ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ"

Transcript

1 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ ΤΝΣΑΚΣΡΗΑ ΟΓΖΓΟΤ Γπ. Ηυάννα ΣΕΟΝΗΥΑΚΖ Καθηγήηπια Δπγοθεπαπείαρ ΑΘΖΝΑ 2007

2 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ελ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ.. 3 ΣΟ ΓΝΧΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΠΣΤΥΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΓΟΜΖ ΣΧΝ ΠΟΤΓΧΝ. 5 ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΧΡΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΜΔ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ....8 ΠΟΟΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΣΤΥΗΟΤΥΧΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΟΤΓΔ. 16 ΤΠΟΣΡΟΦΗΔ.. 18 ΑΓΔΗΑ ΑΚΖΖ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ...19 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΠΣΤΥΗΟΤΥΧΝ.20 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΠΔΓΗΑ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΗ ΑΦΑΛΗΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΔΚΣΟ ΔΛΛΑΓΑ 29 ΚΧΓΗΚΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΗΑ. 30 ΤΛΛΟΓΟΗ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ...36 ΥΡΖΗΜΔ ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ ΣΟΝ ΗΣΟΣΟΠΟ. 37 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ.38

3 3 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΣΟ ΓΝΧΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ χκθσλα κε ην ΦΔΚ 838/ Σεχρνο Β ην πεξηερφκελν ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Δξγνζεξαπείαο θαιχπηεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο Δξγνζεξαπείαο σο Αλζξσπηζηηθήο Δπηζηήκεο, ε νπνία κειεηά ηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπ αηφκνπ ζηνπο ηνκείο ηεο απηoθξνληίδαο, ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ, εληνπίδεη ηα δπζιεηηνπξγηθά ζηνηρεία θαη παξεκβαίλεη εμεηδηθεπκέλα κε ζθνπφ ηελ θαηάθηεζε ηνπ αλψηεξνπ δπλαηνχ επηπέδνπ ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη πξνζαξκνζηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αηφκνπ, έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί ε επηηπρήο αλάιεςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ξφισλ ηεο δσήο ηνπ θαη ε ελζσκάησζε ηνπ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ Σν Σκήκα Δξγνζεξαπείαο έρεη σο απνζηνιή λα πξνάγεη ηελ αλάπηπμε θαη ηε κεηάδνζε ησλ γλψζεσλ ηεο επηζηήκεο ηεο Δξγνζεξαπείαο κέζα απφ ηε δηδαζθαιία θαη ηελ εθαξκνζκέλε έξεπλα, θαη λα παξέρεη ζηνπο ζπνπδαζηέο ηα απαξαίηεηα εθφδηα πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ άξηηα θαηάξηηζή ηνπο γηα ηελ επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία θαη εμέιημε. ηα πιαίζηα ηεο απνζηνιήο ηνπ ην Σκήκα: Παξαθνινπζεί ηηο δηεζλείο εμειίμεηο ζηνλ επηζηεκνληθφ θαη εθπαηδεπηηθφ ηνκέα. Αλαπηχζζεη δηεζλείο ζπλεξγαζίεο κε αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ θαη πξνζειθχεη μέλνπο ζπνπδαζηέο κε καζήκαηα επηινγήο ζε μέλε γιψζζα. πλεξγάδεηαη κε ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο θνξείο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην γλσζηηθφ ηνπ αληηθείκελν. Γηεμάγεη έξεπλα.

4 4 Αλαπηχζζεη ζηνπο ζπνπδαζηέο ηηο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο πνπ ζα ηνπο θαηαζηήζνπλ ηθαλνχο λα είλαη αληαγσληζηηθνί ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. Πξνεηνηκάδεηαη γηα λα είλαη δεθηηθφ ζε αιιαγέο, ζχκθσλα κε ηηο κεηαβαιιφκελεο εθπαηδεπηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο ζε πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. Πξνεηνηκάδεηαη γηα ηε δηαζθάιηζε θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ζην Σκήκα. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΠΣΤΥΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ Οη Πηπρηνχρνη ηνπ ηκήκαηνο έρνπλ απνθηήζεη ηηο απαξαίηεηεο επηζηεκνληθέο γλψζεηο θαη έρνπλ αλαπηχμεη ηηο απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο σο Δξγνζεξαπεπηέο, ψζηε λα κπνξνχλ λα δξαζηεξηνπνηνχληαη επαγγεικαηηθά ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ ηκήκαηνο είηε σο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο είηε σο ππεχζπλνη, ζηειέρε ή κέιε επηζηεκνληθψλ νκάδσλ ζε λνζνθνκεία, νξγαληζκνχο θαη ππεξεζίεο ηεο Πξσηνβάζκηαο, Γεπηεξνβάζκηαο θαη Σξηηνβάζκηαο Πεξίζαιςεο. Ο πηπρηνχρνο Δξγνζεξαπεπηήο δνπιεχεη κε άηνκα θάζε ειηθίαο πνπ εκθαλίδνπλ δπζιεηηνπξγίεο ή/θαη αλαπεξίεο, πεξηνξηζκνχο ζηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο δσήο ή/θαη δπζθνιίεο ζηελ ηζφηηκε θνηλσληθή ζπκκεηνρή ηνπο (άηνκα κε ςπρηθέο, θηλεηηθέο, λεπξνινγηθέο, αηζζεηεξηαθέο θαη γλσζηηθέο δηαηαξαρέο, θαζψο θαη άηνκα κε θνηλσληθνχο πεξηνξηζκνχο φπσο άηνκα ηεο ηξίηεο ειηθίαο, θπιαθηζκέλνη, άζηεγνη, πξφζθπγεο ). Δηδηθφηεξα ν πηπρηνχρνο ηνπ Σκήκαηνο έρεη ηηο ηθαλφηεηεο, δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο ψζηε λα κπνξεί λα: Υξεζηκνπνηεί πνηθίιεο αμηνινγεηηθέο κεζφδνπο (παξαηήξεζε, ζπλέληεπμε, ζηαζκηζκέλεο θαη κε δνθηκαζίεο θιπ.) ψζηε λα εθηηκήζεη ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο δπζθνιίεο ηνπ αηφκνπ ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεκεξηλψλ ηνπ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ (απηνθξνληίδα, παξαγσγηθφηεηα, ειεχζεξνο ρξφλνο) θαζψο θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζηηο δπζθνιίεο απηέο (επίπεδν δεμηνηήησλ ηνπ αηφκνπ θαη πεξηβαιινληηθά ζηνηρεία).

5 5 Θέηεη ζηφρνπο θαη ζρεδηάδεη ηελ παξέκβαζε ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο. Δπηιέγεη, αλαιχεη, δηαβαζκίδεη θαη πξνζαξκφδεη ηα ζεξαπεπηηθά κέζα, ηηο κεζφδνπο θαη ηηο ηερληθέο γηα θάζε εμαηνκηθεπκέλε παξέκβαζε. ρεδηάδεη, θαηαζθεπάδεη, εθαξκφδεη θαη παξέρεη εηδηθά βνεζήκαηα θαη λάξζεθεο ψζηε λα δηεπθνιχλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ αηφκνπ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ δσή. Δθηηκά θαη ηξνπνπνηεί ην πεξηβάιινλ (θνηλσληθφ, θπζηθφ, εξγαζηαθφ ) ψζηε λα δηεπθνιχλεη ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπ αηφκνπ ζην πεξηβάιινλ ηεο επηινγήο ηνπ. Δπηιέγεη θαη εθαξκφδεη ζεσξίεο, πξνζεγγίζεηο θαη κεζφδνπο ζρεηηθέο κε ηελ Δξγνζεξαπεία ζχκθσλα κε ηα ζχγρξνλα εξεπλεηηθά δεδνκέλα ζηνρεχνληαο ζηε ζπλερή βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δνπιεηάο ηνπ. Τηνζεηεί ηηο αξρέο ηεο δενληνινγίαο (ζεβαζκφο θαη ζπλεξγαζία κε ην άηνκν θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, ηήξεζε απνξξήηνπ, θιπ). έβεηαη ηηο αμίεο θαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα αηφκσλ απφ φιεο ηηο εζληθέο, ζξεζθεπηηθέο θαη πνιηηηζκηθέο νκάδεο. Απνηειεί κέινο ηεο δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο Οξγαλψλεη, δηαρεηξίδεηαη θαη δηνηθεί έλα ηκήκα ή κηα ππεξεζία Δξγνζεξαπείαο ΓΟΜΖ ΣΧΝ ΠΟΤΓΧΝ Ζ δηάξθεηα ζπνπδψλ ζην Σκήκα Δξγνζεξαπείαο είλαη νθηψ (8) εμάκελα. Οη ζπνπδέο ζην Σκήκα πεξηιακβάλνπλ ζεσξεηηθή δηδαζθαιία, εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο, ζεκηλάξηα θαη επηζθέςεηο ζε ρψξνπο εθαξκνγήο ησλ πξνγξακκάησλ Δξγνζεξαπείαο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ δίλεηαη εηδηθή βαξχηεηα ζηελ αλάπηπμε ησλ πξνζσπηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ ζπνπδαζηή, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλάπηπμεο πξσηνβνπιηψλ, ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ηεο ηθαλφηεηαο επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ δνκείηαη κε βάζε ην θφξην εξγαζίαο (Φ.Δ.) ηνπ ζπνπδαζηή (750 ψξεο αλά εμάκελν). Γηα ηελ επηηπρή

6 6 παξαθνινχζεζε θάζε καζήκαηνο θαζνξίδεηαη ε δηδαθηέα χιε θαη νη κνξθέο ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ θαηά ηξφπν, ψζηε γηα θάζε ψξα ζεσξεηηθήο δηδαζθαιίαο ν ζπνπδαζηήο λα δηαζέηεη δχν ψξεο επηπιένλ γηα κειέηε, ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη ν ρξφλνο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ ηνπ καζήκαηνο. Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ν Φ.Δ. νξίδεηαη ζε θάζε κάζεκα σο ηξηπιάζηνο ηνπ ρξφλνπ ζεσξεηηθήο δηδαζθαιίαο θαη σο ίζνο πξνο ην ρξφλν εξγαζηεξηαθήο δηδαζθαιίαο. ε θάζε κάζεκα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαηαλέκεηαη έλαο αξηζκφο Γηδαθηηθψλ Μνλάδσλ (Γ.Μ.) ηνπ ζπζηήκαηνο ECTS. Σα καζήκαηα εηδηθήο ππνδνκήο θαη ηα καζήκαηα εηδηθφηεηαο κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε Οκάδεο Μαζεκάησλ Δπηινγήο. Δπίζεο νξηζκέλα καζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαηαλέκνληαη ζε ζχλνια καζεκάησλ πνπ παξέρνπλ ζην ζπνπδαζηή ηε δπλαηφηεηα λα δηακνξθψζεη έλα πξφγξακκα επηινγψλ, ζχκθσλα κε ηηο ηδηαίηεξεο θιίζεηο θαη πξνηηκήζεηο ηνπ. Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ δίλεη ζην ζπνπδαζηή ηε δπλαηφηεηα λα δειψλεη καζήκαηα θαη επηινγήλ ππνρξεσηηθά ζε πνζνζηφ 20-40%. Ζ εθπφλεζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο εμαζθαιίδεη ηελ εκβάζπλζε ηνπ ηειεηνθνίηνπ ηνπ Σκήκαηνο ζε έλα νπζηαζηηθφ ζέκα κε βηβιηνγξαθηθή ζχλζεζε ή/θαη έξεπλα ζε αληηθείκελν πνπ έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ Δπηζηήκε ηεο Δξγνζεξαπείαο. 1 Ζ Πξαθηηθή Άζθεζε ζην επάγγεικα δηαξθεί έμη (6) εκεξνινγηαθνχο κήλεο. Δίλαη θαζνδεγνχκελε θαη αμηνινγνχκελε θαη πξαγκαηνπνηείηαη ζε λνζνθνκεία, νξγαληζκνχο, ππεξεζίεο θαη άιια εμεηδηθεπκέλα 1 Οη ζπνπδαζηέο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ζπιιέγνπλ θαη λα επεμεξγάδνληαη πιεξνθνξίεο γηα εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα ζηε βηβιηνζήθε ηνπ Τ.Δ.Η. Αζήλαο (Κεληξηθή βηβιηνζήθε θαη παξάξηεκα ζην θηίξην ΕΡΓΑΣ), όπνπ θαη κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύλ επηζηεκνληθά βηβιία, εμεηδηθεπκέλα θαη έγθπξα πεξηνδηθά, βάζεηο δεδνκέλσλ θαη ηζηνζειίδεο.

7 7 πιαίζηα ηα νπνία έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ Σκήκαηνο. ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο πεξηιακβάλνληαη καζήκαηα φπσο: Γενικήρ ςποδομήρ: Πεξηιακβάλεη βαζηθά γλσζηηθά αληηθείκελα αλζξσπηζηηθψλ θαη βηνινγηθψλ επηζηεκψλ, φπσο ε ςπρνινγία, ε θνηλσληνινγία, ε αλαηνκία θαη ε θπζηνινγία θαζψο θαη ε κειέηε ηεο ςπρηαηξηθήο, ηεο λεπξνινγίαο, ηεο νξζνπεδηθήο, ηεο ρεηξνπξγηθήο, θαη ηεο παζνινγίαο ζε έθηαζε θαη βάζνο θαηάιιεινπ επηπέδνπ γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο θπζηνινγηθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεκεξηλψλ ηνπ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ θαζψο θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ εκπνδίδνπλ απηή ηε θπζηνινγηθή ιεηηνπξγηθφηεηα. Διδικήρ ςποδομήρ: Πεξηιακβάλεη ηελ αλαιπηηθή κειέηε ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηεο Δξγνζεξαπείαο θαη ησλ ζεξαπεπηηθψλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο. Διδικόηηηαρ: Πεξηιακβάλνπλ ηελ αλαιπηηθή κειέηε ηεο επηζηήκεο, ησλ ηνκέσλ εθαξκνγήο θαη ησλ κεζφδσλ ηεο Δξγνζεξαπείαο. ηην καηηγοπία ηυν γνυζηικών ανηικειμένυν ΓΟΝΑ εληάζζνληαη ηα αληηθείκελα Γηνίθεζεο, Οηθνλνκίαο, Ννκνζεζίαο πνπ είλαη βαζηθά γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηε δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ, εξγαζηεξίσλ θαη ππεξεζηψλ ζρεηηθψλ κε ηελ εηδηθφηεηα, αιιά θαη αληηθείκελα Αλζξσπηζηηθψλ ζπνπδψλ είηε ηεο εηδηθφηεηαο,φπσο είλαη ε Γενληνινγία επαγγέικαηνο είηε ηνπ επξχηεξνπ γλσζηηθνχ πεδίνπ.

8 α/α Υ/ ΚΥ Γεληθό ζύλνιν σξώλ Γεληθό ζύλνιν Φ.Δ α/α Υ/ ΚΥ Γεληθό ζύλνιν σξώλ Γεληθό ζύλνιν Φ.Δ Υ/ ΚΥ α/α Γεληθό ζύλνιν σξώλ Γεληθό ζύλνιν Φ.Δ 8 ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΧΡΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΜΔ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ (ECTS) Α' ΕΞΑΜΗΝΟ Κσδηθόο αξηζκόο καζήκαηνο. Μάζεκα Ώξεο Γηδαζθαιίαο / Φόξηνο Δξγαζίαο ECTS Θεσξία Άζθ. Δξγαζηήξην Πξάμεο Ω/Δ Φ/Δ Ω/Δ Φ/Δ Ω/Δ Φ/Δ 1. ΔΘ1001/3 Δξγνζεξαπεία Υ ΔΘ1023 Ζ Γξαζηεξηόηεηα ζηελ Δ/Θ Υ Βαζηθά ζηνηρεία ΔΘ Φπζηνινγίαο θαη 10031/2/3 Νεπξνθπζηνινγίαο Υ ΔΘ1041/2/3 Αλαηνκία Υ ΔΘ1051 Δηζαγσγή ζηελ Ψπρνινγία Υ ΔΘ1063 Α' Βνήζεηεο Υ Σπλ B' ΕΞΑΜΗΝΟ Κσδηθόο αξηζκόο καζήκαηνο Μάζεκα Ώξεο Γηδαζθαιίαο / Φόξηνο Δξγαζίαο ECTS Θεσξία Άζθ. Πξάμεο Δξγαζηήξην Ω/Δ Φ/ Δ Ω/Δ Φ/Δ Ω/Δ Φ/Δ 1. ΔΘ2011/2 Νεπξνινγία Υ ΔΘ2021/2 Αλάπηπμε & Δξγνζεξαπεία Υ ΔΘ2031/2 Δξγνζεξαπεία ΗΗ Υ ΔΘ2041/2 Μεζνδνινγία Έξεπλαο ζηελ Υ Δξγνζεξαπεία Η 5. ΔΘ2053 Θεξαπεπηηθά Μέζα Δ/Θο Η Υ ΔΘ2061/2 Ννζνινγία Υ ΔΘ2071/2 Ξέλε Γιώζζανξνινγία Υ Σπλ Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ Κσδηθόο αξηζκόο καζήκαηνο Μάζεκα Ώξεο Γηδαζθαιίαο / Φόξηνο Δξγαζίαο ECTS Άζθ. Θεσξία Δξγαζηήξην Πξάμεο Ω/Δ Φ/Δ Ω/ Φ/Δ Ω/Δ Φ/Δ Δ 1. ΔΘ3013 Θεξαπεπηηθά Μέζα Υ

9 α/α Κσδηθόο αξηζκόο καζήκαηνο Υ/ ΚΥ Γεληθό ζύλνιν σξώλ Γεληθό ζύλνιν Φ.Δ α/α Υ/ ΚΥ Γεληθό ζύλνιν σξώλ Γεληθό ζύλνιν Φ.Δ 9 Δ/Θο ΗΗ 2. ΔΘ3021/2 Σηαηηζηηθή Υ Κηλεζηνινγία 3. ΔΘ3031/3 Δθαξκνζκέλε ζηελ Υ Δ/Θ Η 4. ΔΘ3041/2 Ψπρνπαζνινγία παηδηώλ & ελειίθσλ Υ ΔΘ3051/3 Μεζνδνινγία έξεπλαο ζηελ Δ/Θ ΗΗ Υ ΔΘ3061 Οξζνπεδηθή Υ ΔΘ3071 Δξγνζεξαπεία ΗΗΗ Υ Σπλ Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ Κσδηθόο αξηζκόο καζήκαηνο Μάζεκα Ώξεο Γηδαζθαιίαο / Φόξηνο Δξγαζίαο ECTS Θεσξία Άζθ. Πξάμεο Δξγαζηήξην Ω/Δ Φ/ Δ Ω/Δ Φ/Δ Ω/Δ Φ/Δ 1. ΔΘ4011/2 Δ/Θ ζε ελήιηθεο κε ςπρηθέο δηαηαξαρέο Υ ΔΘ4021/2 Δ/Θ ζε ελήιηθεο κε λεπξνκπτθέο Υ δηαηαξαρέο 3. ΔΘ4031/2/3 Δ/Θ ζε παηδηά & εθήβνπο Η Υ ΔΘ4041/3 Κηλεζηνινγία εξθαξκνζκέλε ζηελ Υ Δ/Θ ΗΗ 5. ΔΘ4051 Παηδηαηξηθή Υ ΔΘ4063 Θεξαπεπηηθά Μέζα Δ/Θο ΗΗΗ Υ Σπλ E' ΕΞΑΜΗΝΟ Μάζεκα Ώξεο Γηδαζθαιίαο / Φόξηνο Δξγαζίαο ECTS Θεσξία Άζθ. Πξάμεο Δξγαζηήξην Ω/Δ Φ/ Δ Ω/Δ Φ/Δ Ω/Δ Φ/Δ 1. ΔΘ5013 Κιηληθή Άζθεζε Η Υ ΔΘ5021/2 Δ/Θ ζε παηδηά & εθήβνπο ΗΗ Υ Νάξζεθεο & 3. ΔΘ5031/3 βνεζεηηθά Υ κεραλήκαηα 4. ΔΘ5041 Δ/Θ ζε ειηθησκέλνπο Υ Σπλ

10 α/α Υ/ ΚΥ Γεληθό ζύλνιν σξώλ Γεληθό ζύλνιν Φ.Δ α/α Κσδηθόο αξηζκόο καζήκαηνο Υ/ ΚΥ Γεληθό ζύλνιν σξώλ Γεληθό ζύλνιν Φ.Δ Κσδηθόο αξηζκόο καζήκαηνο Υ/ ΚΥ Γεληθό ζύλνιν σξώλ Γεληθό ζύλνιν Φ.Δ 10 ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ Α/ α Μάζεκα Ώξεο Γηδαζθαιίαο / Φόξηνο Δξγαζίαο ECTS Θεσξία Άζθ/Πξά μ Δξγαζηήξην Ω/Δ Φ/ Δ Ω/Δ Φ/Δ Ω/Δ Φ/Δ 1. ΔΘ6013 Κιηληθή Άζθεζε ΗΗ Υ ΔΘ6021 Κνηλσληνινγία Υ ΔΘ6033 Θεξαπεπηηθά κέζα Δ/Θο ΗV Υ Σπλ Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ Μάζεκα Ώξεο Γηδαζθαιίαο / Φόξηνο Δξγαζίαο ECTS 1. ΔΘ7011/2 Οξγάλσζε & Γηνίθεζε Υπεξεζηώλ Δ/Θα Θεσξία Ω/Δ Φ/ Δ Άζθ. Πξάμεο Δξγαζηήξην Ω/Δ Φ/Δ Ω/Δ Φ/Δ Υ ΔΘ7021 Γενληνινγία ζηελ Δ/Θ Υ Γξαζηεξηόηεηεο 3. ΔΘ7031/3 Καζεκεξηλήο Εσήο, Βνεζήκαηα, Δξγνλνκία Υ ΔΘ7041/3 Τερλνινγία ζηελ Δ/Θ Υ ΔΘ7051/3 Οκάδεο ζηελ Δ/Θ Υ a. ΔΘ7061α Γνκέο & ζπζηήκαηα πγείαο 6b. ΔΘ7061β Γεκόζηα Υγηεηλή 6 c. ΔΘ7061γ Ζ Δ/Θ ζε πνιππνιηηηζκηθό πεξηβάιινλ Κ Υ Κ Υ Κ Υ Σπλ Η' ΕΞΑΜΗΝΟ Κσδηθόο αξηζκόο καζήκαη. Μάζεκα Ώξεο Γηδαζθαιίαο / Φόξηνο Δξγαζίαο ECTS Θεσξία Άζθ. Πξάμεο Δξγαζηήξην Ω/Δ Φ/ Δ Ω/Δ Φ/Δ Ω/Δ Φ/Δ Πξαθηηθή Άζθεζε Υ Πιήξεο σξάξην ρ 6 κήλεο 10 Πηπρηαθή εξγαζία Υ 20 Σπλ 30

11 11 ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ (ΜΓΥ, ΜΕΥ, ΜΕ, ΔΟΝΑ) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΘΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (ΜΓΥ) ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΦΟΡΣΟ ΕΡΓ/ΕΞ Τ/ ΕΤ ΣΤΠ. ΕΞΑΜΗΝΟ 1) Βαζηθά ζηνηρεία Φπζηνινγίαο & 150 Υ Α Νεπξνθπζηνινγίαο 2) Αλαηνκία 165 Υ Α 2) Δηζαγσγή ζηελ Ψπρνινγία 135 Υ Α 4) Νεπξνινγία 105 Υ Β 5) Ννζνινγία 120 Υ Β 6) Παηδηαηξηθή 90 Υ Γ 7) Σηαηηζηηθή 105 Υ Γ 8) Οξζνπεδηθή 90 Υ Γ Σύλνιν: 8 καζήκαηα Γεληθήο Υπνδνκήο Πνζνζηό: 20% καζεκάησλ Πνζνζηό: 20% θόξηνο εξγαζίαο ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ (ΜΔΤ) ΤΘΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΣΟ ΕΡΓ/ΕΞ Τ/ ΕΤ ΣΤΠ. ΕΞΑΜΗΝΟ 1) Δξγνζεξαπεία Η 180 Υ Α 3) Ζ δξαζηεξηόηεηα ζηελ Δ/Θ 45 Υ Α 4) Αλάπηπμε & Δ/Θ 105 Υ Β 5) Μεζνδνινγία έξεπλαο ζηελ Δ/Θ Η 105 Υ Β 6) Μεζνδνινγία έξεπλαο ζηελ Δ/ζ ΗΗ 120 Υ Γ 7) Θεξαπεπηηθά κέζα Δ/ζο Η 45 Υ Β 8) Θεξαπεπηηθά κέζα Δ/ζο ΗΗ 45 Υ Γ 9) Κηλεζηνινγία εθαξκνζκέλε ζηελ Δ/ζ Η 135 Υ Γ

12 12 10) Κηλεζηνινγία εθαξκνζκέλε ζηελ Δ/ζ ΗΗ 75 Υ Γ 11) Ψπρνπαζνινγία παηδηώλ & ελειίθσλ 165 Υ Γ 12) Θεξαπεπηηθά κέζα Δ/ζο ΗΗΗ 45 Υ Γ 13) Θεξαπεπηηθά κέζα Δ/ζο ΗV 45 Υ ΣΤ 13) Α Βνήζεηεο 30 Υ Α 14) Ξέλε γιώζζα νξνινγία 120 Υ Β Σύλνιν: 14 καζεκάηα Δηδηθήο Υπνδνκήο Πνζνζηό: 35% καζεκάησλ Πνζνζηό: 25% θόξηνο εξγαζίαο ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΤΘΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΣΟ ΕΡΓ/ΕΞ Τ/ ΕΤ ΣΤΠ. ΕΞΑΜΗΝΟ 1) Δξγνζεξαπεία ΗΗ 105 Υ Β 2) Δ/ζ ζε ελήιηθεο κε ςπρηθέο δηαηαξαρέο 165 Υ Γ 3) Δ/ζ ζε ελήιηθεο κε λεπξνκπτθέο δηαηαξαρέο 210 Υ Γ 4) Δ/ζ ζε παηδηά θαη εθήβνπο Η 150 Υ Γ 5) Δ/ζ ζε παηδηά θαη εθήβνπο ΗΗ 210 Υ Δ 6) Δ/ζ ζε ειηθησκέλνπο 135 Υ Δ 7) Κιηληθή Άζθεζε Η 270 Υ Δ 8) Κιηληθή Άζθεζε ΗΗ 450 Υ ΣΤ 9) Νάξζεθεο & βνεζεηηθά κεραλήκαηα 135 Υ Δ 10) Γ.Κ.Ε. Βνεζήκαηα εξγνλνκία 135 Υ Ε 11) Τερλνινγία ζηελ Δ/ζ 120 Υ Ε 12) Οκάδεο ζηελ Δ/ζ 135 Υ Ε 13) Δξγνζεξαπεία ΗΗΗ 90 Υ Γ Σύλνιν: 13 καζήκαηα εηδηθόηεηαο Πνζνζηό: 35% καζεκάησλ Πνζνζηό: 46% θόξηνο εξγαζίαο

13 13 ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ- ΝΟΜΟΘΕΙΑ- ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (Δ.Ο.Ν.Α.) ΤΘΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΣΟ ΕΡΓ/ΕΞ Τ/Ε Τ ΣΤΠ. ΕΞΑΜΗΝΟ 1) Α. Γνκέο & ζπζηήκαηα πγείαο Β. Γεκόζηα Υγηεηλή Γ. Ζ Δ/ζ ζε 90 ΔΥ Ε πνιππνιηηηζκηθό πεξηβάιινλ 2) Οξγάλσζε & Γηνίθεζε Υπεξεζηώλ 75 Υ Ε Δξγνζεξαπείαο 3) Γενληνινγία ζηελ Δ/ζ 90 Υ Ε 4) Κνηλσληνινγία 135 Υ ΣΤ Σύλνιν: 4 καζήκαηα Γ.Ο.Ν.Α. Πνζνζηό: 10% καζεκάησλ Πνζνζηό: 9% θόξηνο εξγαζίαο ΚΤΚΛΟΗ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ Α.- ΓΟΜΖ-ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΧΜΑΣΟ: Βαζηθά ζηνηρεία θπζηνινγίαο θαη λεπξνθπζηνινγίαο, Αλαηνκία, Δηζαγσγή ζηελ Φπρνινγία, Νεπξνινγία, Αλάπηπμε θαη Δξγνζεξαπεία, Ννζνινγία, Κηλεζηνινγία εθαξκνζκέλε ζηελ Δξγνζεξαπεία Η θαη ΗΗ,Φπρνπαζνινγία παηδηψλ θαη ελειίθσλ, Οξζνπεδηθή, Παηδηαηξηθή, Κνηλσληνινγία. Β.- ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ Δ ΠΑΗΓΗΑ ΚΑΗ ΔΦΖΒΟΤ: Δξγνζεξαπεία ζε παηδηά θαη εθήβνπο Η θαη Δξγνζεξαπεία ζε παηδηά θαη εθήβνπο ΗΗ. Γ.- ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ Δ ΔΝΖΛΗΚΔ: Δξγνζεξαπεία ΗΗ, Δξγνζεξαπεία ζε ελήιηθεο κε ςπρηθέο δηαηαξαρέο, Δξγνζεξαπεία ζε ελήιηθεο κε λεπξνκπτθέο δηαηαξαρέο, Δξγνζεξαπεία ζε ειηθησκέλνπο. Γ. ΑΡΥΔ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ: Δξγνζεξαπεία Η, Ζ δξαζηεξηφηεηα ζηελ Δξγνζεξαπεία, Δξγνζεξαπεία ΗΗΗ, Κιηληθή άζθεζε Η θαη ΗΗ, Οξγάλσζε θαη δηνίθεζε ππεξεζηψλ Δξγνζεξαπείαο, Γενληνινγία ζηελ Δξγνζεξαπεία, Δξγνζεξαπεία ζε πνιππνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ, Πηπρηαθή εξγαζία.

14 14 Δ. ΜΔΘΟΓΟΗ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ: Θεξαπεπηηθά κέζα Δξγνζεξαπείαο Η, ΗΗ, ΗΗΗ θαη IV, Νάξζεθεο θαη βνεζεηηθά κεραλήκαηα, Γ.Κ.Ε.- βνεζήκαηα εξγνλνκία, Οκάδεο ζηελ Δξγνζεξαπεία, Σερλνινγία ζηελ Δξγνζεξαπεία. Σ. ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΗΚΑ: Α Βνήζεηεο, Μεζνδνινγία έξεπλαο ζηελ Δξγνζεξαπεία Η θαη ΗΗ, Ξέλε γιψζζα- νξνινγία, ηαηηζηηθή, Γνκέο θαη πζηήκαηα πγείαο, Γεκφζηα Τγηεηλή. Ε. ΑΚΖΖ ΣΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ: Πξαθηηθή άζθεζε. Οη ζπνπδαζηέο ηνπ Σκήκαηνο Δξγνζεξαπείαο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα κέζα απφ ηα πξνγξάκκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο SOCRATES θαη LEONARDO DA VINCI λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κέξνο ησλ ζεσξεηηθψλ καζεκάησλ ηνπο ή ηελ πξαθηηθή ηνπο άζθεζε ή λα εθπνλήζνπλ ηελ πηπρηαθή ηνπο εξγαζία ζε λνζνθνκεία θαη εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηα νπνία ην Σκήκα Δξγνζεξαπείαο έρεη ζπλεξγαζία. Οη ρψξεο κε ηα Σκήκαηα Δξγνζεξαπείαο ησλ νπνίσλ ππάξρεη ζπλεξγαζία κέρξη ηψξα είλαη ε Ννξβεγία, ε Ηζπαλία, ε Φηιαλδία, ην Βέιγην θαη ε νπεδία. Δπίζεο, ζπνπδαζηέο απφ ηα Σκήκαηα Δξγνζεξαπείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Umea ηεο νπεδίαο, ηνπ Lund ηεο νπεδίαο, ηνπ Helsinki ηεο Φηιαλδίαο, ηνπ Gent ηνπ Βειγίνπ θαη ηνπ Amsterdam ηεο Οιιαλδίαο θ.ά. έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ηελ θιηληθή ηνπο άζθεζε ζε ειιεληθά θιηληθά πιαίζηα θαη ηδξχκαηα. Μέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο ΧΚΡΑΣΖ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απφ ην έηνο 1998 γίλεηαη αληαιιαγή ζπνπδαζηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ κε ην Παλεπηζηήκην ηνπ Lund θαη ην Karolinska Institutet ηεο νπεδίαο, ησλ Πνιπηερλείσλ ηνπ Helsinki, ηνπ Pohjois-Savon θαη ηνπ Kuopio ηεο Φηιαλδίαο, ηνπ Gent ηνπ Βειγίνπ θ.ά.

15 15 ΠΟΟΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΣΤΥΗΟΤΥΧΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ Οη παξαθάησ πίλαθεο δείρλνπλ ελδεηθηηθά ηα ζηνηρεία ησλ λενεηζεξρνκέλσλ ζπνπδαζηψλ θαη πηπρηνχρσλ ζην Σκήκα Δξγνζεξαπείαο θαηά ηα αθαδεκατθά έηε Απιθμόρ ειζασθένηυν ζηο ημήμα Δπγοθεπαπείαρ ΗΓΡΤΜΑ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ ΤΝΟΛΟ TEI ΑΘΖΝΑ Απιθμόρ πηςσιούσυν ημήμαηορ Δπγοθεπαπείαρ ΗΓΡΤΜΑ TEI ΑΘΖΝΑ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ ΤΝΟΛΟ 14 Αξ. 43 Θπι 17 Αξ. 54 Θπι 8 Αξ. 49 Θπι 18 Αξ. 60 Θπι 5 Αξ. 22 Θπι. 62 Αξ. 228 Θπι.

16 16 ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ Ο λφκνο 2916/ ΦΔΚ 114 Σεχρνο Α πεξί Γηάξζξσζεο ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο θαη ξχζκηζεο ζεκάησλ ηνπ ηερλνινγηθνχ ηνκέα απηήο, ζην άξζξν 1 παξάγξαθνο 1 α νξίδεηαη φηη ε αλψηαηε εθπαίδεπζε απνηειείηαη απφ δχν παξάιιεινπο ηνκείο: αα) ηνλ παλεπηζηεκηαθφ ηνκέα, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηα Παλεπηζηήκηα, ηα Πνιπηερλεία θαη ηελ Αλσηάηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ θαη ββ) ηνλ ηερλνινγηθφ ηνκέα, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηα Σερλνινγηθά Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα. Με ηνλ ίδην λφκν ην πηπρίν πνπ ρνξεγείηαη απφ Σκήκαηα ΣΔΗ είλαη βαζηθφο ηίηινο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, ν νπνίνο δίλεη ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε πξνγξάκκαηα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ εθάζηνηε ηζρχνπλ γηα ηνπο πηπρηνχρνπο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο. Δπηπιένλ, ηα ΣΔΗ κπνξνχλ λα ζπκπξάηηνπλ ζηε ιεηηνπξγία Πξνγξακκάησλ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Π.Μ..) πνπ δηνξγαλψλνληαη ζε Παλεπηζηήκηα εζσηεξηθνχ ή νκνηαγή εμσηεξηθνχ κε ηε ζπκκεηνρή ζε απηά κειψλ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ ή ηε δηάζεζε ρψξσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ. Σέινο, Σκήκαηα ΣΔΗ, ηα νπνία πιεξνχλ ηα θξηηήξηα πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηα νηθεία φξγαλα αμηνιφγεζεο ησλ ηδξπκάησλ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο κπνξνχλ, κε εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ησλ ΠΜ, λα ζπλδηνξγαλψλνπλ δηαηκεκαηηθά ΠΜ κε Παλεπηζηήκηα εζσηεξηθνχ ή νκνηαγή εμσηεξηθνχ. Σίηλοι μεηαπηςσιακών ζποςδών Diploma θαη Certificates: απνλέκνληαη κεηά απφ έλα πεξίπνπ ρξφλν θνίηεζεο θαη δελ πεξηιακβάλνπλ ηε δηεμαγσγή εξεπλεηηθήο εξγαζίαο. Masters πνπ απνλέκνληαη κεηά απφ έλα ή δχν έηε ζπνπδψλ ζε πιήξε ή κεξηθή απαζρφιεζε θαη απαηηνχλ ηελ εθπφλεζε θαη ππνζηήξημε πηπρηαθήο εξγαζίαο. Γηαθξίλνληαη ζε: Master of Arts (MA) Master of Science (MSc)

17 17 Master of Philosophy Master of Research Γηα ηελ απφθηεζε ησλ δχν ηειεπηαίσλ είλαη απαξαίηεηε ε δηεμαγσγή έξεπλαο ζηελ πηπρηαθή εξγαζία. Γηδαθηνξηθφ πνπ απνλέκεηαη ην ιηγφηεξν κεηά απφ ηξία έηε κε ηε δηεμαγσγή κηαο πξσηφηππεο έξεπλαο κε επνπηεία θαη θαζνδήγεζε ελφο θαζεγεηή θαη ηε ζπγγξαθή θαη ππνζηήξημε κηαο δηαηξηβήο πνπ πεξηέρεη ηα ζεσξεηηθά θαη πεηξακαηηθά δεδνκέλα ηεο έξεπλαο απηήο. Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εηζαγσγή ζε κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ην Σκήκα νξγάλσζεο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ. Γεληθά ν θάθεινο ππνβνιήο ππνςεθηφηεηαο ζε έλα κεηαπηπρηαθφ ζπλήζσο πεξηέρεη: Αίηεζε ηνπ ππνςήθηνπ. Πηπρίν θαη αλαιπηηθή βαζκνινγία. Αλ ην πηπρίν έρεη απνθηεζεί ζην εμσηεξηθφ, απαηηείηαη αλαγλψξηζε απφ ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα. πζηαηηθέο επηζηνιέο Απνδεδεηγκέλε γλψζε κηαο μέλεο γιψζζαο (ζπλήζσο ηεο Αγγιηθήο). πκκεηνρή ζε γξαπηέο εμεηάζεηο. Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία (θαηά πεξίπησζε). Πξνζσπηθή ζπλέληεπμε. Αλ ε ππνςεθηφηεηα ππνβάιιεηαη ζε πξφγξακκα ηνπ εμσηεξηθνχ ζα πξέπεη φια ηα παξαπάλσ λα είλαη επίζεκα κεηαθξαζκέλα ζηε γιψζζα ηεο ρψξαο ππνδνρήο. Αλ ε ππνςεθηφηεηα ππνβάιιεηαη ζε πξφγξακκα ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ν ππνςήθηνο είλαη απφθνηηνο εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο εζσηεξηθνχ ππνβάιιεη ηα ραξηηά ζε επηθπξσκέλα θσηναληίγξαθα.

18 18 Αλ ν ππνςήθηνο είλαη απφθνηηνο εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο εμσηεξηθνχ ππνβάιιεη ηα ραξηηά επίζεκα κεηαθξαζκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη επηπιένλ θαη ηελ αλαγλψξηζε απφ ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. Ζ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο γηα Γηδαθηνξηθφ δίπισκα, πνπ έρεη ζπλήζσο ειάρηζηε δηάξθεηα ηα ηξία έηε, πεξηιακβάλεη: Αίηεζε ηνπ ππνςήθηνπ. Πηπρίν θαη κεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπνπδψλ. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα. Θέκα θαη πξνζρέδην έξεπλαο κε ηελ αληίζηνηρε κεζνδνινγία πνπ ζα αθνινπζεζεί. Πξνζσπηθή ζπλέληεπμε. Γηα φ,ηη αθνξά ζηελ Δξγνζεξαπεία ζηελ Διιάδα δελ ππάξρνπλ αθφκα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα θαζαξά ζηελ Δξγνζεξαπεία. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα θάλνπλ κεηαπηπρηαθά ζηελ Διιάδα ζε ζπλαθή αληηθείκελα. ην εμσηεξηθφ, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ Δπξψπε κέρξη ζρεηηθά πξφζθαηα ππήξραλ κφλν κεηαπηπρηαθά επηπέδνπ Master. ΤΠΟΣΡΟΦΗΔ Σν Ίδξπκα Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ έδηλε ηε δπλαηφηεηα ππνηξνθίαο ζηνπο απνθνίηνπο εξγνζεξαπεπηέο γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην εμσηεξηθφ κεηά απφ γξαπηέο εμεηάζεηο. Πιεξνθνξίεο ζην

19 19 ΑΓΔΗΑ ΑΚΖΖ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ Ζ δηαδηθαζία έθδνζεο άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο Δξγνζεξαπεπηή ρνξεγείηαη απφ ηε Γηεχζπλζε Τγείαο ηεο νηθείαο Ννκαξρίαο θαη απαηηεί ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: Αληίγξαθν Πηπρίνπ (απαηηείηαη θαη ε αλαγλψξηζε ηζνηηκίαο ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ πνπ απνθηήζεθε ζην εμσηεξηθφ) Πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο απφ Γήκν ή Κνηλφηεηα ή επηθπξσκέλε θσηνηππία ηνπ δειηίνπ ηαπηφηεηαο Αληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ Γχν πξφζθαηεο θσηνγξαθίεο ρεηηθά Παξάβνια απφ Γ.Ο.Τ Γηα ηνπο αιινδαπνχο απαηηείηαη άδεηα παξακνλήο θαη εξγαζίαο θαζψο θαη πηζηνπνηεηηθφ ακνηβαηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ. Γηα φζνπο πξνέξρνληαη απφ θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο έλσζεο απαηηείηαη άδεηα δηακνλήο, ε έθδνζε ηεο νπνίαο γίλεηαη απφ ην Τπνπξγείν Γεκφζηαο Σάμεο. Γηα ηνπο νκνγελείο απφ ηελ Αιβαλία απαηηείηαη Δηδηθφ Γειηίν Σαπηφηεηαο Οκνγελνχο. Γηα ηνπο Κχπξηνπο απαηηείηαη Γειηίν Σαπηφηεηαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 17 ηνπ Ν. 1975/91 θαη ηεο παξαγξ. 2 ηνπ άξζξνπ ηνπ Ν.4310/92. Βεβαίσζε κέινπο απφ χιινγν Δξγνζεξαπεπηψλ.

20 20 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΠΣΤΥΗΟΤΥΧΝ Σα Δπαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ησλ πηπρηνχρσλ ηνπ Σκήκαηνο Δξγνζεξαπείαο ηνπ Σ.Δ.Η. Αζήλαο θαζνξίδνληαη απφ ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα Τπ αξηζ. 83, Αζήλα 30/01/1989 (ΦΔΚ 37, ηεχρνο α, 7/2/1989): Άρθρο 3 - Πτστιούτοι Τμήματος Εργοθεραπείας 1. Οη πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο Δξγνζεξαπείαο ηεο ρνιήο Δπαγγεικάησλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο (.Δ.Τ.Π.) ησλ Σερλνινγηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ, κε βάζε ηηο εμεηδηθεπκέλεο επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο γλψζεηο ηνπο, αζρνινχληαη ζηνλ ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα φπσο απηφο νξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ θάζε θνξά ηζρχνπλ, είηε σο κέιε ηεο νκάδαο απνθαηάζηαζεο είηε σο απηναπαζρνινχκελνη θαη πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ αληίζηνηρν γηαηξφ ζε άηνκα ησλ νπνίσλ ε δσή έρεη δηαηαξαρζεί απφ ζσκαηηθφ ηξαπκαηηζκφ, πξνβιήκαηα αλάπηπμεο, γεξαηεηά, θνηλσληθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα. 2. Δηδηθφηεξα νη παξαθάησ πηπρηνχρνη έρνπλ δηθαίσκα απαζρφιεζεο είηε σο ζηειέρε ησλ λνζνθνκείσλ ή θέληξσλ απνθαηάζηαζεο ή ηδξπκάησλ ρξνλίσλ παζρφλησλ είηε σο απηναπαζρνινχκελνη ζηα εμήο αληηθείκελα θαη δξαζηεξηφηεηεο: α) ηα νοζοκομεία: Γενικά: Διαθξέο ρεηξνηερλίεο, επηηξαπέδηα παηρλίδηα, πξνγξακκαηηζκέλε κειέηε θαη δηάβαζκα, αζρνιίεο γηα ηνπο ψκνπο βξαρίνλεο- άθξα ρέξηα, γηα αλζξψπνπο πνπ πεξπαηνχλ κε δεθαλίθηα, εμάζθεζε ζε δξαζηεξηφηεηεο θαζεκεξηλήο δσήο, πξνζαξκνγέο επίπισλ γηα ην ζπίηη, θαηάξηηζε εκεξήζηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ην ζπίηη, πηζαλή πξνεπαγγεικαηηθή αμηνιφγεζε. Οπθοπεδικά: Αζρνιίεο θαζεκεξηλήο δσήο (ληχζηκνθαγεηφ-πγηεηλή). Αθφκε δηάβαζκα-γξάςηκν, δνπιεηέο ζπηηηνχ, κεηαθίλεζε, πηζαλή ρξεζηκνπνίεζε ηερληθψλ βνεζεκάησλ, εθθξαζηηθέο θαη δεκηνπξγηθέο αζρνιίεο πνπ κπνξνχλ λα

21 21 ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα επαγγεικαηηθή αλίρλεπζε, εξγαζία ηειεθψλνπ, παθεηάξηζκα, δνπιεηά ζε πξέζα -ηφξλν θιπ. Παιδιαηπικά: Οξγάλσζε παηρληδηψλ κε θαλφλεο - αξρέο, δηδαρή ρεηξνηερληψλ θαη πνηθίισλ πιηθψλ θαη εξγαιείσλ, απηνυπεξέηεζε, θνηλσληθέο θαη ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θνηλσληθνπνίεζε, εθκάζεζε ιεπηψλ θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ, αμηνιφγεζε γξαθήο θιπ. Φςσιαηπικά: Γξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ επθαηξίεο γηα άκεζε ή ζπκβνιηθή ηθαλνπνίεζε ζσκαηηθψλ θαη πξαθηηθψλ αλαγθψλ, επθαηξίεο γηα αλάπηπμε αηζζεηεξηαθήο αληηιεπηηθφηεηαο θαη ζπληνληζκφ ησλ θηλήζεσλ, επθαηξίεο γηα εμάξηεζε θαη αλάπηπμε ηεο έλλνηαο ηνπ ΔΓΧ, αίζζεκα πξνζσπηθήο αμίαο. Αθφκε επαγγεικαηηθέο θαη βηνκεραληθέο αζρνιίεο, θνηλσληθέο - ςπραγσγηθέο θαη νκαδηθέο αζρνιίεο πνπ ζα βνεζήζνπλ ηε γεληθή ζσκαηηθή θηλεηνπνίεζε. β) ηα Γηποκομεία - ΚΑΠΖ: Κηλεηνπνίεζε ησλ ειηθησκέλσλ κε δξαζηεξηφηεηεο ςπραγσγηθέο - ρεηξνηερληθέο νκαδηθέο, απηνυπεξέηεζε - αλεμαξηεηνπνίεζε ιεηηνπξγηθέο κε θαζνδεγνχκελε εξγαζία. γ) ηα Κένηπα (Αποκαηάζηαζηρ -Κοινοηικήρ τςσικήρ ςγιεινήρ - Αποηοξίνυζηρ - υθπονιζηικά καηαζηήμαηα -Φςλακέρ): Γξαζηεξηφηεηεο Καζεκεξηλήο Εσήο, εθθξαζηηθέο θαη δεκηνπξγηθέο αζρνιίεο, θηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, βηνκεραληθέο αζρνιίεο, δηδαρή ζπλεζεηψλ εξγαζίαο, ρεηξηζκφο πνηθίισλ κεραλεκάησλ, θεπνπξηθή, ρεηξνηερλίεο γηα ιεπηέο θηλεηηθέο δεμηφηεηεο. πκκεηνρή ζηελ πξφιεςε θαη ζεξαπεία ζε ππεξεζίεο απνθαηάζηαζεο. Κηλεηνπνίεζε επαγγεικαηηθή θαη θνηλσληθή επαλέληαμε κέζα ζηελ θνηλφηεηα. Υξεζηκνπνίεζε πιηθψλ θαη απιψλ αζρνιηψλ κε πειφ, ραιθφ, ρξψκαηα, πιαζηηθά πιηθά, γξαθηθή κεηαιινηερλία, μπινπξγηθή, ππξνηερλία, εξγαζία κε δέξκα. Πξφγξακκα πγηεηλήο, θνπδίλαο, θνηλσληθέο θαη ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, πξφγξακκα επαγγεικαηηθήο αμηνιφγεζεο θαη εθπαίδεπζεο.

22 22 Κηλεηνπνίεζε ησλ αλζξψπσλ κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ςπρνινγηθά θαη εληζρχνπλ ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ζψκαηνο θαη ηελ αληνρή κε ζηφρν ηελ επαλαθνξά ζηελ θνηλσληθή δσή. Πξνγξακκαηηζκφο δξαζηεξηνηήησλ ζε εξγαζηήξηα, δηδαζθαιία ζπλεζεηψλ εξγαζίαο. Κνηλσληθνπνίεζε κε νκαδηθέο εθδειψζεηο, παηρλίδηα θαη πξνψζεζε ζηελ επαγγεικαηηθή αμηνιφγεζε. δ) ςμμεηοσή και πποώθηζη ζηην ππυηοβάθμια θπονηίδα ςγείαρ βνεζψληαο ζηελ πξφιεςε θαη ηελ νξγάλσζε θνηλνηηθήο ππεξεζίαο απνθαηάζηαζεο, ζηελ πξνεπαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη ζηα πξνζηαηεπφκελα εξγαζηήξηα, κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο θαζνδεγνχκελεο εξγαζίαο θαη ηελ εθπφλεζε ησλ θαηάιιεισλ πξνζαξκνγψλ θαη ζηα ζρνιεία, λεπηαγσγεία - παηδηθνχο ζηαζκνχο φπνπ ν βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε πξφιεςε θαη έγθαηξε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο παηδηθήο ειηθίαο κέζα ζην πεξηβάιινλ πνπ δεη θαη αλαπηχζζεηαη. 3. Οη πηπρηνχρνη ηνπ παξαπάλσ ηκήκαηνο κπνξνχλ λα απαζρνινχληαη ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζχκθσλα κε ηελ θάζε θνξά ηζρχνπζα λνκνζεζία. Δπίζεο κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ θαη σο κέιε εξεπλεηηθψλ νκάδσλ ζε ζέκαηα ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο. 4. Οη πηπρηνχρνη ηνπ παξαπάλσ ηκήκαηνο αζθνχλ ην επάγγεικα ζην πιαίζην ησλ παξαπάλσ επαγγεικαηηθψλ ηνπο δηθαησκάησλ κεηά ηελ απφθηεζε άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο, πνπ ρνξεγείηαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ.

23 23 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΠΔΓΗΑ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΗ ΑΦΑΛΗΖ Οη Δξγνζεξαπεπηέο κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ επαγγεικαηηθά ζην Γεκφζην Σνκέα θαη ΟΣΑ, ζηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα θαη σο Διεχζεξνη επαγγεικαηίεο. Αλ θαη δελ ππάξρνπλ επίζεκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, ε δήηεζε Δξγνζεξαπεπηψλ απφ ηνλ επαγγεικαηηθφ ρψξν ζην Σκήκα Δξγνζεξαπείαο εληζρχεη ηελ άπνςε φηη νη Δξγνζεξαπεπηέο έρνπλ άκεζε επαγγεικαηηθή απνξξφθεζε. Γημόζιορ Σομέαρ και ΟΣΑ Οη εξγνζεξαπεπηέο ζα κπνξνχζαλ λα απαζρνιεζνχλ επαγγεικαηηθά ζε φζα θέληξα ή ηδξχκαηα ή λνζνθνκεία είλαη λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ ή αλήθνπλ ζηνλ νξγαληζκφ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη έρνπλ νξγαληθέο ή επί ζπκβάζεη ζέζεηο εξγνζεξαπεπηψλ. Θα κπνξνχζαλ επίζεο λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ θαη ζηνλ ηνκέα ηεο πξσηνβάζκηαο εηδηθήο εθπαίδεπζεο ή δεπηεξνβάζκηαο γεληθήο εθπαίδεπζεο ή ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Ζ ζεζκνζέηεζε ζέζεσλ εξγνζεξαπείαο θαη ζε άιινπο ηνκείο εμεηάδεηαη. Σα πξνζφληα θαη ε επηινγή ησλ εξγνζεξαπεπηψλ γηα φ,ηη αθνξά ηηο νξγαληθέο ζέζεηο ζην δεκφζην ηνκέα θαη ΟΣΑ θαζνξίδεηαη θάζε θνξά απφ ην ΑΔΠ. Οη εξγνζεξαπεπηέο κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηα απαηηνχκελα πξνζφληα ηεο ππφ πξνθήξπμε ζέζεο. Οη εξγνζεξαπεπηέο πνπ ζα ήζειαλ λα απαζρνιεζνχλ ζηελ πξσηνβάζκηα εηδηθή εθπαίδεπζεο θαη δεπηεξνβάζκηαο γεληθή εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηα πξνζφληα πνπ νξίδνληαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο ζηελ αληίζηνηρε θάζε θνξά πξνθήξπμε.

24 24 ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ηα πξνζφληα δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηε βαζκίδα ηνπ Καζεγεηή, ηνπ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή, ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή θαη ηνπ Καζεγεηή Δθαξκνγψλ. Γηα ηηο βαζκίδεο ηνπ Καζεγεηή, Αλαπιεξσηή Καζεγεηή θαη Δπίθνπξνπ Καζεγεηή απαηηείηαη θαηνρή δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο, ελψ γηα ηε βαζκίδα ηνπ Καζεγεηή Δθαξκνγψλ απαηηείηαη ηίηινο κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη: α) Όπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζε δηδαθηνξηθφ δίπισκα ή κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ, αλ πξφθεηηαη γηα ηίηιν Ηδξπκάησλ εμσηεξηθνχ, πξέπεη λα έρεη αλαγλσξηζζεί σο ηζφηηκνο πξνο ηνπο αληίζηνηρνπο ηίηινπο ηνπ εζσηεξηθνχ. β) Χο επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηείηαη σο πξνζφλ γηα ηελ θαηάιεςε ζέζεο Δ.Π. δελ ζπλππνινγίδεηαη απηή πνπ ηπρφλ απνθηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ ζπνπδψλ γηα ηε ιήςε ηνπ απαηηνχκελνπ δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο ή κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ θαη ζπλδέεηαη κε ζρεηηθή ππνρξέσζε πνπ επηβάιινπλ ηα ζρεηηθά κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ή νη ζπνπδέο. γ) Όπνπ πξνβιέπνληαη απηνδχλακεο δεκνζηεχζεηο, λννχληαη θαη νη δεκνζηεχζεηο ζηηο νπνίεο ν ππνςήθηνο είλαη ν θχξηνο εξεπλεηήο. Πέξα απφ ηα εηδηθά απηά πξνζφληα νη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ θαη ηα γεληθά πξνζφληα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ ππαιιειηθφ θψδηθα γηα ην δηνξηζκφ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. Δπηπιένλ αλά βαζκίδα απαηηνχληαη θαη ηα εμήο: Καθηγηηήρ Δπηά ηνπιάρηζηνλ έηε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, απφ ηα νπνία δχν ηνπιάρηζηνλ λα έρνπλ δηαλπζεί ζε δηεπζπληηθέο ζέζεηο κεγάισλ παξαγσγηθψλ κνλάδσλ, ή, αλαιφγσο κε ηε θχζε ηεο ζέζεο πνπ πξνθεξχζζεηαη, ηζφρξνλε εξγαζία ζε αλαγλσξηζκέλα εξεπλεηηθά θέληξα ή ζπκκεηνρή κε ακνηβή ζε νξγαλσκέλα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ή ζπλδπαζκφο ησλ αλσηέξσ δξαζηεξηνηήησλ, αληίζηνηρσλ, ζε θάζε

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011)

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ρνιή Παηδαγσγηθή Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Αθαδεκατθφ έηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ

ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ χολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Τπολογιστών ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ Σμήμα Βιομηχανικής Γιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α. ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ

Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α. ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Π.Μ.) ζηελ «Δ Φ Ζ Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Ζ Γ Ζ Μ Ο Η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΝΗΛΙΚΔ ΜΔ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΟΡΘΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΝΗΛΙΚΔ ΜΔ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΟΡΘΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΝΗΛΙΚΔ ΜΔ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ PROJECT «ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΤΦΛΟΤ ΚΑΙ ΜΔΡΙΚΧ ΒΛΔΠΟΝΣΔ ΔΝΗΛΙΚΔ ΣΗΝ ΔΤΡΧΠΗ» 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΧΓΗ. 4 Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Πξνζαλαηνιηζκόο κάξθεηηλγθ θαη ζπκκεηόρσλ ησλ κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ ησλ ειιεληθώλ Α.Ε.Θ. Επηβιέπνπζα: Πνιίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 2009 Πεξηερόκελα Πξόινγνο... ζει. 3 1. ρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία Δζωηεξηθήο Αμηνιόγεζεο

Διαβάστε περισσότερα

2011-06-07 ICS: 03.100.30

2011-06-07 ICS: 03.100.30 2011-06-07 ICS: 03.100.30 ΔΠ ΔΛΟΣ 1437 ΥΔΓΙΟ DRAFT ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ HELLENIC STANDARD Γξακκαηεία Γηνίθεζεο Καζήθνληα, επαγγεικαηηθή επάξθεηα, νξγάλωζε γξαθείνπ θαη ππνζηεξηθηηθά εξγαιεία Administrative

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 2009 1 2 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Σρνιή Ν.Ο.Π.Δ. Τκήκα Ννκηθήο Παλεπηζηεκηαθφ Έηνο 2007-2008 Μάζεκα: Δθαξκνγέο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γηδάζθσλ:Κνο.Γεκεηξφπνπινο Αλδξέαο Δπηκέιεηα: Βαζίιεο Φξάγθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ

ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ Δεκέμβριος 2009 Διζαγωγή ην πιαίζην ηεο Δθπαηδεπηηθήο Μεηαξξχζκηζεο, πνπ απνηειεί θχξην ζηφρν ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ,

Διαβάστε περισσότερα

Έπεςνα Σύνηαξη Σςγγπαθή Εςγενία Κοςή, Κοινωνιολόγορ

Έπεςνα Σύνηαξη Σςγγπαθή Εςγενία Κοςή, Κοινωνιολόγορ Έπεςνα Σύνηαξη Σςγγπαθή Εςγενία Κοςή, Κοινωνιολόγορ Πρακτικόσ οδηγόσ για Άτομα με Αυτιςμό ςτην Κφπρο: Δικαιώματα και παροχζσ από Κρατικζσ και μη Κρατικζσ υπηρεςίεσ Έπεςνα Σύνηαξη Φπιζηιάνα Βπςωνίδος, Κοινωνιολόγορ

Διαβάστε περισσότερα

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O Oδεγφο πoπδψλ 2010 2011 Δπιμέλεια: Δπηηξνπή Νδεγνχ Ππνπδψλ Εψδε Εσγξαθίδνπ Λαηάζα Σξηζηνδνχινπ Θσλζηαληίλα Κπνπκπάξα Καξία Γνχλδε 1 2 ΚΔΟΝΠ ΞΟΥΡΝ... 7 Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Ίδξπκα θαη ην Ρκήκα... 7

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» Αγγελιδάκης Παναγιώτης. Επιβλέπων Εισηγητής: κ. Φονδροκούκης Γρηγόριος

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» Αγγελιδάκης Παναγιώτης. Επιβλέπων Εισηγητής: κ. Φονδροκούκης Γρηγόριος ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜ.ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΠ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ( ΔΦΟΓΙΑΜΟ & ΓΙΑΚΙΝΗΗ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ) ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Αγγελιδάκης Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

«Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα»

«Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα» Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας χολή Διοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία με θέμα: «Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα» Τπεύζπλνο Καζεγεηήο : Σσομπανόποσλος Εσάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Οδεγόο πνπδώλ Αθαδ. έηoπο 2008 2009 1 ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: Βαζίιεηνο Κέθεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο πύξνο Πνιπκέξεο, Δ.Σ.Δ.Π. ΑΘΖΝΑ 2009 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΦΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΧΝ - ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΟΤ ΔΣΟΤ 2014-15

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ

ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ: «Ν εηδηθφο παηδαγσγφο ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) 06-08-2014 Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Γηεξεύλεζε επηπηώζεσλ εθαξκνγήο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ηεο Πνηόηεηαο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9001:2000 ζηνλ ειιεληθό

Διαβάστε περισσότερα

Καιχηεξεο Δπηδφζεηο θαη Δπηηπρείο Μεηαξξπζκίζεηο ζηελ Δθπαίδεπζε

Καιχηεξεο Δπηδφζεηο θαη Δπηηπρείο Μεηαξξπζκίζεηο ζηελ Δθπαίδεπζε Καιχηεξεο Δπηδφζεηο θαη Δπηηπρείο Μεηαξξπζκίζεηο ζηελ Δθπαίδεπζε ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΟΟΑ Σν παξφλ έξγν δεκνζηεχεηαη κε επζχλε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ ΟΟΑ. Οη απφςεηο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ»

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ» 9 ν ΓΔΛ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2012-13 ΣΜΖΜΑ Α1 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ» Ζ Τπεύζπλε Καζεγήηξηα Λέηζηνπ Βαζηιηθή Σα κέιε ηεο νκάδαο Αγγεινπνύινπ Παλαγηώηα Αιεμαλδξή Γήκεηξα Αλαζηαζόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ Πεξηερόκελα ειίδα ΔΙΑΓΩΓΗ 3 Ι. ΓΔΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙO 8 1. Γηαηί μεθηλάκε από ηελ Απηναμηνιόγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ηεο ρ. Μνλάδαο; 8 2. θνπόο θαη ηόρνη 8 3. Δπηά θξίζηκα εξσηήκαηα 8 4. Αλαγθαηόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των απόψεων των Ειδικών Παιδαγωγών για την Ειδική Αγωγή στην Ελλάδα.

Διερεύνηση των απόψεων των Ειδικών Παιδαγωγών για την Ειδική Αγωγή στην Ελλάδα. ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΣΗ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ, ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οη άδεηεο δηεπθνιχλζεσλ ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ: πγθξηηηθή κειέηε κε ηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα θαη κε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Γεσξγνπνχινπ Λακπξηλή

Οη άδεηεο δηεπθνιχλζεσλ ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ: πγθξηηηθή κειέηε κε ηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα θαη κε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Γεσξγνπνχινπ Λακπξηλή ΠΔΡΙΛΗΦΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ αδεηψλ δηεπθνιχλζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ κε ηηο αληίζηνηρεο ηνπ Ηδησηηθνχ Σνκέα θαη ρσξψλ ηεο Δ.Δ. Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε πεξηιακβάλεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ

ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ηαπξνύια Αζεκαθνπνύινπ Θενδόηε θνπειίηνπ Απνζηόιεο Υαξίζεο ΠΑΔΠ ΜΑΡΣΗΟ 2010 ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ παξνχζα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΓΝΧΡΙΗ ΣΙΣΛΧΝ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΧΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) Αζήλα, 27/2/2009 Αξ.Πξση: 5622 ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» - 1 -

ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» - 1 - ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» - 1 - ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΤΝΟΦΖ... 3 ΔΝΟΣΖΣΑ 1: TITΛΟ ΚΑΗ ΟΡΗΜΟ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ... 28 ΔΝΟΣΖΣΑ 2: ΑΝΑΛΤΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ - ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ... 69 ΔΝΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα