ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ηδξύζεθε κε ην ΠΓ 91/2000 (ΦΔΚ 197/ ) Τπνπξγηθή Απόθαζε Δγθαηάζηαζεο: Τ4α /29261/03 (ΦΔΚ 750/ )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ηδξύζεθε κε ην ΠΓ 91/2000 (ΦΔΚ 197/27-3-90) Τπνπξγηθή Απόθαζε Δγθαηάζηαζεο: Τ4α /29261/03 (ΦΔΚ 750/11-6-2003)"

Transcript

1 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ηδξύζεθε κε ην ΠΓ 91/2000 (ΦΔΚ 197/ ) Τπνπξγηθή Απόθαζε Δγθαηάζηαζεο: Τ4α /29261/03 (ΦΔΚ 750/ ) Γηεπζπληήο: Μίιηνο Λεηβαδίηεο, Καζεγεηήο Κνηλσληθήο Φπρηαηξηθήο Ζ Παλεπηζηεκηαθή Φπρηαηξηθή Κιηληθή είλαη εγθαηεζηεκέλε ζην Παλεπηζηεκηαθό Γεληθό Ννζνθνκείν Αιεμαλδξνύπνιεο. Δίλαη ε πξώηε Φπρηαηξηθή Κιηληθή πνπ ηδξύζεθε ζε Γεληθό (κε ζηξαηησηηθό) Ννζνθνκείν ζηελ Διιάδα, ην Σν 2010 ππνγξάθεθε κεηαμύ ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Φπρηαηξηθήο Κιηληθήο θαη ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Φπρηαηξηθήο (Maudsley International of the Institute of Psychiatry ηνπ King s College ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ Μλεκόλην ηξαηεγηθήο πκκαρίαο (Memorandum of Strategic Alliance) πνπ πξνβιέπεη εθπαηδεπηηθέο θαη πνιηηηζκηθέο αληαιιαγέο θαζώο επίζεο θαη ζπλεξγαζία ζηνλ αθαδεκατθό θαη εξεπλεηηθό θαη επηζηεκνληθό ηνκέα. Οι άνθπυποι Ζ θιηληθή ζηειερώλεηαη από: α) Τέζζεξα κέιε ΓΔΠ, ηα αθόινπζα: 1) Μίιηνο Λεηβαδίηεο, Νεπξνιόγνο-Φπρίαηξνο, Καζεγεηήο Κνηλσληθήο Φπρηαηξηθήο 2) Μαξία ακαθνπξή, Φπρίαηξνο, Μόληκε Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα Φπρηαηξηθήο 3) Θενθάλεο Βνξβνιάθνο, Φπρίαηξνο, Λέθηνξαο Φπρηαηξηθήο 4) Αηθαηεξίλε Αξβαλίηε, Φπρίαηξνο, Λέθηνξαο Φπρηαηξηθήο

2 β) έλα κέινο ΔΤΔΠ 1) Βαζηιηθή Παπαδνπνύινπ γ) Οθηώ εηδηθεπόκελνπο Ηαηξνύο 1) Κσλζηαληίλνο Υξεζηνύδεο (Μεηαπηπρηαθόο θνηηεηήο ζην Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα Κνηλσληθήο Φπρηαηξηθήο) 2) Μαξίλνο Γειεγηάλλεο (Μεηαπηπρηαθόο θνηηεηήο ζην Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα Κνηλσληθήο Φπρηαηξηθήο) 3) Μαξίλα Γπκλνπνύινπ (Μεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα ζην Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα Κνηλσληθήο Φπρηαηξηθήο) 4) Γεκήηξεο Θενδσξίδεο 5) Παύινο Καζάπεο 6) Μαγδαιηλή Καηζηθίδνπ (Τπνςήθηα δηδάθηνξαο) 7) Νηθάλζε Κιαπδηαλνύ (Μεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα ζην Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα Κνηλσληθήο Φπρηαηξηθήο) 8) Αηθαηεξίλε Καξακαλιή Η Παλεπηζηεκηαθή Ψπρηαηξηθή Κιηληθή ζπζηεγάδεηαη κε ην Ψπρηαηξηθό Τκήκα ΔΣΥ θαη απαζρνινύλ από θνηλνύ ην κε ηαηξηθό πξνζσπηθό θαζώο θαη ηνπο εηδηθεπόκελνπο ζην λνζειεπηηθό θαη ινηπό κε ηαηξηθό πξνζσπηθό πεξηιακβάλνληαη: α) Ννζειεπηηθό πξνζσπηθό (ελδνλνζνθνκεηαθήο θαη εμσλνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο). Αξηζκόο λνζειεπηώλ: 35 Ζ πιεηνςεθία είλαη λνζειεπηέο κε πνιπεηή εκπεηξία ζηελ ςπρηαηξηθή θαη έλα πνζνζηό 25% πεξίπνπ είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνύ ή κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ζε κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα αλώηαησλ εθπαηδεπηηθώλ ηδξπκάησλ κε απμαλόκελε ηάζε.

3 β) Φπρνιόγνη 1) Γξ. Υξπζνύια Σειίδνπ, Φπρνιόγνο, Msc, PhD. 2) Αηθαηεξίλε Γαιαγδή (Τπνςήθηα Γηδάθηνξαο) γ) Κνηλσληθνί ιεηηνπξγνί 1)Μαξίλα Σζαθηξνπνύινπ 2) Όιγα Παπαδάθε δ) Δξγνζεξαπεύηξηεο 1)Φσηνύια Αληώλαξνπ 2)Γήκεηξα Καινπηζθίδνπ (Μεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα ζην Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα Κνηλσληθήο Φπρηαηξηθήο) ε) Γηνηθεηηθόο ππάιιεινο Κσλζηαληίλνο Σζηθεηάθεο ζη) Δζεινληέο Σξείο εζεινληέο ςπρνιόγνη ζπκκεηέρνπλ επίζεκα ζηελ θιηληθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ ηνκέα θαη ζπκκεηέρνπλ ζηηο θιηληθέο θαη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ηνκέα.

4 Σο έπγο 1) Κιηληθό έξγν: Ο Σνκέαο Φπρηθήο Τγείαο ηνπ Π.Γ.Ν.Α. πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ δνκέο, πξνζθέξνληαο ελδνλνζνθνκεηαθέο θαη εμσλνζνθνκεηαθέο ππεξεζίεο πξόιεςεο, πεξίζαιςεο, ζεξαπείαο θαη απνθαηάζηαζεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Ν. Έβξνπ αιιά θαη ησλ γεηηνληθώλ λνκώλ Ρνδόπεο Ξάλζεο. Α) Δλδνλνζνθνκεηαθέο δνκέο Όζνλ αθνξά ην ελδνλνζνθνκεηαθό ζθέινο πξαγκαηνπνηνύληαη αλά έηνο πεξί ηηο 250 λνζειείεο, από ηηο νπνίεο πεξίπνπ 25% είλαη αθνύζηεο. Ο κέζνο όξνο εκεξώλ λνζειείαο είλαη 11 αλά λνζειεία θαη ηα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη ηα αθόινπζα. ηοισεία κίνηζηρ αζθενών ζηην Φςσιαηπική Νοζηλεςηική Μονάδα για ηο έηορ 2010 Αξηζκόο Αξηζκόο Ζκέξεο Κάιπςε Κιίλεο εηζαγσγώλ λνζειεπζέλησλ λνζειείαο θιηλώλ % Παλ/θε Φπρηαηξηθή Κιηληθή ,64 Δληόο ηνπ Ννζνθνκείνπ ιεηηνπξγνύλ επίζεο εμσηεξηθά ηαηξεία ηαθηηθά, εμεηδηθεπκέλα θαη νινήκεξα. Σα ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη ηα αθόινπζα: ςσνόηηηα εξυηεπικών ιαηπείυν ηηρ Πανεπιζηημιακήρ Φςσιαηπικήρ Κλινικήρ Σύπορ Ιαηπείος Σόπορ ςσνόηηηα Σαθηηθό εμσηεξηθό Π.Γ.Ν.Α ρώξνο Σαθηηθώλ 7 θνξέο /κήλα ηαηξείν Γεξνςπρηαηξηθό Ηαηξείσλ Π.Γ.Ν.Α ρώξνο Σαθηηθώλ 1 θνξά / κήλα εμσηεξηθό ηαηξείν Ηαηξείσλ Οινήκεξν εμσηεξηθό ηαηξείν Π.Γ.Ν.Α ρώξνο Σαθηηθώλ Ηαηξείσλ 1 θνξά / εβδνκάδα

5 ηοισεία κίνηζηρ αζθενών ζηα ηακηικά εξυηεπικά Ιαηπεία ηηρ Πανεπιζηημιακήρ Φςσιαηπικήρ Κλινικήρ Αξηζκόο επηζθέςεσλ Σαθηηθό εμσηεξηθό ηαηξείν 3109 Γεξνςπρηαηξηθό εμσηεξηθό ηαηξείν 136 Οινήκεξν εμσηεξηθό ηαηξείν 158 Δπηπιένλ, ε θιηληθή ζπκκεηέρεη πιήξσο ζην ζύζηεκα εθεκεξηώλ θαη θαιύπηεη ηηο εθεκεξίεο ηνπ Π.Γ.Ν. Αιεμαλδξνύπνιεο εθ πεξηηξνπήο κε ηελ θιηληθή ηνπ ΔΤ. ηε δηάξθεηα ησλ εθεκεξηώλ θαηά ην 2010 αληηκεηώπηζε πεξίπνπ 700 επείγνληα πεξηζηαηηθά εμσηεξηθώλ αζζελώλ. Σέινο, ελδνλνζνθνκεηαθά παξέρεη ππεξεζίεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη δηαζπλδεηηθήο ςπρηαηξηθήο. Όπσο αλαθέξζεθε ήδε αλάινγεο δξαζηεξηόηεηεο αλαπηύζζεη ζε 11 επηπιένλ θιίλεο ην ζπζηεγαδόκελν Φπρηαηξηθό Σκήκα ηνπ ΔΤ. Β) Δμσλνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε, ηξηηνβάζκηα πξόιεςε θαη απνθαηάζηαζε 1) Γπν μελώλεο, ζπλνιηθήο δπλακηθόηεηαο 16 θιηλώλ. Η) Ξελώλαο Μαθξάο Παξακνλήο θνπόο ηνπ μελώλα καθξάο παξακνλήο, είλαη ε παξνρή εκηπξνζηαηεπόκελεο ζηέγεο ηόζν κέζα από ηηο ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο όζν θαη κέζα από ηελ εθπαίδεπζε ή επαλεθπαίδεπζε ησλ ελνίθσλ ζε δεμηόηεηεο θαη θνηλσληθνύο ξόινπο ώζηε λα επηηεπρηεί ε αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο θαη ε ελδπλάκσζε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηάο ηνπο ζηνρεύνληαο ζηελ αμηνπξεπή δηαβίσζή ηνπο θαη ζηελ επαλέληαμή ηνπο ζηελ ηνπηθή θνηλόηεηα. ηοισεία κίνηζηρ αζθενών ζηον Ξενώναρ Μακπάρ Παπαμονήρ για ηο έηορ 2010 (κλίνερ 8) Αξηζκόο λνζειεπζέλησλ Ζκέξεο λνζειείαο Μέζε θάιπςε θιηλώλ % ,12

6 ΗΗ ) Ξελώλαο Βξαρείαο παξακνλήο Μέζα ζην 2010 ζηνλ μελώλα θηινμελήζεθαλ 22 άηνκα θαη ππήξμε παξαθνινύζεζε 4 εμσηεξηθώλ αζζελώλ. ηνλ Ξελώλα ιάκβαλαλ ρώξα 5 νκάδεο δεκηνπξγηθήο απαζρόιεζεο (νκάδα κνπζηθήο, νκάδα βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο, νκάδα καγεηξηθήο, νκάδα εθεκεξίδαο, νκάδα θαηαζθεπώλ/ρεηξνηερλίαο, νκάδα παξαθνινύζεζεο θαη ζρνιηαζκνύ θηλεκαηνγξαθηθώλ ηαηληώλ). Οη έλνηθνη ζπκκεηείραλ ζηηο νκάδεο ηνπ Κέληξνπ Ζκέξαο θαη ζηηο εξγαζίεο ηνπ Αγξνύ αλάινγα κε ηηο δπλαηόηεηέο ηνπο. Οη έλνηθνη ηαθηηθά ιάκβαλαλ κέξνο ζε θνηλσληθέο εθδειώζεηο (γηνξηέο ησλ ηνπηθώλ θνξέσλ) θαη ζε δξαζηεξηόηεηεο αλαςπρήο (θαθέο, θαγεηό). Τπήξμαλ επίζεο, ελέξγεηεο επαηζζεηνπνίεζεο θαη ελεκέξσζεο ηεο θνηλόηεηαο θαζώο επίζεο δηνξγάλσζε ενξηαζηηθώλ εθδειώζεσλ ζην ρώξν ηνπ Ξελώλα κε ηε ζπκκεηνρή θαηνίθσλ ηνπ νηθηζκνύ. Αξηζκόο λνζειεπζέλησλ ηοισεία κίνηζηρ αζθενών ζηον Ξενώναρ Βπασείαρ Παπαμονήρ για ηο έηορ 2010 (κλίνερ 8) Αξηζκόο ύλνιό εκεξώλ λνζειεηώλ λνζειείαο Μέζε θάιπςε θιηλώλ % ,12 2) Κέληξν Ζκεξήζηαο Απαζρόιεζεο θνπόο ηνπ θέληξνπ εκεξεζίαο απαζρόιεζεο είλαη ε αλάπηπμε ησλ θνηλσληθώλ θαη γλσζηηθώλ ηθαλνηήησλ ησλ αζζελώλ. Αλαιπηηθό ζρέδην δξάζεο: Δκπαίδεςζη ζε ηομείρ βαζικών δεξιοηήηυν i. νκάδα καγεηξηθήο ii. νκάδα δαραξνπιαζηηθήο iii. νκάδα θαηαζθεπώλ iv. νκάδα ςπρνεθπαίδεπζε

7 Απόκηηζη δεξιοηήηυν σπήζιμυν για ηην εξεύπεζη επγαζίαρ i. νκάδεο θαηαζθεπώλ ii. νκάδα εθεκεξίδαο iii. επίζθεςε, ζπλνδεία ζεξαπεπηώλ, ζε επηρεηξήζεηο Κοινυνικοποίηζη ηυν τςσικά παζσόνηυν και πποαγυγή ηος αιζθήμαηορ ηηρ ομαδικόηηηαρ και ηος ανήκειν iv. νκάδεο v. ιεηηνπξγία ηνπ θέληξνπ εκέξαο σο εληεπθηεξίνπ vi. θνηλέο έμνδνη vii. παξόηξπλζε ησλ αζζελώλ γηα ηελ θαη εθηόο δνκήο ζπλαληήζεώλ ηνπο ηοισεία κίνηζηρ αζθενών ζηο Κένηπο Ημεπήζιαρ Απαζσόληζηρ για ηο έηορ 2010 Αξηζκόο σθεινπκέλσλ 47 Αξηζκόο λέσλ σθεινπκέλσλ θαηά ην ηειεπηαίν έηνο 14 Αξηζκόο επηζθέςεσλ σθεινπκέλσλ Μέζνο όξνο 2 / εβδνκάδα Αξηζκόο ζεξαπεπηηθώλ πξάμεσλ (Οκάδεο) 5 / εβδνκάδα 3) Πξνζηαηεπκέλν εξγαζηήξην αγξόο Σν 2010 απαζρνιήζεθαλ 20 αζζελείο (9 γπλαίθεο, 11 άληξεο). Οη 16 αζζελείο δηακέλνπλ ζηνπο μελώλεο ηνπ Σνκέα θαη νη 4 ζηελ θνηλόηεηα. Ζ δξαζηεξηόηεηα πξαγκαηνπνηνύληαλ 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα κε δηάξθεηα 4 ώξεο, θαηά ηνπο κήλεο Μάξηην - Οθηώβξην. Κάζε ηξίκελν γηλόηαλ κηα εξγνζεξαπεπηηθή αμηνιόγεζε ζηα κέιε πνπ ζπκκεηείραλ, πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηνύλ νη αηνκηθνί ζηόρνη ζε ηνκείο πνπ αθνξνύλ ζηε γεληθή ζπκπεξηθνξά (εκθάληζε, ππεπζπλόηεηα, ζπλέπεηα θ.ά.), ζηηο θνηλσληθέο δεμηόηεηεο (αλεμαξηεζία, ζπλεξγαζία, θνηλσληθόηεηα θ.ά) θαη ζηε ζπκπεξηθνξά θαηά ηελ εθηέιεζε δξαζηεξηόηεηαο (ζπκκεηνρή, ζπγθέληξσζε θ.ά). Καζεκεξηλά κέζα ζηα πιαίζηα εθπαίδεπζεο ησλ κειώλ ζε πξν-εξγαζηαθέο δεμηόηεηεο γηλόηαλ πεξηπνίεζε θαη πόηηζκα ησλ δέληξσλ, ινπινπδηώλ, γθαδόλ θαη νπσξνθεπεπηηθώλ, ζπγθνκηδή ησλ πξντόλησλ θαζώο επίζεο θαη ζεσξεηηθή εθκάζεζε

8 γύξσ από ηα θπηά θαη ηα ινπινύδηα. Σα πξντόληα απηά κνηξάδνληαλ ζηα κέιε πνπ ζπκκεηείραλ θαη ζηνπο 2 μελώλεο ηνπ Σνκέα. ηοισεία κίνηζηρ αζθενών ζηο Κένηπο Ημεπήζιαρ Απαζσόληζηρ για ηο έηορ 2010 Αξ. σθεινπκέλσλ 20 Αξ. λέσλ σθεινπκέλσλ θαηά ην ηειεπηαίν έηνο 6 Αξ. επηζθέςεσλ σθεινπκέλσλ 172 3) Κέληξν Φπρηθήο Τγείαο Από ην 1986, έρεη αλαπηπρζεί κε πξσηνβνπιία ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ Σνκέα Φπρηθήο Τγείαο ηνπ Π.Γ.Ν. Αιεμαλδξνύπνιεο εμσλνζνθνκεηαθή ππεξεζία ηύπνπ Κέληξνπ Φπρηθήο Τγείαο. Από ην 2003 ε ππεξεζία απηή ζηεγάδεηαη ζε όξνθν ηνπ Παιαηνύ Ννζνθνκείνπ Αιεμαλδξνύπνιεο ην είλαη πιεκκειώο ζπληεξεκέλν. Τπάξρεη θαζεκεξηλή παξνπζία πξνζσπηθνύ. Γηα ην έηνο 2010 ζην Κέληξν Φπρηθήο Τγείαο θαηεγξάθεζαλ 2748 επηζθέςεηο, νη νπνίεο αθνξνύζαλ ζεξαπεία, ζπκβνπιεπηηθή θαη θαη νίθνλ επηζθέςεηο. 4) Κηλεηή Μνλάδα Φπρηθήο Τγείαο ηνπ Π.Γ.Ν.Α. Σα ζηειέρε ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Φπρηαηξηθήο Κιηληθήο, καδί κε εξγαδνκέλνπο ηνπ ΔΤ ζπκκεηέρνπλ ζηε ιεηηνππξγία ηεο Κηλεηήο Μνλάδαο Φπρηθήο Τγείαο (ΚΜΦΤ) ηνπ Παλεπηζηεκηαθνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Αιεμαλδξνύπνιεο. Ζ Κηλεηή Μνλάδα επηζθέπηεηαη ηαθηηθά (1 θνξά αλά εβδνκάδα ή δεθαπελζήκεξν) ηα Κέληξα Τγείαο ηνπ λνκνύ Έβξνπ θαη ην Ννζνθνκείν Γηδπκνηείρνπ. Αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ηε δξάζε ησλ νκάδσλ απηώλ θαηά ην 2010 παξαηίζεληαη πην θάησ. Κλιμάκια ηηρ ΚΜΦΤ ηος ΠΓΝΑ Κλιμάκιο Σόπορ ςσνόηηηα επιζκέτευν ακνζξάθεο Κ.Τ. 1 δηήκεξν / 15 εκέξεο Φεξώλ - Σπρεξνύ Πεξηθεξεηαθό Ηαηξείν 2 θνξέο / κήλα νπθιίνπ Κ.Τ. 1 θνξά / εβδνκάδα Γηδπκνηείρνπ Ννζνθνκείν 1 θνξά / 15 εκέξεο Οξεζηηάδαο Κ.Τ. 1 δηήκεξν / 15 εκέξεο

9 Σν ζύλνιν ησλ επηζθέςεσλ αζζελώλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηα θιηκάθηα ηεο Κηλεηήο Μνλάδαο γηα ην έηνο 2010 αλέξρνληαη ζηηο 3715 επηζθέςεηο. Γ) Κνηλσληθή ζπλδξνκή ζε άιιεο ππεξεζίεο. Από ην 2011 ππνγξάθηεθε κλεκόλην ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζύλεο Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη ηεο Φπρηαηξηθήο Κιηληθήο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηήκηνπ Θξάθεο πνπ πξνβιέπεη ηελ πξνζθνξά ςπρηαηξηθώλ ππεξεζηώλ ζηηο δηθαζηηθέο Φπιαθέο Κνκνηελήο ύκθσλα κε ην κλεκόλην απηό ιακβάλνπλ ρώξα ηαθηηθέο επηζθέςεηο ηαηξώλ ηεο θιηληθήο ζηηο δηθαζηηθέο Φπιαθέο Κνκνηελήο ππό ηελ επίβιεςε ηνπ Γηεπζπληή ηεο Κιηληθήο.

10 2) Δθπαηδεπηηθό έξγν 1) Πξνπηπρηαθά Μαζήκαηα: Η) Σκήκα Ηαηξηθήο Α) Κύξηα καζήκαηα ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ (Μάζεκα Θ εμακήλνπ) Οη θνηηεηέο δηδάζθνληαη Κιηληθή Φπρηαηξηθή πνπ πεξηιακβάλεη: λνζνινγία, αηηηνπαζνγέλεηα, ζπκπησκαηνινγία, δηάγλσζε, δηαθνξηθή δηάγλσζε, ζεξαπεία. ηα θξνληηζηεξηαθά καζήκαηα παξνπζηάδνληαη θαη ζπδεηνύληαη πεξηζηαηηθά ςπρηαηξηθώλ αζζελώλ. ηόρνο: Ζ απόθηεζε ησλ γλώζεσλ Κιηληθήο Φπρηαηξηθήο γηα ηελ άζθεζε ηνπ θιηληθνύ έξγνπ ηνπ ηαηξνύ. Πεξηιακβάλεη 52 ώξεο παξαδόζεσλ ζην ακθηζέαηξν θαη 52 ώξεο εξγαζηεξίσλ (8 ώξεο εβδνκαδηαία) αληηζηνηρεί ζε 8 πηζησηηθέο κνλάδεο (δηεζλέο ζύζηεκα ECTS). ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΚΖΖ ΣΖΝ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ (Μάζεκα ΗΑ εμακήλνπ) Παξαθνινύζεζε δξαζηεξηνηήησλ θιηληθήο. Λήςε ηζηνξηθνύ από αζζελείο. Παξνπζίαζε πξαθηηθώλ ζεκάησλ ζπλδεκέλσλ κε ηελ άζθεζε ηεο ηαηξηθήο ζην αγξνηηθό ηαηξείν θαη ην Κέληξν Τγείαο. ηόρνο είλαη ε απόθηεζε γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ θιηληθήο ςπρηαηξηθήο γηα ηελ άζθεζε ηνπ θιηληθνύ έξγνπ ηνπ ηαηξνύ. Πεξηιακβάλεη 30 ώξεο άζθεζεο ζηελ θιηληθή θαη ππνρξεσηηθή παξαθνινύζεζε εθεκεξηώλ αληηζηνηρεί ζε 3,3 πηζησηηθέο κνλάδεο(δηεζλέο ζύζηεκα ECTS). Β) Μαζήκαηα επηινγήο ΗΑΣΡΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ (Μάζεκα Β εμακήλνπ).

11 Θεσξεηηθή παξνπζίαζε ζεκάησλ Γεληθήο Φπρνινγίαο, κε επηθέληξσζε ζηελ ςπρνινγία ηνπ αζζελνύο. ηόρνο: Ζ επαηζζεηνπνίεζε ησλ θνηηεηώλ ζηα ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα αζζελώλ θαη ε απόθηεζε δεμηνηήησλ γηα ηε δεκηνπξγία θαιήο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο ηαηξνύ-αζζελνύο. Πεξηιακβάλεη 13 ώξεο παξαδόζεσλ θαη αληηζηνηρεί ζε 2 πηζησηηθέο κνλάδεο (δηεζλέο ζύζηεκα ECTS ). ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ ΣΖΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ (Μάζεκα Γ εμακήλνπ) Οη θνηηεηέο καζαίλνπλ ηηο βαζηθέο αξρέο θαη ηνλ ηξόπν νξγάλσζεο ησλ ππεξεζηώλ Κνηλσληθήο Φπρηαηξηθήο. Δπηζθέπηνληαη ηηο ππεξεζίεο απηέο, αλαιακβάλνπλ ηελ εμέηαζε θαη ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξαθνινύζεζε θαη ζηε ζηήξημε αζζελώλ. ηόρνο: 1.Ζ απόθηεζε εκπεηξίαο θαη δεμηνηήησλ πνπ αθνξνύλ ηελ επηθνηλσλία κε ηνλ ςπρηθά αζζελή 2. Ζ θαηαπνιέκεζε ηνπ ζηίγκαηνο 3. Ζ εκπέδσζε ησλ αξρώλ ηεο Κνηλσληθήο Φπρηαηξηθήο. Πεξηιακβάλεη 13 ώξεο παξαδόζεσλ θαη αληηζηνηρεί ζε 2 πηζησηηθέο κνλάδεο (δηεζλέο ζύζηεκα ECTS ). ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΦΤΥΟΧΜΑΣΗΚΖ ( Ζ εμάκελν) Θεσξεηηθή παξνπζίαζε ζεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηε ζρέζε ζσκαηηθήο ςπρηθήο πγείαο θαη ησλ ςπρνινγηθώλ παξαγόλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηηο ζσκαηηθέο λόζνπο. ηόρνο: Ζ επαηζζεηνπνίεζε ησλ θνηηεηώλ ζηελ νιηζηηθή αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ θάζε αζζελνύο. Πεξηιακβάλεη 13 ώξεο παξαδόζεσλ θαη αληηζηνηρεί ζε 2 πηζησηηθέο κνλάδεο (δηεζλέο ζύζηεκα ECTS ).

12 ΗΗ ) Σκήκα Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο ΦΤΥΟΠΑΘΟΛΟΓΗΑ (θύξην κάζεκα Ε εμακήλνπ) Αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο είλαη ε θαηαλόεζε ηεο ςπρνπαζνινγίαο ηεο αλζξώπηλεο ζπκπεξηθνξάο. Αλαπηύζζνληαη νη θπξηόηεξεο ςπρηθέο δηαηαξαρέο, ε θιηληθή ηνπο εηθόλα θαη ε αληηκεηώπηζή ηνπο. πδεηείηαη επίζεο εθηελώο ν ξόινο ησλ επαγγεικαηηώλ πγείαο ζηε ζρέζε ηνπο κε ηνπο ςπρηθά πάζρνληεο θαη εηδηθά ν ξόινο ηνπ θνηλσληθνύ ιεηηνπξγνύ ζην πιαίζην βηνςπρνθνηλσληθήο ζεώξεζεο ηεο λόζνπ. Πεξηιακβάλεη 39 ώξεο παξαδόζεσλ θαη ζπγγξαθή εξγαζίαο (πξναηξεηηθά) ΗΗΗ ) Σκήκα Δπηζηεκώλ ηεο Δθπαίδεπζεο ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία ΦΤΥΟΠΑΘΟΛΟΓΗΑ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ Η (θύξην κάζεκα Ε Δμακήλνπ) Σν κάζεκα εμεηάδεη ην επηζηεκνληθό πεδίν ηεο αλαπηπμηαθήο ςπρνπαζνινγίαο θαη εζηηάδεη ζε ραξαθηεξηζηηθέο παξακέηξνπο (θιηληθή εηθόλα, δηαγλσζηηθά θξηηήξηα, επηδεκηνινγία, αηηηνινγία, θαη αληηκεηώπηζε/ζεξαπεία) δηαθόξσλ παηδηθώλ δηαηαξαρώλ, όπσο δηαηαξαρέο ζπλαηζζήκαηνο, ηαπηόηεηαο θύινπ, ζηνκαην/δηαηξνθηθέο, ςπρνθηλεηηθέο, απεθθξηηηθέο, θ.α. Κιηληθή). Πεξηιακβάλεη 26 ώξεο παξαδόζεσλ (από θνηλνύ κε ηελ Παηδνςπρηαηξηθή 2) Μεηαπηςσιακά Μαθήμαηα Η) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ Ο Σνκέαο Φπρηαηξηθήο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο 25εηίαο, ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ αλάπηπμε ππεξεζηώλ Κνηλσληθήο Φπρηαηξηθήο (όπσο θηλεηήο κνλάδαο, μελώλσλ, θέληξσλ εκέξαο, θέληξνπ ςπρηθήο πγείαο κε ππεξεζίεο θαη γηα αλήιηθνπο). Δπίζεο θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, ζην πιαίζην ηεο πξνπηπρηαθήο εθπαίδεπζεο, δηδάζθεηαη ην επηιεγόκελν κάζεκα «Πξαθηηθή Άζθεζε Φνηηεηώλ Ηαηξηθήο ζηελ Κνηλσληθή Φπρηαηξηθή», ην

13 νπνίν επηδνηήζεθε από ην Δ.Π.Δ.Α.Δ.Κ. Βαζηδόκελνη ζηελ πην πάλσ παξάδνζε πξνηείλακε, εγθξίζεθε θαη ιεηηνπξγεί από ην 2008, ζην Σκήκα Ηαηξηθήο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο ην Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ (ΠΜ) «Κνηλσληθή Φπρηαηξηθή» (Τπ. Απόθαζε 93703/Β7, ΦΔΚ 1879, ηεύρνο Β, /12/9/2008). Στόχοι του μεταπτυχιακού είλαη: α) Ζ θαιιηέξγεηα ηεο επηζηεκνληθήο κεζόδνπ ζθέςεο (δειαδή, ζθέςεο θξηηηθήο, νξζνινγηθήο, ζηεξηδόκελεο ζηελ εκπεηξηθή ηεθκεξίσζε). β) Ζ εκπέδσζε ησλ αξρώλ, θπξίσο όζνλ αθνξά: η) ηελ εκπινθή θνηλσληθώλ-πνιηηηζκηθώλ ζπληειεζηώλ ζηελ αηηηνπαζνγέλεηα, θιηληθή εθδήισζε, πνξεία, ζεξαπεία, πξόιεςε ησλ ςπρηθώλ δηαηαξαρώλ. ηη) ηελ νξγάλσζε ππεξεζηώλ ςπρηθήο πγείαο πνπ ιεηηνπξγνύλ απνθεληξσκέλα θαη ζπιινγηθά θνληά ή/θαη κέζα ζηηο αλζξώπηλεο θνηλόηεηεο. γ) Ζ απόθηεζε γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ ζα θαζηζηνύλ ηνλ πηπρηνύρν ηθαλό λα εξγάδεηαη απνηειεζκαηηθά ζε ππεξεζίεο Κνηλσληθήο Φπρηαηξηθήο θαη λα ζπκβάιεη ελεξγά ζηελ πξνώζεζε ησλ ζηόρσλ ηεο ςπρηαηξηθήο κεηαξξύζκηζεο. Σν ΠΜ νδεγεί ζηελ απνλνκή Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο (ΜΓΔ) ζηελ Κνηλσληθή Φπρηαηξηθή. Σν ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ απόθηεζε ηνπ ΜΓΔ αλέξρνληαη ζε εθαηόλ είθνζη (120) θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα γηα ηελ απνλνκή ηνπ είλαη ηέζζεξα (4) εμάκελα. Σα καζήκαηα γίλνληαη ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε θαη νη ζπνπδαζηέο επηπιένλ νθείινπλ λα ζπκπιεξώζνπλ θάπνηεο ώξεο πξαθηηθήο άζθεζεο, λα ζπκκεηέρνπλ ζε έξεπλα, λα ζπγγξάθνπλ εξγαζίεο. ηνλ Πίλαθα παξνπζηάδεηαη ην πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ κεηαπηπρηαθνύ. Αλά δηεηία επηιέγνληαη 40 ζπνπδαζηέο. Σν κεηαπηπρηαθό ππόθεηηαη ζε εμσηεξηθή αμηνιόγεζε. ην ΠΜ δηδάζθνπλ κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθήο ηνπ ΓΠΘ θαζώο θαη κέιε ΓΔΠ άιισλ Σκεκάησλ ΑΔΗ. Δπίζεο, κπνξνύλ λα δηδάζθνπλ θαη άιινη επηζηήκεο πνπ έρνπλ ηα θαζνξηδόκελα από ην λόκν πξνζόληα. Σελ άλνημε ηνπ 2011 νινθιεξώζεθε ν πξώηνο θύθινο θαη άξρηζε ν δεύηεξνο θύθινο ζπνπδώλ.

14 ΗΗ) ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΗΓΗΚΔΤΟΜΔΝΧΝ α) Παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ 1 θνξά ηελ εβδνκάδα (δηάξθεηαο 1 ώξαο πεξίπνπ) από εηδηθεπόκελν ή εηδηθό ηαηξό. Ζ παξαθνινύζεζε είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνπο εηδηθεπόκελνπο ηεο θιηληθήο. β) Γηαιέμεηο πνπ αθνξνύλ ζέκαηα ςπρνπαζνινγίαο θαη ςπρηαηξηθήο δηάγλσζεο ζύκθσλα κε έλα δνκεκέλν πξόγξακκα. Οη παξαδώζεηο είλαη εβδνκαδηαίεο (δηάξθεηαο πεξίπνπ 1,5 ώξαο). ην ηέινο ηεο ελόηεηαο πνπ ζπλήζσο δηαξθεί από ηνλ Οθηώβξην κέρξη ην Φεβξνπάξην θάζε ρξνληάο αθνινπζεί έιεγρνο απηνγλσζίαο κε εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο. γ) Γηαιέμεηο πνπ αθνξνύλ ζέκαηα ςπρνθαξκαθνινγίαο θαη βηνινγηθήο ζεξαπείαο ησλ ςπρηαηξηθώλ λόζσλ ζύκθσλα κε έλα δνκεκέλν πξόγξακκα (δηάξθεηαο πεξίπνπ 1,5 ώξαο). ην ηέινο ηεο ελόηεηαο πνπ ζπλήζσο δηαξθεί από ηνλ Μάξηην κέρξη ηνλ Ηνύλην θάζε ρξνληάο αθνινπζεί έιεγρνο απηνγλσζίαο κε εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο. ΗΗΗ) ΔΜΗΝΑΡΗΑ ΓΝΧΗΑΚΖ ΦΤΥΟΘΔΡΑΠΔΗΑ Γηήξθεζαλ κεηαμύ ησλ εηώλ πεξηιάκβαλαλ δηαιέμεηο θαη παξνπζηάζεηο πεξηζηαηηθώλ. Δίραλ ζπρλόηεηα πεξίπνπ 1 θνξά ην κήλα θαη δηελεξγήζεθαλ από πξνζθεθιεκέλνπο γλσζηαθνύο ζεξαπεπηέο. Ζ παξαθνινύζεζε ήηαλ πςειή από πνιιά κέιε ηεο θιηληθήο (ηαηξνύο, ςπρνιόγνπο, λνζειεπηέο, εξγνζεξαπεπηέο θ.α.). ην ηέινο ησλ παξαθνινπζήζεσλ

15 ρνξεγήζεθαλ πηζηνπνηεηηθά παξαθνινύζεζεο. Αλακέλεηαη ε κεηεμέιημε ηνπο ζε εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα πνπ ζα κπνξεί λα δίλεη πηζηνπνίεζε ζηε γλσζηαθή ζεξαπεία.

16 3 )Δξεπλεηηθό- Σπγγξαθηθό Έξγν Η) Καηά ηα ηειεπηαία έηε έρνπλ δεκνζηεπηεί ζε μελόγισζζα πεξηνδηθά κε θξηηή. 1. Xenitidis K, Panagiotopoulou M, Bochtsou V, Antoniadou O, Livaditis M. Group psychosocial interventions for adults with schizophrenia and bipolar illness: The evidence base in the light of publications between 1986 and 2006I, Int J Soc Psychiatry Mar Karenian H, Livaditis M, Karenian S, Zafiriadis K, Bochtsou V, Xenitidis K.Collective trauma transmission and traumatic reactions among descendants of Armenian refugees. Int J Soc Psychiatry Mar Panagiotakopoulos TC, Lyras DP, Livaditis M, Sgarbas KN, Anastassopoulos GC, Lymberopoulos DK. A contextual data mining approach toward assisting the treatment of anxiety disorders. IEEE Trans Inf Technol Biomed May;14(3): Epub 2010 Jan Samakouri M, Delistamati E, Tsatalmpasidou E, Arvaniti A, Vorvolakos T, Livaditis M. Social support and non-safe use of licit substances by Greek medical students. Subst Use Misuse. 2010;45 (1-2): Serdari A, Tsalkidis A, Tripsianis G, Vadikolias K, Chatzimichael A, Piperidou C, Livaditis M.Epilepsy impact on aspects of school life of children from different cultural populations in Thrace, Greece. Epilepsy Behav Jul;15(3): Epub 2009 May Veletza S, Samakouri M, Emmanouil G, Trypsianis G, Kourmouli N, Livaditis M. Psychological vulnerability differences in students--carriers or not of the serotonin transporter promoter allele S: effect of adverse experiences. Synapse Mar;63(3): Arvaniti A, Samakouri M, Kalamara E, Bochtsou V, Bikos C, Livaditis M. Health service staff's attitudes towards patients with mental illness.soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol Aug;44(8): Epub 2008 Dec Terzoudi A, Vorvolakos T, Heliopoulos I, Livaditis M, Vadikolias K, Piperidou H. Sleep architecture in stroke and relation to outcome. Eur Neurol. 2009;61(1): Epub 2008 Oct Livaditis M, Tsatalmpasidou E. A critical review of the physicalistic approaches of the mind and consciousness. Cogn Process Mar;8(1):1-9. Review. 10. Th. Vorvolakos, M. Samakouri, K. Xenitidis, M, Peretzi, N. Tzavaras, M. Livaditis. Reliability and validity of the Greek version of Derogatis Psychiatric Rating Scale (DPRS). Int J Soc Psychiatry Nov;52(6):

17 11. E. Delistamati, M. Samakouri, E.A. Davis, Th. Vorvolakos, M. Livaditis. Validation of the Interpersonal Support Evaluation List (ISEL) College Version, in Greece Int J Soc Psychiatry Nov;52(6): Fotiadou M, Livaditis M, Manou I, Kaniotou E, Xenitidis K. Prevalence of mental disorders and deliberate self-harm in Greek male prisoners. Int J Law Psychiatry Jan- Feb;29(1): Epub 2005 Nov Arvaniti A, Livaditis M, Kanioti E, Davis E, Samakouri M, Xenitidis K. Mental health problems in the elderly in residential care in Greece--A pilot study. Aging Ment Health Mar;9(2): Zafiriadis K, Livaditis M, Xenitidis K, Diamanti M, Tsatalmpasidou E, Sigalas I, Polemikos N. Social and psychological characteristics of Greek secondary school students with learning difficulties. J Adolesc Dec;28(6): Livaditis MD, Esagian GS, Kakoulidis CP, Samakouri MA, Tzavaras NA. Matricide by person with bipolar disorder and dependent overcompliant personality. J Forensic Sci May;50(3): Kavasis I, Samakouri M, Mallis D, Terzoudi A, Papanastassiou E, Tzavaras N, Livaditis M. Translation and validation of the Depression Outcomes Module (DOM) in Greece. Int J Methods Psychiatr Res. 2005;14(4): Argyropoulos IT, Samakouri MA, Balascas DK, Dalapascha M, Pallas DP, Livaditis MD. Mental health problems of Army personnel seen in medical outpatient clinics in Greece. Int J Psychiatry Med. 2005;35(3): M. Fotiadou, M. Livaditis, I. Manou, E. Kaniotou, M. Samakouri, N. Tzavaras. SELF REPORTED SUBSTANCE MISUSE IN GREEK MALE PRISONERS. Eur Addict Res. 2004;10(2): M. Livaditis, K. Zaphiriadis, M. Samakouri, C. Tellidou, N. Tzavaras, K. Xenitidis. GENDER DIFFERENCES, FAMILY AND PSYCHOLOGICAL FACTORS AFFECTING SCHOOL PERFORMANCE IN GREEK SECONDARY SCHOOL STUDENTS. Educational Psychology 23 (1), M. Livaditis, K. Zaphiriadis, A. Fourkioti, C. Tellidou, K. Xenitidis. PARENTAL LOSS AND PROBLEM BEHAVIOUR IN GREEK ADOLESCENTS: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES. International Review of Psychiatry, 14(60-65), C. Androutsopoulou, M. Livaditis, K. Xenitidis, N. Trypsianis, M. Samakouri, A. Pastelmatzi, N. Tzavaras. PSYCHOLOGICAL PROBLEMS IN CHRISTIAN AND MOSLEM PRIMARY CARE PATIENTS IN GREECE. International Journal of Psychiatry in Medicine 32(3): , 2002.

18 22. M. Livaditis, M. Fotiadou, F. Kouloubardou, M. Samakouri, G.Tripsianis, F. Gizari. GREEK ADOLESCENTS IN CUSTODY: PSYCHOLOGICAL MORBIDITY, FAMILY CHARACTERISTICS AND MINORITY GROUPS. The Journal of Forensic Psychiatry, 11 (3) , M. Livaditis, M. Samakouri, S. Panagoutsos, A. Livaditou.DO PSYCHOLOGICAL FACTORS INFLUENCE SPECIALTY ORIENTATION. Medical Education (website w.w.w. mededuc. com, 2001). 26. Livaditis M, Samakouri M, Kafalis G, Tellidou C, Tzavaras N. Sociodemographic and psychological characteristics associated with smoking among Greek medical students. Eur Addict Res Mar;7(1): M. Livaditis, K. Zafiriadis, M. Samakouri, K. Xenitidis, F. Gizari, N. Tzavaras. PSYCHOLOGICAL PROBLEMS OF NATIVE AND IMMIGRANT ADOLESCENT STUDENTS IN A GREEK TOWN. The European Journal of Psychiatry, 14 (2): , M. Livaditis, M. Fotiadou, F. Kouloubardou, M. Samakouri, G. Tripsianis, F. Gizari. Greek Adolescents in Custody: Psychological Morbidity, Family Characteristics and Minority Groups.: Journal of Forensic Psychiatry 2000; 11(3): ΗΗ) ηειέρε ηεο θιηληθήο θπξίσο ν Καζεγήηεο Κ. Λεηβαδίηεο έρνπλ εθδώζεη ηηο αθόινπζεο κνλνγξαθίεο θαη έρνπλ επίζεο ζπκκεηάζρεη ζε θεθάιαηα ειιεληθώλ θαη μελόγισζζσλ βηβιίσλ ή έρνπλ κεηαθξάζεη επηζηεκνληθά εγρεηξίδηα. Σα δείγκαηα απηνύ ηνπ ζπγγξαθηθνύ έξγνπ ηα ηειεπηαία ρξόληα παξαηίζεληαη πην θάησ. 1.B.K. Puri Φςσιαηπική(3 η έκδοζη) Δθδόηεο: Μ. Λεηβαδηηήο Μεηάθξαζε θαη επηκέιεηα έθδνζεο Μ. Λεηβαδηίηεο. Α Σδίθνο ειίδεο 393 Παξηδηάλνο Αθήνα 2011

19 2. Ν. Γαιαλόπνπινο, Α. Αξβαλίηε, Α. Σδίθνο. ύνδπομο Υπόνιαρ Κόπυζηρ. Σόκνο Μεηεθπαηδεπηηθώλ εκηλαξίσλ: Δπώδπλεο Καηαζηάζεηο Μπνζθειεηηθνύ, 2009 (Γαιαλόπνπινο θαη ζπλ.) 3. Ν. Γαιαλόπνπινο, Α. Αξβαλίηε, Α. Σδίθνο. ύνδπομο Γύζκαμπηος Ανθπώπος. Σόκνο Μεηεθπαηδεπηηθώλ εκηλαξίσλ: Δπώδπλεο Καηαζηάζεηο Μπνζθειεηηθνύ, 2009 (Γαιαλόπνπινο θαη ζπλ.) 4. Samakouri M, Vassilopoulou V, Ladopoulou K, Kolaitis G, Tsatalmpasidou, Christogiorgos S, Katsikidou M, Soumaki E. Some comments of countries that collected epmirical and clinical data (for EDIG). Comment C, concerning empirical data from a Greek perspective. ην: Leuzinger Bohleber M, Engels EM, Tsiantis J (Eds.): The Janus Face of Prenatal Diagnosis. London: Karnac, 2008 (pp ) 5. Μ. Λεηβαδίηεο. ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ. ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΙΚΔ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΧΝ ΦΤΥΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΧΝ ΦΑΙΝΟΜΔΝΧΝ. Μνλνγξαθία, ζει Δθδ. Παπαδήζε, Αζήλα, Πξόινγνο: Ν. Σδαβάξαο 6. Μ. Λεηβαδίηεο. ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟ. Ηαηξηθά, θνηλσληθά, λνκηθά πξνβιήκαηα: ε ζπκβνιή ηεο Κνηλσληθήο Φπρηαηξηθήο. Μνλνγξαθία, ζει Δθδ. Παπαδήζε, Αζήλα, 1994, 1999 (2 ε έθδνζε). Πξόινγνο: Π. αθειιαξόπνπινο

20 ΗΗΗ) Δθηόο ησλ αλσηέξσ ππάξρνπλ πεξίπνπ 15 εξγαζίεο δεκνζηεπκέλεο ζε ειιεληθά πεξηνδηθά θαη πάλσ από 100 αλαθνηλώζεηο ζε Διιεληθά θαη Γηεζλή ζπλέδξηα. IV) Καηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία εθπνλήζεθαλ 15 δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο θαη θαηά ηελ παξνύζα θάζε είλαη ππό εθπόλεζε 12 αθόκα Σν εξεπλεηηθό έξγν πνπ θαιύπηνπλ νη ελ εμειίμεη δηαηξηβέο θαη ινηπέο εξγαζίεο αθνξνύλ ηνπο αθόινπζνπο θύξηνπο εξεπλεηηθνύο ηνκείο 1)Γηαηαξαρέο αλώηεξσλ λνεηηθώλ ιεηηνπξγηώλ ζε εηδηθνύο πιεζπζκνύο (ζρηδνθξέλεηα θαη ειηθησκέλνπο) 2)Γηθαζηηθή Φπρηαηξηθή (παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά αλειίθσλ, ζπκαηνπνίεζε ςπρηθά αζζελώλ) 3) Με θαξκαθεπηηθέο ςπρηαηξηθέο παξεκβάζεηο (ςπρνινγία αζζελώλ κε δηαηαξαρέο όζθξεζεο, νκαδηθή ςπρνζεξαπεία ςπρσζηθώλ) 4) Γηαπνιηηηζκηθή ςπρηαηξηθή θαη επηδεκηνινγία ( ςπρνπαζνινγία θαη πνιηηηζκηθέο κεηνλόηεηεο, επηδεκηνινγία ησλ δηαηαξαρώλ πξόζιεςεο ηξνθήο) 5) Γελεηηθή ηεο Καηάζιηςεο 6) Ζ θιηληθή έρεη επίζεο κηα ζπλεπή θαη ζπζηεκαηηθή παξνπζία ζηελ κεηάθξαζε θαη ζηάζκηζε ςπρνκεηξηθώλ εξγαιείσλ κε ηε βνήζεηα κεγάινπ αξηζκνύ ζπλεξγαηώλ (πξν θαη κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ). 4) πγρξεκαηνδνηνύκελα Έξγα 2001-ζήκεξα, Δ. Π. «Τγεία-Πξόλνηα » ηνπ Γ' ΚΠ, Φπραξγώο Β' θαη Γ θάζε. Φνξέαο πινπνίεζεο: Π.Γ. Ννζνθνκείν Αιεμαλδξνύπνιεο, ζην πιαίζην ησλ Γ θαη Γ Κνηλνηηθώλ Πιαηζίσλ ηήξημεο. Δπηζηεκνληθή Τπεύζπλνο θ. Μαξία ακαθνπξή Γηεπξσπατθό εξεπλεηηθό πξόγξακκα "Ethical Dilemmas due to Prenatal and Genetic Diagnostics" (EDIG), πνπ ρξεκαηνδνηείηαη από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ζπκκεηέρεη σο εηαίξνο ε Φπρηαηξηθή Κιηληθή ηνπ ΓΠΘ., κε Δπηζηεκνληθό Τπεύζπλν ηνλ Αλ. Καζεγεηή θ. Νηθόιαν Σδαβάξα.

21 Από ην ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα πξνέθπςαλ ηξεηο δεκνζηεύζεηο θεθαιαίσλ ζε μελόγισζζα βηβιία(έλα ππό δεκνζηεύζε) ΔΠΔΑΔΚ. Η, II & III «Πξαθηηθή Άζθεζε Φνηηεηώλ Ηαηξηθήο ζηελ Κνηλσληθή Φπρηαηξηθή». Φνξέαο πινπνίεζεο: Γ.Π.Θ, κε Δπηζηεκνληθό Τπεύζπλν ηνλ Αλ. Καζεγεηή θ. Μηιηηάδε Λεηβαδίηε ΔΠΔΑΔΚ Η. «Ζ δηδαζθαιία ηεο Φπρνζσκαηηθήο σο αλεμαξηήηνπ καζήκαηνο - Γεκηνπξγία Ηαηξείνπ Φπρνζσκαηηθήο» Φνξέαο πινπνίεζεο: Γ.Π.Θ, κε Δπηζηεκνληθό Τπεύζπλν ηνλ Αλ. Καζεγεηή θ. Νηθόιαν Σδαβάξα θαη Δ.Π. «Καηαπνιέκεζε ηνπ Απνθιεηζκνύ από ηελ Αγνξά Δξγαζίαο», Καηάξηηζε ςπρηθά αζζελώλ. Φνξέαο πινπνίεζεο: Π.Γ. Ννζνθνκείν Αιεμαλδξνύπνιεο

Βιογραφικό Σημείωμα Μαρίας Σαμακουρή

Βιογραφικό Σημείωμα Μαρίας Σαμακουρή Βιογραφικό Σημείωμα Μαρίας Σαμακουρή Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Ψυχιατρικής, Διευθύντριας Ψυχιατρικής και Παιδοψυχιατρικής Κλινικής Τμήματος Ιατρικής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Αλεξανδρούπολη, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο «Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, γραφείο 4.»

Γραφείο «Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, γραφείο 4.» Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΔΕΠ (20/5/2011) Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Γνωστικό Αντικείμενο Εργαστήριο/Κλινική Θεοφάνης Βορβολάκος Λέκτορας Ψυχιατρική Ψυχιατρική Γραφείο «Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθείν «Παλεπηζηεκηαθό Γεληθό Ννζνθνκείν Αιεμαλδξνύπνιεο, γξαθείν 4.04»

Γξαθείν «Παλεπηζηεκηαθό Γεληθό Ννζνθνκείν Αιεμαλδξνύπνιεο, γξαθείν 4.04» Γενικές Πληρουορίες για Μέλη ΓΔΠ (20/5/2011) Ολνκαηεπώλπκν Βαζκίδα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Δξγαζηήξην/Κιηληθή Θενθάλεο Βνξβνιάθνο Λέθηνξαο Φπρηαηξηθή Φπρηαηξηθή Γξαθείν «Παλεπηζηεκηαθό Γεληθό Ννζνθνκείν Αιεμαλδξνύπνιεο,

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ Μάηνο 2011 0311048prs(ek) Δηζαγσγή/ Σηόρνο Η έξεπλα ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή ηαπξνύια Βνγηαηδή, Αθηηλνθπζηθόο Ιαηξηθήο, Σκήκα Αδεηώλ & Διέγρσλ, Δ.Δ.Α.Δ. Δπηζηεκνληθή Ηκεξίδα ΔΦΙΔ Γνζηκεηξία & Αθηηλνπξνζηαζία Ραδηντζνηνπηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy ΠΡΟΩΠΘΚΑ ΣΟΘΥΕΘΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Όνομα: Γξ. Μάξηνο Α. Θενδόηνπ Ημερομηνία Γεννήσεως: 28 Ιαλνπαξίνπ 1956 Τπηκοότητα: Κύπξηνο Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγακνο, Παληξεκέλνο κε ηελ Καηεξίλα θαη έρσ κία θόξε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αλεξάνδπειο Τεσνολογικό Εκπαιδεςηικό Ίδπςμα Θεζζαλονίκηρ, Τ.Θ. 141 Τ.Κ.574 00 Σίνδορ, Θεζζαλονίκη Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Χημική

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΜΑΖΘΚΟ ΑΤΣΟΚΘΝΗΣΘΣΘΚΟ ΑΣΤΥΗΜΑ ΣΗ 7-1-2014 ΣΑ ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ. Η ΕΜΠΕΘΡΘΑ ΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ ΑΠΘ ΣΗΝ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΗ ΣΟΤ.

ΣΟ ΜΑΖΘΚΟ ΑΤΣΟΚΘΝΗΣΘΣΘΚΟ ΑΣΤΥΗΜΑ ΣΗ 7-1-2014 ΣΑ ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ. Η ΕΜΠΕΘΡΘΑ ΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ ΑΠΘ ΣΗΝ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΗ ΣΟΤ. ΣΟ ΜΑΖΘΚΟ ΑΤΣΟΚΘΝΗΣΘΣΘΚΟ ΑΣΤΥΗΜΑ ΣΗ 7-1-2014 ΣΑ ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ. Η ΕΜΠΕΘΡΘΑ ΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ ΑΠΘ ΣΗΝ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΗ ΣΟΤ. Δεγερκεηδόγιοσ Νηθόιαος¹²*, Καραδεκεηρίοσ Μαρία³, ηασρίδες Κσρηάθος¹, Σοοσιηάς

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλευτική φροντίδα στο βηματοδοτικό ιατρείο: Θεωρία και Πράξη

Νοσηλευτική φροντίδα στο βηματοδοτικό ιατρείο: Θεωρία και Πράξη Νοσηλευτική φροντίδα στο βηματοδοτικό ιατρείο: Θεωρία και Πράξη Δπαγγειία ηακαηνπνύινπ Ννζειεύηξηα, MSc ΠΓΝ Αηηηθόλ Αζήλα, 2015 Σύγκρουση συμφερόντων Όλνκα νκηιεηή : Δπαγγειία ηακαηνπνύινπ Γελ ππάξρεη

Διαβάστε περισσότερα

Kυριάκος Σουλιώτης. Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο

Kυριάκος Σουλιώτης. Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο Σηξνγγπιό Τξαπέδη: Σηνρεύνληαο ζηελ εμάιεηςε ηεο Ηπαηίηηδαο C ζηελ Ειιάδα Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο Kυριάκος Σουλιώτης Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ Πολιτικήσ Υγείασ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011

ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011 ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011 Τν Γξαθείν Ε.Ο.Τ. Μ. Βξεηαλίαο & Ιξιαλδίαο ζπκκεηείρε ζηε δηεζλή έθζεζε ηνπξηζκνύ WORLD TRAVEL MARKET, ε νπνία έιαβε ρώξα ζην Λνλδίλν θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Σι είναι εθελονηιζμός Σι είναι εθελονηική εργαζία

Σι είναι εθελονηιζμός Σι είναι εθελονηική εργαζία Διαχείριςη του ανθρώπινου δυναμικού και των εθελοντών ςτισ ΜΚΟ Στο πλαίςιο του Σεμιναρίου «ΜΚΟ: Οργάνωςη, ςυμμετοχικότητα, παρέμβαςη» Σπύρος Ψύχας Σι είναι εθελονηιζμός Σι είναι εθελονηική εργαζία Εθελονηική

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Athens Headquarters 40 Klitaimnistras, Athens 131 22 GREECE Tel: +30 2102693760 Fax: +30 2102693760 Brussels Office

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 E-MAIL logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.gr ΠΟΤΓΔ 9/2011 έσο ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ»

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Κσλζηαληίλνο Μηκίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Οξηζκόο Ο όξνο κεγάθνιν αλαθέξεηαη ζηε δηάκεηξν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα