθερό τους χρόνο. Τους αρέσει να νιώθουν μέρος εκδηλώσεων και οργανισμών, να φέρνουν κι άλλα άτομα και να συμμετέχουν ως υποστηρικτές. Έχουν προσωπική επίγνωση και είναι πιο συντονισμένοι με τη δημιουργική και πνευματική τους πλευρά. Χαρακτηρίζονται από ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων, από τον πολιτισμό έως την κοινότητα και τη φύση. Είναι ανοιχτοί σε νέες ιδέες και για αυτό αναζητούν προκλήσεις, αντιπαραθέσεις και πνευματική διέγερση μέσω της πολιτιστικής τους συμμετοχής. Οι τέχνες και ο πολιτισμός τους προσφέρουν ένα μέσο αυτοέκφρασης και σύνδεσης με ομοϊδεάτες οι οποίοι μοιράζονται τις βαθιά ριζωμένες αξίες τους για το κόσμο. AFFIRMATION Self-identity Aspiration Quality time Improvement Affirmation is the segment that is most consciously committed to increasing its cultural intake. They believe culture improves their lives and want to see themselves, and want others to see them, as the kind of people who engage in cultural activity. They appreciate guidance on what they can add to their repertoire. They tend to look for larger, well endorsed, non-specialist events and activities, provided by trusted names, as this offers a low risk means of satisfying their needs. The arts and culture also provides this segment with a means of affirming their self-identity and validating themselves with their peers. επιβεβαιωση Προσωπική ταυτότητα Φιλοδοξία Ποιοτικός χρόνος Βελτίωση Η κατηγορία Επιβεβαίωση είναι η πιο ενσυνείδητα επικεντρωμένη στην ενίσχυση της πολιτιστικής της πρόσληψης. Τα μέλη της θεωρούν πως ο πολιτισμός βελτιώνει τη ζωή τους και θέλουν οι ίδιοι και οι άλλοι να τους βλέπουν ως άτομα τα οποία συμμετέχουν σε πολιτιστικές δραστηριότητες. Εκτιμούν κάθε καθοδήγηση σχετικά με πράγματα που θα μπορούσαν να προστεθούν στο ρεπερτόριό τους. Συνήθως αναζητούν πιο μεγάλες, αναγνωρισμένες και μη-εξειδικευμένες εκδηλώσεις και δραστηριότητες που διοργανώνονται από γνωστά ονόματα, εφόσον αυτό προσφέρει ένα μέσο χαμηλού κινδύνου για την ικανοποίηση των αναγκών τους. Οι τέχνες και ο πολιτισμός, επίσης, παρέχουν στην εν λόγω κατηγορία ένα μέσο επιβεβαίωσης της προσωπικής τους ταυτότητας και αξιολόγησης μεταξύ των συνομήλικών τους. 7

8 PERSPECTIVE Settled Self-sufficient Focused Contented Perspective is the segment that is most focused on their own intellectual and cultural interests. However, these interests are often very personal and home-oriented, so they are content, fulfilled and culturally self-sufficient, unless our offer connects with their agenda and broadens their horizons. They are optimistic and while this means they are highly contented, their horizons can become somewhat narrow. They are not actively seeking new experiences in arts and culture. Instead, their desire to learn and make their own discoveries can lead them into cultural engagement that gives them new perspectives. προοπτικη Τακτοποιημένος Αυτάρκης Εστιασμένος Ικανοποιημένος Η Κατηγορία Προοπτική είναι η περισσότερο επικεντρωμένη στα προσωπικά πνευματικά και πολιτιστικά ενδιαφέροντα. Παρόλα αυτά, τα εν λόγω ενδιαφέροντα είναι συχνά πολύ προσωπικά και περιστρέφονται γύρω από το σπίτι τους, άρα είναι χαρούμενοι, ολοκληρωμένοι και πολιτιστικά αυτάρκεις, εκτός αν η προσφορά μας συνδέεται με το πρόγραμμά τους και διευρύνει τους ορίζοντές τους. Είναι αισιόδοξοι και ενώ αυτό σημαίνει πως είναι πολύ χαρούμενοι, οι ορίζοντές τους μπορεί να περιοριστούν. Δεν αναζητούν ενεργά καινούργιες εμπειρίες στις τέχνες και τον πολιτισμό. Αντιθέτως, η επιθυμία τους να μάθουν και να προβούν στις δικές τους ανακαλύψεις μπορεί να τους οδηγήσει σε πολιτιστική συμμετοχή που τους παρέχει νέες προοπτικές. ENTERTAINMENT Consumers Popularist Leisure Mainstream Entertainment is the segment that tends to see culture as one of many leisure activities. They are most attracted to strongly branded, large scale, spectacular, entertaining or must-see events featuring well-known names. Arts and culture competes against a wide range of other leisure interests. This segment looks for escapism and thrill in their leisure activities. They are largely socially motivated to attend, looking to pass the time in an entertaining, enjoyable way with friends and family. They tend to stick to the tried and tested rather than take risks. διασκεδαση Καταναλωτής Λαϊκός Ελεύθερος χρόνος Επικρατούσες τάσεις Η κατηγορία Διασκέδαση τείνει να αντιμετωπίζει τον πολιτισμό ως μία εκ των πολλών δραστηριοτήτων του ελεύθερου χρόνου. Τα μέλη της ελκύονται περισσότερο από ισχυρά ονόματα, μεγάλης κλίμακας, εντυπωσιακές, διασκεδαστικές εκδηλώσεις ή εκδηλώσεις με γνωστά ονόματα που αξίζει να δεις. Οι τέχνες και ο πολιτισμός ανταγωνίζονται ένα ευρύ φάσμα άλλων ενδιαφερόντων αναψυχής. Αυτή η κατηγορία αναζητά τη φυγή και τον ενθουσιασμό στις δραστηριότητες αναψυχής της. Τα μέλη της παρακινούνται σε μεγάλο βαθμό κοινωνικά για να παρευρεθούν κάπου, θέλοντας να περάσουν το χρόνο τους διασκεδαστικά και ευχάριστα με φίλους και οικογένεια. Έχουν την τάση να προσκολλούνται στα δοκιμασμένα και αξιολογημένα, παρά να παίρνουν οποιοδήποτε ρίσκο. 8

9 European Office / Γραφείο Αυστραλίας 50 Copperas St Manchester, UK M4 1HS T: +44 (0) E: Australia & New Zealand Office / Γραφείο Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας Suite 2.1, 63 Ponsonby Rd Ponsonby 1011 Auckland, NZ T: +64 (0) E:

«Να χάσεις το μνημονικό και τις ικανότητές σου είναι πολύ δύσκολο από μόνο του χωρίς να χάσεις την ίδια στιγμή και τους φίλους σου» ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΑΞΙΖΟΥΝ

«Να χάσεις το μνημονικό και τις ικανότητές σου είναι πολύ δύσκολο από μόνο του χωρίς να χάσεις την ίδια στιγμή και τους φίλους σου» ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΑΞΙΖΟΥΝ «Να χάσεις το μνημονικό και τις ικανότητές σου είναι πολύ δύσκολο από μόνο του χωρίς να χάσεις την ίδια στιγμή και τους φίλους σου» ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΑΞΙΖΟΥΝ Πώς να παραμείνετε φίλος με κάποιον που έχει άνοια GREEK

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις. Marketing & Management Guide in Tourism Businesses

Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις. Marketing & Management Guide in Tourism Businesses Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις Marketing & Management Guide in Tourism Businesses Ιανουάριος - January 2013 Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α Α) Μάρκετινγκ Τι είναι το µάρκετινγκ...........................................................

Διαβάστε περισσότερα

fieldnews Η µεγαλύτερη ελευθερία στη ζωή είναι η δυνατότητα είξτε δύναµη και αποφασιστικότητα Hοµάδατης Ποιά είναι η secret key; www.secretkey.

fieldnews Η µεγαλύτερη ελευθερία στη ζωή είναι η δυνατότητα είξτε δύναµη και αποφασιστικότητα Hοµάδατης Ποιά είναι η secret key; www.secretkey. www.secretkey.gr ΤΕΥΧΟΣ 1_ISSUE 1 fieldnews ΗενηµερωτικήέκδοσητηςSecretKey Editorial είξτε δύναµη και αποφασιστικότητα Η µεγαλύτερη ελευθερία στη ζωή είναι η δυνατότητα επιλογής. Αυτή µας χαρίζει το δώρο

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύπρου

3 ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύπρου www.cineartfestival.org presents No 2 3 ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύπρου 3 rd Cyprus International Film Festival 20-25/10/2008 Q-Orianka Kilcher PHEDON PAPAMICHAEL COSTAS ANDREOPOULOS DIONYSIOS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Οργάνωση: Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών (Ε.Π.Ε.Ε.Π.), Τ.Ε.Ε.Π.Η. Δ.Π.Θ. Χορηγοί: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Δ.Π.Θ., Σχολή Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

30 Thorncliffe Park Drive Toronto, ON M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity.

30 Thorncliffe Park Drive Toronto, ON M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity. 30 Thorncliffe Park Drive Toronto, ON M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity.org Πρόγραμμα Σχολείων Greek School Guide Activity Intensive Program Comprehensive

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόµενα PHARMAΑΝΑΛΥΣΗ PHARMAΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ PHARMAΜΑΘΗΣΗ PHARMAΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ 4 Αλλαγή - Μεταµόρφωση - Εξέλιξη, είναι το κυρίαρχο στοιχείο της εποχής

περιεχόµενα PHARMAΑΝΑΛΥΣΗ PHARMAΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ PHARMAΜΑΘΗΣΗ PHARMAΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ 4 Αλλαγή - Μεταµόρφωση - Εξέλιξη, είναι το κυρίαρχο στοιχείο της εποχής ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ περιεχόµενα Φαρµακευτικό Marketing ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τζαβέλα

Διαβάστε περισσότερα

ECP2015. Βιβλίο Περιλήψεων

ECP2015. Βιβλίο Περιλήψεων ECP2015 Βιβλίο Περιλήψεων Βιβλίο Περιλήψεων Επιμέλεια Έκδοσης: Μαρία Σακελλαρίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ευγενία Αρβανίτη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών Logo: Χρυσιάννα

Διαβάστε περισσότερα

agencies catalogue 2015

agencies catalogue 2015 agencies catalogue 2015 THE ART OF KNOWHOW Πάρα πολλά άλλαξαν στην Επικοινωνία τα τελευταία χρόνια. Η τεχνολογία έφερε κυριολεκτικά τα πάνω-κάτω: οι απίστευτες δυνατότητες Η κάθε μια απ αυτές τις εταιρείες-μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Ron Bakker Ιδρυτικό μέλος και συνέταιρος της PLP Architecture

Ron Bakker Ιδρυτικό μέλος και συνέταιρος της PLP Architecture ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2014 ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗ Ron Bakker Ιδρυτικό μέλος και συνέταιρος της PLP Architecture Where do we meet?

Διαβάστε περισσότερα

Ω ΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟ ΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑ Α ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Ω ΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟ ΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑ Α ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Ω ΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟ ΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑ Α ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1 ου ΙΕΘΝΟΥΣ ΦΟΡΟΥΜ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΡΟ ΟΥ: «Τάσεις και καινοτοµία στην Τουριστική Βιοµηχανία» - 1

Διαβάστε περισσότερα

ABSTRACT BOOK ABSTRACT BOOK

ABSTRACT BOOK ABSTRACT BOOK ABSTRACT BOOK ABSTRACT BOOK 1 SATURDAY, 11 th OCTOBER 09:30 10:00 Introduction & Welcome 10:00-12:00 PLENARY SESSION Hall #1 Voice hearers as Odysseus Olga Runciman Chair of the Danish HVN, Board of Intervoice

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διεθνές Συνέδριο...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο...

1 ο Διεθνές Συνέδριο...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1 ο Διεθνές Συνέδριο...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... Θεσσαλονίκη, 28-29 Ιουνίου 2013 Βιβλίο Περιλήψεων Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και

Διαβάστε περισσότερα

Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο

Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο Τει Hπειρου Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο Εξελίξεις & Προοπτικές Επιστημονική Επιμέλεια: Ελευθερία Δογορίτη & Θεόδωρος Βυζάς Legal Interpreting

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Α.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ε.Α.Σ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Α.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ε.Α.Σ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΣΕΡ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Τ ΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. Ε.Α.Σ. ΠΙΕΡΙΑΣ Ε Ε.Α.Σ. ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ Ε.Α.Σ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ Ε.Α ΑΣ Ε.Α.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΜΙΑΣ Ε.Α.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟ Α ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ε.Α.Σ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ε.Α.Σ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Α ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Erasmus με τα μάτια των φοιτητών μας! Erasmus through our students eyes!

Το Erasmus με τα μάτια των φοιτητών μας! Erasmus through our students eyes! Το Erasmus με τα μάτια των φοιτητών μας! φοιτητές Erasmus ΑΣΠΑΙΤΕ μοιράζονται τις σκέψεις τους για την εμπειρία Erasmus Erasmus through our students eyes! Erasmus students at ASPETE share their views on

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2004-05

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2004-05 ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Περιλήψεις και abstracts

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Συνέδριο Εκπαίδευση και Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων. International Conference on Education and Social Integration of Vulnerable Groups

Διεθνές Συνέδριο Εκπαίδευση και Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων. International Conference on Education and Social Integration of Vulnerable Groups Διεθνές Συνέδριο Εκπαίδευση και Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων International Conference on Education and Social Integration of Vulnerable Groups Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 2011 Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

3o ΙΕΘΝΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΝΤΟΜΙΝΟ. 3rd INTERNATIONAL YOUNG ARTISTS WORKSHOP DOMINO ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PARALLEL PROGRAMME

3o ΙΕΘΝΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΝΤΟΜΙΝΟ. 3rd INTERNATIONAL YOUNG ARTISTS WORKSHOP DOMINO ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PARALLEL PROGRAMME 3o ΙΕΘΝΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΝΤΟΜΙΝΟ 3rd INTERNATIONAL YOUNG ARTISTS WORKSHOP DOMINO ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PARALLEL PROGRAMME 3η ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3ο ΙΕΘΝΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Οι εταίροι του Προγράμματος

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Οι εταίροι του Προγράμματος Βασικό Υλικό This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use

Διαβάστε περισσότερα

Funded exclusively/aποκλειστική δωρεά. CTY Greece at Anatolia College. www.cty-greece.gr

Funded exclusively/aποκλειστική δωρεά. CTY Greece at Anatolia College. www.cty-greece.gr Funded exclusively/aποκλειστική δωρεά CTY Greece at Anatolia College www.cty-greece.gr Στο Κολλέγιο Ανατόλια, στη Θεσσαλονίκη, μαθητές, γονείς και καθηγητές μπορούν να ζήσουν πλέον την εμπειρία του τι

Διαβάστε περισσότερα

Μουσικοθεραπεία & Ειδική Μουσική Παιδαγωγική Music Therapy & Special Music Education

Μουσικοθεραπεία & Ειδική Μουσική Παιδαγωγική Music Therapy & Special Music Education Μουσικοθεραπεία & Ειδική Μουσική Παιδαγωγική Music Therapy & Special Music Education http://approaches.primarymusic.gr 4 (2) 2012 ISSN 1791-9622 µε την υποστήριξη της ΕΕΜΑΠΕ supported by GAPMET www.primarymusic.gr

Διαβάστε περισσότερα

30 Thorncliffe Park Drive Toronto, Ontario M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity.

30 Thorncliffe Park Drive Toronto, Ontario M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity. 30 Thorncliffe Park Drive Toronto, Ontario M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity.org Τι Προσφέρουν τα Προγράμματα των Σχολείων Μας... What Our Greek

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΟΙ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κεφάλαιο 7 ΟΙ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αδαμαντία Σπανακά ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ... 2 ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ... 3 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ... 3 7.1 ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΥΣΕΑ. Τόμος 3ος Τεύχος 1ο. 1 Ιουλίου 2013. Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Έκδοση ΥΣΕΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΥΣΕΑ. Τόμος 3ος Τεύχος 1ο. 1 Ιουλίου 2013. Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Έκδοση ΥΣΕΑ 1 Ιουλίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΥΣΕΑ Τόμος 3ος Τεύχος 1ο Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Έκδοση ΥΣΕΑ «Αν λοιπόν δεχθώμεν ότι, κατά την εξέτασιν του ενδεικνυομένου εις εκάστην περίπτωσιν τύπου παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ INTRODUCTION

ΕΙΣΑΓΩΓΗ INTRODUCTION ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΤΗΣ ΜΙΝΩΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (π.2000-1200 π.χ.) * INTRODUCTION TO THE SCRIPTS AND LANGUAGES OF MINOAN AND MYCENAEAN CRETE (c.2000-1200 B.C.) ** * Οι παρούσες σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i i ii iii iv TraIning teachers in competence based education the TRANSIt use case in Greece Katerina Riviou Ellinogermaniki Agogi, R&D Department kriviou@ea.gr Sofoklis Sotiriou Ellinogermaniki Agogi,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ... 4 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΗΤΩΝ... 7

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ... 4 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΗΤΩΝ... 7 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑ, ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Αθήνα, 24 & 25 Φεβρουαρίου 2006 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΠΕΡΙΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

12 Ξένες γλώσσες και διαπολιτισμικές δεξιότητες κατά την υλοποίηση

12 Ξένες γλώσσες και διαπολιτισμικές δεξιότητες κατά την υλοποίηση 12 Ξένες γλώσσες και διαπολιτισμικές δεξιότητες κατά την υλοποίηση μιας καινοτομίας Λέξεις-κλειδιά: Πολιτισμικό υπόβαθρο, πολιτιστική ταυτότητα, ικανότητα αντιμετώπισης διαπολιτισμικών διαφορών, ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

Preparing a seminar on Terminology for engineering PhD candidates. Προετοιμασία σεμιναρίου Ορολογίας για υποψήφιους διδάκτορες Πολυτεχνικών Σχολών

Preparing a seminar on Terminology for engineering PhD candidates. Προετοιμασία σεμιναρίου Ορολογίας για υποψήφιους διδάκτορες Πολυτεχνικών Σχολών Preparing a seminar on Terminology for engineering PhD candidates Marina Pantazidou, Kostas Valeontis SUMMARY As training in transferable skills is becoming an integral component of Doctoral Education

Διαβάστε περισσότερα