«Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!»"

Transcript

1 ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΑΚΑΙΑ «Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!» H αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεύεη ζην Μαξνύζη Αηηηθήο, Λ. Κεθηζίαο 44, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία ΓΔΡΜΑΝΟ ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (εθεμήο «ΓΔΡΜΑΝΟ») πνπ εδξεύεη ζηνλ Άγην ηέθαλν Αηηηθήο (23ν ρι. Δ.Ο. Αζελώλ Λακίαο) θαη ηελ αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «PROXIMITY ZZ ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ», πνπ εδξεύεη ζηελ Αζήλα Ακβξ. Φξαληδή 16, TK , (εθεμήο «PROXIMITY» ή «Γηαθεκηζηηθή»), δηνξγαλώλεη πξνσζεηηθή ελέξγεηα κε ηίηιν «Conn- Υ- Φόξησζε δώξα ζηε ζηηγκή!» (εθ εμήο «ην «Πξόγξακκα»), ζύκθσλα κε ηνπο αθόινπζνπο όξνπο ζπκκεηνρήο, νη νπνίνη είλαη θαηαηεζεηκέλνη ζηε πκβνιαηνγξάθν Διέλε Καξθαλνπνύινπ, Ιππνθξάηνπο 34, Αζήλα (εθεμήο ε «πκβνιαηνγξάθνο») θαη δεκνζηεπκέλνη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο COSMOTE (www.cosmote.gr) θαη ηεο ΓΔΡΜΑΝΟ (www.germanos.gr) θαη ζην (εθ εμήο ην «Site»). Κάζε ζπκκεηέρσλ ή ηξίηνο δηθαηνύηαη λα ιακβάλεη κε έμνδά ηνπ αθξηβέο αληίγξαθν ησλ όξσλ ηνπ παξόληνο, από ηελ παξαπάλσ πκβνιαηνγξάθν θαζώο θαη λα ελεκεξώλεηαη πεξαηηέξσ ζρεηηθά κε ην Πξόγξακκα θαηόπηλ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο κε ηελ Proximity ζην ηειέθσλν , θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο από Γεπηέξα έσο θαη Παξαζθεπή θαη από ηηο π.κ. έσο ηηο κ.κ. θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα από 13/01/2012 έσο θαη ηηο 31/01/2012. Η COSMOTE θαη ε ΓΔΡΜΑΝΟ επηθπιάζζνληαη ηνπ δηθαηώκαηόο λα ηξνπνπνηήζνπλ κνλνκεξώο ηνπο παξόληεο όξνπο ή θαη λα παξαηείλνπλ ηε δηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο. H ηπρόλ παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ή ε κεηαβνιή ησλ παξόλησλ όξσλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε θαηάζεζε ζηε πκβνιαηνγξάθν θαη θαηόπηλ πξνεγνύκελεο αλαθνίλσζεο ζηηο άλσ ηζηνζειίδεο θαη ζα είλαη δεζκεπηηθή γηα θάζε ζπκκεηέρνληα. Η COSMOTE θαη ε ΓΔΡΜΑΝΟ δελ αλαιακβάλνπλ νπνηαδήπνηε επζύλε αλαθνξηθά κε νπνηαδήπνηε ηέηνηα κεηαβνιή. Σο Πρόγραμμα. 1. Οπνηνζδήπνηε πξαγκαηνπνηεί λέα ζύλδεζε Conn-x ζε έλα θαηάζηεκα ΓΔΡΜΑΝΟ, COSMOTE ή COSMOTE CORNER (εθεμήο ηα «Καηαζηήκαηα») ζα ιακβάλεη κέξνο, εθόζνλ επηζπκεί, ζην Πξόγξακκα κέζσ ηεο εθαξκνγήο πνπ ζα βξίζθεηαη ζε όια ηα Καηαζηήκαηα θαη ζα κπνξεί λα δηαπηζηώζεη άκεζα εάλ θέξδηζε έλα από ηα 500 δώξα ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ππό ηνπο αθόινπζνπο όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο. Διάρκεια Προγράμμαηος - Όροι σμμεηοτής. 2. Η δηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαζνξίδεηαη από ηηο 13/01/2012 κέρξη θαη 31/01/2012 (εθεμήο ε «Διάρκεια»).

2 2 3. ην Πξόγξακκα ζπκκεηέρνπλ όζνη έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, είλαη ηθαλνί πξνο δηθαηνπξαμία θαη δηακέλνπλ λόκηκα θαη κόληκα ζηελ Διιάδα. Δμαηξνύληαη νη εξγαδόκελνη ζηηο εηαηξείεο COSMOTE, ΓΔΡΜΑΝΟ θαη PROXIMITY, θαζώο θαη ζηηο εηαηξίεο πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ηελ ηειεπηαία γηα ηε δηελέξγεηα ηεο πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο, όινη νη ηδηνθηήηεο θαη εξγαδόκελνη ζε θαηαζηήκαηα COSMOTE ή/θαη COSMOTE Corner θαη ζηα θαηαζηήκαηα ΓΔΡΜΑΝΟ, αιιά θαη νη ζύδπγνη, θαζώο θαη νη ζπγγελείο α θαη β βαζκνύ, όισλ ησλ πξναλαθεξόκελσλ. Σρόπος ζσμμεηοτής ζηο Πρόγραμμα-Δώρα. 4. Γηα λα ζπκκεηέρεη θάπνηνο ζην Πξόγξακκα (εθεμήο ν «πκκεηέρσλ»), ζα πξέπεη, θαηά ηε Γηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο, λα ππνβάιιεη αίηεζε γηα λέα ζύλδεζε Conn-x ζε έλα από ηα Καηαζηήκαηα. 5. Σα πξνγξάκκαηα conn-x πνπ ζπκκεηέρνπλ είλαη 12κελεο δηάξθεηαο θαη είλαη ηα παξαθάησ: Conn-x Internet 2Mbps & έσο 24Mbps Conn-x Φνηηεηηθό Conn-x γηα ην Δμνρηθό Conn-x Internet 2Mbps & Οκηιία 180 πξνο ηαζεξά + 20 πξνο Κηλεηά Conn-x Internet έσο 24Mbps & Οκηιία 250 πξνο ηαζεξά + 50 πξνο Κηλεηά Conn-x Internet 2Mbps & Οκηιία Απεξηόξηζηα πξνο ηαζεξά + 30 πξνο Κηλεηά Conn-x Internet έσο 24Mbps & Οκηιία Απεξηόξηζηα πξνο ηαζεξά + 60 πξνο Κηλεηά Με ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο γηα λέα ζύλδεζε, ν πκκεηέρσλ έρεη δηθαίσκα λα ζπκκεηέρεη ζην Πξόγξακκα θαηαρσξώληαο κέρξη ηελ 10/2/2012 ζηελ ηζηνζειίδα ηνλ αξηζκό αίηεζεο ζύκβαζεο Conn-x θαη λα δεη εάλ έρεη θεξδίζεη έλα από ηα παξαπάλσ δώξα. Όπνηνο επηζπκεί λα ζπκκεηέρεη ζην Πξόγξακκα ρσξίο ηελ πξαγκαηνπνίεζε λέαο ζύλδεζεο Conn-x, κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη κε επίδεημε αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο, έλα έληππν ζπκκεηνρήο ζην Πξόγξακκα πνπ ζα βξίζθεηαη ζηα γξαθεία ηεο PROXIMITY ζηελ Αζήλα, Ακβξ. Φξαληδή 16, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο από Γεπηέξα έσο θαη Παξαζθεπή θαη από ηηο π.κ. έσο ηηο κ.κ. θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. 6. Γηα ηελ απόδνζε ηνπ Γώξνπ απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη ν πκκεηέρσλ λα κελ έρεη ππνβάιιεη αίηεκα αθύξσζεο ηεο αίηεζήο ηνπ ή ηεο ζύλδεζήο ηνπ ή ε αίηεζή ηνπ λα κελ έρεη απνξξηθζεί από ηνλ ΟΣΔ γηα ιόγνπο πνπ νθείινληαη ζε ππαηηηόηεηά ηνπ. 7. Η COSMOTE θαη ε ΓΔΡΜΑΝΟ ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο έρεη πξνγξακκαηίζεη λα δηαζέζνπλ ηα αθόινπζα δώξα (εθεμήο ηα «Γώξα»): 10 Digital equipment (LG 42" - Smart TV Led, Play Station 3 320MB, SAMSUNG galaxy tab 10.1, LG HX806PH- Home Cinema- 5.1 channel) 20 LG 42" - Smart TV Led

3 3 20 SAMSUNG GALAXY TAB Πξνπιεξσκέλε θάξηα αμίαο 150 από ηελ ηξάπεδα Κύπξνπ 100 θιεξνί δίζθνη Western Digital Elements Portable 500GB External HDD USB εη αζύξκαην πιεθηξνιόγην/πνληίθη Logitech MK320 Wireless Desktop Combo 100 Web cam Microsoft LifeCam HD-3000 & Headset Microsoft Lifechat LX-2000 Headsets 100 Ηρεία ππνινγηζηή Logitech Ηρεία S-220 (2.1) Οη πξνπιεξσκέλεο θάξηεο εθδίδνληαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Σξάπεδα Κύπξνπ (εθεμήο «Σξάπεδα»). Οη πξνπιεξσκέλεο θάξηεο δελ είλαη πηζησηηθέο θάξηεο, σο εθ ηνύηνπ δελ ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα αγνξώλ κε δόζεηο (άηνθεο/έληνθεο). Οη πξνπιεξσκέλεο θάξηεο δηέπνληαη από ηνπο εηδηθόηεξνπο όξνπο πνπ ζέηεη ε Σξάπεδα, ηδίσο αλαθνξηθά κε ζηνηρεία ηαπηνπνίεζεο ησλ ηπρεξώλ ζηα πιαίζηα ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Σξαπεδηθώλ θαη Πηζησηηθώλ Θεκάησλ (ΔΣΠΘ) 281/5/ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο (ΦΔΚ Β 650/ ), πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ πξόιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ ζπζηήκαηνο κε ζθνπό ηε λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, αιιά θαη ηελ πξνζηαζία ησλ έλλνκσλ ζπκθεξόλησλ θάζε ζπλαιιαζζνκέλνπ, θαζώο θαη ηε δηαζθάιηζε ησλ νηθνλνκηθώλ ζπλαιιαγώλ ηνπ. Οη ηπρεξνί ησλ πξνπιεξσκέλσλ θαξηώλ νθείινπλ λα ζπκκνξθώλνληαη κε ηνπο όξνπο απηνύο θαη ηδίσο λα παξάζρνπλ ζηελ Σξάπεδα ηα απαηηνύκελα ζηνηρεία ηαπηνπνίεζήο ηνπο καδί κε ηελ αίηεζε ελεξγνπνίεζεο ησλ πξνπιεξσκέλσλ θαξηώλ. Σα Γώξα ζα παξαδνζνύλ κεηά ην ηέινο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη εθόζνλ ηζρύνπλ νη πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 6 θαη ηνπ άξζξνπ 7 ησλ παξόλησλ αλαιπηηθώλ όξσλ. 8. Η Γηαθεκηζηηθή εληόο ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο 7 εκεξώλ από ηελ 10/2/2012 ζα επηθνηλσλεί ηειεθσληθά κε ηνπο ληθεηέο. ε πεξίπησζε πνπ ε Γηαθεκηζηηθή δελ κπνξέζεη λα έξζεη ζε επηθνηλσλία κε θάπνηνπο ληθεηέο ζηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο πνπ έρνπλ δειώζεη, ηόηε ην δώξν ζα αθπξώλεηαη. ε θάζε πεξίπησζε ε Γηαθεκηζηηθή ζα επηθνηλσλήζεη ηειεθσληθά κε ηνπο ληθεηέο ην αξγόηεξν κέρξη ηελ 29ε Φεβξνπαξίνπ Η Γηαθεκηζηηθή θαηά ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο ληθεηέο κπνξεί λα δεηά νπνηαδήπνηε επηπιένλ ζηνηρεία θξίλεη απαξαίηεηα γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ ληθεηή ηειηθνύ απνδέθηε ηνπ Γώξνπ. ε πεξίπησζε πνπ ληθεηήο δειώζεη ζηνηρεία πνπ δελ αληηζηνηρνύλ ζηνλ θάηνρν ηεο λέαο ζύλδεζεο Conn-x κε βάζε ηνλ αξηζκό αίηεζεο ζύκβαζεο ην δώξν ζα αθπξώλεηαη. 10. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ κε ην παξόλ αλαιακβαλνκέλσλ ππνρξεώζεσλ ηεο COSMOTE, ηεο ΓΔΡΜΑΝΟ θαη ηεο Γηαθεκηζηηθήο θαη ηελ παξάδνζε ησλ Γώξσλ, ηα σο άλσ ζηνηρεία ζα θαηαζηξέθνληαη. 11. Σα Γώξα είλαη πξνζσπηθά θαη δελ αληαιιάζζνληαη ή κεηαβηβάδνληαη νύηε δύλαηαη λα δεηεζεί ε αληηθαηάζηαζή ηνπο κε άιια ή ε εμαξγύξσζή ηνπο ζε ρξήκα ζε νπνηαδήπνηε ηηκή. 12. Οη δηνξγαλώηξηεο εηαηξείεο δηαηεξνύλ ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηήζνπλ ηα Γώξα θαηά είδνο ή θαη αξηζκό θαζώο θαη ηνλ αξηζκό ησλ ηειηθώλ ληθεηώλ.

4 4 13. Όζνη ληθεηέο δηακέλνπλ ζε Αζήλα θαη Θεζ/λίθε παξαιακβάλνπλ ηα δώξα ηνπο από ηα αληίζηνηρα γξαθεία ηεο Proximity, θαζεκεξηλά Proximity Αζήλαο : Ακβξ.Φξαληδή 16, Νένο Κόζκνο, Σει./ Φαμ : Proximity Θεζ/λίθεο : Δγλαηίαο 107, Θεζ/λίθε. Σει , Φαμ : Γηα ηελ παξαιαβή ησλ κεγάισλ δώξσλ απαηηνύληαη: α) ε πξνζθόκηζε : ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ή άιινπ λνκηκνπνηεηηθνύ εγγξάθνπ ηαπηνπξνζσπίαο θαη β) ε ππνγξαθή ηεο θόξκαο απνδνρήο δώξνπ (Παξάξηεκα Α). Γηα ηνπο ηπρεξνύο πνπ βξίζθνληαη ζε όιε ηελ ππόινηπε Διιάδα, ε Proximity ζα αλαιάβεη ηελ απνζηνιή ησλ δώξσλ ηνπο (θαη όισλ ησλ ζπλνδεπηηθώλ εγγξάθσλ) κε κεηαθνξηθή επηινγή ηεο επηινγήο ηεο θαη ρξέσζε δηθή ηεο. Πξηλ ηελ παξάδνζε ζα γίλεηαη ν απαξαίηεηνο έιεγρνο ηαπηνπξνζσπίαο από ηνλ ππάιιειν ηεο κεηαθνξηθήο εηαηξείαο θαη ν δηθαηνύρνο ππνρξενύηαη λα παξαδώζεη ζ απηόλ ην απνδεηθηηθό δώξνπ θαη ππνγεγξακκέλε ηελ θόξκα απνδνρήο ηνπ δώξνπ. Δάλ ε εηαηξία ηαρπκεηαθνξάο (courier) δελ θαηαθέξεη λα εληνπίζεη θάπνηνλ από ηνπο ληθεηέο εληόο δέθα (10) εκεξώλ από ηελ αξρηθή ζπκθσλία ζπλάληεζεο, ηα Γώξα ζα επηζηξέθνληαη. Η επζύλε ηεο COSMOTE θαη ηεο ΓΔΡΜΑΝΟ πεξηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν ζηε δηάζεζε ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ Γώξσλ. Οη ηπρεξνί ησλ πξνπιεξσκέλσλ θαξηώλ ελεκεξώλνληαη ηειεθσληθά από ηελ Proximity γηα ηελ παξαιαβή ηνπο. Η Proximity απνζηέιιεη ζηελ Σξάπεδα ηελ θσηνηππία ηεο ηαπηόηεηαο ή άιινπ λνκηκνπνηεηηθνύ εγγξάθνπ ηαπηνπξνζσπίαο ηνπ ηπρεξνύ θαη κε κηα θσηνηππία ηνπ εθθαζαξηζηηθνύ ζεκεηώκαηνο ηεο εθνξίαο. Αθνύ εθδνζνύλ νη θάξηεο από ηελ ηξάπεδα νη ηπρεξνί ζα ελεκεξώλνληαη από ηελ δηαθεκηζηηθή εηαηξεία πξνθεηκέλνπ λα παξαιάβνπλ ηα δώξα ηνπο, θαηόπηλ ζρεηηθήο ζπλελλόεζεο, ζηα θαηά ηόπνπο γξαθεία ηεο Proximity ή ηαρπδξνκηθώο κε ρξέσζε ηεο Proximity ή ζε εηδηθή ηειεηή πνπ πηζαλόλ λα δηνξγαλσζεί θαη γηα ηελ νπνία ζα έρνπλ ελεκεξσζεί εγθαίξσο από ηελ δηαθεκηζηηθή εηαηξεία. Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνπιεξσκέλσλ θαξηώλ είλαη : α) ε επίδεημε: ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ή άιινπ λνκηκνπνηεηηθνύ εγγξάθνπ ηαπηνπξνζσπίαο ηνπ ηπρεξνύ θαη (β) ε ππνγξαθή ηεο θόξκαο απνδνρήο δώξνπ. Οη πξνπιεξσκέλεο θάξηεο ζα είλαη απελεξγνπνηεκέλεο θαη νλνκαζηηθέο. Οη θάξηεο ζα ελεξγνπνηεζνύλ κόλν όηαλ ε Proximity επηζηξέςεη ζηελ Σξάπεδα ππνγεγξακκέλν ην έληππν αίηεζεο πνπ ηηο ζπλνδεύεη, καδί κε αληίγξαθν ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο. Από ην ζπλνιηθό πνζό ηεο θάζε θάξηαο ζα αθαηξεζνύλ νη λόκηκεο θξαηήζεηο. Οη θάξηεο δηαζέηνπλ pin γηα λα κπνξνύλ νη ηπρεξνί λα πξνρσξήζνπλ θαη ζε αλάιεςε κεηξεηώλ. Η έθδνζε ηεο πξνπιεξσκέλεο θάξηαο ζε όλνκα άιινπ εθηόο ηνπ ηπρεξνύ δελ επηηξέπεηαη. Δπίζεο δελ επηηξέπεηαη, νύηε κπνξεί λα επηβαξύλεη ηηο Γηνξγαλώηξηεο Δηαηξείεο θαη ηε Proximity, ε νπνηαδήπνηε θαηαβνιή επηπιένλ πνζνύ από ηα πξόζσπα απηά γηα κεηαθνξά ησλ ρξεκάησλ ζε άιιε από ηελ ζπλεξγαδόκελε ηξάπεδα ή γηα δαπάλεο ή άιιεο ππεξεζίεο πέξα από όζεο πξνβιέπνληαη ζηνπο παξόληεο όξνπο. H COSMOTE, ε ΓΔΡΜΑΝΟ θαη ε Proximity δελ θέξνπλ θακία επζύλε γηα ηπρόλ θαζπζηέξεζε ζηελ κεηαθνξά ησλ ρξεκάησλ ζηελ πξνπιεξσκέλε θάξηα, ή γηα ηπρόλ καηαίσζή ηεο γηα ιόγνπο πνπ νθείινληαη ζε αλσηέξα βία (π.ρ. πηώρεπζε/ιύζε θαη εθθαζάξηζε ηεο ζπλεξγαδόκελεο ηξάπεδαο ή άιιν παξόκνην)

5 5 ή κε ζπκκόξθσζε ηνπ ηπρεξνύ κε ηνπο όξνπο ηεο Σξάπεδαο. Πεξαηηέξσ, ε COSMOTE, ε ΓΔΡΜΑΝΟ ή/θαη ε Proximity νπδεκία επζύλε θέξνπλ γηα ηπρόλ ηζρύνληα ή κέιινληα λα ηζρύζνπλ ηεθκήξηα γηα ηνλ δηθαηνύρν εθ ηεο θαηνρήο ηεο πξνπιεξσκέλεο θάξηαο. ε πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνύρνο δελ επηζπκεί -θαηά έγγξαθε δήισζή ηνπ- ή δελ κπνξεί λα δηεθδηθήζεη ην δώξν ηνπ γηα ιόγνπο πνπ έρνπλ αλαθεξζεί πξνεγνπκέλσο, ζα ράλεη ην δηθαίσκα πξνο απηό. ε πεξίπησζε αηηήκαηνο θνξεηόηεηαο θαη αθύξσζήο ηνπ, ε ζπκκεηνρή ζεσξείηαη άθπξε θαη ην δώξν επηζηξέθεηαη από ηνλ ηέσο δηθαηνύρν. H COSMOTE, ε ΓΔΡΜΑΝΟ θαη ε Proximity νπδεκία επζύλε θέξνπλ, ελδεηθηηθώο θαη όρη απνθιεηζηηθώο, γηα ηελ ρξήζε ηεο πξνπιεξσκέλεο θάξηαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ρξήζεο από κε δηθαηνύρν ιόγσ θινπήο/απώιεηαο), γηα ηελ απώιεηα ηνπ δηθαηώκαηνο ρξήζεο ηεο θάξηαο από ηνλ δηθαηνύρν ιόγσ κε ζπκκόξθσζεο κε ηνπο όξνπο θαη θαλνληζκνύο ηεο Σξάπεδαο θ.ιπ. 14. Η COSMOTE θαη ε ΓΔΡΜΑΝΟ δελ θέξνπλ επζύλε γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ή ηπρόλ ειαηηώκαηα ησλ Γώξσλ θαη δελ ππέρνπλ νύηε αλαιακβάλνπλ νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε έλαληη ησλ ληθεηώλ. ε πεξίπησζε πξαγκαηηθώλ ή λνκηθώλ ειαηησκάησλ ησλ Γώξσλ νη ληθεηέο ζα πξέπεη λα απεπζύλνληαη ζηελ θαηαζθεπάζηξηα ή ηελ πξνκεζεύηξηα εηαηξεία. Δπίζεο δελ επζύλνληαη απέλαληη ζηνπο ληθεηέο γηα νπνηνδήπνηε ηπρόλ πξόβιεκα ζρεηηθό κε ηελ απόθηεζε ησλ Prepaid Cards από ηελ Σξάπεδα Κύπξνπ ή κε ηελ ρξήζε απηώλ. Ιδίσο δελ θέξνπλ νπνηαδήπνηε επζύλε γηα ηνπο όξνπο πξνϋπνζέζεηο πνπ πηζαλόλ δηέπνπλ ηελ απόθηεζε ησλ θαξηώλ απηώλ, είηε από ην Νόκν απεπζείαο, είηε από ηελ Σξάπεδα Κύπξνπ 15. Μεηά ηελ εθπλνή ηεο Γηάξθεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ηε δηαλνκή ησλ Γώξσλ θαηά ηα πξναλαθεξόκελα, θάζε ππνρξέσζε ησλ COSMOTE, ΓΔΡΜΑΝΟ θαη ηεο ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ παύεη λα πθίζηαηαη θαη νη COSMOTE, ΓΔΡΜΑΝΟ θαη ε ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ δελ ζα ππέρνπλ νύηε ζα αλαιακβάλνπλ νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε έλαληη ησλ πκκεηαζρόλησλ. 16. Οπνηνζδήπνηε από ηνπο ληθεηέο κπνξεί λα αθπξσζεί γηα ηνπο εμήο ιόγνπο: (α) ιόγσ θσιύκαηνο ηνπ πκκεηέρνληνο - ληθεηή βάζεη ησλ παξόλησλ αλαιπηηθώλ Όξσλ, (β) Λόγσ απόξξηςεο ηεο αίηεζεο ζύκβαζεο Conn-x γηα ινγνύο πνπ νθείινληαη ζε ππαηηηόηεηα ηνπ ζπκκεηέρνληα (Γ) ιόγσ κε εληνπηζκνύ θάπνηνπ ληθεηή θαζηζηώληαο έηζη αδύλαηε ηελ ελεκέξσζή ηνπ εληόο ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηνπο παξόληεο όξνπο πξνζεζκηώλ ή ηελ παξάδνζε ζε απηόλ ηνπ δώξνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν, (Γ) ιόγσ κε ζπκκόξθσζεο θαη απνδνρήο από νπνηνδήπνηε, βαζηθό, ληθεηή ησλ παξόλησλ Αλαιπηηθώλ Όξσλ ζην ζύλνιό ηνπο, νη νπνίνη ζεσξνύληαη όινη νπζηώδεηο, (Δ) ιόγσ αληθαλόηεηαο δηθαηνπξαμίαο ηνπ πκκεηέρνληα, (Σ) ιόγσ κε δήισζεο θαηά ηελ επηθνηλσλία γηα ηελ αλαθνίλσζε ηνπ Γώξνπ ησλ πξαγκαηηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ αηόκνπ πνπ ππέβαιε αίηεζε-ζύκβαζε ζύλδεζεο Conn-x (ζη)ιόγσ κε πξνζθόκηζεο ηαπηόηεηαο ή δηαβαηεξίνπ θαηά ηελ παξαιαβή ηνπ δώξνπ

6 6 (δ) ιόγσ κε ζπκπιήξσζεο & ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο δήισζεο απνδνρήο δώξνπ ηεο COSMOTE 17. Οη COSMOTE & ΓΔΡΜΑΝΟ ζε πεξίπησζε πνπ ζην πξόζσπν θάπνηνπ από ηνπο Νηθεηέο, ζπληξέρεη θάπνηα από ηηο πξναλαθεξόκελεο πεξηπηώζεηο έρνπλ ην δηθαίσκα λα πξνβνύλ ζηελ αθύξσζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην, αθόκα θαη θαηά ην ζηάδην ηεο παξάδνζεο θαη παξαιαβήο ησλ δώξσλ. 18. Γηεπθξηλίδεηαη όηη, ζε πεξίπησζε πνπ δελ έρνπλ δηαηεζεί όια ηα Γώξα έσο θαη 15/03/2012, νη COSMOTE & ΓΔΡΜΑΝΟ δηαηεξνύλ ην δηθαίσκα λα πξνβνύλ είηε ζηε καηαίσζε ηεο δηάζεζεο ησλ κε δηαηεζέλησλ κέρξη ηελ εκεξνκελία εθείλε Γώξσλ ή ζηε δηάζεζε ηνπο κε νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία (π.ρ. θιήξσζε) ή θαη ειεύζεξα, θαηά ηελ απόιπηε δηαθξηηηθή ηεο επρέξεηα. 19. Η ζπκκεηνρή ζην Πξόγξακκα πξνϋπνζέηεη πξόζβαζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζην δηαδίθηπν. Η πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν πξαγκαηνπνηείηαη εληόο ησλ θαηαζηεκάησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξνσζεηηθό πξόγξακκα. Παξόια απηά, όπνηνο ελδηαθεξόκελνο επηζπκεί, κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ρξεζηκνπνηώληαο δηθά ηνπ ηερληθά κέζα. Οη εηαηξείεο COSMOTE, ΓΔΡΜΑΝΟ θαη ε ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ δελ αλαιακβάλνπλ θακία ππνρξέσζε αλαθνξηθά κε ηελ εμαζθάιηζε, ηελ ππνβνήζεζε ηεο πξόζβαζεο ζε ρώξνπο δηαδηθηύνπ ή ηελ παξνρή δηεπθνιύλζεσλ ζε θάζε ελδηαθεξόκελν. Η πξόζβαζε ζην δηθηπαθό ηόπν ηνπ Πξνγξάκκαηνο επηηξέπεηαη κόλν ππό ηνπο όξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ νηθείνπ δηαθνκηζηή (server) θαη ηηο ηερληθέο θαη ινηπέο πξνϋπνζέζεηο θαη πξνδηαγξαθέο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Πεξαηηέξσ, ε COSMOTE, ε ΓΔΡΜΑΝΟ θαη ε ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ δελ επζύλνληαη γηα νηαδήπνηε επηβάξπλζε ησλ πκκεηερόλησλ. Οη πκκεηέρνληεο ξεηά απνδέρνληαη όηη έρνπλ απνδερζεί ηνπο όξνπο εγγξαθήο ηεο ζειίδαο θαη ζπλαθόινπζα παξαηηνύληαη από θάζε ζρεηηθή αμίσζε ηνπο έλαληη ησλ σο άλσ εηαηξεηώλ. Πεξαηηέξσ, ε COSMOTE, ε ΓΔΡΜΑΝΟ θαη ε ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ δελ επζύλνληαη γηα νπνηαδήπνηε βιάβε πξνθύςεη ζηε ζειίδα κε απνηέιεζκα ηελ πξνζσξηλή ή κόληκε δηαθνπή ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 20. Οη πκκεηέρνληεο παξέρνπλ ηε ζπγθαηάζεζε ηνπο θαη εμνπζηνδόηεζε ζηε COSMOTE θαη ζηε ΓΔΡΜΑΝΟ γηα ηελ πξνβνιή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ή/θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ κέζσ ξαδηνθώλνπ, ηειεόξαζεο, θηλεκαηνγξάθνπ θαζώο θαη κέζσ ηνπ έληππνπ θαη ειεθηξνληθνύ ηύπνπ ή θαη ηνπ INTERNET (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ social media). Έηζη, ε COSMOTE θαη ε ΓΔΡΜΑΝΟ επηθπιάζζνληαη γηα ηνλ εαπηό ηνπο ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη δεκνζηεύζνπλ γηα δηαθεκηζηηθνύο ζθνπνύο ηνλ θαηάινγν ησλ ληθεηώλ, θσηνγξαθίεο, θηικ θαη βίληεν θαη ελδερνκέλσο λα ρξεζηκνπνηήζεη νπνηνδήπνηε εηδεζενγξαθηθό ζηνηρείν ζρεηηθό κε ην παξόλ Πξόγξακκα γηα δηαθεκηζηηθνύο ζθνπνύο, ε δε ζπκκεηνρή ζην Πξόγξακκα παξέρεη απηνκάησο θαη ηελ πξνο ηνύην ζπλαίλεζε θαη εθρώξεζε ησλ αλαγθαίσλ πλεπκαηηθώλ δηθαησκάησλ αηειώο. 21. Οη ζπκκεηέρνληεο δελ έρνπλ νύηε απνθηνύλ θαλέλα απνιύησο δηθαίσκα πάλσ ζηα ζήκαηα, νλόκαηα, ελδείμεηο, εκβιήκαηα θαη ινηπά δηαθξηηηθά ησλ εηαηξηώλ COSMOTE & ΓΔΡΜΑΝΟ θαη ηεο Γηαθεκηζηηθήο. 22. Καηά ηε Γηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη κέρξη ηελ παξάδνζή ηνπο, ε COSMOTE θαη ε ΓΔΡΜΑΝΟ δηθαηνύηαη λα ρξεζηκνπνηεί ηα Γώξα γηα ζθνπνύο δηαθήκηζεο. Οη ηειηθνί απνδέθηεο ησλ Γώξσλ δελ δηθαηνύληαη λα εγείξνπλ θακία αμίσζε θαηά ηεο COSMOTE θαη ηεο ΓΔΡΜΑΝΟ ιόγσ ηεο ρξήζεο ησλ Γώξσλ γηα δηαθεκηζηηθνύο ζθνπνύο.

7 7 23. Η ζπκκεηνρή ζην Πξόγξακκα απνηειεί ζαθή θαη εθ κέξνπο ηνπ πκκεηέρνληα δήισζε ζπλαίλεζεο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ λ. 2472/1997 θαη ηνπ λ. 3471/2006 γηα ηηο αλάγθεο δηεμαγσγήο θαη δεκνζηόηεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαζώο θαη γηα ζθνπνύο ελεκέξσζεο θαη επηθνηλσλίαο ηνπ ζρεηηθά κε ην Πξόγξακκα. Ακέζσο κεηά ηελ δηεμαγσγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ηελ παξάδνζε ησλ Γώξσλ, θαηά ηα νξηδόκελα ζηνπο παξόληεο Αλαιπηηθνύο Όξνπο, ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ζα θαηαζηξέθνληαη. ε νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή ν θάζε πκκεηέρσλ δηαηεξεί ην δηθαίσκα πξόζβαζεο ζηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπ θαη ελεκέξσζεο, ή θαη αληίξξεζεο ζηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ηνπ βάζεη ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 2472/97 γηα ηελ πξνζηαζία πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ, επηθνηλσλώληαο κε ηε COSMOTE στο τηλ Οη παξόληεο όξνη δηέπνληαη από ην ειιεληθό δίθαην θαη νηαδήπνηε ηπρόλ δηαθνξά ζρεηηθά κε ην δηαγσληζκό ζα επηιύεηαη από ηα θαζ' ύιε αξκόδηα δηθαζηήξηα ησλ Αζελώλ. 24. Η ζπκκεηνρή ζην Πξόγξακκα πξνϋπνζέηεη θαη ζπλεπάγεηαη ξεηή θαη αλεπηθύιαθηε απνδνρή ηνπ ζπλόινπ ησλ παξόλησλ Αλαιπηηθώλ Όξσλ θαη ησλ Παξαξηεκάησλ ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ ν αλαδεηρζείο ληθεηήο, δελ πιεξνί ζσξεπηηθά ηηο πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζην Πξόγξακκα ηόηε απηνκάησο απνθιείεηαη από ληθεηήο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη νη COSMOTE & ΓΔΡΜΑΝΟ έρνπλ δηθαίσκα λα δηαζέζνπλ ην δώξν ζε αλαπιεξσκαηηθό.

8 8 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ A ΔΗΛΩΗ ΑΠΟΔΟΥΗ ΔΩΡΟΤ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!» Καηόπηλ ληθεηήξηαο ζπκκεηνρήο κνπ ζηελ πξνσζεηηθή ελέξγεηα «Conn-Υ- Φορηώζηε δώρα ζηη ζηιγμή!» δειώλσ όηη απνδέρνκαη ην δώξν πνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο, ησλ νπνίσλ έρσ ιάβεη γλώζε θαη ηνπο νπνίνπο απνδέρνκαη αλεπηθύιαθηα ζην ζύλνιν ηνπο. Όλνκα Σειέθσλν Δπώλπκν Γηεύζπλζε Πόιε ΣΚ Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο Αξηζκόο αίηεζεο ζύκβαζεο Digital equipment (Smart TV, Ps3, galaxy tab, Home Cinema) Γώξν Ηκεξνκελία θαηνρύξσζεο/παξαιαβήο δώξνπ πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο Smart TV SAMSUNG Galaxy Tab Πξνπιεξσκέλε θάξηα αμίαο 150 θιεξόο δίζθνο εη αζύξκαην πιεθηξνιόγην/πνληίθη Web cam & Headset Ηρεία ππνινγηζηή Τπνγξαθή Γειώλσ ππεπζύλσο θαη αλεπηθύιαθηα δηα ηεο παξνύζεο, όηη παξέιαβα ην ζπκθσλεζέλ δώξν από ηελ εηαηξία, θαη δελ έρσ νπδεκία άιιε απαίηεζε έλαληη απηήο. Τπνγξαθή

2. Ζ δηάξθεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο Έθηαθηε πξνζθνξά κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (instant win) είλαη απφ 17/05/2012 έσο θαη ηηο 09/06/2012.

2. Ζ δηάξθεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο Έθηαθηε πξνζθνξά κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (instant win) είλαη απφ 17/05/2012 έσο θαη ηηο 09/06/2012. ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ «Έκτακτη Προσυορά» 1.H αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη Αηηηθήο, Λ. Κεθηζίαο 44, ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!»

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!» ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!» 1] Η COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (θαινχκελε εθεμήο, γηα ράξε ζπληνκίαο, COSMOTE), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

Όποι Σςμμεηοσήρ καηαζηημάηων ΙΚΕΑ Αεποδπόμιο, ΙΚΕΑ Κηθιζόρ, ΙΚΕΑ Αεποδπόμιο, ΙΚΕΑ Κηθιζόρ

Όποι Σςμμεηοσήρ καηαζηημάηων ΙΚΕΑ Αεποδπόμιο, ΙΚΕΑ Κηθιζόρ, ΙΚΕΑ Αεποδπόμιο, ΙΚΕΑ Κηθιζόρ Όποι Σςμμεηοσήρ Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ θιήξσζε IKEA-FEELGOOD ENTERTAINMENT πνπ δηνξγαλώλνπλ ε εηαηξεία "HOUSE MARKET ANΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΥΡΗΕΩ, ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΙΑΗ" θαη ε εηαηξεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡ: 2108707894, 2108707838,2108707828, 210870756,2108707778,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα Α. Αίηεζε πκκεηνρήο Β. ηελ Έθζεζε κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο Γ. Παξαρώξεζε ρώξνπ Γ. Γηθαίσκα πκκεηνρήο θαη άιιεο ρξεώζεηο Δ. Πιεξσκή η. Τπεξεζίεο Ε. Δπζύλεο θαη θαζήθνληα εθζεηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΤΜΒΑΗ Σηελ Καιιηζέα Αηηηθήο, ζήκεξα 22.07.2011, εκέξα Παξαζθεπή, ζηα γξαθεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο Γεληθήο Γξακκαηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : Π. Γθφιθε ΣΖΛΔΦΩΝΟ: 210-8707894

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πξνζηαζία Αξρείσλ Δηαηξίαο θαη Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ και Προςταςία Προςωπικών Δεδομένων

Όροι Χρήςησ και Προςταςία Προςωπικών Δεδομένων Όροι Χρήςησ και Προςταςία Προςωπικών Δεδομένων Οη παξόληεο όξνη δηαηππώλνληαη ιακβαλνκέλσλ ππόςε ηόζν ηεο ξαγδαίαο αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο θαη εηδηθόηεξα ηνπ δηαδηθηύνπ όζν θαη ηεο ππάξρνπζαο λνκνζεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) )

ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύκθσλα κε ην άξζξν 39 παξ. 7 ηνπ Καλνληζκνύ (ΕΕ) 648/2012 (European Market Infrastructure EIR), ν

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90)

Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90) Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90) Σύκθσλα κε ην Νόκν θαη ην Καηαζηαηηθό ηεο Δηαηξίαο θαη ηελ από 7.5.2015 απόθαζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ Θέκα 1 Ο : ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ Θεζκηθό πιαίζην: H ρνξήγεζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ N.2690 «Κύξσζε

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Η Ειιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία αθνύ έιαβε ππόςε : α. Σν Καηαζηαηηθό ηεο. β. Σνπο Καλνληζκνύο ηεο γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο Αιίκνπ δηνξγαλώλεη ςπραγσγηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΑΓΑΜ:15PROC002864560 ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΓΑ: 7Υ4691ΩΓ-ΝΛ3 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & Αξ.Πξωη. Γ99/ΠΤ62/2332 ΥΗΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ)

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) 1. Μηα επηρείξεζε πνπ δηαζέηεη επηιέμηκν ΚΑΓ ζηηο ππεξεζίεο εθκάζεζεο ζαιάζζησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: 2011-72. Ηκεξνκελία Γηεμαγσγήο: 23-11- 2011

ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: 2011-72. Ηκεξνκελία Γηεμαγσγήο: 23-11- 2011 Αζήλα 08-11- 2011 Αξηζ. Πξση : 298267 ΑΓΑ : 45ΒΝ46ΦΥΔΓ-8ΡΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΩΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΤΠΗΡΔΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΓΙΤ Σαρ. Γ/λζε : Καξόινπ 1 3 Σ. Κ :

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη»

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Αριθμός Έγκρισης ΕΠΑ: / 017 / 02.04.15 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έλαξμε Δγγξαθώλ πκκεηνρήο: Γεπηέξα 06.04.15 Λήμε Δγγξαθώλ:

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3).

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Σελίδα 1 Α. ΠΟΙΟΙ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΣΟ ΕΝΣΤΠΟ Ε3 Β. ΠΩ ΚΑΙ ΠΟΣΕ ΤΠΟΒΑΛΛΕΣΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα