ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 7233 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Φεβρουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ορισμός σημείου αναφοράς για την παρακολού θηση εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπη ρίες (Ν. 4074/2012, ΦΕΚ Α 88) και συντονιστικού μηχανισμού για τη διευκόλυνση των σχετικών με αυτή δράσεων Καθορισμός ανταποδοτικών τελών για τη χορήγη ση στους ενδιαφερόμενους τοπογραφικών στοι χείων (ψηφιακής και αναλογικής μορφής) Ανακαθορισμός τοπικής αρμοδιότητας Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής Τροποποίηση της 7001/2/1122 ιδ από απόφασης του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνο μίας (Β 70) Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Μουζακίου Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης Κέντρου Αποθεραπείας Αποκατάστασης κατηγορίας Κέντρου Διημέρευ σης Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με νοητι κή υστέρηση, με την επωνυμία Πρότυπο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες «Αγία Θεοδώρα» του Συλλόγου Γονέων και Φίλων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες και έδρα τον οικισμό Πουρνάρι του Δήμου Νικολάου Σκου φά Ένταξη των μελών Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύμα τος (Τ.Ε.Ι.) Πειραιά Ανάκληση της υπ αριθμ. 2800/ διαπιστωτι κής πράξης του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομεί ου Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3263/ τ.β ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διόρθωση σφάλματος στην υπ αριθ. Φ2ΓΑ/10008/ Δ5/ απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιω τικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Συ στεγαζόμενου Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ 426 (1) Ορισμός σημείου αναφοράς για την παρακολούθηση εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες (Ν. 4074/2012, ΦΕΚ Α 88) και συντονιστικού μηχα νισμού για τη διευκόλυνση των σχετικών με αυτή δράσεων. Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ α) Τη διάταξη του άρθρου τρίτου του Ν. 4074/2012 (ΦΕΚ Α 88) «Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρω τοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες». β) Τη διάταξη του άρθρου 33 παράγραφος 3 της «Σύμ βασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες» η οποία κυρώθηκε με τον Ν. 4074/2012 (ΦΕΚ Α 88). γ) Το Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» όπως ισχύει. δ) Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/1989 (ΦΕΚ Α 163) «Οργα νισμός του Υπουργείου Εργασίας», όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 337/1990 (ΦΕΚ Α 135), Π.Δ. 436/1991 (ΦΕΚ Α 159), Π.Δ. 293/1992 (ΦΕΚ Α 149), Π.Δ. 372/1995 (ΦΕΚ Α 201), ΠΔ 263/1997 (ΦΕΚ Α 190), Π.Δ. 65/1998 (ΦΕΚ Α 68) Π.Δ. 194/2005 (ΦΕΚ Α 235), την ΥΑ 80036/2003 (ΦΕΚ Β 983) και τους Ν. 2224/1994 (ΦΕΚ Α 112), Ν. 3144/2003 (ΦΕΚ Α 111) και Ν. 3227/2004 (ΦΕΚ Α 31), όπως ισχύει. ε) Το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α 141) «Ίδρυση και μετονομα σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», όπως ισχύει. στ) Το Π.Δ. 83/2012 (ΦΕΚ Α 140) «Διορισμός του Αντω νίου Σαμαρά του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της Νέας Δημοκρατίας (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού». ζ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Ορίζουμε ως σημείο αναφοράς για την παρακολούθη ση εφαρμογής της «Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για

2 7234 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες» και ως συ ντονιστικό μηχανισμό για τη διευκόλυνση των σχετικών με αυτή δράσεων το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και ειδικότερα τη Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του ως άνω υπουργείου. Η κοινωνία των πολιτών και, ιδιαίτερα, τα άτομα με αναπηρίες και οι αντιπροσωπευτικές οργανώσεις τους, θα εμπλέκονται και θα συμμετέχουν πλήρως στη δια δικασία παρακολούθησης. Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2014 Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ Αριθμ. 275/24066 (2) Καθορισμός ανταποδοτικών τελών για τη χορήγηση στους ενδιαφερόμενους τοπογραφικών στοιχείων (ψηφιακής και αναλογικής μορφής). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 31 του N. 1473/1984 «Μεταρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατά ξεις» (Α 127), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 42 του N. 2214/1994 «Αντικειμενικό σύστημα φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις» (Α 75). β) Του άρθρου 14 του N. 3844/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρω παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις» (Α 63). γ) Του Ν. 3882/2010 «Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πλη ροφοριών Εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του N. 1647/1986 Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογρα φήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 141/Α )» (Α 166). δ) Του εδ. β της παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α 45). ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδι κοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α 98). 2. Του Ν. 2365/1995 «Περί Κωδικός Δημοσίου Λογιστι κού» ως ισχύει. 3. Το αριθμ. Π.Δ. 86/2012 (Α 141) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 4. Την αριθμ. Υ48/ (Α 2105) απόφαση του Πρω θυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρω τή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα». 5. Το υπ αριθμ /169/ έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών. 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο ορισμός των ανταποδοτικών τελών για τα τοπογραφικά στοιχεία που χορηγούνται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα από τη Διεύθυνση Τοπογραφικής του Διοικητικού Τομέα Κοινο τικών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Άρθρο 2 Εκτυπώσεις 1. Για εκτυπώσεις αεροφωτογραφιών οι ενδιαφερόμε νοι πληρώνουν τα εξής τέλη: α) για αεροφωτογραφίες κλίμακας μέχρι 1:20.000, δια στάσεων 24X24 εκατοστά σε φωτογραφικό χαρτί, 4,00 ευρώ ανά αεροφωτογραφία, β) για αεροφωτογραφίες κλίμακας άνω των 1:20.000, διαστάσεων 24X24 εκατοστά σε φωτογραφικό χαρτί, 5,00 ευρώ ανά αεροφωτογραφία, γ) για μεγεθύνσεις των περιπτώσεων α και β, διαστά σεων 50X60 εκατοστά σε φωτογραφικό χαρτί, 13,00 ευρώ και 17,00 ευρώ αντίστοιχα ανά μεγέθυνση και δ) για χορήγηση των αντίστοιχων διαθετικών και αρ νητικών φίλμ των περιπτώσεων α και β 8,00 ευρώ και 11,00 ευρώ αντίστοιχα ανά αεροφωτογραφία διαστάσε ων 24X24 εκατοστά. 2. Για εκτυπώσεις ορθοφωτογραφιών κλίμακας 1:5000, οι ενδιαφερόμενοι πληρώνουν τα εξής τέλη: α) μέχρι και 4 ακέραια φύλλα ορθοφωτογραφιών 73,00 ευρώ ανά φύλλο, β) άνω των 4 έως και 10 ακέραια φύλλα ορθοφωτο γραφιών 61,00 ευρώ ανά φύλλο για τα επιπλέον των 4 φύλλων και γ) άνω των 10 ακέραιων φύλλων ορθοφωτογραφιών 49,00 ευρώ ανά φύλλο για τα επιπλέον των 10 φύλλων. 3. Για την εκτύπωση εκάστου ακέραιου διαγράμματος ενοτήτων κλίμακας 1:5000 οι ενδιαφερόμενοι πληρώνουν 14,00 ευρώ ανά φύλλο. Στις εκτυπώσεις αυτές δεν περι λαμβάνονται τα όρια των εντοπισθέντων αγροτεμαχίων. 4. Τα ανταποδοτικά τέλη των παρ. 2 και 3 αφορούν χορήγηση ακέραιων ορθοφωτογραφιών και διαγραμ μάτων ενοτήτων, περιλαμβανομένης της περιμετρικής λωρίδας αυτών πλάτους 125 μέτρων, χορηγούνται δε σε αδιαφανές χαρτί. Για την χορήγησή τους σε διαφανές χαρτί τα αντίστοιχα τέλη αυξάνονται κατά 50%, υπό τους περιορισμούς της παρ. 3 του άρθρου 6. Άρθρο 3 Ψηφιακές Παραδόσεις 1. Για ψηφιακές παραδόσεις των ορθοφωτογραφιών της παρ. 2 του άρθρου 2 οι ενδιαφερόμενοι πληρώνουν τα εξής τέλη: α) για τις ορθοφωτογραφίες της περίπτ. α 102,00 ευρώ ανά ορθοφωτογραφία, β) για τις ορθοφωτογραφίες της περίπτ. β, 90,00 ευρώ ανά ορθοφωτογραφία και γ) για τις ορθοφωτογραφίες της περίπτ γ 76,00 ευρώ ανά ορθοφωτογραφία. 2. Για ψηφιακές παραδόσεις αεροφωτογραφιών (σά ρωση 1000 dpi) οι ενδιαφερόμενοι πληρώνουν 3,00 ευρώ ανά αεροφωτογραφία.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Για στοιχεία εσωτερικού και προσεγγιστικού εξωτε ρικού προσανατολισμού (αρχείο διακρίβωσης κάμερας (calibration report) Χο, Υο, Ζο, ω, φ, κ) οι ενδιαφερόμενοι πληρώνουν 1,00 ευρώ ανά αεροφωτογραφία. 4. Για παραδόσεις του ψηφιακού μοντέλου εδάφους (DTM) ανά φύλλο ορθοφωτογραφίας οι ενδιαφερόμενοι πληρώνουν τα εξής τέλη: α) μέχρι και 4 ακέραια φύλλα 82,00 ευρώ ανά φύλλο, β) άνω των 4 και έως και 10 ακέραια φύλλα 73,00 ευρώ ανά φύλλο για τα επιπλέον των 4 φύλλων και γ) άνω των 10 ακέραιων φύλλων ορθοφωτογραφιών 58,00 ευρώ ανά φύλλο για τα επιπλέον των 10 φύλλων ή δ) 0,02 ευρώ ανά υψομετρικό σημείο με ελάχιστο ποσό 30,00 ευρώ. 5. Για ψηφιακές παραδόσεις των διαγραμμάτων ενο τήτων της παρ. 3 του άρθρου 2 οι ενδιαφερόμενοι πλη ρώνουν 14,00 ευρώ ανά διάγραμμα ενοτήτων. 6. Για πολύγωνα περιοχών ή γραμμικά στοιχεία με εξειδικευμένη χρήση γης, τα οποία προκύπτουν από κατά περίπτωση επεξεργασία των δηλώσεων των αγρο τών ή των χαρακτηριστικών εδάφους (gaec) σε συνδυα σμό με τους κωδικούς των ενοτήτων, όπως αυτοί προέ κυψαν φωτοερμηνευτικά, οι ενδιαφερόμενοι πληρώνουν 20ευρώ ανά κωδικό χρήσης που χρήζει επεξεργασίας ανά Νομό και 0,10ευρώ ανά πολύγωνο ή γραμμή. 7. Για ψηφιακές παραδόσεις τοπωνυμίων οι ενδιαφε ρόμενοι πληρώνουν τα εξής τέλη: α) 10,00 ευρώ ανά φύλλο ορθοφωτογραφίας ή β) 1,00 ευρώ ανά τοπωνύμιο (σημείο) με ελάχιστο ποσό 10,00 ευρώ. 8. Για ψηφιακές παραδόσεις κλίσεων εδάφους και προσανατολισμών οι ενδιαφερόμενοι πληρώνουν τα εξής τέλη: α) 10,00 ευρώ ανά φύλλο ορθοφωτογραφίας. Άρθρο 4 Λοιπά τοπογραφικά στοιχεία 1. Για τριγωνομετρικά σημεία οι ενδιαφερόμενοι πλη ρώνουν τα εξής τέλη: α) για οριζόντιες συντεταγμένες (Χ, Υ) 1,00 ευρώ ανά τριγωνομετρικό σημείο, β) για υψόμετρο (Ζ) 1,00 ευρώ ανά τριγωνομετρικό σημείο και γ) για περιγραφή τριγωνομετρικού σημείου 0,50 ευρώ ανά τριγωνομετρικό σημείο. 2. Για ορόσημα και στάσεις πολυγωνικών οδεύσεων οι ενδιαφερόμενοι πληρώνουν τα εξής τέλη: α) για οριζόντιες συντεταγμένες (Χ,Υ) 0,50 ευρώ ανά ορόσημο ή στάση και β) για υψόμετρο (Ζ) 0,50 ευρώ ανά ορόσημο ή στάση. 3. Για τη χορήγηση λοιπών τεχνικών στοιχείων (τεύχη επίλυσης τριγωνισμού, οδεύσεων, αυτοσχέδια υπαίθρου, τεύχη γωνιομετρήσεων κλπ) οι ενδιαφερόμενοι πληρώ νουν 0,50 ευρώ ανά σελίδα του αντίστοιχου τεύχους. Άρθρο 5 Χορήγηση τοπογραφικών στοιχείων σε δημόσιες αρχές 1. Στις δημόσιες αρχές, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 9 του άρθρου 3 του Ν. 3882/2010, τα στοιχεία των άρθρων 2, 3 και 4 χορηγούνται δωρεάν. Στην αίτησή τους προς τη Δ/νση Τοπογραφικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οι δημόσιες αρχές πρέπει να τεκμηριώνουν την αναγκαιότητα της χρήσης των στοιχείων που ζητούνται και να προσδιορίζουν την περιοχή. 2. Στις περιπτώσεις που η αιτούσα δημόσια αρχή πρό κειται να χρησιμοποιήσει τα τοπογραφικά στοιχεία για οικονομικές δραστηριότητες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της δημόσιας αποστολής της, κα ταβάλλει τα τέλη που ορίζονται στα άρθρα 2, 3 και 4 μειωμένα κατά 50%. 3. Οι δημόσιες αρχές οφείλουν να χρησιμοποιούν τα στοιχεία αποκλειστικά για τον σκοπό τον οποίο τα ζητούν και πάντοτε με τρόπο που να διασφαλίζει το Δημόσιο συμφέρον. 4. Εφόσον από τα τοπογραφικά στοιχεία που χορήγη σε η Δ/νση Τοπογραφικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε άλλη δημόσια αρχή προ κύψουν παράγωγα γεωχωρικά δεδομένα η αρχή αυτή υποχρεούται να τα χορηγήσει στη Δ/νση Τοπογραφικής. Άρθρο 6 Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης τοπογραφικών στοιχείων 1. Τα τοπογραφικά στοιχεία χορηγούνται στους εν διαφερόμενους, υπό την προϋπόθεση, ότι έχουν εξα σφαλίσει τις απαραίτητες εγκρίσεις από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για τις διαβαθμισμένες περιοχές, όπου αυτές απαιτούνται. 2. Τα πάσης φύσεως έξοδα αναπαραγωγής (υλικά εκτύπωσης, μαγνητικά μέσα κ.λπ.) βαρύνουν τους εν διαφερόμενους. 3. Τα στοιχεία χορηγούνται για αποκλειστική χρήση των ενδιαφερομένων. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή αυτών στο σύνολό τους ή σε τμήμα τους και η χορήγηση ή μεταπώλησή τους σε τρίτους. 4. Το χορηγούμενο, σύμφωνα με την παρούσα, υλικό υπόκειται στις εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις χαρτοσή μου. 5. Τα ποσά που προκύπτουν από τη χορήγηση των τοπογραφικών στοιχείων κατατίθενται υπέρ του Δημο σίου στον Κ.Α Άρθρο 7 Κατάργηση διατάξεων Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η αριθ / κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Γεωργίας και Οικονομικών περί «Καθορισμού ανταποδοτικών τελών Τοπογραφικών στοιχείων για την χορήγησή τους, στους ενδιαφερόμενους». (Β 1493). Άρθρο 8 Έναρξη ισχύος Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Aθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2014 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

4 7236 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ. 7001/2/1471 ζ (3) Ανακαθορισμός τοπικής αρμοδιότητας Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής Τροπο ποίηση της 7001/2/1122 ιδ από απόφασης του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας (Β 70). Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 1. Τα άρθρα 8 παρ. 5 και 11 παρ. 6 του Ν. 1481/1984 «Ορ γανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α 152), όπως το δεύτερο άρθρο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1590/1986 (Α 49). 2. Το άρθρο 28 παρ. 1 του Ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχη γείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α 41). 3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (Α 98). 4. Το άρθρο 1 περίπτωση β εδάφιο 4 της 7004/3/60 από απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολί τη επί θεμάτων Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα» (Β 2459). 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 1. Η υποπερίπτωση 18 της περίπτωσης α της παρα γράφου 1 του άρθρου 1 της 7001/2/1122 ιδ από απόφασης του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας (Β 70) όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «(18) Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας. Περιλαμβάνει το τμήμα της διοικητικής περιφέρειας του δήμου Αθηναίων, που περικλείεται από τις κατωτέ ρω οδούς: από τη συμβολή των οδών Ιουλιανού και 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων), Λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), Εδουάρδου Λω, Σταδίου, Αθηναΐδος, αριστερά Αθηνάς, δεξιά Ερμού, δεξιά Αγίων Ασωμάτων, συνεχίζει Θερμοπυλών, Αχιλλέως, Κωνσταντινουπόλεως, Ζαχιά, Λιοσίων, Ιουλιανού μέχρι τη συμβολή της με την 28η Οκτωβρίου (Πατησίων)». 2. Η υποπερίπτωση 21 της περίπτωσης α της παρα γράφου 1 του ίδιου άρθρου της ίδιας ως άνω απόφασης όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «(21) Αστυνομικό Τμήμα Πετραλώνων. Περιλαμβάνει το τμήμα της διοικητικής περιφέρειας του δήμου Αθηναίων, που περικλείεται από τις κατω τέρω οδούς και σημεία: από τη συμβολή των οδών Πει ραιώς και Αγίων Ασωμάτων, συνεχίζει Αγίων Ασωμά των, πλατεία Ασωμάτων (συμπεριλαμβανομένου ΗΣΑΠ/ ΜΕΤΡΟ Θησείου) δεξιά Αποστόλου Παύλου μέχρι τη συμβολή της με Διονυσίου Αρεοπαγίτη, Ροβέρτου Γκά λι, Γαριβάλδι, Επιφανούς, Δράκου, συνεχίζει Μουσών, Παναιτωλίου, Αρακύνθου, Μινιάκ, Καλλιρόης, Χαμοστέρ νας, Πειραιώς μέχρι τη συμβολή της με την οδό Αγίων Ασωμάτων». 3. Η υποπερίπτωση 22 της περίπτωσης α της παρα γράφου 1 του ίδιου άρθρου της ίδιας ως άνω απόφασης αντικαθίσταται ως εξής: «(22) Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος. Περιλαμβάνει το τμήμα της διοικητικής περιφέρειας του δήμου Αθηναίων, που περικλείεται από τις κατω τέρω οδούς: από τη συμβολή των οδών Σταδίου και Εδουάρδου Λω, συνεχίζει Σίνα, Οίτης, Ευέλπιδος Ρο γκάκου Ηλία, Κλεομένους, Λουκιανού, Αριστίππου μέχρι τελεφερίκ Λυκαβηττού, αριστερά Χοϊδά, Αριστοδήμου, Κλεομένους, συνεχίζει Αθηναίων Εφήβων, δεξιά Λάχη τος, συνεχίζει Κόκκαλη Π., Βασιλίσσης Σοφίας, Λούρου Κ., συνεχίζει Λαοδικείας, Νυμφαίου, Βακχυλίδου, Αλκμά νος, Σατόμης, Ρούμελης, διασχίζει κάθετα το άλσος των Ιλισίων, δεξιά Ούλωφ Πάλμε, δεξιά Ευφρονίου, Διοχά ρους, Ολυμπιανής, Λεωφόρο Βασιλέως Αλεξάνδρου, αρι στερά Μιχαλακοπούλου, δεξιά Βασιλέως Κωνσταντίνου, συνεχίζει το κατερχόμενο της οδού Αρδηττού, δεξιά Αθανασίου Διάκου, Ανδρέα Συγγρού, Διονυσίου Αρεο παγίτου, Αποστόλου Παύλου, Αγίων Ασωμάτων, Ερμού, Αθηνάς, Αθηναΐδος, Σταδίου μέχρι τη συμβολή της με την οδό Εδουάρδου Λω». 4. Η τοπική αρμοδιότητα των Τμημάτων Ασφαλείας Ομονοίας, Πετραλώνων και Συντάγματος ταυτίζεται με την τοπική αρμοδιότητα των ομώνυμων Αστυνομικών Τμημάτων, όπως αυτή καθορίζεται στις προηγούμενες παραγράφους. Άρθρο 2 Έναρξη ισχύος Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2014 O Αρχηγός ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ. 3525/31276 (4) Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Μουζακίου. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 63, 94, 95, 97, 98, 201, 214, 224, 254, 257, 258, 266, 280 και 283 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α / ). 2. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 9 του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτ/ση και άλλες δι ατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α/97). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 κεφ. Α. παρ. 4ββ. του Π.Δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοί κησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 231/τ.Α / ). 4. Τις διατάξεις των άρθρων 10, 87, 161, 162, 163, 165 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α /2007) «Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 38 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/04 09 τεύχος Β ). 5. Τις διατάξεις των Π.Δ. 37.α/1987, 22/90, 50/2001, 347/2003, 44/2005, 116/2006 και 146/2007 και Π.Δ. 19/2011.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α / ) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων Δ/σης». 7. Τις διατάξεις του Ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α / ) και οι διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 3905/2010 (ΦΕΚ 219 Α ). 8. Τις διατάξεις των άρθρων 11 και 18 παρ. 2 του Ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 24/Α / ) «Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» όπως αντικατα στάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 13 του Ν. 2672/1998 (ΦΕΚ 290/Α / ) «Οικονομικοί Πόροι της Νομ/ κής Αυτ/σης και άλλες διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98Α ). 10. Τις διατάξεις του Ν. 3274/2004 (ΦΕK 195/Α / ) «Οργάνωση και Λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτ/σης Πρώτου και Δευτέρου Βαθμού». 11. Toν Οδηγό Προσαρμογής των προτύπων σχεδίων Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των Νέων Δήμων της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτ/ σης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.). 12. Την υπ αριθμ. οικ. 2990/18604/ απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκη σης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας περί «Μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλά δας στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτε ρικής Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους Διευθύν σεων και Τμημάτων της ανωτέρω Γενικής Διεύθυνσης» (ΦΕΚ 385/Β/ ). 13. Την υπ αριθμ. 09/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μουζακίου, η οποία εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 5636/55694/ απόφασή μας και δημοσιεύθηκε στο αριθμ. Φύλλου 970/ ΦΕΚ (τ.β AΔΑ: ΒΕ5ΟΟΡ10 ΠΗΙ). 14. Την υπ αριθμ. 134/2012 (ΦΕΚ/900/τ.Β / ) απόφαση του Δημάρχου Μουζακίου, περί διαπίστωσης κατάργησης των κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού που προβλέπονται από τους οικείους ορ γανισμούς των Δήμων Μουζακίου, Ιθώμης και Παμίσου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/ Την υπ αριθμ. οικ / (ΦΕΚ/2248/ τ.β / ) κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτε ρικών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, περί κατάργησης και διατήρησης κε νών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στο Δήμο Μουζακίου Ν. Καρδίτσας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 όπως ισχύει. 16. Την υπ αριθμ. 256/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μουζακίου, περί «Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δή μου Μουζακίου». 17. Το υπ αριθμ. 01/2014 πρακτικό του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Προσωπικού Ο.Τ.Α. Ν. Καρδίτσας, στο οποίο περιλαμβάνεται η υπ αριθμ. 04/2014 γνωμοδότηση υπέρ της τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπη ρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Μουζακίου, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Μουζακίου, ως εξής: Α) Στο Κεφάλαιο 2 καταργείται το άρθρο 5 «Αρμοδι ότητες αυτοτελούς τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας». Β) Αναριθμούνται τα άρθρα του Ο.Ε.Υ., μειούμενα κατά ένα (1) από το άρθρο 6 έως και το άρθρο 23. Γ) 1. Στο άρθρο 18 (παλαιά αρίθμηση) και πλέον 17 με τη νέα αρίθμηση, και στην παράγραφο 2, οι θέσεις κατηγορίας Π.Ε., υφιστάμενες και διατηρηθείσες, δια μορφώνονται ως ακολούθως: ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ Υφιστάμενες ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ Διατηρηθείσες με ΦΕΚ 2248/τ. Β / Συνολικές Θέσεις ΠΕ1 Διοικητικού ΠΕ1 Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών ΠΕ4 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΠΕ5 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΠΕ6 Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΠΕ9 Γεωπόνων ΠΕ11 Πληροφορικής ΠΕ Διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών Σύνολο θέσεων ΠΕ λόγω της έκδοσης της κοινής υπουργικής απόφασης οικ / (ΦΕΚ 2248/τ.Β/ ) «Κατάρ γηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στο Δήμο Μουζακίου Νομού Καρδίτσας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011, όπως ισχύει». 2. Στο άρθρο 18 (παλαιά αρίθμηση) και πλέον 17 με τη νέα αρίθμηση, και στην παράγραφο 4, οι θέσεις κα τηγορίας Δ.Ε., υφιστάμενες και διατηρηθείσες, διαμορ φώνονται ως ακολούθως: ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ Υφιστάμενες Διατηρηθείσες με ΦΕΚ 2248/ τ.β/ Συνολικές Θέσεις ΔΕ1 Διοικητικού ΔΕ28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργων ΔΕ29 Οδηγών Αυτοκινήτων ΔΕ Γεωργικού Κτηνοτροφικού Σύνολο θέσεων ΔΕ λόγω της έκδοσης της κοινής υπουργικής απόφασης οικ / (ΦΕΚ 2248/τ.Β/ ) «Κατάρ γηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στο Δήμο Μουζακίου Νομού Καρδίτσας,

6 7238 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011, όπως ισχύει». Δ) Στο άρθρο 22 (παλαιά αρίθμηση) και πλέον 21 με τη νέα αρίθμηση, στις ειδικότητες και κλάδους που μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα προϊσταμένου στο Αυτοτελές τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, προ στίθενται οι κλάδοι ΠΕ1 Διοικητικού, ή ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών ή ΤΕ3 Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών. Η παρούσα τροποποίηση δεν προκαλεί επιπλέον δα πάνη στον προϋπολογισμό του έτους 2014, του Δήμου Μουζακίου. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ. 5636/55694/ απόφασή μας που δημοσιεύθηκε στο αριθμ. Φύλλου 970/ ΦΕΚ (τ.β AΔΑ: ΒΕ5ΟΟΡ10 ΠΗΙ). Λάρισα, 19 Φεβρουαρίου 2014 Με εντολή Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ο Προϊστάμενος Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών προσώπων Λάρισας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΓΚΑΝΤΑΚΑΣ Αριθμ (5) Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης Κέντρου Αποθεραπείας Απο κατάστασης κατηγορίας Κέντρου Διημέρευσης Ημε ρήσιας Φροντίδας για άτομα με νοητική υστέρηση, με την επωνυμία Πρότυπο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες «Αγία Θεο δώρα» του Συλλόγου Γονέων και Φίλων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες και έδρα τον οικισμό Πουρνάρι του Δήμου Νικολάου Σκουφά. Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/ (ΦΕΚ 87/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 140 (ΦΕΚ 233/Α/ ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου». 3. Τις αριθμ. οικ. 407/38/ (ΦΕΚ 130/Β/ ) και 6061/205/ (ΦΕΚ 374/Β/ ) αποφά σεις του Περιφερειάρχη Ηπείρου «Ορισμός αρμοδιοτή των των Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Ηπείρου». 4. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/ ) «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση των νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδι οικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». 5. Τις διατάξεις του Ν.2345/1995 (ΦΕΚ 213/Α/1995) «Ορ γανωμένες Υπηρεσίες Παροχής Προστασίας από φορείς Κοινωνικής Πρόνοιας και άλλες διατάξεις». 6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 395/93 άρθρο 15 παρ. Δ «Όροι, Προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση Κ.Α. & Α από φυσικά ή Ν.Π.Ι.Δ.» (ΦΕΚ 166/Α /93). 7. Την αριθμ. 4774/156/ απόφαση Περιφερει άρχη Ηπείρου που τροποποιήθηκε με την αριθμ. οικ. 9038/429/ απόφαση, συγκρότησης επιτροπής χορήγησης άδειας ίδρυσης λειτουργίας και ελέγχου Κέντρων Αποθεραπείας Αποκατάστασης Περιφερειακής Ενότητας. 8. Την αριθμ. Π4α οικ4633/ απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας κεφ. Γ «Προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Αποθεραπείας Αποκατάστασης για την παροχή ιατρικών και λοιπών φροντίδων καθώς και για τη διημέρευση των ατόμων με αναπηρία, που περιγράφονται στο άρθρο 10 παρ. 1 του Ν. 2072/1992». 9. Τις διατάξεις του Ν.2072/1992 άρθρο 10 «Ρύθμιση επαγγέλματος ειδικού τεχνικού προσθετικών ορθωτι κών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστασης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 125/Α /92). 10. Την αριθμ. 374/ αίτηση του Συλλόγου Γο νέων και Φίλων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες για άδεια ίδρυσης Κέντρου Αποθεραπείας Αποκατάστασης κατη γορίας Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με νοητική υστέρηση με την επωνυμία Πρότυπο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες «Αγία Θεοδώρα» και έδρα τον οικισμό Πουρ νάρι, Τ.Κ. Πέτα του Δήμου Νικολάου Σκουφά η οποία διαβιβάστηκε στην Γενική Δ/νση Δημ. Υγείας και Κοιν. Μέριμνας Περιφέρειας Ηπείρου. 11. Το αριθμ. οικ.86953/2951/ έγγραφο διαβί βασης φακέλου του Τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου. 12. Το αριθμ. 1370/ έγγραφό μας σχετικά με την προσκόμιση πρόσθετων δικαιολογητικών. 13. Το αριθμ. οικ.1697/ έγγραφο μας σχετικά με την προσκόμιση απαιτούμενων μελετών προκειμένου να γνωμοδοτήσει η αρμόδια επιτροπή. 14. Το αριθμ. 254/ και 283/ έγγραφα του Π.Κ.Ε.Κ.Α.Ε.Α. «Αγία Θεοδώρα» σχετικά με την προ σκόμιση δικαιολογητικών. 15. Το από πρακτικό αυτοψίας της αρμόδιας Επιτροπής Γνωμοδότησης για χορήγηση άδειας ίδρυσης Κέντρων Αποθεραπείας Αποκατάστασης σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 7 του ΠΔ 395/1993, αποφασίζουμε: Χορηγούμε Άδεια Ίδρυσης του Κέντρου Αποθεραπεί ας Αποκατάστασης, κατηγορίας Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με νοητική υστέρηση στο Πρότυπο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατό μων με Ειδικές Ανάγκες «Αγία Θεοδώρα» του Συλλόγου Γονέων και Φίλων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες στην περιοχή Πουρνάρι Άρτας, Τ.Κ. Πέτα του Δήμου Νικο λάου Σκουφά. Το κέντρο θα λειτουργήσει σε οίκημα που παραχω ρήθηκε από την ΔΕΗ. Η δυναμικότητα του Κέντρου είναι 25 άτομα, ηλικίας άνω των 15 ετών. Το κέντρο θα παρέχει υπηρεσίες ημερήσιας φρο ντίδας και παραμονής, με ανώτατο όριο ημερήσιας λει τουργίας, τις 16 ώρες. Νόμιμος εκπρόσωπος του Κέντρου ορίζεται ο Χα ράλαμπος Μπίζας, Πρόεδρος του Δ.Σ. Επιστημονικός Διευθυντής ορίζεται ο ιατρός Ευάγ γελος Παππάς, με ειδικότητα ψυχιάτρου. Στο Κέντρο θα λειτουργήσουν τρία τμήματα: υφα ντικής ταπητουργίας, ειδών δώρου και ανθοκηπευτικών καλλιεργειών. Το Κέντρο θα στελεχώνεται από το απαραίτητο προσωπικό, όπως αυτό ορίζεται στο υπ αριθμ. (8) σχε τικό. Οι χώροι που περιλαμβάνει το Κέντρο είναι οι εξής: α) Αίθουσες συγκεντρώσεων, β) εργοθεραπείας απα σχόλησης γ) ομαδικής ατομικής άσκησης, δ) υγιεινής, ε) υποστήριξης που περιλαμβάνουν: γραφείο ιατρού

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7239 κοινωνικής υπηρεσίας γραμματειακής υποστήριξης και στ) παρασκευαστήριο πρόχειρου γεύματος. Η παρούσα Άδεια Ίδρυσης του Κέντρου Αποθεραπεί ας Αποκατάστασης κατηγορίας Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με νοητική υστέρηση, με την επωνυμία Πρότυπο Κέντρο Επαγγελματικής Κα τάρτισης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες «Αγία Θεοδώρα» καθίσταται αυτοδίκαια άκυρη εάν μέσα σε μια πενταε τία δεν γίνει έναρξη λειτουργίας του Κέντρου. Άρτα, 10 Φεβρουαρίου 2014 Ο Αντιπεριφερειάρχης ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΨΑΘΑΣ Αριθμ. 587 (6) Ένταξη των μελών Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Πειραιά. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (T.E.I.) ΠΕΙΡΑΙΑ 1. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 29 του N. 4009/2011 (195/Α ) «Δομή, Λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτα των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων». 2. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου 1 της παρ. 3 του άρθρου 68 του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α ). 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 164/2009 (202/Α ) «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του ΤΕΙ Πειραιά». 4. Τις υφιστάμενες εξήντα τρεις (63) οργανικές θέσεις Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) που ανήκουν στο Ίδρυμα. 5. Το διορισμό του Λάζαρου Βρυζίδη, Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Πειραιά (170/Υ.Ο.Δ.Δ./2013). 6. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα λείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού, διαπιστώνουμε: Α. Την αυτοδίκαιη ένταξη από (ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4235/2014) των παρακάτω υπηρε τούντων μελών Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά, οι οποίοι είναι πτυχιούχοι Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. και κάτοχοι συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπου δών, σε αντίστοιχες θέσεις της προβλεπόμενης στο άρθρο 29 του Ν. 4009/2011 κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), ως ακολούθως: ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΣΤΙΣ (ημερομηνία δημοσίευσης του N. 4235/2014) ΕΤΗ ΜΗΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 1. ΔΡΟΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ1 Γ ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΕ1 Δ ΛΙΒΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΕ1 Ε ΝΤΟΥΡΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΕ1 Δ ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΠΕ18 Γ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ17 Γ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ18 Γ ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ1 Ε Β. την αυτοδίκαιη ένταξη από (ημερομηνία δημοσίευσης του N. 4235/2014) των παρακάτω υπηρετού ντων μελών Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά, σε αντίστοιχες θέσεις της προβλεπόμενης στο άρθρο 29 του N. 4009/2011 κατηγορίας Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε Π.), ως ακολούθως: ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΣΤΙΣ (ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4235/2014) ΕΤΗ ΜΗΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 1. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ1 Δ ΚΑΝΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕ1 Β ΚΑΨΟΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΕ1 Γ ΚΙΖΛΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕ1 Ε ΜΑΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ17 Β ΜΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΤΕ1 Δ ΜΕΤΑΞΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΑΣ ΤΕ1 Δ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 928 14 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αρ. οικ. 2/13917/0022/17 2 2012 (ΦΕΚ 414 Β ) Κ.Υ.Α. για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1289 21 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά της καθ ύλην και κατά τόπον αρμοδιό τητας των Κτηματικών Υπηρεσιών Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 826 12 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Άδειο άσκησης του επαγγέλματος οικονομολόγου (ελεύθερου επαγγελματία) στον Κωνσταντίνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3157 24 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 166677/Γ2/15 10 2014 Υ.Α., (2863 Β ), «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 102 20 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου στον KOCTOV KOSTA MIHAYLOV για το αδίκημα της παράνομης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 152 3 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ωρών εργασίας πέραν του πενθημέρου για προσωπικό φύλαξης Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 608 5 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στο Διευθυντή της Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19395 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1200 11 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόφαση ορίων αμοιβών μελετών έτους 2012.... 1 Τροποποίηση της με αριθ. Π4/ΓΠοικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 116 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός κατ αποκοπή χορηγήματος για καθα ριότητα της Υ.Δ.Ε. Ν. Τρικάλων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1342 2 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.10060/7075/394/ 30.03.2009 (Β 672) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1052 29 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και ορισμός μελών Επιτροπής Προσφυγών με έδρα την Αλεξανδρούπολη στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34329 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2815 20 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας πολιτικών υπαλ λήλων της Αρχής Καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40579 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3514 29 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 422/ 408583/ 6914/29 11 2000 ΚΥΑ Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9611 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση αποφάσεως περί καθορισμού αριθμού φοιτητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων δυναμένων να ασκούνται πρακτικά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2029 25 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών του προσωπικού που προ σλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1405 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 98 26 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4147 Kύρωση της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιε χομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 16505 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΧΟΣ ΥΡΟ Αρ. Φύλλου 1150 7 Ιουνίου 2011 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση της γεωγραφικής ένδειξης «Μουζακίου» ως συ μπληρωματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 984 26 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Άδεια κατοχής Β θέσης μέλους Δ.Ε.Π. Σοφοκλή Μπρισίμη.... 1 Άδεια κατοχής Β θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22887 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1535 21 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Όροι χρήσης της γεωγραφικής ένδειξης «ούζο Πλω μαρίου»... 1 Διαγραφή Ληξιπρόθεσμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6121 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 266 13 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Λειτουργία λαϊκής αγοράς Πετρούπολης της περιο χής Δ Αθηνών... 1 Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθη μέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 14 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1644 14 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Πολιτικού Γραφείου Υφυπουργού Εσωτερι κών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9545 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 475 28 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση καθ υπέρβαση εργασίας κατά τις Κυρια κές και εξαιρέσιμες ημέρες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1180 8 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έκδοση Αργυρού Συλλεκτικού Νομίσματος, κοπής 2014, ονομαστικής αξίας 10, με θεματολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 67 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 16 12 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Ισολογισμού Απολογισμού Οικονομικού Έτους 2013 της Ένωσης Αποστράτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5993 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 494 1 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ωριαίας αντιμισθίας Επιμορφωτών της πρώτης (Α) και δεύτερης (Β) φάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13833 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 918 11 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 7195/23 12 2010 Υπουργικής Απόφασης «Περί τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 67 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα