ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 23039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της υπ αριθμ. 8966/ (ΦΕΚ 692/ τ. Β ) υπουργικής απόφασης Έγκριση, προκήρυξη και ανάθεση διενέργειας, κατά το έτος 2009, της στατιστικής έρευνας «Διάρ θρωσης επιχειρήσεων Υπηρεσιών Παροχής Κα ταλύματος και Εστίασης», έγκριση χρησιμοποί ησης στατιστικών οργάνων και καθορισμός της αμοιβής τους» Απόφαση έκδοσης ομολόγου του Ελληνικού Δημοσί ου διάρκειας 5 ετών στις για την αύξη ση του μετοχικού κεφαλαίου του Ταμείου Εγγυ οδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Α. Ε. (ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.) Αποδοχή κληρονομιάς Χρήστου Μπονιάκου Απονομή Ηθικής Αμοιβής σε ΜΠΥ του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ. 5 Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) του Δή μου Μελίτης Νομού Φλώρινας... 6 Σύναψη Σύμβασης μίσθωσης έργου μουσικών στο Δημοτικό Ωδείο Κατερίνης Δήμου Κατερίνης Διορισμός υπαλλήλου Διορισμός υπαλλήλου Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνι κού Λειτουργού στην ΚΑΤΣΙΜΠΙΡΗ ΡΕΒΕΚΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνι κού Λειτουργού στη ΛΟΥΠΟΥ ΜΕΡΣΙΝΗ του ΚΩΝ ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοι νωνικού Λειτουργού στη ΜΑΛΟ ΘΟΔΩΡΑ του ΕΝΤΜΟΝΤ (ισχύς έως ) Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας έτους 2009 για τους υπαλλήλους της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη σης Αχαΐας (Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης), που ασχολούνται με τα προγράμματα Αναδιάρθρω σης και εκρίζωσης οινοποιήσιμων αμπελώνων Παροχή άδειας λειτουργίας στην Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Διαμεσολάβησης στη μετα φορά κεφαλαίων «UNISTREAM GREECE ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟ ΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διόρθωση σφάλματος στην υπ αριθμ. ΙΕ/8280/Π07/ 4/0090/Ε/ν. 3299/2004/ απόφαση του Γε νικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου που δη μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2241/ (τ. Β ) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ (1) Συμπλήρωση της υπ αριθμ. 8966/ (ΦΕΚ 692/τ. Β ) υπουργικής απόφασης. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 11 και της παραγράφου 5 του άρθρου 90 του ν. 3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» (Α 212). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του προεδρικού δι ατάγματος υπ αριθ.63/2005 «Κωδικοποίηση της νομο θεσίας για την Κυβέρνηση και την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α 98). 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ ϋπολογισμού. 4. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/ κοινή από φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερι κών, για ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών (ΦΕΚ 1950 Β ), αποφασίζουμε: Συμπληρώνουμε την υπ αριθμ.8966/ (ΦΕΚ 692 Β ) απόφασή μας, ως εξής: Α) Βεβαιώσεις κατάθεσης αίτησης για χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής. 1. Η βεβαίωση κατάθεσης αίτησης με ελλιπή δικαιο λογητικά της παρ. 2 της υπ αριθμ. 8966/ (ΦΕΚ 692 Β ) υπουργικής απόφασης χορηγείται: α) αν πρόκειται για αίτημα αρχικής χορήγησης άδειας διαμονής, όταν ελλείπει η βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος ή πιστοποιητικό υγείας από Ελλη νικό Κρατικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα όπου τα δικαιολογητι κά αυτά απαιτούνται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της υπ αριθμ. 933/ υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 53 Β ),

2 23040 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) β) αν πρόκειται για αίτημα ανανέωσης, στην περί πτωση λήξεως του διαβατηρίου εφόσον προσκομιστεί βεβαίωση της αρμόδιας προξενικής αρχής ότι έχει υπο βληθεί αίτηση για την έκδοση νέου. 2. Η προβλεπόμενη από την παρ. 3 της υπ αριθμ. 8966/ (ΦΕΚ 692 Β ) υπουργικής απόφασης, απόδειξη παραλαβής της αίτησης, χορηγείται και στις περιπτώσεις όπου κατατίθεται εμπρόθεσμη αίτηση για ανανέωση άδειας διαμονής ή εντός μηνός από τη λήξη της προηγούμενης, χωρίς να συνοδεύεται από το σύνο λο ή μέρος των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, που προβλέπονται στην υπ αριθμ. 933/ υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 53 Β ), αναλόγως της κατηγορίας της άδειας, με επιφύλαξη των ρυθμίσεων της προηγουμένης παραγράφου. Οι σχετικοί φάκελοι διαβιβάζονται, εντός δεκαπέντε ημερών στη Δ/νση Αλλοδαπών και Μετανά στευσης της Περιφέρειας. B ) Διαδικασία επίδοσης αδειών διαμονής: Καθορίζουμε τη διαδικασία επίδοσης των αδειών δι αμονής ως κατωτέρω: 1. Η επίδοση των αδειών διαμονής και δελτίων διαμο νής ή μόνιμης διαμονής διενεργείται μέσω του Δήμου ή της Κοινότητας, όπου κατατέθηκε η σχετική αίτηση, αδιακρίτως της ενδεχόμενης μεταγενέστερης μεταβο λής του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου. 2. Ο Δήμος ή η Κοινότητα ειδοποιεί τον ενδιαφερό μενο, με κάθε πρόσφορο μέσο, με βάση τα δηλωθέντα υπευθύνως από τον ίδιο στη σχετική αίτηση στοιχεία επικοινωνίας, προκειμένου να προσέλθει για την τακτο ποίηση της υπόθεσής του. Η ειδοποίηση μπορεί να γίνει με έγγραφη επιστολή, τηλεγράφημα, τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλεφώνημα εφόσον το γεγονός αυτό αποδεικνύεται από σχετική σημείωση σε ειδικό βιβλίο, η οποία πρέπει να φέρει χρονολογία και υπογραφή του υπαλλήλου που έκανε την ειδοποίηση. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν ανευρίσκε ται, θα πρέπει ο αρμόδιος υπάλληλος να προβεί σε νέα ειδοποίηση, με συστημένη επιστολή, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος και σε κάθε περίπτωση πριν τη λήξη της άδειας διαμονής. 3. Ο Δήμος ή η Κοινότητα επιδίδει, στον ενδιαφερό μενο, με αποδεικτικό επίδοσης, αντίγραφο της σχετικής απόφασης του οικείου Γ.Γ. Περιφέρειας και ταυτόχρονα επικολλά στο διαβατήριό του την αντίστοιχη αυτοκόλ λητη ετικέτα ή επιδίδει σε αυτόν το αντίστοιχο δελτίο διαμονής ή μόνιμης διαμονής, αν πρόκειται για μέλος οικογένειας Έλληνα ή πολίτη ΕΕ ή γονέα ανήλικου ημε δαπού. 4. Εφόσον είχε χορηγηθεί στον ενδιαφερόμενο βεβαί ωση της παρ.1 της υπ αριθμ. 8966/ (ΦΕΚ 692 Β ) υπουργικής απόφασης, απαραίτητη προϋπόθεση για την επίδοση της άδειας ή του δελτίου διαμονής είναι η επι στροφή από τον ενδιαφερόμενο της βεβαίωσης αυτής, η οποία έχει αυτοδικαίως παύσει να ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 4 του ν. 3386/2005. Σε περίπτωση απώλειας της βεβαίωσης θα πρέπει να προσκομιστεί σχετική δήλωση στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα. 5. Σε περίπτωση αδυναμίας ειδοποίησης του ενδια φερομένου προκειμένου να παραλάβει την εκδοθείσα άδεια διαμονής, η σχετική άδεια κρατείται στο Δήμο ή την Κοινότητα μέχρι και ένα μήνα από τη λήξη της και μπορεί να επιδοθεί σε αυτόν εφόσον προσέλθει ο ίδιος ή νόμιμος εκπρόσωπός του για την παραλαβή της, εντός του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Στη συνέχεια ο Δήμος ή η Κοινότητα υποχρεούται να επιστρέψει την άδεια διαμονής στην οικεία Περιφέρεια. 6. Μετά τη λήξη της ως άνω προθεσμίας μπορεί να χορηγηθεί ακριβές αντίγραφο της σχετικής απόφασης του οικείου Γ.Γ. Περιφέρειας μόνο στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επικαλείται έννομο συμφέρον, για νόμιμη χρήση. Σε κάθε περίπτωση η κατά τα ανωτέ ρω επίδοση ακριβούς αντιγράφου της απόφασης, δεν συνεπάγεται δυνατότητα ανανέωσης της εν λόγω ληγ μένης άδειας διαμονής, καθόσον αυτή έχει αποβάλλει την ισχύ της. Γ) Διαδικασία επίδοσης απορριπτικών αποφάσεων ή αποφάσεων για την ανάκληση των αδειών διαμονής Καθορίζουμε τη διαδικασία επίδοσης απορριπτικών αποφάσεων ή αποφάσεων ανάκλησης αδειών διαμονής ως κατωτέρω: 1. Κατά την έκδοση απορριπτικών αποφάσεων ή απο φάσεων για ανάκλησης αδειών διαμονής η αρμόδια ΥΑΜ της Περιφέρειας κοινοποιεί αμέσως αυτές στην αρμό δια Αστυνομική Αρχή και παράλληλα ενημερώνει το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας μέσω της σχετικής μηχανογραφικής εφαρμογής. 2. Η επίδοση των απορριπτικών αποφάσεων ή απο φάσεων ανάκλησης των αδειών διαμονής διενεργείται μέσω του Δήμου ή της Κοινότητας, όπου κατατέθηκε η σχετική αίτηση, αδιακρίτως της ενδεχόμενης μετα γενέστερης μεταβολής του τόπου κατοικίας του ενδι αφερομένου. 3. Ο Δήμος ή η Κοινότητα ειδοποιεί τον ενδιαφερόμε νο με κάθε πρόσφορο μέσο κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του προηγουμένου κεφαλαίου. Η ανωτέ ρω διαδικασία διαρκεί επί τρίμηνο. Μετά την πάροδο του παραπάνω ευλόγου χρόνου τεκμαίρεται γνώση της σχετικής απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέ ρειας, παραταύτα αντίγραφο της σχετικής απόφασης μπορεί να χορηγηθεί στον ενδιαφερόμενο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του και μεταγενέστερα κατόπιν σχετικής αιτήσεως του ενδιαφερομένου. 4. Εφόσον είχε χορηγηθεί στον ενδιαφερόμενο βεβαί ωση της παρ. 1 της υπ αριθμ. 8966/ (ΦΕΚ 692 Β ) υπουργικής απόφασης, απαραίτητη προϋπόθεση για την επίδοση της σχετικής απορριπτικής απόφασης είναι η επιστροφή από τον ενδιαφερόμενο της βεβαίωσης αυ τής, η οποία έχει αυτοδικαίως παύσει να ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 4 του ν. 3386/2005. Σε περίπτωση απώλειας της βεβαίωσης θα πρέπει να προσκομιστεί σχετική δήλωση στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα. 4. Σε περίπτωση άρνησης του ενδιαφερομένου να προσέλθει ή μη ανεύρεσής του, προκειμένου να παρα λάβει απορριπτική απόφαση για έκδοση ή ανανέωση άδειας διαμονής ή απόφαση ανάκλησης αυτής, ο Δή μος ή η Κοινότητα, αφού εξαντλήσει τη διαδικασία που καθορίζεται στην παρ.2 του προηγούμενου κεφαλαίου, θα πρέπει να αναφέρει εγγράφως τούτο στην οικεία Περιφέρεια, κοινοποιώντας στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή. Δ) Ρύθμιση ειδικών θεμάτων 1. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή αίτησης ανανέωσης άδειας διαμονής και τη χορήγηση αντίστοι χης βεβαίωσης είναι η έκδοση και επίδοση της προη γούμενης άδειας. 2. Η παραλαβή, από τον οικείο Ο.Τ.Α., αίτησης ανανέ ωσης άδειας διαμονής, μετά την πάροδο μηνός από τη

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) λήξη της προηγούμενης, δεν είναι δυνατή, με επιφύλα ξη των οριζομένων στην παράγραφο 2 της υπ αριθμ. 8966/ (ΦΕΚ 692 Β ) υπουργικής απόφασης. Ε) Σε περίπτωση έκδοσης της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του α εδαφίου της παραγράφου 7 του άρ θρου 90 του ν. 3386/2005, κοινής υπουργικής απόφασης, τα οριζόμενα στην παρούσα εφαρμόζονται αναλογικά. Αθήνα, 12 Αυγούστου 2009 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ Αριθμ. 9227/Γ (2) Έγκριση, προκήρυξη και ανάθεση διενέργειας, κατά το έτος 2009, της στατιστικής έρευνας «Διάρθρωσης επιχειρήσεων Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Εστίασης», έγκριση χρησιμοποίησης στατιστικών ορ γάνων και καθορισμός της αμοιβής τους». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις: α. του άρθρου 9 του ν. 2392/1996 «Πρόσβαση της Γε νικής Γραμματείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Γ.Γ. ΕΣΥΕ) σε διοικητικές πηγές και διοικη τικά αρχεία, Επιτροπή Στατιστικού Απορρήτου, ρύθμι ση θεμάτων διενέργειας απογραφών και στατιστικών εργασιών, καθώς και θεμάτων της Γ.Γ. ΕΣΥΕ», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του ν. 3470/2006 (ΦΕΚ 132 Α ), β. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ. Α ), γ. του ν.δ. 3627/1956 «περί οργανώσεως της ΕΣΥΕ» και των π.δ. 1143/1980 «περί οργανισμού της ΕΣΥΕ» και 226/2000 «Οργανισμός της Γ.Γ. ΕΣΥΕ», δ. του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 «περί Δημοσίου Λο γιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», ε. του άρθρου 7 της υπ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/ απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οι κονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 40/τ. Β / ), όπως ισχύει. 2. Τον Κανονισμό 295/2008 του ΕΚ και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2008 για τις Στατιστικές Διάρθρωσης των Επιχειρήσεων (L 97/ ), παράρτημα Ι. 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από φασης προκαλείται δαπάνη ύψους τριάντα οκτώ χιλι άδων οκτακοσίων πενήντα οκτώ (38.858,00) ευρώ κατά ανώτατο όριο, για το οικονομικό έτος 2009, η οποία θα βαρύνει τον ειδ. Φορέα (ΚΑΕ 0871) του τακτικού προϋπολογισμού της Γ.Γ. ΕΣΥΕ., αποφασίζουμε: 1. α. Εγκρίνουμε και προκηρύσσουμε τη διενέργεια της ετήσιας έρευνας Διάρθρωσης Επιχειρήσεων Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Εστίασης, κατά τη διάρκεια του έτους 2009, με περίοδο αναφοράς των στοιχείων το έτος β. Αναθέτουμε στο Τμήμα Τουρισμού της Διεύθυνσης Στατιστικών Τομέα Εμπορίου και Υπηρεσιών της Γ.Γ. ΕΣΥΕ τη διενέργεια της ανωτέρω έρευνας. 2. Η εν λόγω έρευνα διενεργείται στο πλαίσιο της υλοποίησης του Κανονισμού 295/2008 του ΕΚ και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2008 για τις Στατιστι κές Διάρθρωσης των Επιχειρήσεων και αποσκοπεί στη συλλογή και εμφάνιση εναρμονισμένων στατιστικών στοιχείων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις βασικές μεταβλητές των επιχειρήσεων, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Εστίασης (γενικά χαρακτη ριστικά, οικονομική κατάσταση, στοιχεία απασχόλη σης), προκειμένου να προσδιορισθεί η συνεισφορά του τομέα στη διαμόρφωση του εθνικού εισοδήματος και, παράλληλα, να καλυφθούν οι στατιστικές απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. 3. Η έρευνα είναι δειγματοληπτική, εφαρμόζεται η μονοσταδιακή στρωματοποιημένη δειγματοληψία και καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της Χώρας. Μονάδα έρευνας είναι η επιχείρηση. Το μέγεθος του δείγματος ανέρχεται περίπου στις επιχειρήσεις, που ανήκουν στον τομέα Θ «Δραστη ριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρε σιών Εστίασης» της Στατιστικής Ταξινόμησης Οικονομι κών Δραστηριοτήτων NACE αναθ. 2 και συγκεκριμένα στους κλάδους: 55: Καταλύματα 56: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης. Το μέγεθος του δείγματος των επιχειρήσεων είναι τέτοιο ώστε να εξασφαλίζονται αντικειμενικές και αμε ρόληπτες εκτιμήσεις των ζητούμενων μεγεθών. Οι επιχειρήσεις του δείγματος επιλέγονται από το πλαίσιο δειγματοληψίας, τα στοιχεία του οποίου προ έρχονται από το μητρώο επιχειρήσεων της ΓΓ ΕΣΥΕ. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα εξαχθούν σε σύνο λο Χώρας και σε επίπεδο Περιφέρειας (NUTS II) και θα αποσταλούν στη Eurostat σε NACE αναθ. 1.1 και NACE αναθ. 2, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του υπό έκδοση εφαρμοστικού Κανονισμού. Το χρονικό διάστημα, εντός του οποίου θα διενερ γηθεί η έρευνα, είναι το έτος 2009, ενώ οι εργασίες επεξεργασίας και ανάλυσης των στοιχείων θα ολοκλη ρωθούν μέχρι 30 Ιουνίου Αναλυτικά, θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω ερ γασίες: Σχεδιασμός και οργάνωση της έρευνας Επιλογή δείγματος επιχειρήσεων Εκπαίδευση προσωπικού και ΙΔ. ΣΥΝ. για την ορθή συμπλήρωση των ερωτ/γίων της έρευνας Συλλογή των στατιστικών στοιχείων Ενημέρωση μητρώων επιχειρήσεων Δημιουργία του απαραίτητου λογισμικού προγράμ ματος Έλεγχος, και επεξεργασία των στοιχείων Εισαγωγή δεδομένων σε ηλεκτρονικό αρχείο Έλεγχος των στοιχείων στους οριστικούς πίνακες Κατάρτιση δεικτών (σφάλμα δειγματοληψίας, μερο ληψία κ.λπ.) αξιολόγησης της ποιότητας των αποτελε σμάτων της έρευνας και σύνταξη έκθεσης ποιότητας (quality report) Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων.

4 23042 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4. Για τη διενέργεια και την ολοκλήρωση της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν Υπάλληλοι της Γ.Γ. ΕΣΥΕ, μόνιμοι και με σύμβαση Ι.Δ. με δυνατότητα μετακίνησης εντός και εκτός έδρας, ιδιώτες συνεργάτες, οι οποίοι θα απασχο ληθούν κατά το στάδιο συλλογής των ερωτηματολο γίων. Ο ορισμός των ανωτέρω οργάνων της έρευνας θα γίνει με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της ΕΣΥΕ. 5. Η αμοιβή των οργάνων της έρευνας καθορίζεται ως εξής: Αποζημίωση ιδιωτών συνεργατών (ΚΑΕ 0871) α. 17,00 ΕΥΡΩ, ανά πλήρως και σωστά συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο (συμπεριλαμβανομένου του αναλο γούντος ΦΠΑ): ερωτηματολόγια Χ 17,00 = ,00. Για όσες από τις παραπάνω ερευνώμενες μονάδες βρεθούν στην πορεία της έρευνας ότι δε λειτουργούν, είναι προσωρινά κλειστές ή είναι εκτός κλάδου, οι ιδι ώτες συνεργάτες θα αμειφθούν για την εργασία ενη μέρωσης του μητρώου με αμοιβή 3,00 ευρώ για κάθε ερωτηματολόγιο. β. 30,00 ευρώ για την εκπαίδευση κάθε ιδιώτη συνερ γάτη: 120 ιδιώτες συνεργάτες Χ 30,00 = 3.600,00. Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2009 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αριθμ. 2/58044/0023Α (3) Απόφαση έκδοσης ομολόγου του Ελληνικού Δημοσί ου διάρκειας 5 ετών στις για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του Ταμείου Εγγυοδοσί ας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Α. Ε. (ΤΕ ΜΠΜΕ Α.Ε.). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α / ). 2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν. 2198/ 1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γέ νει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άϋλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43Α / ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3066/2002 (ΦΕΚ 252 Α ) «Σύσταση φορέα εγγυοδοσίας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις» και τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122Α / ). 4. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/1990 «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 178Α / ). 5. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 17 A / ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του ν. 2579/1998). 6. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 151/Α /1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν /1999 (ΦΕΚ 16Α /1999)). 7. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/ Α / ). 8. Την υπ αριθμ /2981/0023/ απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύναψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων του δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β / )». 9. Την υπ αριθμ. 2/20187/0023/Α/ , ΦΕΚ 670/ Β / απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Κα θορισμός γενικών όρων, τύπου και κειμένου των ομο λόγων Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, κυμαινόμενου επιτοκίου». 10. Τις διατάξεις του ν. 2628/ «Σύσταση Νο μικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151/Α / ). 11. Το π.δ. 4/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουρ γών» (ΦΕΚ 2Α / ). 12. Την υπ αριθμ. 2/96722/0023Α/ κοινή από φαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Βασικοί Δια πραγματευτές αγοράς έτους 2009». 13. Την υπ αριθμ. 2/57082/ κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και Ανά πτυξης «Ορισμός μελών Επιτροπής για την αποτίμηση της αξίας των εισφερόμενων ομολόγων στο Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Α.Ε). 14. Το υπ αριθμ. 957/ έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ., αποφασίζουμε: Την έκδοση στις ομολογιακού δανείου, σε άϋλη μορφή, κυμαινόμενου επιτοκίου, διάρκειας 5 ετών και λήξης , συνολικής ονομαστικής αξί ας ενός δισεκατομμυρίου πεντακοσίων εκατομμυρίων ( ,00) ευρώ. Σκοπός της έκδοσης των ομολόγων είναι η κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου του Ταμείου Εγ γυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Α. Ε. (ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.), κατά το ποσό του ενός δισεκατομμυρί ου πεντακοσίων εκατομμυρίων ευρώ ( ,00), σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρ θρου 22 του ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122Α / ). Α. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ 1. Τα ομόλογα αποφέρουν τόκο από την ημερομη νία έκδοσής τους με επιτόκιο κυμαινόμενο το οποίο ορίζεται από το διατραπεζικό επιτόκιο για 6 μηνη τοκοφόρο περίοδο (6 month Euribor), στη χρηματα γορά της Ευρωζώνης στις π.μ. ώρα Βρυξελλών, δυο εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη της κάθε το κοφόρου περιόδου πλέον ενός περιθωρίου 0,63%. Το περιθώριο αυτό (0,63%) θα ισχύει για όλη τη διάρκεια των ομολόγων. 2. Για την πρώτη 6μηνη τοκοφόρο περίοδο, η οποία αρχίζει στις (συμπεριλαμβανομένης) και λήγει στις (μη συμπεριλαμβανομένης), το επιτόκιο θα καθορισθεί στις Για τις επόμενες τοκοφόρους περιόδους το επι τόκιο θα προσδιορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο 1, καθώς και στην υπ αριθμ.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) /20187/0023/Α / , ΦΕΚ 670/Β / απόφαση του Υπ. Οικονομίας & Οικονομικών, «Καθορισμός γενι κών όρων, τύπου και κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, κυμαινόμενου επιτοκίου». 4. Η ονομαστική αξία των ομολόγων ορίζεται σε χίλια ευρώ ( 1.000). 5. Ο τόκος υπολογίζεται στην ελάχιστη ονομαστική αξία 1.000, με βάση τον πραγματικό αριθμό ημερών κάθε εξάμηνης τοκοφόρου περιόδου και έτος 360 ημε ρών (ACT/360) και καταβάλλεται δεδουλευμένος την αντίστοιχη ημερομηνία λήξης της κάθε τοκοφόρου πε ριόδου. 6. Τα ομόλογα είναι ανώνυμοι τίτλοι, φέρουν τοκομε ρίδια, ένα για κάθε τοκοφόρο περίοδο και εκδίδονται σε άϋλη μορφή, είναι δε καταχωρημένα στο Σύστημα Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της Τράπεζας της Ελλάδος. 7. Στη συγκεκριμένη ημερομηνία έκδοσης ( ), τα ομόλογα θα εκδοθούν στο άρτιο δηλαδή σε τιμή 100,00%. 8. Για την έκδοση αυτή δεν θα δοθεί προμήθεια. 9. Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική τους αξία. Τα ομόλογα είναι πληρωτέα την ημέρα της λήξης τους. Εάν προσκομισθούν για εξόφληση μετά τη λήξη τους δεν αποφέρουν τόκο για το χρονικό δι άστημα από τη λήξη τους μέχρι την προσκόμισή τους για εξόφληση. 10. Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής τόκου ή κεφα λαίου συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα η εξόφληση θα γίνει την αμέσως επόμενη εργάσιμη, εκτός εάν η ημέρα αυτή αναφέρεται στον επόμενο μήνα, οπότε η ημέ ρα πληρωμής μετατίθεται στην ακριβώς προηγούμενη εργάσιμη ημέρα, ο δε τόκος θα υπολογίζεται για τον αντίστοιχο αριθμό των πραγματικών ημερών. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται η ημέρα κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα, οι εμπορικές τράπεζες και οι αγορές συναλλάγματος και κατά την οποία λειτουργεί το σύστημα T.A.R.G.E.T. 11. Οι τόκοι των ομολόγων υπόκεινται σε φορολόγηση βάσει συντελεστού φορολόγησης που ισχύει κατά την έκδοση των τίτλων (10%). Η παρακράτηση του φόρου θα γίνει κατά την εξαργύρωση των τοκομεριδίων. 12. Οι τίτλοι και η μεταβίβασή τους απαλλάσσονται των τελών χαρτοσήμου. Επίσης απαλλάσσονται των τελών χαρτοσήμου και οι εξοφλήσεις των τόκων. 13. Η αξίωση των κομιστών για το κεφάλαιο και τους τόκους υπόκειται σε πενταετή παραγραφή. 14. Πράκτορας πληρωμής ορίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος. Όλες οι διαδικασίες χειρισμού, καταγραφής, συμψηφισμού και εκκαθάρισης των συναλλαγών επί των τίτλων θα γίνονται από το Σύστημα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της Τράπεζας της Ελλάδος. 15. Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών, να προαγοράσει μέρος ή το σύνολο των ομολόγων οποι αδήποτε χρονική στιγμή, είτε στην ανοικτή αγορά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. 16. Τα ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματι στήριο Αξιών Αθηνών, στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.) και στη διατραπεζική αγορά (O.T.C.) 17. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι γενικοί όροι έκδοσης ομολόγων κυμαινόμενου επιτοκίου. ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2010 καθώς και στα επόμενα οικονομικά έτη έως το 2014, η οποία θα εγγράφεται στις κατ έτος προβλέψεις δαπανών εξυπηρέτησης του Δημοσίου Χρέους. Αθήνα, 5 Αυγούστου 2009 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αποδοχή κληρονομιάς Χρήστου Μπονιάκου. Με την υπ αριθμ /5317/Α0011 της 6ης Αυγούστου 2009 πράξη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, γίνε ται αποδεκτή η κληρονομιά του Χρήστου Μπονιάκου, η οποία αποτελείται από ένα οικόπεδο επιφανείας 1622,50 τ.μ. εντός του οικισμού Αγνάντων, εντός του οποίου υπάρχει διώροφη πέτρινη οικία, επιφανείας ισογείου 106,28 τμ και 1ου ορόφου 106,28 τμ, για την εκτέλεση κοινωφελών σκοπών. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ Αριθμ. Φ. 473/14/09 (5) Απονομή Ηθικής Αμοιβής σε ΜΠΥ του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ. Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ α. Το υπ αριθμ. Φ. 447/1/09/Σ. 168/ /ΝΚ έγγραφο. β. Το υπ αριθμ. Φ. 473/1/09/Σ.553/ /ΔΔΜΝ έγγραφο. γ. Το υπ αριθμ. Φ. 447/3/09/Σ.197/ /ΝΚ έγγραφο. δ. Τις διατάξεις του ν. 3528/2007 άρθρα 61 και 62. ε. Το υπ αριθμ. 30/ πρακτικό του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ. στ. Την υπ αριθμ. ΥΕΘΑ Φ / «Περί με ταβιβάσεως αρμοδιοτήτων ΥΕΘΑ στον Ειδικό Γραμμα τέα του ΥΠΕΘΑ» (ΦΕΚ Β 1929/ ) σε συνδυασμό με το ΦΕΚ Β 1960/ , αποφασίζουμε: 1. Την απονομή επαίνου στο ΜΠΥ του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ Νικόλαο Διγενάκη του Εμμανουήλ, Γ βαθμού, κλάδου ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ, ειδικότητας Ηλεκτρολογίας (Ηλεκτροτε χνίτη), ο οποίος υπηρετεί στο ΝΚ/ΔΤ, γιατί, αξιοποιώ ντας τις γνώσεις και την εμπειρία του, συνέταξε τεχνική οδηγία / μελέτη σχετικά με την επισκευή και συντήρηση ηλεκτρομηχανών μηχανημάτων στους αυτόματους εκκινητές των Υ/Β, η οποία αποτελεί σημαντικό βοήθημα για τους τεχνικούς που εργάζονται στα Υ/Β. 2. Η απόφαση αυτή να ανακοινωθεί με εγκύκλιο σ όλες τις υπηρεσίες του ΥΠΕΘΑ. Αθήνα, 17 Ιουλίου 2009 Ο Ειδικός Γραμματέας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΥΤΟΣ (4)

6 23044 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ /5542 (6) Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου στο Κέ ντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) του Δήμου Με λίτης Νομού Φλώρινας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1) Τις διατάξεις των άρθρων : α) 31 του ν. 3013/2002, β) 15 παρ. 1 του ν. 3260/2004, γ) 6 του ν. 2527/ ) Την από γνωμοδότηση της ΚΕΔΚΕ. 3) Τις υπ αριθμ. 990/ΟΔΕΚΕΠ/ , 537/2481/ΟΔΕ ΚΕΠ/ και ΔΟΛΚΕΠ/Φ5/4028/ εγκυκλί ους του ΥΠ. ΕΣ., σχετικά με τη σύναψη νέων συμβάσεων μίσθωσης έργου προς τους Ο.Τ.Α. α και β Βαθμού. 4) Το υπ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ. 12/36/18506/ έγ γραφο του Υφυπουργού Εσωτερικών Χρήστου Ζώη, το οποίο αφορά στην κατανομή μίας (1) Σύμβασης μίσθω σης έργου δωδεκάμηνης διάρκειας στο ΚΕΠ του Δήμου Μελίτης Νομού Φλώρινας, αποφασίζουμε: 1) Εγκρίνουμε τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου στο Κ.Ε.Π. του Δήμου Μελίτης Νομού Φλώρινας διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, με την προϋπόθεση εφαρ μογής των παρακάτω όρων: 2) 2.1 Σύμφωνα με τις υπ αριθμ. 990/ΟΔΕΚΕΠ/ , 537/2481/ΟΔΕΚΕΠ/ και ΔΟΛΚΕΠ/Φ5/4028/ εγκυκλίους του ΥΠ. ΕΣ., σχετικά με τη σύναψη νέων συμ βάσεων μίσθωσης έργου προς τους Ο.Τ.Α. α και β βαθ μού, οι νέες συμβάσεις πρέπει κατά προτεραιότητα να καταρτίζονται «με κριτήριο την προηγούμενη εμπειρία που αποκτήθηκε από τους συμβασιούχους». 2.2 Η ανωτέρω σύμβαση λύεται αυτοδίκαια ταυτό χρονα με την επιστροφή της υπάλληλου του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών που απουσιάζει με μακροχρόνια άδεια. Φλώρινα, 3 Αυγούστου 2009 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΟΥΔΗΣ Αριθμ (7) Σύναψη Σύμβασης μίσθωσης έργου μουσικών στο Δημοτικό Ωδείο Κατερίνης Δήμου Κατερίνης. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τρο ποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 206/Α /1997). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ μιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α /1997). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ.63/2005 αναφορικά με τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις. 4. Τις διατάξεις Π.Υ.Σ. 55/ (ΦΕΚ 252/Α / ) που αφορά την αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 5. Την υπ αριθμ. 43/2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Ωδείου Κατερίνης για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου και τη σχετική βε βαίωση του Νομικού Συμβούλου από την οποία προκύ πτει ότι πρόκειται για γνήσια σύμβαση έργου, που δεν υποκρύπτει εξαρτημένη εργασία. 6. Το υπ αριθμ. οικ / έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. με το οποίο γνωστοποιείται ότι με την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/ Φ.ΕΓΚΡ.1/132/33122/ απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ αριθμ. Π.Υ.Σ 33/ και την υπ αριθ / όμοια κατανομής του Υφυπουργού Εσωτερικών, εγκρίθηκαν για τους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οι συμβάσεις μίσθωσης έργου, έως ένα (1) έτος, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, που ορίζουν μεταξύ άλλων ότι το προς ανάθεση έργο δεν πρέπει να ανάγεται στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων του οικείου φορέα και ότι απαγορεύεται η ανανέωση ή παράταση των συμβάσεων αυτών, αποφασίζουμε: Καθορίζουμε τον αριθμό των προσώπων που είναι απα ραίτητο να απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου από το Δημοτικό Ωδείο Κατερίνης σύμφωνα με τις διατά ξεις του άρθρου 681 Κ.Σ. του Αστικού Κώδικα, ως εξής: 1. Άτομα τρία (3) ΔΕ Μουσικοί διαφόρων ειδικοτήτων. 2. Το συγκεκριμένο έργο που πρόκειται να εκτελεστεί είναι: μαθήματα μουσικής και ειδικότερα οργάνων. 3. Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολο κλήρωση του προαναφερόμενου έργου είναι: εννέα μήνες (9). 4. Η αμοιβή τους θα καθοριστεί στη σύμβαση που θα υπογραφεί και οπωσδήποτε δεν θα υπερβαίνει το ποσό των ,00 και στον ΚΑ Το συγκεκριμένο έργο δεν ανάγεται στον κύκλο καθηκόντων των υπαλλήλων που υπηρετούν σήμερα στο Δημοτικό Ωδείο Κατερίνης. 6. Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι το Δημοτικό Ωδείο, το συνεδριακό κέντρο, η αίθουσα Φιλόπτωχου Συλλόγου. Κατερίνη, 20 Ιουλίου 2009 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ Διορισμός υπαλλήλου. Με την υπ αριθμ. 2836/984/ ορθή επανάληψη της απόφασης του Νομάρχη Πειραιά, η οποία εκδόθηκε βάσει των διατάξεων του π.δ. 30/1996, του ν. 3528/2007 και του π.δ. 57/2007 διορίζεται η απόφοιτος της Β Εκπαιδευτικής Σειράς του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Τ.Α.) Κωστάρα Βασιλική του Στέργιου σε προσωπο παγή θέση του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού της Ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών Πειραιώς/ Νομαρχιακό Διαμέρισμα Πειραιά με Β βαθμό, που συ στήνεται με την απόφαση αυτή και καταργείται με την αποχώρηση, για οποιδήποτε λόγο, της διοριζόμενης. (8)

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ο διορισμός της ανωτέρω αποφοίτου της Ε.Σ.Τ.Α. γί νεται αναδρομικά από , δηλαδή την επομένη της ημερομηνίας κατά την οποία αποφοίτησε από την Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για κάθε συνέ πεια, συμπεριλαμβανομένων και των αποδοχών. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπ. Εσωτερικών 7957/ ) Ο Νομάρχης ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΣ Διορισμός υπαλλήλου. Με την υπ αριθμ. 2835/983/ ορθή επανά ληψη της απόφασης του Νομάρχη Πειραιά, η οποία εκδόθηκε βάσει των διατάξεων του π.δ. 30/1996, του ν. 3528/2007 και του π.δ. 57/2007 διορίζεται η απόφοιτος της Β Εκπαιδευτικής Σειράς του Τμήματος Οικονομι κής Διαχείρησης της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτο διοίκησης (Ε.Σ.Τ.Α.) Καριωτάκη Κλεάνθη του Νικολάου σε προσωποπαγή θέση του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού της Ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών Πειραιώς/ Νομαρχιακό Διαμέρισμα Πειραιά με Β βαθμό, που συστήνεται με την απόφαση αυτή και καταργείται με την αποχώρηση, για οποιδήποτε λόγο, της διοριζόμενης. Ο διορισμός της ανωχέρω αποφοίτου της Ε.Σ.Τ.Α. γί νεχαι αναδρομικά από , δηλαδή την επομένη της ημερομηνίας κατά την οποία αποφοίτησε από την Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για κάθε συνέ πεια, συμπεριλαμβανομένων και των αποδοχών. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπ. Εσωτερικών 7953/ ) Ο Νομάρχης ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΣ (10) Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στην ΚΑΤΣΙΜΠΙΡΗ ΡΕΒΕΚΑ του ΒΑΣΙ ΛΕΙΟΥ. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Με την υπ αριθμ. 9294/ απόφαση του Νομάρ χη Αθηνών χορηγείται στην ΚΑΤΣΙΜΠΙΡΗ ΡΕΒΕΚΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού. Η Αντινομάρχης ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ (11) Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στη ΛΟΥΠΟΥ ΜΕΡΣΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑ ΝΤΙΝΟΥ. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Με την υπ αριθμ. 9112/ απόφαση του Νομάρχη Αθηνών χορηγείται στη ΛΟΥΠΟΥ ΜΕΡΣΙΝΗ του ΚΩΝ ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού. Η Αντινομάρχης ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ (9) (12) Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνι κού Λειτουργού στη ΜΑΛΟ ΘΟΔΩΡΑ του ΕΝΤΜΟΝΤ (ισχύς έως ). Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Με την υπ αριθμ. 8680/ απόφαση του Νομάρ χη Αθηνών χορηγείται στην στη ΜΑΛΟ ΘΟΔΩΡΑ του ΕΝΤΜΟΝΤ άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού (ισχύς έως ). Η Αντινομάρχης ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ Αριθμ (13) Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας έτους 2009 για τους υπαλλήλους της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐ ας (Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης), που ασχολούνται με τα προγράμματα Αναδιάρθρωσης και εκρίζωσης οινοποιήσιμων αμπελώνων. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 1) Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2592/1998, του άρθρου 29 του ν. 2683/1999 και του άρθρου 25 παρ. 7 του ν. 2738/1999, ΦΕΚ 180 Α. 2) Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 «Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης». 3) Το άρθρο 16 του ν. 3205/ ) Την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων. 5) Την ανάγκη απασχόλησης των υπαλλήλων της Δ/ νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Ν. Αχαΐας, πέρα από τις ώρες υποχρεωτικής απασχόλησης, για την εφαρμογή και εξυπηρέτηση του προγράμματος αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων και οριστικής εγκατάλειψης (εκρίζωσης). 6). Το γεγονός ότι με την υπ αριθμ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Aγρο τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει κατανεμηθεί πίστω ση ποσού 9000, αποφασίζουμε: Α) Κρίνουμε απαραίτητη την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας κατά τις απογευματινές ώρες, σε 11 (έντεκα) υπαλλήλους της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης, για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος Αναδιάθρωσης και εκρίζωσης οινοποίησημων αμπελώνων έτους Β) Ορίζουμε υπεύθυνο για το έλεγχο και την παρακο λούθηση της πραγματοποίησης υπερωριακής απασχό λησης, κατά τα ανωτέρω την προϊσταμένη της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Ν. Αχαΐας. Γ) Κατανέμουμε τις ώρες απογευματινής απασχόλησης, στην Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης για το έτος 2009: 670. Δ) Ορίζουμε αριθμό υπαλλήλων που θα χρησιμοποι ηθούν όπως παραπάνω μέχρι 11 (έντεκα). Ε) Η κατανομή των ωρών υπερωριακής απασχόλησης ανά υπάλληλο, θα γίνει με απόφαση της προϊσταμένης της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης. Πάτρα, 10 Αυγούστου 2009 Ο Αναπληρωτής Νομάρχη Αχαΐας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

8 23046 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (14) Παροχή άδειας λειτουργίας στην Ανώνυμη Εταιρεία Πα ροχής Υπηρεσιών Διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων «UNISTREAM GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙ ΩΝ». Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (Συνεδρίαση 285/ ) α) το άρθρο 1 του ν. 1266/1982 «όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτι κής και άλλες διατάξεις» σε συνδυασμό με την ΠΔ/ΤΕ 336/ σχετικά με τη σύσταση Επιτροπών στην Τράπεζα της Ελλάδος για την άσκηση αρμοδιοτήτων, όπως ισχύουν, β) τις διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος και ειδικότερα το άρθρο 55Α, όπως ισχύει, γ) τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3148/2003 «Επι χειρήσεις παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων», δ) την ΠΔ/ΤΕ 2536/ «Προϋποθέσεις παροχής άδειας λειτουργίας και κανόνες εποπτείας από την Τρά πεζα της Ελλάδος των εταιριών διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων», όπως ισχύει, ε) την ΠΔ/ΤΕ 2577/ «Πλαίσιο αρχών λειτουργί ας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και σχετικές αρμοδιότητες των διοικητικών τους οργάνων», όπως ισχύει, στ) την υπ αριθμ. 281/5/ απόφαση ΕΤΠΘ «Πρό ληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευομένων από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικών ιδρυμάτων και χρημα τοπιστωτικών οργανισμών για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας», ζ) την από (Α.Π. 7051) αίτηση της εταιρείας «UNISTREAM GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑ ΒΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» μέσω της πληρε ξούσιας δικηγορικής της εταιρείας «Χ. και Σ. Δημητρίου και Συνεργάτες», με την οποία ζητεί τη χορήγηση από την Τράπεζα της Ελλάδος της προβλεπόμενης από το νόμο άδειας λειτουργίας, προκειμένου να δραστηριο ποιηθεί στον τομέα της παροχής υπηρεσιών διαμεσο λάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων, η) τα έγγραφα της δικηγορικής εταιρείας «Χ. και Σ. Δημητρίου και Συνεργάτες» από (Α.Π. 6032), (Α.Π. 6422), (Α.Π. 6742), (Α.Π. 7102), (Α.Π. 7386), (Α.Π. 1064), (Α.Π. 1181), (Α.Π. 1262) και (Α.Π. 1595) με τα οποία υποβλήθηκαν στην Τράπεζα της Ελλάδος τα απαιτούμενα για τη χορήγηση της άδειας δικαιο λογητικά, θ) το από (Α.Π. 4500) ενημερωτικό έγγρα φο της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, με το οποίο γνωστοποιείται στην Τράπεζα της Ελλάδος ότι έχει χορηγηθεί άδεια για την παροχή υπηρεσιών διαμεσολά βησης στη μεταφορά κεφαλαίων από και προς την Κυ πριακή Δημοκρατία, μέσω του συστήματος μεταφοράς χρημάτων «UNISTREAM», στην εταιρεία «UNISTREAM CYPRUS LTD», ι) το σχετικό εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος, στο οποίο έχουν ληφθεί υπόψη οι προβλέψεις του επιχειρηματικού σχεδίου της αιτούσας ως προς την ανάπτυξη των εργασιών της, αποφάσισε, τα εξής: 1. Εγκρίνεται η παροχή άδειας λειτουργίας στην Ανώ νυμη Εταιρεία παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων «UNISTREAM GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙ ΩΝ», η οποία θα ασκεί τις δραστηριότητες της μέσω του συστήματος μεταφοράς χρημάτων «UNISTREAM» και θα διέπεται από τις διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2536/ , όπως ισχύει. 2. Η εταιρεία υποχρεούται όπως, πριν από την έναρξη λειτουργίας της, ι) έχει θέσει σε πλήρη εφαρμογή τα μηχανογραφικά συστήματα της οργάνωσης και πληρο φορικής, και ιι) έχει διαμορφώσει την κατάλληλη υπο δομή για την πρόληψη της χρησιμοποίησής της για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, σύμφωνα με την υπ αριθμ. ΕΤΠΘ 281/5/ απόφαση. 3. Η ως άνω εταιρεία πρέπει να ενημερώνει εγκαίρως την Τράπεζα της Ελλάδος για τυχόν αποκλίσεις των ασκούμενων δραστηριοτήτων της από τις αναφερόμε νες στο υποβληθέν επιχειρηματικό της σχέδιο. Αθήνα, 5 Αυγούστου 2009 Ο Πρόεδρος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (15) Στην υπ αριθμ. ΙΕ/8280/Π07/4/0090/Ε/ν. 3299/2004/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2241/ (τ. Β ) στη σελίδα στην στήλη Β στους στοίχους 22 ως 25 του (7) δημοσιεύματος διορθώνονται : τα εσφαλμένα «με επιχορήγηση 55% επί του συνο λικού κόστους δηλαδή ποσό ,48, ίδια συμ μετοχή 26% περίπου ήτοι ποσό ,52 και δάνειο ,00 ήτοι ποσοστό 19% περίπου» στο ορθό «με επιχορήγηση 55% επί του συνολικού κόστους δηλαδή ποσό ,60, ίδια συμμετοχή 26,02% ήτοι ποσό ,40 και δάνειο ,00 ήτοι ποσοστό 18,98%» Επίσης στον στοίχο 30 διορθώνεται: το εσφαλμένο «εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου ποσού της επιχορήγησης ύψους ,63» στο ορθό «εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου πο σού της επιχορήγησης ύψους ,60». (Από την Περιφέρεια Ηπείρου) * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΑΔΑ: Β4ΛΥΝ-Ρ3Φ. Αθήνα, 19 Ιουνίου 2012 Α.Π.: οικ /12

ΑΔΑ: Β4ΛΥΝ-Ρ3Φ. Αθήνα, 19 Ιουνίου 2012 Α.Π.: οικ /12 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 34507 19 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3362 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων με ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2012 Α.Π. : οικ. 9034

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2012 Α.Π. : οικ. 9034 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα: 10 /8 /2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα: 10 /8 /2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα: 10 /8 /2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ:210231/3380 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 254 FAX: 2610 490.150

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &Δ.Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α1ΖΚ-Ν. Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2011

ΑΔΑ: 4Α1ΖΚ-Ν. Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση έντεκα (11) Πιστοποιητικών, αρµοδιότητας Υπουργείου ικαιοσύνης, που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικής πράξης από τις υπηρεσίες µας /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1371 29 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 108073/13οικ. Οργάνωση της παροχής κοινωφελούς εργασίας από ανηλίκους και Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1357 28 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03 07 2013 (ΦΕΚ 1675/Β /2013) «Όροι και διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:«Απόφαση ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ:«Απόφαση ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2012 Αριθ. Πρωτ. 2/13203/0023Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :23η Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: Αριθ. 23/17 από 24-5-2012 Πρακτικό Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

ΣΧΕΤ.: Αριθ. 23/17 από 24-5-2012 Πρακτικό Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Ιουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1284 25 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΥΔΡΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 17 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 5014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:ΠΟΛ. 1194 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1012 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35576 Τροποποίηση της αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.64434/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Δ/νση Οργάνωσης Προγραμματισμού και Μελετών Τμήμα : Προγραμμάτων Ε.Ε. Μαρούσι, 01/ 0 /201 Ταχ. Διεύθυνση : Α. Παπανδρέου 37 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. ΑΡΙΘ.: 7791/245/Φ80321/09 Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 596Β Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών.

Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών. Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2.1. Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Στους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με το Π.Δ. 185/84 (ΦΕΚ 61/τ.Α'/8.5.84) παρέχεται ιατροφαρμακευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28883 29 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2688 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ».

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΑΔΑ: ΒΣΠ96ΣΙ-ΕΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15287 / A2-7805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2991 8 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15408 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής από φασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΔΑ: 6ΩΙΘ6ΣΙ-Α6Ζ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1204 / A2-578 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2682 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρήση κινητών τηλεφώνων.... 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων

Διαβάστε περισσότερα

α. Της παρ. 11 του άρθρου 10 του ν.δ. 1044/1971 (Α 245), η οποία προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3648/ 2008 (Α 38).

α. Της παρ. 11 του άρθρου 10 του ν.δ. 1044/1971 (Α 245), η οποία προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3648/ 2008 (Α 38). Π.Δ. 37/09 (ΦΕΚ 54 Α/1-4-2009) : Καθορισμός προϋποθέσεων - κριτηρίων για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων σε Πολεμιστές Κύπρου, Άτομα με Αναπηρία και Πολύτεκνους. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Διαδικασία και τρόπος προκήρυξης θέσεων ιατρών Ε.Σ.Υ. και προθεσμία και τρόπος υποβολής δικαιολογητικών»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Διαδικασία και τρόπος προκήρυξης θέσεων ιατρών Ε.Σ.Υ. και προθεσμία και τρόπος υποβολής δικαιολογητικών» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21 ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 1 Μαρτίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών Θεσσαλονίκη 25-2-2014 Αρ.πρωτ.213 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών.

ΘΕΜΑ: Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 30-12-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: Δ.Κ.Π. 1198619 ΕΞ 2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

\\Gspafs\dolkep_doc\ΔΟΛ ΚΕΠ\F05 LEITOYRGIKA\F05_2011\F5_181_18006_Εφαρμογή παρ. 10 άρθρου 45 Ν.3979.doc

\\Gspafs\dolkep_doc\ΔΟΛ ΚΕΠ\F05 LEITOYRGIKA\F05_2011\F5_181_18006_Εφαρμογή παρ. 10 άρθρου 45 Ν.3979.doc ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 13-9-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 3 Οκτωβρίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844/ 0.4.009 (ΦΕΚ Β 67) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 393 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 42 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση γενικών κατευθύνσεων ειδικά ρυθμιζόμε νης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Δ.29/Φ.11/Γ.Π.οικ.29167/1061 (ΦΕΚ 3543/Β/31-12-2012)

ΚΥΑ Δ.29/Φ.11/Γ.Π.οικ.29167/1061 (ΦΕΚ 3543/Β/31-12-2012) ΚΥΑ Δ.29/Φ.11/Γ.Π.οικ.29167/1061 (ΦΕΚ 3543/Β/31-12-2012) Θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Π3α/Φ.11/Γ.Π.οικ.34035 «Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2012» κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους.

ΘΕΜΑ: Διακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Β - Ε - ΣΤ 2.Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α -

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών -Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος

ΘΕΜΑ: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών -Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 20 Αυγούστου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 18.19/1555/οικ.21192

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 30 10 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 16-11-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 22510. ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Διανομής

Αθήνα, 16-11-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 22510. ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 Μονάδα Β6 Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΨΛ-ΨΑΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α8ΨΛ-ΨΑΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Τμήμα ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 FAX: 210 5295400 THΛ: 2131516037 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 Τηλ :2131516037

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Τηλ.: 210, 3635480 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ. 13 Θέμα : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4146/2013.

Εγκύκλιος αριθ. 13 Θέμα : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4146/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝ. ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1689 26 Οκτωβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/69/13795 Τροποποίηση της με αρ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/52/28560 (ΦΕΚ 2299/Β /11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 44137/613 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 24-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3730 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Άρθρο 1 1α. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 271 7 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ 1039 Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συ ντάξεων, της βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1717 13 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ. Αρ. Φύλλου 371 ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Απριλίου 2012 ΠΟΛ. 1090 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣ. Ως πίνακας αποδεκτών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣ. Ως πίνακας αποδεκτών ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣ/ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 22 η - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 718 21 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας μεταδημότευ σης υποψηφίου σε δημοτικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 222 9 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση των Ο.Τ. 30 και Ο.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16953 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1184 9 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1101 Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Από δοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 967 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 93 3 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του

Διαβάστε περισσότερα

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015)

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4.31879/3.1604 (ΦΕΚ 3172/τ.Β/ 06-11- 2014) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7507 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 668 21 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση προμελέτης στην εταιρία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣ ΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».... 1 Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Παπάγου, 24 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. Οικ: 21758/1692

Παπάγου, 24 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. Οικ: 21758/1692 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.οικ.: 31143 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 20953, 7) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 602 15 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Ψ1ΨΛΗ-ΔΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2016 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: Δ.Κ.Π. Γ 0019782 ΕΞ 2016 & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2006. Α.Π. 10433 Προς: Περιφέρειες της χώρας. Δ/νσεις Αλλοδαπών &

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2006. Α.Π. 10433 Προς: Περιφέρειες της χώρας. Δ/νσεις Αλλοδαπών & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ& ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας: 105 63,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΑΙΑ, 11.03.2016 «Προμήθεια θραυστού υλικού για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4663 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 396 13 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση των διατάξεων της υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2208 14 Οκτωβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 8986 Καθορισμός των δικαιολογητικών που θα προσκομίζο νται στις γραμματείες των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ΟΑΕ για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα.

Οδηγίες ΟΑΕ για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα. Οδηγίες ΟΑΕ για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα. Σε εφαρµογή των προαναφεροµένων αποφάσεων εκδόθηκε από τον ΟΑΕ η εγκύκλιος 94200/5-8-86, µε την οποία καθορίζονται οι δικαιούχοι και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ I. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΠ/Γ2Γ/ΟΙΚ./1692/

ΔΙΑΔΠ/Γ2Γ/ΟΙΚ./1692/ ΔΙΑΔΠ/Γ2Γ/ΟΙΚ./1692/27.06.06 Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ. -------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 04-02-2014 ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1357

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 04-02-2014 ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1357 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 04-02-2014 ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1357 Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 17/5/2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ.:6757 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Για το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά: 09-09-2009 Αρ. Πρωτ.: 8596 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδικας: 106 74 ΑΘΗΝΑ Αποδέκτες Πληροφορίες: Ελ. Κοντομηνά

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδικας: 106 74 ΑΘΗΝΑ Αποδέκτες Πληροφορίες: Ελ. Κοντομηνά Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Αθήνα, 10 Αυγούστου 2011 & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/15884 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Τ.Θ. 08 640 12 ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ Διεύθυνση: Αμυγδαλεώνας Καβάλα 27 Σεπτεμβρίου 2011 Τηλέφωνο: 2510391865, 2510392301 Τηλεομοιότυπο:

Διαβάστε περισσότερα