ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΣΗ ΣΑΘΜΗ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΙΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ARIMA, ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΗ ΛΑΡΙΑ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΣΗ ΣΑΘΜΗ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΙΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ARIMA, ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΗ ΛΑΡΙΑ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ."

Transcript

1 ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΣΗ ΣΑΘΜΗ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΙΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ARIMA, ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΗ ΛΑΡΙΑ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ. Παύλοσ Α. 1, ούλιος Γ. 1, Καζάκης Ν. 1 και Μάηηας Υ. 1 1 Δξγ. Τερληθήο Γεσινγίαο θαη Υδξνγεσινγίαο, Τκήκα Γεσινγίαο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. ΠΔΡΙΛΗΦΗ Ζ πεξηνρή έξεπλαο βξίζθεηαη λνηηναλαηνιηθά ηεο πόιεο ηεο Λάξηζαο, ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ Πιαηπθάκπνπ θαη ραξαθηεξίδεηαη από έληνλε θαιιηεξγεηηθή δξαζηεξηόηεηα. Οη θαιιηεξγνύκελεο εθηάζεηο αξδεύνληαη επί ην πιείζηνλ από γεσηξήζεηο. H αιόγηζηε ρξήζε λεξνύ έρεη νδεγήζεη ζηελ ππεξάληιεζε ησλ πδξνθόξσλ ζηξσκάησλ. Σηελ παξνύζα εξγαζία γίλεηαη αλάιπζε ηεο ρξνλνζεηξάο ηεο πηώζεο ζηάζκεο ηνπ ππόγεηνπ λεξνύ γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα ζε αληηπξνζσπεπηηθέο γεσηξήζεηο ηεο πεξηνρήο. Δπηπιένλ εθαξκόδεηαη ην καζεκαηηθό κνληέιν ARIMA κε ζηόρν λα δηαπηζησζεί ε δπλαηόηεηα εθαξκνγήο ηνπ γηα ηελ πξόβιεςε ηεο κειινληηθήο ζηάζκεο ηνπ ππόγεηνπ πδξνθόξνπ νξίδνληα. Από ηελ αλάιπζε ηεο ρξνλνζεηξάο παξαηεξείηαη κηα πηώζε ζηάζκεο ηεο ηάμεο ησλ m. Τν κνληέιν ARIMA εθαξκόζηεθε ζηα δεδνκέλα ηεο ρξνλνζεηξάο θαη από ηελ αμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ απνδεηθλύεηαη αμηόπηζην ώζηε λα ρξεζηκνπνηεζεί κε επηηπρία ζηελ πξόβιεςε ηεο δηαθύκαλζεο ηεο ζηάζκεο ηνπ ππόγεηνπ λεξνύ. GROUNDWATER LEVEL FLUCTUATION AND PREDICTION OF EVALUATION BY ARIMA MODEL, IN THE AREA OF LARISA. ENVIRONMENTAL IMPACTS. Pavlou A. 1, Soulios G. 1, Kazakis N. 1 and Mattas C. 1 1 Lab. of Engineering Geology & Hydrogeology, Dept. of Geology, Aristotle University, GR 54124, Thessaloniki, Greece. ABSTRACT The study area is located in Platikampos region in the northeast part of Larisa basin and is characterized by intensive agricultural activities. Arable land is irrigated mostly from boreholes, irrational exploitation of which has led to over pumping of aquifers. In this paper groundwater level monthly data for the time period were used and analyzed, derived from measurements in representative boreholes in the area. Moreover, the mathematical model ARIMA was applied in order to determine its applicability for predicting the groundwater level. From the time series analysis groundwater level drop of 30-35m was recorded. The aforementioned method proved sufficient to be used to predict the level of underground water successfully.

2 1. ΔΙΑΓΧΓΗ Ζ ζηάζκε ησλ πδξνθόξσλ ζηξσκάησλ δελ βξίζθεηαη ζε ζηαηηθή ηζνξξνπία, αιιά ζε δπλακηθή ηζνξξνπία θαη κεηαβάιιεηαη ζπλερώο κε ην ρξόλν. Μεηαβνιή ηεο ζηάζκεο ζεκαίλεη ηαπηόρξνλα θαη κεηαβνιή ησλ απνζεκάησλ ηνπ ππόγεηνπ λεξνύ. Ζ θπξηόηεξε αηηία ηεο κεηαβνιήο απηήο είλαη ε ππεξάληιεζε ησλ πδξνθόξσλ ζηξσκάησλ κε ζθνπό ηελ άξδεπζε ησλ θαιιηεξγεηώλ. Ζ ππεξάληιεζε γίλεηαη ζπλήζσο θαηά ηελ μεξή πεξίνδν (Απξίιηνο-Σεπηέκβξηνο), όπνπ νη βξνρνπηώζεηο είλαη ειάρηζηεο θαη έρεη σο απνηέιεζκα ηελ πηώζε ζηάζκεο ζε ηέηνην βάζνο ώζηε ηελ επόκελε πεξίνδν απηή λα κελ επαλέξρεηαη ζην πξνεγνύκελν επίπεδό ηεο. Σηελ πεξηνρή ηνπ Πιαηπθάκπνπ ηεο Λάξηζαο, ε ππεξάξδεπζε ησλ θαιιηεξγεηώλ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πηώζε ζηάζκεο ηνπ ππόγεηνπ λεξνύ επί 25 θαη παξαπάλσ ζπλερή έηε. Σηελ εξγαζία απηή γίλεηαη αμηνιόγεζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο ζηάζκεο ηνπ ππόγεηνπ λεξνύ ζε νξηζκέλεο αληηπξνζσπεπηηθέο γεσηξήζεηο ηεο πεξηνρήο έξεπλαο θαη εθαξκνγή ηνπ καζεκαηηθνύ κνληέινπ ARIMA, έηζη ώζηε λα δηαπηζησζεί ε δπλαηόηεηα πξόβιεςεο ηεο ζηάζκεο ηνπ ππόγεηνπ λεξνύ. Γηα ηνλ ζθνπό απηό ρξεζηκνπνηνύληαη κεληαίεο κεηξήζεηο ηεο ζηάζκεο ζε γεσηξήζεηο ηεο πεξηνρήο, πνπ θαιύπηνπλ ην ρξνληθό δηάζηεκα ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΔΡΙΟΥΗ ΔΡΔΤΝΑ 2.1 Θέζη και Γεωμορθολογία Ζ πεξηνρή έξεπλαο βξίζθεηαη αλαηνιηθά-λνηηναλαηνιηθά ηεο πόιεο ηεο Λάξηζαο (Σρ. 1) θαη θαιύπηεη ζπλνιηθή έθηαζε πεξίπνπ 210 Km 2. Γηνηθεηηθά ε πεξηνρή ππάγεηαη ζην Ννκό Λάξηζαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνπο πξώελ Καπνδηζηξηαθνύο Γήκνπο Πιαηπθάκπνπ θαη Νίθαηαο νη νπνίνη ην 2011 εληάρζεθαλ ζην λέν δηεπξπκέλν Γήκν Κηιειέξ ζύκθσλα κε ην Σρέδην Καιιηθξάηεο. Ο ζπλνιηθόο πιεζπζκόο, ζύκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2001, θηάλεη ηνπο θαηνίθνπο. Σρήκα 1: Τνπνγξαθηθόο ράξηεο ηεο πεξηνρήο έξεπλαο όπνπ απεηθνλίδεηαη ην δίθηπν ησλ γεσηξήζεσλ παξαθνινύζεζεο ηεο ζηάζκεο ηνπ ππόγεηνπ λεξνύ.

3 Ζ πεξηνρή απνηειεί ην βόξεην ηκήκα ηεο ιεθάλεο ηεο Κάξιαο. Γηαθξίλεηαη από νκαιό αλάγιπθν θαη από πνιύ κηθξέο θιίζεηο, κηθξόηεξεο ηνπ 1%. Σην λνηηνδπηηθό ηκήκα ηεο πεξηνρήο ην αλάγιπθν γίλεηαη εκηινθώδεο θαη νη θιίζεηο θηάλνπλ ην 4%. Τν πςόκεηξν θπκαίλεηαη από 50 έσο 70 κέηξα. Αλαθνξηθά κε ην πδξνγξαθηθό δίθηπν, απηό εκθαλίδεηαη πνιύ θαιά αλεπηπγκέλν ζην εκηινθώδεο λνηηνδπηηθό ηκήκα ηεο πεξηνρήο. Δίλαη δελδξηηηθήο κνξθήο θαη ε πνιύ θαιή αλάπηπμή ηνπ νθείιεηαη ζηε κηθξή πεξαηόηεηα ησλ λενγελώλ ηδεκάησλ θαη ζηε ζρεηηθά κηθξή θιίζε ησλ πξαλώλ. Σην αλαηνιηθό ηκήκα ηεο πεξηνρήο, αλαπηύζζεηαη από επξύ ηερλεηό ζηξαγγηζηηθό δίθηπν κέζσ ηνπ νπνίνπ γίλεηαη εθηθηή ε δηεπζέηεζε ησλ πεδηλώλ πδάησλ ηεο πεξηνρήο θαη ε ηαρύηεξε ζηξάγγηζε ησλ αληίζηνηρσλ πεξηνρώλ. 2.2 Γεωλογία Σηελ πεξηνρή έξεπλαο θπξηαξρνύλ νη λενγελείο θαη ηεηαξηνγελείο απνζέζεηο (Σρ. 2). Τα λενγελή ηδήκαηα θαηαιακβάλνπλ ην λνηηνδπηηθό ηκήκα ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο [1]. Τα παιαηόηεξα από απηά είλαη κάξγεο θαη καξγατθνί αζβεζηόιηζνη ηνπ Μεηνθαίλνπ, ελώ ζηα αλώηεξα ζηξώκαηα εκθαλίδνληαη ρεξζνπνηάκηνη ζρεκαηηζκνί (εξπζξνζηξώκαηα) πνπ απνηέζεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν ππνρώξεζεο ησλ λεξώλ ηεο αξρηθήο ιίκλεο ηεο Θεζζαιίαο ζην ηέινο ηνπ Νενγελνύο θαη ζηηο αξρέο ηνπ Τεηαξηνγελνύο. Οη ηεηαξηνγελείο αινπβηαθέο απνζέζεηο θαιύπηνπλ ην κεγαιύηεξν ηκήκα ηεο πεξηνρήο κειέηεο. Πξόθεηηαη γηα αζύλδεηα πιηθά από αξγίινπο, άκκνπο, θξνθαινιαηύπεο θαη πνηακνιηκλαία πιηθά, πνπ απνηέζεθαλ ζηελ ιεθάλε ηεο Κάξιαο θαη πνπ ελαιιάζζνληαη κεηαμύ ηνπο. Τν πάρνο απηώλ είλαη αξθεηά κεγάιν (>300 κ). 2.3 Κλίμα Σρήκα 2: Γεσινγηθόο ράξηεο ηεο πεξηνρήο έξεπλαο [1]. Τν θιίκα ηεο πεξηνρήο κειέηεο κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί σο επεηξσηηθό εκίμεξν ραξαθηεξηδόκελν από ζεξκό-μεξό θαινθαίξη θαη ςπρξό-πγξό ρεηκώλα. Με βάζε ηνλ Μεηεσξνινγηθό Σηαζκό ηεο Λάξηζαο, ε κέζε εηήζηα ζεξκνθξαζία γηα ηελ πεξίνδν είλαη 15,7 ν C, ελώ ε κέζε κεληαία ζεξκνθξαζία θαηά ηελ δηάξθεηα ελόο έηνπο θπκαίλεηαη από 5,2 o C ηνλ Ηαλνπάξην έσο 27,2 ν C ηνλ Ηνύιην. Ζ κέζε εηήζηα βξνρόπησζε ζηελ πεξηνρή αλέξρεηαη ζε 423,2 mm.

4 3. ΤΓΡΟΓΔΧΛΟΓΙΑ 3.1 Τδρολιθολογία Γιερεύνηζη σδροθορέων Τα Νενγελή ηδήκαηα εκθαλίδνληαη ζην λνηηνδπηηθό ηκήκα ηεο πεξηνρήο έξεπλαο θαη ραξαθηεξίδνληαη από θησρή πδξνθνξία ιόγσ ηεο ιηζνινγηθήο ηνπο ζύζηαζεο (αξγηινκαξγατθά ηδήκαηα κηθξήο πδξνπεξαηόηεηαο). Οη απνζέζεηο ηνπ Τεηαξηνγελνύο πνπ θαιύπηνπλ ην κεγαιύηεξν ηκήκα ηεο πεξηνρήο, ζπλίζηαληαη από αξγίινπο, άκκνπο, θξνθαινιαηύπεο θαη πνηακνιηκλαία πιηθά πνπ ελαιιάζζνληαη κεηαμύ ηνπο. Οη ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή πδξαπιηθήο αγσγηκόηεηαο (Κ) θπκαίλνληαη κεηαμύ m/sec, αλάινγα κε ηελ πεξηεθηηθόηεηα ησλ ζρεκαηηζκώλ ζε άκκν [2]. Τα πδξνθόξα ζηξώκαηα αλαπηύζζνληαη ζε ζηξώκαηα άκκσλ, ραιηθηώλ θαη θξνθάισλ πνπ ελαιιάζζνληαη κε αξγίινπο (Σρ. 3). Γεληθά ζηελ πεξηνρή αλαπηύζζεηαη έλαο ξερόο πδξνθόξνο από ηα 30 έσο ηα 60 m θαη έλαο πην βαζύο πδξνθόξνο από ηα 90 έσο ηα 120 m βάζνο από ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. Ζ πδξνθνξία ηεο πεξηνρήο ραξαθηεξίδεηαη από κέζε δπλακηθόηεηα θαη ε δίαηηά ηεο εμαζθαιίδεηαη ζε έλα βαζκό από ηηο πιεπξηθέο ηξνθνδνζίεο ηνπ Κνπζκπαζαληώηε ξέκαηνο ν νπνίνο ηξνθνδνηεί πιεπξηθά ηελ πεξηνρή κε 9*10 6 m 3 / έηνο [2]. ΒΑΘΟ ΛΙΘΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Άμμος Εναλλαγές άμμοσ και αργίλοσ Άμμος Κροκάλες και αμμοτάλικες και αμμοτάλικες σε εναλλαγές Άμμος Άμμος Αμμοτάλικες Εναλλαγές άμμοσ και αργίλοσ Κροκάλες και αμμοτάλικες Αμμοτάλικες Αμμοτάλικες Κροκάλες Εναλλαγές αργίλοσ και αμμοταλικιών Αμμοτάλικες Σρήκα 3: Αληηπξνζσπεπηηθή ιηζνινγηθή ηνκή από ηελ πεξηνρή έξεπλαο. 3.2 Γιακύμανζη ηης ζηάθμης Ζ πεξηνρή έξεπλαο ραξαθηεξίδεηαη από έληνλε θαιιηεξγεηηθή δξαζηεξηόηεηα θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ. Καιιηεξγνύληαη θπξίσο βακβάθηα, ζηηεξά, δεκεηξηαθά θαη ε άξδεπζε απηώλ γίλεηαη θαηά ην πιείζηνλ από ηδησηηθέο θαη δεκνηηθέο γεσηξήζεηο, αθνύ ην κεηεσξηθό λεξό δελ επαξθεί γηα ηελ θάιπςε ησλ αξδεπηηθώλ αλαγθώλ. Ζ κεγάιε ινηπόλ αλάγθε γηα άξδεπζε ησλ θαιιηεξγεηώλ έρεη νδεγήζεη ζηελ ππεξάληιεζε ησλ πδξνθόξσλ ζηξσκάησλ θαη ηελ ζπλεπαθόινπζε πηώζε ηεο ζηάζκεο. Γηα ηε κειέηε ηεο πηεδνκεηξίαο θαη ηεο δηαθύκαλζεο ηεο ζηάζκεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ δεδνκέλα ζηάζκεο 30 εηώλ από γεσηξήζεηο

5 Στάθμη (m) Οκτ-72 Οκτ-73 Οκτ-74 Οκτ-75 Οκτ-76 Οκτ-77 Οκτ-78 Οκτ-79 Οκτ-80 Οκτ-81 Οκτ-82 Οκτ-83 Οκτ-84 Οκτ-85 Οκτ-86 Οκτ-87 Οκτ-88 Οκτ-89 Οκτ-90 Οκτ-91 Οκτ-92 Οκτ-93 Οκτ-94 Οκτ-95 Οκτ-96 Οκτ-97 Οκτ-98 Οκτ-99 Οκτ-00 Οκτ-01 Οκτ-02 Οκτ-03 Οκτ-04 Στάθμη (m) Οκτ-72 Οκτ-73 Οκτ-74 Οκτ-75 Οκτ-76 Οκτ-77 Οκτ-78 Οκτ-79 Οκτ-80 Οκτ-81 Οκτ-82 Οκτ-83 Οκτ-84 Οκτ-85 Οκτ-86 Οκτ-87 Οκτ-88 Οκτ-89 Οκτ-90 Οκτ-91 Οκτ-92 Οκτ-93 Οκτ-94 Οκτ-95 Οκτ-96 Οκτ-97 Οκτ-98 Οκτ-99 Οκτ-00 Οκτ-01 Οκτ-02 Οκτ-03 Οκτ-04 θαηαλεκεκέλεο ζε όιε ηελ πεξηνρή έξεπλαο (Σρ.1). Σην δηάγξακκα (Σρ. 4) παξνπζηάδεηαη ε δηαθύκαλζε ηεο ζηάζκεο ζηελ γεώηξεζε SR31 ζηελ πεξηνρή Μέιηζζα. Από ην δηάγξακκα θαίλεηαη όηη ε ζηάζκε δελ παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο δηαθπκάλζεηο από ην 1972 κέρξη ην Από εθεί θαη έπεηηα παξαηεξείηαη κηα ζηαζεξή θαζνδηθή πνξεία κέρξη ην 2001, θηάλνληαο θαηά ηελ μεξή πεξίνδν ζηα 50 m βάζνο από ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. Τα ηειεπηαία 3 ρξόληα όκσο θαίλεηαη ε ζηάζκε λα ζηαζεξνπνηείηαη. Ζ γξακκηθή ζρέζε ηεο ζηάζκεο, όπσο πξνζδηνξίζζεθε κε ηε κέζνδν ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγώλσλ είλαη y=0.13x Από ηε ζρέζε απηή πξνθύπηεη κηα έληνλε πησηηθή ηάζε ηεο ζηάζκεο κε ην ρξόλν, ε νπνία ζηαηηζηηθά είλαη ζεκαληηθή (R 2 =0,84). Αληίζηνηρεο πηώζεηο ζηάζκεο παξαηεξήζεθαλ θαη ζε άιιεο γεσηξήζεηο ηεο πεξηνρήο έξεπλαο κε εμαίξεζε ην βόξεηναλαηνιηθό ηκήκα ηεο πεξηνρήο, όπνπ δελ παξαηεξείηαη έληνλε πηώζε ηεο ζηάζκεο(σρ.5). Γεώτρηση SR Σρήκα 4: Γηαθύκαλζε ηεο ζηάζκεο ζηελ γεώηξεζε SR31 θαηά ηελ πεξίνδν [3]. Γεώτρηση SR Σρήκα 5: Γηαθύκαλζε ηεο ζηάζκεο ζηελ γεώηξεζε SR35 θαηά ηελ πεξίνδν [3]. Θεσξώληαο σο ζεκείν αλαθνξάο ηελ ζηάζκε ηνπ ππόγεηνπ λεξνύ ηνπ Απξίιηνπ ηνπ 1974 ζπληάρζεθε ν ράξηεο πηώζεο ζηάζκεο Απξηιίνπ 2004, ν νπνίνο δείρλεη πόζα κέηξα έρεη πέζεη ζπλνιηθά ε ζηάζκε ζηελ πεξηνρή κεηά από 30 ρξόληα (Σρ. 6) [3]. Σηηο πεξηνρέο ηνπ Πιαηπθάκπνπ θαη ηεο Γιαύθεο παξαηεξείηαη πηώζε ζηάζκεο m ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο ηεο ζηάζκεο θαηά ηνλ Απξίιην ηνπ Ζ κεγαιύηεξε πηώζε ζηάζκεο παξαηεξείηαη ζηελ πεξηνρή ηεο Φάιθεο θαη είλαη m.

6 4. ΜΟΝΣΔΛΑ ARIMA Σρήκα 6: Φάξηεο ίζεο πηώζεο ζηάζκεο Απξηιίνπ [3]. Tα κνληέια ARIMA εθαξκόδνληαη ζε κε ζηαηηθέο ρξνλνζεηξέο δειαδή ζε ρξνλνζεηξέο πνπ ε κέζε ηηκή ησλ παξαηεξήζεσλ αιιάδεη κε ην ρξόλν (εηήζηα ύςε βξνρόπησζεο, ρξνλνζεηξέο ζηάζκεο θ.ά.) θαη κε ηε ρξήζε απηώλ κπνξεί λα γίλεη πξόβιεςε γηα ηε δηαθύκαλζε ησλ παξαηεξήζεσλ [4]. Έλα κε επνρηαθό κνληέιν ARIMA (p, d, q) έρεη ηελ θάησζη κνξθή [4] θ p (B) (1-B) d Y t =C+ ζ q (B) ε t, Όπνπ θ p (B) θαη ζ q (B) είλαη κε επνρηαθόο ηειεζηήο απηνζπζρέηηζεο θαη κε επνρηαθόο ηειεζηήο θηλνύκελσλ κέζσλ όξσλ, ηάμεσο p θαη q, αληίζηνηρα. B= ν ηειεζηήο πίζσ δηαθνξώλ ηάμεσο d (BY t =Y t-1, B 2 Y t =B(BY t )= BYt-1 =Y t-2, θ.ιπ.), ε t = ην ηπραίν ζθάικα κε θαλνληθή θαηαλνκή N (0, ζ 2 ),Y t =ηα δεδνκέλα ηεο ρξνλνζεηξάο θαη C= είλαη κία ζηαζεξά. Ζ δπλαηόηεηα πξόβιεςεο ηεο κειινληηθήο ζηάζκεο ηνπ ππόγεηνπ λεξνύ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηνλ θαιύηεξν ζρεδηαζκό αμηνπνίεζεο ησλ πδαηηθώλ πόξσλ κηαο πεξηνρήο [5]. 5. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ Σηελ παξνύζα εξγαζία έγηλε εθαξκνγή πξνζαξκνγήο κνληέινπ ARIMA ζηα δεδνκέλα ηεο ζηάζκεο ηεο γεσηξήζεο SR31 ηεο πεξηνρήο κειέηεο. Γηα ηελ αμηνπηζηία ηνπ κνληέινπ ρξεζηκνπνηνύληαη ηα θξηηήξηα: Akaike (1973), Schwartz (1978) θαη ηεο κεηαβιεηόηεηαο ησλ ππνινίπσλ (residual variance) [4,6,7]. Τν θξηηήξην Akaike (AIC) θαζνξίδεηαη σο: AIC=N ln(ζ e 2 )+ 2(p+q+1)N/(N-p-q-2) όπνπ: N=ην πιήζνο ησλ ηηκώλ θαη p, q=νη ηάμεηο ηνπ κνληέινπ Τν θξηηήξην Schwartz (SBC). Όζν κηθξόηεξε είλαη ε ηηκή, ηόζν θαιύηεξα πξνζαξκόδεηαη ην κνληέιν. Ζ κεηαβιεηόηεηα ησλ ππνινίπσλ (Residual variance, RV). Με βάζε ηα αλσηέξσ θξηηήξηα επηιέρζεθε ην κνληέιν ARIMA (8, 2, 4), ζην νπνίν αληηζηνηρνύλ νη κηθξόηεξεο ηηκέο ησλ θξηηεξίσλ. Τν κνληέιν απηό εθαξκόζηεθε κε επηηπρία

7 Οκτ-72 Οκτ-74 Οκτ-76 Οκτ-78 Οκτ-80 Οκτ-82 Οκτ-84 Οκτ-86 Οκτ-88 Οκτ-90 Οκτ-92 Οκτ-94 Οκτ-96 Οκτ-98 Οκτ-00 Οκτ-02 Οκτ-04 Συάλμα (m) Στάθμη (m) Οκτ-72 Οκτ-73 Οκτ-74 Οκτ-75 Οκτ-76 Οκτ-77 Οκτ-78 Οκτ-79 Οκτ-80 Οκτ-81 Οκτ-82 Οκτ-83 Οκτ-84 Οκτ-85 Οκτ-86 Οκτ-87 Οκτ-88 Οκτ-89 Οκτ-90 Οκτ-91 Οκτ-92 Οκτ-93 Οκτ-94 Οκτ-95 Οκτ-96 Οκτ-97 Οκτ-98 Οκτ-99 Οκτ-00 Οκτ-01 Οκτ-02 Οκτ-03 Οκτ-04 ζε δεδνκέλα ζηάζκεο ηνπ πδξνθόξνπ νξίδνληα ηεο πεξηνρήο ΒΗΠΔ Παηξώλ [5]. Με βάζε ηηο παξακέηξνπο ηνπ κνληέινπ πνπ εθαξκόζηεθε ππνινγίζηεθε ε εμίζσζε ηνπ κνληέινπ γηα ηελ SR31: Z t =1,981Z t-1-1,453ε t-2 +1,364Ε t-3-1,804ε t-4 +1,263Ε t-5-0,447ε t-6 +0,111Ε t-7-0,042ε t-8 +0,297Ε t-9 0,270Ε t-10 +e t -0,857e t-1 +0,106e t-2 +1,01e t-3 + 0,763e t-4 +0,00028 όπνπ Z t είλαη ε ζηάζκε ηνπ ππόγεηνπ λεξνύ θαη e t είλαη ηα ππόινηπα. Σην Σρήκα 7 θαίλνληαη νη ππνινγηζκέλεο ηηκέο ηεο ζηάζκεο ηνπ ππόγεηνπ λεξνύ κε ην κνληέιν ARIMA (θόθθηλε γξακκή) ζε ζρέζε κε ηηο κεηξεζείζεο ηηκέο ζην ύπαηζξν (κπιε γξακκε). Όπσο πξνθύπηεη από ζρήκα, νη ηηκέο πνπ έρνπλ κεηξεζεί ζηελ ύπαηζξν ζπζρεηίδνληαη πνιύ κε απηέο πνπ έρνπλ πξνβιεθζεί από ηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ARIMA (ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο 0,99). Σην Σρήκα 8 θαίλεηαη ην ζθάικα (ζε m) όπσο πξνέθπςε από ηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζηα δεδνκέλα ηεο ζηάζκεο ζηελ SR31. Από ην ζρήκα βιέπνπκε όηη νη κεγαιύηεξεο ηηκέο ζθάικαηνο, ζηελ SR31, παξαηεξνύληαη ζην θέληξν ηεο ρξνλνζεηξάο. Τν ζθάικα θηάλεη ζε κεξηθνύο κήλεο ηα 8-10 m. Τν κνληέιν πνπ εθαξκόζηεθε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε επηηπρία γηα ηελ πξόβιεςε ηεο ζηάζκεο ηνπ ππόγεηνπ πδξνθόξνπ νξίδνληα θαζώο ε ζπζρέηηζε κε ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα είλαη πνιύ ηθαλνπνηεηηθή. Γεώτρηση SR Σρήκα 7: Υπνινγηζκέλεο ηηκέο κε ην κνληέιν ARIMA(θόθθηλε γξακκή) θαη παξαηεξνύκελεο ηηκέο (κπιε γξακκή) ηεο ζηάζκεο ηνπ ππόγεηνπ λεξνύ ζηελ γεώηξεζε SR31. Γεώτρηση SR Σρήκα 8: Υπνινγηζκέλεο ηηκέο ηνπ ζθάικαηνο (ζε m) πνπ πξνέθπςε κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ARIMA ζηα δεδνκέλα ηεο ζηάζκεο ζηελ γεώηξεζε SR31.

8 6. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΡΟΣΑΔΙ Οη αξδεπηηθέο αλάγθεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Πιαηύθακπνπ θαιύπηνληαη θπξίσο από ηα ππόγεηα λεξά κε κεγάιν αξηζκό γεσηξήζεσλ. Ζ ππεξάληιεζε ησλ πδξνθόξσλ ζηξσκάησλ ηα ηειεπηαία 30 ρξόληα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ε ζηάζκε ηνπ ππόγεηνπ λεξνύ λα θαηέιζεη 25-30m. Οη κεγαιύηεξεο πηώζεηο ηεο ζηάζκεο ηνπ ππόγεηνπ λεξνύ παξαηεξνύληαη ζην λόηην δπηηθό ηκήκα ηεο πεξηνρήο, πνπ αξδεύεηαη απνθιεηζηηθά από γεσηξήζεηο, ελώ νη κηθξόηεξεο παξαηεξνύληαη ζην βόξεην θαη αλαηνιηθό όπνπ ζηελ άξδεπζε ζπκβάινπλ αξδεπηηθά θαλάιηα κε λεξό ηνπ Πελεηνύ πνηακνύ. Τν κνληέιν ARIMA (8,2,4) εθαξκόζηεθε ζε ρξνλνζεηξά ζηάζκεσλ ηνπ ππόγεηνπ λεξνύ κε κεληαίν βήκα γηα ηελ πεξίνδν Ζ ζπζρέηηζε κε ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα είλαη κεγάιε (0,99) θαη ηα απνηειέζκαηα θξίλνληαη ηθαλνπνηεηηθά. Ζ ζηάζκε ζηνπ ππόγεηνπ λεξνύ παξνπζηάδεη πησηηθή πνξεία κε ξπζκό πηώζεο 1m/year. Ζ πηώζε ηεο ζηάζκεο ηνπ ππόγεηνπ λεξνύ είλαη απνηέιεζκα ησλ κεγάισλ αλαγθώλ γηα λεξό ζε ζπλδπαζκό κε ηηο πξαθηηθέο άξδεπζεο πνπ εθαξκόδνληαη. Ζ ζπλερόκελε πηώζε ηεο ζηάζκεο έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ηνπ θόζηνπο ηνπ λεξνύ, θαζώο νη πδξνγεσηξήζεηο πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη ζε κεγαιύηεξν βάζνο, θαη ηε κείσζε ηεο εθκεηαιιεύζηκεο πνζόηεηαο ηνπ λεξνύ. Δπίζεο ζεκαληηθέο πηώζεηο ζηάζκεο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ θαζηδήζεηο ζην ππέδαθνο [8]. Γηα ηελ αλάθακςε ηνπ πδξνθόξνπ νξίδνληα θαη ηελ επαλαθνξά ηεο ζηάζκεο ηνπ ππόγεηνπ λεξνύ ζα πξέπεη λα εθαξκνζηεί έλα νινθιεξσκέλν ζύζηεκα δηαρείξηζεο ησλ πδαηηθώλ πόξσλ ζε ζπλδπαζκό κε νξζνινγηθέο πξαθηηθέο άξδεπζεο ηεο πεξηνρήο. Ζ εθκεηάιιεπζε επηθαλεηαθώλ λεξώλ κε ηε δεκηνπξγία ηακηεπηήξσλ λεξνύ, ν ηερλεηόο εκπινπηηζκόο [9] ε αιιαγή πξαθηηθώλ άξδεπζεο (ρξήζε ζηαγνληδίσλ, άξδεπζε ηηο πξσηλέο ώξεο θαη κεηά ηε δύζε ηνπ ειίνπ θηι.) θαη ε αληηθαηάζηαζε θαιιηεξγεηώλ κε ιηγόηεξεο απαηηήζεηο ζε λεξό είλαη κεξηθά κέηξα πνπ κπνξνύλ λα ζπκβάινπλ ζηελ αλάθακςε ηεο ζηάζκεο ηνπ πδξνθόξνπ νξίδνληα. 7. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Καηζηθάηζνο Γ., Βηδάθεο Μ. θαη Γ. Μηγθίξνο (1981) Γεσινγηθόο ράξηεο ηεο Διιάδαο 1:50000 Φύιιν Πιαηύθακπνο εθδόζεηο Η.Γ.M.E. 2. Δπαγγειόπνπινο, Α. (2004) Πνζνηηθή θαη πνηνηηθή θαηάζηαζε ππόγεηνπ πδάηηλνπ δπλακηθνύ ιεθάλεο αλαηνιηθήο Θεζζαιίαο Γ.Δ.Β. Λάξηζαο. 3. Παύινπ Α. (2006) Υδξνγεσινγηθέο ζπλζήθεο θαη εμέιημε ηεο πηεδνκεηξίαο ζηελ πεξηνρή λνηηναλαηνιηθά ηεο Λάξηζαο Γηαηξηβή Δηδίθεπζεο, Τκήκα Γεσινγίαο ΑΠΘ, ζει Katz, R.W and R.H. Skaggsm, (1981) On the use of autoregressive moving average processes to model meteorological time series Mon. Weath. Rev. 109, pp Voudouris, K. (2002) Time series analysis using ARIMA models of the groundwater table in Patras industrial area aquifer system (NW Peloponnese, Greece) Proc. 8 th Annual Conference of the International Association for Mathematical Geology, Berlin, Germany. Volume 1, pp Akaike, H. (1973) Maximum likelihood identification of Gaussian autoregressive moving average models Biometrika, 60, pp Schwarz, E., (1978) Estimating the dimension of a model. Annals of Statistics 6 (2): Soulios, G. (1997) Subsidence de terrains alluviaux dans lesub-est de la plaine de Thessalie Proc. Symp. Inter. Engineering geology and the environment, v.1, p Soulios, G., Voudouris, K., Kalfountzos, D., Kakls, T., Sotiriadis, M., Alexiou, J., and S. Kotsopoulos (2007) Preliminary results of groundwater recharge experiments in Larisa Prefecture. Bulletin of the Geological Society of Greece, vol. ΦΦΦ, issue 2, p

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 5: Μέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή εζσηεξηθήο ηξηβήο (ημώδνπο) πγξνύ κε ηε κέζνδν ηεο πηώζεο κηθξώλ ζθαηξώλ Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 4/3/005 ΕΙΑΓΩΓΗ: Μηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ηδηόηεηεο ησλ ξεπζηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΤΓΑΣΙΚΟΤ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΟ ΣΗ ΝΗΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΤΓΑΣΙΚΟΤ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΟ ΣΗ ΝΗΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΔΙΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΤΓΑΣΙΚΟΤ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΟ ΣΗ ΝΗΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ Πέτρος Υαλμούκης Αθήνα, Νοέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΔΙ ΜΗΚΟΤ-ΒΑΡΟΤ, ΥΔΔΙ ΜΗΚΩΝ ΚΑΙ ΓΔΙΚΣΗ ΔΤΡΩΣΙΑ (Κ) ΣΟΤ ΔΙΓΟΤ Alburnoides bipunctatus (BLOCH, 1784) ΣΟΝ ΠΟΣΑΜΟ ΒΔΝΔΣΙΚΟ (ΤΣΗΜΑ Π.

ΥΔΔΙ ΜΗΚΟΤ-ΒΑΡΟΤ, ΥΔΔΙ ΜΗΚΩΝ ΚΑΙ ΓΔΙΚΣΗ ΔΤΡΩΣΙΑ (Κ) ΣΟΤ ΔΙΓΟΤ Alburnoides bipunctatus (BLOCH, 1784) ΣΟΝ ΠΟΣΑΜΟ ΒΔΝΔΣΙΚΟ (ΤΣΗΜΑ Π. 257 ΥΔΔΙ ΜΗΚΟΤ-ΒΑΡΟΤ, ΥΔΔΙ ΜΗΚΩΝ ΚΑΙ ΓΔΙΚΣΗ ΔΤΡΩΣΙΑ (Κ) ΣΟΤ ΔΙΓΟΤ Alburnoides bipunctatus (BLOCH, 1784) ΣΟΝ ΠΟΣΑΜΟ ΒΔΝΔΣΙΚΟ (ΤΣΗΜΑ Π. ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ) Κοκκινάκηρ Α.Κ.*, Αλεξίος E.X., Ππασσάρ Γ.Δ. Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος**

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος** Φξπζνζηόκνπ Μ., Φξηζηνθόξνπ Ε., & Λεκνλίδεο Φ., (2008). Σύγθξηζε δηαδηθαζηώλ κνληεινπνίεζεο καζεηώλ δεκνηηθνύ θαη γπκλαζίνπ. Ππακηικά 10 ος Παγκύππιος Σςνεδπίος Μαθημαηικήρ Παιδείαρ και Δπιζηήμηρ, Πάθορ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ)

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολστετνική Στολή Τμήμα Πολιτικών Μητανικών Υπεύθσνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα επηθέξεη ηελ ςπρνζσκαηηθή - δηαλνεηηθή εμηζνξξόπεζε

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ»

«ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ» «ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ» Απμακόλαρ ηέθανορ Δ.Τ.Π (Δηδηθό Τερληθό Πξνζσπηθό) (M.Sc) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ TΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ TΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ πφ ηελ Δπνπηεία ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Ξξφλνηαο Άξζξα θαη Κειέηεο 5/2012 Ηνχιηνο 2012 ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ TΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ EΝ MΔΧ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ Νιπκπία Θακηληψηε Γηεπζχληξηα ΔΗΔΑΓ, PhD

Διαβάστε περισσότερα

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παραζκεσή 25/02/2014 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ Δ Π Η Σ Ρ Ο Π Ζ Π Ο Η Ο Σ Ζ Σ Α Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Διατμηματικό Εργαστήριο Πληροφορικής Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου

Πανεπιστήμιο Κρήτης Διατμηματικό Εργαστήριο Πληροφορικής Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου Πανεπιστήμιο Κρήτης Διατμηματικό Εργαστήριο Πληροφορικής Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου Μειέηε γηα ηελ Δεκηνπξγία κηαο (over the counter) Υξεκαηηζηεξηαθήο Πιαηθόξκαο γηα ηελ Δεκνπξάηεζε θαη Δηαπξαγκάηεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση μέτροσ ελαστικότητας Young

Μέτρηση μέτροσ ελαστικότητας Young 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηελ ειαζηηθή παξακόξθσζε ησλ πιηθώλ θαη λα κεηξήζνπλ ην κέηξν ειαζηηθόηεηαο Τoung ελόο πιηθνύ. 2. Γεληθά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 Δπηκέιεηα: Μάξθνο Νηθνιαδόο Κσλζηαληίλνο Θσκόπνπινο «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα»

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ «Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε ελόο νινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Προσανατολισμού

Φυσική Προσανατολισμού Φυσική Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου «Θέμα Β» Τα Διαγωνίσματα έχουν δύο ερωτήματα (πολλαπλής επιλογής με αιτιολόγηση). Σε αρκετά από τα διαγωνίσματα το ένα ερώτημα είναι από τα Κεφάλαια της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΓΙΔΘΝΩΝ ΥΔΔΩΝ. Κυνζηανηακόποςλορ Ιυάννηρ

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΓΙΔΘΝΩΝ ΥΔΔΩΝ. Κυνζηανηακόποςλορ Ιυάννηρ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΓΙΔΘΝΩΝ ΥΔΔΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΡΕΤΝΑ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ & ΝΟΣΙΟΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΟΜΑΓΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Κυνζηανηακόποςλορ Ιυάννηρ ΚΔΡΔΝΔ ΜΑΪΟ 2010 ΔΙΑΓΩΓΗ Ζ ζαιάζζηα νξηνζέηεζε κεηαμύ ηεο Γνπηλέα-Μπηζζάνπ

Διαβάστε περισσότερα

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Σν ρξώκα νπζηαζηηθά δελ «ππάξρεη» Σν κάηη-εγθέθαιόο καο «αληηιακβάλεηαη» σο δηαθνξεηηθό ρξώκα ηε δηαθνξεηηθή ζπρλόηεηα ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο Σν κάηη δελ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Monitoring πξόζθαησλ εμειίμεσλ Αξ. 8 Οθηώβξηνο/Ννέκβξηνο 2010

ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Monitoring πξόζθαησλ εμειίμεσλ Αξ. 8 Οθηώβξηνο/Ννέκβξηνο 2010 ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Monitoring πξόζθαησλ εμειίμεσλ Αξ. 8 Οθηώβξηνο/Ννέκβξηνο 2010 ΑΓΩΓΟ ΜΠΟΤΡΓΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ Tν βνπιγαξηθό ππνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Τδάησλ θνηλνπνίεζε ζηηο 9.11 ηελ αξλεηηθή ζέζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ Ο ζειζμόρ είλαη θαηλόκελν ην νπνίν εθδειώλεηαη ζπλήζσο ρσξίο ζαθή πξνεηδνπνίεζε, δελ κπνξεί λα απνηξαπεί θαη παξά ηε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγάιεο πιηθέο δεκηέο ζηηο αλζξώπηλεο

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE)

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Επηκέιεηα: Άγγεινο ηκζηξίθεο ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Η ζπζθεπαζία ζε θελό ησλ ηξνθίκσλ, είλαη κηα ηερληθή ζπληήξεζεο πνιύ ρξήζηκε ζηελ θνπδίλα θαη

Διαβάστε περισσότερα