ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 8863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1 Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων... 2» Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων... 3» Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη...4 Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας... 5 Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές... 6 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 7 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 8 Πίνακες Διοριστέων...9 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Με την υπ αριθμ. 9217/Δ2/09/ διαπιστωτική πράξη της Διευθύντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ Αθήνας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147, 148 και 156 του Ν. 3528/ , λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της ΜΕΛΙΔΩΝΗ ΒΕΛΙΣΣΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑΣ του Αναστα σίου, εκπαιδευτικού Κλάδου ΠΕ08 (Καλών Τεχνών), με A.M , με βαθμό Β και Μ.Κ. 01 του 8ου Γυμνασίου Γλυφάδας, από ημερομηνία παρέλευσης άπρακτου μήνα από την αίτηση παραίτησής της ( ) από την Υπηρεσία. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Η Διευθύντρια ΜΑΡΙΑ ΙΑΤΡΙΔΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (2) Με την υπ αριθμ. Δ16β/01/410/ΑΦ/ απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκδό θηκε σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. (1) 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α / , β) τις διατάξεις του Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α / ), γ) τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του Ν. 4038/2012, δ) τα άρθρα 46 και 54 του Π.Δ 410/1988, ε) την υπ αριθμ. Δ16β/186/8/429/ΑΦ/ απόφαση με την οποία προσλήφθηκε η κατωτέρω ως ΠΕ Αρχιτέκτονας Μηχανικός με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, στ) τις διαδοχικές αποφάσεις ανανέωσης σύμβασης με τις οποίες διατηρήθηκε στην υπηρεσία με την ίδια ειδι κότητα και σχέση εργασίας, ζ) την υπ αριθμ. Δ 16β/02/365/ ΑΦ/ απόφαση με την οποία προσλήφθηκε σε οργα νική θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στον κλάδο ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (ΦΕΚ 129/τ.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ ), η) την από αίτηση παραίτησης και θ) την υπ αριθμ. ΔΟ/0/83/2/Φ.3070/ απόφαση μεταβίβασης δικαιώ ματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμ ματέα και στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ (ΦΕΚ 1839/Β / ), γίνεται αποδεκτή η παραί τηση της Νικηταΐδου Αικατερίνης του Μιλτιάδη (Α.Μ ) υπαλλήλου του κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου με Δ βαθμό και από μετά το πέρας εργασίας. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Με εντολή Υπουργού Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης κ.α.α. Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΙΡΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ KAI ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (3) Με την υπ αριθμ / πράξη της Προϊ σταμένης της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147, 148 και 156 του Ν. 3528/2007, διαπιστώνεται ότι γίνεται αυτοδικαί ως αποδεκτή η αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία της Μαρίας ΛΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΕΛΙΑ του Κωνσταντίνου, υπαλλήλου του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

2 8864 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) με βαθμό Β και Μ.Κ. Β3 της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και λύεται η υπαλληλική σχέση αυτής από , ημερομηνία κατά την οποία υπεβλήθη η δεύ τερη αίτηση παραίτησής της. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΜΗΛΙΩΝΗ ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑ - Διορθώσεις Σφαλμάτων Στην υπ αριθμ / απόφαση του Υπουρ γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαι ωμάτων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1127/Γ / γίνονται οι εξής διορθώσεις: Από το εσφαλμένο: «με την οποία αιτείται τη μετάτα ξή της σε θέση του κλάδου ΠΕ Επιμελητών Ανηλίκων της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων του Δικαστηρίου Ανηλίκων Καβάλας», στο ορθό: «με την οποία αιτείται τη μετάταξη της στην Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων του Δικαστηρίου Ανηλίκων Καβάλας». Από το εσφαλμένο: «από την οποία προκύπτει ότι απο φάσισε ομόφωνα, υπέρ της μετάταξης της Χαρίκλειας Πρασίνη του Γεωργίου, υπαλλήλου με βαθμό Ε του κλά δου ΠΕ Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής της Υπηρεσίας Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής Ροδόπης, σε θέση του κλάδου ΠΕ Επιμελητών Ανηλίκων της Υπηρεσίας Επιμε λητών Ανηλίκων του Δικαστηρίου Ανηλίκων Καβάλας», στο ορθό: «από την οποία προκύπτει ότι αποφάσισε ομόφωνα, υπέρ της μετάταξης της Χαρίκλειας Πρασίνη του Γεωργίου, υπαλλήλου με βαθμό Ε του κλάδου ΠΕ Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής της Υπηρεσίας Επιμελη τών Κοινωνικής Αρωγής Ροδόπης, σε θέση του κλάδου ΠΕ Σωφρονιστικού Ανηλίκων της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων του Δικαστηρίου Ανηλίκων Καβάλας» και Από το εσφαλμένο: «μετατάσσεται η Χαρίκλεια Πρασί νη του Γεωργίου, υπάλληλος με βαθμό Ε του κλάδου ΠΕ Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής της Υπηρεσίας Επιμελη τών Κοινωνικής Αρωγής Ροδόπης, σε ομοιόβαθμη θέση του κλάδου ΠΕ Επιμελητών Ανηλίκων της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων του Δικαστηρίου Ανηλίκων Καβά λας με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει», στο ορθό: «μετατάσσεται η Χαρίκλεια Πρασίνη του Γεωργίου, υπάλληλος με βαθμό Ε του κλάδου ΠΕ Επι μελητών Κοινωνικής Αρωγής της Υπηρεσίας Επιμελη τών Κοινωνικής Αρωγής Ροδόπης, σε ομοιόβαθμη θέση του κλάδου ΠΕ Σωφρονιστικού Ανηλίκων της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων του Δικαστηρίου Ανηλίκων Καβά λας με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει». (Από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜOΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ KAI ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (4) ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Με την υπ αριθμ / πράξη του Προϊστα μένου Επιτελείου Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 46 και 54 του Π.Δ. 410/1988, διαπιστώνεται η λύση της σύμβασης εργασίας του πολιτικού υπαλλήλου ΜΠΕΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Χρήστου, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ, ειδικότητας Διοικητικού Λογιστικού με σχέση ερ γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης με βαθμό Β και Μ.Κ. 1o, από , ημερομηνία από την οποία έπαψε να εργάζεται. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Ο Προϊστάμενος Eπιτελείου ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΦΑΛΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (5) Με την υπ αριθμ / απόφαση της Προϊ σταμένης της Διεύθυνσης Διοίκησης της Γενικής Γραμ ματείας Μέσων Ενημέρωσης Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτο δίκαια, η υπαλληλική σχέση της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΔΟΣΗ του ΙΩΑΝΝΗ, η οποία κατείχε πάγια θέση, κατηγορίας ΔΕ του Κλάδου ΔΕ1 Διοικητικός, με βαθμό Β και 2ου M.K., κατόπιν της από δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΑΣΤΕΡΗ ANEΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Με την υπ αριθμ. Φ.62/39814/ διαπιστωτική πράξη του Συνηγόρου του Πολίτη, που εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147, 148 και 156 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α / ), περί κυρώσεως του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., λύεται, αυτοδίκαια, η υπαλληλική σχέση της Μπούτσαλη Πελαγίας του Νι κολάου, μόνιμης υπαλλήλου Β βαθμού και μισθολογικού κλιμακίου 1ου, του κλάδου Διοικητικών Γραμματέων της κατηγορίας ΔΕ του Τμήματος Γραμματειακής Υπο στήριξης της Διεύθυνσης Γραμματείας της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη», από την , ημε ρομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης ), η οποία γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή. (Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου / ). Ο Συνήγορος του Πολίτη ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΠΑΝΟΥ (6)

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 8865 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ (7) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Με την υπ αριθμ. 1794/2013 διαπιστωτική πράξη του Δημάρχου Χαλκιδέων (αριθμ. πρωτ / , ορθή επανάληψη ), που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 81 του Ν. 4172/2013 και του υπ αριθμ. οικ / εγ γράφου του Υπουργείου Εσωτερικών, μετατάσσεται αυτοδικαίως από , η υπάλληλος του Δήμου Χαλκιδέων Κακαβά Ελένη του Γεωργίου, κλάδου ΠΕ 23 Δημοτικής Αστυνομίας, με βαθμό Δ, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση στο Δήμο Χαλκιδέων, κλάδου Διοι κητικού Οικονομικού, κατηγορίας ΠΕ και με βαθμό Δ. (Αριθμ. απόφ. Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας 7884/185362/ ). Με την υπ αριθμ / διαπιστωτική πρά ξη του Δημάρχου Καρπενησίου, που εκδόθηκε σύμφω να με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 81 του Ν. 4172/2013 και του υπ αριθμ. οικ / εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών, μετατάσσε ται αυτοδικαίως από , ο υπάλληλος του Δήμου Καρπενησίου Ράικος Νικόλαος του Σεραφείμ, κλάδου ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας, με βαθμό Ε, σε συνιστώμε νη προσωποπαγή θέση στο Δήμο Καρπενησίου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού και με βαθμό Ε. (Αριθμ. απόφ. Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας 7949/187524/ ). Η Γενική Γραμματέας ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ - Με την υπ αριθμ / απόφαση του Δη μάρχου Μώλου Αγίου Κωνσταντίνου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 151 και 160 του Ν. 3584/2007, των άρθρων 58 και 280 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006, αποφασίζεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης από την υπη ρεσία, του υπαλλήλου του Δήμου Μώλου Αγίου Κων σταντίνου, Τσάρα Ευστάθιου του Αθανασίου, κλάδου / ειδικότητας ΔΕ.29 Οδηγών Αυτοκινήτων (απορριμμα τοφόρων) με βαθμό Ε, από , λόγω θανάτου. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). (Αριθμ. απόφ. Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας 8155/193550/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ο Προϊστάμενος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Με την υπ αριθμ / απόφαση του Δη μάρχου Ηρακλείου Νομού Ηρακλείου Κρήτης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 152 παρ. 5 και 160 του Ν. 3584/2007, γίνεται αποδεκτή η από δεύτερη αίτηση παραίτησης της υπαλλήλου του Δήμου Ηρακλείου, Παντελάκη Άννας του Γεωργί ου, κατηγορίας και κλάδου TE3 Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών, βαθμού Β, και λύεται η υπαλληλική σχέση. (Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). (Αριθμ. απόφ. Κρήτης 12935/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοίκησης ΜΑΡΙΑ ΑΜΑΝΑΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Με την υπ αριθμ. 1000/ απόφαση του Δημάρ χου Κομοτηνής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 152 και 160 του Ν. 3584/2007, λύεται αυτο δίκαια η υπαλληλική σχέση του Δημόπουλου Σταύρου του Στυλιανού κλάδου TE Μηχανικών με βαθμό Β και Μ.Κ. 2ο κατόπιν της από δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Θράκης 15824/ ). Με την υπ αριθμ. 998/ απόφαση του Δημάρ χου Κομοτηνής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις των άρθρων 152 και 160 του Ν. 3584/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του Τσαούση Ιωάννη του Κωνσταντίνου κλάδου TE Μηχανικών με βαθμό Β και Μ.Κ. 2ο κατόπιν της από δεύτερης αίτη σης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραί τησης ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Θράκης 15823/ ). Με την υπ αριθμ. 4102/ απόφαση του Προέ δρου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓ ΓΥΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΒΑΛΑΣ» Δήμου Καβάλας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 του Ν. 2190/1994 του άρθρου 1 παρ. 9 και 10 του Ν. 4038/2012 και του άρθρου 280 του N. 3852/2010 όπως ισχύουν, την υπ αριθμ. οικ / (ΦΕΚ 2017/Β / ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Απο κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, λύεται η σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρό νου μετά την από δήλωση οικειοθελούς απο χώρησης της ΚΟΥΤΑΛΙΑΓΚΑ ΣΤΕΛΛΑΣ ΑΛΕΞΙΑΣ του Παναγιώτη. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Θράκης 21606/ ). Με την υπ αριθμ. 4103/ απόφαση του Προέ δρου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓ ΓΥΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΒΑΛΑΣ» Δήμου Καβάλας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 του Ν. 2190/1994 του άρθρου 1 παρ. 9 και 10 του Ν. 4038/2012 και του άρθρου 280 του N. 3852/2010 όπως ισχύουν, την υπ αριθμ. οικ / (ΦΕΚ 2017/Β / ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Απο

4 8866 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, λύεται η σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρό νου μετά την από δήλωση οικειοθελούς απο χώρησης της ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ του Έκτορα. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Θράκης 21607/ ). Με την υπ αριθμ / απόφαση του Δημάρ χου Καβάλας Νομού Καβάλας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 46 και 54 του Π.Δ. 410/1988, του άρθρου 203 του Ν. 3584/2007 και την υπ αριθμ. οικ / απόφαση (ΦΕΚ 2017/Β / ) από φαση Γενικού Γραμματέα Μακεδονίας Θράκης, λύεται η σύμβαση εργασίας ιδι ωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, της υπαλλήλου του Δήμου Καβάλας Μπαλτίρη Αικατερίνης του Κωνσταντί νου, κλάδου ΥΕ, ειδικότητας Καθαριστριών, από κατόπιν της από έγγραφης καταγγελίας της. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Θράκης 22076/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ο Προϊστάμενος ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΑΤΣΙΔΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝNΗΣΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ Με την υπ αριθμ / απόφαση του Δη μάρχου Πατρέων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις των άρθρων 156, 157 και 160 του Ν. 3584/2007 και μετά το υπ αριθμ. 7 5/ απόσπασμα γνωμοδότη σης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου O.T.A. Π.Ε. Αχαΐας, λύεται η υπαλληλική σχέση, του υπαλλήλου του Δήμου Πατρέων, ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ του Γεωργίου κλάδου ΥΕ Εργατών Οδοποιΐας με βαθμό Γ λόγω σω ματικής ανικανότητας που δεν επιτρέπει την άσκηση των υπηρεσιακών καθηκόντων του. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). (Αριθμ. απόφ. Πελοποννή σου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου /11762/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Η Προϊσταμένη Τμήματος Τ.Α. και Ν.Π. Πάτρας ΟΛΓΑ ΚΟΥΝΕΛΗ OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Με την υπ αριθμ / απόφαση του Πρύ τανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς, που εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69, 73 και 74 του Ν. 3528/2007, του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011 και της υπ αριθμ / απόφασης Πρύτανη (ΦΕΚ 2043/Β / ) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων (8) και δικαιώματος υπογραφής στους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου, μετατάσσεται, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικη τικού Προσωπικού (συνεδρίαση της ), η μόνιμη υπάλληλος Βαρελλά Διαμάντω του Θεοφάνη, κατηγορίας ΔΕ με Γ βαθμό, από τον κλάδο Προσωπικού Η/Υ (ειδι κότητας χειριστών Η/Υ) σε κενή οργανική θέση κλάδου Διοικητικού Λογιστικού της ίδιας κατηγορίας με το Γ βαθμό και χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό Γ του κλάδου αυτού, το συνολικό χρόνο που έχει διανυθεί στο βαθμό αυτό, επειδή κατείχε τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα για τον κλάδο Διοικητικού Λογιστικού από του διορι σμού της και συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων 12100/ ). Με εντολή Πρύτανη Ο Γραμματέας Πανεπιστημίου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Αριθμ. Α4092 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμή ματος Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πα νεπιστημίου Θράκης με γνωστικό αντικείμενο «Διοί κηση και Οργάνωση Υπηρεσιών Υγείας». Η Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στη συνεδρίαση της υπ αριθμ. 154/ , λαμβάνοντας υπόψη την από αίτηση εξέλιξης Αναπληρωτή Καθηγητή και σύμφωνα με τις διατάξεις: 1. της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α ), 2. της παρ. 1 του άρθρου 17, της παρ. 2 και της παρ. 5 του άρθρου 18 ή της παρ. 7 του άρθρου 77 και της παρ. 22α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α ), 3. της παρ. 2 του Κεφαλαίου Α του άρθρου 6 του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/Α ), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69/Α ), 4. του άρθρου 10 του Ν. 4009/2001, όπως τροποποιή θηκε με το άρθρο 4 του Ν. 4076/2012, 5. της παρ. 5α του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87/ Α ), όπως αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 2517/1997 (ΦΕΚ 160/Α ), 6. της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 26 του άρθρου 28 του Ν. 2083/1992, 7. της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 1268/82 (ΦΕΚ 87/Α ), 8. της περίπτωσης iii της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3282/2004 (ΦΕΚ 208/Α ) και 9. του Π.Δ. 134/1999 (ΦΕΚ 132/Α ), αποφάσισε: Την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση μίας (1) θέσης Καθηγητή, ως εξής: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μία (1) θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνω στικό αντικείμενο «Διοίκηση και Οργάνωση Υπηρεσιών Υγείας». Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ ματεία του Τμήματος, την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερο

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 8867 μηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο Τύπο, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν : 1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας. 2. Βιογραφικό σημείωμα. 3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα. 4. Διδακτορική διατριβή και άλλα επιστημονικά δη μοσιεύματα. Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3, 4 υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα βρί σκεται στη Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι στη διάθεση όλων των μελών που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία και καθ όλη τη διάρκεια αυτής. 5. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας της Α /βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής. Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. Το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διο ρισμού. Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά τους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι ακό τίτλο σπουδών ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο ελλη νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας. Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν μπο ρεί να προσδιοριστεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα ΚΑΕ5113). Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κομοτηνή, 26 Απριλίου 2013 Ο Πρύτανης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΕΜΕΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Με την υπ αριθμ. 2519/ πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις α) του Ν. 1268/1982 (άρθρο 14), β) του Ν. 2083/1992 (άρθρο 6), γ) του Ν. 2517/1997 (άρθρο 1, παρ. 2), δ) του Ν. 3549/2007 (άρθρο 24 και 25), ε) της υπ αριθμ. Φ.122.1/171/89650/Β2/2007 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1466/τ.Β / ) και στ) της υπ αριθμ /Β1/ υπουργικής απόφασης, διορίζεται ο Δημήτριος Τσαλικάκης του Γεωργίου, σε κενή οργανική θέση Λέκτορα με θητεία με γνωστικό αντικείμε νο «Μοντελοποίηση και Ανάλυση Ηλεκτροφυσιολογικών Δεδομένων» του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, αναδρομικά από (ημερομηνία εκλογής του) χωρίς δικαίωμα λήψης αναδρομικών, σε συμμόρφωση της υπ αριθμ. Α523/ απόφασης του Διοικητικού Εφε τείου Θεσσαλονίκης, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Η προκήρυξη της θέσης δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 465/ Γ / (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων 11920/ ). (Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ ναμικού του Ελληνικού Δημοσίου / ). (Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Προσλήψεων Προσωπικού Υπ. Δι οικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ νησης 1161/ ). Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Με τη υπ αριθμ. Φε1/9985/ πράξη του Προέ δρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Αθήνας, που εκδόθηκε κατά τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/Α ), όπως τροποποιή θηκαν με τα άρθρα 2 και 3 του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114/Α ), καθώς και του άρθρου 9 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α ) και του άρθρου 78 παρ. 2 του Ν. 4009/2011(ΦΕΚ 195/Α ) και σύμφωνα με την από απόφαση του Εκλε κτορικού Σώματος του Τμήματος Εργοθεραπείας, επα ναδιορίζεται ο ΚΗΛΙΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Παντελεήμονα, με τριετή θητεία σε κενή οργανική θέση Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.), βαθμίδας Καθηγητή Εφαρμογών ειδι κότητας Εργοθεραπευτή του Τμήματος Εργοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, αναδρομικά από , [ημερομηνία δη μοσίευσης της υπ αριθμ. Φε.1/7443/ (ΦΕΚ 1045/ Γ ) αρχικής πράξης διορισμού του που είχε ακυρωθεί με τη υπ αριθμ. Φε.1/93271/Ε5/ (ΦΕΚ 878/Γ / ) υπουργική απόφαση], γιατί έχει τα νόμιμα προσόντα. ΦΕΚ προκήρυξης της θέσης: 963/τ.Γ / (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων 9562/ ). (Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ ναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). (Αριθμ. βεβ. Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε κτρονικής Διακυβέρνησης ΔΙΠΠ 1115/ ). Με την υπ αριθμ. Φε.14/9975/ πράξη του Προέ δρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.)

6 8868 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Αθήνας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η αυτοδί καιη λύση της υπηρεσιακής σχέσης της ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ ΔΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑΣ του Δημητρίου, μέλους του Εκπαιδευτι κού Προσωπικού (Ε.Π.) βαθμίδας Καθηγητή Εφαρμογών προσωποπαγούς θέσης του Τμήματος Εσωτερικής Αρ χιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμέ νων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, από , ημερομηνία κατά την οποία υπέβαλε δεύτερη αίτηση παραίτησης (α αί τηση παραίτησης: ). Η προσωποπαγής θέση βαθμίδας Καθηγητή Εφαρ μογών που κατείχε, καταργείται με την αποχώρηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 78 παρ. 8 και 77 παρ. 8, εδάφιο β του Ν. 4009/2011. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Ο Πρόεδρος ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ AΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Με την υπ αριθμ. 250/ πράξη του Προέδρου του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύμα τος (Α. Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 148 παρ. 5 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α /2007) και το άρθρο 7 του Ν. 3404/2005, γίνεται αποδεκτή η παραίτηση του Παύλου Καρακολτσίδη του Αχιλλέα, τα κτικού Καθηγητή του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, του Αλεξάν δρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, από (ημερομηνία δεύτερης αίτησης παραίτησης) λόγω συνταξιοδότησης. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Ο Πρόεδρος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΣΑΜΙΔΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Με την υπ αριθμ / πράξη του Προέδρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Δυ τικής Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με διατάξεις των άρθρων 147, 148 και 156 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/ Α / ) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσί ων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή η παραίτηση από την υπηρεσία και λύεται η υπαλληλική σχέση της Γεωργίας Μανουρά του Διονυσίου, μέλους εκπαιδευτι κού προσωπικού, από την προσωποπαγή θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή, του Τμήματος Λογοθεραπείας, της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, πρώην Τ.Ε.Ι. Πάτρας, από , ημερομηνία υποβολής της 2ης αίτησης παραίτησης. (Ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης ). Η προσωποπαγής θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθη γητή που κατείχε, καταργείται με την αποχώρηση της σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 78 παρ. 8 και 77 παρ. 8, εδάφιο β του Ν. 4009/2011. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Ο Πρόεδρος ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Με την υπ αριθμ. Φ.ΔΔ.1/1.14/3140/ απόφαση του Προέδρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύμα τος (Τ.Ε.Ι.) Δυτικής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/A / ), γίνεται αυτοδίκαια δεκτή η παραίτηση της Σπυροπούλου Ευθυμίας του Νικολάου, από τη θέση του Καθηγητή Εφαρμογών σε προσωποπαγή θέση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχο λής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακε δονίας που κατείχε, λόγω υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησης από , (πρώτη αίτηση ), η οποία λαμβάνει τις αποδοχές της βαθμίδας του Επί κουρου Καθηγητή από Η προσωποπαγής θέση βαθμίδας Καθηγητή Εφαρμο γών που κατείχε, καταργείται με την αποχώρηση της σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 78 παρ. 8 και 77 παρ. 8, εδάφιο β του Ν. 4009/2011. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Ο Πρόεδρος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Με την υπ αριθμ. 541/ διαπιστωτική πράξη του Διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου Γενικό Νοσοκομείο «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147, 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση με το νοσοκομείο της Στρατάκη Καλλιόπης του Μιχαήλ, κλάδου ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών τριών με βαθμό Α και Μ.Κ. 7ο από , ημερομηνία δεύτερης αίτησης παραίτησης, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΒΩΝ Με την υπ αριθμ. 371/ απόφαση του Διοικητή του πρώην Γενικού Νοσοκομείου Λιβαδειάς που εκδόθη κε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007 λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του ΔΕΛΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ σε θέση του κλάδου ΤΕ ΧΝΙΚΟΣ ειδικότητας ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ, κατηγορίας ΔΕ, βαθμό Β, Μ.Κ. 2 με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι καίου αορίστου χρόνου (Προσωρινός) κατόπιν της από δεύτερης αίτησης παραίτησης ( πρώτη αίτηση παραίτησης).

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 8869 Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΖΙΜΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Με την υπ αριθμ. 64/ απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της ΤΡΕΜΟΥ ΝΤΑΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ του Θεοδόσιου υπαλλήλου του Κ.Υ. Σάμης αρμοδιότητας του νοσοκομείου, κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού με βαθμό Γ, 2ο Μ.Κ. κατόπιν της από δεύτερης αίτησης παραίτη σης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Με την υπ αριθμ. 63/ απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύ εται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της ΣΟΥΓΙΟΥΛΤΖΗ ΟΥΡΑΝΙΑΣ του Μιμίκου, κατηγορίας ΤΕ, κλάδου Λογοθε ραπευτών με βαθμό Ε, 0ο Μ.Κ. κατόπιν της από δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αί τησης παραίτησης ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Με την υπ αριθμ. 62/ απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύ εται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της ΜΑΡΚΑΝΤΩ ΝΑΤΟΥ ΜΑΡΓΩΤΑΣ του Ιωάννη κατηγορίας TE, κλάδου Νοσηλευτών τριών με βαθμό Β, 3ο Μ.Κ. κατόπιν της από δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομη νία πρώτης αίτησης παραίτησης ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Με την υπ αριθμ / πράξη του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 και 156 του N. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλ ληλική σχέση του μόνιμου υπαλλήλου του νοσοκομεί ου, ΜΑΥΡΑΚΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ του κλάδου ΔΕ Νοσηλευτικής με Γ βαθμό και αποδοχές 1ου Μ.Κ., κατόπιν της από δεύτερης αίτησης πα ραίτησης της (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Με την υπ αριθμ / πράξη του Διοικητή του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια από τον Οργα νισμό η υπαλληλική σχέση του μονίμου υπαλλήλου του εκπαιδευτικού προσωπικού Κολιού Ευάγγελου του Γεωρ γίου του κλάδου ΔΕ 1 ΠΤ. ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ, με Α βαθμό και Μ.Κ. 2 μέχρι την και με κατάταξη την (Ν. 4024/2011) στο βαθμό Β (ημερομηνία λήψης ) και Μ.Κ. ΔΕΒ2 κατόπιν της από δεύτερης αίτησης παραίτησής του, (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). (Αριθμ. εγκρίσεως Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά λισης 29738/1589/ ). ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε. ) Με την υπ αριθμ. ΔΙ.ΔΙΟΙΚ/Φ21/180/ / απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διοικητικού του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του Δημητρίου Πουλόπουλου του Ευαγγέλου μόνιμου υπαλ λήλου κατηγορίας ΥΕ κλάδου ΥΕ Επιμελητών με Δ βαθμό κατόπιν της από δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικού ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΤΖΑΡΑΣ KΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Με την υπ αριθμ. 1282/ απόφαση της Διοικη τού του ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑ ΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, που εκδόθηκε μετά το απόσπασμα της υπ αριθμ. 23/ συνε δρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου (θέμα 190ο), το απόσπασμα της υπ αριθμ. 6/ (θέμα 7ο) συνεδρίασης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουρ γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/ Α / ) και τις διατάξεις του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/ Α / ), μετατάσσεται ο μόνιμος υπάλληλος του Κέντρου Κοντίνος Ευάγγελος του Βασιλείου κλάδου ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ (Τραυματιοφορέων) σε ανώτερη κατηγορία, σε κενή οργανική θέση κλάδου ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ του ΚΕ ΝΤΡΟΥ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι σης και Πρόνοιας 6979/ ). Η Διοικητής ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

8 8870 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Τ.Ε.Α. Ν.Π.Δ.Δ.) Με την υπ αριθμ /8029/021/ διαπιστωτι κή πράξη του Διοικητή του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΣΟΚΟΛΑΚΗ του Τρύφωνα, κατη γορίας Π.Ε., κλάδου Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Β και Μ.Κ. 3, από ημερομηνία που υπέβαλε τη δεύτερη αίτηση παραίτησης στην υπηρεσία (ημερομηνία υποβολής πρώτης αίτησης παραίτησης ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ Με την υπ αριθμ. 951/ διαπιστωτική πράξη του Διευθύνοντος Συμβούλου, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με: α) Το άρθρο 22 του Ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 37/Α ) «Περί Ανωνύμων Εταιρειών». β) Το άρθρο 18 παρ. 3 του ισχύοντος κωδικοποιημέ νου Καταστατικού της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ» (θεωρημένου στις από την Περιφέρεια Αττικής). γ) Την υπ αριθμ. 380/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί «Ανάκλησης εξουσιών και αρμοδιο τήτων Εκχώρηση νέων εξουσιών και αρμοδιοτήτων». δ) Τα άρθρο 1 παρ. 10 και 11 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α ) περί «Επειγουσών ρυθμίσεων που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομι κής στρατηγικής ». Διαπιστώνεται ότι κατά τη χρονική περίοδο από έως την αποχώρησαν από την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ» οι παρακά τω εργαζόμενοι, λόγω λύσης της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με την εταιρεία: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΒΕΕ ΑΠΟ ΕΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ 1 ΜΠΕΚΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΙΓΙΟΥ ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΙΓΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ ΕΡΓΑΛΕΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΙΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΑΙΩΝ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ ΑΝΑΛΥΤΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΡΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΤΖΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΙΓΙΟΥ Ο Διευθύνων Σύμβουλος ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Σ υμπληρωματικός πίνακας επιλεγέντων για την πλήρωση τριών (3) θέσεων του κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού/ΔΕ Διοικητικού του Περιφερειακού Γραφείου Αττικής της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Δημό σιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 736 απόφαση του Δ Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π., στα πλαίσια της Πρόσκλησης 1Σ/2012 (ΦΕΚ 1/τ.ΑΣΕΠ/ ) ως εξής: ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (άρθρο 18, Ν. 4058/2012) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1Σ/2012 ΦΕΚ 1/τ.ΑΣΕΠ/ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (9) A/A A.M. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Α.Δ.Τ ΖΑΠΑΝΤΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΩΤ ΑΙ ΓΟΥΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩ ΑΖ ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ ΑΝΤ Τ ΦΟΡΕΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΗΜ/ΝΙΑ ΦΕΚ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ Ο Πρόεδρος του Δ Τμήματος Γ. ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4015 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 547 28 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 2 Πίνακες Διοριστέων... 3 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8061 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1034 25 Σεπτεμβρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την υπ αριθμ. 2370/12.9.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 502 26 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1 Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 117 31 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1» Υγείας... 2» Ναυτιλίας και Αιγαίου... 3 Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2543 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 346 26 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οργανισμοί Λοιποί Φορείς...1 Πίνακες Διοριστέων...2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7913 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 972 13 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8889 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1143 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη... 1 Περιφέρειες... 2 Οργανισμοί Λοιποί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 240 31 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1643 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 203 17 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Οικονομίας και Οικονομικών...............

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1599 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 197 12 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εθνικής Άμυνας........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6597 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 809 30 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 728 4 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών............... 1» Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1046 12 Νοεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 977 14 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας............................. 1»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2607 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 400 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βουλή των Ελλήνων... 1 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης... 2» Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1254 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Σ. Ηλίας Θεσσαλονίκη, 15 Ιανουαρίου 2013 Τηλ. : 2310 99 6649 Fax: 2310 99 6872 Αριθμ. Πρωτ. 6870 e-mail: gramm-syg@ad.auth.

Πληροφορίες: Σ. Ηλίας Θεσσαλονίκη, 15 Ιανουαρίου 2013 Τηλ. : 2310 99 6649 Fax: 2310 99 6872 Αριθμ. Πρωτ. 6870 e-mail: gramm-syg@ad.auth. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες: Σ. Ηλίας Θεσσαλονίκη, 15 Ιανουαρίου 2013 Τηλ. : 2310 99 6649 Fax: 2310 99 6872 Αριθμ. Πρωτ. 6870 e-mail: gramm-syg@ad.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3157 24 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 166677/Γ2/15 10 2014 Υ.Α., (2863 Β ), «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10329 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1256 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης....... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1077 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Απο φάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 77 9 Μαρτίου 2009 Προκήρυξη (Αριθμός 1/677Μ/2008) Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4303 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 273 21 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση θέσης εκπαιδευτικής βαθμίδας ΥΕ, ειδικό τητας Εργατών της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 928 14 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αρ. οικ. 2/13917/0022/17 2 2012 (ΦΕΚ 414 Β ) Κ.Υ.Α. για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2673 ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 96 16 Μαρτίου 2009 Προκήρυξη (Αριθμός 1/583Μ/2008) Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 570 5 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βουλή των Ελλήνων...1 Υπουργείο Οικονομικών...2» Παιδείας και Θρησκευμάτων...3» Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 102 20 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου στον KOCTOV KOSTA MIHAYLOV για το αδίκημα της παράνομης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7535 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 257 16 Ιουνίου 2009 Προκήρυξη (Αριθμός 1/252Μ/2009) Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15131 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1376 3 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μετάταξη της υπαλλήλου Ελένης Κατσιμάνη.... 1 Μετάταξη της υπαλλήλου Ευθαλίας

Διαβάστε περισσότερα