Θεοφάνους Χρυστάλλα Σμηνίας Σπύρου Χρίστος Σμηνίας Αγαθοκλέους Σωφρόνης Σμηνίας 4.9.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "73. 6409 Θεοφάνους Χρυστάλλα Σμηνίας 4.9.2014. 74. 6410 Σπύρου Χρίστος Σμηνίας 4.9.2014. 75. 6411 Αγαθοκλέους Σωφρόνης Σμηνίας 4.9."

Transcript

1 Α/Α Α.Μ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ ΗΜΕΡ. ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ Θεοφάνους Χρυστάλλα Σμηνίας Σπύρου Χρίστος Σμηνίας Αγαθοκλέους Σωφρόνης Σμηνίας Χαραλάμπους Δημοσθένης Σμηνίας Κατζιή Χαράλαμπος Σμηνίας Μηνά Στυλιανός Σμηνίας Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Αριθμός 568 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ Ο διορισμός με δοκιμασία του κ. Κωνσταντίνου Στυλιανού, επικυρώνεται από τις 30 Σεπτεμβρίου 2011, στη μόνιμη θέση Λειτουργού Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Τεχνικής Κατεύθυνσης), στο Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Ο διορισμός με δοκιμασία της κας Βασιλικής Μυλωνά, επικυρώνεται από τις 22 Σεπτεμβρίου 2011, στη μόνιμη θέση Λειτουργού Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Νομικής Κατεύθυνσης), στο Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Ο διορισμός με δοκιμασία της κας Σοφίας Κωνσταντίνου, επικυρώνεται από τις 15 Ιουνίου 2011, στη μόνιμη θέση Λογιστικού Λειτουργού, στο Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Αριθμός 569 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την κενή μόνιμη θέση Διευθυντή Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α15: , , , , , και Α16: , , , , , (Συνδυασμένες Κλίμακες). Σημειώνεται ότι αναφορικά με τη μισθοδοσία αυτού που θα διοριστεί/προαχθεί εφαρμόζονται οι πρόνοιες των περί της μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους Μισθούς των Αξιωματούχων και Εργοδοτουμένων και στις Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμων του 2011 έως Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό Η δημοσίευση της εν λόγω θέσης γίνεται ύστερα από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τη μετέπειτα γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή της από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής: (α) (β) 2. Καθήκοντα και ευθύνες: Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση, διοίκηση, εποπτεία, συντονισμό και αποτελεσματική λειτουργία του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Εφαρμόζει τις σχετικές με τις αρμοδιότητες του Τμήματος νομοθεσίες και ασκεί τις εξουσίες που του παρέχονται από αυτές.

2 (γ) (δ) Συμβουλεύει πάνω σε θέματα της αρμοδιότητάς του και ιδιαίτερα σε σχέση με τη διαμόρφωση της κυβερνητικής πολιτικής στους τομείς αρμοδιότητας του Τμήματος. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν. 3. Απαιτούμενα προσόντα: (1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα πιο κάτω θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, Ηλεκτρονική Μηχανική, Ηλεκτρολογική Μηχανική. (Σημ.: Ο όρος "πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος" καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο). (2) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους στις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες ή στην Ηλεκτρονική Μηχανική. (3) Εγγραφή ως μέλους του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου στον κλάδο Ηλεκτρονικής Μηχανικής περιλαμβανομένης και της Μηχανικής της Πληροφορικής, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. (4) Δεκαετής τουλάχιστον μεταπτυχιακή πείρα σε υπεύθυνη θέση σε θέματα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, από την οποία πενταετής τουλάχιστον πείρα σε εποπτικά/διοικητικά καθήκοντα που να περιλαμβάνουν προγραμματισμό, οργάνωση, καθοδήγηση, συντονισμό και έλεγχο εργασιών. (5) Πολύ καλή γνώση της σχετικής με τις ραδιοεπικοινωνίες και τις ηλεκτρονικές υπογραφές νομοθεσίας, καθώς και σε θέματα σχετικά με τον τομέα της πολιτικής του διαστήματος και της κοινωνίας της πληροφορίας. (6) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας. Σημ.: Αναφορικά με τους υποψηφίους - (ι) (ιι) Των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης. και οι οποίοι, δυνάμει του Αρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. (7) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διευθυντική, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία. 4. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεδομένου ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ αυτό δυνάμει του άρθρου 2 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 2) του 2014, καθόρισε την πιο πάνω θέση ως θέση που συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του κράτους. 5. Σύμφωνα με το άρθρο 31(β) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 2) του 2014 "Κανένας δε διορίζεται στη δημόσια υπηρεσία, εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές". 6. Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο έντυπο Γεν. 6 και να παραδοθούν στο Γραφείο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στον Πρόεδρο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, 1407 Λευκωσία, ή μέσω τηλεομοιοτυπικής υπηρεσίας (Τέλεφαξ ), όχι αργότερα από τις 15 Δεκεμβρίου Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται στην παράγραφο 3 ανωτέρω, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για υπηρεσία εκεί όπου απαιτείται πείρα. (Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο). Εντυπα αιτήσεων διατίθενται και στην ιστοσελίδα του Γραφείου της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας 7. Αιτήσεις από μέρους δημόσιων υπαλλήλων θα πρέπει να υποβληθούν μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στη δημοσίευση, απευθείας στο Γραφείο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, με κοινοποίηση στους οικείους Προϊσταμένους των Τμημάτων στα οποία υπηρετούν. (Φ )

3 ADM214e P-5 20/05/2014 Food and Agriculture Organization of the United Nations PROFESSIONAL VACANCY ANNOUNCEMENT N O : IRC2660 Issued on: 11 November 2014 Deadline For Application: 9 December 2014 POSITION TITLE: Senior Forestry Officer (Team Leader) GRADE LEVEL: P-5 ORGANIZATIONAL UNIT: DUTY STATION: Rome, Italy Forest Economics, Policy and Products Division, DURATION : Fixed-term: 2 years FOE Forestry Department POST NUMBER: CCOG CODE: 1H06 Qualified female applicants and qualified nationals of non-and under-represented member countries are encouraged to apply. Persons with disabilities are equally encouraged to apply. All applications will be treated with the strictest confidence. The incumbent may be re-assigned to different activities and/or duty stations depending on the evolving needs of the Organization. Organizational Setting The Forest Economics, Policy and Products Division lead the development of effective forest policies, governance and institutions and provides leadership for the social and economic dimensions of forestry, including the contributions to poverty reduction and food security and nutrition. It liaises with member countries, civil society and the private sector in aspects ranging from National Forest Programmes to sustainable forest industries and forest products promotion. The Division is also concerned with the collection, analysis and dissemination of information on the production, trade and consumption of wood and non-wood forest products. The post is located in the Forest Products Team Reporting Lines The Senior Forestry Officer (Team Leader) reports to the Director, FOE. Technical Focus (optional) elated forestry priorities. Key Results Leadership and technical policy expertise for the planning, development and implementation of Departmental / Division Programmes of work, projects, products, services in accordance with (Departmental &) FAO Strategic Objectives Key Functions Plans, manages, or leads highly specialized or multi-disciplinary teams, leads, coordinates, and/or participates on Organization-wide, cross-departmental committees, project teams, and working groups, and/or provides technical leadership/secretariat services on technical networks and/or international technical policy and standard setting bodies; Analyzes global and country specific requirements and relevant technical issues to provide critical input into the FAO Strategic Objectives, Programme of Work, work plans and the supporting budgets and/or resourcing strategies; Implements and monitors programmes of work involving the development of the approach, evidence based strategies, and related tools, methodologies and the supporting system/database, monitoring and reporting frameworks; Conducts, designs and oversees research and analysis activities to support the development of technical standards, international instruments, innovation, technical reports, publications and/or on-going programme development as well as the provision of technical and/or policy advisory services; Provides technical and policy advice to Member countries and technical support to decentralized offices in the development and implementation of their programmes; Leads and/or collaborates in, provides technical backstopping to and ensures the quality / effectiveness of capacity development and knowledge sharing activities within member countries such as policy support, organizational development and individual learning events including preparation of related information, learning, on-line tools; Represents the Organization at international meetings and conferences, identifies and implements strategic partnerships, advocates best practices and increased policy dialogue and develops and negotiates effective working relationships/consensus and agreements with international and national stakeholders; Leads and/or participates in resource mobilization activities in accordance with the FAO Corporate strategy. Specific Functions Shapes Provides strategic, managerial and technical leadership, guidance and support to the Team on forest products development, marketing and trade, including wood and non-wood forest products, wood energy and small and medium scale industries; Provides advice to FAO member countries to strengthen their capacity for sustainable development, production, marketing and trade of forest products, especially in the context of a green economy, and to develop sustainable forest industries; Plans, implements, monitors and reports Serves as the Secretary of the FAO Advisory Committee on Sustainable Forest Industries, prepare meetings and lead the implementation of activities agreed by FAO and the Committee;

4 Performs other related duties as required. CANDIDATES WILL BE ASSESSED AGAINST THE FOLLOWING Minimum Requirements Advanced university degree in Forestry, Wood Science or other related fields Ten years of relevant experience, including international experience, in programme planning and implementation in the area of forest products and/or industries including in developing countries Working knowledge of English, French or Spanish and limited knowledge of one of the other two or Arabic, Chinese, Russian Competencies Results Focus Leading, Engaging and Empowering Communication Partnering and Advocating Knowledge Sharing and Continuous Improvement Strategic Thinking Technical/Functional Skills Work experience in more than one location or area of work, particularly in field positions is essential Relevant working experience in developing countries and countries in transition is desirable Extent of technical knowledge in Forest Products, Forest Industry and Wood Energy Demonstrated results-based management capabilities with an ability to manage programmes, budgets and human resources efficiently under shifting priorities Demonstrated ability to mobilize resources Extent of working experience in organizing international meetings, seminars and training courses Excellent communication skills in English is considered a strong asset Please note that all candidates should adhere to FAO Values of Commitment to FAO, Respect for All and Integrity and Transparency. ADDITIONAL INFORMATION All candidates should possess computer/word processing skills. Evaluation of qualified candidates may include an assessment exercise which will be followed by a competency-based interview. How to Apply strongly recommend that you ensure that the information is accurate and complete including employment record, academic qualifications and language skills. Please note that FAO will only consider academic credentials or degrees obtained from an educational institution recognised in the IAU/UNESCO list. Other similar positions at the same level may be filled from this vacancy notice and the endorsed candidates will be considered for the Employment Roster for a period of 2 years. Candidates may be requested to provide performance assessments. REMUNERATION A competitive compensation and benefits package is offered. For information on UN salaries, allowances and benefits, visit the International Civil Service Commission (ICSC) website:http://icsc.un.org/rootindex.asp HOW TO APPLY To apply, visit the irecruitment website at and complete your online profile. Only applications received through irecruitment will be considered. Candidates are requested to attach a letter of motivation to the online profile. Vacancies will be removed from irecruitment at 23:59 Central European Time (CET) on the deadline for applications date. We encourage applicants to submit the application well before the deadline date. If you need help, or have queries, please contact: FAO IS A NON-SMOKING ENVIRONMENT ADM214e P-5 20/05/2014

5 Food and Agriculture Organization of the United Nations PROFESSIONAL VACANCY ANNOUNCEMENT N O : IRC2661 Issued on: 11 November 2014 Deadline For Application: 9 December 2014 POSITION TITLE: Forestry Officer (Remote Sensing) GRADE LEVEL: P4 DUTY STATION: Rome, Italy ORGANIZATIONAL UNIT: Forest Assessment Management and DURATION : Fixed term : two years Conservation Division (FOM) Forestry Department (FO) POST NUMBER: CCOG CODE: 1.H.06 Qualified female applicants and qualified nationals of non-and under-represented member countries are encouraged to apply. Persons with disabilities are equally encouraged to apply. All applications will be treated with the strictest confidence. The incumbent may be re-assigned to different activities and/or duty stations depending on the evolving needs of the Organization. Organizational Setting The Forest Assessment, Management and Conservation Division provides services to member countries on matters relating to the forest assessment, development, management, conservation, restoration and protection of forests, trees, water, mountains, biodiversity, wildlife and related natural resources as well as for providing a neutral forum for the discussion of such topics. Other topics of interest for the Division are agroforestry, urban forestry, and forests and climate change, including Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+). This position is located within the Global Forest Resources Assessment Team, in the Forest Assessment Management and Conservation Division of the Forestry Department. Reporting Lines The Forestry Officer reports to the Senior Forestry Officer, Global Forest Resources Assessment, FOM Technical Focus Coordination of the remote sensing work in the Global Forest Resources Assessment (FRA); data extraction and analyses; dissemination of information within the frame work of the FRA programme Key Results Comprehensive technical and policy expertise to support the planning, development and implementation of Departmental/Division programmes, projects, products and services in accordance with Departmental/Division objectives and FAO Strategic Objectives Key Functions Plans and leads components of multi-disciplinary teams, leads and/or participates on Organization-wide, cross- Departmental committees, project teams, and working groups and/or provides specialized expertise on technical networks and/or international technical policy and/or international technical policy and standard setting bodies; Develops technical, analytical, monitoring and reporting frameworks, and related methodologies, tools, systems and databases etc. to support the planning, implementation/delivery and monitoring of programmes of work, projects, products and/or services; Designs and conducts research, data collection, validation, analysis and/or reporting activities to support the development of technical standards, international instruments, innovative approaches and strategies, new tools, technologies, technical reports/publications, and/or policy proposals as well as the provision of technical/policy/ specialist/advice and expertise; Responds to country requests for technical and policy assistance, provides technical advice, assistance and solutions to Decentralized Offices and provides technical backstopping to field projects; Collaborates in, provides technical backstopping to and ensures the quality / effectiveness of capacity development and knowledge sharing activities within member countries such as policy support, organizational development and individual learning events including preparation of related information, learning materials, on-line tools; Promotes international cooperation/advocates best practices, increased policy dialogue and provides technical expertise at international/intergovernmental meetings; Participates in resource mobilization activities in accordance with the FAO Corporate strategy. Specific Functions Prepares a long-term strategy for FAO Forestry management of remote sensing data and analyses in cooperation with other units of FAO and external partners; Prepares, coordinate and executes work plan activities for remote sensing inputs into the FRA, including liaison with other units of FAO, partner organizations and country focal points; Supervises the extraction and processing of sample and wall-to-wall imagery for use in multi-year analyses and other FRArelated analyses; Evaluates needs for additional remote sensing data that will serve future FRA processes; processes and analyses data as part of the FRA reporting process; Oversees and conducts FRA-related remote sensing work related to assessment of forest degradation, land use change, fire, forest accessibility and other analyses as assigned; ADM213e P1-P4 20/05/2014

6 CANDIDATES WILL BE ASSESSED AGAINST THE FOLLOWING Minimum Requirements Advanced university degree in Forestry, Natural Resources, Remote Sensing, or a related field Seven years of relevant experience in the field of forest resources assessment including international experience in developing countries, part of which in the assessment of forest change over time using remote sensing Working knowledge of English, French or Spanish and limited knowledge of or one of the other two or Arabic, Chinese, Russian Competencies Results Focus Teamwork Communication Building Effective Relationships Knowledge Sharing and Continuous Improvement Technical/Functional Skills Work experience in more than one location or area of work, particularly in field positions is desirable Extent and relevance of experience in large-scale application of remote sensing for forest resources assessment Demonstrated experience in the use of software applications for remote sensing Familiarity and experience with local and global forest resources assessment is desirable Working knowledge of other official languages would be an asset Please note that all candidates should adhere to FAO Values of Commitment to FAO, Respect for All and Integrity and Transparency. ADDITIONAL INFORMATION All candidates should possess computer/word processing skills. Evaluation of qualified candidates may include an assessment exercise which will be followed by a competency-based interview. How to Apply strongly recommend that you ensure that the information is accurate and complete including employment record, academic qualifications and language skills. Please note that FAO will only consider academic credentials or degrees obtained from an educational institution recognised in the IAU/UNESCO list. Other similar positions at the same level may be filled from this vacancy notice and the endorsed candidates will be considered for the Employment Roster for a period of 2 years. Candidates may be requested to provide performance assessments. REMUNERATION A competitive compensation and benefits package is offered. For information on UN salaries, allowances and benefits, visit the International Civil Service Commission (ICSC) website:http://icsc.un.org/rootindex.asp HOW TO APPLY To apply, visit the irecruitment website at and complete your online profile. Only applications received through irecruitment will be considered. Candidates are requested to attach a letter of motivation to the online profile. Vacancies will be removed from irecruitment at 23:59 Central European Time (CET) on the deadline for applications date. We encourage applicants to submit the application well before the deadline date. If you need help, or have queries, please contact: FAO IS A NON-SMOKING ENVIRONMENT ADM213e P1-P4 20/05/2014

7 POSITION TITLE: ORGANIZATIONAL UNIT: Food and Agriculture Organization of the United Nations PROFESSIONAL VACANCY ANNOUNCEMENT N O : IRC2662 Issued on: 11 November 2014 Deadline For Application: 9 December 2014 Forestry Officer (Wildlife and protected GRADE LEVEL: P4 Area Management) DUTY STATION: Rome, Italy Forest Assessment Management and DURATION : Fixed term : two years Conservation Division (FOM) Forestry Department (FO) POST NUMBER: CCOG CODE: 1.H.06 Qualified female applicants and qualified nationals of non-and under-represented member countries are encouraged to apply. Persons with disabilities are equally encouraged to apply. All applications will be treated with the strictest confidence. The incumbent may be re-assigned to different activities and/or duty stations depending on the evolving needs of the Organization. Organizational Setting The Forest Assessment, Management and Conservation Division provides services to member countries on matters relating to the forest assessment, development, management, conservation, restoration and protection of forests, trees, water, mountains, biodiversity, wildlife and related natural resources as well as for providing a neutral forum for the discussion of such topics. Other topics of interest for the Division are agroforestry, urban forestry, and forests and climate change, including Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+). This position is located in the Forest Assessment, Management and Conservation Division (FOM) in the Forestry Department. Reporting Lines The Forestry Officer reports to the Senior Forestry Officer/Team Leader, Forest Resources Management Team Technical Focus Planning, developing, implementing and technically supporting programmes and activities in the field of conservation and sustainable management of wildlife, and protected area management. Key Results Comprehensive technical and policy expertise to support the planning, development and implementation of Departmental/Division programmes, projects, products and services in accordance with Departmental/Division objectives and FAO Strategic Objectives Key Functions Plans and leads components of multi-disciplinary teams, leads and/or participates on Organization-wide, cross- Departmental committees, project teams, and working groups and/or provides specialized expertise on technical networks and/or international technical policy and/or international technical policy and standard setting bodies; Develops technical, analytical, monitoring and reporting frameworks, and related methodologies, tools, systems and databases etc. to support the planning, implementation/delivery and monitoring of programmes of work, projects, products and/or services; Designs and conducts research, data collection, validation, analysis and/or reporting activities to support the development of technical standards, international instruments, innovative approaches and strategies, new tools, technologies, technical reports/publications, and/or policy proposals as well as the provision of technical/policy/ specialist/advice and expertise; Responds to country requests for technical and policy assistance, provides technical advice, assistance and solutions to Decentralized Offices and provides technical backstopping to field projects; Collaborates in, provides technical backstopping to and ensures the quality / effectiveness of capacity development and knowledge sharing activities within member countries such as policy support, organizational development and individual learning events including preparation of related information, learning materials, on-line tools; Promotes international cooperation/advocates best practices, increased policy dialogue and provides technical expertise at international/intergovernmental meetings; Participates in resource mobilization activities in accordance with the FAO Corporate strategy. Specific Functions Supervises and implements normative activities in conservation and sustainable management of wildlife, and protected area management; Promotes and advises member countries on policies, strategies and methods of conservation and sustainable management of wildlife, and protected area management, including the use of participatory methods for better contribution of wildlife conservation and management to rural development, livelihood improvement and food security; Collaborates with other divisions concerned in related technical fields and support collaborative inter-agency activities in above areas, including servicing the Collaborative Partnership on Sustainable Wildlife Management; Serves as the Forestry Department focal point for biodiversity related to wildlife including i.e. participation in inter- these areas. CANDIDATES WILL BE ASSESSED AGAINST THE FOLLOWING ADM213e P1-P4 20/05/2014

8 Minimum Requirements Advanced university degree in Forestry, Biology or related discipline with specialization or a post-graduate degree in protected areas and wildlife conservation and management Seven years of relevant experience in in forestry, wildlife conservation and management, and protected area management Working knowledge of English, French or Spanish and limited knowledge of or one of the other two or Arabic, Chinese, Russian Competencies Results Focus Teamwork Communication Building Effective Relationships Knowledge Sharing and Continuous Improvement Technical/Functional Skills Work experience in more than one location or area of work, particularly in field positions is desirable Extent and relevance of experience in wildlife conservation and management and protected area management Extent and relevance of experience in developing countries and knowledge of global issues, international initiatives and agreements related to conservation and sustainable management of forests and biodiversity Working knowledge of other official languages would be an asset Please note that all candidates should adhere to FAO Values of Commitment to FAO, Respect for All and Integrity and Transparency. ADDITIONAL INFORMATION All candidates should possess computer/word processing skills. Evaluation of qualified candidates may include an assessment exercise which will be followed by a competency-based interview. Your application will be screened based on the information provided in your irecruitment online How to Apply strongly recommend that you ensure that the information is accurate and complete including employment record, academic qualifications and language skills. Please note that FAO will only consider academic credentials or degrees obtained from an educational institution recognised in the IAU/UNESCO list. Other similar positions at the same level may be filled from this vacancy notice and the endorsed candidates will be considered for the Employment Roster for a period of 2 years. Candidates may be requested to provide performance assessments. REMUNERATION A competitive compensation and benefits package is offered. For information on UN salaries, allowances and benefits, visit the International Civil Service Commission (ICSC) website:http://icsc.un.org/rootindex.asp HOW TO APPLY To apply, visit the irecruitment website at and complete your online profile. Only applications received through irecruitment will be considered. Candidates are requested to attach a letter of motivation to the online profile. Vacancies will be removed from irecruitment at 23:59 Central European Time (CET) on the deadline for applications date. We encourage applicants to submit the application well before the deadline date. If you need help, or have queries, please contact: FAO IS A NON-SMOKING ENVIRONMENT ADM213e P1-P4 20/05/2014

9 Food and Agriculture Organization of the United Nations PROFESSIONAL VACANCY ANNOUNCEMENT N O : IRC2663 Issued on: 11 November 2014 Deadline For Application: 9 December 2014 POSITION TITLE: Statistician (survey methodologist) GRADE LEVEL: P-3 DUTY STATION: Rome, Italy ORGANIZATIONAL UNIT: Statistics Division (ESS) DURATION: Fixed-term: two years Economic and Social Development Department (ES) POST NUMBER: CCOG CODE: 1.M.02 Qualified female applicants and qualified nationals of non-and under-represented member countries are encouraged to apply. Persons with disabilities are equally encouraged to apply. All applications will be treated with the strictest confidentiality. The incumbent may be re-assigned to different activities and/or duty stations depending on the evolving needs of the Organization. Organizational Setting The Statistics Division develops, and advocates for the implementation of methodologies and standards for data collection, validation, processing and analysis of food and agriculture statistics. In these statistical domains, it also plays a vital role in the compilation, processing and dissemination of internationally comparable data, and provides essential capacity building support to member countries. In addition, the Division disseminates many publications, working papers and statistical yearbooks, that cover agricultural and food security relevant statistics (including prices, production, trade and agri-environmental statistical data). The position is located in the Agricultural Census and Surveys Team which is responsible for developing the methodological guidelines for the 2020 Round of the FAO World Programme for the Census of Agriculture (WCA), documenting country practices and assisting countries in carrying out their national agricultural census at least once every decade using standard international concepts, definitions and methodologies. The Team is also responsible for coordinating all the capacity development activities conducted by the Statistics Division in order to strengthen national agricultural statistical systems. Reporting Lines The Statistician reports to the Senior Statistician Officer (Leader) r of the Agricultural Census and Surveys Team. Technical Focus Development of methods to design, plan and manage data collection and processing efforts for large scale agricultural surveys and censuses. Technical support to countries for the implementation of the guidelines and for the development of national systems of food and agricultural statistics. Key Results Comprehensive technical, statistical, analytical and/or policy analysis services and the development of specialized tools, methodologies, systems and/or databases to support the planning, implementation/delivery and monitoring of the programme of work and related products, projects, publications, and services. Key Functions plans and leads components of multi-disciplinary teams and short term work groups, leads and/or participates on Division/Departmental teams, participates on Organization-wide committees, project teams, and working groups and provides specialized expertise on international technical networks and or technical policy and standard setting bodies; develops technical, statistical, analytical, monitoring and reporting frameworks, and related tools, methodologies, systems and databases etc. to support the planning, implementation/delivery and monitoring of the programmes of work, products, projects, and services; designs and conducts research, data collection, validation, analysis and/or reporting activities to support the development of technical standards, international instruments, innovative tools and methodologies, flagship publications/technical reports and/or policy proposals as well as the provision of technical specialist and/or policy advice and expertise; responds to requests and provides technical/policy advice, assistance and solutions to Regional, Sub-Regional, and Country Offices and provides technical backstopping to field projects; promotes international cooperation and collaboration, advocates best practices and increased policy dialogue and provides technical expertise at international meetings and conferences; collaborates in capacity development activities involving knowledge sharing, the organization of training workshops, seminars, and meetings as well as the development of related materials and on-line tools and information kits; participates in resource mobilization activities in accordance with Corporate strategy and Departmental plans; performs other duties. Specific Functions contributes to the development of the methodological guidelines for the 2020 Round of the FAO World Programme for the Census of Agriculture (WCA) and to the documentation of country practices provides technical advice to member countries in carrying out their national agricultural census and surveys using international standard concepts, definitions and methodologies conducts studies and prepare documents on appropriate statistical methodologies for the collection of statistical data formulates projects in food and agricultural statistics and technically backstops, monitors and evaluates statistical field projects in selected countries ADM213e P5 04/14

10 Candidates will be assessed against the following Minimum Requirements Advanced University degree in statistics, mathematics or a related field Five years relevant experience in national statistics offices and/or in international organizations in applying statistical theory and techniques to design, plan and manage data collection and processing efforts for large scale surveys and/or censuses Working knowledge of English, French or Spanish and limited knowledge of one of the other two or Arabic, Chinese, Russian Competencies Results Focus Teamwork Communication Building Effective Relationship Knowledge Sharing and Continuous Improvement Technical/Functional Skills Extent and relevance of experience in designing, planning and managing surveys and/or censuses Extent of knowledge and experience in survey methodology (including survey design, sampling, innovative data collection methods, computing and data analysis applying statistical techniques). Extent of knowledge and experience in software used for processing and analysing census/survey data. Extent of knowledge and experience in project design/formulation and in coordinating projects in assigned areas of responsibility Demonstrated experience in drafting technical reports/documents in English is considered a strong asset Work experience in more than one location or area of work, particularly in field positions is desirable Please note that all candidates should adhere to FAO Values of Commitment to FAO, Respect for All and Integrity and Transparency. ADDITIONAL INFORMATION All candidates should possess computer/word processing skills. Evaluation of qualified candidates may include an assessment exercise which will be followed by a competency-based interview. Your application will be screened based on the information provided in your irecruitment online profile (see How to Apply). We strongly recommend that you ensure that the information is accurate and complete including employment record, academic qualifications and language skills. Please note that FAO will only consider academic credentials or degrees obtained from an educational institution recognised in the IAU/UNESCO list. Other similar positions at the same level may be filled from this vacancy notice and the endorsed candidates will be considered for the Employment Roster for a period of 2 years. Candidates may be requested to provide performance assessments. REMUNERATION A competitive compensation and benefits package is offered. For information on UN salaries, allowances and benefits, visit the International Civil Service Commission (ICSC) website:http://icsc.un.org/rootindex.asp HOW TO APPLY To apply, visit the irecruitment website at and complete your online profile. Only applications received through irecruitment will be considered. Candidates are requested to attach a letter of motivation to the online profile. Vacancies will be removed from irecruitment at 23:59 Central European Time (CET) on the deadline for applications date. We encourage applicants to submit the application well before the deadline date. If you need help, or have queries, please contact: FAO IS A NON-SMOKING ENVIRONMENT ADM213e P5 04/14

11 Food and Agriculture Organization of the United Nations PROFESSIONAL VACANCY ANNOUNCEMENT N O : IRC2664 Issued on: 12 November 2014 Deadline For Application: 10 December 2014 POSITION TITLE: Agricultural Officer (Seed Sector GRADE LEVEL: P4 Development) DUTY STATION: Rome, Italy ORGANIZATIONAL UNIT: Seeds and Plant Genetic Resources Team DURATION : Fixed Term: 2 years (AGPMG) Plant Production and Protection Division (AGP) POST NUMBER: Agriculture and Consumer Protection CCOG CODE: 1H01 Department (AG) Qualified female applicants and qualified nationals of non-and under-represented member countries are encouraged to apply. Persons with disabilities are equally encouraged to apply. All applications will be treated with the strictest confidence. The incumbent may be re-assigned to different activities and/or duty stations depending on the evolving needs of the Organization. Organizational Setting The Plant Production and Protection Division promotes the sustainable intensification of crop production. This requires the integration and harmonization of all appropriate crop production policies and practices in order to increase production in a sustainable manner in order to eradicate hunger while preserving the natural resources and environment for future use. The post is located in the Seeds and Plant Genetic Resources Team (AGPMG), one of six teams in the Division. This Team provides advice, technical support, capacity strengthening and guidance aimed at facilitating access to high quality seeds and planting materials of the most suitable crops and thecontributes to translating the potentials of plant genetic resources for food and agriculture (PGRFA) into improved pr Reporting Lines The Agricultural Officer reports to the AGPMG Leader Technical Focus Crop and varietal diversity in crop production systems including neglected and under-utilized plant species and linkages with farming systems, agroecology, resilient seed systems and institutional capacity development. Key Results Technical and policy expertise to support the planning, development and implementation of Departmental programmes, projects, products and services in accordance with (Departmental and) FAO Strategic Objectives. Key Functions Plans and leads components of multi-disciplinary teams, leads and/or participates on Organization-wide, cross- Departmental committees, project teams, and working groups and/or provides specialized expertise on technical networks and/or international technical policy and/or international technical policy and standard setting bodies; Develops technical, analysis, assessment, monitoring and/or reporting frameworks, and related methodologies, tools, systems and databases etc. to support the planning, implementation/delivery and monitoring of programmes of work, projects, products and/or services; Designs and conducts research, data collection, validation, analysis and/or reporting activities to support the development of technical standards, international instruments, innovative cross-sector approaches, new tools, technologies, technical reports/publications, and/or policy proposals as well as the provision of technical/policy/ specialist/advice and expertise; Responds to Member Country requests for technical and/or policy assistance, provides technical advice, assistance and solutions to Decentralized Offices and provides technical backstopping to field projects; Collaborates in, provides technical backstopping to and ensures the quality / effectiveness of capacity development and knowledge sharing activities within member countries such as policy support, organizational development and individual learning events including preparation of related information, learning materials, on-line tools; Promotes international cooperation/advocates best practices, increased policy dialogue and provides technical expertise at international/intergovernmental meetings; Participates in resource mobilization activities in accordance with the FAO Corporate strategy. Specific Functions Supports the development of the seed sector in the context of sustainable intensification of crop production including stimulation of the private sector and community seed production in developing countries; Coordinates regional strategies in Africa on seed systems including harmonization efforts by Regional Economic Communities such as ECOWAS, CEMAC, COMESA and SADC; Contributes to increased policy dialogue and advocates best practices related to development of the seed sector within the framework of the African Seed Network (ASN) and the African Seed and Biotechnology Programme (ASBP); Designs and conducts research, collects and analyses data on seed systems that ensure access by farmers to quality seeds of adapted varieties including indigenous and underutilized crop species. ADM213e P1-P4 20/05/2014

12 CANDIDATES WILL BE ASSESSED AGAINST THE FOLLOWING Minimum Requirements Advanced university degree in Agronomy, Plant Science with specialization in seed science/technology, agricultural economics or related field Seven years of relevant experience in working with seed sector institutions in developing countries especially francophone African countries and at regional levels Working knowledge of English, French or Spanish and limited knowledge of one of the other two or Arabic, Chinese, Russian Competencies Results Focus Teamwork Communication Building Effective Relationships Knowledge Sharing and Continuous Improvement Technical/Functional Skills Work experience in more than one location or area of work, particularly in field positions is desirable Extent and relevance of knowledge and experience in developing, planning and implementing strategies and programmes in support of seed systems in developing countries including public-private partnerships Extent and relevance of experience in the provision of technical and policy advice to countries on systems applicable to the seed sector Extent and relevance of knowledge and experience of indigenous and underutilized crop species including vegetable crops and their role in the sustainable intensification of crop production Ability to analyze information as the basis for technical and policy advice for governments and input to international and intergovernmental meetings Please note that all candidates should adhere to FAO Values of Commitment to FAO, Respect for All and Integrity and Transparency. ADDITIONAL INFORMATION All candidates should possess computer/word processing skills. Evaluation of qualified candidates may include an assessment exercise which will be followed by a competency-based interview. Your application will be screened based on How to Apply strongly recommend that you ensure that the information is accurate and complete including employment record, academic qualifications and language skills. Please note that FAO will only consider academic credentials or degrees obtained from an educational institution recognised in the IAU/UNESCO list. Other similar positions at the same level may be filled from this vacancy notice and the endorsed candidates will be considered for the Employment Roster for a period of 2 years. Candidates may be requested to provide performance assessments. REMUNERATION A competitive compensation and benefits package is offered. For information on UN salaries, allowances and benefits, visit the International Civil Service Commission (ICSC) website:http://icsc.un.org/rootindex.asp HOW TO APPLY To apply, visit the irecruitment website at and complete your online profile. Only applications received through irecruitment will be considered. Candidates are requested to attach a letter of motivation to the online profile. Vacancies will be removed from irecruitment at 23:59 Central European Time (CET) on the deadline for applications date. We encourage applicants to submit the application well before the deadline date. If you need help, or have queries, please contact: FAO IS A NON-SMOKING ENVIRONMENT ADM213e P1-P4 20/05/2014

13 Food and Agriculture Organization of the United Nations PROFESSIONAL VACANCY ANNOUNCEMENT N O : IRC2666 Issued on: 12 November 2014 Deadline For Application: 10 December 2014 POSITION TITLE: Agricultural Officer (Seed Security) GRADE LEVEL: P4 DUTY STATION: Rome, Italy ORGANIZATIONAL UNIT: Seeds and Plant Genetic Resources Team DURATION : Fixed Term 2 years (AGPMG) Plant Production and Protection Department POST NUMBER: (AGP) Agriculture and Consumer Protection CCOG CODE: 1H01 Department (AG) Qualified female applicants and qualified nationals of non-and under-represented member countries are encouraged to apply. Persons with disabilities are equally encouraged to apply. All applications will be treated with the strictest confidence. The incumbent may be re-assigned to different activities and/or duty stations depending on the evolving needs of the Organization. Organizational Setting The Plant Production and Protection Division promotes the sustainable intensification of crop production. This requires the integration and harmonization of all appropriate crop production policies and practices in order to increase production in a sustainable manner in order to eradicate hunger while preserving the natural resources and environment for future use. The post is located in the Seeds and Plant Genetic Resources Team (AGPMG), one of six teams in the Division. This Team provides advice, technical support, capacity strengthening and guidance aimed at facilitating access to high quality seeds and s of plant genetic resou Reporting Lines The Agricultural Officer reports to the AGPMG Leader Technical Focus Support for the development of the seed security conceptual framework, its application to seed security assessments and linking emergency response to rehabilitation and development. Key Results Technical and policy expertise to support the planning, development and implementation of Departmental programmes, projects, products and services in accordance with (Departmental and) FAO Strategic Objectives. Key Functions Plans and leads components of multi-disciplinary teams, leads and/or participates on Organization-wide, cross- Departmental committees, project teams, and working groups and/or provides specialized expertise on technical networks and/or international technical policy and/or international technical policy and standard setting bodies; Develops technical, analysis, assessment, monitoring and/or reporting frameworks, and related methodologies, tools, systems and databases etc. to support the planning, implementation/delivery and monitoring of programmes of work, projects, products and/or services; Designs and conducts research, data collection, validation, analysis and/or reporting activities to support the development of technical standards, international instruments, innovative cross-sector approaches, new tools, technologies, technical reports/publications, and/or policy proposals as well as the provision of technical/policy/ specialist/advice and expertise; Responds to Member Country requests for technical and/or policy assistance, provides technical advice, assistance and solutions to Decentralized Offices and provides technical backstopping to field projects; Collaborates in, provides technical backstopping to and ensures the quality / effectiveness of capacity development and knowledge sharing activities within member countries such as policy support, organizational development and individual learning events including preparation of related information, learning materials, on-line tools; Promotes international cooperation/advocates best practices, increased policy dialogue and provides technical expertise at international/intergovernmental meetings; Participates in resource mobilization activities in accordance with the FAO Corporate strategy. Specific Functions Provides technical advice and guidance on seed security for FAO emergency projects, other seed related projects as well as specifications of seed to be procured; Supports the planning, implementation and monitoring of programmes and projects for seed security assessments at country and regional levels in relation to climate change, conservation and use of genetic resources, emergency preparedness and response; Plans and supervises the preparation of guidelines and other materials for use by countries in the context of the seed security conceptual framework ; Ensures functional linkages between emergency preparedness, response, rehabilitation and development. ADM213e P1-P4 20/05/2014

14 CANDIDATES WILL BE ASSESSED AGAINST THE FOLLOWING Minimum Requirements Advanced university degree in Agricultural Science, Agricultural Economics with specialization in seed science/technology or related field seven years of relevant experience in working with public, private or civil society institutions with an emphasis on seed security issues and field-based assessments/analysis Working knowledge of English, French or Spanish and limited knowledge of one of the other two or Arabic, Chinese, Russian Competencies Results Focus Teamwork Communication Building Effective Relationships Knowledge Sharing and Continuous Improvement Technical/Functional Skills Work experience in more than one location or area of work, particularly in field positions is desirable. Extent and relevance of knowledge and experience in seed security assessments, emergency preparedness and response; Extent and relevance of experience in linking emergency seed response to long-term rehabilitation; Ability to analyze information as the basis for technical and policy advice for governments and input to international and intergovernmental meetings. Please note that all candidates should adhere to FAO Values of Commitment to FAO, Respect for All and Integrity and Transparency. ADDITIONAL INFORMATION All candidates should possess computer/word processing skills. Evaluation of qualified candidates may include an assessment exercise which will be followed by a competency-based interview. How to Apply strongly recommend that you ensure that the information is accurate and complete including employment record, academic qualifications and language skills. Please note that FAO will only consider academic credentials or degrees obtained from an educational institution recognised in the IAU/UNESCO list. Other similar positions at the same level may be filled from this vacancy notice and the endorsed candidates will be considered for the Employment Roster for a period of 2 years. Candidates may be requested to provide performance assessments. REMUNERATION A competitive compensation and benefits package is offered. For information on UN salaries, allowances and benefits, visit the International Civil Service Commission (ICSC) website:http://icsc.un.org/rootindex.asp HOW TO APPLY To apply, visit the irecruitment website at and complete your online profile. Only applications received through irecruitment will be considered. Candidates are requested to attach a letter of motivation to the online profile. Vacancies will be removed from irecruitment at 23:59 Central European Time (CET) on the deadline for applications date. We encourage applicants to submit the application well before the deadline date. If you need help, or have queries, please contact: FAO IS A NON-SMOKING ENVIRONMENT ADM213e P1-P4 20/05/2014

15 Food and Agriculture Organization of the United Nations PROFESSIONAL VACANCY ANNOUNCEMENT N O : IRC2669 Issued on: 13 November 2014 Deadline For Application: 11 December 2014 POSITION TITLE: Legal Officer GRADE LEVEL: P-3 DUTY STATION: Santiago, Chile ORGANIZATIONAL UNIT: Development Law Branch, LEGN DURATION : Fixed term: two years Legal and Ethics Office, LEG POST NUMBER: CCOG CODE: 1.G.02 Qualified female applicants and qualified nationals of non-and under-represented member countries are encouraged to apply. Persons with disabilities are equally encouraged to apply. All applications will be treated with the strictest confidence. The incumbent may be re-assigned to different activities and/or duty stations depending on the evolving needs of the Organization. Organizational Setting The Office of the Legal Counsel ensures that the Organization's activities are carried out in accordance with its Constitution and the other Basic Texts of the Organization, in a manner consistent with its status as an inter-governmental organization of the United Nations system, and that its relationships with governments, organizations and individuals are on a sound legal basis. The position, based in Santiago, Chile, is located in the Development Law Branch, LEGN which provides legal advisory services to governments on land, water, fisheries, plants, animals, food, forestry, wildlife and national parks and environment and biodiversity, as well as general agricultural issues (institutions, trade, economic reform). Reporting Lines The Legal Officer reports to Senior Legal Officer, Head of LEGN, and is under the direct guidance of an officer of LEGN. Technical Focus De in relation to food and agriculture and management of renewable natural resources, with particular reference to the implementation of the Voluntary Guidelines to support the progressive realization of the right to adequate food in the context of national food security and the Voluntary Guidelines on Responsible Governance of Land Tenure, forestry and fisheries. Key Results The provision of legal advice on questions Key Functions Conducts extensive legal research and analysis and prepares studies in international, public, private, administrative and/or development law, comparative studies, briefs, reports and correspondence; Undertakes extensive review of legal documents, instruments, or other material; Prepares or assists in the preparation of background papers, studies, reports, legislative texts and commentaries on those texts; Prepares or assists in the preparation of legal opinions/advice on a wide range of public international law, development law issues, involving, inter alia, issues relating to privileges and immunities, rule of law, international tribunals, institutional questions, treaty law and practice, procedural issues arising during meetings of FAO Governing Bodies; Participates, as required, in working groups, meetings, seminars and conferences. Specific Functions Assists in advising Member Governments of Latin American and Caribbean Countries in development law, in particular on the legal and institutional aspects of food and nutrition security and the management of agriculture and other renewable natural resources, including in supporting the implementation of the Voluntary Guidelines to support the progressive realization of the right to adequate food in the context of national food security and the Voluntary Guidelines on Responsible Governance of Land Tenure, forestry and fisheries; Contributes to the preparation and implementation of field projects in the above-mentioned areas of work in Latin American and Caribbean Countries; Conducts advisory missions in connection with field projects in the above-mentioned areas of work, in particular in Latin American and Caribbean Countries; Contributes to the provision of legal advice and relevant background information to FAO technical divisions on the abovementioned fields of development law; Responds to requests for information on national and international law related to the above-mentioned areas of work, and relevant to the Latin American and Caribbean Region; Contributes to the implemene above-mentioned areas of work. ADM213e P1-P4 20/05/2014

16 CANDIDATES WILL BE ASSESSED AGAINST THE FOLLOWING Minimum Requirements Advanced University degree in Law Five years of relevant legal experience in the field of food and agriculture, natural resources or development law Working knowledge of English and Spanish Competencies Results Focus Teamwork Communication Building Effective Relationships Knowledge Sharing and Continuous Improvement Technical/Functional Skills Work experience in more than one location or area of work, particularly in field positions is desirable Extent and relevance of experience in legal aspects of food and agriculture, in particular in relation to food and nutrition security, land tenure, forestry and fisheries Ability to carry out legal research and analysis Ability to write clear and concise reports and experience in drafting legal texts (legislative and regulatory instruments) Extent and relevance of experience in implementing technical assistance projects related to national legislation Please note that all candidates should adhere to FAO Values of Commitment to FAO, Respect for All and Integrity and Transparency. ADDITIONAL INFORMATION All candidates should possess computer/word processing skills. Evaluation of qualified candidates may include an assessment exercise which will be followed by a competency-based interview. How to Apply strongly recommend that you ensure that the information is accurate and complete including employment record, academic qualifications and language skills. Please note that FAO will only consider academic credentials or degrees obtained from an educational institution recognised in the IAU/UNESCO list. Other similar positions at the same level may be filled from this vacancy notice and the endorsed candidates will be considered for the Employment Roster for a period of 2 years. Candidates may be requested to provide performance assessments. REMUNERATION A competitive compensation and benefits package is offered. For information on UN salaries, allowances and benefits, visit the International Civil Service Commission (ICSC) website:http://icsc.un.org/rootindex.asp HOW TO APPLY To apply, visit the irecruitment website at and complete your online profile. Only applications received through irecruitment will be considered. Candidates are requested to attach a letter of motivation to the online profile. Vacancies will be removed from irecruitment at 23:59 Central European Time (CET) on the deadline for applications date. We encourage applicants to submit the application well before the deadline date. If you need help, or have queries, please contact: FAO IS A NON-SMOKING ENVIRONMENT ADM213e P1-P4 20/05/2014

17 Food and Agriculture Organization of the United Nations PROFESSIONAL VACANCY ANNOUNCEMENT N O : IRC2670 Issued on: 13 November 2014 Deadline For Application: 11 December 2014 POSITION TITLE: Policy Officer (Institutional Building) GRADE LEVEL: P-4 DUTY STATION: Accra, Ghana ORGANIZATIONAL UNIT: Regional Office for Africa, RAF DURATION : Fixed-term: 2 years ADM213e P1-P4 20/05/2014 POST NUMBER: CCOG CODE: Qualified female applicants and qualified nationals of non-and under-represented member countries are encouraged to apply. Persons with disabilities are equally encouraged to apply. All applications will be treated with the strictest confidence. The incumbent may be re-assigned to different activities and/or duty stations depending on the evolving needs of the Organization. Organizational Setting The Regional Office for Africa (RAF) and rural development through the identifi multidisciplinary approach to programmes, identifies priority areas of action for the Organization in the Region and, in collaboration with departments and divisions at Headquarters, develops, promotes and oversees FAO's strategic response to regional priorities. RAF implements approved programmes and projects in the region, monitors the level of programme implementation and draws attention to problems and deficiencies. RAF develops and maintains relations with region-wide institutions including the Regional Economic Integration Organizations (REIOs). The Regional Office supports regional, policy dialogue on food security, agriculture and rural development issues, facilitates the emergence of regional partnerships, and supports capacity development and resource mobilization for food security, agriculture and rural development in the region. The post is located in Technical Officers Group, RAFT, within the West Africa Team, with duty station in Accra, Ghana. 1E02 Reporting Lines The Policy Officer reports to the Senior Forestry Officer, RAFT, Team Leader of the West Africa Team. Technical Focus Contribute to the coordination, planning and implementation of policy-related work in West Africa. Key Results Comprehensive technical, statistical, analytical and/or policy analysis services and the development of specialized tools, methodologies, systems, databases and capacity development programmes to support the planning, implementation/delivery and monitoring of the programme of work and related products, projects, publications, and services. Key Functions Plans and leads components of multi-disciplinary teams and short term work groups, leads and/or participates in internal committees, project teams, and working groups and provides specialized expertise on international technical networks and or technical policy and standard setting bodies. Develops technical, statistical, analytical, monitoring and reporting frameworks, and related tools, methodologies, systems and databases etc. to support the planning, implementation/delivery and monitoring of the programmes of work, products, projects, and services. Designs and conducts research, data collection, validation, analysis and/or reporting activities to support the development of technical standards, international instruments, innovative tools and methodologies, flagship publications/technical reports and/or policy proposals as well as the provision of technical specialist and/or policy advice and expertise. Responds to requests and provides technical/policy advice, assistance and solutions to Regional, Sub-Regional, and Country Offices and provides technical backstopping to field projects. Promotes international cooperation and collaboration, advocates best practices and increased policy dialogue and provides technical expertise at international meetings and conferences. Collaborates in capacity development activities involving knowledge sharing, the organization of training workshops, seminars, and meetings as well as the development of related materials and on-line tools and information kits. Participates in resource mobilization activities in accordance with Corporate strategy and Departmental plans. Specific Functions Contributes to the design and implementation of a coherent FAO programme of policy support to member countries and Regional Economic Communities in West Africa, including capacity development in policy analysis, advocacy, negotiation and monitoring and evaluation; As a policy focal point for FAO in West Africa, leads and coordinates the planning, formulation, implementation and monitoring of FA, projects and programmes with sub-regional organizations and Member Countries in

18 the sub-region; Strengthens capacities of Member countries, non-state actors and sub-regional organizations to formulate, implement and monitor policies and investment programmes; Enhances capacity of non-state actors to actively engage in, influences and monitors policy processes and programmes; Collaborates in FAO policy and programmatic support to Economic Community of West African States (ECOWAS), Union économique monétaire ouest-africaine (UEMOA), Comité permanent Inter-états de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS) and other relevant organizations in West Africa; Collaborates in the regular communication and collaboration with the New Partnership for Africa's Development (NEPAD) Planning and Coordination Agency diverse development partners engaged in the Comprehensive Africa Agriculture Development Programme (CAADP) process; Collaborates with Prepares technical papers on selected policy issues, in collaboration with other FAO units and external partners; CANDIDATES WILL BE ASSESSED AGAINST THE FOLLOWING Minimum Requirements Advanced University degree in Economics, Agricultural or Development Economics or a related field. Seven years of relevant experience in economic and quantitative analysis of food and agricultural issues, natural resources use, food demand, agricultural and rural development policies or related areas. Working knowledge of English and French. Competencies Results Focus Teamwork Communication Building Effective Relationships Knowledge Sharing and Continuous Improvement Technical/Functional Skills Work experience in more than one location or area of work, particularly in field positions is desirable and field experience at both national and regional levels in sub-saharan Africa, particularly West Africa would be an asset. Extent and relevance of international experience and expertise in policy analysis and assistance, and capacity and institutional development in the area of food security, agriculture and rural development. Extent of knowledge of current and emerging food security and agricultural development policy and investment issues at continental, regional, national and sub-national levels in sub-saharan Africa, with a focus on West Africa. Ability to lead collaborative work within organizations and in partnership with external actors, and supervise work of others. Excellent communication skills in English and French are considered a strong asset. Please note that all candidates should adhere to FAO Values of Commitment to FAO, Respect for All and Integrity and Transparency. ADDITIONAL INFORMATION All candidates should possess computer/word processing skills. Evaluation of qualified candidates may include an assessment exercise which will be followed by a competency-based interview. Your application will bhow to Apply strongly recommend that you ensure that the information is accurate and complete including employment record, academic qualifications and language skills. Please note that FAO will only consider academic credentials or degrees obtained from an educational institution recognised in the IAU/UNESCO list. Other similar positions at the same level may be filled from this vacancy notice and the endorsed candidates will be considered for the Employment Roster for a period of 2 years. Candidates may be requested to provide performance assessments. REMUNERATION A competitive compensation and benefits package is offered. For information on UN salaries, allowances and benefits, visit the International Civil Service Commission (ICSC) website:http://icsc.un.org/rootindex.asp ADM213e P1-P4 20/05/2014

19 HOW TO APPLY To apply, visit the irecruitment website at and complete your online profile. Only applications received through irecruitment will be considered. Candidates are requested to attach a letter of motivation to the online profile. Vacancies will be removed from irecruitment at 23:59 Central European Time (CET) on the deadline for applications date. We encourage applicants to submit the application well before the deadline date. If you need help, or have queries, please contact: FAO IS A NON-SMOKING ENVIRONMENT ADM213e P1-P4 20/05/2014

20 Food and Agriculture Organization of the United Nations PROFESSIONAL VACANCY ANNOUNCEMENT N O : IRC2672 Issued on: 14 November 2014 Deadline For Application: 12 December 2014 POSITION TITLE: Economist (Trade and Food Security) GRADE LEVEL: P-4 DUTY STATION: Geneva, Switzerland ORGANIZATIONAL UNIT: Liaison office in Geneva (LOG) DURATION : Fixed-term: 2 years POST NUMBER: CCOG CODE: Qualified female applicants and qualified nationals of non-and under-represented member countries are encouraged to apply. Persons with disabilities are equally encouraged to apply. All applications will be treated with the strictest confidence. The incumbent may be re-assigned to different activities and/or duty stations depending on the evolving needs of the Organization. Organizational Setting The Liaison Offices have been established at locations where many UN system organizations and other international, intergovernmental or non-governmental associations or organizations are working. They maintain relations with Members and external development partners operating in these locations. They monitor developments affecting nutrition, food and agriculture and represent the Organization at meetings which address matters that fall within the mandate of FAO. The post is located in the Liaison office in Geneva (LOG) under the functional guidance of the Director, Trade and Markets Division (EST) and in consultation with other relevant technical units of the Organization. 1E02 Reporting Lines The Economist reports to the Director, FAO liaison Office Technical Focus Developments in the context of the multilateral trading system with regard to the World Trade Organization as well as other Geneva based trade institutions and country representations on the areas of trade and food security. Key Results Comprehensive technical, statistical, analytical and/or policy analysis services and the development of specialized tools, methodologies, systems and/or databases to support the planning, implementation/delivery and monitoring of the programme of work and related products, projects, publications, and services Key Functions Plans and leads components of multi-disciplinary teams and short term work groups, leads and/or participates on Division/Departmental teams, participates on Organization-wide committees, project teams, and working groups and provides specialized expertise on international technical networks and or technical policy and standard setting bodies; Develops technical, statistical, analytical, monitoring and reporting frameworks, and related tools, methodologies, systems and databases etc. to support the planning, implementation/delivery and monitoring of the programmes of work, products, projects, and services; Designs and conducts research, data collection, validation, analysis and/or reporting activities to support the development of technical standards, international instruments, innovative tools and methodologies, flagship publications/technical reports and/or policy proposals as well as the provision of technical specialist and/or policy advice and expertise; Responds to requests and provides technical/policy advice, assistance and solutions to Regional, Sub-Regional, and Country Offices and provides technical backstopping to field projects; Promotes international cooperation and collaboration, advocates best practices and increased policy dialogue and provides technical expertise at international meetings and conferences; Collaborates in capacity development activities involving knowledge sharing, the organization of training workshops, seminars, and meetings as well as the development of related materials and on-line tools and information kits; Participates in resource mobilization activities in accordance with Corporate strategy and Departmental plans. Specific Functions Monitors the multilateral trade negotiations at the World Trade Organization (WTO) and prepares analytical studies/reports on aspects having an impact on food security, including on world market volatility in agricultural commodities and approaches to mitigate its effects; Monitors international policy developments in Geneva of relevance to the mandate of FAO, including inter alia: the right to food, food security and nutrition, investment in agriculture, trade and environment, intellectual property and farmer rights, regulations on food quality and safety standards, and other issues of relevant to agricultural trade and food security; Provides s close collaboration with the relevant Headquarters Units on major issues, and makes Contributes to establishing partnership with key officials in WTO, UNCTAD, ITC, ILO, WIPO, WHO, IOM, and other ADM213e P1-P4 20/05/2014

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4857 Παρασκευή, 22 Μαΐου 2015 359

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4857 Παρασκευή, 22 Μαΐου 2015 359 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A Αριθμός 4857 Παρασκευή, 22 Μαΐου 2015 359 Aριθμός 332 Ο Παρασκευάς Γεωργίου, μόνιμος Βοηθός Γραφείου, Γενικό Βοηθητικό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4873 Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2015 507

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4873 Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2015 507 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A Αριθμός 4873 Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2015 507 Aριθμός 479 Ο Αθανάσιος Χριστοφίδης, μόνιμος Ανώτερος Εκτελεστικός Μηχανικός, Τμήμα Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4602 Παρασκευή, 20 Απριλίου 2012 317 Αριθμός 266 Ο Μιχαήλ Χαραλάμπους, μόνιμος Μηχανικός Τεχνικών Υπηρεσιών, Τεχνικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

(Π.Φ. 17242) Αριθμός 7924 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

(Π.Φ. 17242) Αριθμός 7924 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ 6132 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Παναγιώτας Κωμοδρόμου (Π.Φ. 30034) Άννας Κυνηγού (Π.Φ. 30088) θ διορισμός του κ. Βάσου Φιλόθεου, από τις 4 Οκτωβρίου 2004, στη θέση Τεχνικού, Τμήμα Πολεοδομίας

Διαβάστε περισσότερα

2846 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

2846 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 2846 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 Ελίνα Δημητρίου (Δ. 13588) Αυγουστής Αυγουστή (Δ. 13600) Χριστοδουλία Τσεκούρα (Δ.13602) Μάριος Βρυωνίδης (Δ. 13657) Αντώνης Παλατές (Δ. 13658) Δημητράκης Πιτσιλλής

Διαβάστε περισσότερα

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model RURWOMBACK PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model PROPOSALS FOR ADAPTATION OF PERMANENT TRAINING COMPILATION REPORT Authors:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΑ 476 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 14ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΜΗΜΑΑ 476 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 14ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑΑ 476 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 14ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Ο κ. Κυριάκος Ευθυβούλου, μόνιμος Ανώτερος Επιθεωρητής Λογαριασμών, Γενικό Λογιστήριο, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1

Διαβάστε περισσότερα

θέσεις εργασίας Περιεχόμενα

θέσεις εργασίας Περιεχόμενα ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #33 / Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2013 468 16 Σελίδες με επιλεγμένες ευκαιρίες καριέρας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό Περιεχόμενα σελ. 4, 6 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς,

Διαβάστε περισσότερα

θέσεις εργασίας 108 θέσεις εργασίας στον κλάδο της Εστίασης σελ. 8-9 Περιεχόμενα σελ. 4 σελ. 6 σελ. 10 σελ. 12 σελ. 14-15 25.

θέσεις εργασίας 108 θέσεις εργασίας στον κλάδο της Εστίασης σελ. 8-9 Περιεχόμενα σελ. 4 σελ. 6 σελ. 10 σελ. 12 σελ. 14-15 25. ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #38 / Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2014 Περιεχόμενα σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων σελ. 6 Λογιστές, Οικονομικά Στελέχη, Μηχανογράφηση, Προγραμματιστές σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Μηχανογραφηµένο Σύστηµα ιαχείρισης. Επιταγών Κατάρτισης Τύπου Voucher

Περιεχόµενα ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Μηχανογραφηµένο Σύστηµα ιαχείρισης. Επιταγών Κατάρτισης Τύπου Voucher Μηχανογραφημένο Σύστημα Διαχείρισης Επιταγών Κατάρτισης Τύπου Voucher ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #18 / Τρίτη 18 Ιουνίου 2013 ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4479 Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2010 1265

Αριθμός 4479 Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2010 1265 Αριθμός 4479 Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2010 1265 Αριθμός 998 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμό 996 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της 15ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

σελ. 6 Λογιστές, Προγραµµατιστές, Call Center σελ. 9 Πωλητές Υγείας σελ. 12 Βιοµηχανία, Οδηγοί σελ. 14 Φύλακες, Εστίαση

σελ. 6 Λογιστές, Προγραµµατιστές, Call Center σελ. 9 Πωλητές Υγείας σελ. 12 Βιοµηχανία, Οδηγοί σελ. 14 Φύλακες, Εστίαση ΧΟΡΗΓΟΙ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #6 / Τρίτη 19 Μαρτίου 2013 16 Σελίδες με επιλεγμένες ευκαιρίες καριέρας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό Περιεχόµενα σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραµµατείς, Στελέχη

Διαβάστε περισσότερα

107 θέσεις εργασίας. στον κλάδο του Τουρισμού σελ. 8-9. Περιεχόμενα. σελ. 4. σελ. 6. σελ. 10. σελ. 12. σελ. 14-15. 25.000 Αντίτυπα

107 θέσεις εργασίας. στον κλάδο του Τουρισμού σελ. 8-9. Περιεχόμενα. σελ. 4. σελ. 6. σελ. 10. σελ. 12. σελ. 14-15. 25.000 Αντίτυπα ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #37 / Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2014 Περιεχόμενα σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων, Λογιστές, Οικονομικά Στελέχη σελ. 6 Μηχανογράφηση, Προγραμματιστές σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4390 Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2009 1665 Αριθμός 1055 ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ 1. Ο κ. Γεώργιος Ασπρομάλλης, Διευθυντής Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, προάγεται

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων. σελ. 6 Λογιστές, Μηχανογράφηση, Προγραμματιστές θέσεις εργασίας

Περιεχόμενα. σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων. σελ. 6 Λογιστές, Μηχανογράφηση, Προγραμματιστές θέσεις εργασίας ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #31 / Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2013 16 Σελίδες με επιλεγμένες ευκαιρίες 470 καριέρας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό Περιεχόμενα σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. σελ. 4 Προγραµµατιστές, Στελέχη ΙΤ. σελ. 6 Στελέχη Επιχειρήσεων, Οικονοµικά Στελέχη - Λογιστές. σελ. 9. Εκπαίδευση

Περιεχόµενα. σελ. 4 Προγραµµατιστές, Στελέχη ΙΤ. σελ. 6 Στελέχη Επιχειρήσεων, Οικονοµικά Στελέχη - Λογιστές. σελ. 9. Εκπαίδευση _ΤΕΥΧΟΣ #4 / Τρίτη 5 Μαρτίου 2013 Περιεχόµενα σελ. 4 Προγραµµατιστές, Στελέχη ΙΤ σελ. 6 Στελέχη Επιχειρήσεων, Οικονοµικά Στελέχη - Λογιστές σελ. 8 Υπάλληλοι Γραφείου - Γραµµατείς σελ. 9 Εκπαίδευση σελ.

Διαβάστε περισσότερα

θέσεις εργασίας Περιεχόμενα σελ. 4 σελ. 6 σελ. 8-9 σελ. 10 σελ. 12 σελ. 14-15 25.000 Αντίτυπα Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων

θέσεις εργασίας Περιεχόμενα σελ. 4 σελ. 6 σελ. 8-9 σελ. 10 σελ. 12 σελ. 14-15 25.000 Αντίτυπα Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #46 / Τρίτη 18 Μαρτίου 2014 16 Σελίδες με επιλεγμένες ευκαιρίες 462 καριέρας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό Περιεχόμενα σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. και πολλές άλλες ειδικότητες σε µεγάλες εταιρίες. www.voluntaryaction.gr

Περιεχόµενα. και πολλές άλλες ειδικότητες σε µεγάλες εταιρίες. www.voluntaryaction.gr _ΤΕΥΧΟΣ #5 / Τρίτη 12 Μαρτίου 2013 Περιεχόµενα σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραµµατείς, Στελέχη Επιχειρήσεων, Λογιστές σελ. 6 Οικονοµικά Στελέχη, Μηχανογράφηση, Προγραµµατιστές σελ. 8 Γραφίστες-Web, Call

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΑ. Η συνοδευτική επιστολή και η σηµασία της στην αναζήτηση εργασίας. Μιλώντας για σχολικό εκφοβισµό

ΧΡΗΣΙΜΑ. Η συνοδευτική επιστολή και η σηµασία της στην αναζήτηση εργασίας. Μιλώντας για σχολικό εκφοβισµό _ / 2 3 & 14 18 148 3 Μιλώντας για σχολικό εκφοβισµό Το φαινόµενο του σχολικού εκφοβισµού κλιµακώνει τόσο έντονα την παρουσία του που δε γίνεται πια να του γυρνάµε την πλάτη. Ο αριθµός των παιδιών που

Διαβάστε περισσότερα

REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE INTERIM REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE PROGRAMME EDUCATION AND TRAINNING 2010 MAY 2009 Table of Contents Page PREFACE 1 CHAPTER 1: Key Competences

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. σελ. 4 Γραµµατείς, Λογιστές, Υπάλληλοι Γραφείου, Θετικές Επιστήµες. σελ. 8 Στελέχη Πωλήσεων, Στελέχη Επιχειρήσεων

Περιεχόµενα. σελ. 4 Γραµµατείς, Λογιστές, Υπάλληλοι Γραφείου, Θετικές Επιστήµες. σελ. 8 Στελέχη Πωλήσεων, Στελέχη Επιχειρήσεων ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #14 / Τρίτη 21 Μαΐου 2013 www.enter.net.gr ΜΠΕΣ ΣΤΟ ΚΟΛΠΟ 16 Σελίδες με επιλεγμένες ευκαιρίες καριέρας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό / 25.000 αντίτυπα Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

σελ. 6 Προγραμματιστές σελ. 8 Στελέχη Πωλήσεων σελ. 10 Στελέχη Επιχειρήσεων, Logistics σελ. 14 Τεχνικοί, Αποθηκάριοι, Μηχανογράφηση, Call Center

σελ. 6 Προγραμματιστές σελ. 8 Στελέχη Πωλήσεων σελ. 10 Στελέχη Επιχειρήσεων, Logistics σελ. 14 Τεχνικοί, Αποθηκάριοι, Μηχανογράφηση, Call Center Μηχανογραφημένο Σύστημα Διαχείρισης Επιταγών Κατάρτισης Τύπου Voucher ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #23 / Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2013 Είσαι άνεργος με επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας; Ενδιαφέρεσαι για μελλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. σελ. 8 Στελέχη Πωλήσεων. σελ. 10 Στελέχη Επιχειρήσεων

Περιεχόµενα. σελ. 8 Στελέχη Πωλήσεων. σελ. 10 Στελέχη Επιχειρήσεων Μηχανογραφημένο Σύστημα Διαχείρισης Επιταγών Κατάρτισης Τύπου Voucher ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #17 / Τρίτη 11 Ιουνίου 2013 ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως

Διαβάστε περισσότερα

D14+D15: RECOMMENDATIONS

D14+D15: RECOMMENDATIONS ura Contract no. 030145 Co-ordinating Regional Primary Sector Policies for Boosting Innovation CoRIn Co-ordination Action Support for the coherent development of policies Regions of Knowledge 2 D14+D15:

Διαβάστε περισσότερα

96 θέσεις εργασίας. στον κλάδο του Τουρισμού σελ. 8-9. Περιεχόμενα. σελ. 4. σελ. 6. σελ. 10. σελ. 12. σελ. 14-15. 25.000 Αντίτυπα

96 θέσεις εργασίας. στον κλάδο του Τουρισμού σελ. 8-9. Περιεχόμενα. σελ. 4. σελ. 6. σελ. 10. σελ. 12. σελ. 14-15. 25.000 Αντίτυπα ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #45 / Τρίτη 11 Μαρτίου 2014 Περιεχόμενα σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων, Λογιστές σελ. 6 Οικονομικά Στελέχη, Μηχανοργάνωση, Μηχανογράφηση, Προγραμματιστές

Διαβάστε περισσότερα

130 θέσεις εργασίας. στο Λιανικό Εμπόριο σελ. 8-9. Περιεχόμενα. σελ. 4. σελ. 6. σελ. 10. σελ. 12. σελ. 14-15. 25.000 Αντίτυπα

130 θέσεις εργασίας. στο Λιανικό Εμπόριο σελ. 8-9. Περιεχόμενα. σελ. 4. σελ. 6. σελ. 10. σελ. 12. σελ. 14-15. 25.000 Αντίτυπα ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #30 / Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2013 Περιεχόμενα σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων, Οικονομικά Στελέχη, Μηχανογράφηση σελ. 6 Προγραμματιστές σελ. 10 Τηλεφωνική

Διαβάστε περισσότερα

64 θέσεις εργασίας. στον κλάδο των Λογιστών σελ. 8-9. Περιεχόμενα. σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων

64 θέσεις εργασίας. στον κλάδο των Λογιστών σελ. 8-9. Περιεχόμενα. σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #49 / Τρίτη 8 Απριλίου 2014 Περιεχόμενα σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων σελ. 6 Οικονομικά Στελέχη, Προγραμματιστές σελ. 10 Γραφίστες, Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

Διαβάστε περισσότερα

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i Ελληνικό Ανοικτό Περιοδικό ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής Πανεπιστήμιο & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ICODL 2013 7 ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 2013 Μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Corporate Social Responsibility Report 2011 High Performance Responsibly Delivered.

Corporate Social Responsibility Report 2011 High Performance Responsibly Delivered. Corporate Social Responsibility Report 2011 High Performance Responsibly Delivered. B S H I K I A K E S S Y S K E V E S A. B. E. The brands managed in Greece by BSH Ikiakes Syskeves A.B.E. Contents C O

Διαβάστε περισσότερα

2.253. 267 θέσεις εργασίας. για Στελέχη Πωλήσεων σελ. 16-17, 28. σελ. 18. 25.000 Αντίτυπα. σελ. 3. σελ. 14. σελ. 6. σελ. 10. σελ.

2.253. 267 θέσεις εργασίας. για Στελέχη Πωλήσεων σελ. 16-17, 28. σελ. 18. 25.000 Αντίτυπα. σελ. 3. σελ. 14. σελ. 6. σελ. 10. σελ. ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #51 / Τρίτη 6 Μαΐου 2014 32 Σελίδες με επιλεγμένες ευκαιρίες 2.253 καριέρας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό σελ. 3 Ενδιαφέροντα & Χρήσιμα σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου,

Διαβάστε περισσότερα