Σεμινάριο Στατιστική με τη γλώσσα R. Dr. Nikolaos Mittas Dr. Theodosios Theodosiou

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σεμινάριο Στατιστική με τη γλώσσα R. Dr. Nikolaos Mittas Dr. Theodosios Theodosiou"

Transcript

1 Σεμινάριο Στατιστική με τη γλώσσα R Dr. Nikolaos Mittas Dr. Theodosios Theodosiou

2 Εισαγωγή στο περιβάλλον της R Dr. Nikolaos Mittas Dr. Theodosios Theodosiou

3 Η στατιστική γλώσσα προγραμματισμού R Επισκόπηση The R environment The R-studio environment Βοήθεια στη R Εγκατάσταση πακέτων Εισαγωγή στην διαχείριση δεδομένων στην R Τύποι δεδομένων στην R & Δομές δεδομένων Η δομή δεδομένων dataframe Εισαγωγή δεδομένων από αρχείο του EXCEL Δείκτες (Subscripts & indices) Λογικές συνθήκες για τις γραμμές (Logical Conditions for Rows) Επανακωδικοποίηση, Ποιοτικές μεταβλητές και Αριθμητικά διανύσματα 3

4 Η στατιστική γλώσσα προγραμματισμού R Το Περιβάλλον της R Ανοικτού κώδικα & Ελεύθερο Απλό Γραφικό περιβάλλον διεπαφής Γραμμή εντολών 4

5 Η στατιστική γλώσσα προγραμματισμού R Το Περιβάλλον R-studio Ανοικτό λογισμικό & ελεύθερο Εξελιγμένο Γραφικό περιβάλλον διεπαφής Χρειάζεται όμως και γραμμή εντολών 5

6 Η στατιστική γλώσσα προγραμματισμού R Βοήθεια στην R Εντολή βοήθειας: help(name of function), π.χ. help(plot) Συνώνυμο:?, π.χ.?plot Το R-studio έχει γραφικό περιβάλλον βοήθειας 6

7 Η στατιστική γλώσσα προγραμματισμού R Εγκατάσταση Πακέτων Εντολή για εγκατάσταση πακέτων: install.packages Το περιβάλλον της R και του R studio έχουν menu για την εγκατάσταση πακέτων Στο R studio είναι το menu Tools -> Install packages Τα πακέτα εγκαθίστανται από το διαδίκτυο (repositories) Υπάρχουν διάφορα repositories Καθένα είναι αντίγραφο του κύριου Διαλέγουμε αυτό που βρίσκεται ποιο κοντά σε εμάς 7

8 Η στατιστική γλώσσα προγραμματισμού R Εισαγωγή στην Διαχείριση Δεδομένων στην R Θα μάθουμε: 1. Πώς να διαχειριζόμαστε τα δεδομένα μας 2. Πώς να τα εισάγουμε στον Η/Υ και 3. Πώς να διαβάζουμε τα δεδομένα στην R Κύριοι τύποι δεδομένων στην R Numeric Νούμερα για ποσοτικά δεδομένα Factors Ποιοτικές/Κατηγορικές μεταβλητές Κύριοι τύποι δομών δεδομένων στην R Vector Matrices Arrays Data frames 8

9 Τύποι Μεταβλητών Η στατιστική γλώσσα προγραμματισμού R Μεταβλητές Ποιοτικές Ποσοτικές Ονομαστικές Διάταξης Διαστήματος Αναλογίας 9

10 Η στατιστική γλώσσα προγραμματισμού R Ποιοτικές Μεταβλητές Ονομαστικές (nominal): Τιμές διακριτές κατηγορίες χωρίς άλλη ιδιότητα, π.χ. επάγγελμα, φύλο, οικογ. κατ/ση, κλπ Διάταξης (ordinal): Τιμές διακριτές αλλά με σχέση διάταξης, π.χ. επίπεδο εκπαίδευσης, γνώμη για κάποιο θέμα πολύ θετική, θετική, αδιάφορη, αρνητική, πολύ αρνητική, κλπ Δεν έχει οριστεί μονάδα μέτρησης 10

11 Η στατιστική γλώσσα προγραμματισμού R Ποσοτικές Μεταβλητές (1/2) Διαστήματος (interval): Μετρήσεις σε κάποια μονάδα μέτρησης Το μηδέν (0) καθορίζεται αυθαίρετα, χωρίς πραγματικό νόημα Νόημα έχει η πρόσθεση και η αφαίρεση και όχι οι αναλογίες π.χ. θερμοκρασία, ηλικία, βαθμολογία σε test, κλπ 11

12 Η στατιστική γλώσσα προγραμματισμού R Ποσοτικές Μεταβλητές (2/2) Αναλογίας (ratio): Μετρήσεις σε κάποια μονάδα μέτρησης Το μηδέν (0) καθορίζεται αντικειμενικά και έχει νόημα Έχουν νόημα όλες οι πράξεις και οι αναλογίες Π.χ., απόσταση, βάρος, ποσοστό ανεργίας, αριθμός ατόμων, κλπ 12

13 Η στατιστική γλώσσα προγραμματισμού R Κύριες Δομές Δεδομένων στην R Vector (Διάνυσμα) a <- c(1,2,5.3,6,-2,4) # numeric vector b <- c("one","two","three") # character vector c <- c(true,true,true,false,true,false) #logical vector Matrices (Πίνακες δύο διστάσεων) mymatrix <- matrix(vector, nrow=r, ncol=c, byrow=false, dimnames=list(char_vector_rownames, char_vector_colnames)) byrow=true indicates that the matrix should be filled by rows. byrow=false indicates that the matrix should be filled by columns (the default). dimnames δίνει ετικέτες (labels) στις στήλες και γραμμές. y<-matrix(1:20, nrow=5,ncol=4) # generates 5 x 4 numeric matrix Arrays (Πίνακες πολλών διαστάσεων) Τα Arrays είναι παρόμοια με τα matrices αλλά μπορούν να έχουν περισσότερες από δύο διστάσεις. Δες help(array) για λεπτομέρειες. 13

14 Η στατιστική γλώσσα προγραμματισμού R R Data Frames Η R διαχειρίζεται τα δεδομένα σε αντικείμενα που λέγονται dataframes Ένα dataframe είναι ένα αντικείμενο με γραμμές (rows) και στήλες (columns). Κάτι σαν matrix. Η γραμμές περιέχουν τις παρατηρήσεις του πειράματος Οι στήλες τις τιμές για κάθε μεταβλητή. Οι τιμές στον matrix μπορούν να είναι μόνο αριθμοί Αντίθετα στο dataframe οι τιμές μπορεί να είναι αριθμοί, κείμενο (κατηγορίες), ημερομηνίες, λογικές τιμές, κτλ. 14

15 R Data Frames Παράδειγμα Η στατιστική γλώσσα προγραμματισμού R Light Concentration T0 T2 T4 T6 T8 Growth High Light A High Light A High Light A High Light A High Light A High Light A High Light B High Light B High Light B High Light B High Light B High Light B High Light C High Light C High Light C High Light C High Light C High Light C

16 Αναπαράσταση Μεταβλητών (1/2) Η στατιστική γλώσσα προγραμματισμού R 16

17 Αναπαράσταση Μεταβλητών (2/2) Η στατιστική γλώσσα προγραμματισμού R 17

18 Η στατιστική γλώσσα προγραμματισμού R Εισαγωγή Δεδομένων σε dataframe (1/2) 18

19 Η στατιστική γλώσσα προγραμματισμού R Εισαγωγή Δεδομένων σε dataframe (2/2) 19

20 Διαχείριση dataframe (1/4) Η στατιστική γλώσσα προγραμματισμού R 20

21 Διαχείριση dataframe (2/4) Η στατιστική γλώσσα προγραμματισμού R 21

22 Διαχείριση dataframe (3/4) Η στατιστική γλώσσα προγραμματισμού R 22

23 Διαχείριση dataframe (4/4) Η στατιστική γλώσσα προγραμματισμού R 23

24 Παράδειγμα Δεικτών Η στατιστική γλώσσα προγραμματισμού R 24

25 Αρχή και Τέλος των Δεδομένων Η στατιστική γλώσσα προγραμματισμού R 25

26 Ταξινόμηση των Δεδομένων Η στατιστική γλώσσα προγραμματισμού R 26

27 Λογική Επιλογή Γραμμών (1/2) Η στατιστική γλώσσα προγραμματισμού R 27

28 Λογική Επιλογή Γραμμών (2/2) Η στατιστική γλώσσα προγραμματισμού R 28

29 Επανακωδικοποίηση Μεταβλητών Η στατιστική γλώσσα προγραμματισμού R 29

30 Υπολογιζόμενες Μεταβλητές (1/2) Η στατιστική γλώσσα προγραμματισμού R 30

31 Υπολογιζόμενες Μεταβλητές (2/2) Η στατιστική γλώσσα προγραμματισμού R 31

32 Δημιουργία Νέου dataframe Η στατιστική γλώσσα προγραμματισμού R 32

33 Πριν Τελειώσουμε Η στατιστική γλώσσα προγραμματισμού R 33

34 Περιγραφική Στατιστική Dr. Nikolaos Mittas Dr. Theodosios Theodosiou

35 Περιγραφική Στατιστική Επισκόπηση Περιγραφικά στατιστικά μέτρα Μέτρα κεντρικής θέσης/τάσης Μέτρα διασποράς/μεταβλητότητας Πίνακες συχνοτήτων Βασικά γραφήματα Ραβδογράμματα Ιστογράμματα Θηκογράμματα Διαγράμματα Διασποράς 35

36 Περιγραφική Στατιστική Βασικές Έννοιες (1/3) Στατιστικό μέτρο (statistic): Μέτρο που υπολογίζεται από δείγμα Παράμετρος (parameter): Μέτρο που υπολογίζεται από τον πληθυσμό Οι παράμετροι αντιπροσωπεύουν «αυτό που θέλουμε να μάθουμε» για έναν πληθυσμό. Τα στατιστικά χρησιμοποιούνται στην εκτίμηση των παραμέτρων του πληθυσμού 36

37 Περιγραφική Στατιστική Βασικές έννοιες (2/3) Πληθυσμός (Population) Σύνολο ατόμων - μονάδων (άνθρωποι, αντικείμενα, συναλλαγές, γεγονότα, κλπ) που μας ενδιαφέρει να μελετήσουμε Μεταβλητή (Variable): Ένα χαρακτηριστικό ή ιδιότητα των μονάδων του πληθυσμού Δείγμα (Sample): Υποσύνολο ατόμων του πληθυσμού 37

38 Περιγραφική Στατιστική Βασικές έννοιες (3/3) Εκτίμηση παραμέτρου η διαδικασία χρήσης πληροφοριών από το δείγμα για τον υπολογισμό ενός διαστήματος που περιγράφει το εύρος των τιμών που μπορεί να πάρει μια παράμετρος του πληθυσμού με κάποια πιθανότητα Διάστημα εμπιστοσύνης δ.ε. (Confidence interval) Ένα εύρος τιμών μέσα στο οποίο έχουμε εμπιστοσύνη ότι θα «πέσει» η άγνωστη παράμετρος. Η εμπιστοσύνη εκφράζεται με μια πιθανότητα (συνήθως 90%, 95%, 99%) 38

39 Περιγραφική Στατιστική Μέτρα κεντρικής θέσης/τάσης 1. Μέση τιμή (mean) 2. Διάμεσος (median) 3. Επικρατούσα τιμή (mode) 39

40 Μέση Τιμή Περιγραφική Στατιστική 40

41 Διάμεσος Περιγραφική Στατιστική 41

42 Επικρατούσα Τιμή Περιγραφική Στατιστική 42

43 Περιγραφική Στατιστική Μέτρα Μεταβλητότητας/Διασποράς 43

44 Διακύμανση Τυπική Απόκλιση Περιγραφική Στατιστική 44

45 Ποσοστιαία Σημεία Περιγραφική Στατιστική 45

46 Περιγραφική Στατιστική Εμπειρικός Κανόνας για Τυπική Απόκλιση 46

47 Μέτρα Ασυμμετρίας Περιγραφική Στατιστική 47

48 Λοξότητα Περιγραφική Στατιστική 48

49 Κύρτωση Περιγραφική Στατιστική 49

50 Περιγραφική Στατιστική Περιγραφή Μεταβλητών dataframe 50

51 Περιγραφική Στατιστική Μετατροπή Μεταβλητών dataframe 51

52 Περιγραφική Στατιστική Περιγραφική Στατιστική με την R mean(strokeass$age) median(strokeass$age) sd(strokeass$age) - var(strokeass$age) 52 quantile(strokeass$age)

53 Περιγραφική Στατιστική Περιγραφικά Στατιστικά Μέτρα ανά Ομάδα 53

54 Ασυμμετρία Κατανομής Τιμών Περιγραφική Στατιστική 54

55 Κανονικότητα Κατανομής Περιγραφική Στατιστική 55

56 Πίνακας Συχνοτήτων (1/2) Περιγραφική Στατιστική 56

57 Πίνακας Συχνοτήτων (2/2) Περιγραφική Στατιστική 57

58 Πίνακας Συνάφειας Περιγραφική Στατιστική 58

59 Γραφήματα στην R Περιγραφική Στατιστική 59

60 Plot() Συνάρτηση Περιγραφική Στατιστική 60

61 Περιγραφική Στατιστική Plot() Διάγραμμα διασποράς (scatter plot) 61

62 Plot() Θηκόγραμμα Περιγραφική Στατιστική 62

63 Ιστόγραμμα Περιγραφική Στατιστική 63

64 Ραβδόγραμμα Περιγραφική Στατιστική 64

65 Ραβδόγραμμα (2) Περιγραφική Στατιστική 65

66 pairs(strokeass[,4:8]) Περιγραφική Στατιστική Παράσταση Πολυμεταβλητών Δεδομένων (1/3) 66

67 Περιγραφική Στατιστική Παράσταση Πολυμεταβλητών Δεδομένων (2/3) coplot(age~arms Lapse,data=strokeass) 67

68 Περιγραφική Στατιστική Παράσταση Πολυμεταβλητών Δεδομένων (3/3) coplot(age~arms Sex,data=strokeass) 68

69 Έλεγχος ανεξαρτησίας ποιοτικών μεταβλητών Dr. Nikolaos Mittas Dr. Theodosios Theodosiou

70 Μη παραμετρικοί και παραμετρικοί έλεγχοι υποθέσεων Περιγραφική Στατιστική Επισκόπηση Σχέση μεταξύ δύο ποιοτικών μεταβλητών Διαδικασία δημιουργίας πίνακα συνάφειας Στατιστικός έλεγχος χ2 Έλεγχος ανεξαρτησίας δύο ποιοτικών μεταβλητών Ερμηνεία αποτελεσμάτων 70

71 Περιγραφική Στατιστική Σχέση Δύο Ποιοτικών Μεταβλητών (1/2) Παράδειγμα: Αρχείο abm.xls Περιέχει δεδομένα για ασθενείς με μηνιγγίτιδα Θέλουμε να διερευνήσουμε αν η φυλή και το αν η μηνιγγίτιδα οφείλεται σε ιό ή βακτήριο είναι ανεξάρτητες ή όχι μεταβλητές. Ή αλλιώς: Υπάρχει σχέση της φυλής με το είδος της μηνιγγίτιδας Είναι συστηματική η σχέση ή απλά έτυχε; 71

72 Περιγραφική Στατιστική Σχέση Δύο Ποιοτικών Μεταβλητών (2/2) Η μεταβλητή φυλή (race) έχει τιμές 0 και 1. Το 0 αντιστοιχεί σε black και το 1 σε white. Η μεταβλητή abm δείχνει το είδος της μηνιγγίτιδας και έχει τιμές 0 και 1. 0 για acute viral και 1 για acute bacterial. 72

73 Περιγραφική Στατιστική Πίνακες Συνάφειας Πίνακας συνάφειας αποτελείται από γραμμές και στήλες που ορίζονται από τις κατηγορίες των δύο μεταβλητών Σε κάθε κελί υπάρχουν Συχνότητα Ποσοστό γραμμής Ποσοστό στήλης Ποσοστό στο σύνολο 73

74 Περιγραφική Στατιστική Χρησιμότητα Οι πίνακες συνάφειας είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι όταν έχουμε ονομαστικές μεταβλητές και θέλουμε να ελέγξουμε αν είναι συσχετισμένες Η ύπαρξη συστηματικής σχέσης ανιχνεύεται με τον έλεγχο χ 2 (Chi- Square test) 74

75 Περιγραφική Στατιστική Ο έλεγχος χ 2 (1/2) Βασίζεται στον υπολογισμό ενός μέτρου από τις συχνότητες του πίνακα συνάφειας Η αρχική (μηδενική H 0 ) υπόθεση είναι ότι οι δύο μεταβλητές δεν είναι συσχετισμένες (είναι ανεξάρτητες) Από τις παρατηρούμενες (Observed) συχνότητες υπολογίζονται οι αναμενόμενες (expected frequencies): 75

76 Περιγραφική Στατιστική Ο έλεγχος χ 2 (2/2) χ 2 : μέτρο απόστασης ανάμεσα στις παρατηρούμενες και τις αναμενόμενες συχνότητες Παρατηρούμενες (Observed): οι συχνότητες των κελιών Αναμενόμενες (Expected): Υπολογίζονται κάτω από την υπόθεση ότι δεν υπάρχει σχέση ανάμεσα στις δύο μεταβλητές 76

77 Υπολογισμός χ 2 Περιγραφική Στατιστική 77

78 Περιγραφική Στατιστική Κατανομή χ 2 Ακολουθεί την χ2 κατανομή της οποίας το σχήμα εξαρτάται από τους βαθμούς ελευθερίας Η τιμή του χ2 που υπολογίζεται συγκρίνεται με τιμή από πίνακα για να φανεί η στατιστική σημαντικότητα 78

79 Ερμηνεία του χ 2 ελέγχου Περιγραφική Στατιστική 79

80 Έλεγχος χ 2 Περιγραφική Στατιστική 80

81 Περιγραφική Στατιστική Προεπεξεργασία Δεδομένων Μετατροπή της μεταβλητής abm από αριθμητική σε ποιοτική με κατηγορίες «No» και «Yes» factor(abm$abm, labels=c("no","yes"))->abm$abm Προσοχή στην σειρά από τις ετικέτες labels. Πρώτα αυτές με που αντιστοιχούν στην χαμηλότερη τιμή Αντικατάσταση των κενών με NA (not available) abm$race[which(abm$race=="")]<-na Αναπροσαρμογή των levels (κατηγοριών) της μεταβλητής race factor(abm$race)->abm$race 81

82 Πίνακας Συχνοτήτων (1/2) Περιγραφική Στατιστική 82

83 Περιγραφική Στατιστική Πίνακας Συχνοτήτων (2/2) cbind: συνδυάζει ανά στήλη (column bind) cumsum: αθροιστική συχνότητα (cumulative sum) 83

84 Πίνακας Συνάφειας Περιγραφική Στατιστική 84

85 Στατιστικός Έλεγχος χ 2 (1/2) Περιγραφική Στατιστική 85

86 Στατιστικός Έλεγχος χ 2 (2/2) Περιγραφική Στατιστική 86

87 Συμπέρασμα Περιγραφική Στατιστική 87

88 Ανάλυση Συσχετίσεων Dr. Nikolaos Mittas Dr. Theodosios Theodosiou

89 Γενικά-Το κίνητρο Ανάλυση Συσχετίσεων Υπάρχει σχέση ανάμεσα σε δύο (ή περισσότερες) μεταβλητές; Αν υπάρχει σχέση ποια η φύση της σχέσης αυτής; Συσχέτιση: μέτρο σχέσης ανάμεσα σε μεταβλητές Θετικά συσχετισμένες Αρνητικά συσχετισμένες Ασυσχέτιστες 89

90 Ανάλυση Συσχετίσεων Μέτρηση Μεταβλητότητας Μεταβλητής Διασπορά Διασπορά ή διακύμανση (variance) μιας μεταβλητής: s 2 = ( xi n x) 1 2 = ( x i x)( x n 1 i x) Ερμηνεία: Tο μέσο ποσό μεταβλητότητας των παρατηρήσεων xi από τη μέση τιμή x 90

91 Ανάλυση Συσχετίσεων Μέτρηση Συμμεταβλητότητας-Συνδιασπορά Συνδιασπορά ή συνδιακύμανση (covariance) δύο μεταβλητών cov( x, y) ( xi x)( y = n 1 y) Ερμηνεία: Το μέσο ποσό της «ταυτόχρονης» μεταβλητότητας των x και y από τις μέσες τιμές τους i 91

92 Συντελεστής Συνδιασποράς Ανάλυση Συσχετίσεων 92

93 Τιμές Συντελεστή Συνδιασποράς Ανάλυση Συσχετίσεων 93

94 Συντελεστής Συσχέτισης Ανάλυση Συσχετίσεων Τυποποίηση (standardization) της συνδιασποράς Απαλλαγή του μέτρου από μονάδες μέτρησης διαίρεση με τυπικές αποκλίσεις των μεταβλητών Συντελεστής συσχέτισης του Pearson (Pearson correlation coefficient): r = cov( x, s s x y y) = ( xi x)( yi ( n 1) s s x y y) 94

95 Ανάλυση Συσχετίσεων Τιμές-Ερμηνεία Συντελεστή Συσχέτισης (1/2) Οι τιμές του r είναι πάντοτε στο διάστημα [-1,+1] r=+1: Οι μεταβλητές είναι θετικά συσχετισμένες (όταν η μια αυξάνει, η άλλη αυξάνει γραμμικά) r=-1: Οι μεταβλητές είναι αρνητικά συσχετισμένες (όταν η μια αυξάνει, η άλλη μειώνεται γραμμικά) r=0: Οι μεταβλητές είναι ασυσχέτιστες 95

96 Ανάλυση Συσχετίσεων Τιμές-Ερμηνεία Συντελεστή Συσχέτισης (2/2) 96

97 Ανάλυση Συσχετίσεων Παράδειγμα Μία έρευνα αφορά τον αριθμό τσιγάρων κατά κεφαλή που κάπνισαν οι πολίτες 43 πολιτειών (1960) και τους ρυθμούς θανάτων ανά 100 χιλιάδες του πληθυσμού από διάφορους τύπους καρκίνων Μεταβλητές (αρχείο Correlation Analysis Cancer.txt): state = state cigar= Αριθμός τσιγάρων που κάπνισαν (εκατοντάδες κατά κεφαλήν) bladder = Θάνατοι ανά 100 χιλιάδες από καρκίνο ουροδόχου κύστης lung = Θάνατοι ανά 100 χιλιάδες από καρκίνο των πνευμόνων kidney = Θάνατοι ανά 100 χιλιάδες από καρκίνο των νεφρών leukemia = Θάνατοι ανά 100 χιλιάδες από λευκαιμία area = 1 (Northwest), 2 (Midwest), 3 (South), 4(West) Ερευνητικό Ερώτημα: Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του αριθμού τσιγάρων και των διάφορων τύπων καρκίνων; 97

98 Επιλογή Working Directory Ανάλυση Συσχετίσεων 98

99 Εισαγωγή Αρχείου (1/2) Ανάλυση Συσχετίσεων 99

100 Εισαγωγή Αρχείου (2/2) Ανάλυση Συσχετίσεων 100

101 Ανάλυση Συσχετίσεων Προεργασία για το Σύνολο δεδομένων 101

102 Ανάλυση Συσχετίσεων Απλό Διάγραμμα Διασποράς (Simple Scatterplot) Κατασκευή Διαγράμματος Διασποράς 102

103 Ορίσματα Συνάρτησης plot Ανάλυση Συσχετίσεων x=dataset$cigar Συνεχής μεταβλητή (x-άξονας) y=dataset$bladder Συνεχής μεταβλητή (yάξονας) main Κύρια Επικεφαλίδα γραφήματος xlab Ετικέτα x-άξονα ylab Ετικέτα y-άξονα xlim Ελάχιστο & μέγιστο x-άξονα ylim Ελάχιστο & μέγιστο y-άξονα 103

104 Διάγραμμα Διασποράς Ανάλυση Συσχετίσεων Deaths per 100K population fro Simple Scatter plot Υπάρχει ισχυρή θετική συσχέτιση Number of cigarettes smoked (hds p 104

105 Ανάλυση Συσχετίσεων Πίνακας Διαγραμμάτων Διασποράς (Scatterplot Matrix ) 105

106 Ορίσματα Συνάρτησης pairs Ανάλυση Συσχετίσεων 106

107 Ανάλυση Συσχετίσεων Πίνακας Διαγραμμάτων Διασποράς Scatterplot Matrix ciga blad lung kidne leuke

108 Ανάλυση Συσχετίσεων Βιβλιοθήκη scatterplot3d -Συνάρτηση scatterplot3d 108

109 Ανάλυση Συσχετίσεων 3-D Διαγράμματα Διασποράς (3-D Scatterplots) Deaths per 100K population fro D Scatterplot Number of cigarettes smoked (hds per capita) Deaths per 100K population fr 109

110 Ανάλυση Συσχετίσεων Βιβλιοθήκη Rmcdr -Συνάρτηση scatter3d 110

111 Ανάλυση Συσχετίσεων 3-D Διαγράμματα Διασποράς (3-D Scatterplots) 111

112 Ανάλυση Συσχετίσεων Βιβλιοθήκη Hmisc -Συνάρτηση rcorr 112

113 Ανάλυση Συσχετίσεων Συντελεστής Συσχέτισης του Pearson Υψηλές Θετικές Συσχετίσεις Στατιστικά Σημαντικές Συσχετίσεις Ο συντελεστής Pearson κυρίως για συνεχή, κανονικά κατανεμημένα δεδομένα 113

114 Ανάλυση Συσχετίσεων Συντελεστής Συσχέτισης Spearman (1/2) Μη-παραμετρικό στατιστικό μέτρο Τα δεδομένα δεν είναι ανάγκη να είναι κανονικά ούτε συνεχή Βασίζεται σε διάταξη των δεδομένων (ranking) και υπολογισμό του συντελεστή του Pearson στις διατάξεις (ranks) Ιδανικό για μεταβλητές διάταξης (ordinal) 114

115 Ανάλυση Συσχετίσεων Συντελεστής Συσχέτισης Spearman (2/2) Υψηλές Θετικές Συσχετίσεις Στατιστικά Σημαντικές Συσχετίσεις Ο συντελεστής Spearman κυρίως για μεταβλητές διάταξης ή μεταβλητές που δεν ακολουθούν την κανονική κατανομή 115

116 Ανάλυση Συσχετίσεων Βιβλιοθήκη corrgram -Συνάρτηση corrgram 116

117 corrgram Ανάλυση Συσχετίσεων cigar bladd lung kidne leuke 117

118 Ανάλυση Συσχετίσεων Συμπεράσματα Οι συντελεστές συσχέτισης και τα διαγράμματα διασποράς μας δείχνουν το μέγεθος και τη φύση της συσχέτισης Η μοντελοποίηση της συσχέτισης δεν είναι απλή Απαιτούνται έλεγχοι του μοντέλου, δυνατότητα ερμηνείας του, εισαγωγή νέων μεταβλητών κλπ 118

119 Μη Παραμετρικοί Έλεγχοι Υποθέσεων- Σύγκριση Διαμέσων για Ανεξάρτητα/Εξαρτημένα Δείγματα Dr. Nikolaos Mittas Dr. Theodosios Theodosiou

120 Μη-παραμετρικοί Έλεγχοι Υποθέσεων Σύγκριση Διαμέσων για Ανεξάρτητα/Εξαρτημένα Δείγματα Επισκόπηση Ενότητας Μη Παραμετρικοί Έλεγχοι Υποθέσεων Σύγκριση Διαμέσων Για ανεξάρτητα δείγματα (Independent Samples) Για εξαρτημένα δείγματα (Paired Samples) 120

121 Εισαγωγή Παραμετρικοί έλεγχοι υποθέσεων (t-tests) (ανεξάρτητα/εξαρτημένα δείγματα): Έλεγχος υπόθεσης Η 0 : μ 1 =μ 2 Η 1 : μ 1 μ 2 Σημαντική προϋπόθεση: Μη-παραμετρικοί Έλεγχοι Υποθέσεων Σύγκριση Διαμέσων για Ανεξάρτητα/Εξαρτημένα Δείγματα Τα δεδομένα ακολουθούν την κανονική κατανομή 121

122 Παράδειγμα Αποτυχίας t-test (1/2) Παράδειγμα Σύγκριση 2 ανεξάρτητων δειγμάτων: Δείγμα 1: Δείγμα 2: Δειγματικές Μέσες τιμές: 5.5 και 13.5 Shapiro-Wilk for normality p- value=0.698 t-test p-value= Απόφαση: Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά Μη-παραμετρικοί Έλεγχοι Υποθέσεων Σύγκριση Διαμέσων για Ανεξάρτητα/Εξαρτημένα Δείγματα Sample Quantiles Normal Q-Q Plot Theoretical Quantiles 122

123 Παράδειγμα Αποτυχίας t-test (2/2) Ύπαρξη Ακραίων Τιμών Σύγκριση 2 ανεξάρτητων δειγμάτων: Δείγμα 1: Δείγμα 2: Δειγματικές Μέσες τιμές: 5.5 και t-test p-value=0.203 Shapiro-Wilk for normality p- value<0.001 Απόφαση: Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά!!! Μη-παραμετρικοί Έλεγχοι Υποθέσεων Σύγκριση Διαμέσων για Ανεξάρτητα/Εξαρτημένα Δείγματα Sample Quantiles Normal Q-Q Plot Theoretical Quantiles 123

124 Μη-παραμετρικοί Έλεγχοι Υποθέσεων Σύγκριση Διαμέσων για Ανεξάρτητα/Εξαρτημένα Δείγματα Μη-Παραμετρικοί Έλεγχοι Υποθέσεων Μη-Παραμετρικοί Έλεγχοι Υποθέσεων: Είναι ανεξάρτητοι από την κατανομή του δείγματος Δεν προϋποθέτουν την κανονική κατανομή Βασίζονται στα rankings (κατάταξη των μετρήσεων) και όχι στις αρχικές μετρήσεις του δείγματος Παράδειγμα: Αρχικές μετρήσεις: Κατάταξη μετρήσεων:

125 Παραμετρικοί vs. Μη-παραμετρικοί Μη-παραμετρικοί Έλεγχοι Υποθέσεων Σύγκριση Διαμέσων για Ανεξάρτητα/Εξαρτημένα Δείγματα 125

126 Βήματα Επιλογής Ελέγχου Υποθέσεων Μη-παραμετρικοί Έλεγχοι Υποθέσεων Σύγκριση Διαμέσων για Ανεξάρτητα/Εξαρτημένα Δείγματα 126

127 Μη-παραμετρικοί Έλεγχοι Υποθέσεων Σύγκριση Διαμέσων για Ανεξάρτητα/Εξαρτημένα Δείγματα Παράδειγμα Πολλές χώρες εξετάζουν το ενδεχόμενο να μειώσουν τα επίπεδα αλκοόλ στο αίμα που επιτρέπονται για την οδήγηση Πείραμα με 20 συμμετέχοντες (αρχείο Mann Whitney Alcohol and driving.txt): 10 άτομα κατανάλωσαν μία προκαθορισμένη ποσότητα αλκοολούχου ποτού (Treatment Group) 10 άτομα κατανάλωσαν την ίδια ποσότητα μηαλκοολούχου ποτού/placebo (Control Group) Κατεγράφησαν οι χρόνοι αντίδρασης (reaction times in second) σε μία σειρά προσομοιωμένων καταστάσεων οδήγησης 127

128 Επιλογή Working Directory Μη-παραμετρικοί Έλεγχοι Υποθέσεων Σύγκριση Διαμέσων για Ανεξάρτητα/Εξαρτημένα Δείγματα 128

129 Εισαγωγή Αρχείου (1/2) Μη-παραμετρικοί Έλεγχοι Υποθέσεων Σύγκριση Διαμέσων για Ανεξάρτητα/Εξαρτημένα Δείγματα 129

130 Εισαγωγή Αρχείου (2/2) Μη-παραμετρικοί Έλεγχοι Υποθέσεων Σύγκριση Διαμέσων για Ανεξάρτητα/Εξαρτημένα Δείγματα 130

131 Προεργασία για το Σύνολο δεδομένων Μη-παραμετρικοί Έλεγχοι Υποθέσεων Σύγκριση Διαμέσων για Ανεξάρτητα/Εξαρτημένα Δείγματα 131

132 Ερευνητικό Ερώτημα Μη-παραμετρικοί Έλεγχοι Υποθέσεων Σύγκριση Διαμέσων για Ανεξάρτητα/Εξαρτημένα Δείγματα 132

133 Μετασχηματισμός Μη-παραμετρικοί Έλεγχοι Υποθέσεων Σύγκριση Διαμέσων για Ανεξάρτητα/Εξαρτημένα Δείγματα 133

134 Μη-παραμετρικοί Έλεγχοι Υποθέσεων Σύγκριση Διαμέσων για Ανεξάρτητα/Εξαρτημένα Δείγματα Έλεγχος Mann-Whitney για 2 ανεξάρτητα δείγματα Υποθέτουμε ότι δεν είναι δυνατή η διόρθωση της λοξότητας Επιλογή Mann-Whitney Test Έλεγχος υπόθεσης Η 0 : mean rank r 1 =mean rank r 2 Η 1 : mean rank r 1 mean rank r 2 Πρακτικά, ελέγχει αν διαφέρουν οι διάμεσοι των 2 δειγμάτων 134

135 Μη-παραμετρικοί Έλεγχοι Υποθέσεων Σύγκριση Διαμέσων για Ανεξάρτητα/Εξαρτημένα Δείγματα Βιβλιοθήκη psych -Συνάρτηση describeby 135

136 Ορίσματα Συνάρτησης describeby Μη-παραμετρικοί Έλεγχοι Υποθέσεων Σύγκριση Διαμέσων για Ανεξάρτητα/Εξαρτημένα Δείγματα 136

137 Μη-παραμετρικοί Έλεγχοι Υποθέσεων Σύγκριση Διαμέσων για Ανεξάρτητα/Εξαρτημένα Δείγματα Διάμεσοι Χρόνων Αντίδρασης για τα 2 Groups 137

138 Γραφική Παράσταση-Boxplot Μη-παραμετρικοί Έλεγχοι Υποθέσεων Σύγκριση Διαμέσων για Ανεξάρτητα/Εξαρτημένα Δείγματα 138

139 Mann-Whitney test Μη-παραμετρικοί Έλεγχοι Υποθέσεων Σύγκριση Διαμέσων για Ανεξάρτητα/Εξαρτημένα Δείγματα Mann-Whitney test Έλεγχος Υποθέσεων για 2 Ανεξάρτητα Δείγματα 139

140 Μη-παραμετρικοί Έλεγχοι Υποθέσεων Σύγκριση Διαμέσων για Ανεξάρτητα/Εξαρτημένα Δείγματα Mann-Whitney test για 2 Ανεξάρτητα Δείγματα Mann-Whitney test Έλεγχος υποθέσεων για τις διαμέσους 2 ανεξάρτητων δειγμάτων formula numeric factor data Σύνολο δεδομένων 140

141 Μη-παραμετρικοί Έλεγχοι Υποθέσεων Σύγκριση Διαμέσων για Ανεξάρτητα/Εξαρτημένα Δείγματα Αποτελέσματα Mann-Whitney test για Ισότητα Διαμέσων sig. =0.003<0.05 Οι διάμεσοι παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική διαφορά Συμπέρασμα: Οι διάμεσοι χρόνοι αντίδρασης μεταξύ των οδηγών που κατανάλωσαν αλκοολούχο ποτό είναι στατιστικά διαφορετικοί από εκείνους που κατανάλωσαν μη-αλκοολούχο ποτό 141

142 Έλεγχος Wilcoxon Ερευνητικό Πρόβλημα Μη-παραμετρικοί Έλεγχοι Υποθέσεων Σύγκριση Διαμέσων για Ανεξάρτητα/Εξαρτημένα Δείγματα Για μια ποσοτική μεταβλητή (ή δύο παρόμοιες) που μετριέται στα ίδια ακριβώς άτομα μας ενδιαφέρει για τις (άγνωστες) διάμεσες τιμές τους Έλεγχος υπόθεσης Η 0 : mean rank r 1 =mean rank r 2 Η 1 : mean rank r 1 mean rank r 2 Εναλλακτικά Η 0 : διάμεσος 1 =διάμεσος 2 Η 1 : διάμεσος 1 διάμεσος 2 142

143 Μη-παραμετρικοί Έλεγχοι Υποθέσεων Σύγκριση Διαμέσων για Ανεξάρτητα/Εξαρτημένα Δείγματα Wilcoxon test για 2 εξαρτημένα δείγματα Στο προηγούμενο παράδειγμα με τις μετρήσεις των χρόνων αντίδρασης μετά την κατανάλωση αλκοολούχου ποτού (αρχείο Wilcoxon Alcohol and driving.txt) Καταγράψαμε τους χρόνους αντίδρασης των οδηγών πριν (pre) και μετά την κατανάλωση αλκοόλ (post) Ερευνητικό Ερώτημα Διαφέρουν οι διάμεσοι των μετρήσεων των χρόνων αντίδρασης μετά την κατανάλωση αλκοόλ; Οι μετρήσεις έχουν γίνει στα ίδια άτομα (επομένως αναφερόμαστε σε έναν πληθυσμό) Απαραίτητη η ύπαρξη των δύο μεταβλητών σε δύο διαφορετικές στήλες 143

144 Εισαγωγή Αρχείου (1/2) Μη-παραμετρικοί Έλεγχοι Υποθέσεων Σύγκριση Διαμέσων για Ανεξάρτητα/Εξαρτημένα Δείγματα 144

145 Εισαγωγή Αρχείου (2/2) Μη-παραμετρικοί Έλεγχοι Υποθέσεων Σύγκριση Διαμέσων για Ανεξάρτητα/Εξαρτημένα Δείγματα 145

146 Προεργασία για το Σύνολο δεδομένων Μη-παραμετρικοί Έλεγχοι Υποθέσεων Σύγκριση Διαμέσων για Ανεξάρτητα/Εξαρτημένα Δείγματα 146

147 Μη-παραμετρικοί Έλεγχοι Υποθέσεων Σύγκριση Διαμέσων για Ανεξάρτητα/Εξαρτημένα Δείγματα Έλεγχος Wilcoxon για 2 εξαρτημένα δείγματα 147

148 Συνάρτηση Summary Μη-παραμετρικοί Έλεγχοι Υποθέσεων Σύγκριση Διαμέσων για Ανεξάρτητα/Εξαρτημένα Δείγματα Στατιστικά μέτρα δείγματος: Η διάμεσος για τους χρόνους αντίδρασης των 10 ατόμων πριν την κατανάλωση Αλκοόλ είναι 0.52 Η διάμεσος για τους χρόνους αντίδρασης των 10 ατόμων μετά την κατανάλωση Αλκοόλ είναι Είναι λοιπόν, οι διάμεσοι των χρόνων αντίδρασης διαφορετικές πριν και μετά την κατανάλωση αλκοόλ; 148

149 Γραφική Παράσταση-Boxplot Μη-παραμετρικοί Έλεγχοι Υποθέσεων Σύγκριση Διαμέσων για Ανεξάρτητα/Εξαρτημένα Δείγματα x=dataset[,1], y=dataset[,2] data Σύνολο δεδομένων main Κύρια Επικεφαλίδα xlab Ετικέτα για x-άξονα Μεγάλη διαφορά στις Διαμέσους των χρόνων αντίδρασης πριν και μετά την κατανάλωση αλκοόλ Διαφορά και σε όλα τα άλλα μέτρα Boxplots for Reaction Tim pre and post 149

150 Wilcoxon test Μη-παραμετρικοί Έλεγχοι Υποθέσεων Σύγκριση Διαμέσων για Ανεξάρτητα/Εξαρτημένα Δείγματα Wilcoxon test Έλεγχος Υποθέσεων για 2 Εξαρτημένα Δείγματα 150

151 Μη-παραμετρικοί Έλεγχοι Υποθέσεων Σύγκριση Διαμέσων για Ανεξάρτητα/Εξαρτημένα Δείγματα Wilcoxon test για 2 Εξαρτημένα Δείγματα 151

152 Μη-παραμετρικοί Έλεγχοι Υποθέσεων Σύγκριση Διαμέσων για Ανεξάρτητα/Εξαρτημένα Δείγματα Αποτελέσματα Mann-Whitney test για Ισότητα Διαμέσων sig. =0.002<0.05 Οι διάμεσοι παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική διαφορά Συμπέρασμα: Οι διάμεσοι χρόνοι αντίδρασης πριν την κατανάλωση αλκοόλ διαφέρουν σημαντικά από εκείνους μετά την κατανάλωση αλκοόλ 152

153 Παραμετρικοί Έλεγχοι Υποθέσεων Σύγκριση Μέσων Τιμών για Ανεξάρτητα/Εξαρτημένα Δείγματα Dr. Nikolaos Mittas Dr. Theodosios Theodosiou

154 Παραμετρικοί Έλεγχοι Υποθέσεων Σύγκριση Μέσων Τιμών για Ανεξάρτητα/Εξαρτημένα Δείγματα Γενικά-Το κίνητρο Παραμετρικοί Έλεγχοι Υποθέσεων Σύγκριση Μέσων Τιμών Για ανεξάρτητα δείγματα (Independent Samples) Για εξαρτημένα δείγματα (Paired Samples) Εύρεση Διαστήματος Εμπιστοσύνης-ΔΕ (Confidence Interval-CI) για τη διαφορά των μέσων τιμών (90%, 95%, 99%) 154

155 Παραμετρικοί Έλεγχοι Υποθέσεων Σύγκριση Μέσων Τιμών για Ανεξάρτητα/Εξαρτημένα Δείγματα Σύγκριση Μέσων Τιμών 2 Ανεξάρτητων Δειγμάτων Μία έρευνα αφορά τα επίπεδα χοληστερίνης στο αίμα και τα περιστατικά καρδιακών επεισοδίων (αρχείο Independent Samples Cholesterol.txt) Κατεγράφησαν τα επίπεδα χοληστερίνης (cholesterol) 28 ασθενών (Treatment Group) 2 μέρες μετά από την εμφάνιση καρδιακού επεισοδίου Παράλληλα, μετρήθηκαν τα επίπεδα χοληστερίνης από 30 υγιείς ανθρώπους (Control Group) Οι μονάδες μέτρησης της χοληστερίνης είναι mg/dl αίματος 155

156 Επιλογή Working Directory Παραμετρικοί Έλεγχοι Υποθέσεων Σύγκριση Μέσων Τιμών για Ανεξάρτητα/Εξαρτημένα Δείγματα 156

157 Εισαγωγή Αρχείου (1/2) Παραμετρικοί Έλεγχοι Υποθέσεων Σύγκριση Μέσων Τιμών για Ανεξάρτητα/Εξαρτημένα Δείγματα 157

158 Εισαγωγή Αρχείου (2/2) Παραμετρικοί Έλεγχοι Υποθέσεων Σύγκριση Μέσων Τιμών για Ανεξάρτητα/Εξαρτημένα Δείγματα 158

159 Προεργασία για το Σύνολο δεδομένων Παραμετρικοί Έλεγχοι Υποθέσεων Σύγκριση Μέσων Τιμών για Ανεξάρτητα/Εξαρτημένα Δείγματα 159

160 Παραμετρικοί Έλεγχοι Υποθέσεων Σύγκριση Μέσων Τιμών για Ανεξάρτητα/Εξαρτημένα Δείγματα Βιβλιοθήκη psych -Συνάρτηση describeby Περιγραφική Στατιστική με τη συνάρτηση describeby 160

161 Ορίσματα Συνάρτησης describeby Παραμετρικοί Έλεγχοι Υποθέσεων Σύγκριση Μέσων Τιμών για Ανεξάρτητα/Εξαρτημένα Δείγματα 161

162 Παραμετρικοί Έλεγχοι Υποθέσεων Σύγκριση Μέσων Τιμών για Ανεξάρτητα/Εξαρτημένα Δείγματα Μέσες Τιμές Cholesterol για τα 2 Groups 162

163 Παραμετρικοί Έλεγχοι Υποθέσεων Σύγκριση Μέσων Τιμών για Ανεξάρτητα/Εξαρτημένα Δείγματα Ερευνητικό Ερώτημα Ερευνητικό Ερώτημα Για μια ποσοτική μεταβλητή σε δύο ανεξάρτητους πληθυσμούς μας ενδιαφέρει αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις άγνωστες μέσες τιμές τους Η διαδικασία που ακολουθείται ονομάζεται στατιστικός έλεγχος υποθέσεως (statistical hypothesis test) Στατιστικός έλεγχος υπόθεσης είναι η διαδικασία κατά την οποία, τα δεδομένα του δείγματος χρησιμοποιούνται ώστε να ελέγξουμε μία υπόθεση για την άγνωστη τιμή μίας παραμέτρου (πληθυσμός) 163

164 Παραμετρικοί Έλεγχοι Υποθέσεων Σύγκριση Μέσων Τιμών για Ανεξάρτητα/Εξαρτημένα Δείγματα Στατιστικός Έλεγχος Υποθέσεων Τα στοιχεία ενός στατιστικού ελέγχου υποθέσεων είναι τα εξής: 1. Ορίζεται η μηδενική υπόθεση Η 0 (null hypothesis) 2. Ορίζεται η εναλλακτική υπόθεση Η 1 (alternative hypothesis) 3. Ορίζεται η στάθμη ή επίπεδο σημαντικότητας (level of significance) 4. Εξάγονται τα συμπεράσματα 164

165 Μηδενική/Εναλλακτική Υπόθεση Παραμετρικοί Έλεγχοι Υποθέσεων Σύγκριση Μέσων Τιμών για Ανεξάρτητα/Εξαρτημένα Δείγματα 165

166 Δίπλευρος/Μονόπλευρος Έλεγχος Παραμετρικοί Έλεγχοι Υποθέσεων Σύγκριση Μέσων Τιμών για Ανεξάρτητα/Εξαρτημένα Δείγματα 166

167 Παραμετρικοί Έλεγχοι Υποθέσεων Σύγκριση Μέσων Τιμών για Ανεξάρτητα/Εξαρτημένα Δείγματα Στατιστική Σημαντικότητα, Σφάλμα Τύπου Ι & ΙΙ 167

168 Παραμετρικοί Έλεγχοι Υποθέσεων Σύγκριση Μέσων Τιμών για Ανεξάρτητα/Εξαρτημένα Δείγματα Σφάλμα Τύπου Ι & ΙΙ Στην πράξη: Η Η 0 απορρίπτεται εάν η παρατηρούμενη στάθμη σημαντικότητας (p-value) είναι μικρότερη μίας προκαθορισμένης στάθμης σημαντικότητας α που επιλέγεται ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε έρευνας Π.χ. Εάν θέσουμε ως όριο αποδοχής το α=0.05 και πάρουμε p- value<0.05 δεχόμαστε την ύπαρξη διαφοράς ή εμφάνισης ενός φαινομένου 168

169 Παραμετρικοί Έλεγχοι Υποθέσεων Σύγκριση Μέσων Τιμών για Ανεξάρτητα/Εξαρτημένα Δείγματα Ερευνητικό Ερώτημα Από το δείγμα μας μπορούμε να ισχυριστούμε ότι οι μέσες τιμές χοληστερίνης των ανθρώπων με καρδιακό επεισόδιο (Treatment Group) διαφέρουν σε σχέση με τους υγιείς (Control Group); Προσοχή! Απαιτείται ύπαρξη 2 μεταβλητών (στηλών): Μια ποσοτική (αυτή που ενδιαφέρει να συγκρίνουμε) και Μια κατηγορική (αυτή που ορίζει τους πληθυσμούς) Στο παράδειγμα θα χρησιμοποιηθούν οι cholest και group 169

22 Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας

22 Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας Χρήστος Κατσάνος και Νικόλαος Αβούρης Πανεπιστήµιο Πατρών Σκοπός Το παρόν κεφάλαιο, συµπληρωµατικό του κυρίως υλικού του βιβλίου, περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΙΒΜ SPSS 22

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΙΒΜ SPSS 22 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΙΒΜ SPSS 22 STATISTICAL PACKAGE for the SOCIAL SCIENCES ΤΣΑΓΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Email: mtsagris@yahoo.gr ΑΘΗΝΑ και Nottingham Μάρτιος 2014 2 Περιεχόμενα Ένας μικρός πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΔΥΟ

ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΔΥΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΔΥΟ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ Όταν ενδιαφερόμαστε να συγκρίνουμε δύο πληθυσμούς, η φυσιολογική προσέγγιση είναι να προσπαθήσουμε να συγκρίνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Η ενεργοποίηση του SPSS γίνεται με 2 τρόπους : Με διπλό πάτημα του εικονιδίου SPSS στην επιφάνεια εργασίας, ή

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Η ενεργοποίηση του SPSS γίνεται με 2 τρόπους : Με διπλό πάτημα του εικονιδίου SPSS στην επιφάνεια εργασίας, ή ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SPSS Το SPSS (Statistical Package for Social Sciences) είναι ένα στατιστικό πρόγραμμα με ευρύτατη χρήση σε όλους τους ερευνητικούς χώρους και ιδιαίτερα στο χώρο των κοινωνικών επιστημών.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην R Πρόχειρες Σηµειώσεις. Κωνσταντίνος Φωκιανός & Χαράλαµπος Χαραλάµπους Τµήµα Μαθηµατικών & Στατιστικής Πανεπιστήµιο Κύπρου

Εισαγωγή στην R Πρόχειρες Σηµειώσεις. Κωνσταντίνος Φωκιανός & Χαράλαµπος Χαραλάµπους Τµήµα Μαθηµατικών & Στατιστικής Πανεπιστήµιο Κύπρου Εισαγωγή στην R Πρόχειρες Σηµειώσεις Κωνσταντίνος Φωκιανός & Χαράλαµπος Χαραλάµπους Τµήµα Μαθηµατικών & Στατιστικής Πανεπιστήµιο Κύπρου η Εκδοση : Φεβρουάριος 2008 2η Εκδοση : Ιανουάριος 200 2 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Μ. ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ- ΒΑΓΙΩΝΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Μ. ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ- ΒΑΓΙΩΝΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Μ. ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ- ΒΑΓΙΩΝΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΥΡΗΜΑ VS ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΥΡΗΜΑ Ι 1. Η στατιστική σημαντικότητα αντανακλά την επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων 4 0 εξάμηνο ΚΙΤΙΚΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σχέσεις εξάρτησης μεταξύ των μεταβλητών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΣ Ή ΔΥΟ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (Methods Based on Ranks)

ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΣ Ή ΔΥΟ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (Methods Based on Ranks) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΣ Ή ΔΥΟ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (Methods Based on Ranks) Στο κεφάλαιο αυτό, εξετάζονται ορισμένες τεχικές ανάλυσης δεδομένων, οι

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2007 Ε.Ν. Σωσσίδου και Δ. Κ. Ψευτογιάννη

Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2007 Ε.Ν. Σωσσίδου και Δ. Κ. Ψευτογιάννη Πρόλογος Η πλατιά εφαρμογή των στατιστικών μεθόδων, καθώς και η ραγδαία ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων και των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ), είχαν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη ενός αρκετά μεγάλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Γραμμικά μοντέλα παλινδρόμησης

Διαβάστε περισσότερα

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress.

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress. 3-4 ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ Βαγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ttp://cutemats.wordpress.com/ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 3. ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ 4. ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΤΑΞΗΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Διαγράμματα διασποράς (scattergrams) Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Η οπτική απεικόνιση δύο συνόλων δεδομένων μπορεί να αποκαλύψει με παραστατικό τρόπο πιθανές τάσεις και μεταξύ τους συσχετίσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικές πληροφορίες: http://dlib.ionio.gr/~spver/seminars/statistics/ Πίσω στα βασικά Βασικές αρχές στατιστικής για κοινωνιολογικές έρευνες

Σχετικές πληροφορίες: http://dlib.ionio.gr/~spver/seminars/statistics/ Πίσω στα βασικά Βασικές αρχές στατιστικής για κοινωνιολογικές έρευνες Σχετικές πληροφορίες: http://dlib.ionio.gr/~spver/seminars/statistics/ Πίσω στα βασικά Βασικές αρχές στατιστικής για κοινωνιολογικές έρευνες Σπύρος Βερονίκης Μέρος 1: Βασικές έννοιες Μια σύντομη εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Δρ ΒΛΑΣΗΣ Χ. ΓΚΕΡΓΚΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ ΒΑΣΙΛΕΙΑ Ι. ΣΙΝΑΝΟΓΛΟΥ, ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Δρ ΘΑΛΕΙΑ Γ. ΝΤΟΥΡΤΟΓΛΟΥ, ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Δρ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο SPSS, Ενότητα 1

Εισαγωγή στο SPSS, Ενότητα 1 Εισαγωγή στο SPSS, Ενότητα Βήματα για την Στατιστική ανάλυση δεδομένων.. Εισαγωγή δεδομένων στον data editor (Εισαγωγή από μία βάση δεδομένων ή από ένα spreadsheet ή από ένα αρχείο txt, ή απευθείας εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων Παράδειγμα Με πίνακες Με διαγράμματα Ονομαστικά δεδομένα Εδώ τα περιγραφικά μέτρα (μέσος, διάμεσος κλπ ) δεν έχουν νόημα Πήραμε ένα δείγμα από 25 άτομα και τα ρωτήσαμε

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Η Χρησιμότητα της Στατιστικής

1.1. Η Χρησιμότητα της Στατιστικής ε ν ό τ η τ α 1 1.1. Η Χρησιμότητα της Στατιστικής Οι εφαρμογές των μεθόδων της στατιστικής είναι ευρείες. Πριν την αναφορά μας για τη χρησιμότητα της στατιστικής, είναι σκόπιμο να παραθέσουμε τους παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις : ! Και οι δύο µεταβλητές να κατανέµονται κανονικά και να έχουν επιλεγεί τυχαία.

Προϋποθέσεις : ! Και οι δύο µεταβλητές να κατανέµονται κανονικά και να έχουν επιλεγεί τυχαία. . ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ. Υπολογισµός συντελεστών συσχέτισης Προκειµένου να ελέγξουµε την ύπαρξη γραµµικής σχέσης µεταξύ δύο ποσοτικών µεταβλητών, χρησιµοποιούµε συνήθως τον παραµετρικό συντελεστή συσχέτισης

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΛΙΝ ΡΟΜΗΣΗΣ

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΛΙΝ ΡΟΜΗΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ» Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΛΙΝ ΡΟΜΗΣΗΣ του ΗΜΗΤΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΥΧΑΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΥΧΑΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΥΧΑΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤEΣ ΚΑΤΑΝΟΜEΣ Σε πολλά προβλήματα, ενδιαφερόμαστε για περισσότερα από ένα χαρακτηριστικά ενός πληθυσμού. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι πιθανό να αλληλοεξαρτώνται

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μελέτη Μηχανισμών Εκτίμησης Ελλιπούς Πληροφορίας σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων

Συγκριτική Μελέτη Μηχανισμών Εκτίμησης Ελλιπούς Πληροφορίας σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Συγκριτική Μελέτη Μηχανισμών Εκτίμησης Ελλιπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ο ορισµός της οικονοµετρίας περιλαµβάνει την εµπειρική εκτίµηση των οικονοµικών σχέσεων. Χρησιµοποιώντας δηλαδή την οικονοµική θεωρία την στατιστική θεωρία αλλά και τα

Διαβάστε περισσότερα

Κεϕάλαιο 5 Συσχέτιση και Παλινδρόµηση

Κεϕάλαιο 5 Συσχέτιση και Παλινδρόµηση Κεϕάλαιο 5 Συσχέτιση και Παλινδρόµηση Στο προηγούµενο κεϕάλαιο µελετήσαµε τη διάδοση του σϕάλµατος από µια τυχαία µεταβλητή X σε µια τ.µ. Y που δίνεται ως συνάρτηση της X. Σε αυτό το κεϕάλαιο ϑα διερευνήσουµε

Διαβάστε περισσότερα

Ελλιπή δεδομένα. Εδώ έχουμε 1275. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 1275 ατόμων

Ελλιπή δεδομένα. Εδώ έχουμε 1275. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 1275 ατόμων Ελλιπή δεδομένα Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 75 ατόμων Εδώ έχουμε δ 75,0 75 5 Ηλικία Συχνότητες f 5-4 70 5-34 50 35-44 30 45-54 465 55-64 335 Δεν δήλωσαν 5 Σύνολο 75 Μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Υπό ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΡΤΙΚΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΥΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΤ1ΚΗ Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιά 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα συνήθη κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων βασίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ Η κανονική κατανομή ανακαλύφθηκε γύρω στο 720 από τον Abraham De Moivre στην προσπάθειά του να διαμορφώσει Μαθηματικά που να εξηγούν την τυχαιότητα. Γύρω στο 870, ο Βέλγος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ :ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 3. Γενικά 3. Βασικά στάδια μιας δειγματοληψίας 4.3 Εκτιμητής και κανονική κατανομή 7.4 Απόκλιση και μέσο τετραγωνικό σφάλμα ενός εκτιμητή 8.5 Μέθοδοι δειγματοληψίας

Διαβάστε περισσότερα