TDR. Treating doctor s report (Outside Australia) Έκθεση θεράποντος ιατρού (εκτός Αυστραλίας) 1 of 53. Patient s details Στοιχεία ασθενή.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "TDR. Treating doctor s report (Outside Australia) Έκθεση θεράποντος ιατρού (εκτός Αυστραλίας) 1 of 53. Patient s details Στοιχεία ασθενή."

Transcript

1 Treating doctor s report (Outside Australia) Έκθεση θεράποντος ιατρού (εκτός Αυστραλίας) TDR Patient s details Στοιχεία ασθενή Name Όνοµα Address ιεύθυνση Date of birth Hµεροµηνία γέννησης Instructions for the patient / Οδηγίες για τον/την ασθενή Country Xώρα Customer Centrelink Reference Number Αριθµός Μητρώου Πελάτη Centrelink This report will be used to assist in determining if you are medically eligible for an Australian Disability Support Pension. Αυτή η έκθεση θα χρησιµοποιηθεί για να βοηθήσει να κριθεί κατά πόσον ικανοποιείτε τις ιατρικές προϋποθέσεις για Αυστραλιανή Υποστηρικτική Σύνταξη Αναπηρίας. What you should do Τι θα πρέπει να κάνετε You should take this report to your treating doctor. Please let your doctor know at the time of making the appointment that you require this report to be completed to assess your eligibility for an Australian Disability Support Pension. You are responsible for any costs in obtaining this report. You will need to get the completed form from your doctor and return it to International Services in Australia unless your doctor returns it for you. Θα πρέπει να δώσετε αυτή την έκθεση στο θεράποντα ιατρό σας. Παρακαλείστε να πληροφορήσετε το γιατρό σας κατά το χρόνο που θα κλείσετε το ραντεβού ότι χρειάζεστε τη συµπλήρωση αυτής της έκθεσης για να αξιολογηθεί το δικαίωµά σας για Αυστραλιανή Υποστηρικτική Σύνταξη Αναπηρίας. Εσείς είστε υπεύθυνος/η για οποιοδήποτε κόστος σχετικό µε την εξασφάλιση αυτής της έκθεσης. Θα πρέπει να πάρετε πίσω αυτή την έκθεση από το γιατρό σας και να την επιστρέψετε στις ιεθνείς Υπηρεσίες στην Αυστραλία εκτός αν την επιστρέψει ο γιατρός σας για λογαριασµό σας. Continued Συνέχεια CLK0AUS109GR of 53

2 Privacy and your personal information Απόρρητο και προσωπικές πληροφορίες Authority to release information Εξουσιοδότηση για παροχή πληροφοριών Your personal information is protected by law, including the Privacy Act 1988, and is collected by the Australian Government Department of Human Services for the assessment and administration of payments and services. This information is required to process your application or claim. Your information may be used by the department or given to other parties for the purpose of research, investigation or where you have agreed or it is required or authorised by law. You can get more information about the way in which the Department of Human Services will manage your personal information, including our privacy policy at or by requesting a copy from the department. Οι προσωπικές σας πληροφορίες προστατεύονται από τη νοµοθεσία, όπως για παράδειγµα από το Νόµο περί Απορρήτου (Privacy Act) 1988 και συλλέγονται από το Department of Human Services της αυστραλιανής κυβέρνησης για το σκοπό της αξιολόγησης και διαχείρισης πληρωµών και υπηρεσιών. Αυτές οι πληροφορίες είναι αναγκαίες για την διεκπεραίωση της αίτησης ή της προσφυγής σας. Οι πληροφορίες σας µπορεί να χρησιµοποιηθούν από την υπηρεσία ή να παραχωρηθούν σε τρίτους για σκοπούς έρευνας και διερεύνησης. Επίσης, µπορούν να παραχωρηθούν εάν παράσχετε τη συναίνεσή σας ή εάν αυτό απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόµο. Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο που το Department of Human Services θα διαχειρίζεται τα προσωπικά σας στοιχεία, συµπεριλαµβανοµένης της ήλωσης Απορρήτου µας, στη διεύθυνσηwww.humanservices.gov.au/privacy ή να ζητήσετε ένα αντίγραφο από την υπηρεσία. I authorise the Australian Government Department of Human Services and/or the medical assessor to obtain any medical information necessary to decide my qualification for pension from my doctor(s), other health professionals and public or private health facilities I have visited. I authorise the Australian Government Department of Human Services and/or the medical assessor to obtain any information necessary to decide my qualification for pension from any public or private education facilities I have attended or am currently attending. I consent to the release by the Australian Government Department of Human Services of relevant information in this report to service providers to whom I may be referred by the Australian Government Department of Human Services. I consent to any decision of the Australian Government Department of Human Services to refer me for any further required assessment, upon the recommendation of the medical assessor. Εξουσιοδοτώ το Department of Human Services της κυβέρνησης της Αυστραλίας ή/και τον ιατρικό αξιολογητή να λάβουν τυχόν ιατρικές πληροφορίες που είναι αναγκαίες προκειµένου να αποφασιστεί εάν δικαιούµαι σύνταξη από τους γιατρούς µου, άλλους επαγγελµατίες υγείας και δηµόσια ή ιδιωτικά ιδρύµατα υγείας, τα οποία έχω επισκεφθεί. Εξουσιοδοτώ το Department of Human Services της κυβέρνησης της Αυστραλίας ή/και τον ιατρικό αξιολογητή να λάβουν τυχόν πληροφορίες που είναι αναγκαίες προκειµένου να αποφασιστεί εάν δικαιούµαι σύνταξη από δηµόσια ή ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα, στα οποία έχω φοιτήσει ή φοιτώ. Συναινώ στην κοινοποίηση από το το Department of Human Services της κυβέρνησης της Αυστραλίας τυχόν σχετικών πληροφοριών που περιλαµβάνονται στην παρούσα έκθεση σε παροχείς υπηρεσιών, στους οποίους ενδέχεται να παραπεµφθώ από το το Department of Human Services της κυβέρνησης της Αυστραλίας. Συναινώ σε κάθε απόφαση του Department of Human Services της κυβέρνησης της Αυστραλίας να µε παραπέµψει για περαιτέρω αναγκαία αξιολόγηση βάσει των συστάσεων του ιατρικού αξιολογητή. Patients signature Υπογραφή ασθενή Date Hµεροµηνία 2 of 53

3 Instructions for the doctor / Οδηγίες για το γιατρό About this report About the information that you give us This report will be used to assist in determining if your patient is medically eligible for an Australian Disability Support Pension. Payment for your report We have asked your patient to let you know at the time of making their appointment that they require you to complete this form. This is to ensure you have sufficient time for the examination. Your patient has been informed that they are responsible for any costs in obtaining this report. Completing this report In this report you will be asked to provide clinical details of the patient s medical conditions. Please complete all the required parts of the form. Your patient s impairment is to be assessed when they are using or wearing any aids, equipment or assistive technology that they have and usually use (e.g. hearing aids, spectacles, contact lenses or prostheses). Returning the report to us Please return this report and any attachments as soon as possible directly to us, or if you prefer, you can give the report and any attachments to your patient to return to us. Confidentiality of Information The personal information that is provided to you for the purpose of this report must be kept confidential under section 202 of the Social Security (Administration) Act It cannot be disclosed to anyone else unless authorised by law. There are penalties for offences against section 202 of the Social Security (Administration) Act Release of information The Freedom of Information Act 1982 allows for the disclosure of medical or psychiatric information directly to the individual concerned. If there is any information which, if released to your patient, may harm his or her physical or mental well-being, Human Services in Australia can contact you. Please indicate at PART i if you wish Human Services to contact you. Similarly please specify any other special circumstances which should be taken into account. Privacy and your personal information Your personal information is protected by law, including the Privacy Act 1988, and is collected by the Australian Government Department of Human Services for the assessment and administration of payments and services. Your information may be used by the department or given to other parties for the purpose of research, investigation or where you have agreed or it is required or authorised by law. You can get more information about the way in which the Department of Human Services will manage your personal information, including our privacy policy at or by requesting a copy from the department. Οδηγίες για το γιατρό Σχετικά µε αυτή την έκθεση Αυτή η έκθεση θα χρησιµοποιηθεί για να βοηθήσει να κριθεί κατά πόσον ο/η ασθενής σας πληροί τις ιατρικές προϋποθέσεις για αυστραλιανή Σύνταξη Στήριξης Aναπηρίας. Πληρωµή για την έκθεσή σας Έχουµε ζητήσει από τον/την ασθενή σας να σας πληροφορήσει κατά το χρόνο που θα κλείσει το ραντεβού του/της ότι χρειάζεται να του/της συµπληρώσετε αυτή την έκθεση. Αυτό γίνεται για να εξασφαλιστεί ότι έχετε επαρκή χρόνο για την εξέταση. O/H ασθενής σας έχει πληροφορηθεί ότι είναι υπεύθυνος/η για οποιοδήποτε κόστος σχετικά µε την εξασφάλιση αυτής της έκθεσης. Συµπλήρωση αυτής της έκθεσης Σε αυτή την έκθεση θα σας ζητηθεί να παράσχετε κλινικές πληροφορίες των ιατρικών παθήσεων του/της ασθενή. Παρακαλείστε να συµπληρώσετε όλα τα απαραίτητα τµήµατα του εντύπου. Η αναπηρία του/της ασθενή σας πρέπει να αξιολογηθεί όταν το άτοµο χρησιµοποιεί ή φορά τυχόν βοηθήµατα, εξοπλισµό ή υποβοηθητική τεχνολογία που διαθέτει ή χρησιµοποιεί συνήθως (π.χ. βοηθήµατα ακοής, γυαλιά, φακοί επαφής ή προσθετικά µέλη). Επιστροφή της έκθεσης σε εµάς Παρακαλείστε να επιστρέψετε αυτή την έκθεση και οποιαδήποτε συνηµµένα έγγραφα το συντοµότερο δυνατό κατευθείαν σε εµάς ή, αν προτιµάτε, µπορείτε να δώσετε την έκθεση και οποιαδήποτε συνηµµένα έγγραφα στον/στην ασθενή σας για να τα επιστρέψει σε εµάς. 3 of 53

4 Instructions for the doctor / Οδηγίες για το γιατρό Σχετικά µε τις πληροφορίες που µας δίνετε Απόρρητο πληροφοριών Οι προσωπικές πληροφορίες που παρέχονται σε εσάς για τους σκοπούς της παρούσας έκθεσης πρέπει να τηρούνται απόρρητες σύµφωνα µε την παράγραφο 202 του Νόµου περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων ( ιαχείριση) του εν πρέπει να αποκαλύπτονται σε κανέναν άλλον εκτός αν υπάρχει νόµιµη εξουσιοδότηση. Ισχύουν κυρώσεις για αδικήµατα εναντίον της παραγράφου 202 του Νόµου περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων ( ιαχείριση) του Αποκάλυψη πληροφοριών Ο Νόµος περί Ελευθερίας Πληροφοριών του 1982 προβλέπει την αποκάλυψη ιατρικών ή ψυχιατρικών πληροφοριών απευθείας στον άµεσα ενδιαφερόµενο. Αν υπάρχουν οποιεσδήποτε πληροφορίες οι οποίες, αν παρασχεθούν στον/στην ασθενή σας, ενδέχεται να βλάψουν τη σωµατική ή ψυχική του/της ευεξία, το υπουργείο Ανθρωπίνων Υπηρεσιών της Αυστραλίας µπορεί να επικοινωνήσει µαζί σας. Παρακαλείστε να υποδείξετε στο ΜΕΡΟΣ Θ αν επιθυµείτε να επικοινωνήσει µαζί σας το υπουργείο Ανθρωπίνων Υπηρεσιών. Παρόµοια, παρακαλείστε να καθορίσετε οποιεσδήποτε άλλες ειδικές περιστάσεις που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Απόρρητο και προσωπικές πληροφορίες Οι προσωπικές σας πληροφορίες προστατεύονται από τη νοµοθεσία, όπως για παράδειγµα από το Νόµο περί Απορρήτου (Privacy Act) 1988 και συλλέγονται από το Department of Human Services της αυστραλιανής κυβέρνησης για το σκοπό της αξιολόγησης και διαχείρισης πληρωµών και υπηρεσιών. Οι πληροφορίες σας µπορεί να χρησιµοποιηθούν από την υπηρεσία ή να παραχωρηθούν σε τρίτους για σκοπούς έρευνας και διερεύνησης. Επίσης, µπορούν να παραχωρηθούν εάν παράσχετε τη συναίνεσή σας ή εάν αυτό απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόµο. Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο που το Department of Human Services θα διαχειρίζεται τα προσωπικά σας στοιχεία, συµπεριλαµβανοµένης της ήλωσης Απορρήτου µας, στη διεύθυνσηwww.humanservices.gov.au/privacy ή να ζητήσετε ένα αντίγραφο από την υπηρεσία. 4 of 53

5 PART A Cardiovascular, respiratory and other conditions impacting physical exertion or stamina ΜΕΡΟΣ Α Καρδιαγγειακές, αναπνευστικές και άλλες παθήσεις που επηρεάζουν τη σωµατική προσπάθεια ή την αντοχή PART A should be completed for conditions impacting physical exertion or stamina including but not limited to: cardiac failure, cardiomyopathy, ischaemic heart disease, chronic obstructive airways/pulmonary disease, asbestosis, mesothelioma, lung cancer, chronic pain which impacts physical exertion or stamina, end stage organ failure, widespread/metastatic cancer and chronic fatigue syndrome. Το ΜΕΡΟΣ Α πρέπει να συµπληρωθεί για παθήσεις που επηρεάζουν τη σωµατική προσπάθεια ή την αντοχή, συµπεριλαµβανοµένων µεταξύ άλλων των παρακάτω: καρδιακή ανεπάρκεια, καρδιοµυοπάθεια, ισχαιµική καρδιοπάθεια, χρόνια αποφρακτική νόσος αεραγωγών/πνευµονοπάθεια, αµιάντωση, µεσοθηλίωµα, καρκίνος του πνεύµονα, χρόνιος πόνος που επηρεάζει τη σωµατική προσπάθεια ή την αντοχή, ανεπάρκεια οργάνου τελικού σταδίου, εκτεταµένος/µεταστατικός καρκίνος και σύνδροµο χρόνιας κόπωσης. 1 Does the patient have a cardiovascular, respiratory or other condition impacting physical exertion or stamina? Έχει ο/η ασθενής µια καρδιαγγειακή, αναπνευστική ή άλλη πάθηση που επηρεάζει τη σωµατική προσπάθεια ή την αντοχή; Go to PART B Μεταβείτε στο ΜΕΡΟΣ B Αναφέρετε λεπτοµέρειες παρακάτω Instructions for the doctor If the patient has more than one condition of this type, provide details here for the condition that causes the greatest impact on ability to function. Details of other conditions can be provided at PART F. Please provide answers to the following questions based on clinical assessment, results of tests and investigations, and current scientific knowledge. Self-reported symptoms alone are not sufficient. Οδηγίες για το γιατρό Αν ο/η ασθενής έχει περισσότερες από µία παθήσεις αυτού του τύπου, αναφέρετε εδώ λεπτοµέρειες για την πάθηση που έχει τη µεγαλύτερη επίδραση στη λειτουργική ικανότητα. Λεπτοµέρειες για άλλες παθήσεις µπορείτε να δώσετε στο ΜΕΡΟΣ ΣΤ. ώστε απαντήσεις στις ακόλουθες ερωτήσεις µε βάση την κλινική αξιολόγηση, τα αποτελέσµατα των εξετάσεων και διερευνήσεων, καθώς και τις τρέχουσες επιστηµονικές γνώσεις. Τα συµπτώµατα που αναφέρει µόνο το ίδιο το άτοµο δεν επαρκούν. Attach: a report from the doctor or specialist doctor who usually treats this condition (if not you), and copies of relevant test and investigation results (e.g. lung function tests, blood tests, exercise tolerance tests, ECG reports only), if available. Επισυνάψτε: µια έκθεση του γιατρού ή του ειδικού γιατρού που συνήθως παρακολουθεί αυτή την πάθηση (αν δεν είστε εσείς), και αντίγραφα των αποτελεσµάτων των σχετικών εξετάσεων και διερευνήσεων (π.χ. των εξετάσεων πνευµονικής λειτουργίας, των αιµατολογικών εξετάσεων, των τεστ κοπώσεως, των ΗΚΓ µόνο εκθέσεις), αν υπάρχουν. Diagnosis / ιάγνωση 2 What is the diagnosis? Provide specific details (e.g. include the International Classification of Diseases code and/or staging as relevant). Ποια είναι η διάγνωση; ώστε συγκεκριµένα στοιχεία (π.χ. συµπεριλάβετε τον κωδικό ιεθνούς Ταξινόµησης Νόσων ή/και το στάδιο κατά περίπτωση). 5 of 53

6 3 The diagnosis is: Η διάγνωση είναι: Confirmed Επιβεβαιωµένη Who confirmed the diagnosis? Ποιος επιβεβαίωσε τη διάγνωση; Name Όνοµα Qualifications Τίτλοι σπουδών Presumptive Πιθανολογούµενη Are further investigations/assessments planned to confirm the diagnosis? Έχουν προγραµµατιστεί περαιτέρω διερευνήσεις/αξιολογήσεις για την επιβεβαίωση της διάγνωσης; 4 What was the date of diagnosis? Ποια ήταν η ηµεροµηνία της διάγνωσης; 5 What was the date of onset of symptoms (if known)? Ποια ήταν η ηµεροµηνία έναρξης των συµπτωµάτων (αν είναι γνωστό); 6 What is the prognosis of this condition? Give a timeframe, if applicable. Ποια είναι η πρόγνωση για την πάθηση αυτή; ώστε ένα χρονικό πλαίσιο, αν υπάρχει. Treatment / Θεραπεία 7 What treatment is currently being provided for this condition (e.g. hospitalisation, surgery, medication, physical therapy, rehabilitation, pain management)? Provide specific details (e.g. date of commencement, frequency and duration of treatment or rehabilitation, type and dose of medications). Ποια θεραπεία χορηγείται αυτή τη στιγµή για την πάθηση (π.χ. νοσηλεία, χειρουργική επέµβαση, φαρµακευτική αγωγή, φυσιοθεραπεία, αποκατάσταση, αντιµετώπιση πόνου); ώστε συγκεκριµένα στοιχεία (π.χ. ηµεροµηνία έναρξης, συχνότητα και διάρκεια θεραπείας ή αποκατάστασης, τύπος και δοσολογία φαρµάκων). 6 of 53

7 8 How effective is current treatment? Describe response to treatment and degree of control of symptoms. Πόσο αποτελεσµατική είναι η τρέχουσα θεραπεία; Περιγράψτε την ανταπόκριση στη θεραπεία και το βαθµό ελέγχου των συµπτωµάτων. 9 Describe any adverse effects of treatment, including severity. Περιγράψτε τυχόν παρενέργειες της θεραπείας, συµπεριλαµβανοµένης της βαρύτητάς τους. 10 What treatment has been undertaken in the past (e.g. hospitalisation, surgery, medication, physical therapy, rehabilitation, pain management)? Provide specific details (e.g. date of commencement, frequency and duration of treatment or rehabilitation, type and dose of medications). Ποια θεραπεία χορηγήθηκε στο παρελθόν (π.χ. νοσηλεία, χειρουργική επέµβαση, φαρµακευτική αγωγή, φυσιοθεραπεία, αποκατάσταση, αντιµετώπιση πόνου); ώστε συγκεκριµένα στοιχεία (π.χ. ηµεροµηνία έναρξης, συχνότητα και διάρκεια θεραπείας ή αποκατάστασης, τύπος και δοσολογία φαρµάκων). 11 Does the patient wear or use any aids, equipment or assistive technology for this condition? Φορά ή χρησιµοποιεί ο/η ασθενής βοηθήµατα, εξοπλισµό ή υποβοηθητική τεχνολογία για την πάθηση; Αναφέρετε λεπτοµέρειες παρακάτω 7 of 53

8 12 Is any future treatment planned for this condition? Έχει προγραµµατιστεί κάποια µελλοντική θεραπεία για την πάθηση; Go to 14 Μεταβείτε στην ερώτηση 14 Αναφέρετε λεπτοµέρειες παρακάτω 13 What is the expected benefit of future treatment? Detail improvement in symptoms and functional capacity. Ποια είναι τα προσδοκώµενα οφέλη της µελλοντικής θεραπείας; Περιγράψτε αναλυτικά τη βελτίωση των συµπτωµάτων KAI της λειτουργικής ικανότητας. 14 Indicate compliance with recommended treatment: Αναφέρετε το βαθµό συµµόρφωσης µε τη συνιστώµενη θεραπεία: Very compliant Μεγάλη συµµόρφωση Usually compliant Τακτική συµµόρφωση Rarely compliant Σπάνια συµµόρφωση Uncertain Αβέβαιο Detail any issues related to accessing or undertaking suitable treatment that affect compliance levels. Αναφέρετε αναλυτικά τυχόν ζητήµατα που αφορούν στην αξιολόγηση ή τη χορήγηση κατάλληλης θεραπείας και επηρεάζουν τα επίπεδα συµµόρφωσης. Current symptoms / Τρέχοντα συµπτώµατα 15 What symptoms currently persist despite treatment, aids, equipment or assistive technology? Be specific and include severity, frequency, and duration of symptoms. Επί του παρόντος, ποια συµπτώµατα επιµένουν παρά τη θεραπεία, τα βοηθήµατα, τον εξοπλισµό ή την υποβοηθητική τεχνολογία; Να είστε συγκεκριµένοι και να συµπεριλάβετε τη βαρύτητα, τη συχνότητα και τη διάρκεια των συµπτωµάτων. 8 of 53

9 Functional impact / Συνέπειες για τη λειτουργικότητα 16 Details of how this condition currently impacts the patient s ability to function despite treatment, aids, equipment or assistive technology: Στοιχεία για το πώς επηρεάζει σήµερα η πάθηση τη λειτουργική ικανότητα του ασθενή παρά τη θεραπεία, τα βοηθήµατα, τον εξοπλισµό ή την υποβοηθητική τεχνολογία: A B C Can the patient complete physically active tasks around their home and community without difficulty? Μπορεί ο/η ασθενής να εκτελέσει έντονες σωµατικές εργασίες στο σπίτι και το ευρύτερο περιβάλλον του χωρίς δυσκολία; Can the patient walk (or mobilise independently in a wheelchair) to local facilities? Μπορεί ο/η ασθενής να περπατήσει (ή να κινηθεί αυτόνοµα σε αναπηρικό καροτσάκι) µέχρι τις τοπικές υπηρεσίες; Can the patient walk (or mobilise independently in a wheelchair) to local facilities without stopping to rest? Μπορεί ο/η ασθενής να περπατήσει (ή να κινηθεί αυτόνοµα σε αναπηρικό καροτσάκι) µέχρι τις τοπικές υπηρεσίες χωρίς να σταµατά για να ξεκουραστεί; D Can the patient walk (or mobilise independently in a wheelchair) from a carpark into a shopping centre or building without assistance? Μπορεί ο/η ασθενής να περπατήσει (ή να κινηθεί αυτόνοµα σε αναπηρικό καροτσάκι) από το χώρο στάθµευσης σε ένα εµπορικό κέντρο ή σε ένα κτίριο χωρίς βοήθεια; E Can the patient walk (or mobilise independently in a wheelchair) around a shopping centre without assistance? Μπορεί ο/η ασθενής να περπατήσει (ή να κινηθεί αυτόνοµα σε αναπηρικό καροτσάκι) µέσα σε ένα εµπορικό κέντρο χωρίς βοήθεια; F Can the patient climb a flight of stairs or mobilise in a wheelchair up a long, sloping ramp? Μπορεί ο/η ασθενής να ανέβει τις σκάλες ή να ανέβει µε αναπηρικό καροτσάκι µια µεγάλη κεκλιµένη ράµπα; G Can the patient use public transport without assistance? Μπορεί ο/η ασθενής να χρησιµοποιήσει τη δηµόσια συγκοινωνία χωρίς βοήθεια; H Is the patient physically capable of performing light household activities (e.g. folding and putting away laundry)? Έχει ο/η ασθενής τη σωµατική ικανότητα να εκτελέσει ελαφρές οικιακές εργασίες (π.χ. δίπλωµα και τακτοποίηση των πλυµένων ρούχων); I Can the patient perform day to day household activities without difficulty (e.g. changing sheets on a bed or sweeping paths)? Μπορεί ο/η ασθενής να εκτελεί τις καθηµερινές οικιακές εργασίες του χωρίς δυσκολία (π.χ. αλλαγή σεντονιών σε κρεβάτι ή σκούπισµα); J Can the patient move around inside the home without assistance? Μπορεί ο/η ασθενής να µετακινείται µέσα στο σπίτι χωρίς βοήθεια; K Does the patient require oxygen treatment during the day or to move around? Χρειάζεται ο/η ασθενής θεραπεία µε οξυγόνο κατά τη διάρκεια της ηµέρας ή για να µετακινηθεί; L Describe any other impacts. Περιγράψτε άλλες ενδεχόµενες συνέπειες. 9 of 53

10 17 Does this condition impact ability to attend and effectively participate in work, education or training activities? Επηρεάζει η πάθηση την ικανότητα παρουσίας και ενεργού συµµετοχής στην εργασία, την εκπαίδευση ή την κατάρτιση; Αναφέρετε λεπτοµέρειες παρακάτω 18 The impact of this condition on the patient s ability to function is expected to persist for: Η επίδραση της πάθησης στην ικανότητα του/της ασθενή να λειτουργεί αναµένεται να διαρκέσει: Less than 3 months Λιγότερο από 3 µήνες 3-24 months 3-24 µήνες More than 24 months Περισσότερο από 24 µήνες 19 Within the next 2 years the impact of this condition on the patient s ability to function is expected to: Μέσα στα επόµενα 2 χρόνια, η επίδραση αυτής της πάθησης στην ικανότητα του/της ασθενή να λειτουργεί αναµένεται να: Resolve Εκλείψει Significantly improve Βελτιωθεί σηµαντικά Slightly improve Βελτιωθεί ελαφρώς Fluctuate Κυµαίνεται Remain unchanged Παραµείνει αµετάβλητη Deteriorate Αυξηθεί Uncertain Αβέβαιο Detail the functional capacity to be achieved within the next 24 months. Αναλύστε τη λειτουργική ικανότητα που αναµένεται να επιτευχθεί εντός των επόµενων 24 µηνών. 20 Is this condition episodic or fluctuating? Είναι η πάθηση επεισοδιακή ή κυµαινόµενη; Describe the frequency, duration and severity of episodes, or describe how this condition fluctuates. Include a comment on work capacity during and in between episodes or fluctuating symptoms. Περιγράψτε τη συχνότητα, τη διάρκεια και τη βαρύτητα των επεισοδίων ή περιγράψτε πώς αυξοµειώνεται η βαρύτητα της πάθησης. Συµπεριλάβετε ένα σχόλιο για την ικανότητα εργασίας κατά τη διάρκεια και µεταξύ των επεισοδίων ή των κυµαινόµενων συµπτωµάτων. 10 of 53

11 Other information / Άλλες πληροφορίες 21 History of this condition. Provide details of underlying causes and contributing factors. Ιστορικό της πάθησης. ώστε αναλυτικά στοιχεία για τα πρωτογενή αίτια και τους δευτερογενείς παράγοντες. 22 Provide any additional comments about this condition. Αναφέρετε τυχόν πρόσθετα σχόλια για την πάθηση. 11 of 53

12 PART B Conditions impacting spinal function ΜΕΡΟΣ B Παθήσεις που επηρεάζουν τη σπονδυλική λειτουργία PART B should be completed for conditions impacting spinal function including but not limited to: spinal cord injury, spinal stenosis, cervical spondylosis, lumbar radiculopathy, herniated or ruptured disc, spinal cord tumours, and arthritis or osteoporosis involving the spine. Το ΜΕΡΟΣ Β πρέπει να συµπληρωθεί για παθήσεις που επηρεάζουν τη σπονδυλική λειτουργία, συµπεριλαµβανοµένων µεταξύ άλλων των παρακάτω: τραυµατισµός σπονδυλικής στήλης, σπονδυλική στένωση, αυχενική σπονδύλωση, οσφυϊκή ριζοπάθεια, κήλη ή ρήξη δίσκου, όγκοι σπονδυλικής στήλης και αρθρίτιδα ή οστεοπόρωση στη σπονδυλική στήλη. 23 Does the patient have a condition impacting spinal function? Έχει ο/η ασθενής µια πάθηση που επηρεάζει τη σπονδυλική λειτουργία; Go to PART C Μεταβείτε στο ΜΕΡΟΣ Γ Αναφέρετε λεπτοµέρειες παρακάτω Instructions for the doctor If the patient has more than one condition of this type, provide details here for the condition that causes the greatest impact on ability to function. Details of other conditions can be provided at PART F. Please provide answers to the following questions based on clinical assessment, results of tests and investigations, and current scientific knowledge. Self-reported symptoms alone are not sufficient. Οδηγίες για το γιατρό Αν ο/η ασθενής έχει περισσότερες από µία παθήσεις αυτού του τύπου, αναφέρετε εδώ λεπτοµέρειες για την πάθηση που έχει τη µεγαλύτερη επίδραση στη λειτουργική ικανότητα. Λεπτοµέρειες για άλλες παθήσεις µπορείτε να δώσετε στο ΜΕΡΟΣ ΣΤ. ώστε απαντήσεις στις ακόλουθες ερωτήσεις µε βάση την κλινική αξιολόγηση, τα αποτελέσµατα των εξετάσεων και διερευνήσεων, καθώς και τις τρέχουσες επιστηµονικές γνώσεις. Τα συµπτώµατα που αναφέρει µόνο το ίδιο το άτοµο δεν επαρκούν. Attach: a report from the doctor or specialist doctor who usually treats this condition (if not you), and copies of relevant test and investigation results (e.g. x-rays or other imagery reports only) along with reports from physiotherapists or other rehabilitation practitioners confirming loss of range of movement in the spine or other effects of the spinal disease or injury, if available. Επισυνάψτε: µια έκθεση του γιατρού ή του ειδικού γιατρού που συνήθως παρακολουθεί αυτή την πάθηση (αν δεν είστε εσείς), και αντίγραφα των αποτελεσµάτων των σχετικών εξετάσεων και διερευνήσεων (π.χ. ακτινογραφιών ή άλλων απεικονιστικών µεθόδων µόνο εκθέσεις) µαζί µε εκθέσεις φυσιοθεραπευτών ή άλλων ειδικών αποκατάστασης, οι οποίες επιβεβαιώνουν την αδυναµία κίνησης σε όλο το εύρος στη σπονδυλική στήλη ή άλλες συνέπειες της σπονδυλικής πάθησης ή του τραυµατισµού, αν υπάρχουν. Diagnosis / ιάγνωση 24 What is the diagnosis? Provide specific details (e.g. include the International Classification of Diseases code and/or staging as relevant). Ποια είναι η διάγνωση; ώστε συγκεκριµένα στοιχεία (π.χ. συµπεριλάβετε τον κωδικό ιεθνούς Ταξινόµησης Νόσων ή/και το στάδιο κατά περίπτωση). 12 of 53

13 25 The diagnosis is: Η διάγνωση είναι: Confirmed Επιβεβαιωµένη Who confirmed the diagnosis? Ποιος επιβεβαίωσε τη διάγνωση; Name Όνοµα Qualifications Τίτλοι σπουδών Presumptive Πιθανολογούµενη Are further investigations/assessments planned to confirm the diagnosis? Έχουν προγραµµατιστεί περαιτέρω διερευνήσεις/αξιολογήσεις για την επιβεβαίωση της διάγνωσης; 26 What was the date of diagnosis? Ποια ήταν η ηµεροµηνία της διάγνωσης; 27 What was the date of onset of symptoms (if known)? Ποια ήταν η ηµεροµηνία έναρξης των συµπτωµάτων (αν είναι γνωστό); 28 What is the prognosis of this condition? Give a timeframe, if applicable. Ποια είναι η πρόγνωση για την πάθηση αυτή; ώστε ένα χρονικό πλαίσιο, αν υπάρχει. Treatment / Θεραπεία 29 What treatment is currently being provided for this condition (e.g. hospitalisation, surgery, medication, physical therapy, rehabilitation, pain management)? Provide specific details (e.g. date of commencement, frequency and duration of treatment or rehabilitation, type and dose of medications). Ποια θεραπεία χορηγείται αυτή τη στιγµή για την πάθηση (π.χ. νοσηλεία, χειρουργική επέµβαση, φαρµακευτική αγωγή, φυσιοθεραπεία, αποκατάσταση, αντιµετώπιση πόνου); ώστε συγκεκριµένα στοιχεία (π.χ. ηµεροµηνία έναρξης, συχνότητα και διάρκεια θεραπείας ή αποκατάστασης, τύπος και δοσολογία φαρµάκων). 13 of 53

14 30 How effective is current treatment? Describe response to treatment and degree of control of symptoms. Πόσο αποτελεσµατική είναι η τρέχουσα θεραπεία; Περιγράψτε την ανταπόκριση στη θεραπεία και το βαθµό ελέγχου των συµπτωµάτων. 31 Describe any adverse effects of treatment, including severity. Περιγράψτε τυχόν παρενέργειες της θεραπείας, συµπεριλαµβανοµένης της βαρύτητάς τους. 32 What treatment has been undertaken in the past (e.g. hospitalisation, surgery, medication, physical therapy, rehabilitation, pain management)? Provide specific details (e.g. date of commencement, frequency and duration of treatment or rehabilitation, type and dose of medications). Ποια θεραπεία χορηγήθηκε στο παρελθόν (π.χ. νοσηλεία, χειρουργική επέµβαση, φαρµακευτική αγωγή, φυσιοθεραπεία, αποκατάσταση, αντιµετώπιση πόνου); ώστε συγκεκριµένα στοιχεία (π.χ. ηµεροµηνία έναρξης, συχνότητα και διάρκεια θεραπείας ή αποκατάστασης, τύπος και δοσολογία φαρµάκων). 33 Does the patient wear or use any aids, equipment or assistive technology for this condition? Φορά ή χρησιµοποιεί ο/η ασθενής βοηθήµατα, εξοπλισµό ή υποβοηθητική τεχνολογία για την πάθηση; Αναφέρετε λεπτοµέρειες παρακάτω 14 of 53

15 34 Is any future treatment planned for this condition? Έχει προγραµµατιστεί κάποια µελλοντική θεραπεία για την πάθηση; Go to 36 Μεταβείτε στην ερώτηση 36 Αναφέρετε λεπτοµέρειες παρακάτω 35 What is the expected benefit of future treatment? Detail improvement in symptoms and functional capacity. Ποια είναι τα προσδοκώµενα οφέλη της µελλοντικής θεραπείας; Περιγράψτε αναλυτικά τη βελτίωση των συµπτωµάτων KAI της λειτουργικής ικανότητας. 36 Indicate compliance with recommended treatment: Αναφέρετε το βαθµό συµµόρφωσης µε τη συνιστώµενη θεραπεία: Very compliant Μεγάλη συµµόρφωση Usually compliant Τακτική συµµόρφωση Rarely compliant Σπάνια συµµόρφωση Uncertain Αβέβαιο Detail any issues related to accessing or undertaking suitable treatment that affect compliance levels. Αναφέρετε αναλυτικά τυχόν ζητήµατα που αφορούν στην αξιολόγηση ή τη χορήγηση κατάλληλης θεραπείας και επηρεάζουν τα επίπεδα συµµόρφωσης. Current symptoms / Τρέχοντα συµπτώµατα 37 What symptoms currently persist despite treatment, aids, equipment or assistive technology? Be specific and include severity, frequency, and duration of symptoms. Επί του παρόντος, ποια συµπτώµατα επιµένουν παρά τη θεραπεία, τα βοηθήµατα, τον εξοπλισµό ή την υποβοηθητική τεχνολογία; Να είστε συγκεκριµένοι και να συµπεριλάβετε τη βαρύτητα, τη συχνότητα και τη διάρκεια των συµπτωµάτων. 15 of 53

16 Functional impact / Συνέπειες για τη λειτουργικότητα 38 Details of how this condition currently impacts the patient s ability to function despite treatment, aids, equipment or assistive technology: te: Answers should reflect limitations from the spinal condition only. Answers should NOT reflect limitations from any other condition (e.g. an upper or lower limb condition). Στοιχεία για το πώς επηρεάζει σήµερα η πάθηση τη λειτουργική ικανότητα του/της ασθενή παρά τη θεραπεία, τα βοηθήµατα, τον εξοπλισµό ή την υποβοηθητική τεχνολογία: Σηµείωση: Οι απαντήσεις πρέπει να αφορούν µόνο στους περιορισµούς που οφείλονται στη σπονδυλική πάθηση. ΕΝ πρέπει να αφορούν στους περιορισµούς που οφείλονται σε άλλες παθήσεις (π.χ. των άνω ή κάτω άκρων). A B C D E F G H Is there any restriction of forward flexion of the thoracolumbar spine? Υπάρχει περιορισµός στην έκταση της θωρακοοσφυϊκής µοίρας της σπονδυλικής στήλης προς τα εµπρός; Can the patient bend to knee level and straighten up again without difficulty? Μπορεί ο/η ασθενής να σκύψει µέχρι τα γόνατα και να ξανασηκωθεί χωρίς δυσκολία; Can the patient bend forward to pick up a light object at knee height? Μπορεί ο/η ασθενής να σκύψει προς τα εµπρός για να σηκώσει ένα ελαφρύ αντικείµενο στο επίπεδο των γονάτων; Can the patient bend forward to pick up a light object from a desk or table? Μπορεί ο/η ασθενής να σκύψει προς τα εµπρός για να σηκώσει ένα ελαφρύ αντικείµενο από ένα γραφείο ή τραπέζι; Is there any restriction of thoracolumbar spine rotation? Υπάρχει περιορισµός στην περιστροφή της θωρακοοσφυϊκής µοίρας της σπονδυλικής στήλης; Is there any restriction of cervical spine rotation or extension? Υπάρχει περιορισµός στην περιστροφή ή την έκταση της αυχενικής µοίρας της σπονδυλικής στήλης; Can the patient perform any overhead activities? Μπορεί ο/η ασθενής να εκτελέσει εργασίες πάνω από το κεφάλι του; Can the patient perform overhead activities without difficulty? Μπορεί ο/η ασθενής να εκτελέσει εργασίες πάνω από το κεφάλι του χωρίς δυσκολία; Go to E Μεταβείτε στο E Go to B Μεταβείτε στο B Go to K Μεταβείτε στο K Go to G Μεταβείτε στο G I Does the patient have some difficulty with overhead activities? υσκολεύεται κάπως ο/η ασθενής να εκτελέσει εργασίες πάνω από το κεφάλι του; J K Can the patient sustain overhead activities? Μπορεί ο/η ασθενής να αντέξει εργασίες πάνω από το κεφάλι του; Is there restriction of some or all cervical spine movements? Υπάρχει περιορισµός σε κάποια ή σε όλες τις κινήσεις της αυχενικής µοίρας της σπονδυλικής στήλης; Go to P Μεταβείτε στο P Go to L Μεταβείτε στο L L Does the patient have some difficulty with cervical spine movements? υσκολεύεται λίγο ο/η ασθενής να εκτελέσει κινήσεις της αυχενικής µοίρας της σπονδυλικής στήλης; M Does the patient have difficulty with cervical spine movements in all directions? υσκολεύεται ο/η ασθενής να εκτελέσει κινήσεις της αυχενικής µοίρας της σπονδυλικής στήλης προς όλες τις κατευθύνσεις; N Is there complete loss of cervical spine rotation? Υπάρχει πλήρης απώλεια της δυνατότητας περιστροφής της αυχενικής µοίρας της σπονδυλικής στήλης; O Is there complete loss of cervical spine forward flexion? Υπάρχει πλήρης απώλεια της δυνατότητας έκτασης της αυχενικής µοίρας της σπονδυλικής στήλης προς τα εµπρός; P Is the patient able to remain seated for more than 30 minutes? Μπορεί ο/η ασθενής να παραµείνει καθισµένος/η για περισσότερο από 30 λεπτά; Go to Q Μεταβείτε στο Q Go to R Μεταβείτε στο R Q Is the patient able to remain seated for more than 10 minutes? Μπορεί ο/η ασθενής να παραµείνει καθισµένος/η για περισσότερο από 10 λεπτά; R Is the patient able to get up out of a chair without assistance? Μπορεί ο/η ασθενής να σηκωθεί από µια καρέκλα χωρίς βοήθεια; 16 of 53

17 Continued Συνέχεια S Does the patient have sufficient spinal movement to complete basic activities of daily living (e.g. dressing, bathing, showering or light housework)? Έχει ο/η ασθενής επαρκή δυνατότητα κίνησης της σπονδυλικής στήλης για να εκτελέσει βασικές δραστηριότητες της καθηµερινής ζωής (π.χ. ντύσιµο, µπάνιο, ντους ή ελαφρές οικιακές εργασίες); T Is the patient completely unable to perform activities involving spinal function? Είναι ο/η ασθενής εντελώς ανίκανος/η να εκτελέσει εργασίες που απαιτούν σπονδυλική λειτουργία; Describe any other impacts. Περιγράψτε άλλες ενδεχόµενες συνέπειες. U 39 Does this condition impact ability to attend and effectively participate in work, education or training activities? Επηρεάζει η πάθηση την ικανότητα παρουσίας και ενεργού συµµετοχής στην εργασία, την εκπαίδευση ή την κατάρτιση; Αναφέρετε λεπτοµέρειες παρακάτω 40 The impact of this condition on the patient s ability to function is expected to persist for: Η επίδραση της πάθησης στην ικανότητα του/της ασθενή να λειτουργεί αναµένεται να διαρκέσει: Less than 3 months Λιγότερο από 3 µήνες 3-24 months 3-24 µήνες More than 24 months Περισσότερο από 24 µήνες 41 Within the next 2 years the impact of this condition on the patient s ability to function is expected to: Μέσα στα επόµενα 2 χρόνια, η επίδραση αυτής της πάθησης στην ικανότητα του/της ασθενή να λειτουργεί αναµένεται να: Resolve Εκλείψει Significantly improve Βελτιωθεί σηµαντικά Slightly improve Βελτιωθεί ελαφρώς Fluctuate Κυµαίνεται Remain unchanged Παραµείνει αµετάβλητη Deteriorate Αυξηθεί Uncertain Αβέβαιο Detail the functional capacity to be achieved within the next 24 months. Αναλύστε τη λειτουργική ικανότητα που αναµένεται να επιτευχθεί εντός των επόµενων 24 µηνών. 17 of 53

18 42 Is this condition episodic or fluctuating? Είναι η πάθηση επεισοδιακή ή κυµαινόµενη; Describe the frequency, duration and severity of episodes, or describe how this condition fluctuates. Include a comment on work capacity during and in between episodes or fluctuating symptoms. Περιγράψτε τη συχνότητα, τη διάρκεια και τη βαρύτητα των επεισοδίων ή περιγράψτε πώς αυξοµειώνεται η βαρύτητα της πάθησης. Συµπεριλάβετε ένα σχόλιο για την ικανότητα εργασίας κατά τη διάρκεια και µεταξύ των επεισοδίων ή των κυµαινόµενων συµπτωµάτων. Other information / Άλλες πληροφορίες 43 History of this condition. Provide details of underlying causes and contributing factors. Ιστορικό της πάθησης. ώστε αναλυτικά στοιχεία για τα πρωτογενή αίτια και τους δευτερογενείς παράγοντες. 44 Provide any additional comments about this condition. Αναφέρετε τυχόν πρόσθετα σχόλια για την πάθηση. 18 of 53

19 PART C Conditions impacting upper limb function ΜΕΡΟΣ Γ Παθήσεις που επηρεάζουν τη λειτουργία των άνω άκρων PART C should be completed for conditions impacting upper limb function including but not limited to: arthritis, paralysis or loss of strength or sensation resulting from stroke or other brain or nerve injury, cerebral palsy or other condition affecting upper limb coordination, inflammation or injury of the muscles or tendons, amputation and absence of whole or part of the upper limb. Το ΜΕΡΟΣ Γ θα πρέπει να συµπληρωθεί για παθήσεις που επηρεάζουν τη λειτουργία των άνω άκρων, συµπεριλαµβανοµένων µεταξύ άλλων των παρακάτω: αρθρίτιδα, παράλυση ή απώλεια δύναµης ή αίσθησης λόγω εγκεφαλικού ή άλλης εγκεφαλικής ή νευρικής βλάβης, εγκεφαλική παράλυση ή άλλες παθήσεις που επηρεάζουν το συντονισµό των άνω άκρων, φλεγµονή ή τραυµατισµός µυών ή τενόντων, ακρωτηριασµός και απουσία ολόκληρου ή τµήµατος του άνω άκρου. 45 Does the patient have a condition impacting upper limb function? Έχει ο/η ασθενής µια πάθηση που επηρεάζει τη λειτουργία των άνω άκρων; Go to PART D Μεταβείτε στο ΜΕΡΟΣ Αναφέρετε λεπτοµέρειες παρακάτω Instructions for the doctor If the patient has more than one condition of this type, provide details here for the condition that causes the greatest impact on ability to function. Details of other conditions can be provided at PART F. Please provide answers to the following questions based on clinical assessment, results of tests and investigations, and current scientific knowledge. Self-reported symptoms alone are not sufficient. Αν ο/η ασθενής έχει περισσότερες από µία παθήσεις αυτού του τύπου, αναφέρετε εδώ λεπτοµέρειες για την πάθηση που έχει τη µεγαλύτερη επίδραση στη λειτουργική ικανότητα. Λεπτοµέρειες για άλλες παθήσεις µπορείτε να δώσετε στο ΜΕΡΟΣ ΣΤ. ώστε απαντήσεις στις ακόλουθες ερωτήσεις µε βάση την κλινική αξιολόγηση, τα αποτελέσµατα των εξετάσεων και διερευνήσεων, καθώς και τις τρέχουσες επιστηµονικές γνώσεις. Τα συµπτώµατα που αναφέρει µόνο το ίδιο το άτοµο δεν επαρκούν. Attach: a report from the doctor or specialist doctor who usually treats this condition (if not you), and copies of relevant test and investigation results (e.g. x-rays or other imagery reports only), along with results of physical tests or assessments of function, if available. Επισυνάψτε: µια έκθεση του γιατρού ή του ειδικού γιατρού που συνήθως παρακολουθεί αυτή την πάθηση (αν δεν είστε εσείς), και αντίγραφα των αποτελεσµάτων των σχετικών εξετάσεων και διερευνήσεων (π.χ. ακτινογραφιών ή άλλων απεικονιστικών µεθόδων µόνο εκθέσεις) µαζί µε τα αποτελέσµατα των σωµατικών δοκιµασιών ή των αξιολογήσεων της λειτουργικότητας, αν υπάρχουν. Diagnosis / ιάγνωση 46 What is the diagnosis? Provide specific details (e.g. include the International Classification of Diseases code and/or staging as relevant). Ποια είναι η διάγνωση; ώστε συγκεκριµένα στοιχεία (π.χ. συµπεριλάβετε τον κωδικό ιεθνούς Ταξινόµησης Νόσων ή/και το στάδιο κατά περίπτωση). 19 of 53

20 47 The diagnosis is: Η διάγνωση είναι: Confirmed Επιβεβαιωµένη Who confirmed the diagnosis? Ποιος επιβεβαίωσε τη διάγνωση; Name Όνοµα Qualifications Τίτλοι σπουδών Presumptive Πιθανολογούµενη Are further investigations/assessments planned to confirm the diagnosis? Έχουν προγραµµατιστεί περαιτέρω διερευνήσεις/αξιολογήσεις για την επιβεβαίωση της διάγνωσης; 48 What was the date of diagnosis? Ποια ήταν η ηµεροµηνία της διάγνωσης; 49 What was the date of onset of symptoms (if known)? Ποια ήταν η ηµεροµηνία έναρξης των συµπτωµάτων (αν είναι γνωστό); 50 What is the prognosis of this condition? Give a timeframe, if applicable. Ποια είναι η πρόγνωση για την πάθηση αυτή; ώστε ένα χρονικό πλαίσιο, αν υπάρχει. Treatment / Θεραπεία 51 What treatment is currently being provided for this condition (e.g. hospitalisation, surgery, medication, physical therapy, rehabilitation, pain management)? Provide specific details (e.g. date of commencement, frequency and duration of treatment or rehabilitation, type and dose of medications). Ποια θεραπεία χορηγείται αυτή τη στιγµή για την πάθηση (π.χ. νοσηλεία, χειρουργική επέµβαση, φαρµακευτική αγωγή, φυσιοθεραπεία, αποκατάσταση, αντιµετώπιση πόνου); ώστε συγκεκριµένα στοιχεία (π.χ. ηµεροµηνία έναρξης, συχνότητα και διάρκεια θεραπείας ή αποκατάστασης, τύπος και δοσολογία φαρµάκων). 20 of 53

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280)

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280) «Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια» Παραδοτέο Π1.36 Έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων Υπεύθυνος φορέας: Κέντρο Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR From: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor [mailto:dtati@otenet.gr] Sent: Tuesday, April 12, 2011 1:17 PM To: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor Subject: FAIR ANNOUNCEMENT AND

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ Νικόλας Χριστοδούλου Λευκωσία, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get)

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Νόμος περί Αναπηριών 2006 (Disability Act 2006) Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Greek Νόμος περί Αναπηριών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions.

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions. Luevorasirikul, Kanokrat (2007) Body image and weight management: young people, internet advertisements and pharmacists. PhD thesis, University of Nottingham. Access from the University of Nottingham repository:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία στο μάθημα «ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *3148288373* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2016 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2517291414* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2013 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology Setting the Standard since 1977 Quality and Timely Reports Med-Legal Evaluations Newton s Pyramid of Success AME SAMPLE REPORT Locations: Oakland & Sacramento SCHEDULING DEPARTMENT Ph: 510-208-4700 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *4358398658* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2015 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια

Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια Diabetic retinopathy Η εικόνα αυτή δείχνει ένα παράδειγμα του πώς μπορεί η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια να επηρεάσει την όραση. Τι είναι η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια;

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 3: Phrases to use in business letters and e-mails Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking and Listening Role Play Booklet One For Examination from 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

*2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009

*2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό.

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό. UΓενικές Επισημάνσεις 1. Παρακάτω θα βρείτε απαντήσεις του Υπουργείου, σχετικά με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας. Διευκρινίζεται ότι στα περισσότερα θέματα οι απαντήσεις ήταν προφορικές (τηλεφωνικά),

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΠΙΚΤΗΤΗΣ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (AIDS) Αλέξης Δημήτρη Α.Φ.Τ: 20085675385 Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας

Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ΕΝΟΤΗΤΑ IV: ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας Κυριάκος Σουλιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Βοήθεια για παιδική φροντίδα

Βοήθεια για παιδική φροντίδα GREEK Βοήθεια για παιδική φροντίδα Η Αυστραλιανή Κυβέρνηση προσφέρει διάφορες πληρωμές και υπηρεσίες για να βοηθήσει οικογένειες με τις δαπάνες της παιδικής φροντίδας όπως: Child Care Benefit για εγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία

Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία GREEK Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία Βελτιώνουμε τον τρόπο που δηλώνετε το εισόδημά σας από εργασία και τις μεταβολές της κατάστασής σας. Οι επιλογές μας αυτοεξυπηρέτησης παρέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS Ονομα εταιρείας / Company name Περίοδος άδειας: Start End Τίτλος έργου / Project title Permit duration Αριθμός εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2 Εργαλεία για την αναζήτηση εργασίας: Το Βιογραφικό Σημείωμα

Ενότητα 2 Εργαλεία για την αναζήτηση εργασίας: Το Βιογραφικό Σημείωμα CURRICULUM VITAE Ενότητα 2 Εργαλεία για την αναζήτηση εργασίας: Το Βιογραφικό Σημείωμα 1.What is it? Τι είναι αυτό 2.Chronological example of a CV Χρονολογικό Παράδειγμα Βιογραφικού 3.Steps to send your

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Ελληνικά Ι English 1/7 Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Επιχειρηματικής Τηλεφωνίας μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας εναλλακτικών και συμπληρωματικών τεχνικών στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής σε άτομα με καρκίνο

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟΥ BRCA1 ΚΑΙ BRCA2. Βασούλλα

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική των Καταστροφών: Η άλλη διάσταση της Επείγουσας Ιατρικής

Ιατρική των Καταστροφών: Η άλλη διάσταση της Επείγουσας Ιατρικής Ιατρική των Καταστροφών: Η άλλη διάσταση της Επείγουσας Ιατρικής ηµήτριος Γ. Πύρρος, MD, EMDM /ντης Ιατρικών Υπηρεσιών, ΚΥ ΕΚΑΒ President-elect, elect, WADEM Ορισµοί Υπάρχουν τουλάχιστον 50 ορισµοί για

Διαβάστε περισσότερα

Repeated measures Επαναληπτικές μετρήσεις

Repeated measures Επαναληπτικές μετρήσεις ΠΡΟΒΛΗΜΑ Στο αρχείο δεδομένων diavitis.sav καταγράφεται η ποσότητα γλυκόζης στο αίμα 10 ασθενών στην αρχή της χορήγησης μιας θεραπείας, μετά από ένα μήνα και μετά από δύο μήνες. Μελετήστε την επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Αυτές οι πληροφορίες είναι στα Ελληνικά αρχίζοντας από τη σελίδα 5 αυτών των Σηµειώσεων. Purpose of this form. Filling in this form

Αυτές οι πληροφορίες είναι στα Ελληνικά αρχίζοντας από τη σελίδα 5 αυτών των Σηµειώσεων. Purpose of this form. Filling in this form Authorising a person or organisation to enquire or act on your behalf Εξουσιοδότηση προσώπου ή οργανισµού για να ζητά πληροφορίες ή να ενεργεί εκ µέρους σας Αυτές οι πληροφορίες είναι στα Ελληνικά αρχίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εισοδημάτων Παραπέμπεται από την υπηρεσία Προστασίας Παιδιών

Διαχείριση Εισοδημάτων Παραπέμπεται από την υπηρεσία Προστασίας Παιδιών Διαχείριση Εισοδημάτων Παραπέμπεται από την υπηρεσία Προστασίας Παιδιών Τι είναι η Διαχείριση Εισοδημάτων [Income Management]; Η Διαχείριση Εισοδημάτων [Income Management] είναι ένας τρόπος που σας βοηθάει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CMRIDGE INTERNTIONL EXMINTIONS International General Certificate of Secondary Education *3788429633* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking and Listening Role Play ooklet One

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ KAI ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 048, 04898 0489,

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Όλοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι του 10000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξένη Ορολογία. Ενότητα 6: Working Capital

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξένη Ορολογία. Ενότητα 6: Working Capital ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ξένη Ορολογία Ενότητα 6: Working Capital Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ. Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

Customer s name Όνοµα πελάτη Centrelink Reference Number Αριθµός Μητρώου Πελάτη του Centrelink

Customer s name Όνοµα πελάτη Centrelink Reference Number Αριθµός Μητρώου Πελάτη του Centrelink Request for information SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND GREECE Αίτηµα για πληροφορίες ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑ ΑΣ OFFICE USE ONLY ΓIA EΠIΣHMH XPHΣH MONO

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Κατ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μοντέλα στρατηγικής διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Centre No. Candidate No. Paper Reference 1 7 7 6 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Friday 18 June 2010 Morning Time: 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

S. Gaudenzi,. π υ, «aggregation problem»

S. Gaudenzi,. π υ, «aggregation problem» υμυμπα «ΜΜΜΜααΜΑΜΜπΜαΜΜυαΜαΜυαΜφαΜΜ πμαπυμαμμαμυααμυevidence based policy making)». Aα, 07.10.2015 H ΕΕΗ Η Η Η, Η ΗΗ Ω Ω Ω Η Η ΕΕΩ ΕΗΩ ΓΜΧΑ πάμαμφαμαπυμαμαα (ΑΜΑαπυα αω) αμχαμχωααμα ΑπυΜΑΘ, gmich@plandevel.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Σ. ΛΑΠΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

...Η ρευστότητα δεν κάνει κακό σήμερα...

...Η ρευστότητα δεν κάνει κακό σήμερα... Ftse and his future and comments...η ρευστότητα δεν κάνει κακό σήμερα... Πλέον η αγορά έπιασε τον πλέον σοβαρό στόχο μας στο 286 επίπεδο που ουσιαστικά είναι και το 61% όλης της κινησης από το 360-170

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΛΕΞΙΑ ΤΣΕΡΛΙΓΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Γ. Α. ΦΡΑΓΚΙΑ ΑΚΗΣ. 2012 σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education ambridge International Examinations ambridge International General ertificate of Secondary Education *8412306169* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking and Listening Role Play ooklet One 1 March 30 pril 2014

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η προβολή επιστημονικών θεμάτων από τα ελληνικά ΜΜΕ : Η κάλυψή τους στον ελληνικό ημερήσιο τύπο Σαραλιώτου

Διαβάστε περισσότερα

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC CIVIL AVIATION AUTHORITY MEMBER OF EASA HCAA REFERENCE No.: FSD REFERENCE No.: (HCAA USE ONLY- Αριθμοί Πρωτοκόλλου /Χρήση ΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ Αυστραλίας και Ελλάδας

Συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ Αυστραλίας και Ελλάδας Συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ Αυστραλίας και Ελλάδας Σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στην Αυστραλία GREEK Το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στην Αυστραλία διαφέρει από τα αντίστοιχα συστήματα στις περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο Μαργαρίτα Μάου Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

CYTA Cloud Server Set Up Instructions

CYTA Cloud Server Set Up Instructions CYTA Cloud Server Set Up Instructions ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Initial Set-up Cloud Server To proceed with the initial setup of your Cloud Server first login to the Cyta CloudMarketPlace on https://cloudmarketplace.cyta.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή.

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά/Αγγλικά Greek/English. Κατανοώντας τη. Νόσο του Πάρκινσον. Understanding. Parkinson s disease. Parkinson s Australia

Ελληνικά/Αγγλικά Greek/English. Κατανοώντας τη. Νόσο του Πάρκινσον. Understanding. Parkinson s disease. Parkinson s Australia Ελληνικά/Αγγλικά Greek/English Κατανοώντας τη Νόσο του Πάρκινσον Understanding Parkinson s disease Parkinson s What is Parkinson s disease? Tι είναι η νόσος του Πάρκινσον; Parkinson s disease is a condition

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 11: The Unreal Past Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2013 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Centre No. Candidate No. Paper Reference 1 7 7 6 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Thursday 24 May 2007 Morning Time: 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

Work capacity Customer Information Ικανότητα για εργασία Πληροφορίες Πελάτη

Work capacity Customer Information Ικανότητα για εργασία Πληροφορίες Πελάτη Work capacity Customer Information Ικανότητα για εργασία Πληροφορίες Πελάτη Who should complete this form? This form should be completed by a person with a disability, illness or injury who is looking

Διαβάστε περισσότερα

Φορτίο Νοσηρότητας Κεφάλαιο 16

Φορτίο Νοσηρότητας Κεφάλαιο 16 Φορτίο Νοσηρότητας Κεφάλαιο 16 Γεωργία Σαλαντή Επικ. Καθηγήτρια Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας Ευχαριστίες στον Κώστα Τσιλίδη & Ορέστη Ευθυμίου για κάποιες από τις διαφάνειες Εισαγωγή Ø Η υγεία

Διαβάστε περισσότερα

Γκορόγιας Άρης Χημικός Μηχανικός

Γκορόγιας Άρης Χημικός Μηχανικός ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ειδικά θέματα: Ανακύκλωση Γκορόγιας Άρης Χημικός Μηχανικός Guidance on waste and recovered substances Το άρθρο 2 παρ. 2 του κανονισμού REACH προβλέπει ότι «Τα απόβλητα, όπως ορίζονται

Διαβάστε περισσότερα