ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 23039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της υπ αριθμ. 8966/ (ΦΕΚ 692/ τ. Β ) υπουργικής απόφασης Έγκριση, προκήρυξη και ανάθεση διενέργειας, κατά το έτος 2009, της στατιστικής έρευνας «Διάρ θρωσης επιχειρήσεων Υπηρεσιών Παροχής Κα ταλύματος και Εστίασης», έγκριση χρησιμοποί ησης στατιστικών οργάνων και καθορισμός της αμοιβής τους» Απόφαση έκδοσης ομολόγου του Ελληνικού Δημοσί ου διάρκειας 5 ετών στις για την αύξη ση του μετοχικού κεφαλαίου του Ταμείου Εγγυ οδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Α. Ε. (ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.) Αποδοχή κληρονομιάς Χρήστου Μπονιάκου Απονομή Ηθικής Αμοιβής σε ΜΠΥ του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ. 5 Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) του Δή μου Μελίτης Νομού Φλώρινας... 6 Σύναψη Σύμβασης μίσθωσης έργου μουσικών στο Δημοτικό Ωδείο Κατερίνης Δήμου Κατερίνης Διορισμός υπαλλήλου Διορισμός υπαλλήλου Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνι κού Λειτουργού στην ΚΑΤΣΙΜΠΙΡΗ ΡΕΒΕΚΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνι κού Λειτουργού στη ΛΟΥΠΟΥ ΜΕΡΣΙΝΗ του ΚΩΝ ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοι νωνικού Λειτουργού στη ΜΑΛΟ ΘΟΔΩΡΑ του ΕΝΤΜΟΝΤ (ισχύς έως ) Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας έτους 2009 για τους υπαλλήλους της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη σης Αχαΐας (Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης), που ασχολούνται με τα προγράμματα Αναδιάρθρω σης και εκρίζωσης οινοποιήσιμων αμπελώνων Παροχή άδειας λειτουργίας στην Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Διαμεσολάβησης στη μετα φορά κεφαλαίων «UNISTREAM GREECE ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟ ΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διόρθωση σφάλματος στην υπ αριθμ. ΙΕ/8280/Π07/ 4/0090/Ε/ν. 3299/2004/ απόφαση του Γε νικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου που δη μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2241/ (τ. Β ) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ (1) Συμπλήρωση της υπ αριθμ. 8966/ (ΦΕΚ 692/τ. Β ) υπουργικής απόφασης. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 11 και της παραγράφου 5 του άρθρου 90 του ν. 3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» (Α 212). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του προεδρικού δι ατάγματος υπ αριθ.63/2005 «Κωδικοποίηση της νομο θεσίας για την Κυβέρνηση και την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α 98). 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ ϋπολογισμού. 4. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/ κοινή από φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερι κών, για ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών (ΦΕΚ 1950 Β ), αποφασίζουμε: Συμπληρώνουμε την υπ αριθμ.8966/ (ΦΕΚ 692 Β ) απόφασή μας, ως εξής: Α) Βεβαιώσεις κατάθεσης αίτησης για χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής. 1. Η βεβαίωση κατάθεσης αίτησης με ελλιπή δικαιο λογητικά της παρ. 2 της υπ αριθμ. 8966/ (ΦΕΚ 692 Β ) υπουργικής απόφασης χορηγείται: α) αν πρόκειται για αίτημα αρχικής χορήγησης άδειας διαμονής, όταν ελλείπει η βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος ή πιστοποιητικό υγείας από Ελλη νικό Κρατικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα όπου τα δικαιολογητι κά αυτά απαιτούνται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της υπ αριθμ. 933/ υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 53 Β ),

2 23040 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) β) αν πρόκειται για αίτημα ανανέωσης, στην περί πτωση λήξεως του διαβατηρίου εφόσον προσκομιστεί βεβαίωση της αρμόδιας προξενικής αρχής ότι έχει υπο βληθεί αίτηση για την έκδοση νέου. 2. Η προβλεπόμενη από την παρ. 3 της υπ αριθμ. 8966/ (ΦΕΚ 692 Β ) υπουργικής απόφασης, απόδειξη παραλαβής της αίτησης, χορηγείται και στις περιπτώσεις όπου κατατίθεται εμπρόθεσμη αίτηση για ανανέωση άδειας διαμονής ή εντός μηνός από τη λήξη της προηγούμενης, χωρίς να συνοδεύεται από το σύνο λο ή μέρος των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, που προβλέπονται στην υπ αριθμ. 933/ υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 53 Β ), αναλόγως της κατηγορίας της άδειας, με επιφύλαξη των ρυθμίσεων της προηγουμένης παραγράφου. Οι σχετικοί φάκελοι διαβιβάζονται, εντός δεκαπέντε ημερών στη Δ/νση Αλλοδαπών και Μετανά στευσης της Περιφέρειας. B ) Διαδικασία επίδοσης αδειών διαμονής: Καθορίζουμε τη διαδικασία επίδοσης των αδειών δι αμονής ως κατωτέρω: 1. Η επίδοση των αδειών διαμονής και δελτίων διαμο νής ή μόνιμης διαμονής διενεργείται μέσω του Δήμου ή της Κοινότητας, όπου κατατέθηκε η σχετική αίτηση, αδιακρίτως της ενδεχόμενης μεταγενέστερης μεταβο λής του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου. 2. Ο Δήμος ή η Κοινότητα ειδοποιεί τον ενδιαφερό μενο, με κάθε πρόσφορο μέσο, με βάση τα δηλωθέντα υπευθύνως από τον ίδιο στη σχετική αίτηση στοιχεία επικοινωνίας, προκειμένου να προσέλθει για την τακτο ποίηση της υπόθεσής του. Η ειδοποίηση μπορεί να γίνει με έγγραφη επιστολή, τηλεγράφημα, τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλεφώνημα εφόσον το γεγονός αυτό αποδεικνύεται από σχετική σημείωση σε ειδικό βιβλίο, η οποία πρέπει να φέρει χρονολογία και υπογραφή του υπαλλήλου που έκανε την ειδοποίηση. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν ανευρίσκε ται, θα πρέπει ο αρμόδιος υπάλληλος να προβεί σε νέα ειδοποίηση, με συστημένη επιστολή, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος και σε κάθε περίπτωση πριν τη λήξη της άδειας διαμονής. 3. Ο Δήμος ή η Κοινότητα επιδίδει, στον ενδιαφερό μενο, με αποδεικτικό επίδοσης, αντίγραφο της σχετικής απόφασης του οικείου Γ.Γ. Περιφέρειας και ταυτόχρονα επικολλά στο διαβατήριό του την αντίστοιχη αυτοκόλ λητη ετικέτα ή επιδίδει σε αυτόν το αντίστοιχο δελτίο διαμονής ή μόνιμης διαμονής, αν πρόκειται για μέλος οικογένειας Έλληνα ή πολίτη ΕΕ ή γονέα ανήλικου ημε δαπού. 4. Εφόσον είχε χορηγηθεί στον ενδιαφερόμενο βεβαί ωση της παρ.1 της υπ αριθμ. 8966/ (ΦΕΚ 692 Β ) υπουργικής απόφασης, απαραίτητη προϋπόθεση για την επίδοση της άδειας ή του δελτίου διαμονής είναι η επι στροφή από τον ενδιαφερόμενο της βεβαίωσης αυτής, η οποία έχει αυτοδικαίως παύσει να ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 4 του ν. 3386/2005. Σε περίπτωση απώλειας της βεβαίωσης θα πρέπει να προσκομιστεί σχετική δήλωση στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα. 5. Σε περίπτωση αδυναμίας ειδοποίησης του ενδια φερομένου προκειμένου να παραλάβει την εκδοθείσα άδεια διαμονής, η σχετική άδεια κρατείται στο Δήμο ή την Κοινότητα μέχρι και ένα μήνα από τη λήξη της και μπορεί να επιδοθεί σε αυτόν εφόσον προσέλθει ο ίδιος ή νόμιμος εκπρόσωπός του για την παραλαβή της, εντός του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Στη συνέχεια ο Δήμος ή η Κοινότητα υποχρεούται να επιστρέψει την άδεια διαμονής στην οικεία Περιφέρεια. 6. Μετά τη λήξη της ως άνω προθεσμίας μπορεί να χορηγηθεί ακριβές αντίγραφο της σχετικής απόφασης του οικείου Γ.Γ. Περιφέρειας μόνο στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επικαλείται έννομο συμφέρον, για νόμιμη χρήση. Σε κάθε περίπτωση η κατά τα ανωτέ ρω επίδοση ακριβούς αντιγράφου της απόφασης, δεν συνεπάγεται δυνατότητα ανανέωσης της εν λόγω ληγ μένης άδειας διαμονής, καθόσον αυτή έχει αποβάλλει την ισχύ της. Γ) Διαδικασία επίδοσης απορριπτικών αποφάσεων ή αποφάσεων για την ανάκληση των αδειών διαμονής Καθορίζουμε τη διαδικασία επίδοσης απορριπτικών αποφάσεων ή αποφάσεων ανάκλησης αδειών διαμονής ως κατωτέρω: 1. Κατά την έκδοση απορριπτικών αποφάσεων ή απο φάσεων για ανάκλησης αδειών διαμονής η αρμόδια ΥΑΜ της Περιφέρειας κοινοποιεί αμέσως αυτές στην αρμό δια Αστυνομική Αρχή και παράλληλα ενημερώνει το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας μέσω της σχετικής μηχανογραφικής εφαρμογής. 2. Η επίδοση των απορριπτικών αποφάσεων ή απο φάσεων ανάκλησης των αδειών διαμονής διενεργείται μέσω του Δήμου ή της Κοινότητας, όπου κατατέθηκε η σχετική αίτηση, αδιακρίτως της ενδεχόμενης μετα γενέστερης μεταβολής του τόπου κατοικίας του ενδι αφερομένου. 3. Ο Δήμος ή η Κοινότητα ειδοποιεί τον ενδιαφερόμε νο με κάθε πρόσφορο μέσο κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του προηγουμένου κεφαλαίου. Η ανωτέ ρω διαδικασία διαρκεί επί τρίμηνο. Μετά την πάροδο του παραπάνω ευλόγου χρόνου τεκμαίρεται γνώση της σχετικής απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέ ρειας, παραταύτα αντίγραφο της σχετικής απόφασης μπορεί να χορηγηθεί στον ενδιαφερόμενο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του και μεταγενέστερα κατόπιν σχετικής αιτήσεως του ενδιαφερομένου. 4. Εφόσον είχε χορηγηθεί στον ενδιαφερόμενο βεβαί ωση της παρ. 1 της υπ αριθμ. 8966/ (ΦΕΚ 692 Β ) υπουργικής απόφασης, απαραίτητη προϋπόθεση για την επίδοση της σχετικής απορριπτικής απόφασης είναι η επιστροφή από τον ενδιαφερόμενο της βεβαίωσης αυ τής, η οποία έχει αυτοδικαίως παύσει να ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 4 του ν. 3386/2005. Σε περίπτωση απώλειας της βεβαίωσης θα πρέπει να προσκομιστεί σχετική δήλωση στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα. 4. Σε περίπτωση άρνησης του ενδιαφερομένου να προσέλθει ή μη ανεύρεσής του, προκειμένου να παρα λάβει απορριπτική απόφαση για έκδοση ή ανανέωση άδειας διαμονής ή απόφαση ανάκλησης αυτής, ο Δή μος ή η Κοινότητα, αφού εξαντλήσει τη διαδικασία που καθορίζεται στην παρ.2 του προηγούμενου κεφαλαίου, θα πρέπει να αναφέρει εγγράφως τούτο στην οικεία Περιφέρεια, κοινοποιώντας στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή. Δ) Ρύθμιση ειδικών θεμάτων 1. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή αίτησης ανανέωσης άδειας διαμονής και τη χορήγηση αντίστοι χης βεβαίωσης είναι η έκδοση και επίδοση της προη γούμενης άδειας. 2. Η παραλαβή, από τον οικείο Ο.Τ.Α., αίτησης ανανέ ωσης άδειας διαμονής, μετά την πάροδο μηνός από τη

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) λήξη της προηγούμενης, δεν είναι δυνατή, με επιφύλα ξη των οριζομένων στην παράγραφο 2 της υπ αριθμ. 8966/ (ΦΕΚ 692 Β ) υπουργικής απόφασης. Ε) Σε περίπτωση έκδοσης της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του α εδαφίου της παραγράφου 7 του άρ θρου 90 του ν. 3386/2005, κοινής υπουργικής απόφασης, τα οριζόμενα στην παρούσα εφαρμόζονται αναλογικά. Αθήνα, 12 Αυγούστου 2009 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ Αριθμ. 9227/Γ (2) Έγκριση, προκήρυξη και ανάθεση διενέργειας, κατά το έτος 2009, της στατιστικής έρευνας «Διάρθρωσης επιχειρήσεων Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Εστίασης», έγκριση χρησιμοποίησης στατιστικών ορ γάνων και καθορισμός της αμοιβής τους». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις: α. του άρθρου 9 του ν. 2392/1996 «Πρόσβαση της Γε νικής Γραμματείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Γ.Γ. ΕΣΥΕ) σε διοικητικές πηγές και διοικη τικά αρχεία, Επιτροπή Στατιστικού Απορρήτου, ρύθμι ση θεμάτων διενέργειας απογραφών και στατιστικών εργασιών, καθώς και θεμάτων της Γ.Γ. ΕΣΥΕ», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του ν. 3470/2006 (ΦΕΚ 132 Α ), β. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ. Α ), γ. του ν.δ. 3627/1956 «περί οργανώσεως της ΕΣΥΕ» και των π.δ. 1143/1980 «περί οργανισμού της ΕΣΥΕ» και 226/2000 «Οργανισμός της Γ.Γ. ΕΣΥΕ», δ. του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 «περί Δημοσίου Λο γιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», ε. του άρθρου 7 της υπ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/ απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οι κονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 40/τ. Β / ), όπως ισχύει. 2. Τον Κανονισμό 295/2008 του ΕΚ και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2008 για τις Στατιστικές Διάρθρωσης των Επιχειρήσεων (L 97/ ), παράρτημα Ι. 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από φασης προκαλείται δαπάνη ύψους τριάντα οκτώ χιλι άδων οκτακοσίων πενήντα οκτώ (38.858,00) ευρώ κατά ανώτατο όριο, για το οικονομικό έτος 2009, η οποία θα βαρύνει τον ειδ. Φορέα (ΚΑΕ 0871) του τακτικού προϋπολογισμού της Γ.Γ. ΕΣΥΕ., αποφασίζουμε: 1. α. Εγκρίνουμε και προκηρύσσουμε τη διενέργεια της ετήσιας έρευνας Διάρθρωσης Επιχειρήσεων Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Εστίασης, κατά τη διάρκεια του έτους 2009, με περίοδο αναφοράς των στοιχείων το έτος β. Αναθέτουμε στο Τμήμα Τουρισμού της Διεύθυνσης Στατιστικών Τομέα Εμπορίου και Υπηρεσιών της Γ.Γ. ΕΣΥΕ τη διενέργεια της ανωτέρω έρευνας. 2. Η εν λόγω έρευνα διενεργείται στο πλαίσιο της υλοποίησης του Κανονισμού 295/2008 του ΕΚ και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2008 για τις Στατιστι κές Διάρθρωσης των Επιχειρήσεων και αποσκοπεί στη συλλογή και εμφάνιση εναρμονισμένων στατιστικών στοιχείων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις βασικές μεταβλητές των επιχειρήσεων, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Εστίασης (γενικά χαρακτη ριστικά, οικονομική κατάσταση, στοιχεία απασχόλη σης), προκειμένου να προσδιορισθεί η συνεισφορά του τομέα στη διαμόρφωση του εθνικού εισοδήματος και, παράλληλα, να καλυφθούν οι στατιστικές απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. 3. Η έρευνα είναι δειγματοληπτική, εφαρμόζεται η μονοσταδιακή στρωματοποιημένη δειγματοληψία και καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της Χώρας. Μονάδα έρευνας είναι η επιχείρηση. Το μέγεθος του δείγματος ανέρχεται περίπου στις επιχειρήσεις, που ανήκουν στον τομέα Θ «Δραστη ριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρε σιών Εστίασης» της Στατιστικής Ταξινόμησης Οικονομι κών Δραστηριοτήτων NACE αναθ. 2 και συγκεκριμένα στους κλάδους: 55: Καταλύματα 56: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης. Το μέγεθος του δείγματος των επιχειρήσεων είναι τέτοιο ώστε να εξασφαλίζονται αντικειμενικές και αμε ρόληπτες εκτιμήσεις των ζητούμενων μεγεθών. Οι επιχειρήσεις του δείγματος επιλέγονται από το πλαίσιο δειγματοληψίας, τα στοιχεία του οποίου προ έρχονται από το μητρώο επιχειρήσεων της ΓΓ ΕΣΥΕ. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα εξαχθούν σε σύνο λο Χώρας και σε επίπεδο Περιφέρειας (NUTS II) και θα αποσταλούν στη Eurostat σε NACE αναθ. 1.1 και NACE αναθ. 2, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του υπό έκδοση εφαρμοστικού Κανονισμού. Το χρονικό διάστημα, εντός του οποίου θα διενερ γηθεί η έρευνα, είναι το έτος 2009, ενώ οι εργασίες επεξεργασίας και ανάλυσης των στοιχείων θα ολοκλη ρωθούν μέχρι 30 Ιουνίου Αναλυτικά, θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω ερ γασίες: Σχεδιασμός και οργάνωση της έρευνας Επιλογή δείγματος επιχειρήσεων Εκπαίδευση προσωπικού και ΙΔ. ΣΥΝ. για την ορθή συμπλήρωση των ερωτ/γίων της έρευνας Συλλογή των στατιστικών στοιχείων Ενημέρωση μητρώων επιχειρήσεων Δημιουργία του απαραίτητου λογισμικού προγράμ ματος Έλεγχος, και επεξεργασία των στοιχείων Εισαγωγή δεδομένων σε ηλεκτρονικό αρχείο Έλεγχος των στοιχείων στους οριστικούς πίνακες Κατάρτιση δεικτών (σφάλμα δειγματοληψίας, μερο ληψία κ.λπ.) αξιολόγησης της ποιότητας των αποτελε σμάτων της έρευνας και σύνταξη έκθεσης ποιότητας (quality report) Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων.

4 23042 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4. Για τη διενέργεια και την ολοκλήρωση της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν Υπάλληλοι της Γ.Γ. ΕΣΥΕ, μόνιμοι και με σύμβαση Ι.Δ. με δυνατότητα μετακίνησης εντός και εκτός έδρας, ιδιώτες συνεργάτες, οι οποίοι θα απασχο ληθούν κατά το στάδιο συλλογής των ερωτηματολο γίων. Ο ορισμός των ανωτέρω οργάνων της έρευνας θα γίνει με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της ΕΣΥΕ. 5. Η αμοιβή των οργάνων της έρευνας καθορίζεται ως εξής: Αποζημίωση ιδιωτών συνεργατών (ΚΑΕ 0871) α. 17,00 ΕΥΡΩ, ανά πλήρως και σωστά συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο (συμπεριλαμβανομένου του αναλο γούντος ΦΠΑ): ερωτηματολόγια Χ 17,00 = ,00. Για όσες από τις παραπάνω ερευνώμενες μονάδες βρεθούν στην πορεία της έρευνας ότι δε λειτουργούν, είναι προσωρινά κλειστές ή είναι εκτός κλάδου, οι ιδι ώτες συνεργάτες θα αμειφθούν για την εργασία ενη μέρωσης του μητρώου με αμοιβή 3,00 ευρώ για κάθε ερωτηματολόγιο. β. 30,00 ευρώ για την εκπαίδευση κάθε ιδιώτη συνερ γάτη: 120 ιδιώτες συνεργάτες Χ 30,00 = 3.600,00. Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2009 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αριθμ. 2/58044/0023Α (3) Απόφαση έκδοσης ομολόγου του Ελληνικού Δημοσί ου διάρκειας 5 ετών στις για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του Ταμείου Εγγυοδοσί ας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Α. Ε. (ΤΕ ΜΠΜΕ Α.Ε.). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α / ). 2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν. 2198/ 1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γέ νει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άϋλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43Α / ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3066/2002 (ΦΕΚ 252 Α ) «Σύσταση φορέα εγγυοδοσίας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις» και τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122Α / ). 4. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/1990 «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 178Α / ). 5. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 17 A / ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του ν. 2579/1998). 6. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 151/Α /1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν /1999 (ΦΕΚ 16Α /1999)). 7. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/ Α / ). 8. Την υπ αριθμ /2981/0023/ απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύναψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων του δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β / )». 9. Την υπ αριθμ. 2/20187/0023/Α/ , ΦΕΚ 670/ Β / απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Κα θορισμός γενικών όρων, τύπου και κειμένου των ομο λόγων Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, κυμαινόμενου επιτοκίου». 10. Τις διατάξεις του ν. 2628/ «Σύσταση Νο μικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151/Α / ). 11. Το π.δ. 4/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουρ γών» (ΦΕΚ 2Α / ). 12. Την υπ αριθμ. 2/96722/0023Α/ κοινή από φαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Βασικοί Δια πραγματευτές αγοράς έτους 2009». 13. Την υπ αριθμ. 2/57082/ κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και Ανά πτυξης «Ορισμός μελών Επιτροπής για την αποτίμηση της αξίας των εισφερόμενων ομολόγων στο Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Α.Ε). 14. Το υπ αριθμ. 957/ έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ., αποφασίζουμε: Την έκδοση στις ομολογιακού δανείου, σε άϋλη μορφή, κυμαινόμενου επιτοκίου, διάρκειας 5 ετών και λήξης , συνολικής ονομαστικής αξί ας ενός δισεκατομμυρίου πεντακοσίων εκατομμυρίων ( ,00) ευρώ. Σκοπός της έκδοσης των ομολόγων είναι η κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου του Ταμείου Εγ γυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Α. Ε. (ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.), κατά το ποσό του ενός δισεκατομμυρί ου πεντακοσίων εκατομμυρίων ευρώ ( ,00), σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρ θρου 22 του ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122Α / ). Α. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ 1. Τα ομόλογα αποφέρουν τόκο από την ημερομη νία έκδοσής τους με επιτόκιο κυμαινόμενο το οποίο ορίζεται από το διατραπεζικό επιτόκιο για 6 μηνη τοκοφόρο περίοδο (6 month Euribor), στη χρηματα γορά της Ευρωζώνης στις π.μ. ώρα Βρυξελλών, δυο εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη της κάθε το κοφόρου περιόδου πλέον ενός περιθωρίου 0,63%. Το περιθώριο αυτό (0,63%) θα ισχύει για όλη τη διάρκεια των ομολόγων. 2. Για την πρώτη 6μηνη τοκοφόρο περίοδο, η οποία αρχίζει στις (συμπεριλαμβανομένης) και λήγει στις (μη συμπεριλαμβανομένης), το επιτόκιο θα καθορισθεί στις Για τις επόμενες τοκοφόρους περιόδους το επι τόκιο θα προσδιορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο 1, καθώς και στην υπ αριθμ.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) /20187/0023/Α / , ΦΕΚ 670/Β / απόφαση του Υπ. Οικονομίας & Οικονομικών, «Καθορισμός γενι κών όρων, τύπου και κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, κυμαινόμενου επιτοκίου». 4. Η ονομαστική αξία των ομολόγων ορίζεται σε χίλια ευρώ ( 1.000). 5. Ο τόκος υπολογίζεται στην ελάχιστη ονομαστική αξία 1.000, με βάση τον πραγματικό αριθμό ημερών κάθε εξάμηνης τοκοφόρου περιόδου και έτος 360 ημε ρών (ACT/360) και καταβάλλεται δεδουλευμένος την αντίστοιχη ημερομηνία λήξης της κάθε τοκοφόρου πε ριόδου. 6. Τα ομόλογα είναι ανώνυμοι τίτλοι, φέρουν τοκομε ρίδια, ένα για κάθε τοκοφόρο περίοδο και εκδίδονται σε άϋλη μορφή, είναι δε καταχωρημένα στο Σύστημα Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της Τράπεζας της Ελλάδος. 7. Στη συγκεκριμένη ημερομηνία έκδοσης ( ), τα ομόλογα θα εκδοθούν στο άρτιο δηλαδή σε τιμή 100,00%. 8. Για την έκδοση αυτή δεν θα δοθεί προμήθεια. 9. Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική τους αξία. Τα ομόλογα είναι πληρωτέα την ημέρα της λήξης τους. Εάν προσκομισθούν για εξόφληση μετά τη λήξη τους δεν αποφέρουν τόκο για το χρονικό δι άστημα από τη λήξη τους μέχρι την προσκόμισή τους για εξόφληση. 10. Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής τόκου ή κεφα λαίου συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα η εξόφληση θα γίνει την αμέσως επόμενη εργάσιμη, εκτός εάν η ημέρα αυτή αναφέρεται στον επόμενο μήνα, οπότε η ημέ ρα πληρωμής μετατίθεται στην ακριβώς προηγούμενη εργάσιμη ημέρα, ο δε τόκος θα υπολογίζεται για τον αντίστοιχο αριθμό των πραγματικών ημερών. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται η ημέρα κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα, οι εμπορικές τράπεζες και οι αγορές συναλλάγματος και κατά την οποία λειτουργεί το σύστημα T.A.R.G.E.T. 11. Οι τόκοι των ομολόγων υπόκεινται σε φορολόγηση βάσει συντελεστού φορολόγησης που ισχύει κατά την έκδοση των τίτλων (10%). Η παρακράτηση του φόρου θα γίνει κατά την εξαργύρωση των τοκομεριδίων. 12. Οι τίτλοι και η μεταβίβασή τους απαλλάσσονται των τελών χαρτοσήμου. Επίσης απαλλάσσονται των τελών χαρτοσήμου και οι εξοφλήσεις των τόκων. 13. Η αξίωση των κομιστών για το κεφάλαιο και τους τόκους υπόκειται σε πενταετή παραγραφή. 14. Πράκτορας πληρωμής ορίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος. Όλες οι διαδικασίες χειρισμού, καταγραφής, συμψηφισμού και εκκαθάρισης των συναλλαγών επί των τίτλων θα γίνονται από το Σύστημα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της Τράπεζας της Ελλάδος. 15. Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών, να προαγοράσει μέρος ή το σύνολο των ομολόγων οποι αδήποτε χρονική στιγμή, είτε στην ανοικτή αγορά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. 16. Τα ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματι στήριο Αξιών Αθηνών, στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.) και στη διατραπεζική αγορά (O.T.C.) 17. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι γενικοί όροι έκδοσης ομολόγων κυμαινόμενου επιτοκίου. ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2010 καθώς και στα επόμενα οικονομικά έτη έως το 2014, η οποία θα εγγράφεται στις κατ έτος προβλέψεις δαπανών εξυπηρέτησης του Δημοσίου Χρέους. Αθήνα, 5 Αυγούστου 2009 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αποδοχή κληρονομιάς Χρήστου Μπονιάκου. Με την υπ αριθμ /5317/Α0011 της 6ης Αυγούστου 2009 πράξη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, γίνε ται αποδεκτή η κληρονομιά του Χρήστου Μπονιάκου, η οποία αποτελείται από ένα οικόπεδο επιφανείας 1622,50 τ.μ. εντός του οικισμού Αγνάντων, εντός του οποίου υπάρχει διώροφη πέτρινη οικία, επιφανείας ισογείου 106,28 τμ και 1ου ορόφου 106,28 τμ, για την εκτέλεση κοινωφελών σκοπών. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ Αριθμ. Φ. 473/14/09 (5) Απονομή Ηθικής Αμοιβής σε ΜΠΥ του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ. Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ α. Το υπ αριθμ. Φ. 447/1/09/Σ. 168/ /ΝΚ έγγραφο. β. Το υπ αριθμ. Φ. 473/1/09/Σ.553/ /ΔΔΜΝ έγγραφο. γ. Το υπ αριθμ. Φ. 447/3/09/Σ.197/ /ΝΚ έγγραφο. δ. Τις διατάξεις του ν. 3528/2007 άρθρα 61 και 62. ε. Το υπ αριθμ. 30/ πρακτικό του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ. στ. Την υπ αριθμ. ΥΕΘΑ Φ / «Περί με ταβιβάσεως αρμοδιοτήτων ΥΕΘΑ στον Ειδικό Γραμμα τέα του ΥΠΕΘΑ» (ΦΕΚ Β 1929/ ) σε συνδυασμό με το ΦΕΚ Β 1960/ , αποφασίζουμε: 1. Την απονομή επαίνου στο ΜΠΥ του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ Νικόλαο Διγενάκη του Εμμανουήλ, Γ βαθμού, κλάδου ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ, ειδικότητας Ηλεκτρολογίας (Ηλεκτροτε χνίτη), ο οποίος υπηρετεί στο ΝΚ/ΔΤ, γιατί, αξιοποιώ ντας τις γνώσεις και την εμπειρία του, συνέταξε τεχνική οδηγία / μελέτη σχετικά με την επισκευή και συντήρηση ηλεκτρομηχανών μηχανημάτων στους αυτόματους εκκινητές των Υ/Β, η οποία αποτελεί σημαντικό βοήθημα για τους τεχνικούς που εργάζονται στα Υ/Β. 2. Η απόφαση αυτή να ανακοινωθεί με εγκύκλιο σ όλες τις υπηρεσίες του ΥΠΕΘΑ. Αθήνα, 17 Ιουλίου 2009 Ο Ειδικός Γραμματέας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΥΤΟΣ (4)

6 23044 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ /5542 (6) Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου στο Κέ ντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) του Δήμου Με λίτης Νομού Φλώρινας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1) Τις διατάξεις των άρθρων : α) 31 του ν. 3013/2002, β) 15 παρ. 1 του ν. 3260/2004, γ) 6 του ν. 2527/ ) Την από γνωμοδότηση της ΚΕΔΚΕ. 3) Τις υπ αριθμ. 990/ΟΔΕΚΕΠ/ , 537/2481/ΟΔΕ ΚΕΠ/ και ΔΟΛΚΕΠ/Φ5/4028/ εγκυκλί ους του ΥΠ. ΕΣ., σχετικά με τη σύναψη νέων συμβάσεων μίσθωσης έργου προς τους Ο.Τ.Α. α και β Βαθμού. 4) Το υπ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ. 12/36/18506/ έγ γραφο του Υφυπουργού Εσωτερικών Χρήστου Ζώη, το οποίο αφορά στην κατανομή μίας (1) Σύμβασης μίσθω σης έργου δωδεκάμηνης διάρκειας στο ΚΕΠ του Δήμου Μελίτης Νομού Φλώρινας, αποφασίζουμε: 1) Εγκρίνουμε τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου στο Κ.Ε.Π. του Δήμου Μελίτης Νομού Φλώρινας διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, με την προϋπόθεση εφαρ μογής των παρακάτω όρων: 2) 2.1 Σύμφωνα με τις υπ αριθμ. 990/ΟΔΕΚΕΠ/ , 537/2481/ΟΔΕΚΕΠ/ και ΔΟΛΚΕΠ/Φ5/4028/ εγκυκλίους του ΥΠ. ΕΣ., σχετικά με τη σύναψη νέων συμ βάσεων μίσθωσης έργου προς τους Ο.Τ.Α. α και β βαθ μού, οι νέες συμβάσεις πρέπει κατά προτεραιότητα να καταρτίζονται «με κριτήριο την προηγούμενη εμπειρία που αποκτήθηκε από τους συμβασιούχους». 2.2 Η ανωτέρω σύμβαση λύεται αυτοδίκαια ταυτό χρονα με την επιστροφή της υπάλληλου του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών που απουσιάζει με μακροχρόνια άδεια. Φλώρινα, 3 Αυγούστου 2009 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΟΥΔΗΣ Αριθμ (7) Σύναψη Σύμβασης μίσθωσης έργου μουσικών στο Δημοτικό Ωδείο Κατερίνης Δήμου Κατερίνης. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τρο ποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 206/Α /1997). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ μιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α /1997). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ.63/2005 αναφορικά με τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις. 4. Τις διατάξεις Π.Υ.Σ. 55/ (ΦΕΚ 252/Α / ) που αφορά την αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 5. Την υπ αριθμ. 43/2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Ωδείου Κατερίνης για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου και τη σχετική βε βαίωση του Νομικού Συμβούλου από την οποία προκύ πτει ότι πρόκειται για γνήσια σύμβαση έργου, που δεν υποκρύπτει εξαρτημένη εργασία. 6. Το υπ αριθμ. οικ / έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. με το οποίο γνωστοποιείται ότι με την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/ Φ.ΕΓΚΡ.1/132/33122/ απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ αριθμ. Π.Υ.Σ 33/ και την υπ αριθ / όμοια κατανομής του Υφυπουργού Εσωτερικών, εγκρίθηκαν για τους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οι συμβάσεις μίσθωσης έργου, έως ένα (1) έτος, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, που ορίζουν μεταξύ άλλων ότι το προς ανάθεση έργο δεν πρέπει να ανάγεται στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων του οικείου φορέα και ότι απαγορεύεται η ανανέωση ή παράταση των συμβάσεων αυτών, αποφασίζουμε: Καθορίζουμε τον αριθμό των προσώπων που είναι απα ραίτητο να απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου από το Δημοτικό Ωδείο Κατερίνης σύμφωνα με τις διατά ξεις του άρθρου 681 Κ.Σ. του Αστικού Κώδικα, ως εξής: 1. Άτομα τρία (3) ΔΕ Μουσικοί διαφόρων ειδικοτήτων. 2. Το συγκεκριμένο έργο που πρόκειται να εκτελεστεί είναι: μαθήματα μουσικής και ειδικότερα οργάνων. 3. Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολο κλήρωση του προαναφερόμενου έργου είναι: εννέα μήνες (9). 4. Η αμοιβή τους θα καθοριστεί στη σύμβαση που θα υπογραφεί και οπωσδήποτε δεν θα υπερβαίνει το ποσό των ,00 και στον ΚΑ Το συγκεκριμένο έργο δεν ανάγεται στον κύκλο καθηκόντων των υπαλλήλων που υπηρετούν σήμερα στο Δημοτικό Ωδείο Κατερίνης. 6. Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι το Δημοτικό Ωδείο, το συνεδριακό κέντρο, η αίθουσα Φιλόπτωχου Συλλόγου. Κατερίνη, 20 Ιουλίου 2009 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ Διορισμός υπαλλήλου. Με την υπ αριθμ. 2836/984/ ορθή επανάληψη της απόφασης του Νομάρχη Πειραιά, η οποία εκδόθηκε βάσει των διατάξεων του π.δ. 30/1996, του ν. 3528/2007 και του π.δ. 57/2007 διορίζεται η απόφοιτος της Β Εκπαιδευτικής Σειράς του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Τ.Α.) Κωστάρα Βασιλική του Στέργιου σε προσωπο παγή θέση του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού της Ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών Πειραιώς/ Νομαρχιακό Διαμέρισμα Πειραιά με Β βαθμό, που συ στήνεται με την απόφαση αυτή και καταργείται με την αποχώρηση, για οποιδήποτε λόγο, της διοριζόμενης. (8)

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ο διορισμός της ανωτέρω αποφοίτου της Ε.Σ.Τ.Α. γί νεται αναδρομικά από , δηλαδή την επομένη της ημερομηνίας κατά την οποία αποφοίτησε από την Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για κάθε συνέ πεια, συμπεριλαμβανομένων και των αποδοχών. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπ. Εσωτερικών 7957/ ) Ο Νομάρχης ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΣ Διορισμός υπαλλήλου. Με την υπ αριθμ. 2835/983/ ορθή επανά ληψη της απόφασης του Νομάρχη Πειραιά, η οποία εκδόθηκε βάσει των διατάξεων του π.δ. 30/1996, του ν. 3528/2007 και του π.δ. 57/2007 διορίζεται η απόφοιτος της Β Εκπαιδευτικής Σειράς του Τμήματος Οικονομι κής Διαχείρησης της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτο διοίκησης (Ε.Σ.Τ.Α.) Καριωτάκη Κλεάνθη του Νικολάου σε προσωποπαγή θέση του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού της Ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών Πειραιώς/ Νομαρχιακό Διαμέρισμα Πειραιά με Β βαθμό, που συστήνεται με την απόφαση αυτή και καταργείται με την αποχώρηση, για οποιδήποτε λόγο, της διοριζόμενης. Ο διορισμός της ανωχέρω αποφοίτου της Ε.Σ.Τ.Α. γί νεχαι αναδρομικά από , δηλαδή την επομένη της ημερομηνίας κατά την οποία αποφοίτησε από την Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για κάθε συνέ πεια, συμπεριλαμβανομένων και των αποδοχών. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπ. Εσωτερικών 7953/ ) Ο Νομάρχης ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΣ (10) Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στην ΚΑΤΣΙΜΠΙΡΗ ΡΕΒΕΚΑ του ΒΑΣΙ ΛΕΙΟΥ. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Με την υπ αριθμ. 9294/ απόφαση του Νομάρ χη Αθηνών χορηγείται στην ΚΑΤΣΙΜΠΙΡΗ ΡΕΒΕΚΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού. Η Αντινομάρχης ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ (11) Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στη ΛΟΥΠΟΥ ΜΕΡΣΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑ ΝΤΙΝΟΥ. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Με την υπ αριθμ. 9112/ απόφαση του Νομάρχη Αθηνών χορηγείται στη ΛΟΥΠΟΥ ΜΕΡΣΙΝΗ του ΚΩΝ ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού. Η Αντινομάρχης ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ (9) (12) Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνι κού Λειτουργού στη ΜΑΛΟ ΘΟΔΩΡΑ του ΕΝΤΜΟΝΤ (ισχύς έως ). Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Με την υπ αριθμ. 8680/ απόφαση του Νομάρ χη Αθηνών χορηγείται στην στη ΜΑΛΟ ΘΟΔΩΡΑ του ΕΝΤΜΟΝΤ άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού (ισχύς έως ). Η Αντινομάρχης ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ Αριθμ (13) Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας έτους 2009 για τους υπαλλήλους της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐ ας (Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης), που ασχολούνται με τα προγράμματα Αναδιάρθρωσης και εκρίζωσης οινοποιήσιμων αμπελώνων. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 1) Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2592/1998, του άρθρου 29 του ν. 2683/1999 και του άρθρου 25 παρ. 7 του ν. 2738/1999, ΦΕΚ 180 Α. 2) Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 «Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης». 3) Το άρθρο 16 του ν. 3205/ ) Την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων. 5) Την ανάγκη απασχόλησης των υπαλλήλων της Δ/ νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Ν. Αχαΐας, πέρα από τις ώρες υποχρεωτικής απασχόλησης, για την εφαρμογή και εξυπηρέτηση του προγράμματος αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων και οριστικής εγκατάλειψης (εκρίζωσης). 6). Το γεγονός ότι με την υπ αριθμ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Aγρο τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει κατανεμηθεί πίστω ση ποσού 9000, αποφασίζουμε: Α) Κρίνουμε απαραίτητη την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας κατά τις απογευματινές ώρες, σε 11 (έντεκα) υπαλλήλους της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης, για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος Αναδιάθρωσης και εκρίζωσης οινοποίησημων αμπελώνων έτους Β) Ορίζουμε υπεύθυνο για το έλεγχο και την παρακο λούθηση της πραγματοποίησης υπερωριακής απασχό λησης, κατά τα ανωτέρω την προϊσταμένη της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Ν. Αχαΐας. Γ) Κατανέμουμε τις ώρες απογευματινής απασχόλησης, στην Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης για το έτος 2009: 670. Δ) Ορίζουμε αριθμό υπαλλήλων που θα χρησιμοποι ηθούν όπως παραπάνω μέχρι 11 (έντεκα). Ε) Η κατανομή των ωρών υπερωριακής απασχόλησης ανά υπάλληλο, θα γίνει με απόφαση της προϊσταμένης της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης. Πάτρα, 10 Αυγούστου 2009 Ο Αναπληρωτής Νομάρχη Αχαΐας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

8 23046 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (14) Παροχή άδειας λειτουργίας στην Ανώνυμη Εταιρεία Πα ροχής Υπηρεσιών Διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων «UNISTREAM GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙ ΩΝ». Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (Συνεδρίαση 285/ ) α) το άρθρο 1 του ν. 1266/1982 «όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτι κής και άλλες διατάξεις» σε συνδυασμό με την ΠΔ/ΤΕ 336/ σχετικά με τη σύσταση Επιτροπών στην Τράπεζα της Ελλάδος για την άσκηση αρμοδιοτήτων, όπως ισχύουν, β) τις διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος και ειδικότερα το άρθρο 55Α, όπως ισχύει, γ) τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3148/2003 «Επι χειρήσεις παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων», δ) την ΠΔ/ΤΕ 2536/ «Προϋποθέσεις παροχής άδειας λειτουργίας και κανόνες εποπτείας από την Τρά πεζα της Ελλάδος των εταιριών διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων», όπως ισχύει, ε) την ΠΔ/ΤΕ 2577/ «Πλαίσιο αρχών λειτουργί ας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και σχετικές αρμοδιότητες των διοικητικών τους οργάνων», όπως ισχύει, στ) την υπ αριθμ. 281/5/ απόφαση ΕΤΠΘ «Πρό ληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευομένων από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικών ιδρυμάτων και χρημα τοπιστωτικών οργανισμών για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας», ζ) την από (Α.Π. 7051) αίτηση της εταιρείας «UNISTREAM GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑ ΒΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» μέσω της πληρε ξούσιας δικηγορικής της εταιρείας «Χ. και Σ. Δημητρίου και Συνεργάτες», με την οποία ζητεί τη χορήγηση από την Τράπεζα της Ελλάδος της προβλεπόμενης από το νόμο άδειας λειτουργίας, προκειμένου να δραστηριο ποιηθεί στον τομέα της παροχής υπηρεσιών διαμεσο λάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων, η) τα έγγραφα της δικηγορικής εταιρείας «Χ. και Σ. Δημητρίου και Συνεργάτες» από (Α.Π. 6032), (Α.Π. 6422), (Α.Π. 6742), (Α.Π. 7102), (Α.Π. 7386), (Α.Π. 1064), (Α.Π. 1181), (Α.Π. 1262) και (Α.Π. 1595) με τα οποία υποβλήθηκαν στην Τράπεζα της Ελλάδος τα απαιτούμενα για τη χορήγηση της άδειας δικαιο λογητικά, θ) το από (Α.Π. 4500) ενημερωτικό έγγρα φο της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, με το οποίο γνωστοποιείται στην Τράπεζα της Ελλάδος ότι έχει χορηγηθεί άδεια για την παροχή υπηρεσιών διαμεσολά βησης στη μεταφορά κεφαλαίων από και προς την Κυ πριακή Δημοκρατία, μέσω του συστήματος μεταφοράς χρημάτων «UNISTREAM», στην εταιρεία «UNISTREAM CYPRUS LTD», ι) το σχετικό εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος, στο οποίο έχουν ληφθεί υπόψη οι προβλέψεις του επιχειρηματικού σχεδίου της αιτούσας ως προς την ανάπτυξη των εργασιών της, αποφάσισε, τα εξής: 1. Εγκρίνεται η παροχή άδειας λειτουργίας στην Ανώ νυμη Εταιρεία παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων «UNISTREAM GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙ ΩΝ», η οποία θα ασκεί τις δραστηριότητες της μέσω του συστήματος μεταφοράς χρημάτων «UNISTREAM» και θα διέπεται από τις διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2536/ , όπως ισχύει. 2. Η εταιρεία υποχρεούται όπως, πριν από την έναρξη λειτουργίας της, ι) έχει θέσει σε πλήρη εφαρμογή τα μηχανογραφικά συστήματα της οργάνωσης και πληρο φορικής, και ιι) έχει διαμορφώσει την κατάλληλη υπο δομή για την πρόληψη της χρησιμοποίησής της για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, σύμφωνα με την υπ αριθμ. ΕΤΠΘ 281/5/ απόφαση. 3. Η ως άνω εταιρεία πρέπει να ενημερώνει εγκαίρως την Τράπεζα της Ελλάδος για τυχόν αποκλίσεις των ασκούμενων δραστηριοτήτων της από τις αναφερόμε νες στο υποβληθέν επιχειρηματικό της σχέδιο. Αθήνα, 5 Αυγούστου 2009 Ο Πρόεδρος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (15) Στην υπ αριθμ. ΙΕ/8280/Π07/4/0090/Ε/ν. 3299/2004/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2241/ (τ. Β ) στη σελίδα στην στήλη Β στους στοίχους 22 ως 25 του (7) δημοσιεύματος διορθώνονται : τα εσφαλμένα «με επιχορήγηση 55% επί του συνο λικού κόστους δηλαδή ποσό ,48, ίδια συμ μετοχή 26% περίπου ήτοι ποσό ,52 και δάνειο ,00 ήτοι ποσοστό 19% περίπου» στο ορθό «με επιχορήγηση 55% επί του συνολικού κόστους δηλαδή ποσό ,60, ίδια συμμετοχή 26,02% ήτοι ποσό ,40 και δάνειο ,00 ήτοι ποσοστό 18,98%» Επίσης στον στοίχο 30 διορθώνεται: το εσφαλμένο «εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου ποσού της επιχορήγησης ύψους ,63» στο ορθό «εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου πο σού της επιχορήγησης ύψους ,60». (Από την Περιφέρεια Ηπείρου) * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΑΔΑ: Β4ΛΥΝ-Ρ3Φ. Αθήνα, 19 Ιουνίου 2012 Α.Π.: οικ /12

ΑΔΑ: Β4ΛΥΝ-Ρ3Φ. Αθήνα, 19 Ιουνίου 2012 Α.Π.: οικ /12 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. 1045/2016, ΦΕΚ 2236/Β/

Αριθμ. 1045/2016, ΦΕΚ 2236/Β/ 1 Αριθμ. 1045/2016, ΦΕΚ 2236/Β/19.7.2016 Έκδοση Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 13 εβδομάδων στις 15/7/2016 μέσω δημοπρασίας και διάθεσης σε φυσικά πρόσωπα μετά την ημερομηνία διακανονισμού.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 29979 7 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2818 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός επιτοκίου Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων με ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 24173 19 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2236 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έκδοση Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 13 εβδομάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 37641 18 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3751 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έκδοση Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 13 εβδομάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 34507 19 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3362 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων με ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η. έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ, 10181 ΑΘΗΝΑ ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2012 Α.Π. : οικ. 9034

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2012 Α.Π. : οικ. 9034 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25587 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1806 25 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 16367 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 14340/3 11 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα: 10 /8 /2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα: 10 /8 /2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα: 10 /8 /2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ:210231/3380 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 254 FAX: 2610 490.150

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α1ΖΚ-Ν. Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2011

ΑΔΑ: 4Α1ΖΚ-Ν. Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1123 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 109 16 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ανάκλησης του από 23.10.1992

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &Δ.Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση έντεκα (11) Πιστοποιητικών, αρµοδιότητας Υπουργείου ικαιοσύνης, που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικής πράξης από τις υπηρεσίες µας /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3055 18 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45717 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3018 14 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1636/115411 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1371 29 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 108073/13οικ. Οργάνωση της παροχής κοινωφελούς εργασίας από ανηλίκους και Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1357 28 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03 07 2013 (ΦΕΚ 1675/Β /2013) «Όροι και διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ : ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ : ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09 02 2017 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ : ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 222396/2016 Δ/ΝΣΗ : ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10697 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 607 15 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δημοσιονομικοί κανόνες και πρακτικές. Μηχανισμός παρακολούθησης των εγκεκριμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3050 29 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31870 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3449 14 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 420 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση, προκήρυξη και ανάθεση διενέργειας των ερευνών επί της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Δ/νση Οργάνωσης Προγραμματισμού και Μελετών Τμήμα : Προγραμμάτων Ε.Ε. Μαρούσι, 01/ 0 /201 Ταχ. Διεύθυνση : Α. Παπανδρέου 37 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17595 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1234 14 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 30/005/267 Διεκπεραίωση διαδικασίας έκδοσης άδειας Χημικού Ναυτιλίας μέσω των Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Προκήρυξη θέσης ειδικευμένου ιατρού του κλάδου ΕΣΥ, επί θητεία, για το ΠΕΔΥ Κ.Υ Ιθάκης αποκεντρωμένης μονάδας της 6ης Υ.ΠΕ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Προκήρυξη θέσης ειδικευμένου ιατρού του κλάδου ΕΣΥ, επί θητεία, για το ΠΕΔΥ Κ.Υ Ιθάκης αποκεντρωμένης μονάδας της 6ης Υ.ΠΕ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πάτρα: 04-05-2017 Αρ. Πρωτ.: 3372 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η 6 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13621 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 24 Μαΐου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Ε/12985 Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης και ανά κλησης πιστοποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:«Απόφαση ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ:«Απόφαση ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2012 Αριθ. Πρωτ. 2/13203/0023Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :23η Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 17 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 5014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2589 15 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 41766 Καθορισμός των δικαιολογητικών και της διαδικασίας δι οικητικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1284 25 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΥΔΡΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. ΑΡΙΘ.: 7791/245/Φ80321/09 Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 596Β Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 43165 12 Οκτωβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3593 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Σχέδιο κατανομής και οριστική κατανομή των γεωργικών εκμεταλλεύσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: Αριθ. 23/17 από 24-5-2012 Πρακτικό Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

ΣΧΕΤ.: Αριθ. 23/17 από 24-5-2012 Πρακτικό Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Ιουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1163/2016. ιακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους.

ΠΟΛ 1163/2016. ιακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους. ΠΟΛ 1163/2016 ιακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους. ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΣΑΤΑ 2016) CPV ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,60 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΣΑΤΑ 2016) CPV ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,60 ΜΕ Φ.Π.Α. ΑΜΦΙΣΣΑ Τ.Κ. 33 100 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ CPV 44114100-3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 19.827,60 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2.1. Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Στους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με το Π.Δ. 185/84 (ΦΕΚ 61/τ.Α'/8.5.84) παρέχεται ιατροφαρμακευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2012 Αριθ.Πρωτ. 2/90553/0023Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 23η Δημοσίου Χρέους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1012 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35576 Τροποποίηση της αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.64434/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ. ΘΕΜΑ: Παράταση υπαγωγής αυθαιρέτων στο Ν. 4178/2013 μέχρι

ΠΡΟΣ. ΘΕΜΑ: Παράταση υπαγωγής αυθαιρέτων στο Ν. 4178/2013 μέχρι ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 40η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθμ. πρωτ. 443 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ -----------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2991 8 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15408 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής από φασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 215 14 Ιουνίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένοι ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. αριθ /ΙΑ - 20/12/ Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στη

Κ.Υ.Α. αριθ /ΙΑ - 20/12/ Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στη Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από επαγγελματίες υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 9 του π.δ. 38/2010 Άρθρο 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών.

ΘΕΜΑ: Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 30-12-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: Δ.Κ.Π. 1198619 ΕΞ 2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Διαδικασία και τρόπος προκήρυξης θέσεων ιατρών Ε.Σ.Υ. και προθεσμία και τρόπος υποβολής δικαιολογητικών»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Διαδικασία και τρόπος προκήρυξης θέσεων ιατρών Ε.Σ.Υ. και προθεσμία και τρόπος υποβολής δικαιολογητικών» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:ΠΟΛ. 1194 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ, & ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ, & ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1142 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1058 5 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 98/6161 Έγκριση του προγράμματος εκπαιδεύσεων, του κατα λόγου των εκπαιδευτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 30 10 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. αριθ. 4000/2/14 ιθ - 10/08/ Διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής του προστίμου που επιβάλλεται στους υπηκόους τρίτης χώρας...

Κ.Υ.Α. αριθ. 4000/2/14 ιθ - 10/08/ Διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής του προστίμου που επιβάλλεται στους υπηκόους τρίτης χώρας... Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής του προστίμου που επιβάλλεται στους υπηκόους τρίτης χώρας που παραβιάζουν το νόμιμο χρόνο παραμονής στην Ελλάδα (αρθ. 73 ν. 3386/2005) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ».

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών.

Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών. Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 Τηλ :2131516037

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 16-11-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 22510. ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Διανομής

Αθήνα, 16-11-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 22510. ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 Μονάδα Β6 Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας κατ εφαρμογή των διατάξεων του ν.4172/2013 και του ν.4174/2013.

Διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας κατ εφαρμογή των διατάξεων του ν.4172/2013 και του ν.4174/2013. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας : 10184

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 393 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 42 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση γενικών κατευθύνσεων ειδικά ρυθμιζόμε νης

Διαβάστε περισσότερα

α. Της παρ. 11 του άρθρου 10 του ν.δ. 1044/1971 (Α 245), η οποία προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3648/ 2008 (Α 38).

α. Της παρ. 11 του άρθρου 10 του ν.δ. 1044/1971 (Α 245), η οποία προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3648/ 2008 (Α 38). Π.Δ. 37/09 (ΦΕΚ 54 Α/1-4-2009) : Καθορισμός προϋποθέσεων - κριτηρίων για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων σε Πολεμιστές Κύπρου, Άτομα με Αναπηρία και Πολύτεκνους. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28883 29 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2688 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων Ιατρών Κλάδου ΕΣΥ, επί θητεία, για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ»

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων Ιατρών Κλάδου ΕΣΥ, επί θητεία, για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Πάτρα: 04/08/2016 Aρ. Πρωτ.: 16469 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ 26504 ΡΙΟΝ ΠΑΤΡΩΝ Α.Φ.Μ : 999100816 Διεύθυνση : Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28463 4 Αυγούστου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2748 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Οργάνωση, διάρθρωση και λειτουργία των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21 ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 1 Μαρτίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών -Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος

ΘΕΜΑ: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών -Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 20 Αυγούστου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 18.19/1555/οικ.21192

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Δ.29/Φ.11/Γ.Π.οικ.29167/1061 (ΦΕΚ 3543/Β/31-12-2012)

ΚΥΑ Δ.29/Φ.11/Γ.Π.οικ.29167/1061 (ΦΕΚ 3543/Β/31-12-2012) ΚΥΑ Δ.29/Φ.11/Γ.Π.οικ.29167/1061 (ΦΕΚ 3543/Β/31-12-2012) Θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Π3α/Φ.11/Γ.Π.οικ.34035 «Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2012» κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

\\Gspafs\dolkep_doc\ΔΟΛ ΚΕΠ\F05 LEITOYRGIKA\F05_2011\F5_181_18006_Εφαρμογή παρ. 10 άρθρου 45 Ν.3979.doc

\\Gspafs\dolkep_doc\ΔΟΛ ΚΕΠ\F05 LEITOYRGIKA\F05_2011\F5_181_18006_Εφαρμογή παρ. 10 άρθρου 45 Ν.3979.doc ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 13-9-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2682 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρήση κινητών τηλεφώνων.... 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ /7006/ Εξειδίκευση του είδους καθώς και του

Αριθμ /7006/ Εξειδίκευση του είδους καθώς και του Πίνακας περιεχομένων 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Αριθμ. 76068/7006/22.12.2014 Εξειδίκευση του είδους καθώς και του τρόπου και της διαδικασίας επιβολής κυρώσεων στις εταιρείες του άρθρου 1 του α.ν. 89/67

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Με την υπ αριθμ. Δ15/οικ/15658/2013 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2300

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών Θεσσαλονίκη 25-2-2014 Αρ.πρωτ.213 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 3 Οκτωβρίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844/ 0.4.009 (ΦΕΚ Β 67) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. 2) Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου για την προμήθεια υλικών βαφής.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. 2) Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου για την προμήθεια υλικών βαφής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. Τ.Τ.Π. 19/2015 ΘΕΜΑ:«Προμήθεια υλικών βαφής για την συντήρηση σχολείων, δημοτικών κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 27/11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3824 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15187 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8725/837 Έγκριση της υπ αριθμ. 101/2005 απόφασης του Διοικητι κού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευ σης Αποχέτευσης Γρεβενών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΔΑ: 6ΩΙΘ6ΣΙ-Α6Ζ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1204 / A2-578 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΑΔΑ: ΒΣΠ96ΣΙ-ΕΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15287 / A2-7805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η - Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. To Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό»

Α Π Ο Φ Α Σ Η - Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. To Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17-7-2017 1 η Υ.Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 9567 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΪΚΟ» ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΣΤ. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 213-2061357 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1245 14 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 155515 Απλούστευση διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους.

ΘΕΜΑ: Διακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Β - Ε - ΣΤ 2.Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8795 24 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 44137/613 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟΔΑ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν.Π.Ι.Δ. - Α.Φ.Μ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟΔΑ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν.Π.Ι.Δ. - Α.Φ.Μ 1 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟΔΑ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν.Π.Ι.Δ. - Α.Φ.Μ. 997562542 ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡ. 54-85100 ΡΟΔΟΣ Τηλ.: (22410) 22259 /36370 /36360 Fax : (22410) 27462 Ρόδος, 13/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 271 7 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ 1039 Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συ ντάξεων, της βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Δράμα: 08/08/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρ. 8066 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16953 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1184 9 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1101 Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Από δοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα