Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε αηόκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε αηόκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε"

Transcript

1 Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε αηόκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε Καιακαξηδήο Ιάθωβνο 1, Καιακαξηδή Καηεξίλα 2 1.Γεσπόλνο - Δθπαηδεπηηθόο Μsc «Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ» 2. Ιζηνξηθόο Τέρλεο Μsc «Σπνπδέο ζηελ Δθπαίδεπζε» ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σθνπόο ηεο παξνπζίαζεο καο είλαη ε αλάδεημε ηεο θαιιηέξγεηαο θαη ηεο αλάπηπμεο ηνπ απηνθαζνξηζκνύ, κέζω ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο γηα ηελ αεηθνξία, ζε εθπαηδεπόκελνπο κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε, νη νπνίνη θνηηνύλ ζηηο ζρνιέο εηδηθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. Η παξνπζίαζε καο επηθεληξώλεηαη γύξω από ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε δηεξγαζία ηεο θαιιηέξγεηαο θαη ηεο αλάπηπμεο ηνπ απηνθαζνξηζκνύ ζην εμεηαδόκελν εθπαηδεπηηθό πιαίζην. Απνηειεί γηα καο ζεκαληηθό ζέκα ε εμέηαζε ηεο ζπκβνιήο ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο γηα ηελ αεηθνξία, ε νπνία, όηαλ εληάζζεηαη ζην πξόγξακκα ζπνπδώλ ηωλ ζρνιώλ εηδηθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο είλαη δπλαηόλ λα πξνζθέξεη ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε εζηηαζκέλα πνιηηηθό - θνηλωληθέο γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο αιιά θαη γεληθόηεξα πξνζωπηθή αλάπηπμε θαη θαιιηέξγεηα. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Πεξηβαιινληηθή Εθπαίδεπζε & Εηδηθή Αγωγή. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Ννεηηθή Καζπζηέξεζε, Απηνθαζνξηζκόο, Εηδηθή Επαγγεικαηηθή Εθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε, Πεξηβαιινληηθή Εθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία. ΔΙΑΓΧΓΗ Τα πξνγξάκκαηα εηδηθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο πνπ απεπζύλνληαη ζηα άηνκα κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε απνζθνπνύλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηεο δσήο ηνπο. Γηα λα ζεσξεζνύλ ινηπόλ σο νινθιεξσκέλα αζρνινύληαη ηόζν κε ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ηνπο, όζν θαη κε ηελ πξνζσπηθή ηνπο αλάπηπμε. Η παξνύζα παξνπζίαζε εζηηάδεηαη ζηελ αλαδήηεζε ηνπ ηξόπνπ βειηίσζεο ηεο πνηόηεηαο δσήο ησλ λεαξώλ ελήιηθσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο ηνπο. Η πξνζέγγηζή καο γηα ηνλ ηξόπν βειηίσζε ηεο πνηόηεηα ηεο δσήο κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο έρεη: σο αθεηεξία ηελ θαιιηέξγεηα θαη αλάπηπμε ηνπ απηνθαζνξηζκνύ, ζηαζκό ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμή θαη πξννξηζκό ηελ θνηλσληθή έληαμε. Η πξνζσπηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπόκελσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε παξνπζηάδεη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ηα νπνία εκθαλίδνληαη θπξίσο κε ηε κνξθή αλεπάξθεηαο θαη θαζπζηέξεζεο ζε κηα ζεηξά από θνηλσληθέο δεμηόηεηεο. Βαζηδόκελνη ζην όηη ε δηδαζθαιία ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο πεξηβαιινληηθήο

2 εθπαίδεπζεο γηα ηελ αεηθνξία έρεη σο βαζηθό ζηόρν ηελ αλάπηπμε θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ, ε παξνύζα παξνπζίαζε ζηνρεύεη ζηελ αλάδεημε ηνπ ηξόπν κε ηνλ νπνίν επηδηώθεηαη απηή ε αλάπηπμε. Αξρηθά, γίλεηαη κηα απόπεηξα νξηζκνύ ηεο λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο θαη παξνπζηάδνληαη θαη αλαιύνληαη νη έλλνηεο ηνπ ελήιηθα από θνηλσληθή θαη ςπρνινγηθήο άπνςε. Σηελ ζπλέρεηα, απνζαθελίδεηαη ε έλλνηα ηνπ απηνθαζνξηζκνύ θαη πεξηγξάθνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ώζηε λα γίλεη εκθαλήο ε ζύγθιηζε κεηαμύ εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, εηδηθήο εθπαίδεπζεο θαη πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο γηα ηελ αεηθνξία κε παξαλνκαζηή απηή ηελ έλλνηα. Οινθιεξώλνπκε ηελ παξνπζίαζε καο θαηαζέηνληαο ηηο πξνηάζεηο καο γηα κειινληηθή κειέηε, πνπ ζα επεθηείλεη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο. Ο ΟΡΙΜΟ ΣΗ ΝΟΗΣΙΚΗ ΚΑΘΤΣΔΡΗΗ Τν πην θνηλό ραξαθηεξηζηηθό ησλ αηόκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε είλαη ε αλαπηπμηαθή θαζπζηέξεζε, ε νπνία, ζπλήζσο, αθνξά όινπο ηνπο ηνκείο αλάπηπμεο. Οη πην πξόζθαηνη νξηζκνί γηα ηελ Ννεηηθή Καζπζηέξεζε επηθεληξώλνληαη ζε ηξείο θπξίσο ηνκείο πξνβιεκάησλ ηα νπνία αθνξνύλ: ηελ κεησκέλε ηθαλόηεηα κάζεζεο, ηελ αλεπάξθεηα ή ηελ θαζπζηέξεζε ζηελ θνηλσληθή αλάπηπμε θαη ην ρακειό δείθηε λνεκνζύλεο. Σύκθσλα κε ηελ Ακεξηθαληθή Έλσζε Ννεηηθώλ Αλεπαξθεηώλ (American Association of Mental Deficiency, 2002), ε λνεηηθή θαζπζηέξεζε είλαη κηα αλαπεξία πνπ ραξαθηεξίδεηαη από ζεκαληηθνύο πεξηνξηζκνύο ηόζν ζηε λνεηηθή ιεηηνπξγία όζν θαη ζηελ πξνζαξκνζηηθή ζπκπεξηθνξά, όπσο απηή εθθξάδεηαη ζε ελλνηνινγηθέο, θνηλσληθέο θαη πξαθηηθέο δεμηόηεηεο. Σην κέηξν πνπ νη δεμηόηεηεο απηέο θξίλνληαη σο ραξαθηεξηζηηθέο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ελόο αηόκνπ σο ελειίθνπ, εύινγα πξνθύπηεη ην εξώηεκα, εάλ ηα άηνκα κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε κπνξνύλ λα πξνζδηνξηζηνύλ σο ελήιηθα. ΔΝΗΛΙΚΔ ΑΠΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΦΤΥΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΔΤΡΑ O Knowles, ππνζηεξηθηήο ηεο ζεσξίαο ηεο Αλδξαγσγηθήο, κεηαμύ ησλ παξαδνρώλ γηα ηελ ελήιηθε κάζεζε, πξνηάζζεη ηελ παξαδνρή όηη νη ελήιηθνη έρνπλ αλάγθε θαη ηθαλόηεηα λα απηνθαζνξίδνληαη, λα παίξλνπλ νη ίδηνη απνθάζεηο γηα ηελ δσή ηνπο, θαη ηαπηόρξνλα έρνπλ ςπρνινγηθή αλάγθε λα ηνπο αληηκεησπίδνπλ θαη νη άιινη αλάινγα. Γηλόκαζηε ελήιηθνη από θνηλσληθή άπνςε όηαλ αξρίδνπκε λα αλαιακβάλνπκε ξόινπο ελειίθσλ, όπσο νη ξόινη ηνπ πιήξσο απαζρνινύκελνπ, ηνπ ζπδύγνπ, ηνπ γνλέα, ηνπ πνιίηε πνπ ςεθίδεη θ.ι.π. Γηλόκαζηε ελήιηθνη από ςπρνινγηθή άπνςε όηαλ θηάλνπκε ζηελ απηναληίιεςε όηη εκείο είκαζηε νη ππεύζπλνη γηα ηε δσή καο, όηη είκαζηε απηνπξνζδηνξηδόκελνη (Knowles, 1998, ζει.64). Σε παξόκνηεο δηεπθξηλήζεηο πξνβαίλεη θαη ν Rogers (1999, ζει ) ν νπνίνο εηζάγεη ηηο έλλνηεο «ελειηθίσζε» θαη «ελειηθηόηεηα» νη νπνίεο πεξηγξάθνπλ αληίζηνηρεο θαηαζηάζεηο κε απηέο πνπ πεξηγξάθεη ν Knowles. Σπλεπώο, ε «ελειηθίσζε» ελόο αηόκνπ αθνξά ηελ αλάιεςε ησλ ξόισλ ηνπ ελήιηθα πνπ ε θνηλσλία ηνπ απνδίδεη, ελώ ε «ελειηθηόηεηα» αθνξά ηελ ςπρνινγηθή αληίιεςε πνπ έρεη ην ίδην ην άηνκν γηα ηνλ εαπηό ηνπ, σο ελήιηθν. Κνηλόο ηόπνο θαη ησλ δπν είλαη ε άπνςε όηη ε δηεξγαζία ηεο ελειηθηόηεηαο, δειαδή ε θαιιηέξγεηα ηεο ςπρνινγηθήο αληίιεςεο ηνπ αηόκνπ γηα ηνλ εαπηό ηνπ θαιιηεξγείηε ηόζν ζηα άηνκα κε ηππηθή λνεκνζύλε όζν θαη ζηα άηνκα κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε. Με άιια ιόγηα, ηζρπξίδνληαη, όηη ππάξρεη ζε όινπο ηνπο αλζξώπνπο ε αλάγθε θαη ε παξόξκεζε λα αλαιάβνπλ ηνλ έιεγρν ηεο δσήο ηνπο θαη λα ζπκκεηέρνπλ, όιν θαη πεξηζζόηεξν, ζηηο δηεξγαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ πνπ επεξεάδνπλ ηηο επηινγέο ηεο δσήο ηνπο. Απιώο

3 κεξηθνί άλζξσπνη αηζζάλνληαη πεξηζζόηεξν από άιινπο απηή ηελ αλάγθε θαη ηελ παξόξκεζε. Όκσο, παξά ην γεγνλόο όηη ζε όινπο ηνπο ελήιηθεο ππάξρεη κηα θπζηθή δηεξγαζία σξίκαλζεο πνπ νδεγεί νξγαληθά πξνο ηελ απηνλνκία, απηή παξεκπνδίδεηαη από όξηα πνπ ζέηεη ν θνηλσληθόο πεξίγπξνο. ε πνιιέο θνηλσλίεο, νη πνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο παξεκπνδίδνπλ νξηζκέλεο νκάδεο αλζξώπσλ λα αλαπηύμνπλ ηηο ηθαλόηεηεο πνπ απαηηνύληαη γηα ρεηξαθέηεζε. Γειαδή, ε θνηλσλία, ζηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθόηεηα απνδίδεη δηαθνξεηηθνύο ξόινπο ελήιηθα ζηα άηνκα κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε από όηη ζηα άηνκα κε ηππηθή λνεκνζύλε. Πνιύ ζπρλά κάιηζηα, νη πξνθαηαιήςεηο θαη ηα ζηεξεόηππα ηεο θνηλσλίαο γηα ηα άηνκα κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε νδεγνύλ ζηνλ απόιπην απνθιεηζκό ηνπο από όινπο ηνπο ξόινπο ηνπ ελήιηθα γηαηί δελ ιακβάλνληαη ππόςε νη πξαγκαηηθέο ηνπο δπλαηόηεηεο. Δπίζεο από ςπρνινγηθή άπνςε, ζηα άηνκα κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε ππάξρεη αλαληηζηνηρία κεηαμύ ηεο απηνεηθόλαο ηνπο θαη ησλ πξαγκαηηθώλ δπλαηνηήησλ ηνπο. Αηηία απηήο ηεο αλαληηζηνηρίαο είλαη ν ηξόπνο πνπ αληηκεησπίδνληαη από ην θνηλσληθό ηνπο πιαίζην. ΟΙ ΟΡΟΙ «ΑΤΣΟΚΑΘΟΡΙΜΟ» ΚΑΙ «ΑΤΣΟΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ» Πξναλαθέξζεθε όηη νη ζηνραζηέο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, πξνζπαζώληαο λα πεξηγξάςνπλ ηελ ςπρνινγηθή θαη λνεηηθή δηεξγαζία κέζσ ηεο νπνίαο όινη νη ελήιηθεο εθπαηδεπόκελνη εμειίζζνληαη, βειηηώλνληαη θαη σξηκάδνπλ, εζηηάδνπλ ζηνλ όξν «απηνθαζνξηζκόο». Έλα παξεκθεξή όξν ρξεζηκνπνηνύλ θαη νη ζηνραζηέο ηεο εδηθήο εθπαίδεπζεο. Αλαδεηώληαο ην κέζν κε ην νπνίν βειηηώλεηαη ε πνηόηεηαο δσήο ησλ εθπαηδεπόκελσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε, εζηηάδνπλ ζηνλ όξν απηνπξνζδηνξηζκόο θαη πξνηάζζνπλ ηελ θαιιηέξγεηα ησλ δεμηνηήησλ ηνπ. Ο Palmer & Wehmeyer (2003 ζει ) επηζεκαίλνπλ, όηη ν απηνπξνζδηνξηζκόο αλαθέξεηαη ζηηο ζηάζεηο θαη ηηο ηθαλόηεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα λα ελεξγήζεη θαλείο σο αηηηαθόο κεζάδνλ ζηε δσή ηνπ, θάλνληαο επηινγέο θαη παίξλνληαο απνθάζεηο. Ο ίδηνο θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ εξεύλεζαλ ηελ επίδξαζε ηεο λνεκνζύλεο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ αλάπηπμε ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνύ θαη αλέπηπμαλ ην ιεηηνπξγηθό κνληέιν ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνύ. ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΑΤΣΟΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟΤ Τν κνληέιν ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνύ ηνπ Wehmeyer θαη ησλ ζπλεξγαηώλ ηνπ (Palmer & Wehmeyer, at ζει ) αξρηθά δεκηνπξγήζεθε γηα ηα άηνκα κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε, όκσο ζηε ζπλέρεηα, σο επηηπρεκέλν κνληέιν, απέθηεζε γεληθόηεξε εθαξκνγή θαη ζε άιιεο θαηεγνξίεο αηόκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο θαζώο θαη ζε άηνκα κε ηππηθή αλάπηπμε. Η ίδηα επηζηεκνληθή νκάδα κε ζπληνληζηή ηνλ Wehmeyer θαζόξηζε ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο, σο πξσηαξρηθνύο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνύ: Τελ αηνκηθή ηθαλόηεηα, όπσο απηή επεξεάδεηαη από ηε κάζεζε θαη ηελ αλάπηπμε. Τελ επθαηξία, όπσο απηή επεξεάδεηαη από ην πεξηβάιινλ θαη ηηο εκπεηξίεο. Καη ηα ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο θαη ηηο πξνζαξκνγέο ηνπο. Δπίζεο πεξηέγξαςε ηηο παξαθάησ βαζηθέο δεμηόηεηεο πνπ δηέπνπλ έλα άηνκν κε ηθαλόηεηα απηνπξνζδηνξηζκνύ: Η απηνλνκία, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ λα δξα αλεμάξηεηα ζύκθσλα κε ηηο πξνηηκήζεηο θαη ηηο επηινγέο ηνπ. Τν άηνκν κε απηόλνκε ζπκπεξηθνξά έρεη αλαπηύμεη ηθαλόηεηεο απηνεμππεξέηεζεο, απηνδηαρείξηζεο,

4 δηαρείξηζεο ειεύζεξνπ ρξόλνπ, θνηλσληθέο θαη επαγγεικαηηθέο δεμηόηεηεο θαη γεληθόηεξα έρεη αλαπηύμεη αμίεο θαη αξρέο ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο δξα θαη επηθνηλσλεί. Η απηνξξύζκηζε, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ λα εμεηάδεη, λα δηεξεπλά ηηο ζπλζήθεο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπ πεξηβάιινληνο πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη πσο ζα ελεξγήζεη. Δπίζεο αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλόηεηα λα αμηνινγεί θαηά πόζν ηα απνηειέζκαηα ησλ πξάμεσλ ηνπ είλαη επηζπκεηά θαη θαηά πεξίζηαζε λα ηα αλαζεσξεί. Η ςπρηθή ελδπλάκσζε, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ λα έρεη ηελ αληίιεςε ηνπ ειέγρνπ, ιακβάλνληαο ππόςε ηε γλώζε, ηελ πξνζσπηθόηεηα θαη ηα θίλεηξα. Τα άηνκα κε ηθαλόηεηα ςπρνινγηθήο ελδπλάκσζεο δξνπλ κε βάζε ηελ πεπνίζεζε όηη έρνπλ ηνλ έιεγρν ησλ ζεκαληηθώλ ζπλζεθώλ, πνπ κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ ζηελ επίηεπμε ηνπ επηζπκεηνύ απνηειέζκαηνο. Η απηνπξαγκάησζε, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ λα γλσξίδεη θαη λα θαηαλνεί ηνλ εαπηό ηνπ. Η γλώζε απηή δηακνξθώλεηαη από ην ίδην ην άηνκν κε βάζε ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηελ αμηνιόγεζε, αιιά θαη ηελ αλαηξνθνδόηεζε πνπ ιακβάλεη ην άηνκν από ηα ζεκαληηθά πξόζσπα ηνπ πεξηβάιινληόο ηνπ. ΤΓΚΛΙΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΗΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ H βαζηθή δηαθνξνπνίεζε κεηαμύ εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη εηδηθήο εθπαίδεπζεο ζε όηη αθνξά ηνπο όξνπο απηνθαζνξηζκόο - απηνπξνζδηνξηζκόο, έγθεηηαη ζην όηη γηα ηελ πξώηε ν απηνθαζνξηζκόο ππάξρεη σο αλάγθε θαη αλαπηπγκέλε ηθαλόηεηα ζηελ πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπόκελσλ (νη εθπαηδεπόκελνη κε ηππηθή αλάπηπμε είλαη ε πιεηνςεθία), ελώ γηα ηελ δεύηεξε, ν απηνπξνζδηνξηζκόο ζηελ πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπόκελσλ (νη εθπαηδεπόκελνη κε κε ηππηθή αλάπηπμε είλαη ε πιεηνςεθία) είλαη ζπλήζσο ειιεηπήο θαη είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο ε θαιιηέξγεηα θαη ε αλάπηπμε ηνπ γηα ηελ πνηόηεηα ηεο δσήο ηνπο. Γεδνκέλνπ ηνπ όηη ε εθπαίδεπζε ελειίθσλ απνηειεί έλα επξύ πεδίν ην νπνίν πεξηιακβάλεη θαη ηελ εθπαίδεπζε ελήιηθσλ αηόκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε, επηιέγνπκε ηνλ όξν απηνθαζνξηζκόο έλαληη ηνπ όξνπ απηνπξνζδηνξηκόο, γηα όιεο ηηο αλαθνξέο από εδώ θαη ζην εμήο. Παξ όηη νη δπν όξνη δελ ηαπηίδνληαη απόιπηα, επηιέγνπκε ηε ρξήζε ηνπ όξνπ απηνθαζνξηζκόο γηα ηηο αλαθνξέο καο ζηηο δεμηόηεηεο ηηο νπνίεο επηδηώθεηαη λα θαιιηεξγεζνύλ θαη λα αλαπηπρζνύλ ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε, ώζηε απηνί λα απνθηήζνπλ ηελ δπλαηόηεηα δηεθδίθεζεο ηεο ελεξγήο θαη απηόλνκεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην θνηλσληθό ηνπο πιαίζην, πεξηνξίδνληαο ηνπο παξάγνληεο πνπ ηνπο εμσζνύλ ζηελ θνηλσληθή απνκόλσζε θαη απνθιεηζκό. Οη αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ηελ αληθαλόηεηα ησλ αηόκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε λα αλαιάβνπλ από κόλνη ηνπο ηνλ έιεγρν ηεο δσήο ηνπο, είλαη αθόκε θπξίαξρεο ζηελ Διιάδα. Η αληίιεςε, όηη ν απηνθαζνξηζκόο ζρεηίδεηαη θαη πξνϋπνζέηεη απνθιεηζηηθά θπζηνινγηθή λνεκνζύλε, έρεη νδεγήζεη ζηε ιαλζαζκέλε ππόζεζε όηη ηα άηνκα κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε δελ κπνξνύλ λα απηνθαζνξηζηνύλ θαη λα έρνπλ κεξηθό ή θαη πιήξε έιεγρν ηεο δσήο ηνπο. Σηνπο εθπαηδεπόκελνπο κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε πξέπεη λα ιάβνπκε ππόςε όηη ην επίπεδν ηεο λνεκνζύλεο ζρεηίδεηαη κόλν κε ηελ παξάκεηξν ηεο απηνλνκίαο, όκσο ε έλλνηα ηνπ απηνθαζνξηζκνύ δελ ζεκαίλεη κόλν απηνλνκία. Σύκθσλα κε ηνλ Wehmeyer & Garner (2003, ζει. 258) έλα ππνζηεξηθηηθό πεξηβάιινλ πξνζθέξεη ζην άηνκν πιεζώξα επθαηξηώλ λα θάλεη επηινγέο, λα ιάβεη απνθάζεηο, λα ιύζεη πξνβιήκαηα, λα ζέζεη θαη λα επηηύρεη ζηόρνπο, λα αζθήζεη κε άιια ιόγηα ηνλ απηνθαζνξηζκό ηνπ.

5 Φπζηθά είλαη απηνλόεην όηη ζην εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ αλαινγεί έλα κεγάιν κέξνο ηεο πξνζπάζεηαο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ απηνθαζνξηζκνύ, δειαδή ηεο δπλαηόηεηαο ησλ αηόκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε λα έρνπλ ηνλ έιεγρν ηεο δσήο ηνπο, λα παίξλνπλ απνθάζεηο, λα ζέηνπλ ζηόρνπο, λα δηακνξθώλνπλ αμίεο, ζηάζεηο, επηινγέο λα επηιύνπλ πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ηνπο, λα δξνπλ δειαδή, θαηά ην κέγηζην, απηόλνκα θαη ζαλ νινθιεξσκέλεο πξνζσπηθόηεηεο. Σπκθσλά κε ηνπο Palmer & Wehmeyer, at. (2004, ζει ) ε εθπαίδεπζε ζε δεμηόηεηεο απηνθαζνξηζκνύ δύλαηαη λα εθαξκνζηεί αθόκε θαη ζε άηνκα κε κεγάιν βαζκό λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο. Δπνκέλσο, ε εηδηθή εθπαίδεπζε νθείιεη λα απνζθνπεί ζηελ αλάπηπμε θαη θαιιηέξγεηα ησλ δεμηνηήησλ ηνπ απηνθαζνξηζκνύ ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε. ΤΓΚΛΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΔΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Σύκθσλα κε ηνλ Huckle (1993, ζει ) ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, σο εθπαίδεπζε γηα ηελ πεξηβαιινληηθή θαηαλόεζε θαη εξκελεία, απνζθνπεί ζην λα δηεπθνιύλεη ηνπο εθπαηδεπόκελνπο λα απνθηήζνπλ εθηίκεζε ησλ θαηαζηάζεσλ θαη πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνύλ ην πεξηβάιινλ, ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα εξκελεύζνπλ ηα θαηλόκελα ηεο θύζεο αιιά θαη ηεο θνηλσλίαο. Δληζρύνληαο ηελ άπνςε ηνπ Huckle ε Παπαδεκεηξίνπ (ζην Φινγαΐηε 2005, ζει. 202) επηζεκαίλεη όηη, ζε κηα εθπαίδεπζε γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αεηθνξία (ΔΠΑ) δελ ελδηαθέξεη ε θαηαλόεζε, από ηε κεξηά ησλ εθπαηδεπόκελσλ, ζπγθεθξηκέλνπ ζώκαηνο γλώζεο πνπ πξνέξρεηαη από θάπνην ή θάπνηα από ηα παξαδνζηαθά γλσζηηθά αληηθείκελα, όπσο είλαη απηά ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ. Δλδηαθέξεη ε δόκεζε ελόο επξύηεξνπ ελλνηνινγηθνύ νηθνδνκήκαηνο πνπ εκπεξηέρεη, πέξαλ από γλώζεηο, αμίεο, ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο, ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα. Απνβιέπεη, δειαδή, ζηε ζπγθξόηεζε ελόο πνιηηηζκηθνύ εμνπιηζκνύ, κε ηελ επίγλσζε, όηη ηειηθά είλαη απηόο ν πνιηηηζκηθόο εμνπιηζκόο πνπ ζα θαζνξίζεη ηηο αληηιήςεηο ησλ αλζξώπσλ γηα ηα θαηλόκελα θαη θαηά ζπλέπεηα ηε δξάζε ηνπο. Δπνκέλσο, ε εθπαίδεπζε γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αεηθνξία εζηηάδεη ζηελ ελδπλάκσζε ησλ αηόκσλ, ώζηε λα γίλνπλ παξάγνληεο θνηλσληθήο αιιαγήο θαη λα δηαζθαιίζνπλ ηελ αεηθόξν θαη δίθαηε ρξήζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ, ζε δεκνθξαηηθέο θαη αεηθόξεο θνηλσλίεο. Απηή ε κνξθή πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο πξνζδίδεη πνιηηηθό θαη θνηλσληθό βάζνο ζηελ εθπαίδεπζε θαη βαξύηεηα ζηελ έλλνηα ηνπ πνιίηε. Γηακνξθώλεη, δειαδή έλαλ πνιίηε πνπ ζηνράδεηαη, δηεξεπλά θξηηηθά θαη ζπκκεηέρεη ζε ζπιινγηθέο ιήςεηο απνθάζεσλ θαη ζε δξάζεηο ζην θνηλσληθό πεδίν ζην πιαίζην ηεο αεηθνξίαο (Φινγαΐηε, 2005, ζει. 154). Σπλζέηνληαο ηα όζα αλαιύζεθαλ παξαπάλσ δηαπηζηώλνπκε όηη ην δεηνύκελν ηεο βαζηθήο ζθνπνζεζίαο, ηόζν από ηελ πιεπξά ηεο νπηηθήο ηνπ πεδίνπ ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ όζν θαη από ηελ πιεπξά ηεο δηάζηαζεο ηεο εηδηθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο γηα ηελ αεηθνξία, είλαη ε απόθηεζε γλώζεσλ, ζηάζεσλ θαη δεμηνηήησλ, νη νπνίεο βνεζνύλ θαη δηεπθνιύλνπλ ηνπο εθπαηδεπόκελνπο, λα παίξλνπλ απνθάζεηο, λα ζέηνπλ ζηόρνπο, λα δηακνξθώλνπλ αμίεο, ζηάζεηο, επηινγέο, λα επηιύνπλ πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ηνπο. Με άιια ιόγηα λα δξνπλ, όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν, σο νινθιεξσκέλεο πξνζσπηθόηεηεο κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ πεξηβάιινληόο ηνπο, ζε όιεο ηνπ ηηο εθθάλζεηο θπζηθέο, θνηλσληθέο, πνιηηηζκηθέο, νηθνλνκηθέο θαη επαγγεικαηηθέο. Η δηαπίζησζή καο επηβεβαηώλεηαη από ηνλ Fien (1993, ζει. 63) ν νπνίνο ππνγξακκίδεη όηη νη ζρέζεηο ηνπ αλζξώπνπ κε ηνλ άλζξσπν θαη ην εξγαζηαθό θνηλσληθό θαη πνιηηηζκηθό πεξηβάιινλ βξίζθνληαη ζηνλ ππξήλα ηόζν ηεο εηδηθήο

6 επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο όζν θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο γηα ηελ αεηθνξία. Από ηελ παξαπάλσ δηαπίζησζε γίλεηαη θαλεξό όηη ε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία βνεζάεη θαη εληζρύεη ηελ δηεξγαζία ηεο θαιιηέξγεηα θαη αλάπηπμεο ηνπ απηνθαζνξηζκνύ ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο. Δηδηθόηεξα ν ηξόπνο πνπ εθαξκόδεηαη έρεη σο βαζηθό άμνλα ηελ παξόηξπλζε θαη ηελ ελίζρπζε ησλ εθπαηδεπόκελσλ ώζηε σο άηνκα αιιά θαη σο κέιε θνηλσληθώλ νκάδσλ λα αλαιάβνπλ ην ζέκα ηεο πνηόηεηαο ηεο δσήο ηνπο, λα ζέηνπλ ζηόρνπο ζην πιαίζην ηεο αεηθνξίαο θαη λα πξνσζνύλ θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο πνιηηηθέο πξνζαξκνζκέλεο ζηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ θπζηθνύ, θνηλσληθνύ, θαη πνιηηηζκηθνύ ηνπο πεξηβάιινληνο. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Σηνραδόκελνη ηα όζα επηζεκάλακε πην πάλσ, νδεγνύκαζηε ζηελ εθηίκεζε, όηη ε εηδηθή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, σο δηάζηαζε, θαη ε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία, σο αληηθείκελν ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, ζπγθιίλνπλ ζε πνιιά θνηλά ζεκεία θαη κεηαμύ ηνπο ππάξρεη ακθίδξνκε ζρέζε θαη άκεζε αιιειεπίδξαζε. Από ηελ κηα, ε εηδηθή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ζηνρεύεη ζηελ άκβιπλζε ησλ θνηλσληθώλ αληζνηήησλ, ηελ εξγαζηαθή έληαμή θαη ηελ απνηξνπή ηνπ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ ησλ αηόκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε, πξνηάζζνληαο ηελ θαιιηέξγεηα ησλ δεμηνηήησλ ηνπ απηνθαζνξηζκνύ, ηεο απηνεθηίκεζεο, ηεο απηνλνκίαο θαη ηεο θνηλσληθήο ζπλδηαιιαγήο. Από ηελ άιιε, ε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία επηθεληξώλεηαη ζηε ζρέζε ηνπ αλζξώπνπ κε ην βηνθπζηθό θαη πνιηηηζκηθό ηνπ πεξηβάιινλ πξνηάζζνληαο ηελ θαιιηέξγεηα ησλ ηθαλνηήησλ ηεο απηνλνκίαο θαη ηνπ απηνθαζνξηζκνύ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ππεπζπλόηεηα. Κνηλόο ηόπνο θαη ησλ δύν είλαη λα απνιακβάλνπλ νη εθπαηδεπόκελνη ηα αγαζά πνπ ηνπο πξνζθέξεη ν ζύγρξνλνο ηξόπνο δσήο, πξνζθέξνληαο ηαπηόρξνλα ζηνλ εαπηό ηνπο, αιιά θαη ζηελ θνηλσλία. Δθηόο από ηνλ ηξόπν πνπ ε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία βνεζά ζηελ αλάπηπμε θαη θαιιηέξγεηα ηνπ απηνθαζνξηζκνύ ζηνπο λεαξνύο ελήιηθεο κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε ηνλ νπνίν εμεηάζακε, ελδηαθέξνλ ζα παξνπζίαδε ζε κηα κειινληηθή κειέηε, ε εμέηαζε ησλ παξαγόλησλ πνπ ηνλ θαζνξίδνπλ. Καηά ηελ άπνςή καο δύν βαζηθνί παξάγνληεο έρεη ελδηαθέξνλ λα εμεηαζηνύλ. Ο πξώηνο παξάγνληαο αθνξά ην βαζκό λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο ησλ εθπαηδεπόκελσλ θαη ν δεύηεξνο ην βαζκό ηεο ππνζηήξημεο ηνπο από ηνπ θνηλσληθνύ ηνπο πεξηβάιινλ. Τα ζπκπεξάζκαηα, ηόζν ηεο παξνύζαο όζν θαη ηεο πξνηεηλόκελεο κειέηεο πξνζδνθάηαη λα απνηειέζνπλ ρξήζηκν πιηθό γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηεο εηδηθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο πνπ επηδηώθνπλ λα νξγαλώζνπλ θαη λα πινπνηήζνπλ πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο γηα ηελ αεηθνξία, κε πξνζαλαηνιηζκό ηελ αλάπηπμε θαη ηελ θαιιηέξγεηα ησλ δεμηνηήησλ ηνπ απηνθαζνξηζκνύ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ AAMR (2002). Mental Retardation: Definition Classification and Systems of Support, Workbook. 10th Edition. Washington DC, American Association on Mental Retardation. Fien, J. (1993). Environmental Education: A Pathway to Sustainability? Geelong: Deakin University Press. Huckle, J. (1993). Environmental education and sustainability: A view from critical theory. In J. Fien (ed), Environmental Education: A Pathway to Sustainability (pp ). Geelong: Deakin University Press.

7 Huckle, J. (1996). Realizing sustainability in changing time, in J. Huckle & Sterling (eds), Education for Sustainability, pp London : Earthscan. Knowles, M. (1998). The Adult Learning. Houston: Gulf Palmer, S. B. & Wehmeyer, M. L. (2003). Promoting self-determination in early elementary school, Remedial and Special Education, 24 (2), Palmer, S. B., Wehmeyer, M. L., Gipson, K. & Agran, M. (2004). Promoting access to the general curriculum by teaching self-determination skills, Council for exceptional children, 70 (4), Rogers, A. (1999). Η Εθπαίδεπζε Ελειίθωλ. Αζήλα: Μεηαίρκην. Wehmeyer, M. & N. Garner, (2003). The Impact of Personal Characteristics of People with Intellectual and Developmental Disability on Self Determination and Autonomous Functioning, Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 16, Wehmeyer, M. L. & Schwartz, M., (1998). The relationship between selfdetermination and quality of life for adults with mental retardation, Education and Training in Mental Retardation and Developmental Disabilities, 33 (1), Φινγαΐηε, Δ. (2005). Εθπαίδεπζε γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία. Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα.

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Αγάπε Παπαγεσξγίνπ 1, Αλησλία Κσηνύια 2, Διέλε Σηλάθνπ 3, Σηέιια

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΝ ΠΡΑΚΣΟΡΧΝ Χ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΡΓΑΛΔΙΟ

Η ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΝ ΠΡΑΚΣΟΡΧΝ Χ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΡΓΑΛΔΙΟ Η ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΝ ΠΡΑΚΣΟΡΧΝ Χ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΡΓΑΛΔΙΟ Νικόλαος Ματσατσίνης, Δελιάς Παύλος Επγαζηήπιο Σςζηημάηυν Υποζηήπιξηρ Αποθάζευν Τμήμα Μησανικών Παπαγυγήρ & Διοίκηζηρ Πολςηεσνείο Κπήηηρ e-mail: {nikos,

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Σεπτζμβριοσ 2011. Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ

Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Σεπτζμβριοσ 2011. Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Γεληθέο πιεξνθνξίεο Ο όξνο «Δηδηθή Μαζεζηαθή Γπζθνιία» εηζήρζε ην 1963 Πξνηάζεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος

Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος Διηζάβεη Βιαδίθα Νεπηαγσγόο, 3 ν Νεπηαγσγείν Έδεζζαο, απόθνηηνο Γηδαζθαιείνπ ΤΔΠΑΔ, vladeli@yahoo.gr, ΠΔΡΗΛΖΦΖ Η θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ

Διαβάστε περισσότερα

πνπδέο θαη επαγγέικαηα κε επξύηεξεο επαγγεικαηηθέο δηεμόδνπο ΔΔΔ

πνπδέο θαη επαγγέικαηα κε επξύηεξεο επαγγεικαηηθέο δηεμόδνπο ΔΔΔ Οη πξννπηηθέο γηα επαγγέικαηα ζε ζρέζε κε ζπνπδέο ζε ΕΙ θαη ΣΕΙ ην 2010 γηα ηα επόκελα 5-10 ρξόληα ( Ινύληνο 2010) πό ηελ επηζηεκνληθή νκάδα ηνπ θαζεγεηή εόδωξνπ Καηζαλέβα θαη ηελ Career Gate Test (www.careergatetest.com)

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2 ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Η Κρίση ως Ευκαιρία για Αφύπνιση ΕΚΕ : Πολυτέλεια η Αναγκαιότητα;» Χορηγός Λευκώματος 26/04/2012 ΑΘήνα Τα τελευταία χρόνια σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαιδεςηική έπεςνα. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σσολικέρ αςλέρ, θςζικό ηοπίο, ςπαίθπιερ δπαζηηπιόηηηερ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαιδεςηική έπεςνα. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σσολικέρ αςλέρ, θςζικό ηοπίο, ςπαίθπιερ δπαζηηπιόηηηερ Γηεξεύλεζε αληηιήςεσλ εθπαηδεπηηθώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηε ζρέζε κεηαμύ δηακόξθσζεο ζρνιηθώλ απιώλ θαη πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο, κάζεζεο θαη θνηλσληθήο πγείαο καζεηώλ/ηξηώλ Ιυάννηρ Γαπίηζηρ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ»

«ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ» «ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ» Απμακόλαρ ηέθανορ Δ.Τ.Π (Δηδηθό Τερληθό Πξνζσπηθό) (M.Sc) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Λόγοι επιλογήρ και μεηαβολήρ ηηρ ζςναιζθημαηικήρ ζηάζηρ ζηη μάθηζη ηηρ Γεπμανικήρ ζηην Γημόζια Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη - Πιλοηική Δθαπμογή Ανώνςμος Δπυηημαηολογίος Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος**

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος** Φξπζνζηόκνπ Μ., Φξηζηνθόξνπ Ε., & Λεκνλίδεο Φ., (2008). Σύγθξηζε δηαδηθαζηώλ κνληεινπνίεζεο καζεηώλ δεκνηηθνύ θαη γπκλαζίνπ. Ππακηικά 10 ος Παγκύππιος Σςνεδπίος Μαθημαηικήρ Παιδείαρ και Δπιζηήμηρ, Πάθορ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» - 1 -

ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» - 1 - ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» - 1 - ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΤΝΟΦΖ... 3 ΔΝΟΣΖΣΑ 1: TITΛΟ ΚΑΗ ΟΡΗΜΟ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ... 28 ΔΝΟΣΖΣΑ 2: ΑΝΑΛΤΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ - ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ... 69 ΔΝΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Ξανθή Γ. Αλμπανάκη- Δκπαιδεςηικόρ Θεολόγορ, MSc Νομικήρ Σσολήρ

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ

ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ: «Ν εηδηθφο παηδαγσγφο ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Αληώλεο Ληνλαξάθεο Η παηδηθή νινθιήξσζε σξηκάδεη όηαλ ζηακαηάκε λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα κνλνδηάζηαηα Η εθεβηθή

Διαβάστε περισσότερα

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Πηγή: Άπθπα τηρ ScienceDaily (2007-2011) Μεηάθξαζε, Δπηκέιεηα: Τζαθίξε Μάξζα, Αιεμάλδξνπ Σηξάηνο, Κέληξν Πξνζέγγηζε Τι

Διαβάστε περισσότερα