Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών ιαδικασιών στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών ιαδικασιών στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων"

Transcript

1 Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών ιαδικασιών στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων Νταραντούµης Αθανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αιγαίου Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (ΤΠΤΕ)

2 Motivation and problem area Με τους όρους αξιολόγηση (assessment) & αποτίµηση (evaluation) εννοούµε την συλλογή, ανάλυση και ερµηνεία όλων των δεδοµένων ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος µε σκοπό τη διαπίστωση της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας του καθώς και την εκτίµηση όλων εκείνων των παραµέτρων που ενδεχοµένως επηρεάζουν την υλοποίησήτου (Rowntree, 1988). Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης χρησιµοποιούνται για τη βελτίωσητουσεόλαταεπίπεδα, διοικητικό, παιδαγωγικό, κοινωνικό και οικονοµικό.

3 Πλαίσιο εφαρµογής της αξιολόγησης Η αξιολόγηση των παρεχοµένων εκπαιδευτικών διαδικασιών υλοποιείται στα πλαίσια του προγράµµατος «Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής στο Τ.Ε.Ι. Λαµίας» Ηδη έκλεισε µια αρχική ολοκληρωµένη διαδικασία αξιολόγησης για τρεις κύκλους µαθηµάτων από το Φθινόπωρο του Συνολικά 43 µαθήµατα (10, 22 και 11 µαθήµαταανάκύκλο) Πάνω από 500 εκπαιδευόµενοι Χρήση της εκπαιδευτικής πλατφόρµας Blackboard Υιοθέτηση δυο µαθησιακών µοντέλων: learner-oriented model hybrid problem-based and collaborative learning model

4 Αρχική µεθοδολογία αξιολόγησης & αποτελέσµατα Τρόπος Αξιολόγησης των Παρεχόµενων Υπηρεσιών Η αξιολόγηση των παρεχόµενων υπηρεσιών έγινε σε µεγάλο βαθµό µε ερωτηµατολόγια που συµπληρώθηκαν από τους εκπαιδευόµενους καιτουςδιδάσκοντες. Οι απαντήσεις που δόθηκαν στα συγκεκριµένα ερωτηµατολόγια συνέβαλαν στην εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων σχετικά µε την όληεκπαιδευτικήδιαδικασία. Χρήσιµα συµπεράσµατα σχετικά µε την αξιολόγηση των παρεχόµενων υπηρεσιώνπροέκυψανεπίσης: (α) από τις τακτικές συναντήσεις των µελών της επιστηµονικής επιτροπής του έργουµετουςδιδάσκοντες, (β) από τις συναντήσεις των µελών της επιστηµονικής επιτροπής του έργου µε τουςδιδάσκοντεςκαιτουςεκπαιδευόµενους, (γ) από την αλληλεπίδραση των εκπαιδευοµένων µε τους διδάσκοντες και (δ)απότιςσυναντήσειςτωνµελώντηςεπιστηµονικήςεπιτροπήςτουέργου.

5 Αρχική µεθοδολογία αξιολόγησης & αποτελέσµατα 1. Τρία ερωτηµατολόγια εκπαιδευόµενων πριν την έναρξη των µαθηµάτων: o περιλαµβάνει γενικές ερωτήσεις σχετικά µε τα ενδιαφέροντα του κάθε εκπαιδευόµενου και τους λόγους για τους οποίους επέλεξε το συγκεκριµένο πρόγραµµα σπουδών. στο µεσοδιάστηµα µετάτοπέραςτουκάθεµαθήµατος. Τα 2 τελευταίαερωτηµατολόγιααφορούντιςεξήςπαραµέτρους: (α) εκπαιδευτικόυλικόµαθηµάτων, (β) αξιολόγησητηςεξαποστάσεωςεκπαίδευσηςωςεκπαιδευτικήδιαδικασία, (γ) αξιολόγησητηςεκπαιδευτικήςπλατφόρµας Blackboard, (δ) καταγραφή προβληµάτων της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της εκπαιδευτικής πλατφόρµας, (ε) προτάσειςγιαβελτίωσητηςόληςδιαδικασίας.

6 Αρχική µεθοδολογία αξιολόγησης & αποτελέσµατα 1. ύο ερωτηµατολόγια διδασκόντων στο µεσοδιάστηµα µετάτοπέραςτουκάθεµαθήµατος. Ταερωτηµατολόγιααφορούντιςεξήςπαραµέτρους: (α) αξιολόγηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ως εκπαιδευτική διαδικασία, (β) αξιολόγηση της εκπαιδευτικής πλατφόρµας Blackboard, (γ) παρατηρήσεις σχετικά µε αντιδράσεις των εκπαιδευόµενων κατά τη διεξαγωγήτωνµαθηµάτων, (δ) καταγραφή προβληµάτων της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της εκπαιδευτικής πλατφόρµας, (ε)προτάσειςγιαβελτίωσητηςόληςδιαδικασίας.

7 Αρχική µεθοδολογία αξιολόγησης & αποτελέσµατα Μερικά Αποτελέσµατα Ερωτηµατολογίων Εκπαιδευόµενων Έκφραση θετικής γνώµης για την µαθησιακή διαδικασία less more midterm questionnaires 0% 0% 4% 35% 48% 13% final questionnaires 0% 5% 0% 25% 40% 30% Ικανοποίηση από την αλληλεπίδραση µε άλλους χρήστες less more 8% 5% 15% 34% 23% 15% (σχετικά µικρή ικανοποίηση) Συχνότητα συµµετοχής των εκπαιδευόµενων σε online συνεδρίες Πάντα Μια φορά το 15ήµερο Λιγότερο συχνά Ποτέ 57% 23% 15% 5% Οι εκπαιδευόµενοι δεν έκαναν συχνή χρήση των Forums συζήτησης για ασύγχρονη επικοινωνία

8 Αρχική µεθοδολογία αξιολόγησης & αποτελέσµατα Μερικά Αποτελέσµατα Ερωτηµατολογίων και Αναφορών Εκπαιδευτών Έκφραση θετικής γνώµης για την µαθησιακή διαδικασία Μόνο το 30% των εκπαιδευτών ανέφερε υψηλό βαθµό ικανοποίησης για τη συµµετοχή των εκπαιδευόµενων στη µαθησιακή διαδικασία Πάνω από το 95% των εκπαιδευτών εξέφρασε θετική γνώµη για τα παρακάτω: Θα ήθελαν να εξακολουθήσουν να διδάσκουν µαθήµατα εξ αποστάσεως και στα επόµενα εξάµηνα Θα πρότειναν σε άλλους φοιτητές-εκπαιδευόµενους να παρακολουθήσουν τα συγκεκριµένα µαθήµατα εξ αποστάσεως Θα πρότειναν σε άλλους διδάσκοντες να διδάξουν µαθήµατα µε παρόµοιο τρόπο Θα πρότειναν σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύµατα να διδάσκουν µαθήµατα µε παρόµοιο τρόπο

9 Προτάσεις για Βελτίωση της Όλης ιαδικασίας ιαδικασία Επιλογής Εκπαιδευόµενων Μεγαλύτερη προβολή για προσέλκυση ενδιαφεροµένων Εξασφάλιση συµµετοχής µε επιλαχόντες: εκπαιδευόµενων που αποχωρούν τις πρώτες εβδοµάδες. για να καλύψουν θέσεις Μέγιστος αριθµός µαθηµάτων: που θα µπορούσε να παρακολουθήσει ταυτόχρονα ένας εκπαιδευόµενος (ίσως ο µέγιστος αριθµός µαθηµάτων να πρέπει να είναι δύο). Καλύτερη διευκρίνιση των απαιτήσεων του προγράµµατος: γνώσεις σε λογισµικό, σενάριο διδασκαλίας, απαιτούµενος χρόνος που πρέπει να διατίθεται για τη µελέτη της ύλης των διδακτικών ενοτήτων, χρονοδιάγραµµα µελέτης, πρόγραµµα εξετάσεων-εργασιών, αρκετάκαλήγνώσητωναγγλικών, κλπ. Να διατίθεται στους υποψήφιους εκπαιδευόµενους πιο αναλυτικό υλικό για το κάθε µάθηµα πέραν του περιγράµµατος. Ανακοίνωση των ωρών της ζωντανής συνεδρίας µαζί µε την προκήρυξη του κάθε µαθήµατος. Καλύτερη οργάνωση της διαδικασίας επιλογής µε τη χρήση Πληροφοριακού Συστήµατος.

10 Προτάσεις για Βελτίωση της Όλης ιαδικασίας Εκπαιδευτικό Υλικό Έντυπο εκπαιδευτικό υλικό: Το εκπαιδευτικό υλικό ήταν διαθέσιµο σε ηλεκτρονική µορφή µέσω της πλατφόρµας εκπαίδευσης. Ορισµένοι εκπαιδευόµενοι θα προτιµούσαν να ήτανδιαθέσιµοκαισεέντυπηµορφή. Περισσότερες πηγές πληροφόρησης - Πρόσβαση σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες αλλά και στη βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Περισσότερα λυµένα παραδείγµατα. Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης των εκπαιδευόµενων µε έµφαση στους βασικούς εκπαιδευτικούς στόχους κάθε ενότητας. Καλύτερη προσαρµογή του εκπαιδευτικού υλικού στις απαιτήσεις της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

11 Προτάσεις για Βελτίωση της Όλης ιαδικασίας Εκπαιδευτική ιαδικασία υνατότητα φωνητικής επικοινωνίας στις online συνεδρίες Online διαλέξεις από τους διδάσκοντες µε χρήση ήχου-εικόνας Μεγαλύτερη έµφαση στο κοµµάτι της ασύγχρονης επικοινωνίας µέσω της Περιοχής Συζήτησης Μεγαλύτερη έµφαση στο θέµα της προβληµατοκεντρικής προσέγγισης Οργάνωση-καταγραφή frequently asked questions (FAQs) των εκπαιδευόµενων στην πλατφόρµα εκπαίδευσης ιοργάνωση εκπαιδευτικών εκδροµών ή επισκέψεων σε χώρους ανάλογα µε το αντικείµενο του κάθε µαθήµατος. ιεξαγωγή διαλέξεων µε εξωτερικούς προσκεκληµένους τόσο από τον ακαδηµαϊκό χώρο όσο και από τους χώρους της αγοράς και της βιοµηχανίας. ιεξαγωγή περιοδικών οµαδικών συµβουλευτικών συναντήσεων Έναµίνιοnline σεµινάριοµε τηνέναρξητωνµαθηµάτωνγιατοπωςθαπρέπεινακινείται ένας e-student, π.χ. χρήσηφόρουµ, τρόποςδιαβάσµατος, προετοιµασίαγιαοnline συνεδρίες ιάρκεια µαθηµάτων: ενδεχόµενο να παραταθεί η διάρκεια τους

12 Προτάσεις για Βελτίωση της Όλης ιαδικασίας Προβλήµατα της Πλατφόρµας Εκπαίδευσης Η εφαρµογή της εικονικής τάξης αρκετές φορές «κολλούσε» χωρίς συγκεκριµένο λόγο και χρειάζονταν επανεκκίνηση Πρόβληµα στην εισαγωγή κειµένου κατά την online συνεδρία: Πολλές φορές το κείµενο που έγραφε ένας χρήστης δεν αποστέλλονταν Προβλήµατα όταν ο χρήστης εισάγει µια διεύθυνση URL κατά την online συνεδρία: κολλούσε η προσπέλαση στην αντίστοιχη ιστοσελίδα µέσω της επιλογής «Προεπισκόπηση σε νέο Παράθυρο» Παρατηρήθηκαν ορισµένα προβλήµατα κωδικοποίησης όταν αποστέλλονταν στα ελληνικά. Ηµετάφρασησταελληνικάσεαρκετάσηµείαχρειάζεταιβελτίωση. Προβλήµατα µε το Java plug-in για το εργαλείο εικονικής τάξης: Σε ορισµένες περιπτώσεις ανκαιείχεεγκατασταθείαπαιτούντανεπανεγκατάστασηήδενάνοιγεηεφαρµογή. Ορισµέναπροβλήµαταπροέκυψανκατάτηδηµιουργίακαιεπεξεργασίατων on-line εξετάσεων Υπάρχουν δυσκολίες στην εφαρµογή της διαδικασίας αποθήκευσης συνεδριών και ανάκτησης αποθηκευµένων συνεδριών

13 Προτάσεις για Βελτίωση της Όλης ιαδικασίας Επιθυµητές Επεκτάσεις της Πλατφόρµας Εκπαίδευσης Ενσωµατωµένη υποστήριξη ήχου και βίντεο στην online συνεδρία. υνατότητα αντιγραφής κειµένου στο chat. ιαµοιρασµένοι φάκελοι αρχείων για τους χρήστες όλων των µαθηµάτων Το whiteboard θα πρέπει να διαθέτει επιπλέον δυνατότητες: (α)αντιγραφήκαιεπικόλλησησχηµάτων-εικόνων, (β)εισαγωγήσχηµάτωνήεικόνωνµετηδυνατότητακαιναγράψειςαπόπάνω, (γ) καλύτερη υποστήριξη των µαθηµατικών συµβόλων υνατότητα για upload δοµηµένου σε καταλόγους περιεχοµένου το οποίο θα γίνεται αυτόµατα extracted στην πλατφόρµα (π.χ. ενότητες -> παρουσιάσεις->υλικό παρουσιάσεων). Ο διδάσκοντας να λαµβάνει ειδοποίηση µε όταν κάποιος εκπαιδευόµενος γράψει στην Περιοχή Συζήτησης ώστε να υπάρξει άµεση απόκριση σε πιθανή ερώτηση-απορία. Η αλλαγή γλώσσας στο περιβάλλον της εικονικής τάξης γίνεται µόνο από το Taskbar και όχι µε τη χρήση του πληκτρολογίου (π.χ. Alt-Shift). υνατότητα αλλαγής µεγέθους (resize) του παραθύρου της εικονικής τάξης για καλύτερη εποπτεία.

14 Προτάσεις για Βελτίωση της Όλης ιαδικασίας Επιθυµητές Επεκτάσεις της Πλατφόρµας Εκπαίδευσης υνατότητα σύνδεσης της πλατφόρµας µε άλλα προγράµµατα που είναι χρήσιµα κατά την εκπαίδευση (π.χ. προγραµµατιστικά περιβάλλοντα, σχεδιαστικά προγράµµατα ψηφιακών και αναλογικών κυκλωµάτων, κλπ). Περιοχήσυζήτησης: ναµηδείχνειµόνοέναµήνυµακάθεφοράαλλάόλαταµηνύµατατου ίδιου thread (για καλύτερη παρακολούθηση της ροής της συζήτησης). Θα πρέπει στις on-line συνεδριάσεις ό,τι προβάλει ο καθηγητής να φαίνεται σε όλους τους φοιτητές: Γιαπαράδειγµαότανγίνεταιµιαδιάλεξηηδιαφάνειαπουπροβάλειοκαθηγητής, αυτή να προβάλλεται σε όλους τους υπόλοιπους χρήστες του συστήµατος. Άλλες Επισηµάνσεις Χορήγηση επίσηµων πιστοποιητικών στους καταρτιζόµενους: αυτό θα αποτελούσε ένα επιπλέον κίνητρο για την παρακολούθηση των µαθηµάτων. Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήµατος για την υποστήριξη της όλης διαδικασίας

15 Επόµενα Βήµατα Αξιόλογη προσπάθεια και πολύ χρήσιµα συµπεράσµατα Χρειάζεταιόµωςναπάµεέναβήµαπιοπέρα Ανάγκη για συστηµατικοποίηση της διαδικασίας της αξιολόγησης Εφαρµογή µιας εδραιωµένης µεθοδολογίας που θα βασιστεί σε ένα δοµηµένο µεθοδολογικό πλαίσιο το οποίο θα περιλαµβάνει τους ακόλουθους άξονες αξιολόγησης, οι οποίοι έχουν σκοπό να ανιχνεύσουν τις σχετικές µε τον εκπαιδευόµενο παραµέτρους: (i) Ο βαθµός διάρκειας στις σπουδές του εκπαιδευοµένου (ii) Η µαθησιακή απόδοση (iii) Η ικανοποίηση του εκπαιδευόµενου

16 Για κάθε έναν από τους παραπάνω άξονες θα ακολουθήσουµε ταακόλουθαβήµατα: i. Ορίζουµε τον άξονα ii. Προσδιορίζουµε τους δείκτες/παραµέτρους µέτρησης iii. Καθορίζουµε τα µέσα/εργαλεία µέτρησης των παραµέτρων αυτώνκαθώςκαιταχρονικάσηµείακαιτησυχνότηταµε τηνοποίαθαεφαρµοστούν. iv. Μέθοδος επεξεργασία και ερµηνεία των δεδοµένων.

17 Η εφαρµοζόµενη µέθοδος αξιολόγησης θα προσαρµοστεί στις ιδιαιτερότητες του συγκεκριµένου προγράµµατος (σύντοµη διάρκεια, κλπ) Γενική αξιολόγηση είτε ανά µάθηµα είτε ανά οµάδα συναφών µαθηµάτων (ώστε να υπάρχει ικανός αριθµός φοιτητών) Σύγκριση µεθόδων διδασκαλίας (όπου αυτό είναι εφικτό), κύκλων, βελτίωση υπηρεσιών από κύκλο σε κύκλοκλπ.

