952 Ν. 29(ΙΠ)/2002. Ε.Ε. Παρ. I(III) Αρ. 3639,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "952 Ν. 29(ΙΠ)/2002. Ε.Ε. Παρ. I(III) Αρ. 3639, 27.9.2002"

Transcript

1 Ε.Ε. Παρ. I(III) Αρ. 3639, Ν. 29(ΙΠ)/2002 Ο περί της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας αναφορικά με την Εργασία Πληρωμάτων Οχημάτων που Απασχολούνται στις Διεθνείς Οδικές Μεταφορές (AETR) και Πρωτόκολλο Υπογραφής (Κυρωτικός) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Κύρωση. Πίνακας. Μέρος Ι. Μέρος II. Εφαρμογή. 131(1) του Κανονισμοί. Αριθμός 29(111) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (AETR) ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ Για σκοπούς συμμόρφωσης με δέσμευση της Δημοκρατίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για προσχώρηση, μέχρι τις αρχές του 2002, στην Ευρωπαϊκή Συμφωνία αναφορικά με την Εργασία Πληρωμάτων Οχημάτων που Απασχολούνται στις Διεθνείς Οδικές Μεταφορές (AETR) και Πρωτόκολλο Υπογραφής. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας αναφορικά με την Εργασία Πληρωμάτων Οχημάτων που Απασχολούνται στις Διεθνείς Οδικές Μεταφορές (AETR) και Πρωτόκολλο Υπογραφής (Κυρωτικός) Νόμος του Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετικά «Συμφωνία» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Συμφωνία αναφορικά με την Εργασία Πληρωμάτων Οχημάτων που Απασχολούνται στις Διεθνείς Οδικές Μεταφορές (AETR) και Πρωτόκολλο Υπογραφής, η οποία έγινε στη Γενεύη την 1η Ιουλίου (1) Η Συμφωνία της οποίας η υπογραφή από την Κυπριακή Δημοκρατία αποφασίστηκε με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με Αρ και ημερομηνία 11 Απριλίου 2002, κυρώνεται με τον παρόντα Νόμο. (2) Το κείμενο της Συμφωνίας στο αγγλικό πρωτότυπο εκτίθεται στο Μέρος Ι του Πίνακα και σε ελληνική μετάφραση στο Μέρος II του Πίνακα: Νοείται ότι, σε περίπτωση αντίθεσης μεταξύ των δύο αυτών κειμένων υπερισχύει το κείμενο στο αγγλικό πρωτότυπο. 4. Οι διατάξεις της Συμφωνίας εφαρμόζονται σε συνάρτηση με τον περί Ωρών Οδήγησης και Ανάπαυσης Οδηγών Νόμο του Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς με τους οποίους να καθορίζει ο,τιδήποτε χρειάζεται ή είναι δεκτικό καθορισμού για την καλύτερη εφαρμογή της Συμφωνίας.

2 953 ΠΙΝΑΚΑΣ (Αρθρο 2) ΜΕΡΟΣ Ι (Αγγλικό κείμενο) ΜΕΡΟΣ II (Ελληνικό κείμενο) EUROPEAN AGREEMENT THE WORK OF C.==W5 OF VEHICLES LNGAGED IN INT==NA7:0HAL P.OAO TRANSPORT {ΑΞΤ=Γ done at Geneva οτ. ' Juiy 1S70 AND PROTOCOL Or SIGNATURE.(J TRAVAiL ΟΞΞ f-_ Α3Ξ3 OES YcHiCUL. c A r zr _T= (AETn) en date, a Gr"? >e. ;-J V juillet '.570 ET PROTOCOL Ξ.D= SIGNATURE

3 954 ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE INLAND TRANSPORT COMMITTEE EUROPEAN AGREHMHHT CONCERNING ΤΗΞ WORK OF CAHWS GF VEHICLES EHGAGED IK INTERNATIONAL ROAD TRANSPORT (AETR) AND PROTOCOL OF SIGNATURE dons Hi Geneva on 1 July 197Q NATIONS UNIES UNITED NATIONS COMMISSION ECGNOMIQUE FOUR (.'EUROPE COMIT=-Z-E3 TRANSPORTS INTERIEURS ACCORD EUfiO?= S ηξναγι? A'J TRAVAIL C-ΞΞ EQUIPAGES OES VEHICLES EfFECTUAKT DcS TRANSPORTS INTERNATiQNAUX PAR ROUTE (Ac mi ΞΤ PROTOCOLS DC SIGN-TURc en date, a Geneve, du V juillet 1970

4 955 PROTOCOL 0? SIGtATJrZ

5 956 FSOTOCOL Ο? SIGSAITJrZ ϋ.*η eigsiig ti 0 European Xgreeaaat cczcir rinr the Vert of Cravs f Y«iieie««aga^ec ix International Head iratspcrt, the tndersigned, odr.cttiarisea, hire agreed en the failovisr: & e Centractiic Parties declare that this JUrseaeni is viihout?rtjtu«e to rach aiutisiosa 5 x*j, if arprcpria e, subsequently be Amu B3 in the aeatt«r of the dnratio» atd spread o rar cf vorr. >ή srtide Λ cf the larsrer. TRC cr-ji±:lozs of article L, paragraph I, shall act be construed J rotderisx applicable, cmtaide the State it vhich the Yshicie jurfcrxias the transport operation is registered,.anr prohibition of trxff ic os. csrtaii d&j x or at certain hctrs vhich %zj apply in that St*.te to esrtaiz catagcri.es cf rahiclss. Ihi rrrrisiens of article i, paragraph 2, shall not be constr asd as trstaztitf a Contracting rartfrcs enforcing in its territc the trcrisicai cf its dcaestic lavs and regulations vhich prohibit certain categories cf radicle traffic on certain days or at certain, hours. Ire Contracting?ar= vhich, csitr ι. art to = special JLgreeatent as referred to it article i, carsrraci 2, cf this ifreesett, Eutiorices international transport cpsrs:iccs csf g a i ending it the territories of the Parties tc the said "special air assent by T hicies registered in the territory cf a State vhich, being a Ccatracting Party to this igreesent, is :;. = Par" tc the said special «_rreeae:it jtsy 2take it a conditioa for tt= cctclisicn cf bilateral or jriitilateral agreeaetts authorizing such transport operations that 2 crevs perfortcing those op sratiens shall, in the territories of States 'Parties to the said special a*rse*5tt, ccsrij with the prcnrlsibcs cf the said eoeciai afraea?e=t.

6 957 *d article 12 of the l^s-n-z The uaaeraignec underteha to diccass titer tie igr eexsat has e tared into force.the insertion thereia, by»eas of «a aceadstsiit, of ι clause proridias for the use cf a control derice of approred tjtx vaiei viea placed or. tie Tshicl vcuid «ο far as possible replace the iadirioaal control boor. *. article 1L ot the. Arresysnt She Contracting Fs rtiee racapiss fr t it v«ld be desirable for: each Contracting Party tc adept the «asarss necessary to. ι H i* to institute proceedings or. accevxt of breaches cf the prrrtsioas cf the igreeasnt not o Lr if the breaches are ccteittec In it; territory, cat also if they are cczaittsc in the terri cry cf another State oaring an international road transport operation perforated by a YBoieia vhich the Contrsctih;?c~ has registared; thea to afford one another assistance fcr the purpose of inrccisg penalties for breaches comitted. ad anaer to the l^rsiasci Hctvithstaadiar paragraph L of ths ssteral prctisions cf the annex to this isrseseat, Svitreriand nay dispense vith the repairs sent that employers,=tist sign the veeiiy rspcrti Lz tie iaiirioaal ccztrci

7 958 IN VITKSSS VEEEOF, the tmdersigned,- being cal eataorised thereto, here signed this Protocol, DOHS tt Geaera, this first dsj IH?0I IE QUO!, lea sccssigzs's. a cs caaea- saterisee, cat sigae Is present rrrtocoie. 7iIT 1 GeaeTs, le preaiar JuiUst ail aaaf cent soiraate-cix, ea ua eewi exsrpiaire, ea leagues aaalaise et frsaciise, lea deua terus 'iissat er-leasnt foi.

8 959 ESSrSJH ΑΟΗΣΕΜΞΓΓ C0KCS2CTG ΙΞΞ ΪΟ?Χ Ο? CHTK'S Ο? VZSICLES ZHGAGZD IK Ι3ΓΓΞΞΗΑΓΙ01ϊ.ι1 HOiD??.Ui=?jR? (je?.) ΤΗΣ COHISiCmTG 'PARTIES,. 5ΞΪ53 E 5IH01JS_of promoting tie dsrsicrsent and iccrovsncsnt ο intern.tioiial transport of passengers end foods "err read, COKTDTCZD OF the need tc increase tie saf= cf ad traffic, take regulations governing certain c=nditic = cf erplors in international road zranapcri in accordance vith the principles cf tie Intirnaticnai Labcur Organisation, and jointly to adopt certain: reasures to ensure the obssrran: those regulations, ΞΑΤΙ AC ΛΞΞΪ) as f cllcvs : Jcr the purposes of rtis.vgreerect (a) "vehicle" aeans any = tor rehicie cr trailer; this tern include =37 cocbinaticn cf reticles: (t; "sctcr vehicle" ssacs any s=lf crcd=lled read Tshicle viirh is nomaily used for carrying person cr goods or ad :r for aravitg, on the read, vehicles used for the carriags ci persons cr gcoes ; this tera. does not include agricultural trailer;: (=) "trailer" asans azy T cirls designed to be dra bj a ssisf Tshicle and includes seni trailers: (d) "sini trailer" :=ear.s any tnil designed to be coupled to a ectcr raiicle in such a "that pert cf it rests cu the c::r vehicle and that a substantial part f its. sight and of the v irht of Lzi lead is borce by the so tor vehicle; (e) "cotncination. of Tehiciss" r^tzs coupled vehicles vhici travel cc the road ejj a unit; (f) "permissible v yejght!: ««^Ξ the» ~ν veight of the iadec vehicle declared perniseibie by the'eenpetect csthcri ty ci the State in vhich the eiicle is res^scered

9 (g) 960 "road transport" /"^carriage c? rcadjy =eans. (i) =7 journey by road of ε vehicle, -whether lades or not, intended for the carriage of passengers arc having aors than eight seats la addition to the driver's seat; (ii) sr T journey by road.cf a vehicle, -.-aether lades or not, intended for the carriage of goods; (iii) any journey -which involves both a journey as defined in either (i) or (ii) of this definition acd, imsdiately before or after the said journey, the conveyance cf the vehicle by sea, rail, air or inland -water-ey; (n) "international road transport" Ζ 1international carriage by roadv" neans road transport -which' in iv= = nhs crossing of at least one * vh f^i^i-w^ (i) "regular passenger services* =s=ns services for the transport Jf ^ius^ Mr*;*!'**'** of passengers at-specified intervals on specified routes; such services say taie -op cr set duvt passenger; at predetermined stepping points,. Terns of carriage covering in particular operating schedules, (timetable, frequency), tariffs and the obligation to carry shall be specified in operating rules cr squi.t=l5nt decuneuts approvsd by the conretent public authorities cf the Coutrsctiug Parties and published by the carrier before they are put into effect, in so far as such teras are not already laid cove in lavs and rerilations cr in administrative.any service by vhaterer per-scc crrazicec catering c=j.y tcr specific categories cf passengers to tis exclusion cf ethers, such as a service for the carriage of vcrkers tc atd iron their place cf vor: : and cf schoolchildren to and frcn school, shall also be treated as a rsgulsr service in so far as it complies -.1th the conditions set out in -he first sub paragraph ci this defici-ticc. (j) "driver" means any person, -whether vage-eerning or. cot, vno drives the vehicle even for a short period, cr -who is carried oc the -rehicle ia order to be e-rail==ie for crivicr if cacessary;

10 961 (k) "ersvr cesber" =eaas the drir rcwhether vags eamins or act either of the fclloviag, (i) a driver's sate, i.e. εζ; driver in order to assist his in certai tiding as effective part ia. the traasp=: dri rsr in the sense of paragraph (j.) cf (ii) a conductor, i.e. any rs: drlter of a vehicle enraged is the carr: responsible in particular for the i*riz other documents entitling passengers to (1) "veek" seans an nerioc (a) "daily rest period" Eear.s ac~ accordancs vith article 6 of this Asrssni aenber 2=7 freely dispose of his tir=; (a) "off dirty period" aeans any least f if tees sinutas, other. thth">th= da: a crev ae=ber 22.7 freely cispcse/cf hi; (o) "occupational activities" rear.i iters 6, 7.spa 7a in the daily shss :f t shovn in the annex to this Agreessnt. Jvi. This Agre eaes" sr.s_l± spc.. m ~ = Party to all international road trans;;.registered in the territory of the 3aid territory of any other Contracting?=rt; 2. Nevertheless, (ε) if, in the course cf an itteoperatioa one or sore ore. aeabers d: n: in hies they nomaliy exercise their :c Contracting Party for that territory sh= iicnai activities.

11 962 to '"? or then, the provisions of this Asrssrszo: (b) unless the Coatrs ctiar Parties voose tarrioorv is used agree otherwise, this Agrsessnt shall not??l7 tc the international reed transport of goods perfarsed by ε. vehicle hsvizg a psmissibie ^=y= y?.~ veigrt not exceeding 3.5 tons; (c) tve Contracting Parties vith adjoining territcries aav agree that the provisions of the ccrestic lavs and regulations of^che State in viich the vehicle is registered and the provisions of' arbitral avards end collective agreements in force in "hat State shall alone be applicable to international road transport confined tc their ir c territories if the vehicle concerned: does not vhile in one of these territories trsvai beyond a none contiguous to'the frontier end defined by agreensnt between the tvo Contracting Parties as a frsntalier scsa, or crosses one cf these territories in'transit only; (d) Contracting Parties =ay agree that ths x provisions of the dc estic lavs and rsgulatiens cf the ::r.5 is vhici^tie vehicle is registered and the previsions cf arbitral «yards and collective agreements in force in that Stats shall alone be eppiicab:^ tc certain in smational road transport operations confined tc tbeir territories sni covering a distance cf less than 1«Γ kn iron the point cf departure to the point cf arrival c a vehicle., and to regular cassengsr services. Q I Aoolication cf sore ζτττίζίζζζ of..is Ast serer. t tc road transocrt oerfomed b^ redid ~ re*is «red in the territories, of ncr crtractin? S. = r.?i 1. tech Contracting Par shall an pi in its territory, in respect o: international road transport performed "ο? any rshicie registered in the territory of a State vhich is not e Contracting Part tc this Agreensnt, p. risiccs not less strict than those laid cc.- in articles 5, ό, 7, S, 9, 10 end 11, and in article 1.2, paragraphs 1. 2, c and?, of this Arreeaent.

12 Hcvever, any Contracting Partj shall be free zcz to andy the provisions cf paragraph 1 of this article (a) to the inteme-tionsl carriage of foods br rce.d by a vehicle vhose permissible r yi ' w ' n veight dees act exceed }.5 tons, (b) to international read transport confined to its territory and to the territory of an adjoining State vhich is net a Contracting Partto. this Agresaent if the vehicle concerned doss not vhiis in its territory travel beyond a none contiguous to the frontier and defined 2 s. frontalier zone or if it crossss i-s territory in transit only. ir-h -- 3 / 1. In all international road transport to vhich this Agreement applies, the undertaking and crev nenbers shall observe in the natt; of rest periods, chriving periods and canning, the rules laid do -- > : dc=astic lavs and regulations in izs district of the oiats in vhich crsv nsnber nertaally exercises his occupations! activities and b- arbicrai avards or collective agreererts ir. icrce in -ha- district: the rest periods and driving periods shall be calculated in ccriomu vith the said lavs and regulations, arbitral avarcs cr collective agree-ants. In so far as the rues thus applicable ars net at lea: as strict as the provisions of articles c, 7, S. 9. II and 11 of thi igr^ojant the latter provisions shall be observed. 2. Lxcepz by special agreement bstveen the Contracting Parties cones ed cr e:ccept to the extent that pursuant tr article Ξ, paragraph 2, cf this igr-eeneut certain provisions c; this Agree=ert are cot applied, no Contracting Part- shall enforce observance of th prorisiens of its domestic lavs and regulations reeirdinx the nsctsr dealt vi-_h in this igrseneit by undertaking; r: another Contracting Party, cr by crev aecbers of vahicias registered by another Contract Par, iz cases vhera the said previsions are stricter than those cf this Arrseaect.

13 964 l Conditions to be fulfilled br drivers I. The'siciHus age of drivers e^cifed is the iitersaticsal reed tr s csport of goods shall bs: (a) 7.5 cons, 13 years; (c) for vehicles cf a persissihle sar '~ eight set e=ssding for other vehicles: (i) 21 years, or. (ii) IS 7ears vhers the perscs ocs:ers2d holds a certificate cf professional cooopetesce recegsioed "57 ths Ccstreetisg?art7 is hose territory the vehicle is registered asd ccsiirrlsg the ccisleties of s. trairijsg course for drivers cf vehicles istesdsd for the e«r i;»rg of goods by road. =.ge is less thaz 21 esrs aey Ccstraosisg Parrr r=7 Hcvevsr, is the case of drivers vhose prohibit then free drivisg such vehicles is its territory eves ii* thej hold ths certifiers efcressid: restrict pertdasics tc drive ^zsh vehicles to those he held certificates yhich it rscogsires as haviig tees issued after the corpletics of a traisisg cc~s= for drivers c: vehicles intended for she carriage of goods 07 road erci. vilest t; he course prescribed 07 its ovs denestic lavs ess raruiatioss ::-~ a - tha nrorisicsi of article Ιΐ- ο * -r** ir-^--*-- rvo cr r*s^cis*" * Γ* - il^s C?^ T^Pft^*, 3. Drivers esgarec u: -is LSi=rs -^css_ rta: -hall hare reached the age of 21 7ears. 1. Drivers cf vehicles shall be resscssible shall possess raff iciest exserissce asi the cp to the oersorsasce of toe servi^s reopiired.

14 965 Ώ&11- rest period 1. (a.) Ixcept ia ; the esses referred te in paragraphs 5 and. Z. c: "this article, enrj crsv nsrber assigned ic the duitsruatioiial read trsrisport of goods snail hays had ε daii- rest period cf not less.than eleven consecutive hours in the parted of tvantv-feur hours prscediag any tine vhen he is exercising cue cf his occupational tetivities. (D) TSLB dailj rsst period referred to in sub-paraar&ph (a)' of this Tjeragrarh r_sv, not sere than tvics is. the course of SZL? one veel :, be reduced to not less than nine consecutive hours provided that the rest period cin be tares at the.crev serher'; normal place cf residence; or, not sore than tvice in the course of arv one veek, to not lass thai eight consecutive hours in cas5s vhere for operational raa^ons the rest period carrot be taken a- "he crev renber's nc al place cf residence. 2. (a) Ixeept in ±hs cases reisrred tc is. paragraphs 5 and L ci this article, every crsv nenber assirred cc the international road transport cf pssaanfsr-s shall have had, in ths. period of uveuty-fcur hours preceding any tire vbeu hs is ersreiiirf ens cf his occupational activities, either: (i) a daii- res ; period cf net less than ten consecutive' hours,.vhich shall net be reduced during the vask: or (ii) a dailj rest period cf ret lee; than eleven consecutive hours, vhich risy he reduced r-ics a veei to not lass than ten consecutive hours and t--t.ee a veek tc net less -'--- nine consecutive hours, provided that in the Latter tve case; the transport operation shall include a scheduled creel cf cct less than four consecutive hours, or tve scheduled creaks sach cf act less than tvo consecutive hcurs and that during these breaks the err. neuber ^- -'" neither exercise any of his operational activities acr perfem anj ether '-or ; ts an occupation. (b) Toe i-dividusl centre! beck referred to in article 1Σ cf this irreeuect shall contain particulars sieving the daily rest sjstsn r the current v=e> cc the crev road traospcrt ef*passenders.

15 If the vehicle is sinned "07 tvo drivers and has no hrrv enabling crev nesbers to lie cov2 corfcrtabir, essh crsv nenber shell have hid e. dailj rest period of not less then ten consecutive hours, during the period of tvant7 seven hours preceding en tins vhen he is exercising one cf his occupations! activities. L If the Tehicie is zanned "07 tvo drivers end h=s s. rr-* enabling crev nesbers to lie dovn conforts bij, e=rh crsv nenbsr shall hers had 2. dsil rest period of not less than eight ccnsscutivs hours during the period of thirtv hours preceding εητ tins vhen is is exercising one cf his occupational activities. 5. The rest periods specified in this srticis shall be taken outside the vehicle; hovs rer, if the vehicle his s. burh ensbiins crev ne bers to lie QC'«~ ccmcrxs.c.17, ηηβ η provided thnx the vehicle is si i. lbs total driving tine oet ==r as prescribed =7 article 3 of this hereinafter referred to as.the n cei exceed eichthcurs. 2. In the case cf drivers cf vehi tc in article 1C of this Agreement ceroge ticn frcn the previsions c: pa: extended to :»;». * ~ ncre than 3 The driving tine nav net exceed ninetv tvo hours in cne fortnight. 1. (a) No continuous driving pericd shell exce except vhere the driver csnnct reach a ccccr his destination; in = ch a z z= ths dr:

16 967 =ay be extended by not sore tnan thirty sl=nzss, provided that the use of this option does not result in a breach of the provisions of article 7 cf this igreeseaz. (b) iry driving period vaich is interrupted only by breaks not see-ning at least the provisions of paragraph 2 or paragraph 3 of this article shall be dee=ed to be continuous.. 2. (a)?er drivers of vehicles as referred to in article 10 of this i^ree=ent,cri7inf shall be interrupted fcr net less than one hour at the end of ths period referred to in paragraph 1 cf this article. (b) This break &ay be replaced by tve uninterrupted breaks of not less than thirty siautes each, spaced cut over the daily driving period in such a vay that the previsions cf paragraph 1 cf this an-tide are ccapiied vita. 3. (a) Jcr drivers of vehicles ether than vehicles" as referred tola article 10 of this Agrseaeat. and vhers the daily driving period. dees net exceed sight hours, driving sh.-.' ; be interrupted for not less T-VIG-. thirty consecutive rinutas at ths snd cf the oerioc referred tc in paragrsch 1 of this article. (b) Ibis break aay be replaced zy r.-c. uninterrupted breaks of. aot less than tventy siuutes'each or by three uninterrupted breaks cf not less than fifteen, siautes each, vhich nay all be spaced nut over the crivinr period rsfsrrsd to in p=r= rsph 1 cf this article or nay in part fall vithin that period and in part inmediatsiy fnu-ov it. (c) If ths daily driving period exceeds eight hours the driver shall be required to discontinue ariviar during not less tkan ~-s uninterrupted* periods cf thirty ninutes. L. During brisks as referred tc in paragraphs 2 or 3 of this article the driver shall not engage in any cccupaticnal activity ether than supervisirn cf the vehicle and its lead. Hc-ever, if the -reticle is v --sc by tve drivsrr ths rsruirenents cf paragraphs 2 or 3 cf this article shall be deeaed to be aet

17 968 if the driver vho. is bavins his break does not engage in =r7 cf ths activities failing unier itea 7a ir the daiij sheet cf the individi: control book referred to in article 12 of this Agrssciaut. Weekly rest period 1. In addition to the dailv rest periods rsferr ed t: in article ο c: xhis Agreesenz, every ere verier shall hire a vaekiless than ir sntv four consecutive hours vhich»' =" ' he preceded or folloved 07 a cau.7 rest psricd cc_or " to the provisions cf the said article (a) Severer, during the period fror 1 irril to 50 Sepsesber inclusive the veekly rest period referred to in paragraph i of this article =27 be replaced, fcr crsv =erhsrs cf vehicles used fcr tne l2ter=.ticjiil road tra=s?cr cf passengers, by'a rest period cf not less than slrtj cc:isscutiva hours to be taken is full befo: - the expiry cf as? ^e H rr period of fourteen consecutive days. Ibis η!st period shall be i=adiatel7 preceded or folloved dgjl? res peri ; :d conferring to. the provisions of article 5 cf this ^greener ;. (b) The provisions cf this paragraph shall net 2 ppl7 to crsv aenbsrs cf vehicles used or. regular zassarrsr service: v.»; a conairaticn c: veru; _es mcj seri traiier; cr of (b) a combination cf vehicle; use: vhere the permissible rc ^ ^ vsirh cf exceeds 5 zcetric tons: cr cf (c) a conbinatien cf chicles usee the permissible a&ri. ur vsifhi cf.he cc 20 SSZTLZ tons, Lon of rshicles

18 969 the driver shall be accoepanied bj another driter f s= tie start cf the joume, or be replaced by another driver after 450 is, IT lie distance to 'be travelled betveen tvo cocseeutire dailj rest periods exceeds Article ii Zr=gat*nn T r.»» Provided that there is no detriment i= read safstv, the driver =av depart fron the provisions of articles 6, 7, and 10 cf this Agreerect in case of danger, in. case cf force sajsure. to rsrder aid, cr as a result of a breakdown, tc the ertezt necessary to ensure the safety c: perrons, of the rehicle cr cf its load and tc enable hi± ^o reach a suitable stopping place or, according; ίο circurstancas, the end cf bis journey. The driver shall record in the indiridual ccctrcl bcoi the nature ογ and reason far his departure frcz these urovisions. inrlticual ccntrcl beck 1. Ivery driver cr driver's rate shall enter ir. an individual ccctrcl bock, a«the day proceeds, a record c: his occupational activities and rest periods. ne shall keep the beck, vith hir end :::h:5.i: vherevsr nseuirsd b the control authorities. 2. The specifications vith vhici tis ccctrcl book nus: conply and the recuireneats tc be =et in keeping h= records are set cut in the annex to this irreeaent. 3. The Contractina: Parties shall take all zecsssary rsas ures cozesruizi the issue and control of individual ecztrcl becks, azi. in particular, measures required to prevszt the slruitazecus use cf r c such bock z~ the sane crev se=ber. L. Z-ZT? undertaking shall keep a rerister cf the indiridual ccctrcl boohs it uses; the rerister shall shev at least the nine ei the driver cr driver's sate tc vhc= the beck is issued, the driver's cr driver's xste'e signature in the z^rric, tht nurber =f the beer, the date cf issui to the driver or driver's rate and the date cf ths last daily shest ccstplatad by the driver cr driver's sate before final return of the ccctrcl book to the undertakeni after use.

19 Undertakings shell tee? the used bocks Tor a period ογ sot less than tvelrs «nibs titer the date cf the last entry < shall produce thee tcgather vith the registers cf issue, at ths request of the control authorities. 6. At the begirding of an international road transport operation, erarj cri rsr or driver's sate snail hers viti hit an inditictial control book conferring to the specifications in the anusr to this igreerent, in. vhich z~e data relating to the ssr=n cars preceding that on vhich the transport operation begins chili be entered. ' EovsTsr, if dorestic levs aid regulations of the State vh=re the driver or drirer's cate exercises his occupational activities do not prescribe the obligation to use an inditidual control bock conforming to the specifications in the anaex tc this Agreement for road transport operations vhich are not international, it viii suffice if the data relating to the "uninterrupted rest period before coring on duty* azd the "daiir driting periods" during the seven days concerned appear against itens 12 and 13 of the dailt sheets or in the veekir report cf the individual control bock conforming to the specifications it the anna to this.ifrssrent 7. It shall be open to anv Contracting rartr, ir the case of a vehicle registered in a State vhich is net a Contracting Party to this Agreereut, rersiv to recuire, in lieu o: an inditidual control beck conferring tc the specifications in..the ann=n tc this Agreement, uaosrs r^.de cut it ths sere icru as the dail sheets c;" the said cook. 1. The undertaking shall sc erratics reed transport operations tost crsv teubers are able to ccrplj vith the pro riaiois c: this Arreeren. 2. It shall sake a regular.check' r: driving periods, hours of.other vcrk and rest periods br rs'srrinr; to all demneuta at its disposal euck. as zzz iadividuii control bocks. Shcuid it discover as y breach σγ this Agreement it shall take rrmpt action to end it ecd to avcic its repetition,' for ezuocie bj ^kinging bcurs of vcrk acd routes.

20 971 Measures of enforcement of the Arreeaeat 1. lach Contracting Party shall inept all appropriate reasures to ensure ocserraaca of the provisions cf this Ijrseasat, in particrlar 07 road chscks ana checks performed on the premises of undertsunfs. The coxpetest ad=ini strati 0:12 of the Cextracting Parties shall 3csep one another iafcrifed of "the general sea_s:rrei adopted for this curpcse. 2. The Ccntrsstiag?srtie«shall.insist ens another vith a Tiev ta erts nriif due aid props i=ple*entaticr 0: this igreesent aid ef fee tire centre!; in particular, each Contracting Part" uadertares to verify by spot eh.scxs of the individual ccntrcl bocks that the requirements of this igree=eat ere being observed curinz iria itiouai read nrsnspcrt performed "or v shicles registered in its territory. 3. If a Contracting Partr discovers = serious breach cf the provision* of this l^r eesent ecittitted 'zj = parr^rz residing in the territory of ansther Contracting?ar~, the adxinictraticn cf the first Part shall infers the administration, of the cthsr Party of the breach discorsrsd tad cf the penalty, if 27, irpesed. If this Agreement enters intr fcrcs nzdsr the provisions of its article 16, parairap ~, bei rs 51 Iscerber 1=73, the Ccucrsctinf Parties arree that until that da.i: (a) by derojatior frce the τ risicns cf article 7, oarazraphs 1 and 2. of this lcrae»rnt the total dritin^ tin (daily driving period) bitv ea tvo consecutive daily ras". periods as prescribed by. article ό = this igr s<=ent shall not ereaei xlne hour:, vaatsver" the vehicle or ccabinaticn of vehicles driven; (b) any reference race is zzls agc eairenc to the provisions cf its article 7, paragraphs 1 and 2, shall be construed as being xaae to the provisions of sub pars srath?a) cf this article.

21 972 Jiaal rrorisi =2 ; 1. This Asreeasat «hall b< cpea for sigaaair* s^ il Ji March 197 aad thereafter for accession, bj States ae=ien cf the Icoaoaic Coa issica for Europe and States adrittad to the Ccrrissioa in "a coasril tatite cap&citr under paragraph S cf tis Ccraissioa's ter=a ef reference. 2. This Afr^e:=eat shall be ratified. 3. The iastrtmeats of ratification cr.c=srei=^ shall be deposited with the Secr etarj Geaeral of tie Urited Saticas. j^ vj_ s Arreeaeat shall eater iatc feres o ths oae iaadred and eightieth day after the date of deposit cf the sirhth iastruasat oi ratificatioa cr accession. 5. la respect.of each. State vhich ratifies, ZZZSZBS tc, this irreeseat after tie deposit cf tie eighth insrraasnt cf. raiificatica o: accession as referred'tc in paragraph L =f this article, the Asreer eat ahail eater into force oae rardred aad aizh caj3 after the cepcsi b; that Stats of its iasarcxeai of rs.tifica.tiea cr accessioa. 1. Aaj Ccatractiag Pert raj dsacaace this Arrsereat b~ aotice addressed to the Secretarj C saerai cf tie Faited nations. 2. Tae denunciation shall tar= effect six scaihs after ths date oa vhich the Secretary C eaaral recsir=s notice thereof. Ihis Agreement shall C9aae to hire effect if fer any period oi r. elve coasecutite *oatis after its eatrjia e f=r=e the rzaber of Contracting Parties i= less faaa three. τ_. _ 1=7 State say, s.t the tixe cf siraias " his irreeaeat or of depositinc its ins to.cxeat of raciiicsticc cr iccaasian cr at any t:_c:i thereafter, declare by actiiicaticr, addressed to the Secretary General of the Halted Nations that the { Taiidi".the A^reeaeut shall be extended tc all cr ary cf ths territories cf

7 Ν. 40Π)/93. E.E. Παρ. Ι(ΗΙ) Αρ. 2781,12.3.93

7 Ν. 40Π)/93. E.E. Παρ. Ι(ΗΙ) Αρ. 2781,12.3.93 E.E. Παρ. Ι(ΗΙ) Αρ. 2781,12.3.93 7 Ν. 40Π)/93 Ο περί της Σύμβασης για τη Διεθνή Οδική Μεταφορά Εμπορευμάτων (Κυρωτικός) Νόμος του 1993 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2494 της 30ής ΜΑΡΤΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2494 της 30ής ΜΑΡΤΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 49/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2494 της 30ής ΜΑΡΤΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών εναντίον της Παράνομης Διακίνησης Ναρκωτικών και Ψυχοτρόπων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2368 της 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1988 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2368 της 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1988 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 213/88 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2368 της 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1988 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Σύμβασης Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας του 1944 κατ Δεκατριών Πρωτοκόλλων αυτής του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3540 της 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3540 της 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 24(ΙΙΙ)/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3540 της 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης/UNESCO για την Αναγνώριση Προσόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 158 20 Σεπτεμβρίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3875 Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 11(ΠΙ)/94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμβάσεως για τις Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 4055 της 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 4055 της 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 38(ΙΙΙ)/2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 4055 της 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 2717 Ν. 22(ΙΠ)/2004 Αρ. 3850, 30.4.2004 Ο περί της Σύμβασης κατά του Εγκλήματος μέσω του Διαδικτύου (Κυρωτικός) Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. I (HI) Αρ. 3170, 25.7.97 899 Ν. 19(ΠΙ)/97

E.E. Παρ. I (HI) Αρ. 3170, 25.7.97 899 Ν. 19(ΠΙ)/97 E.E. Παρ. I (HI) Αρ. 3170, 25.7.97 899 Ν. 19(ΠΙ)/97 Ο περί της Σύμβασης-Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών γιο τις Κλιματικές Μεταβολές (Κυρωτικός) Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 671 Ν. 7(ΠΙ)/97 Αρ. 3127, 21.2.97

E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 671 Ν. 7(ΠΙ)/97 Αρ. 3127, 21.2.97 E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 671 Ν. 7(ΠΙ)/97 Αρ. 3127, 21.2.97 Ο περί της Συμβάσεως (Αρ. 172) για τους Όρους Εργασίας στα Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Παρόμοιες Επιχειρήσεις (Κυρωτικός) Νόμος του 1997, εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

REGULARITY 5-9 JUNE 2014 STANDARD AND SUPPLEMENTARY REGULATIONS. The text that forms the supplementary regulations is in bold and italic letters

REGULARITY 5-9 JUNE 2014 STANDARD AND SUPPLEMENTARY REGULATIONS. The text that forms the supplementary regulations is in bold and italic letters 13 th HISTORIC ACROPOLIS RALLY REGULARITY 5-9 JUNE 2014 STANDARD AND SUPPLEMENTARY REGULATIONS The text that forms the supplementary regulations is in bold and italic letters FIA Visa No: TRRH/HARR/GRC/050614

Διαβάστε περισσότερα

133 Ν. 14(ΠΙ)/95. E.E. Παρ. I(III) Αρ. 2980, 9.6.95

133 Ν. 14(ΠΙ)/95. E.E. Παρ. I(III) Αρ. 2980, 9.6.95 E.E. Παρ. I(III) Αρ. 2980, 9.6.95 133 Ν. 14(ΠΙ)/95 Ο περί της Σύμβασης περί των Χώρων Ενδιαίτησης των Πληρωμάτων στα Πλοία (Κυρωτικός) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην

Διαβάστε περισσότερα

Page Number 1 to 20: English Language. Page Number 21 to 43: Greek Language ETIHAD AIRWAYS TRAVELGUARD POLICY TERMS & CONDITIONS

Page Number 1 to 20: English Language. Page Number 21 to 43: Greek Language ETIHAD AIRWAYS TRAVELGUARD POLICY TERMS & CONDITIONS Page Number 1 to 20: English Language Page Number 21 to 43: Greek Language ETIHAD AIRWAYS TRAVELGUARD POLICY TERMS & CONDITIONS GREECE) (PW Ref. No: GR/ETH/04/10) What to do if You need assistance: Please

Διαβάστε περισσότερα

AppleCare Protection Plan. Getting Started Guide

AppleCare Protection Plan. Getting Started Guide AppleCare Protection Plan Getting Started Guide Contents 5 English 45 Русскии 69 Polski 89 Ελληνικά 111 Magyar AppleCare Protection Plan Fact Sheet Service and support from the people who know your Mac

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1493 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 55 14 Μαρτίου 2012 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Έγκριση Σχεδίου Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Δι ευκόλυνσης μεταξύ του

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 5669 Ν. 242/88 Αρ. 2373, 31.12.88

E.E., Παρ. I, 5669 Ν. 242/88 Αρ. 2373, 31.12.88 E.E., Παρ. I, 5669 Ν. 242/88 Αρ. 2373, 31.12.88 Ο Κυρωτικός της Σύμβασης (Αρ. 155) για την Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία και το Περιβάλλον Εργασίας Νόμος του 1988 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 172/86 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο Κυρωτικός της Συνθήκης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

MASTER FINANCIAL ASSISTANCE FACILITY AGREEMENT. between EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY THE HELLENIC REPUBLIC. as Beneficiary Member State

MASTER FINANCIAL ASSISTANCE FACILITY AGREEMENT. between EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY THE HELLENIC REPUBLIC. as Beneficiary Member State 1494 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) MASTER FINANCIAL ASSISTANCE FACILITY AGREEMENT between EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY THE HELLENIC REPUBLIC as Beneficiary Member State THE HELLENIC

Διαβάστε περισσότερα

217 Ν. 14(ΙΠ)/93. E.E. Παρ. I (III) Αρ. 2798, 21.5.93

217 Ν. 14(ΙΠ)/93. E.E. Παρ. I (III) Αρ. 2798, 21.5.93 E.E. Παρ. I (III) Αρ. 2798, 21.5.93 217 Ν. 14(ΙΠ)/93 Ο περί της Διεθνούς Συνθήκης εναντίον της Στρατολόγησης, Χρησιμοποίησης, Χρηματοδότησης και Εκπαίδευσης Μισθοφόρων (Κυρωτικός) Νόμος του 1993 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Directive 2004/12/EC of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 amending Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste

Directive 2004/12/EC of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 amending Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste Country: Greece Date Table Completed: March 2009 Person(s) completing Table: Short introduction on transposition context Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste was transposed in the Greek

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu/ Ν. 8(lll)/2011 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III Αριθμός 4144 Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2011 181 Ο περί της Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Memorandum of Association. Articles of Association. Form of Memorandum and Articles. Registration. Provisions with respect to Names of Companies.

Memorandum of Association. Articles of Association. Form of Memorandum and Articles. Registration. Provisions with respect to Names of Companies. CHAPTER 113. COMPANIES. (as amended including law 92(I)/2004) ARRANGEMENT OF SECTIONS Deleted: 70 Deleted: 167(1)/2003 1. Short title. 2. Interpretation. PART I. INCORPORATION OF COMPANIES AND MATTERS

Διαβάστε περισσότερα

'-vr&öv.'vk. ".. V S»Ci "»VI.. W C-. ι.-.!-λ. tesa-

'-vr&öv.'vk. .. V S»Ci »VI.. W C-. ι.-.!-λ. tesa- '-vr&öv.'vk ".. V S»Ci "»VI.. W C-. ι.-.!-λ tesa- i* SYDNEY UNIVERSITY CALENDAR. & > /» V THE SYDNEY UNIVERSITY CALENDAR. / L. fil 'ci^ ^ \ Λ ' I Li.! V^ 1 ' X C/îj Ι Ο UMI η P._) V'' V" 1 OJ ;f-~ij '

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS. Updated: November 2009. Nicos Trimikliniotis Corina Demetriou

CYPRUS. Updated: November 2009. Nicos Trimikliniotis Corina Demetriou CYPRUS DISCLAIMER: The national thematic studies were commissioned as background material for comparative reports published in the context of the project on the Fundamental rights of persons with intellectual

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 1307 της 22ας ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1976 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 1307 της 22ας ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1976 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 47/76 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 1307 της 22ας ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1976 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ό περί Συμβάσεως δια τήν Έπεξεργασίαν Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας Νόμος τοϋ 1976 εκδίδεται δια

Διαβάστε περισσότερα

ADDITIONAL TERMS AND CONDITIONS OF THE BANK OF GREECE WHEN ACTING AS CCB AND AS ASSISTING NCB FOR CREDIT CLAIMS

ADDITIONAL TERMS AND CONDITIONS OF THE BANK OF GREECE WHEN ACTING AS CCB AND AS ASSISTING NCB FOR CREDIT CLAIMS ADDITIONAL TERMS AND CONDITIONS OF THE BANK OF GREECE WHEN ACTING AS CCB AND AS ASSISTING NCB FOR CREDIT CLAIMS The current terms and conditions as described below consist of a summary description of the

Διαβάστε περισσότερα

THE HELLENIC REPUBLIC

THE HELLENIC REPUBLIC OFFERING CIRCULAR THE HELLENIC REPUBLIC 3,000,000,000 4.75 per cent. Notes due 2019 Issue Price: 99.133% The 3,000,000,000 4.75 per cent. Notes due 2019 (the Notes ) of the Hellenic Republic (the Republic

Διαβάστε περισσότερα

INDEX APPENDICES. ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΑΓΓΛΙΚΑ (σελίδες 72-78)

INDEX APPENDICES. ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΑΓΓΛΙΚΑ (σελίδες 72-78) INDEX 1. Contact details 2 1.1 Permanent contact details 1.2 Rally HQ contact details 1.3 Press contact details 2. Programme and Critical Deadlines 3 2.1 Schedule prior to rally week 2.2 Schedule during

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΟΣ MOTOR VEHICLE INSURANCE POLICY AGENTS & ATTORNEYS SECTION 1 LIABILITY TO THIRD PARTY MOTOR VEHICLE INSURANCE POLICY INDEX PREAMBLE SECTION 1 LIABILITY TO THIRD PARTY

Διαβάστε περισσότερα

i"$-6> ff THE SYDNEY 1854. r + \ h OVA 1 Mi l -- VO! fei I], 1¾ SYDNEY : WAUGH & COX, BOOKSELLERS AND PUBLISHERS, GEOJIGE STREET.

i$-6> ff THE SYDNEY 1854. r + \ h OVA 1 Mi l -- VO! fei I], 1¾ SYDNEY : WAUGH & COX, BOOKSELLERS AND PUBLISHERS, GEOJIGE STREET. S« i"$-6> ff y THE SYDNEY UNIYERSITY CALENDAR. 1854. r + \ h OVA 1 Mi l -- VO! fei I], 1¾ SYDNEY : WAUGH & COX, BOOKSELLERS AND PUBLISHERS, GEOJIGE STREET. Φ 1854. JANUARY. 1 ft PHASES OF THE MOON. DAYS

Διαβάστε περισσότερα