ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ"

Transcript

1 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ ΤΝΣΑΚΣΡΗΑ ΟΓΖΓΟΤ Γπ. Ηυάννα ΣΕΟΝΗΥΑΚΖ Καθηγήηπια Δπγοθεπαπείαρ ΑΘΖΝΑ 2007

2 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ελ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ.. 3 ΣΟ ΓΝΧΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΠΣΤΥΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΓΟΜΖ ΣΧΝ ΠΟΤΓΧΝ. 5 ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΧΡΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΜΔ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ....8 ΠΟΟΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΣΤΥΗΟΤΥΧΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΟΤΓΔ. 16 ΤΠΟΣΡΟΦΗΔ.. 18 ΑΓΔΗΑ ΑΚΖΖ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ...19 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΠΣΤΥΗΟΤΥΧΝ.20 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΠΔΓΗΑ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΗ ΑΦΑΛΗΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΔΚΣΟ ΔΛΛΑΓΑ 29 ΚΧΓΗΚΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΗΑ. 30 ΤΛΛΟΓΟΗ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ...36 ΥΡΖΗΜΔ ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ ΣΟΝ ΗΣΟΣΟΠΟ. 37 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ.38

3 3 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΣΟ ΓΝΧΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ χκθσλα κε ην ΦΔΚ 838/ Σεχρνο Β ην πεξηερφκελν ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Δξγνζεξαπείαο θαιχπηεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο Δξγνζεξαπείαο σο Αλζξσπηζηηθήο Δπηζηήκεο, ε νπνία κειεηά ηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπ αηφκνπ ζηνπο ηνκείο ηεο απηoθξνληίδαο, ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ, εληνπίδεη ηα δπζιεηηνπξγηθά ζηνηρεία θαη παξεκβαίλεη εμεηδηθεπκέλα κε ζθνπφ ηελ θαηάθηεζε ηνπ αλψηεξνπ δπλαηνχ επηπέδνπ ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη πξνζαξκνζηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αηφκνπ, έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί ε επηηπρήο αλάιεςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ξφισλ ηεο δσήο ηνπ θαη ε ελζσκάησζε ηνπ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ Σν Σκήκα Δξγνζεξαπείαο έρεη σο απνζηνιή λα πξνάγεη ηελ αλάπηπμε θαη ηε κεηάδνζε ησλ γλψζεσλ ηεο επηζηήκεο ηεο Δξγνζεξαπείαο κέζα απφ ηε δηδαζθαιία θαη ηελ εθαξκνζκέλε έξεπλα, θαη λα παξέρεη ζηνπο ζπνπδαζηέο ηα απαξαίηεηα εθφδηα πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ άξηηα θαηάξηηζή ηνπο γηα ηελ επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία θαη εμέιημε. ηα πιαίζηα ηεο απνζηνιήο ηνπ ην Σκήκα: Παξαθνινπζεί ηηο δηεζλείο εμειίμεηο ζηνλ επηζηεκνληθφ θαη εθπαηδεπηηθφ ηνκέα. Αλαπηχζζεη δηεζλείο ζπλεξγαζίεο κε αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ θαη πξνζειθχεη μέλνπο ζπνπδαζηέο κε καζήκαηα επηινγήο ζε μέλε γιψζζα. πλεξγάδεηαη κε ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο θνξείο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην γλσζηηθφ ηνπ αληηθείκελν. Γηεμάγεη έξεπλα.

4 4 Αλαπηχζζεη ζηνπο ζπνπδαζηέο ηηο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο πνπ ζα ηνπο θαηαζηήζνπλ ηθαλνχο λα είλαη αληαγσληζηηθνί ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. Πξνεηνηκάδεηαη γηα λα είλαη δεθηηθφ ζε αιιαγέο, ζχκθσλα κε ηηο κεηαβαιιφκελεο εθπαηδεπηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο ζε πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. Πξνεηνηκάδεηαη γηα ηε δηαζθάιηζε θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ζην Σκήκα. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΠΣΤΥΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ Οη Πηπρηνχρνη ηνπ ηκήκαηνο έρνπλ απνθηήζεη ηηο απαξαίηεηεο επηζηεκνληθέο γλψζεηο θαη έρνπλ αλαπηχμεη ηηο απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο σο Δξγνζεξαπεπηέο, ψζηε λα κπνξνχλ λα δξαζηεξηνπνηνχληαη επαγγεικαηηθά ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ ηκήκαηνο είηε σο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο είηε σο ππεχζπλνη, ζηειέρε ή κέιε επηζηεκνληθψλ νκάδσλ ζε λνζνθνκεία, νξγαληζκνχο θαη ππεξεζίεο ηεο Πξσηνβάζκηαο, Γεπηεξνβάζκηαο θαη Σξηηνβάζκηαο Πεξίζαιςεο. Ο πηπρηνχρνο Δξγνζεξαπεπηήο δνπιεχεη κε άηνκα θάζε ειηθίαο πνπ εκθαλίδνπλ δπζιεηηνπξγίεο ή/θαη αλαπεξίεο, πεξηνξηζκνχο ζηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο δσήο ή/θαη δπζθνιίεο ζηελ ηζφηηκε θνηλσληθή ζπκκεηνρή ηνπο (άηνκα κε ςπρηθέο, θηλεηηθέο, λεπξνινγηθέο, αηζζεηεξηαθέο θαη γλσζηηθέο δηαηαξαρέο, θαζψο θαη άηνκα κε θνηλσληθνχο πεξηνξηζκνχο φπσο άηνκα ηεο ηξίηεο ειηθίαο, θπιαθηζκέλνη, άζηεγνη, πξφζθπγεο ). Δηδηθφηεξα ν πηπρηνχρνο ηνπ Σκήκαηνο έρεη ηηο ηθαλφηεηεο, δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο ψζηε λα κπνξεί λα: Υξεζηκνπνηεί πνηθίιεο αμηνινγεηηθέο κεζφδνπο (παξαηήξεζε, ζπλέληεπμε, ζηαζκηζκέλεο θαη κε δνθηκαζίεο θιπ.) ψζηε λα εθηηκήζεη ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο δπζθνιίεο ηνπ αηφκνπ ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεκεξηλψλ ηνπ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ (απηνθξνληίδα, παξαγσγηθφηεηα, ειεχζεξνο ρξφλνο) θαζψο θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζηηο δπζθνιίεο απηέο (επίπεδν δεμηνηήησλ ηνπ αηφκνπ θαη πεξηβαιινληηθά ζηνηρεία).

5 5 Θέηεη ζηφρνπο θαη ζρεδηάδεη ηελ παξέκβαζε ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο. Δπηιέγεη, αλαιχεη, δηαβαζκίδεη θαη πξνζαξκφδεη ηα ζεξαπεπηηθά κέζα, ηηο κεζφδνπο θαη ηηο ηερληθέο γηα θάζε εμαηνκηθεπκέλε παξέκβαζε. ρεδηάδεη, θαηαζθεπάδεη, εθαξκφδεη θαη παξέρεη εηδηθά βνεζήκαηα θαη λάξζεθεο ψζηε λα δηεπθνιχλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ αηφκνπ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ δσή. Δθηηκά θαη ηξνπνπνηεί ην πεξηβάιινλ (θνηλσληθφ, θπζηθφ, εξγαζηαθφ ) ψζηε λα δηεπθνιχλεη ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπ αηφκνπ ζην πεξηβάιινλ ηεο επηινγήο ηνπ. Δπηιέγεη θαη εθαξκφδεη ζεσξίεο, πξνζεγγίζεηο θαη κεζφδνπο ζρεηηθέο κε ηελ Δξγνζεξαπεία ζχκθσλα κε ηα ζχγρξνλα εξεπλεηηθά δεδνκέλα ζηνρεχνληαο ζηε ζπλερή βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δνπιεηάο ηνπ. Τηνζεηεί ηηο αξρέο ηεο δενληνινγίαο (ζεβαζκφο θαη ζπλεξγαζία κε ην άηνκν θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, ηήξεζε απνξξήηνπ, θιπ). έβεηαη ηηο αμίεο θαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα αηφκσλ απφ φιεο ηηο εζληθέο, ζξεζθεπηηθέο θαη πνιηηηζκηθέο νκάδεο. Απνηειεί κέινο ηεο δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο Οξγαλψλεη, δηαρεηξίδεηαη θαη δηνηθεί έλα ηκήκα ή κηα ππεξεζία Δξγνζεξαπείαο ΓΟΜΖ ΣΧΝ ΠΟΤΓΧΝ Ζ δηάξθεηα ζπνπδψλ ζην Σκήκα Δξγνζεξαπείαο είλαη νθηψ (8) εμάκελα. Οη ζπνπδέο ζην Σκήκα πεξηιακβάλνπλ ζεσξεηηθή δηδαζθαιία, εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο, ζεκηλάξηα θαη επηζθέςεηο ζε ρψξνπο εθαξκνγήο ησλ πξνγξακκάησλ Δξγνζεξαπείαο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ δίλεηαη εηδηθή βαξχηεηα ζηελ αλάπηπμε ησλ πξνζσπηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ ζπνπδαζηή, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλάπηπμεο πξσηνβνπιηψλ, ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ηεο ηθαλφηεηαο επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ δνκείηαη κε βάζε ην θφξην εξγαζίαο (Φ.Δ.) ηνπ ζπνπδαζηή (750 ψξεο αλά εμάκελν). Γηα ηελ επηηπρή

6 6 παξαθνινχζεζε θάζε καζήκαηνο θαζνξίδεηαη ε δηδαθηέα χιε θαη νη κνξθέο ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ θαηά ηξφπν, ψζηε γηα θάζε ψξα ζεσξεηηθήο δηδαζθαιίαο ν ζπνπδαζηήο λα δηαζέηεη δχν ψξεο επηπιένλ γηα κειέηε, ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη ν ρξφλνο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ ηνπ καζήκαηνο. Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ν Φ.Δ. νξίδεηαη ζε θάζε κάζεκα σο ηξηπιάζηνο ηνπ ρξφλνπ ζεσξεηηθήο δηδαζθαιίαο θαη σο ίζνο πξνο ην ρξφλν εξγαζηεξηαθήο δηδαζθαιίαο. ε θάζε κάζεκα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαηαλέκεηαη έλαο αξηζκφο Γηδαθηηθψλ Μνλάδσλ (Γ.Μ.) ηνπ ζπζηήκαηνο ECTS. Σα καζήκαηα εηδηθήο ππνδνκήο θαη ηα καζήκαηα εηδηθφηεηαο κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε Οκάδεο Μαζεκάησλ Δπηινγήο. Δπίζεο νξηζκέλα καζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαηαλέκνληαη ζε ζχλνια καζεκάησλ πνπ παξέρνπλ ζην ζπνπδαζηή ηε δπλαηφηεηα λα δηακνξθψζεη έλα πξφγξακκα επηινγψλ, ζχκθσλα κε ηηο ηδηαίηεξεο θιίζεηο θαη πξνηηκήζεηο ηνπ. Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ δίλεη ζην ζπνπδαζηή ηε δπλαηφηεηα λα δειψλεη καζήκαηα θαη επηινγήλ ππνρξεσηηθά ζε πνζνζηφ 20-40%. Ζ εθπφλεζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο εμαζθαιίδεη ηελ εκβάζπλζε ηνπ ηειεηνθνίηνπ ηνπ Σκήκαηνο ζε έλα νπζηαζηηθφ ζέκα κε βηβιηνγξαθηθή ζχλζεζε ή/θαη έξεπλα ζε αληηθείκελν πνπ έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ Δπηζηήκε ηεο Δξγνζεξαπείαο. 1 Ζ Πξαθηηθή Άζθεζε ζην επάγγεικα δηαξθεί έμη (6) εκεξνινγηαθνχο κήλεο. Δίλαη θαζνδεγνχκελε θαη αμηνινγνχκελε θαη πξαγκαηνπνηείηαη ζε λνζνθνκεία, νξγαληζκνχο, ππεξεζίεο θαη άιια εμεηδηθεπκέλα 1 Οη ζπνπδαζηέο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ζπιιέγνπλ θαη λα επεμεξγάδνληαη πιεξνθνξίεο γηα εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα ζηε βηβιηνζήθε ηνπ Τ.Δ.Η. Αζήλαο (Κεληξηθή βηβιηνζήθε θαη παξάξηεκα ζην θηίξην ΕΡΓΑΣ), όπνπ θαη κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύλ επηζηεκνληθά βηβιία, εμεηδηθεπκέλα θαη έγθπξα πεξηνδηθά, βάζεηο δεδνκέλσλ θαη ηζηνζειίδεο.

7 7 πιαίζηα ηα νπνία έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ Σκήκαηνο. ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο πεξηιακβάλνληαη καζήκαηα φπσο: Γενικήρ ςποδομήρ: Πεξηιακβάλεη βαζηθά γλσζηηθά αληηθείκελα αλζξσπηζηηθψλ θαη βηνινγηθψλ επηζηεκψλ, φπσο ε ςπρνινγία, ε θνηλσληνινγία, ε αλαηνκία θαη ε θπζηνινγία θαζψο θαη ε κειέηε ηεο ςπρηαηξηθήο, ηεο λεπξνινγίαο, ηεο νξζνπεδηθήο, ηεο ρεηξνπξγηθήο, θαη ηεο παζνινγίαο ζε έθηαζε θαη βάζνο θαηάιιεινπ επηπέδνπ γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο θπζηνινγηθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεκεξηλψλ ηνπ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ θαζψο θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ εκπνδίδνπλ απηή ηε θπζηνινγηθή ιεηηνπξγηθφηεηα. Διδικήρ ςποδομήρ: Πεξηιακβάλεη ηελ αλαιπηηθή κειέηε ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηεο Δξγνζεξαπείαο θαη ησλ ζεξαπεπηηθψλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο. Διδικόηηηαρ: Πεξηιακβάλνπλ ηελ αλαιπηηθή κειέηε ηεο επηζηήκεο, ησλ ηνκέσλ εθαξκνγήο θαη ησλ κεζφδσλ ηεο Δξγνζεξαπείαο. ηην καηηγοπία ηυν γνυζηικών ανηικειμένυν ΓΟΝΑ εληάζζνληαη ηα αληηθείκελα Γηνίθεζεο, Οηθνλνκίαο, Ννκνζεζίαο πνπ είλαη βαζηθά γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηε δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ, εξγαζηεξίσλ θαη ππεξεζηψλ ζρεηηθψλ κε ηελ εηδηθφηεηα, αιιά θαη αληηθείκελα Αλζξσπηζηηθψλ ζπνπδψλ είηε ηεο εηδηθφηεηαο,φπσο είλαη ε Γενληνινγία επαγγέικαηνο είηε ηνπ επξχηεξνπ γλσζηηθνχ πεδίνπ.

8 α/α Υ/ ΚΥ Γεληθό ζύλνιν σξώλ Γεληθό ζύλνιν Φ.Δ α/α Υ/ ΚΥ Γεληθό ζύλνιν σξώλ Γεληθό ζύλνιν Φ.Δ Υ/ ΚΥ α/α Γεληθό ζύλνιν σξώλ Γεληθό ζύλνιν Φ.Δ 8 ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΧΡΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΜΔ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ (ECTS) Α' ΕΞΑΜΗΝΟ Κσδηθόο αξηζκόο καζήκαηνο. Μάζεκα Ώξεο Γηδαζθαιίαο / Φόξηνο Δξγαζίαο ECTS Θεσξία Άζθ. Δξγαζηήξην Πξάμεο Ω/Δ Φ/Δ Ω/Δ Φ/Δ Ω/Δ Φ/Δ 1. ΔΘ1001/3 Δξγνζεξαπεία Υ ΔΘ1023 Ζ Γξαζηεξηόηεηα ζηελ Δ/Θ Υ Βαζηθά ζηνηρεία ΔΘ Φπζηνινγίαο θαη 10031/2/3 Νεπξνθπζηνινγίαο Υ ΔΘ1041/2/3 Αλαηνκία Υ ΔΘ1051 Δηζαγσγή ζηελ Ψπρνινγία Υ ΔΘ1063 Α' Βνήζεηεο Υ Σπλ B' ΕΞΑΜΗΝΟ Κσδηθόο αξηζκόο καζήκαηνο Μάζεκα Ώξεο Γηδαζθαιίαο / Φόξηνο Δξγαζίαο ECTS Θεσξία Άζθ. Πξάμεο Δξγαζηήξην Ω/Δ Φ/ Δ Ω/Δ Φ/Δ Ω/Δ Φ/Δ 1. ΔΘ2011/2 Νεπξνινγία Υ ΔΘ2021/2 Αλάπηπμε & Δξγνζεξαπεία Υ ΔΘ2031/2 Δξγνζεξαπεία ΗΗ Υ ΔΘ2041/2 Μεζνδνινγία Έξεπλαο ζηελ Υ Δξγνζεξαπεία Η 5. ΔΘ2053 Θεξαπεπηηθά Μέζα Δ/Θο Η Υ ΔΘ2061/2 Ννζνινγία Υ ΔΘ2071/2 Ξέλε Γιώζζανξνινγία Υ Σπλ Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ Κσδηθόο αξηζκόο καζήκαηνο Μάζεκα Ώξεο Γηδαζθαιίαο / Φόξηνο Δξγαζίαο ECTS Άζθ. Θεσξία Δξγαζηήξην Πξάμεο Ω/Δ Φ/Δ Ω/ Φ/Δ Ω/Δ Φ/Δ Δ 1. ΔΘ3013 Θεξαπεπηηθά Μέζα Υ

9 α/α Κσδηθόο αξηζκόο καζήκαηνο Υ/ ΚΥ Γεληθό ζύλνιν σξώλ Γεληθό ζύλνιν Φ.Δ α/α Υ/ ΚΥ Γεληθό ζύλνιν σξώλ Γεληθό ζύλνιν Φ.Δ 9 Δ/Θο ΗΗ 2. ΔΘ3021/2 Σηαηηζηηθή Υ Κηλεζηνινγία 3. ΔΘ3031/3 Δθαξκνζκέλε ζηελ Υ Δ/Θ Η 4. ΔΘ3041/2 Ψπρνπαζνινγία παηδηώλ & ελειίθσλ Υ ΔΘ3051/3 Μεζνδνινγία έξεπλαο ζηελ Δ/Θ ΗΗ Υ ΔΘ3061 Οξζνπεδηθή Υ ΔΘ3071 Δξγνζεξαπεία ΗΗΗ Υ Σπλ Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ Κσδηθόο αξηζκόο καζήκαηνο Μάζεκα Ώξεο Γηδαζθαιίαο / Φόξηνο Δξγαζίαο ECTS Θεσξία Άζθ. Πξάμεο Δξγαζηήξην Ω/Δ Φ/ Δ Ω/Δ Φ/Δ Ω/Δ Φ/Δ 1. ΔΘ4011/2 Δ/Θ ζε ελήιηθεο κε ςπρηθέο δηαηαξαρέο Υ ΔΘ4021/2 Δ/Θ ζε ελήιηθεο κε λεπξνκπτθέο Υ δηαηαξαρέο 3. ΔΘ4031/2/3 Δ/Θ ζε παηδηά & εθήβνπο Η Υ ΔΘ4041/3 Κηλεζηνινγία εξθαξκνζκέλε ζηελ Υ Δ/Θ ΗΗ 5. ΔΘ4051 Παηδηαηξηθή Υ ΔΘ4063 Θεξαπεπηηθά Μέζα Δ/Θο ΗΗΗ Υ Σπλ E' ΕΞΑΜΗΝΟ Μάζεκα Ώξεο Γηδαζθαιίαο / Φόξηνο Δξγαζίαο ECTS Θεσξία Άζθ. Πξάμεο Δξγαζηήξην Ω/Δ Φ/ Δ Ω/Δ Φ/Δ Ω/Δ Φ/Δ 1. ΔΘ5013 Κιηληθή Άζθεζε Η Υ ΔΘ5021/2 Δ/Θ ζε παηδηά & εθήβνπο ΗΗ Υ Νάξζεθεο & 3. ΔΘ5031/3 βνεζεηηθά Υ κεραλήκαηα 4. ΔΘ5041 Δ/Θ ζε ειηθησκέλνπο Υ Σπλ

10 α/α Υ/ ΚΥ Γεληθό ζύλνιν σξώλ Γεληθό ζύλνιν Φ.Δ α/α Κσδηθόο αξηζκόο καζήκαηνο Υ/ ΚΥ Γεληθό ζύλνιν σξώλ Γεληθό ζύλνιν Φ.Δ Κσδηθόο αξηζκόο καζήκαηνο Υ/ ΚΥ Γεληθό ζύλνιν σξώλ Γεληθό ζύλνιν Φ.Δ 10 ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ Α/ α Μάζεκα Ώξεο Γηδαζθαιίαο / Φόξηνο Δξγαζίαο ECTS Θεσξία Άζθ/Πξά μ Δξγαζηήξην Ω/Δ Φ/ Δ Ω/Δ Φ/Δ Ω/Δ Φ/Δ 1. ΔΘ6013 Κιηληθή Άζθεζε ΗΗ Υ ΔΘ6021 Κνηλσληνινγία Υ ΔΘ6033 Θεξαπεπηηθά κέζα Δ/Θο ΗV Υ Σπλ Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ Μάζεκα Ώξεο Γηδαζθαιίαο / Φόξηνο Δξγαζίαο ECTS 1. ΔΘ7011/2 Οξγάλσζε & Γηνίθεζε Υπεξεζηώλ Δ/Θα Θεσξία Ω/Δ Φ/ Δ Άζθ. Πξάμεο Δξγαζηήξην Ω/Δ Φ/Δ Ω/Δ Φ/Δ Υ ΔΘ7021 Γενληνινγία ζηελ Δ/Θ Υ Γξαζηεξηόηεηεο 3. ΔΘ7031/3 Καζεκεξηλήο Εσήο, Βνεζήκαηα, Δξγνλνκία Υ ΔΘ7041/3 Τερλνινγία ζηελ Δ/Θ Υ ΔΘ7051/3 Οκάδεο ζηελ Δ/Θ Υ a. ΔΘ7061α Γνκέο & ζπζηήκαηα πγείαο 6b. ΔΘ7061β Γεκόζηα Υγηεηλή 6 c. ΔΘ7061γ Ζ Δ/Θ ζε πνιππνιηηηζκηθό πεξηβάιινλ Κ Υ Κ Υ Κ Υ Σπλ Η' ΕΞΑΜΗΝΟ Κσδηθόο αξηζκόο καζήκαη. Μάζεκα Ώξεο Γηδαζθαιίαο / Φόξηνο Δξγαζίαο ECTS Θεσξία Άζθ. Πξάμεο Δξγαζηήξην Ω/Δ Φ/ Δ Ω/Δ Φ/Δ Ω/Δ Φ/Δ Πξαθηηθή Άζθεζε Υ Πιήξεο σξάξην ρ 6 κήλεο 10 Πηπρηαθή εξγαζία Υ 20 Σπλ 30

11 11 ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ (ΜΓΥ, ΜΕΥ, ΜΕ, ΔΟΝΑ) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΘΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (ΜΓΥ) ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΦΟΡΣΟ ΕΡΓ/ΕΞ Τ/ ΕΤ ΣΤΠ. ΕΞΑΜΗΝΟ 1) Βαζηθά ζηνηρεία Φπζηνινγίαο & 150 Υ Α Νεπξνθπζηνινγίαο 2) Αλαηνκία 165 Υ Α 2) Δηζαγσγή ζηελ Ψπρνινγία 135 Υ Α 4) Νεπξνινγία 105 Υ Β 5) Ννζνινγία 120 Υ Β 6) Παηδηαηξηθή 90 Υ Γ 7) Σηαηηζηηθή 105 Υ Γ 8) Οξζνπεδηθή 90 Υ Γ Σύλνιν: 8 καζήκαηα Γεληθήο Υπνδνκήο Πνζνζηό: 20% καζεκάησλ Πνζνζηό: 20% θόξηνο εξγαζίαο ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ (ΜΔΤ) ΤΘΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΣΟ ΕΡΓ/ΕΞ Τ/ ΕΤ ΣΤΠ. ΕΞΑΜΗΝΟ 1) Δξγνζεξαπεία Η 180 Υ Α 3) Ζ δξαζηεξηόηεηα ζηελ Δ/Θ 45 Υ Α 4) Αλάπηπμε & Δ/Θ 105 Υ Β 5) Μεζνδνινγία έξεπλαο ζηελ Δ/Θ Η 105 Υ Β 6) Μεζνδνινγία έξεπλαο ζηελ Δ/ζ ΗΗ 120 Υ Γ 7) Θεξαπεπηηθά κέζα Δ/ζο Η 45 Υ Β 8) Θεξαπεπηηθά κέζα Δ/ζο ΗΗ 45 Υ Γ 9) Κηλεζηνινγία εθαξκνζκέλε ζηελ Δ/ζ Η 135 Υ Γ

12 12 10) Κηλεζηνινγία εθαξκνζκέλε ζηελ Δ/ζ ΗΗ 75 Υ Γ 11) Ψπρνπαζνινγία παηδηώλ & ελειίθσλ 165 Υ Γ 12) Θεξαπεπηηθά κέζα Δ/ζο ΗΗΗ 45 Υ Γ 13) Θεξαπεπηηθά κέζα Δ/ζο ΗV 45 Υ ΣΤ 13) Α Βνήζεηεο 30 Υ Α 14) Ξέλε γιώζζα νξνινγία 120 Υ Β Σύλνιν: 14 καζεκάηα Δηδηθήο Υπνδνκήο Πνζνζηό: 35% καζεκάησλ Πνζνζηό: 25% θόξηνο εξγαζίαο ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΤΘΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΣΟ ΕΡΓ/ΕΞ Τ/ ΕΤ ΣΤΠ. ΕΞΑΜΗΝΟ 1) Δξγνζεξαπεία ΗΗ 105 Υ Β 2) Δ/ζ ζε ελήιηθεο κε ςπρηθέο δηαηαξαρέο 165 Υ Γ 3) Δ/ζ ζε ελήιηθεο κε λεπξνκπτθέο δηαηαξαρέο 210 Υ Γ 4) Δ/ζ ζε παηδηά θαη εθήβνπο Η 150 Υ Γ 5) Δ/ζ ζε παηδηά θαη εθήβνπο ΗΗ 210 Υ Δ 6) Δ/ζ ζε ειηθησκέλνπο 135 Υ Δ 7) Κιηληθή Άζθεζε Η 270 Υ Δ 8) Κιηληθή Άζθεζε ΗΗ 450 Υ ΣΤ 9) Νάξζεθεο & βνεζεηηθά κεραλήκαηα 135 Υ Δ 10) Γ.Κ.Ε. Βνεζήκαηα εξγνλνκία 135 Υ Ε 11) Τερλνινγία ζηελ Δ/ζ 120 Υ Ε 12) Οκάδεο ζηελ Δ/ζ 135 Υ Ε 13) Δξγνζεξαπεία ΗΗΗ 90 Υ Γ Σύλνιν: 13 καζήκαηα εηδηθόηεηαο Πνζνζηό: 35% καζεκάησλ Πνζνζηό: 46% θόξηνο εξγαζίαο

13 13 ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ- ΝΟΜΟΘΕΙΑ- ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (Δ.Ο.Ν.Α.) ΤΘΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΣΟ ΕΡΓ/ΕΞ Τ/Ε Τ ΣΤΠ. ΕΞΑΜΗΝΟ 1) Α. Γνκέο & ζπζηήκαηα πγείαο Β. Γεκόζηα Υγηεηλή Γ. Ζ Δ/ζ ζε 90 ΔΥ Ε πνιππνιηηηζκηθό πεξηβάιινλ 2) Οξγάλσζε & Γηνίθεζε Υπεξεζηώλ 75 Υ Ε Δξγνζεξαπείαο 3) Γενληνινγία ζηελ Δ/ζ 90 Υ Ε 4) Κνηλσληνινγία 135 Υ ΣΤ Σύλνιν: 4 καζήκαηα Γ.Ο.Ν.Α. Πνζνζηό: 10% καζεκάησλ Πνζνζηό: 9% θόξηνο εξγαζίαο ΚΤΚΛΟΗ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ Α.- ΓΟΜΖ-ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΧΜΑΣΟ: Βαζηθά ζηνηρεία θπζηνινγίαο θαη λεπξνθπζηνινγίαο, Αλαηνκία, Δηζαγσγή ζηελ Φπρνινγία, Νεπξνινγία, Αλάπηπμε θαη Δξγνζεξαπεία, Ννζνινγία, Κηλεζηνινγία εθαξκνζκέλε ζηελ Δξγνζεξαπεία Η θαη ΗΗ,Φπρνπαζνινγία παηδηψλ θαη ελειίθσλ, Οξζνπεδηθή, Παηδηαηξηθή, Κνηλσληνινγία. Β.- ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ Δ ΠΑΗΓΗΑ ΚΑΗ ΔΦΖΒΟΤ: Δξγνζεξαπεία ζε παηδηά θαη εθήβνπο Η θαη Δξγνζεξαπεία ζε παηδηά θαη εθήβνπο ΗΗ. Γ.- ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ Δ ΔΝΖΛΗΚΔ: Δξγνζεξαπεία ΗΗ, Δξγνζεξαπεία ζε ελήιηθεο κε ςπρηθέο δηαηαξαρέο, Δξγνζεξαπεία ζε ελήιηθεο κε λεπξνκπτθέο δηαηαξαρέο, Δξγνζεξαπεία ζε ειηθησκέλνπο. Γ. ΑΡΥΔ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ: Δξγνζεξαπεία Η, Ζ δξαζηεξηφηεηα ζηελ Δξγνζεξαπεία, Δξγνζεξαπεία ΗΗΗ, Κιηληθή άζθεζε Η θαη ΗΗ, Οξγάλσζε θαη δηνίθεζε ππεξεζηψλ Δξγνζεξαπείαο, Γενληνινγία ζηελ Δξγνζεξαπεία, Δξγνζεξαπεία ζε πνιππνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ, Πηπρηαθή εξγαζία.

14 14 Δ. ΜΔΘΟΓΟΗ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ: Θεξαπεπηηθά κέζα Δξγνζεξαπείαο Η, ΗΗ, ΗΗΗ θαη IV, Νάξζεθεο θαη βνεζεηηθά κεραλήκαηα, Γ.Κ.Ε.- βνεζήκαηα εξγνλνκία, Οκάδεο ζηελ Δξγνζεξαπεία, Σερλνινγία ζηελ Δξγνζεξαπεία. Σ. ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΗΚΑ: Α Βνήζεηεο, Μεζνδνινγία έξεπλαο ζηελ Δξγνζεξαπεία Η θαη ΗΗ, Ξέλε γιψζζα- νξνινγία, ηαηηζηηθή, Γνκέο θαη πζηήκαηα πγείαο, Γεκφζηα Τγηεηλή. Ε. ΑΚΖΖ ΣΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ: Πξαθηηθή άζθεζε. Οη ζπνπδαζηέο ηνπ Σκήκαηνο Δξγνζεξαπείαο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα κέζα απφ ηα πξνγξάκκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο SOCRATES θαη LEONARDO DA VINCI λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κέξνο ησλ ζεσξεηηθψλ καζεκάησλ ηνπο ή ηελ πξαθηηθή ηνπο άζθεζε ή λα εθπνλήζνπλ ηελ πηπρηαθή ηνπο εξγαζία ζε λνζνθνκεία θαη εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηα νπνία ην Σκήκα Δξγνζεξαπείαο έρεη ζπλεξγαζία. Οη ρψξεο κε ηα Σκήκαηα Δξγνζεξαπείαο ησλ νπνίσλ ππάξρεη ζπλεξγαζία κέρξη ηψξα είλαη ε Ννξβεγία, ε Ηζπαλία, ε Φηιαλδία, ην Βέιγην θαη ε νπεδία. Δπίζεο, ζπνπδαζηέο απφ ηα Σκήκαηα Δξγνζεξαπείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Umea ηεο νπεδίαο, ηνπ Lund ηεο νπεδίαο, ηνπ Helsinki ηεο Φηιαλδίαο, ηνπ Gent ηνπ Βειγίνπ θαη ηνπ Amsterdam ηεο Οιιαλδίαο θ.ά. έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ηελ θιηληθή ηνπο άζθεζε ζε ειιεληθά θιηληθά πιαίζηα θαη ηδξχκαηα. Μέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο ΧΚΡΑΣΖ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απφ ην έηνο 1998 γίλεηαη αληαιιαγή ζπνπδαζηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ κε ην Παλεπηζηήκην ηνπ Lund θαη ην Karolinska Institutet ηεο νπεδίαο, ησλ Πνιπηερλείσλ ηνπ Helsinki, ηνπ Pohjois-Savon θαη ηνπ Kuopio ηεο Φηιαλδίαο, ηνπ Gent ηνπ Βειγίνπ θ.ά.

15 15 ΠΟΟΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΣΤΥΗΟΤΥΧΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ Οη παξαθάησ πίλαθεο δείρλνπλ ελδεηθηηθά ηα ζηνηρεία ησλ λενεηζεξρνκέλσλ ζπνπδαζηψλ θαη πηπρηνχρσλ ζην Σκήκα Δξγνζεξαπείαο θαηά ηα αθαδεκατθά έηε Απιθμόρ ειζασθένηυν ζηο ημήμα Δπγοθεπαπείαρ ΗΓΡΤΜΑ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ ΤΝΟΛΟ TEI ΑΘΖΝΑ Απιθμόρ πηςσιούσυν ημήμαηορ Δπγοθεπαπείαρ ΗΓΡΤΜΑ TEI ΑΘΖΝΑ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ ΤΝΟΛΟ 14 Αξ. 43 Θπι 17 Αξ. 54 Θπι 8 Αξ. 49 Θπι 18 Αξ. 60 Θπι 5 Αξ. 22 Θπι. 62 Αξ. 228 Θπι.

16 16 ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ Ο λφκνο 2916/ ΦΔΚ 114 Σεχρνο Α πεξί Γηάξζξσζεο ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο θαη ξχζκηζεο ζεκάησλ ηνπ ηερλνινγηθνχ ηνκέα απηήο, ζην άξζξν 1 παξάγξαθνο 1 α νξίδεηαη φηη ε αλψηαηε εθπαίδεπζε απνηειείηαη απφ δχν παξάιιεινπο ηνκείο: αα) ηνλ παλεπηζηεκηαθφ ηνκέα, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηα Παλεπηζηήκηα, ηα Πνιπηερλεία θαη ηελ Αλσηάηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ θαη ββ) ηνλ ηερλνινγηθφ ηνκέα, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηα Σερλνινγηθά Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα. Με ηνλ ίδην λφκν ην πηπρίν πνπ ρνξεγείηαη απφ Σκήκαηα ΣΔΗ είλαη βαζηθφο ηίηινο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, ν νπνίνο δίλεη ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε πξνγξάκκαηα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ εθάζηνηε ηζρχνπλ γηα ηνπο πηπρηνχρνπο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο. Δπηπιένλ, ηα ΣΔΗ κπνξνχλ λα ζπκπξάηηνπλ ζηε ιεηηνπξγία Πξνγξακκάησλ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Π.Μ..) πνπ δηνξγαλψλνληαη ζε Παλεπηζηήκηα εζσηεξηθνχ ή νκνηαγή εμσηεξηθνχ κε ηε ζπκκεηνρή ζε απηά κειψλ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ ή ηε δηάζεζε ρψξσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ. Σέινο, Σκήκαηα ΣΔΗ, ηα νπνία πιεξνχλ ηα θξηηήξηα πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηα νηθεία φξγαλα αμηνιφγεζεο ησλ ηδξπκάησλ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο κπνξνχλ, κε εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ησλ ΠΜ, λα ζπλδηνξγαλψλνπλ δηαηκεκαηηθά ΠΜ κε Παλεπηζηήκηα εζσηεξηθνχ ή νκνηαγή εμσηεξηθνχ. Σίηλοι μεηαπηςσιακών ζποςδών Diploma θαη Certificates: απνλέκνληαη κεηά απφ έλα πεξίπνπ ρξφλν θνίηεζεο θαη δελ πεξηιακβάλνπλ ηε δηεμαγσγή εξεπλεηηθήο εξγαζίαο. Masters πνπ απνλέκνληαη κεηά απφ έλα ή δχν έηε ζπνπδψλ ζε πιήξε ή κεξηθή απαζρφιεζε θαη απαηηνχλ ηελ εθπφλεζε θαη ππνζηήξημε πηπρηαθήο εξγαζίαο. Γηαθξίλνληαη ζε: Master of Arts (MA) Master of Science (MSc)

17 17 Master of Philosophy Master of Research Γηα ηελ απφθηεζε ησλ δχν ηειεπηαίσλ είλαη απαξαίηεηε ε δηεμαγσγή έξεπλαο ζηελ πηπρηαθή εξγαζία. Γηδαθηνξηθφ πνπ απνλέκεηαη ην ιηγφηεξν κεηά απφ ηξία έηε κε ηε δηεμαγσγή κηαο πξσηφηππεο έξεπλαο κε επνπηεία θαη θαζνδήγεζε ελφο θαζεγεηή θαη ηε ζπγγξαθή θαη ππνζηήξημε κηαο δηαηξηβήο πνπ πεξηέρεη ηα ζεσξεηηθά θαη πεηξακαηηθά δεδνκέλα ηεο έξεπλαο απηήο. Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εηζαγσγή ζε κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ην Σκήκα νξγάλσζεο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ. Γεληθά ν θάθεινο ππνβνιήο ππνςεθηφηεηαο ζε έλα κεηαπηπρηαθφ ζπλήζσο πεξηέρεη: Αίηεζε ηνπ ππνςήθηνπ. Πηπρίν θαη αλαιπηηθή βαζκνινγία. Αλ ην πηπρίν έρεη απνθηεζεί ζην εμσηεξηθφ, απαηηείηαη αλαγλψξηζε απφ ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα. πζηαηηθέο επηζηνιέο Απνδεδεηγκέλε γλψζε κηαο μέλεο γιψζζαο (ζπλήζσο ηεο Αγγιηθήο). πκκεηνρή ζε γξαπηέο εμεηάζεηο. Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία (θαηά πεξίπησζε). Πξνζσπηθή ζπλέληεπμε. Αλ ε ππνςεθηφηεηα ππνβάιιεηαη ζε πξφγξακκα ηνπ εμσηεξηθνχ ζα πξέπεη φια ηα παξαπάλσ λα είλαη επίζεκα κεηαθξαζκέλα ζηε γιψζζα ηεο ρψξαο ππνδνρήο. Αλ ε ππνςεθηφηεηα ππνβάιιεηαη ζε πξφγξακκα ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ν ππνςήθηνο είλαη απφθνηηνο εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο εζσηεξηθνχ ππνβάιιεη ηα ραξηηά ζε επηθπξσκέλα θσηναληίγξαθα.

18 18 Αλ ν ππνςήθηνο είλαη απφθνηηνο εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο εμσηεξηθνχ ππνβάιιεη ηα ραξηηά επίζεκα κεηαθξαζκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη επηπιένλ θαη ηελ αλαγλψξηζε απφ ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. Ζ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο γηα Γηδαθηνξηθφ δίπισκα, πνπ έρεη ζπλήζσο ειάρηζηε δηάξθεηα ηα ηξία έηε, πεξηιακβάλεη: Αίηεζε ηνπ ππνςήθηνπ. Πηπρίν θαη κεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπνπδψλ. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα. Θέκα θαη πξνζρέδην έξεπλαο κε ηελ αληίζηνηρε κεζνδνινγία πνπ ζα αθνινπζεζεί. Πξνζσπηθή ζπλέληεπμε. Γηα φ,ηη αθνξά ζηελ Δξγνζεξαπεία ζηελ Διιάδα δελ ππάξρνπλ αθφκα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα θαζαξά ζηελ Δξγνζεξαπεία. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα θάλνπλ κεηαπηπρηαθά ζηελ Διιάδα ζε ζπλαθή αληηθείκελα. ην εμσηεξηθφ, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ Δπξψπε κέρξη ζρεηηθά πξφζθαηα ππήξραλ κφλν κεηαπηπρηαθά επηπέδνπ Master. ΤΠΟΣΡΟΦΗΔ Σν Ίδξπκα Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ έδηλε ηε δπλαηφηεηα ππνηξνθίαο ζηνπο απνθνίηνπο εξγνζεξαπεπηέο γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην εμσηεξηθφ κεηά απφ γξαπηέο εμεηάζεηο. Πιεξνθνξίεο ζην

19 19 ΑΓΔΗΑ ΑΚΖΖ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ Ζ δηαδηθαζία έθδνζεο άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο Δξγνζεξαπεπηή ρνξεγείηαη απφ ηε Γηεχζπλζε Τγείαο ηεο νηθείαο Ννκαξρίαο θαη απαηηεί ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: Αληίγξαθν Πηπρίνπ (απαηηείηαη θαη ε αλαγλψξηζε ηζνηηκίαο ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ πνπ απνθηήζεθε ζην εμσηεξηθφ) Πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο απφ Γήκν ή Κνηλφηεηα ή επηθπξσκέλε θσηνηππία ηνπ δειηίνπ ηαπηφηεηαο Αληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ Γχν πξφζθαηεο θσηνγξαθίεο ρεηηθά Παξάβνια απφ Γ.Ο.Τ Γηα ηνπο αιινδαπνχο απαηηείηαη άδεηα παξακνλήο θαη εξγαζίαο θαζψο θαη πηζηνπνηεηηθφ ακνηβαηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ. Γηα φζνπο πξνέξρνληαη απφ θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο έλσζεο απαηηείηαη άδεηα δηακνλήο, ε έθδνζε ηεο νπνίαο γίλεηαη απφ ην Τπνπξγείν Γεκφζηαο Σάμεο. Γηα ηνπο νκνγελείο απφ ηελ Αιβαλία απαηηείηαη Δηδηθφ Γειηίν Σαπηφηεηαο Οκνγελνχο. Γηα ηνπο Κχπξηνπο απαηηείηαη Γειηίν Σαπηφηεηαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 17 ηνπ Ν. 1975/91 θαη ηεο παξαγξ. 2 ηνπ άξζξνπ ηνπ Ν.4310/92. Βεβαίσζε κέινπο απφ χιινγν Δξγνζεξαπεπηψλ.

20 20 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΠΣΤΥΗΟΤΥΧΝ Σα Δπαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ησλ πηπρηνχρσλ ηνπ Σκήκαηνο Δξγνζεξαπείαο ηνπ Σ.Δ.Η. Αζήλαο θαζνξίδνληαη απφ ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα Τπ αξηζ. 83, Αζήλα 30/01/1989 (ΦΔΚ 37, ηεχρνο α, 7/2/1989): Άρθρο 3 - Πτστιούτοι Τμήματος Εργοθεραπείας 1. Οη πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο Δξγνζεξαπείαο ηεο ρνιήο Δπαγγεικάησλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο (.Δ.Τ.Π.) ησλ Σερλνινγηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ, κε βάζε ηηο εμεηδηθεπκέλεο επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο γλψζεηο ηνπο, αζρνινχληαη ζηνλ ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα φπσο απηφο νξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ θάζε θνξά ηζρχνπλ, είηε σο κέιε ηεο νκάδαο απνθαηάζηαζεο είηε σο απηναπαζρνινχκελνη θαη πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ αληίζηνηρν γηαηξφ ζε άηνκα ησλ νπνίσλ ε δσή έρεη δηαηαξαρζεί απφ ζσκαηηθφ ηξαπκαηηζκφ, πξνβιήκαηα αλάπηπμεο, γεξαηεηά, θνηλσληθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα. 2. Δηδηθφηεξα νη παξαθάησ πηπρηνχρνη έρνπλ δηθαίσκα απαζρφιεζεο είηε σο ζηειέρε ησλ λνζνθνκείσλ ή θέληξσλ απνθαηάζηαζεο ή ηδξπκάησλ ρξνλίσλ παζρφλησλ είηε σο απηναπαζρνινχκελνη ζηα εμήο αληηθείκελα θαη δξαζηεξηφηεηεο: α) ηα νοζοκομεία: Γενικά: Διαθξέο ρεηξνηερλίεο, επηηξαπέδηα παηρλίδηα, πξνγξακκαηηζκέλε κειέηε θαη δηάβαζκα, αζρνιίεο γηα ηνπο ψκνπο βξαρίνλεο- άθξα ρέξηα, γηα αλζξψπνπο πνπ πεξπαηνχλ κε δεθαλίθηα, εμάζθεζε ζε δξαζηεξηφηεηεο θαζεκεξηλήο δσήο, πξνζαξκνγέο επίπισλ γηα ην ζπίηη, θαηάξηηζε εκεξήζηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ην ζπίηη, πηζαλή πξνεπαγγεικαηηθή αμηνιφγεζε. Οπθοπεδικά: Αζρνιίεο θαζεκεξηλήο δσήο (ληχζηκνθαγεηφ-πγηεηλή). Αθφκε δηάβαζκα-γξάςηκν, δνπιεηέο ζπηηηνχ, κεηαθίλεζε, πηζαλή ρξεζηκνπνίεζε ηερληθψλ βνεζεκάησλ, εθθξαζηηθέο θαη δεκηνπξγηθέο αζρνιίεο πνπ κπνξνχλ λα

21 21 ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα επαγγεικαηηθή αλίρλεπζε, εξγαζία ηειεθψλνπ, παθεηάξηζκα, δνπιεηά ζε πξέζα -ηφξλν θιπ. Παιδιαηπικά: Οξγάλσζε παηρληδηψλ κε θαλφλεο - αξρέο, δηδαρή ρεηξνηερληψλ θαη πνηθίισλ πιηθψλ θαη εξγαιείσλ, απηνυπεξέηεζε, θνηλσληθέο θαη ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θνηλσληθνπνίεζε, εθκάζεζε ιεπηψλ θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ, αμηνιφγεζε γξαθήο θιπ. Φςσιαηπικά: Γξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ επθαηξίεο γηα άκεζε ή ζπκβνιηθή ηθαλνπνίεζε ζσκαηηθψλ θαη πξαθηηθψλ αλαγθψλ, επθαηξίεο γηα αλάπηπμε αηζζεηεξηαθήο αληηιεπηηθφηεηαο θαη ζπληνληζκφ ησλ θηλήζεσλ, επθαηξίεο γηα εμάξηεζε θαη αλάπηπμε ηεο έλλνηαο ηνπ ΔΓΧ, αίζζεκα πξνζσπηθήο αμίαο. Αθφκε επαγγεικαηηθέο θαη βηνκεραληθέο αζρνιίεο, θνηλσληθέο - ςπραγσγηθέο θαη νκαδηθέο αζρνιίεο πνπ ζα βνεζήζνπλ ηε γεληθή ζσκαηηθή θηλεηνπνίεζε. β) ηα Γηποκομεία - ΚΑΠΖ: Κηλεηνπνίεζε ησλ ειηθησκέλσλ κε δξαζηεξηφηεηεο ςπραγσγηθέο - ρεηξνηερληθέο νκαδηθέο, απηνυπεξέηεζε - αλεμαξηεηνπνίεζε ιεηηνπξγηθέο κε θαζνδεγνχκελε εξγαζία. γ) ηα Κένηπα (Αποκαηάζηαζηρ -Κοινοηικήρ τςσικήρ ςγιεινήρ - Αποηοξίνυζηρ - υθπονιζηικά καηαζηήμαηα -Φςλακέρ): Γξαζηεξηφηεηεο Καζεκεξηλήο Εσήο, εθθξαζηηθέο θαη δεκηνπξγηθέο αζρνιίεο, θηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, βηνκεραληθέο αζρνιίεο, δηδαρή ζπλεζεηψλ εξγαζίαο, ρεηξηζκφο πνηθίισλ κεραλεκάησλ, θεπνπξηθή, ρεηξνηερλίεο γηα ιεπηέο θηλεηηθέο δεμηφηεηεο. πκκεηνρή ζηελ πξφιεςε θαη ζεξαπεία ζε ππεξεζίεο απνθαηάζηαζεο. Κηλεηνπνίεζε επαγγεικαηηθή θαη θνηλσληθή επαλέληαμε κέζα ζηελ θνηλφηεηα. Υξεζηκνπνίεζε πιηθψλ θαη απιψλ αζρνιηψλ κε πειφ, ραιθφ, ρξψκαηα, πιαζηηθά πιηθά, γξαθηθή κεηαιινηερλία, μπινπξγηθή, ππξνηερλία, εξγαζία κε δέξκα. Πξφγξακκα πγηεηλήο, θνπδίλαο, θνηλσληθέο θαη ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, πξφγξακκα επαγγεικαηηθήο αμηνιφγεζεο θαη εθπαίδεπζεο.

22 22 Κηλεηνπνίεζε ησλ αλζξψπσλ κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ςπρνινγηθά θαη εληζρχνπλ ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ζψκαηνο θαη ηελ αληνρή κε ζηφρν ηελ επαλαθνξά ζηελ θνηλσληθή δσή. Πξνγξακκαηηζκφο δξαζηεξηνηήησλ ζε εξγαζηήξηα, δηδαζθαιία ζπλεζεηψλ εξγαζίαο. Κνηλσληθνπνίεζε κε νκαδηθέο εθδειψζεηο, παηρλίδηα θαη πξνψζεζε ζηελ επαγγεικαηηθή αμηνιφγεζε. δ) ςμμεηοσή και πποώθηζη ζηην ππυηοβάθμια θπονηίδα ςγείαρ βνεζψληαο ζηελ πξφιεςε θαη ηελ νξγάλσζε θνηλνηηθήο ππεξεζίαο απνθαηάζηαζεο, ζηελ πξνεπαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη ζηα πξνζηαηεπφκελα εξγαζηήξηα, κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο θαζνδεγνχκελεο εξγαζίαο θαη ηελ εθπφλεζε ησλ θαηάιιεισλ πξνζαξκνγψλ θαη ζηα ζρνιεία, λεπηαγσγεία - παηδηθνχο ζηαζκνχο φπνπ ν βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε πξφιεςε θαη έγθαηξε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο παηδηθήο ειηθίαο κέζα ζην πεξηβάιινλ πνπ δεη θαη αλαπηχζζεηαη. 3. Οη πηπρηνχρνη ηνπ παξαπάλσ ηκήκαηνο κπνξνχλ λα απαζρνινχληαη ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζχκθσλα κε ηελ θάζε θνξά ηζρχνπζα λνκνζεζία. Δπίζεο κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ θαη σο κέιε εξεπλεηηθψλ νκάδσλ ζε ζέκαηα ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο. 4. Οη πηπρηνχρνη ηνπ παξαπάλσ ηκήκαηνο αζθνχλ ην επάγγεικα ζην πιαίζην ησλ παξαπάλσ επαγγεικαηηθψλ ηνπο δηθαησκάησλ κεηά ηελ απφθηεζε άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο, πνπ ρνξεγείηαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ.

23 23 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΠΔΓΗΑ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΗ ΑΦΑΛΗΖ Οη Δξγνζεξαπεπηέο κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ επαγγεικαηηθά ζην Γεκφζην Σνκέα θαη ΟΣΑ, ζηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα θαη σο Διεχζεξνη επαγγεικαηίεο. Αλ θαη δελ ππάξρνπλ επίζεκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, ε δήηεζε Δξγνζεξαπεπηψλ απφ ηνλ επαγγεικαηηθφ ρψξν ζην Σκήκα Δξγνζεξαπείαο εληζρχεη ηελ άπνςε φηη νη Δξγνζεξαπεπηέο έρνπλ άκεζε επαγγεικαηηθή απνξξφθεζε. Γημόζιορ Σομέαρ και ΟΣΑ Οη εξγνζεξαπεπηέο ζα κπνξνχζαλ λα απαζρνιεζνχλ επαγγεικαηηθά ζε φζα θέληξα ή ηδξχκαηα ή λνζνθνκεία είλαη λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ ή αλήθνπλ ζηνλ νξγαληζκφ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη έρνπλ νξγαληθέο ή επί ζπκβάζεη ζέζεηο εξγνζεξαπεπηψλ. Θα κπνξνχζαλ επίζεο λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ θαη ζηνλ ηνκέα ηεο πξσηνβάζκηαο εηδηθήο εθπαίδεπζεο ή δεπηεξνβάζκηαο γεληθήο εθπαίδεπζεο ή ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Ζ ζεζκνζέηεζε ζέζεσλ εξγνζεξαπείαο θαη ζε άιινπο ηνκείο εμεηάδεηαη. Σα πξνζφληα θαη ε επηινγή ησλ εξγνζεξαπεπηψλ γηα φ,ηη αθνξά ηηο νξγαληθέο ζέζεηο ζην δεκφζην ηνκέα θαη ΟΣΑ θαζνξίδεηαη θάζε θνξά απφ ην ΑΔΠ. Οη εξγνζεξαπεπηέο κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηα απαηηνχκελα πξνζφληα ηεο ππφ πξνθήξπμε ζέζεο. Οη εξγνζεξαπεπηέο πνπ ζα ήζειαλ λα απαζρνιεζνχλ ζηελ πξσηνβάζκηα εηδηθή εθπαίδεπζεο θαη δεπηεξνβάζκηαο γεληθή εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηα πξνζφληα πνπ νξίδνληαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο ζηελ αληίζηνηρε θάζε θνξά πξνθήξπμε.

24 24 ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ηα πξνζφληα δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηε βαζκίδα ηνπ Καζεγεηή, ηνπ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή, ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή θαη ηνπ Καζεγεηή Δθαξκνγψλ. Γηα ηηο βαζκίδεο ηνπ Καζεγεηή, Αλαπιεξσηή Καζεγεηή θαη Δπίθνπξνπ Καζεγεηή απαηηείηαη θαηνρή δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο, ελψ γηα ηε βαζκίδα ηνπ Καζεγεηή Δθαξκνγψλ απαηηείηαη ηίηινο κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη: α) Όπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζε δηδαθηνξηθφ δίπισκα ή κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ, αλ πξφθεηηαη γηα ηίηιν Ηδξπκάησλ εμσηεξηθνχ, πξέπεη λα έρεη αλαγλσξηζζεί σο ηζφηηκνο πξνο ηνπο αληίζηνηρνπο ηίηινπο ηνπ εζσηεξηθνχ. β) Χο επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηείηαη σο πξνζφλ γηα ηελ θαηάιεςε ζέζεο Δ.Π. δελ ζπλππνινγίδεηαη απηή πνπ ηπρφλ απνθηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ ζπνπδψλ γηα ηε ιήςε ηνπ απαηηνχκελνπ δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο ή κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ θαη ζπλδέεηαη κε ζρεηηθή ππνρξέσζε πνπ επηβάιινπλ ηα ζρεηηθά κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ή νη ζπνπδέο. γ) Όπνπ πξνβιέπνληαη απηνδχλακεο δεκνζηεχζεηο, λννχληαη θαη νη δεκνζηεχζεηο ζηηο νπνίεο ν ππνςήθηνο είλαη ν θχξηνο εξεπλεηήο. Πέξα απφ ηα εηδηθά απηά πξνζφληα νη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ θαη ηα γεληθά πξνζφληα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ ππαιιειηθφ θψδηθα γηα ην δηνξηζκφ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. Δπηπιένλ αλά βαζκίδα απαηηνχληαη θαη ηα εμήο: Καθηγηηήρ Δπηά ηνπιάρηζηνλ έηε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, απφ ηα νπνία δχν ηνπιάρηζηνλ λα έρνπλ δηαλπζεί ζε δηεπζπληηθέο ζέζεηο κεγάισλ παξαγσγηθψλ κνλάδσλ, ή, αλαιφγσο κε ηε θχζε ηεο ζέζεο πνπ πξνθεξχζζεηαη, ηζφρξνλε εξγαζία ζε αλαγλσξηζκέλα εξεπλεηηθά θέληξα ή ζπκκεηνρή κε ακνηβή ζε νξγαλσκέλα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ή ζπλδπαζκφο ησλ αλσηέξσ δξαζηεξηνηήησλ, αληίζηνηρσλ, ζε θάζε

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΛΗΡΧΗ ΘΔΔΧΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΛΗΡΧΗ ΘΔΔΧΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Σ.Δ.Ι. ΛΑΜΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ Σατ. Γ/νζη: 3 ν ρικ. Π.Δ.Ο. Λακίαο-Αζελψλ 35100 Λακία Πληροθορίες: αξξήο Θ. Σηλέθωνο: 22310-60104

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΦΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΟ ΔΣΟ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΦΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΟ ΔΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ----------- ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ (ΑΣΔΙΘ) ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΦΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΧΝ - ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΟΤ ΔΣΟΤ 2014-15

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΩΝ ΠΔΡΗΛΖΦΖ

ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΩΝ ΠΔΡΗΛΖΦΖ 2 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΩΝ ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία

Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία Γεξκαληθή Υπεξεζία Αθαδεκατθψλ Αληαιιαγψλ Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία Ärztliche Weiterbildung in Deutschland Πεξηερφκελα παξνπζίαζεο 1. Λίγα ιφγηα γηα ηε Γεξκαλία 2. Γηάξθεηα Δηδίθεπζεο 3. Τη πξέπεη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. Για ηην ππόζλητη Δπγαζηηπιακών ςνεπγαηών για ηο σειμεπινό εξάμηνο ηος ακαδημαφκού έηοςρ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. Για ηην ππόζλητη Δπγαζηηπιακών ςνεπγαηών για ηο σειμεπινό εξάμηνο ηος ακαδημαφκού έηοςρ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Για ηην

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Σπουδών. Σελίδα 1 από 10. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ποςδαζηέρ ΣΔΙ Κπήηηρ, εγγπαθέρ, κύκλοι ζποςδών, μαθήμαηα.

Κανονισμός Σπουδών. Σελίδα 1 από 10. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ποςδαζηέρ ΣΔΙ Κπήηηρ, εγγπαθέρ, κύκλοι ζποςδών, μαθήμαηα. Κανονισμός Σπουδών ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ποςδαζηέρ ΣΔΙ Κπήηηρ, εγγπαθέρ, κύκλοι ζποςδών, μαθήμαηα. ΆΡΘΡΟ 1 ο : ποςδαζηέρ ΣΔΙ Κπήηηρ - Δγγπαθέρ 1. πνπδαζηέο ΣΔΙ θαζίζηαληαη φζνη εγγξάθνληαη ζε απηφ κεηά απφ εηζαγσγή,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος Γπαθείο Διαζύνδεζηρ A.Τ.Ε.Ι. Θεζζαλονίκηρ 3 ωνηαξη οδηγοω: Δκκαλνπήι Γαξνπθάιινπ Δπηζηεκνληθφο πλεξγάηεο ΑΣΔΗ-Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΠΣΤΦΙΟΤΦΟΤ ΟΠΣΙΚΗ & ΟΠΣΟΜΕΣΡΙΑ

ΟΔΗΓΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΠΣΤΦΙΟΤΦΟΤ ΟΠΣΙΚΗ & ΟΠΣΟΜΕΣΡΙΑ ΟΔΗΓΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΠΣΤΦΙΟΤΦΟΤ ΟΠΣΙΚΗ & ΟΠΣΟΜΕΣΡΙΑ ΑΘΗΝΑ, 2008 ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΟΠΣΗΚΟΤ - ΟΠΣΟΜΔΣΡΖ. 2 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ... 2 ΠΡΟΛΟΓΟ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ... 5 1.1 Αληηθείκελν ζπνπδψλ...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ. Άξζξν 1 Γενικά

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ. Άξζξν 1 Γενικά ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ Άξζξν 1 Γενικά 1. Ο Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Γηδαθηνξηθψλ Γηαηξηβψλ ηνπ Σκήκαηνο Ιαηξηθήο πνπ εγθξίζεθε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 1 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ Σν Πξφγξακκα απνλέκεη Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ 475/1991: Πεπί οικονομολογικού επαγγέλμαηορ και άδειαρ αζκήζεώρ ηος. (51026)

ΠΔ 475/1991: Πεπί οικονομολογικού επαγγέλμαηορ και άδειαρ αζκήζεώρ ηος. (51026) ΠΔ 475/1991: Πεπί οικονομολογικού επαγγέλμαηορ και άδειαρ αζκήζεώρ ηος. (51026) Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 6 ηνπ Ν. 1100/1980 "πεξί ηδξχζεσο Οηθνλνκηθνχ Επηζηεκνληθνχ Επηκειεηεξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚ/ΣΩΝ Μαπούζι, 14-5- 2012

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚ/ΣΩΝ Μαπούζι, 14-5- 2012 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΓΑ: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚ/ΣΩΝ Μαπούζι, 14-5- 2012 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΓΔ Απ. Ππωη. Βαθμόρ Πποηεπ. ΣΜΖΜΑ Β Φ. 821.2/701K/54186/Z1 Α. Παπανδπέος 37 151 80 ΜΑΡΟΤΗ ΦΔΚ1672/η.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη Οη επαγγεικαηίεο εηδηθνί παηδαγσγνί θαζνδεγνύληαη από ηηο επαγγεικαηηθέο δενληνινγηθέο αξρέο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΜΗΜΑ ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΔΙ ΑΘΗΝΑ DEPARTMENT OF AESTHETICS AND COSMETOLOGY FACULTY OF HEALTH AND CARING PROFESSIONS

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΝΣΙΛΗΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΟΤ ΔΠΠΑΙΚ ΣΗ ΑΠΑΙΣΔ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΤ

ΟΙ ΑΝΣΙΛΗΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΟΤ ΔΠΠΑΙΚ ΣΗ ΑΠΑΙΣΔ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΤ ΟΙ ΑΝΣΙΛΗΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΟΤ ΔΠΠΑΙΚ ΣΗ ΑΠΑΙΣΔ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΤ Γεωπγιάδηρ Μ. 1, Οικονόμος Α. 2, Μενεξέρ Γ. 3 1 Πεηξακαηηθφ Σρνιείν ΠΑΜΑΚ, Ύδξαο 7, 55236 Θεζζαινλίθε, mixalisg@otenet.gr 2 Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ.,

Διαβάστε περισσότερα