Τίτλος: Enable - ίκτυο για τη μάθηση με ΤΠΕ αναφορικά με τα ΑμεΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τίτλος: Enable - ίκτυο για τη μάθηση με ΤΠΕ αναφορικά με τα ΑμεΑ"

Transcript

1 Τίτλος: Enable - ίκτυο για τη μάθηση με ΤΠΕ αναφορικά με τα ΑμεΑ Έκθεση Προόδου Ανοιχτά Προσβάσιμο Τμήμα

2 Πληροφορίες σχετικά με το έργο Ακρώνυμο έργου: Τίτλος έργου: Αριθμός έργου: Υποπρόγραμμα: Ιστοσελίδα έργου: ENABLE Enable Network of ICT Supported Learning for Disabled People LLP SI-GRUNDTVIG-GNW Grundtvig Multilateral Network Περίοδος αναφοράς: Από ως Έκδοση αναφοράς: Αναφορά προόδου Ημ. προετοιμασίας: Εταίρος: University of Primorska Συντονιστής έργου: University of Primorska Φορέας συντονισμού: University of Primorska Τηλ. επικοινωνίας συντονιστή: Ηλ. ταχυδρομείο συντονιστή: Το έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει στις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν Copyright Ανώτατη Αντιπροσωπεία για την Εκπαίδευση, τα Οπτικοακουστικά Μέσα και τον Πολιτισμό. Το έγγραφο αυτό μπορεί να αντιγραφεί ελεύθερα και να διανέμεται υπό την προϋπόθεση ότι δεν πραγματοποιούνται τροποποιήσεις του και ότι αναφέρεται η πηγή, καθώς και το παραπάνω δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας.

3 Περίληψη Τα άτομα με αναπηρία αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια στην κοινωνική συμμετοχή και την πρόσβαση στην εκπαίδευση και την απασχόληση. Πολλά από αυτά ήδη χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ για να ξεπεραστούν τα εμπόδια που διαφορετικά θα αντιμετώπιζαν. Ωστόσο, οι ΤΠΕ μπορούν να είναι τόσο ένας καταλύτης που αυξάνει την πρόσβαση και τη συμμετοχή (ευκαιρίες) όσο και μια πηγή πρόσθετων εμποδίων, ανάλογα με το σχεδιασμό και την εφαρμογή τους. Ένα δίκτυο που περιλαμβάνει 17 εταίρους της ΕΕ και τρεις μη κοινοτικούς εταίρους χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά εργαλεία δικτύωσης για να συγκεντρώσει πληροφορίες και έτσι να διερευνήσει τόσο το πώς οι ΤΠΕ χρησιμοποιούνται σήμερα για την υποστήριξη της δια βίου μάθησης από ενήλικες με αναπηρία και πώς θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν καλύτερα προκειμένου να ξεπεραστούν τα εμπόδια και να αυξηθούν οι ευκαιρίες των ΑμεΑ. Μέχρι σήμερα έχουν κυρίως αναληφθεί εργασίες σε δύο κατηγορίες δραστηριοτήτων: - Ανάλυση και αξιολόγηση δεδομένων: Αρχές για τη χρήση των ΤΠΕ στην υποστήριξη της διά βίου μάθησης των ΑμεΑ και η μελλοντική ερευνητική ατζέντα - εδομένα εφαρμογής: Εκπαίδευση, διοργάνωση συνεδρίου και μελλοντική ερευνητική ατζέντα Η εκτίμηση των αναγκών που παρείχε τη βάση για την πρόταση έργου "Enable ίκτυο για τη μάθηση με ΤΠΕ αναφορικά με τα ΑμεΑ" εντόπισε μια έλλειψη εξειδίκευσης στην εκπαίδευση ενηλίκων και στη μάθηση που υποστηρίζεται από ΤΠΕ για τους τελικούς χρήστες. Το πεδίο είναι κατακερματισμένη με μια σειρά από διαφορετικές προσεγγίσεις και διαφορετικά διαθέσιμα συστήματα ΤΠΕ. Η γνώση και η πληροφορία δεν αξιολογούνται και δεν ταξινομούνται ούτε παρουσιάζονται κατάλληλα ώστε να εγείρουν το ενδιαφέρον των τελικών χρηστών. Επαγγελματίες όπως οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτές έχουν περιορισμένη γνώση σχετικά με τις ΤΠΕ υποστήριξης της διδασκαλίας και της μάθησης. Οι τελικοί χρήστες είναι ενήλικες εκπαιδευόμενοι και οι οικογένειες τους, δασκάλοι, εκπαιδευτές και σχεδιαστές μάθησης. Το έργο ENABLE στοχεύει στον εντοπισμό των εργαλείων ΤΠΕ και των σχετικών πρακτικών μάθησης με την ανάπτυξη των σεμιναρίων εκπαίδευσης και εργαλείων διάχυσης, μέσω του ιστότοπου ENABLE και εκδηλώσεων (συνέδρια, εργαστήρια και το τελικό συνέδριο του έργου). Ένα συγκεκριμένο παραδοτέο αποτελείται από 8 περιπτωσιολογικές μελέτες από διαφορετικές χώρες που εξετάζουν την υποδειγματική χρήση των ΤΠΕ για την υποστήριξη της μάθησης από ΑμεΑ σε διάφορους τύπους της εκπαίδευσης ενηλίκων (συμπεριλαμβανομένων κέντρων εκπαίδευσης ενηλίκων και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Οι περιπτωσιολογικές μελέτες έχουν ταξινομηθεί σύμφωνα με ένα πλαίσιο το οποίο δημιουργήθηκε στο έργο. Κάθε περιπτωσιολογική μελέτη περιλαμβάνει εξέταση των παραγόντων σύμφωνα με τους οποίους τα αντίστοιχα εργαλεία ΤΠΕ μάθησης μπορούν να αξιολογηθούν, καθώς και τις αξιολογήσεις των εργαλείων στο πλαίσιο της μελέτη, που σχετίζονται με αυτούς τους παράγοντες. Συμπεράσματα εξάγονται όσον αφορά τόσο τις γενικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για την επιτυχία των υποστηρικτικών ΤΠΕ μάθησης για ΑμεΑ, αλλά και το πώς οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν κάποια στοιχεία στο πλαίσιο των δικών τους αναγκών για να κάνουν χρήση των ΤΠΕ με επιτυχία. Οι περιπτωσιολογικές μελέτες και τα συμπεράσματα που θα προκύψουν θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη μεθοδολογικών και παιδαγωγικών αρχών και συστάσεων για καλές πρακτικές σε μεταγενέστερα στάδια του έργου.

4 Το ENABLE εναρμονίζεται με τους στόχους του Προγράμματος ια Βίου Μάθησης: Να ενθαρρύνει τη βέλτιστη χρήση των αποτελεσμάτων, των καινοτόμων προϊόντων και διαδικασιών καθώς και την ανταλλαγή. Να προσφέρει στους ενήλικες διεξόδους για τη βελτίωση των γνώσεων και των ικανοτήτων τους. Να υποστηρίξει την ανάπτυξη καινοτόμου περιεχομένου, υπηρεσιών, παιδαγωγικών μεθόδων και πρακτικής για τη διά βίου μάθηση. Να Προωθήσει την κοινωνική συνοχή μέσω της βελτίωσης των ευκαιριών εκπαίδευσης ενηλίκων που ανήκουν σε ειδικές κοινωνικές ομάδες. Να μεριμνήσει για διδασκόμενους με ειδικές ανάγκες, ιδίως βοηθώντας στην προώθηση της ένταξής τους στο κοινό σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης.

5 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΣΤΟΧΟΙ ΥΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΥΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΟΧΟΙ ΥΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο γενικός στόχος του έργου είναι η παροχή εργαλείων για την υποστήριξη δραστηριοτήτων δικτύωσης και την χρήση αυτών των δραστηριοτήτων δικτύωσης για την ενημέρωση στα σημεία χάραξης πολιτικής, την ενθάρρυνση της ανάπτυξης των καινοτομιών στη χρήση των ΤΠΕ για την υποστήριξη της μάθησης από ενήλικες ΑμεΑ και την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών. Οι ειδικοί στόχοι είναι οι εξής: Παροχή εργαλείων δικτύωσης και εκτέλεση μιας σειράς από δραστηριότητες δικτύωσης που στηρίζουν και ενθαρρύνουν την ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων για τη χρήση των ΤΠΕ από ΑμεΑ και την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης και της διάχυσης περιπτωσιολογικων μελετών καλής πρακτικής. Υποστήριξη των ομάδων-στόχων, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών, των ερευνητών και των ΑμεΑ, παρέχοντας εργαλεία δικτύωσης και με τη διάχυση πληροφοριών σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση και την εξέλιξη της τεχνολογίας. Συμβολή στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών εκπαίδευσης ενηλίκων και άλλων επαγγελματιών στον τομέα των ΤΠΕ για την υποστήριξη μαθητών ΑμεΑ. Επανεξέταση της τρέχουσας κατάστασης σε σχέση με τη χρήση των ΤΠΕ για την υποστήριξη της δια βίου μάθησης ενηλίκων ΑμεΑ και τον εντοπισμό καινοτομιών και αλλαγών που έχουν συμβεί κατά τη διάρκεια ζωής του έργου. Ανάπτυξη εργαλείων για την κατηγοριοποίηση και την αξιολόγηση των υπαρχόντων συστημάτων ΤΠΕ για την υποστήριξη της μάθησης από τα άτομα με αναπηρία. Ενημέρωση των διαμορφωτών πολιτικής σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ για την υποστήριξη της δια βίου μάθησης ενηλίκων ΑμεΑ μέσω της ανάπτυξης αρχών καλής πρακτικής και συστάσεων, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη ζητήματα μεθοδολογίας, παιδαγωγικής και αναγκών του τελικού χρήστη. Προώθηση των καλών πρακτικών στη χρήση των ΤΠΕ για την υποστήριξη της δια βίου μάθησης ενηλίκων με αναπηρία. Ανάπτυξη ενός διεθνούς δικτύου συνεργατών, που θα είναι βιώσιμο και μετά τη λήξη της περιόδου χρηματοδότησης του έργου, και το οποίο θα χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα του έργου για την ανάπτυξη επόμενων εθνικών και διεθνών σχετικών έργων.

6 Ενεργή διάδοση όλων των αποτελεσμάτων του έργου σε μεγάλο φάσμα ομάδωνστόχων, περιλαμβανομένων οργανώσεων και μεμονωμένων ΑμεΑ, εκπαιδευτικών και άλλων επαγγελματιών της εκπαίδευσης ενηλίκων και της συνεχούς εκπαίδευσης, ερευνητών, πολιτικών και υπεύθυνων λήψης αποφάσεων, αλλά και φίλων και των οικογενειών των ΑμεΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του εν λόγω γνωστικού τομέα μέσω της συμβολής στην κατάρτιση των νέων ερευνητών. 2. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΥΟΥ ΕΡΓΟΥ Η μεθοδολογία βασίζεται σε πέντε πακέτα εργασίας: Ένα πακέτο εργασίας για τη διαχείριση και τη διασφάλιση της ποιότητας ΠΕ1. Ένα πακέτο εργασίας για τη διάχυση και and εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων ΠΕ5. Τρία πακέτα εργασίας εκτέλεσης εργασιών: ΠΕ2 Συλλογή δεδομένων: παρούσα κατάσταση ΠΕ3 Ανάλυση και αξιολόγηση δεδομένων: αρχές χρήσης των ΤΠΕ για την υποστήριξη της δια βίου μάθησης από ΑμεΑ και η μελλοντική ερευνητική ατζέντα. ΠΕ4 Εφαρμογή δεδομένων: κατάρτιση, διοργάνωση συνεδρίων και η μελλοντική ερευνητική ατζέντα Σημαντικά ορόσημα και δείκτες: M1 Συνάντηση αρχής έργου - μήνας 1 M2 Πρώτο Συνέδριο - μήνας 10 M3 Παραδοτέο σχετικά με την παρούσα κατάσταση D2.2 - μήνας 16 M4 εύτερο Συνέδριο - μήνας 20 M5 Πιλοτική εντός του έργου συνεδρία κατάρτισης για εκπαιδευτές ενηλίκων - μήνας 28 M6 ιεθνές Συνέδριο - μήνας ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΟΥ ΕΡΓΟΥ Τα βασικά αποτελέσματα του έργου αφορούν τη γνώση των σύγχρονων λύσεων ΤΠΕ για την υποστήριξη της μάθησης από ΑμεΑ, που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τις ακόλουθες κύριες ομάδες-στόχους: Ατομα με αναπηρία και τις οργανώσεις τους, τις οικογένειες, τους φίλους και τους προσωπικούς βοηθούς τους. Πάροχους, καθηγητές, εκπαιδευτές και άλλους επαγγελματίες που εργάζονται στην ενήλικη και συνεχή εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων κέντρων συνεχούς εκπαίδευσης, κολεγίων, πανεπιστημίων, φυλακών, νοσοκομείων και κοινοτικών κέντρων. Πολιτικούς, ιθύνοντες αποφάσεων και άσκησης πολιτικής για την εκπαίδευση και την υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία. Ερευνητές στους τομείς της εκπαίδευσης, της υποστηρικτικής τεχνολογίας, των μελετών για την αναπηρία και της εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Τους φορείς των εταίρων του δικτύου. Μέχρι σήμερα Πρόοδος Κάθε εταίρος έχει διερευνήσει τα ακόλουθα θέματα μέσω ερωτήσεων σε παρόχους και επαγγελματίες στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων στη χώρα του:

7 a. Οι διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους χρησιμοποιούνται οι ΤΠΕ για την υποστήριξη της μάθησης, ιδίως από ΑμεΑ, στους φορείς τους. b. Τι θεωρούν καλές και κακές πρακτικές και πώς μια καλή πρακτική εφαρμόζεται στους φορείς τους. c. Οι τρόποι με τους οποίους οι ΤΠΕ είναι προσβάσιμες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από ενήλικες με αναπηρίες. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει τη χρήση λύσεων υποβοήθησης της μάθησης που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για (συγκεκριμένες ομάδες) ΑμεΑ. d. Ζητήματα παιδαγωγικά, μεθοδολογικά και αναγκών τελικού χρήστη που σχετίζονται με τη χρήση των ΤΠΕ για την υποστήριξη της μάθησης από τους ενήλικες Αμεα, συμπεριλαμβανομένων των τρόπων με τους οποίους οι ΤΠΕ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αυξήσουν αντί να μειώσουν την ενσωμάτωση των σπουδαστών με αναπηρίες. Όλες οι έρευνες διεξήχθησαν στις εθνικες γλώσσες και συγκέντρωσαν τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά δεδομένα. Το υλικό αυτό έχει μεταφραστεί στα αγγλικά για συζήτηση από όλους τους εταίρους του δικτύου, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία δικτύωσης και στις ομάδες εργασίας. 4. ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ Κατάλογος εταίρων: Ε1 Πανεπιστήμιο Primorska Ε3 Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin Ε4 Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS Ε5 Πανεπιστήμιο Glasgow Ε6 Estonian Foundation for the Visually Impaired Ε7 Πανεπιστήμιο Turku Ε9 Forschungsinstitut Technologie und Behinderung (FTB) der Evangelischen Stiftung Volmarstein Ε10 Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου ΙΕΛ/Ε.Κ. ΑΘΗΝΑ Ε11 Πανεπιστήμιο Cork Ε12 Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Scienza e Tecnologie dell' Informazione (CNR-ISTI) Ε13 Radviliskis Technology and Business Teaching Center Ε14 Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Košice (TUKE) Ε15 Arhinet d.o.o. Ε16 JISC Tech Dis Συνεργαζόμενος Ε1 Πανεπιστήμιο Macquarie Συνεργαζόμενος Ε3 Πανεπιστήμιο Sogang 5. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Ο αντίκτυπος του έργου θα διατηρηθεί πέρα από τη διάρκεια ζωής του μέσω των ακόλουθων τριών μηχανισμών:

8 Τα δίκτυα των ανθρώπων και των οργανισμών που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του έργου. Θα υπάρξει μια σειρά μηχανισμών για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης ακόλουθων έργων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των εργαλείων δικτύωσης και συνεδριών ειδικά για τη δημιουργία νέων έργων στις ομάδες εργασίας στα συνέδρια. Τα εργαλεία δικτύωσης που παρέχει η δικτυακή πύλη, η οποία θα υποστηρίξει τη συνέχιση των δραστηριοτήτων δικτύωσης. Η ιστοσελίδα στο διαδίκτυο και τα συναφή εργαλεία συντηρούνται από τον εταίρο Ε15 που έχει και την ευθύνη για τη μεταφορά του περιεχομένου. Τα αποτελέσματα του έργου. Οι συστάσεις για τη μελλοντική ερευνητική ατζέντα θα κοινοποιηθούν στους φορείς χρηματοδότησης, επίσης θα διαμορφώσουν τη μελλοντική έρευνα των εταίρων. Η υπηρεσία κατάρτισης θα είναι διαθέσιμη δωρεάν από την διαδικτυακή πύλη. Η διαπίστευση της θα επιδιωχθεί σε διαφορετικές χώρες και αυτό θα ενθαρρύνει τη συνεχή χρήση της. Οι αρχές και οι συστάσεις θα έχουν διαδοθεί ευρέως ως το τέλος του έργου και πρέπει να συνεχίσουν να έχουν αντίκτυπο. Οι δραστηριότητες διάχυσης της μεθοδολογίας κατηγοριοποίησης και αξιολόγησης θα ενθαρρύνουν την χρησιμοποίησή της, την ευρύτερη χρήση της μεθοδολογίας αυτής σε άλλα έργα και σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών τυποποίησης. Ανθρώπινα δίκτυα και ακόλουθα έργα επίσης θα χρησιμοποιήσουν τα αποτελέσματα του έργου. Τα αποτελέσματα θα ενσωματωθούν στον τομέα ενδιαφέροντος και θα πολλαπλασιαστούν με τους παρακάτω τρόπους: ιαπίστευση του σπονδυλωτού διαδικτυακού εκπαιδευτικού προγράμματος. Έτσι θα γίνει το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέρος της τυπικής ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης για εκπαιδευτές ενηλίκων και άλλους επαγγελματίες. Η στήριξη της ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης στις αρχές και τις συστάσεις των καλών πρακτικών θα συμβάλει επίσης στην ενσωμάτωση και πολλαπλασιασμό των επιπτώσεις των σχετικών παραδοτέων του έργου. Μέσω των προγραμμάτων πανεπιστημιακών σπουδών για εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτικούς στην ειδική εκπαίδευση και εκπαιδευτές ενηλίκων, το Παραδοτέο 1 για τις μελέτες χρηστικότητας των εργαλείων και τις καλές πρακτικές, θα συνεχίσει μέσα από την δικτυακή πύλη τη διάρκεια ζωής του μετά τη λήξη του έργου. Η διάχυση και αξιοποίηση των συστάσεων για τη μελλοντική ερευνητική ατζέντα, μεταξύ άλλων και μέσω συζητήσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα αρμόδια εθνικά γραφεία, θα διαμορφώσει τις επόμενες προσκλήσεις υποβολής ερευνητικών προτάσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 6. ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΕ Υπάρχουν επτά σημαντικοί λόγοι για την εκτέλεση των εργασιών του έργου σε ευρωπαϊκό επίπεδο: Η ανάγκη για μια κρίσιμη μάζα εμπειρογνωμόνων προκειμένου να σχηματιστεί ένα δίκτυο με ποικιλομορφία σε εμπειρία και τεχνογνωσία και επαρκή μέλη για να υποστηρίξουν δραστηριότητες ουσιαστικής δικτύωσης. Έργα σε συναφείς περιοχές εν γένει πραγματοποιούνται σε ευρωπαϊκό παρά σε εθνικό επίπεδο. Οι απαιτήσεις των ατόμων με αναπηρία σε όλη την Ευρώπη για συστήματα βασιζόμενα στις ΤΠΕ για την υποστήριξη της συμμετοχής τους στη διά βίου μάθηση. Η ανάγκη για την άρση των εμποδίων και την αύξηση της προσβασιμότητας της εκπαίδευσης ενηλίκων και της κατάρτισης στα ΑμεΑ, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στην απόκτηση προσόντων. Τα εκπαιδευτικά συστήματα ενηλίκων και οι εμπειρίες των ΑμεΑ σε διάφορες χώρες.

9 Οι διαφορές στη διαθεσιμότητα των ΤΠΕ, συμπεριλαμβανομένων υποστηρικτικού λογισμικού και υλικού. Οι διαφορετικές γλώσσες και πολιτισμοί στην Ευρώπη και η συνακόλουθη σημασία της χρήσης συστημάτων μάθησης που είναι πολιτισμικά και άλλως κατάλληλα. Τα οφέλη της ευρωπαϊκής συνεργασίας περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: Η επικοινωνία μεταξύ ερευνητών, επαγγελματιών και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων διασφαλίζει ένα πολύ ευρύτερο φάσμα τεχνογνωσίας και εμπειρίας από ό, τι θα ήταν δυνατό σε εθνικό επίπεδο. Η άντληση από ένα πολύ ευρύτερο φάσμα διαφορετικών τύπων ΤΠΕ και διαφορετικών τρόπων με τους οποίους έχουν χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη της δια βίου μάθησης των ατόμων με αναπηρία. Αυτό κάνει ουσιαστικό το να πραγματοποιηθεί μια κατηγοριοποίηση και αξιολόγηση των ΤΠΕ για την υποστήριξη της δια βίου μάθησης των ΑμεΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η δυνατότητα άντλησης πληροφοριών από οργανώσεις ΑμεΑ σε πολύ ευρύ φάσμα εμπειριών και τεχνογνωσίας σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση ενηλίκων. Αυξάνονται οι πιθανότητες εξεύρεσης επαρκούς αριθμού περιπτωσιολογικών μελετών καλής πρακτικής. εδομένου ότι πολλά ΑμεΑ εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν εμπόδια στη συμμετοχή τους στην εκπαίδευση, παραδείγματα των εμποδίων εξακολουθούν να είναι πιο διαδεδομένα από παραδείγματα καλής πρακτικής. Η δυνατότητα επιρροής της πολιτικής και της πρακτικής εφαρμογής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ευκαιρία να εμπλουτιστεί η ατζέντα για την έρευνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με τα ερευνητικά θέματα σε αυτόν τον τομέα, αφού συχνά τέτοιου τύπου έρευνα αφορά το ευρωπαϊκό και όχι το εθνικό επίπεδο εφαρμογής.

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ATLEC. Υποστηρικτική Τεχνολογία Μάθησης μέσω Ενιαίου Εκπαιδευτικού Προγράμματος

ATLEC. Υποστηρικτική Τεχνολογία Μάθησης μέσω Ενιαίου Εκπαιδευτικού Προγράμματος ATLEC Υποστηρικτική Τεχνολογία Μάθησης μέσω Ενιαίου Εκπαιδευτικού Προγράμματος Προφίλ εργασίας του ICT-AT εκπαιδευτή Ivan TRAINA, Department of Education Studies - University of Bologna Evert-Jan HOOGERWERF,

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο για την Προώθηση της Ηλεκτρονικής μάθησης στον Αγροτικό χώρο e ruralnet. LLP Transversal Programme Key Activity 3 ICT Networks

Δίκτυο για την Προώθηση της Ηλεκτρονικής μάθησης στον Αγροτικό χώρο e ruralnet. LLP Transversal Programme Key Activity 3 ICT Networks Δίκτυο για την Προώθηση της Ηλεκτρονικής μάθησης στον Αγροτικό χώρο e ruralnet LLP Transversal Programme Key Activity 3 ICT Networks ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Teachers Guidelines PATHWAY. Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών. (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education)

Teachers Guidelines PATHWAY. Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών. (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education) PATHWAY Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών The PATHWAY to Inquiry-Based Science Teaching Teachers Guidelines (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education) (The PATHWAY

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Code RED Co-design to Re-Engage the Disengaged PROJECT NUMBER - UK/13/LLP-LdV/TOI-678 Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Αρ. Αποτελέσματος 4 Πακέτο Εργασίας 2 Τίτλος Πακέτου Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ROMACT. Ευρωπαϊκή Έκθεση

ROMACT. Ευρωπαϊκή Έκθεση ROMACT Διευρύνοντας την προσβασιμότητα των γυναικών Ρομά στα συστήματα επικύρωσης της μη-τυπικής και άτυπης μάθησης. Ευρωπαϊκή Έκθεση Έχει εκπονηθεί από το Διαπολιτισμικό Ινστιτούτο της Τιμισοάρα, Ρουμανία,

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό και τη νεολαία

Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό και τη νεολαία «Τι υπάρχει για μένα;» Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό και τη νεολαία EUROPEAN COMMISSION EΕυρωπαϊκή U R O P E A N Επιτροπή U N I O N Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ I European Agency for Development in Special Needs Education Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Προκλήσεις και ευκαιρίες TE I Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

"Άνοιγμα της Εκπαίδευσης" στην Ευρώπη με ψηφιακές τεχνολογίες και ανοικτό περιεχόμενο

Άνοιγμα της Εκπαίδευσης στην Ευρώπη με ψηφιακές τεχνολογίες και ανοικτό περιεχόμενο "Άνοιγμα της Εκπαίδευσης" στην Ευρώπη με ψηφιακές τεχνολογίες και ανοικτό περιεχόμενο Η χρήση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (Open Educational Resources, OER)

Διαβάστε περισσότερα

Leonardo da Vinci ΕΛΛΑ Α ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Leonardo da Vinci ΕΛΛΑ Α ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Leonardo da Vinci ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ-ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΜΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΠΕ ΠΑΚΕΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Οδηγός εκπαιδευτή 1.1. Εισαγωγή 1.2. Εκπαιδευτικό υλικό για τις δραστηριότητες πρόληψης του άγχους 1.3. Περιγραφή του οδηγού εκπαιδευτή

Διαβάστε περισσότερα

Volume nº1 Νοέµβριος 2006

Volume nº1 Νοέµβριος 2006 Volume nº1 Νοέµβριος 2006 Κύριο Άρθρο Πρώτη δηµοσίευση της έκδοσης elearning Papers Pierre-Antoine Ullmo Άρθρα mgbl Μάθηση µέσω παιχνιδιών για κινητά τηλέφωνα: προοπτικές και χρήση σε θέµατα µάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (2000-2006) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α κύκλος εργασιών: ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 2.2 Δείκτης μέτρησης συμμετοχής στη δια βίου μάθηση 38. 2.3 Δείκτης Μέτρησης Ολοκλήρωσης των Σπουδών Λυκείου 13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 2.2 Δείκτης μέτρησης συμμετοχής στη δια βίου μάθηση 38. 2.3 Δείκτης Μέτρησης Ολοκλήρωσης των Σπουδών Λυκείου 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I-II. Προσδιορισμός περιεχομένου Δεικτών - Πηγές στοιχείων και καταγραφή τους 1. Εισαγωγή 1 1.1 Αντικειμενικοί στόχοι του Έργου 3 1.2 Μεθοδολογία υλοποίησης του Παραδοτέου 4 1.3 Το Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ική Σταδιοδρομίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επιστημονικό Υποστηρικτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΚΤ Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_4 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΚΤ Με τίτλο: Δημιουργία παιδαγωγικών προδιαγραφών Ενιαίας Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Μεθοδολογία Ψηφιακής Διαμόρφωσης Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY FOR MAYORS. Energy for Mayors. Tα κυριότερα σημεία του έργου

ENERGY FOR MAYORS. Energy for Mayors. Tα κυριότερα σημεία του έργου Energy for Mayors Tα κυριότερα σημεία του έργου ENERGY FOR MAYORS Ενδυνάμωση της ικανότητας των Συντονιστών και Υποστηρικτών του Συμφώνου των Δημάρχων για μεγιστοποίηση της υποστήριξής τους προς Ευρωπαϊκούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.6.2014 COM(2014) 371 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δεύτερη έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο για την υλοποίηση της σύστασης 2009/C 151/01 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ EA & LE ΩΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ EA & LE ΩΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ EA & LE ΩΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ENTER Project 2012-1-GB2-GB2-LEO05-08057 This project has been funded with the support of the European Commission. The

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: «Παραγωγή Πολυχρηστικών Οδηγών» Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» (Κωδικός ΟΠΣ: 296256) Παραδοτέο Π3:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠΒΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΣΕΠΒΕ 2007-2009 Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Αναστάσιος Τζήκας Α Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης. Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης. Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Βόλου για

Διαβάστε περισσότερα

Βασικός στόχος του αναπηρικού κινήματος, στο

Βασικός στόχος του αναπηρικού κινήματος, στο Τεύχος 01 Οκτώβριος 2012 Διμηνιαία Περιοδική Έκδοση Newsletter Ε Σ Α Α Περιεχόμενα Το πλαίσιο του Έργου «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ - ΑΠ 7,8,9» Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF)

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ EETAA ΤΑ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Σεπτέμβριος 2013 Ελληνικά Αρκτικόλεξα ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη δια βίου μάθηση (ΕΠΕΠ)

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη δια βίου μάθηση (ΕΠΕΠ) Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελµατικών Προσόντων Το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη δια βίου μάθηση (ΕΠΕΠ) Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη. Αναπτύσσοντας. Βασικές Ικανότητες. στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής

Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη. Αναπτύσσοντας. Βασικές Ικανότητες. στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη Αναπτύσσοντας Βασικές Ικανότητες στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής Αναπτύσσοντας Βασικές Ικανότητες Στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ B ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νοέμβριος 2007 Σελ. 1 / 278

Διαβάστε περισσότερα

Τελική Έκθεση. DEX, S.A. & Εταίροι έργου Youth4JOB Δεκέμβριος 2013

Τελική Έκθεση. DEX, S.A. & Εταίροι έργου Youth4JOB Δεκέμβριος 2013 Τελική Έκθεση DEX, S.A. & Εταίροι έργου Youth4JOB Δεκέμβριος 2013 Αυτή η δημοσίευση υποστηρίζεται από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση και την κοινωνική αλληλεγγύη - PROGRESS (2007-2013).

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α/Α ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Εξειδίκευση και αποτίμηση των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης στην Ελλάδα, όπως αυτές Μελέτη Ανασχεδιασμού των

Διαβάστε περισσότερα