Στον Αγ. Στέφανο, σήμερα την., οι παρακάτω συμβαλλόμενοι φορείς: την 181η/2014 Πράξη του Πρύτανη (Α.Π.:16941/ ),

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στον Αγ. Στέφανο, σήμερα την., οι παρακάτω συμβαλλόμενοι φορείς: την 181η/2014 Πράξη του Πρύτανη (Α.Π.:16941/1-09-2014),"

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Μεταξύ του Δήμου Διονύσου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) για την εκπόνηση ερευνητικού έργου με τίτλο: «Ερευνητικό έργο για την διερεύνηση του βέλτιστου συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης των βιοαποβλήτων και των φυτικών υπολειμμάτων του Δήμου Διονύσου» Στον Αγ. Στέφανο, σήμερα την., οι παρακάτω συμβαλλόμενοι φορείς: 1. Ο Δήμος Διονύσου που εδρεύει στον Αγ. Στέφανο Αττικής, στην οδό..., Τ.Κ..., με ΑΦΜ.., ΔΟΥ..., και εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο κο..., 2. το ΝΠΔΔ με την επωνυμία Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ή για συντομία ΕΜΠ-ΕΛΚΕ, το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Πατησίων 42, Τ.Κ. : με ΑΦΜ: , Δ.Ο.Υ.: Δ ΑΘΗΝΩΝ και έχει Διοικητικές Υπηρεσίες στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Τ.Κ.: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ (Διεύθυνση Επικοινωνίας), δεύτερο συμβαλλόμενο, στο εξής καλούμενο «Ανάδοχος» και το οποίο εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης από τον Αναπληρωτή Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης του ΕΜΠ καθ. Σπυρίδωνα Α. Μαυράκο, ο οποίος ορίστηκε σύμφωνα με: την 181η/2014 Πράξη του Πρύτανη (Α.Π.:16941/ ), το με Α.Π.: 104/ έγγραφο του Συμβουλίου του Ιδρύματος και την με Αριθμ.:17249 Υπουργική Απόφαση περί «Ορισμού Αναπληρωτών Πρύτανη του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και Ανάθεσης Αρμοδιοτήτων τους» που δημοσιεύτηκε στο Β Τεύχος της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Αριθμός ΦΕΚ: 2465/ ) Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν.3463/2006 (νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) περί προγραμματικών συμβάσεων. 2. Το άρθρο 100 του Ν.3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/ ) όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 9 και 10 του άρθρου 8 του Ν.4071/ Το άρθρο 46 παρ. 1γ του Ν.3316/05 ΦΕΚ 42 Α / Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Β1/819/88, όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε από την Κ.Υ.Α. ΚΑ/679/96, (ΦΕΚ 826 Β ) «Λογαριασμός [1]

2 Χρηματοδότησης Ερευνητικών έργων» προγραμμάτων, Φ.Ε.Κ. Β 826/96 που αφορά στη Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση Ερευνητικών Έργων και σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 3794/2009 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ. 36 του Ν. 3848/ Το Ν. 1650/1986 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 6. Το άρθρο 60 του Ν.4042/ Την υπ αριθμ. /2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης και της συναφούς εγκριτικής με αριθμό../2015 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, συμφωνούν, συναποδέχονται και συνομολογούν τα ακόλουθα: Άρθρο 1 ο Περιεχόμενο Σύμβαση Η σύμβαση αυτή περιέχει τα εξής κεφάλαια: Νομική Βάση και Περιεχόμενο της Σύμβασης Προοίμιο Αντικείμενο της σύμβασης - Ορισμός Επιστημονικά Υπευθύνου Στάδια εκτέλεσης του έργου Πόροι - Χρηματοδότηση Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της σύμβασης Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης Ρήτρες - Τελικές διατάξεις Σύμβασης Διαιτησία Άρθρο 2 ο ΠΡΟΟΙΜΙΟ [2]

3 Μεγάλο μέρος των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) αποτελούν τα βιοαπόβλητα (τα απορρίμματα τροφών και μαγειρείων από σπίτια, εστιατόρια, εγκαταστάσεις ομαδικής εστίασης κ.λπ.) καθώς και τα φυτικά υπολείμματα από εργασίες σε κήπους και πάρκα. Ειδικά η διαχείριση των φυτικών υπολειμμάτων κηποτεχνίας (κλαδοκάθαρων αποβλήτων), είναι μια ιδιαίτερα δαπανηρή διαδικασία αν αναλογιστεί κανείς: την άμεση αναγκαιότητα συλλογής τους μέσα από διαδικασίες κλαδεμάτων και καθαρισμών πάρκων, κήπων και δρόμων που φιλοξενούν λαϊκές αγορές, τη δύσχρηστη αναλογία όγκου και βάρους καθώς ένα κυβικό μέτρο ατεμάχιστων υπολειμμάτων κλαδέματος ζυγίζει μόλις 100 με 150 kg το μεγάλο οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος μεταφοράς, το κόστος ταφής τους σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ). Δυστυχώς, εν μέσω οικονομικής ύφεσης, καλούμαστε με κάθε τρόπο να αποφύγουμε τα επερχόμενα βαριά πρόστιμα για την μη εκτροπή βιοαποδομήσιμων αποβλήτων από τους χώρους υγειονομικής ταφής. Στην παρούσα φάση στο Δήμο Διονύσου, όπως και στους περισσότερους Δήμους, δεν πραγματοποιείται οργανωμένη διαλογή στην πηγή των βιοαποβλήτων, ενώ τα φυτικά υπολείμματα καταλήγουν σε ΧΥΤΑ, προσθέτοντας τους οργανικά φορτία γεγονός το οποίο θα έπρεπε να αποφεύγεται βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Επιπλέον, ο Δήμος, αντί να επωφελείται από τη διαχείριση και την αξιοποίησή τους, επιβαρύνεται οικονομικά με υπέρογκα ποσά για να τα οδηγεί τα φυτικά υπολείμματα σε ΧΥΤΑ. Η λύση λοιπόν που πρέπει να δοθεί, καταρχάς στο μεγάλο πρόβλημα διαχείρισης φυτικών υπολειμμάτων, θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένη αλλά και άμεση. Οι εδώ συμβαλλόμενοι, συνυπολογίζοντας τα παραπάνω, και έχοντας υπόψη: 2.1. Το άρθρο 75 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ) και υπό τον τομέα β, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 άρθρο 1. αριθμ. 25. του Ν.3852/2010, σύμφωνα με το οποίο στις πρόσθετες αρμοδιότητες των Δήμων ανήκει η διαχείριση στερεών αποβλήτων, σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης, διάθεσης, λειτουργίας σχετικών εγκαταστάσεων, κατασκευής μονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης, καθώς και αποκατάστασης υφιστάμενων χώρων εναπόθεσης (Χ.Α.Δ.Α) Το άρθρο 186 παρ. ΣΤ αριθμ. 29 του Ν. 3852/2010, σύμφωνα με το οποίο η διαχείριση πραγματοποιείται σύμφωνα με τον αντίστοιχο σχεδιασμό που καταρτίζεται από την Περιφέρεια, αποφασίζουν [3]

4 να προβούν σε συντονισμένες δράσεις, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που είναι ο σχεδιασμός ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των βιοαποβλήτων και φυτικών υπολειμμάτων του Δήμος Διονύσου, με την αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις ενός σύγχρονου πολιτισμένου ευρωπαϊκού κράτους, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, καθώς και στην προστασία την ανάπτυξη και την συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας του Δήμου Διονύσου. Άρθρο 3 Αντικείμενο της σύμβασης Ορισμός Επιστημονικού Υπευθύνου Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση αφορά στην εκπόνηση ερευνητικού έργου με τίτλο: «Ερευνητικό έργο για την διερεύνηση του βέλτιστου συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης των βιοαποβλήτων και των φυτικών υπολειμμάτων του Δήμου Διονύσου». Συγκεκριμένα: 3.1. Ο δεύτερος των συμβαλλομένων αναλαμβάνει την εκπόνηση των απαραίτητων ερευνών, με την εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων και τεχνολογιών, προκειμένου να εξευρεθεί το κατάλληλο και επωφελέστερο σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης των βιοαποβλήτων και φυτικών υπολειμμάτων του Δήμου Διονύσου, καθώς και κατάλληλος χώρος/χώροι για την εγκατάσταση σχετικών δημοτικών δραστηριοτήτων. Το έργο θα εκπονηθεί σε 3 Φάσεις και συνίσταται ειδικότερα όπως αναφέρεται στο Άρθρο 4 της παρούσης Για την εκτέλεση του έργου αυτού ορίζεται Επιστημονικός Υπεύθυνος η κ. Μαρία Λοϊζίδου, Καθηγήτρια του Τομέα Χημικών Επιστημών (Ι), Σχολή Χημικών Μηχανικών η οποία θα ορίσει ειδικότερα τα μέλη της ερευνητικής ομάδας, θα συντονίσει και θα διεκπεραιώσει τις εργασίες της και εν γένει θα επιμεληθεί την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Φ1/232/Β1/404/ Σύμφωνα με το Κεφάλαιο Δ, Άρθρο 8, Παρ.1.4 Προϋποθέσεις και Υποχρεώσεις του ΦΕΚ 1098/ Εσωτερικός Κανονισμός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Ερευνητικού Προγράμματος είναι υπεύθυνος προς το ίδρυμα, τόσο ως προς τις συμβατικές υποχρεώσεις με το χρηματοδότη, όσο και για την άρτια επιστημονική ποιότητα του εκτελούμενου έργου Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος αναλαμβάνει τη γενική ευθύνη για την υποβολή όλων των εγγράφων εκ μέρους του δεύτερου συμβαλλόμενου προς τον πρώτο συμβαλλόμενο και για τη γενικότερη σύνδεση μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών. Σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή κωλύματος, ο Επιστημονικός [4]

5 Υπεύθυνος αναπληρώνεται από μέλος του Τομέα που υποδεικνύεται από τον ίδιο και ορίζεται από το Ε.Μ.Π. Άρθρο 4 Στάδια εκτέλεσης του έργου Το αντικείμενο του ερευνητικού έργου, σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσης, περιλαμβάνει: Φάση 1: Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης σχετικά με την παραγωγή βιοαποβλήτων και φυτικών υπολειμμάτων και τη διαχείρισή τους. Φάση 2: Διερεύνηση των εναλλακτικών διαχείρισης βιοαποβλήτων και φυτικών υπολειμμάτων και προτάσεις ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού. Φάση 3: Υποστήριξη στην σύνταξη ερευνητικών προτάσεων και Τεχνικών Δελτίων για συγχρηματοδότηση του έργου που θα προταθεί, σε περιπτώσεις όπου δύναται να χρηματοδοτηθεί (π.χ. ΕΣΠΑ, το εργαλείο Life, ή κάποιο άλλο ταμείο). Πιο αναλυτικά αναφέρονται τα κάτωθι: Φάση 1: Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης σχετικά με την παραγωγή βιοαποβλήτων και φυτικών υπολειμμάτων και τη διαχείρισή τους. Στην εν λόγω Φάση θα πραγματοποιηθούν ενδεικτικά οι ακόλουθες δράσεις: Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων που αφορούν στα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των αποβλήτων υπό εξέταση. Εκτίμηση των μελλοντικά παραγόμενων ποσοτήτων, μέσω της χρήσης κατάλληλων υπολογιστικών μαθηματικών εργαλείων που έχει αναπτύξει η Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΜΠ. Κατά τη διάρκεια της εν λόγω Φάσης, θα πραγματοποιηθούν ειδικές μετρήσεις της σύστασης αλλά και εργαστηριακές αναλύσεις (υγρασία, ενεργειακό περιεχόμενο, οργανικό φορτίο, ιχνοστοιχεία κ.λπ.) με ειδικά όργανα, έτσι ώστε ο τελικός σχεδιασμός να βασίζεται σε πραγματικά ποιοτικά χαρακτηριστικά των αποβλήτων υπό εξέταση. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι η Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΜΠ διαθέτει πιστοποιημένο εργαστήριο κατά ISO 9000 και διαπιστευμένο κατά ISO εστιάζοντας σε αναλύσεις βιοαποβλήτων και κόμποστ. Με την διαπίστευση αυτή (ISO 17025), το εργαστήριο έχει τις τεχνικές και διοικητικές ικανότητες να διεξάγει συγκεκριμένες δοκιμές, μετρήσεις και [5]

6 διακριβώσεις σύμφωνα με συγκεκριμένες πρότυπες ή ενδοεργαστηριακές (in house) μεθόδους, με συγκεκριμένο και εξειδικευμένο εξοπλισμό και εντός συγκεκριμένων και δηλωμένων ορίων ακρίβειας. Στην εν λόγω φάση θα συνταχθεί το 1ο Παραδοτέο: Έκθεση υφιστάμενης κατάστασης και γενικών στοιχείων για την προετοιμασία του σχεδίου ολοκληρωμένης διαχείρισης των βιοαποβλήτων και των φυτικών υπολειμμάτων του Δήμου Διονύσου. Το Παραδοτέο θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Μέρος Α: Υφιστάμενη κατάσταση (νομοθεσία, υφιστάμενες πρακτικές σε ισχύ, γενική παρουσίαση εναλλακτικών διαχείρισης), Μέρος Β: Ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία, δυνατότητες προγραμμάτων διαλογής στην πηγή, προσδιορισμός απαιτούμενων έργων και υποδομών, οικονομική διάσταση, δράσεις ενημέρωσης και συμμετοχής. Στο Μέρος Α, περιγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση παρουσιάζοντας και αναλύοντας τόσο το θεσμικό πλαίσιο σε Ευρώπη και Ελλάδα όσο και τις υφιστάμενες πρακτικές που ακολουθούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα. Το Μέρος αυτό θα καταλήγει με αναφορά των εναλλακτικών τεχνολογιών διαχείρισης που αφορούν διαλογή στην πηγή, συλλογή, μεταφορά, μεταφόρτωση, επεξεργασία (ανακύκλωση, ανάκτηση) τελική διάθεση. Στο Μέρος Β, θα παρουσιάζονται και θα αναλύονται ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία σχετικά με τα παραγόμενα απόβλητα στο Δήμο Διονύσου, θα αναλύεται η δυνατότητα των προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή, θα περιγράφονται και θα αναλύονται οι εναλλακτικές τεχνολογίες διαχείρισης που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στην επιλογή των ελάχιστων στόχων τους οποίους το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Διαχείρισης θα πρέπει να στοχεύει. Έτσι, στην συνέχεια θα προσδιορίζονται οι σχετικές εγκαταστάσεις και η λοιπή υποδομή που χρειάζεται να δημιουργηθεί για το για κάθε ρεύμα αποβλήτου που προκύπτει από αυτό, και θα εκτιμάται η γενική οικονομική διάσταση της διαχείρισης του υπό εξέταση ρεύματος αποβλήτων, καθώς και η διαθεσιμότητα κατάλληλων προς τούτο χώρων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Τέλος θα καθορίζονται και οι διάφορες δράσεις για την ενημέρωση και συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων που αφορούν το ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης. Φάση 2: Διερεύνηση εναλλακτικών σεναρίων διαχείρισης βιοαποβλήτων και φυτικών υπολειμμάτων και προτάσεις ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού. [6]

7 Στην φάση αυτή, θα διερευνηθεί η γενικότερη στρατηγική προσέγγιση του Δήμου Διονύσου, με βάση τις ακόλουθες ενδεικτικές παραμέτρους: την ποιοτική σύσταση και τις ποσότητες (υφιστάμενες και μελλοντικά εκτιμώμενες) κάθε κατηγορίας αποβλήτων, όπως υπολογίστηκαν στην φάση Α. αποτύπωση και αξιολόγηση των υφιστάμενων πρακτικών διαχείρισης των αποβλήτων υπό εξέταση και εκτίμηση των προβλημάτων και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις εφαρμοζόμενες πρακτικές. τα προβλεπόμενα, τους περιορισμούς τις προτεραιότητες και τους στόχους του ευρωπαϊκού και εθνικού νομοθετικού πλαισίου. τις ιδιαιτερότητες του Δήμου λόγω της αραιής κατοίκισής του. Τονίζεται ότι ο γενικότερος σχεδιασμός θα λαμβάνει υπόψη του το πλέον επίκαιρο νομοθετικό πλαίσιο οδηγώντας στην κάλυψη όλων των θεσμοθετημένων στόχων ανακύκλωσης και εκτροπής όσο το δυνατόν γρηγορότερα, και θα εδραιώνει μια κοινωνία ανακύκλωσης. Επίσης θα στοχεύει: Στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων για την εκτροπή από διάθεση σε χώρο ταφής του βιοαποδομήσιμου κλάσματος των αστικών αποβλήτων, σύμφωνα με τους στόχους της οδηγίας 99/31/ΕΚ, όπως ενσωματώθηκε με την ΚΥΑ 29407/3508/202/2002 (Β 1572). Στην μείωση του συνολικού κόστους διαχείρισης (αποκομιδή, μεταφορά και επεξεργασία - διάθεση) των αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου, ειδικά εν όψει της αύξησης του κόστους εδαφικής διάθεσης των μη επεξεργασμένων αποβλήτων μέσω του ειδικού τέλους ταφής, που προβλέπεται στο Ν.4042/2012. Στην εκπλήρωση της θεσμικής υποχρέωσης για την καθιέρωση χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων (δηλ. οργανικών αποβλήτων κουζίνας και κήπου), που προβλέπεται από το Ν.4042/2012, κατ εφαρμογή των αρχών και προτεραιοτήτων της οδηγίας πλαίσιο για τα απόβλητα (2008/98/ΕΕ). Στην αξιοποίηση πρώτων υλών που βρίσκονται στα αστικά απόβλητα. Στην προώθηση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των πολιτών. Επιπλέον, στην Φάση αυτή θα χρησιμοποιηθούν ερευνητικά μοντέλα για την προσομοίωση του προγράμματος διαλογής στην πηγή, έτσι ώστε να επιτευχθεί ο ορθότερος σχεδιασμός με βάση τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των αποβλήτων. [7]

8 Στην εν λόγω φάση θα συνταχθεί το 2ο Παραδοτέο: Τεχνική περιγραφή και εκτίμηση του κόστους επένδυσης του προκρινόμενο σεναρίου - Έκθεση Σχεδίου ολοκληρωμένης διαχείρισης των βιοαποβλήτων και των φυτικών υπολειμμάτων του Δήμου Διονύσου. Το Παραδοτέο θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Μέρος Γ: Εναλλακτικά Σενάρια Διαχείρισης, Δράσεις, Ενέργειες και Χρονοδιαγράμματα λαμβάνοντας υπόψη τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων (Π.Ε.Σ.Δ.Α.) Μέρος Δ: Τεχνική Περιγραφή του προτεινόμενου σεναρίου ολοκληρωμένης διαχείρισης των βιοαποβλήτων και των φυτικών υπολειμμάτων του Δήμου Διονύσου Στο Μέρος Γ, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα αναφέρονται στο Μέρος Α και Β και στον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων (Π.Ε.Σ.Δ.Α.), θα περιγράφονται όλες οι απαιτούμενες δράσεις και ενέργειες που θα πρέπει να υλοποιηθούν από το Δήμο Διονύσου για την αποδοτικότερη και έγκαιρη εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης, οι οποίες θα παρουσιάζονται συνοπτικά σε σχετικό πίνακα μαζί με το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα. Επιπλέον, θα παρατεθούν προτάσεις νέων πρωτοβουλιών πρόληψης, καλύτερης χρήσης των φυσικών πόρων και αλλαγής της καταναλωτικής συμπεριφοράς λαμβάνοντας υπόψη τα δυνητικά κίνητρα που ενδέχεται να δοθούν σε εμπλεκόμενους φορείς όπως παραγωγούς, διαχειριστές κ.λ.π., έτσι ώστε να εφαρμοστεί ένα ολοκληρωμένο προγράμματος διαχείρισης το οποίο θα προωθεί βέλτιστες πρακτικές μείωσης, πρόληψης, ανάκτησης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης απόβλητων. Τέλος, το ΜΕΡΟΣ Δ θα αποτελεί το πλαίσιο που θα διευκολύνει τη διαδικασία σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων σχετικά με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στο Δήμο Διονύσου και ειδικότερα όσον αφορά στη δυνατότητα επεξεργασίας αυτών. Επίσης θα αποτελεί και το πρώτο στάδιο ωρίμανσης του προκρινόμενου σεναρίου, όπως αυτό θα αναπτύσσεται στα Μέρη Α, Β και Γ και θα συνοψίζεται στο Δ ΜΕΡΟΣ με την τεχνική περιγραφή του προτεινόμενου αποκεντρωμένου συστήματος ολοκληρωμένης και βιώσιμης διαχείρισης των βιοαποβλήτων και των φυτικών υπολειμμάτων του Δήμου Διονύσου, στην οποία θα περιλαμβάνεται και η περιγραφή βασικών λειτουργιών της προτεινόμενης πιλοτικής Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων, το ισοζύγιο μάζας και ενέργειας, οι τρόπους διάθεσης των παραγόμενων προϊόντων της καθώς και το επενδυτικό και το λειτουργικό κόστος αυτής. [8]

9 Φάση 3: Υποστήριξη στην σύνταξη ερευνητικών προτάσεων και Τεχνικών Δελτίων για συγχρηματοδότηση του έργου που θα προταθεί, σε περιπτώσεις όπου δύναται να χρηματοδοτηθεί (π.χ. ΕΣΠΑ, το εργαλείο Life, ή κάποιο άλλο ταμείο). Στην εν λόγω φάση θα πραγματοποιηθεί υποστήριξη στην σύνταξη ερευνητικών προτάσεων και Τεχνικών Δελτίων για συγχρηματοδότηση του έργου που θα προταθεί, όπου αυτό είναι δυνατό. Μερικά από τα ταμεία και τα εργαλεία που θα μπορούσαν να συγχρηματοδοτήσουν τα εν λόγω έργο είναι: Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ), κυρίως για την διαλογή και επεξεργασία των βιοαποβλήτων. Τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα Το εργαλείο JESSICA, το οποίο μπορεί να βοηθήσει (υπό μορφή επιστρεπτέων χρηματοδοτήσεων), σε έργα που εντάσσονται στο πλαίσιο ολοκληρωμένων σχεδίων για την προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης. Ερευνητικά προγράμματα, όπως είναι τα Life, τα Horizon 2020 κ.λπ. Άρθρο 5 Πόροι-Χρηματοδότηση 5.1. Ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτέλεσης των προβλεπομένων από το άρθρο 3 της παρούσας σύμβασης ερευνών, ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων Ευρώ ( ) πλέον ΦΠΑ Το ανωτέρω ποσό θα καταβληθεί μετά την επιτυχημένη ένταξη του έργου (ή υπομέρους αυτού) σε οποιοδήποτε ταμείο ή εργαλείο συγχρηματοδότησης, εφόσον υπάρχει προβλεπόμενη η σχετική επιλέξιμη δαπάνη σύμβασης ερευνών-μελετών από την Πρόσκληση Επιχειρησιακού Προγράμματος ή χρηματοδοτικού εργαλείου ή Ευρωπαϊκού Προγράμματος / Πρωτοβουλίας και εν γένει οποιοδήποτε ταμείου ή εργαλείου συγχρηματοδότησης, που θα προταθεί το έργο, και εφόσον θα έχει προβλεφθεί η σχετική επιλέξιμη δαπάνη σύμβασης ερευνών στην υποβολή της πρότασης του έργου. Η δαπάνη της παρούσας σύμβασης θα συμπεριλαμβάνεται στις δαπάνες του ενταγμένου έργου και δεν θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Διονύσου όσον αφορά στην παρούσα σύμβαση. Σε διαφορετική περίπτωση, εφόσον δεν θα συμπεριλαμβάνεται η σχετική επιλέξιμη δαπάνη σύμβασης ερευνών από την Πρόσκληση Επιχειρησιακού Προγράμματος ή χρηματοδοτικού εργαλείου ή Ευρωπαϊκού Προγράμματος/Πρωτοβουλίας και εν γένει οποιοδήποτε ταμείου ή εργαλείου συγχρηματοδότησης, και επομένως δεν θα υπάρχει η δυνατότητα να προβλεφθεί η σχετική δαπάνη σύμβασης ερευνών- [9]

10 μελετών στην υποβολή της πρότασης του έργου, αφού δεν θα είναι επιλέξιμη, το ανωτέρω ποσό θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Διονύσου και θα καταβληθεί από το Δήμο Διονύσου εφάπαξ μετά την παράδοση των αναφερόμενων παραδοτέων στο άρθρο 4 της παρούσας. Η διαχείριση των πιστώσεων θα γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία Για τη διενέργεια των πληρωμών, θα προσκομιστούν τα νόμιμα παραστατικά στοιχεία, ενώ για την πληρωμή απαιτείται η έκδοση πρακτικού παραλαβής της επιτροπής του άρθρου 8 της παρούσας, ότι η εκτέλεση της σύμβασης και τα παραδοτέα ανταποκρίνονται πλήρως στις τεθείσες προδιαγραφές, απαιτήσεις και το χρονοδιάγραμμα του άρθρου 6 της παρούσας προγραμματικής σύμβασης. Η διαχείριση της χρηματοδότησης του Ερευνητικού Προγράμματος θα γίνει με ευθύνη του Ειδικού Λογαριασμού του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ή για συντομία ΕΜΠ-ΕΛΚΕ Το ποσό θα γίνει με κατάθεση στον λογαριασμό 080/ (ΙΒΑΝ GR ) της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, Σταδίου 38, Αθήνα για τον Ειδικό Λογαριασμό Ε.Μ.Π. (με σημείωση του ονόματος του επιστημονικού υπεύθυνου ή/και του κωδικούς του έργου). Άρθρο 6 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της σύμβασης Ο χρόνος υλοποίησης του αντικειμένου της παρούσης σύμβασης ορίζεται συνολικά δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της. Άρθρο 7 Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των συμβαλλομένων Οι συμβαλλόμενοι θα παρέχουν αμοιβαία κάθε δυνατή διευκόλυνση ή πληροφορία για την έγκαιρη και καλή εκτέλεση του ερευνητικού έργου Ο Δήμος Διονύσου αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση του ερευνητικού έργου, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Προγραμματικής Σύμβασης καθώς και τη διαχείριση των διοικητικών θεμάτων που θα προκύψουν κατά την υλοποίηση της παρούσας. Υποχρεούται να: ορίσει εκπρόσωπους του στην Επιτροπή του άρθρου 8. διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών. [10]

11 Υποχρεούται να παρέχει κάθε σχετική πληροφορία που θα διευκολύνει την εκπόνηση και πορεία του ερευνητικού έργου. Ο Δήμος Διονύσου θα είναι κύριος του ερευνητικού έργου, έχει το πλήρες δικαίωμα χρήσης του μετά την οριστική παραλαβή του Το ΕΜΠ με την τεχνογνωσία και το στελεχιακό δυναμικό του αναλαμβάνει να εκτελέσει το ερευνητικό έργο όπως αναφέρεται στην παρούσα προγραμματική σύμβαση και εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται στο άρθρο 3. Δεσμεύεται να: ορίσει εκπρόσωπό του στην επιτροπή του άρθρου 8 της παρούσας ενημερώνει το Δήμο Διονύσου για την πορεία και τα συμπεράσματα του ερευνητικού έργου και να συμμετέχει σε σχετικές συζητήσεις. προβαίνει σε διόρθωση κάθε ελαττώματος ή παράλειψης των παραδοτέων του έργου κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της σύμβασης. Το τελικό ερευνητικό έργο που θα σταλεί στο Δήμο Διονύσου, θα περιέχει όλες τις πληροφορίες και προτάσεις που απαιτούνται σύμφωνα με το αντικείμενο της σύμβασης. Άρθρο 8 Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης Για τη συστηματική παρακολούθηση υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης συνίσταται Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. Η επιτροπή αυτή αποτελείται από: δύο (2) μέλη του Δήμου Διονύσου και συγκεκριμένα τους κ... και κ..., εκ των οποίων ο. ορίζεται ως Πρόεδρος της Επιτροπής ένα (1) μέλος από το ΕΜΠ και συγκεκριμένα την κ. Αικατερίνη-Ιωάννα Χαραλάμπους, Καθηγήτρια ΕΜΠ. Έργο της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της εκτέλεσης του έργου και η τήρηση των όρων της προγραμματικής σύμβασης. Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της προγραμματικής σύμβασης, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα [11]

12 των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας. Η Επιτροπή Παρακολούθησης εισηγείται στους συμβαλλόμενους κάθε τι που κρίνει σκόπιμο για την καλή υλοποίηση της παρούσας σύμβασης και εισηγείται την επίλυση τυχόν διαφορών των συμβαλλομένων. Άρθρο 9 Διάρκεια ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης 9.1. Η συνολική διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της παρούσας έως και δώδεκα (12) μήνες Η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να τροποποιηθεί με αιτιολογημένη εισήγηση της κοινής επιτροπής παρακολούθησης, σχετικά με την πορεία του έργου και ομόφωνη απόφαση των νόμιμων εκπροσώπων των δύο (2) συμβαλλομένων μερών Η διάρκεια και ο σκοπός της σύμβασης μπορεί να επεκταθεί (σε φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) αναλόγως, σε περιπτώσεις όπου θα χρειαστούν περαιτέρω έρευνες και υποστηρικτικές δράσεις, όπως ενδεικτικά αναφέρονται τα κάτωθι: Επιστημονική υποστήριξη της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των προτεινόμενων εγκαταστάσεων. Κατάρτιση σχεδίου εγκαθίδρυσης συστημάτων Διαλογής στη Πηγή. Σχεδιασμός προγράμματος δράσεων ενημέρωσης των πολιτών. Άρθρο 10 Ρήτρες - Τελικές Διατάξεις Καμία τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης δεν αναγνωρίζεται χωρίς να εγκρίνεται και να υπογράφεται από τους νομίμους εκπροσώπους των δύο (2) συμβαλλομένων μερών Η μη άσκηση των δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την Προγραμματική Σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων σε συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση Όλα τα έγγραφα (σχέδια, έρευνες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο (και τους προστηθέντες και αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Δήμου [12]

13 Διονύσου ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν κατά την καθ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης Καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου Διονύσου οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Άρθρο 11 Ρήτρες Διαιτησίας Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει κατά την υλοποίηση των προβλεπομένων από την παρούσα εργασιών μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, ορίζεται ότι αυτή θα παραπέμπεται σε διαιτησία. Οι διαιτητές ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 867 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, και προς απόδειξη, αφού αναγνώστηκε η σύμβαση αυτή με το συνημμένο παράρτημά της, υπογράφεται σε τρία (3) πρωτότυπα από τα οποία δύο (2) για το Δήμο Διονύσου και ένα (1) για το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Για τον Δήμο Διονύσου Για το Ε.Μ.Π. Καθ. Σπυρίδων Α. Μαυράκος Δήμαρχος Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης [13]

14 [14]

15SYMV

15SYMV ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Μεταξύ του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (εφ' εξής Δήμου) και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: «Ανάπτυξη Συστήματος Ολοκληρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

συµφωνούνται και γίνονται αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

συµφωνούνται και γίνονται αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΜΠ-ΕΛΚΕ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ0-4Ο3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ0-4Ο3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2007-2013 Ταχ. Δ/νση : Αεροπόρου Παπαναστασίου 34 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Ευάγγελος Καπετάνιος «Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 10 ης /2015 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 10 ης /2015 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 10 ης /2015 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1 (Διαδημοτικής Συνεργασίας με ΕΜΠ) 2 Για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: «Διερεύνηση 3 και αξιολόγηση των τεχνικών επιλογών διαχείρισης λυμάτων των Δήμων Σπάτων Αρτέμιδος

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΥΝΗΤΙΚΩΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΦΥΚΩΝ ΣΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Στον Πολύγυρο σήμερα, την 19-7 -2014 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Για την δωρεάν παραχώρηση νωπών φρούτων βάσει των Κανονισμών της Ε.Ε. 543/11, 1308/13,1031/14 και 1369/15, όπως και των εφαρμοστικών Υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων, τα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων Κωνστάντζος Γιώργος Μηχανικός Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Στρατηγική της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στοχεύει αφενός στην υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ. πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ. πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ. πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ:«Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Βόλου

Διαβάστε περισσότερα

για την ολοκλήρωση της μελέτης: «Πράξη εφαρμογής Πολεοδομικής μελέτης περιοχής Ντουρέικα - Παστρέικα Ζακύνθου»

για την ολοκλήρωση της μελέτης: «Πράξη εφαρμογής Πολεοδομικής μελέτης περιοχής Ντουρέικα - Παστρέικα Ζακύνθου» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ IΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ KΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1 για την ολοκλήρωση της μελέτης: «Πράξη εφαρμογής Πολεοδομικής μελέτης περιοχής Ντουρέικα

Διαβάστε περισσότερα

«Παραχώρηση χρήσης φορτηγού οχήματος Βάσει του άρθρου 12 του Π.Δ 242/1996»

«Παραχώρηση χρήσης φορτηγού οχήματος Βάσει του άρθρου 12 του Π.Δ 242/1996» Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ: «Παραχώρηση χρήσης φορτηγού οχήματος Βάσει του άρθρου 12 του Π.Δ 242/1996» Μεταξύ των συμβαλλομένων: Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 9 Έγκριση: Υπεύθυνος Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ & ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Φο.Δ.Σ.Α. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΔΗΜΩΝ Ν.ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ, ΑΡΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΜΕΝΟΥΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Αντιμετώπισης των βλαβών που προκλήθηκαν από το σεισμό στις 17/11/2015 σε τμήματα του οδικού δικτύου της νήσου Λευκάδας με την υλοποίηση έργων επειγουσών παρεμβάσεων Α Φάσης για την

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Σχετικά με το JESSICA. Κύρια Οφέλη του JESSICA. Το JESSICA στην Ελλάδα. Παρούσα Κατάσταση ΔΣΑ στην Ελλάδα

Περιεχόμενα. Σχετικά με το JESSICA. Κύρια Οφέλη του JESSICA. Το JESSICA στην Ελλάδα. Παρούσα Κατάσταση ΔΣΑ στην Ελλάδα Το Χρηματοδοτικό Εργαλείο JESSICA της ΕΤΕΠ για τα Έργα ΔΣΑ στην Ελλάδα Ημερίδα ΕΕΔΣΑ - Έκθεση ECOTEC 2010 24 η Απριλίου 2010 Π. Κοκορότσικος, Ευρωσύμβουλοι Γ. Ηλιόπουλος, ΕΠΤΑ Γ. Κωνστάντζος, ΕΠΤΑ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συµβούλου για τη ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων του ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης.»

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση

Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Το υπό διαβούλευση νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) της Ελλάδας και πορεία προς την Κυκλική Οικονομία

Το υπό διαβούλευση νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) της Ελλάδας και πορεία προς την Κυκλική Οικονομία Το υπό διαβούλευση νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) της Ελλάδας και πορεία προς την Κυκλική Οικονομία Δαμιανός Μπούρκας Γενικός Γραμματέας ΕΕΔΣΑ Μηχανικός Περιβάλλοντος Beng MSc Βασικές προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16/27-10- 2011 ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16/27-10- 2011 ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16/27-10- 2011 Από το πρακτικό 16/27-10-2011 της κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 27Η του μηνός

Διαβάστε περισσότερα

«Παραχώρηση χρήσης φορτηγών, μηχανημάτων & επιβατικών αυτοκινήτων»

«Παραχώρηση χρήσης φορτηγών, μηχανημάτων & επιβατικών αυτοκινήτων» Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ: «Παραχώρηση χρήσης φορτηγών, μηχανημάτων & επιβατικών αυτοκινήτων» Μεταξύ των συμβαλλομένων: Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας & Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Περιοχή Ζ.Ε.Π. Κοζάνη Ταχ.Κώδικας : 50100 Πληροφορίες : ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Παραχώρηση χρήσης μηχανήματος»

«Παραχώρηση χρήσης μηχανήματος» Αρ. πρωτ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ «Παραχώρηση χρήσης μηχανήματος» Μεταξύ των συμβαλλομένων: Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας- Ιθάκης & Δήμου Ιθάκης (,..) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Του Δήμου Ιθάκης και της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ Κωδικός: Δ.02.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

1/20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1/20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..23η/2015.. της..29/10/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..219/2015.. ΘΕΜΑ 21o:

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 8selido.indd 2 12/1/10 8:38 AM Η κατάσταση σήμερα Στην Περιφέρειά μας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ιωάννης Μαχαίρας ΥΠΕΧΩΔΕ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3η Πανελλήνια Σύνοδος ΦΟΔΣΑ. Χανιά, 2-4 Ιουλίου 2009 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2008/98/ ΕΚ "ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ" Ειρήνη Βασιλάκη αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Μεταξύ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΜΕΛ.ΕΤ.ΤΕΔΚ Α.Ε. Για την υλοποίηση προγράμματος «Ποιοτικός Έλεγχος των πόσιμων Νερών της Λήμνου» Στη Μυτιλήνη σήμερα την 28 η Μαρτίου 2014, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση αποβλήτων

Διαχείριση αποβλήτων Διαχείριση αποβλήτων Καθ. Μ. Λοϊζίδου Μονάδα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Τομέας Χημικών Επιστημών Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο email: mloiz@orfeas.chemeng.ntua.gr website:

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Ψηφιακή Πύλη Ενημέρωσης του Πολίτη Δήμου Κυθήρων" με κωδικό MIS 483507 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Ψηφιακή Πύλη Ενημέρωσης του Πολίτη Δήμου Κυθήρων με κωδικό MIS 483507 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.04 13:09:27 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6Δ1ΤΝ-1ΞΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ για την εκτέλεση εργασιών σε σχολικά κτίρια της Νήσου Λευκάδος. Στη Λευκάδα

Διαβάστε περισσότερα

Προς : Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Προς : Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Διεύθυνση : Πληροφορίες : Τηλ. Επικοινωνίας : Τηλ. Fax : Μητροπόλεως 55 Γκαράνη Βούλα 2331350615 2331350590 Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Τηλεματική Διαχείριση Απορριμματοφόρων Δήμου Αγίου Δημητρίου" με κωδικό MIS 483389 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Τηλεματική Διαχείριση Απορριμματοφόρων Δήμου Αγίου Δημητρίου με κωδικό MIS 483389 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΔΑ: Β2ΒΝΝ-Θ19 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.03 10:59:10 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. "Επισκευή-συντήρηση-καθαρισμός-εξωραϊσμός Εθνικού, Επαρχιακού και Δημοτικού οδικού δικτύου»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Επισκευή-συντήρηση-καθαρισμός-εξωραϊσμός Εθνικού, Επαρχιακού και Δημοτικού οδικού δικτύου» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "Επισκευή-συντήρηση-καθαρισμός-εξωραϊσμός Εθνικού, Επαρχιακού και Δημοτικού οδικού δικτύου» Σήμερα την../../20 ημέρα.. στη Ζάκυνθο, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: 1. Ο Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.06.25 13:24:37 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2015» Μεταξύ των συμβαλλομένων: 1) Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας 2) Ποδοσφαιρικού Αθλητικού Ομίλου Κορακιάνας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος ΠΡΟΣ. Τον κ. Δήμαρχο. για τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Δήμου Διονύσου

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος ΠΡΟΣ. Τον κ. Δήμαρχο. για τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Δήμου Διονύσου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 8-12-2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ. 34302 Δ/ΝΣΗ TEXNIKΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΗΛ. 2132140136 2132140124 FAX :2108136129 ΠΡΟΣ Τον κ. Δήμαρχο για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ον (Κατεπείγον) ΘΕΜΑ : 6 ΑΠΟΦΑΣΗ : 420/2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 28 ης Συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της διαλογής βιοαποβλήτων στην πηγή σε Αθήνα και Κηφισιά Η 1 η πιλοτική στην Ελλάδα

Εφαρμογή της διαλογής βιοαποβλήτων στην πηγή σε Αθήνα και Κηφισιά Η 1 η πιλοτική στην Ελλάδα Εφαρμογή της διαλογής βιοαποβλήτων στην πηγή σε Αθήνα και Κηφισιά Η 1 η πιλοτική στην Ελλάδα Όλγα Σκιάδη, Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ. Για την εκτέλεση του έργου:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ. Για την εκτέλεση του έργου: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Για την εκτέλεση του έργου: Δευτεροβάθμιος Προσεισμικός Έλεγχος Σχολικών Κτιρίων Κεφαλονιάς Συμβαλλόμενοι 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 2. ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ: «Εκσυγχρονισμός, Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου Καραβόμυλου Σάμης σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 4258/2014» Μεταξύ των συμβαλλομένων: 1) Περιφέρειας Ιονίων

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων Σωκράτης Φάμελλος, Χημικός Μηχανικός MSc, Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ/ΤΚΜ Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Προημερίδα HELECO 2011 22/03/2010 Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εκ μέρους της Ο.Ε. Γ.Ηλιόπουλος Χ.Τσομπανίδης 1 Φεβρουαρίου 2012 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ (ΑΔΕΠ) ΟΤΑ Α.Ε ( ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΑΝΑΧΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στην Αθήνα σήμερα την στα γραφεία του Τ.Ε.Ε. (Κεντρική Υπηρεσία), Νίκης 4, Τ.Κ 10248, Αθήνα, μεταξύ των κατωτέρω συμβαλλομένων:

Στην Αθήνα σήμερα την στα γραφεία του Τ.Ε.Ε. (Κεντρική Υπηρεσία), Νίκης 4, Τ.Κ 10248, Αθήνα, μεταξύ των κατωτέρω συμβαλλομένων: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την εκπόνηση πρότασης αξιοποίησης με εναλλακτικές λύσεις του ακινήτου του ΤΕΕ στο Αμαρούσιο Αττικής συνολικού ποσού ευρώ 10.000,00 πλέον ΦΠΑ Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ Δήμου Σαρωνικού " με κωδικό MIS 483541 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ Δήμου Σαρωνικού  με κωδικό MIS 483541 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.05 10:41:26 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 772ΞΝ-0ΝΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας

Διαδικασίες Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-09 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 4 της 19 ης Φεβρουαρίου 2013 Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Περιοχή Ζ.Ε.Π. Κοζάνη Ταχ.Κώδικας : 50100 Πληροφορίες : ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΖΨΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΖΨΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax

Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax : ΠΡΟΣ: Κομοτηνή 11-02-2008 Αριθ. Πρωτ.: 97 Θέμα : Σύμβαση συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα με θέμα: «Εθνικό Στρατηγικό Πρόγραμμα Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων & Αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων»

Ημερίδα με θέμα: «Εθνικό Στρατηγικό Πρόγραμμα Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων & Αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων» Ημερίδα με θέμα: «Εθνικό Στρατηγικό Πρόγραμμα Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων & Αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων» Εισήγηση με θέμα: «Ο ρόλος της τοπικής Αυτοδιοίκησης για μία νέα εποχή

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΙΘΑΚΗΣ» Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας & Ιθάκης. & Δήμου Ιθάκης

«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΙΘΑΚΗΣ» Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας & Ιθάκης. & Δήμου Ιθάκης Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΙΘΑΚΗΣ» Μεταξύ των συμβαλλομένων: Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας & Ιθάκης & Δήμου Ιθάκης ( Αργοστόλι, / /2015) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ε.Σ.Α.Ν.Σ. Α.Α.Ε.) «ΕΡΕΙΠΙΑ ΝΕΡΑΙΔΑΣ» Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, Δ.Ε. ΣΚΟΤΟΥΣΣΑΣ, Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, Ν. ΣΕΡΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π.1: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «...»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π.1: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «...» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π.1: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «...» Στ. (τόπος), σήμερα την (ημερομηνία), οι κατωτέρω αναφερόμενοι συμβαλλόμενοι: 1. τ.., που εδρεύει στην., ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENV/GR/000950 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ. 25 Σεπτεμβρίου 2013

LIFE ENV/GR/000950 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ. 25 Σεπτεμβρίου 2013 25 Σεπτεμβρίου 2013 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Σ. ΚΑΣΙΔΩΝΗ Αύξηση των παραγόμενων ποσοτήτων απορριμμάτων Πολύπλοκη σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Διαχείριση ευπαθών κοινωνικών ομάδων Δήμου Ασπροπύργου" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Διαχείριση ευπαθών κοινωνικών ομάδων Δήμου Ασπροπύργου με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΔΑ: ΩΒ4ΥΝ-Μ11 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.03 12:47:16 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ- ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ" με κωδικό MIS 505662 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ- ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ με κωδικό MIS 505662 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.08 15:32:48 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ψ0ΔΠ7Λ7-4ΜΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΡΓΟ: Εναπόθεση σε αδειοδοτημένη μονάδα ανακύκλωσης και αξιοποίησης προιόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ : 35 ον ΑΠΟΦΑΣΗ : 113/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 5 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δ. Καλλιδρομίτου 1, Κ. Κορυζή 1, Κ. Αραβώσης 2 1 Εψιλον ΑΕ, Μονεμβασίας 27, 15125, Μαρούσι 2 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση Προέδρου του ΦΟ.Δ.Σ.Α. Ηπείρου κ. Ευστάθιου Γιαννούλη

Εισήγηση Προέδρου του ΦΟ.Δ.Σ.Α. Ηπείρου κ. Ευστάθιου Γιαννούλη Εισήγηση Προέδρου του ΦΟ.Δ.Σ.Α. Ηπείρου κ. Ευστάθιου Γιαννούλη στο Τακτικό Συνέδριο της Π.Ε.Δ. Ηπείρου για την Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων στην Περιφέρεια Ηπείρου. Φίλοι συνάδελφοι Κυρίες και κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ 14SYMV002001213 2014-04-17 του Δήμου Άργους - Μυκηνών και της Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας Ο.Τ.Α Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE+, το χρηματοδοτικό μέσο της Ε.Ε. για το περιβάλλον

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE+, το χρηματοδοτικό μέσο της Ε.Ε. για το περιβάλλον Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE+, το χρηματοδοτικό μέσο της Ε.Ε. για το περιβάλλον 2 1. Εισαγωγή Το έργο Recycling@Home «Ανακύκλωση στο σπίτι-ανάπτυξη και επίδειξη ενός οικολογικού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα,

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Περιβάλλον Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 27.3.2014 1. Προτεινόμενη στρατηγική ανάπτυξης του τομέα Η στρατηγική ανάπτυξης του τομέα εκτείνεται σε δραστηριότητες που έχουν μεγάλες προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Πάρος 29-7-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. πρωτ. : 735 14SYMV002229025 2014-08-07 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της διαλογής βιοαποβλήτων στην πηγή σε Αθήνα και Κηφισιά

Εφαρμογή της διαλογής βιοαποβλήτων στην πηγή σε Αθήνα και Κηφισιά Εφαρμογή της διαλογής βιοαποβλήτων στην πηγή σε Αθήνα και Κηφισιά Σοφία Γιαννάκη Βιολόγος, Μηχανικός περιβάλλοντος-χωροταξίας M.Sc. ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχανολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 1 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Αρ. Έκδοσης 1 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης του έργου και η εξασφάλιση της διαθεσιμότητας των απαιτούμενων πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.04 12:56:11 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΤΛΝΝ-ΘΚΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015

Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015 Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ : ΣΤΟΧΟΙ - ΟΡΟΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

EΡΓΟ: EL0031 «ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΑΝΆΚΤΗΣΗΣ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΎ ΚΛΆΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΈΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΈΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ»

EΡΓΟ: EL0031 «ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΑΝΆΚΤΗΣΗΣ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΎ ΚΛΆΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΈΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΈΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ» Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος ΙΙΙ 2004 2009 EΡΓΟ: EL0031 «ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΑΝΆΚΤΗΣΗΣ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΎ ΚΛΆΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΏΝ ΑΣΤΙΚΏΝ ΑΠΟΒΛΉΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο. Ερµούπολη, Α.Π. : Προς: ΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΧΩΡΑ ΚΥΘΝΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο. Ερµούπολη, Α.Π. : Προς: ΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΧΩΡΑ ΚΥΘΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. /νση : Σάκη Καράγιωργα 22 Ερµούπολη Ταχ.Κώδικας : 84100 Πληροφορίες : ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΙΚΙΛΗΣ Τηλέφωνο : 2281360800 Fax : 2281360860

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΓΨΧ-ΧΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΓΨΧ-ΧΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ- ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ, ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» Σήμερα την /./ 20 ημέρα. Στη Ζάκυνθο, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι : 1. Ο Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV 14SYMV001948201 2014-03-27 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ-ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 1. «Παρακολούθηση της ποσότητας και της ποιότητας των υδάτων σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Αποχέτευση Λεωνιδίου & Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων», με κωδικό MIS 349366,

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Αττικής 2 η Αναθεώρηση. Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής

Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Αττικής 2 η Αναθεώρηση. Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Αττικής 2 η Αναθεώρηση Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής 2016 ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΣΔΑ Το Περιφερειακό Σχέδιο διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔ3Χ-ΣΕΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔ3Χ-ΣΕΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΟΡΙΝ-ΝΤ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΟΡΙΝ-ΝΤ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΙΑΜΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΗ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Μεταξύ, 14SYMV001858398 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 2014-02-07 Συνολικού ποσού 13.628,83 (με το Φ.Π.Α.) 1. Του ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ που εδρεύει στη οδό Χατζηδημητρίου &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 13SYMV001699706 2013-11-05 Ηράκλειο, 05/11/2013 Αρ. πρωτ.: 190792 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ για την εκτέλεση της προμήθειας «πινακίδων σήμανσης δασικώναγροτικών

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Δημήτριος: 13/12/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου:5081 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΠΚΑΠ) ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Σελ. 1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ο Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκε με την με Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Β Α Σ Η

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Β Α Σ Η 1 Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Β Α Σ Η για τη δράση «Δημιουργία Κέντρου αξιοποίησης των παραδοσιακών διατροφικών προϊόντων, στο παλαιό κτίριο του Δημοτικού Σχολείου Τοπικής Κοινότητας Κοιλιωμένου Ζακύνθου»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΘΗΝΑ, 12/08/2014 Α.Π. : 3148 Προς: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΛΕΩΝΙΔΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ T.K : 22300

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΘΗΝΑ, 12/08/2014 Α.Π. : 3148 Προς: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΛΕΩΝΙΔΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ T.K : 22300 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.04 13:03:44 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΒΔ5ΓΝ-ΥΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Διεύθυνση: Πλατεία Δημαρχείου Κόνιτσα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αντιδήμαρχος Ραπακούσιος Απόστολος Τηλέφωνο: 2655360330 Φαξ: 26550203000 Κόνιτσα, 09 Οκτωβρίου 2013 Aρ. Πρωτ.: 12074

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Χίου

Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Χίου Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Χίου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αντώνιος Μήλιας, Χημικός Μηχανικός, Γεν. Γραμματέας Δ. Χίου Δημήτριος Τσούχλης, Περιβαλλοντολόγος, Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Ταχ. Κώδικας: 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Σκούρας Τάσος Ψαράκης Αντώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2007-2013 Ταχ. Δ/νση : Αεροπόρου Παπαναστασίου 34 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Aθηνά Παπαναστασίου ΛειτουργόςΤμήματος Περιβάλλοντος Λευκωσία 20.11.2014 ΔΕΔΟΜΕΝΑ 800 700 600 500 400 300 200 100 0 κατά

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω υπηρεσίας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας ανακοίνωσης

Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω υπηρεσίας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας ανακοίνωσης ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Δαδιά Τ.Κ. 68400, Τ.Θ. 1413 Τηλ.: 2554032202 Fax: 2554032248 Email: fddadias@yahoo.gr Πληροφορίες: Στ. Τσιαντικούδης Δαδιά, 07 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

συμβάσεις συνεργασίας φορέων για την υλοποίηση συγχρηματοδοτουμένων έργων

συμβάσεις συνεργασίας φορέων για την υλοποίηση συγχρηματοδοτουμένων έργων ΕΣΠΑ 2014 2020 συμβάσεις συνεργασίας φορέων για την υλοποίηση συγχρηματοδοτουμένων έργων Κοσμάς Σιδηρόπουλος ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΕΥΘΥ) Απρίλιος 2014 Αντικείμενο της εισήγησης: εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΕΟΡΙΝ-Κ9Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΕΕΟΡΙΝ-Κ9Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα