ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ"

Transcript

1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ(ΠΑ.Κ.Ε) ΜΑΚΕ Ο- ΝΙΑΣ Ιστορική εξέλιξη της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα ρρασττηρρι ιόττηττα σττηνν Εννόττηττα 7((Εκκπαί ίδδεευυση Εννηλλί ίκωνν)) κ ηµήττρρηςς Κολλλλι ιόπουυλλοςς ΠΕ 70 Θεεσσαλλοννί ίκκη 2008

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 Ιστορική αναδροµή στην Εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα...4 Αρχή τον 19 ο αιώνα....4 Το Μετά τον πόλεµο...4 Τη δεκαετία του Μετά την µεταπολίτευση εκαετία του ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ Α ΚΠΣ ( )...7 Τη δεκαετία του Σήµερα:...9 Η Γ.Γ.Ε.Ε....9 Το Ι..ΕΚ.Ε...9 Το ΚΕ. ΒΜ.ΑΠ Το «Κέντρο ιά Βίου Μάθησης από Απόσταση» έχει ως στόχο την παροχή ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ενδιαφερόµενους πολίτες ΚΕ. ΒΜ.ΕΚ.ΕΝ...10 Το Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης...11 Ν.Ε.Λ.Ε...11 οµές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων...11 Το Σχολείο εύτερης Ευκαιρίας...11 Κ.Ε.Ε...12 Σχολές Γονέων...12 Αυτόνοµα προγράµµατα...12 Ερευνητικά προγράµµατα...13 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...14

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όταν µιλάµε για εκπαίδευση ενηλίκων εννοούµε την παροχή σχεδιασµένων µαθησιακών δραστηριοτήτων σε άτοµα που είναι ώριµα και σίγουρα όχι µε µόνο κριτήριο την ηλικία, αλλά µε βαρύνοντες παράγοντες την κοινωνική ωριµότητα, την αυτενέργεια και τον ισορροπηµένο τρόπο ύπαρξης. Σύµφωνα µε τον ορισµό της UNESCO, εκπαίδευση ενηλίκων είναι η κάθε µορφής οργανωµένη εκπαιδευτική διαδικασία, τυπική ή άτυπη, ανεξάρτητα από περιεχόµενο, επίπεδο ή µέθοδο, βάσει της οποίας το ενήλικο άτοµο αναπτύσσει τις ικανότητές του, εµπλουτίζει τις γνώσεις του, βελτιώνει τα τεχνικά και επαγγελµατικά του προσόντα, µε σκοπό την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του και την ενεργό συµµετοχή του στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτιστική ανάπτυξη. Τις τελευταίες δεκαετίες η συζήτηση και οι πολύπλευρες διεργασίες γύρω από το πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, όλο και πληθαίνουν. Οργανώνονται συνέδρια, ηµερίδες, οµιλίες και συνδιασκέψεις, γράφονται βιβλία και άρθρα, δηµιουργούνται εξειδικευµένα εκπαιδευτικά προγράµµατα, εκπονούνται σχέδια δράσης, δεσµεύονται κρατικά και κοινοτικά κονδύλια και αναδύονται νέα πανεπιστηµιακά τµήµατα. Η ανάγκη για συνεχιζόµενη εκπαίδευση και επαγγελµατική κατάρτιση ώθησαν τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να σχεδιάσουν και να εφαρ- µόσουν πολιτικές στον τοµέα της διά βίου µάθησης, δηλαδή στη διεύρυνση της µαθησιακής διαδικασίας και στην παροχή εκπαιδευτικών ευκαιριών σε όλη τη διάρκεια της ζωής των ατόµων, µέσω ευέλικτων προγραµµάτων µάθησης σε ένα ευρύτατο φάσµα θεµατικών πεδίων, ικανών να ανταποκριθούν και στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

4 Ιστορική αναδροµή στην Εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα Αρχή τον 19 ο αιώνα. Στη χώρα µας, οι απαρχές του θεσµού της εκπαίδευσης ενηλίκων εντοπίζονται στα µέσα του 19ου αιώνα και τις αρχές του 20ου (Βεργίδης., 1999, σελ ), όταν ένας µικρός αριθµός φορέων οργανώνει δραστηριότητες εκπαίδευσης ενηλίκων. Το Εργατικό Κέντρο της Αθήνας, τα Οικονοµικά Επι- µελητήρια Αθήνας και Πειραιά, µορφωτικοί σύλλογοι, όπως ο Φιλολογικός Σύνδεσµος «Παρνασσός», η Εταιρεία Φίλων του Λαού, ο Σύλλογος προς ιάδοση των Ελληνικών Γραµµάτων, περιλαµβάνονται στους φορείς αυτούς. Το 1929 Το επίσηµο κράτος εκδήλωσε το ενδιαφέρον του για την εκπαίδευση ενηλίκων το 1929 και πιο συγκεκριµένα µε το νόµο 4239 του Το 1929, µε το νόµο 4397/29 η Κυβέρνηση του Ελ. Βενιζέλου θέτει το πρόβληµα του α- ναλφαβητισµού των Ενηλίκων και την καταπολέµησή του. Μέχρι το τέλος του Β παγκοσµίου πολέµου, οι αξίες αυτές προωθούνται και αρχίζουν να θεωρούνται πλέον βασικά δικαιώµατα του ανθρώπου. Η εκπαίδευση ενηλίκων προσπαθεί να καθορίσει τη φυσιογνωµία της, τα σηµεία αναφοράς της και κάνει τα πρώτα βήµατα για τη θεσµοθέτησή της. Μετά τον πόλεµο Την µεταπολεµική περίοδο γίνονται απόπειρες οργάνωσης του θεσµού, οι πρώτες νοµοθετικές ρυθµίσεις και η ίδρυση φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων. Σε όλους τους νοµούς αναπτύσσεται δίκτυο της Λαϊκής Επιµόρφωσης µε στόχο την καταπολέµηση του αναλφαβητισµού και σε κάθε νοµό λειτουργεί Νο- µαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιµόρφωσης. ηµιουργείται δίκτυο των Κέντρων Γεωργικής Εκπαίδευσης (ΚΕ.Γ.Ε.) σε όλους τους νοµούς µε στόχο την κατάρτιση των αγροτών. Ιδρύεται το Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας (ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ.), που ανέπτυξε δραστηριότητες κατάρτισης ανέργων και εργαζο- µένων. Εκτός από τους παραπάνω φορείς, που αναπτύσσουν δραστηριότητες σε όλη τη χώρα, υπάρχουν κι άλλοι φορείς, που δραστηριοποιούνται στην εκπαίδευση ενηλίκων, σε µικρότερο ποσοστό και όχι πανελλαδικά, όπως ο Ελληνικός Οργανισµός Μικρών Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας

5 (Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.), ο Εθνικός Οργανισµός Πρόνοιας (Ε.Ο.Π.), η Χριστιανική Έ- νωση Νέων (Χ.Ε.Ν.), καθώς και ιδιωτικές σχολές. Τη δεκαετία του 60 Η εκπαίδευση ενηλίκων αποκτά καινούργιες διαστάσεις. Στις χώρες του τρίτου κόσµου αναπτύσσονται µεγάλα κινήµατα κατά του αναλφαβητισµού, ενώ την ίδια εποχή στις αναπτυγµένες χώρες και κυρίως στην Ευρώπη η εκπαίδευση ενηλίκων παίρνει τη µορφή της επαγγελµατικής κατάρτισης και επι- µόρφωσης. Μέχρι την µεταπολίτευση, το 1974, η εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα αναπτύχθηκε µε σκοπούς κυρίως πολιτικούς και δευτερευόντως εκπαιδευτικούς. Η βασιλική οικογένεια και, στη συνέχεια, το κράτος οργάνωσαν ένα δίκτυο εκπαίδευσης ενηλίκων, που κάλυπτε ολόκληρη τη χώρα και έφτανε µέχρι και το µικρότερο χωριό, µε στόχο να ελέγξουν και να χειραγωγήσουν ιδεολογικά τον πληθυσµό κυρίως της υπαίθρου, αλλά και των αστικών κέντρων, καθώς η εσωτερική µετανάστευση από το χωριό προς την πόλη αυξανόταν ο- λοένα και περισσότερο. Μετά την µεταπολίτευση 1974 Το εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας µας βρίσκεται σε διαδικασία συνεχών µεταρρυθµίσεων µε αποτέλεσµα την επέκταση της γενικής υποχρεωτικής εκπαίδευσης, τη µαζικοποίηση της µετα-υποχρεωτικής εκπαίδευσης, τη µικρή ανάπτυξη της τεχνικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης, την επίτευξη σχετικής συναίνεσης σε ορισµένα βασικά θέµατα εκπαιδευτικής πολιτικής, τη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήµατος µε τη συνεχιζόµενη εκπαίδευση και κατάρτιση, και τέλος την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Συνοπτικά, πρέπει να σηµειωθεί ότι κατά τη µεταπολεµική περίοδο και µέχρι την ένταξη της χώρας µας στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (Ε.Ο.Κ.) η εκπαίδευση ενηλίκων αναπτύσσεται κυρίως µε κρατική παρέµβαση από δηµόσιους φορείς µε ισχνούς προϋπολογισµούς, τα σχετικά νοµοθετήµατα είναι αποσπασµατικά και το πλαίσιο υλοποίησης των δραστηριοτήτων διακρίνεται από χαλαρότητα και πολυτυπία.

6 εκαετία του 1980 Η τάση της σύνδεσης του εκπαιδευτικού συστήµατος µε τη συνεχιζόµενη εκπαίδευση, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, γίνεται βασική στρατηγική στη δεκαετία του 80, λόγω της οικονοµικής κρίσης. Μέχρι τη δεκαετία του 80 η καθιερωµένη αντίληψη ήταν ότι η εκπαίδευση προετοιµάζει για ένα επάγγελµα, το οποίο πιθανόν να διαρκέσει σε όλη τη διάρκεια της εργασιακής µας ζωής, και ότι στη ζωή µας υπάρχουν τρία µεγάλα διαδοχικά στάδια: η εκπαίδευση, η επαγγελ- µατική ζωή και η συνταξιοδότηση. Αυτή η αντίληψη σήµερα ισχύει όλο και λιγότερο. Καµιά εκπαίδευση και κατάρτιση δεν είναι επαρκής για όλη τη διάρκεια της ζωής µας, ενώ σύµφωνα µε τον Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), ένας εργαζόµενος θα αλλάξει είδος εργασίας ή α- πασχόλησης τουλάχιστον 8 φορές στη διάρκεια της ζωής του. Η εκπαίδευση ενηλίκων επιχειρείται να γίνει εργαλείο ρύθµισης και άµβλυνσης των νέων οξυµένων προβληµάτων που δηµιουργούν οι αλλαγές στην αγορά εργασίας. Προσανατολίζεται στην κάλυψη των αναγκών για νέες ειδικότητες και δεξιότητες που δηµιουργούνται λόγω της εισαγωγής των νέων τεχνολογιών. Παράλληλα από τότε αρχίζει να διαφαίνεται η ανάγκη αντιµετώπισης των προβληµάτων κοινωνικού χαρακτήρα, όπως η ανάγκη για κοινωνική ένταξη µεγάλων κατηγοριών πληθυσµού που περιθωριοποιεί η οικονοµική κρίση. Έτσι η εκπαίδευση ενηλίκων µέσα στις επιδιώξεις της συµπεριλαµβάνει και πολιτικές για την αντιµετώπιση του φαινοµένου που ονοµάζουµε Κοινωνικό Αποκλεισµό. ΠΕΡΙΟ ΟΣ Μετά την ένταξη στην Ε.Ο.Κ. και κατά την περίοδο (δηλαδή πριν από την περίοδο εφαρµογής των τριών Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης ΚΠΣ ), οι χρηµατοδοτήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (Ε.Κ.Τ.) κατευθύνονταν αποκλειστικά προς τους ήδη λειτουργούντες δηµόσιους φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων, κυρίως προς το δίκτυο της Λαϊκής Επιµόρφωσης και το ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. Κύρια χαρακτηριστικά αυτής της περιόδου είναι: α) ο αριθµός προγραµµάτων του ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. αυξάνεται κατά 305% και ο αριθµός των εκπαιδευοµένων κατά 220%, β) ο αριθµός των τµηµάτων µάθησης της Λαϊκής Επιµόρφωσης αυξάνεται κατά 111,7%, γ) ο αριθµός των Κέντρων Λαϊκής Ε- πιµόρφωσης αυξάνεται από 301 σε 350, ενώ το ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. επεκτείνει τη

7 δραστηριότητά του, εκτός από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, σε 12 ακόµη πόλεις µε την ίδρυση ισάριθµων παραρτηµάτων, δ) τα ΚΕ.Γ.Ε. διοργανώνουν συνολικά 5532 προγράµµατα κατάρτισης, στα οποία συµµετέχουν αγρότες. Το 15% από αυτά χρηµατοδοτούνται απευθείας από πόρους του Ε.Κ.Τ. (Καραλής Θ., 2002). ΠΕΡΙΟ ΟΣ Α ΚΠΣ ( ) Κατά τη διάρκεια εφαρµογής του Α ΚΠΣ ( ) διευρύνεται σε µεγάλο βαθµό ο αριθµός των φορέων που υλοποιούν επιδοτούµενα προγράµ- µατα συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης και τίθενται οι βάσεις για την ανάπτυξη συγκεντρωτικών διαδικασιών διαχείρισης των ενεργειών που χρη- µατοδοτεί το Ε.Κ.Τ. Σύµφωνα µε το νοµοθετικό πλαίσιο, δυνατότητα υποβολής αιτήσεων χρηµατοδότησης από το Ε.Κ.Τ. έχουν οι φορείς του δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, οι φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης. Κατά την περίοδο αυτή δεν υπάρχει µητρώο φορέων που να πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές για την υλοποίηση των προγραµµάτων κατάρτισης. Στο νοµοθετικό πλαίσιο απουσιάζει οποιαδήποτε πρόβλεψη για την υποδοµή των φορέων τόσο σε εγκαταστάσεις και εξοπλισµό, όσο και σε ανθρώπινο δυναµικό. Το 1983 µε το νόµο 1320 Ιδρύεται η Γενική Γραµµατεία Λαϊκής Επιµόρφωσης στο Υπουργείο Παιδείας. Σύµφωνα µε τον κανονισµό Λαϊκής Επιµόρφωσης, Λαϊκή επιµόρφωση είναι η κάθε µορφής οργανωµένη Εκπαίδευση, έξω από το σχολικό σύστηµα, µε σκοπό την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητα του καθένα ανεξάρτητα από εκπαιδευτικό επίπεδο, ηλικία και φύλο καθώς και την ενεργητική συµµετοχή του στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτιστική ζωή του τόπου. Τη δεκαετία του 90 Το τοπίο ξεκαθαρίζει περισσότερο. Παρατηρείται πλέον στροφή στην επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση, ιδρύονται τα ΙΕΚ και τα ΚΕΚ και αναδύεται ένα ιδιαίτερα δυναµικό κοµµάτι της εκπαίδευσης ενηλίκων: ο ιδιωτικός τοµέας που ενεργοποιείται γοργά απευθυνόµενος σε πολλές και διαφορετικές κοινωνικές οµάδες. Τέλος η εκπαίδευση ενηλίκων αποκτά και Πανεπιστηµιακή στέγη µε την ίδρυση του ΕΑΠ

8 Με την έναρξη του Β ΚΠΣ (1993) πραγµατοποιείται η πρώτη πιστοποίηση φορέων συνεχιζόµενης κατάρτισης, αλλά λόγω αδυναµιών στη συγκρότηση και λειτουργία του Κέντρου Πιστοποίησης, το µητρώο φορέων που δηµιουργείται έχει προσωρινό χαρακτήρα. Το 1995 ανατίθενται, κατόπιν δηµόσιου διαγωνισµού, τα πρώτα προγράµµατα κατάρτισης στους πιστοποιηµένους φορείς. Την επόµενη τριετία πολλαπλασιάζονται τα προγράµµατα κατάρτισης και εντείνονται οι προσπάθειες από την ελληνική πλευρά και τις αρµόδιες κοινοτικές υπηρεσίες για την ορθολογικότερη διαχείριση των προγραµµάτων συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης. Κοµβικό σηµείο της ανάπτυξης του συστήµατος συνεχιζόµενης κατάρτισης είναι η ίδρυση του ΕΚΕΠΙΣ (Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης οµών Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών), ενός φορέα µε διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια, που εποπτεύεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το ΕΚΕΠΙΣ ιδρύθηκε το 1997 µε σκοπό την ανάπτυξη εθνικού συστήµατος πιστοποίησης δοµών συνεχιζόµενης κατάρτισης και δο- µών συνοδευτικών και υποστηρικτών υπηρεσιών, την πιστοποίηση της συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης, την εναρµόνιση του συστήµατος συνεχιζόµενης κατάρτισης µε το σύστηµα αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης και την πιστοποίηση των εκπαιδευτών και των προγραµµάτων συνεχιζόµενης κατάρτισης. Το 1998 το ΕΚΕΠΙΣ ολοκλήρωσε τις διαδικασίες πιστοποίησης των φορέων συνεχιζόµενης κατάρτισης, των φορέων που υλοποίησαν προγράµ- µατα για ευπαθείς κοινωνικές οµάδες και των φορέων που παρείχαν συνοδευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες προς τις ευπαθείς κοινωνικές οµάδες. Πριν από την έναρξη του Γ ΚΠΣ το ΕΚΕΠΙΣ ολοκλήρωσε και τη νέα φάση πιστοποίησης των φορέων συνεχιζόµενης κατάρτισης. Την περίοδο αυτή λειτουργούν φορείς µε συγκεκριµένες προδιαγραφές, τα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), που ελέγχονται και πιστοποιούνται από το ΕΚΕΠΙΣ. Τα έτη 1998 και 1999 πιστοποιήθηκαν 262 ΚΕΚ, 47 εξειδικευµένα ΚΕΚ για ευπαθείς κοινωνικές οµάδες, 61 Κέντρα Συνοδευτικών και Υποστηρικτών Υπηρεσιών (ΚΕΣΥΥ) και 226 ενδοεπιχειρησιακές δοµές κατάρτισης. Χαρακτηριστικό του συστήµατος συνεχιζόµενης κατάρτισης είναι η πολυτυπία της νοµικής µορφής των φορέων συνεχιζόµενης κατάρτισης, καθώς πλέον δραστηριοποιούνται ιδιωτικοί φορείς κατάρτισης (περισσότεροι από τους µισούς φορείς), φορείς του δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκη-

9 σης, ΝΕΛΕ, ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και οργανισµοί κατάρτισης κοινωνικών φορέων και εταίρων. Την ίδια περίοδο ( ) συστήνεται το Εθνικό Παρατηρητήριο Απασχόλησης, µε στόχο τη µελέτη των αναγκών σε ανθρώπινο δυναµικό της αγοράς εργασίας και τον προσδιορισµό των σχετικών προς τις ανάγκες αυτές επαγγελµάτων, δηµιουργείται σε κάθε νοµό Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης µε προορισµό να παρέχουν υ- πηρεσίες επαγγελµατικού προσανατολισµού και τοποθέτησης ανέργων σε θέσεις εργασίας, και η Γενική Γραµµατεία ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Εργασίας προσπάθησε να εξορθολογίσει την κατανοµή των πόρων για την κατάρτιση, να θεσπίσει σύστηµα αξιολόγησης των προγραµµάτων, καθώς και να προωθήσει ολοκληρωµένες παρεµβάσεις υπέρ των ευάλωτων κοινωνικών οµάδων. Αν και έγιναν πολλά θετικά βήµατα για την ανάπτυξη και προώθηση της εκπαίδευσης ενηλίκων µέσω των προγραµµάτων που χρηµατοδοτήθηκαν από το Β ΚΠΣ, τα προβλήµατα παρέµειναν και οι ρυθµίσεις της πολιτείας δεν στάθηκαν αρκετές για να βελτιώσουν ριζικά την κατάσταση. Τον Ιούνιο του 2000 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει συστάσεις προς την Ελλάδα. Τα µείζονα προβλήµατα εξακολουθούν να είναι αφενός η έλλειψη στρατηγικής και αφετέρου η χαµηλή ποιότητα των προγραµµάτων. Η Σύσταση λέει κατά λέξη: «Η Ελλάδα πρέπει να υιοθετήσει µια συνολική στρατηγική για τη δια βίου εκπαίδευση, περιλαµβανοµένου του ορισµού στόχων και να βελτιώσει περισσότερο την ποιότητα της εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής κατάρτισης, προκειµένου να ενισχυθούν τα προσόντα του εργατικού δυναµικού» (βλ. Τα Νέα, 6 Σεπτεµβρίου 2000). Σήµερα: Η Γ.Γ.Ε.Ε. Υπάγεται στο ΥΠ.Ε.Π.Θ και είναι ο επιτελικός φορέας στον τοµέα της εκπαίδευσης ενηλίκων που σχεδιάζει, συντονίζει και υλοποιεί σε εθνικό επίπεδο και στον απόδηµο ελληνισµό ενέργειες που αφορούν στη διά βίου µάθηση. Φορείς υλοποίησης είναι(εικόνα 1): Το Ι..ΕΚ.Ε.

10 Είναι νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου το οποίο υπάγεται στη Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.). Βασικός σκοπός του είναι η Τεχνολογική και Επιστηµονική υποστήριξη των προγραµµάτων της Γ.Γ.Ε.Ε. και η υλοποίηση ενεργειών που αφορούν στη δια βίου µάθηση (Φ.Ε.Κ. 90/τ.α'/ /ν.2909). Εικόνα 1(πηγή Το ΚΕ. ΒΜ.ΑΠ. Το «Κέντρο ιά Βίου Μάθησης από Απόσταση» έχει ως στόχο την παροχή ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ενδιαφερόµενους πολίτες. ΚΕ. ΒΜ.ΕΚ.ΕΝ Κέντρο ια Βίου Μάθησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων Σύµφωνα µε τον νόµο 2909/2001, άρθρο 3, παρ. 2, εδάφιο δ, στις αρµοδιότητες της Γ.Γ.Ε.Ε. υπάγονται ο σχεδιασµός, ο συντονισµός και η υλοποίηση σε εθνικό επίπεδο και στον απόδηµο Ελληνισµό, ενεργειών που αφορούν στην ια Βίου Μάθηση και ιδίως στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών. Με την υπ.αριθ. 4499/ α-

11 πόφαση του Γενικού Γραµµατέα Εκπαίδευσης Ενηλίκων και την υπ.αριθ. 2673/ τροποποίησή της. Το Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης της Γ.Γ.Ε.Ε. πιστοποιήθηκε µε την υπ αριθ. 6023/ Απόφαση του.σ του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης (ΕΚΕΠΙΣ) και ανανέωσε την πιστοποίηση του µε την υπ αριθ / απόφαση του.σ του ιδίου φορέα. Να σηµειωθεί, επίσης, η συστηµατική και µαζική παρέµβασή στις κοινωνικά ευάλωτες οµάδες (τσιγγάνοι, παλιννοστούντες, µουσουλµάνοι, µετανάστες, κρατούµενοι στις φυλακές). Η αύξηση της συµµετοχής των συγκεκριµένων πληθυσµιακών οµάδων, κατά την περίοδο σε σχέση µε την περίοδο , υπερέβη το 150%. Ν.Ε.Λ.Ε. Οι Νοµαρχιακές Επιτροπές Λαϊκής Επιµόρφωσης (Ν.Ε.Λ.Ε.), φορείς υ- λοποίησης επιµορφωτικών προγραµµάτων της Γ.Γ.Ε.Ε., αποτελούν αυτοτελείς δηµόσιες υπηρεσίες της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Σε κάθε νοµό η Ν.Ε.Λ.Ε. συγκροτείται µε απόφαση του νοµάρχη, από εκπροσώπους τους οποίους προτείνουν οι συµµετέχοντες τοπικοί φορείς (Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εργατικό Κέντρο, Ένωση Αγροτικών ή Γεωργικών Συνεταιρισµών, Ο.Α.Ε.. κ.ά.). Οι αρµοδιότητές της συνίστανται στο συντονισµό του επιµορφωτικού έργου σε επίπεδο νοµού (έγκριση επιµορφωτικών προγραµµάτων, πρόσληψη επιµορφωτών κτλ.), σύµφωνα µε τις τοπικές ανάγκες και τις κατευθύνσεις της Γ.Γ.Ε.Ε. Για την υλοποίηση των προγραµµάτων λειτουργεί σε κάθε νοµό γραφείο Ν.Ε.Λ.Ε., το οποίο στελεχώνεται από µόνιµους και αποσπασµένους υπαλλήλους (Γραµµατέας και προσωπικό). οµές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων Το Σχολείο εύτερης Ευκαιρίας. Είναι ένα καινοτόµο Σχολείο Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Το πρόγραµµα εκπαίδευσης διαφέρει από το αντίστοιχο της τυπικής εκπαίδευσης ως προς το περιεχόµενο, τη διδακτική µεθοδολογία και την αξιολόγηση των εκπαιδευοµέ-

12 νων. Η συνολική διάρκεια του προγράµµατος είναι 2 εκπαιδευτικά έτη. Μετά την επιτυχή αποφοίτηση παρέχεται τίτλος ισότιµος του Γυµνασίου. Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης στα Σ..Ε. προσφέρονται δωρεάν στους πολίτες. Τα Σ..Ε. στην Ελλάδα θεσµοθετήθηκαν µε το νόµο 2525/97 στο πλαίσιο που έχουν προδιαγράψει οι διακηρυγµένες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κ.Ε.Ε. Τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.) αποτελούν ένα νέο θεσµικό πλαίσιο στον τοµέα της εκπαίδευσης ενηλίκων και της διά βίου µάθησης. Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα που προσφέρονται στα Κ.Ε.Ε. συµβάλλουν στην ανάπτυξη της ενεργού ιδιότητας του πολίτη, τη δηµιουργία θετικής στάσης ως προς τη µάθηση και την ενίσχυση των ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην εκπαίδευση, στην ενίσχυση της ικανότητας προσαρµογής στις γνωστικές απαιτήσεις ενός συνεχώς εξελισσόµενου κοινωνικο-οικονοµικού χώρου δράσης των ενηλίκων πολιτών και στη σύνδεση ή επανασύνδεση µε την εκπαιδευτική διαδικασία ενηλίκων πολιτών. Στις εκπαιδευτικές περιόδους και λειτουργούν 58 Κ.Ε.Ε. στις 13 περιφέρειες της χώρας Σχολές Γονέων Στόχος του έργου Σχολές Γονέων είναι η συστηµατική ενηµέρωση και εκπαίδευση των γονέων σε θέµατα που αφορούν: Στη βελτίωση της επικοινωνίας,των γνώσεων των γονέων, στην ενθάρρυνση της συµµετοχής των γονέων στις σχολικές δραστηριότητες, στη συµβουλευτική υποστήριξη και αγωγή υγείας των οικογενειών των τσιγγάνων, µουσουλµάνων, παλιννοστούντων και µεταναστών. Αυτόνοµα προγράµµατα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ Κ.Ε.Ε. ΚΑΙ ΣΤΟ Κ.Ε.Ε.ΕΝ.ΑΠ.

13 ΗΡΩΝ - Το επιµορφωτικό πρόγραµµα αφορά την «Εκπαίδευση ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις Νέες Τεχνολογίες» ΗΣΙΟ ΟΣ-Το πρόγραµµα αποσκοπεί στην βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των αγροτών και την ενθάρρυνση της συµµετοχής των αγροτών σε επιχειρηµατικές δραστηριότητες ώστε να έχουν µια επιτυχηµένη µετάβαση από τον πρωτογενή στον δευτερογενή και τον τριτογενή τοµέα της οικονοµίας. ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ -Το πρόγραµµα εκπαιδεύει πολίτες εθελοντές σε δεξιότητες διαχείρισης κινδύνου στο πλαίσιο της δια βίου µάθησης ώστε οργανωµένα οι πολίτες να µπορούν να παρεµβαίνουν άµεσα, ουσιαστικά και προγραµµατισµένα, για να προστατεύουν τον εαυτό τους και τους συµπολίτες τους κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εκµάθηση της Ελληνικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας Αγωγή υγείας Εκπαίδευση και συµβουλευτική των οικογενειών των τσιγγάνων, παλιννοστούντων και µεταναστών Ερευνητικά προγράµµατα. EQUAL(TO.ME.S) EQUAL(DIONI II) GRUNDVIG(ADDED, COLOURS,FILOGRAFIA, PROPAGATOR, Βασικές δεξιότητες και κοινωνικές επιχειρήσεις) LEONARDO(WEP POL)

14 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Η σχετική ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας Εκπαίδευσης ενηλίκων 2. Βεργίδης., Υποεκπαίδευση, κοινωνικές, πολιτικές και πολιτισµικές διαστάσεις, εκδ. Ύψιλον/βιβλία, Αθήνα, Κόκκος Α. (επιµ.), ιεθνής Συνδιάσκεψη για την Εκπαίδευση Ενηλίκων, Μεταίχµιο, Αθήνα, Κείµενα εισηγήσεων των Α. Κόκκου και. Βεργίδη από το Α ιεθνές Επιστηµονικό Συνέδριο της Επιστηµονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Αθήνα, 2004, (από το διαδίκτυο: 5. Καραλής Θ., Η Εκπαίδευση Ενηλίκων στη σύγχρονη ελληνική πραγµατικότητα, (από το διαδίκτυο:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 5. Η εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 5. Η εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 5. Η εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα Αθήνα, 2006 Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3ο Χαρτογράφηση των φορέων συνεχιζόμενης και Δια Βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3ο Χαρτογράφηση των φορέων συνεχιζόμενης και Δια Βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3 ο Χαρτογράφηση των φορέων συνεχιζόμενης και Δια Βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης. Αδυναμίες ή ελλείψεις και επικαλύψεις αρμοδιοτήτων Πρόταση σχεδίου ερευνών για τη μελλοντική διαμόρφωση ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΣΤ' ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Κ -Σ02: ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα

Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα Συνοπτική περιγραφή Bασιλεία Βρετάκου Παναγιώτης Ρουσέας Cedefop Reference series; 50 Λουξεµβούργο: Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Ε. Π «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: Κωδικός Ε.Π.: 6 CCI: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007GR05UPO002 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Οκτώβριος 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας ΕΚΘΕΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τη µελέτη του θεσµικού πλαισίου της τεχνικής παιδείας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΟΦΙΑ ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÃ ÑÇÌÁÔÏÄÏÔÇÓÇ ÁÐÏ ÔÇÍ ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÅÍÙÓÇ

ÓÕÃ ÑÇÌÁÔÏÄÏÔÇÓÇ ÁÐÏ ÔÇÍ ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÅÍÙÓÇ ÓÕÃ ÑÇÌÁÔÏÄÏÔÇÓÇ ÁÐÏ ÔÇÍ ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÅÍÙÓÇ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÅÈÍÉÊÇÓ ÐÁÉÄÅÉÁÓ & ÈÑÇÓÊÅÕÌÁÔÙÍ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 31 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 87 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη & ιαχείριση του Αγροτικού Χώρου» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Επαγγελµατική κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ε. Π «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: Κωδικός Ε.Π.: CCI: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή-Βίβιαν Γαλατά Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Παρασκευή-Βίβιαν Γαλατά Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 130 Γ', 2009, 3-30 Παρασκευή-Βίβιαν Γαλατά Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η επαγγελματική κατάρτιση των εργαζομένων

Διαβάστε περισσότερα

«Γραφείο Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής

«Γραφείο Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής «Γραφείο Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής Παραδοτέο 1: Σχεδιασμός «Γραφείου Απασχόλησης» Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Κομοτηνής Απρίλιος 2008, Κομοτηνή Το παρόν παραδοτέο συντάχθηκε από την Δημοτική Επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Α ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Α ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού. Έκθεση 2012. για τη Διά Βίου Μάθηση.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού. Έκθεση 2012. για τη Διά Βίου Μάθηση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού 2012 Έκθεση 2012 για τη Διά Βίου Μάθηση στην Ελλάδα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ιανουάριος 2013 Συντονισμός έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Σπύρος Κιουλάνης Αριστείδης Μωυσιάδης Αναστασία Παναγιωτίδου Σπύρος Κιουλάνης Πύρρου 2 Δράμα τηλ. 25210 30833 κιν.6944590744 spiros@kioulanis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κύπρο. Κύπρο. Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην. Συνοπτική περιγραφή. και κατάρτιση στην. Συνοπτική περιγραφή

Κύπρο. Κύπρο. Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην. Συνοπτική περιγραφή. και κατάρτιση στην. Συνοπτική περιγραφή Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης EL EL Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Κύπρο Συνοπτική περιγραφή 4118 EL TI-30-12-665-EL-C

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτοµερε ς προ γραµµα των επακολουθω ν εργασιω ν σχετικα µε τους στο χους των συστηµα των εκπαι δευσης και κατα ρτισης στην Ευρω πη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Λεπτοµερε ς προ γραµµα των επακολουθω ν εργασιω ν σχετικα µε τους στο χους των συστηµα των εκπαι δευσης και κατα ρτισης στην Ευρω πη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 14.6.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 142/1 I (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Λεπτοµερές πρόγραµµα των επακολουθών εργασιών σχετικά µε τους στόχους των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

6. Πληροφορική και Κοινωνία

6. Πληροφορική και Κοινωνία 6. Πληροφορική και Κοινωνία 6.1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να οριστεί, να καταγραφεί και να οριοθετηθεί, ο ρόλος της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην Ελληνική κοινωνία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2008 ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ του Κ.Ε.Θ.Ι. στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.1.

ΣΥΜΒΟΛΗ του Κ.Ε.Θ.Ι. στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.1. ΣΥΜΒΟΛΗ του Κ.Ε.Θ.Ι. στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.1. Θετικές ράσεις για την Ισότητα των Ευκαιριών Ανδρών και Γυναικών στις ΜΜΕ και στις µεγάλες επιχειρήσεις του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

30.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 104/1. (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2010»

30.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 104/1. (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2010» 30.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 104/1 Ι (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2010» ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κοινή ενδιάµεση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΠΑΣ 2. MΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ. το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει το καθεστώς λειτουργίας και τις δραστηριότητες των φορέων που ασχολούνται με τον Ε.Π.

ΙΕΠΑΣ 2. MΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ. το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει το καθεστώς λειτουργίας και τις δραστηριότητες των φορέων που ασχολούνται με τον Ε.Π. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση αποτελεί το πρώτο παραδοτέο του έργου «Μελέτη-Αποτύπωση Δομών και Δράσεων Επαγγελματικού Προσανατολισμού». Το έργο αυτό ανατέθηκε στο Ινστιτούτο Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές»

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ Το παρόν εγχειρίδιο εντάσσεται στο έργο «Προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης για το Ανθρώπινο Δυναμικό του Ιδιωτικού Τομέα Άξονες Προτεραιότητας 7, 8, 9», το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

V. ΙΑΠΛΟΚΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

V. ΙΑΠΛΟΚΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ V. ΙΑΠΛΟΚΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 ιάρθρωση του επίσηµου συστήµατος κατάρτισης 1.1 Επίσηµη κατάρτιση πριν από τη µεταρρύθµιση του 1992 1.2 Άτυπη κατάρτιση πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (2003ΣΕ04530072) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ : Λαµπροπούλου Βενέττα, τ.αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα: Η περίπτωση της Ελλάδας»

«Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα: Η περίπτωση της Ελλάδας» Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία «Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα: Η περίπτωση της Ελλάδας» Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα