ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ"

Transcript

1 ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μυτιλήνη, 01/07 /2015 Α.Π.: 4585 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4585/2015 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 169 ΚΛΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ , Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», 2. Τις διατάξεις του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ Α 87) «Περί της δομής και λειτουργίας των ΑΕΙ», όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, 3. Το Ν.2083/1992 (ΦΕΚ Α 159), άρθρο 1, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 4. Το Π.Δ. 83/1984 (ΦΕΚ Α 31), «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου,», όπως ισχύει σήμερα, 5. Την υπ αρ. 5178/ απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα «Διορισμός Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου» (ΑΔΑ: Ω0Ψ5469Β7Λ-ΖΚΒ), η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 346/ , τ. ΥΟΔΔ, 6. Την υπ αρ. Φ /17/115922/Β2/ (ΑΔΑ: Ω3ΞΟ9-ΑΥ4) διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Διορισμός Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου σύμφωνα με το Ν.4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει», 7. Την υπ αρ. 11/ απόφαση του Πρύτανη «Ορισμός Αναπληρωτών Πρύτανη, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη και καθορισμός σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου» (ΦΕΚ Β 2458/ ), 8. Την παράγραφο β του άρθρου 157, του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ A 160/ ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.» 9. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α 247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, Μυτιλήνη 81100, Τηλ: , , Fax:

2 10. Το Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α 248), «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, 11. Το άρθρο 98 παρ.1 του Συντάγματος 12. Το Π.Δ. 715/1979 (ΦΕΚ Α' 212) «Περί τρόπου ενεργείας υπό των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγμάτων ως και εκτελέσεως εργασιών», όπως ισχύει σήμερα, 13. το άρθρο 6 παρ. 2 του Π.Δ 60/2007 (ΦΕΚ 64/2007, τ.α ):«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων και υπηρεσιών», με το οποίο εξαιρούνται οι συγκεκριμένες υπηρεσίες από την διαδικασία του Διεθνούς Διαγωνισμού (παράρτημα IIΒ - Υπηρεσίες ξενοδοχείων και Εστιατορίων[CPV 64 Από έως , και από έως ]). 14. Το Ν. 4276/2014 (ΦΕΚ Α' 155/ ) «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις.» όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 15. Την Υπουργική Απόφαση 21185/2014 (ΦΕΚ 2840/Β / ) «Κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών και καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων - διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ)» όπως τροποποιήθηκε με την Υπουργική Απόφαση 91/2015 (ΦΕΚ 69/Β / ). 16. Το Π.Δ. 155/2009 «Εγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου» (ΦΕΚ Α 197) 17. Την απόφαση της υπ αριθμ. 4/ συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Φοιτητικής Μέριμνας» 18. Το ΠΔ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 19. Τη με αριθμ /B2/ (ΑΔΑ:6ΡΠ1465ΦΘ3-ΠΘΝ) απόφαση του Υπουργού Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, για προέγκριση ανάληψης υποχρέωσης, για τον ΚΑΕ 0813β του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη για τα οικονομικά έτη 2016, και Τη με αριθμ. 501/ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: ΨΒΘ469Β7Λ-ΡΓ2 για το έτος 2015 (από 01/10/2015 έως 31/12/2015). 21. Την απόφαση της υπ αριθμ. 7/ συνεδρίασης της Συγκλήτου, (Θέμα 8.2) για τη διενέργεια «Δημόσιου Μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση τουλάχιστον 169 κλινών (ανά έτος) για τη στέγαση των φοιτητών/-τριών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης, για δύο ακαδημαϊκά έτη , ». Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, Μυτιλήνη 81100, Τηλ: , , Fax:

3 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για τη μίσθωση τουλάχιστον 169 κλινών για τη στέγαση των φοιτητών/-τριών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης,(Π.Μ.Μ.) για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής των κλινών έως 30/9/2017, εκτός των περιόδων των θερινών διακοπών (Ιούλιο και Αύγουστο), με δυνατότητα παράτασης για δύο (2) ακαδημαϊκά έτη. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Το κείμενο της προκήρυξης είναι ισχυρότερο από κάθε άλλο κείμενο, σχετικό με τον διαγωνισμό, εκτός από προφανή σφάλματα ή παραδρομές. 2. Οι προσφορές θα υποβληθούν εγγράφως στην Ελληνική γλώσσα. 3. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό, συνεπάγεται αυτόματα την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από το διαγωνιζόμενο όλων των όρων της προκήρυξης, των αποφάσεων της Συγκλήτου του Ιδρύματος καθώς και της ισχύουσας νομοθεσίας-νομολογίας σχετικά με τις μισθώσεις ακινήτων από τα Ν.Π.Δ.Δ. 4. Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας προκήρυξης, από το Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, έως και πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Αρμόδιοι για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τη διακήρυξη είναι οι κ.κ. Άννα Τζαγκαράκη τηλ και Γεώργιος Κάιτατζης τηλ , φαξ: , και αντίστοιχα. 5. Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα από τα Δικαστήρια Μυτιλήνης, σύμφωνα με την υφιστάμενη Ελληνική Νομοθεσία. Εφαρμοστέο δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η ανακοίνωση της παρούσας διακήρυξης πραγματοποιείται: Με τη δημοσίευση της περιλήψεως της από δύο φορές, σε μία ημερήσια εφημερίδα της Μυτιλήνης. Η δαπάνη δημοσίευσης στον τύπο βαρύνει το Πανεπιστήμιο. Με την ανάρτηση της περιλήψεως της στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη. Με ανάρτηση της περιλήψεως της στη Διαύγεια. Με την αποστολή της Περίληψης της Διακήρυξης στην Ένωση Ξενοδόχων Μυτιλήνης καθώς και στο Επιμελητήριο Μυτιλήνης για ενημέρωση των μελών τους. Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, Μυτιλήνη 81100, Τηλ: , , Fax:

4 Με την ανάρτηση της σε ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου (www.aegean.gr). ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Αντίτυπα των τευχών της παρούσας προκήρυξης δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων της Περιφερειακής Δ/νσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη, το οποίο στεγάζεται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη ταχυδρομική διεύθυνση: Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, Μυτιλήνη. Η διακήρυξη διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου (www.aegean.gr). ΕΙΔΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Το προς μίσθωση ακίνητο (ξενοδοχείο /ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια ή διαμερίσματα), θα πρέπει να είναι κατάλληλο για τη στέγαση των φοιτητών/-τριών της Π.Μ.Μ. και να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές: 1. Να είναι ετοιμοπαράδοτο με ελάχιστες παρεμβάσεις όσον αφορά στη διαμόρφωση των χώρων και μόνο, ώστε να καλύπτονται οι όροι της διακήρυξης.. 2. Σε περίπτωση αιτήματος για παροχή στέγασης από άτομο ή Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.), θα στεγαστεί/στεγαστούν στο πλησίον συμβαλλόμενο ενοικιαζόμενο κατάλυμα από αυτά που έχουν ήδη επιλεγεί από τον διαγωνισμό. Οι ιδιοκτήτες των εν λόγω δωματίων θα δεσμευθούν να διαμορφώσουν κατάλληλα τον χώρο σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Όσον αφορά στη μίσθωση του συγκεκριμένου δωματίου θα υπάρξει ειδική μέριμνα κατόπιν απόφασης του Πρύτανη. 3. Να ανήκουν στην κατηγορία 2* και άνω για τα ξενοδοχεία ή σε κατηγορία με το σύστημα των κλειδιών από 2 και άνω για τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια ή διαμερίσματα. Τα δωμάτια ή διαμερίσματα ενός ατόμου, να έχουν ελάχιστο εμβαδόν 14 τ.μ, συμπεριλαμβανομένου διαδρόμου και λουτρού. Τα δωμάτια ή διαμερίσματα δύο ατόμων, να έχουν ελάχιστο εμβαδόν 24 τ.μ. συμπεριλαμβανομένου διαδρόμου και λουτρού. Σε αντίθετη περίπτωση τα εν λόγω δωμάτια θα θεωρούνται μονόκλινα. 4. Να έχει τις κατάλληλες εγκαταστάσεις κλιματισμού (ψύξη-θέρμανση), ύδρευσης, αποχέτευσης, αερισμού και ατομικών χώρων υγιεινής. 5. Να έχει την απαιτούμενη στατική επάρκεια για τη στέγαση των παραπάνω λειτουργιών. 6. Να έχει το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) από τον Ε.Ο.Τ. σύμφωνα με την τουριστική νομοθεσία σε ισχύ ευκρινές αντίγραφο του οποίου θα κατατεθεί. 7. Να τηρείται ο Κανονισμός Παθητικής Πυροπροστασίας μέσω κατάλληλων οδεύσεων διαφυγής, να έχουν ληφθεί μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας και να έχουν Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, Μυτιλήνη 81100, Τηλ: , , Fax:

5 Πιστοποιητικό καλής λειτουργίας της Πυρασφάλειας που να ισχύει, στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία), το οποίο θα κατατεθεί, μαζί με Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα εγγυώνται και θα δεσμεύονται για τα προαναφερόμενα. 8. Να είναι ασφαλισμένο κατά πυρός - σεισμού και να υπάρχει συμβόλαιο αστικής ευθύνης. Κάθε δωμάτιο θα πρέπει να διαθέτει: ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ Διαστάσεις κλίνης 1 ατόμου: 1,00 Χ 2,00 Ένα τουλάχιστον κομοδίνο ανά κλίνη Καθρέπτης επιτοίχιος ή στο ερμάριο Μικρό τραπέζι ή γραφείο Δύο καθίσματα ανά δωμάτιο Ένα κεντρικό φωτιστικό και ένα φωτιστικό ανά κλίνη ή άτομο Φωτιστικό στη βεράντα Δύο καθίσματα στη βεράντα και ένα τραπέζι Ικανοποιητική συσκότιση με κουρτίνες ή παντζούρια Μια ντουλάπα ανά κλίνη ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ένα στρώμα και ένα μαξιλάρι ανά κλίνη ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΟΥΤΡΩΝ Νιπτήρας Λεκάνη και καζανάκι Μπανιέρα ή ντουζιέρα Φωτιστικό Καθρέπτης επιτοίχιος και εταζέρα Καλάθι αχρήστων με κάλυμμα και πιγκάλ Άγκιστρα πετσετών και ενδυμάτων Κουρτίνα μπανιέρας ή ντουζιέρας Εξαερισμός φυσικός ή τεχνητός Πλακίδια γύρω από το νιπτήρα και το ντους ΠΑΡΟΧΕΣ Πολυκουζινάκι σε όλα τα δωμάτια ή ψυγείο και ηλεκτρικά μάτια ή κοινόχρηστη κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, Μυτιλήνη 81100, Τηλ: , , Fax:

6 Δυνατότητα ασύρματης WiFi internet σύνδεσης σε κάθε δωμάτιο, 24ώρες/24ωρο. Ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να εξασφαλίσει την ύπαρξη σήματος ασύρματου δικτύου επαρκούς ισχύος σε όλα τα δωμάτια όλων των ορόφων, εγκαθιστώντας ασύρματους πομποδέκτες ενδεχομένως σε κάθε όροφο του ξενοδοχείου. Το ξενοδοχείο θα συνδέεται με παροχέα Internet μέσω adsl ενσύρματου κυκλώματος με ταχύτητα τουλάχιστον 24Mbps. Σαλόνι με τηλεόραση Πλυντήριο/-α σε χώρο του ξενοδοχείου/καταλύματος αποκλειστικά για τη δωρεάν χρήση των φοιτητών /φοιτητριών Φαρμακείο με είδη πρώτης ανάγκης σε κάθε όροφο Καρτοτηλέφωνο στον κοινόχρηστο χώρο (προαιρετικό) Κεντρική πόρτα με ηλεκτρονική κάρτα (προαιρετικό) Θέρμανση σε όλους τους χώρους τουλάχιστον οκτώ (8) ώρες ημερησίως κατά τους χειμερινούς μήνες (Δεκ - Ιαν Φεβ) και τουλάχιστον έξι (6) ώρες κατά τους λοιπούς μήνες. Κουτί και έντυπα παρατηρήσεων παραπόνων Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και πρίζες σε όλους τους χώρους Δυνατότητα παροχής ζεστού νερού όλο το 24ωρο. Πινακίδα με τηλέφωνα πρώτης ανάγκης σε προσιτό σημείο του κτιρίου Βοηθητικοί χώροι αποθήκες, επαρκείς και κατάλληλοι να καλύψουν τις ανάγκες αποθήκευσης των προσωπικών αντικειμένων των φοιτητών/-τριών κατά τους θερινούς μήνες Καθαρισμός των κοινόχρηστων χώρων τουλάχιστον 3 φορές εβδομαδιαίως Συντήρηση και καλή λειτουργία των δικτύων παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, αποχέτευσης, τηλεφώνου, του ανελκυστήρα, των συστημάτων κλιματισμού (θέρμανση, κλιματιστικές μονάδες), κτλ Λειτουργία και συντήρηση συστήματος πυρασφάλειας και συναγερμού. Αποκατάσταση και συμπλήρωση κάθε οφειλόμενης σε συνήθη χρήση ή ανωτέρα βία βλάβη, ελαττώματα ή απώλεια. Λειτουργία και συντήρηση ενδοεπικοινωνιακού συστήματος τηλεφώνου σε κάθε δωμάτιο. (προαιρετικό) ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Μπαλκόνια βεράντες σε όλα τα δωμάτια Κλιματισμό θέρμανση ψύξη σε όλα τα δωμάτια ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, Μυτιλήνη 81100, Τηλ: , , Fax:

7 Το προς μίσθωση ακίνητο: Θα βρίσκεται υποχρεωτικά στην ευρύτερη περιοχή της πόλης της Μυτιλήνης έως ακτίνα 15 χιλιομέτρων προσεγγιστικά, από το κέντρο της πόλης και κατά το δυνατόν με εύκολη πρόσβαση από και προς τα άλλα κτίρια του Ιδρύματος με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση των φοιτητών/-τριών της ΠΜΜ. ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ Ως χρόνος έναρξης της μίσθωσης λαμβάνεται η ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Η διάρκεια μίσθωσης θα είναι από την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου έως και την 30/09/2017, μη συμπεριλαμβανομένων των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου του εκάστοτε έτους, με δικαίωμα παράτασης για δύο (2) ακαδημαϊκά έτη. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για τουλάχιστον 169 κλίνες, και για το παραπάνω χρονικό διάστημα, ανέρχεται στις επτακόσιες εννέα χιλιάδες οκτακόσια ευρώ ( ,00 ), συμπεριλαμβανομένου του χαρτοσήμου ή Φ.Π.Α. και κάθε άλλου φόρου καθώς και των εξόδων ηλεκτροδότησης, κλιματισμού, ύδρευσης, αποχέτευσης και διαδικτύου και αναλύεται ανά έτος ως εξής: Οικονομικό Έτος Διάστημα Αριθμός κλινών Μήνες Δαπάνη Έτους 2015 : 3 μήνες (1/10-31/12/15) : 10 μήνες (1/1-31/12/16) : 7 μήνες (1/1-30/09/17) Σύνολο: Το αιτούμενο μηνιαίο μίσθωμα ανέρχεται για μονόκλινα δωμάτια σε διακόσια δέκα ευρώ, (210,00 ), και για τα δίκλινα δωμάτια σε τρακόσια δέκα πέντε ευρώ (315,00 ), αφού το μίσθιο προσαυξάνεται κατά 50% της τιμής του μονόκλινου δωματίου συμπεριλαμβανομένου του χαρτοσήμου ή Φ.Π.Α., κάθε άλλου φόρου καθώς και των εξόδων ηλεκτροδότησης, κλιματισμού, ύδρευσης, αποχέτευσης και διαδικτύου και δεν μπορεί να υπερβαίνει την ως άνω προϋπολογιζόμενη δαπάνη. Η δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος και συγκεκριμένα τον KAE 0813β. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ Η καταβολή των μισθωμάτων θα γίνεται μηνιαίως βάσει του πραγματικού αριθμού κλινών που θα διατεθούν, μετά από : Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, Μυτιλήνη 81100, Τηλ: , , Fax:

8 Προσκόμιση από τον εκμισθωτή των αναγκαίων παραστατικών και υπεύθυνη δήλωση του για τον αριθμό των φοιτητών/-τριών που διέμειναν στα δωμάτια του το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα Προσκόμιση από το Γραφείο Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας μηνιαίας λίστας με τον ακριβή αριθμό των φοιτητών/-τριών που διέμειναν σύμφωνα με τις καταστάσεις των δικαιούχων. Βεβαίωση του ΠΣΦΜΜ τήρησης των όρων της σύμβασης. Θεώρηση από την αρμόδια Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής που εκδίδεται από το Πανεπιστήμιο. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2015 και ώρα 14:00μ.μ.. Οι προσφορές υποβάλλονται εγγράφως από τους ιδιοκτήτες ή νόμιμους αντιπροσώπους αυτών. Ο διορισμός αντιπροσώπου μπορεί να γίνεται μέσω απλής επιστολής η οποία φέρει την υπογραφή του ιδιοκτήτη και βεβαίωση αρμόδιας αρχής για το γνήσιο της υπογραφής αυτού. Οι προσφορές θα πρέπει απαραιτήτως να πρωτοκολλώνται με ευθύνη του ενδιαφερόμενου, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου της Περιφερειακής Δ/νσης Μυτιλήνης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, Μυτιλήνη. Αρμόδιος υπάλληλος για την παραλαβή και προώθηση των προσφορών στην αρμόδια Επιτροπή είναι οι κ.κ. Τζαγκαράκη Άννα τηλ και Κάιτατζης Γιώργος, , φαξ: Προσφορά που υποβλήθηκε μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θα παραλαμβάνεται από τους αρμόδιους υπαλλήλους και θα προωθείται στην αρμόδια επιτροπή αλλά θα απορρίπτεται από αυτή ως εκπρόθεσμη, και θα επιστρέφεται σφραγισμένη στον ενδιαφερόμενο. ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι προσφορές θα κατατίθενται σε φάκελο πάνω στον οποίο θα πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα τα παρακάτω: Η φράση: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. /2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 169 ΚΛΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ , » Η ημερομηνία & ώρα διενέργειας του διαγωνισμού: «ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πέμπτη 30 Ιουλίου 2015, 11:00 π.μ.» Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό: «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ», Η ταχυδρομική διεύθυνση της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό: Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, Μυτιλήνη 81100, Τηλ: , , Fax:

9 «ΛΟΦΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ». Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα προσφέροντος. Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνεται σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ». 1. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχει με αντιπρόσωπό του. 2. Αίτηση συμμετοχής με πλήρη στοιχεία του προσφέροντα, την νομική του υπόσταση και τον ορισθέντα εκπρόσωπό του, τον αριθμό των προσφερομένων κλινών και την τοποθεσία του ακινήτου. 3. Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) από τον Ε.Ο.Τ. σύμφωνα με την τουριστική νομοθεσία σε ισχύ, ευκρινές αντίγραφο του οποίου θα κατατεθεί. 4. Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης εφόσον απαιτείται. 5. Ασφαλιστήρια συμβόλαια κατά πυρός - σεισμού και αστικής ευθύνης. 6. Περιγραφή του προσφερόμενου προς εκμίσθωση ακινήτου όπου θα πρέπει να δηλώνεται και ο διακριτικός αριθμός κάθε προσφερομένου δωματίου και ο όροφος στον οποίο βρίσκεται αυτό, καθώς και τη θέση του στο ξενοδοχειακό κατάλυμα, δηλαδή αν βρίσκεται στην πρόσοψη ή στην πίσω πλευρά του κτιρίου. 7. Διάγραμμα δόμησης τοπογραφικό, σχέδια κατόψεων, όψεων, τομών και φωτοαντίγραφο της οικοδομικής άδειας, θεωρημένο πρόσφατα από την Πολεοδομία. Η οικοδομική άδεια θα πρέπει να έχει εκδοθεί ή αν χρειάζεται, να μετατραπεί, με μέριμνα του ιδιοκτήτη, ανάλογα με τη χρήση του μισθίου. 8. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Πιστοποιητικού καλής λειτουργίας της Πυρασφάλειας (όπου αυτό απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία) που να ισχύει για την παραπάνω χρήση καθώς και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με την οποία ο ιδιοκτήτης θα δεσμεύεται για την τακτική συντήρηση και καλή λειτουργία των πυροσβεστικών μέσων (πυροσβεστήρες, πυροσβεστικές φωλιές, κ.λ.π.). 9. Έγγραφο που να αναφέρει τις διευκολύνσεις για τα Α.Μ.Ε.Α. Τυχόν απαιτούμενες διαρρυθμίσεις θα εκτελεστούν σύμφωνα με την έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου. 10. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα: αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχει δηλώνεται ότι κάθε διαγωνιζόμενος μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: α. δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, Μυτιλήνη 81100, Τηλ: , , Fax:

10 εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. β. δεν τελεί σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. γ. είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. δ. είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. ε. δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 11. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα αναφέρεται ότι ο προσφέρων: έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης, για οποιαδήποτε απόφασή του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου ή της κρίσης της Επιτροπής Αξιολόγησης. δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. έχει εσωκλείσει στο φάκελο της οικονομικής προσφοράς, γραμμάτιο παρακαταθήκης του Τ.Π.Κ.Δ. ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας για ποσό ίσο με το ένα εικοστό (1/20) του αιτούμενου ετήσιου μισθώματος του συνόλου των προσφερομένων δωματίων χωρίς περιορισμένο χρόνο ισχύος και σύμφωνα με το υπόδειγμα 1, ως εγγύηση για το ότι οι διαγωνιζόμενοι θα προσέλθουν στη σύνταξη και υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου εντός της οριζόμενης προθεσμίας και θα παραδώσουν το μίσθιο για χρήση του Πανεπιστημίου στην κατάσταση που έχει συμφωνηθεί και στον οριζόμενο χρόνο. (Επειδή το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι Ο.Τ.Α. απαλλάσσονται της υποχρέωσης εγγυοδοσίας, θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρουν ότι δεν υποχρεούνται να καταθέσουν εγγύηση). Επίσης θα δηλώνει ότι: πληρούνται ή υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας και ότι προτίθεται να προβεί στις απαιτούμενες παρεμβάσεις ώστε να ικανοποιηθούν έως το χρόνο έναρξης της μίσθωσης όλες οι ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω όρο και τυχόν επιπλέον διευκολύνσεις προς τους φοιτητές, το ακίνητό του δεν έχει υποστεί βλάβες λόγω σεισμού. Σε περίπτωση καταφατικής δήλωσης, θα πρέπει αυτή να συνοδεύεται από σχετική άδεια του αρμόδιου Γραφείου Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, Μυτιλήνη 81100, Τηλ: , , Fax:

11 Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (Γ.Α.Σ. ή Τ.Α.Σ. ή παλιότερα Υ.Α.Σ.) για την εκτέλεση των εργασιών επισκευής βλαβών, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη, δεσμεύεται για την ανανέωση των Ασφαλιστηρίων συμβολαίων κατά πυρός - σεισμού και αστικής ευθύνης καθ όλη τη διάρκεια του μισθίου, δεσμεύεται για τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς του. Οι προσφορές θα πρέπει να ισχύουν για τουλάχιστον 45 ημέρες από την ημερομηνία διεξαγωγής της προφορικής μειοδοσίας. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 12. Νομιμοποιητικά έγγραφα (Θα πρέπει να κατατεθούν και όλα τα απαραίτητα παραστατικά έγγραφα, δηλ., ενδεικτικά, καταστατικά, δημοσιεύσεις σε ΦΕΚ, ή Πρωτοδικείο, πρακτικά κλπ.), που θα αποδεικνύουν την εν γένει νομική του κατάσταση και τα όργανα εκπροσώπησής του. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν εκτός από τα πρωτότυπα και σε ένα (1) αντίγραφο. Σημείωση: σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και οι λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Για όσα από τα παραπάνω δικαιολογητικά η ισχύς λήγει κατά τη διάρκεια της σύμβασης, ο προσφέρων υποχρεούται να τα ανανεώσει άμα τη λήξη τους και μέχρι του χρονικού σημείου λήξης της σύμβασης. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνεται σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου όπως αναφέρονται παραπάνω και θα περιέχει: 1. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τα οποία θα πρέπει να αναγράφονται σε ευρώ, ολογράφως και αριθμητικά, 2. Το αιτούμενο μηνιαίο μίσθωμα το οποίο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των διακοσίων δέκα ευρώ, (210,00 ) για το μονόκλινο δωμάτιο, και των τρακόσια δέκα πέντε ευρώ (315,00 ), για το δίκλινο δωμάτιο, συμπεριλαμβανομένων του χαρτοσήμου ή Φ.Π.Α. και των εξόδων ηλεκτροδότησης, κλιματισμού, ύδρευσης, αποχέτευσης και διαδικτύου. 3. Γραμμάτιο παρακαταθήκης του Τ.Π.Κ.Δ. ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας για ποσό ίσο με το ένα εικοστό (1/20) του αιτούμενου ετήσιου μισθώματος, του Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, Μυτιλήνη 81100, Τηλ: , , Fax:

12 συνόλου των προσφερομένων δωματίων, ως εγγύηση για το ότι οι διαγωνιζόμενοι θα προσέλθουν στη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης εντός της οριζόμενης προθεσμίας και θα παραδώσουν το ακίνητο για χρήση από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στην κατάσταση που έχει συμφωνηθεί και στο χρόνο που ορίζονται στη σύμβαση μίσθωσης. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση εγγυοδοσίας το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 4. Δύναται να υποβληθούν προσφορές που θα καλύπτουν είτε μέρος των ζητούμενων αναγκών στέγασης, είτε το σύνολο αυτών. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α. ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η αρμόδια Επιτροπή θα συνέλθει για την έναρξη του διαγωνισμού στο γραφείο του Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Μυτιλήνης (Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, Μυτιλήνη) την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2015 και ώρα π.μ. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή, δύναται να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους, προσκομίζοντας πιστοποιητικό εκπροσώπησης. Η Επιτροπή, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, συντάσσει Πρακτικό καταχώρησης των προσφορών, υπογράφει και αποσφραγίζει τους φακέλους, υπογράφει και ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και ορίζει ημερομηνία και ώρα κατά την οποία θα κάνει επιτόπια επίσκεψη στα ακίνητα που προσφέρονται στο διαγωνισμό για μίσθωση. Β. ΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 1. Η Επιτροπή, αφού πραγματοποιήσει την επιτόπια επίσκεψη στα προσφερόμενα προς μίσθωση ακίνητα, συντάσσει έκθεση περί καταλληλότητας ή μη αυτών, - αντίγραφο της οποίας κοινοποιείται εγγράφως με απόδειξη σε όλους όσους υπέβαλαν προσφορά στο διαγωνισμό και αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη. Εφόσον το κρίνει αναγκαίο, η Επιτροπή μπορεί να αναθέσει σε Υγειονομικό όργανο του Πανεπιστημίου Αιγαίου ή του Δημοσίου ή άλλου Ν.Π.Δ.Δ., κατά τη διάταξη του άρθρου 30, παρ. 1. εδ. β. του Π.Δ. 715/79, την εξέταση από υγειονομικής απόψεως, τα των προς μίσθωση επιλεγέντων ακινήτων. 2. Κατά της παραπάνω έκθεσης χωρεί ένσταση μέσα σε 48 ώρες από την κοινοποίηση της στους συμμετέχοντες, ενώπιον της Συγκλήτου του Ιδρύματος. Μετά την εκδίκαση των υποβληθέντων ενστάσεων ή την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας, η Επιτροπή ορίζει ημέρα και ώρα για τη συνέχιση του διαγωνισμού με άνοιγμα των Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, Μυτιλήνη 81100, Τηλ: , , Fax:

13 οικονομικών προσφορών και προφορική μειοδοσία μεταξύ των ιδιοκτητών των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα. 3. Εάν από την έκθεση καταλληλότητας της Επιτροπής κριθεί κατάλληλο ένα και μόνο από τα προσφερθέντα προς μίσθωση ακίνητα, ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται και τα πρακτικά της Επιτροπής υποβάλλονται προς έγκριση στη Σύγκλητο του Ιδρύματος, η οποία κατά την κρίση της μπορεί να αποφασίσει την κατακύρωση του αποτελέσματος ή την επανάληψη του διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2 και 3 του Π.Δ. 715/1979. Γ. ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 1. Κατά τη διεξαγωγή της προφορικής μειοδοσίας, οι ιδιοκτήτες των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα, μειοδοτούν προφορικά επί της μικρότερης έγγραφης προσφοράς. Οι προσφορές αυτές εγγράφονται στον πίνακα μειοδοτικού διαγωνισμού κατά σειρά και εκφωνούνται με το όνομα του μειοδότη. 2. Προφορική μειοδοτική προσφορά, γίνεται δεκτή εφόσον είναι τουλάχιστον κατά δύο τοις εκατό (2%) κατώτερη της μικρότερης της έγγραφης προσφοράς του. Με το συγκεκριμένο ποσοστό συνεχίζεται η μειοδοσία μέχρι το τέλος του διαγωνισμού θεωρώντας απαράδεκτη κάθε άλλη προσφορά κατά μικρότερο ποσοστό. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για το μειοδότη. Η υποχρέωση αυτή μεταβαίνει διαδοχικά από τον πρώτο στους ακόλουθους μειοδότες και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο από αυτούς. 3. Σε περίπτωση που κατά την προφορική μειοδοσία δεν υποβληθούν νέες προσφορές, ως επιτευχθέν μίσθωμα θεωρείται αυτό της μικρότερης έγγραφης προσφοράς. Σε περίπτωση ύπαρξης ίσων προσφορών η επιλογή του ακινήτου προς μίσθωση γίνεται κατά την κρίση της Επιτροπής. 4. Κατά της νομιμότητας της διακήρυξης, της συμμετοχής μειοδότη, ή της νομιμότητας διεξαγωγής της προφορικής μειοδοσίας, επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων ενώπιον της Επιτροπής η οποία και αποφαίνεται οριστικά επ αυτών. Οι εν λόγω ενστάσεις υποβάλλονται μόνο από τους συμμετέχοντες στη διαδικασία της προφορικής μειοδοσίας, εγγράφως, είτε κατά τη διάρκεια διενέργειας του διαγωνισμού είτε εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από τη λήξη της ημερομηνίας που έλαβαν γνώση. Δ. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ή ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΥΤΟΥ 1. Μετά το πέρας της προφορικής μειοδοσίας, η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό διενέργειας, στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα στη Σύγκλητο, την σειρά κατάταξης για τη μίσθωση συγκεκριμένων δωματίων/κλινών, ή την επανάληψη του διαγωνισμού. Η Επιτροπή για την τελική κατάταξη των δωματίων που θα προτείνει στη Σύγκλητο πλέον της τιμής θα συνεκτιμήσει και παραμέτρους όπως η καταλληλότητα των κτιρίων και δωματίων σύμφωνα και με τα συμπεράσματα της επιτόπου αυτοψίας, την απόσταση του ξενοδοχειακού Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, Μυτιλήνη 81100, Τηλ: , , Fax:

14 καταλύματος από τις κύριες εγκαταστάσεις της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης (Λόφος Πανεπιστημίου), τις τυχόν επιπλέον παρεχόμενες υπηρεσίες και εξοπλισμό που διαθέτει ο εκμισθωτής καθώς και το επιπλέον εμβαδόν των δωματίων. 2. Το πρακτικό συνοδεύεται από την έκθεση καταλληλότητας της Επιτροπής, επισυναπτόμενων και των προσφορών των μειοδοτών, των τυχόν υποβληθέντων ενστάσεων καθώς και των αποφάσεών της Επιτροπής επ αυτών. 3. Η Σύγκλητος μετά την υποβολή των ανωτέρω, αποφασίζει να κατακυρώσει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, εντός δέκα πέντε (15) ημερών, ή την επανάληψη του διαγωνισμού, εκτός εάν για ειδικούς λόγους επιβάλλεται η αναβολή λήψης απόφασης, για εύλογο χρονικό διάστημα. Για την υποβολή των καταλληλότερων δωματίων, η Επιτροπή διαγωνισμού και η Σύγκλητος του Ιδρύματος, δεν δεσμεύονται από το τυχόν μικρότερο προσφερόμενο μίσθωμα και δύναται μετά από αιτιολογημένη απόφασής τους, να προτιμήσουν οποιοδήποτε από τα προσφερόμενα προς μίσθωση δωμάτια. 4. Εάν η Σύγκλητος του Ιδρύματος θεωρήσει ασύμφορο το επιτευχθέν αποτέλεσμα του διαγωνισμού, ή όταν δεν προσέλθει κανείς διαγωνιζόμενος κατά τη διάρκεια του διενεργούμενου διαγωνισμού, δύναται να προχωρήσει σε επανάληψη αυτού, κατά τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 32, παρ. 2 και 3 του Π.Δ. 715/ Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα επιστραφεί στον Ανάδοχο κατά την υπογραφή της σύμβασης και μετά την προσκόμιση γραμμάτιου παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης από αναγνωρισμένη στην Ελλάδα τράπεζα, ποσού ίσου με το 5% επί της αξίας της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του χαρτοσήμου ή Φ.Π.Α.. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα πρέπει απαραιτήτως να ξεκινάει από την έναρξη της σύμβασης και να ισχύει τουλάχιστον μέχρι δύο μήνες μετά τη λήξη αυτής. 6. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα επιστραφεί στους υπόλοιπους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία της απόφασης της Συγκλήτου επί της κατακύρωσης του διαγωνισμού. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ Ο ανάδοχος, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή του, για την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης, καταθέτοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα 2. Σε περίπτωση μη προσέλευσης του, εντός της παραπάνω προθεσμίας, το Πανεπιστήμιο κηρύσσει τον ανάδοχο έκπτωτο και ο τελευταίος χάνει την εγγύηση συμμετοχής του, η οποία καταπίπτει υπέρ του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ακολούθως, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δύναται να προχωρήσει σε μίσθωση ανάλογου ακινήτου χωρίς διαγωνισμό και εις βάρος του συμμετέχοντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα για την περίπτωση αυτή από την ισχύουσα νομοθεσία. Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, Μυτιλήνη 81100, Τηλ: , , Fax:

15 ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 1. Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να εκτελέσει, με δική του δαπάνη, τη διαρρύθμιση του χώρου ώστε να κριθεί κατάλληλος για τη χρήση για την οποία ζητείται (σύμφωνα πάντα με εγκεκριμένες από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος μελέτες), καθώς και τις εργασίες των εγκαταστάσεων του μισθίου (ηλεκτρικής, υδραυλικής, αποχέτευσης, δεδομένων, αερισμού, θέρμανσης, ψύξης ή κλιματισμού) και να τις παραδώσει σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας, αφού έχει μεριμνήσει για τη σύνδεσή τους με τα αντίστοιχα δίκτυα της πόλης. Υποχρεούται επίσης να παραδώσει στο συμφωνηθέντα χρόνο όλα τα δωμάτια για να χρησιμοποιηθούν από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, κατάλληλα και σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται στη διακήρυξη αυτή, αλλιώς η σύμβαση λύεται από το Πανεπιστήμιο υπέρ του οποίου καταπίπτει και η κατατεθειμένη εγγυητική επιστολή. Όλες οι τυχόν απαιτούμενες διαρρυθμίσεις/επεμβάσεις (πρόσβαση & διευκολύνσεις για Α.Μ.Ε.Α. κλπ.) θα εκτελεστούν σύμφωνα και με την έγκριση των αρμοδίων υπηρεσιών του Πανεπιστημίου. 2. Ο ανάδοχος, οφείλει να προσκομίσει, πριν από την εκτέλεση επεμβάσεων στο μίσθιο τα παρακάτω: i. Αρχιτεκτονική μελέτη με τη διαρρύθμιση των χώρων (όπου χρειάζεται) προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις του Ιδρύματος. ii. Η/Μ μελέτη όλων των εγκαταστάσεων (ηλεκτρολογικά ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, υδραυλικά, φωτισμός, κλιματισμός, θέρμανση). iii. Μελέτη παθητικής και ενεργητικής πυρασφάλειας. Οι παραπάνω μελέτες είναι απαραίτητο να εγκριθούν από την Τεχνική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ως προς την λειτουργικότητα του κτιρίου και τη σωστή αντιμετώπιση των Η/Μ εγκαταστάσεων. 3. Ο Ανάδοχος πριν την παράδοση του μισθίου στο Πανεπιστήμιο οφείλει να προσκομίσει: i. Άδεια αλλαγής χρήσης από το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο, εφόσον η άδεια με την οποία έχει κατασκευασθεί το κτίριο προβλέπει άλλη χρήση. ii. Τις συνδέσεις με ΔΕΗ, ΟΤΕ και Δήμο για αποχέτευση και ύδρευση. iii. Άδεια λειτουργίας ανελκυστήρα (εφόσον υπάρχει). iv. Πιστοποίηση από ειδικά όργανα της δομημένης καλωδίωσης. v. Πιστοποίηση μέτρησης της γείωσης. vi. Στατική επάρκεια σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Όλες οι τυχόν απαιτούμενες διαρρυθμίσεις/επεμβάσεις επί του μισθίου, θα πρέπει να έχουν εκτελεστεί σύμφωνα με τις έγγραφες υποδείξεις των αρμόδιων υπηρεσιών του Πανεπιστημίου και πρέπει να τύχουν της έγγραφης έγκρισής τους, πριν την παράδοση του μισθίου. Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, Μυτιλήνη 81100, Τηλ: , , Fax:

16 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο εκμισθωτής υποχρεούται να παραδώσει το ακίνητο στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου έτοιμο προς χρήση, κατάλληλο και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και μετά την εκτέλεση όλων των επισκευών ή διαρρυθμίσεων (που ζητήθηκαν από το Ίδρυμα και βαρύνουν τον εκμισθωτή), κατά το συμφωνηθέντα χρόνο σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και τα όσα αναγράφονται στη σύμβαση μίσθωσης που έχει υπογραφεί, ειδάλλως η σύμβαση λύεται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου υπέρ του οποίου καταπίπτει η κατατεθειμένη εγγύηση. Ακολούθως το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δύναται να προχωρήσει σε νέα σύμβαση μίσθωσης ανάλογου ακινήτου χωρίς διαγωνισμό και εις βάρος του συμμετέχοντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ». Η παραλαβή των μισθίων από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου καθώς και η απόδοση αυτού στον εκμισθωτή μετά τη λήξη της περιόδου μίσθωσης, διενεργείται από τριμελείς επιτροπές που συγκροτούνται με αποφάσεις της Συγκλήτου του Ιδρύματος και οι οποίες συντάσσουν πρωτόκολλο το οποίο υπογράφεται εις διπλούν και εκ των οποίων το ένα παραλαμβάνει ο εκμισθωτής ενώ το δεύτερο παραδίδεται στο αρμόδιο Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Π.Δ 715/79. Ο εκμισθωτής καλείται, εγγράφως και επί αποδείξει να παραστεί είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου κατά την παραλαβή ή την σε αυτόν απόδοση του ακινήτου. Σε περίπτωση αρνήσεως του να προσέλθει κατά την απόδοση, συντάσσεται από την Επιτροπή πρωτόκολλο, το οποίο κοινοποιείται σ αυτόν επί αποδείξει. Η μέσω πρωτοκόλλου, παραλαβή του ακινήτου από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δεν απαλλάσσει τον εκμισθωτή από την ευθύνη για τυχόν ελλείψεις ή για πάσης φύσεως ελαττώματα σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ Η τοποθέτηση των φοιτητών/-τριών ανά δωμάτιο γίνεται με απόφαση του Συμβουλίου Φοιτητικής Μέριμνας Μυτιλήνης, το οποίο έχει δικαίωμα να την τροποποιεί καθ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης. Σε περίπτωση ύπαρξης ανάγκης στέγασης φοιτητή ή φοιτήτριας σε μονόκλινο δωμάτιο και εφόσον δεν υπάρχει τέτοιο στο χώρο του Αναδόχου, τότε θα στεγαστεί σε δίκλινο χωρίς επιβάρυνση της Π.Μ.Μ., για την επιπλέον κλίνη. Η παραχώρηση των κλινών στους φοιτητές θα γίνεται αποκλειστικά και μόνον μετά από έγγραφη εντολή του Πανεπιστημίου προς τον εκμισθωτή, με την προσκόμιση Εντύπου παραλαβής δωματίου, χωριστά για κάθε δικαιούχο φοιτητή. Διευκρινίζεται ότι οι κλίνες και τα δωμάτια που βρίσκονται στη διάθεση του Πανεπιστημίου Αιγαίου, παραμένουν πάντοτε αναπόσπαστο μέρος του τουριστικού καταλύματος και η παρουσία του Πανεπιστημίου Αιγαίου σ αυτό δε μπορεί να ερμηνευθεί ότι υποκαθιστά την κυριότητα ή διαχείριση του καταλύματος. Ο εκμισθωτής έχει πάντοτε τον απόλυτο έλεγχο Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, Μυτιλήνη 81100, Τηλ: , , Fax:

17 ολοκλήρου του τουριστικού καταλύματος και η παρουσία των φοιτητών ενέχει σχέση πελατών προς ξενοδοχείο, όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Ο/Η φοιτητής/φοιτήτρια είναι υποχρεωμένος/η να κάνει επιμελή χρήση του μισθίου, να μην επιχειρεί οποιαδήποτε τροποποίηση, εσωτερική ή εξωτερική μετασκευή ή διασκευή, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του εκμισθωτή. Ο εκμισθωτής έχει το δικαίωμα του απολύτου ελέγχου στο μίσθιο με εκπρόσωπο και τεχνικό του σύμβουλο. Ο έλεγχος στο μίσθιο θα γίνεται κατόπιν έγκαιρης ειδοποίησης του εκμισθωτή προς τους ένοικους φοιτητές/φοιτήτριες (εκτός των περιπτώσεων που αφορούν την ασφάλεια του καταλύματος, όπως ενδεικτικά αναφέρονται, κίνδυνος πυρκαγιάς, διαρροή νερού κ.λπ.). Φοιτητής/φοιτήτρια που δεν διαμένει για οποιονδήποτε λόγο στο δωμάτιο, οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως τον εκμισθωτή και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το οποίο, εφόσον κρίνει αμέσως, ή το πολύ μετά την πάροδο μίας εβδομάδας, δύναται να παραχωρήσει σε άλλο φοιτητή/φοιτήτρια το δωμάτιο. Επίσης ο εκμισθωτής υποχρεούται να ειδοποιεί έγκαιρα και γραπτώς το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, για την αποχώρηση οποιουδήποτε φοιτητή/φοιτήτριας από το δωμάτιο ή για την διαμονή στο δωμάτιο άλλου ατόμου, διαφορετικό του δικαιούχου, άλλως το Πανεπιστήμιο ουδεμία υποχρέωση έχει κατά της εκμισθώτριας, εφόσον διαπιστωθεί κάποιος από τους ανωτέρω λόγους. Οι διαμένοντες φοιτητές/φοιτήτριες μπορούν: Να χρησιμοποιούν ραδιόφωνα, μαγνητόφωνα, συσκευές αναπαραγωγής ήχου και εικόνας και άλλες συσκευές ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές, κατά τρόπο όμως που να μην προκαλούν θορύβους, να μην ενοχλούν τους λοιπούς ενοίκους και να μην παραβιάζουν τους όρους ασφαλείας του τουριστικού καταλύματος, των άλλων ενοίκων κ.τ.λ. Να ζητήσουν την τοποθέτηση ενός τραπεζιού ή δύο, εφόσον το επιτρέπει ο χώρος. Να παρασκευάζουν κάποια ροφήματα, ή σύντομα γεύματα στα δωμάτιά τους (εφόσον διατίθεται πολυκουζινάκι) ή σε κοινόχρηστη κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη. Να δέχονται επισκέψεις κανονικά στο σαλόνι του τουριστικού καταλύματος. Στο δωμάτιο επιτρέπεται να τους επισκέπτονται μέχρι τις 24:00 άλλοι φοιτητές/φοιτήτριες ή οι συγγενείς τους που αποδεικνύουν αυτή την ιδιότητα με πάσο, ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό μέσο. Ειδικά για τις εξεταστικές περιόδους οι φοιτητές/φοιτήτριες επισκέπτες μπορούν να παραμένουν στο δωμάτιο και πέραν τις 24:00, υπό τον όρο ότι δεν ενοχλείται ο σύνοικος φοιτητής. Β. Οι φοιτητές/φοιτήτριες δεν επιτρέπεται: Να συγκεντρώνονται στους διαδρόμους, να θορυβούν, να ενοχλούν ή να παραβιάζουν την ασφάλεια των γύρω τους. Nα οργανώνουν συγκεντρώσεις, διασκεδάσεις στους χώρους του τουριστικού καταλύματος χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του εκμισθωτή, που μπορεί να τη χορηγεί ή όχι κατά την κρίση του. Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, Μυτιλήνη 81100, Τηλ: , , Fax:

18 Να ρυπαίνουν τους χώρους του τουριστικού καταλύματος (με αφίσες, αυτοκόλλητα, συνθήματα, ανακοινώσεις κ.λ.π.), ενώ μπορούν να τοποθετούν στα δωμάτιά τους αφίσες με τρόπο που να μη ρυπαίνουν ή καταστρέφουν τους τοίχους. Να προκαλούν φθορές σε κινητά και ακίνητα πράγματα πέραν της συνήθους χρήσης. Να πετάνε αντικείμενα από τα μπαλκόνια. Να μεταφέρουν από δωμάτιο σε δωμάτιο έπιπλα ή άλλα αντικείμενα χωρίς τη συναίνεση του εκμισθωτή. Να παρενοχλούν με οποιοδήποτε τρόπο τους λοιπούς ενοίκους του τουριστικού καταλύματος. Να συμπεριφέρονται απρεπώς τόσο στον ιδιοκτήτη του καταλύματος, όσο και στους εργαζόμενους του τουριστικού καταλύματος. Κάθε ένοικος φοιτητής, θα παραδίδει το κλειδί του δωματίου στον ξενοδόχο κατά τους θερινούς μήνες Ιούλιο και Αύγουστο συσκευάζοντας τα πράγματά του και μεταφέροντας τα στις αποθήκες που θα του υποδείξει ο εκμισθωτής. Κάθε ένοικος φοιτητής αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους παραπάνω όρους. Η αποδοχή τεκμαίρεται από τη στιγμή που ο φοιτητής αρχίζει να στεγάζεται στο μίσθωμα. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεώς του σε κάποιο ή κάποιους όρους ο εκμισθωτής έχει το δικαίωμα να επιδιώξει την εκκένωση των δωματίων, αφού ειδοποιήσει γραπτώς το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας Μυτιλήνης. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δεν υπόκειται σε καμία αποζημίωση υπέρ του εκμισθωτού για τις εκ της συνήθους χρήσης ή κακής κατασκευής του ακινήτου και για εκ τυχαίου γεγονότος ή ανωτέρας βίας προκληθήσας βλάβης ή ζημιάς στο ακίνητο. Εαν το ακίνητο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, περιέλθει με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο στη κυριότητα, νομή, επικαρπία, χρήση κλπ,. άλλου προσώπου, η μίσθωση συνεχίζεται αναγκαστικά στο πρόσωπο του νέου ιδιοκτήτη, νομέως, επικαρπωτή, χρήστη κλπ. ο οποίος θεωρείται στο εξής ως εκμισθωτής. Για τον τελευταίο καταβάλλονται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου τα μισθώματα, μετά από τη νόμιμη κοινοποίηση προς το Πανεπιστήμιο Αιγαίου του νόμιμου τίτλου βάσει του οποίου κατέστη κύριος, νομεύς, επικαρπωτής, χρήστης κλπ. νομίμως μεταγεγραμμένος, εφ' όσον αυτό χρήζει κατά νόμο μεταγραφής. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει το δικαίωμα να αυξομειώνει τον αριθμό των μισθωμένων δωματίων ανάλογα με τις ανάγκες του και με έγγραφη ειδοποίηση στον εκμισθωτή τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν. Σε περίπτωση που κάποιο ή κάποια δωμάτια παραμείνει κενό, δηλαδή αδυνατεί να καλυφθεί από το Πανεπιστήμιο μετά από έγγραφη εντολή του Πανεπιστημίου να δύναται να διατεθεί από τον ιδιοκτήτη, για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, με ταυτόχρονη παύση καταβολής μισθώματος από το Πανεπιστήμιο. Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, Μυτιλήνη 81100, Τηλ: , , Fax:

19 Σε περίπτωση αντισυμβατικής συμπεριφοράς του ιδιοκτήτη η οποία θα έχει ως αιτία την αποχώρηση του φοιτητή ή της φοιτήτριας να μην καταβάλλεται το μίσθωμα και να μην δίδεται η δυνατότητα διάθεσης του δωματίου από τον ιδιοκτήτη, για όσο διάστημα είναι συμβεβλημένος με το Πανεπιστήμιο. Σε περίπτωση που κάποιο κατάλυμα κάνει χρήση καμερών η εγκατάσταση τους θα πρέπει να έχει γνωστοποιηθεί στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Ν.2472/97), ενώ πρέπει να υπάρχουν πινακίδες σε εμφανές σημείο που να γνωστοποιούν στους διαμένοντες φοιτητές ότι πρόκειται να εισέλθουν σε χώρο όπου λειτουργεί σύστημα βιντεοεπιτήρησης. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσεις καμερών που τίθενται από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σε περίπτωση εγγράφων και επώνυμων παραπόνων ή καταγγελιών από φοιτητές για το συγκεκριμένο κατάλυμα, και αφού δεν συμμορφωθεί σε γραπτές συστάσεις του Πανεπιστημίου, το Πανεπιστήμιο έχει το δικαίωμα της μονομερούς λύσης της σύμβασης καθώς και το γεγονός αυτό καθαυτό να αποτελεί λόγο απόρριψης από τον επόμενο διαγωνισμό. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ - ΜΙΣΘΩΤΗ 1. Ο Εκμισθωτής υποχρεούται να παραδώσει στο συμφωνηθέντα χρόνο όλα τα δωμάτια για να χρησιμοποιηθούν από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, κατάλληλα και σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται στη διακήρυξη αυτή, αλλιώς η σύμβαση λύεται από το Πανεπιστήμιο υπέρ του οποίου θα καταπέσει και η κατατεθειμένη εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Όλες οι τυχόν απαιτούμενες διαρρυθμίσεις /επεμβάσεις (πρόσβαση & διευκολύνσεις για Α.Μ.Ε.Α. κ.λπ.) θα εκτελεστούν σύμφωνα και με την έγκριση των αρμοδίων υπηρεσιών του Πανεπιστημίου. 2. Ο εκμισθωτής υποχρεούται να διατηρεί τα δωμάτια σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Ο.Τ. που ισχύουν κάθε φορά. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως σε επανειλημμένες υποδείξεις του Ε.Ο.Τ., το Πανεπιστήμιο έχει δικαίωμα να διακόψει την καταβολή της πληρωμής, μέχρι την εκτέλεση των εργασιών ή να προβεί στη μονομερή λύση της σύμβασης. 3. Ο εκμισθωτής υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ενεργεί στα δωμάτια τις αναγκαίες επισκευές και να επιδιορθώνει τις εκ της συνήθους χρήσεως φθορές, εντός ευλόγου προθεσμίας και της σχετικής ειδοποιήσεως του Πανεπιστημίου Αιγαίου ή και χωρίς ειδοποίηση. Σε περίπτωση άρνησής του ή μη εκτέλεσης των επισκευών από αυτόν μέσα στην προθεσμία που έχει ταχθεί με την ειδοποίηση, το Πανεπιστήμιο έχει το εκλεκτικό δικαίωμα ή να προβεί σε μονομερή λύση της μίσθωσης και στη μίσθωση με διαγωνισμό ή απ ευθείας άλλου οικήματος σε βάρος του ιδιοκτήτη, σύμφωνα με το άρθρο 36, παρ. 1 & 2 του Διατάγματος 715/79, ή να εκτελέσει τις επισκευές σε βάρος του ιδιοκτήτη και από την Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, Μυτιλήνη 81100, Τηλ: , , Fax:

20 πίστωση των μισθωμάτων, να παρακρατήσει το ποσό της δαπάνης που έγινε από τα πρώτα μετά την επισκευή μισθώματα που θα πληρωθούν μετά από προηγούμενη βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου ή αν αυτή δεν διαθέτει επί τόπου το απαραίτητο προσωπικό, επιτροπής από εμπειρογνώμονες που ορίζονται από κοινού από τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας και τον ιδιοκτήτη ή αν ο τελευταίος κληθεί εγγράφως και με απόδειξη και αρνηθεί από τον πρώτο μόνον ή τέλος, να διακόψει την καταβολή των μισθωμάτων μέχρι να εκτελεστούν οι επισκευές. Επίσης ο εκμισθωτής είναι υποχρεωμένος να μεριμνά για την περιοδική συντήρηση των εγκαταστάσεων του μισθίου (κλιματισμού θέρμανσης, ψύξης, ανελκυστήρων κ.λπ.). 4. Κατά τη διάρκεια παραμονής των φοιτητών/-τριών στο ξενοδοχείο δεν επιτρέπεται ο εκμισθωτής να προβαίνει σε εργασίες επισκευών του, εκτός των βλαβών που προέρχονται από συνήθη χρήση. 5. Οι φοιτητές/-τριες απολαμβάνουν την ίδια μεταχείριση που έχουν οι υπόλοιποι ένοικοι του ξενοδοχείου, σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται από την τουριστική νομοθεσία, ωστόσο απαγορεύεται η μετακίνηση φοιτητή από τον εκμισθωτή χωρίς την ενημέρωση του Συμβουλίου Φοιτητικής Μέριμνας και έγκριση αυτού. 6. Οι φοιτητές/-τριες έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον κανονισμό και όλες τις ισχύουσες διατάξεις σύμφωνα με την Τουριστική Νομοθεσία. Σε περίπτωση παραβάσεώς τους, το Πανεπιστήμιο δεν φέρει καμία ευθύνη, αλλά ο εκμισθωτής έχει το δικαίωμα να ενεργήσει με έξοδά του τα νόμιμα. 7. Το Πανεπιστήμιο δύναται να προβεί, κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, χωρίς καμία αποζημίωση του εκμισθωτή, σε μονομερή λύση ολική η μερική της μίσθωσης των κλινών εάν: i. Μεταφέρει τους στεγαζόμενους φοιτητές σε κτίριο ιδιοκτησίας του είτε σε προσφερόμενο με ευνοϊκότερους όρους. ii. Περιέλθει σ αυτό από τρίτο η δωρεάν χρήση καταλλήλου ακινήτου για τον υπόλοιπο χρόνο της μίσθωσης. iii. Μειωθεί ο αριθμός δικαιούμενων στέγασης φοιτητών/-τριών κατά τη διάρκεια της σύμβασης ώστε τα δωμάτια να μην είναι απαραίτητα. iv. Υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ή δεν υπάρξει ακώλυτη ροή των σχετικών πιστώσεων από το Υπουργείο. v. Ο ανάδοχος δεν πληροί τους όρους υγιεινής και διαβίωσης των φοιτητών/-τριών (καθαριότητα, κλιματισμό, ύδρευση κ.λ.π.). vi. μεταφερθούν σε άλλο τόπο, οι εγκατεστημένες στο κτίριο υπηρεσίες του έστω και προσωρινά vii. Αν καταργηθεί η σχετική υπηρεσία. viii. Αν αναδιοργανωθεί η υπηρεσία κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, κατά τρόπο ώστε το μίσθιο να μην εξυπηρετεί πλέον τις ανάγκες της. Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, Μυτιλήνη 81100, Τηλ: , , Fax:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης γραφείων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης γραφείων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Δ.Α.: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 6, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΤΗΛ. : 25310 35313, 25310 35314 FAX : 25310 20960 email : tee_thrace@tee.gr

Διαβάστε περισσότερα

<<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ 124 61 Τμ Προμηθειών ΤΗΛ: 2132046170-171 ΑΡ. πρωτ. 7568/728438 ΧΑΙΔΑΡΙ 20/06/2014

<<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ 124 61 Τμ Προμηθειών ΤΗΛ: 2132046170-171 ΑΡ. πρωτ. 7568/728438 ΧΑΙΔΑΡΙ 20/06/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ 124 61 Τμ Προμηθειών ΤΗΛ: 2132046170-171 ΑΡ. πρωτ. 7568/728438 ΧΑΙΔΑΡΙ 20/06/2014 ΤΟ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ANTIΠΡΥΤΑΝΗΣ Μυτιλήνη, 19/07/2006 Α.Π.4355 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

αποφασίζει και εγκρίνει την εφαρμογή της παρακάτω διαδικασίας για τη μίσθωση κτιρίων :

αποφασίζει και εγκρίνει την εφαρμογή της παρακάτω διαδικασίας για τη μίσθωση κτιρίων : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 73/12.04.2006 Θέμα 3 ο : 3.22 : Διοικητικά Διαδικασία μίσθωσης κτιρίων Το Πρυτανικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη : - Την με ημερομηνία 6/4/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος Δ/νση: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Διοικητικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος Δ/νση: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Διοικητικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 29 10 2014 Δ/νση: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Διοικητικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ.: 10947 Ταχ. Κώδικας: 220 01 Άστρος Πληρ:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση: Λυκαβηττού 21, 10671 Αθήνα 06-06-2014 Τηλέφωνο: 211 4000551 Αρ. Πρωτ. 35

Ταχ. Διεύθυνση: Λυκαβηττού 21, 10671 Αθήνα 06-06-2014 Τηλέφωνο: 211 4000551 Αρ. Πρωτ. 35 Ταχ. Διεύθυνση: Λυκαβηττού 21, 10671 Αθήνα 06-06-2014 Τηλέφωνο: 211 4000551 Αρ. Πρωτ. 35 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή μίσθωσης χώρου για την λειτουργία του υποέργου 1 «ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ο1469Β7Λ-3ΘΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ANTIΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, Α.Π.: 6637

ΑΔΑ: 45Ο1469Β7Λ-3ΘΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ANTIΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, Α.Π.: 6637 ANTIΠΡΥΤΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μυτιλήνη, 24.10.2011 Α.Π.: 6637 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 4/2011 ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΛΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α Α:. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 01/11/2013 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 6650 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ'αριθμ. 6650/2013 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Οικήματος. Η Β Νομαρχιακή Επιτροπή Ν.Α Λευκάδας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Οικήματος. Η Β Νομαρχιακή Επιτροπή Ν.Α Λευκάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Λ Ε Υ Κ Α Δ Α Σ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: Δ.ΟΙΚ. 3772/09-09-2009 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. Β Ν.Ε. 31/07-09-2009

Διαβάστε περισσότερα

Το ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ ΝΠΔΔ που εδρεύει στην Αθήνα στην οδό Ζαχάρωφ 1 Αμπελόκηποι, έχοντας υπόψη:

Το ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ ΝΠΔΔ που εδρεύει στην Αθήνα στην οδό Ζαχάρωφ 1 Αμπελόκηποι, έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ - Ν.Π.Δ.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14-11- 2016 Ζαχάρωφ 1 - Αμπελόκηποι 115 21 - ΑΘΗΝΑ Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Λήμνος, 15-10-2015 Α.Π.: 7314 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 7314/2015 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 8 ΚΛΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Λάρισα 22-05-2012 Αριθμ. Πρωτ: 45152 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΕΝΟΣ (1) ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

3) Την με υπ αριθ. 69/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση χώρου στέγασης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Θήβας

3) Την με υπ αριθ. 69/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση χώρου στέγασης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Θήβας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 75P3ΩPM-9ΩΦ Πληροφ: Γ. Καλατζή Τηλ.: 2262 350 624 Fax: 2262 0 27628 Ταχ. Δ/νση: Κύπρου 3 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη 06-03-2015 Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ν Ο Τ Ι Ο Υ Α Ι Γ Α Ι Ο Υ Αριθμ. Πρωτ. 21960/1689 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 20 /2016

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 20 /2016 Άρτα, 16/06 /2016 Αριθ. Πρωτ.: Φ23/2851 Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, 47132 Άρτα Σάββας Απόστολος 26810 50024 26810 76404 asavvas@teiep.gr www.teiep.gr Προς: Ενδιαφερόμενους Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 20

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 20/15 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 20/15 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Π & Α» ΚΥΡΙΑΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών Ταχ Διεύθ : Μεσογείων 24 Τ.Κ 115 27 Αθήνα 26/05/2015 Τηλ & Fax : 2107752180 Αριθμ.Πρωτ. 7298 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Ιωάννινα 2/10/2015 Αριθ. Πρωτ.: 7553 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ελ. Βενιζέλου 4 - Ιωάννινα 45444 2651054500 fax:2651054547 ΜΙΣΘΩΣΗ: «Ενοικίαση γραφείων ΔΕΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ημερομηνία: 15-09-2015 Αρμόδιος:Παναγόπουλος Β. ΤΗΛ.: 213.1314570 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 213.1314576 www.inedivim.gr Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο Αρ.πρωτ.: 620/80/15-09-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Καστοριά 15-06 - 2015 Αριθ. Πρωτ.:16427 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Έχοντας υπόψη: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 7/2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 7/2015 ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 7/2015 Μυτιλήνη, 16/06/2015 Α.Π.: 3995 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 148 ΚΛΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3. την ΚΥΑ υπ αρ. 58193/1999 (ΦΕΚ 2277/Β/99) «Κανονισμός Οικονομικής

3. την ΚΥΑ υπ αρ. 58193/1999 (ΦΕΚ 2277/Β/99) «Κανονισμός Οικονομικής ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ. Γ. ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ Αθήνα : 19/3/2015 ΤΗΛ. 2108802974 Αρ. Πρωτ :34870 ΘΕΜΑ: Επαναληπτική πρόσκληση υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Διενέργεια δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για μίσθωση ακινήτου για την αποθήκευση αρχείων, με σκοπό την κάλυψη αναγκών του Οργανισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 8128 ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΔΑ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 8128 ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΔΑ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 8128 ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΔΑ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένου της Κτηματικής

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 341 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 341 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Χ. Μαχαίρας Θεσσαλονίκη: 30-12-2014 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

2. Τις διατάξεις του άρθρου 194 και 201 Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/ τεύχος Α ): Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 194 και 201 Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/ τεύχος Α ): Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρκαδίου 50 74 100, Ρέθυμνο Τηλ. : 2831040157 Fax : 2831040149 e-mail : info@kedir.gr Ρέθυμνο 16/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 1.285 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ URL: Α.Π. 499

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ URL:  Α.Π. 499 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 15-01-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π. 499

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Ω32ΞΩΡΜ-Υ5Ζ Πληροφ: Γ. Καλατζή Τηλ.: 2262 350 624 Fax: 2262 0 27628 Ταχ. Δ/νση: Κύπρου 3 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ" Ν.Π.Δ.Δ.. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343-124 61 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΗΛ.: 2132046170-171 ΑΡ.ΠΡΩΤ:9673/746883 Χαϊδάρι, 27 Αυγούστου 2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 6Ω8ΦΩΡΜ-5ΕΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ *********** Θήβα : 24.7.2015 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρ. Πρωτ.:18259 ----------- ΑΠΟΦΑΣΗ : 1028/15 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ Β4ΣΞ4690Ω3-21Ε ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 51/12

ΑΔΑ Β4ΣΞ4690Ω3-21Ε ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 51/12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4Η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Π. Ελευθεριάδης Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 5/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 5/2016 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210368-9017 και 210368-9042 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 5/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α Α: Ψ1ΟΞ469Β7Λ-ΘΗΧ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 14/06/2016 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 4367 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ'αριθμ. 4367/2016 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ λυόμενων αιθουσών σε σχολεία Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ του Δήμου Ηρακλείου. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α.15-7135.068. Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΔΑ: ΒΕΔ87Λ1-Θ1Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Kαλαμάτα 20-3-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αριθ. Πρωτ. 3399 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8733 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας

2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8733 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 11 Μαρτίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8733 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Πέλλας διακηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερµούπολη 21/11/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 129197/11540 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ6469Β7Λ-2ΗΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ

ΑΔΑ: ΒΛΛ6469Β7Λ-2ΗΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληρ.: Ι. Μαïδανός Τηλ.: 22410 99070 Μυτιλήνη, 08/10/2013 13PROC001653723 Αρ. Πρωτ. 2013-10-08 5886 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 8/9/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 23898 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Λεωφ. Συγγρού αρ. 136, Καλλιθέα, Τ: , F: , Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Λεωφ. Συγγρού αρ. 136, Καλλιθέα, Τ: , F: ,   Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 1 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ισόγειο Νέου Κτηρίου (Κτήριο 3) Λεωφ. Συγγρού αρ. 136, Τ.Κ. 176 71, Καλλιθέα Τ: 210 920 1504 210 920 1549 F: 210 920 1356 e-mail: dkant@panteion.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Πουλακίδας Αθανάσιος Καλογήρου Αικατερίνη Πάτρα, 07/09/2016 Τηλ.

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Πουλακίδας Αθανάσιος Καλογήρου Αικατερίνη Πάτρα, 07/09/2016 Τηλ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Πουλακίδας Αθανάσιος Καλογήρου Αικατερίνη Πάτρα, 07/09/2016 Τηλ. : 2610 367658-9 Αριθμ. Πρωτ. ΤΟ 2865 Fax: 2610 367105 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Αρμόδιος : Σταύρος Λυριντζάκης Δ/ντής Τηλ. 2810-338164, FAX : 2810-338126 e-mail: info@portheraklion.gr Ηράκλειο 26-9-2016 αρ. πρωτ. 5004 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 13 ΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 13 ΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη 14-10-2015 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 15935 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 203ΔΜΔΜ/16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΑ.Π.Ι.Τ. (Ν.Π.Δ.Δ.) ΕΔΡΑ : ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 58 - Τ.Κ. 106 79

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Ηγουμενίτσα 21.03.2016 Αρ. Πρωτοκόλλου : 640. Ν.Π.Δ.Δ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. O Δήμαρχος Βέροιας. Με την αριθ. 184/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας καταρτίστηκαν οι παρακάτω όροι:

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. O Δήμαρχος Βέροιας. Με την αριθ. 184/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας καταρτίστηκαν οι παρακάτω όροι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 4-05-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 16736 ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ -ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Γραφείο : Δ3 Δ/νση : Βικέλα 4,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 9 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Β / 9047 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι 5/12/2013 ΔΗΜΟΣ: ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 43463

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι 5/12/2013 ΔΗΜΟΣ: ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 43463 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι 5/12/2013 ΔΗΜΟΣ: ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 43463 Ταχ. Διεύθυνση: Στρ.Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών Δ. Χαϊδαρίου Τηλέφωνο: 2132047330 2132047317

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αριθμ. 591/2016

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αριθμ. 591/2016 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αριθμ. 591/2016 Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με κλειστές προσφορές για τη μίσθωση πενήντα πέντε (55) δίκλινων δωματίων για τη στέγαση των φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ημερομηνία:29/10/2015 Αριθμ. Πρωτ:27171 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α ΟΜΑΔΑ: TONER ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π. Β ΟΜΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 28 /11/2016 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. πρωτ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 28 /11/2016 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. πρωτ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 28 /11/2016 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. πρωτ. 21997 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Μυτιλήνη 10/11/2006 Αριθ. Πρωτ. 6542 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος : 02-04-2012 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 7305 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος : 02-04-2012 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 7305 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος : 02-04-2012 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 7305 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΒΕΥΜ7Λ1-ΛΩΑ Τρίπολη 15-02-2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ THΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ (ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ)

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ (ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»- Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 6 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΙΚΑ ΕΤΑΜ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 6 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΙΚΑ ΕΤΑΜ 1 Αριθ. Πρωτ. Γ31/3173 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 6 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΙΚΑ ΕΤΑΜ 1. Σύμφωνα με τον Α.Ν.1864/51

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΟΙΚΟΠΕ ΟΥ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 3 ου ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΟΙΚΟΠΕ ΟΥ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 3 ου ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡ ΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 41081 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΟΙΚΟΠΕ ΟΥ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 3 ου ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ Έχοντας υπ όψη:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» Ο Δήμαρχος Λαρισαίων διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη 21-04-2016 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 5348 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 5/ 12/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 38750 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου: 2892 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

Διαβάστε περισσότερα

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Αργοστόλι 14/06/2013 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ: 26363 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Διεύθυνση: Ι.Μιχαήλ 1 &.Σ.Σαράφη Τ.Κ. 56625 Πληρ.: Κόττα Χριστίνα Τηλ./Φαξ: 2310 213161 Συκιές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3/2016 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:210368-9017 και 210368-9042 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 13/03/2012 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ. Δ/νση:Πλατεία Καλλεργών και Ανδρόγεω Τ.Κ:71202 Πληροφορίες:Γιάννα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002715750 2015-04-20

15PROC002715750 2015-04-20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ::73ΩΩ469Η25-ΠΙΑ Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 20-04-2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης: 02/2015 Μεσογείων 284, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Κ.Ε.Κ. Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ) Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Κ.Ε.Κ. Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ) Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμάτα, 08 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ. : 44082 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α ρ ι θ μ. 22/ 2 0 1 5

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α ρ ι θ μ. 22/ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα / /2015 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 154 115 27 ΧΟΛΑΡΓΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης: / Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης: / Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Παιδείας, Πολιτισμού & Νέας Γενιάς ΤΜΗΜΑ: Βικελαία Βιβλιοθήκη Ταχ. Δ/νση: Χορτατσών&Κυδωνίας 23 Πληροφορίες: Στεφανία Τερζάκη Τηλ.: 2810 301543

Διαβάστε περισσότερα