18 1. Ο βαθµός διάρκειας στις σπουδές του εκπαιδευοµένου Ορισµός Η διάρκεια που δείχνουν οι εκπαιδευόµενοι είναι το επίπεδο παρακολούθησης που κάνουν αναφορικά µε συγκεκριµένα µαθήµατα και το συνολικό πρόγραµµα σπουδών Η ανάλυση της διάρκειας των εκπαιδευόµενων θα µας παρέχει πληροφορίες σχετικά µε: τον αριθµό των εκπαιδευόµενων που ΕΝ συνεχίζει τα µαθήµατα ή τιςσπουδέςτου, τη χρονική στιγµή που συνέβη η εγκατάλειψη τις πιθανές αιτίες

19 1. Ο βαθµός διάρκειας στις σπουδές του εκπαιδευοµένου 1.1 είκτες / παράµετροι µέτρησης παρακολούθησης µαθήµατος Περιγραφή Αυτοί οι δείκτες δείχνουν το ποσοστό των σπουδαστών που εγκαταλείπουν το µάθηµα και τις διαφορετικές χρονικές στιγµές που αυτό µπορεί να συµβεί. Παράµετροι µέτρησης Ποσοστό σπουδαστών που είτε εγκαταλείπουν το µάθηµα είτε δεν παρουσιάζονται στην τελική εξέταση, εργασία ή άλλο τύπο αξιολόγησης σε σχέση µε τους εγγραφέντες σπουδαστές Εργαλεία µέτρησης / συχνότητα Βάση εδοµένων / Τέλος κάθε κύκλου µαθηµάτων

20 1. Ο βαθµός διάρκειας στις σπουδές του εκπαιδευοµένου 1.2 είκτεςπαρακολούθησηςκύκλουµαθηµάτων / προγράµµατος σπουδών Περιγραφή Αυτοί οι δείκτες δείχνουν, για τους σπουδαστές που τελειώνουν το πρόγραµµα, τοναριθµόεξαµήνων (κύκλουµαθηµάτων) πουεπένδυσαν, τον αριθµό µηνών/ετών που ξόδεψαν. Για την ανακάλυψη αυτών που δεν κάνουν µια ενεργή παρακολούθηση του προγράµµατος, εντοπίζονται εκείνοι οι σπουδαστές που βρίσκονται σε κίνδυνο να µη συνεχίσουν το πρόγραµµα (µη ενεργοί σπουδαστές για κάποιο χρονικό διάστηµα).

21 1. Ο βαθµός διάρκειας στις σπουδές του εκπαιδευοµένου 1.2 είκτεςπαρακολούθησηςκύκλουµαθηµάτων / προγράµµατος σπουδών Παράµετροι µέτρησης Για τους σπουδαστές που τελειώνουν το πρόγραµµα: αριθµός εξαµήνων που σπούδασαν, αριθµός ετών που ξόδεψαν, γενικά Αριθµό µαθηµάτων που εγγράφησαν και πραγµατικά τέλειωσαν ανά εξάµηνο Η διασταύρωση αυτών των δεδοµένων, θα µας επιτρέψει να καθορίσουµε standards συµπεριφοράς Αριθµός σπουδαστών που οµαδοποιούνται σε σχέση µε τα συνεχόµενα εξάµηνα που έχουν µείνει ανενεργοί Εργαλεία µέτρησης / συχνότητα Βάση εδοµένων / Τέλος κάθε κύκλου µαθηµάτων

22 2. Η µαθησιακή απόδοση Ορισµός Ένα οµηµένο Μεθοδολογικό Πλαίσιο Αξιολόγησης Η µαθησιακή απόδοση ορίζεται ως η µέτρηση εκείνων των µεγεθών που καταδεικνύουν, κατά προσέγγιση, αυτά που ένας σπουδαστής έµαθε ως αποτέλεσµα µιας διαδικασίας διδασκαλίας ή επιµόρφωσης. Με άλλα λόγια ορίζουµε την απόδοση ως την ικανότητα του σπουδαστή να ανταποκρίνεται στα εκπαιδευτικά ερεθίσµατα, δηλαδή, το βαθµό επίτευξης των στόχων που έχουν καθοριστεί από το µάθηµα και το πρόγραµµα σπυδώνγενικότερα.

23 2. Η µαθησιακή απόδοση Ένα οµηµένο Μεθοδολογικό Πλαίσιο Αξιολόγησης 2.1 είκτες που αφορούν τη διαδικασία αξιολόγησης Περιγραφή Αυτοί οι δείκτες δείχνουν το βαθµό επίτευξης των ακαδηµαϊκών στόχων των σπουδαστών αναφορικά µε τη βαθµολογία του στο µάθηµα και ανάλογαµετοντύποαξιολόγησηςπουακολουθήθηκε (τελικήεξέταση, συνεχής αξιολόγηση ή άλλα εναλλακτικά συστήµατα) Παράµετροι µέτρησης Αναφορικά µε τους επιτυχόντες ποσοστό σπουδαστών που πέρασαν σε σχέση µε τους εγγραφέντες ποσοστό σπουδαστών που πέρασαν σε σχέση µε αυτούς που παρουσιάστηκαν στην τελική εξέταση από τους σπουδαστές που πέρασαν, το ποσοστό που ακολούθησε τη συνεχόµενη αξιολόγηση, ή κάποιο άλλο τύπο, και αυτούς που πήγαν κατευθείαν στην τελική εξέταση

24 2. Η µαθησιακή απόδοση Ένα οµηµένο Μεθοδολογικό Πλαίσιο Αξιολόγησης 2.1 είκτες που αφορούν τη διαδικασία αξιολόγησης Παράµετροι µέτρησης Αναφορικά µε τις εξεταστικές περιόδους από τους σπουδαστές που είναι εγγεγραµένοι σε ένα µάθηµα, το ποσοστό που παρακολουθούν το µάθηµα για δεύτερη ή επαναλαµβανόµενη περίοδο. οίδιοςδείκτης, σεσχέσηµετοσυνολικόµέσοόροτουπρογράµµατος σπουδών Αναφορικά µε τα µαθήµατα Μαθήµαταπουέχουνπάνωαπό 70% επιτυχόντεςσεσχέσηµετους εγγραφέντες Top 10 µαθήµατα που έχουν το µεγαλύτερο ποσοστό επιτυχόντων (για µαθήµατα µε σπουδαστές > 10) Top 10 µαθήµατα που έχουν το µεγαλύτερο ποσοστό αποτυχόντων (για µαθήµατα µε σπουδαστές > 10)

25 2. Η µαθησιακή απόδοση Ένα οµηµένο Μεθοδολογικό Πλαίσιο Αξιολόγησης 2.1 είκτες που αφορούν τη διαδικασία αξιολόγησης Παράµετροι µέτρησης Αναφορικά µε την πορεία των σπουδαστών (εκµετάλευση του χρόνου) ποσοστό σπουδαστών που περνούν το 70% των µαθηµάτων που εγγράφησαν ποσοστό σπουδαστών που δεν πέρασαν καµιά πιστωτική µονάδα (credit) ποσοστό πιστωτικών µονάδων που επιτεύχθησαν σε σχέση µε τις εγγραφείσες µονάδες αντίληψη που έχουν οι σπουδαστές σχετικά µε το βάρος δουλειάς που έχει κάθε µάθηµα Εργαλεία µέτρησης / συχνότητα Βάση εδοµένων, ερωτηµατολόγια, συνεντεύξεις / Τέλος κάθε κύκλου µαθηµάτων

26 3. Η ικανοποίηση του εκπαιδευόµενου Ορισµός Ηικανοποίησητωνσπουδαστώνέχειάµεσησχέσηµετοβαθµό εκπλήρωσης των προσδοκιών που έχουν δηµιουργηθεί και των στόχων που έχουν επιτευχθεί Για να προσδιορίσουµε τα στοιχεία εκείνα που δηµιουργούν αυτή τηνικανοποίηση, σε ένα πρώτο επίπεδο λαµβάνουµε υπόψη διάφορα γενικά στοιχεία, σε ένα δεύτερο επίπεδο οµαδοποιούµε τα υπό αξιολόγηση στοιχεία σε 2 κατηγορίες: σεαυτάπουέχουνάµεσησχέσηµετοπεριεχόµενο σεαυτάπουέχουννακάνουνµεαυτόπουονοµάζουµε υποστήριξη στη µελέτη/µάθηση που λαµβάνει ο σπουδαστής κατά τη διάρκεια της διαδικασίας µάθησης.

27 3. Η ικανοποίηση του εκπαιδευόµενου 3.1 είκτες γενικής ικανοποίησης Γενική περιγραφή Αυτοί οι δείκτες µας επιτρέπουν να µετρήσουµε στοιχεία µε «διατέµνοντα» χαρακτήρα: τέρψη (enjoyment), αίσθησηωςµέλοςτηςακαδηµαϊκήςκοινότητας, ανταµοιβή (compensation) για το χρόνο που αφιέρωσε και την προσπάθεια που κατέβαλε οφέλη που µπορούν να προσφέρουν για γενική (συνολική) ικανοποίηση στον σπουδαστή

28 3. Η ικανοποίηση του εκπαιδευόµενου 3.1 είκτες γενικής ικανοποίησης Τέρψη (enjoyment) Περιγραφή Αυτός ο δείκτης µας επιτρέπει να αποτιµήσουµε αν ο σπουδαστής πράγµατι χαίρεται αυτό που κάνει κατά τη διάρκειατωνσπουδώντου. Παράµετροι µέτρησης Εδώ λαµβάνουµε υπόψη µας την προσωπική κρίση του σπουδαστή όσον αφορά το βαθµό ευχαρίστησης, καθώς επίσης και τον εντοπισµό των κυριοτέρωνπαραγόντωνπουτηνπροκαλούν. Εργαλεία µέτρησης / συχνότητα Ερωτηµατολόγια, προσωπική συνέντευξη / Τέλος κάθε κύκλου µαθηµάτων

29 3. Η ικανοποίηση του εκπαιδευόµενου 3.1 είκτες γενικής ικανοποίησης Αίσθηση ως µέλος της ακαδηµαϊκής κοινότητας Περιγραφή Αυτός ο δείκτης µας επιτρέπει να αποτιµήσουµε αν ο σπουδαστής νιώθει µέλος της ακαδηµαϊκής κοινότητας και ποιος είναι ο βαθµός ικανοποίησής τουσεσχέσηµεαυτήτηνυπαγωγή. Παράµετροι µέτρησης Εδώ λαµβάνουµε υπόψη µας την προσωπική κρίση του σπουδαστή όσον αφορά την αίσθηση υπαγωγής του στην ακαδηµαϊκή κοινότητα, καθώς επίσης και τον εντοπισµότωνκυριοτέρωνπαραγόντωνπουτηνπροκαλούν. Εργαλεία µέτρησης / συχνότητα Ερωτηµατολόγια, προσωπική συνέντευξη / Τέλος κάθε κύκλου µαθηµάτων

30 3. Η ικανοποίηση του εκπαιδευόµενου 3.1 είκτες γενικής ικανοποίησης Ανταµοιβή (compensation) για το χρόνο που αφιέρωσε και την προσπάθεια που κατέβαλε Περιγραφή Αυτός ο δείκτης µας επιτρέπει να αποτιµήσουµε την ισορροπία µεταξύ των πόρων (µέσων) που επενδύει ο σπουδαστής (χρόνος, προσπάθεια), των προσωπικών και επαγγελµατικών απαρνήσεων (στερήσεων) που έχει και τωνοφελώνπουαποκοµίζει. Παράµετροι µέτρησης Ο σπουδαστής αποτιµά µε βαθµιαίο τρόπο τη σχέση που υπάρχει µεταξύ των πόρων που επένδυσε, των στερήσεων που υπέστη και των οφελών που αποκόµισε. Εργαλεία µέτρησης / συχνότητα Ερωτηµατολόγια, προσωπική συνέντευξη / Τέλος κάθε κύκλου µαθηµάτων

31 3.1 είκτες γενικής ικανοποίησης Οφέλη Περιγραφή Ένα οµηµένο Μεθοδολογικό Πλαίσιο Αξιολόγησης 3. Η ικανοποίηση του εκπαιδευόµενου Αυτοί οι δείκτες µας επιτρέπει να αποτιµήσουµε το βαθµό ικανοποίησης του σπουδαστή σε σχέση µε τα διάφορα οφέλη που αποκοµίζει από τις σπουδές του στο συγκεκριµένο πρόγραµµα. Αυτά τα οφέλη είναι: οι γνώσεις που αποκτά, η απόκτηση ή βελτίωση δεξιοτήτων (συµπεριλαµβανοµένων ειδικών δεξιοτήτων online), και ο τίτλος πτυχίου / διπλώµατος που παίρνει µε την περάτωση των σπουδών του. Περιγραφή των γνώσεων Αυτός ο δείκτης µας επιτρέπει να αποτιµήσουµε τη διασύνδεση των σπουδαστών µε το πρόγραµµα σπουδών σε σχέση µε τις γνώσεις που αποκτούν Περιγραφή της ικανοποίησης όσον αφορά την απόκτηση ή βελτίωση δεξιοτήτων online (πλοήγηση, αναζήτηση πληροφοριών, επικοινωνία, συνεργασία, κλπ.) Αυτόςοδείκτηςµαςεπιτρέπεινααποτιµήσουµετοβαθµόωφέλειας, εφαρµοσιµότητας, επανεκτίµησης εργασιακής κατάστασης, χρησιµότητας, διευκόλυνσης της µάθησης ή άλλους παράγοντες που συµβάλουν στην απόκτηση αυτών των δεξιοτήτων για την ακαδηµαϊκή, προσωπικήκαιεπαγγελµατικήανάπτυξητουσπουδαστή.

32 3. Η ικανοποίηση του εκπαιδευόµενου 3.1 είκτες γενικής ικανοποίησης Οφέλη Περιγραφή του τίτλου ή διπλώµατος σπουδών Αυτός ο δείκτης µας επιτρέπει να αποτιµήσουµε τη διασύνδεση των σπουδαστών µε το πρόγραµµα σπουδών σε σχέση µε τον τίτλο σπουδών που επιθυµούν να αποκτήσουν. Παράµετροι µέτρησης Αποτιµούµετηνικανοποίησητουσπουδαστήµεβάσητιςγνώσειςπου αποκτούν, την επίτευξη ή την βελτίωση των online δεξιοτήτων, του τίτλου σπουδών που αποκτούν, έχοντας υπόψη την εφαρµοστικότητα τους σε προσωπικά, ακαδηµαϊκά καιεπαγγελµατικάπλαίσια. Εργαλεία µέτρησης / συχνότητα Ερωτηµατολόγια, προσωπική συνέντευξη / Τέλος κάθε κύκλου µαθηµάτων

33 3. Η ικανοποίηση του εκπαιδευόµενου 3.2 είκτες περιεχοµένου Γενική περιγραφή Αυτοί οι δείκτες αναφέρονται στο περιεχόµενο της ύλης που υπάρχει τόσο στο διδακτικό υλικό όσο και στο περιβάλλον της τάξης γενικότερα (σύνδεσµοι, βιβλιογραφία, ψηφιακή βιβλιοθήκη)

34 3. Η ικανοποίηση του εκπαιδευόµενου 3.2 είκτες περιεχοµένου Καταλληλότητα Περιγραφή Προσαρµογή των περιεχοµένων στις προσδοκίες που δηµιουργήθηκαν, λαµβάνοντας υπόψη τους στόχους που τέθηκαν, το επίπεδο εµβάθυνσης και δυσκολίας της ύλης. Παράµετροι µέτρησης Ο σπουδαστής αποτιµά τον τρόπο προσαρµογής των περιεχοµένων στις προσδοκίες που του δηµιουργεί η ύλη αναφορικά µε τους στόχους που τέθηκαν, το επίπεδοεµβάθυνσηςκαιτηδυσκολίαςτηςύλης. Εργαλεία µέτρησης / συχνότητα Ερωτηµατολόγια, προσωπική συνέντευξη / Τέλος κάθε κύκλου µαθηµάτων

35 3. Η ικανοποίηση του εκπαιδευόµενου 3.2 είκτες περιεχοµένου Επάρκεια Περιγραφή Όγκος περιεχοµένου που επιτρέπει την επίτευξη των τιθέντων στόχων. Παράµετροι µέτρησης Ποσοτική αποτίµηση για το αν τα περιεχόµενα που παρουσιάζονται είναι επαρκή γιατηνεπίτευξητωντιθέντωνστόχων. Εργαλεία µέτρησης / συχνότητα Ερωτηµατολόγια, προσωπική συνέντευξη / Τέλος κάθε κύκλου µαθηµάτων

36 3. Η ικανοποίηση του εκπαιδευόµενου 3.2 είκτες περιεχοµένου Εφαρµοσιµότητα Περιγραφή Χρησιµότητατουπεριεχοµένουστοεπαγγελµατικό, ακαδηµαϊκό και προσωπικό περιβάλλον του σπουδαστή. Παράµετροι µέτρησης Αποτίµηση της ικανοποίησης που νιώθει ο σπουδαστής όσον αφορά την εφαρµογή των γνώσεων που απέκτησε στο επαγγελµατικό, ακαδηµαϊκό και προσωπικό του περιβάλλον. Εργαλεία µέτρησης / συχνότητα Ερωτηµατολόγια, προσωπική συνέντευξη / Τέλος κάθε κύκλου µαθηµάτων

37 3. Η ικανοποίηση του εκπαιδευόµενου 3.3 είκτες υποστήριξης της µελέτης / µάθησης Γενική περιγραφή Αυτοί οι δείκτες επιτρέπουν την αποτίµηση της καταλληλότητας, της ευκαιρίας και της επάρκειας που προσφέρουν τα στοιχεία υποστήριξης της µελέτης / µάθησης που διαθέτει ο σπουδαστής κατά τη διάρκεια της διαδικασίας µάθησης. Τα στοιχεία που εντοπίζονται µπορούν να κατηγοροποιηθούν σε συγκεκριµένες οµάδες: i. Tutor action ii. Επικοινωνία iii. Resources (πηγές/βοήθεια) διδασκαλίας + µάθησης iv. Σύστηµα αξιολόγησης v. Εικονικό περιβάλλον µάθησης

38 3. Η ικανοποίηση του εκπαιδευόµενου 3.3 είκτες υποστήριξης της µελέτης / µάθησης Tutor action Περιγραφή Αυτή η οµάδα περιλαµβάνει τους δείκτες εκείνους από τους οποίους µπορούµε να εξάγουµε πληροφορίες για την αποτίµηση που κάνει ο σπουδαστής σχετικά µε τις επαγγελµατικές δεξιότητες (competencies) και την καταλληλότητα των δράσεων των καθηγητών-συµβούλων (tutors) και ειδικών συµβούλων υποστήριξης των σπουδών του εκπαιδευόµενου (consultants). είκτες Γνωστική επάρκεια της ύλης Παιδαγωγικέςδεξιότητες (competencies) Προσωποποίηση / προσαρµογή (personalization) της µάθησης Σχεδιασµός (planning)

39 3. Η ικανοποίηση του εκπαιδευόµενου 3.3 είκτες υποστήριξης της µελέτης / µάθησης Tutor action Eιδικοί σύµβουλοι υποστήριξης των σπουδών του εκπαιδευόµενου (consultants). είκτες Ακαδηµαϊκός προσανατολισµός Υποστήριξη στη διαδικασία διδασκαλίας-µάθησης Επαγγελµατικός προσανατολισµός Υποστήριξη στο εικονικό περιβάλλον µάθησης Κίνητρα για τη διάρκεια και συνέχιση των σπουδών

40 3. Η ικανοποίηση του εκπαιδευόµενου 3.3 είκτες υποστήριξης της µελέτης / µάθησης Επικοινωνία Περιγραφή Οι δείκτες που περιλαµβάνονται σε αυτή την οµάδα αντανακλούν την αποτίµηση που κάνει ο σπουδαστής για τις διάφορες σχέσεις και αλληλεπιδράσεις που του προσφέρει η εικονική κοινότητα, και τα διάφορα µέσα και πηγές (resources) που συµβάλλουνστηνεπίτευξηαυτούτουστόχου (ευκολία, ταχύτητα, συχνότητα, καταλληλότητα, κλπ.) είκτες Επικοινωνία εκπαιδευτή-εκπαιδευόµενου Επικοινωνία εκπαιδευτή-οµάδας Επικοινωνία εκπαιδευόµενου-εκπαιδευόµενου Επικοινωνία εκπαιδευόµενου-οµάδας Επικοινωνία εκπαιδευόµενου-οργανισµού Επικοινωνία εκπαιδευόµενου-κοινότητας

41 3. Η ικανοποίηση του εκπαιδευόµενου 3.3 είκτες υποστήριξης της µελέτης / µάθησης Resources (πηγές/βοήθεια) διδασκαλίας + µάθησης Περιγραφή Οι δείκτες που περιλαµβάνονται σε αυτή την οµάδα δείχνουν την ικανοποίηση του σπουδαστή σχετικά µε όλα εκείνα τα µεθοδολογικά στοιχεία που έχουν ως σκοπό τη διευκόλυνσητηςµάθησήςτου (δραστηριότητεςδιαφόρωντύπων, µελέτεςπερίπτωσης, µαθησιακά αντικείµενα - learning objects, lectures, συνδέσµους, κλπ.), καθώς επίσης µετοκαθαυτόδιδακτικόυλικόσεόλεςτουτιςαπόψεις (παιδαγωγικές, τεχνολογικές, οπτικές και λειτουργικές), είτε πρόκειται για ψηφιακό είτε για έντυπο υλικό. είκτες Pedagogical conceptualization (µεθοδολογικός σχεδιασµός της πηγής) οµή και οργάνωση Τεχνολογικά ζητήµατα Χρηστικότητα (usability) λειτουργικότητα Λειτουργίες Υπηρεσίες (σύνολο δράσεων που παρέχουν οι πηγές καθώς και τα αντίστοιχα εργαλεία) Γραφικός σχεδιασµός (οπτική συµπεριφορά της πηγής και των στοιχείων που τη συνθέτουν)

42 3. Η ικανοποίηση του εκπαιδευόµενου 3.3 είκτες υποστήριξης της µελέτης / µάθησης Σύστηµα αξιολόγησης Περιγραφή Αυτοί δείκτες δείχνουν την αποτίµηση που κάνει ο σπουδαστής για το/τα συστηµα/τα αξιολόγησης που χρησιµοποιήθηκε/αν και έχουν σχέσηµετηνκαταλληλότητα, συνοχήκαιανατροφοδότηση (feedback) που λαµβάνεται. είκτες Καταλληλότητα (σε σχέση µε τη δυσκολία, περιεχόµενο και στόχους της εκπαιδευτικής υπηρεσίας) Ευελιξία (προσαρµοστικότητα σε σχέση µε το ρυθµό µάθησης και τις ατοµικέςανάγκες) Ανατροφοδότηση (feedback εποικοδοµιστικού τύπου)

43 3. Η ικανοποίηση του εκπαιδευόµενου 3.3 είκτες υποστήριξης της µελέτης / µάθησης Εικονικό περιβάλλον µάθησης Περιγραφή Αυτοί οι δείκτες δείχνουν την ικανοποίηση του σπουδαστή σχετικά µε τις πληροφορίες, υπηρεσίες και λειτουργικότητες που του προσφέρει το περιβάλλον, σε όλες του τις απόψεις (παιδαγωγικές, τεχνολογικές, οπτικές και λειτουργικές). είκτες Τεχνολογικά ζητήµατα Χρηστικότητα (usability) Λειτουργικότητες (δράσεις και εργαλεία που προσφέρει το περιβάλλον) Pedagogical conceptualization (µεθοδολογικός σχεδιασµός των διαφόρων εικονικών χώρων για την καταλληλότερη υποστήριξη και ενίσχυση της µάθησης του σπουδαστή) Προσβασιµότητα (accessibility)

44 Ευχαριστώ! Ερωτήσεις;

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση από απόσταση

Εκπαίδευση από απόσταση Εκπαίδευση από απόσταση ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 Εκπαίδευση από απόσταση Πίνακας περιεχομένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ...0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΤΥΠΙΚΗ, ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΙ ΆΤΥΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ...1 ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ...2 ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ...2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ «ιεύρυνση τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τους χρήστες του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων ECTS

Οδηγός για τους χρήστες του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων ECTS Οδηγός για τους χρήστες του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων ECTS Εκπαίδευση και Κατάρτιση Το ίκτυο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct είναι µια υπηρεσία που σας βοηθάει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς 2010-2011 Παρουσίαση του Τµήµατος Το Τµήµα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 «Αναφορά για τη βελτίωση της διαδικασίας εκπαίδευσης από απόσταση - Η

Διαβάστε περισσότερα

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ 2011 Β ΚΥΚΛΟΣ Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ Οδηγός Σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Στελεχών Εμπορικής Λειτουργίας Τελευταία ενημέρωση 20/4/2011 2 Γιατί ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αγαπητέ Συνάδελφε, Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ. Οδηγός χρήσης σπουδαστών για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ. Οδηγός χρήσης σπουδαστών για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Πράξη 2.2.2.α. «Προπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών» Κεντρική Υποστήριξη H πλατφόρµα ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 Ιανουάριος 2014 Εισαγωγή Η παρούσα έκθεση εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣΤΕΡ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (εν συντοµία MSCIS) ΠΑΦΟΣ 2015 Περιεχόµενα Σκοπός και Στόχοι του Προγράµµατος...

Διαβάστε περισσότερα

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Παραγωγικής Λειτουργίας. Οδηγός Σπουδών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Στελεχών. Πρόγραµµα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Παραγωγικής Λειτουργίας. Οδηγός Σπουδών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Στελεχών. Πρόγραµµα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ 2011 Β ΚΥΚΛΟΣ Πρόγραµµα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ Οδηγός Σπουδών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Στελεχών Παραγωγικής Λειτουργίας Τελευταία ενηµέρωση 20/4/2011 Γιατί ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Αγαπητέ Συνάδελφε, Η

Διαβάστε περισσότερα

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ MODULE 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Κεφάλαιο 1ο: Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 1.1 Οριοθέτηση της έννοιας αξιολόγηση 1.2 Διακρίσεις της Αξιολόγησης 1.3 Aναγκαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. φιλοσοφια των προγραμματων... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 5 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

αποτίµηση βιβλιοθηκών & υπηρεσιών πληροφόρησης

αποτίµηση βιβλιοθηκών & υπηρεσιών πληροφόρησης 1 Ο ΗΓΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ 5 αποτίµηση βιβλιοθηκών & υπηρεσιών πληροφόρησης 2 Αποτίµηση Βιβλιοθηκών & Υπηρεσιών Πληροφόρησης / Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια ολοκλήρωσης των σπουδών για την απόκτηση προπτυχιακού διπλώµατος του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Οδηγός εκπαιδευτή 1.1. Εισαγωγή 1.2. Εκπαιδευτικό υλικό για τις δραστηριότητες πρόληψης του άγχους 1.3. Περιγραφή του οδηγού εκπαιδευτή

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος ένταξης 5. Το Πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ-ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΣΚΑΛΩΝ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 ΑΘΗΝΑ

Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 ΑΘΗΝΑ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο: Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 Τόπος: ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία: Ιανουάριος, 2012 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-LEARNING ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-LEARNING ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-LEARNING ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια αξιολόγησης εργαστηριακού εξοπλισμού για τα μαθήματα ειδικότητας ΤΕΕ

Κριτήρια αξιολόγησης εργαστηριακού εξοπλισμού για τα μαθήματα ειδικότητας ΤΕΕ 1 Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

High Heels. Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο. ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου

High Heels. Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο. ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου High Heels Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου RNo 15 Συνολική δομή του προγράμματος κατάρτισης και μικτής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Μ Ο Ν Α Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α, Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα

Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα Γ. Πασχάλης 1, Γ. Φακιολάκης 2, Σ. Παπαδάκης 3 1 Πανεπιστήµιο Πάτρας gpasxali@upatras.gr 2 3 o Γυµνάσιο Μεταµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα