Ελληνοαγγλικό Λεξικό σε Θέµατα Μαθηµατικών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελληνοαγγλικό Λεξικό σε Θέµατα Μαθηµατικών"

Transcript

1 1 of 24 10/11/2012 5:16 µµ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Ελληνοαγγλικό Λεξικό σε Θέµατα Μαθηµατικών Α αβέβαιος, ακαθόριστος αγωγιµότητα αδράνεια αδράνεια αεροδυναµικός άθροιση άθροισµα, αθροίζω αισθητήριος ακέραια συνάρτηση ακέραιος ακολουθία ακρίβεια ακριβές διαφορικό ακριβής ακρότατος ακτίνα ακτίνα συγκλίσεως ακτίνιο(µονάδα µέτρησης) άλγεβρα αλγεβρική εξίσωση αλγεβρική συνάρτηση αλγεβρικός αριθµός αλγόριθµος άλµα(σε συνάρτηση) αλυσοειδής(καµπύλη) αµετάβλητος αµοιβαίος αναγκαία και ικανή συνθήκη undetermined conductivity inertia stagnation aerodynamic summation sum sensory entire function integer sequence accuracy exact differential exact extreme radius radius of convergence radian algebra algebraic equation algebraic function algebraic number algorithm jump catenary invariant mutual necessary and sufficient condition

2 2 of 24 10/11/2012 5:16 µµ αναγκαιότητα-καταναγκασµός necessity ανάδελτα nabla ανάδελτα(τελεστής) Del(operator) αναδροµική σχέση recurrence relation αναδροµικός τύπος recursion formula ανάκλαση reflection ανάλυση analysis αναλυτική συνάρτηση analytic function αναλυτικός particular αναπαράσταση- απεικόνιση representation ανάπτυξη-ανάπτυγµα expansion αναστροφή(πίνακα) transposition ανάστροφος(πίνακας) transpose ανεξαρτησία independence ανεξάρτητη µεταβλητή independent variable ανθρώπινο σύστηµα human system άνισος unequal ανισότητα inequality ανοµοιογενές γινόµενο τριών διανυσµάτων mixed triple product ανοµοιότητα dissimilarity αντικειµενικός objective αντίσταση resistance αντιστροφή inversion αντιστροφή reversion αντίστροφη σνάρτηση inverse function αντίστροφος converse αντίστροφος inverse αντίστροφος reciprocal αντίστροφος πίνακας inverse matrix άνω-ανώτερος upper ανώτερη τάξη higher order ανώτερος superior αξίωµα axiom αξιωµατική θεµελίωση axiomatic foundation άξονας axis άξονας περιστροφής-περιστρέφοµαι pivot αόριστος-απροσδιόριστος indefinite απαλείψιµος removable απαραίτητος-αναγκαίος necessary απεικόνιση image απεικόνιση-αντιστοίχιση mapping άπειρο infinity

3 3 of 24 10/11/2012 5:16 µµ άπειρος infinite απειροστός infinitesimal απεριόριστο διάστηµα- απειροστή έκταση space απλός simple απόδοση output αποκλίνουσα ακολουθία divergent sequence αποκοπή truncation απόκριση response απόλυτη τιµή absolute value αποµονωµένος isolated απόσβεση damping απόσταση distance απροσδιόριστη µορφή- απροσδιοριστία indeterminate form απώλεια loss άπωση repulsion αριθµητής numerator αριθµητικός arithmetic αριθµητικός numerical αριθµοί του Bernoulli Bernoulli numbers αριθµός number αρµονική κίνηση harmonic motion αρµονικός harmonic αρνητικός negative άρρητος αριθµός irrational number αρχή της αντιµεταθετικότητας commutative law αρχή της επιµεριστικότητας distributive law αρχή της προσεταιριστικότητας associative law αρχικός initial ασάφεια fuzziness ασάφεια-αµφιβολία ambiguity ασάφεια-αοριστία vagueness ασαφές σύνολο(αριθµών) fuzzy set ασαφής fuzzy αστάθεια instability ασυµπτωτικές ευθείες asymptote ασυµπτωτικό ανάπτυγµα asymptotic expansion ασυνέχεια discontinuity ασυνεχής discontinuous αύξηση-βήµα increment αύξων increasing αφαίρεση subtraction αφετηρία-αρχή origin

4 4 of 24 10/11/2012 5:16 µµ Β βαθµός degree βαθµός-βαθµίδα grade βαθµός-τάξη rank βαθµωτό ή εσωτερικό γινόµενο scalar product βαθµωτός-µονόµετρος(για µέγεθος) scalar βάρος weight βαρύτητα gravity βαρυτικό πεδίο gravitational field βάση base βελτιστοποίηση optimization βελτιστοποιώ optimize βέλτιστος optimum βηµατισµός walk βοηθητική εξίσωση auxiliary equation βοηθητικός-δευτερεύων subsidiary βόρειος πόλος north pole Γ γενετήρια συνάρτηση generating function γενικευµένο ολοκλήρωµα improper integral γενίκευση generalization

5 5 of 24 10/11/2012 5:16 µµ γενική λύση general solution γενικός general γεωµετρία geometry γεωµετρικός µέσος όρος geometric mean γεωµετρικός τόπος locus γινόµενο product γινόµενο του Wallis Wallis' product γλωσσολογική µεταβλητή linguistic variable γλωσσολογικός linguistic γνήσιος-ορθός-τέλειος proper γραµµή line γραµµή row γραµµική εξίσωση linear equation γραµµική παλινδρόµηση linear regression γραµµικό ολοκλήρωµα line integral γραµµικό σύστηµα linear system γραµµικός προγραµµατισµός linear programming γραµµικώς linearly γραφική παράσταση graph γραφική παράσταση graphical representation γωνία angle γωνιακή ταχύτητα angular speed δακτύλιος δεδοµένα δείγµα δεξιόστροφος δευτεροβάθµιος δεύτερος-δευτερόλεπτο διάγραµµα διαγώνιος διαδικασία-εξέλιξη-πορεία annulus data sample dextral quadratic second diagram diagonal process

6 6 of 24 10/11/2012 5:16 µµ διαδοχικός successive διαίρεση division διαισθητική λογική intuitive logic διακρίνουσα discriminant διακριτός-ασυνεχής discrete διακύµανση variance διαµερισµός-κατανοµή partition διάνυσµα vector διανυσµατικό ή εξωτερικό γινόµενο cross product διανυσµατικός χώρος vector space διάρθρωση-κατασκευή structure διαρθρωτικός-κατασκευαστικός structural διάστηµα interval διάστηµα-εύρος range διατεταγµένο ζεύγος ordered pair διατήρηση preservation διαφορά difference διαφορά-απόκλιση divergence διαφορική εξίσωση differential equation διαφορική µορφή differential form διαφορικό differential διάχυση diffusion διγραµµικός τύπος bilinear form διευθετούσα directix διεύθυνση direction δίκτυο network δικτυωµένος-οµαδοποιηµένος nested διπλασιασµός duplication διπλός double διπλός-δυαδικός-δυϊκός dual διπολικός bipolar δίπολο dipole διφορού µενο-ασαφές ερώτηµα ambiguous query διωνυµικός binomial δοκός beam δόνηση-ταλάντευση vibration δύναµη force δύναµη power δυναµική dynamics δυναµικό potential δυναµικός dynamic δυνατότητα-ενδεχόµενο-πιθανότητα possibility

7 7 of 24 10/11/2012 5:16 µµ δύνη(µονάδα δύναµης) dyne Ε ειδικός είδος είδος-τύπος είσοδος-εισροή εκθέτης εκθετικός εκκεντρότητα έκταση-µέγεθος εκτίµηση-υπολογισµός ελαστικότητα ελάττουσα σειρά ελάχιστο ελάχιστος ελέγχω-ρυθµίζω έλικα-σπείρα ελλειπτικές συναρτήσεις του Jacobi ελλειπτικός έλλειψη ελλειψοειδές εµβαδό-επιφάνεια έµµεσος εµπόδιο εναλλασσόµενη σειρά ενδεχοµενικός ενειλιγµένη ένταση πεδίου ένωση εξάγωνο εξαρτηµένη µεταβλητή εξίσωση special kind type input exponent exponential eccentricity extent evaluation elasticity decreasing sequence minimum least monitor helix Jacobi's elliptic functions elliptic ellipse ellipsoid area implicit obstacle alternating series possibilistic involute field intensity union hexagon dependent variable equation

8 8 of 24 10/11/2012 5:16 µµ έξοδος output εξοµάλυνση smoothing εξοµάλυνση δεδοµένων data smoothing εξωτερική διέγερση driving force εξωτερικό γινόµενο exterior product εξωτερικό γινόµενο outer product εξωτερικός external επαγωγή induction επακόλουθος-απορρέων consequent επαλληλία superposition επανάληψη iteration επανορθώσιµος rectifiable επαυξηµένος πίνακας augmented matrix επεκταµένος-παρατεταµένος extended επέκταση extension επικαµπύλιο ολοκλήρωµα contour integral επικρατών-υπερισχύων dominated επίλυση-µετασχηµατισµός-αναγωγή resolution επιµήκης prolate επίπεδο-επιφάνεια plane επίπεδο-επιφάνεια-(επ.)επίπεδος-ισόπεδος level επιτάχυνση acceleration επιτόκιο interest επιτρεπτός-επιτευκτός feasible επιφάνεια surface επιφάνεια Riemann Riemann surface έργο δύναµης(µηχ.) work εστία focus εσωτερικό(κλειστής καµπύλης) interior(of a closed curve) ευθύς-άµεσος direct ευθύς-ίσιος straight εύρος τιµών range of values ευστάθεια stability ευφυής-νοήµων intelligent εφαπτοµένη tangent

9 9 of 24 10/11/2012 5:16 µµ Ζ ζεύγος pair Η ηλεκτρικό πεδίο electric field ηλεκτρικό φορτίο electric charge ηλεκτρισµός electricity ηµι-(πρόθεµα) semiηµιανορθωµένη ηµιτονοειδής κυµατική συνάρτηση half rectified sine wave function ηµιεπίπεδο half plane ηµίτονο sine Θ θεµελιώδη διανύσµατα basis vectors θεµελιώδης-βασικός fundamental

10 10 of 24 10/11/2012 5:16 µµ θερµικός thermal θερµοκρασία temperature θερµότητα heat θέση position θετικός positive θεώρηµα theorem θεώρηµα του Gauss Gauss' theorem θεώρηµα του Green Green's theorem θεώρηµα του Stokes Stokes' theorem θεώρηµα ύπαρξης λύσης existence theorem θεωρία theory Ι Ιακωβιανή (για ορίζουσα) Jacobian ιδιότητα property ιδιότητα-χαρακτηριστικό attribute ιξώδης viscous ισαπέχων equidistant ισογώνια απεικόνιση isogonal mapping ισοδυναµία-αναλογία correspondence ισοδυναµία-ισοτιµία equivalence ισοδυναµικός equipotential ισοθερµικές καµπύλες isothermal lines ισοκλινής γραµµή isocline ίχνος τετραγωνικού πίνακα trace of a matrix Κ

11 καθαρός pure κάθετος normal κάθετος perpendicular καµπανοειδής καµπύλη bell-shaped curve καµπύλη curve καµπύλη του Jordan Jordan curve καµπυλότητα curvature κανόνας rule κανόνας παραγώγισης σύνθετης συνάρτησης chain rule for differentiation κανόνας του Leibnitz Leibnitz's rule κανονική κατανοµή normal distribution κανονικός normal κατανοµή distribution κατανοµή Poisson Poisson distribution κατανοµή φορτίου charge distribution κατάσταση-θέση state κατηγορία category κελί cell κέντρο center κεντροειδές-κέντρο βάρους centroid κεντροµόλος επιτάχυνση centripetal acceleration κινηµατική(κλάδος της µηχανικής) kinematics κίνηση motion κινητική ενέργεια kinetic energy κινητό διάνυσµα sliding vector κλάδος branch κλάσµα fraction κλασµατικός fractional κλείσιµο ή περίβληµα(συνόλου) closure(of a set) κλίµακα-αναλογία scale κλίση slope κλίση-διανυσµατικό ανάδελτα gradient κοινός-συνήθης ordinary κοµβικός-δεσµικός nodal κόµβος-δεσµός node κοντά near κρίσιµο σηµείο critical point κριτήριο criterion κριτήριο-δοκιµασία-έλεγχος test 11 of 24 10/11/2012 5:16 µµ

12 12 of 24 10/11/2012 5:16 µµ κυβικός κύβος κυκλικός κυκλοειδής κύκλος-περιφέρεια κυκλοφορία κυλινδρικές συντεταγµένες κύλινδρος κύµα κυρτός κωνικός κώνος cubical cube circular cycloid circle circulation cylindrical coordinates cylinder wave convex conical cone Λ λάθος FALSE Λαπλασιανή Laplacian ληµνίσκος lemniscate λίβρα(µονάδα µέτρησης δύναµης) pound(1lb= nt) λογαριθµικός logarithmic λογάριθµος logarithm λογικός logical λογισµός calculus λόγος-αναλογία ratio λόγος-πηλίκο quotient λοξός-διαστρεβλωµένος skew λύση-επίλυση solution

13 13 of 24 10/11/2012 5:16 µµ Μ µάζα mass µαθηµατικό µοντέλο mathematical model µέγεθος magnitude µέγεθος size µεγέθυνση magnification µέγιστο maximum µέθοδος method µέθοδος Mamdani Mamdani's method µέθοδος της απαλοιφής elimination method µέθοδος-τρόπος mode µέθοδος-τρόπος modus µέλος member µερικός partial µέρος part µέση τιµή mean value µέσος όρος average µεταβλητή variable µεταβολή variation µετάθεση-συνδυασµός permutation µετασχηµατισµός Laplace Laplace transformation µετασχηµατισµός-µεταβολή transformation µετατρέπω-µετασχηµατίζω shift µετατροπή ενός ασαφούς αριθµού σε κλασικό defuzzification µεταφορά(ενέργειας-σήµατος) transmission µεταφορά-µετάφραση translation µέτρο-συντελεστής modulus µη αναλυτική συνάρτηση non-analytic function µη ασαφές σύνολο nonfuzzy set µη ασαφής-κλασσικός nonfuzzy µη γραµµικός nonlinear µη οµογενής nonhomogeneous µη φραγµένος unbounded µηδενικός-κενός null

14 14 of 24 10/11/2012 5:16 µµ µηδέν-µηδενικός zero µήκος length µηχανική mechanics µηχανικό σύστηµα machine system µιγαδικός complex µικρότερος-δευτερεύων minor µισός half µονάδα µέτρησης unit µοναδιαίος unitary µοναδιαίος πίνακας identity matrix µοναδικός unique µοναδικός-ιδιόµορφος singular µοναδικότητα uniqueness µοναδικότητα-ιδιοµορφία singularity µονόµετρο ή εσωτερικό γινόµενο διανυσµάτων dot product µονοτονία monotone µονότονος monotonic µοντελοποίηση simulation µοντελοποιώ simulate µορφή-τύπος form Ν νόµος law Ξ

15 15 of 24 10/11/2012 5:16 µµ ξένα σύνολα disjoint sets Ο όγκος-ισχύς volume οικογένεια καµπυλών family of curves ολοκλήρωµα integral ολοκλήρωση κατά παράγοντες integration by parts ολοκληρώσιµος integrable ολοκληρωτικός λογισµός integral calculus ολόµορφη συνάρτηση holomorphic function οµάδα group οµάδα-συστάδα cluster οµαλός-επίπεδος smooth οµαλός-συνήθης regular οµογενής homogeneous οµοιόµορφα uniformly όµοιος-παρόµοιος similar οµοιότητα resemblance οµοιότητα similarity ορθογώνιο rectangle ορθογώνιος orthogonal ορθογώνιος rectangular ορθοκανονικός orthonormal ορίζουσα determinant ορίζουσα του Wronsky Wronskian determinant όριο limit όρισµα argument ορισµένος definite ορισµός definition ορµή(µηχ.) momentum όρος term

16 16 of 24 10/11/2012 5:16 µµ Π παλινδρόµηση παλµός παραβολή παραβολικός παραβολοειδές εκ περιστροφής παραγοντικός παράγουσα παράγωγος παραλληλεπίπεδο παραλληλόγραµµο παράλληλος παραµετρική εξίσωση παράµετρος παρέκκλιση παρέκταση παρεµβολή παρονοµαστής παρούσα τιµή παρών-παρόν πεδίο πεδίο ορισµού-περιοχή επιρροής πεπερασµένες διαφορές πεπερασµένος πεπλατυσµένος πεπλεγµένη συνάρτηση περιελίσσω-κάµπτω-συστρέφοµαι περίµετρος περίµετρος-περιφέρεια-κύκλωµα περιοδικός περιοδικότητα περίοδος regression pulse parabola parabolic paraboloid factorial anti-derivative derivative parallelepiped parallelogram parallel parametric equation parameter variation extrapolation interpolation denominator present value present field domain finite differences finite oblate implicit function twist perimeter circuit periodic periodicity period

17 17 of 24 10/11/2012 5:16 µµ περιορισµός περιορισµός-περιστολή περιοχή-γειτονία περιοχή-πεδίο ορισµού περιστροφή περιττή ή αντισυµµετρική συνάρτηση περιττός πηγή-προέλευση πίεση πιθανότητα πιθανοτικός πίνακας πίνακας πινακοποίηση-σχηµατισµός πίνακα πλάτος πλευρική επιφάνεια πληροφορία πόδι(µέτρο µήκους) ποιότητα ποιοτικός πολικός πολλαπλασιασµός πολλαπλασιαστής πολλαπλασιαστής Λαγκράνς πολλαπλός πόλος πολύγωνο πολυδιάστατος πολυµεταβλητή ανάλυση πολυώνυµο ποσότητα ποσοτικοποίηση πραγµατικό σφάλµα πραγµατικός πράξη πρόβλεψη πρόβληµα προβολή προηγούµενος-ηγούµενος όρος αναλογίας προς τα εµπρός προς τα έξω προς τα πίσω constraint restriction neighbourhood region rotation odd function odd source pressure probability probabilistic matrix table tabulation amplitude lateral surface information foot 1ft=30.48cm quality qualitative polar multiplication multiplier Lagrange multiplier multiple pole polygone multidimensional multivariate analysis polynomial quantity quantification actual error real operation prediction problem projection antecedent forward outward backward

18 18 of 24 10/11/2012 5:16 µµ προσανατολισµένος oriented προσανατολισµός-κατεύθυνση orientation προσαρτηµένος πίνακας adjoint matrix προσέγγιση approximation πρόσθεση summation πρόσθεση-άθροιση addition πρότυπο-υπόδειγµα model πρότυπο-υπόδειγµα pattern πρότυπο-υπόδειγµα-σταθερά standard προφανής trivial πρωτεύουσα τιµή του Cauchy(ολοκληρώµατος) Cauchy principal value(of integral) πρωτεύων-κυριότερος principal πρώτος first πρώτος-πρωταρχικός prime πτέρυγα wing πυκνότητα density πυραµίδα pyramid πυρήνας kernel πυρηνικός nuclear Ρ ρευστό fluid ρευστότητα-αστάθεια flux ρέω-ροή flow ρητός-σύµµετρος rational ρίζα root ρίζα εξίσωσης zero ροπή στρέψης torque ροπή(µηχ.) moment

19 19 of 24 10/11/2012 5:16 µµ Σ σαφές κλασσικό σύνολο(αριθµών) σειρά σειρά σειρά Taylor σειρές Φουριέ σήµα-πρόσηµο σηµειακός σηµείο σηµείο καµπής σπείρα σπείρα(στερεό εκ περιστροφής) σπείρα-περιστροφή σπειροειδής σταθερά σταθερά ολοκλήρωσης σταθερός-ευσταθής σταθερός-οµοιόµορφος σταθερός-συνεχής στάσιµος-ακίνητος στασιµότητα στατικός ηλεκτρισµός στατιστική στερεός στήλη στοιχείο στοιχειώδης στρέψη-συστροφή στροβιλοειδής-στροβιλώδης στρόβιλος-κέντρο στροβίλων στρογγύλευση στρογγυλοποίηση συγκλίνουσα σειρά σύγκλιση σύγκριση συζυγής crisp set row series Taylor series Fourier series sign pointwise point inflection point spiral torus curl toroidal constant integration constant stable uniform steady stationary stagnation electrostatics statistics solid column element elementary torsion vortical vortex roundoff rounding convergent sequence convergence comparison conjugate

20 20 of 24 10/11/2012 5:16 µµ σύµβαση-συµφωνία convention συµβολισµός notation συµµετρική συνάρτηση even function συµµετρικός symmetric σύµµορφη απεικόνιση conformal mapping συµµορφία-οµοιοµορφία conformity σύµµορφος conformal σύµµορφος µετασχηµατισµός conformal transformation συµπέρασµα-εξαγωγή συµπεράσµατος inference συµπεριφορά behavior συµπλήρωµα complement συναρτήσεις Bessel Bessel functions συνάρτηση function συνάρτηση Hankel Hankel function συνάρτηση βήτα beta function συνάρτηση γάµα gamma function συνάρτηση ζήτα zeta function συνάρτηση κατανοµής distribution function συνάρτηση συµµετοχής(για ασαφή λογική) membership function συνάρτηση του Neumann Neumann's function συνάρτηση του Weber Weber's function συνέλιξη convolution συνεπαγωγή-συνέπεια implication συνέπεια-αποτέλεσµα consequence συνεπίπεδος coplanar συνεφαπτοµένη cotangent συνεφαπτόµενος osculating συνέχεια continuity συνεχής continuous συνηµίτονο cosine σύνθετη συνάρτηση composite function συνθετικός synthetic συνθήκη-όρος condition συνισταµένη(διανυσµάτων) resultant συνιστώσα component συνολικός-ολικός total σύνολο set σύνορο-όριο bound συντελεστής coefficient συντελεστής cofactor συντελεστής-παράγοντας factor συντεταγµένη coordinate

21 21 of 24 10/11/2012 5:16 µµ συντηρητικό πεδίο συντονισµός σύστηµα-δίκτυο συχνότητα σφαίρα σφαίρα Riemann σφαιρικός σφαιροειδής σφάλµα σφήνα σχέση-αλληλεξάρτηση σχέση-εξάρτηση σχέση-σύνδεση σχετικός σχηµατισµός-διάταξη οµάδας conservative field resonance system frequency sphere Riemann sphere spherical spheroidal error wedge relationship relation connection relative grouping Τ ταλάντωση-διακύµανση oscillation τάξη-σειρά order ταξινόµηση classification ταυτότητα identiity ταυτοτική συνάρτηση-ταυτότητα identity function ταυτόχρονος simultaneous ταχύτητα speed ταχύτητα velocity ταχύτητα-ρυθµός(παραγωγής) rate τελεστής operator τελικός σταθµός-πέρας terminal point τέµνουσα-διχοτόµος secant τεταγµένη ordinate τεταρτηµόριο-τεταρτοκύκλιο quadrant τεταρτοβάθµιος quatric τετµηµένη abscissa

22 22 of 24 10/11/2012 5:16 µµ τετραγωνική ρίζα square root τετράγωνο-τετραγωνικός square τετράεδρο tetrahedron τηλεσκοπικός telescopic τηλεσκόπιο telescope τιµή value τµήµα segment τοµέας sector τοµή cut τοµή µε άξονες συντεταγµένων intercept τοµή-τµήση intersection τόξο κύκλου arc τραπεζοειδές trapezoid τριγωνικός triangular τρίγωνο triangle τριγωνοµετρικός trigonometric τριπλός triple τρίτος third τροποποιηµένος modified τροποποιώ modify τροχιά trajectory τροχιά-πορεία path τύπος(µαθηµ. ή χηµικός) formula τυχαία µεταβλητή random variable τυχαίος random Υ υδροδυναµική hydrodynamics υπερβατικός transcendental hyperbola υπερβολική συνάρτηση hyperbolic function υπερβολοειδές hyperboloid υπεργεωµετρικός hypergeometric

23 23 of 24 10/11/2012 5:16 µµ υποκειµενικός subjective υποκειµενικότητα subjectivity υποκυκλοειδής(καµπύλη) hypocycloid υπολογισµός calculation υπόλοιπο residue υπόλοιπο-διαφορά remainder υποπίνακας submatrix Φ φανταστικός imaginary φάση phase φάσµα-κλίµακα spectrum φορτίο charge φράγµα-σύνορο boundary φραγµένος bounded φυγόκεντρος δύναµη centrifugal force φύλλο sheet φύλλο του Descartes Folium of Descartes φυσικοί λογάριθµοι Napierian logarithms φυσικός natural Χ χαρακτηριστική εξίσωση indicial equation

24 24 of 24 10/11/2012 5:16 µµ χαρακτηριστική συνάρτηση characteristic function χαρακτηριστική συνάρτηση eigenfunction χαρακτηριστική τιµή-ιδιοτιµή eigenvalue χαρακτηριστικό διάνυσµα-ιδιοδιάνυσµα eigenvector χρήση use χωρητικότητα capacitance χωρισµός separation Ψ ψευδής-εικονικός dummy ψηφιακός digital ψηφίο digit Ω ωοειδής oval ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

243 Μαθηματικών Αθήνας

243 Μαθηματικών Αθήνας 243 Μαθηματικών Αθήνας Σκοπός Αποστολή του Τμήματος είναι η καλλιέργεια της μαθηματικής σκέψης και παράλληλα η ανάδειξη επιστημόνων που θα αναζητούν, θα επεξεργάζονται και θα προτείνουν θεωρητικά μοντέλα

Διαβάστε περισσότερα

Α Κ Ο Υ Σ Τ Ι Κ Η Σ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΟΤ/ΤΕ2/ΟΕ5 Ηχομόνωση Ε Λ Ο Τ Ε 2 5. Συλλογικό μέλος της ΕΛΕΤΟ

Α Κ Ο Υ Σ Τ Ι Κ Η Σ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΟΤ/ΤΕ2/ΟΕ5 Ηχομόνωση Ε Λ Ο Τ Ε 2 5. Συλλογικό μέλος της ΕΛΕΤΟ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΟΤ/ΤΕ2/ΟΕ5 Ηχομόνωση Συλλογικό μέλος της ΕΛΕΤΟ Η Ομάδα ΕΛΟΤ/ΤΕ2/ΟΕ5 λειτούργησε στο παρελθόν με ευθύνη του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). Σήμερα δεν λειτουργεί. Ο Ε Λ Ο Τ Ε 2

Διαβάστε περισσότερα

217 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ

217 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ 217 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ Σκοπός Το Τμήμα σκοπό έχει να αναδείξει επιστήμονες ικανούς να ασχολούνται με την ανάπτυξη και κατασκευή δικτύων και συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

MODULE 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Image Analysis II. Ανάλυση Εικόνας ΙΙ

MODULE 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Image Analysis II. Ανάλυση Εικόνας ΙΙ MODULE 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Image Analysis II Ανάλυση Εικόνας ΙΙ Hough Transform Μετασχηµατισµός Hough B-Splines Πολυγωνικές Προσεγγίσεις Range Finding by Stereo Imaging Εύρεση Κλίµακας από τις Εικόνες Στέρεο

Διαβάστε περισσότερα

211 Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσσαλονίκης

211 Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσσαλονίκης 211 Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσσαλονίκης Σκοπός Τα Τμήματα στόχο έχουν την ανάδειξη επιστημόνων που θα ασχοληθούν με τη μελέτη, την παραγωγή, την εγκατάσταση και την επίβλεψη μηχανολογικού εξοπλισμού σε

Διαβάστε περισσότερα

αδιαφάνεια ακτίνα σχετικιστικής περιστροφής ακτίνες Χ ακτινική ταχύτητα ακτινοβολία Ανατολή ανατολή Ηλίου αντίδραση τριών πυρήνων ηλίου

αδιαφάνεια ακτίνα σχετικιστικής περιστροφής ακτίνες Χ ακτινική ταχύτητα ακτινοβολία Ανατολή ανατολή Ηλίου αντίδραση τριών πυρήνων ηλίου αδιαβατική εξίσωση αερίων αδιαβατική µεταβολή αδιαφάνεια αδιαφάνεια αγωγής αδιαφάνεια σκέδασης αειφανείς αστέρες αζιµούθιο αιφνίδιες ιονοσφαιρικές διαταραχές ακίδες ακτίνα αστέρα ακτίνα σχετικιστικής περιστροφής

Διαβάστε περισσότερα

ιακριτού χρόνου Τυχαίες ιαδικασίες

ιακριτού χρόνου Τυχαίες ιαδικασίες ιακριτού χρόνου Τυχαίες ιαδικασίες Τα σήµατα ταξινοµούνται σε δύο ευρείες κατηγορίες: 1. Αιτιοκρατικά (deterministic): Αναπαράγονται ακριβώς ίδια µε επαναλαµβανόµενες διαδικασίες. Παράδειγµα το µοναδιαίο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην R Πρόχειρες Σηµειώσεις. Κωνσταντίνος Φωκιανός & Χαράλαµπος Χαραλάµπους Τµήµα Μαθηµατικών & Στατιστικής Πανεπιστήµιο Κύπρου

Εισαγωγή στην R Πρόχειρες Σηµειώσεις. Κωνσταντίνος Φωκιανός & Χαράλαµπος Χαραλάµπους Τµήµα Μαθηµατικών & Στατιστικής Πανεπιστήµιο Κύπρου Εισαγωγή στην R Πρόχειρες Σηµειώσεις Κωνσταντίνος Φωκιανός & Χαράλαµπος Χαραλάµπους Τµήµα Μαθηµατικών & Στατιστικής Πανεπιστήµιο Κύπρου η Εκδοση : Φεβρουάριος 2008 2η Εκδοση : Ιανουάριος 200 2 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

FountasBooks Books for Engineers and Scientists ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ KAI ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΠΟ 20-7 - 2015

FountasBooks Books for Engineers and Scientists ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ KAI ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΠΟ 20-7 - 2015 FountasBooks ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ 1 FountasBooks Books for Engineers and Scientists Κεντρική διάθεση : FountasBooks, Στουρνάρη 36 & Γ Σεπτεμβρίου, Αθήνα, Οροφος 4ος Παραγγελίες 24ώρες το 24ωρο στο www.fountasbooks.gr.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΥΡΛΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 3 ( ) ( ) ( ) = 4( ) d d ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 00 Email: dsourlas@phsics.upatras.gr www.phsics.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός του συντελεστή απορρόφησης του ήχου και του δείκτη ηχομείωσης αερόφερτου θορύβου με τη χρήση των sound intensity probes

Προσδιορισμός του συντελεστή απορρόφησης του ήχου και του δείκτη ηχομείωσης αερόφερτου θορύβου με τη χρήση των sound intensity probes ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Προσδιορισμός του συντελεστή απορρόφησης του ήχου και του

Διαβάστε περισσότερα

Καίτη Μιχαλοπούλου *

Καίτη Μιχαλοπούλου * Eπιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 137-138 Α -Β, 2012, 3-49 Καίτη Μιχαλοπούλου * ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙEΣ ΤHΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ TO ΑΝΥΠΑΡKTO

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ...3

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ...3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ- ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ...3 ΕΝΟΤΗΤΑ 3.. Ο ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ-Z...4 3... ΟΡΙΣΜΌΣ...4 3... ΎΠΑΡΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΎ-Z...5 3..3. ΙΔΙΌΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΎ-Z... ΕΝΟΤΗΤΑ 3..

Διαβάστε περισσότερα

Ντετερμινιστικά Συστήματα. Στοιχεία Χαοτικής Ανάλυσης Χρονοσειρών

Ντετερμινιστικά Συστήματα. Στοιχεία Χαοτικής Ανάλυσης Χρονοσειρών Ντετερμινιστικά Συστήματα Στοιχεία Χαοτικής Ανάλυσης Χρονοσειρών 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΝΤΕΤΕΡΜΙΝΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ -ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΑΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ 1.1 Δυναμικά συστήματα 1.1.1 Ορισμοί Κάθε σύστημα του οποίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠ ΔΠΜΣ Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες Αλγόριθμοι Εξόρυξης Πληροφορίας. Διάλεξη 04: Απεικόνιση Γνώσης, Αξιοπιστία & Αποτίμηση

ΕΜΠ ΔΠΜΣ Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες Αλγόριθμοι Εξόρυξης Πληροφορίας. Διάλεξη 04: Απεικόνιση Γνώσης, Αξιοπιστία & Αποτίμηση ΕΜΠ ΔΠΜΣ Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες Αλγόριθμοι Εξόρυξης Πληροφορίας Διάλεξη 04: Απεικόνιση Γνώσης, Αξιοπιστία & Αποτίμηση Η μορφή των εξαγομένων και η σημασία της Δεδομένα input Αλγόριθμοι Εξόρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ και ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ με τη χρήση του Maple

ΔΥΝΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ και ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ με τη χρήση του Maple ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ +- ΣΟΥΡΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΥΝΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ και ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ με τη χρήση του Maple 3 3 3 4 5 x 3 ΠΑΤΡΑ Email: dsourlas@physics.upatras.gr Ιστοσελίδα Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.Π.Θ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 008-009 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΓΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ 1.1 ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΜΠΟ ΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗ ΟΛΟΝΟΜΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ

ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΜΠΟ ΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗ ΟΛΟΝΟΜΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ M.K. & A.E. Eργαστήριο Aυτοµάτου Eλέγχου Μεταπτυχιακή Εργασία ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΜΠΟ ΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗ ΟΛΟΝΟΜΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress.

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress. 3-4 ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ Βαγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ttp://cutemats.wordpress.com/ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικό Περιεχόμενο Μαθημάτων 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΌ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΆΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΉΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Συνοπτικό Περιεχόμενο Μαθημάτων 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΌ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΆΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΉΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Συνοπτικό Περιεχόμενο Μαθημάτων 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΌ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΆΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΉΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1. Συνοπτικό Περιεχόμενο Μαθημάτων Σημείωση 1: Υπενθυμίζεται ότι ο κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Θεωρία και Εφαρμογές

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Θεωρία και Εφαρμογές Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Θεωρία και Εφαρμογές Διδακτικές Σημειώσεις Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών Τομέας Αρχιτεκτονικής Υπολογιστικών και Βιομηχανικών εφαρμογών Δρ. Βολογιαννίδης Σταύρος email:

Διαβάστε περισσότερα

Η Εκπαίδευση Τεχνητών Νευρωνικών ικτύων µε Επίβλεψη ως Πρόβληµα Ελαχιστοποίησης

Η Εκπαίδευση Τεχνητών Νευρωνικών ικτύων µε Επίβλεψη ως Πρόβληµα Ελαχιστοποίησης Η Εκπαίδευση Τεχνητών Νευρωνικών ικτύων µε Επίβλεψη ως Πρόβληµα Ελαχιστοποίησης Μ.Ν. Βραχάτης 1, Γ.. Μαγουλάς 2, Β.Π. Πλαγιανάκος 1 1 Τµήµα Μαθηµατικών, Πανεπιστήµιο Πατρών, 261 10, Πάτρα. 2 Department

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΜΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΜΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΜΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος iii Πανεπιστημιακό ημερολόγιο - iv Τι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή - v Το Πρόγραμμα Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

!"# $%& '()*+,%-.(.+ $ /,%-.(. $%&&." '()*+ / *" / www.ziti.gr 2-#%' 4 5" 6 0 1 $%&&." '()* *" 0 / 3 3

!# $%& '()*+,%-.(.+ $ /,%-.(. $%&&. '()*+ / * / www.ziti.gr 2-#%' 4 5 6 0 1 $%&&. '()* * 0 / 3 3 1 www.ziti.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 5 Πανεπιστήμιο Αιγαίου... 5 Σχολές και Τμήματα... 5 Πρυτανικές Αρχές... 6 Κτίρια... 7 Διοικητικές Υπηρεσίες... 8 ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστηµιο Πατρων Τµηµα Μηχανικων Ηλεκτρονικων Υπολογιστων & Πληροφορικης Εργαστηριο Επεξεργασιας Σηµατων και Τηλεπικοινωνιων

Πανεπιστηµιο Πατρων Τµηµα Μηχανικων Ηλεκτρονικων Υπολογιστων & Πληροφορικης Εργαστηριο Επεξεργασιας Σηµατων και Τηλεπικοινωνιων Πανεπιστηµιο Πατρων Τµηµα Μηχανικων Ηλεκτρονικων Υπολογιστων & Πληροφορικης Εργαστηριο Επεξεργασιας Σηµατων και Τηλεπικοινωνιων Ταυτοποίηση Μη Γραµµικών Συστηµάτων Υψηλής Τάξης : Μία προσέγγιση ϐασισµένη

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρικοί αλγόριθµοι και εφαρµογές στη γεωµετρία

Αλγεβρικοί αλγόριθµοι και εφαρµογές στη γεωµετρία ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ Αλγεβρικοί αλγόριθµοι και εφαρµογές στη γεωµετρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ABEL ΣΤΗΝ ΟΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ABEL ΣΤΗΝ ΟΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗ Επιβλέπων Καθηγητής: Δημήτρης Παπάζογλου ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ABEL ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 6 Παραδοτέο: 13. Εγχειρίδιο για Νέες Τεχνολογίες για τον Ολοκληρωμένο Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό

ΔΡΑΣΗ 6 Παραδοτέο: 13. Εγχειρίδιο για Νέες Τεχνολογίες για τον Ολοκληρωμένο Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΩΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008.

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008. Πρόλογος Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του υλικού που διδάχτηκε στις παραδόσεις του προπτυχιακού μαθήματος της Αριθμητικής Ανάλυσης, το εαρινό εξάμηνο 7-8, στο Μαθηματικό τμήμα του

Διαβάστε περισσότερα