Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε αηόκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε αηόκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε"

Transcript

1 Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε αηόκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε Καιακαξηδήο Ιάθωβνο 1, Καιακαξηδή Καηεξίλα 2 1.Γεσπόλνο - Δθπαηδεπηηθόο Μsc «Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ» 2. Ιζηνξηθόο Τέρλεο Μsc «Σπνπδέο ζηελ Δθπαίδεπζε» ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σθνπόο ηεο παξνπζίαζεο καο είλαη ε αλάδεημε ηεο θαιιηέξγεηαο θαη ηεο αλάπηπμεο ηνπ απηνθαζνξηζκνύ, κέζω ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο γηα ηελ αεηθνξία, ζε εθπαηδεπόκελνπο κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε, νη νπνίνη θνηηνύλ ζηηο ζρνιέο εηδηθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. Η παξνπζίαζε καο επηθεληξώλεηαη γύξω από ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε δηεξγαζία ηεο θαιιηέξγεηαο θαη ηεο αλάπηπμεο ηνπ απηνθαζνξηζκνύ ζην εμεηαδόκελν εθπαηδεπηηθό πιαίζην. Απνηειεί γηα καο ζεκαληηθό ζέκα ε εμέηαζε ηεο ζπκβνιήο ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο γηα ηελ αεηθνξία, ε νπνία, όηαλ εληάζζεηαη ζην πξόγξακκα ζπνπδώλ ηωλ ζρνιώλ εηδηθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο είλαη δπλαηόλ λα πξνζθέξεη ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε εζηηαζκέλα πνιηηηθό - θνηλωληθέο γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο αιιά θαη γεληθόηεξα πξνζωπηθή αλάπηπμε θαη θαιιηέξγεηα. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Πεξηβαιινληηθή Εθπαίδεπζε & Εηδηθή Αγωγή. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Ννεηηθή Καζπζηέξεζε, Απηνθαζνξηζκόο, Εηδηθή Επαγγεικαηηθή Εθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε, Πεξηβαιινληηθή Εθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία. ΔΙΑΓΧΓΗ Τα πξνγξάκκαηα εηδηθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο πνπ απεπζύλνληαη ζηα άηνκα κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε απνζθνπνύλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηεο δσήο ηνπο. Γηα λα ζεσξεζνύλ ινηπόλ σο νινθιεξσκέλα αζρνινύληαη ηόζν κε ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ηνπο, όζν θαη κε ηελ πξνζσπηθή ηνπο αλάπηπμε. Η παξνύζα παξνπζίαζε εζηηάδεηαη ζηελ αλαδήηεζε ηνπ ηξόπνπ βειηίσζεο ηεο πνηόηεηαο δσήο ησλ λεαξώλ ελήιηθσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο ηνπο. Η πξνζέγγηζή καο γηα ηνλ ηξόπν βειηίσζε ηεο πνηόηεηα ηεο δσήο κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο έρεη: σο αθεηεξία ηελ θαιιηέξγεηα θαη αλάπηπμε ηνπ απηνθαζνξηζκνύ, ζηαζκό ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμή θαη πξννξηζκό ηελ θνηλσληθή έληαμε. Η πξνζσπηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπόκελσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε παξνπζηάδεη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ηα νπνία εκθαλίδνληαη θπξίσο κε ηε κνξθή αλεπάξθεηαο θαη θαζπζηέξεζεο ζε κηα ζεηξά από θνηλσληθέο δεμηόηεηεο. Βαζηδόκελνη ζην όηη ε δηδαζθαιία ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο πεξηβαιινληηθήο

2 εθπαίδεπζεο γηα ηελ αεηθνξία έρεη σο βαζηθό ζηόρν ηελ αλάπηπμε θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ, ε παξνύζα παξνπζίαζε ζηνρεύεη ζηελ αλάδεημε ηνπ ηξόπν κε ηνλ νπνίν επηδηώθεηαη απηή ε αλάπηπμε. Αξρηθά, γίλεηαη κηα απόπεηξα νξηζκνύ ηεο λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο θαη παξνπζηάδνληαη θαη αλαιύνληαη νη έλλνηεο ηνπ ελήιηθα από θνηλσληθή θαη ςπρνινγηθήο άπνςε. Σηελ ζπλέρεηα, απνζαθελίδεηαη ε έλλνηα ηνπ απηνθαζνξηζκνύ θαη πεξηγξάθνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ώζηε λα γίλεη εκθαλήο ε ζύγθιηζε κεηαμύ εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, εηδηθήο εθπαίδεπζεο θαη πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο γηα ηελ αεηθνξία κε παξαλνκαζηή απηή ηελ έλλνηα. Οινθιεξώλνπκε ηελ παξνπζίαζε καο θαηαζέηνληαο ηηο πξνηάζεηο καο γηα κειινληηθή κειέηε, πνπ ζα επεθηείλεη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο. Ο ΟΡΙΜΟ ΣΗ ΝΟΗΣΙΚΗ ΚΑΘΤΣΔΡΗΗ Τν πην θνηλό ραξαθηεξηζηηθό ησλ αηόκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε είλαη ε αλαπηπμηαθή θαζπζηέξεζε, ε νπνία, ζπλήζσο, αθνξά όινπο ηνπο ηνκείο αλάπηπμεο. Οη πην πξόζθαηνη νξηζκνί γηα ηελ Ννεηηθή Καζπζηέξεζε επηθεληξώλνληαη ζε ηξείο θπξίσο ηνκείο πξνβιεκάησλ ηα νπνία αθνξνύλ: ηελ κεησκέλε ηθαλόηεηα κάζεζεο, ηελ αλεπάξθεηα ή ηελ θαζπζηέξεζε ζηελ θνηλσληθή αλάπηπμε θαη ην ρακειό δείθηε λνεκνζύλεο. Σύκθσλα κε ηελ Ακεξηθαληθή Έλσζε Ννεηηθώλ Αλεπαξθεηώλ (American Association of Mental Deficiency, 2002), ε λνεηηθή θαζπζηέξεζε είλαη κηα αλαπεξία πνπ ραξαθηεξίδεηαη από ζεκαληηθνύο πεξηνξηζκνύο ηόζν ζηε λνεηηθή ιεηηνπξγία όζν θαη ζηελ πξνζαξκνζηηθή ζπκπεξηθνξά, όπσο απηή εθθξάδεηαη ζε ελλνηνινγηθέο, θνηλσληθέο θαη πξαθηηθέο δεμηόηεηεο. Σην κέηξν πνπ νη δεμηόηεηεο απηέο θξίλνληαη σο ραξαθηεξηζηηθέο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ελόο αηόκνπ σο ελειίθνπ, εύινγα πξνθύπηεη ην εξώηεκα, εάλ ηα άηνκα κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε κπνξνύλ λα πξνζδηνξηζηνύλ σο ελήιηθα. ΔΝΗΛΙΚΔ ΑΠΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΦΤΥΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΔΤΡΑ O Knowles, ππνζηεξηθηήο ηεο ζεσξίαο ηεο Αλδξαγσγηθήο, κεηαμύ ησλ παξαδνρώλ γηα ηελ ελήιηθε κάζεζε, πξνηάζζεη ηελ παξαδνρή όηη νη ελήιηθνη έρνπλ αλάγθε θαη ηθαλόηεηα λα απηνθαζνξίδνληαη, λα παίξλνπλ νη ίδηνη απνθάζεηο γηα ηελ δσή ηνπο, θαη ηαπηόρξνλα έρνπλ ςπρνινγηθή αλάγθε λα ηνπο αληηκεησπίδνπλ θαη νη άιινη αλάινγα. Γηλόκαζηε ελήιηθνη από θνηλσληθή άπνςε όηαλ αξρίδνπκε λα αλαιακβάλνπκε ξόινπο ελειίθσλ, όπσο νη ξόινη ηνπ πιήξσο απαζρνινύκελνπ, ηνπ ζπδύγνπ, ηνπ γνλέα, ηνπ πνιίηε πνπ ςεθίδεη θ.ι.π. Γηλόκαζηε ελήιηθνη από ςπρνινγηθή άπνςε όηαλ θηάλνπκε ζηελ απηναληίιεςε όηη εκείο είκαζηε νη ππεύζπλνη γηα ηε δσή καο, όηη είκαζηε απηνπξνζδηνξηδόκελνη (Knowles, 1998, ζει.64). Σε παξόκνηεο δηεπθξηλήζεηο πξνβαίλεη θαη ν Rogers (1999, ζει ) ν νπνίνο εηζάγεη ηηο έλλνηεο «ελειηθίσζε» θαη «ελειηθηόηεηα» νη νπνίεο πεξηγξάθνπλ αληίζηνηρεο θαηαζηάζεηο κε απηέο πνπ πεξηγξάθεη ν Knowles. Σπλεπώο, ε «ελειηθίσζε» ελόο αηόκνπ αθνξά ηελ αλάιεςε ησλ ξόισλ ηνπ ελήιηθα πνπ ε θνηλσλία ηνπ απνδίδεη, ελώ ε «ελειηθηόηεηα» αθνξά ηελ ςπρνινγηθή αληίιεςε πνπ έρεη ην ίδην ην άηνκν γηα ηνλ εαπηό ηνπ, σο ελήιηθν. Κνηλόο ηόπνο θαη ησλ δπν είλαη ε άπνςε όηη ε δηεξγαζία ηεο ελειηθηόηεηαο, δειαδή ε θαιιηέξγεηα ηεο ςπρνινγηθήο αληίιεςεο ηνπ αηόκνπ γηα ηνλ εαπηό ηνπ θαιιηεξγείηε ηόζν ζηα άηνκα κε ηππηθή λνεκνζύλε όζν θαη ζηα άηνκα κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε. Με άιια ιόγηα, ηζρπξίδνληαη, όηη ππάξρεη ζε όινπο ηνπο αλζξώπνπο ε αλάγθε θαη ε παξόξκεζε λα αλαιάβνπλ ηνλ έιεγρν ηεο δσήο ηνπο θαη λα ζπκκεηέρνπλ, όιν θαη πεξηζζόηεξν, ζηηο δηεξγαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ πνπ επεξεάδνπλ ηηο επηινγέο ηεο δσήο ηνπο. Απιώο

3 κεξηθνί άλζξσπνη αηζζάλνληαη πεξηζζόηεξν από άιινπο απηή ηελ αλάγθε θαη ηελ παξόξκεζε. Όκσο, παξά ην γεγνλόο όηη ζε όινπο ηνπο ελήιηθεο ππάξρεη κηα θπζηθή δηεξγαζία σξίκαλζεο πνπ νδεγεί νξγαληθά πξνο ηελ απηνλνκία, απηή παξεκπνδίδεηαη από όξηα πνπ ζέηεη ν θνηλσληθόο πεξίγπξνο. ε πνιιέο θνηλσλίεο, νη πνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο παξεκπνδίδνπλ νξηζκέλεο νκάδεο αλζξώπσλ λα αλαπηύμνπλ ηηο ηθαλόηεηεο πνπ απαηηνύληαη γηα ρεηξαθέηεζε. Γειαδή, ε θνηλσλία, ζηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθόηεηα απνδίδεη δηαθνξεηηθνύο ξόινπο ελήιηθα ζηα άηνκα κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε από όηη ζηα άηνκα κε ηππηθή λνεκνζύλε. Πνιύ ζπρλά κάιηζηα, νη πξνθαηαιήςεηο θαη ηα ζηεξεόηππα ηεο θνηλσλίαο γηα ηα άηνκα κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε νδεγνύλ ζηνλ απόιπην απνθιεηζκό ηνπο από όινπο ηνπο ξόινπο ηνπ ελήιηθα γηαηί δελ ιακβάλνληαη ππόςε νη πξαγκαηηθέο ηνπο δπλαηόηεηεο. Δπίζεο από ςπρνινγηθή άπνςε, ζηα άηνκα κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε ππάξρεη αλαληηζηνηρία κεηαμύ ηεο απηνεηθόλαο ηνπο θαη ησλ πξαγκαηηθώλ δπλαηνηήησλ ηνπο. Αηηία απηήο ηεο αλαληηζηνηρίαο είλαη ν ηξόπνο πνπ αληηκεησπίδνληαη από ην θνηλσληθό ηνπο πιαίζην. ΟΙ ΟΡΟΙ «ΑΤΣΟΚΑΘΟΡΙΜΟ» ΚΑΙ «ΑΤΣΟΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ» Πξναλαθέξζεθε όηη νη ζηνραζηέο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, πξνζπαζώληαο λα πεξηγξάςνπλ ηελ ςπρνινγηθή θαη λνεηηθή δηεξγαζία κέζσ ηεο νπνίαο όινη νη ελήιηθεο εθπαηδεπόκελνη εμειίζζνληαη, βειηηώλνληαη θαη σξηκάδνπλ, εζηηάδνπλ ζηνλ όξν «απηνθαζνξηζκόο». Έλα παξεκθεξή όξν ρξεζηκνπνηνύλ θαη νη ζηνραζηέο ηεο εδηθήο εθπαίδεπζεο. Αλαδεηώληαο ην κέζν κε ην νπνίν βειηηώλεηαη ε πνηόηεηαο δσήο ησλ εθπαηδεπόκελσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε, εζηηάδνπλ ζηνλ όξν απηνπξνζδηνξηζκόο θαη πξνηάζζνπλ ηελ θαιιηέξγεηα ησλ δεμηνηήησλ ηνπ. Ο Palmer & Wehmeyer (2003 ζει ) επηζεκαίλνπλ, όηη ν απηνπξνζδηνξηζκόο αλαθέξεηαη ζηηο ζηάζεηο θαη ηηο ηθαλόηεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα λα ελεξγήζεη θαλείο σο αηηηαθόο κεζάδνλ ζηε δσή ηνπ, θάλνληαο επηινγέο θαη παίξλνληαο απνθάζεηο. Ο ίδηνο θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ εξεύλεζαλ ηελ επίδξαζε ηεο λνεκνζύλεο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ αλάπηπμε ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνύ θαη αλέπηπμαλ ην ιεηηνπξγηθό κνληέιν ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνύ. ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΑΤΣΟΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟΤ Τν κνληέιν ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνύ ηνπ Wehmeyer θαη ησλ ζπλεξγαηώλ ηνπ (Palmer & Wehmeyer, at ζει ) αξρηθά δεκηνπξγήζεθε γηα ηα άηνκα κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε, όκσο ζηε ζπλέρεηα, σο επηηπρεκέλν κνληέιν, απέθηεζε γεληθόηεξε εθαξκνγή θαη ζε άιιεο θαηεγνξίεο αηόκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο θαζώο θαη ζε άηνκα κε ηππηθή αλάπηπμε. Η ίδηα επηζηεκνληθή νκάδα κε ζπληνληζηή ηνλ Wehmeyer θαζόξηζε ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο, σο πξσηαξρηθνύο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνύ: Τελ αηνκηθή ηθαλόηεηα, όπσο απηή επεξεάδεηαη από ηε κάζεζε θαη ηελ αλάπηπμε. Τελ επθαηξία, όπσο απηή επεξεάδεηαη από ην πεξηβάιινλ θαη ηηο εκπεηξίεο. Καη ηα ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο θαη ηηο πξνζαξκνγέο ηνπο. Δπίζεο πεξηέγξαςε ηηο παξαθάησ βαζηθέο δεμηόηεηεο πνπ δηέπνπλ έλα άηνκν κε ηθαλόηεηα απηνπξνζδηνξηζκνύ: Η απηνλνκία, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ λα δξα αλεμάξηεηα ζύκθσλα κε ηηο πξνηηκήζεηο θαη ηηο επηινγέο ηνπ. Τν άηνκν κε απηόλνκε ζπκπεξηθνξά έρεη αλαπηύμεη ηθαλόηεηεο απηνεμππεξέηεζεο, απηνδηαρείξηζεο,

4 δηαρείξηζεο ειεύζεξνπ ρξόλνπ, θνηλσληθέο θαη επαγγεικαηηθέο δεμηόηεηεο θαη γεληθόηεξα έρεη αλαπηύμεη αμίεο θαη αξρέο ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο δξα θαη επηθνηλσλεί. Η απηνξξύζκηζε, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ λα εμεηάδεη, λα δηεξεπλά ηηο ζπλζήθεο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπ πεξηβάιινληνο πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη πσο ζα ελεξγήζεη. Δπίζεο αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλόηεηα λα αμηνινγεί θαηά πόζν ηα απνηειέζκαηα ησλ πξάμεσλ ηνπ είλαη επηζπκεηά θαη θαηά πεξίζηαζε λα ηα αλαζεσξεί. Η ςπρηθή ελδπλάκσζε, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ λα έρεη ηελ αληίιεςε ηνπ ειέγρνπ, ιακβάλνληαο ππόςε ηε γλώζε, ηελ πξνζσπηθόηεηα θαη ηα θίλεηξα. Τα άηνκα κε ηθαλόηεηα ςπρνινγηθήο ελδπλάκσζεο δξνπλ κε βάζε ηελ πεπνίζεζε όηη έρνπλ ηνλ έιεγρν ησλ ζεκαληηθώλ ζπλζεθώλ, πνπ κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ ζηελ επίηεπμε ηνπ επηζπκεηνύ απνηειέζκαηνο. Η απηνπξαγκάησζε, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ λα γλσξίδεη θαη λα θαηαλνεί ηνλ εαπηό ηνπ. Η γλώζε απηή δηακνξθώλεηαη από ην ίδην ην άηνκν κε βάζε ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηελ αμηνιόγεζε, αιιά θαη ηελ αλαηξνθνδόηεζε πνπ ιακβάλεη ην άηνκν από ηα ζεκαληηθά πξόζσπα ηνπ πεξηβάιινληόο ηνπ. ΤΓΚΛΙΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΗΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ H βαζηθή δηαθνξνπνίεζε κεηαμύ εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη εηδηθήο εθπαίδεπζεο ζε όηη αθνξά ηνπο όξνπο απηνθαζνξηζκόο - απηνπξνζδηνξηζκόο, έγθεηηαη ζην όηη γηα ηελ πξώηε ν απηνθαζνξηζκόο ππάξρεη σο αλάγθε θαη αλαπηπγκέλε ηθαλόηεηα ζηελ πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπόκελσλ (νη εθπαηδεπόκελνη κε ηππηθή αλάπηπμε είλαη ε πιεηνςεθία), ελώ γηα ηελ δεύηεξε, ν απηνπξνζδηνξηζκόο ζηελ πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπόκελσλ (νη εθπαηδεπόκελνη κε κε ηππηθή αλάπηπμε είλαη ε πιεηνςεθία) είλαη ζπλήζσο ειιεηπήο θαη είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο ε θαιιηέξγεηα θαη ε αλάπηπμε ηνπ γηα ηελ πνηόηεηα ηεο δσήο ηνπο. Γεδνκέλνπ ηνπ όηη ε εθπαίδεπζε ελειίθσλ απνηειεί έλα επξύ πεδίν ην νπνίν πεξηιακβάλεη θαη ηελ εθπαίδεπζε ελήιηθσλ αηόκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε, επηιέγνπκε ηνλ όξν απηνθαζνξηζκόο έλαληη ηνπ όξνπ απηνπξνζδηνξηκόο, γηα όιεο ηηο αλαθνξέο από εδώ θαη ζην εμήο. Παξ όηη νη δπν όξνη δελ ηαπηίδνληαη απόιπηα, επηιέγνπκε ηε ρξήζε ηνπ όξνπ απηνθαζνξηζκόο γηα ηηο αλαθνξέο καο ζηηο δεμηόηεηεο ηηο νπνίεο επηδηώθεηαη λα θαιιηεξγεζνύλ θαη λα αλαπηπρζνύλ ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε, ώζηε απηνί λα απνθηήζνπλ ηελ δπλαηόηεηα δηεθδίθεζεο ηεο ελεξγήο θαη απηόλνκεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην θνηλσληθό ηνπο πιαίζην, πεξηνξίδνληαο ηνπο παξάγνληεο πνπ ηνπο εμσζνύλ ζηελ θνηλσληθή απνκόλσζε θαη απνθιεηζκό. Οη αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ηελ αληθαλόηεηα ησλ αηόκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε λα αλαιάβνπλ από κόλνη ηνπο ηνλ έιεγρν ηεο δσήο ηνπο, είλαη αθόκε θπξίαξρεο ζηελ Διιάδα. Η αληίιεςε, όηη ν απηνθαζνξηζκόο ζρεηίδεηαη θαη πξνϋπνζέηεη απνθιεηζηηθά θπζηνινγηθή λνεκνζύλε, έρεη νδεγήζεη ζηε ιαλζαζκέλε ππόζεζε όηη ηα άηνκα κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε δελ κπνξνύλ λα απηνθαζνξηζηνύλ θαη λα έρνπλ κεξηθό ή θαη πιήξε έιεγρν ηεο δσήο ηνπο. Σηνπο εθπαηδεπόκελνπο κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε πξέπεη λα ιάβνπκε ππόςε όηη ην επίπεδν ηεο λνεκνζύλεο ζρεηίδεηαη κόλν κε ηελ παξάκεηξν ηεο απηνλνκίαο, όκσο ε έλλνηα ηνπ απηνθαζνξηζκνύ δελ ζεκαίλεη κόλν απηνλνκία. Σύκθσλα κε ηνλ Wehmeyer & Garner (2003, ζει. 258) έλα ππνζηεξηθηηθό πεξηβάιινλ πξνζθέξεη ζην άηνκν πιεζώξα επθαηξηώλ λα θάλεη επηινγέο, λα ιάβεη απνθάζεηο, λα ιύζεη πξνβιήκαηα, λα ζέζεη θαη λα επηηύρεη ζηόρνπο, λα αζθήζεη κε άιια ιόγηα ηνλ απηνθαζνξηζκό ηνπ.

5 Φπζηθά είλαη απηνλόεην όηη ζην εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ αλαινγεί έλα κεγάιν κέξνο ηεο πξνζπάζεηαο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ απηνθαζνξηζκνύ, δειαδή ηεο δπλαηόηεηαο ησλ αηόκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε λα έρνπλ ηνλ έιεγρν ηεο δσήο ηνπο, λα παίξλνπλ απνθάζεηο, λα ζέηνπλ ζηόρνπο, λα δηακνξθώλνπλ αμίεο, ζηάζεηο, επηινγέο λα επηιύνπλ πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ηνπο, λα δξνπλ δειαδή, θαηά ην κέγηζην, απηόλνκα θαη ζαλ νινθιεξσκέλεο πξνζσπηθόηεηεο. Σπκθσλά κε ηνπο Palmer & Wehmeyer, at. (2004, ζει ) ε εθπαίδεπζε ζε δεμηόηεηεο απηνθαζνξηζκνύ δύλαηαη λα εθαξκνζηεί αθόκε θαη ζε άηνκα κε κεγάιν βαζκό λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο. Δπνκέλσο, ε εηδηθή εθπαίδεπζε νθείιεη λα απνζθνπεί ζηελ αλάπηπμε θαη θαιιηέξγεηα ησλ δεμηνηήησλ ηνπ απηνθαζνξηζκνύ ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε. ΤΓΚΛΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΔΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Σύκθσλα κε ηνλ Huckle (1993, ζει ) ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, σο εθπαίδεπζε γηα ηελ πεξηβαιινληηθή θαηαλόεζε θαη εξκελεία, απνζθνπεί ζην λα δηεπθνιύλεη ηνπο εθπαηδεπόκελνπο λα απνθηήζνπλ εθηίκεζε ησλ θαηαζηάζεσλ θαη πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνύλ ην πεξηβάιινλ, ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα εξκελεύζνπλ ηα θαηλόκελα ηεο θύζεο αιιά θαη ηεο θνηλσλίαο. Δληζρύνληαο ηελ άπνςε ηνπ Huckle ε Παπαδεκεηξίνπ (ζην Φινγαΐηε 2005, ζει. 202) επηζεκαίλεη όηη, ζε κηα εθπαίδεπζε γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αεηθνξία (ΔΠΑ) δελ ελδηαθέξεη ε θαηαλόεζε, από ηε κεξηά ησλ εθπαηδεπόκελσλ, ζπγθεθξηκέλνπ ζώκαηνο γλώζεο πνπ πξνέξρεηαη από θάπνην ή θάπνηα από ηα παξαδνζηαθά γλσζηηθά αληηθείκελα, όπσο είλαη απηά ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ. Δλδηαθέξεη ε δόκεζε ελόο επξύηεξνπ ελλνηνινγηθνύ νηθνδνκήκαηνο πνπ εκπεξηέρεη, πέξαλ από γλώζεηο, αμίεο, ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο, ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα. Απνβιέπεη, δειαδή, ζηε ζπγθξόηεζε ελόο πνιηηηζκηθνύ εμνπιηζκνύ, κε ηελ επίγλσζε, όηη ηειηθά είλαη απηόο ν πνιηηηζκηθόο εμνπιηζκόο πνπ ζα θαζνξίζεη ηηο αληηιήςεηο ησλ αλζξώπσλ γηα ηα θαηλόκελα θαη θαηά ζπλέπεηα ηε δξάζε ηνπο. Δπνκέλσο, ε εθπαίδεπζε γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αεηθνξία εζηηάδεη ζηελ ελδπλάκσζε ησλ αηόκσλ, ώζηε λα γίλνπλ παξάγνληεο θνηλσληθήο αιιαγήο θαη λα δηαζθαιίζνπλ ηελ αεηθόξν θαη δίθαηε ρξήζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ, ζε δεκνθξαηηθέο θαη αεηθόξεο θνηλσλίεο. Απηή ε κνξθή πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο πξνζδίδεη πνιηηηθό θαη θνηλσληθό βάζνο ζηελ εθπαίδεπζε θαη βαξύηεηα ζηελ έλλνηα ηνπ πνιίηε. Γηακνξθώλεη, δειαδή έλαλ πνιίηε πνπ ζηνράδεηαη, δηεξεπλά θξηηηθά θαη ζπκκεηέρεη ζε ζπιινγηθέο ιήςεηο απνθάζεσλ θαη ζε δξάζεηο ζην θνηλσληθό πεδίν ζην πιαίζην ηεο αεηθνξίαο (Φινγαΐηε, 2005, ζει. 154). Σπλζέηνληαο ηα όζα αλαιύζεθαλ παξαπάλσ δηαπηζηώλνπκε όηη ην δεηνύκελν ηεο βαζηθήο ζθνπνζεζίαο, ηόζν από ηελ πιεπξά ηεο νπηηθήο ηνπ πεδίνπ ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ όζν θαη από ηελ πιεπξά ηεο δηάζηαζεο ηεο εηδηθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο γηα ηελ αεηθνξία, είλαη ε απόθηεζε γλώζεσλ, ζηάζεσλ θαη δεμηνηήησλ, νη νπνίεο βνεζνύλ θαη δηεπθνιύλνπλ ηνπο εθπαηδεπόκελνπο, λα παίξλνπλ απνθάζεηο, λα ζέηνπλ ζηόρνπο, λα δηακνξθώλνπλ αμίεο, ζηάζεηο, επηινγέο, λα επηιύνπλ πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ηνπο. Με άιια ιόγηα λα δξνπλ, όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν, σο νινθιεξσκέλεο πξνζσπηθόηεηεο κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ πεξηβάιινληόο ηνπο, ζε όιεο ηνπ ηηο εθθάλζεηο θπζηθέο, θνηλσληθέο, πνιηηηζκηθέο, νηθνλνκηθέο θαη επαγγεικαηηθέο. Η δηαπίζησζή καο επηβεβαηώλεηαη από ηνλ Fien (1993, ζει. 63) ν νπνίνο ππνγξακκίδεη όηη νη ζρέζεηο ηνπ αλζξώπνπ κε ηνλ άλζξσπν θαη ην εξγαζηαθό θνηλσληθό θαη πνιηηηζκηθό πεξηβάιινλ βξίζθνληαη ζηνλ ππξήλα ηόζν ηεο εηδηθήο

6 επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο όζν θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο γηα ηελ αεηθνξία. Από ηελ παξαπάλσ δηαπίζησζε γίλεηαη θαλεξό όηη ε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία βνεζάεη θαη εληζρύεη ηελ δηεξγαζία ηεο θαιιηέξγεηα θαη αλάπηπμεο ηνπ απηνθαζνξηζκνύ ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο. Δηδηθόηεξα ν ηξόπνο πνπ εθαξκόδεηαη έρεη σο βαζηθό άμνλα ηελ παξόηξπλζε θαη ηελ ελίζρπζε ησλ εθπαηδεπόκελσλ ώζηε σο άηνκα αιιά θαη σο κέιε θνηλσληθώλ νκάδσλ λα αλαιάβνπλ ην ζέκα ηεο πνηόηεηαο ηεο δσήο ηνπο, λα ζέηνπλ ζηόρνπο ζην πιαίζην ηεο αεηθνξίαο θαη λα πξνσζνύλ θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο πνιηηηθέο πξνζαξκνζκέλεο ζηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ θπζηθνύ, θνηλσληθνύ, θαη πνιηηηζκηθνύ ηνπο πεξηβάιινληνο. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Σηνραδόκελνη ηα όζα επηζεκάλακε πην πάλσ, νδεγνύκαζηε ζηελ εθηίκεζε, όηη ε εηδηθή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, σο δηάζηαζε, θαη ε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία, σο αληηθείκελν ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, ζπγθιίλνπλ ζε πνιιά θνηλά ζεκεία θαη κεηαμύ ηνπο ππάξρεη ακθίδξνκε ζρέζε θαη άκεζε αιιειεπίδξαζε. Από ηελ κηα, ε εηδηθή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ζηνρεύεη ζηελ άκβιπλζε ησλ θνηλσληθώλ αληζνηήησλ, ηελ εξγαζηαθή έληαμή θαη ηελ απνηξνπή ηνπ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ ησλ αηόκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε, πξνηάζζνληαο ηελ θαιιηέξγεηα ησλ δεμηνηήησλ ηνπ απηνθαζνξηζκνύ, ηεο απηνεθηίκεζεο, ηεο απηνλνκίαο θαη ηεο θνηλσληθήο ζπλδηαιιαγήο. Από ηελ άιιε, ε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία επηθεληξώλεηαη ζηε ζρέζε ηνπ αλζξώπνπ κε ην βηνθπζηθό θαη πνιηηηζκηθό ηνπ πεξηβάιινλ πξνηάζζνληαο ηελ θαιιηέξγεηα ησλ ηθαλνηήησλ ηεο απηνλνκίαο θαη ηνπ απηνθαζνξηζκνύ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ππεπζπλόηεηα. Κνηλόο ηόπνο θαη ησλ δύν είλαη λα απνιακβάλνπλ νη εθπαηδεπόκελνη ηα αγαζά πνπ ηνπο πξνζθέξεη ν ζύγρξνλνο ηξόπνο δσήο, πξνζθέξνληαο ηαπηόρξνλα ζηνλ εαπηό ηνπο, αιιά θαη ζηελ θνηλσλία. Δθηόο από ηνλ ηξόπν πνπ ε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία βνεζά ζηελ αλάπηπμε θαη θαιιηέξγεηα ηνπ απηνθαζνξηζκνύ ζηνπο λεαξνύο ελήιηθεο κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε ηνλ νπνίν εμεηάζακε, ελδηαθέξνλ ζα παξνπζίαδε ζε κηα κειινληηθή κειέηε, ε εμέηαζε ησλ παξαγόλησλ πνπ ηνλ θαζνξίδνπλ. Καηά ηελ άπνςή καο δύν βαζηθνί παξάγνληεο έρεη ελδηαθέξνλ λα εμεηαζηνύλ. Ο πξώηνο παξάγνληαο αθνξά ην βαζκό λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο ησλ εθπαηδεπόκελσλ θαη ν δεύηεξνο ην βαζκό ηεο ππνζηήξημεο ηνπο από ηνπ θνηλσληθνύ ηνπο πεξηβάιινλ. Τα ζπκπεξάζκαηα, ηόζν ηεο παξνύζαο όζν θαη ηεο πξνηεηλόκελεο κειέηεο πξνζδνθάηαη λα απνηειέζνπλ ρξήζηκν πιηθό γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηεο εηδηθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο πνπ επηδηώθνπλ λα νξγαλώζνπλ θαη λα πινπνηήζνπλ πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο γηα ηελ αεηθνξία, κε πξνζαλαηνιηζκό ηελ αλάπηπμε θαη ηελ θαιιηέξγεηα ησλ δεμηνηήησλ ηνπ απηνθαζνξηζκνύ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ AAMR (2002). Mental Retardation: Definition Classification and Systems of Support, Workbook. 10th Edition. Washington DC, American Association on Mental Retardation. Fien, J. (1993). Environmental Education: A Pathway to Sustainability? Geelong: Deakin University Press. Huckle, J. (1993). Environmental education and sustainability: A view from critical theory. In J. Fien (ed), Environmental Education: A Pathway to Sustainability (pp ). Geelong: Deakin University Press.

7 Huckle, J. (1996). Realizing sustainability in changing time, in J. Huckle & Sterling (eds), Education for Sustainability, pp London : Earthscan. Knowles, M. (1998). The Adult Learning. Houston: Gulf Palmer, S. B. & Wehmeyer, M. L. (2003). Promoting self-determination in early elementary school, Remedial and Special Education, 24 (2), Palmer, S. B., Wehmeyer, M. L., Gipson, K. & Agran, M. (2004). Promoting access to the general curriculum by teaching self-determination skills, Council for exceptional children, 70 (4), Rogers, A. (1999). Η Εθπαίδεπζε Ελειίθωλ. Αζήλα: Μεηαίρκην. Wehmeyer, M. & N. Garner, (2003). The Impact of Personal Characteristics of People with Intellectual and Developmental Disability on Self Determination and Autonomous Functioning, Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 16, Wehmeyer, M. L. & Schwartz, M., (1998). The relationship between selfdetermination and quality of life for adults with mental retardation, Education and Training in Mental Retardation and Developmental Disabilities, 33 (1), Φινγαΐηε, Δ. (2005). Εθπαίδεπζε γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία. Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα.

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205 ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205 ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ 1 2 ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Ορισμοί και θεωρίες Προσωπικότητας Παράγοντες που επηρεάζουν την προσωπικότητα Αξιολόγηση προσωπικότητας Οι έννοιες του φυσιολογικού και

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σι είναι εθελονηιζμός Σι είναι εθελονηική εργαζία

Σι είναι εθελονηιζμός Σι είναι εθελονηική εργαζία Διαχείριςη του ανθρώπινου δυναμικού και των εθελοντών ςτισ ΜΚΟ Στο πλαίςιο του Σεμιναρίου «ΜΚΟ: Οργάνωςη, ςυμμετοχικότητα, παρέμβαςη» Σπύρος Ψύχας Σι είναι εθελονηιζμός Σι είναι εθελονηική εργαζία Εθελονηική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη Οη επαγγεικαηίεο εηδηθνί παηδαγσγνί θαζνδεγνύληαη από ηηο επαγγεικαηηθέο δενληνινγηθέο αξρέο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Γηαηί νη γνλείο; Η νηθνγέλεηα είλαη ε βαζηθή κνλάδα κέζα από ηελ νπνία ην παηδί εηζάγεηαη ζηελ θνηλσληθή δσή θαη θαη επέθηαζε ζηε ζρνιηθή δσή.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα