Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών ιαδικασιών στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών ιαδικασιών στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων"

Transcript

1 Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών ιαδικασιών στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων Νταραντούµης Αθανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αιγαίου Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (ΤΠΤΕ)

2 Motivation and problem area Με τους όρους αξιολόγηση (assessment) & αποτίµηση (evaluation) εννοούµε την συλλογή, ανάλυση και ερµηνεία όλων των δεδοµένων ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος µε σκοπό τη διαπίστωση της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας του καθώς και την εκτίµηση όλων εκείνων των παραµέτρων που ενδεχοµένως επηρεάζουν την υλοποίησήτου (Rowntree, 1988). Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης χρησιµοποιούνται για τη βελτίωσητουσεόλαταεπίπεδα, διοικητικό, παιδαγωγικό, κοινωνικό και οικονοµικό.

3 Πλαίσιο εφαρµογής της αξιολόγησης Η αξιολόγηση των παρεχοµένων εκπαιδευτικών διαδικασιών υλοποιείται στα πλαίσια του προγράµµατος «Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής στο Τ.Ε.Ι. Λαµίας» Ηδη έκλεισε µια αρχική ολοκληρωµένη διαδικασία αξιολόγησης για τρεις κύκλους µαθηµάτων από το Φθινόπωρο του Συνολικά 43 µαθήµατα (10, 22 και 11 µαθήµαταανάκύκλο) Πάνω από 500 εκπαιδευόµενοι Χρήση της εκπαιδευτικής πλατφόρµας Blackboard Υιοθέτηση δυο µαθησιακών µοντέλων: learner-oriented model hybrid problem-based and collaborative learning model

4 Αρχική µεθοδολογία αξιολόγησης & αποτελέσµατα Τρόπος Αξιολόγησης των Παρεχόµενων Υπηρεσιών Η αξιολόγηση των παρεχόµενων υπηρεσιών έγινε σε µεγάλο βαθµό µε ερωτηµατολόγια που συµπληρώθηκαν από τους εκπαιδευόµενους καιτουςδιδάσκοντες. Οι απαντήσεις που δόθηκαν στα συγκεκριµένα ερωτηµατολόγια συνέβαλαν στην εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων σχετικά µε την όληεκπαιδευτικήδιαδικασία. Χρήσιµα συµπεράσµατα σχετικά µε την αξιολόγηση των παρεχόµενων υπηρεσιώνπροέκυψανεπίσης: (α) από τις τακτικές συναντήσεις των µελών της επιστηµονικής επιτροπής του έργουµετουςδιδάσκοντες, (β) από τις συναντήσεις των µελών της επιστηµονικής επιτροπής του έργου µε τουςδιδάσκοντεςκαιτουςεκπαιδευόµενους, (γ) από την αλληλεπίδραση των εκπαιδευοµένων µε τους διδάσκοντες και (δ)απότιςσυναντήσειςτωνµελώντηςεπιστηµονικήςεπιτροπήςτουέργου.

5 Αρχική µεθοδολογία αξιολόγησης & αποτελέσµατα 1. Τρία ερωτηµατολόγια εκπαιδευόµενων πριν την έναρξη των µαθηµάτων: o περιλαµβάνει γενικές ερωτήσεις σχετικά µε τα ενδιαφέροντα του κάθε εκπαιδευόµενου και τους λόγους για τους οποίους επέλεξε το συγκεκριµένο πρόγραµµα σπουδών. στο µεσοδιάστηµα µετάτοπέραςτουκάθεµαθήµατος. Τα 2 τελευταίαερωτηµατολόγιααφορούντιςεξήςπαραµέτρους: (α) εκπαιδευτικόυλικόµαθηµάτων, (β) αξιολόγησητηςεξαποστάσεωςεκπαίδευσηςωςεκπαιδευτικήδιαδικασία, (γ) αξιολόγησητηςεκπαιδευτικήςπλατφόρµας Blackboard, (δ) καταγραφή προβληµάτων της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της εκπαιδευτικής πλατφόρµας, (ε) προτάσειςγιαβελτίωσητηςόληςδιαδικασίας.

6 Αρχική µεθοδολογία αξιολόγησης & αποτελέσµατα 1. ύο ερωτηµατολόγια διδασκόντων στο µεσοδιάστηµα µετάτοπέραςτουκάθεµαθήµατος. Ταερωτηµατολόγιααφορούντιςεξήςπαραµέτρους: (α) αξιολόγηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ως εκπαιδευτική διαδικασία, (β) αξιολόγηση της εκπαιδευτικής πλατφόρµας Blackboard, (γ) παρατηρήσεις σχετικά µε αντιδράσεις των εκπαιδευόµενων κατά τη διεξαγωγήτωνµαθηµάτων, (δ) καταγραφή προβληµάτων της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της εκπαιδευτικής πλατφόρµας, (ε)προτάσειςγιαβελτίωσητηςόληςδιαδικασίας.

7 Αρχική µεθοδολογία αξιολόγησης & αποτελέσµατα Μερικά Αποτελέσµατα Ερωτηµατολογίων Εκπαιδευόµενων Έκφραση θετικής γνώµης για την µαθησιακή διαδικασία less more midterm questionnaires 0% 0% 4% 35% 48% 13% final questionnaires 0% 5% 0% 25% 40% 30% Ικανοποίηση από την αλληλεπίδραση µε άλλους χρήστες less more 8% 5% 15% 34% 23% 15% (σχετικά µικρή ικανοποίηση) Συχνότητα συµµετοχής των εκπαιδευόµενων σε online συνεδρίες Πάντα Μια φορά το 15ήµερο Λιγότερο συχνά Ποτέ 57% 23% 15% 5% Οι εκπαιδευόµενοι δεν έκαναν συχνή χρήση των Forums συζήτησης για ασύγχρονη επικοινωνία

8 Αρχική µεθοδολογία αξιολόγησης & αποτελέσµατα Μερικά Αποτελέσµατα Ερωτηµατολογίων και Αναφορών Εκπαιδευτών Έκφραση θετικής γνώµης για την µαθησιακή διαδικασία Μόνο το 30% των εκπαιδευτών ανέφερε υψηλό βαθµό ικανοποίησης για τη συµµετοχή των εκπαιδευόµενων στη µαθησιακή διαδικασία Πάνω από το 95% των εκπαιδευτών εξέφρασε θετική γνώµη για τα παρακάτω: Θα ήθελαν να εξακολουθήσουν να διδάσκουν µαθήµατα εξ αποστάσεως και στα επόµενα εξάµηνα Θα πρότειναν σε άλλους φοιτητές-εκπαιδευόµενους να παρακολουθήσουν τα συγκεκριµένα µαθήµατα εξ αποστάσεως Θα πρότειναν σε άλλους διδάσκοντες να διδάξουν µαθήµατα µε παρόµοιο τρόπο Θα πρότειναν σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύµατα να διδάσκουν µαθήµατα µε παρόµοιο τρόπο

9 Προτάσεις για Βελτίωση της Όλης ιαδικασίας ιαδικασία Επιλογής Εκπαιδευόµενων Μεγαλύτερη προβολή για προσέλκυση ενδιαφεροµένων Εξασφάλιση συµµετοχής µε επιλαχόντες: εκπαιδευόµενων που αποχωρούν τις πρώτες εβδοµάδες. για να καλύψουν θέσεις Μέγιστος αριθµός µαθηµάτων: που θα µπορούσε να παρακολουθήσει ταυτόχρονα ένας εκπαιδευόµενος (ίσως ο µέγιστος αριθµός µαθηµάτων να πρέπει να είναι δύο). Καλύτερη διευκρίνιση των απαιτήσεων του προγράµµατος: γνώσεις σε λογισµικό, σενάριο διδασκαλίας, απαιτούµενος χρόνος που πρέπει να διατίθεται για τη µελέτη της ύλης των διδακτικών ενοτήτων, χρονοδιάγραµµα µελέτης, πρόγραµµα εξετάσεων-εργασιών, αρκετάκαλήγνώσητωναγγλικών, κλπ. Να διατίθεται στους υποψήφιους εκπαιδευόµενους πιο αναλυτικό υλικό για το κάθε µάθηµα πέραν του περιγράµµατος. Ανακοίνωση των ωρών της ζωντανής συνεδρίας µαζί µε την προκήρυξη του κάθε µαθήµατος. Καλύτερη οργάνωση της διαδικασίας επιλογής µε τη χρήση Πληροφοριακού Συστήµατος.

10 Προτάσεις για Βελτίωση της Όλης ιαδικασίας Εκπαιδευτικό Υλικό Έντυπο εκπαιδευτικό υλικό: Το εκπαιδευτικό υλικό ήταν διαθέσιµο σε ηλεκτρονική µορφή µέσω της πλατφόρµας εκπαίδευσης. Ορισµένοι εκπαιδευόµενοι θα προτιµούσαν να ήτανδιαθέσιµοκαισεέντυπηµορφή. Περισσότερες πηγές πληροφόρησης - Πρόσβαση σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες αλλά και στη βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Περισσότερα λυµένα παραδείγµατα. Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης των εκπαιδευόµενων µε έµφαση στους βασικούς εκπαιδευτικούς στόχους κάθε ενότητας. Καλύτερη προσαρµογή του εκπαιδευτικού υλικού στις απαιτήσεις της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

11 Προτάσεις για Βελτίωση της Όλης ιαδικασίας Εκπαιδευτική ιαδικασία υνατότητα φωνητικής επικοινωνίας στις online συνεδρίες Online διαλέξεις από τους διδάσκοντες µε χρήση ήχου-εικόνας Μεγαλύτερη έµφαση στο κοµµάτι της ασύγχρονης επικοινωνίας µέσω της Περιοχής Συζήτησης Μεγαλύτερη έµφαση στο θέµα της προβληµατοκεντρικής προσέγγισης Οργάνωση-καταγραφή frequently asked questions (FAQs) των εκπαιδευόµενων στην πλατφόρµα εκπαίδευσης ιοργάνωση εκπαιδευτικών εκδροµών ή επισκέψεων σε χώρους ανάλογα µε το αντικείµενο του κάθε µαθήµατος. ιεξαγωγή διαλέξεων µε εξωτερικούς προσκεκληµένους τόσο από τον ακαδηµαϊκό χώρο όσο και από τους χώρους της αγοράς και της βιοµηχανίας. ιεξαγωγή περιοδικών οµαδικών συµβουλευτικών συναντήσεων Έναµίνιοnline σεµινάριοµε τηνέναρξητωνµαθηµάτωνγιατοπωςθαπρέπεινακινείται ένας e-student, π.χ. χρήσηφόρουµ, τρόποςδιαβάσµατος, προετοιµασίαγιαοnline συνεδρίες ιάρκεια µαθηµάτων: ενδεχόµενο να παραταθεί η διάρκεια τους

12 Προτάσεις για Βελτίωση της Όλης ιαδικασίας Προβλήµατα της Πλατφόρµας Εκπαίδευσης Η εφαρµογή της εικονικής τάξης αρκετές φορές «κολλούσε» χωρίς συγκεκριµένο λόγο και χρειάζονταν επανεκκίνηση Πρόβληµα στην εισαγωγή κειµένου κατά την online συνεδρία: Πολλές φορές το κείµενο που έγραφε ένας χρήστης δεν αποστέλλονταν Προβλήµατα όταν ο χρήστης εισάγει µια διεύθυνση URL κατά την online συνεδρία: κολλούσε η προσπέλαση στην αντίστοιχη ιστοσελίδα µέσω της επιλογής «Προεπισκόπηση σε νέο Παράθυρο» Παρατηρήθηκαν ορισµένα προβλήµατα κωδικοποίησης όταν αποστέλλονταν στα ελληνικά. Ηµετάφρασησταελληνικάσεαρκετάσηµείαχρειάζεταιβελτίωση. Προβλήµατα µε το Java plug-in για το εργαλείο εικονικής τάξης: Σε ορισµένες περιπτώσεις ανκαιείχεεγκατασταθείαπαιτούντανεπανεγκατάστασηήδενάνοιγεηεφαρµογή. Ορισµέναπροβλήµαταπροέκυψανκατάτηδηµιουργίακαιεπεξεργασίατων on-line εξετάσεων Υπάρχουν δυσκολίες στην εφαρµογή της διαδικασίας αποθήκευσης συνεδριών και ανάκτησης αποθηκευµένων συνεδριών

13 Προτάσεις για Βελτίωση της Όλης ιαδικασίας Επιθυµητές Επεκτάσεις της Πλατφόρµας Εκπαίδευσης Ενσωµατωµένη υποστήριξη ήχου και βίντεο στην online συνεδρία. υνατότητα αντιγραφής κειµένου στο chat. ιαµοιρασµένοι φάκελοι αρχείων για τους χρήστες όλων των µαθηµάτων Το whiteboard θα πρέπει να διαθέτει επιπλέον δυνατότητες: (α)αντιγραφήκαιεπικόλλησησχηµάτων-εικόνων, (β)εισαγωγήσχηµάτωνήεικόνωνµετηδυνατότητακαιναγράψειςαπόπάνω, (γ) καλύτερη υποστήριξη των µαθηµατικών συµβόλων υνατότητα για upload δοµηµένου σε καταλόγους περιεχοµένου το οποίο θα γίνεται αυτόµατα extracted στην πλατφόρµα (π.χ. ενότητες -> παρουσιάσεις->υλικό παρουσιάσεων). Ο διδάσκοντας να λαµβάνει ειδοποίηση µε όταν κάποιος εκπαιδευόµενος γράψει στην Περιοχή Συζήτησης ώστε να υπάρξει άµεση απόκριση σε πιθανή ερώτηση-απορία. Η αλλαγή γλώσσας στο περιβάλλον της εικονικής τάξης γίνεται µόνο από το Taskbar και όχι µε τη χρήση του πληκτρολογίου (π.χ. Alt-Shift). υνατότητα αλλαγής µεγέθους (resize) του παραθύρου της εικονικής τάξης για καλύτερη εποπτεία.

14 Προτάσεις για Βελτίωση της Όλης ιαδικασίας Επιθυµητές Επεκτάσεις της Πλατφόρµας Εκπαίδευσης υνατότητα σύνδεσης της πλατφόρµας µε άλλα προγράµµατα που είναι χρήσιµα κατά την εκπαίδευση (π.χ. προγραµµατιστικά περιβάλλοντα, σχεδιαστικά προγράµµατα ψηφιακών και αναλογικών κυκλωµάτων, κλπ). Περιοχήσυζήτησης: ναµηδείχνειµόνοέναµήνυµακάθεφοράαλλάόλαταµηνύµατατου ίδιου thread (για καλύτερη παρακολούθηση της ροής της συζήτησης). Θα πρέπει στις on-line συνεδριάσεις ό,τι προβάλει ο καθηγητής να φαίνεται σε όλους τους φοιτητές: Γιαπαράδειγµαότανγίνεταιµιαδιάλεξηηδιαφάνειαπουπροβάλειοκαθηγητής, αυτή να προβάλλεται σε όλους τους υπόλοιπους χρήστες του συστήµατος. Άλλες Επισηµάνσεις Χορήγηση επίσηµων πιστοποιητικών στους καταρτιζόµενους: αυτό θα αποτελούσε ένα επιπλέον κίνητρο για την παρακολούθηση των µαθηµάτων. Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήµατος για την υποστήριξη της όλης διαδικασίας

15 Επόµενα Βήµατα Αξιόλογη προσπάθεια και πολύ χρήσιµα συµπεράσµατα Χρειάζεταιόµωςναπάµεέναβήµαπιοπέρα Ανάγκη για συστηµατικοποίηση της διαδικασίας της αξιολόγησης Εφαρµογή µιας εδραιωµένης µεθοδολογίας που θα βασιστεί σε ένα δοµηµένο µεθοδολογικό πλαίσιο το οποίο θα περιλαµβάνει τους ακόλουθους άξονες αξιολόγησης, οι οποίοι έχουν σκοπό να ανιχνεύσουν τις σχετικές µε τον εκπαιδευόµενο παραµέτρους: (i) Ο βαθµός διάρκειας στις σπουδές του εκπαιδευοµένου (ii) Η µαθησιακή απόδοση (iii) Η ικανοποίηση του εκπαιδευόµενου

16 Για κάθε έναν από τους παραπάνω άξονες θα ακολουθήσουµε ταακόλουθαβήµατα: i. Ορίζουµε τον άξονα ii. Προσδιορίζουµε τους δείκτες/παραµέτρους µέτρησης iii. Καθορίζουµε τα µέσα/εργαλεία µέτρησης των παραµέτρων αυτώνκαθώςκαιταχρονικάσηµείακαιτησυχνότηταµε τηνοποίαθαεφαρµοστούν. iv. Μέθοδος επεξεργασία και ερµηνεία των δεδοµένων.

17 Η εφαρµοζόµενη µέθοδος αξιολόγησης θα προσαρµοστεί στις ιδιαιτερότητες του συγκεκριµένου προγράµµατος (σύντοµη διάρκεια, κλπ) Γενική αξιολόγηση είτε ανά µάθηµα είτε ανά οµάδα συναφών µαθηµάτων (ώστε να υπάρχει ικανός αριθµός φοιτητών) Σύγκριση µεθόδων διδασκαλίας (όπου αυτό είναι εφικτό), κύκλων, βελτίωση υπηρεσιών από κύκλο σε κύκλοκλπ.

18 1. Ο βαθµός διάρκειας στις σπουδές του εκπαιδευοµένου Ορισµός Η διάρκεια που δείχνουν οι εκπαιδευόµενοι είναι το επίπεδο παρακολούθησης που κάνουν αναφορικά µε συγκεκριµένα µαθήµατα και το συνολικό πρόγραµµα σπουδών Η ανάλυση της διάρκειας των εκπαιδευόµενων θα µας παρέχει πληροφορίες σχετικά µε: τον αριθµό των εκπαιδευόµενων που ΕΝ συνεχίζει τα µαθήµατα ή τιςσπουδέςτου, τη χρονική στιγµή που συνέβη η εγκατάλειψη τις πιθανές αιτίες

19 1. Ο βαθµός διάρκειας στις σπουδές του εκπαιδευοµένου 1.1 είκτες / παράµετροι µέτρησης παρακολούθησης µαθήµατος Περιγραφή Αυτοί οι δείκτες δείχνουν το ποσοστό των σπουδαστών που εγκαταλείπουν το µάθηµα και τις διαφορετικές χρονικές στιγµές που αυτό µπορεί να συµβεί. Παράµετροι µέτρησης Ποσοστό σπουδαστών που είτε εγκαταλείπουν το µάθηµα είτε δεν παρουσιάζονται στην τελική εξέταση, εργασία ή άλλο τύπο αξιολόγησης σε σχέση µε τους εγγραφέντες σπουδαστές Εργαλεία µέτρησης / συχνότητα Βάση εδοµένων / Τέλος κάθε κύκλου µαθηµάτων

20 1. Ο βαθµός διάρκειας στις σπουδές του εκπαιδευοµένου 1.2 είκτεςπαρακολούθησηςκύκλουµαθηµάτων / προγράµµατος σπουδών Περιγραφή Αυτοί οι δείκτες δείχνουν, για τους σπουδαστές που τελειώνουν το πρόγραµµα, τοναριθµόεξαµήνων (κύκλουµαθηµάτων) πουεπένδυσαν, τον αριθµό µηνών/ετών που ξόδεψαν. Για την ανακάλυψη αυτών που δεν κάνουν µια ενεργή παρακολούθηση του προγράµµατος, εντοπίζονται εκείνοι οι σπουδαστές που βρίσκονται σε κίνδυνο να µη συνεχίσουν το πρόγραµµα (µη ενεργοί σπουδαστές για κάποιο χρονικό διάστηµα).

21 1. Ο βαθµός διάρκειας στις σπουδές του εκπαιδευοµένου 1.2 είκτεςπαρακολούθησηςκύκλουµαθηµάτων / προγράµµατος σπουδών Παράµετροι µέτρησης Για τους σπουδαστές που τελειώνουν το πρόγραµµα: αριθµός εξαµήνων που σπούδασαν, αριθµός ετών που ξόδεψαν, γενικά Αριθµό µαθηµάτων που εγγράφησαν και πραγµατικά τέλειωσαν ανά εξάµηνο Η διασταύρωση αυτών των δεδοµένων, θα µας επιτρέψει να καθορίσουµε standards συµπεριφοράς Αριθµός σπουδαστών που οµαδοποιούνται σε σχέση µε τα συνεχόµενα εξάµηνα που έχουν µείνει ανενεργοί Εργαλεία µέτρησης / συχνότητα Βάση εδοµένων / Τέλος κάθε κύκλου µαθηµάτων

22 2. Η µαθησιακή απόδοση Ορισµός Ένα οµηµένο Μεθοδολογικό Πλαίσιο Αξιολόγησης Η µαθησιακή απόδοση ορίζεται ως η µέτρηση εκείνων των µεγεθών που καταδεικνύουν, κατά προσέγγιση, αυτά που ένας σπουδαστής έµαθε ως αποτέλεσµα µιας διαδικασίας διδασκαλίας ή επιµόρφωσης. Με άλλα λόγια ορίζουµε την απόδοση ως την ικανότητα του σπουδαστή να ανταποκρίνεται στα εκπαιδευτικά ερεθίσµατα, δηλαδή, το βαθµό επίτευξης των στόχων που έχουν καθοριστεί από το µάθηµα και το πρόγραµµα σπυδώνγενικότερα.

23 2. Η µαθησιακή απόδοση Ένα οµηµένο Μεθοδολογικό Πλαίσιο Αξιολόγησης 2.1 είκτες που αφορούν τη διαδικασία αξιολόγησης Περιγραφή Αυτοί οι δείκτες δείχνουν το βαθµό επίτευξης των ακαδηµαϊκών στόχων των σπουδαστών αναφορικά µε τη βαθµολογία του στο µάθηµα και ανάλογαµετοντύποαξιολόγησηςπουακολουθήθηκε (τελικήεξέταση, συνεχής αξιολόγηση ή άλλα εναλλακτικά συστήµατα) Παράµετροι µέτρησης Αναφορικά µε τους επιτυχόντες ποσοστό σπουδαστών που πέρασαν σε σχέση µε τους εγγραφέντες ποσοστό σπουδαστών που πέρασαν σε σχέση µε αυτούς που παρουσιάστηκαν στην τελική εξέταση από τους σπουδαστές που πέρασαν, το ποσοστό που ακολούθησε τη συνεχόµενη αξιολόγηση, ή κάποιο άλλο τύπο, και αυτούς που πήγαν κατευθείαν στην τελική εξέταση

24 2. Η µαθησιακή απόδοση Ένα οµηµένο Μεθοδολογικό Πλαίσιο Αξιολόγησης 2.1 είκτες που αφορούν τη διαδικασία αξιολόγησης Παράµετροι µέτρησης Αναφορικά µε τις εξεταστικές περιόδους από τους σπουδαστές που είναι εγγεγραµένοι σε ένα µάθηµα, το ποσοστό που παρακολουθούν το µάθηµα για δεύτερη ή επαναλαµβανόµενη περίοδο. οίδιοςδείκτης, σεσχέσηµετοσυνολικόµέσοόροτουπρογράµµατος σπουδών Αναφορικά µε τα µαθήµατα Μαθήµαταπουέχουνπάνωαπό 70% επιτυχόντεςσεσχέσηµετους εγγραφέντες Top 10 µαθήµατα που έχουν το µεγαλύτερο ποσοστό επιτυχόντων (για µαθήµατα µε σπουδαστές > 10) Top 10 µαθήµατα που έχουν το µεγαλύτερο ποσοστό αποτυχόντων (για µαθήµατα µε σπουδαστές > 10)

25 2. Η µαθησιακή απόδοση Ένα οµηµένο Μεθοδολογικό Πλαίσιο Αξιολόγησης 2.1 είκτες που αφορούν τη διαδικασία αξιολόγησης Παράµετροι µέτρησης Αναφορικά µε την πορεία των σπουδαστών (εκµετάλευση του χρόνου) ποσοστό σπουδαστών που περνούν το 70% των µαθηµάτων που εγγράφησαν ποσοστό σπουδαστών που δεν πέρασαν καµιά πιστωτική µονάδα (credit) ποσοστό πιστωτικών µονάδων που επιτεύχθησαν σε σχέση µε τις εγγραφείσες µονάδες αντίληψη που έχουν οι σπουδαστές σχετικά µε το βάρος δουλειάς που έχει κάθε µάθηµα Εργαλεία µέτρησης / συχνότητα Βάση εδοµένων, ερωτηµατολόγια, συνεντεύξεις / Τέλος κάθε κύκλου µαθηµάτων

26 3. Η ικανοποίηση του εκπαιδευόµενου Ορισµός Ηικανοποίησητωνσπουδαστώνέχειάµεσησχέσηµετοβαθµό εκπλήρωσης των προσδοκιών που έχουν δηµιουργηθεί και των στόχων που έχουν επιτευχθεί Για να προσδιορίσουµε τα στοιχεία εκείνα που δηµιουργούν αυτή τηνικανοποίηση, σε ένα πρώτο επίπεδο λαµβάνουµε υπόψη διάφορα γενικά στοιχεία, σε ένα δεύτερο επίπεδο οµαδοποιούµε τα υπό αξιολόγηση στοιχεία σε 2 κατηγορίες: σεαυτάπουέχουνάµεσησχέσηµετοπεριεχόµενο σεαυτάπουέχουννακάνουνµεαυτόπουονοµάζουµε υποστήριξη στη µελέτη/µάθηση που λαµβάνει ο σπουδαστής κατά τη διάρκεια της διαδικασίας µάθησης.

27 3. Η ικανοποίηση του εκπαιδευόµενου 3.1 είκτες γενικής ικανοποίησης Γενική περιγραφή Αυτοί οι δείκτες µας επιτρέπουν να µετρήσουµε στοιχεία µε «διατέµνοντα» χαρακτήρα: τέρψη (enjoyment), αίσθησηωςµέλοςτηςακαδηµαϊκήςκοινότητας, ανταµοιβή (compensation) για το χρόνο που αφιέρωσε και την προσπάθεια που κατέβαλε οφέλη που µπορούν να προσφέρουν για γενική (συνολική) ικανοποίηση στον σπουδαστή

28 3. Η ικανοποίηση του εκπαιδευόµενου 3.1 είκτες γενικής ικανοποίησης Τέρψη (enjoyment) Περιγραφή Αυτός ο δείκτης µας επιτρέπει να αποτιµήσουµε αν ο σπουδαστής πράγµατι χαίρεται αυτό που κάνει κατά τη διάρκειατωνσπουδώντου. Παράµετροι µέτρησης Εδώ λαµβάνουµε υπόψη µας την προσωπική κρίση του σπουδαστή όσον αφορά το βαθµό ευχαρίστησης, καθώς επίσης και τον εντοπισµό των κυριοτέρωνπαραγόντωνπουτηνπροκαλούν. Εργαλεία µέτρησης / συχνότητα Ερωτηµατολόγια, προσωπική συνέντευξη / Τέλος κάθε κύκλου µαθηµάτων

29 3. Η ικανοποίηση του εκπαιδευόµενου 3.1 είκτες γενικής ικανοποίησης Αίσθηση ως µέλος της ακαδηµαϊκής κοινότητας Περιγραφή Αυτός ο δείκτης µας επιτρέπει να αποτιµήσουµε αν ο σπουδαστής νιώθει µέλος της ακαδηµαϊκής κοινότητας και ποιος είναι ο βαθµός ικανοποίησής τουσεσχέσηµεαυτήτηνυπαγωγή. Παράµετροι µέτρησης Εδώ λαµβάνουµε υπόψη µας την προσωπική κρίση του σπουδαστή όσον αφορά την αίσθηση υπαγωγής του στην ακαδηµαϊκή κοινότητα, καθώς επίσης και τον εντοπισµότωνκυριοτέρωνπαραγόντωνπουτηνπροκαλούν. Εργαλεία µέτρησης / συχνότητα Ερωτηµατολόγια, προσωπική συνέντευξη / Τέλος κάθε κύκλου µαθηµάτων

30 3. Η ικανοποίηση του εκπαιδευόµενου 3.1 είκτες γενικής ικανοποίησης Ανταµοιβή (compensation) για το χρόνο που αφιέρωσε και την προσπάθεια που κατέβαλε Περιγραφή Αυτός ο δείκτης µας επιτρέπει να αποτιµήσουµε την ισορροπία µεταξύ των πόρων (µέσων) που επενδύει ο σπουδαστής (χρόνος, προσπάθεια), των προσωπικών και επαγγελµατικών απαρνήσεων (στερήσεων) που έχει και τωνοφελώνπουαποκοµίζει. Παράµετροι µέτρησης Ο σπουδαστής αποτιµά µε βαθµιαίο τρόπο τη σχέση που υπάρχει µεταξύ των πόρων που επένδυσε, των στερήσεων που υπέστη και των οφελών που αποκόµισε. Εργαλεία µέτρησης / συχνότητα Ερωτηµατολόγια, προσωπική συνέντευξη / Τέλος κάθε κύκλου µαθηµάτων

31 3.1 είκτες γενικής ικανοποίησης Οφέλη Περιγραφή Ένα οµηµένο Μεθοδολογικό Πλαίσιο Αξιολόγησης 3. Η ικανοποίηση του εκπαιδευόµενου Αυτοί οι δείκτες µας επιτρέπει να αποτιµήσουµε το βαθµό ικανοποίησης του σπουδαστή σε σχέση µε τα διάφορα οφέλη που αποκοµίζει από τις σπουδές του στο συγκεκριµένο πρόγραµµα. Αυτά τα οφέλη είναι: οι γνώσεις που αποκτά, η απόκτηση ή βελτίωση δεξιοτήτων (συµπεριλαµβανοµένων ειδικών δεξιοτήτων online), και ο τίτλος πτυχίου / διπλώµατος που παίρνει µε την περάτωση των σπουδών του. Περιγραφή των γνώσεων Αυτός ο δείκτης µας επιτρέπει να αποτιµήσουµε τη διασύνδεση των σπουδαστών µε το πρόγραµµα σπουδών σε σχέση µε τις γνώσεις που αποκτούν Περιγραφή της ικανοποίησης όσον αφορά την απόκτηση ή βελτίωση δεξιοτήτων online (πλοήγηση, αναζήτηση πληροφοριών, επικοινωνία, συνεργασία, κλπ.) Αυτόςοδείκτηςµαςεπιτρέπεινααποτιµήσουµετοβαθµόωφέλειας, εφαρµοσιµότητας, επανεκτίµησης εργασιακής κατάστασης, χρησιµότητας, διευκόλυνσης της µάθησης ή άλλους παράγοντες που συµβάλουν στην απόκτηση αυτών των δεξιοτήτων για την ακαδηµαϊκή, προσωπικήκαιεπαγγελµατικήανάπτυξητουσπουδαστή.

32 3. Η ικανοποίηση του εκπαιδευόµενου 3.1 είκτες γενικής ικανοποίησης Οφέλη Περιγραφή του τίτλου ή διπλώµατος σπουδών Αυτός ο δείκτης µας επιτρέπει να αποτιµήσουµε τη διασύνδεση των σπουδαστών µε το πρόγραµµα σπουδών σε σχέση µε τον τίτλο σπουδών που επιθυµούν να αποκτήσουν. Παράµετροι µέτρησης Αποτιµούµετηνικανοποίησητουσπουδαστήµεβάσητιςγνώσειςπου αποκτούν, την επίτευξη ή την βελτίωση των online δεξιοτήτων, του τίτλου σπουδών που αποκτούν, έχοντας υπόψη την εφαρµοστικότητα τους σε προσωπικά, ακαδηµαϊκά καιεπαγγελµατικάπλαίσια. Εργαλεία µέτρησης / συχνότητα Ερωτηµατολόγια, προσωπική συνέντευξη / Τέλος κάθε κύκλου µαθηµάτων

33 3. Η ικανοποίηση του εκπαιδευόµενου 3.2 είκτες περιεχοµένου Γενική περιγραφή Αυτοί οι δείκτες αναφέρονται στο περιεχόµενο της ύλης που υπάρχει τόσο στο διδακτικό υλικό όσο και στο περιβάλλον της τάξης γενικότερα (σύνδεσµοι, βιβλιογραφία, ψηφιακή βιβλιοθήκη)

34 3. Η ικανοποίηση του εκπαιδευόµενου 3.2 είκτες περιεχοµένου Καταλληλότητα Περιγραφή Προσαρµογή των περιεχοµένων στις προσδοκίες που δηµιουργήθηκαν, λαµβάνοντας υπόψη τους στόχους που τέθηκαν, το επίπεδο εµβάθυνσης και δυσκολίας της ύλης. Παράµετροι µέτρησης Ο σπουδαστής αποτιµά τον τρόπο προσαρµογής των περιεχοµένων στις προσδοκίες που του δηµιουργεί η ύλη αναφορικά µε τους στόχους που τέθηκαν, το επίπεδοεµβάθυνσηςκαιτηδυσκολίαςτηςύλης. Εργαλεία µέτρησης / συχνότητα Ερωτηµατολόγια, προσωπική συνέντευξη / Τέλος κάθε κύκλου µαθηµάτων

35 3. Η ικανοποίηση του εκπαιδευόµενου 3.2 είκτες περιεχοµένου Επάρκεια Περιγραφή Όγκος περιεχοµένου που επιτρέπει την επίτευξη των τιθέντων στόχων. Παράµετροι µέτρησης Ποσοτική αποτίµηση για το αν τα περιεχόµενα που παρουσιάζονται είναι επαρκή γιατηνεπίτευξητωντιθέντωνστόχων. Εργαλεία µέτρησης / συχνότητα Ερωτηµατολόγια, προσωπική συνέντευξη / Τέλος κάθε κύκλου µαθηµάτων

36 3. Η ικανοποίηση του εκπαιδευόµενου 3.2 είκτες περιεχοµένου Εφαρµοσιµότητα Περιγραφή Χρησιµότητατουπεριεχοµένουστοεπαγγελµατικό, ακαδηµαϊκό και προσωπικό περιβάλλον του σπουδαστή. Παράµετροι µέτρησης Αποτίµηση της ικανοποίησης που νιώθει ο σπουδαστής όσον αφορά την εφαρµογή των γνώσεων που απέκτησε στο επαγγελµατικό, ακαδηµαϊκό και προσωπικό του περιβάλλον. Εργαλεία µέτρησης / συχνότητα Ερωτηµατολόγια, προσωπική συνέντευξη / Τέλος κάθε κύκλου µαθηµάτων

37 3. Η ικανοποίηση του εκπαιδευόµενου 3.3 είκτες υποστήριξης της µελέτης / µάθησης Γενική περιγραφή Αυτοί οι δείκτες επιτρέπουν την αποτίµηση της καταλληλότητας, της ευκαιρίας και της επάρκειας που προσφέρουν τα στοιχεία υποστήριξης της µελέτης / µάθησης που διαθέτει ο σπουδαστής κατά τη διάρκεια της διαδικασίας µάθησης. Τα στοιχεία που εντοπίζονται µπορούν να κατηγοροποιηθούν σε συγκεκριµένες οµάδες: i. Tutor action ii. Επικοινωνία iii. Resources (πηγές/βοήθεια) διδασκαλίας + µάθησης iv. Σύστηµα αξιολόγησης v. Εικονικό περιβάλλον µάθησης

38 3. Η ικανοποίηση του εκπαιδευόµενου 3.3 είκτες υποστήριξης της µελέτης / µάθησης Tutor action Περιγραφή Αυτή η οµάδα περιλαµβάνει τους δείκτες εκείνους από τους οποίους µπορούµε να εξάγουµε πληροφορίες για την αποτίµηση που κάνει ο σπουδαστής σχετικά µε τις επαγγελµατικές δεξιότητες (competencies) και την καταλληλότητα των δράσεων των καθηγητών-συµβούλων (tutors) και ειδικών συµβούλων υποστήριξης των σπουδών του εκπαιδευόµενου (consultants). είκτες Γνωστική επάρκεια της ύλης Παιδαγωγικέςδεξιότητες (competencies) Προσωποποίηση / προσαρµογή (personalization) της µάθησης Σχεδιασµός (planning)

39 3. Η ικανοποίηση του εκπαιδευόµενου 3.3 είκτες υποστήριξης της µελέτης / µάθησης Tutor action Eιδικοί σύµβουλοι υποστήριξης των σπουδών του εκπαιδευόµενου (consultants). είκτες Ακαδηµαϊκός προσανατολισµός Υποστήριξη στη διαδικασία διδασκαλίας-µάθησης Επαγγελµατικός προσανατολισµός Υποστήριξη στο εικονικό περιβάλλον µάθησης Κίνητρα για τη διάρκεια και συνέχιση των σπουδών

40 3. Η ικανοποίηση του εκπαιδευόµενου 3.3 είκτες υποστήριξης της µελέτης / µάθησης Επικοινωνία Περιγραφή Οι δείκτες που περιλαµβάνονται σε αυτή την οµάδα αντανακλούν την αποτίµηση που κάνει ο σπουδαστής για τις διάφορες σχέσεις και αλληλεπιδράσεις που του προσφέρει η εικονική κοινότητα, και τα διάφορα µέσα και πηγές (resources) που συµβάλλουνστηνεπίτευξηαυτούτουστόχου (ευκολία, ταχύτητα, συχνότητα, καταλληλότητα, κλπ.) είκτες Επικοινωνία εκπαιδευτή-εκπαιδευόµενου Επικοινωνία εκπαιδευτή-οµάδας Επικοινωνία εκπαιδευόµενου-εκπαιδευόµενου Επικοινωνία εκπαιδευόµενου-οµάδας Επικοινωνία εκπαιδευόµενου-οργανισµού Επικοινωνία εκπαιδευόµενου-κοινότητας

41 3. Η ικανοποίηση του εκπαιδευόµενου 3.3 είκτες υποστήριξης της µελέτης / µάθησης Resources (πηγές/βοήθεια) διδασκαλίας + µάθησης Περιγραφή Οι δείκτες που περιλαµβάνονται σε αυτή την οµάδα δείχνουν την ικανοποίηση του σπουδαστή σχετικά µε όλα εκείνα τα µεθοδολογικά στοιχεία που έχουν ως σκοπό τη διευκόλυνσητηςµάθησήςτου (δραστηριότητεςδιαφόρωντύπων, µελέτεςπερίπτωσης, µαθησιακά αντικείµενα - learning objects, lectures, συνδέσµους, κλπ.), καθώς επίσης µετοκαθαυτόδιδακτικόυλικόσεόλεςτουτιςαπόψεις (παιδαγωγικές, τεχνολογικές, οπτικές και λειτουργικές), είτε πρόκειται για ψηφιακό είτε για έντυπο υλικό. είκτες Pedagogical conceptualization (µεθοδολογικός σχεδιασµός της πηγής) οµή και οργάνωση Τεχνολογικά ζητήµατα Χρηστικότητα (usability) λειτουργικότητα Λειτουργίες Υπηρεσίες (σύνολο δράσεων που παρέχουν οι πηγές καθώς και τα αντίστοιχα εργαλεία) Γραφικός σχεδιασµός (οπτική συµπεριφορά της πηγής και των στοιχείων που τη συνθέτουν)

42 3. Η ικανοποίηση του εκπαιδευόµενου 3.3 είκτες υποστήριξης της µελέτης / µάθησης Σύστηµα αξιολόγησης Περιγραφή Αυτοί δείκτες δείχνουν την αποτίµηση που κάνει ο σπουδαστής για το/τα συστηµα/τα αξιολόγησης που χρησιµοποιήθηκε/αν και έχουν σχέσηµετηνκαταλληλότητα, συνοχήκαιανατροφοδότηση (feedback) που λαµβάνεται. είκτες Καταλληλότητα (σε σχέση µε τη δυσκολία, περιεχόµενο και στόχους της εκπαιδευτικής υπηρεσίας) Ευελιξία (προσαρµοστικότητα σε σχέση µε το ρυθµό µάθησης και τις ατοµικέςανάγκες) Ανατροφοδότηση (feedback εποικοδοµιστικού τύπου)

43 3. Η ικανοποίηση του εκπαιδευόµενου 3.3 είκτες υποστήριξης της µελέτης / µάθησης Εικονικό περιβάλλον µάθησης Περιγραφή Αυτοί οι δείκτες δείχνουν την ικανοποίηση του σπουδαστή σχετικά µε τις πληροφορίες, υπηρεσίες και λειτουργικότητες που του προσφέρει το περιβάλλον, σε όλες του τις απόψεις (παιδαγωγικές, τεχνολογικές, οπτικές και λειτουργικές). είκτες Τεχνολογικά ζητήµατα Χρηστικότητα (usability) Λειτουργικότητες (δράσεις και εργαλεία που προσφέρει το περιβάλλον) Pedagogical conceptualization (µεθοδολογικός σχεδιασµός των διαφόρων εικονικών χώρων για την καταλληλότερη υποστήριξη και ενίσχυση της µάθησης του σπουδαστή) Προσβασιµότητα (accessibility)

44 Ευχαριστώ! Ερωτήσεις;

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4. «Μεθοδολογία αξιολόγησης και αποτελέσματα Ι»

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4. «Μεθοδολογία αξιολόγησης και αποτελέσματα Ι» Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 «Μεθοδολογία αξιολόγησης και αποτελέσματα Ι» ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ : Αθανάσιος Νταραντούμης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II) ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα: Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα Λαµία, 17/12/2007

Ηµερίδα: Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα Λαµία, 17/12/2007 Ηµερίδα: Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων µε Χρήση του Συστήµατος ιαχείρισης Μάθησης Blackboard ρ. Κωνσταντίνος Αντωνής Τµήµα Πληροφορικής & Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Κύκλος ζωής εκπαιδευτικού υλικού

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Κύκλος ζωής εκπαιδευτικού υλικού 1 Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Κύκλος ζωής εκπαιδευτικού υλικού Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Διάλεξη 3 Το Εκπαιδευτικό Υλικό Το Εκπαιδευτικό Υλικό, έχει έντυπη

Διαβάστε περισσότερα

Η πλατφόρµα E-Class. στη διδασκαλία των ΣΓΠ. ρ. Χρίστος Χαλκιάς Λέκτορας, τµήµα Γεωγραφίας

Η πλατφόρµα E-Class. στη διδασκαλία των ΣΓΠ. ρ. Χρίστος Χαλκιάς Λέκτορας, τµήµα Γεωγραφίας Η πλατφόρµα E-Class στη διδασκαλία των ΣΓΠ ρ. Χρίστος Χαλκιάς Λέκτορας, τµήµα Γεωγραφίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι σηµαντικές εξελίξεις στην επιστήµη της Πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών συνέβαλαν στην ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO. Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ

Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO. Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ οµή Συστήµατος SPERO Βάση εδοµένων Εκπαιδευτικό Υλικό Στατιστική Ανάλυση Ερωτηµατολόγια Προγραµµατιστές Ειδικοί σε συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα Ανάλυση Σχεδίαση Υλοποίηση Αξιολόγηση Ανάλυση: Πληροφορίες σχετικά µε τις ανάγκες της εκπαίδευσης Σχεδίαση: Καθορισµός χαρακτηριστικών του εκπαιδευτικού λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

Προγράµµατα σπουδών πληροφορικής στην ανωτάτη εκπαίδευση και χρήση των τεχνολογιών ΤΠΕ ραστηριότητες του τµήµατος Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας.

Προγράµµατα σπουδών πληροφορικής στην ανωτάτη εκπαίδευση και χρήση των τεχνολογιών ΤΠΕ ραστηριότητες του τµήµατος Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας. Προγράµµατα σπουδών πληροφορικής στην ανωτάτη εκπαίδευση και χρήση των τεχνολογιών ΤΠΕ ραστηριότητες του τµήµατος Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας. Χρήστος Σκουρλάς Τµήµα Πληροφορικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΤΣΙΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΞΗΝΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσησ

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσησ 1 Συστήµατα Τηλεκπαίδευσησ Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Εισαγωγή (1/2) Ø Διεξαγωγή Μαθήµατος Ø Κάθε Πέµπτη Ø Ύλη: Βιβλίο + Διαφάνειες στο e-class Ø Επικοινωνία:

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Προγράμματος

2. Σκοπός του Προγράμματος 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Πληροφοριακά

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικοί Στόχοι Παιδαγωγικές Στρατηγικές

Εκπαιδευτικοί Στόχοι Παιδαγωγικές Στρατηγικές Εκπαιδευτικοί Στόχοι Παιδαγωγικές Στρατηγικές ρ. Κωνσταντίνα Βασιλοπούλου Περιεχόµενα ιδακτικό Μοντέλο Ανάλυση Αναγκών Μαθητή E-learning ιδασκαλία υποστηριζόµενη από υπολογιστές µέσω χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης Ακαδημαϊκές Δεξιότητες. Learning Xtra

Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης Ακαδημαϊκές Δεξιότητες. Learning Xtra Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης Ακαδημαϊκές Δεξιότητες Σελίδα 1 μελέτη περίπτωσης πληροφορίες 1. Γενικές Πληροφορίες Επίπεδο (ηλικία των μαθητών) 16+ (ηλικίες κάτω των 25) Θεματικός άξονας/

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας

Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Δραστηριότητες Δημιουργία, διατήρηση & πιστοποίηση Εκπαιδευτικού Υλικού Διεξαγωγή βασικής και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Β: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ Εισαγωγή Η έρευνα στην Ευρώπη δείχνει ότι οι άνθρωποι με αναπηρίες όλων των ηλικιών έχουν προσωπική εμπειρία με την τεχνολογία.

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

«Εκπαιδευτής Ηλεκτρονικής Μάθησης & Δημιουργός Εκπαιδευτικού Περιεχομένου»

«Εκπαιδευτής Ηλεκτρονικής Μάθησης & Δημιουργός Εκπαιδευτικού Περιεχομένου» Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΡΕΥΝΗΤ ΙΚΟ ΠΡΟΓ ΡΑΜΜ Α «Υποστήριξη Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Δια Βίου Μάθησης». «Εκπαιδευτής Ηλεκτρονικής Μάθησης & Δημιουργός

Διαβάστε περισσότερα

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού)

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) Ετοιµάστε µια αναφορά προς τη διοίκηση, µε µέγιστο αριθµό λέξεων 3000 (+/- %), χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. 0 Σ ελίδα

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. 0 Σ ελίδα ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 0 Σ ελίδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...2 3. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ...2 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ...2 4.1 Δικαίωμα Συμμετοχής...2 4.2 Προαπαιτούμενα...3

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΠΜΣ «Διδακτική στις Φυσικές Επιστήμες, στην Πληροφορική και την Υπολογιστική Επιστήμη, τα Μαθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Ενότητα 1η: Παρουσίαση Μαθήματος Δημήτριος Δρόσος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών 5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών συντελεστές Σπυρίδων Δουκάκης sdoukakis@rhodes.aegean.gr ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου Μαρία Μοσκοφόγλου-

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα η-τάξη είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και υποστηρίζει την Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet e-class Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ... 4

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ... 4 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης η-τάξη Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήµιον Αθηνών Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2013 Εισαγωγή Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ιδιαιτέρα ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, η δια βίου μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ ΟΥΣΑ: ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:. Σας παρακαλούμε, απαντώντας στα δύο ερωτηματολόγια που ακολουθούν,

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 Ευστράτιος Παπάνης Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εφαρμογές του Office 365 στην ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση» Ονοματεπώνυμο Σπουδαστή:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα για Μικτή & Εξατοµικευµένη Μάθηση

Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα για Μικτή & Εξατοµικευµένη Μάθηση Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα για Μικτή & Εξατοµικευµένη Μάθηση Κυπαρισσία Παπανικολάου Επ.Καθηγήτρια Γεν. Τµήµα Παιδαγωγικών Μαθηµάτων ΑΣΠΑΙΤΕ kpapanikolaou@aspete.gr Θέµατα l Διευρύνοντας τους ορίζοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες:

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες: 1 Σχέδια Δράσης Πεδία: 1. Εκπαιδευτικές διαδικασίες. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Τομείς: 1. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΙ ΠΑΡΑΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΑΕΛΟΥ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΙΕΥΤΙΟΥ : ριτήριο : εδομένα A. ΙΑΤΙΕΣ ΙΑΝΟΤΗΤΕΣ ιαχείριση της τάξης (π.χ. τήρηση κανονισμών, ενέργειες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3

Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3 Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3 3.1 Τo διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών 3.2 Αξιοποίηση- αξιολόγηση ιστοσελίδων, ιστοχώρων και πυλών 3.3 Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του διαδικτύου To Διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εξέλιξη Οδοντιάτρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εξέλιξη Οδοντιάτρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ψήφισμα Συμβουλίου Ευρωπαίων Οδοντιάτρων (CED) Mάιος 2013 Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εξέλιξη Οδοντιάτρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Το κείμενο που ακολουθεί είναι η ελληνική μετάφραση του ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισµικού

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισµικού 1 Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισµικού Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Διάλεξη 8 2 AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΎ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Σύνθετη υπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης

Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης Ηλεκτρονική Μάθηση Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης Σύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση Εικονική αίθουσα διδασκαλίας Τεχνολογίες Τηλεδιάσκεψης Ασύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση Ηλεκτρονική Μάθηση σε Εξατομικευμένο Ρυθμό

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση της Ποιότητας και η εφαρμογή της στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Ανδρέας Έλληνας Εκπαιδευτής ΜΤΕΕ

Διασφάλιση της Ποιότητας και η εφαρμογή της στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Ανδρέας Έλληνας Εκπαιδευτής ΜΤΕΕ Διασφάλιση της Ποιότητας και η εφαρμογή της στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ανδρέας Έλληνας Εκπαιδευτής ΜΤΕΕ 1 Η Επαγγελματική αποτελεί κεντρικό παράγοντα για την επιτυχία της Στρατηγικής της

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση µε Φάκελο Εργασιών (Portfolio και e-portfolio) Η Μαθησιακή Αποτίµησή Τη. Χιονίδου Μοσκοφόγλου Μαρία

Αξιολόγηση µε Φάκελο Εργασιών (Portfolio και e-portfolio) Η Μαθησιακή Αποτίµησή Τη. Χιονίδου Μοσκοφόγλου Μαρία Αξιολόγηση µε Φάκελο Εργασιών (Portfolio και e-portfolio) Η Μαθησιακή Αποτίµησή Τη Χιονίδου Μοσκοφόγλου Μαρία ουκάκη Γ. Σπύρο Μαντζανάρη. Κωνσταντίνο ΠΤ Ε Αιγαίου Pierce College Ερευνητή Εκπ/κό.Ε. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης)

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Πανεπιστήµιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Μιχάλης Σκουµιός Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Παρατήρηση ιδασκαλίας και Μοντέλο Συγγραφής Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Το µάθηµα Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

µ : µ µ µ. µ / µ. µ, µ µ. µ µ. µ µ,. µ µ µ, µµ.

µ : µ µ µ. µ / µ. µ, µ µ. µ µ. µ µ,. µ µ µ, µµ. µ : µ µ µ. µ / µ. µ, µ µ. µ µ. µ µ,. µ µ µ, µµ. µ µ : µ µ µ µ. µ µµ, µ. µ µµ µ µ µ µ., µ µ µ µ 2005 µ µµ µ µ µ µ., µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ opusmagnum µ µ / 1997-2005 ISBN: 960-538-562-7 : 37/3 Copyright

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μεταπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 51040101 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή Εκπαιδευτικά υπερμεσικά περιβάλλοντα Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλειοθήκη πρόσθετων δεικτών ποιότητας στη διά βίου μάθηση

Εργαλειοθήκη πρόσθετων δεικτών ποιότητας στη διά βίου μάθηση Εργαλειοθήκη πρόσθετων δεικτών ποιότητας στη διά βίου μάθηση 1. Βαθμός προσέλκυσης εκπαιδευτών στη ΔΒΜ 2. Βαθμός εμπλουτισμού του μητρώου εκπαιδευτών ΔΒΜ 3. Βαθμός εμπλουτισμού του καταλόγου επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας»

Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας» Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας» Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος-Τεχνολόγος Εκπαίδευσης Λάρισα Φεβρουάριος 2006 Εισαγωγή Η παρούσα τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass 2.1 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass 2.1 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass 2.1 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρµας Η πλατφόρµα Open eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα ιαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - MultiBlog. Ισπανική γλώσσα. 33 φοιτητές (ενήλικες > 25 ετών) και 2 εκπαιδευτικοί

Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - MultiBlog. Ισπανική γλώσσα. 33 φοιτητές (ενήλικες > 25 ετών) και 2 εκπαιδευτικοί Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - MultiBlog Σελίδα 1 μελέτη περίπτωσης πληροφορίες 1. Γενικές Πληροφορίες Πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο για ενήλικες (ηλικία άνω 25 Επίπεδο (ηλικία των μαθητών)

Διαβάστε περισσότερα

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση - 0 - Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή.. 2 1.1 Σχολές/Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά αντικείµενα (1/2)

Μαθησιακά αντικείµενα (1/2) Το αποθετήριο µαθησιακών αντικειµένων για το ηµοτικό και το Γυµνάσιο: Προτάσεις διδακτικής αξιοποίησης στην πράξη Π. Τουκίλογλου, Α. Πέτσος, Π. Τσάκωνας, Α. Σαριδάκη, Α. Παλιούρας, Ε. Χριστοπούλου, Α.

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασίες πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων εκπαιδευτικών

ιαδικασίες πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων εκπαιδευτικών «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) ιαδικασίες πιστοποίησης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ ECTS: ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα προωθεί τη συνεργασία µεταξύ πανεπιστηµίων ως µέσο για τη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα ευτέρα 17 εκεµβρίου 2007 ΤΕΙ Λαµίας Η εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και η έννοια της Πολυµορφικότητας Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Έρευνα (2007),

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων. Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Αντιπρόεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων. Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Αντιπρόεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Αντιπρόεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 1 Τέσσερις οι Λειτουργίες των ιδακτικών Βιβλίων: α. Γνωστική: Οικοδόµηση εννοιολογικής, δηλωτικής και διαδικαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Γενική επισκόπηση Επισηµάνσεις Διάλεξη 9

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Γενική επισκόπηση Επισηµάνσεις Διάλεξη 9 1 Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Γενική επισκόπηση Επισηµάνσεις Διάλεξη 9 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή 2 Τηλεκπαίδευση Χρήση της τηλεµατικής τεχνολογίας (τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος-Τεχνολόγος εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Λάρισα Φεβρουάριος 2006 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

INNO-CAREER. 4 η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

INNO-CAREER. 4 η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ INNO-CAREER Είμαστε στην ευχάριστη θέση να μοιραστούμε μαζί σας το 4ο ενημερωτικό δελτίο του έργου INNO CAREER το οποίο καλύπτει το χρονικό διάστημα 1 Μαΐου 2015 30 Σεπτεμβρίου 2015. Το κύριο αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Προγράμματος

2. Σκοπός του Προγράμματος 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Διαπραγματευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ)

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ) Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί Α) Στην ιστορία. Α) Β) Γ) ) Απλή Β) Στη µελέτη περιβάλλοντος. Γ) Στις φυσικές επιστήµες. ) Σε όλα τα παραπάνω. Είστε

Διαβάστε περισσότερα

«Ψηφιακά και ενσωματωμένα συστήματα Βιομηχανικές εφαρμογές αιχμής»

«Ψηφιακά και ενσωματωμένα συστήματα Βιομηχανικές εφαρμογές αιχμής» Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) «Ψηφιακά και ενσωματωμένα συστήματα Βιομηχανικές εφαρμογές αιχμής» Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή. Θα παρουσιαστεί µε τρόπο απλό και κατανοητό,

Α ΤΑΞΗ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή. Θα παρουσιαστεί µε τρόπο απλό και κατανοητό, 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή 1. εδοµένα, Πληροφορίες και Υπολογιστές 2. Πώς φτάσαµε στους σηµερινούς υπολογιστές 3. Το υλικό ενός υπολογιστικού συστήµατος 4. Το λογισµικό ενός υπολογιστικού συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Το Τµήµα ιαχείρισης Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα τηλε-πληροφοριών για συνεχή συλλογή, επεξεργασία, και διάδοση υλικού για κατάρτιση εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή

Σύστηµα τηλε-πληροφοριών για συνεχή συλλογή, επεξεργασία, και διάδοση υλικού για κατάρτιση εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή Σύστηµα τηλε-πληροφοριών για συνεχή συλλογή, επεξεργασία, και διάδοση υλικού για κατάρτιση εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή Ερωτήσεις για τη σχολική µονάδα Περιγραφικά στοιχεία της σχολικής Μονάδας A. Παιδαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Προγράμματος

2. Σκοπός του Προγράμματος 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Λογιστική Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους επιμελητές των εκπαιδεύσεων που αφορούν την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ.

Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους επιμελητές των εκπαιδεύσεων που αφορούν την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους επιμελητές των εκπαιδεύσεων που αφορούν την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Το έργο ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ βρίσκεται σε ενδιάμεση φάση υλοποίησης και εφαρμογής συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ m144

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ m144 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ m144 Ευστράτιος Παπάνης Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου και Αγνή Βίκη Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση και πιστοποίηση των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Περιγραφή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων βασίζεται σε μια συστηματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους διαχειριστές των υπολογιστικών συστημάτων και υπηρεσιών της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ.

Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους διαχειριστές των υπολογιστικών συστημάτων και υπηρεσιών της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους διαχειριστές των υπολογιστικών συστημάτων και υπηρεσιών της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Το έργο ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ βρίσκεται σε ενδιάμεση φάση υλοποίησης και εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1]

Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1] Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1] To Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας (πιστοποιημένο κατά ISO:2008) της

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη Περιγραφή Παραδοτέων

Σύντομη Περιγραφή Παραδοτέων Σύντομη Περιγραφή Παραδοτέων Πακέτο Εργασίας 1 (Π.Ε. 1) Τίτλος: Ποιότητα Διδακτικού Έργου Προκειμένου για την αξιολόγηση του διδακτικού έργου, προτείνουμε τη δημιουργία μιας online βάσης δεδομένων με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών. Περιεχόμενο Προγράμματος

Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών. Περιεχόμενο Προγράμματος Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών Περιεχόμενο Προγράμματος Η σημασία του εκπαιδευτικού υλικού είναι κομβική σε μια εκπαιδευτική διαδικασία καθώς συμβάλλει τόσο στην κατανόηση των πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (Π.Ε.ΣΥ.Π.) Ακαδηµαϊκό Έτος 2014-15 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ Σύµφωνα µε τον Κανονισµό Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής Διδακτική της Πληροφορικής: Ερευνητικές προσεγγίσεις στη μάθηση και τη διδασκαλία Μάθημα επιλογής B εξάμηνο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ  Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ" ιευθύντρια:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Αυτοαξιολόγησης EFQM Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οδηγός Αυτοαξιολόγησης EFQM Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. Η ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ EFQM ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ... 4 3. Η ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 6: Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση μέσω Τηλεδιάσκεψης σε Περιβάλλον Δημοτικού Σχολείου

Διάλεξη 6: Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση μέσω Τηλεδιάσκεψης σε Περιβάλλον Δημοτικού Σχολείου Διάλεξη 6: Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση μέσω Τηλεδιάσκεψης σε Περιβάλλον Δημοτικού Σχολείου 8.1.1 Περιγραφή προγράμματος 8.1.2 Στόχοι Προγράμματος 8.1.3 Το παιδαγωγικό μοντέλο Γενικές Αρχές Διδακτική μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου SCinTE

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα Open eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου Ακαδημαϊκού

Διαβάστε περισσότερα