δηγ ες ρ σεως Αυτ ματη τ στι ρα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "δηγ ες ρ σεως Αυτ ματη τ στι ρα"

Transcript

1 Οδηγίες χρήσεως Αυτ ματη τοστιέρα

2

3 Αυτ ματη τοστιέρα Προς τους αγαπητο ς μας πελάτες και πελάτισσες, Πριν τη χρήση της συσκευής, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά τις ακ λουθες οδηγίες. Σ νδεση με την παροχή ηλεκτρικο ρε ματος Η συσκευή αυτή πρέπει να συνδέεται μ νο με γειωμένη πρίζα, εγκατεστημένη σ μφωνα με τις ισχ ουσες διατάξεις. Βεβαιωθείτε τι η τάση του ηλεκτρικο ρε ματος που χρησιμοποιείτε συμβαδίζει με αυτήν που αναγράφεται στη συσκευή. Το προϊ ν αυτ έχει κατασκευαστεί σ μφωνα με λες τις ισχ ουσες οδηγίες της ΕΕ περί αναγραφής στοιχείων. Τα μέρη της συσκευής 1. Θέση για το ψωμί 2. Ενιαίος χώρος για αναθέρμανση 3. Μοχλ ς χειρισμο 4. Ενδεικτική λυχνία απ ψυξης 5. Ενδεικτική λυχνία διαδικασίας αναθέρμανσης 6. Μοχλ ς για την εξαγωγή των φετών με κ ρια ενδεικτική λυχνία 7. Διακ πτης συνεχο ς περιστροφής που ρυθμίζει το ψήσιμο/χρώμα των φετών 8. Ηλεκτρικ καλώδιο με β σμα 9. Χώρος φ λαξης καλωδίου (στο κάτω μέρος της συσκευής) 10. Μοχλ ς λειτουργίας για χώρο αναθέρμανσης 11. Δίσκος για ψίχουλα 12. Ετικέτα με στοιχεία (στο κάτω μέρος της συσκευής) 13. Περίβλημα Σημαντικοί καν νες ασφάλειας Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να αναφλεχθεί το ψωμί, π.χ. αν ψηθεί περισσ τερες απ μία φορές ή έρθει σε επαφή με τα θερμαντικά στοιχεία. 41 Επομένως, βεβαιωθείτε τι δεν έχετε τοποθετήσει τη συσκευή, και δεν λειτουργεί, κοντά σε κουρτίνες ή άλλα ε φλεκτα υλικά. Κατά τη λειτουργία της συσκευής, μην την αφήνετε αφ λακτη. Για να μην προκληθεί βλάβη στο περίβλημα, μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω ή κοντά σε θερμές επιφάνειες ή γυμνές φλ γες, πως μάτια κουζίνας ή γκαζάκια. Προσοχή: Οι προσιτές επιφάνειες του περιβλήματος θερμαίνονται πολ κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Ιδιαίτερη προσοχή: Μπορεί να προκληθο ν εγκα ματα αν αγγίξει κανείς τα καυτά σημεία. Να τοποθετείτε πάντοτε τη συσκευή σε επίπεδες επιφάνειες που αντέχουν στη θερμ τητα. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, θα πρέπει να ελέγξετε προσεκτικά την κ ρια μονάδα καθώς και κάθε εξάρτημα για τυχ ν ελαττώματα. Αν η συσκευή, για παράδειγμα, έχει πέσει σε σκληρή επιφάνεια, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ξανά, ακ μη κι αν η ζημιά δεν φαίνεται τι μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ασφαλή λειτουργία της συσκευής. Μην καλ πτετε την υποδοχή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Μην επιχειρείτε να βγάλετε το ψωμί απ την τοστιέρα με τα δάκτυλά σας ή να βάλετε μέσα στην εγκοπή της τοστιέρας κανένα αντικείμενο ( πως μαχαίρια, πιρο νια). Τα θερμαντικά στοιχεία είναι ηλεκτροφ ρα. Θα πρέπει να εξετάζετε τακτικά το ηλεκτρικ καλώδιο για τυχ ν ενδείξεις βλάβης. Σε περίπτωση που βρεθεί τέτοια βλάβη, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε πλέον τη συσκευή. Προσέχετε το ηλεκτρικ καλώδιο να μην έρχεται σε επαφή με πολ ζεστές/καυτές επιφάνειες. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται ελε θερο.

4 Βγάζετε το καλώδιο απ την πρίζα μετά τη χρήση και επίσης - σε περίπτωση βλάβης, και, - ταν τοποθετείτε ή βγάζετε τη βάση για ζέσταμα, - κατά τον καθαρισμ της συσκευής. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο ταν θέλετε να βγάλετε τη συσκευή απ την πρίζα. Η συσκευή δεν προορίζεται για λειτουργία με εξωτερικ χρονοδιακ πτη ή ξεχωριστ τηλεχειριζ μενο σ στημα. Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση απ οποιοδήποτε άτομο (περιλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικαν τητες, ή απ άτομο που δεν έχει πείρα και γνώσεις, εκτ ς αν επιτηρείται ή αν του έχουν δοθεί οδηγίες για τη χρήση της συσκευής απ άτομο το οποίο είναι υπε θυνο για την ασφάλειά του. Τα παιδιά θα πρέπει να επιτηρο νται για να εξασφαλιστεί τι δεν παίζουν με τη συσκευή. Προσοχή! Τα παιδιά πρέπει να παραμένουν μακριά απ τα υλικά συσκευασίας, επειδή είναι δυνητικώς επικίνδυνα, π.χ. κίνδυνος ασφυξίας. Δεν φέρουμε καμία ευθ νη για ζημιές που προκαλο νται λ γω λανθασμένης χρήσης ή επειδή δεν έχουν τηρηθεί οι παρο σες οδηγίες. Η συσκευή αυτή προορίζεται για οικιακή και χι για επαγγελματική χρήση. Για να τηρείτε τους καν νες ασφαλείας και να αποφε γετε ενδεχ μενους κινδ νους, φροντίζετε οι επισκευές των ηλεκτρικών συσκευών και η αντικατάσταση του καλωδίου να γίνεται απ ειδικευμένους τεχνικο ς. Σε περίπτωση επισκευής, παρακαλο με στείλτε τη συσκευή σε ένα απ τα κέντρα εξυπηρέτησης πελατών μας. Θα βρείτε τις διευθ νσεις στο παράρτημα του εγχειριδίου. 42 Λειτουργία Γενικές πληροφορίες - Το μπαγιάτικο, ξερ ψωμί παίρνει χρώμα πιο γρήγορα απ το φρέσκο. Για μα ρο ψωμί, ρυθμίστε το διακ πτη ψησίματος σε υψηλ τερη ένταση απ αυτήν που χρησιμοποιείτε για το άσπρο ψωμί. - Μη χρησιμοποιείτε πολ χοντρές ή πολ μεγάλες φέτες. Μπορεί να σφηνώσουν μέσα στην τοστιέρα. Το πάχος που πρέπει να έχουν οι φέτες του ψωμιο για ψήσιμο δεν πρέπει να ξεπερνά τα 14 χιλιοστά. Σε περίπτωση που έχετε προβλήματα ή έχει παρουσιαστεί κάποια ανωμαλία στη λειτουργία και οπωσδήποτε πριν τον καθαρισμ, βγάζετε πάντα τη συσκευή απ την πρίζα. - Για να βγάλετε μια φέτα που έχει μαγκωθεί στην τοστιέρα, χρησιμοποιήστε ένα αμβλ ξ λινο εργαλείο (π.χ. το χερο λι μιας βο ρτσας ή κουτάλας). Ποτέ μην αγγίζετε τις μεταλλικές θερμαιν μενες αντιστάσεις. - Οι διαφορές στον τ πο του ψωμιο, το βαθμ υγρασίας του και το πάχος της φέτας επηρεάζουν το βαθμ του ψησίματος. Γι αυτ, το ψωμί πρέπει να διατηρείται τυλιγμένο αεροστεγώς. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά - Πριν χρησιμοποιήσετε την τοστιέρα για πρώτη φορά, καθαρίστε την πολ καλά (βλ. Γενική φροντίδα και καθαρισμ ς) - Ανάψτε την άδεια τοστιέρα, χωρίς να περιέχει ψωμί, και περάστε σταδιακά απ πέντε τουλάχιστον κ κλους ψησίματος μέχρι να φθάσετε στην ανώτατη θερμοκρασία. - Αφήνετε την τοστιέρα να κρυώσει ανάμεσα σε κάθε κ κλο ψησίματος. - Σημείωση: Ο μοχλ ς λειτουργίας ασφαλίζει μ νο ταν το ηλεκτρικ καλώδιο είναι συνδεδεμένο στην πρίζα. - ταν ανάβετε τη συσκευή για πρώτη φορά, μπορεί να αναδυθεί μια ελαφριά

5 οσμή απ την τοστιέρα και ίσως λίγος καπν ς, ο οποίος μως θα διαλυθεί σ ντομα. Παρακαλο με φροντίζετε να υπάρχει επαρκής εξαερισμ ς. Ρ θμιση βαθμο ψησίματος Ο βαθμ ς ψησίματος του ψωμιο ρυθμίζεται απερι ριστα στρέφοντας το διακ πτη. Ανοιχτ χρώμα: Στρέψτε το διακ πτη αριστερ στροφα. Βαθ χρώμα: Στρέψτε το διακ πτη δεξι στροφα. Στην περίπτωση φετών ψωμιο που προορίζονται ειδικά για φρυγάνισμα, συνιστο με να τοποθετήσετε τη ρ θμιση του διακ πτη στο 3 έως 4. Λειτουργία - Μετά τη ρ θμιση του διακ πτη που ρυθμίζει το χρώμα των φετών, τοποθετήστε το ψωμί στη θέση των φετών και πιέστε το μοχλ λειτουργίας προς τα κάτω. Θα ανάψει τ τε η ενδεικτική λυχνία. - ταν οι φέτες αποκτήσουν το χρώμα που θέλετε, η τοστιέρα θα σταματήσει αυτομάτως, οι φέτες θα εκτιναχθο ν προς τα επάνω και μπορείτε να τις πάρετε ταν σβήσει η ενδεικτική λυχνία. - Για να έχετε σταθερ χρώμα στο ψήσιμο ταν έχετε να ψήσετε πολλές φέτες διαδοχικά, αφήστε την τοστιέρα να κρυώσει για δευτερ λεπτα μετά απ κάθε κ κλο. Ο χρ νος ψησίματος μπορεί να μικρ νει ως αποτέλεσμα των αυξομειώσεων στην ηλεκτρική τροφοδοσία. Μην καλ πτετε την υποδοχή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Λειτουργία απ ψυξης ταν χρησιμοποιείτε την τοστιέρα με κατεψυγμένο ψωμί, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επιπλέον τη λειτουργία απ ψυξης. Έτσι θα παραταθεί η διαδικασία του ψησίματος στην τοστιέρα. Η λειτουργία αυτή υποδεικν εται με ειδική 43 λυχνία. Λειτουργία θέρμανσης Η λειτουργία θέρμανσης είναι κατάλληλη για να ξαναζεσταίνετε ψωμί που έχει ήδη ψηθεί. Προσοχή: Μη ζεσταίνετε ψωμί αλειμμένο με βο τυρο. Αφο θέσετε σε λειτουργία τη διαδικασία για το ψήσιμο του ψωμιο, μπορείτε επιπρ σθετα να χρησιμοποιήσετε και το σ στημα αναθέρμανσης που υποδεικν εται απ ειδική λυχνία. Διακοπή κ κλου ψησίματος Αν θέλετε να διακ ψετε τον κ κλο του ψησίματος του ψωμιο, πατήστε το μοχλ για την εξαγωγή των φετών. Η τοστιέρα θα κλείσει και οι φέτες θα τιναχτο ν προς τα πάνω. Πως να ζεστάνετε ψωμάκια, τσουρεκάκια κλπ. - Για να ζεστάνετε ψωμάκια, τσουρέκια ή άλλα είδη αρτοποιίας, σπρώξτε τον ολισθαίνοντα μοχλ προς τα κάτω για να ανέβει η βάση για ψωμάκια. - Βάλτε τα είδη που θέλετε να ζεστάνετε στο επάνω μέρος, φέρτε τον ρυθμιστή του ψησίματος σε μεσαία διαβάθμιση και μετά σπρώξτε προς τα κάτω τον μοχλ λειτουργίας για να ανάψετε την τοστιέρα. - ταν ολοκληρωθεί ο κ κλος του ψησίματος/ροδίσματος και η συσκευή κλείσει αυτ ματα, γυρίστε το ψωμάκι απ την άλλη και επαναλάβατε τον κ κλο. - Μετά τη χρήση, σπρώξτε τον ολισθαίνοντα μοχλ προς τα πίσω για να επιστρέψετε τη βάση για ζέσταμα στην αδρανή θέση της. Μην τοποθετείστε τα αντικείμενα απευθείας στην θέση του τ στ. Γενική φροντίδα και καθαρισμ ς Πριν καθαρίσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε τι την έχετε αποσυνδέσει απ την παροχή ρε ματος και τι έχει

6 κρυώσει εντελώς. Για να αποφ γετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην καθαρίζετε την τοστιέρα με νερ και μην τη βυθίζετε σε νερ. Μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικά ή σκληρά απορρυπαντικά διαλ ματα. - Μπορείτε να σκουπίζετε το εξωτερικ με ένα στεγν ή ελαφρά βρεγμένο φασμα χωρίς χνο δι. Η εγγ ηση αυτή δεν καλ πτει φυσικές φθορές ο τε τα ε θραυστα μέρη της συσκευής. Δίσκος για ψίχουλα - Κατά τη χρήση, τα ψίχουλα μαζε ονται στον ειδικ δίσκο. Για να τα αφαιρέσετε, τραβήξτε το δίσκο απ το πλάι και αδειάστε τον. Φ λαξη καλωδίου Ξετυλίξτε λο το καλώδιο πριν τη χρήση και βεβαιωθείτε τι αυτ βρίσκεται μακριά απ τη συσκευή. Αφήστε να περάσει σο διάστημα χρειάζεται για να κρυώσει η συσκευή πριν ξανατυλίξετε το καλώδιο μετά τη χρήση. Απ ρριψη Μην απορρίπτετε τις παλιές ή ελαττωματικές συσκευές μαζί με τα οικιακά απορρίμματά σας. Να τις απορρίπτετε μ νο μέσω δημ σιων σημείων συλλογής. Εγγ ηση Το προϊ ν αυτ είναι εγγυημένο για μία περίοδο δ ο ετών απ την ημέρα της αγοράς για ελαττώματα στα υλικά και την κατασκευή του. Η εγγ ηση ισχ ει αν και μ νο αν η συσκευή χρησιμοποιηθεί σ μφωνα με τις οδηγίες χρήσεως και εφ σον δεν έχει τροποποιηθεί ή επισκευαστεί απ μη ειδικευμένα άτομα ή δεν έχει καταστραφεί εξαιτίας κακής χρήσης. Η παρο σα εγγ ηση δεν επηρεάζει τα νομοθετημένα δικαιώματά σας, ο τε οποιοδήποτε ν μιμο δικαίωμα έχετε ως καταναλωτής σ μφωνα με την ισχ ουσα εθνική νομοθεσία που διέπει την αγορά αγαθών. 44

7 Kundendienstzentralen Service Centres Centrales service-après-vente Oficinas centrales del servicio Centros de serviço Centrale del servizio clienti Service-centrales Centrale serviceafdelinger Centrala kundtjänstplatser Keskushuollot Servisné stredisko Centrala obsługi klientów Szerviz Κεντρικ σέρβις SEVERIN Service Am Brühl Sundern Telefon (02933) Telefax (02933) Kundendienst Ausland Belgique Dancal N.V. Bavikhoofsestraat Kuurne Tel.: 056/ Fax: 056/ Bosnia i Herzegovina Malisic MP d.o.o Tromeda Medugorje bb Citluk Tel: Fax: Bulgaria Noviz AG Khan Kubrat 1 Str. BG-4000 Plovdiv Tel.: , Czech Republic ARGO spol. s r.o. Žihobce 137 CZ Sušice Tel.: Fax: Croatia TD Medimurka d.d. Trg. Republike 6 HR Cakovec Croatia Tel: Fax: Cyprus G.L.G. Trading 4-6, Oidipodos Street Larnaca, Cyprus Tel.: 024/ Fax: 024/ Danmark Scandia Serviceteknik A/S Hedeager Brondby Tel.: Fax: Estonia: Tallinn: CENTRALSERVICE, Tammsaare tee 134B, tel: Tartu: CENTRALSERVICE, Aleksandri 6, tel: , , Pärnu: CENTRALSERVICE, Riia mnt. 64, tel: Narva: CENTRALSERVICE, Tallinna 6A, tel: Haapsalu: Teco KM OÜ, Jalaka 1A, tel: Rakvere: Nirgi Tõnu FIE, tel: Viljandi: Aaber OÜ, Vabaduse pl. 4, tel: Kuressaare: Toomas Teder FIE, Pikk 1B, tel: Käina: Ilmar Pauk Elektroonika FIE, Mäe2S, tel: , Espana Severin Electrodom. España S.L. Plaza de la Almazara Portal 4, 1º E ILLESCAS(Toledo) Tel: Fax: France SEVERIN France Sarl 4, rue de Thal B.P Obernai Cedex Tél Fax Greece BERSON C. Sarafidis Bros. S.A. Agamemnonos Kallithea, Athens Tel.: Philippos Business Center Agias Anastasias & Laertou, Pilea Service Post of Thermi Thessaloniki, Greece Tel.: Iran IRAN-SEVERIN KISH CO. LTD. No. 668, 7th. Floor Bahar Tower Ave. South Bahar TEHRAN - IRAN Tel. : Fax : Israel Eatay Agencies 109 Herzel St. Haifa Phone: Italia Videoellettronica di Sgambati & Gabrini C.S.N.C. via Dino Col 52r-54r-56r, I Genova Green Number: Tel.: 010/ Fax: 010/ Jordan F.A. Kettaneh P.O. Box 485 Amman, 11118, Jordan Tel:

8 Korea Jung Shin Electronics co., ltd. 501, Megaventuretower 77-9, Moonrae-Dong 3ga, Yongdeungpo-Gu Seoul, Korea Tel: ~7 Fax: Service Hotline: Latvia SERVO Ltd. Mr. Janis Pivovarenoks Tel: Lebanon Khoury Home 7th Floor, Cité Dora 3 Building, Dora P.O.Box Antelias, Lebanon Telephone , Fax Internet: Luxembourg Ser-Tec Rue du Chateau d Eua 3364 Leudelange Tel.: Fax Macedonia KONCAR servis Bul. Partizanski odredi br Skopje Makedonija Tel: (2) Fax: (2) Magyarország TFK Elektronik Kft. Gyar u.2 H-2040 Budaörs Tel.: (+36) Fax: (+36) Nederland HAS b.v. Stedenbaan 8 NL-5121 DP Rijen Tel: Fax: Norway Løkken Trading AS Skårersletta 45, port Lørenskog Tel: Fax: Österreich Degupa Vertriebsgesellschaft m.b.h. Gewerbeparkstr Anif / Salzburg Tel.: / Fax: / Polska Serv-Serwis Sp. z o.o. ul.wspólna Opole tel./fax (077) Portugal Novalva Zona Industrial Maia I Sector X - Lote 293, N Maia Tel.: 02/ Fax: 02/ Russian Federation Orbita Service Moskau ul. Svobody 18, Tel.: (495) Орбита Сервис г. Москва, ул. Свободы, д. 18. Тел.: (495) Romania For Brands srl Str. Capitan Aviator Alexandru Serbanescu Nr , Bl. 20E, Sc. 2, Et.1, Ap.27, Sector 1, Bucuresti. Tel: Fax: Web site: 53 Schweiz VB Handels Sàrl GmbH Postfach Echallens Tel: Fax: Serbia SMIL doo Pasiceva 28, Novi Sad Serbia and Montenegro tel: tel: fax: Slowak Republic PREMT,s.r.o. Skladová Trnava Tel: 033/ Finland Oy Harry Marcell Ab Rälssitie 6, PL Vantaa Puh Fax Svenska Rakspecialisten HS Möllevångsgatan Malmö Fax: 040/ Slovenia SEVTIS d.o.o. Smartinska Ljubljana Tel: Fax: Stand:

9 I/M No.:

ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης

ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης Σηµείωση Παρακαλο µε διαβάστε πρώτα τις σηµαντικές πληροϕορίες για την ασϕάλεια. Περιλαµβάνει: v Σηµαντικές πληροϕορίες για την ασϕάλεια v Περιβάλλον λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Σηµείωση Πριν

Διαβάστε περισσότερα

Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ

Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ ποι 9389, 9631, 9635, 9637 Τ ποι 9646, 9648

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Πρώτη έκδοση (Ιο λιος

Διαβάστε περισσότερα

CONTRACTOR CONTRACTOR MASTER

CONTRACTOR CONTRACTOR MASTER CONTRACTOR CONTRACTOR MASTER ES PT IT EL Manual de Instrucciones... 1-18 Manual de Instruções... 19-36 Manuale di istruzioni... 37-54 γχειριδιο οδηγιων... 55-72 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Να διαβάσετε αυτ το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

GARDENA Gebrauchsanweisung Mode d emploi Istruzioni per l uso NL Gebruiksaanwijzing GR δηγ ες ρ σης

GARDENA Gebrauchsanweisung Mode d emploi Istruzioni per l uso NL Gebruiksaanwijzing GR δηγ ες ρ σης GARDENA Art. 1820 D F I Gebrauchsanweisung Bewässerungsuhr electronic T 14 e Mode d emploi Programmateur electronic T 14 e Istruzioni per l uso Watertimer elettronico T 14 e NL Gebruiksaanwijzing Elektronische

Διαβάστε περισσότερα

CONTRACTOR DIESEL. Үхειριδιο οδηуιων

CONTRACTOR DIESEL. Үхειριδιο οδηуιων CONTRACTOR DIESEL Үхειριδιο οδηуιων Συγχαρητήρια! Συγχαρητήρια για την αγορά της νέας σας ONTRACTOR DIESEL. Είμαστε βέβαιοι τι θα εκπληρώσει τις προσδοκίες σας. Για καλ τερα αποτελέσματα και ασφαλή χρησιμοποίηση,

Διαβάστε περισσότερα

Sartorius Factory Serie

Sartorius Factory Serie 98648-010-23 Sartorius Factory Serie Model, Modell, Modèle, Malli FCT01-XV1 Industrial Weighing Technology Ολοκληρωµένη τερµατική συσκευή για ένδειξη τιµών και χειρισµ για περιοχές που υπάρχει κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Notebook της σειράς ACER TravelMate

Notebook της σειράς ACER TravelMate www.acer-euro.com/gr Notebook της σειράς ACER TravelMate Οδηγ ς χρήστη Πνευµατικά δικαιώµατα 2003 Acer Incorporated. Με επιφ λαξη παντ ς δικαιώµατος. Οδηγ ς χρήστη της σειράς TravelMate 800 Αρχική έκδοση:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Το παρόν εγχειρίδιο και η ίδια η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

VITACUISINE Cocedero al vapor 3 en 1 Cozedura a vapor 3 em 1 Vaporiera Ατµοµ γειρα 3 σε 1

VITACUISINE Cocedero al vapor 3 en 1 Cozedura a vapor 3 em 1 Vaporiera Ατµοµ γειρα 3 σε 1 VITACUISINE Cocedero al vapor 3 en 1 Cozedura a vapor 3 em 1 Vaporiera Ατµοµ γειρα 3 σε 1 www.groupeseb.com 1 2 A 3 B 4 5 6 8 9 7 10 13 14 15 16 11 12 28 Σηµαντικέ συµβουλέ ιαβ στε προσεκτικ τι παρακ τω

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA.

Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA. Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ GR Ελληνικά FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση Ηλεκτρική σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Ψυγειοκαταψύκτης NFE-320. "Teka"

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Ψυγειοκαταψύκτης NFE-320. Teka ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Ψυγειοκαταψύκτης NFE-320 "Teka" 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρωταρχικό μέλημα η ασφάλειά σας. 4 Οδηγίες μεταφοράς... 5 Απόσυρση συσκευής. 5 Εγκατάσταση.. 6 Περιγραφή της συσκευής. 7 Πριν τη θέσετε για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΤΩ "Teka" VTC-M TR-620 VT-TC 60.3 TT-620 VTC-B TT-600 TC-620 TB-600 TR-735 AB TR-640 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ H Teka διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει / βελτιώσει τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

www.whirlpool.com GR 1

www.whirlpool.com GR 1 www.whirlpool.com 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΙΝ ΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΓΞΤΕ ΑΝ Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΑΣΗ που προβλέπεται στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων ανταποκρίνεται στην ηλεκτρική τάση του σπιτιού σας. MΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ Ο ΧΛΟΟΚ ELEKTRI"NA KOSILICA ZA TRAVU (ROTACIJSKA) ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОТАЦИОННАЯ ГАЗОНОКГ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ Ο ΧΛΟΟΚ ELEKTRINA KOSILICA ZA TRAVU (ROTACIJSKA) ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОТАЦИОННАЯ ГАЗОНОКГ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ Ο ΧΛΟΟΚ ΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ELEKTRI"NA KOSILICA ZA TRAVU (ROTACIJSKA) ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОТАЦИОННАЯ ГАЗОНОКГ АЗОНОКОСИЛКАОСИЛКА MA INA ELECTRIC^ PENTRU TUNS GAZONUL ELEKTROMOS FORGÓKÉSES F NYÍRÓ ELEKTRYCZNA

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας Σημαντικό! - Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές

Διαβάστε περισσότερα

ESP Σ στημα Ελέγχου. Οδηγ ς Εγκατάστασης, Προγραμματισμο και Λειτουργίας

ESP Σ στημα Ελέγχου. Οδηγ ς Εγκατάστασης, Προγραμματισμο και Λειτουργίας Οδηγ ς Εγκατάστασης, Προγραμματισμο και Λειτουργίας ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ Χ ΡΟΥ ΕΙΣΑΓ ΓΗΤ Το σ στημα ελέγχου ESP είναι ένα timer για το π τισμα, για ιδιωτική και ελαφρά επαγγελματική χρήση. Το σ στημα

Διαβάστε περισσότερα

MINI ME ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

MINI ME ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MINI ME ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ www.dolce-gusto.com ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.................. 3-4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ..................... 5 ΓΚΑΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ........................ 6-7 ΠΡΩΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών LI 480 A. Πλυντήριο Πιάτων. Περιεχόμενα. Εγκατάσταση, 1 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση νερού και παροχή ρεύματος Τεχνικά δεδομένα

Φυλλάδιο οδηγιών LI 480 A. Πλυντήριο Πιάτων. Περιεχόμενα. Εγκατάσταση, 1 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση νερού και παροχή ρεύματος Τεχνικά δεδομένα Φυλλάδιο οδηγιών GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 1 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση νερού και παροχή ρεύματος Τεχνικά δεδομένα Πλυντήριο Πιάτων Περιγραφή της συσκευής, 4 Γενική επισκόπηση Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

$ & & $ &# & & & & & &#' & ' (

$ & & $ &# & & & & & &#' & ' ( BS-250 Aνιχνευτής καπνο δέσμης Οδηγίες εγκατάστασης χρήσης Σελίδα 2 απ 7 Περιεχ μενα Περιγραφή...2 Τρ πος λειτουργίας...2 Επιλογή της κατάλληλης θέσης για την τοποθέτηση του ανιχνευτή...3 Ρυθμίσεις...3

Διαβάστε περισσότερα

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2. Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα!

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2. Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2 Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Θερμοσίφωνας αερίου Boiler Gas BG 10 / Θερμοσίφωνας αερίου/ηλεκτρικού Boiler Gas/Elektro

Διαβάστε περισσότερα

POSEIDON 5 107146555 B

POSEIDON 5 107146555 B 107146555 B 15 14 13 12 1 2 3 11 10 9 4 5 6 7 8 17 16 Περιεχόμενα Σήμανση υποδείξεων 1 Σημαντικές υποδείξεις ασφάλειας 2 Περιγραφή 3 Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία...338...338 2.1 Χρήση για την

Διαβάστε περισσότερα

BS-211. Aνιχνευτής καπνο δέσμης 10-100m (με καθρέπτη). Οδηγίες εγκατάστασης χρήσης

BS-211. Aνιχνευτής καπνο δέσμης 10-100m (με καθρέπτη). Οδηγίες εγκατάστασης χρήσης BS-211 Aνιχνευτής καπνο δέσμης 10-100m (με καθρέπτη). Οδηγίες εγκατάστασης χρήσης Σελίδα 2 απ 7 Περιεχ μενα Περιγραφή...2 Τρ πος λειτουργίας...2 Επιλογή της κατάλληλης θέσης για την τοποθέτηση του ανιχνευτή...3

Διαβάστε περισσότερα

A0284IVZ.fm TKHS 315 C. Handleiding...3 Manual de operação...16 Instrukcja obsługi...29 Οδηγίες Χρήσης...42 115 168 2207 / 3603-1.

A0284IVZ.fm TKHS 315 C. Handleiding...3 Manual de operação...16 Instrukcja obsługi...29 Οδηγίες Χρήσης...42 115 168 2207 / 3603-1. A028IVZ.fm TKHS 315 C Handleiding.........................3 Manual de operação.................16 Instrukcja obsługi....................29 Οδηγίες Χρήσης...................2 115 168 2207 / 3603-1.1 U2a0280.fm

Διαβάστε περισσότερα

G2500 / G2500 OPS 848C1B93A1 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ G2500 G2500 OPS E L. (One-Push-Start) EL-1

G2500 / G2500 OPS 848C1B93A1 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ G2500 G2500 OPS E L. (One-Push-Start) EL-1 848C1B93A1 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ G2500 G2500 OPS (One-Push-Start) -1 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ιαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας πριν θέσετε σε λειτουργία αυτό το µηχάνηµα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση... 2 Προσοχή... 2 Ηλεκτρολογικά στοιχεία... 3 ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ Κουµπιά ελέγχου... 4 Άλλα χαρακτηριστικά... 5 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ Αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic.

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Οδηγίες χρήσης Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής Αρ. μοντέλου KX-PRX150GR Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Διαβάστε το παρόν έντυπο και φυλάξτε το για να το συμβουλεύεστε

Διαβάστε περισσότερα

DP-211 ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

DP-211 ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ DP-211 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ EL Εγγράψτε το προϊόν σας στο www.olympus-consumer.com/register και θα έχετε πρόσθετα οφέλη από την Olympus! 2 EL Εισαγωγή Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα